TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille Kunnanhallius Kunnanvaluuso Risijärven kuna Aholanie 9, RISTIJÄRVI Puh. (08) * Faksi (08)

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. YLEISPERUSTELUT. Yleinen kehiys 3. Kainuu 4.3 Risijärven kuna 4.3. Väesöllise lähökohda 6.3. Työllisyys Henkilösö Taloudellise lähökohda 8.4 Talousarvion siovuus 0. TALOUS. Toiminakae vasuualueiain. Tuloslaskelma.3 Invesoinni 3.4 Rahoiuslaskelma 4.5 Kokonaisulo ja meno 5 3. TALOUSARVIO VASTUUALUEITTAIN 6 Tavoiee ja määräraha Vaali, Kunnanvaluuso, Tarkasuslauakuna 6 Yleinen hallino 6 Sivisyspalvelu 5 Teknise palvelu 33 Maaseuupalvelu 36 Palvelulauakuna 38 Rakenamislauakuna HENKILÖSTÖSUUNNITELMA KONSERNIN TAVOITTEET 4 LIITTEET Elinkeinooimen osallisuushankkee Kainuun soe- kunayhymän maksuosuuslaskelma Hallinnon ukipalveluiden maksuosuus Kainuun pelasuslaioksen maksuosuuslaskelma Laina

3 3. YLEISPERUSTELUT. Yleinen kehiys Koko syksyn ajan on uuisoiu Suomen heikkeneväsä alousilaneesa ja iedo yriysen uusisa y-neuvoeluisa ova ollee lähes jokapäiväisiä. Myös kunnissa on oeueu sääsösyisä lomauuksia ja myös henkilösön irisanomisia on jouduu oeuamaan. Valiovarainminiseriön julkaiseman aloudellisen kasauksen mukaan Suomen bruokansanuoeen ei ennusea kasvavan vuonna 04. Neoviennin vaikuus alouskasvuun on posiiivinen ja merkiävin ekijä kuluvan vuoden kasvun käynnisymisessä. Yksiyinen kuluus ei lisäänny edellisvuodesa ja yksiyise invesoinni laskeva 4,6 prosenia. Työmarkkinoiden ilanne heikkenee edelleen ja yöllisyyden ennuseaan heikkenevän edellisesä vuodesa 0,4 prosenia. Inflaaio jää, proseniin. Vuoden 05 kasvuksi ennuseaan muodosuvan, prosenia. Työmarkkinoiden ilanne pysyy edelleen heikkona. Työmarkkinoilla eriyisesi rakeneellisen yöömyyden aso on korkea. Julkinen alous on pysyny pikään alijäämäisenä, mua sopeuusoime ova osalaan hillinnee alijäämän kasvua. Julkisyheisöjen rahoiusasemaa rasiava lisäksi väesön ikäänymisesä aiheuuva meno. Kunaalouden arvioidaan pysyvän lähivuosina alijäämäisenä. Kuna-alan kusannusaso kohosi vuonna 03 peruspalvelujen hinaindeksillä miauna,8 prosenia. Vuonna 04 kusannusason nousun arvioidaan hidasuvan noin proseniin ja vuonna 05 kusannusason arvioidaan pysyvän samalla asolla. Kuna-alalla saavueiin viime vuoden lopulla neuvoeluulos virka- ja yöehosopimuksisa vuosille Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen kunnallisen sopimusen sopimuskausi on voimassa asi. Vuodelle 05 keskimääräinen sopimuskorousen kusannusvaikuus on 0,4 prosenia. Kunien palkkauskusannukse kasvava varsin malillisesi. Kunien vasuu pikäaikaisyöömisä kasvaa vuonna 05. Hallius oeuaa yövoiman palvelukeskusen oiminamallin lakisääeisämisen ja valakunnallisamisen. Esiysluonnokseen sisälyy ehdous yöömyysurvalain muuamisesa yömarkkinauen rahoiusvasuua koskevila osin, mikä lisää kunien roolia pikäaikaisyöömien akivoinnissa. Kunien makseavaksi ulisi 50 prosenia yömarkkinauesa henkilöiden osala, joka ova saanee yömarkkinaukea päivää ja 70 prosenia niiden osala, joilla yömarkkinauella oloa on kesäny yli 000 päivää. Vuonna 04 keskimääräinen yömarkkinauki on 70 euroa / kk. Myös vireillä oleva palkkaukiuudisus kasvaaisi kunien menoja pikäaikaisyöömien akivoinnisa. Kunien veroiliysen määrä laskee vuoden 03 iliysen määräsä. Vuonna 05 kunnallisveron iliysen arvioidaan kasvavan vain, prosenia. Keskeinen syy iliysen vähäiseen kasvuun on kunnallisverosa myönneävien vähennysen kasvu. Veroulomeneykse kuienkin kompensoidaan kunnille äysimääräisesi valionosuuksissa. Yheisöveron jako-osuus nousee vuoden 04 määräsä 75 milj. euroa yömarkkinaukiuudisukseen liiyvien lisäkusannusen kompensoimiseksi kunnille. Kunien yheisöveron jako-osuuden väliaikainen viiden %-yksikön korous pääyy vuonna 06. Valionosuusjärjeselmän uudisus ulee voimaan..05. Järjeselmää on yksinkeraiseu, määräysperuseia uusiu, vähenney ja laskennallisuua lisäy. Peruspalvelujen valionosuueen sisälyvän verouloasauksen asausraja on noseu 00 proseniin. Uudisukseen sisälyy viiden vuoden siirymäaika, jonka aikana valionosuuden muuosa asaaan. Vuonna 05 muuos voi olla eninään +/- 50 euroa/asukas. Harkinnanvaraisesa valionosuuden koroamisesa luopumisa

4 4 on esiey vuoden 05 alusa lukien. Valion vuoden 05 alousarvioesiykseen ei ole enää määrärahaa ää arkoiusa varen.. Kainuu Kainuu ohjelman mukana maakunnan vahvuuksia ova luono, ila ja erilaise fyysise resurssi sekä infrasrukuuri. Elinkeinoelämän kärje ova makailu ja palvelu, eknologiaeollisuus, bioalous ja kesävä kaivosoimina. Jo pikään jakunu alouden epävakaus näkyy myös Kainuussa. Yriysen invesoinni laahaava ja keväällä ollee yöllisyyden kohenumisodoukse eivä ole oeuunee. Työvoiman kysynä on edelleen vähenemässä. Eriyisesi kasvaa nuoren ja pikäaikaisyöömien määrä. Kainuun ongelmana on väesön väheneminen ja vanheneminen. Kainuun väkiluku oli vuoden 03 lopussa jo alle Tilasokeskuksen ennuseen. Vuonna 05 yömarkkinoila poisuva ikäluokka on yli 70 prosenia suurempi kuin uleva ikäluokka. Kainuun yöllisyysase, yöömyysase ja aloudellinen huolosuhde ova maan heikoimpia. Terveys- ja sosiaalipalvelujen merkiys kasvaa voimakkaasi väesön ikäänyessä. Alalle arviaan lähivuosina runsaasi uua yövoimaa. Maaalouden rakennemuuos jakuu. Tilamäärien väheneminen arvioidaan jakuvan 3 5 prosenin vuosivauhdilla. Samalla ilakoko kasvaa. (ELY-keskus, Alueellise kehiysnäkymä /04). Kunaalouden ila koheni Kainuussa selväsi vuonna 03 verrauna edellisen vuoeen. Yheenlaskeu ylijäämä oli Tilasokeskuksen keräämien ieojen mukaan 5,7 milj. euroa. Ylijäämää kasvai Kajaanin ja Sokamon miava ylijäämä. Veroulojen kasvu oli 9,7 prosenia. Kunien velkaanuminen jakui. Pikäaikaisen lainojen lisäys oli,3 milj. euroa. Kainuun sosiaali- ja erveydenhuollon kunayhymä eki myös ylijäämäisen ilinpääöksen ensimmäisenä oiminavuoenaan. Myös vuoden 04 ulos jäänee ylijäämäiseksi. Talousarviovuosi 05 ulee olemaan haasava kunien yheiselle sosiaali- ja erveydenhuollolle yksisään lakimuuosen uomien uusien velvoieiden kaua. Valionosuusjärjeselmän uudisus kohelee Kainuun kunia eri avoin. Kunaliion laskelma vuoden 04 asossa NYKYINEN MUUTOS MUUTOS Asukasluku VOS euroa /as 0 YHTEENSÄ Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Palamo Puolanka Risijärvi Sokamo Suomussalmi Risijärven kuna Risijärven kunnan vuoden 05 alousarvio on laadiu kunnanvaluuson elokuussa 03 hyväksymässä alouden asapainoamisohjelmaan sisälyviä krieereiä noudaaen. Kunnalla on akana kaksi alijäämäisä ilinpääösä, mikä arkoiaa, eä aseen edellisen vuosien ylijäämä on

5 5 pienenyny. Myös velkaanuminen on ollu nopeaa. Vuoden 04 ulos jää ennakkoieojen peruseella alijäämäiseksi, joskin ennuse on huomaavasi hyväksyyä alousarvioa parempi. Vuoden 04 ennakoiua parempaan ulokseen vaikuava ulojen keryminen alousarviossa arvioiua suurempina. Sopeuusohjelman mukaise omaisuuden myynnisä kerynee ulo oeuuva hieman suurempina ja myös verouloja keryy arvioiua enemmän. Toisaala kaikki menovaraukse eivä oeudu. Vuoden 05 alousarvio 97 0 euroa alijäämäinen eli hieman vähemmän kuin vuoden 04 alousarvio on. Tuloarvioihin sisälyy sekä omaisuuden myynnisä saaavia uloja eä mesänmyyniuloja. Myös verouloja on lisäy veroprosenin korouksen peruseella. Sosiaali- ja erveydenhuollon kunayhymän maksuosuus kasvaa euroa, mikä vasaa noin 0,9 veroprosenin uooa. Maksuosuus määräyyy uuden laskuavan mukaan johuen valionosuusjärjeselmän muuoksesa. Risijärven kunnan osuus perussopimuksen mukaan on 83,7 prosenia peruspalvelujen valionosuudesa. Osuus vasaa laskennallisa sosiaali- ja erveysoimen kusannuksiin ulevaa valionosuua. Osuude on laskeu vuoden 04 valionosuuksien mukaan. Valionosuusjärjeselmän uudisus vähenää Risijärven valionosuuksia euroa, mikä vasaa noin 0,8 veroprosenin uooa. Valionosuuksien määrä on 5,6 prosenia pienempi kuin vuoden 03 ilinpääöksessä. Opeusminiseriön hallinnonalan valionosuuksisa ei ole ennakkoieoa käyeävissä alousarvion laadina-ajankohana. Veroulojen määrä on 4, prosenia korkeampi kuin vuoden 03 ilinpääöksessä ja 7 prosenia enemmän kuin vuoden 04 alousarviossa. Käyöalousulo ova lähes vuoden 04 alousarvion asolla (-0,7 %). Käyöalousmeno aleneva,3 %, mua kasvava vuoden 03 ilinpääöksesä,9 %. Henkilösökulujen kasvu on kaksi prosenia. Henkilösökulujen kasvu painouu varhaiskasvaukseen ja opeusoimeen, joihin on oeu varaus lisähenkilöarpeeseen. Palvelujen oso vähenevä,3 prosenia ja ilman Soe - kunayhymän maksuosuua vähennys on 4,6 prosenia. Avususen määrää on vähenney lähes kaksi prosenia. Toiminakae pienenee 0,3 prosenia vuoden 04 alousarviosa. Vuosikae ( ) on 39 prosenia parempi kuin vuoden 04 alousarviossa. Poiso kasvava 5 prosenia vuoden 03 ilinpääöksesä. Invesoinien määrä alenee selväsi edellisisä vuosisa. Lähivuosina suurin invesoini ulee olemaan kaukolämpölaiosinvesoini, jonka kusannukse ajoiuva pääosin vuodelle 06. Vuodelle 05 suunnielujen invesoinien bruokusannus on euroa. Suunnielmavuodelle 06 ajoiuvien invesoinien bruokusannus on euroa. Invesoinien aleneminen merkisee myös lisälainanooarpeen vähenemisä ensi vuoden aikana. Poisojen osuus alijäämäsä on 0,6 milj. euroa. Kainuun soe kunayhymän, Kainuun liion ja pelasuslaioksen maksu TP 0 TP 0 TP 03 TA 04 TA 05 Kainuun Maakuna ky / Kainuun Soe ky Tukipalvelu Kainuun liio Kainuun pelasuslaios

6 6.3. Väesöllise lähökohda alousarviovuoeen 05 Risijärven kunnan väesömäärä elokuun lopussa 04 oli 45. Virallinen asukasluku oli 47. Ikärakeneen osala muuokse edelliseen vuoeen ova myös vähäisiä. Yli 65 vuoiaiden osuus väesösä oli 3,9 % ja alle 5 vuoiaiden osuus 9,8 %. Vasaava luvu Kainuussa oliva 3,6 ja 4,5. Syyskuun 04 lopussa alle 5 vuoiaiden osuus oli % ja yli 65 vuoiaiden osuus 34 % väesösä. Väesöllinen huolosuhde vuoden 03 lopussa oli 74,4. Taloudellinen huolosuhde vuoden 0 lopussa oli,84, mikä arkoiaa eä yhä yössäkäyvää kohden on,84 yövoiman ulkopuolella olevaa eli lapsia, opiskelijoia, yöömiä ja eläkeläisiä (Tilasokeskus). Eläkkeensaajia oli Eläkeurvakeskuksen ilason mukaan 45 % väesösä. Keskimääräinen kuukausieläke oli 75 euroa Väesöennuse (Tilasokeskus) 03 Ennakko väkiluku Risijärvi omavaraislaskelma Kajaanin seuu omavaraislaskelma Koko Kainuu omavaraislaskelma Omavaraislaskelma: väesökehiys ilman muuoliikeä (v. 04 ilanne 3.8.) Väesömäärän on arvioiu olevan alousarviovuoden 05 lopussa Työllisyys Risijärvellä yöömien määrä on vähenyny vuoden 04 aikana edellisen vuoden lopun ilaneesa. Työömyysase syykuussa oli 3,9 %, kun se edellisen vuoden joulukuussa oli 4, %. Alle 5- vuoiaiden yöömien määrä on myös laskenu. Yli 50 vuoiaiden ja pikäaikaisyöömien määrä sen sijaan on kasvanu. Kainuun keskimääräinen yöömyysase syyskuussa oli 5,6 %. Risijärvellä yöömien osuus yövoimasa on oiseksi alhaisin. Risijärven kunnalla on monivuoinen sopimus Kumppaniksi ry:n kanssa pajaoiminnan ylläpidosa. Yheisyö Kumppaniksi ry:n kanssa mahdollisaa pikäaikaisyöömien ja yli 50 vuoiaiden yöllisymisä. Kunouava yöoimina siiryy vuoden 05 alusa osaksi Kainuun sosiaali- ja erveydenhuollon kunayhymän oiminaa ja siiä aiheuuva kusannukse sisälyvä kunien maksuosuueen. Kunouavan yöoiminnan piirissä oleva henkilö alenava kunnan maksuosuua yheisvasuulliseen yömarkkinauella olevien yömarkkinaukimaksua. Vuoden 05 alusa voimaan asuva yömarkkinauen uudisus laajenaa ja lisää kunien vasuua ja kusannuksia. Yheisvasuullisen yömarkkinauen piiriin uleva myös yli 300 päivää yömarkkinauella ollee. Työmarkkinauen kunavasuu nousee 70 proseniin yli 000 päivää yömarkkinauella olleiden osala. Kunouavan yöoiminnan uloksellisen onnisumisen kannala on ärkeää löyää oiminnan piirissä oleville yökokeilupaikkoja. Myös kunaorganisaaion ulee pyrkiä akiivisesi osoiamaan kunouuspaikkoja. Työllisyyden hoidossa korosuu eri ahojen yheisyö. Koululaisen ja opiskelijoiden yöllisymisä kuna on ukenu arjoamalla joko yöpaikan ise ai nuoren yöllisävälle yönanajalle anneavalla kesäyöseelillä. Periaaeena on ollu kaikkien ehdo äyävien nuoren yöllisäminen vähinään kahden viikon ajaksi.

