OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Hanski Jussi Peri Pekkolan arajäsen Puiinen Marko jäsen Vornanen Timo Muu osallisuja Hironen Pasi kaupunginhalliuksen edusaja Haapanen Jorma palelujohaja Koskimies Sanna hallino- ja kehiämispäällikkö, siheeri Rosqis Liisa anhusenhuollon johaja Sahala Heli sosiaalijohaja Spännäri Maija conroller Vala Maija ereysjohaja Nurminen Ilona nuorisoaluuson edusaja Irma Nuoran ausaja Poissa Pekkola Peri jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohaja Siheeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöyäkirjan arkasaja PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 1, SOTELA :00 Kokouksen laillisuus ja pääösalaisuus Oikaisuaaimusohje

3 2, SOTELA :00 Pöyäkirjan arkasaja Ei oikaisuaaimusohjea Valiaan Anja Eerola ja Kirsi Hakala. Seuraaana uorossa oa Riso Hokkanen ja Anna Holmroos.

4 3, SOTELA :00 Käsielyjärjesys Ei oikaisuaaimusohjea Hyäksyään lisan mukaisena.

5 4, SOTELA :00 KH: 113/2013 Nuorisoaluuson edusajien läsnäolo-oikeus sosiaali- ja ereyslauakunnassa Soela Valmiselija: Hallino- ja kehiämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Nuorisoaluuso esiää, eä sekä nuorisoaluuson edusaja eä araedusaja oisia osallisua samaan aikaan lauakunien kokouksiin. Kaupunginjohajan johoryhmä on käsielly asiaa kokouksessaan Asialle ei nähdä eseä. Kokouspalkkio makseaan oisaiseksi ain nuorisoaluuson arsinaiselle edusajalle. Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää hyäksyä, eä äsä eeenpäin sekä nuorisoaluuson arsinainen edusaja eä araedusaja oia olla läsnä lauakunnan kokouksissa. Oe: Nuorisoaluuso Nuorisoaluuson edusaja Ilona Nurminen Nuorisoaluuson araedusaja Kiia Rauiainen Oikaisuaaimusohje

6 5, SOTELA :00 SOTE: 204/2015 Lauakunnan osallisuminen TERVE-SOS päiille Soela Valmiselija: Hallino- ja kehiämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Sosiaali- ja ereysalan ammailaisen kouluus- ja messuapahuma TERVE-SOS 2015 järjeseään Jyäskylän Pailjongissa Seminaarien aiheia: Soe-palelujen inegraaio: laisa käyänöön Rahoiusjärjeselmä soe-meno kuriin Tieojohaminen Lasensuojelu Paleluiden uoaminen nuoren ehdoilla Palelu koiin Kokemusasianunijuus soen suunnieluun ja oeuukseen Hyinoinnin ja ereyden edisäminen Erikoissairaanhoidon, perusereydenhuollon ja sosiaalipaleluiden yheisyö, esimerkkejä Keski-Suomen sosiaali- ja ereyspaleluiden aloisa uleaisuus Uusi sairaala oiminnan uudisajana Kouluusilaisuuksien arkempi ohjelma ja hinna löyyä osoieesa > ajankohaisa > apahuma > ere-sos Osallisuminen on edullisempaa, kun ilmoiauuminen apahuu mennessä. Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää osallisumisesaan TERVE-SOS apahumaan. Oe: Osallisuja Siheeri Oikaisuaaimusohje

7 6, SOTELA :00 SOTE: 184/2015 SOSTE Suomen sosiaali ja ereys ry -yhdisyksen ylimääräinen kokous Soela Valmiselija: Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh SOSTE Suomen sosiaali ja ereys ry -yhdisyksen säänömääräinen liiokokous pideään iisaina Helsingissä, Folkhälsanin audioriossa../. Kokouksen asialisa on esiyslisan liieenä. Esielijä: Ehdous: Sosiaalijohaja Heli Sahala Sosiaali- ja ereyslauakuna nimeää edusajansa kokoukseen. Oe: Kokousedusaja Siheeri Oikaisuaaimusohje

8 6, SOTELA :00 / Pykälän liie: SOSTE_asialisa

9 6, SOTELA :00 / Pykälän liie: SOSTE_asialisa

10 6, SOTELA :00 / Pykälän liie: SOSTE_asialisa

11 7, SOTELA :00 KH: 148/2015 Sosiaali- ja ereyslauakunnan uoden 2015 alousarion käyösuunnielma Soela Valmiselija: Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh , ereysjohaja Maija Vala, puh , anhusenhuollon johaja Liisa Rosqis, puh ja conroller Maija Spännäri, puh Talouden asapainoamiseksi suunnielmakaudella kaupungin aloussuunnielmassa painoeaan mm. rakeneellisen muuosen aikuusa henkilösösuunnielmaan. Euromääräisiksi alousarioaoieiksi määriellään sairauspoissaolojen ja sijaisarpeen äheneminen, yliyökielo ja yön suunnielu sekä yöaikajärjesely, joka oa ärkeä osa asapainoamisa. Osopalelujen määrää ja laaua arioidaan kriiisesi, aoieena menojen äheneminen ja kusannuskehiyksen hallina. Vuoden 2015 aikana käynniseään osopalelujen hankinaprosessien uudisaminen. Paleluerkkopääösen linjaukse niin palelupiseiden helpon saaueauuden kuin ilojen ehokkaan ja monipuolisen käyön osala oa osa alouden asapainousa. Keskiyään lakisääeisen paleluiden uoamiseen, milä pohjala ei-lakisääeisen paleluiden uoamisa ja rahoiamisa on arioiaa. Käyäjien omaasuisuua kusannuksisa ulee myös lisää. Kaupunginaluuson ahisamassa uoden 2015 alousariossa odeaan myös, eä uuden asapainousohjelman laaiminen aloieaan ammikuussa Liieenä oleassa käyösuunnielmassa on mukana myös uodelle 2015 anneu alousarion äyänöönpanomääräykse, minkä mukaan oimielimen ulee pääää ja aikaauluaa oiminamalli, jolla se oeuaa säännöllisä raporoinia alousariouoden aikana. Lisäksi asuu- ai palelualueen on raporoiaa oiminnallisen aoieiden ja alouden oeuumisesa alouden asuualueelle. Tasapainousohjelman laadina on aloieu (Koja ). Valmiselussa koroseaan alouden seurannan ärkeyä ja nopeaa reagoinia. Vasuualueille ei sallia alousarion yliyksiä ilman korjaaia oimenpieiä../. Käyösuunnielma 2015 jaeaan erillisenä liieenä. Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää hyäksyä liieenä olean uoden 2015 alousarion käyösuunnielman. Oe: Kaupunginhallius Ei oikaisuaaimusohjea

