Abstract : The peat resources of Kotka and their potential use. Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigatio n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Abstract : The peat resources of Kotka and their potential use. Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigatio n"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI 20 0 Markku Mäkilä Ale Grundströ m j a KOTKAN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS Abstract : The peat resources of Kotka and their potential use. Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigatio n Espoo 1987

2 Mäkilä, Markkuja Grundström,Ale 1987.Kotkan. turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Abstract : The peat resources of Kotka and their potential use. Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation, 98 pages, 43 figures and 34 tables. Geological Survey of Finland investigated the quantity an d quality of the industrially exploitable peatlands in the tow n of Kotka, southeastern Finland, during Altogether hectares of peatland were studied. This area covers 5,5 % o f the towns land area. The total peatland area suitable for fuel peat production i s 192 hectares. Useful peat resources are 4,28 million m³ i n situ. The energy content equals to 1,62 million MWh as calculated for 50 % moisture content. The area suitable for horticultural peat production is 150 hectares, containing abou t 2,62 million m³ of peat in situ. The average depth of peat deposits is 2,01 m, including 1,10 m of slightly humified surfical layer. The total amount of pea t of the studied peatlands is 29,7 million m³. Area deeper tha n 2 m contains 21,9 million m³ or 74 % of the total reserves in - cluding 8,8 million m³ of better humified peat. 51 % of th e peat layers are Sphagnum predominant and rest of the peat i s Carex predominant. The average net calorific value of dry peat is 20,0 MJ/kg an d 8,8 MJ/kg when calculated for 50 % moisture content. The av - erage bulk density of the samples is 61 kg/m³ in situ, moistur e content 93,7 % of wet weight, ph-value 4,1, ash content 2,0 % and sulphure content 0,18 % on dry bases. Mustajärvensuo (3) and the northern part of Suurisuo (14) be - longs to The National Mire Preservation Programme. Key words : bog, peat, inventory, fuel peat production, hort i - cultural peat, Kotka. Markku Mäkilä and Ale Grundströ m Geological Survey of Finlan d Kivimiehentie 1 SF ESPO O FINLAND ISBN ISSN

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmenetelmät ja aineistot Tuotantoon vaikuttavia tekijöitä ALUEENLUONNONOLOT Maa- ja kallioperä Maanpinnan topografia Soiden yleinen kuvaus TUTKITUT SUOT 1 8 Sivu 1. Sivu Suurirahka Tuomiojansuo Palannesuo Turvesuo Mustanjärvensuo Unhostinsuo Niskasuo Kyntösuo Suljento Suurisuo Kivihaikulansuo Suurisuo Munasuo Hakulinsuo Härmänsuo Porrassuo Nälkäsuo TULOSTEN TARKASTELU Turpeen paksuus ja turvemäärä Suotyypit Turvelajit ja turvetekijät Maatuneisuus Liekoisuus Pohjamaalajit ja liejut Happamuus Tuhkapitoisuus Vesipitoisuus Kuivatilavuuspaino Lämpöarvo Rikkipitoisuus TURVETUOTANTOON SOVELTUVAT SUOT 9 5 YHTEENVETO 9 5 KIRJALLISUUTTA 99

4 - 5-1 JOHDANT O 1.1 Tutkimuksen tarkoitu s Geologian tutkimuskeskus teki vuonna 1985 turveraaka-aineen te - ollista soveltuvuutta selvittäviä tutkimuksia Kotkan suoalueil - la. Aikaisemmin on tutkittu Mustanjärvensuo vuonna Tutkimuksessa pääpaino asetettiin nykyisillä tuotantomenetelmill ä hyödynnettävissä olevan turvemäärän ja turvetuotantoon soveltu - vien alueiden selvittämiseen. Tutkittujen soiden sijainti nä - kyy kuvassa Tutkimusmenetelmät ja aineisto t Kenttätutkimukset suoritettiin siten, että tutkittavalle suol - le laadittiin linjaverkosto, joka koostuu suon hallitsevan osa n poikki vedetystä selkälinjasta ja sitä vastaan kohtisuoraan ole - vista poikkilinjoista (Lappalainen, Sten ja Häikiö,1984). Poik - kilinjojen väli on yleensä 400 m. Näin laaditulla linjastoll a - tutkimuspisteiden väli on 100 m. Linjoilta mitattiin lisäks i turpeen, paksuus 50 m :n välein ; reunaosissa tiheämminkin. Tutkimuslinjat on vaaittu ja korkeudet on pyritty mahdollisuuksi - en mukaan sitomaan valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon. Os a soista tutkittiin hajapistein. Tutkimuspisteillä määritettiin suotyyppi, suon pinnan vetisyy s 5-asteikolla (kuiva, normaali, vetinen, hyllyvä, rimpinen) se - kä mättäiden peittävyysprosentti ja mättäisyyden keskimääräine n korkeus. Edelleen huomioitiin puuston puulajisuhteet, tiheys - luokka, mahdolliset hakkuut ja kehitysluokka. Turvekerrostumien kairauksissa tutkittiin pääturvelaji sek ä siinä mahdollisesti olevien lisätekijöiden suhteelliset osuu - det (6-asteikolla). Turpeen maatuneisuus määritettiin von Postin maastotöihin soveltuvalla menetelmällä (10-asteikko), kosteus (5-asteikolla) sekä kuituisuus (0-6-asteikolla). Li - säksi määritettiin mahdolliset liejukerrokset ja pohjamaan laa - tu.

5 6 - Kuva 1. Kotkassa tutkitut suot. 1. Suurirahk a 2. Palannesuo 3. Mustanjärvensuo (1961 ) 4. Niskasuo 5. Suljent o 6. Kivihaikulansu o 7. Munasuo 8. Härmänsuo 9. Nälkäsuo 10. Tuomiojansuo 11. Turvesuo 12. Unhostinsu o 13. Kyntösu o 14. Suurisuo 15. Suurisu o 16. Hakulinsuo 17. Porrassuo

6 Suossa olevan lahoamattoman puuaineksen (liekojen) määrän arvioimiseksi kunkin tutkimuspisteen ympäristö luodattiin kahde n metrin syvyyteen asti kymmenessä eri kohdassa. Todetut lieko - osumat on ilmoitettu erikseen 0-1 m :n ja 1-2 m :n välisiss ä syvyyskerroksissa kantopitoisuusprosentteina turvemäärästä. Prosenttiluvut on laskettu ns. Pavlovin menetelmän mukaan, joss a kantopitoisuus on jaettu viiteen eri luokkaan : liekoja on erit - täin vähän (alle 1 %), vähän (1-2 %), kohtalaisesti (2-3 %), runsaasti (3-4 %) ja erittäin runsaasti (yli 4 %). Eräiltä soilta otettiin 1-2 pinnasta pohjaan ulottuvaa näyte - sarjaa laboratoriotutkimuksia varten. Näytteenottopaikka valit - tiin siten, että se edustaa mahdollisimman hyvin suon turveker - rostumia. Tilavuustarkoista näytteistä määritettiin laboratoriossa ph-arvo, vesipitoisuus painoprosentteina (105 C :ssa kui - vaamalla), kuivatilavuuspaino (kg/suo-m³), tuhkapitoisuus pro - sentteina kuivapainosta (815 ± 25 C :ssa hehkutettuna) sek ä lämpöarvo Leco AC 200 -kalorimetrillä (ASTM D 3286). Lämpöarvo o n laskettu erikseen kuivalle turpeelle sekä 50 % :n käyttökosteu - dessa olevalle turpeelle. Osasta näytteitä on määritetty lisäk - si rikkipitoisuus prosentteina kuivapainosta. Tavoitteena on ollut tarkastella ominaisuuksia lähinnä käyttö - kelpoisen polttoturpeen kannalta. Turvekerrosten käyttökelpoisuutta laskettaessa on kunkin näytesarjan ensimmäinen ja viimei - nen näyte jätetty pois. Lisäksi, jos näytesarjan viimeist ä edellisen näytteen tuhkapitoisuus on ylittänyt 10 %, on myö s se jätetty pois. Niiden soiden osalta, joilta ei ole otettu laboratorionäytteitä, on käytetty tuotantoon soveltuvilta soilta otettujen näytteide n keskiarvoja. Tutkittujen soiden polttoturve- sekä kuivike- ja kasvuturvemää - ristä on kerätty tiedot soveltuvuustaulukkoon. Turvetuotantoo n soveltuvina alueina on pidetty suon yli 2 tai 3 m syvää osaa. Laskettaessa käyttökelpoisia polttoturvevaroja on alueen turve - määrästä vähennetty suon pohjalle jäävä keskimäärin 50 cm :n pak -

7 - 8 - suinen runsastuhkainen turvekerros, jota ei käytännössä voi hyö - dyntää. Muita teknillis-taloudellisia tekijöitä ei ole huomioi - tu. Useimmilla tutkituilla soilla polttoturvetuotannon estää käy - tännössä paksu heikosti maatunut pintarahkakerros. Turvesuol - la (11) on laskettu erikseen kasvu- ja polttoturvemäärät. Sovel - tuvuustaulukossa ilmoitettu energiasisältö on tällöin pohjatur - peen sisältämä energiamäärä. Turvesuon selostuksen yhteydess ä on ilmoitettu myös energiasisältö, jos yli 3 m syvä alue jäte - tään hyödyntämättä. Kasvu- ja kuiviketurpeeksi on laskettu heikosti maatunut H1 - H4 pintarahkaturve, joka ei sisällä saraturvetta. Tutkimuspisteiden syvyyden aritmeettinen keskiarvo voi anta a suon turvevaroista virheellisen kuvan. Tässä tutkimuksessa onkin käytetty turvemäärien laskussa syvyysvyöhykkeittäin pinta - alaan painotettuja keskisyvyyksiä, jolloin saadaan luotettavam - pi kuva suon todellisista turvevaroista. Kairaustulosten tulkintaa on havainnollistettu karttojen ja pro - fiilien avulla. Suokohtaisista kartoista ilmenevät linjaverkosto, tutkimuspisteittäin keskimääräinen maatuneisuus sekä heikos - ti maatuneen (H1 - H4) pintaturpeen ja koko kerrostuman paksuus. Karttoihin on piirretty myös turpeen paksuutta 1 m :n välein esit - tävät syvyyskäyrät sekä suon pinnan korkeuskäyrät. Maatuneisuusprofiileissa on turpeet jaettu maatuneisuuden mukaa n kolmeen ryhmään : H1 - H3, H4 ja H5 - H10. Turvelajiprofiileiss a on kunkin kairauspisteen yläpuolella esitetty suotyyppi ja lie - koisuus (0-1 m :n syvyyskerroksen osumat / 1-2 m :n syvyysker - roksen osumat). Turvelajit on esitetty symbolein (kuva 2). Li - säksi on ilmoitettu kunkin kairauspisteen pohjamaan laatu. Osas - ta soita on laadittu kolmiulotteinen profiili, jossa on selkä - linjan lisäksi poikkilinjat kuvaamassa suon pinnan ja pohja n muotoja. Muu tutkimusaineisto on arkistoitu Geologian tutkimuskeskukse n turvearkistoon.

8 - 9 - SUOKARTTA : Kuva 2. Käytetyt symbolit ja lyhenteet.

9 10 - Suotyyppien sekä turpeen lyhenteet ovat seuraavat : I Avosuot II Rämee t 1. Varsinainen letto VL 1. Lettoräme L R 2. Rimpiletto RIL 2. Ruohoinen sararäme RHS R 3. Ruohoinen saraneva RHSN 3. Varsinainen sararäme VS R 4. Varsinainen saraneva VSN 4. Lyhytkorsinevaräme LKN R 5. Rimpineva RIN 5. Tupasvillaräme T R 6. Lyhytkortinen neva LKN 6. Pallosararäme PS R 7. Kalvakkaneva KN 7. Korpiräme KR 8. Silmäkeneva SIN 8. Kangasräme KG R 9. Rahkaneva RN 9. Isovarpuräme I R 10. Luhtaneva LUN 10. Rahkaräme R R 11. Keidasräme KE R III Korvet IV Muuttuneet suotyypi t 1. Lettokorpi LK 1. Ojikko O J 2. Koivuletto KOL 2. Muuttuma M U 3. Lehtokorpi LHK 3. Karhunsammalmuuttuma KSMU 4. Ruoho- ja heinäkorpi RHK 4. Ruohoturvekangas RHT K 5. Kangaskorpi KGK 5. Mustikkaturvekangas MT K 6. Varsinainen korpi VK 6. Puolukkaturvekangas PT K 7. Nevakorpi NK 7. Varputurvekangas VATK 8. Rääseikkö RAK 8. Jäkäläturvekangas JAT K 9. Kytöheitto KH 10. Pelto P E 11. Palaturpeen nostoalue PTA 12. Jyrsinturpeen nostoalue JTA Pääturvelajit Lisätekijä t 1. Rahkaturve S 1. Tupasvilla (Eriophorum) E R 2. Sararahkaturve CS 2. Puuaines (Lignidi) L 3. Ruskosammalrahkaturve BS 3. Varpuaines (Nanolignidi) N 4. Saraturve C 4. Korte (Equisetum) E Q 5. Rahkasaraturve SC 5. Järviruoko (Phragmites) P R 6. Ruskosammalsaraturve BC 6. Suoleväkkö (Seheuchzeria) S H 7. Ruskosammalturve B 7. Tupasluikka (Trichophorum) T R 8. Rahkaruskosammalturve SB 8. Raate (Menyanthes) M N 9. Sararuskosammalturve CB 9. Siniheinä (MaZinia) M L 10. Järvikaisla (Scirpus) SP

10 - 1.3 Tuotantoon vaikuttavia tekijöit ä Turpeen pääasiallisia lämmönlähteitä ovat hiili ja vety. Maatu - misen edistyessä kasviaineksen hiilipitoisuus lisääntyy ja läm - pöarvo kasvaa. Maatuminen vaikuttaa turpeen lämpöarvoon myö s siten, että maatumisen kasvaessa kuivatilavuuspaino suurenee j a lämpöarvo tilavuusyksikköä kohden kasvaa. Merkitys tuntuu mm. kuljetuskustannusten alenemisena. Myös itse turvelaji vaikut - taa turpeen käyttökelpoisuuteen siten, että saraturve soveltu u polttoturpeeksi heikommin maatuneena kuin rahkaturve. Maatumisen edistyessä kasvaa kivennäisaineksen (tuhkan) osuu s turpeessa. Sen lisäksi, että tuhka alentaa lämpöarvoa, se sint - raantumalla kattiloihin hankaloittaa polttoa ja aiheuttaa mekaa - nista kulumista. Happamien turpeiden on puolestaan todettu ai - heuttavan enemmän korroosiota kuin vähemmän happamien. Turpee n ph-asteella on tässä mielessä merkitystä. Rikki on vähemmän toivottava aine polttoturpeessa, koska se aiheuttaa lämmity s kattiloiden syöpymistä ja ympäristön saastekuormituksen lisään - tymistä. Tärkeä laatutekijä on myös puuaineksen osuus turpees - sa. Arvioitaessa turpeen kelpoisuutta polttoaineeksi nojaudutaan Turveteollisuusliiton laadunmääritysohjeisiin (taulukko 1). Turpeen tuotantokustannuksiin vaikuttavia seikkoja edellä mai - nittujen turvetekijöiden ohella ovat suotekijät, joista tärkeim - piä ovat suon sijainti kulutuskohteeseen nähden ja tieyhteydet. Myös kantoisuus ja liekoisuus ovat taloudellisesti merkittävi ä tekijöitä. Muita tuotantokustannuksiin vaikuttavia seikkoj a ovat mm. turvekerrostuman paksuus, pohjamaan laatu, suon kok o ja muoto, kuivatusmahdollisuudet ja ilmastolliset olosuhteet. Polttoturpeella tarkoitetaan energiahuollossa lämmön ja sähkö n tuotantoon käytettävää turvetta. Nostoteknlikan perusteell a voidaan puhua joko pala- tai jyrsinturpeesta. Palaturvemenetelmässä suosta nostettu turve sekoitetaan ja muo - kataan sekä puristetaan lopuksi suuttimen läpi tuotantokentä n pinnalle kuivumaan. Palaturpeen valmistusmenetelmien kehittyminen ja palakoon pienentäminen ovat tehneet siitä varteenotet-