7 7 Työömä yönhakija (lomaueu ml.) ja yöömyysase sekä muuokse (Lähde: ELY-keskus, Työllisyyskasaus elokuu 04) Työömä (lom. ml.) alle 5 v. yö. yli 50 v. yö. pikäaikaisyöömä yöömyysase yöömä yöhakija joulukuu yöömä yöhakija syyskuu yöömyys- % v. 03 4, 3,9 yöömyys- % syyskuu 04 Työmarkkinaukimaksun kehiys * yömarkkinaukimaksu kunouava yöoimina *) ammi syyskuu: vuodela 04 laskueu erä..3.3 Henkilösö Risijärven kunnan vakinaisen henkilösön määrä vuoden 03 lopussa oli 85. Henkilösön määrä kasvoi vuoden 03 alussa, kun Vanhainukisääiön keiiöhenkilökuna siiryi kunnan palvelukseen. Vuoden 04 aikana vakinaisen henkilösön määrässä ei ole apahunu muuoksia. Vuoden 05 alousarvioon ei sisälly henkilösön lisäyksiä. Sijaisia käyeään niillä oimialoilla, joissa se ehävien hoidon ja palvelujen uoamisen urvaamiseksi on välämäönä. Määräaikaisen käyö nosaa kokonaishenkilösömäärää, joka on alousarviossa 97. Henkilösömenojen osuus ulkoisisa käyöalousmenoisa vuonna 05 on 3,5 prosenia. Ilman lomiusa henkilösömenojen osuus käyöalousmenoisa on, prosenia. Vakinaisen henkilösön määrä ilman lomiajia ja osopalveluopeajia on 39. Yheensä vakiuisen henkilösön määrä vuoden 05 alousarviossa on lomiaja mukaan lukien 8. Talouden asapainoamisohjelmaan sisälyy henkilösöä koskevana suosius palkaomien virka- ja yölomien piämiseen. Vuosilomien osala on rajau seuraavalle vuodelle pideäväksi jäeävien lomapäivien määrä. Tällä pyriään vähenämään lomapalkkavelkakulua. Henkilösöjohamisen avoieena on henkilösön ukeminen muuoksessa, yössä jaksamisen ukeminen muun muassa mahdollisamalla osa-aikayön ekemisen ja osa-aikaeläkkeelle siirymisen. Henkilösön omaehoisa kunnon ylläpioa ediseään liikunaseelin avulla ja ohjaulla liikunnalla. Työnanaja mahdollisaa henkilösön osallisumisen TYK- ja ASLAK kunouuksiin. Henkilösölle järjeseään kaksi TYKY-ilapäivää vuoden aikana. Kuna arjoaa harjoielupaikkoja ja käyää palkkaukikelpoisia henkilöiä määräaikaisissa ehävissä, jos se ehävän luoneen vuoksi on mahdollisa. Talousarviossa on varauduu,00 %:n henkilösömenojen kasvuun. Eläkepoisumaennuse 0-030: lukumäärä ja %:ia henkilösösä (Kunien eläkevakuuus) Aikajana Kainuu 39 /7,7 % 906/36,8 % 46/5, % 505/63,5 % Risijärvi 7 /0,8 % 5/40, % 74/56,6 % 88/67,9 % Risijärven kunnan henkilösö vv on esiey alousarvion liieellä.

8 8.3.4 Taloudellise lähökohda Valionosuude ova merkiävä osa kunnan ulorahoiuksesa ja siinä apahuvia uloja vähenäviä muuoksia on vaikea kompensoida kunnan omalla oiminnalla. Vuoden 05 alusa voimaanulva valionosuusuudisus vähenää Risijärven kunnan valionosuuksia arviola noin euroa aikaisemmin pääeyjen valionosuusleikkausen lisäksi. Uudisuksen uoma ulomeneys vasaa 0,8 veroprosenin uooa. Valionosuuksien osuus vuoden 05 alousarvion kaikisa käyöalouden uloisa on 60 prosenia. Osuus on laskenu vuoden 03 ilinpääöksesä 4,4 prosenia. Ennakkoieo vuoden 05 valionosuuksien määräsä (Lähde: Kunaliio 0..04) Suunnielmavuode 000 Arvio 05 Pääös 04 Muuos 05/04 Arvio 06 Arvio 07 Verouloasaus Yleinen osa Peruspalvelu, laskennallinen - rahoiusosuus 3 5,5 / as vuonna 05 Peruspalvelu, neo Lisäosa Valion osuudesa ehävä vähennykse ja lisäykse Järjeselmämuuoksen asaus Peruspalvelujen val. os. Opeus- ja kuluurioimen vo - rahoiusosuus xx /as Opeus- ja kuluurioimen vo Yheensä Opeus- ja kuluurioimen valionosuus on arvio v. 05. Rahoiusosuuena on käyey vuoden 04 osuua. Ennakkoieoa ei ole saaavissa alousarvion valmisumiseen. Kaikila osin lopullise valionosuusiedo saadaan joulukuun 04 lopussa. Veroulojen uooa määriää kunnanvaluuson vuosiain vahvisama veroproseni. Muia ekijöiä ova väesön uloaso, yöllisyysilanne ja veroisa ehävä vähennykse. Vähennysen osuua veroeavisa uloisa kuvaa efekiivinen veroase. Risijärven ansiouloveroproseni on ollu vuosina ja alousarviovuonna 05 veroproseni on,5. Yheisövero keryy Risijärvellä pääosin mesäulosa. Yli puole kunnan kiineisöverosa keryy voimalaiosrakennuksisa. Veroulojen kerymä vv (ennuse) ja aloussuunnielmavuode /oeuunee iliykse TP 0 TP 0 TP 03 Arvio 04 TA 05 TS 06 TS 07 Kunnallisvero-% 9,75 9,75,00,00,50,50,50 Kunnallisveroiliykse Kiineisöveroiliykse Yheisöveroiliykse Yheensä iliykse

9 9 Maksuunpanujen verojen muuos 0/03 (lähde: verohallino ) Maksuunpanu vero 03, Muuos % Vero/ulo /as Muuos Kainuu, % Kunnallisvero , 45 7,5 Maksuunpanoa vasaava ulo , , Osuus yheisöverosa ,3 66 5, Maksuunpanu kiineisövero ,0 47 4,3 Maksuunpannu vero yheensä , ,7 Verouksellisen ulojen kehiys (veroulo = kunnalle iliey veroulo) 000 euroa TP 0 TP 0 TP 03 TA 04 TA 05 TS 06 TS 07 Veroulo Valionosuude Yheensä iliykse Talouden unnusluvu ( 000 ) Talouden ulouvuus Miari TP 03 TA 04 TA 05 Tulojen ja menojen asapaino Tulorahoiuksen riiävyys juoksevien menojen kaami- vuosikae seen Tulorahoiuksen riiävyys *lainojen hoiamiseen *invesoineihin Tulorahoius /asukas Rahoiusasema Kunnan vakavaraisuus Vieraan pääoman määrä Maksuvalmius Tulo- ja menorakenne Kunnallisveron aso, % Kiineisöveron aso, % *yleinen *vakiuinen asuinrakennus *muu kuin as.rakennukse *voimalaios * yleishyödyllinen yheisö Käyöalouden oiminakulu *yleinen hallino *sivisysoimi *ekninen oimi *maaseuuoimi *muu oimielime ja lauakunna lainanhoiokae inves. ulorah.% Vuosikae /as omavaraisuusase, % Laina 000 Kassan riiävyys, pv 0, 0,,8 49, ,5,0 0,9 0,55,5,85 0, , -87, ,7-9, ,3,0 0,9 0,55,5,85 0, ,5, 0,55,5,85 0, Käyöomaisuusinvesoinni 000, bruo

10 0.4 Talousarvion siovuus Talousarvion käyöalouden siovuusaso on päävasuualueen oiminakae (neo). Vasuualuee: Valuuso, Tarkasuslauakuna, Yleinen hallino, Sivisysoimi, Tekninen oimi, Maaseuuoimi ja Lauakunna. Päävasuualueen sisällä oeueu vasuualueiden välise määrärahamuuokse ehdään viranhalijapääöksenä/päävasuualueen päällikkö ja ne uodaan kunnanhalliukselle iedoksi. Muuokse viedään keskieysi aloussuunnieluun (SAP Bi) hallinopalveluissa. Talousarviossa mainisemaoman vakinaisen henkilösön palkkaamiseen ulee olla kunnanhalliuksen lupa. Invesoinien määrärahan siovuus määräyyy hankeryhmäkohaisesi. Rakenamislauakuna voi siirää hankkeela oiselle alousarviohankkeelle määrärahaa perusellusa syysä. Muuokse ulee saaaa iedoksi kunnanhalliukselle. Talousarvion muuokse ja oimivala muuoksiin Kunnanvaluuson anamien avoieiden peruseella päävasuualuee laaiva käyösuunnielma, joissa esieään yksiyiskohaisemmin oiminnallise, aloudellise ja palvelujen laadullise avoiee sekä määrärahojen käyösuunnielma vasuualuiain ja oiminayksiköiäin. Talousarvioon ehävisä muuoksisa pääää kunnanvaluuso, jos muuos aiheuaa päävasuualueen oiminakaeen yliymisen ja/ai muuoksen hyväksyyihin avoieisiin. Invesoiniohjelman oeuamissuunnielma käsiellään kunnanhalliuksessa ja kunnanvaluusossa, jonka jälkeen rakenamislauakuna voi pääöksellään siirää invesoinimäärärahaa alousarvioon sisälyvälä hankeryhmälä oiselle hankeryhmälle. Muuos uodaan iedoksi kunnanhalliukseen. Kiineän omaisuuden ja mesäomaisuuden myyni Kunnanhallius voi myydä kiineää omaisuua ja mesäomaisuua invesoinien ja oiminojen rahoiamiseen ai kun se muuen on arkoiuksenmukaisa. Maksuvalmiuden urvaaminen Risijärven kunnalla on Kunarahoius Oyj:n kunaodisusohjelma lyhyaikaisen rahoiuksen hankkimisa varen Kunnanvaluuso on hyväksyny lyhyaikaisen lainan limiiiksi,5 milj. euroa, mikä arkoiaa, eä kunnalla voi olla samanaikaisesi noseuna lyhyaikaisa lainaa edellä mainiu määrä. Vuoden 05 aikana eräänyvä sijoius ( ) koiueaan arviaessa.

11 . TALOUS. Talousarvion oiminakae oiminnoiain (ei sisällä p-vuoden vyöryyseriä) Vaali TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kunnanvaluuso TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tarkasuslauakuna TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Yleinen hallino TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sivisysoimi TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tekninen oimi TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOMINTAKULUT TOIMINTAKATE Maaseuuoimi TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Palvelulauakuna TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rakenamislauakuna TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Vasuualuee yheensä TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

12 . TULOSLASKELMA 000 TP 03 TA 04 TA 05 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Vuokrauoo Muu oiminauoo TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palka ja palkkio Henkilösösivukulu PALVELUJEN OSTOT josa Kainuun soekunayhymän ja Kainuun liion osuus*) AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokra Muu oiminakulu TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 6 33 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ *) Kainuun Liion osuus v. 05 on TA 04 on alkuperäinen alousarvio.

13 3.3. INVESTOINNIT Hyödyke Kusannusarvio yheensä TA 05 TS 06 TS 07 Valionosuus % Valionosuus 000 euroa Maa-aluee * Hankina * Myyni Osakkee ja osuude * Hankina *Myyni Iraimiso Uudisrakenaminen ja peruskorjaus Pirin alue (sauna, kaivo) Arkisoila Kaukolämpölaios *meno *ulo Terveysasema, varavoima Maa- ja vesirakenee Ranaraiihanke, Pirin alue Lähiliikunapaikka, koulun alue Kavelan alue ,00 44 Kunnallisekniikka Kaukolämpöverkoson saneeraus Kauvalaisus Kaavaeiden kunnosus Invesoinimeno, bruo Rahoiusosuude Hydykkeiden luovuusulo Invesoinimeno, neo

14 4.4 RAHOITUSLASKELMA 000 euroa TOIMINNAN RAHAVIRTA 55, -69,6 TP 03 TA 04 TA 05 TS 06 TS 07 Vuosikae 4,0-69,6-389,0-455,0-49,0 Tulorahoiuksen korjauserä 5, INVESTOINTIEN RAHAVIRTA - 73,5-67,9-70,0-8,0-95,0 Invesoinimeno - 358,5-805,0-350,0-095,0-5,0 Rahoiusosuude invesoinimenoihin Pysyvien vasaavien hyödykkeiden luovuusulo TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 44,9 87, 0,0 44,0 0,0 390, 00,0 80,0 30,0 30,0-668,4-47,5-459,0-76,0-54,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 405,7 436,0 33,0 450,0 450,0 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 6,5-5,0-5,0-5,0-5,0 Anolainasaamisen lisäykse -0,0-30, Anolainasaamisen vähennykse 6,5 5,0 5,0 5,0 5,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET 399, 46,0 338,0 475,0 475,0 Pikäaikaisen lainojen lisäys 6,0 000,0 000,0 000,0 000,0 Pikäaikaisen lainojen vähennys -3,8-539,0-66,0-5,0-5,0 Lyhyaikaisen lainojen muuos 00,0 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -340, VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 397,3 88,5-46,0-86,0-74,0 Rahavara ,5 773,0 67,0 86,0 75,0 Rahavara.. 87, 584,5 773,0 65,0 86,0 Tavoiee ja unnuslukujen avoiearvo Toiminnan ja invesoinien rahavirran kerymä Lainanhoiokae 0, -,5 Kassan riiävyys, pv 3, ,4-47,5-459,0-76,0-54,0 Pikäaikaisen lainojen lisäksi rahoiusvajea kaeaan arpeen mukaan lyhyaikaisella lainalla ja invesoinien rahoiusa kunnanhalliuksen pääöksellä sijoiuksia purkamalla, mikäli se on kunnan edun mukaisa. Samanaikaisesi liikkeelle laskeavien kunaodisusen määrä on,5 milj. euroa, josa käyössä,4 milj. euroa. Vuoden 05 aikana eräänyvän sijoiuksen käyösä ehdään pääös koiuamisesa ai uudelleen sijoiamisesa. Pikäaikaisen lainojen vähennykseen sisälyy Kö Oy Risijärven Sydämelä olevan lainan lyhenäminen eurolla.

15 5.5 KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT 000 MENOT 000 Toiminauoo Veroulo Valionosuude Korkouoo Muu rahoiusuoo Invesoinni Rahoiusosuude Pysyvien vasaavien luovuusulo Rahoiusoimina Anolainasaamisen vähennys Pikäaikaisen lainojen lisäys 4 95, , ,3 5,3 6,4 0,0 80,0 5,0 000,0 Toiminameno Korkokulu Muu rahoiuskulu Invesoinni Invesoinimeno Kokonaisulo yheensä 6 04,8 Vaikuus maksuvalmiueen -46 uhaa euroa. Rahoiusoimina Anolainasaamisen lisäys Pikäaikaisen lainojen vähennys Kokonaismeno yheensä -5 07,0-46,0-0,8-350,0-30,0-66,0-6 60,8 Toiminauoojen ja kulujen sekä verouksellisen ulojen kehiys

16 6 3. TALOUSARVIO VASTUUALUEITTAIN 60 VAALIT TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Talousarviovuonna 05 järjeseään eduskunavaali huhikuussa. Suunnielmavuoena 06 ova kunnallisvaali lokakuussa. 07 ei ole säännönmukaisia vaaleja. 6 KUNNANVALTUUSTO TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kunnanvaluuson oimialaan kuuluu ylimmän poliiisen oimivallan käyö kunnassa. Valuuso määrielee sraegia, arvo ja avoiee. Valuuso myöskin myönää resurssi em. asioiden saavuamiseksi. Kunnanvaluusoon kuuluu Risijärven kunnassa 7 jäsenä. 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tarkasuslauakunnan ehävänä on huolehia kunakonsernin hallinnon ja alouden arkasuksen yheensoviamisesa. Lauakuna valmiselee valuuson pääeäväksi hallinnon ja alouden arkasusa koskeva asia sekä arvioi, ovako valuuson aseama oiminnallise ja aloudellise kunnan ja kunakonsernin avoiee oeuunee. Tilinarkasusyheisönä on BDO Audiaor Oy Ab ja ilinarkasajan Simo Paakkola.. PÄÄVASTUUALUE: Toimina-ajaus: YLEINEN HALLINTO Risijärven kunnan sraegia sisälää kolme painopiseä: elinvoimaisen kunarakeneen vahvisaminen, hyvä asuminen ja kunalaisen hyvinvoini sekä perusason lähipalvelu. Kunalaisen hyvinvoinnin seurana ja oimenpiee on sisällyey kunasraegiaan. Henkilösöpoliiikka perusuu kannusavaan johamiseen ja yössä jakamisen ukemiseen sekä osaamisen kehiämiseen eri ikäise yönekijä huomioiden. Henkilösölle luodaan mahdollisuude käyää yössään omaa osaamisaan kunnan ja kunalaisen parhaaksi. Tavoieena on paranaa kunnan mahdollisuuksia selviyyä velvoieisaan ja kohdisaa alouden sopeuukse niin, eeivä kunalaisen saamien palveluiden aso merkiäväsi heikkene.

17 7 63 YLEINEN HALLINTO TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu lask. Kusannukse Kokonaiskusannukse Vasuualue käsiää seuraava palvelualuee: kunnanhallius, maakunahallino, pelasusoimi, verouksen, avususlaina, hallinopalvelu, aeriapalvelu, elinkeinooimen, yöllisyydenhoidon ja lähipalvelu. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Kunnanhallius ja aluehallino Kunnanjohaja 63 Kunnanhallius ja aluehallino TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminakulu TOMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu laskennallise kusann Kokonaiskusannukse Vanhusneuvoson oiminaan on kunnanhalliuksen ulosyksikölle varau euron määräraha. Määräraha irroeaan arviaessa käyösuunnielmassa omalle ulosyksikölle. Hyvinvoinikeromuksen painopiseiden mukaisia oimenpieiä oeueaan suunnielmakauden aikana. Hyvinvoiniyössä oeaan huomioon kunalaisen, vanhusneuvoson ja järjesöjen näkemyksiä moniammaillisen hyvinvoiniyön ueksi.

18 8 Vuoden 05 hyvinvoiniyössä panoseaan eriyisesi:. oikeiden ruokailuoumusen merkiyksen korosaminen ja siä kaua kansansairauksien kuen diabeeksen orjuna,. syrjäyymisen ehkäisy, ukemalla järjesöjen yöä oimia kunalaisen akivoijana. 3. Yheisyöä paikallisen yhdisysen kanssa syvenneään. TAVOITTEET TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMAVUOSILLE ) Kunaa kehieään valuuson hyväksymän sraegian mukaisesi sijainnilaan edullisena yössäkäyni- ja asumisalueena. ) Esiään uusia oiminamuooja kunalaisen palvelujen saaavuuden urvaamiseksi. Neuvoellaan kolmannen sekorin ja yksiyisen oimijoiden kanssa palvelujen järjesämisesä, ollaan mukana palvelukeskus oiminnassa, jos se kasoaan kusannusehokkaaksi ja arpeelliseksi. 3) Valmisauduaan kuniin kohdisuviin rakeneellisiin muuoksiin. 4) Jakeaan panosuksia pysyvän asuuksen asunorakenamiseen ja asuinalueiden kunnalliseknisen valmiuksien paranamiseen. 5) Kunnan omisamien As Oy alojen sulauaminen Kö Risijärven Sydän Oy:öön. 6) Kunnan kiineisöjen ja maa-omaisuuden myyminen. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Hallinopalvelu hallinopäällikkö Toimina: Hallinopalvelu uoaa keskieysi kunnan organisaaion arvisema hallinnon ukipalvelu silä osin kuin ne uoeaan ise. Kainuun Soe ky uoaa kunnan ohjeiden mukaisesi palkanlaskennan, aloushallinnon (reskonra, kirjanpio) ja ak-uen palvelu. Soe Ky:n uoaminen palveluiden valmiselu on kunnassa. Hallinopalvelu uoaa myös kunalaisen käyämä yheispalvelun avusava asiakaspalvelu. Tavoiee vuodelle 05 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Osaava henkilökuna Täydennyskouluus Ohjelmien käyö Kouluukseen osallisuminen Vasuualueilla oimiso-ohjelma kaavasi käyössä. Asiakasyyyväisyys Asiakaspalaue Asiakas saa palvelun ja/ai jako-ohjee ensimmäisellä yheydenookerralla Hallinnon suoriuumiskyky Viive ehävien suoriamisessa Työajanseurana Muueu oiminaapa Toiminaava sopeueu resursseihin. oiminnon uudelleen arkaselu

19 9 63 Hallinopalvelu TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu laskenn. kusannukse TILIKAUDEN TULOS Vasuualue käsiää hallinopalvelun, yheispalvelupiseen, henkilösöhallinnon sekä ak- ja kopioinipalvelu. Talousarviossa on varauduu lyhyaikaisen lisähenkilöresurssin käyöön. Muu avoiee suunnielmavuosille ) Asiakaspalvelun uusien oiminaapojen käyöönoo. ) Huolehdiaan henkilösön äydennyskouluuksesa ja yöhyvinvoinnisa. 3) Hallinnossa on ehävien hoidon edellyämä resurssi. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Toimina-ajaus: Maankäyö ja sraegiaprosessi Kunnanjohaja Tavoieena on maankäyön ja asumisen edellyysen luominen kaavoiamalla ja ylläpiämällä veovoimaisia asunoalueia ja yriysoneja. Kunnanjohaja ja johoryhmä valmiseleva kunasraegia kerran valuusokaudessa luoamushenkilöiden kanssa ja oeuava kunnanvaluuson vahvisamaa sraegiaa, visioa ja alousarvioa sekä suunnielmakaudelle aseeuja painopisealueia omalla vasuualueellaan. Esimiehe ohjaava omaa henkilösöään oeuamaan sraegiaa. Tavoiee vuodelle 05 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Muuoysävällinen kuna, jossa asukkaa saava arvisemansa palvelun. Kunnan pysyvän asumisen ja loma-asumisen oneja markkinoidaan ja myydään akiivisesi Asukasyyyväisyysmiaus Myynioime ja markkinoini. Uusien markkinoinikanavien hankina. Uusien asukkaiden huomioiminen. Myyy vähinään 3 onia

20 0 Kirkonkylän osayleiskaavan oeuaminen vuoden 05 aikana. Risijärven Pirin kehiämis- ja myynioime eenevä. Niissä oeaan huomioon alueen aloudellisa merkiävyyä paranava rakaisu ja suunnielma. Johoryhmän kasvaaa sraegiaosaamisaan sisäisillä ja ulkoisilla kouluuksilla. Henkilösön yöaiojen ja muuoksenhallinavalmiuksien kehiäminen. Uusien aiojen oppiminen. Kunalaisen, maanomisajien ja yriäjien kuulemisilaisuude ja kehiämisehdoukse kaavaehdoukseen. Kunnan ja Seniorpolis Oy:n oeuama myyni - ja hankeoimenpiee. Yriysverkoson hankkiminen hankkeen ai muiden oimien avulla alueen kehiyksen vahvisamiseksi. Osallisuu johamiskouluukseen ai oman osaamisen yksilölliselle kouluuspolulle. Henkilösön osaamisason nosaminen mm. oppisopimus ja muilla kouluusjärjeselyillä. Asumisen, yriämisen, makailun ja liikeoiminnan sekä muiden oiminojen alueiden kehiämiseksi saavueaan yksimielisyys ja uusia avauksia. Kansainvälisiä ja Suomalaisia konakeja on saau. Alueen yriysoiminnan kehiämiseksi on saau ainakin yksi hanke. Kaikki joryn jäsene osallisunee vähinään oman alansa - 3 kouluuspäivään. Koko henkilösö on osallisunu vähinään :een oman alansa kouluuspäivään. 635 Sraegiaprosessi TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT Laskennallise kusannukse -4 TOIMINTAKATE Suunnielmavuode ) Kunnan omisuksessa olevien loma-asumiseen soveluvien maa-alueiden kaavoiaminen. ) Uusien asunoalueiden hankina ja kaavoiaminen arviaessa. 3) Rana-asemakaavojen valmiselu. 4) Kaavoiuksella ja maankäyöllisillä oimilla vahviseaan kunnan elinvoimaisuua sien, eä kunnan liikeoimina ja asukasmäärä pysyvä nykyisellä asolla. Kunaan muuaa uusia asukkaia. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Aeria- ja puhaanapiopalvelu Palvelupäällikkö Toimina-ajaus: Aeriapalvelu uoaa aeriapalvelu kunnalle, koipalveluaeria ja hoivaosason aeria Kainuun sosiaali- ja erveydenhuollon kunayhymälle sekä sopimuksen mukaan aeriapaleluia muille oimijoille. Elinarvikehankinna hankiaan pääosin Kainuun hankinarenkaan kilpailuamila oimiajila. Puhaanapidon osala suunniellaan kunnan omassa käyössä olevien ilojen ja vuokraujen ilojen siivous. Osa puhaanapidosa hankiaan osopaveluna.

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammaikorkeakoulun pedagogisen sraegian mukaan ohuksen avoieena on edisää opiskelijoiden siouumisa opiskeluunsa, ukea heidän yksilöllisiä uravalinoan

Lisätiedot

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja 9 Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2006 2 Finavian ympärisöyö 2006: Vesipääsöjen hallinaa ja ehokkaia prosesseja Jääneson aiheuama kuormius aseiain hallinaan Finavia vasaa maahuolinayriysen jäänesoon käyämän

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muisio 2/15 20.8.15 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN RYHMÄ Aika 20.8.2015 klo 9-11.30 Paikka Läsnä Kokkolan kaupunginalo, kokoushuone Minerva Maija Juola, pj, Kokkola Vuokko

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s Y m p ä r i s ö k a s a u s 2007 Finavia ja ympärisö vuonna 2007 Ympärisölupia vireillä ympäri maaa Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympärisölupaviraso anoi pääöksen ympärisönsuojelulain mukaisesa luvasa Tampere-

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka Maahanmuuajanuoren ohjaushanke MANO 2010 2013 Aueu 16 25 vuoiaia myöhään maahanmuuaneia nuoria löyämään heille soveluva opiskelu ai yö(harjoielu/kokeilu)paikka Kehiey oppivelvollisuusiän yliäneille maahanmuuajille

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo -1, SOTELA 28.1.2015 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli Työhön paluun uen ryhmäoiminnan malli, Kunouusalan ukimus- ja kehiämiskeskus Marja Oivo, projekisuunnielija/kunouusneuvoja Kunouuspäivä 12.-13.4.2011, yöryhmä 8 20.4.2011 1 Työhön paluun oiminamalli Yksilöuen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla BoF Online 3 29 Finanssipoliiikan ehokkuudesa Yleisen asapainon arkaseluja Aino-mallilla Juha Kilponen Tässä julkaisussa esiey mielipiee ova kirjoiajan omia eiväkä välämää edusa Suomen Pankin kanaa. Suomen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM -projeki on saavuamassa visionsa, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra FINBIM?

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15.

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15. PEKSÄMÄEN KAUPUNK ASEMAKAAVAN MUUTOS HARJUKATU 41 (TONTT 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMNEN Asemakaavan muuos, joka koskee 2. kaupunginosan (Koniopuiso) korelin 16 onia 15. Asemakaavan muuoksella muodosuu

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM- bsf infraoimialakunnan perusamiskokous, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely Hevoosella vaan käyäjäkysely 1. Vasaajan ikä Vasaajien määrä: 126 Alle 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2035 yli 35 2. Tausa Vasaajien määrä: 126 Hevosyriäjä/hevosalan ammailainen (ravi ai

Lisätiedot