12 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma Sosiaali- ja ereyslauakuna Käyösuunnielma 2015 Luonnos

13 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 2 9. Talousarion rakenne, siouus ja seurana Talousario ja aloussuunnielma kunalain mukaan Kunalain 65 pykälässä on säännökse alousariosa ja aloussuunnielmasa sekä alouden asapainoamisesa eli alijäämien kaamisesa. Kunalain mukaan aluuson on uoden loppuun mennessä hyäksyää kunnalle seuraaaksi kaleneriuodeksi alousario. Lisäksi ehdään aloussuunnielma ähinään kolmeksi uodeksi, alousariouosi on aloussuunnielman ensimmäinen uosi. Talousariossa ja -suunnielmassa hyäksyään kunnan oiminnallise ja aloudellise aoiee. Kunalaki edellyää, eä alousario ja -suunnielma laadiaan sien, eä edellyykse kunnan ehäien hoiamiseen uraaan. Talousarioon oeaan oiminnallisen aoieiden edellyämä määräraha ja uloario sekä siinä osoieaan, mien rahoiusare kaeaan. Talousarion siouusmääräykse oa jäljempänä. Talousarion ja aloussuunnielman rakenne Talousarion jakaanuminen käyöalous- ja uloslaskelmaosaan sekä inesoini- ja rahoiusosaan odeaan kunalaissa. Suomen Kunaliio ja kirjanpiolauakunnan kunajaoso oa ananee suosiuksia ja ohjeia alousarion ja aloussuunnielman arkemmasa laaimisesa ja sisällösä. Yleisperuseluissa esieään mm. kasaus kansanalouden ja kunnallisalouden kehiykseen, kaupungin aloudellisen ilaneen kehiymiseen sekä kerroaan alousarion painopisealueisa. Yleisperuseluihin sisällyeään ähinään kerran aluusokaudella sraegiaosa ai se oidaan laaia erillisenä sraegiaohjelmana. Taoiee alousariouodelle sisälää kaupunginaluuson pääämä sioa oiminnallise aoiee oimielimiäin. Käyöalousosa sisälää lauakunakohaise alousario esieynä pääsäänöisesi asuualueasolla. Toimielinen suunnielma sisälää myös oiminnallise aoiee ja ariaa unnuslukuauluko sekä alousariouoden eä aloussuunnielmauosien osala. Tuloslaskelmiin ulee sisällyää oiminaulo, oiminameno, sisäise erä sekä suunnielmapoiso. Taloussuunnielma on kolmiuoinen. Tuloslaskelmaosassa esieään kaupungin kokonaisalouden keskeise erä, joka oa arsinaisen oiminnan meno ja ulo, eroulo, alionosuude, rahoiusulo ja -meno sekä suunnielman mukaise poiso käyöomaisuudesa. Suunnielma ehdään kolmelle uodelle. Inesoiniosassa esieään kaupungin inesoinimeno ja -ulo, joka esieään ariaessa hankekohaisesi. Inesoiniosa laadiaan iideksi uodeksi. Rahoiusosassa esieään meno- ja uloarioina pikäaikaiseen rahoiukseen liiyä meno ja ulo kuen anolaina, niiden lyhennykse, oolaina ja niiden lyhennykse. Rahoiusosa sisälää rahoiuslaskelman. Sen iedo keräään uloslaskelmaosan lisäksi inesoiniosasa ja rahoiusosan aulukoisa. Kokan alousarion rakenne ja osa Kokan kaupungin alousario ja aloussuunnielma sekä sen rakenne, sisälö ja laadina perusua kunalakiin ja sen soelamisesa anneuihin Kunaliion suosiuksiin. Kunnan kirjanpidosa ja ilinpääöksesä on soeluin osin oimassa, miä kirjanpiolaissa on säädey. Talousarion sisälö on laadiu oaen huomioon mainiu säännökse ja ohjee.

14 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 3 Kokan kaupungin alousariossa on yleisperuselu-, käyöalous- ja uloslaskelmaosa sekä inesoini- ja rahoiusosa sekä erikseen kolme kunnallisa liikelaiosa. Talousarion käyöalousosa ohjaa kunnan arsinaisa paleluoiminaa. Käyöalousosassa aluuso aseaa oimielimille oiminnallise aoiee ja osoiaa niiden edellyämä määräraha ja uloario ehää-, asuu- ai palelualuekohaisesi. Käyöalousosassa on esiey määrärahojen ja uloarioiden yheeneo asuu- ai palelualueiain. Tuloslaskelmaosassa osoieaan se, kuinka kunnan ilikaudelle jaksoeu ulorahoius riiää paleluoiminnan menoihin, rahoiusmenoihin ja omaisuuden kulumisa kuaaiin suunnielman mukaisiin poisoihin. Tuloslaskelmassa määrieään myös kaupungin uosikaeen aso eli ulorahoiuksen määrä, joka on mahdollisa kohdenaa inesoinien rahoiukseen ja/ai lainojen lyhennyksiin. Tuloslaskelmaosa on esiey myös sien, eä kaupungin ja liikelaiosen aikuus erikseen ja yheensä, on odeaissa. Inesoiniosan aulla kaupunki ohjaa inesoinien oeuamisa ja rahoiusa. Se sisälää inesoinisuunnielma alousariouodelle sekä suunnielmauosille. Lähökohana on, eä alousariouodelle oeuisa inesoinneisa on arkka hankesuunnielma kusannusarioineen ja käyöalousaikuuksineen. Inesoiniosan määräraha ja uloario aluuso hyäksyy hankeryhmiäin, hankkeiain ai lauakunniain. Inesoineja koskea määräraha on ryhmiely aloussuunnielmassa oimielimiäin ja inesoinilajeiain. Rahoiusosassa arioidaan myös pikäaikaisen saamisen muuokse ja pikäaikaisen lainojen ähennys. Rahoiusosa keroo kaupungin rahoiusarpeen ja palelujen järjesämisen aikuuksen maksualmiueen. Talousarion rahoiusosa esieään kunnissa akiinuneen rahoiuslaskelmakaaan muodossa. Liikelaiosen alousario esieään omana osanaan. Toiminnallisen aoieiden lisäksi alousario sisälää laskelma liikelaioskaaalla esieynä. Talousarion siouus Kaupunginaluuso määrää, mien alousario ja sen peruselu sioa kaupunginhalliusa ja muia kaupungin iranomaisia. Talousarion yleisperuselu oa informaiiisia, ja niiä ei ole arkoieu sioaksi alousarion osaksi. Talousarion ehääalueiaise peruselu oa ohjeellisesi sioia. Tehääalueiden ulee noudaaa peruselujen ja aseeujen painopisealueiden kuaamaa oiminnallisa linjaa. Talousariossa esieää unnusluu muodosua suorieaoieisa, ehokkuua ja aloudellisuua ilmaiseisa luuisa, oiminnan laajuusiedoisa sekä oimaaroja osoiaisa unnusluuisa. Tunnusluu oa ohjeellisia. Valuuso oi kuienkin koramerkiä myös peruselueksiin haluamiaan aoieia ja niiden edellyämiä määrärahaarauksia. Sraegisissa aoieissa on esiey sraegise päämäärä ja kriiise menesysekijä, joissa kaupungin on onnisuaa edeäkseen aseeun menesysisionsa suunaan. Jokaiselle kriiiselle menesysekijälle oa oimielime määriellee uosiaise oiminnallise aoiee ja aoieaso arioinikrieerien/miarien aulla. Kriiise menesysekijä arioinikrieereineen oa sioia kaupunginaluusoon nähden. Tarkasuslauakuna seuraa näiden aluuson aoieiden oeuumisa ja raporoi niisä aluusolle.

15 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 4 Käyöalousosa Lauakuna (oimielin) oi laaia iselleen sioia ehääkohaisia (asuu- ai palelualueasoisia) oiminnallisia aoieia. Ne on esiey oimielinen omissa alousarioissa. Toimielimen oiminakae (oiminauoojen ja oiminakulujen erous) on sioa aluusoon nähden, ellei alousariossa ole määrärahan käyölle erikseen aseeu rajoiuksia (KH ai KV). Kaupunginhalliuksen, kaupunkisuunnielulauakunnan, sosiaali- ja ereyslauakunnan, liikunalauakunnan, lasen ja nuoren palelujen lauakunnan ja eknisen lauakunnan asuualueiden oiminakae on sioa lauakunaan nähden. Nuorisoyön yksikön sekä kuluurilauakunnan ja ympärisölauakunnan palelualueiden oiminakae on sioa lauakunaan nähden. Mikäli oimielin aloiaa kesken uoa oiminakaeen puieissa uua oiminaa, joa ei peruseluissa ole seliey, ja joka aiheuaa kusannuksia myös uleina uosina, on ko. asia ieää aluuson pääeääksi. Toimielinen sioien aoieiden sekä oiminakaeen muuoksisa pääää kaupunginaluuso. Kaikki alousarioon ehää muuokse on peruselaa, ja samalla selieää, misä kae osoieaan. Menomäärärahojen yliysä aren haeaan lisämäärärahaa. Tulojen aliusa aren haeaan uloarion arkisusa. Toimielimellä on oikeus hyäksyä käyössään oleia käyöalousosan menojen ja ulojen muuoksia oimielimen oiminakaeen muuumaa, mikäli aluusoon nähden sioa aoiee eiä ämän johdosa muuu. Jos alousarioon araun määrärahan käyöarkoius muuuu, on asia ieää kaupunginaluuson pääeääksi. Käyöaloueen liiyäsä projekirahoiuksesa ja -pääöksisä anneaan alousarion äyänöönpanomääräyksissä arkemma ohjee. Talous- ja rahoiusjohaja ekee pääöksen ja aloo leasingrahoiuksen käyöä. Toimielimen on peruselaa hankinnoissaan leasingrahoiuksen käyö ja araaa siä aren käyöaloueensa riiää määräraha. Inesoiniosan määrärahoja ei oi siirää käyöalouden määrärahoiksi. Inesoinien siiromäärärahameneelyä ei enää ole. Ainoasaan ilinpääöksessä ylijäämäisesä uloksesa oidaan ehdä arauksia inesoinien osala suunnieluuosille. Varaus merkiään aseeseen, ja hankkeen oeuduua araus pureaan ja uloueaan kaupungin alousarion asianomaiselle kohdalle. Toimielimen iraimessa omaisuudessa siouus aluusoon nähden on hankkeiden yheenlaskeu menojen loppusumma. Toimielime oia pääöksellään oeuaa iraimen omaisuuden hankinoja yheenlaskeun määrärahan puieissa eriyisesä perusellusa syysä oisin, esimerkiksi muuamalla suunnielukauden hankinojen kiireellisyysjärjesysä. Inesoiniosassa siouus on aluusoon nähden sien, eä aineeomassa käyöomaisuudessa se on menon loppusumma. Kiineässä omaisuudessa neomenon ulee olla ähinään nolla ai posiiiinen eli myyniuloilla (asearo) äyyy kaaa uosiaise hankinna. Täyänöönpanomääräyksissä oidaan anaa arkempia määräyksiä omaisuuden myynnisä. Talonrakennuksessa on sioana aluusoon nähden hankkeen bruomenojen loppusumma, Kaupunkisuunnielulauakunnan, eknisen lauakunnan ja liikunalauakunnan muiden kuin em. käyöomaisuusryhmien siouus on omaisuusryhmän neomääräinen loppusumma. Poikkeuksen siouueen muodosaa arioidu alionosuus- ms. ulo. Mikäli ulojen määrä yliää arioidun, sioo inesoinimenon bruomääräinen loppusumma. Arioiua suurempi ulkopuolinen rahoius ei saa kasaaa hankkeen bruomenoja. Toimielimien inesoinihankkeiden oeuumisen ulee apahua peruselujen käyöarkoiuksen puieissa. Kaupunginhallius on päääny, eä uudis- ja korjausrakenamisen aidehankinna pääeään erikseen harkien apauskohaisesi. Esiys aidehankinnoisa sisälyy hankesuunnieluohjeiden mukaisesi hyäksyäään hankesuunnielmaan. Tuloslaskelmassa sioan määrärahan muodosaa ulkoisen korko- ja rahoiuserien, menojen ja ulojen yheismäärä eli rahoiusneo. Rahoiuslaskelmassa anolainojen osala siouus on anolainojen lisäys. Pikäaikaisen lainojen osala sioaa on lainojen neolisäys (lainojen muuos). Pikäaikaisa lainaa on mahdollisa oaa ä-

16 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma hemmän ja lyhennyksiä maksaa enemmän kuin alousarioon on merkiy. Tulos- ja rahoiuslaskelman ulojen poikkeamisa raporoidaan aluusolle. Edellä oleisa yleismääräyksisä poikeen oimielinen ja alousarioyksiköiden ulee oaa huomioon seuraaa määräykse: 1. Kaupunginhallius oi pääöksellään osaa, myydä, aihaa ai lunasaa kiineää omaisuua sekä rakennuksia ja laieia, kun hinnan, aihoaron ai korauksen enimmäismäärä on euroa. Kaupunkisuunnielulauakuna, kun enimmäismäärä on euroa. 2. Kaupunginhallius oi myönää ahingonkorauksen apauksissa, joissa kaupunki on korauselollinen ai joissa se oidaan kasoa korauselolliseksi, eikä aadiu koraus yliä euroa. Kaupunginhallius oi myönää helpouksen ai apauuksen, enimmäismäärälään euroa yksiäisapauksessa kaupungille ulean yksiyisoikeudellisen maksun, korauksen ai saaaan suoriamisesa, jollei aluuso ole suorieaaa määrää erikseen ahisanu ai määrä perusu aluuson hyäksymään aksaan. 3. Kaupunginhallius oi pääää ilapäisluoon oamisesa maksualmiuden uraamiseksi. Luoon enimmäismäärä on 60 miljoonaa euroa, joka käsiää konserniilin limiiin ja muun lyhyaikaisen rahoiuksen (kunaodisukse) hankinnan. 4. Tekninen lauakuna hyäksyy rakennusen sekä muiden rakeneiden ja laieiden luonnospiirusukse, kun öiden aron enimmäismäärä on euroa. 5. Kaupunginjohajalla on pääöksellään oikeus elinkeinopoliiisisa syisä ehdollisesi siouua kaupungin puolesa ennakola alousarioon sisälymäömiin kunnalliseknisiin yriyksiä koskeiin määrärahahankkeisiin. Yksiäinen hanke oi olla eninään euroa. Hankkeesa on ehää pääös kaupunginhalliuksessa ja/ai kaupunginaluusossa myöhemmin. 6. Yheisöausuksisa pääää kaupunginjohaja silloin, kun pääös ei sisällä harkinaalaa eeraaniyhdisysen, yleishyödyllisen yheisöjen kiineisöero-osuuksien sekä seuraalojen uokraaususen myönämisen osala. 5 Toimielinen jäsenen lisäksi ilielollisia oa: Kaupunginjohaja Palelujohaja Konsernipalelujen ja hyinoinipalelujen ehääalueilla asuualueiden johaja Kuluurilauakunnan ja ympärisölauakunnan alaisen palelualueiden johaja sekä liikunaoimen johaja Keskusaalilauakunnan siheeri Kymenlaakson pelasuslaioksen pelasusjohaja Kymijoen yöereyden oimiusjohaja ICT Kymin oimiusjohaja 10. Talouden ja oiminnan seurana sekä raporoini Talousarion oeuumisa seuraaan raporoinnilla, joa oeueaan konserniasolla, oimielinasolla ja asuu- ai palelualueasolla. Raporoini kohdisuu aloudellisen uloksen, sraegiaaoieiden ja unnuslukujen oeuumisen seuranaan. Kaupunkisraegiaan sisälyiä sioia aoieia sekä aloua koskea alousarion oeuumarapori laadiaan kaksi keraa uodessa kaupunginhalliukselle ja aluusolle. Talouden ja sraegian oeuumisen seurannan puoliuosiraporeihin kooaan ain keskeise kaupungin paleluuoannon järjesämisä koskea iedo. Rapori laadiaan kesäkuun ilaneesa sekä ilinpääös uoden lopun ilaneesa. Lisäksi laadiaan alouden kuukausirapori, joka oa sisällölään edellä mainiua suppeamma. Lauakunna eloieaan oeuamaan puoliuosiraporoini lauakunaa sioien aoieiden ja alouden osala sillä asolla kun oimielin kasoo arkoiuksenmukaiseksi. Säännölliseen muuhun ra-

17 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma poroiniin on lauakunien pääeää oiminamalli, joa lauakuna kokousensa aikaaulun puieissa oeuaa alousariouoden aikana. Talousarion 2015 äyänöönpanomääräykse Talousarion äyänöönpanomääräyksillä kaupunginhallius anaa alousarion siouusmääräyksiä äydenäiä ohjeia sekä muia arpeellisiksi kasomiaan alousarion äyänöönpano-ohjeia. Valuuson hyäksyyä oimielimille asuu- ja palelualueiain määräraha laua- ja johokunna (oimielime) pääää alousarion käyösuunnielmisa eli arkisaa alousarioesiyksiinsä sisälynee alusaa määrärahaesiykse käyösuunnielmiksi. Kaupunginhallius edellyää, eä oimielimien hyäksymien käyösuunnielmien oleellise muuokse saaeaan kaupunginhalliuksen ieoon, mikäli sellaisisa on pääey kaupunginhalliuksen ja aluuson budjeikäsielyssä mahdollisesi ekemien muuosen jälkeen. Talousarion 2015 äyänöönpanomääräykse 1. Valuuson ahiseua alousarion oimielinen on pääeää alousarioehdouksen laadinaaiheessa hyäksymiensä käyösuunnielmien arkisamisesa asaamaan aluuson hyäksymää alousarioa. Käyösuunnielmissa on oeaa huomioon kaupunginhalliuksen ja aluuson alousariokäsielyssä mahdollisesi ekemä sellaise yksiäise muuokse, joka sisälyä oimielimen asuu- ja palelualueiden määrärahoihin. Kaupunginhallius edellyää, eä oimielimien hyäksymissä käyösuunnielmissa olea oleellise muuokse aikaisempaan oiminaan on saaeaa kaupunginhalliuksen ieoon. 2. Toiminakaeeseen aikuaa muuokse on käsielää oimielimessä silloin, kun muuokse apahua asuualueela oiselle asuualueelle. 3. Talousariossa oleaan inesoiniosan hankkeen käynnisämiseen on saaaa kaupunginhalliuksen lupa, jos hankkeeseen ei saada merkiyä alionosuua, ai siä saadaan huomaaasi budjeoiua ähemmän. 4. Henkilösösuunnielman äyänöönpanoa aren kaupunginhallius ekee erillisen pääöksen äyölupakäyännösä. Ohjeisus löyyy Helmerisä. Henkilösömenojen ähenämiseen liiyä palkaon irkaapaa sääsösyisä -ohjeisus löyyy myös Helmerisä. 5. Toimielimien on kaikessa oiminnassaan oeaa huomioon kaupungin aloussäännön määräykse ja sen peruseella anneu erillisohjee. Menojen ja ulojen kirjauksissa on noudaeaa kirjanpiolauakunnan kunajaoson kirjanpiolain soelamisesa anamia ohjeia, Kunaliion suosiuksia ja näiden peruseella kaupungin erikseen anamia erillisiä kirjausohjeia, sekä muuoinkin noudaeaa yleisiä ja hyän kirjanpioaan mukaisia periaaeia. Toimielimen ai kaupunginjohajan ja palelujohajan ulee määriellä laskujen hyäksyjä ja arahyäksyjä sekä asiaarkasaja ja arahenkilö, ellei hyäksyjää ole johosäännössä määriely. Kaikissa laskuissa on olaa asiaarkasajan ja hyäksyjän merkinä. Hyäksyjän ulee armisua 6