11 % 12 - Taulukko 1. Turveteollisuusliiton laadunmääritysohjeet. PALATURPEEN LUOKITUS 1982 POS.* OMINAISUUS YKSIKKÖ LAATU P10 LAATU P12 LAATU P1 3 3 Kosteus, toimituserä % Tehollinen länpöarvo saa- MJ/kg pumistilassa, vähintään MWh /m³ 1,0 1,2 1, Tuhka kuiva-aineessa, max - kuukausikeskiarvo % toimituserä (tarvittaessa) % Tuhkan sulamiskäyttäytyminen* * 8 Kappalekoko, max mitat mm 150x200x 150x200x 100xl00 x Murskan määrä, alle 20 mm, % max. 11 Rikkipitoisuus, ilmoitetaan % jos yli ,3 0,3 0, 3 * Positionumerot viittaavat turveteollisuusliiton laadunmääritysohjeeseen ** Ilmoitetaan, jos puolipallopiste on alle 1120 C (Turveteollisuus ) JYRSINTURPEEN LUOKITUS POS. OMINAISUUS YKSIKKÖ LAATU J9 LAATU J11 LAATU J11 S 3 Kosteus % Tehollinen lämpöarvo Hu MJ/kg yli 8 11 ± 2 11 ± 2 MJ/m³ yli 2500 yli 3000 yli Tuhka, kuukausikeskiarvo, max % yksittäinen näyte,max % Tuhkan sulamiskäyttäytyminen x x x 5.3 Tuhkan kemiallinen koostumus x x x 6 Kuljetustilavuuspaino likimain kg/m³ Karkeus, ritilän mitat mm 100 x x x Puun määrä, max. % Rikkipitoisuus y y y Tuotanto-, käsittely- ja kuljetustapa ym. lisätiedot x x x HUOM. : Turpeen tulisi olla olosuhteisiin nähden mahdollisimman vapaa lumest a ja jäästä. X - ilmoitetaan tarvittaessa y - ilmoitetaan, jos on yli 0,3 % Eo. standardiluokituksen ohella voidaan kaupassa tarvittaessa yksittäistapauksissa soveltaa poikkeavia laatuvaatimuksia. Pos.-numerot viittaavat Turveteollisuusliiton laadunmäärittelyohjeeseen (Turveteollisuus )

12 13 - tavan vaihtoehdon jyrsinturpeelle. Polttokattilateknologia n kehityksen myötä näyttää siltä, että halvempien käyttökuluje n ansiosta palaturve on jyrsinturvetta edullisempaa polttoturve - ainetta vielä ainakin 10 MWh :n laitoksissa. Polttoturpeen käytön yleistyessä pienissä yksiköissä, kuten maa - tiloilla, pientaloissa ja kuntien aluelämpökeskuksissa, heijas - tuu se tuotantojärjestelmään pientuottajia suosivasti. Uusimma t maataloustraktorin perään kiinnitettävät palaturvekoneet mahdol - listavat yhä pienempien, käytännössä alle 10 :n hatuotantokent - tien käyttöönoton. Siten mm. monet hylätyt turvepellot soveltu - vat palaturvetuotantoon. Polttotekniikan kehittyessä voidaa n käytettävän turpeen laatuvaatimuksia muuttaa (Leinonen, A. j a Luukkanen, V-M., 1986). Jyrsinturpeella tarkoitetaan ohuina kerroksina suon pinnalta jyrsimällä irrotettua turvejauhoa. Jyrsinturvetuotanto vaati i laajoja tuotantokenttiä ja kalliita koneinvestointeja. Lisäksi jyrsinturpeen laatu vaihtelee tuntuvasti aiheuttaen vaikeuk - sia polton säädössä. Turpeen tilavuuspaino on alhainen, mik ä lisää kuljetus- ja varastointikustannuksia. Kuljetuksen osuu s on nyt lähes kolmannes jyrsinturpeen kuluttajahinnasta ja tule e edelleen kasvamaan. Edellä mainitut tekijät tekevät jyrsinturpeen jalostamisen ajan - kohtaiseksi. Eräs jyrsinturpeesta saatava jaloste on turvepel - letti. Tehdyt tutkimukset ja kokeet osoittavat jyrsinturpee n pelletöinnin mahdolliseksi verraten laajalla laatu- ja kosteus - alueella. Koska myös heikkolaatuinen jyrsinturve on pelletöi - tävissä, saattaa menetelmä tarjota tähänastista edullisemma n ratkaisun laadultaan heikkojen turvekerrosten hyväksikäyttöön. Turpeen keskeinen käyttömuoto on myös kasvuturve. Parasta kas - vuturvetta on heikosti (H1-3) maatunut rahkaturve, ennen kaik - kea Sphagnum fuscum-turve, jolla on korkea ravinteiden pidätys - ja luovutuskyky. Kun kasvuturpeen tuotantoa harjoitetaan laajassa mittakaavassa edellytetään, että suossa on vähintää n 1 m :n paksuinen kerros kunnollista raaka-ainetta. Tuotantoo n suunniteltavan alueen tulisi olla mieluummin avosuota tai vä - häpuustoista.

13 14 - Kuiviketurpeeksi soveltuu heikosti (H1-4) maatunut rahkaturve. Kuiviketurve näyttäisi olevan taloudellisesti varsin järkevä keino edistää karjatalouden jätehuoltoa pienillä tiloilla. Tur - peeseen sidottuna pienenee lannan ravinnehävikki sitä varastoi - taessa ja levitettäessä pelloille. Kuiviketurpeen nosto mahdol - listaa myös isäntälinjan polttoturvetuotannon varsinkin pienem - millä soilla, koska tällöin heikosti maatunut pintaturve pois - tetaan ennen tuotantoa. 2 ALUEEN LUONNONOLO T 2.1 Maa- ja kallioperä Maalajeista on yleisin moreeni. Laajimmat savikot ovat keskit - tyneet kunnan länsiosia halkovan Kymijoen varsille. Kotkan merkittävin harjujakso ulottuu Laajakoskelta Kyminlinnaan. Se on kallioiden ja Kymijoen katkoma sekä savikkojen reunustama muo - dostuma, johon liittyy Kotkan kaupungin edustalla oleva Lehmä - saari. Kallioperä on helposti moroutuvaa rapakiveä ja sille on ominais - ta jyrkät rinteet ja kallioseinämät. Kalliopaljastumia on kau - pungin eteläosissa suhteellisen runsaasti. 2.2 Maanpinnan topografi a Aluetta luonnehtii maaston loivahko nousu Suomenlahden rannikol - ta kohti sisämaata. Kymijoen laaksoseudut ovat maisemiltaa n vaihtelevia, vuorotellen alavia rantaniittyjä ja äkkijyrkiks i lohkeilleita rapakivirantoja. Kunnan eteläosat ovat alle 20 m mpy ja pohjoisosat pääosin m mpy. Kotkan korkeimmat seudut sijaitsevat kunnan pohjoisosissa Juurikorven kylässä, jossa ovat mm. Suurivuori (n. 87 m mpy) ja Kirkkovuoret (n. 73 m mpy.

14 2.3 Soiden yleinen kuvau s Kaikkiaan tutkittiin ha :n suoalueet, joista Kotkan alu - eelle sijoittuu ha eli 5,5 % maa-alasta. Palannesuo (2), Mustanjärvensuo (3) ja Porrassuo (17) sijoittuvat osaksi muide n kuntien alueille. Osin Kotkan alueelle sijoittuvan Tolppasuo n tiedot löytyvät Anjalankosken raportista (Mäkilä ja Grundströ m 1985). Tutkimuksessa on mukana kaikki Kotkan yli 20 ha :n suot sek ä yksi alle 20 ha :n suo. Laajimmat suoalueet esiintyvät alueen pohjois- ja länsiosissa (kuva 3). Suurin osa soista on ojitet - tu. Soidensuojelun perusohjelmaan kuuluu Mustanjärvensuo (3) sek ä tutkimuksen ulkopuolelle jääneet pienialaiset Suurisuon (14 ) pohjoisosa ja Juurikorven alue. Kotkan suot kuuluvat pääasiassa Saaristo-Suomen keidassoihin. Tutkittujen soiden pintaosissa on keskimäärin noin 1,1 m hei - kosti maatunutta rahkavaltaista turvetta. Avosuota on tutkittujen soiden pinta-alasta 17 %. Päätyypeit - täin suotyyppijakauma on seuraava : nevoja 17 %, rämeitä 56 %, korpia 8 %. Loput ovat turvekankaita, peltoja ja vanhoja tur - peennostoalueita. Yleisimmät suotyypit ovat tupasvilla-, isovarpu- ja rahkaräme. Avosuoalueilla on pääosin lyhytkorsinevaa ja ravinteisilla reunaosilla on korpisuotyyppejä. Tutkittujen soiden pinta-ala ja lukumäärä kokoluokittain näky - vät taulukossa 2.

15 Kuva 3. Soiden levinneisyys Kotkassa (Suomen tiekartan GT suomaski).

16 Taulukko 2.. Soiden pinta-ala (ha) ja lukumäärä kokoluokittai n Kotkassa. Tutkittuje n soiden pinta - ala (ha) j a 1km (kpl) < > * * Pinta-alassa on mukana kolme suota, jotka osaksi si - joittuvat muiden kuntien alueille.

17 18-3 TUTKITUT SUOT 1. Suurirahka (kl , x = 6712,3, y.= 3490,6) sijaitse e noin 10 km Kotkan keskustasta luoteeseen Pernoo-Mussalo -tie n länsipuolella ja sille johtaa metsäautotie. Suolla on 20 tutkimuspistettä ja 11 syvyyspistettä. Tutkimuspistetiheys o n 5,1/10 ha. Tutkimuslinjaston pituus on m (kuva 4). Suo n pinnan korkeus merenpinnasta on m, ja pinta viettä ä pohjoisessa luoteeseen ja etelässä kaakkoon (kuva 5). Suo ra - joittuu hiekkakankaisiin ; etelässä kallioiseen moreenimaastoon.

18 Suurirahkan yleisimmät suotyypit ovat rahka- ja isovarpuräme. Reunaosien ojitetut alueet ovat turvekangasasteella. Suolt a on nostettu laajoilta alueilta kuiviketurvetta. Keskimääräi - nen pinnan mättäisyys on 24 % ja mättäiden korkeus on 3 dm. Puusto on suon keskiosissa kitukasvuista. Reunaosien puusto vaihtelee pinotavarasta tukkipuuhun. Suurirahka on reunaosil - taan ojitettu.

19 % Taulukko 3. Suurirahkan pinta -alat, keskisyvyydet ja turve - määrät syvyysalueittain. Syvyysalue Pintaala (ha) Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m³ ) - pinta pohja yht. pinta pohja yht. H 1-4 H 5-10 H 1-10 H 1-4 H 5-10 H Koko suo 39 1,27 0,86 2,13 0,50 0,33 0,83 100, 0 Yli 1 m 30 1,52 1,06 2,58 0,46 0,32 0,78 94, 0 Yli 2 m 20 2,07 1,10 3,17 0,41 0,22 0,63 75,9 Turpeen keskimaatuneisuus on 4,6. Heikosti maatuneen yleens ä rahkavaltaisen pintakerroksen maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maa - tuneen pääasiassa saravaltaisen pohjakerroksen 6,8. Suurin tur - peen paksuus, 4,10 m, on tavattu pisteessä A 400. Yleisimmä t pohjamaalajit ovat hiesu ja hiekka. Liejua on paikoin suon poh - jalla ohut kerros (kuva 6). Suurirahkan turpeista on rahkavaltaisia 84 % ja saravaltaisi a 16 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 61 %, CS 23 %, C 3 % ja SC 13 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 21 % ja puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 22 %. Yleisimpien turvetekijöiden osuudet kokonaisturvemäärästä ovat S 73 %, C 16 %, L 4 %, ER 4 % ja PR 2 %. Liekoja on koko suon alueella 0-1 m :n syvyydessä keskimääri n 0,7 % ja 1-2 m :n syvyydessä 0,4 %. Yli 2 m :n syvyisellä alu - eella liekoja on 0-1 m :n syvyydessä 0,3 % ja 1-2 m :n syvyy - dessä 0,6 %. Käyttökelpoisen turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus pisteess ä A on 1,1 % (vaihteluväli 0,6-3,1) kuivapainosta, ph-ar - vo 3,9 (3,4-4,7), vesipitoisuus märkäpainosta 92,7 % (88,1-95,2) ja kuivatilavuuspaino 70 kg/ m ³ (44-118). Keskimääräi - nen lämpöarvo laskettuna kuivalle turpeelle on 19,2 MJ/kg (17, 4-22,7) ja 50 % :n kosteudessa 8,4 MJ/kg (taulukko 4).

20 Käyttökelpoisuu s Kuivatusmahdollisuudet ovat tyydyttävät. Polttoturvetuotanno n estää paksu heikosti maatunut pintarahkakerros. Pintakerro s soveltuu lähinnä kasvu- tai kuiviketurpeeksi ja sitä saadaa n suon yli 2 m syvän 20 ha alueen keskimäärin 2,07 m paksusta kerroksesta 0,41 milj. suo- m ³. Kasvuturpeen laatua heikentä ä suon keskiosassa oleva paremmin maatunut linssi. Suolta ori nostettu kuiviketurvetta.

21 Palannesuo (kl , x =6712,6, y = 3488,8) sijaitse e noin 14 km Kotkan keskustasta luoteeseen ja sille johtaa metsä - autotie. Suolla on 37 tutkimuspistettä ja 23 syvyyspistettä. Tutkimuspistetiheys on 6,0/10 ha. Tutkimuslinjaston pituus o n m (kuva 7). Suon pinnan korkeus merenpinnasta on m, ja pinta viettää loivasti länteen. Suo rajoittuu pohjoi - sessa Valkianjärvensuohon ja kuivattuun Mustajärveen ja muual - la moreenimaastoon.

22 Palannesuon yleisimmät suotyypit ovat ojikkoasteella olevat tu - pasvilla-, rahka- ja isovarpuräme. Reunaosissa on turvekankai - ta ja korpityyppejä. Keskimääräinen pinnan mättäisyys on 13 % ja mättäiden korkeus on 3 dm. Puusto on suon keskiosissa kitu - kasvuista tai riukuasteella ja harvaa tai keskitiheää. Reuna - osien puusto vaihtelee pinotavarasta tukkipuuhun ja onkeskit i heää. Palannesuo on keskiosiaan lukuun ottamatta ojitettu.

23 Taulukko 5. Palannesuon pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät syvyysalueittain. Syvyysalue Pinta - al a (ha) Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m³ ) pint a H 1-4 pohj a H 5-10 yht. H 1-10 pint a H 1-4 pohj a H 5-10 yht. H 1-10 % Koko suo 62 0,72 0,94 1,66 0,45 0,58 1,03 100, 0 Yli 1 m 47 0,89 1,12 2,01 0,42 0,52 0,94 91, 3 Yli 2 m 24 1,33 1,19 2,52 0,32 0,28 0,60 58,3 Turpeen keskimaatuneisuus on 4,9. Heikosti maatuneen yleens ä rahkavaltaisen pintakerroksen maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatuneen pääasiassa saravaltaisen pohjakerroksen 6,1. Suurin tur - peen paksuus, 3,40 m, on tavattu pisteessä A 800. Yleisimmä t pohjamaalajit ovat hiesu ja hieta. Liejua on paikoin suon pohjalla ohut kerros (kuva 8). Palannesuon turpeista on rahkavaltaisia 66 % ja saravaltaisi a 34 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 49 %, CS 17 %, C 14 % ja SC 20 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeita o n 15 % ja puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 21 %. Yleisimpie n turvetekijöiden osuudet kokonaisturvemäärästä ovat S 62 %, C 29 %, L 4 % ja ER 3 %. Liekoja on koko suon alueella 0-1 m :n syvyydessä keskimääri n 1,3 % ja 1-2 m :n syvyydessä 0,5 %. Yli 2 m :n syvyisellä alueella liekoja on 0-1 m :n syvyydessä 1,5 % ja 1-2 m :n syvyydessä 0,7 %. Käyttökelpoisen turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus pisteissä A 300 ja A 800 on 1,1 % (vaihteluväli 0,6-3,5) kuivapainosta, ph-arvo 3,9 (3,4-5,3), vesipitoisuus märkäpainost a 91,8 % (87,6-93,9) ja kuivatilavuuspaino 83 kg/m³ (54-130). Keskimääräinen lämpöarvo laskettuna kuivalle turpeelle on 19, 9 MJ/kg (17,6-22,4) ja 50 % :n kosteudessa 8,7 MJ/kg (taulukk o 6).

24 Käyttökelpoisuu s Kuivatusmahdollisuudet ovat tyydyttävät. Paikoin paksu heikos - ti maatunut pintarahkakerros estää polttoturvetuotannon. Pinta - kerroksen paksuus on kuitenkin keskimäärin liian ohut kasvutur - vetuotantoon. Suolta on nostettu kuiviketurvetta. 3. Mustanjärvensuo (kl , x = 6716,0, y = 3488,0) sijait - see noin 17 km Kotkan keskustasta luoteeseen ja sille johta a metsäautotie. Suolla on 71 tutkimuspistettä ja 6 syvyyspistet - tä. Tutkimuspistetiheys on 2,5/10 ha. Tutkimuslinjaston pituus on m (kuva 9). Suon pinnan korkeus merenpinnasta o n m, ja pinta viettää eteläosissa etelään ja pohjoisosis - sa pohjoiseen. Suo rajoittuu etelässä Valkianjärvensuohon j a pohjoisessa peltoon. Lännessä suon erottaa Kananiemensuost a kapea harju. Muualla suon ympäristö on louhikkoista moreenimaastoa. Mustanjärvensuon yleisimmät suotyypit ovat lyhytkorsineva sek ä keidas-, isovarpu- ja tupasvillaräme. Suon reunaosat ovat muut - tuma-asteella olevaa sararämettä ja mustikkaturvekangasta. Puus - to on pääosin riukuasteella ja harvaa. Lounaisosa ja aivan reu - naosat ovat tiheää pinotavaraa. Muu osa on aukeata suota. Mustanjärvensuo on reunaosistaan ojitettu. Taulukko 7. Mustanjärvensuon pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät syvyysalueittain. Syvyysalue Pintaal a (ha) Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m³ ) pinta pohja yht. pinta pohja yht. H 1-4 H 5-10 H 1-10 H 1-4 H 5-10 H 1-10 % Koko suo 280 2,04 1,02 3,06 5,70 2,88 8,58 100, 0 Yli 1 m 247 2,29 1,11 3,40 5,66 2,75 8,41 98, 0 Yli 2 m 202 2,65 1,19 3,84 5,36 2,39 7,75 90,3

25 Turpeen keskimaatuneisuus on 4,2. Heikosti maatuneen yleens ä rahkavaltaisen pintakerroksen maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maa - tuneen pääasiassa saravaltaisen pohjakerroksen 6,5. Suurin turpeen paksuus, 5,50 m, on tavattu pisteessä A Yleisin pohjamaalaji on savi. Liejua on suon pohjalla muutaman dm :n pak - suinen kerros (kuva 10). Mustanjärvensuon turpeista on rahkavaltaisia 64 % ja saravaltai - sia 36 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 59 %, CS 5 %, C 25 % ja SC 11 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeit a on 3 % ja puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 9 %. Yleisimpien turvetekijöiden osuudet kokonaisturvemäärästä ovat S 65 %, C 29 % ja L 2 %. Liekoja on koko suon alueella 0-1 m :n syvyydessä keskimääri n 0,2 % ja 1-2 m :n syvyydessä 0,1 %. Yli 2 m :n syvyisellä alu - eella liekoja on 0-1 m :n syvyydessä 0,2 % ja 1-2 m :n syvyy - dessä 0,1 %. Käyttökelpoisen turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus pisteess ä A 1000 on 1,8 % (vaihteluväli 0,6-5,1) kuivapainosta, ph-arv o 4,0 (3,4-4,8), vesipitoisuus märkäpainosta 95,5 % (92,2-98,3) ja kuivatilavuuspaino 45 kg/m³ (21-73). Keskimääräine n lämpöarvo laskettuna kuivalle turpeelle on 19,4 MJ/kg (17,7-21,5) ja 50 % :n kosteudessa 8,5 MJ/KG (taulukko 8). Mustanjärvensuo kuuluu suureksi osaksi soidensuojelun perusoh - jelmaan.

26 Niskasuo (kl , 08, x = 6719,7, y = 3488,7) sijaitse e noin 17 km Kotkan keskustasta pohjoiseen Kymijoen itäpuolell a ja sille johtaa metsäautotie. Suolla on 30 tutkimuspistettä j a 17 syvyyspistettä. Tutkimuspistetiheys on 4,1/10 ha. Tutkimus - linjaston pituus on m (kuva 11). Suon pinnan korkeus me - renpinnasta on m, ja pinta viettää lounaaseen kohti Ky - mijokea (kuva 12). Suo rajoittuu lännessä Kymijokeen, pohjoi - sessa peltoihin ja muualla moreenimaastoon.

27 Niskasuon yleisimmät suotyypit ovat suon keskiosassa rahkaräm e ja reunemmalla tupasvilla- ja isovarpuräme. Suotyypit ova t ojikko- ja muuttuma-asteella. Keskimääräinen pinnan mättäisyy s on 21 % ja mättäiden korkeus on 2 dm. Puusto on riuku- tai pi - notavara-asteella ja keskitiheää. Niskasuo on kokonaan ojitettu.

28 - 3 4 Taulukko 9. Niskasuon pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät syvyysalueittain. Syvyysalue Pintaal a (ha) Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m³ ) pinta pohja yht. pinta pohja yht. H 1-4 H 5-10 H 1-10 H 1-4 H 5-10 H 1-10 % Koko suo 73 1,01 0,56 1,57 0,74 0,41 1,15 100, 0 Yli 1 m 63 1,15 0,60 1,75 0,72 0,38 1,10 95, 7 Yli 2 m 13 1,56 1,13 2,69 0,20 0,15 0,35 30,4 Turpeen keskimaatuneisuus on 4,6. Heikosti maatuneen yleens ä rahkavaltaisen pintakerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatuneen pääasiassa saravaltaisen pohjakerroksen 6,8. Suurin tur - peen paksuus, 4,60 m, on tavattu pisteessä A Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu ja hieta. Liejua suon eteläosie n pohjalla noin metrin paksuinen kerros (kuva 13). Niskasuon turpeista on rahkavaltaisia 62 % ja saravaltaisi a 38 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 57 %, CS 5 %, C 2 % ja SC 36 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeita o n 35 % ja puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 20 %. Yleisimpie n turvetekijöiden osuudet kokonaisturvemäärästä ovat S 65 %, C 24 %, ER 6 % ja L 4 %. Liekoja on koko suon alueella 0-1 m :n syvyydessä keskimääri n 0,1 % ja 1-2 m :n syvyydessä 0,1 %. Yli 2 m :n syvyisellä alueella liekoja on 0-1 m :n syvyydessä 0,2 % ja 1-2 m :n syvyy - dessä 0,3 %. Käyttökelpoisuu s Kuivatusmahdollisuudet ovat välttävät. Polttoturvetuotanno n estää paksu heikosti maatunut pintarahkakerros. Pintaturv e soveltuu varauksin kasvu- tai kuiviketurpeeksi ja sitä saadaan suon yli 2 m syvän 13 ha alueen keskimäärin 1,56 m paksusta kerroksesta 0,20 milj. suo-m³. Tupasvillan osuus turve - tekijänä on melko suuri. Suolta on nostettu kuiviketurvetta.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Turvetutkimusraportti 305. Tapio Muurinen. YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Turvetutkimusraportti 305. Tapio Muurinen. YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 305 Tapio Muurinen YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2 The Mires and Useful Peat Reserves of Yli-Ii, Central Finland Part 2 Espoo 1997 Muurinen,

Lisätiedot

Turveraportti 106. Jukka Lein o JOROISTEN TURVEVARAT JA NIIDE N KAYTTOKELPOISUU S

Turveraportti 106. Jukka Lein o JOROISTEN TURVEVARAT JA NIIDE N KAYTTOKELPOISUU S Turveraportti 106 Jukka Lein o JOROISTEN TURVEVARAT JA NIIDE N KAYTTOKELPOISUU S Geologinen tutkimuslaito s Kuopio 1981 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOSTEN ESITYS 3 Kenttätutkimukset 3 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI 18 7. Tapio Muurine n ROVANIEMEN ALUEEN TURVEVARAT J A NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS, OSA

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI 18 7. Tapio Muurine n ROVANIEMEN ALUEEN TURVEVARAT J A NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS, OSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O TURVERAPORTTI 18 7 Tapio Muurine n ROVANIEMEN ALUEEN TURVEVARAT J A NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS, OSA I Abstract : Peat recources and their suitabilit y in the area

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Östersundom-projekti ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Östersundom-projekti ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Östersundom-projekti ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA 0100-P15645 13.2.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Östersundomin

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Työ raportti 98-56 II Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Kai Front Seppo Paulamäki Markku Paananen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sanna Kittamaa ja Markku Saarinen Luonnonhoitohankeraportti 2015 {

Lisätiedot

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS PSY Rovaniemi 19.3.2015 RAPORTTI 16/2015 Sallan geologia sekä geologiset retkeilykohteet Peter Johansson Laura S. Lauri 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 19.3.20155 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

Porolaidunten inventoinnin kehittäminen

Porolaidunten inventoinnin kehittäminen KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 397 Jouko Kumpula Alfred Colpaert Ari Tanskanen Marja Anttonen Heikki Törmänen Jukka Siitari Porolaidunten inventoinnin kehittäminen Keski-Lapin paliskuntien laiduninventointi

Lisätiedot

Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi, Riitta Kemppainen, Maarit Niskanen ja Lauri Jauhiainen Minttulajien menestyminen eri ilmasto-olosuhteissa ja

Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi, Riitta Kemppainen, Maarit Niskanen ja Lauri Jauhiainen Minttulajien menestyminen eri ilmasto-olosuhteissa ja Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi, Riitta Kemppainen, Maarit Niskanen ja Lauri Jauhiainen Minttulajien menestyminen eri ilmasto-olosuhteissa ja luonnonmukaisessa viljelyssä Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi,

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOTE KNILLISIA JULKAISU JA N:o 63 KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA KIRJOITTANUT ERKKI AUROLA 10 KWAA JA 3 TAULUKROA TBKSTISSfi WITH AN BNGLISH SUMMARY

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE

PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE Maatalouden tutkimuskeskus PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE N:o 8 Hedelmän- ja marjanviljely Jaakko Säkö MANSIKAN VILJELYKOKEIDEN TULOKSIA Jaakko Säkö & Heimo Hiirsalmi MANSIKAN LAJIKEKOKEIDEN TULOKSIA

Lisätiedot

LIITE 4/18923. Päästön havaittavuus ja valvonta. Päästön todennäköisyys. Aineen määrä ja laatu. Kohteen suojaus. Maaperä. Sijainti.

LIITE 4/18923. Päästön havaittavuus ja valvonta. Päästön todennäköisyys. Aineen määrä ja laatu. Kohteen suojaus. Maaperä. Sijainti. Anttila 0483404 III polttonesteiden jakeluasema Toimiala Nro Laitos/kohde Toimintakuvaus riskikuvaus I II riski T2 Neste Markkinointi Oy ja huoltoasema K. Haavisto Oy Toiminta alkoi kiinteistöllä v. 1967

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo

Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo MTT:n selvityksiä 66 Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo Sami Myyrä Talous MTT:n selvityksiä 66 37 s, 4 liitettä Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo Sami Myyrä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot