TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille Kunnanhallius Kunnanvaluuso Risijärven kuna Aholanie 9, RISTIJÄRVI Puh. (08) * Faksi (08)

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. YLEISPERUSTELUT. Yleinen kehiys 3. Kainuu 4.3 Risijärven kuna 4.3. Väesöllise lähökohda 6.3. Työllisyys Henkilösö Taloudellise lähökohda 8.4 Talousarvion siovuus 0. TALOUS. Toiminakae vasuualueiain. Tuloslaskelma.3 Invesoinni 3.4 Rahoiuslaskelma 4.5 Kokonaisulo ja meno 5 3. TALOUSARVIO VASTUUALUEITTAIN 6 Tavoiee ja määräraha Vaali, Kunnanvaluuso, Tarkasuslauakuna 6 Yleinen hallino 6 Sivisyspalvelu 5 Teknise palvelu 33 Maaseuupalvelu 36 Palvelulauakuna 38 Rakenamislauakuna HENKILÖSTÖSUUNNITELMA KONSERNIN TAVOITTEET 4 LIITTEET Elinkeinooimen osallisuushankkee Kainuun soe- kunayhymän maksuosuuslaskelma Hallinnon ukipalveluiden maksuosuus Kainuun pelasuslaioksen maksuosuuslaskelma Laina

3 3. YLEISPERUSTELUT. Yleinen kehiys Koko syksyn ajan on uuisoiu Suomen heikkeneväsä alousilaneesa ja iedo yriysen uusisa y-neuvoeluisa ova ollee lähes jokapäiväisiä. Myös kunnissa on oeueu sääsösyisä lomauuksia ja myös henkilösön irisanomisia on jouduu oeuamaan. Valiovarainminiseriön julkaiseman aloudellisen kasauksen mukaan Suomen bruokansanuoeen ei ennusea kasvavan vuonna 04. Neoviennin vaikuus alouskasvuun on posiiivinen ja merkiävin ekijä kuluvan vuoden kasvun käynnisymisessä. Yksiyinen kuluus ei lisäänny edellisvuodesa ja yksiyise invesoinni laskeva 4,6 prosenia. Työmarkkinoiden ilanne heikkenee edelleen ja yöllisyyden ennuseaan heikkenevän edellisesä vuodesa 0,4 prosenia. Inflaaio jää, proseniin. Vuoden 05 kasvuksi ennuseaan muodosuvan, prosenia. Työmarkkinoiden ilanne pysyy edelleen heikkona. Työmarkkinoilla eriyisesi rakeneellisen yöömyyden aso on korkea. Julkinen alous on pysyny pikään alijäämäisenä, mua sopeuusoime ova osalaan hillinnee alijäämän kasvua. Julkisyheisöjen rahoiusasemaa rasiava lisäksi väesön ikäänymisesä aiheuuva meno. Kunaalouden arvioidaan pysyvän lähivuosina alijäämäisenä. Kuna-alan kusannusaso kohosi vuonna 03 peruspalvelujen hinaindeksillä miauna,8 prosenia. Vuonna 04 kusannusason nousun arvioidaan hidasuvan noin proseniin ja vuonna 05 kusannusason arvioidaan pysyvän samalla asolla. Kuna-alalla saavueiin viime vuoden lopulla neuvoeluulos virka- ja yöehosopimuksisa vuosille Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen kunnallisen sopimusen sopimuskausi on voimassa asi. Vuodelle 05 keskimääräinen sopimuskorousen kusannusvaikuus on 0,4 prosenia. Kunien palkkauskusannukse kasvava varsin malillisesi. Kunien vasuu pikäaikaisyöömisä kasvaa vuonna 05. Hallius oeuaa yövoiman palvelukeskusen oiminamallin lakisääeisämisen ja valakunnallisamisen. Esiysluonnokseen sisälyy ehdous yöömyysurvalain muuamisesa yömarkkinauen rahoiusvasuua koskevila osin, mikä lisää kunien roolia pikäaikaisyöömien akivoinnissa. Kunien makseavaksi ulisi 50 prosenia yömarkkinauesa henkilöiden osala, joka ova saanee yömarkkinaukea päivää ja 70 prosenia niiden osala, joilla yömarkkinauella oloa on kesäny yli 000 päivää. Vuonna 04 keskimääräinen yömarkkinauki on 70 euroa / kk. Myös vireillä oleva palkkaukiuudisus kasvaaisi kunien menoja pikäaikaisyöömien akivoinnisa. Kunien veroiliysen määrä laskee vuoden 03 iliysen määräsä. Vuonna 05 kunnallisveron iliysen arvioidaan kasvavan vain, prosenia. Keskeinen syy iliysen vähäiseen kasvuun on kunnallisverosa myönneävien vähennysen kasvu. Veroulomeneykse kuienkin kompensoidaan kunnille äysimääräisesi valionosuuksissa. Yheisöveron jako-osuus nousee vuoden 04 määräsä 75 milj. euroa yömarkkinaukiuudisukseen liiyvien lisäkusannusen kompensoimiseksi kunnille. Kunien yheisöveron jako-osuuden väliaikainen viiden %-yksikön korous pääyy vuonna 06. Valionosuusjärjeselmän uudisus ulee voimaan..05. Järjeselmää on yksinkeraiseu, määräysperuseia uusiu, vähenney ja laskennallisuua lisäy. Peruspalvelujen valionosuueen sisälyvän verouloasauksen asausraja on noseu 00 proseniin. Uudisukseen sisälyy viiden vuoden siirymäaika, jonka aikana valionosuuden muuosa asaaan. Vuonna 05 muuos voi olla eninään +/- 50 euroa/asukas. Harkinnanvaraisesa valionosuuden koroamisesa luopumisa