18 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma hyäksymänsä laskun sisällösä, osiemerkinöjen oikeellisuudesa ja kulun sisälymisesä käyösuunnielmaan. Hyäksyjä läheää laskun makseaaksi. 6. Tieohallinnon kehiämiseen ja ieoekniikan käyöönooon liiyä merkiää järjeselmä-, laieiso- ja ohjelmisohankinna sekä yheisyösopimukse on käsielää ieohallinnon johoryhmässä. 7. Projeki sekä ukimus- ja kehiämishankkee (hankkee) Hankkeiden osala oimielinen ja asuualueiden on hakemuksia ehäessä noudaeaa seuraaia periaaeia: a) oimielimen käyösuunnielmassa on määrielää peruseluineen ne hankkee, joissa kaupunki on mukana rahoiajana b) alousariouoden aikana mahdollisesi käynniseää uude hankkee on hakemusaiheessa hyäksyeää kaupunginjohajan johoryhmässä c) jos hankkeeseen ariaa kaupungin rahoiusosuus on yli euroa uodessa, asiasa on pääeää kaupunginhalliuksessa d) hankkeen yheys kaupunkisraegiaan on odenneaa e) konsernipalelujen hankkeia koordinoi ja ohjaa kaupunkikehiyksen ja kuluurin asuualue, hyinoinipalelujen hankkeia palelujohaja f) kunkin projekin ohjausryhmään nimeään kaupungin edusaja / edunaloja g) hankkeisa on raporoiaa säännöllisesi h) projekien jakohankkee käsiellään uudelleen samassa pääöksenekojärjesyksessä kuin uudekin hankkee i) hakemusaiheessa on osoieaa hankkeen oiminnan hyödy kaupungin oiminnan kannala 8. Leasingrahoiusa käyeään hankinnoissa kaupunginhalliuksen anaman erillisen ohjeen mukaisesi. 9. Vasuu- ai palelualueen on raporoiaa oiminnallisen aoieiden oeuumisesa ja aloudesaan oimielimelleen sekä alouden asuualueelle erikseen ilmoieaan aikaaulun mukaan. 10. Kaupunginhallius seuraa koko kaupungin aloudellisa ilannea, henkilösösuunnielman oeuumisa ja rahoiusasemaa kuukausiain. 11. Toimielimen ulee pääää ja aikaauluaa oiminamalli, jolla se oeuaa säännöllisä raporoinia alousariouoden aikana. 12. Toimielin oi arpeen aaiessa anaa oimialaansa koskeisa määrärahoisa arkempia ohjeia ja määräyksiä. 7

19 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 8 Sraegise aoiee uodelle 2015 Kunalain 65,2 mukaise aluusoon nähden sioa aoiee SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1. Hyinoini ja laadukkaa palelu Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Palelu laadukkaia ja käyäjälähöisiä Ennalaehkäiseä oimina on akiiisa ja omaasuua ahisaaa Hoio- ja paleluakuun oeuuminen anhusenhuollossa sosiaalihuollossa ereydenhuollossa (asuualueiain kyllä / ei) Paleluiden painopise ennala ehkäisyyn ja asiakkaiden omaoimisuuden ukemiseen Hoio- ja paleluakuu oeuuu kaikissa paleluissa. Kodin ulkopuolelle sijoieuja lapsia on alle 1,2 % ikäryhmäsä (31.12.). Sijaishuollon osopalelujen hoiouorokaude äheneä 20 %. Hyinoinia edisää ohjaus (kirje, puhelinsoio, koikäyni) 80- ja 85-uoiaille, joka eiä ole palelujen piirissä. Sähköisen palelujen käyö ja määrä Kohderyhmäsä aoieaan 95% Sosiaalihuollon sähköisiä paleluja käyää asiakasa. Vuoroaikueisia sähköisiä paleluja lisäään., oamalla käyöön mm. suojau sähköposi. 3. Kesää kaupunkirakenne ja seuuyheisyö Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Sraeginen seuuyheisyö ahisuu Tulkkikeskuksen oiminnasa ehdään uusi yheisyösopimus Kymenlaakson kunien ja Carean kanssa. 4. Vasuullinen johaminen ja hyinoia henkilösö Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Henkilösö osaaa ja oikein mioieu, esimiesyö on laadukasa Henkilösömioiukse anhusenhuollossa suheessa lakiin /suosiuksiin Lakisääeise/ suosiusen mukaise henkilösömioiukse oeuua Kaupungin oimina on aoina ja oikeudenmukaisa Sairauspoissaolo Akiiinen uoroaikuus ja iedoaminen kunalaisille Sairauspoissaolojen määrä ähenee 1 p/hlö ed. uodesa. Vasuu- ai palelualueiden muuoksisa iedoeaan äesölle, kaupungin inernesiuilla, median kaua ai infoilaisuuksissa

20 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 9 5. Talous on asapainossa Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Talous on asapainossa alouden oeuma Toiminakae ei yliy 6. Ympärisö, kesää kehiys ja urallisuus huomioidaan kaikessa oiminnassa Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Ympärisö, kesää kehiys ja urallisuus huomioidaan kaikessa oiminnassa Yksikkökohaise kesään kehiyksen oiminaperiaaee käyössä 100% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yleishallino, Luoamuselime (lk ym), Vanhusneuoso, Vammaisneuoso, Kehiämisyö Tereydenhuollon asuualue Vanhusenhuollon asuualue Sosiaalihuollon asuualue Toimina-ajaus Kokan sosiaali- ja ereysoimi edisää kokalaisen omia hyinoinialinoja ukeia paleluja, joiden aulla asukkaa ise oia aikuaa akiiisesi ereyeensä ja sosiaaliseen pärjäämiseensä. Tuloslaskelma Sosiaali- ja ereyslauakuna TP 2013 LTA 2014 TA 2015 LTK KS 2015 Toiminauoo 30 Myyniuoo 300 Liikeoiminnan myyniuoo Myyniuoo Maksuuoo 329 Muu palelumaksu Tue ja ausukse 34 Muu oiminauoo 32 Maksuuoo Tue ja ausukse Tue ja ausukse Muu oiminauoo Muu oiminauoo Toiminakulu 3 Toiminauoo Henkilösökulu 43 Palelujen oso 45 Ainee, arikkee ja aara 400 Palka ja palkkio Henkilösiukulu Henkilösökulu Asiakaspalelujen oso Muiden palelujen oso Palelujen oso Oso ilikauden aikana Ainee, arikkee ja aara Ausukse 470 Ausukse koialouksille Muu oiminakulu 474 Ausukse yheisöille Ausukse Vuokra Muu oiminakulu Muu oiminakulu

21 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 10 4 Toiminakulu Ulk. Toiminakae S Sisäise erä S8 Sisäise uoo S9 Sisäise kulu S98 Sisäise uoo S8 Sisäise uoo S99 Sisäise kulu S9 Sisäise kulu S Sisäise erä Toiminakae Vuosikae S Sisäinen korko 7 Poiso ja aronalenumise SK Sisäinen korko SK9 Sisäinen korko SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poiso ja aronalenumise 710 Suunnielman mukaise poiso Poiso ja aronalenumise Poiso ja aronalenumise Tulos Talous Sosiaali- ja ereyslauakunnan ulkoinen oiminakaeaoie käyösuunnielmassa on , mikä on euroa lauakunnan käsielemää budjeiesiysä pienempi. KJ: Esiykseen sisälyy henkilösömenojen korjauserän arkisus ,- euroa, mikä on palkkakusannuksia ähenää erä. Kehiämisyöhön araujen määrärahojen karsina ,- euroa. Hoia- ja paleluasumisen uokrauoojen lisäys ,- euroa asaamaan budjeoiua uokrakulua. Edellä lueelujen lisäksi muu kohdenneaiksi aseeu karsinna on esiey asuualueiain. Muia käyösuunnielmassa ehyjä kohdennuksia oa henkilösökulujen siirro palelualueela oiselle sekä siirro palelujen osoihin mm. kilpailueujen hankinojen kaamiseksi. Myös aususmäärärahojen ja paleluiden osoihin araujen erien älisiä kohdenamisia on ehy. Lisäksi johuen yhiöieäien kiineisöjen uokramäärielysä, osassa iloja uokra on sisäisen uokraarauksen sijaan siirrey ulkoiseksi kuluksi. Inesoinni Varaukse inesoineihin uodelle 2015 oa iraimen omaisuuden hankinnan osala oiminnanohjausjärjeselmien käyöönooon ,- euroa, samoin siihen on arauduu myös aineeoman käyöomaisuuden hankinnoissa yhdessä ak-järjeselmien laajennusen kanssa. Ensikeraiseen kalusamiseen on arau ,- euroa liiyen Karhuuorikodin laajennusosan arusamiseen.

22 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 11 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE Toimina-ajaus Tereydenhuollon asuualueen ehäänä on ihmisaroa kunnioiaen edisää äesön ereyä kannusamalla äesöä oamaan asuua ereydesään ja arjoamalla keinoja isehoidon oeuamiseksi sekä järjesää sairauksien hoio arpeenmukaisilla paleluilla yheisyössä muiden oimijoiden kanssa. Lauakunaan nähden sioa aoiee 1. Hyinoini ja laadukkaa palelu Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Palelu laadukkaia ja käyäjälähöisiä Yheydensaani paleluihin Vasausproseni saman päiän aikana 100 %. Vasaaminen oi apahua: rajoieuilla soioajoilla aamupäiällä (1h) ja ilapäiällä (1h) akaisinsoiolla suojaulla sähköposilla Ennalaehkäiseä oimina on akiiisa ja omaasuua ahisaaa Kiireeön hoioon pääsy hoioakuun puieissa Päiysyksen eli kiireellisen hoidon (24h) krieeri jalkaueaan osaksi oiminaa ja henkilökuna ja poilaa siouua noudaamaan ko. krieereiä hoidon / hoioon ohjauksessa Aoasaanoolla oeaan käyöön kolme suuriimiä ja 24 lääkäri-hoiaja yöparia. Työnjakoa lääkäreiden ja sairaanhoiajien älillä selkiyeään. Kiireeön hoioon pääsy: Tereysasemille 2 iikossa Kunouukseen 2 kuukaudessa Suun ereydenhuoloon 6 kuukaudessa Mielenereysyössä 3 kuukaudessa Tereyskeskussairaalan sisäauipoliklinikalle 3 iikossa ja muisipoliklinikalle hoiajalle 1 kuukaudessa Päiysykseen ei ohjaudu muia kuin kiireellisä hoioa (24 h) ariseia poilaia. Päiysyksessä hoideaien poilaiden maksimimäärä / uosi. Eri iimien ja yöparien yömäärä (poilasmäärä, hoidon aaiuus) on suheellisen samanlainen. Osa poilaisa kuen pikäaikaissairauksien konrolli ja muu yönjaon mukaisesi soiu poilasryhmä ohjauua sairaanhoiajan asaanoolle lääkärin asaanoon sijaan.

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla BoF Online 3 29 Finanssipoliiikan ehokkuudesa Yleisen asapainon arkaseluja Aino-mallilla Juha Kilponen Tässä julkaisussa esiey mielipiee ova kirjoiajan omia eiväkä välämää edusa Suomen Pankin kanaa. Suomen

Lisätiedot

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka Maahanmuuajanuoren ohjaushanke MANO 2010 2013 Aueu 16 25 vuoiaia myöhään maahanmuuaneia nuoria löyämään heille soveluva opiskelu ai yö(harjoielu/kokeilu)paikka Kehiey oppivelvollisuusiän yliäneille maahanmuuajille

Lisätiedot

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammaikorkeakoulun pedagogisen sraegian mukaan ohuksen avoieena on edisää opiskelijoiden siouumisa opiskeluunsa, ukea heidän yksilöllisiä uravalinoan

Lisätiedot

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15.

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15. PEKSÄMÄEN KAUPUNK ASEMAKAAVAN MUUTOS HARJUKATU 41 (TONTT 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMNEN Asemakaavan muuos, joka koskee 2. kaupunginosan (Koniopuiso) korelin 16 onia 15. Asemakaavan muuoksella muodosuu

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 2 (viikko 6) Tehävä 1 Sovelleaan luenokalvojen sivulla 46 anneua kaavaa: A A Y Y K α ( 1 α ) 0,025 0,5 0,03 0,5 0,01 0,005 K Siis kysyy Solowin

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 VATT-TUTKIMUKSIA 94 VATT-RESEARCH REPORTS Pekka Parkkinen Hoivapalvelu ja eläkemeno vuoeen 25 Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic Research Helsinki 22 ISBN 951-561-425-2 ISSN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005 Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihelu Suomessa vuosina 1776 2005 Heli Elina Haapalainen (157 095) 26.11.2007 Joensuun Yliopiso Maemaais- luonnonieeiden iedekuna Tieojenkäsielyieeen

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus 1(15) Tuoannon suhdannekuvaajan meneelmäkuvaus Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tuoannon suhdannekuvaajan yleiskuvaus Tuoannon suhdannekuvaajan julkaisuaikaaulu, revisoinikäyännö ja jakelu Tuoannon suhdannekuvaajan

Lisätiedot

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät n u m o a u L akirj i as a j a a i p p u a k s i ä ö i i h Vä aikei amm käsieiä Asiakirjaselviys Vaaimuksenmukaisuusodisus/-vakuus Saaeasiakirja Luomun merkinnä Asiakirjaselviys Pakollinen asiakirja Tällä

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

Tietoliikennesignaalit

Tietoliikennesignaalit ieoliikennesignaali 1 ieoliikenne inormaaion siiroa sähköisiä signaaleja käyäen. Signaali vaiheleva jännie ms., jonka vaiheluun on sisällyey inormaaioa. Signaalin ominaisuuksia voi ukia a aikaasossa ime

Lisätiedot

Lorentz-muunnos L(v) on operaatio, joka voidaan esittää myös matriisina

Lorentz-muunnos L(v) on operaatio, joka voidaan esittää myös matriisina Lorenz-muunnos L on operaaio, joka oidaan esiää myös mariisina L / / mariisi L muodosaa ryhmän: kaksi peräkkäisä Lorenz-muunnosa on myös Lorenz-muunnos, ja on olemassa myös kääneinen Lorenz- muunnos 3

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sairastumisen taloudelliset seuraamukset 1

Sairastumisen taloudelliset seuraamukset 1 1 [D:\Kuopio2013yökykySairasuminen.doc] Vesa Kanniainen, Kansanalousieeen professori Helsingin yliopiso Sairasumisen aloudellise seuraamukse 1 ämän esielmän laaijasa: Rajoiukse: Perehyneisyys erveydenhuoloalaan:

Lisätiedot

Epäasiallista kohtelua voidaan työpaikalla ehkäistä etukäteen. s. 6

Epäasiallista kohtelua voidaan työpaikalla ehkäistä etukäteen. s. 6 Hyvä 4 2009 Työympärisö V a l i o n h a l l i n n o n Naureaanko eillä öissä? s. 18 y ö y m p ä r i s ö l e h i Henkinen väkivala yöpaikoilla s. 12 Nupin ei arvise mennä nurin s.16 Yliarkasaja Jenny Rinala,

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 8 (viikko 14) Tehävä 1 LAD-käyrä siiryy ylöspäin. Ulkomaisen hinojen nousessa oman maan reaalinen vaihokurssi heikkenee 1 vaihoase vahvisuu IS-käyrä

Lisätiedot

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p)

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p) LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II:.5.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta Miausekniikan perusee, piirianalyysin kerausa. Ohmin laki: =, ai = Z ( = ännie, = resisanssi, Z = impedanssi, = vira). Kompleksiluvu Kompleksilukua arviaan elekroniikassa analysoiaessa piireä, oka sisälävä

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus s-2016 (...k-2017)

Suunnitteluharjoitus s-2016 (...k-2017) 1 Suunnieluharjoius s-2016 (...k-2017) HAKKURITEHOLÄHDE Seuraavan push-pull-yyppisen hakkurieholäheen komponeni ulisi valia (muunajaa lukuunoamaa). V1 iin 230 V ± 10 % 50 Hz V3 Perusieoja kykennäsä Verkkoasasuunauksen

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 4, ratkaisuehdotukset

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 4, ratkaisuehdotukset D-00 ineaarise järjeselmä Harjoius 4, rakaisuehdoukse nnen kuin mennään ämän harjoiuksen aihepiireihin, käydään läpi yksi huomionarvoinen juu. Piirianalyysin juuri suorianee opiskelija saaava ihmeellä,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Monisilmukkainen vaihtovirtapiiri

Monisilmukkainen vaihtovirtapiiri Monisilmukkainen vaihovirapiiri Oeaan arkaselun koheeksi RLC-vaihovirapiiri jossa on käämejä, vasuksia ja kondensaaoreia. Kykenä Tarkasellaan virapiiriä, jossa yksinkeraiseen RLC-piiriin on kodensaaorin

Lisätiedot

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015 Ene-59.4130, Kuivaus- ja haihduusprosessi eollisuudessa, asuharjoius 5, sysy 2015 Tehävä 4 on ähiehävä Tehävä 1. eijuerrosilassa poleaan rinnain uora ja urvea. Kuoren oseus on 54% ja uiva-aineen ehollinen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMI JA RAHOITUS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Markus Ylijoki HEDGE-RAHASTOJEN SUORITUSKYKY BRIC-MAISSA Laskenaoimi ja rahoius Laskenaoimen ja rahoiuksen yleinen linja Pro gradu

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI 632/Akm 22. TÄHTINIEMI, Tähtiniemen rantasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 16.02.2012

HEINOLAN KAUPUNKI 632/Akm 22. TÄHTINIEMI, Tähtiniemen rantasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 16.02.2012 HENOLAN KAUPUNK /Akm. TÄHTNEM, Tähiniemen ranasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS.0.0 Asemakaavan muuos koskee Tähiniemen kaupunginosan (.) korelia 0 ja osia siihen liiyväsä virkisysalueesa. Asemakaavan

Lisätiedot

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet Zelio Time -aikarelee ZELIO Time Sarja RE7 Elekronise aikarelee Valinaopas 00 Valinaopas 00 Zelio Time RE 7 -aikarelee Valinaopas Sovellukse Elekronise aikarelee mahdollisava yksinkeraisen auomaisoiujen

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

5. Vakiokertoiminen lineaarinen normaaliryhmä

5. Vakiokertoiminen lineaarinen normaaliryhmä 1 MAT-145 LAAJA MATEMATIIKKA 5 Tampereen eknillinen yliopiso Riso Silvennoinen Kevä 21 5. Vakiokeroiminen lineaarinen normaaliryhmä Todeaan ensin ilman odisuksia (ulos on syvällinen) rakaisujen olemassaoloa

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013 RÄÄPÄLÄ AP-oni -5- Viikoiainen arjousaika.-..0 TONTTEN SJANT Rääpiälän alue sijaisee Vuorenaan kaupunginosassa, Vanhan Härkäien ja Marssiien kainalossa. Rääpiälään on makaa noin 5,7 ajokilomeriä Hämeenlinnan

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista Rahoiusriski ja johdannaise Mai Esola lueno Sokasisisa prosesseisa . Markov ominaisuus Markov -prosessi on sokasinen prosessi, missä ainoasaan muuujan viimeinen havaino on relevani muuujan seuraavaa arvoa

Lisätiedot

Seinämien risteyskohdat

Seinämien risteyskohdat CAE DS Painevalukappaleen suunnielu Sefan Fredriksson Seinämien riseyskohda Sefan Fredriksson SweCas Käännös: Pekka Savolainen ja Tuula Höök Tampereen eknillinen yliopiso Riseyskoha muodosuu kun kaksi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

TILITORI PUHDISTUS. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Kaavoituskatsaus. Eduskuntavaalit. Lomatontteja. Luut liikkumaan. Haukipudas-hiihto. Tiekunnat.

TILITORI PUHDISTUS. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Kaavoituskatsaus. Eduskuntavaalit. Lomatontteja. Luut liikkumaan. Haukipudas-hiihto. Tiekunnat. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI /0..0 Nro JULKINEN TIEDOTE Nurkkanäyämön PUHDISTUS Ensi-ila la 5.. klo Kajaanin kauungineaerin alueeaeri vierailee.. ja.. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Eduskunavaali Luu liikkumaan

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA S I G N A A L I T E O R I A, O S A I I I TL98Z SIGNAALITEORIA, OSA III 44 3 Signaalin suodaus...44 3. Sysmin vas aikaasossa... 44 3. Kausaalisuus a sabiilisuus... 46 3.3 Vas aauusasossa... 46 3.4 Ampliudivas

Lisätiedot

Derivoimalla ensimmäinen komponentti, sijoittamalla jälkimmäisen derivaatta siihen ja eliminoimalla x. saadaan

Derivoimalla ensimmäinen komponentti, sijoittamalla jälkimmäisen derivaatta siihen ja eliminoimalla x. saadaan 87 5. Eliminoinimeneely Tarkaellaan -kokoia vakiokeroimia yeemiä + x a a x a x + a x b() x = = = +. a a x a x a x b () (3) b() x + Derivoimalla enimmäinen komponeni, ijoiamalla jälkimmäien derivaaa iihen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Suvi Kangasrääsiö MONETAARIMALLIT EUR/USD-VALUUTTAKURSSIN VAIHTELUN SELITTÄJÄNÄ: YHTEISINTEGROITUVUUSANALYYSI ARDL-MALLISSA

Suvi Kangasrääsiö MONETAARIMALLIT EUR/USD-VALUUTTAKURSSIN VAIHTELUN SELITTÄJÄNÄ: YHTEISINTEGROITUVUUSANALYYSI ARDL-MALLISSA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Suvi Kangasrääsiö MONETAARIMALLIT EUR/USD-VALUUTTAKURSSIN VAIHTELUN SELITTÄJÄNÄ: YHTEISINTEGROITUVUUSANALYYSI ARDL-MALLISSA Pro gradu -ukielma Talousiede Helmikuu 2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Pitkärannan asemakaava (laajennus) ja asemakaavan muutos

ULVILAN KAUPUNKI. Pitkärannan asemakaava (laajennus) ja asemakaavan muutos ASMAKAAVASLOSTUS Pikärannan emakaava ja emakaavan muuos / ULVILA KAUPUKI Pikärannan emakaava (laajennus) ja emakaavan muuos Koreli 0-,,, ja 0-, osa koreleisa,,, sekä puiso-, lähivirkisys- ja kaualuee..0

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Parantaako rasiinkaato kuusipaperipuiden laatuar

Parantaako rasiinkaato kuusipaperipuiden laatuar METSXTEHON TIEDOITUKSIA. METSITEHO REPORT 43 SI\ILYTYS: 8 ARNO TUOVINEN ILMARI WÄRE Paranaako inkaao kuusipaperipuiden laauar (Does Summer Felling Improve he Qualiy of Spruce Pulpwood?) Pyriäessä paranamaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuoden 2004 alkoholiverotuksen muutoksen kulutusvaikutuksen ennustaminen. Linden, Mikael. ISBN 952-458-441-7 ISSN 1458-686X no 13

Vuoden 2004 alkoholiverotuksen muutoksen kulutusvaikutuksen ennustaminen. Linden, Mikael. ISBN 952-458-441-7 ISSN 1458-686X no 13 Vuoden 004 alkoholiverouksen muuoksen kuluusvaikuuksen ennusaminen Linden, Mikael ISBN 95-458-441-7 ISSN 1458-686X no 13 VUODEN 004 ALKOHOLIVEROTUKSEN MUUTOKSEN KULUTUSVAIKUTUKSEN ENNUSTAMINEN Mika Linden

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille Rahoiusriski ja johannaise Mai Esola lueno 3 Black-choles malli opioien hinnoille . Ion lemma Japanilainen maemaaikko Kiyoshi Iō oisi seuraavana esieävän lemman vuonna 95 arikkelissaan: On sochasic ifferenial

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kerstin Weegar ja Kari Peltonen.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kerstin Weegar ja Kari Peltonen. VAASAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA I Aika: Tiistaina 13.10.2015 klo 18.00 19.00 Paikka: Alkulan tila, Gripinpolku 1, Vanha Vaasa Läsnä: Kalevi Lahti, puheenjohtaja Jussi Perttola, varapuheenjohtaja Salme Mänty,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

SELOSTUS. Dnro KAUS/112/2010 VP 3/25.1.2010 13.11.2013 RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS. Dnro KAUS/112/2010 VP 3/25.1.2010 13.11.2013 RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Dnro KAUS//00 VP /5..00..0 609 56 SELOSTUS RIESKALAN (7.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireille: 9..00 KH hyväksyny: KV hyväksyny: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Suomen lähialueiden muutosdynamiikka - Itämereltä Murmanskiin

Suomen lähialueiden muutosdynamiikka - Itämereltä Murmanskiin Suomen lähialueiden muuosdynamiikka - Iämerelä Murmanskiin Venäjä jakauuu 83 hallinnolliseen alueeseen -Suomea lähellä on 4: Pieari, Leningradin alue, Karjalan asavala ja Murmanskin alue Kari Liuho Johaja

Lisätiedot

Suomen kalamarkkinoiden analyysi yhteisintegraatiomenetelmällä

Suomen kalamarkkinoiden analyysi yhteisintegraatiomenetelmällä KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 374 Jukka Laiinen Jari Seälä Kaija Saarni Suomen kalamarkkinoiden analyysi yheisinegraaiomeneelmällä Helsinki 006 Julkaisija Riisa- ja kalaalouden ukimuslaios KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa Ermo Haavisto johtajaylilääkäri, emba Järjestämisvastuista lainsäädännössä - Terveydenhuoltolaki 1. - Lakia sovelletaan kunnan järjestämisvastuuseen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Kimmo Laaunen RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Piloipäivä nro 9 Kimmo Laaunen, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering 6.2.2014 Kimmo Laaunen

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSEN JOHTAJAN KEHITTYMINEN

KULJETUSYRITYKSEN JOHTAJAN KEHITTYMINEN KULJEUSYRIYKSEN JOHAJAN KEHIYMINEN Jorma Sonninen 11.5.2012 his material is intended only to the person who has received it from WISE/LEAD OY. Reproduction and distribution to a third party is allowed

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:44 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2 kokoustila Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~

~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~ S einäjoen kylä ~ Voimaa, vireyä ja ekemisen meininkiä ~ E esipuhe kylien esie synyi arpeesa paranaa kaupunkiin kuuluvien kylien unneuua. Tässä kirjasessa isensä esielee kolme kirkonkylää sekä 32 oiminnallisa,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot