GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13,4/84/14 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13,4/84/14 4"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Maaperäosasto, raportti P 13,4/84/14 4 Matti Maun u SIMOSSA'TUTKITUT SUOT JA NIIDE N TURVEVARA T Rovaniemi 1984

2 Tekijän osoite : Geologinen tutkimuslaito s Pohjois-Suomen aluetoimist o PL ROVANIEMI 1 0 Monistus : Keuhkovammayhdistys r.y. Kuopion Työkeskus 1984

3 SISÄLLYSLUETTEL O JOHDANTO 1 TUTKIMUSMENETELMAT JA TULOSTEN ESITYS 1 Kenttätutkimukset 1 Laboratoriotutkimukset 3 Tulosten esitys 3 TUTKITUT SUOT 4 TULOSTEN TARKASTELU 3 3 LIITTEET

4 1 - JOHDANT O Valtakunnan turvevarojen kokonaisinventointiin liittyen suoritettiin kesällä 1982 turvetutkimuksia Simon kunnan alueella. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää inventoinnin kohteiks i valittujen kymmenen suon turvevarat ja soiden soveltuvuus polt - toturvetuotantoon. Tutkittujen soiden sijainti käy ilmi kuvasta 1. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOSTEN ESITY S Kenttätutkimukse t Kenttätutkimukset suoritettiin siten, että kullekin tutkittavalle suolle laadittiin linjaverkosto, joka koostuu suon hallitsevan osan poikki vedetystä selkälinjasta ja sitä vastaan kohtisuoraan olevista poikkilinjoista (Lappalainen, Sten, Häikiö 1978). Koska muutamat tutkituista soista osoittautui - vat jo ns. linjoitusvaiheessa mataliksi, suoritettiin varsinai - nen tutkimus vain osalla tutkimuslinjoista ja loput jätettii n syvyysmittauslinjoiksi. Näillä mitattiin vain turvekerrostuma n paksuus. Tutkimuspisteet ovat linjoilla sadan metrin välein. Tutkimuslinjat vaaittiin ja korkeudet kiinnitettiin valtakun - nalliseen kiintopisteverkkoon. Kullakin tutkimuspisteellä määritettiin suotyyppi, suon pinna n vetisyys, mättäisyys ja mättäiden korkeus sekä puuston tila. Kairauksissa turvekerrostumasta määritettiin turvelajit lisätekijöineen, maatuneisuus, kosteus ja kuituisuus. Lisäksi tehtiin havaintoja turvekerrostuman alla olevasta maalajista. Lahoamattoman puuaineksen (liekojen) määrän selvittämiseksi kun - kin tutkimuspisteen ympäristö pliktattiin kymmenen kertaa kahden metrin syvyyteen asti. Laboratoriossa suoritettavia tutkimuksia varten otettiin eräistä soista turvenäytteitä tilavuus-

5 - 2 - Kuva 1. Simossa tutkitut suot

6 3 - tarkalla mäntäkairalla. Laboratoriotutkimukse t Laboratoriossa turvenäytteistä määritettiin happamuus (ph ) märästä näytteestä, vesipitoisuus kuivattamalla turve +105 C :ssa, kuivatilavuuspaino, tuhkapitoisuus hehkuttamalla kuiva näyt e 815 ± 25 C :ssa ja turpeen lämpöarvo Gallenkamp-pommikalorimet - rillä. Tulosten esity s Jokaisesta tutkitusta suosta on kirjoitettu selostus. Siinä käsitellään suon yleispiirteitä, kuten sijaintia, eri syvyys - alueiden pinta-aloja, suotyyppejä, ojitussuhteita, turvekerros - tuman ominaisuuksia ja turvemääriä. Laboratorioanalyysien tuloksia esitetään taulukkoina ja osin keskiarvotietoina. Lopuk - si on annettu arvio suon turvekerrostuman käyttökelpoisuudesta, tuotantokelpoisesta alasta ja turvemäärästä. Turvetuotantoo n kelvollisen alueen minimisyvyytenä on pidetty 1,5 metriä. Tutkituista soista on piirretty myös kartta, josta ilmenevät tutkimuslinjaverkosto ja tutkimuspisteittäin keskimääräine n maatuneisuus sekä heikosti maatuneen (H 1-4) pintaturpeen j a koko turvekerrostuman paksuus. Karttoihin on piirretty myö s turpeen paksuutta esittävät syvyyskäyrät. Osasta soita on piirretty maatuneisuus- ja turvelajiprofiilit. Maatuneisuusprofiileissa on turpeet jaettu maatuneisuuden mu - kaan neljään ryhmään : H 1-3, H 4, H 5-6 ja H Turvelaji - profiileissa on kairauspisteen yläpuolella esitetty suotyypp i ja liekoisuus. Piirroksissa käytetyt symbolit on esitett y liitteessä 3. Lisäksi on esitetty kunkin kairauspisteen pohjamaan laatu.

7 4 - TUTKITUT SUO T 1. Torosuo (kl , x= 7279, y= 549) sijaitsee noin 10 km Simosta pohjoiseen. Suon pinta-ala on 401 ha, josta yli yhde n metrin syvyistä aluetta on 204 ha ja yli kanden metrin vai n 12 ha (kuva 2). Suo viettää etelään, jonne myös pääosa vesis - tä laskee. Lähellä suon eteläosaa kulkee metsäautotie. Suo on metsäojitettu ja sen vallitsevat suotyypit ovat varsi - nainen ja ruohoinen saranevaojikko. Suon reunamat ovat yleensä ruohoista sararämettä tai ruohokorpea. Paikoin suotyypi t ovat jo muuttuma-asteella. Turvekerrostuman keskipaksuus on 1,04 m, pääosan ollessa hei - kosti maatunutta turvetta. Yli metri n.syvyisellä alueella o n keskipaksuus 1,40 m ja yli kanden metrin alueella 2,47 m. Torosuossa on saravaltaisia turpeita noin 96 % ja loput rahka - ja ruskosammalvaltaisia (kuva 3). Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,0, josta heikosti maa - tuneen pintakerroksen keskimäärin 3,9 ja hyvin maatuneen pohja - kerroksen 4,9. Torosuon turpeiden tuhkapitoisuus on keskimäärin 6,1 %. Sit ä kohottavat suonpintaosien korkeat tuhkapitoisuudet. Kuivatilavuuspaino on keskimäärin 89 kg/ m 3 ja turpeen tehollinen läm - pöarvo on 19,4 MJ/kg (taulukko 1). Torosuossa on turvetta 4,19 milj. m 3, mistä yli metrin syvyisellä alueella on 2,86 milj. m 3 ja yli kanden metrin syvyisell ä alueella 0,30 milj. m 3. Suo soveltuu polttoturpeen tuotantoon. Tuotantoa haittaavana tekijänä ovat korkea tuhkapitoisuus suon pintaosissa ja sovel - tuvan alan jakautuminen useampaan erilliseen alueeseen. Koska turvekerrostuma on pääosin heikosti maatunutta saraturvetta,

8 - 8 - kyseeseen tulee vain jyrsinturvetuotanto. Tuotantoon soveltuvaa aluetta on noin 70 ha ja sen käyttökelpoiset turvevara t 0,97 milj. m 3. Energiasisältö 50 % :n käyttökosteudessa oleval - le turpeelle laskettuna on 0,41 milj. MWh. 2. Kallensuo (kl , x= 7296, y= 550) sijaitsee noin 10 k m Simon kirkonkylästä pohjoiseen, välittömästi Torosuon vieress ä (kuva 2). Suon pinta-ala on 48 ha, josta yli yhden metrin syvyistä aluetta on 23 ha ja yli kanden metrin syvyistä aluett a on 1 ha. Suo viettää etelään. Kallensuo on luonnontilainen avosuo, jonka vallitsevat suotyypi t ovat varsinainen saraneva ja lyhytkorsineva. Turvekerrostuman keskipaksuus on 1,01 m, pääosan ollessa H 1-4 -maat.unutta turvetta. Yli metrin syvyisellä alueella on kes - kipaksuus 1,43 m. Kallensuossa on saravaltaisia turpeita noin 66 % ja rahkavaltai - sia 34 %. Yleisimmät turvelajit ovat rahkasara- ja sararahkaturve. Yleisin lisätekijä turpeissa on korte. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on vain 3,5, heikosti maatu - neessa pintakerroksessa 3,2 ja hyvin maatuneessa pohjakerroksessa 5,1. Kallensuossa on turvetta yhteensä 0,48 milj. m 3, josta yli met - rin syvyisellä alueella on 0,33 milj. m 3. Kallensuo ei sovellu turvetuotantoon mataluuden takia. 3. Kaupinlamminaapa (kl , x= 7299, y= 550) sijaitsee noi n 13 km Simosta pohjoiseen. Suon pinta-ala on 420 ha, josta yl i metrin syvyistä aluetta on 146 ha ja yli kanden metrin syvyist ä aluetta 18 ha (kuva 4). Vedet laskevat suon keskiosissa kulke-

9 vaan Viantienjokeen. Metsäautotie kulkee suon läpi. Suo on lähes kokonaan luonnontilainen. Sen vallitsevat suo - tyypit ovat lyhytkortinen neva ja varsinainen saraneva suo n keskiosissa ja reunalla varsinainen sararäme ja isovarpuräme. Turvekerrostuman keskipaksuus on 0,89 m, josta 0,60 m on hei - kosti maatunutta pintaturvetta. Yli metrin syvyisellä alueell a on keskipaksuus 1,43 m ja yli kanden metrin 2,05 m. Kaupinlamminaavalla on saravaltaisia turpeita noin 67 % ja rah - kavaltaisia noin 33 %. Yleisin turvelaji on rahkasaraturve. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on vain 3,9, heikosti maatu - neessa pintakerroksessa se on keskimäärin 3,3 ja paremmin maa - tuneessa pohjakerroksessa 5,3. Kaupinlamminaavalla on luonnontilaista turvetta 3,73 milj. m 3, yli metrin syvyisellä alueella 2,09 milj. m 3 ja yli kanden met - rin alueella 0,37 milj. m 3. Kaupinlamminaapa ei mataluutensa takia sovellu turvetuotantoon. 4. Lähdesuo (kl , x= 7299, y= 562) sijaitsee noin 18 km Simosta koilliseen (kuva 5). Suon pinta-ala on 327 ha, jost a yli metrin syvyistä aluetta on 151 ha ja yli kanden metrin 20 ha. Suon etelä- ja itäpuolitse kulkee metsäautotie. Suo viettää pääosin pohjoiseen, eteläosassa osin lounaaseen. Suo on keskiosistaan luonnontilainen ja vallitsevat suotyypi t ovat varsinainen saraneva ja lyhytkorsineva. Reunamien räme - alueet on paikoin ojitettu ja vallitsevat tyypit ovat varsi - nainen sararäme ja tupasvillaräme. Turvekerrostuman keskipaksuus on 1,06 m, yli metrin syvyisell ä alueella 1,52 m ja yli kanden metrin alueella 2,57 m.

10 Lähdesuolla on saravaltaisia turpeita noin 89 % ja rahkavaltaisia 11 Yleisin lisätekijä turpeissa on korte (kuva 6). Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,9, heikosti maatuneess a pintakerroksessa keskimäärin 3,6 ja maatuneessa pohjakerroksess a 4, 9. Lähdesuon turpeiden tuhkapitoisuus on keskimäärin 5,4 Tur - peen kuivatilavuuspaino on 97 kg/m 3 ja tehollinen lämpöarv o keskimäärin 20,9 MJ/kg (taulukko 2). Lähdesuossa on turvetta 3,46 milj. m 3, josta yli metrin syvyisellä alueella on 2,30 milj. m 3 ja yli kanden metrin 0,51 milj. m 3.

11 Lähdesuon turpeet ovat heikosti maatuneita saraturpeita ja laadultaan soveltuvat jyrsinturvetuotantoon. Tuotantoon soveltuvaa alaa on noin 50 ha ja se jakautuu kahtee n eri alueeseen. Tuotantokelpoista turvetta Lähdesuolla o n 0,76 milj. m 3 ja sen energiasisältö 50 % :n kosteudessa 0,79 milj. MWh. Tuotantoa haittaava, paikoin mandollisesti jopa estävä tekijä on suon itäreunassa olevien ojien tuoma hiekka ja pohja n epätasaisuus. 5. Isoaapa (kl , x= 7315, y= 561) sijaitsee noin 34 k m Simosta koilliseen. Isoaavan pinta-ala on 668 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 105 ha (kuva 7). Suo viettää etelään, jonne myös vedet laskevat.

12 Suo on ojitettu lähes kokonaan. Yleisimmät suotyypit ovat var - sinainen saranevamuuttuma ja varsinainen saranevaojikko sekä karhunsammalmuuttuma. Turvekerrostuman keskipaksuus on vain 0,68 m, josta yli puolet on heikosti maatunutta pintakerrosta. Yli metrin syvyisell ä alueella on keskipaksuus 1,33 m. Isoaavan turvekerrostuma muodostuu lähes täysin saravaltaisist a turpeista. Niiden osuus on noin 97 % koko tutkitusta turvemää - rästä. Yleisin turpeista tavattava lisätekijä on korte. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4, heikommin maatunees - sa pintakerroksessa 3,9 ja paremmin maatuneessa pohjakerroksess a 4,9. Isoaavalla on turvetta yhteensä noin 4,57 milj. m 3, josta yl i metrin syvyisellä alueella 1,39 milj. m 3. Isoaapa on rikkonainen ja matala, eikä sovellu turvetuotantoon. Suo soveltuu parhaiten metsätalouden käyttöön. 6. Mustakummunlamminaapa (kl , x= 7317, y= 559) sijait - see noin 35 km Simosta pohjoiseen. Suon tutkittu pinta-ala o n 507 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 159 ha ja yli kahden metrin vain 3 ha (kuva 8). Suo viettää etelään ja vede t laskevat pääosaltaan suolla olevien lampien kautta kulkevaan ojaan. Mustakummunlamminaapa on ojitettu lähes kokonaan. Vallitsevat suotyypit ovat varsinainen ja ruohoinen saraneva, joko ojikkona tai muuttumana. Turvekerrostuman keskipaksuus on 0,83 m, josta heikosti maatu - neen pintaturpeen osuus on 0,44 m. Yli metrin syvyisellä alu - eella on turvepaksuus keskimäärin 1,29 m ja yli kanden metrin 2,19 m.

13 Mustakummunlamminaavan turpeista on saravaltaisia 91 % j a rahkavaltaisia 9 %. Yleisimmät turvelajit ovat saraturve j a rahkasaraturve. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,3, heikommin maatunees - sa pintakerroksessa 3,7 ja paremmin maatuneessa pohjakerroksessa 4,9. Suolla on turvetta yhteensä 4,19 milj. m 3, josta yli metrin sy - vyisellä alueella 2,06 milj. m 3 ja yli kanden metrin 0,0 7 milj. m3. Mustakummunlamminaapa on saarekkeiden rikkoma epäyhtenäinen suo. Koska turvekerrostuma on lisäksi ohut, ei suo sovell u polttoturvetuotantoon. 7. Vähäjärvenaapa (kl , x= 7312, y= 561) sijaitsee noi n 28 km Simosta koilliseen. Vähäjärvenaavan pinta-ala on 236 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 52 ha ja yli kanden met - rin 5 ha (kuva 9). Suon itä- ja eteläreunassa kulkee metsäau - totie. Vedet laskevat suolta alkavia ojia pitkin etelään. Suo on ojitettu, lukuunottamatta pientä aluetta suon keskustas - sa. Vallitsevat suotyypit ovat karhunsammalmuuttuma, varsinai - nen saranevaojikko ja varsinainen sararämeojikko. Turvekerrostuman keskipaksuus koko suolla on 0,74 m. Yli met - rin syvyisellä alueella keskipaksuus on 1,40 ha, josta 0,88 m on heikosti maatunutta pintakerrosta. y Vähäjärvenaavan turpeista on saravaltaisia 73 % ja rahkavaltai - sia 27 %, yleisimmin turvelajin ollessa rahkasaraturve. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,3, heikosti maatuneess a pintakerroksessa 3,8 ja paremmin maatuneessa pohjakerroksess a 5,2.

14 Vähäjärvenaavalla on luonnontilaista turvetta noin 1,74 milj. m 3 josta yli metrin syvyisellä alueella on 0,73 milj. m 3. Vähäjärvenaapa ei mataluutensa takia sovellu teolliseen polttoturvetuotantoon.

15 Kellonkoukanaapa (kl , x= 7328, y= 446) sijaitse e noin 52 km Simosta koilliseen (kuva 10). Suon pinta-ala o n 759 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 376 ha ja yli kah - den metrin 161 ha. Lähellä suon länsireunaa kulkee metsäauto - tie. Vedet laskevat suolta Pikkujokeen ja Iso-Tainijokeen. Vallitsevat suotyypit ovat rimpineva- ja varsinainen saranevaojikko suon keskiosissa sekä reunamilla erilaiset rämeet. 0ji - tusta esiintyy lähes koko suon alueella. Turvekerrostuman keskipaksuus on 1,22 m, josta heikosti maatu - neen pintaturpeen osuus on keskimäärin 0,34 m. Yli metrin sy - vyisellä alueella on keskipaksuus 1,88 m ja yli kanden metri n alueella 2,55 m. Kellonkoukanaavan turpeista on saravaltaisia 86 % ja rahkaval - taisia 13 %. Yleisin turvelaji on rahkasaraturve (67 %). Turpeissa tavattavista lisätekijöistä esiintyvät runsaimpina kort e ja varpujen jäänteet (kuvat 11 ja 12). Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,0, heikosti maatuneess a pintakerroksessa keskimäärin 3,8 ja paremmin maatuneessa pohja - kerroksessa 5,5. Kellonkoukanaavan turpeiden tuhkapitoisuus on keskimäärin 4,8 % ja kuiva-ainemäärä 91 kg/ m 3. Turpeen tehollinen lämpöarvo o n keskimäärin 19,6 MJ/kg (taulukot 3 ja 4). Kellonkoukanaavalla on turvetta noin 9,29 milj. m 3, mistä yl i metrin syvyisellä alueella 7,06 milj. m3 ja yli kanden metrin syvyisellä alueella 4,10 milj. m 3. Kellonkoukanaavalla on teolliseen polttoturvetuotantoon sovel - tuvaa kolmesta eri alueesta muodostuvaa alaa noin 220 ha.

16 Turve sopii laadullisesti jyrsinturvetuotantoon. Käyttökelpoiset turvevarat ovat 3,82 milj. m 3 ja energiasisäl - tö 50 % :n kosteudella 1,72 milj. MWh. Pohjoisosan ojitusalueella kasvaa paikoin riukuasteen mänty - metsää, osan ollessa taimikkoa. Näitä alueita on myös lannoitettu ja alue soveltuu metsätalouden käyttöön.

17 Simoskanaapa (kl , x= 7306, y= 563) sijaitsee noi n 24 km Simosta koilliseen, välittömästi Alaniemen kylän itäpuolella. Suon kokonaispinta-ala on 452 ha, josta yli metrin sy - vyistä aluetta on 111 ha ja yli kanden metrin vain 7 ha (kuva 13). Suo viettää länteen ja vedet laskevat ojia pitkin Simo - jokeen. Suon aukeat keskiosat ovat tyypiltään lyhytkorsinevaa, olle n pääosin luonnontilassa. Mineraaliaineiden reunamilla ovat rämetyypeistä yleisimpiä varsinainen sararäme, tupasvillaräme j a isovarpuräme. Rämealueilla esiintyy paikoin ojitusta. Turvekerrostuman keskipaksuus on 0,77 m. Yli metrin syvyisell ä alueella se on 1,33 m ja yli kanden metrin alueella 2,06 m.

18 Simoskanaavan turpeista on saravaltaisia 54 % ja rahkavaltai - sia 46 %, yleisimmän turvelajin ollessa rahkasaraturve. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,9, heikommin maatunees - sa pintakerroksessa 3,5 ja paremmin maatuneessa pohjakerrokses - sa 5, 1. Simoskanaavalla on turvetta yhteensä 3,50 milj. m3,mistä on yl i metrin syvyisellä alueella 1,47 milj. m 3 ja yli kanden metri n 0,14 milj. m 3. Simoskanaapa on rikkonainen ja matala. Lisäksi turve on pääosi n heikosti maatunutta, eikä suo sovellu teolliseen polttoturvetuo - tantoon. Turve ei laadultaan sovellu myöskään palaturpeen tuottamiseen.

19 Latva-aapa (kl , x= 7315, y= 557) sijaitsee noi n 28 km Simosta pohjoiseen. Suon länsireunasta noin kilometri n päässä kulkee maantie. Suo viettää etelään ja vedet laskevat suolta alkavia ojia pitkin pääosin etelään. Latva-aavan pinta-ala on 556 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 313 ha ja yli kanden metrin 50 ha (kuva 14). Suo on lähes kokonaan ojitettu. Vallitsevat suotyypit ova t varsinainen saranevaojikko ja karhunsammalmuuttuma. Turvekerrostuman keskipaksuus Latva-aavalla on 1,10 m, jost a 0,75 m on H 1-4 maatunutta turvetta. Yli metrin syvyisellä alueella on keskimääräinen turvepaksuus 1,51 m ja yli kande n metrin 2,44 m. Latva-aavan turpeista on saravaltaisia 81 % ja rahkavaltaisia 19 %, yleisimmän turvelajin ollessa rahkasaraturve. Turpeiss a tavattavista lisätekijöistä esiintyy Latva-aavalla eniten kortetta ja tupasvillaa (kuva 15). Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,2, heikommin maatunees - sa pintaturpeessa 3,9 ja paremmin maatuneessa pohjakerroksess a 5,0. Turpeiden tuhkapitoisuus on korkeahko, keskimäärin 6,3 %. Tähän vaikuttaa pintaosissa tavattavat korkeat tuhkapitoisuudet. Kuiva-ainemäärä on keskimäärin 86 kg/ m 3 ja turpeen teholline n lämpöarvo 20,2 MJ/kg (taulukko 5). Latva-aavalla on luonnontilaista turvetta 6,11 milj. m 3. Yl i metrin syvyisellä alueella 4,72 milj. m 3 ja yli kanden metri n alueella 1,22 milj. m 3. Latva-aavan turve soveltuu laadullisesti jyrsinturvetuotantoon. Paikoin saattaa pintaosissa olla korkeahkoja tuhkapitoisuuksia.

20 Suon tuotantokelpoinen ala on noin 100 ha ja sen käyttökelpoiset turvevarat 1,55 milj. m 3. Energiasisältö 50 % :n kosteudessa olevalle turpeelle laskettuna on 0,66 milj. MWh. Mahdollista tuotantoa haittaava tekijä on soveltuvan alan jakautuminen useampaan eri alueeseen.

21 TULOSTEN TARKASTEL U Geologian tutkimuskeskuksen kesällä 1982 Simon kunnan alu - eella suorittamat turvetutkimukset 10 suolla käsittävä t hehtaarin alan. Yli metrin syvyistä aluetta on h a ja yli 2 metriä syvää 277 ha. Tutkimuspisteistä on luonnontilaisilla suotyypeillä noin 45%, ojitetuilla 37 % ja muuttumilla 18 %. Tutkittujen soiden turvemäärä on 41,27 milj. m 3, josta yli met - rin syvyisellä alueella on 25,00 milj. m 3 ja yli kanden metri n 6,83 milj. m 3. Ohutturpeisen suon osuus on verraten suuri j a tutkittujen soiden keskimääräinen turvepaksuus vain 0,94 m, josta 0,56 m on heikosti (H 1-4) maatunutta pintaturvetta. Yli metrin syvyisellä alueella on turvepaksuus keskimäärin 1,52 m ja yli kanden metrin alueella 2,47 m. Tutkittujen soiden keskimaatuneisuus on 4,3. Heikosti maatuneen pintaturpeen keskimaatuneisuus on 3,7 ja paremmin maatu - neen pohjaturpeen 5,2. Parhaiten maatuneita ovat turpeet Kel - lonkoukanaavalla. Tutkittujen soiden turpeista on saravaltaista turvetta noi n 83,1 %, rahkavaltaista 16,7 % ja ruskosammalturpeita vai n 0,2 %. Rahkavaltaisista turpeista yleisin on sararahkaturv e ja saravaltaisista rahkasaraturve. Yleisimmät lisätekijä t turpeissa ovat korte ja tupasvilla. Soiden sisältämän maatumattoman puuaineksen eli liekoisuude n määrä on tutkituissa soissa keskiarvojen mukaan erittäin pie - ni.

22 Tutkittujen turvenäytteiden keskimääräinen tuhkapitoisuus o n 5,4 % ja kuivatilavuuspaino 95 kg/ m 3. Näytteiden 50 % :n käyt - tökosteudelle laskettu keskimääräinen tehollinen lämpöarvo o n 8,9 MJ/kg. Muutamia näytteitä lukuunottamatta, tuhkapitoisuu - det ja lämpöarvot täyttävät Turveteollisuusliitto ry :n laadun - määrittämisohjeessa antamat ohjearvot. Yhteenveto turvetuotantoon soveltuvista suoalueista on esitett y taulukossa 6. Polttoturvetuotantoon soveltuvan alueen minimiturvepaksuutena on pidetty 1,5 metriä. Tuotantokelpoist a turvemäärää laskettaessa on keskisyvyydestä vähennetty tuotan - nossa pohjalle jäävän aineksen osuus. Taulukko 6. Yhteenveto soista saatavista turve- ja energia - määrist ä Suo Tuotantokelpoinen Turpeen energiasisält ö ala turvemäärä (50 % :n kost. ) (ha) (milj. suö-m3 ) (milj. GJ) (milj. MWh ) 1. Torosuo ,48 0, Lähdesuo 50 0,76 1,39 0, Kellonkoukanaapa 220 3,82 6,17 1, Latva-aapa 100 1,55 2,36 0,66 Tutkituista soista parhaiten polttoturvetuotantoon soveltuv a suo on Kellonkoukanaapa. Muita tuotantoon soveltuvia soita ova t Torosuo, Lähdesuo ja Latva-aapa. Mainittujen soiden yhteenlaskettu tuotantokelpoinen ala on 440 ha ja turvemäärä 7,10 milj. m 3. Energiasisältö 50 % :n käyttökosteudessa olevalle turpeelle laskettuna on 3,18 milj. MWh. Koska turvekerrostumat koostuvat hei - kosti maatuneista saravaltaisista turpeista, soveltuvat suo t vain jyrsinturvetuotantoon.

23 Taulukko 8. Yhteenveto tutkituista soist a Suon nisi Karttalehti Koko suo Yli la : n syv.alue Pinta-ala (ha) Koko suo ( > 0,3 n syvyinen slu e Yli 1,5 : n syv.alue Yli 2 m : n syv.alue Keskisywys Keskimaatuneisuus Turvem33r3 milj. a ~ H 1-10 ' H 1-4 H 5-10 H I-IOIH 1-4IH 5-10 HI-10 H 1-4 H Torosuo ,04 0,87 0,17 4,0 3,9 4,9 4,18 3,49 0, Kallensuol ,01 0,88 0,13 3,5 3,2 5,1 0,48 0,42 0,0 6 ). Kaupinlasainaapa ,89 0,60 0,29 3,9 3,3 5,3 3,73 2,51 1, Lähdesuo ,06 0,84 0,22 3,9 3,6 4,9 3,46 2,75 0, Isoaapa, ,68 0,38 0,30 4,4 3,9. 4,9 4,58 2,56 2, Nustankvamunlamminaapa ,83 0;44 0,39 4,3 3,7 4,9 4,19 2,24 1, Y3hij3rvenaapa ,74 0,48 0,26 4,3 3,8 5,2 1,74 1,13 0, Kelloakoukanaapa ,22 0,34 0,89 5,0 3,8 5,5 9,29 2,56 6, Simosksmaapa ,77 0,58 0,20 3,9 3,5 5,1 3,50 2,61 0, Latva-aapa ,10 0,75 0,35 4,2 3,9 5,0 6,11 4,15 1,9 6 Yli 1 a syvyinen slue Yli 2 a syvyinen alu e Keskis n~r rs (a) Turvem33rå (milj. a s) Keskisyvyys (a) Turveo33r3(mili. a s ) Suon nimi VI-10 HI-4 H5-10 HI-10 H 1-4' N 5-10 MI-10 H I-4 H 5-10 ~ H1-10 HI-4 li Torosuo 1,40 1,16 0,24 2,86 2,37 0,49 2,47 1,98 0,50 0,30 0,24 0,06 2. Kallensuo,43 1,16 0,27 0,33 0,27 0,06 2,00 1,50 0,50 0,02 0,01 0, Kaupinlaamsinaapa 1,43 0,93 0,50 2,09 1,36 0,73 2,05 1,48 0,57 0,37 0,21 0, L'ihdesuo 1,52 1,16 0,37 2,30 1,75 0,55 2,57 1,86 0,71 0,51 0,37 0, Isoaspa 1,33 0,65 0,67 1,39 0,69 0,70 0,0:, 0,00 0,00 0,00 0,00 U,uO 6. Hustankuoawnlamflinaapa 1,29 0,78 0,51 2,06 1,25 0,81 2,19 1,11 1,08 0,06 0,03 0, V3113j3rvenaapa 1,40 0,88 0,52 0,7) 0,46 0,27 2,00 0,30 1,20 0,10 0,04 0,06 8. Kellonkoukanaapa 1,88 0,51 1,36 7,06 1,93 5,13 2,55 0,69 1,86 4,10 1,11 2, Siaoskanaapa 1,33 1,07 0,25 1,47 1,19 0,28 2,06 1,73 0,33 0,14 0,12 0, Latva -aapa 1,51 1,09 0,42 4,72 3,41 1,30 2,44 1,74 0,70 1,22 0,87 0,35

24 Taulukko 7. Turvelajien prosenttinen jakauma turvemääräst ä Suon nimi S Rahkavaltaise t CS BS I ES C Saravaltaise t SC I BC E C Ruskosammalvaltaiset B SB CB E B 1. Torosuo - 2,9-2,9 84,6 10,1 1,6 96, ,8 0, 8 2. Kallensuo - 33,8-33,8 23,3 42,9-66,2' Kaupinlamminaapa 2,1 31,1-33,2 24,6 41,5 0,7 66, , - 4. Lähdesuo 0,7 10,7-11,4 75,5 13,1 ( - 88,6 5. Isoaapa - 3,1-3,1 0,7 94,3 1 1, 9 96,9-6. Mustakummunlamminaapa 0,9 7,5 0,4 8,8 51,4 39,0 10,8 91, Vähäjärvenaapa 14,1 13,4-27,5-72,5 I - 72, Kellonkoukanaapa 0,6 12,5-13,1 13,1 67,2 16,2 86, ,4 0, 4 9. Simoskanaapa 8,5 37,1-45,6 1,4 53,0 ( - 54, Latva -aapa 3,1 16,0-19,1 0,8 79,8 10,3 80,

25 SUOKARTTA Liite 3

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. Maaperäosasto, raportti P 13,4/83/14 2 TERVOLASSA VUONNA 1982 TUTKITUT SUO T JA NIIDEN TURVEVARA T

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. Maaperäosasto, raportti P 13,4/83/14 2 TERVOLASSA VUONNA 1982 TUTKITUT SUO T JA NIIDEN TURVEVARA T GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, raportti P 13,4/83/14 2 Matti Maun u TERVOLASSA VUONNA 1982 TUTKITUT SUO T JA NIIDEN TURVEVARA T Rovaniemi 1983 Tekijän osoite : Geologinen tutkimuslaito s Pohjois-Suomen

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Maaperäosasto, raportti P 13.4/85/17 1 Jouko Saarelaine n SONKAJÄRVEN SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUU S POLTTOTURVETUOTANTOON OSA 2 Kuopio 1985 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

TURVERAPORTTI 19 8. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Maaperäosast o. Tapio Muurine n TURVEVAROJEN INVENTOINTI KITTILÄSSÄ VUONNA 198 4

TURVERAPORTTI 19 8. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Maaperäosast o. Tapio Muurine n TURVEVAROJEN INVENTOINTI KITTILÄSSÄ VUONNA 198 4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Maaperäosast o TURVERAPORTTI 19 8 Tapio Muurine n TURVEVAROJEN INVENTOINTI KITTILÄSSÄ VUONNA 198 4 Abstract : The Inventory of the Peat Resources in the Municipalit y of Kittilä

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus. Turveraportti 238. Jukka Leino ja Jouko Saarelainen OUTOKUMMUSSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA 1

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus. Turveraportti 238. Jukka Leino ja Jouko Saarelainen OUTOKUMMUSSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus Turveraportti 238 Jukka Leino ja Jouko Saarelainen OUTOKUMMUSSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA 1 Kuopio 1990 Leino. Jukka jasaarelainen. Jouko 1990. Outokummussa

Lisätiedot

Tapio Muurinen ja Anne Nokel a KITTILÄSSÄ VUOSINA TUTKITTUJEN SOIDE N TURVEVARAT JA NIIDEN TUOTANTOKELPOISUU S

Tapio Muurinen ja Anne Nokel a KITTILÄSSÄ VUOSINA TUTKITTUJEN SOIDE N TURVEVARAT JA NIIDEN TUOTANTOKELPOISUU S GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Maaperäosasto, raportti P 13,4/84/15 4 Tapio Muurinen ja Anne Nokel a KITTILÄSSÄ VUOSINA 1981-1983 TUTKITTUJEN SOIDE N TURVEVARAT JA NIIDEN TUOTANTOKELPOISUU S Rovaniemi 1984

Lisätiedot

P13,6/80/16. Erkki Raikamo HEINOLAN TURVEVARAT J A NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S. Osaraportti Päijät-Hämee n turvevarojen kokonaisselvityksest ä

P13,6/80/16. Erkki Raikamo HEINOLAN TURVEVARAT J A NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S. Osaraportti Päijät-Hämee n turvevarojen kokonaisselvityksest ä P13,6/80/16 Erkki Raikamo HEINOLAN TURVEVARAT J A NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S Osaraportti Päijät-Hämee n turvevarojen kokonaisselvityksest ä Espoo 1980 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

Maaperäosasto, raportti P 13.4/83/13 6

Maaperäosasto, raportti P 13.4/83/13 6 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, raportti P 13.4/83/13 6 Pauli Hänninen PUDASJÄRVEN INVENTOIDUT TURVEVARA T JA NIIDEN SOVELTUVUUS POLTTOTURVE- TUOTANTOON OSA I I Kuopio 1983 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 421

Turvetutkimusraportti 421 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 421 2011 Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus Osa 4 Abstract: The mires, peat resources and their potential use in Ranua, Northern

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 413

Turvetutkimusraportti 413 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 413 2010 Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus Osa 3 Abstract: The mires, peat resources and their potential use in Ranua, Northern

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 402

Turvetutkimusraportti 402 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 402 2009 Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus Osa 2 Abstract: The mires, peat resources and their potential use in Ranua, Northern

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 386

Turvetutkimusraportti 386 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 386 2008 Kemijärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus Abstract: The mires, peat resources and their potential use in Kemijärvi, Northern

Lisätiedot

PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA V

PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA V GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S TURVERAPORTTI 19 2 Pauli Hännine n PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA V Kuopio 1986 Hänninen,Pauli1986. Pudasjärvellä tutkitut suot ja niide n turvevarat, osa

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 415

Turvetutkimusraportti 415 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 415 2010 Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat Osa 3 Abstract: The peatlands and peat reserves of Karstula, Part 3 Riitta-Liisa Kallinen GEOLOGIAN

Lisätiedot

ALAJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA 1. Abstract: The mires and peat reserves of Alajärvi Part 1

ALAJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA 1. Abstract: The mires and peat reserves of Alajärvi Part 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 339 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Report of Peat Investigation 339 ALAJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA 1 Abstract: The mires and peat reserves

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. MAAPERÄOSASTO, raportti P 13.6 / 80 / 2 0. Eino Lappalainen ja Hannu Pajune n

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. MAAPERÄOSASTO, raportti P 13.6 / 80 / 2 0. Eino Lappalainen ja Hannu Pajune n GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S MAAPERÄOSASTO, raportti P 13.6 / 80 / 2 0 Eino Lappalainen ja Hannu Pajune n LAPIN TURVEVARAT Yhteenveto vuosina 1962-1975 Lapiss a tehdyistä turvetutkimuksist a Espoo 1980 Eino

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13.4/85/17 2

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13.4/85/17 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Maaperäosasto, raportti P 13.4/85/17 2 Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka KAJAANISSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA I I Kuopio 1985 Tekijöiden osoite : Geologian

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13,4/85/17 9

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13,4/85/17 9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Maaperäosasto, raportti P 13,4/85/17 9 Erkki Raikamo ja Pertti Silen KRISTIINAN KAUPUNGIN SUOT JA TURVEVAROJEN K.AYTTÖMAHDOLLISUUDE T Kuopio 1985 Tekijöiden osoitteet : Geologian

Lisätiedot

The peat resources of Ähtäri and their potential use Part 1

The peat resources of Ähtäri and their potential use Part 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus Turveraportti 225 TAPIO TOIVONEN ÄHTÄRIN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS OSA 1 Abstract : The peat resources of Ähtäri and their potential use Part 1 Espoo

Lisätiedot

Maaperäosasto, raportti P 13.4/83/12 1

Maaperäosasto, raportti P 13.4/83/12 1 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, raportti P 13.4/83/12 1 Tapio Toivone n JAALAN TURVEVARAT JA NIIDE N KÄYTTÖKELPOISUU S Espoo 1983 Tekijän osoite : Geologinen tutkimuslaito s Kivimiehentie 1 02150

Lisätiedot

Turveraportti 211. Tapio Muurinen TURVETUTKIMUKSET TERVOLASSA VUONNA Abstract : Peat Surveys in the Municipality of Tervola in 1985

Turveraportti 211. Tapio Muurinen TURVETUTKIMUKSET TERVOLASSA VUONNA Abstract : Peat Surveys in the Municipality of Tervola in 1985 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Maaperäosasto Turveraportti 211 Tapio Muurinen TURVETUTKIMUKSET TERVOLASSA VUONNA 1985 Abstract : Peat Surveys in the Municipality of Tervola in 1985 Rovaniemi 1988 Muurinen Tapio.

Lisätiedot

TURVERAPORTTI 213. Markku Mäkilä ja Grundström TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT. Abstract :

TURVERAPORTTI 213. Markku Mäkilä ja Grundström TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT. Abstract : GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVERAPORTTI 213 MAAPERÄOSASTO Markku Mäkilä ja Ale Grundström KUUSANKOSKELLA JA KOUVOLASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Abstract : The peat resources of Kuusankoski and

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. MAAPERÄOSASTO, raportti P 13,4/82/9 1. Helmer Tuittila MYNÄMAEN TU RVEVARAT. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroist a

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. MAAPERÄOSASTO, raportti P 13,4/82/9 1. Helmer Tuittila MYNÄMAEN TU RVEVARAT. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroist a GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S MAAPERÄOSASTO, raportti P 13,4/82/9 1 Helmer Tuittila MYNÄMAEN TU RVEVARAT Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroist a Espoo 1982 JOHDANTO Mynämäen kunnan alueella olevia soita

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus Turveraportti 230. Tapio Muurinen SIMOSSA VUOSINA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus Turveraportti 230. Tapio Muurinen SIMOSSA VUOSINA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT GEOLOGAN TUTKMUSKESKUS, Turvetutkimus Turveraportti 230 Tapio Muurinen SMOSSA VUOSNA 1985-1986 TUTKTUT SUOT JA NDEN TURVEVARAT Abstract : The mires and peat resources of the commune of Simo in 1985-1986

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, raportti P 13,4/83/11 8 Pauli Hänninen PUDASJÄRVEN INVENTOIDUT TURVEVARAT JA NIIDEN SOVELTUVUUS POLTTOTURVE TUOTANTOON OSA I Kuopio 1983 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13.4/85/17 4

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13.4/85/17 4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Maaperäosasto, raportti P 13.4/85/17 4 Pauli Hännine n PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARA T Osa IV Kuopio 1985 Tekijän osoite : Geologian tutkimuskesku s PL 23 7

Lisätiedot

PULKKILASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARA T

PULKKILASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARA T GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S TURVERAPORTTI 19 0 Jukka Häiki ö PULKKILASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARA T OSA 1 Kuopio 1986 Häikiö, Jukka 1986. Pulkkilassa tutkitut suot ja niiden - turvevarat, osa I.

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. Maaperäosasto, raportti P 13,4/82/9 9. Jukka Häikiö, Jouko Saarelainen ja Pirjo Löytynoj a

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. Maaperäosasto, raportti P 13,4/82/9 9. Jukka Häikiö, Jouko Saarelainen ja Pirjo Löytynoj a GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, raportti P 13,4/82/9 9 Jukka Häikiö, Jouko Saarelainen ja Pirjo Löytynoj a SOTKAMON KUNNASSA INVENTOIDUT TURVEVARAT JA NIIDE N SOVELTUVUUS POLTTOTURVETUOTANTOO

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 389

Turvetutkimusraportti 389 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 389 2008 Keuruun tutkitut suot ja niiden turvevarat Osa 2 Abstract: The peatlands and peat reserves of Keuruu Part 2 Timo Suomi, Kari Lehmuskoski, Markku

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TURVEVAROISTA J A NIIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIST A

PUNKALAITUMEN TURVEVAROISTA J A NIIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIST A GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S MAAPERAOSASTO, raportti P13.4/81/55 Carl-Göran Sten ja Timo Varila PUNKALAITUMEN TURVEVAROISTA J A NIIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIST A Espoo 1981 PUNKALAITUMEN TURVEVAROISTA JA NIIDEN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVERAPORTTI 222 MAAPERÄOSASTO. Ari Luukkanen ja Heimo KIURUVEDELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVERAPORTTI 222 MAAPERÄOSASTO. Ari Luukkanen ja Heimo KIURUVEDELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVERAPORTTI 222 MAAPERÄOSASTO Ari Luukkanen ja Heimo Porkka KIURUVEDELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Abstract : The mires and their peat resources in Kiuruvesi Kuopio

Lisätiedot

Maaperäosasto, Raportti P 13.4/82/9 8. Pihtiputaan soiden turvevaroje n kokonaisselvityksestä

Maaperäosasto, Raportti P 13.4/82/9 8. Pihtiputaan soiden turvevaroje n kokonaisselvityksestä GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, Raportti P 13.4/82/9 8 Tapio Toivonen PIHTIPUTAAN TURtIEVARAT Kp;YTTÖKELPO ISUUS JA NIIDE N Osaraportti Pihtiputaan soiden turvevaroje n kokonaisselvityksestä

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turveraportti 228. Turvetutkimus. Timo Suomi. ISOKYRÖSSÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVAVARAT Osa I

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turveraportti 228. Turvetutkimus. Timo Suomi. ISOKYRÖSSÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVAVARAT Osa I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turveraportti 228 Turvetutkimus Timo Suomi ISOKYRÖSSÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVAVARAT Osa I Abstract : The peat resources of Isokyrö and their potential use KUOPIO 1989 Suomi.Timo1989.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVERAPORTTI 217 MAAPERÄOSASTO. Markku Mäkilä ja Grundström IITIN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVERAPORTTI 217 MAAPERÄOSASTO. Markku Mäkilä ja Grundström IITIN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVERAPORTTI 217 MAAPERÄOSASTO Markku Mäkilä ja Ale Grundström IITIN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS Abstract : The peat resources of Iitti and their potential use Geological

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUUS TURVETUOTANTOON

JÄMIJÄRVEN SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUUS TURVETUOTANTOON GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, raportti. P 13.4/83/ :13 8 Carl-Göran Sten ja Lasse Svahnback JÄMIJÄRVEN SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUUS TURVETUOTANTOON Espoo 1983 3 - SI SÄALLYSLUETTELq 1 Johdanto

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 377

Turvetutkimusraportti 377 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 377 2007 Pyhäjoella tutkitut suot, ja niiden turvevarat, osa 1 Abstract: The peatlands and peat resources of Pyhäjoki, western Finland, Part I Jukka Turunen

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 404

Turvetutkimusraportti 404 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 404 2010 Kuusamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus Abstract: The mires, peat resources and their potential use in Kuusamo, Northern

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. Timo Varil a YLIKIIMINGIN INVENTOIDUT TURVEVARA T JA NIIDEN SOVELTUVUUS POLTTOTURVE- TUOTANTOON OSA I I

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. Timo Varil a YLIKIIMINGIN INVENTOIDUT TURVEVARA T JA NIIDEN SOVELTUVUUS POLTTOTURVE- TUOTANTOON OSA I I GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, raportti P 13,4/82/11 6 Timo Varil a YLIKIIMINGIN INVENTOIDUT TURVEVARA T JA NIIDEN SOVELTUVUUS POLTTOTURVE- TUOTANTOON OSA I I Kuopio 1982 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO

Lisätiedot

ALAVUDELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT

ALAVUDELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turveraportti 253 Tapio Toivonen ALAVUDELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Abstract : The mires and peat reserves of Alavus Espoo 1992 Toivonen. Tapio. 1992. Alavudella tutkitut

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S

ROVANIEMEN ALUEEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Maaperäosast o TURVERAPORTTI 20 1 Tapio Muurine n ROVANIEMEN ALUEEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S OSA I I Abstract : Peat resources and their suitability in the area

Lisätiedot

PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA IX

PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA IX GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus Turveraportti 246 Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA IX Kuopio 1991 Hänninen, Pauli ja Hyvönen, Arto 1991. Pudasjärvellä

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus TURVERAPORTTI 226. Jouko Saarelainen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus TURVERAPORTTI 226. Jouko Saarelainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus TURVERAPORTTI 226 Jouko Saarelainen ILOMANTSIN KUNNASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUUS POLTTOTURVETUOTANTOON Osa 1. Abstract : The peat resources of the municipality

Lisätiedot

KIIMINGIN SUOT, TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS Osa 2

KIIMINGIN SUOT, TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS Osa 2 Turvetutkimusraportti Report of Peat Investigation 351 KIIMIGI SUOT, TURVEVARAT JA IIDE KÄYTTÖKELPOISUUS Osa 2 Abstract: The peatlands of Kiiminki, peat reserves and their potential use Part 2 Geologian

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Turvetutkimusraportti 305. Tapio Muurinen. YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Turvetutkimusraportti 305. Tapio Muurinen. YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 305 Tapio Muurinen YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2 The Mires and Useful Peat Reserves of Yli-Ii, Central Finland Part 2 Espoo 1997 Muurinen,

Lisätiedot

ANJALANKOSKEN TURVEVARA T JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S

ANJALANKOSKEN TURVEVARA T JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S MAAPERÄOSASTO, raportti P 13.4/84/159 Markku Mäkilä ja Ale Grundströ m ANJALANKOSKEN TURVEVARA T JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S Espoo 1984 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Maaperäosasto,

Lisätiedot

ILOMANTSISSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUUS TURVETUOTANTOON

ILOMANTSISSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUUS TURVETUOTANTOON GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus Turveraportti 243 Timo Suomi ILOMANTSISSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUUS TURVETUOTANTOON OSA II Abstract : The mires and their potentialities in peat production

Lisätiedot

Abstract : The peat resources of the municipalit y of Vieremä and their potentialities i n fuel peat production part I

Abstract : The peat resources of the municipalit y of Vieremä and their potentialities i n fuel peat production part I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI 18 3 Jouko Saarelaine n VIEREM'_N SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUU S POLTTOTURVETUOTANTOO N OSA I Abstract : The peat resources of the municipalit y of Vieremä

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Maaperäosasto, raportti P 13,4/84/15 0 Hannu Pajunen YLI-IISSÄ TUTKITUT SUO T JA NIIDEN TURVEVARA T Kuopio 1984 Tekijän osoite : Geologian tutkimuskesku s PL 23 7 70101 KUOPIO

Lisätiedot

KALAJOELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 1

KALAJOELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 1 Kalajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat, osa 1 Turvetutkimusraportti Report of Peat Investigation 367 KALAJOELLA TUTKITUT SUOT JA IIDE TURVEVARAT Osa 1 Abstract: The peatlands and peat resources

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 446

Turvetutkimusraportti 446 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 446 2013 Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus Osa 6 Abstract: The peatlands, peat resources and their potential use of Ranua, Northern

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 452

Turvetutkimusraportti 452 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 452 2014 Vaalassa tutkitut suot ja niiden turvevarat Osa 4 Abstract: The Peatlands and Peat Reserves of Vaala Part 4 Hannu Pajunen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, raportti P 13.4/83/14 0 Ari Luukkanen JUANKOSKEN TURVEVARAT JA NIIDE N SOVELTUVUUS POLTTOTURVETUOTANTOO N Kuopio 1983 Tekijän osoite : Geologinen tutkimuslaito

Lisätiedot

YLIKIIMINGIN INVENTOIDUT TURVEVARAT JA NIIDEN SOVELTUVUU S POLTTOTURVETUOTANTOO N

YLIKIIMINGIN INVENTOIDUT TURVEVARAT JA NIIDEN SOVELTUVUU S POLTTOTURVETUOTANTOO N GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S MAAPER.AOSASTO, Raportti P 13.4/81/6 4 Jukka Häikiö ja Hannu Pajune n YLIKIIMINGIN INVENTOIDUT TURVEVARAT JA NIIDEN SOVELTUVUU S POLTTOTURVETUOTANTOO N Kuopio 1981 SISÄLT Ö JOHDANTO

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13,4/84/16 2

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13,4/84/16 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Maaperäosasto, raportti P 13,4/84/16 2 Ari Luukkanen PIELAVEDELLÄ 1982 TUTKITTUJEN SOIDEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S Kuopio 1984 Tekijäin osoite : Geologian tutkimuskesku

Lisätiedot

VEHKALAHDEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S

VEHKALAHDEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI 18 6 Markku Mäkilä j a Ale Grundström VEHKALAHDEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S Abstract : The peat resources of Vehkalahti municipality

Lisätiedot

,!7IJ5B6-jajijc! Turvetutkimusraportti 375 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Kauhavalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. www.gtk.fi info@gtk.

,!7IJ5B6-jajijc! Turvetutkimusraportti 375 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Kauhavalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. www.gtk.fi info@gtk. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. Kimmo Virtanen, Riitta-Liisa Kallinen ja Teuvo

Lisätiedot

TURVERAPORTTI 19 5 VIEREMÄN SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUU S POLTTOTURVETUOTANTOO N OSA 2

TURVERAPORTTI 19 5 VIEREMÄN SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUU S POLTTOTURVETUOTANTOO N OSA 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVERAPORTTI 19 5 Maaperäosast o Jouko Saarelainen VIEREMÄN SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUU S POLTTOTURVETUOTANTOO N OSA 2 Abstract : The peat resources of the municipalit y of Vieremä

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, Raportti P 13.4/81/6 3. Markku Makin ja Tapio Toivane n PYHÄJÄRVEN TURVEVARAT JA NIIDE N KÄYTTÖKELPOISUUS

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, Raportti P 13.4/81/6 3. Markku Makin ja Tapio Toivane n PYHÄJÄRVEN TURVEVARAT JA NIIDE N KÄYTTÖKELPOISUUS GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, Raportti P 13.4/81/6 3 Markku Makin ja Tapio Toivane n PYHÄJÄRVEN TURVEVARAT JA NIIDE N KÄYTTÖKELPOISUUS Espoo 1981 SISÄLTÖ 1. Johdanto 5 1.1. Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S TURVERAPORTTI Hannu Pajune n UTAJKRVELLK TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARA T OSA I I

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S TURVERAPORTTI Hannu Pajune n UTAJKRVELLK TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARA T OSA I I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S TURVERAPORTTI 18 9 Hannu Pajune n UTAJKRVELLK TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARA T OSA I I Kuopio 1986 Pajunen, Hannu 1986. Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat, osa

Lisätiedot

KUIVANIEMEN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Osa II

KUIVANIEMEN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Osa II GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 264 Tapio Muurinen KUIVANIEMEN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Osa II Abstract : The mires and peat reserves of Kuivaniemi and their usefulness Part

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVETUTKIMUS TURVERAPORTTI 232. Jukka Leino HANKASALMELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA 1

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVETUTKIMUS TURVERAPORTTI 232. Jukka Leino HANKASALMELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVETUTKIMUS TURVERAPORTTI 232 Jukka Leino HANKASALMELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA 1 Kuopio 1989 Leino.Jukka 1989. Hankasalmella tutkitut suot ja niiden turvevarat.

Lisätiedot

Abstract : The peat resources of Kotka and their potential use. Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigatio n

Abstract : The peat resources of Kotka and their potential use. Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigatio n GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI 20 0 Markku Mäkilä Ale Grundströ m j a KOTKAN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS Abstract : The peat resources of Kotka and their potential use.

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN ALUEELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVE VARAT

KAUSTISEN KUNNAN ALUEELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVE VARAT GELGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 325 Martti Korpijaakko ja Pertti Silen KAUSTISEN KUNNAN ALUEELLA TUTKITUT SUT JA NIIDEN TURVE VARAT Abstract : The mires and peat reserves of the municipality

Lisätiedot

SEINAJOELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT

SEINAJOELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 268 Tapio Toivonen SEINAJOELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Abstract: The mires and peat reserves of Seinäjoki Espoo 1993 Toivonen. Tapio. 1993. Seinäjoella

Lisätiedot

TURVERAPORTTI 219. Jukka Leino ja Pertti SUONENJOELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT. Abstract :

TURVERAPORTTI 219. Jukka Leino ja Pertti SUONENJOELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT. Abstract : GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVERAPORTTI 219 Maaperäosasto Jukka Leino ja Pertti Silen SUONENJOELLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Abstract : The Mires and Peat Resources of the Commune of Suonenjoki

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13.4/84/16 5

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13.4/84/16 5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Maaperäosasto, raportti P 13.4/84/16 5 Jukka Häikiö ja Heimo Porkka KAJAANISSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARA T OSA I Kuopio 1984 Tekijöiden osoite : Geologian tutkimuskesku

Lisätiedot

LAMMIN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS

LAMMIN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 260 Markku Mäkilä ja Ale Grundström LAMMIN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS Abstract : The peat reserves of Lammi and their potential use Espoo 1993

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. Maaperäosasto, raportti P 13.4/83/12 2

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S. Maaperäosasto, raportti P 13.4/83/12 2 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S Maaperäosasto, raportti P 13.4/83/12 2 Kimmo Virtanen TYRNÄVÄLLÄ TUTKITUT SUO T JA NIIDEN TURVEVARAT Kuopio 1983 SISÄLLYS Johdanto 1 Tutkimusmenetelmät ja tulosten esitys 1 Kenttätutkimukset

Lisätiedot

YLISTAROSSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT

YLISTAROSSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TURVETUTKIMUSRAPORTTI 293 Tapio Toivonen YLISTAROSSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Abstract : The mires and peat reserves of Ylistaro Kuopio 1995 Toivonen, Tapio, 1995. Ylistarossa

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 432

Turvetutkimusraportti 432 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 432 2012 Lapinlahdella (Varpaisjärvellä) tutkitut suot ja niiden turvevarat Osa 5 Abstract: The Peatlands and Peat Reserves of Lapinlahti (Varpaisjärvi),

Lisätiedot

KIURUVEDELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 7

KIURUVEDELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 7 Turvetutkimusraportti Report of Peat Investigation 362 Ari Luukkanen KIURUVEDELLÄ TUTKITUT SUOT JA IIDE TURVEVARAT Osa 7 Abstract: The peatlands and peat reserves of Kiuruvesi Part 7 Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

YLIVIESKASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 2

YLIVIESKASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 2 Turvetutkimusraportti Report of Peat Investigation 360 Jukka Turunen ja Teuvo Herranen YLIVIESKASSA TUTKITUT SUOT JA NIIEN TURVEVARAT Osa 2 Abstract: The peatlands and peat resources of Ylivieska, western

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI 18 7. Tapio Muurine n ROVANIEMEN ALUEEN TURVEVARAT J A NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS, OSA

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI 18 7. Tapio Muurine n ROVANIEMEN ALUEEN TURVEVARAT J A NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS, OSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI 18 7 Tapio Muurine n ROVANIEMEN ALUEEN TURVEVARAT J A NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS, OSA I Abstract : Peat recources and their suitabilit y in the area

Lisätiedot

KAAVILLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 2

KAAVILLA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 2 Turvetutkimusraportti Report of Peat Investigation 350 KAAVILLA TUTKITUT SUOT JA IIDE TURVEVARAT Osa 2 Abstract: The peatlands and peat reserves in Kaavi Part 2 Geologian tutkimuskeskus Espoo 2004 Kaavilla

Lisätiedot

8. Kurkisuo 9. Lantiasu o 10. Lammasmäensuo 11. Kaatronsu o 12. Kotasuo 13. Kurkisuo 14. Pohjoissu o 15. Kasakkasuo, A-linjast o

8. Kurkisuo 9. Lantiasu o 10. Lammasmäensuo 11. Kaatronsu o 12. Kotasuo 13. Kurkisuo 14. Pohjoissu o 15. Kasakkasuo, A-linjast o SISÄLTÖ JOHDANTO 3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOSTEN ESITYS 3 Kenttätutkimukset 3 Laboratoriotutkimukset 4 Tutkimusaineiston käsittely 4 TUTKITUT SUOT 7 TULOSTEN TARKASTELU 6 0 Suotiedot 6 0 Laboratoriotulosten

Lisätiedot

PERHOSSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT

PERHOSSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT GELGIA TUTKIUSKESKUS TURVETUTKIUSRAPRTTI 294 artti Korpij aakko PERHSSA TUTKITUT SUT JA IIDE TURVEVARAT Abstract : The ires and peat reserves in the unicipality of Perho, Western Finland Kuopio 1995 Korpijaakko,

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 1

TOHMAJÄRVEN KUNNASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 1 Turvetutkimusraportti Report of Peat Investigation 355 TOHMAJÄRVE KUASSA TUTKITUT SUOT JA IIDE TURVEVARAT Osa 1 Abstract: The peatlands and peat reserves of Tohmajärvi Part 1 Geologian tutkimuskeskus Espoo

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 397

Turvetutkimusraportti 397 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 397 2009 Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat Osa 4 Abstract: Mires and peat reserves of Muhos, Central Finland. Part 4 Hannu Pajunen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 449

Turvetutkimusraportti 449 436. Tapio Toivonen (2013). Korsnäsissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 66 s. 437. Riitta-Liisa Kallinen (2013). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 73 s. 438. Tapio Toivonen (2013).

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 334. Tapio Toivonen PORVOOSSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVE VARAT

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 334. Tapio Toivonen PORVOOSSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVE VARAT GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 334 PORVOOSSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVE VARAT Abstract : The mires and peat reserves of Porvoo Sammandrag : De undersökta myrarna i Borgå och deras torvtillgångar

Lisätiedot

KALVOLASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT

KALVOLASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Turvetutkimusraportti Report of Peat Investigation 372 Timo Suomi ja Kari Lehmuskoski KALVOLASSA TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Abstract: The peatlands and peat reserves of Kalvola Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 406

Turvetutkimusraportti 406 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 406 2010 Maaningalla tutkitut suot ja niiden turvevarat Abstract: The peatlands and peat reserves of Maaninka, Central Finland Ari Luukkanen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT, OSA VIII - P. Hänninen ja A. Hyvönen, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT, OSA VIII - P. Hänninen ja A. Hyvönen, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 240 Pauli Hänninen ja Arto Hyvärinen PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa Vili Kuopio 1990 PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT, OSA VIII - P. Hänninen ja A. Hyvönen, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1990

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S MAAPERÄOSASTO RAPORTTI P 13,4/85/17 8 MARKKU MÄKILÄ JA ALE GRUNDSTRÖ M - VIROLAHDEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S MAAPERÄOSASTO RAPORTTI P 13,4/85/17 8 MARKKU MÄKILÄ JA ALE GRUNDSTRÖ M - VIROLAHDEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S MAAPERÄOSASTO RAPORTTI P 13,4/85/17 8 MARKKU MÄKILÄ JA ALE GRUNDSTRÖ M - VIROLAHDEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S ESPOO 1985 Tekijöiden osoite : Geologian tutkimuskesku

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 400

Turvetutkimusraportti 400 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 400 2009 Kolarissa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus Osa 2 Abstract: The mires, peat resources and their potential use in Kolari, Northern

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 391

Turvetutkimusraportti 391 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 391 2009 Pyhännällä tutkitut suot ja niiden turvevarat Osa 2 Abstract: The peatlands and peat reserves of Pyhäntä, Northern Ostrobothnia Part 2 Teuvo Herranen

Lisätiedot

Erkki Raikamo ORIMATTILAN JA ARTJÄRVEN TURVEVARA T JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S. Osaraportti Päijät-Hämee n turvevarojen kokonaisselvityksest ä

Erkki Raikamo ORIMATTILAN JA ARTJÄRVEN TURVEVARA T JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S. Osaraportti Päijät-Hämee n turvevarojen kokonaisselvityksest ä 4 Erkki Raikamo ORIMATTILAN JA ARTJÄRVEN TURVEVARA T JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S Osaraportti Päijät-Hämee n turvevarojen kokonaisselvityksest ä Espoo 1980 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

TÖYSÄSSÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT

TÖYSÄSSÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Turvetutkimus Turveraportti 245 Tapio Toivonen TÖYSÄSSÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Abstract : The peat resources of Töysä and their potential use Espoo 1991 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS

MÄNTSÄLÄN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turveraportti 249 Markku Mäkilä ja Ale Grundström MÄNTSÄLÄN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS Abstract : The peat reserves of Mäntsälä and their potential use. Espoo 1992 Mäkilä,

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Maaperäosasto, raportti P 13.4/84/16 6. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto SIEVISSA TUTKITUT SUOT JA NIIDE N TURVEVARA T

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Maaperäosasto, raportti P 13.4/84/16 6. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto SIEVISSA TUTKITUT SUOT JA NIIDE N TURVEVARA T GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Maaperäosasto, raportti P 13.4/84/16 6 Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto SIEVISSA TUTKITUT SUOT JA NIIDE N TURVEVARA T Kuopio 1984 Tekijöiden osoite : Geologian tutkimuskesku

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI Jukka Leino ja Jouko Kokko LIEKSAN SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUU S OSA I

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI Jukka Leino ja Jouko Kokko LIEKSAN SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUU S OSA I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI 18 4 Jukka Leino ja Jouko Kokko LIEKSAN SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUU S TURVETUOTANTOON OSA I Abstract : The peat resources and their potentialitie s

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS MAAPERÄOSASTO KANKAANPÄÄN LÄNSIOSAN SUOT JA NIIDEN TURVEVAROJEN KÄYTTÖKELPOISUUS TURVERAPORTTI 215 CARL - GÖRAN STÉN

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS MAAPERÄOSASTO KANKAANPÄÄN LÄNSIOSAN SUOT JA NIIDEN TURVEVAROJEN KÄYTTÖKELPOISUUS TURVERAPORTTI 215 CARL - GÖRAN STÉN GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS MAAPERÄOSASTO TURVERAPORTTI 215 CARL - GÖRAN STÉN LASSE SVAHNBÄCK JA KANKAANPÄÄN LÄNSIOSAN SUOT JA NIIDEN TURVEVAROJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Abstract : The mires in the western part

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13.4/85/16 9. Jukka Leino. Kuopiossa tutkitut suot j a niiden turvevara t

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S. Maaperäosasto, raportti P 13.4/85/16 9. Jukka Leino. Kuopiossa tutkitut suot j a niiden turvevara t GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Maaperäosasto, raportti P 13.4/85/16 9 Jukka Leino Kuopiossa tutkitut suot j a niiden turvevara t Kuopio 1985 Tekijän osoite : Geologian tutkimuskesku s PL 23 7 70101 Kuopio 10

Lisätiedot

JOHDANTO TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOSTEN ESITY S. Kenttätutkimukset

JOHDANTO TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOSTEN ESITY S. Kenttätutkimukset SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOSTEN ESITYS 1 Kenttätutkimukset 1 Laboratoriotutkimukset 4 Tutkimusaineiston käsittely 4 TUTKITUT SUOT 7 TULOSTEN TARKASTELU 27 3 Tutkittu suoala,

Lisätiedot

LESTIJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 2

LESTIJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT Osa 2 Lestijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat, osa 2 Turvetutkimusraportti Report of Peat Investigation 365 LESTIJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA IIDE TURVEVARAT Osa 2 Abstract: The peatlands and peat reserves

Lisätiedot

Erkki Raikamo KOSKEN (HL) TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S OSARAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEE N TURVEVAROJEN KOKONAISSELVITYKSEST Ä

Erkki Raikamo KOSKEN (HL) TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S OSARAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEE N TURVEVAROJEN KOKONAISSELVITYKSEST Ä P136/80/7 Erkki Raikamo KOSKEN (HL) TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S OSARAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEE N TURVEVAROJEN KOKONAISSELVITYKSEST Ä Espoo 1980 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

RISTIJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT, NIIDEN TURVEVARAT JA TURPEEN KÄYTTÖKELPOISUUS Osa 2

RISTIJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT, NIIDEN TURVEVARAT JA TURPEEN KÄYTTÖKELPOISUUS Osa 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TURVETUTKIMUSRAPORTTI 266 Ari Luukkanen ja Heimo Porkka RISTIJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT, NIIDEN TURVEVARAT JA TURPEEN KÄYTTÖKELPOISUUS Osa 2 Abstract : The mires and peat reserves

Lisätiedot

TOHOLAMMIN TURVEVAROJEN KÄYTTÖ - KELPOISUUS JA TURPEEN OMINAISUUKSIE N VÄLINEN RIIPPUVUUS

TOHOLAMMIN TURVEVAROJEN KÄYTTÖ - KELPOISUUS JA TURPEEN OMINAISUUKSIE N VÄLINEN RIIPPUVUUS GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S MAAPERÄOSASTO, raportti P 134/80/ 5 Markku Mäkil ä TOHOLAMMIN TURVEVAROJEN KÄYTTÖ - KELPOISUUS JA TURPEEN OMINAISUUKSIE N VÄLINEN RIIPPUVUUS summary : The peat resources of Toholampi

Lisätiedot

RANTASALMEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S

RANTASALMEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S maaperäosasto, raportti P 13.6/80/1 0 Jukka Lein o RANTASALMEN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUU S Kuopio 1980 SISÅLT Ö JOHDANTO 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOSTEN ESITYS 1

Lisätiedot

(2234) ITÄOSAN SUOT PETÄJÄVEDEN KARTTALEHDE N. Carl-Göran Ste n Riitta Korhonen Lasse Svahnbäc k

(2234) ITÄOSAN SUOT PETÄJÄVEDEN KARTTALEHDE N. Carl-Göran Ste n Riitta Korhonen Lasse Svahnbäc k GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITO S MAAPERÅOSASTO, raportti P 13,4/82/11 0 CarlGöran Ste n Riitta Korhonen Lasse Svahnbäc k PETÄJÄVEDEN KARTTALEHDE N (2234) ITÄOSAN SUOT Väliraportti Petäjävedellä, Korpilandella,

Lisätiedot

PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA X GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TURVETUTKIMUSRAPORTTI 252. Pauli Hänninen ja Satu Jokinen

PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA X GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TURVETUTKIMUSRAPORTTI 252. Pauli Hänninen ja Satu Jokinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TURVETUTKIMUSRAPORTTI 252 Pauli Hänninen ja Satu Jokinen PUDASJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT OSA X Abstract : The mires and peat reserves of the commune of Pudasjärvi.

Lisätiedot