4 4 on esiey vuoden 05 alusa lukien. Valion vuoden 05 alousarvioesiykseen ei ole enää määrärahaa ää arkoiusa varen.. Kainuu Kainuu ohjelman mukana maakunnan vahvuuksia ova luono, ila ja erilaise fyysise resurssi sekä infrasrukuuri. Elinkeinoelämän kärje ova makailu ja palvelu, eknologiaeollisuus, bioalous ja kesävä kaivosoimina. Jo pikään jakunu alouden epävakaus näkyy myös Kainuussa. Yriysen invesoinni laahaava ja keväällä ollee yöllisyyden kohenumisodoukse eivä ole oeuunee. Työvoiman kysynä on edelleen vähenemässä. Eriyisesi kasvaa nuoren ja pikäaikaisyöömien määrä. Kainuun ongelmana on väesön väheneminen ja vanheneminen. Kainuun väkiluku oli vuoden 03 lopussa jo alle Tilasokeskuksen ennuseen. Vuonna 05 yömarkkinoila poisuva ikäluokka on yli 70 prosenia suurempi kuin uleva ikäluokka. Kainuun yöllisyysase, yöömyysase ja aloudellinen huolosuhde ova maan heikoimpia. Terveys- ja sosiaalipalvelujen merkiys kasvaa voimakkaasi väesön ikäänyessä. Alalle arviaan lähivuosina runsaasi uua yövoimaa. Maaalouden rakennemuuos jakuu. Tilamäärien väheneminen arvioidaan jakuvan 3 5 prosenin vuosivauhdilla. Samalla ilakoko kasvaa. (ELY-keskus, Alueellise kehiysnäkymä /04). Kunaalouden ila koheni Kainuussa selväsi vuonna 03 verrauna edellisen vuoeen. Yheenlaskeu ylijäämä oli Tilasokeskuksen keräämien ieojen mukaan 5,7 milj. euroa. Ylijäämää kasvai Kajaanin ja Sokamon miava ylijäämä. Veroulojen kasvu oli 9,7 prosenia. Kunien velkaanuminen jakui. Pikäaikaisen lainojen lisäys oli,3 milj. euroa. Kainuun sosiaali- ja erveydenhuollon kunayhymä eki myös ylijäämäisen ilinpääöksen ensimmäisenä oiminavuoenaan. Myös vuoden 04 ulos jäänee ylijäämäiseksi. Talousarviovuosi 05 ulee olemaan haasava kunien yheiselle sosiaali- ja erveydenhuollolle yksisään lakimuuosen uomien uusien velvoieiden kaua. Valionosuusjärjeselmän uudisus kohelee Kainuun kunia eri avoin. Kunaliion laskelma vuoden 04 asossa NYKYINEN MUUTOS MUUTOS Asukasluku VOS euroa /as 0 YHTEENSÄ Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Palamo Puolanka Risijärvi Sokamo Suomussalmi Risijärven kuna Risijärven kunnan vuoden 05 alousarvio on laadiu kunnanvaluuson elokuussa 03 hyväksymässä alouden asapainoamisohjelmaan sisälyviä krieereiä noudaaen. Kunnalla on akana kaksi alijäämäisä ilinpääösä, mikä arkoiaa, eä aseen edellisen vuosien ylijäämä on

5 5 pienenyny. Myös velkaanuminen on ollu nopeaa. Vuoden 04 ulos jää ennakkoieojen peruseella alijäämäiseksi, joskin ennuse on huomaavasi hyväksyyä alousarvioa parempi. Vuoden 04 ennakoiua parempaan ulokseen vaikuava ulojen keryminen alousarviossa arvioiua suurempina. Sopeuusohjelman mukaise omaisuuden myynnisä kerynee ulo oeuuva hieman suurempina ja myös verouloja keryy arvioiua enemmän. Toisaala kaikki menovaraukse eivä oeudu. Vuoden 05 alousarvio 97 0 euroa alijäämäinen eli hieman vähemmän kuin vuoden 04 alousarvio on. Tuloarvioihin sisälyy sekä omaisuuden myynnisä saaavia uloja eä mesänmyyniuloja. Myös verouloja on lisäy veroprosenin korouksen peruseella. Sosiaali- ja erveydenhuollon kunayhymän maksuosuus kasvaa euroa, mikä vasaa noin 0,9 veroprosenin uooa. Maksuosuus määräyyy uuden laskuavan mukaan johuen valionosuusjärjeselmän muuoksesa. Risijärven kunnan osuus perussopimuksen mukaan on 83,7 prosenia peruspalvelujen valionosuudesa. Osuus vasaa laskennallisa sosiaali- ja erveysoimen kusannuksiin ulevaa valionosuua. Osuude on laskeu vuoden 04 valionosuuksien mukaan. Valionosuusjärjeselmän uudisus vähenää Risijärven valionosuuksia euroa, mikä vasaa noin 0,8 veroprosenin uooa. Valionosuuksien määrä on 5,6 prosenia pienempi kuin vuoden 03 ilinpääöksessä. Opeusminiseriön hallinnonalan valionosuuksisa ei ole ennakkoieoa käyeävissä alousarvion laadina-ajankohana. Veroulojen määrä on 4, prosenia korkeampi kuin vuoden 03 ilinpääöksessä ja 7 prosenia enemmän kuin vuoden 04 alousarviossa. Käyöalousulo ova lähes vuoden 04 alousarvion asolla (-0,7 %). Käyöalousmeno aleneva,3 %, mua kasvava vuoden 03 ilinpääöksesä,9 %. Henkilösökulujen kasvu on kaksi prosenia. Henkilösökulujen kasvu painouu varhaiskasvaukseen ja opeusoimeen, joihin on oeu varaus lisähenkilöarpeeseen. Palvelujen oso vähenevä,3 prosenia ja ilman Soe - kunayhymän maksuosuua vähennys on 4,6 prosenia. Avususen määrää on vähenney lähes kaksi prosenia. Toiminakae pienenee 0,3 prosenia vuoden 04 alousarviosa. Vuosikae ( ) on 39 prosenia parempi kuin vuoden 04 alousarviossa. Poiso kasvava 5 prosenia vuoden 03 ilinpääöksesä. Invesoinien määrä alenee selväsi edellisisä vuosisa. Lähivuosina suurin invesoini ulee olemaan kaukolämpölaiosinvesoini, jonka kusannukse ajoiuva pääosin vuodelle 06. Vuodelle 05 suunnielujen invesoinien bruokusannus on euroa. Suunnielmavuodelle 06 ajoiuvien invesoinien bruokusannus on euroa. Invesoinien aleneminen merkisee myös lisälainanooarpeen vähenemisä ensi vuoden aikana. Poisojen osuus alijäämäsä on 0,6 milj. euroa. Kainuun soe kunayhymän, Kainuun liion ja pelasuslaioksen maksu TP 0 TP 0 TP 03 TA 04 TA 05 Kainuun Maakuna ky / Kainuun Soe ky Tukipalvelu Kainuun liio Kainuun pelasuslaios

6 6.3. Väesöllise lähökohda alousarviovuoeen 05 Risijärven kunnan väesömäärä elokuun lopussa 04 oli 45. Virallinen asukasluku oli 47. Ikärakeneen osala muuokse edelliseen vuoeen ova myös vähäisiä. Yli 65 vuoiaiden osuus väesösä oli 3,9 % ja alle 5 vuoiaiden osuus 9,8 %. Vasaava luvu Kainuussa oliva 3,6 ja 4,5. Syyskuun 04 lopussa alle 5 vuoiaiden osuus oli % ja yli 65 vuoiaiden osuus 34 % väesösä. Väesöllinen huolosuhde vuoden 03 lopussa oli 74,4. Taloudellinen huolosuhde vuoden 0 lopussa oli,84, mikä arkoiaa eä yhä yössäkäyvää kohden on,84 yövoiman ulkopuolella olevaa eli lapsia, opiskelijoia, yöömiä ja eläkeläisiä (Tilasokeskus). Eläkkeensaajia oli Eläkeurvakeskuksen ilason mukaan 45 % väesösä. Keskimääräinen kuukausieläke oli 75 euroa Väesöennuse (Tilasokeskus) 03 Ennakko väkiluku Risijärvi omavaraislaskelma Kajaanin seuu omavaraislaskelma Koko Kainuu omavaraislaskelma Omavaraislaskelma: väesökehiys ilman muuoliikeä (v. 04 ilanne 3.8.) Väesömäärän on arvioiu olevan alousarviovuoden 05 lopussa Työllisyys Risijärvellä yöömien määrä on vähenyny vuoden 04 aikana edellisen vuoden lopun ilaneesa. Työömyysase syykuussa oli 3,9 %, kun se edellisen vuoden joulukuussa oli 4, %. Alle 5- vuoiaiden yöömien määrä on myös laskenu. Yli 50 vuoiaiden ja pikäaikaisyöömien määrä sen sijaan on kasvanu. Kainuun keskimääräinen yöömyysase syyskuussa oli 5,6 %. Risijärvellä yöömien osuus yövoimasa on oiseksi alhaisin. Risijärven kunnalla on monivuoinen sopimus Kumppaniksi ry:n kanssa pajaoiminnan ylläpidosa. Yheisyö Kumppaniksi ry:n kanssa mahdollisaa pikäaikaisyöömien ja yli 50 vuoiaiden yöllisymisä. Kunouava yöoimina siiryy vuoden 05 alusa osaksi Kainuun sosiaali- ja erveydenhuollon kunayhymän oiminaa ja siiä aiheuuva kusannukse sisälyvä kunien maksuosuueen. Kunouavan yöoiminnan piirissä oleva henkilö alenava kunnan maksuosuua yheisvasuulliseen yömarkkinauella olevien yömarkkinaukimaksua. Vuoden 05 alusa voimaan asuva yömarkkinauen uudisus laajenaa ja lisää kunien vasuua ja kusannuksia. Yheisvasuullisen yömarkkinauen piiriin uleva myös yli 300 päivää yömarkkinauella ollee. Työmarkkinauen kunavasuu nousee 70 proseniin yli 000 päivää yömarkkinauella olleiden osala. Kunouavan yöoiminnan uloksellisen onnisumisen kannala on ärkeää löyää oiminnan piirissä oleville yökokeilupaikkoja. Myös kunaorganisaaion ulee pyrkiä akiivisesi osoiamaan kunouuspaikkoja. Työllisyyden hoidossa korosuu eri ahojen yheisyö. Koululaisen ja opiskelijoiden yöllisymisä kuna on ukenu arjoamalla joko yöpaikan ise ai nuoren yöllisävälle yönanajalle anneavalla kesäyöseelillä. Periaaeena on ollu kaikkien ehdo äyävien nuoren yöllisäminen vähinään kahden viikon ajaksi.

7 7 Työömä yönhakija (lomaueu ml.) ja yöömyysase sekä muuokse (Lähde: ELY-keskus, Työllisyyskasaus elokuu 04) Työömä (lom. ml.) alle 5 v. yö. yli 50 v. yö. pikäaikaisyöömä yöömyysase yöömä yöhakija joulukuu yöömä yöhakija syyskuu yöömyys- % v. 03 4, 3,9 yöömyys- % syyskuu 04 Työmarkkinaukimaksun kehiys * yömarkkinaukimaksu kunouava yöoimina *) ammi syyskuu: vuodela 04 laskueu erä..3.3 Henkilösö Risijärven kunnan vakinaisen henkilösön määrä vuoden 03 lopussa oli 85. Henkilösön määrä kasvoi vuoden 03 alussa, kun Vanhainukisääiön keiiöhenkilökuna siiryi kunnan palvelukseen. Vuoden 04 aikana vakinaisen henkilösön määrässä ei ole apahunu muuoksia. Vuoden 05 alousarvioon ei sisälly henkilösön lisäyksiä. Sijaisia käyeään niillä oimialoilla, joissa se ehävien hoidon ja palvelujen uoamisen urvaamiseksi on välämäönä. Määräaikaisen käyö nosaa kokonaishenkilösömäärää, joka on alousarviossa 97. Henkilösömenojen osuus ulkoisisa käyöalousmenoisa vuonna 05 on 3,5 prosenia. Ilman lomiusa henkilösömenojen osuus käyöalousmenoisa on, prosenia. Vakinaisen henkilösön määrä ilman lomiajia ja osopalveluopeajia on 39. Yheensä vakiuisen henkilösön määrä vuoden 05 alousarviossa on lomiaja mukaan lukien 8. Talouden asapainoamisohjelmaan sisälyy henkilösöä koskevana suosius palkaomien virka- ja yölomien piämiseen. Vuosilomien osala on rajau seuraavalle vuodelle pideäväksi jäeävien lomapäivien määrä. Tällä pyriään vähenämään lomapalkkavelkakulua. Henkilösöjohamisen avoieena on henkilösön ukeminen muuoksessa, yössä jaksamisen ukeminen muun muassa mahdollisamalla osa-aikayön ekemisen ja osa-aikaeläkkeelle siirymisen. Henkilösön omaehoisa kunnon ylläpioa ediseään liikunaseelin avulla ja ohjaulla liikunnalla. Työnanaja mahdollisaa henkilösön osallisumisen TYK- ja ASLAK kunouuksiin. Henkilösölle järjeseään kaksi TYKY-ilapäivää vuoden aikana. Kuna arjoaa harjoielupaikkoja ja käyää palkkaukikelpoisia henkilöiä määräaikaisissa ehävissä, jos se ehävän luoneen vuoksi on mahdollisa. Talousarviossa on varauduu,00 %:n henkilösömenojen kasvuun. Eläkepoisumaennuse 0-030: lukumäärä ja %:ia henkilösösä (Kunien eläkevakuuus) Aikajana Kainuu 39 /7,7 % 906/36,8 % 46/5, % 505/63,5 % Risijärvi 7 /0,8 % 5/40, % 74/56,6 % 88/67,9 % Risijärven kunnan henkilösö vv on esiey alousarvion liieellä.

8 8.3.4 Taloudellise lähökohda Valionosuude ova merkiävä osa kunnan ulorahoiuksesa ja siinä apahuvia uloja vähenäviä muuoksia on vaikea kompensoida kunnan omalla oiminnalla. Vuoden 05 alusa voimaanulva valionosuusuudisus vähenää Risijärven kunnan valionosuuksia arviola noin euroa aikaisemmin pääeyjen valionosuusleikkausen lisäksi. Uudisuksen uoma ulomeneys vasaa 0,8 veroprosenin uooa. Valionosuuksien osuus vuoden 05 alousarvion kaikisa käyöalouden uloisa on 60 prosenia. Osuus on laskenu vuoden 03 ilinpääöksesä 4,4 prosenia. Ennakkoieo vuoden 05 valionosuuksien määräsä (Lähde: Kunaliio 0..04) Suunnielmavuode 000 Arvio 05 Pääös 04 Muuos 05/04 Arvio 06 Arvio 07 Verouloasaus Yleinen osa Peruspalvelu, laskennallinen - rahoiusosuus 3 5,5 / as vuonna 05 Peruspalvelu, neo Lisäosa Valion osuudesa ehävä vähennykse ja lisäykse Järjeselmämuuoksen asaus Peruspalvelujen val. os. Opeus- ja kuluurioimen vo - rahoiusosuus xx /as Opeus- ja kuluurioimen vo Yheensä Opeus- ja kuluurioimen valionosuus on arvio v. 05. Rahoiusosuuena on käyey vuoden 04 osuua. Ennakkoieoa ei ole saaavissa alousarvion valmisumiseen. Kaikila osin lopullise valionosuusiedo saadaan joulukuun 04 lopussa. Veroulojen uooa määriää kunnanvaluuson vuosiain vahvisama veroproseni. Muia ekijöiä ova väesön uloaso, yöllisyysilanne ja veroisa ehävä vähennykse. Vähennysen osuua veroeavisa uloisa kuvaa efekiivinen veroase. Risijärven ansiouloveroproseni on ollu vuosina ja alousarviovuonna 05 veroproseni on,5. Yheisövero keryy Risijärvellä pääosin mesäulosa. Yli puole kunnan kiineisöverosa keryy voimalaiosrakennuksisa. Veroulojen kerymä vv (ennuse) ja aloussuunnielmavuode /oeuunee iliykse TP 0 TP 0 TP 03 Arvio 04 TA 05 TS 06 TS 07 Kunnallisvero-% 9,75 9,75,00,00,50,50,50 Kunnallisveroiliykse Kiineisöveroiliykse Yheisöveroiliykse Yheensä iliykse

9 9 Maksuunpanujen verojen muuos 0/03 (lähde: verohallino ) Maksuunpanu vero 03, Muuos % Vero/ulo /as Muuos Kainuu, % Kunnallisvero , 45 7,5 Maksuunpanoa vasaava ulo , , Osuus yheisöverosa ,3 66 5, Maksuunpanu kiineisövero ,0 47 4,3 Maksuunpannu vero yheensä , ,7 Verouksellisen ulojen kehiys (veroulo = kunnalle iliey veroulo) 000 euroa TP 0 TP 0 TP 03 TA 04 TA 05 TS 06 TS 07 Veroulo Valionosuude Yheensä iliykse Talouden unnusluvu ( 000 ) Talouden ulouvuus Miari TP 03 TA 04 TA 05 Tulojen ja menojen asapaino Tulorahoiuksen riiävyys juoksevien menojen kaami- vuosikae seen Tulorahoiuksen riiävyys *lainojen hoiamiseen *invesoineihin Tulorahoius /asukas Rahoiusasema Kunnan vakavaraisuus Vieraan pääoman määrä Maksuvalmius Tulo- ja menorakenne Kunnallisveron aso, % Kiineisöveron aso, % *yleinen *vakiuinen asuinrakennus *muu kuin as.rakennukse *voimalaios * yleishyödyllinen yheisö Käyöalouden oiminakulu *yleinen hallino *sivisysoimi *ekninen oimi *maaseuuoimi *muu oimielime ja lauakunna lainanhoiokae inves. ulorah.% Vuosikae /as omavaraisuusase, % Laina 000 Kassan riiävyys, pv 0, 0,,8 49, ,5,0 0,9 0,55,5,85 0, , -87, ,7-9, ,3,0 0,9 0,55,5,85 0, ,5, 0,55,5,85 0, Käyöomaisuusinvesoinni 000, bruo

10 0.4 Talousarvion siovuus Talousarvion käyöalouden siovuusaso on päävasuualueen oiminakae (neo). Vasuualuee: Valuuso, Tarkasuslauakuna, Yleinen hallino, Sivisysoimi, Tekninen oimi, Maaseuuoimi ja Lauakunna. Päävasuualueen sisällä oeueu vasuualueiden välise määrärahamuuokse ehdään viranhalijapääöksenä/päävasuualueen päällikkö ja ne uodaan kunnanhalliukselle iedoksi. Muuokse viedään keskieysi aloussuunnieluun (SAP Bi) hallinopalveluissa. Talousarviossa mainisemaoman vakinaisen henkilösön palkkaamiseen ulee olla kunnanhalliuksen lupa. Invesoinien määrärahan siovuus määräyyy hankeryhmäkohaisesi. Rakenamislauakuna voi siirää hankkeela oiselle alousarviohankkeelle määrärahaa perusellusa syysä. Muuokse ulee saaaa iedoksi kunnanhalliukselle. Talousarvion muuokse ja oimivala muuoksiin Kunnanvaluuson anamien avoieiden peruseella päävasuualuee laaiva käyösuunnielma, joissa esieään yksiyiskohaisemmin oiminnallise, aloudellise ja palvelujen laadullise avoiee sekä määrärahojen käyösuunnielma vasuualuiain ja oiminayksiköiäin. Talousarvioon ehävisä muuoksisa pääää kunnanvaluuso, jos muuos aiheuaa päävasuualueen oiminakaeen yliymisen ja/ai muuoksen hyväksyyihin avoieisiin. Invesoiniohjelman oeuamissuunnielma käsiellään kunnanhalliuksessa ja kunnanvaluusossa, jonka jälkeen rakenamislauakuna voi pääöksellään siirää invesoinimäärärahaa alousarvioon sisälyvälä hankeryhmälä oiselle hankeryhmälle. Muuos uodaan iedoksi kunnanhalliukseen. Kiineän omaisuuden ja mesäomaisuuden myyni Kunnanhallius voi myydä kiineää omaisuua ja mesäomaisuua invesoinien ja oiminojen rahoiamiseen ai kun se muuen on arkoiuksenmukaisa. Maksuvalmiuden urvaaminen Risijärven kunnalla on Kunarahoius Oyj:n kunaodisusohjelma lyhyaikaisen rahoiuksen hankkimisa varen Kunnanvaluuso on hyväksyny lyhyaikaisen lainan limiiiksi,5 milj. euroa, mikä arkoiaa, eä kunnalla voi olla samanaikaisesi noseuna lyhyaikaisa lainaa edellä mainiu määrä. Vuoden 05 aikana eräänyvä sijoius ( ) koiueaan arviaessa.

11 . TALOUS. Talousarvion oiminakae oiminnoiain (ei sisällä p-vuoden vyöryyseriä) Vaali TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kunnanvaluuso TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tarkasuslauakuna TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Yleinen hallino TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sivisysoimi TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tekninen oimi TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOMINTAKULUT TOIMINTAKATE Maaseuuoimi TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Palvelulauakuna TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rakenamislauakuna TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Vasuualuee yheensä TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

12 . TULOSLASKELMA 000 TP 03 TA 04 TA 05 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Vuokrauoo Muu oiminauoo TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palka ja palkkio Henkilösösivukulu PALVELUJEN OSTOT josa Kainuun soekunayhymän ja Kainuun liion osuus*) AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokra Muu oiminakulu TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 6 33 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ *) Kainuun Liion osuus v. 05 on TA 04 on alkuperäinen alousarvio.

13 3.3. INVESTOINNIT Hyödyke Kusannusarvio yheensä TA 05 TS 06 TS 07 Valionosuus % Valionosuus 000 euroa Maa-aluee * Hankina * Myyni Osakkee ja osuude * Hankina *Myyni Iraimiso Uudisrakenaminen ja peruskorjaus Pirin alue (sauna, kaivo) Arkisoila Kaukolämpölaios *meno *ulo Terveysasema, varavoima Maa- ja vesirakenee Ranaraiihanke, Pirin alue Lähiliikunapaikka, koulun alue Kavelan alue ,00 44 Kunnallisekniikka Kaukolämpöverkoson saneeraus Kauvalaisus Kaavaeiden kunnosus Invesoinimeno, bruo Rahoiusosuude Hydykkeiden luovuusulo Invesoinimeno, neo

14 4.4 RAHOITUSLASKELMA 000 euroa TOIMINNAN RAHAVIRTA 55, -69,6 TP 03 TA 04 TA 05 TS 06 TS 07 Vuosikae 4,0-69,6-389,0-455,0-49,0 Tulorahoiuksen korjauserä 5, INVESTOINTIEN RAHAVIRTA - 73,5-67,9-70,0-8,0-95,0 Invesoinimeno - 358,5-805,0-350,0-095,0-5,0 Rahoiusosuude invesoinimenoihin Pysyvien vasaavien hyödykkeiden luovuusulo TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 44,9 87, 0,0 44,0 0,0 390, 00,0 80,0 30,0 30,0-668,4-47,5-459,0-76,0-54,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 405,7 436,0 33,0 450,0 450,0 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 6,5-5,0-5,0-5,0-5,0 Anolainasaamisen lisäykse -0,0-30, Anolainasaamisen vähennykse 6,5 5,0 5,0 5,0 5,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET 399, 46,0 338,0 475,0 475,0 Pikäaikaisen lainojen lisäys 6,0 000,0 000,0 000,0 000,0 Pikäaikaisen lainojen vähennys -3,8-539,0-66,0-5,0-5,0 Lyhyaikaisen lainojen muuos 00,0 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -340, VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 397,3 88,5-46,0-86,0-74,0 Rahavara ,5 773,0 67,0 86,0 75,0 Rahavara.. 87, 584,5 773,0 65,0 86,0 Tavoiee ja unnuslukujen avoiearvo Toiminnan ja invesoinien rahavirran kerymä Lainanhoiokae 0, -,5 Kassan riiävyys, pv 3, ,4-47,5-459,0-76,0-54,0 Pikäaikaisen lainojen lisäksi rahoiusvajea kaeaan arpeen mukaan lyhyaikaisella lainalla ja invesoinien rahoiusa kunnanhalliuksen pääöksellä sijoiuksia purkamalla, mikäli se on kunnan edun mukaisa. Samanaikaisesi liikkeelle laskeavien kunaodisusen määrä on,5 milj. euroa, josa käyössä,4 milj. euroa. Vuoden 05 aikana eräänyvän sijoiuksen käyösä ehdään pääös koiuamisesa ai uudelleen sijoiamisesa. Pikäaikaisen lainojen vähennykseen sisälyy Kö Oy Risijärven Sydämelä olevan lainan lyhenäminen eurolla.

15 5.5 KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT 000 MENOT 000 Toiminauoo Veroulo Valionosuude Korkouoo Muu rahoiusuoo Invesoinni Rahoiusosuude Pysyvien vasaavien luovuusulo Rahoiusoimina Anolainasaamisen vähennys Pikäaikaisen lainojen lisäys 4 95, , ,3 5,3 6,4 0,0 80,0 5,0 000,0 Toiminameno Korkokulu Muu rahoiuskulu Invesoinni Invesoinimeno Kokonaisulo yheensä 6 04,8 Vaikuus maksuvalmiueen -46 uhaa euroa. Rahoiusoimina Anolainasaamisen lisäys Pikäaikaisen lainojen vähennys Kokonaismeno yheensä -5 07,0-46,0-0,8-350,0-30,0-66,0-6 60,8 Toiminauoojen ja kulujen sekä verouksellisen ulojen kehiys

16 6 3. TALOUSARVIO VASTUUALUEITTAIN 60 VAALIT TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Talousarviovuonna 05 järjeseään eduskunavaali huhikuussa. Suunnielmavuoena 06 ova kunnallisvaali lokakuussa. 07 ei ole säännönmukaisia vaaleja. 6 KUNNANVALTUUSTO TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kunnanvaluuson oimialaan kuuluu ylimmän poliiisen oimivallan käyö kunnassa. Valuuso määrielee sraegia, arvo ja avoiee. Valuuso myöskin myönää resurssi em. asioiden saavuamiseksi. Kunnanvaluusoon kuuluu Risijärven kunnassa 7 jäsenä. 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tarkasuslauakunnan ehävänä on huolehia kunakonsernin hallinnon ja alouden arkasuksen yheensoviamisesa. Lauakuna valmiselee valuuson pääeäväksi hallinnon ja alouden arkasusa koskeva asia sekä arvioi, ovako valuuson aseama oiminnallise ja aloudellise kunnan ja kunakonsernin avoiee oeuunee. Tilinarkasusyheisönä on BDO Audiaor Oy Ab ja ilinarkasajan Simo Paakkola.. PÄÄVASTUUALUE: Toimina-ajaus: YLEINEN HALLINTO Risijärven kunnan sraegia sisälää kolme painopiseä: elinvoimaisen kunarakeneen vahvisaminen, hyvä asuminen ja kunalaisen hyvinvoini sekä perusason lähipalvelu. Kunalaisen hyvinvoinnin seurana ja oimenpiee on sisällyey kunasraegiaan. Henkilösöpoliiikka perusuu kannusavaan johamiseen ja yössä jakamisen ukemiseen sekä osaamisen kehiämiseen eri ikäise yönekijä huomioiden. Henkilösölle luodaan mahdollisuude käyää yössään omaa osaamisaan kunnan ja kunalaisen parhaaksi. Tavoieena on paranaa kunnan mahdollisuuksia selviyyä velvoieisaan ja kohdisaa alouden sopeuukse niin, eeivä kunalaisen saamien palveluiden aso merkiäväsi heikkene.

17 7 63 YLEINEN HALLINTO TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu lask. Kusannukse Kokonaiskusannukse Vasuualue käsiää seuraava palvelualuee: kunnanhallius, maakunahallino, pelasusoimi, verouksen, avususlaina, hallinopalvelu, aeriapalvelu, elinkeinooimen, yöllisyydenhoidon ja lähipalvelu. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Kunnanhallius ja aluehallino Kunnanjohaja 63 Kunnanhallius ja aluehallino TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminakulu TOMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu laskennallise kusann Kokonaiskusannukse Vanhusneuvoson oiminaan on kunnanhalliuksen ulosyksikölle varau euron määräraha. Määräraha irroeaan arviaessa käyösuunnielmassa omalle ulosyksikölle. Hyvinvoinikeromuksen painopiseiden mukaisia oimenpieiä oeueaan suunnielmakauden aikana. Hyvinvoiniyössä oeaan huomioon kunalaisen, vanhusneuvoson ja järjesöjen näkemyksiä moniammaillisen hyvinvoiniyön ueksi.

18 8 Vuoden 05 hyvinvoiniyössä panoseaan eriyisesi:. oikeiden ruokailuoumusen merkiyksen korosaminen ja siä kaua kansansairauksien kuen diabeeksen orjuna,. syrjäyymisen ehkäisy, ukemalla järjesöjen yöä oimia kunalaisen akivoijana. 3. Yheisyöä paikallisen yhdisysen kanssa syvenneään. TAVOITTEET TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMAVUOSILLE ) Kunaa kehieään valuuson hyväksymän sraegian mukaisesi sijainnilaan edullisena yössäkäyni- ja asumisalueena. ) Esiään uusia oiminamuooja kunalaisen palvelujen saaavuuden urvaamiseksi. Neuvoellaan kolmannen sekorin ja yksiyisen oimijoiden kanssa palvelujen järjesämisesä, ollaan mukana palvelukeskus oiminnassa, jos se kasoaan kusannusehokkaaksi ja arpeelliseksi. 3) Valmisauduaan kuniin kohdisuviin rakeneellisiin muuoksiin. 4) Jakeaan panosuksia pysyvän asuuksen asunorakenamiseen ja asuinalueiden kunnalliseknisen valmiuksien paranamiseen. 5) Kunnan omisamien As Oy alojen sulauaminen Kö Risijärven Sydän Oy:öön. 6) Kunnan kiineisöjen ja maa-omaisuuden myyminen. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Hallinopalvelu hallinopäällikkö Toimina: Hallinopalvelu uoaa keskieysi kunnan organisaaion arvisema hallinnon ukipalvelu silä osin kuin ne uoeaan ise. Kainuun Soe ky uoaa kunnan ohjeiden mukaisesi palkanlaskennan, aloushallinnon (reskonra, kirjanpio) ja ak-uen palvelu. Soe Ky:n uoaminen palveluiden valmiselu on kunnassa. Hallinopalvelu uoaa myös kunalaisen käyämä yheispalvelun avusava asiakaspalvelu. Tavoiee vuodelle 05 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Osaava henkilökuna Täydennyskouluus Ohjelmien käyö Kouluukseen osallisuminen Vasuualueilla oimiso-ohjelma kaavasi käyössä. Asiakasyyyväisyys Asiakaspalaue Asiakas saa palvelun ja/ai jako-ohjee ensimmäisellä yheydenookerralla Hallinnon suoriuumiskyky Viive ehävien suoriamisessa Työajanseurana Muueu oiminaapa Toiminaava sopeueu resursseihin. oiminnon uudelleen arkaselu

19 9 63 Hallinopalvelu TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu laskenn. kusannukse TILIKAUDEN TULOS Vasuualue käsiää hallinopalvelun, yheispalvelupiseen, henkilösöhallinnon sekä ak- ja kopioinipalvelu. Talousarviossa on varauduu lyhyaikaisen lisähenkilöresurssin käyöön. Muu avoiee suunnielmavuosille ) Asiakaspalvelun uusien oiminaapojen käyöönoo. ) Huolehdiaan henkilösön äydennyskouluuksesa ja yöhyvinvoinnisa. 3) Hallinnossa on ehävien hoidon edellyämä resurssi. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Toimina-ajaus: Maankäyö ja sraegiaprosessi Kunnanjohaja Tavoieena on maankäyön ja asumisen edellyysen luominen kaavoiamalla ja ylläpiämällä veovoimaisia asunoalueia ja yriysoneja. Kunnanjohaja ja johoryhmä valmiseleva kunasraegia kerran valuusokaudessa luoamushenkilöiden kanssa ja oeuava kunnanvaluuson vahvisamaa sraegiaa, visioa ja alousarvioa sekä suunnielmakaudelle aseeuja painopisealueia omalla vasuualueellaan. Esimiehe ohjaava omaa henkilösöään oeuamaan sraegiaa. Tavoiee vuodelle 05 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Muuoysävällinen kuna, jossa asukkaa saava arvisemansa palvelun. Kunnan pysyvän asumisen ja loma-asumisen oneja markkinoidaan ja myydään akiivisesi Asukasyyyväisyysmiaus Myynioime ja markkinoini. Uusien markkinoinikanavien hankina. Uusien asukkaiden huomioiminen. Myyy vähinään 3 onia

20 0 Kirkonkylän osayleiskaavan oeuaminen vuoden 05 aikana. Risijärven Pirin kehiämis- ja myynioime eenevä. Niissä oeaan huomioon alueen aloudellisa merkiävyyä paranava rakaisu ja suunnielma. Johoryhmän kasvaaa sraegiaosaamisaan sisäisillä ja ulkoisilla kouluuksilla. Henkilösön yöaiojen ja muuoksenhallinavalmiuksien kehiäminen. Uusien aiojen oppiminen. Kunalaisen, maanomisajien ja yriäjien kuulemisilaisuude ja kehiämisehdoukse kaavaehdoukseen. Kunnan ja Seniorpolis Oy:n oeuama myyni - ja hankeoimenpiee. Yriysverkoson hankkiminen hankkeen ai muiden oimien avulla alueen kehiyksen vahvisamiseksi. Osallisuu johamiskouluukseen ai oman osaamisen yksilölliselle kouluuspolulle. Henkilösön osaamisason nosaminen mm. oppisopimus ja muilla kouluusjärjeselyillä. Asumisen, yriämisen, makailun ja liikeoiminnan sekä muiden oiminojen alueiden kehiämiseksi saavueaan yksimielisyys ja uusia avauksia. Kansainvälisiä ja Suomalaisia konakeja on saau. Alueen yriysoiminnan kehiämiseksi on saau ainakin yksi hanke. Kaikki joryn jäsene osallisunee vähinään oman alansa - 3 kouluuspäivään. Koko henkilösö on osallisunu vähinään :een oman alansa kouluuspäivään. 635 Sraegiaprosessi TA 05 TP 03 KS 04 TS 06 TS 07 TOIMINTAKULUT Laskennallise kusannukse -4 TOIMINTAKATE Suunnielmavuode ) Kunnan omisuksessa olevien loma-asumiseen soveluvien maa-alueiden kaavoiaminen. ) Uusien asunoalueiden hankina ja kaavoiaminen arviaessa. 3) Rana-asemakaavojen valmiselu. 4) Kaavoiuksella ja maankäyöllisillä oimilla vahviseaan kunnan elinvoimaisuua sien, eä kunnan liikeoimina ja asukasmäärä pysyvä nykyisellä asolla. Kunaan muuaa uusia asukkaia. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Aeria- ja puhaanapiopalvelu Palvelupäällikkö Toimina-ajaus: Aeriapalvelu uoaa aeriapalvelu kunnalle, koipalveluaeria ja hoivaosason aeria Kainuun sosiaali- ja erveydenhuollon kunayhymälle sekä sopimuksen mukaan aeriapaleluia muille oimijoille. Elinarvikehankinna hankiaan pääosin Kainuun hankinarenkaan kilpailuamila oimiajila. Puhaanapidon osala suunniellaan kunnan omassa käyössä olevien ilojen ja vuokraujen ilojen siivous. Osa puhaanapidosa hankiaan osopaveluna.

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 3 Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 C:16 4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Suopursu (Kalevi Yliniemi) ISBN

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot