OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Hanski Jussi Peri Pekkolan arajäsen Puiinen Marko jäsen Vornanen Timo Muu osallisuja Hironen Pasi kaupunginhalliuksen edusaja Haapanen Jorma palelujohaja Koskimies Sanna hallino- ja kehiämispäällikkö, siheeri Rosqis Liisa anhusenhuollon johaja Sahala Heli sosiaalijohaja Spännäri Maija conroller Vala Maija ereysjohaja Nurminen Ilona nuorisoaluuson edusaja Irma Nuoran ausaja Poissa Pekkola Peri jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohaja Siheeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöyäkirjan arkasaja PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 1, SOTELA :00 Kokouksen laillisuus ja pääösalaisuus Oikaisuaaimusohje

3 2, SOTELA :00 Pöyäkirjan arkasaja Ei oikaisuaaimusohjea Valiaan Anja Eerola ja Kirsi Hakala. Seuraaana uorossa oa Riso Hokkanen ja Anna Holmroos.

4 3, SOTELA :00 Käsielyjärjesys Ei oikaisuaaimusohjea Hyäksyään lisan mukaisena.

5 4, SOTELA :00 KH: 113/2013 Nuorisoaluuson edusajien läsnäolo-oikeus sosiaali- ja ereyslauakunnassa Soela Valmiselija: Hallino- ja kehiämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Nuorisoaluuso esiää, eä sekä nuorisoaluuson edusaja eä araedusaja oisia osallisua samaan aikaan lauakunien kokouksiin. Kaupunginjohajan johoryhmä on käsielly asiaa kokouksessaan Asialle ei nähdä eseä. Kokouspalkkio makseaan oisaiseksi ain nuorisoaluuson arsinaiselle edusajalle. Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää hyäksyä, eä äsä eeenpäin sekä nuorisoaluuson arsinainen edusaja eä araedusaja oia olla läsnä lauakunnan kokouksissa. Oe: Nuorisoaluuso Nuorisoaluuson edusaja Ilona Nurminen Nuorisoaluuson araedusaja Kiia Rauiainen Oikaisuaaimusohje

6 5, SOTELA :00 SOTE: 204/2015 Lauakunnan osallisuminen TERVE-SOS päiille Soela Valmiselija: Hallino- ja kehiämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Sosiaali- ja ereysalan ammailaisen kouluus- ja messuapahuma TERVE-SOS 2015 järjeseään Jyäskylän Pailjongissa Seminaarien aiheia: Soe-palelujen inegraaio: laisa käyänöön Rahoiusjärjeselmä soe-meno kuriin Tieojohaminen Lasensuojelu Paleluiden uoaminen nuoren ehdoilla Palelu koiin Kokemusasianunijuus soen suunnieluun ja oeuukseen Hyinoinnin ja ereyden edisäminen Erikoissairaanhoidon, perusereydenhuollon ja sosiaalipaleluiden yheisyö, esimerkkejä Keski-Suomen sosiaali- ja ereyspaleluiden aloisa uleaisuus Uusi sairaala oiminnan uudisajana Kouluusilaisuuksien arkempi ohjelma ja hinna löyyä osoieesa > ajankohaisa > apahuma > ere-sos Osallisuminen on edullisempaa, kun ilmoiauuminen apahuu mennessä. Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää osallisumisesaan TERVE-SOS apahumaan. Oe: Osallisuja Siheeri Oikaisuaaimusohje

7 6, SOTELA :00 SOTE: 184/2015 SOSTE Suomen sosiaali ja ereys ry -yhdisyksen ylimääräinen kokous Soela Valmiselija: Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh SOSTE Suomen sosiaali ja ereys ry -yhdisyksen säänömääräinen liiokokous pideään iisaina Helsingissä, Folkhälsanin audioriossa../. Kokouksen asialisa on esiyslisan liieenä. Esielijä: Ehdous: Sosiaalijohaja Heli Sahala Sosiaali- ja ereyslauakuna nimeää edusajansa kokoukseen. Oe: Kokousedusaja Siheeri Oikaisuaaimusohje

8 6, SOTELA :00 / Pykälän liie: SOSTE_asialisa

9 6, SOTELA :00 / Pykälän liie: SOSTE_asialisa

10 6, SOTELA :00 / Pykälän liie: SOSTE_asialisa

11 7, SOTELA :00 KH: 148/2015 Sosiaali- ja ereyslauakunnan uoden 2015 alousarion käyösuunnielma Soela Valmiselija: Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh , ereysjohaja Maija Vala, puh , anhusenhuollon johaja Liisa Rosqis, puh ja conroller Maija Spännäri, puh Talouden asapainoamiseksi suunnielmakaudella kaupungin aloussuunnielmassa painoeaan mm. rakeneellisen muuosen aikuusa henkilösösuunnielmaan. Euromääräisiksi alousarioaoieiksi määriellään sairauspoissaolojen ja sijaisarpeen äheneminen, yliyökielo ja yön suunnielu sekä yöaikajärjesely, joka oa ärkeä osa asapainoamisa. Osopalelujen määrää ja laaua arioidaan kriiisesi, aoieena menojen äheneminen ja kusannuskehiyksen hallina. Vuoden 2015 aikana käynniseään osopalelujen hankinaprosessien uudisaminen. Paleluerkkopääösen linjaukse niin palelupiseiden helpon saaueauuden kuin ilojen ehokkaan ja monipuolisen käyön osala oa osa alouden asapainousa. Keskiyään lakisääeisen paleluiden uoamiseen, milä pohjala ei-lakisääeisen paleluiden uoamisa ja rahoiamisa on arioiaa. Käyäjien omaasuisuua kusannuksisa ulee myös lisää. Kaupunginaluuson ahisamassa uoden 2015 alousariossa odeaan myös, eä uuden asapainousohjelman laaiminen aloieaan ammikuussa Liieenä oleassa käyösuunnielmassa on mukana myös uodelle 2015 anneu alousarion äyänöönpanomääräykse, minkä mukaan oimielimen ulee pääää ja aikaauluaa oiminamalli, jolla se oeuaa säännöllisä raporoinia alousariouoden aikana. Lisäksi asuu- ai palelualueen on raporoiaa oiminnallisen aoieiden ja alouden oeuumisesa alouden asuualueelle. Tasapainousohjelman laadina on aloieu (Koja ). Valmiselussa koroseaan alouden seurannan ärkeyä ja nopeaa reagoinia. Vasuualueille ei sallia alousarion yliyksiä ilman korjaaia oimenpieiä../. Käyösuunnielma 2015 jaeaan erillisenä liieenä. Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää hyäksyä liieenä olean uoden 2015 alousarion käyösuunnielman. Oe: Kaupunginhallius Ei oikaisuaaimusohjea

12 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma Sosiaali- ja ereyslauakuna Käyösuunnielma 2015 Luonnos

13 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 2 9. Talousarion rakenne, siouus ja seurana Talousario ja aloussuunnielma kunalain mukaan Kunalain 65 pykälässä on säännökse alousariosa ja aloussuunnielmasa sekä alouden asapainoamisesa eli alijäämien kaamisesa. Kunalain mukaan aluuson on uoden loppuun mennessä hyäksyää kunnalle seuraaaksi kaleneriuodeksi alousario. Lisäksi ehdään aloussuunnielma ähinään kolmeksi uodeksi, alousariouosi on aloussuunnielman ensimmäinen uosi. Talousariossa ja -suunnielmassa hyäksyään kunnan oiminnallise ja aloudellise aoiee. Kunalaki edellyää, eä alousario ja -suunnielma laadiaan sien, eä edellyykse kunnan ehäien hoiamiseen uraaan. Talousarioon oeaan oiminnallisen aoieiden edellyämä määräraha ja uloario sekä siinä osoieaan, mien rahoiusare kaeaan. Talousarion siouusmääräykse oa jäljempänä. Talousarion ja aloussuunnielman rakenne Talousarion jakaanuminen käyöalous- ja uloslaskelmaosaan sekä inesoini- ja rahoiusosaan odeaan kunalaissa. Suomen Kunaliio ja kirjanpiolauakunnan kunajaoso oa ananee suosiuksia ja ohjeia alousarion ja aloussuunnielman arkemmasa laaimisesa ja sisällösä. Yleisperuseluissa esieään mm. kasaus kansanalouden ja kunnallisalouden kehiykseen, kaupungin aloudellisen ilaneen kehiymiseen sekä kerroaan alousarion painopisealueisa. Yleisperuseluihin sisällyeään ähinään kerran aluusokaudella sraegiaosa ai se oidaan laaia erillisenä sraegiaohjelmana. Taoiee alousariouodelle sisälää kaupunginaluuson pääämä sioa oiminnallise aoiee oimielimiäin. Käyöalousosa sisälää lauakunakohaise alousario esieynä pääsäänöisesi asuualueasolla. Toimielinen suunnielma sisälää myös oiminnallise aoiee ja ariaa unnuslukuauluko sekä alousariouoden eä aloussuunnielmauosien osala. Tuloslaskelmiin ulee sisällyää oiminaulo, oiminameno, sisäise erä sekä suunnielmapoiso. Taloussuunnielma on kolmiuoinen. Tuloslaskelmaosassa esieään kaupungin kokonaisalouden keskeise erä, joka oa arsinaisen oiminnan meno ja ulo, eroulo, alionosuude, rahoiusulo ja -meno sekä suunnielman mukaise poiso käyöomaisuudesa. Suunnielma ehdään kolmelle uodelle. Inesoiniosassa esieään kaupungin inesoinimeno ja -ulo, joka esieään ariaessa hankekohaisesi. Inesoiniosa laadiaan iideksi uodeksi. Rahoiusosassa esieään meno- ja uloarioina pikäaikaiseen rahoiukseen liiyä meno ja ulo kuen anolaina, niiden lyhennykse, oolaina ja niiden lyhennykse. Rahoiusosa sisälää rahoiuslaskelman. Sen iedo keräään uloslaskelmaosan lisäksi inesoiniosasa ja rahoiusosan aulukoisa. Kokan alousarion rakenne ja osa Kokan kaupungin alousario ja aloussuunnielma sekä sen rakenne, sisälö ja laadina perusua kunalakiin ja sen soelamisesa anneuihin Kunaliion suosiuksiin. Kunnan kirjanpidosa ja ilinpääöksesä on soeluin osin oimassa, miä kirjanpiolaissa on säädey. Talousarion sisälö on laadiu oaen huomioon mainiu säännökse ja ohjee.

14 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 3 Kokan kaupungin alousariossa on yleisperuselu-, käyöalous- ja uloslaskelmaosa sekä inesoini- ja rahoiusosa sekä erikseen kolme kunnallisa liikelaiosa. Talousarion käyöalousosa ohjaa kunnan arsinaisa paleluoiminaa. Käyöalousosassa aluuso aseaa oimielimille oiminnallise aoiee ja osoiaa niiden edellyämä määräraha ja uloario ehää-, asuu- ai palelualuekohaisesi. Käyöalousosassa on esiey määrärahojen ja uloarioiden yheeneo asuu- ai palelualueiain. Tuloslaskelmaosassa osoieaan se, kuinka kunnan ilikaudelle jaksoeu ulorahoius riiää paleluoiminnan menoihin, rahoiusmenoihin ja omaisuuden kulumisa kuaaiin suunnielman mukaisiin poisoihin. Tuloslaskelmassa määrieään myös kaupungin uosikaeen aso eli ulorahoiuksen määrä, joka on mahdollisa kohdenaa inesoinien rahoiukseen ja/ai lainojen lyhennyksiin. Tuloslaskelmaosa on esiey myös sien, eä kaupungin ja liikelaiosen aikuus erikseen ja yheensä, on odeaissa. Inesoiniosan aulla kaupunki ohjaa inesoinien oeuamisa ja rahoiusa. Se sisälää inesoinisuunnielma alousariouodelle sekä suunnielmauosille. Lähökohana on, eä alousariouodelle oeuisa inesoinneisa on arkka hankesuunnielma kusannusarioineen ja käyöalousaikuuksineen. Inesoiniosan määräraha ja uloario aluuso hyäksyy hankeryhmiäin, hankkeiain ai lauakunniain. Inesoineja koskea määräraha on ryhmiely aloussuunnielmassa oimielimiäin ja inesoinilajeiain. Rahoiusosassa arioidaan myös pikäaikaisen saamisen muuokse ja pikäaikaisen lainojen ähennys. Rahoiusosa keroo kaupungin rahoiusarpeen ja palelujen järjesämisen aikuuksen maksualmiueen. Talousarion rahoiusosa esieään kunnissa akiinuneen rahoiuslaskelmakaaan muodossa. Liikelaiosen alousario esieään omana osanaan. Toiminnallisen aoieiden lisäksi alousario sisälää laskelma liikelaioskaaalla esieynä. Talousarion siouus Kaupunginaluuso määrää, mien alousario ja sen peruselu sioa kaupunginhalliusa ja muia kaupungin iranomaisia. Talousarion yleisperuselu oa informaiiisia, ja niiä ei ole arkoieu sioaksi alousarion osaksi. Talousarion ehääalueiaise peruselu oa ohjeellisesi sioia. Tehääalueiden ulee noudaaa peruselujen ja aseeujen painopisealueiden kuaamaa oiminnallisa linjaa. Talousariossa esieää unnusluu muodosua suorieaoieisa, ehokkuua ja aloudellisuua ilmaiseisa luuisa, oiminnan laajuusiedoisa sekä oimaaroja osoiaisa unnusluuisa. Tunnusluu oa ohjeellisia. Valuuso oi kuienkin koramerkiä myös peruselueksiin haluamiaan aoieia ja niiden edellyämiä määrärahaarauksia. Sraegisissa aoieissa on esiey sraegise päämäärä ja kriiise menesysekijä, joissa kaupungin on onnisuaa edeäkseen aseeun menesysisionsa suunaan. Jokaiselle kriiiselle menesysekijälle oa oimielime määriellee uosiaise oiminnallise aoiee ja aoieaso arioinikrieerien/miarien aulla. Kriiise menesysekijä arioinikrieereineen oa sioia kaupunginaluusoon nähden. Tarkasuslauakuna seuraa näiden aluuson aoieiden oeuumisa ja raporoi niisä aluusolle.

15 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 4 Käyöalousosa Lauakuna (oimielin) oi laaia iselleen sioia ehääkohaisia (asuu- ai palelualueasoisia) oiminnallisia aoieia. Ne on esiey oimielinen omissa alousarioissa. Toimielimen oiminakae (oiminauoojen ja oiminakulujen erous) on sioa aluusoon nähden, ellei alousariossa ole määrärahan käyölle erikseen aseeu rajoiuksia (KH ai KV). Kaupunginhalliuksen, kaupunkisuunnielulauakunnan, sosiaali- ja ereyslauakunnan, liikunalauakunnan, lasen ja nuoren palelujen lauakunnan ja eknisen lauakunnan asuualueiden oiminakae on sioa lauakunaan nähden. Nuorisoyön yksikön sekä kuluurilauakunnan ja ympärisölauakunnan palelualueiden oiminakae on sioa lauakunaan nähden. Mikäli oimielin aloiaa kesken uoa oiminakaeen puieissa uua oiminaa, joa ei peruseluissa ole seliey, ja joka aiheuaa kusannuksia myös uleina uosina, on ko. asia ieää aluuson pääeääksi. Toimielinen sioien aoieiden sekä oiminakaeen muuoksisa pääää kaupunginaluuso. Kaikki alousarioon ehää muuokse on peruselaa, ja samalla selieää, misä kae osoieaan. Menomäärärahojen yliysä aren haeaan lisämäärärahaa. Tulojen aliusa aren haeaan uloarion arkisusa. Toimielimellä on oikeus hyäksyä käyössään oleia käyöalousosan menojen ja ulojen muuoksia oimielimen oiminakaeen muuumaa, mikäli aluusoon nähden sioa aoiee eiä ämän johdosa muuu. Jos alousarioon araun määrärahan käyöarkoius muuuu, on asia ieää kaupunginaluuson pääeääksi. Käyöaloueen liiyäsä projekirahoiuksesa ja -pääöksisä anneaan alousarion äyänöönpanomääräyksissä arkemma ohjee. Talous- ja rahoiusjohaja ekee pääöksen ja aloo leasingrahoiuksen käyöä. Toimielimen on peruselaa hankinnoissaan leasingrahoiuksen käyö ja araaa siä aren käyöaloueensa riiää määräraha. Inesoiniosan määrärahoja ei oi siirää käyöalouden määrärahoiksi. Inesoinien siiromäärärahameneelyä ei enää ole. Ainoasaan ilinpääöksessä ylijäämäisesä uloksesa oidaan ehdä arauksia inesoinien osala suunnieluuosille. Varaus merkiään aseeseen, ja hankkeen oeuduua araus pureaan ja uloueaan kaupungin alousarion asianomaiselle kohdalle. Toimielimen iraimessa omaisuudessa siouus aluusoon nähden on hankkeiden yheenlaskeu menojen loppusumma. Toimielime oia pääöksellään oeuaa iraimen omaisuuden hankinoja yheenlaskeun määrärahan puieissa eriyisesä perusellusa syysä oisin, esimerkiksi muuamalla suunnielukauden hankinojen kiireellisyysjärjesysä. Inesoiniosassa siouus on aluusoon nähden sien, eä aineeomassa käyöomaisuudessa se on menon loppusumma. Kiineässä omaisuudessa neomenon ulee olla ähinään nolla ai posiiiinen eli myyniuloilla (asearo) äyyy kaaa uosiaise hankinna. Täyänöönpanomääräyksissä oidaan anaa arkempia määräyksiä omaisuuden myynnisä. Talonrakennuksessa on sioana aluusoon nähden hankkeen bruomenojen loppusumma, Kaupunkisuunnielulauakunnan, eknisen lauakunnan ja liikunalauakunnan muiden kuin em. käyöomaisuusryhmien siouus on omaisuusryhmän neomääräinen loppusumma. Poikkeuksen siouueen muodosaa arioidu alionosuus- ms. ulo. Mikäli ulojen määrä yliää arioidun, sioo inesoinimenon bruomääräinen loppusumma. Arioiua suurempi ulkopuolinen rahoius ei saa kasaaa hankkeen bruomenoja. Toimielimien inesoinihankkeiden oeuumisen ulee apahua peruselujen käyöarkoiuksen puieissa. Kaupunginhallius on päääny, eä uudis- ja korjausrakenamisen aidehankinna pääeään erikseen harkien apauskohaisesi. Esiys aidehankinnoisa sisälyy hankesuunnieluohjeiden mukaisesi hyäksyäään hankesuunnielmaan. Tuloslaskelmassa sioan määrärahan muodosaa ulkoisen korko- ja rahoiuserien, menojen ja ulojen yheismäärä eli rahoiusneo. Rahoiuslaskelmassa anolainojen osala siouus on anolainojen lisäys. Pikäaikaisen lainojen osala sioaa on lainojen neolisäys (lainojen muuos). Pikäaikaisa lainaa on mahdollisa oaa ä-

16 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma hemmän ja lyhennyksiä maksaa enemmän kuin alousarioon on merkiy. Tulos- ja rahoiuslaskelman ulojen poikkeamisa raporoidaan aluusolle. Edellä oleisa yleismääräyksisä poikeen oimielinen ja alousarioyksiköiden ulee oaa huomioon seuraaa määräykse: 1. Kaupunginhallius oi pääöksellään osaa, myydä, aihaa ai lunasaa kiineää omaisuua sekä rakennuksia ja laieia, kun hinnan, aihoaron ai korauksen enimmäismäärä on euroa. Kaupunkisuunnielulauakuna, kun enimmäismäärä on euroa. 2. Kaupunginhallius oi myönää ahingonkorauksen apauksissa, joissa kaupunki on korauselollinen ai joissa se oidaan kasoa korauselolliseksi, eikä aadiu koraus yliä euroa. Kaupunginhallius oi myönää helpouksen ai apauuksen, enimmäismäärälään euroa yksiäisapauksessa kaupungille ulean yksiyisoikeudellisen maksun, korauksen ai saaaan suoriamisesa, jollei aluuso ole suorieaaa määrää erikseen ahisanu ai määrä perusu aluuson hyäksymään aksaan. 3. Kaupunginhallius oi pääää ilapäisluoon oamisesa maksualmiuden uraamiseksi. Luoon enimmäismäärä on 60 miljoonaa euroa, joka käsiää konserniilin limiiin ja muun lyhyaikaisen rahoiuksen (kunaodisukse) hankinnan. 4. Tekninen lauakuna hyäksyy rakennusen sekä muiden rakeneiden ja laieiden luonnospiirusukse, kun öiden aron enimmäismäärä on euroa. 5. Kaupunginjohajalla on pääöksellään oikeus elinkeinopoliiisisa syisä ehdollisesi siouua kaupungin puolesa ennakola alousarioon sisälymäömiin kunnalliseknisiin yriyksiä koskeiin määrärahahankkeisiin. Yksiäinen hanke oi olla eninään euroa. Hankkeesa on ehää pääös kaupunginhalliuksessa ja/ai kaupunginaluusossa myöhemmin. 6. Yheisöausuksisa pääää kaupunginjohaja silloin, kun pääös ei sisällä harkinaalaa eeraaniyhdisysen, yleishyödyllisen yheisöjen kiineisöero-osuuksien sekä seuraalojen uokraaususen myönämisen osala. 5 Toimielinen jäsenen lisäksi ilielollisia oa: Kaupunginjohaja Palelujohaja Konsernipalelujen ja hyinoinipalelujen ehääalueilla asuualueiden johaja Kuluurilauakunnan ja ympärisölauakunnan alaisen palelualueiden johaja sekä liikunaoimen johaja Keskusaalilauakunnan siheeri Kymenlaakson pelasuslaioksen pelasusjohaja Kymijoen yöereyden oimiusjohaja ICT Kymin oimiusjohaja 10. Talouden ja oiminnan seurana sekä raporoini Talousarion oeuumisa seuraaan raporoinnilla, joa oeueaan konserniasolla, oimielinasolla ja asuu- ai palelualueasolla. Raporoini kohdisuu aloudellisen uloksen, sraegiaaoieiden ja unnuslukujen oeuumisen seuranaan. Kaupunkisraegiaan sisälyiä sioia aoieia sekä aloua koskea alousarion oeuumarapori laadiaan kaksi keraa uodessa kaupunginhalliukselle ja aluusolle. Talouden ja sraegian oeuumisen seurannan puoliuosiraporeihin kooaan ain keskeise kaupungin paleluuoannon järjesämisä koskea iedo. Rapori laadiaan kesäkuun ilaneesa sekä ilinpääös uoden lopun ilaneesa. Lisäksi laadiaan alouden kuukausirapori, joka oa sisällölään edellä mainiua suppeamma. Lauakunna eloieaan oeuamaan puoliuosiraporoini lauakunaa sioien aoieiden ja alouden osala sillä asolla kun oimielin kasoo arkoiuksenmukaiseksi. Säännölliseen muuhun ra-

17 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma poroiniin on lauakunien pääeää oiminamalli, joa lauakuna kokousensa aikaaulun puieissa oeuaa alousariouoden aikana. Talousarion 2015 äyänöönpanomääräykse Talousarion äyänöönpanomääräyksillä kaupunginhallius anaa alousarion siouusmääräyksiä äydenäiä ohjeia sekä muia arpeellisiksi kasomiaan alousarion äyänöönpano-ohjeia. Valuuson hyäksyyä oimielimille asuu- ja palelualueiain määräraha laua- ja johokunna (oimielime) pääää alousarion käyösuunnielmisa eli arkisaa alousarioesiyksiinsä sisälynee alusaa määrärahaesiykse käyösuunnielmiksi. Kaupunginhallius edellyää, eä oimielimien hyäksymien käyösuunnielmien oleellise muuokse saaeaan kaupunginhalliuksen ieoon, mikäli sellaisisa on pääey kaupunginhalliuksen ja aluuson budjeikäsielyssä mahdollisesi ekemien muuosen jälkeen. Talousarion 2015 äyänöönpanomääräykse 1. Valuuson ahiseua alousarion oimielinen on pääeää alousarioehdouksen laadinaaiheessa hyäksymiensä käyösuunnielmien arkisamisesa asaamaan aluuson hyäksymää alousarioa. Käyösuunnielmissa on oeaa huomioon kaupunginhalliuksen ja aluuson alousariokäsielyssä mahdollisesi ekemä sellaise yksiäise muuokse, joka sisälyä oimielimen asuu- ja palelualueiden määrärahoihin. Kaupunginhallius edellyää, eä oimielimien hyäksymissä käyösuunnielmissa olea oleellise muuokse aikaisempaan oiminaan on saaeaa kaupunginhalliuksen ieoon. 2. Toiminakaeeseen aikuaa muuokse on käsielää oimielimessä silloin, kun muuokse apahua asuualueela oiselle asuualueelle. 3. Talousariossa oleaan inesoiniosan hankkeen käynnisämiseen on saaaa kaupunginhalliuksen lupa, jos hankkeeseen ei saada merkiyä alionosuua, ai siä saadaan huomaaasi budjeoiua ähemmän. 4. Henkilösösuunnielman äyänöönpanoa aren kaupunginhallius ekee erillisen pääöksen äyölupakäyännösä. Ohjeisus löyyy Helmerisä. Henkilösömenojen ähenämiseen liiyä palkaon irkaapaa sääsösyisä -ohjeisus löyyy myös Helmerisä. 5. Toimielimien on kaikessa oiminnassaan oeaa huomioon kaupungin aloussäännön määräykse ja sen peruseella anneu erillisohjee. Menojen ja ulojen kirjauksissa on noudaeaa kirjanpiolauakunnan kunajaoson kirjanpiolain soelamisesa anamia ohjeia, Kunaliion suosiuksia ja näiden peruseella kaupungin erikseen anamia erillisiä kirjausohjeia, sekä muuoinkin noudaeaa yleisiä ja hyän kirjanpioaan mukaisia periaaeia. Toimielimen ai kaupunginjohajan ja palelujohajan ulee määriellä laskujen hyäksyjä ja arahyäksyjä sekä asiaarkasaja ja arahenkilö, ellei hyäksyjää ole johosäännössä määriely. Kaikissa laskuissa on olaa asiaarkasajan ja hyäksyjän merkinä. Hyäksyjän ulee armisua 6

18 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma hyäksymänsä laskun sisällösä, osiemerkinöjen oikeellisuudesa ja kulun sisälymisesä käyösuunnielmaan. Hyäksyjä läheää laskun makseaaksi. 6. Tieohallinnon kehiämiseen ja ieoekniikan käyöönooon liiyä merkiää järjeselmä-, laieiso- ja ohjelmisohankinna sekä yheisyösopimukse on käsielää ieohallinnon johoryhmässä. 7. Projeki sekä ukimus- ja kehiämishankkee (hankkee) Hankkeiden osala oimielinen ja asuualueiden on hakemuksia ehäessä noudaeaa seuraaia periaaeia: a) oimielimen käyösuunnielmassa on määrielää peruseluineen ne hankkee, joissa kaupunki on mukana rahoiajana b) alousariouoden aikana mahdollisesi käynniseää uude hankkee on hakemusaiheessa hyäksyeää kaupunginjohajan johoryhmässä c) jos hankkeeseen ariaa kaupungin rahoiusosuus on yli euroa uodessa, asiasa on pääeää kaupunginhalliuksessa d) hankkeen yheys kaupunkisraegiaan on odenneaa e) konsernipalelujen hankkeia koordinoi ja ohjaa kaupunkikehiyksen ja kuluurin asuualue, hyinoinipalelujen hankkeia palelujohaja f) kunkin projekin ohjausryhmään nimeään kaupungin edusaja / edunaloja g) hankkeisa on raporoiaa säännöllisesi h) projekien jakohankkee käsiellään uudelleen samassa pääöksenekojärjesyksessä kuin uudekin hankkee i) hakemusaiheessa on osoieaa hankkeen oiminnan hyödy kaupungin oiminnan kannala 8. Leasingrahoiusa käyeään hankinnoissa kaupunginhalliuksen anaman erillisen ohjeen mukaisesi. 9. Vasuu- ai palelualueen on raporoiaa oiminnallisen aoieiden oeuumisesa ja aloudesaan oimielimelleen sekä alouden asuualueelle erikseen ilmoieaan aikaaulun mukaan. 10. Kaupunginhallius seuraa koko kaupungin aloudellisa ilannea, henkilösösuunnielman oeuumisa ja rahoiusasemaa kuukausiain. 11. Toimielimen ulee pääää ja aikaauluaa oiminamalli, jolla se oeuaa säännöllisä raporoinia alousariouoden aikana. 12. Toimielin oi arpeen aaiessa anaa oimialaansa koskeisa määrärahoisa arkempia ohjeia ja määräyksiä. 7

19 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 8 Sraegise aoiee uodelle 2015 Kunalain 65,2 mukaise aluusoon nähden sioa aoiee SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1. Hyinoini ja laadukkaa palelu Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Palelu laadukkaia ja käyäjälähöisiä Ennalaehkäiseä oimina on akiiisa ja omaasuua ahisaaa Hoio- ja paleluakuun oeuuminen anhusenhuollossa sosiaalihuollossa ereydenhuollossa (asuualueiain kyllä / ei) Paleluiden painopise ennala ehkäisyyn ja asiakkaiden omaoimisuuden ukemiseen Hoio- ja paleluakuu oeuuu kaikissa paleluissa. Kodin ulkopuolelle sijoieuja lapsia on alle 1,2 % ikäryhmäsä (31.12.). Sijaishuollon osopalelujen hoiouorokaude äheneä 20 %. Hyinoinia edisää ohjaus (kirje, puhelinsoio, koikäyni) 80- ja 85-uoiaille, joka eiä ole palelujen piirissä. Sähköisen palelujen käyö ja määrä Kohderyhmäsä aoieaan 95% Sosiaalihuollon sähköisiä paleluja käyää asiakasa. Vuoroaikueisia sähköisiä paleluja lisäään., oamalla käyöön mm. suojau sähköposi. 3. Kesää kaupunkirakenne ja seuuyheisyö Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Sraeginen seuuyheisyö ahisuu Tulkkikeskuksen oiminnasa ehdään uusi yheisyösopimus Kymenlaakson kunien ja Carean kanssa. 4. Vasuullinen johaminen ja hyinoia henkilösö Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Henkilösö osaaa ja oikein mioieu, esimiesyö on laadukasa Henkilösömioiukse anhusenhuollossa suheessa lakiin /suosiuksiin Lakisääeise/ suosiusen mukaise henkilösömioiukse oeuua Kaupungin oimina on aoina ja oikeudenmukaisa Sairauspoissaolo Akiiinen uoroaikuus ja iedoaminen kunalaisille Sairauspoissaolojen määrä ähenee 1 p/hlö ed. uodesa. Vasuu- ai palelualueiden muuoksisa iedoeaan äesölle, kaupungin inernesiuilla, median kaua ai infoilaisuuksissa

20 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 9 5. Talous on asapainossa Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Talous on asapainossa alouden oeuma Toiminakae ei yliy 6. Ympärisö, kesää kehiys ja urallisuus huomioidaan kaikessa oiminnassa Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Ympärisö, kesää kehiys ja urallisuus huomioidaan kaikessa oiminnassa Yksikkökohaise kesään kehiyksen oiminaperiaaee käyössä 100% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yleishallino, Luoamuselime (lk ym), Vanhusneuoso, Vammaisneuoso, Kehiämisyö Tereydenhuollon asuualue Vanhusenhuollon asuualue Sosiaalihuollon asuualue Toimina-ajaus Kokan sosiaali- ja ereysoimi edisää kokalaisen omia hyinoinialinoja ukeia paleluja, joiden aulla asukkaa ise oia aikuaa akiiisesi ereyeensä ja sosiaaliseen pärjäämiseensä. Tuloslaskelma Sosiaali- ja ereyslauakuna TP 2013 LTA 2014 TA 2015 LTK KS 2015 Toiminauoo 30 Myyniuoo 300 Liikeoiminnan myyniuoo Myyniuoo Maksuuoo 329 Muu palelumaksu Tue ja ausukse 34 Muu oiminauoo 32 Maksuuoo Tue ja ausukse Tue ja ausukse Muu oiminauoo Muu oiminauoo Toiminakulu 3 Toiminauoo Henkilösökulu 43 Palelujen oso 45 Ainee, arikkee ja aara 400 Palka ja palkkio Henkilösiukulu Henkilösökulu Asiakaspalelujen oso Muiden palelujen oso Palelujen oso Oso ilikauden aikana Ainee, arikkee ja aara Ausukse 470 Ausukse koialouksille Muu oiminakulu 474 Ausukse yheisöille Ausukse Vuokra Muu oiminakulu Muu oiminakulu

21 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 10 4 Toiminakulu Ulk. Toiminakae S Sisäise erä S8 Sisäise uoo S9 Sisäise kulu S98 Sisäise uoo S8 Sisäise uoo S99 Sisäise kulu S9 Sisäise kulu S Sisäise erä Toiminakae Vuosikae S Sisäinen korko 7 Poiso ja aronalenumise SK Sisäinen korko SK9 Sisäinen korko SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poiso ja aronalenumise 710 Suunnielman mukaise poiso Poiso ja aronalenumise Poiso ja aronalenumise Tulos Talous Sosiaali- ja ereyslauakunnan ulkoinen oiminakaeaoie käyösuunnielmassa on , mikä on euroa lauakunnan käsielemää budjeiesiysä pienempi. KJ: Esiykseen sisälyy henkilösömenojen korjauserän arkisus ,- euroa, mikä on palkkakusannuksia ähenää erä. Kehiämisyöhön araujen määrärahojen karsina ,- euroa. Hoia- ja paleluasumisen uokrauoojen lisäys ,- euroa asaamaan budjeoiua uokrakulua. Edellä lueelujen lisäksi muu kohdenneaiksi aseeu karsinna on esiey asuualueiain. Muia käyösuunnielmassa ehyjä kohdennuksia oa henkilösökulujen siirro palelualueela oiselle sekä siirro palelujen osoihin mm. kilpailueujen hankinojen kaamiseksi. Myös aususmäärärahojen ja paleluiden osoihin araujen erien älisiä kohdenamisia on ehy. Lisäksi johuen yhiöieäien kiineisöjen uokramäärielysä, osassa iloja uokra on sisäisen uokraarauksen sijaan siirrey ulkoiseksi kuluksi. Inesoinni Varaukse inesoineihin uodelle 2015 oa iraimen omaisuuden hankinnan osala oiminnanohjausjärjeselmien käyöönooon ,- euroa, samoin siihen on arauduu myös aineeoman käyöomaisuuden hankinnoissa yhdessä ak-järjeselmien laajennusen kanssa. Ensikeraiseen kalusamiseen on arau ,- euroa liiyen Karhuuorikodin laajennusosan arusamiseen.

22 7, SOTELA :00 / Pykälän liie: Käyösuunnielma 11 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE Toimina-ajaus Tereydenhuollon asuualueen ehäänä on ihmisaroa kunnioiaen edisää äesön ereyä kannusamalla äesöä oamaan asuua ereydesään ja arjoamalla keinoja isehoidon oeuamiseksi sekä järjesää sairauksien hoio arpeenmukaisilla paleluilla yheisyössä muiden oimijoiden kanssa. Lauakunaan nähden sioa aoiee 1. Hyinoini ja laadukkaa palelu Kriiise menesysekijä Arioinikrieeri/miari Taoieaso 2015 Palelu laadukkaia ja käyäjälähöisiä Yheydensaani paleluihin Vasausproseni saman päiän aikana 100 %. Vasaaminen oi apahua: rajoieuilla soioajoilla aamupäiällä (1h) ja ilapäiällä (1h) akaisinsoiolla suojaulla sähköposilla Ennalaehkäiseä oimina on akiiisa ja omaasuua ahisaaa Kiireeön hoioon pääsy hoioakuun puieissa Päiysyksen eli kiireellisen hoidon (24h) krieeri jalkaueaan osaksi oiminaa ja henkilökuna ja poilaa siouua noudaamaan ko. krieereiä hoidon / hoioon ohjauksessa Aoasaanoolla oeaan käyöön kolme suuriimiä ja 24 lääkäri-hoiaja yöparia. Työnjakoa lääkäreiden ja sairaanhoiajien älillä selkiyeään. Kiireeön hoioon pääsy: Tereysasemille 2 iikossa Kunouukseen 2 kuukaudessa Suun ereydenhuoloon 6 kuukaudessa Mielenereysyössä 3 kuukaudessa Tereyskeskussairaalan sisäauipoliklinikalle 3 iikossa ja muisipoliklinikalle hoiajalle 1 kuukaudessa Päiysykseen ei ohjaudu muia kuin kiireellisä hoioa (24 h) ariseia poilaia. Päiysyksessä hoideaien poilaiden maksimimäärä / uosi. Eri iimien ja yöparien yömäärä (poilasmäärä, hoidon aaiuus) on suheellisen samanlainen. Osa poilaisa kuen pikäaikaissairauksien konrolli ja muu yönjaon mukaisesi soiu poilasryhmä ohjauua sairaanhoiajan asaanoolle lääkärin asaanoon sijaan.

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 24.9.2014 17:30 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muisio 2/15 20.8.15 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN RYHMÄ Aika 20.8.2015 klo 9-11.30 Paikka Läsnä Kokkolan kaupunginalo, kokoushuone Minerva Maija Juola, pj, Kokkola Vuokko

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli Työhön paluun uen ryhmäoiminnan malli, Kunouusalan ukimus- ja kehiämiskeskus Marja Oivo, projekisuunnielija/kunouusneuvoja Kunouuspäivä 12.-13.4.2011, yöryhmä 8 20.4.2011 1 Työhön paluun oiminamalli Yksilöuen

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja 9 Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2006 2 Finavian ympärisöyö 2006: Vesipääsöjen hallinaa ja ehokkaia prosesseja Jääneson aiheuama kuormius aseiain hallinaan Finavia vasaa maahuolinayriysen jäänesoon käyämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s Y m p ä r i s ö k a s a u s 2007 Finavia ja ympärisö vuonna 2007 Ympärisölupia vireillä ympäri maaa Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympärisölupaviraso anoi pääöksen ympärisönsuojelulain mukaisesa luvasa Tampere-

Lisätiedot

-2, KV 2015-04-20 18:00

-2, KV 2015-04-20 18:00 -, KV -- : Kokousiedo Aika.. klo. Paikka Raaihuone, kaupunginvaluuson isunosali Päääjä Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Bosröm, Peer Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell, Bria Nyman, Kaj Englund, Conny Piippolainen,

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM -projeki on saavuamassa visionsa, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra FINBIM?

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM- bsf infraoimialakunnan perusamiskokous, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla BoF Online 3 29 Finanssipoliiikan ehokkuudesa Yleisen asapainon arkaseluja Aino-mallilla Juha Kilponen Tässä julkaisussa esiey mielipiee ova kirjoiajan omia eiväkä välämää edusa Suomen Pankin kanaa. Suomen

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka Maahanmuuajanuoren ohjaushanke MANO 2010 2013 Aueu 16 25 vuoiaia myöhään maahanmuuaneia nuoria löyämään heille soveluva opiskelu ai yö(harjoielu/kokeilu)paikka Kehiey oppivelvollisuusiän yliäneille maahanmuuajille

Lisätiedot

TOTEUTUSSUUNNITELMA v.2 -Tuotantorakenne, johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Marja Heikkilä Ohjausryhmä 28.10.2014

TOTEUTUSSUUNNITELMA v.2 -Tuotantorakenne, johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Marja Heikkilä Ohjausryhmä 28.10.2014 TOTEUTUSSUUNNITELMA v.2 -Tuoanorakenne, johaminen ja osaamisen kehiäminen Marja Heikkilä Ohjausryhmä 28.10.2014 6.11.2014 TUOTANTORAKENNE Tyuövaihe Aikaaulu Sisälö Vasuuaho Yheisyöaho Tuoos 1. Työvaihe

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi Upoeavan Noor-valaisimen avulla kaoon voidaan luoda joko huomaamaomia ai ehokkaan huomioa herääviä ja yhenäisiä valaisinjonoja ilman minkäänlaisia varjosuksia. Pienesä koosaan huolimaa Noor arjoaa hyvin

Lisätiedot

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammaikorkeakoulun pedagogisen sraegian mukaan ohuksen avoieena on edisää opiskelijoiden siouumisa opiskeluunsa, ukea heidän yksilöllisiä uravalinoan

Lisätiedot

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely Hevoosella vaan käyäjäkysely 1. Vasaajan ikä Vasaajien määrä: 126 Alle 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2035 yli 35 2. Tausa Vasaajien määrä: 126 Hevosyriäjä/hevosalan ammailainen (ravi ai

Lisätiedot

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu Tilausohjaun uoannon areasuunnielu Tilausohjaussa uoannossa sarjojen muodosaminen ei yleensä ole relevani ongelma, osa uoevaihelu on suura, mä juuri onin peruse MTO-uoannolle Tuoe- ja valmisusraenee ova

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15.

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15. PEKSÄMÄEN KAUPUNK ASEMAKAAVAN MUUTOS HARJUKATU 41 (TONTT 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMNEN Asemakaavan muuos, joka koskee 2. kaupunginosan (Koniopuiso) korelin 16 onia 15. Asemakaavan muuoksella muodosuu

Lisätiedot

PALLON PUTOAMINEN VÄLIAINEISSA

PALLON PUTOAMINEN VÄLIAINEISSA PALLON PUTOAMINEN VÄLIAINEISSA Tieokonesimulaaio ja siihen liiyä kokeellinen ukimus Joosa Kurinen ja Heidi Juuinen Mikkelin Lyseon lukio ysiikka 30..007 TIIVISTELMÄ Viksu-iedekilpailuprojekimme aiheena

Lisätiedot

Copyright Isto Jokinen MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille Ongelmanratkaisu Isto Jokinen 2017

Copyright Isto Jokinen MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille Ongelmanratkaisu Isto Jokinen 2017 AEAKKA aeaiikkaa piakäsielijöille Ogelarakaisu so Jokie 207 SSÄLÖ. aeaaise ogelie rakaisu laskukaaoilla 2. ekijäyhälö 3. Laskukaaoje yhdisäie 4. Yhälöide uodosaie aeaaisee ogelaa Käyöoikeus opeuksessa

Lisätiedot

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde Öljyn hinnan ja Yhdysvalojen dollarin riippuvuussuhde Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Talousieeiden laios Tampereen yliopiso Toukokuu 2010 Jari Hännikäinen TIIVISTLMÄ Tampereen yliopiso Talousieeiden

Lisätiedot

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli Sanomalehien kysynä Suomessa Sanomalehien kysynnän kehiymisä seliävä ekonomerinen malli Heikki Nikali, Iella BI Research series - Tukimussarja 7/2014 12.3.2014 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön

Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön K a n s a n a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 2 / 2 0 1 0 Lyhy johdano Taylorin säänöön Juha Tervala Johaja Aboa Cenre for Economics 1. Johdano Taylorin säänö on sen kehiäjän

Lisätiedot

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa Laskelmia verouksen painopiseen muuamisen vaikuuksisa dynaamisessa yleisen asapainon mallissa Juha Kilponen ja Jouko Vilmunen TTässä arikkelissa esieään laskelmia siiä, mien verouksen painopiseen siiräminen

Lisätiedot

6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASOKINETIIKKA

6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASOKINETIIKKA Dyamiia 6. 6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASKINETIIKKA 6. Yleisä Jäyä appalee ieiiassa arasellaa appaleesee aiuaie uloise oimie ja seurausea olea liiee (raslaaio ja roaaio) älisiä yheysiä. Voimie äsielyssä ariaa

Lisätiedot

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä Dynaaminen opimoini ja ehdollisen vaaeiden meneelmä Meneelmien keskinäinen yheys S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 10 - Peni Säynäjoki Opimoiniopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Meneelmien yhäläisyyksiä

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 445 JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Kasaus kirjallisuueen Juho Kosiainen Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M KANSIO 4 VÄLI ESITE Lapinleimu Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M IRIS, IRIS-S Rakenne IRIS muodosuu runko-osasa, sääösäleisä, sääömuerisa ai sääökahvasa

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODEKSI 2009

LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODEKSI 2009 LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODESI 2009 FI FI PÄÄLUOA VOL1 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUO OSA PARTA A. YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS 1 Liie PARTA-2 YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan yheisöjen

Lisätiedot

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2.

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2. 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No No No0 No0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0::0:M0 0:::M0 0:::M0 0:::M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/12mm = a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î ô

Lisätiedot

Tiedonhakumenetelmät Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto / TKTL. H.Laine 1. Todennäköisyyspohjainen rankkaus

Tiedonhakumenetelmät Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto / TKTL. H.Laine 1. Todennäköisyyspohjainen rankkaus Tieonhakumeneelmä Helsingin yliopiso / TKTL.4.04 Toennäköisyyeen perusuva rankkaus Tieonhakumeneelmä Toennäköisyyspohjainen rankkaus Dokumenien haussa ongelmana on löyää käyäjän kyselynä ilmaiseman ieoarpeen

Lisätiedot

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 VATT-TUTKIMUKSIA 94 VATT-RESEARCH REPORTS Pekka Parkkinen Hoivapalvelu ja eläkemeno vuoeen 25 Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic Research Helsinki 22 ISBN 951-561-425-2 ISSN

Lisätiedot

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub,

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, ),II1 1 SATAMA ILMOITTAMIE YMPÄRISTÖ- SUOJELU TIETOJÄRJESTELMÄÄ JA SATAMA JÄTEHUOLTOSUUITELMA ranomaisen yheysiedo Merkiy ympärisönsuojelun ieojärjeselmään A. SATAMA TOIMITAA VALVOVA

Lisätiedot

XII RADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA

XII RADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA II ADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA Laskenaaajuus akiivisuus Määrieäessä radioakiivisen näyeen akiivisuua (A) uloksena saadaan käyeyn miausyseemin anama laskenaaajuus (). = [II.I] jossa =

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 2 (viikko 6) Tehävä 1 Sovelleaan luenokalvojen sivulla 46 anneua kaavaa: A A Y Y K α ( 1 α ) 0,025 0,5 0,03 0,5 0,01 0,005 K Siis kysyy Solowin

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus 1(15) Tuoannon suhdannekuvaajan meneelmäkuvaus Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tuoannon suhdannekuvaajan yleiskuvaus Tuoannon suhdannekuvaajan julkaisuaikaaulu, revisoinikäyännö ja jakelu Tuoannon suhdannekuvaajan

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA

SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA 10.10.2004 1/2004 Hannes Kaadu Kuluajahinainflaaion miaaminen Yhdysvalloissa 2 Kuluajahinainflaaion miaaminen Yhdysvalloissa Kansanalousosason yöpapereia

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät n u m o a u L akirj i as a j a a i p p u a k s i ä ö i i h Vä aikei amm käsieiä Asiakirjaselviys Vaaimuksenmukaisuusodisus/-vakuus Saaeasiakirja Luomun merkinnä Asiakirjaselviys Pakollinen asiakirja Tällä

Lisätiedot

Working Paper Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Kanniainen, Vesa Working

Lisätiedot

338 LASKELMIA YRITYS- JA PÄÄOMAVERO- UUDISTUKSESTA

338 LASKELMIA YRITYS- JA PÄÄOMAVERO- UUDISTUKSESTA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 338 LASKELMIA YRITYS- JA PÄÄOMAVERO- UUDISTUKSESTA Harri Hieala Seppo Kari Timo Rauhanen Hanna Ulvinen Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Käyöohjee 51151911 03.13 s EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand

Lisätiedot

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Käyöohjee 51167634 09.13 s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

MAT-02450 Fourier n menetelmät. Merja Laaksonen, TTY 2014

MAT-02450 Fourier n menetelmät. Merja Laaksonen, TTY 2014 MAT-45 Fourier n meneelmä Merja Laaksonen, TTY 4..4 Sisälö Johano 3. Peruskäsieiä................................... 4.. Parillinen ja parion funkio....................... 7.. Heavisien funkio............................

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia 8/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 8: Yhen vapausaseen paovärähely, ransieniuormiusia JOHDANTO c m x () Kuva. Syseemi. Transieniuormiusella aroieaan uormiusheräeä, joa aiheuaa syseemiin lyhyaiaisen liieilan.

Lisätiedot

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005 Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihelu Suomessa vuosina 1776 2005 Heli Elina Haapalainen (157 095) 26.11.2007 Joensuun Yliopiso Maemaais- luonnonieeiden iedekuna Tieojenkäsielyieeen

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla Lyhyesi Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen kaupunginosan (22.) korttelia 50 ja osia siihen liittyvästä virkistysalueesta.

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen kaupunginosan (22.) korttelia 50 ja osia siihen liittyvästä virkistysalueesta. HENOLAN KAUPUNK /Akm. TÄHTNEM, Tähiniemen sauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS.0.0 Asemakaavan muuos koskee Tähiniemen kaupunginosan (.) korelia 0 ja osia siihen liiyväsä virkisysalueesa. Asemakaavan muuoksella

Lisätiedot

Sairastumisen taloudelliset seuraamukset 1

Sairastumisen taloudelliset seuraamukset 1 1 [D:\Kuopio2013yökykySairasuminen.doc] Vesa Kanniainen, Kansanalousieeen professori Helsingin yliopiso Sairasumisen aloudellise seuraamukse 1 ämän esielmän laaijasa: Rajoiukse: Perehyneisyys erveydenhuoloalaan:

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Mika Tammilehto 11.5.2010

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Mika Tammilehto 11.5.2010 Oijan verkkoaveukokonaisuus Mika Tammieho 11.5.2010 SADe-ohjema SADe-ohjeman (2009-2014) ehävä Sähköisen asioinnin vaakunnaisesi oeueavien aveukokonaisuuksien, niiden ieojärjesemäarkkiehuurien ja aveujärjesemien

Lisätiedot

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO VENÄJÄN TALOUDEN PELASTUS? Kansanalousiede Pro Gradu -ukielma Joulukuu 2008 Ohjaaja: Jukka Pirilä Tuomo Huhanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla Tehokasa alvipioa MICHELIN-renkailla y y 2014 www.michelinranspor.com 1 Lainsäädänö koskien kuorma- ja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Lainsäädänö koskien kuormaja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Seuraavassa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousieeiden iedekuna TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Helmikuu 2006 Laaia: Janne Lilavuori Ohaaa: Professori Kari Heimonen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Epäasiallista kohtelua voidaan työpaikalla ehkäistä etukäteen. s. 6

Epäasiallista kohtelua voidaan työpaikalla ehkäistä etukäteen. s. 6 Hyvä 4 2009 Työympärisö V a l i o n h a l l i n n o n Naureaanko eillä öissä? s. 18 y ö y m p ä r i s ö l e h i Henkinen väkivala yöpaikoilla s. 12 Nupin ei arvise mennä nurin s.16 Yliarkasaja Jenny Rinala,

Lisätiedot

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu Lyhyiden ja pikien korkojen ilasollinen vaihelu Tomi Pekka Juhani Marikainen Joensuun Yliopiso Maemaais-luonnonieeellinen iedekuna / Tieojenkäsielyieeen ja ilasoieeen laios / Tilasoiede Pro Gradu -ukielma

Lisätiedot

KULMAMODULOITUJEN SIGNAALIEN ILMAISU DISKRIMINAATTORILLA

KULMAMODULOITUJEN SIGNAALIEN ILMAISU DISKRIMINAATTORILLA 1 KULMMOULOITUJEN SIGNLIEN ILMISU ISKRIMINTTORILL Millaisia keinoja on PM & FM -ilmaisuun? 51357 Tieoliikenneekniikka I Osa 17 Kai Käkkäinen Kevä 015 ISKRIMINTTORIN TOIMINTKÄYRÄ J -YHTÄLÖ FM-signaalin

Lisätiedot

Termiinikurssi tulevan spot-kurssin ennusteena

Termiinikurssi tulevan spot-kurssin ennusteena TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios Termiinikurssi ulevan spo-kurssin ennuseena Kansanalousiede Pro gradu-ukielma Talousieeiden laios Tampereen yliopiso 28.2.2006 Ville Kivelä 1 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA Tyrnävän kuna, Ympärisö- ja ekninen osaso Anne-Mari Kemainen 00 SISÄLTÖ VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELOON ALUEELLA s.. Hoioluokkien välise ero s. 4. A

Lisätiedot

Tietoliikennesignaalit

Tietoliikennesignaalit ieoliikennesignaali 1 ieoliikenne inormaaion siiroa sähköisiä signaaleja käyäen. Signaali vaiheleva jännie ms., jonka vaiheluun on sisällyey inormaaioa. Signaalin ominaisuuksia voi ukia a aikaasossa ime

Lisätiedot

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON AMPN YLIOPISO Kauppaieeien laios OSINKOJN JA PÄÄOMAVOIOJN VOUKSN VAIKUUKS OSAKKN AVOON Laskenaoimi Seminaariukielma Helmikuu 2004 Ohjaaja: Ismo Vuorinen apani Höök 3 SISÄLLYS JOHDANO... 4. ukielman ausaa...4.2

Lisätiedot

Tunnelivaihtoehto on paras

Tunnelivaihtoehto on paras Juoksuleikkej Variokylss 9 2011 Keh I:n ja Ivyln riseys: Tunnelivaihoeho on paras Keh I:n ja Ivyln eriasoliiyms on laadiu kolme vaihoehoisa suunnielmaa: sila, unneli ja yhdiselm. Yleissuunnielman viimeiselemiseksi

Lisätiedot

KUntotorni SAMKin liiketalouden opiskelijoiden toimittama julkaisu

KUntotorni SAMKin liiketalouden opiskelijoiden toimittama julkaisu KUnoorni SAMKin liikealouden opiskelijoiden oimiama julkaisu Juuja Kunoilun Maailmasa 1 OMISTAJAN SANAT.. SISALLYS Kunoorni on ollu ny paikallaan jo kuusi vuoa Ise uusuin ensikerran Kunoorniin vuonna 2008,

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

Helpompaa korjausrakentamista HB-Priimalla s. 7 NEWS

Helpompaa korjausrakentamista HB-Priimalla s. 7 NEWS Helpompaa orjausraenamisa HB-Priimalla s. 7 NEWS Tuu ja urvallinen HB-PRIIMA -väliseinälevy Hiljaisuus vaiona HB-PRIIMA Silence -uoeperhe Laaduas ja miaara Turvallinen Edullinen Nopea ja helppo asenaa

Lisätiedot

Lorentz-muunnos L(v) on operaatio, joka voidaan esittää myös matriisina

Lorentz-muunnos L(v) on operaatio, joka voidaan esittää myös matriisina Lorenz-muunnos L on operaaio, joka oidaan esiää myös mariisina L / / mariisi L muodosaa ryhmän: kaksi peräkkäisä Lorenz-muunnosa on myös Lorenz-muunnos, ja on olemassa myös kääneinen Lorenz- muunnos 3

Lisätiedot

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Tammikuu 2009 Ohjaaja: Hannu Laurila Tero Särkijärvi TIIVISTELMÄ Tampereen yliopiso

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ TLOUSTIETEIDEN TIEDEKUNT Lauri Tenhunen KIKKILL LÄSNÄ OLEVN TIETOTEKNIIKN TLOUSTIETEELLISTÄ NLYYSIÄ Pro gradu ukielma Yleinen alousiede Tammikuu 03 SISÄLLYS Sisällys Kuvio ja auluko JOHDNTO... 5 VERKOSTOTLOUSTIETEEN

Lisätiedot

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi JLP:n äyämäömä mahdollisuude Juha Lappi LP ehävä p z = a x + b z 0 Max or Min (.) 0 0 = = subjec o he following consrains: c a x + b z C, =,, q p q K r (.2) = = m n i ij K (.3) i= j= ij x xw= 0, =,, p

Lisätiedot

Sijoitusriskien ja rahoitustekniikan vaikutus TyEL-maksun kehitykseen

Sijoitusriskien ja rahoitustekniikan vaikutus TyEL-maksun kehitykseen Ismo Risku ja Kasimir Kaliva Sijoiusriskien ja rahoiusekniikan vaikuus TyEL-maksun kehiykseen Eläkeurvakeskuksen keskuselualoieia 009:6 Ismo Risku ja Kasimir Kaliva Sijoiusriskien ja rahoiusekniikan vaikuus

Lisätiedot

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA Teknisä ieoa TARRANAUHOISTA P-ouch-arraeipi näkyvä ja kesävä Broherin laminoidu P-ouch-arraeipi on suunnielu ammaimaiseen arraulosukseen oimisoissa, ehaissa ja koona. Runsaasa arraeippivalikoimasa löydä

Lisätiedot

Euroopan kehittyvien osakemarkkinoiden yhteisintegraatio

Euroopan kehittyvien osakemarkkinoiden yhteisintegraatio LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEIDEN OSASTO Laskenaoimen ja rahoiuksen laios Rahoius Euroopan kehiyvien osakemarkkinoiden yheisinegraaio ja kausalieei Aarne Björklund Rahoius 4 0239210 Sisällyslueelo

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2017 (OR. en) LIMITE

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2017 (OR. en) LIMITE Conseil UE Euroopan unionin neuvoso Bryssel, 6. kesäkuua 2017 (OR. en) PUBLIC 9938/17 ADD 1 LIMITE CORLX 262 CFSP/PESC 479 COASI 67 COARM 151 CONUN 133 FIN 348 ILMOITUS Läheäjä: Vasaanoaja: Asia: Neuvoson

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot