OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :30 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Peri Puiinen Marko Kansonen Jani Timo Vornasen arajäsen Muu osallisuja Hironen Pasi kaupunginhalliuksen edusaja Haapanen Jorma palelujohaja Koskimies Sanna hallino- ja kehiämispäällikkö, siheeri Rosqis Liisa anhusenhuollon johaja Sahala Heli sosiaalijohaja Spännäri Maija conroller Vala Maija ereysjohaja Nurminen Ilona nuorisoaluuson edusaja Irma Nuoran ausaja Poissa Vornanen Timo jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohaja Siheeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöyäkirjan arkasaja PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 104, SOTELA :30 Kokouksen laillisuus ja pääösalaisuus Oikaisuaaimusohje

3 105, SOTELA :30 Pöyäkirjan arkasaja Ei oikaisuaaimusohjea Valiaan Kirsi Hakala ja Riso Hokkanen. Seuraaana uorossa oa Anna Holmroos ja Kari Kujamäki.

4 106, SOTELA :30 Käsielyjärjesys Ei oikaisuaaimusohjea Hyäksyään lisan mukaisena.

5 107, SOTELA :30 SOTE: 1338/2014 Kelpoisuusaaimukse ja nimikemuuokse/peruseaa ehää/lakkaueaa ehää Soela Valmiselija: Tereysjohaja Maija Vala, puh Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh Vanhusenhuollon johaja Liisa Rosqis, puh Voimassa olean sosiaali- ja ereyslauakunnan johosäännön 4 :n mukaisesi sosiaali- ja ereyslauakuna pääää irassa ja yösuheessa olean henkilökunnan kelpoisuusehdoisa ja nimikkeisä kaupunginhalliuksen anamien ohjeiden mukaisesi. Tämän lisäksi aluusolle esieään lakkaueaaksi 4 ehäää ja peruseaaksi 2 ehäää. Peruselu liieessä../. Liie 1 Sosiaali- ja ereyslauakunnan peruseaa ehää Liie 2 Lakkaueaa ehää sosiaali- ja ereys Liie 3 Sosiaali- ja ereyslauakunnan nimikemuuokse Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää 1. hyäksyä liieessä 1 mainiujen yösopimussuheisen ehään ja iran kelpoisuusaaimukse, 2. hyäksyä liieen 3 mukaise nimikemuuokse ja 3. esiää kaupunginhalliukselle ja edelleen aluusolle liieessä 1 ja 2 olea peruseaa ehää ja lakkaueaa ehää. Oe: Kaupunginhallius Hepa/Minna Uusialo, Kaisa Piirainen, Raija Bly Sosiaali- ja ereysoimi/johanna Kielä Oikaisuaaimusohje

6 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE PERUSTETTAVAT TEHTÄVÄT liie1 VANHUSTENHUOLTO/KOTIHOITO Peruseaa ehään nimike sairaanhoiaja Virka/ Toimi Perusamisajankoha Palkkahinnoielu Vaikuus TA:oon Palka siukuluineen Työyksikkö Päeyysaaimus Peruselu yösuhde HOI030B 0 koihoio lailliseu sairaanhoiaja peruseaan sairaanhoiajan yösuhde, yöehäiin ei kuulu iranhalijapääöksiä SOSIAALIHUOLTO/TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS VÄYLÄ Peruseaa ehään nimike Virka/ Toimi Perusamisajankoha Palkkahinnoielu Vaikuus TA:oon Palka siukuluineen sosiaaliohjaaja irka SOS050A Työoiman palelukeskus Väylä Työyksikkö Päeyysaaimus Peruselu Tehäään soelua sosiaalialalle suunaaa sosiaalija ereysalan ammaikorkeakouluukino (laki 272/2005 6) Ny osa-aikainen yö, joa aikea äyää. Muuos uo yhden akanssin, mua lisää panosa ain 0,5 h. Peruseena lisäänyä ehää, mm. eläke-seliykse

7 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU LAKKAUTETTAVAT TEHTÄVÄT liie2 VANHUSTENHUOLTO, KOTIHOITO Lakkaueaa Vakanssinumerajankoha Lakkauus- Työyksikkö Tehää aoin/ Lakkauuksen ai- Peruselu ehää hoiaja kuus TA:n Sairaanhoiaja koihoio aoin 0 peruseaan sairaanhoiajan yösuhde: yöehäiin ei kuulu iranhalijapääöksiä SOSIAALIHUOLTO MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Lakkaueaa ehää asaanookeskuksen ohjaaja asaanookeskuksen ohjaaja asaanookeskuksen ohjaaja Vakanssinumero Lakkauusajankoha Työyksikkö Vasaanookeskus Vasaanookeskus Vasaanookeskus Tehää aoin/ hoiaja Lakkauuksen aikuus TA:n Peruselu aoin 0 Vasaanookeskuksen oiminnan muuoksilla oiu ähenää ohjaajien area. Vakanssi ollu äyämää aoin 0 Vasaanookeskuksen oiminnan muuoksilla oiu ähenää ohjaajien area. Vakanssi ollu äyämää aoin 0 Vasaanookeskuksen oiminnan muuoksilla oiu ähenää ohjaajien area. Vakanssi ollu äyämää

8 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU NIMIKEMUUTOKSET liie 3 VANHUSTENHUOLTO, HOIVAPALVELUT Nimikemuuokse Vanha nimike Vakanssinumero Uusi nimike Uusi hinnoielu Vanha hinnoielu Muuosajankoha Vakanssin akiuinen hoiaja Peruselu sosiaaliohjaaja asumispalelukoordinaaori 04SOS050A2 04SOS050A Pia Vihaainen Nimikkeiden yhdisäminen, nimike kuaa yöehäiä TERVEYDENHUOLTO/TERVEYSKESKUSSAIRAALA Nimikemuuokse Vanha nimike Vakanssinumero Uusi nimike Uusi hinnoielu Vanha hinnoielu Muuosajankoha Vakanssin akiuinen hoiaja Peruselu lähihoiaja sairaanhoiaja 03HOI040A 03HOI030B aoin Palelurakennemuuos

9 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU TERVEYDENHUOLTO Nimikemuuokse Vanha nimike Vakanssinumero Uusi nimike Uusi hinnoielu Vanha hinnoielu Muuosajankoha Vakanssin akiuinen hoiaja Peruselu soellusasianunija ieohallinnon eriyisasianunija 01ATK021B2 01ATK021B aoin eresepi-lain ja Asiakasieolain mukaan ereydenhuollon organisaaioissa on olaa ieojen käsielyn lainmukaisuuden seurana- ja alonaehäiä aren nimeynä ieosuojaasaaa. Tää ehäää on aiemmin hoianu Kokassa ieohallinnossa yöskennelly soellusasianunija. Koska ehään menesyksekäs hoiaminen aaii ereydenhuollon subsanssin asianunemusa, ehää on peruselua siirää ereydenhuollon asuualueelle ja liiää ehään kuaan myös muia ereydenhuollon ieohallinoon ja ieojärjeselmiin liiyiä ehäiä. aoimen akanssin siiro ieohallinnosa ereydenhuollon asuualueelle alkaen

10 108, SOTELA :30 SOTE: 1208/2013 Osallisuminen Pulmapaja-oiminnan rahoiamiseen Soela Valmiselija: Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh ja ereysjohaja Anne Hiiri, puh Pulmapaja-hanke (Apua kehiysammaisen mielenereys-, päihde- ja arjenhallinaongelmiin) oli Soek-sääiön, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiarisen yhdisyksen ja Sininauhasääiön Sini-Koka -yksikön iisiuoinen yheishanke ( ). Hanke oimi Kokan ja Haminan seuduilla. Se sai rahoiuksen Raha-auomaaiyhdisykselä. Hankkeen aoieena oli luoda malli kehiysammaisen päihde- ja mielenereysongelmien unnisamiseen, hoioonohjaukseen sekä arjenhallinaan liiyien asioiden käsielyyn ja arioiniin. Hankkeessa haluiin iiisää alueellisa erkosoyheisyöä, edisää hoioon ohjauumisa sekä kouluaa alueen henkilösöä. Projekin päämääränä oli, eä projekiin osallisua henkilö saaa apua ja ukea mahdolliseen mielenereys- ja päihdeongelmaan ja eä heidän arjenhallinaaionsa paranea. Tariaessa asiakkaa ohjaiin mielenereys- ja päihdepalelujen piiriin. Kohderyhmänä olia Kokan-Haminan seudun kehiysammaise, joilla oli yksi ai useampi seuraaisa ongelmisa: mielenereysongelma, päihdeongelmia, arjenhallinaongelma. Ongelmien ei arinnu olla diagnosoiuja aan asiakkaan ohjaukseen riii yheisyöahon epäily mahdollisesa ongelmasa. Toissijaisena kohderyhmänä olia kehiysammaisen omaise ja läheise, joilla oli iedon ja uen area liiyen läheisensä ilaneeseen. Kolmanena kohderyhmänä olia Kokan ja Haminan kaupunkien sosiaalioimien, mielenereysoimisojen, ammaispalelun, ammaisjärjesöjen, Kakspyn, A-klinikan, Sini-Kokan ja Soek-sääiön yönekijä../. Tiiiselmä Pulmapajan oiminnasa ja asiakasilaso. Pääosin asiakkaa oa ollee kokalaisia ja ammaispalelujen asiakkaia. Kokemukse oa ollee eriäin hyiä. Asiakkaa oa hyöynee ko. projekisa, arjenhallinaaido oa pääsäänöisesi lisäänynee. Projekin lähesyessä pääösään sen jakoa on pohdiu ja päädyy hakemaan syyskuun hakukierroksella hankkeelle niin kusuua Ak-aususa eli kohdenneua oimina-aususa RAY:lä. Alusaasi neuoelu RAY:n suunaan on käyy maaliskuussa ja uolloin sielä noseiin esiin, eä kunien osallisuminen kusannuksiin paranaisi huomaaasi hakemuksen läpi menemisä. Jakon kokonaisuosibudjei olisi euroa. Kunien rahoiusosuude olisia asukaslukujen suheessa eli Koka euroa (67 %), Hamina euroa (26 %) ja Pyhää euroa (7 %). Kunna kaaisia yheisesi siis 12 % hankkeen uosikusannuksisa. Akaususa haeaisiin uosi kerrallaan 2014 alkaen. Hakemus RAY:lle on jäeää iimeisään ja liieeksi ulisi oimiaa puololausunno/lauakunnan pöyäkirjanoee. Pyhää pyrkii käsielemään asian elokuussa, Haminan osala aikaaulusa ei ole ieoa.

11 108, SOTELA :30 SOTE: 1208/2013 Esielijä: Ehdous: Pääös: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää ilmoiaa Kokan kaupungin osallisuan eninään euron rahoiusosuudella Pulmapajan oiminaan uonna 2014 edellyäen, eä oiminaan saadaan RAY:n ausus. Hyäksyiin. Soela Valmiselija: Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh Soek-sääiö esiää Kokan kaupungille osallisumisa Pulmapajahankkeen rahoiukseen uosina Rahoiuspääös on ehy ain uodelle 2014, koska uolloin ei ielä ollu ieoa, mien RAY hankkeeseen suhauuu. Hanke on saanu Raha-auomaaiyhdisykselä alusaan pääöksen Pulmapajalle myönneääsä oimina-ausuksesa uoden 2016 loppuun saakka, rahoius kuienkin haeaan uosiain. Kunien rahoiusosuude uonna 2014 oa seuraaa: Koka , Hamina ja Pyhää Raha-auomaaiyhdisyksen oimina-ausus uonna 2014 on Hamina on uonna 2013 ehny pääöksen osallisua Pulmapajan rahoiukseen uoden 2016 loppuun asi, mikäli Raha-auomaai-yhdisys on rahoiuksessa mukana. Pyhäälä ei ole ielä pääösä. Vammaisyön johaja Heli Kulmala puolaa jakorahoiusa, koska oiminnasa on hyöyä asiakkaille. Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää ilmoiaa Kokan kaupungin osallisuan eninään euron uosiaisella rahoiusosuudella Pulmapajan oiminaan uosina edellyäen, eä oiminaan saadaan RAY:n ausus. Oe: Soek-sääiö ammaisyön johaja Heli Kulmala mielenereysjohaja Kirsi Warjus-Ulinen conroller Maija Spännäri Oikaisuaaimusohje

12 109, SOTELA :30 Kokan ulkkikeskuksen hankkimien ulkkauspalelujen kilpailuuksen käynnisäminen Soela Valmiselija: Maahanmuuajayön johaja Pirjo Puolakka, puh , asaaa ulkkikoordinaaori Jussi Serengil, puh , Seuuhankina, puh Kokan ulkkikeskus uoaa asioiniulkkaus- ja käännöspaleluia iranomaisille ulkaaien asiakkaiden oikeusuraa edisääsi, sekä oimii ulkkauksien koordinoijana, oiminnan kehiäjänä ja asianunijana kaupungissa sekä ariaessa iranomaisen ja asioimisulkkien perehdyäjänä. Tulkkauspaleluia ariaan mm. eriyyppisissä henkilön ereyeen, oleskeluun, sosiaaliuraan liiyissä asioimisilaneissa. Tulkkikeskus oimii Kokan kaupungin sosiaalihuollon asuualueella ja sen ehää on asaa iranomaisen jakuiin ulkkausarpeisiin äliämällä ulkkeja, koordinoimalla ulkkauspaleluja, laskuamalla ilaajia sekä laskemalla ulkkien palka. Tulkkikeskuksen ehäänä on löyää iranomaiselle lähin apaa, päeä ja ilaneeseen sopia asioimisulkki/käänäjä mahdollisimman jousaasi sekä seuraa kielipalelujen laaua oimaan asua uusi kunalaki ulee rajoiamaan kunien palelujen ulkoisa myyniä. Näin ollen Kokan ulkkikeskus ei oi enää alkaen oimia markkinoilla. Tämä arkoiaa siä, eä ulkkauspaleluja oidaan jakossa äliää ain Kokan kaupungin yksiköille sekä yheisyösopimuksen ehneille kunnille. Kunalain 76 :n mukainen yheisoiminasopimus on olemassa oisaiseksi ain Kouolan kaupungin kanssa ja sen laajenamisen almiselu kaikkiin eeläisen Kymenlaakson kuniin ja Careaan on aloieu kesällä. Samaan aikaan oeueaan kilpailuuksen syynä on, eä ulkkien yö- /oimeksianosuheiden laadussa on ollu epämääräisyyksiä. Koka on muiden ulkkikeskusen apaan käyäny freelance-ulkkeja, mua siihen liiyy ongelmia ja yönanajan näkökulmasa riskejä. Suomessa muu kunnallise ulkkikeskukse oa jo siirynee uueen malliin: kielipalelu on kilpailueu, osopalelusopimukse ehy ja ulki yöskeneleä yriäjinä ai yriysen kaua. Uusi oiminaapa myös helpoaa ulkkikeskuksen hallinoa, siellä ei enää arise seliellä yösuhdeasioia. Hankinnan aoieena on muodosaa ulkkaus- ja käännöspaleluihin puiejärjesely, joka kaaa laajasi ilaajairanomaisen hankinaarpee ja arjoa oimian palelukonsepin ilaajairanomaisen käyöön. Yheinen ulkkikeskus sääsää kunien henkilösön yöaikaa, koska muuoin jokainen jouuisi esimään ariaan ulkin ise. Lisäksi keskiey palelu akaa palelun paremman laadun ja alonnan sekä kehiämismahdollisuude käyäjien näkökulmasa. Vuosiasolla kielipalelujen määrä on yheensä noin ulkkausunia ja käännösen siumäärä on yheensä noin 400 siua. Kokan ulkkikeskuksen kielialikoimaan kuuluu kymmeniä eri kieliä joisa kysyyimpiä oa enäjä, somalia, dari, farsi, urkki, kurmansi, ranska, kinjaruanda, sorani, badini, arabia, albania, burma, englani, porugali, hai ja amili. Hankinnassa ei sioudua eukäeen ieyihin hankinamääriin sopimuskauden aikana. Puiejärjesely ei sisällä määrä- ai ähimmäisosoeloieia. Tulkkaus- ja käännöspaleluia hankiaan sopimuskauden aikana arpeen mukaan.

13 109, SOTELA :30 Hankinnassa huomioidaan myös almius jousauueen palelunarjoamisessa ilaajairanomaisen arpeiden mukaan ja kriisiilaneissa iesimiseen ja iedoamiseen. Hinnan lisäksi arioiniperuseena oa laadullise ekijä, joka arjouspyynnössä on esiey. Krieereillä pyriään saamaan laadullisesi hyää, koulueujen ulkkien palelua. Lisäksi erilaise kouluukse anaa almiuksia erilaisiin ulkkausilaneisiin kuen oikeusulkkaus ja asioiniulkkaus. Tulkkausa ariaan erilaisilla oiminaaoilla (läsnäoloulkkaus, puhelinulkkaus, muu eäulkkaus). Tulkkien ja käänäjien määrä eri kieliin on myös arioiu (sopimusoimiajaliie) ja aihelu on 1-7 riippuen siiä, mien paljon ko. kielen ulkkauksia on ariu ja kielä käyäiä on alueella. Sopimuskausi on , lisäksi araaan mahdollisuus kahdelle opiouodelle. Pääosa ulkkauksisa ariaan maahanmuuajille erilaisissa asioini- ja paleluilaneissa. Suuri osa ulkkikusannuksisa kuuluu alion koraaiin pakolaisen asaanoon kusannuksiin, joihin kunna ise hakea korauksen. Käyännössä ulkkikeskuksen oiminnan kulu pysyään kaamaan sen uloilla../. Tarjouspyynö liieenä Tarjouspyynöön liiyiä muia asiakirjoja oa JYSE 2014 Palelu (7/2014) - sopimusehdo, Asioimisulkin ammaisäännösö 2013, Toiminaohjee ulkeille sekä sopimusoimiaja (ario monako sopimusulkkia/käänäjää on suunnielu aliaaksi ko. kielen osala). Aikaaulullisesi aoieena on saada kilpailueu palelu käyöön , minkä uoksi kilpailuus ulee saada aaua mahdollisimman pian. Seuuhankina on yhdessä asianunijoiden kanssa almisellu kilpailuuksen ja siihen liiyä asiakirja. Esielijä: Ehdous: Sosiaalijohaja Heli Sahala Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää hyäksyä Kokan ulkkikeskuksen palelujen kilpailuamisessa käyeää krieeri ja aaimukse liieen mukaisesi ja käynnisää kilpailuuksen yheisyössä Seuuhankinnan kanssa. Oe: Seuuhankina Ei oikaisuaaimusohjea

14 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 TARJOUSPYYNTÖ Asioiniulkkaus ja käännöspalelu 1. Hankinayksikön perusiedo Yheysiedo: Kokan kaupunki / ulkkikeskus Mussalonie 428 F Koka Suomi Yheyspise(e): Kilpailuaa yksikkö: Seuuhankina Vasaanoaja: Seuuhankina puh Osoie, josa saa lisäieoja: Ks. edellä hankinayksikön yheysiedo Osoie, josa saa erielmiä ja äydenäiä asiakirjoja (myös kilpailullisa neuoelumeneelyä ja dynaamisa hankinajärjeselmää koskeia asiakirjoja): Ks. edellä hankinayksikön yheysiedo Osoie, johon arjoukse ai osallisumispyynnö on läheeää: Tarjous ai osallisumishakemus läheeää Tarjouspalelu.fi:n kaua Hankinairanomaisen luonne: Alue- ai paikallisason iraso/laios: Pääasiallise oimiala: Yleinen julkishallino Sosiaaliura Hankinairanomainen ekee hankinoja muiden iranomaisen puolesa: Kyllä Hankinayksikön esiely: HANKINTAYKSIKKÖ Kokan ulkkikeskus uoaa asioiniulkkaus- ja käännöspaleluia Kymenlaakson alueen iranomaisille ulkaaien asiakkaiden oikeusuraa edisääsi, sekä oimii ulkkauksien koordinoijana, oiminnan kehiäjänä ja asianunijana alueella sekä ariaessa iranomaisen ja asioimisulkkien perehdyäjänä. Tulkkikeskus oimii Kokan kaupungin sosiaalioimen alaisuudessa ja asaa iranomaisen ulkkausarpeisiin äliämällä ulkkeja, koordinoimalla ulkkauspaleluja sekä laskuamalla ilaajia. Tulkkikeskuksen ehäänä on löyää iranomaiselle ilaneeseen sopia asioimisulkki/ käänäjä mahdollisimman jousaasi sekä seuraa kielipalelujen laaua. KILPAILUTTAVA ORGANISAATIO Seuuhankina oimii julkisisa hankinnoisa anneun lain 11 arkoiamana yheishankinayksikkönä ja asaa asiakkaiensa hankinojen kilpailuamisesa. Seuuhankina järjesää hankinalain 31 :ssä arkoieuja kilpailuuksia, huolehii puie- ja hankinasopimusen ekemisesä sekä niiden ylläpidosa asiakkailleen yheisyössä sopimuskumppaneiden kanssa. Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

15 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Seuuhankinnan asiakkaia oa Haminan, ja Kokan kaupungi, Pyhään, Miehikkälän ja Virolahden kunna, Kymenlaakson sairaanhoio- ja sosiaalipalelujen kunayhymä (Carea) sekä niiden liikelaiokse ja yhiö, Koka-Haminan seudun kouluuskunayhymä, Koka- Kymin seurakunayhymä, Pyhään seurakuna ja Haminan seurakuna. 2. Hankinalaji Hankinalaji: Palelu 3. Hankinnan kohde Hankinairanomaisen sopimukselle anama nimi: Asioiniulkkaus ja käännöspalelu Hankinnan unnise- ai iienumero: Sopimuksen ai hankinnan (hankinojen) lyhy kuaus: Hankinnan aoieena on muodosaa ulkkaus- ja käännöspaleluihin puiejärjesely, joka kaaa ilaajairanomaisen hankinaarpee ja arjoaa oimian palelukonsepin ilaajairanomaisen käyöön. Hankinnan koheena oa asioiniulkkaus- ja käännöspalelu Kokan kaupungin sekä muiden yheisyökumppaneiden eri oimialojen arpeisiin. Tulkkauspaleluia ariaan muun muassa eriyyppisissä asioimisilaneissa henkilön ereyeen, oleskeluun, sosiaaliuraan ym. asioihin liiyen. Hankinamääriä ai arioia paleluiden jakauumisesa osa-alueiden kesken ei oida arioida. Palelun are aihelee uosiain paljon esim. alueelle muuaneiden maahanmuuajien kansallisuuksien, järjeseäien paleluiden arpeen ja mahdollisen kriisiilaneiden mukaan. Tulkkaus- ja käännöspaleluia hankiaan sopimuskauden aikana arpeen mukaan, hankinnassa ei sioudua eukäeen ieyihin hankinamääriin. Puiejärjesely ei sisällä määrä- ai ähimmäisosoeloieia. Hankinnassa oeaan huomioon myös almius jousauueen palelunarjoamisessa ilaajairanomaisen arpeiden mukaan. Vuosiasolla kielipalelujen määrä on yheensä noin ulkkausunia ja käännösen siumäärä on yheensä noin 400 siua. Kokan ulkkikeskuksen kielialikoimaan kuuluu kymmeniä eri kieliä joisa kysyyimpiä oa enäjä, somalia, dari, farsi, urkki, kurmansi, ranska, kinjaruanda, sorani, badini, arabia, albania, burma, englani, porugali, hai ja amili. Kokan ulkkikeskus oi ämän hankinasopimuksen peruseella ilaa paleluia yheisyökumppaneilleen. NUTS-koodi: FI186 (Kymenlaakso) Ilmoiuksessa on kyse: Julkisa hankinaa koskeasa sopimuksesa Keso: 24 kuukaua Sopimukseen liiyy lisähankinamahdollisuuksia: Kyllä Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

16 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Kyseisen lisähankinamahdollisuuksien kuaus: Taoieena on sopimuskausi ajalle , lisäksi araaan mahdollisuus kahdelle opiouodelle (2+2). Opiokaudella arkoieaan mahdollisuua sopimuksen jakamiseen alkuperäisin ehdoin. Opiokauden käyösä pääää ilaaja ja ilmoiaa sen käyämisesä palelun uoajalle iimeisään kuusi (6) kuukaua ennen sopimuskauden pääymisä. Lisähankinojen alusaa keso: 24 kuukaua Yheinen hankinanimikkeisö (CPV) Päänimikkeisö: (Tulkkauspalelu) Yheinen hankinanimikkeisö (CPV) Lisäkohde (-kohee): (Käännöspalelu) 4. Hankinnan ausaa YLEISOHJEITA TARJOUKSEN ANTAMISEEN Sähköiselä arjouslomakkeela poiseaan rasimalla ne osa-alue/kieliryhmä, joihin ei arjousa halua anaa. Jäljelle jääneisiin ryhmiin äyeään aadiu iedo ja ladaaan pyydey seliykse. Mikäli arjoaja haluaa jäää saman ulkin arjouksen useampaan ryhmään, äyeään jokaiseen ryhmään pyydey iedo. OSA-ALUEET Asioiniulkkaus oi olla lähiulkkausa (ulkki läsnä ulkkauspaikalla) ai eäulkkausa (puhelin- ja/ai ideoulkkaus). Käännökse oa epäirallisia, aukorisoidun käänäjän leimaa ei aria. Lisäieoja hinnoielusa arjouspyynnön kohdassa Hina ja kaupallise ehdo. HINNOITTELUOHJE ASIOINTITULKKAUSPALVELUUN Mikäli arjoaan: - pelkkää läsnäoloulkkausa TAI läsnäolo- ja eäulkkausa, hinnoiellaan sähköisellä lomakkeella kohda lähöhina sekä unihina. - pelkkää eäulkkausa (puhelin- ai ideoulkkaus), hinnoiellaan sähköisellä lomakkeella VAIN koha unihina ja laieaan lähöhina-kohaan 0 (nolla). Tällöin arjoukse pysyä erailukelpoisina muihin asaaansisälöisiin arjouksiin nähden. USEAMPIA TULKKEJA/KÄÄNTÄJIÄ TARJOAVAT PALVELUNTUOTTAJAT Mikäli haluae arjoa useampia henkilöiä samaan osa-alueeseen ja kieleen, äyyy arjous anaa jokaisen ulkin ja/ai käänäjän kohdalla omana arjouksenaan (rinnakkaisarjoukse). Samalla arjouslomakkeella oidaa anaa useamman ulkin ja/ai käänäjän arjoukse, mikäli heillä on eri kiele saman osa-alueen sisällä. MUUT KUIN TARJOUSPYYNNÖSSÄ ILMOITETUT KIELET Kohdassa Muu kiele oidaan keroa, miä muia kieliä kuuluu arjoajan alikoimaan. Tässä kohdassa ilmoieuja ieoja ei huomioida arjousen käsielyssä, aan ne oa informaaion keruua aren. Keräyä informaaioa oidaan käyää ariaessa yksiäisiä suorahankinoja ehäessä. TARJOUSRYHMÄT OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - enäjä - suomi Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

17 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - somalia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - dari - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - farsi(persia) - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - pasho - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kurmansi (Turkki) - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kurmansi (Syyria) - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - urkki - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - ranska - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kinjaruanda - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kirundi - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - swahili - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - iro - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - sorani - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - badini - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - albania - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - serbokroaia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - arabia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - burma - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - englani - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - porugali - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - espanja - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - hai - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - amili - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kiina - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - igrinia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - oromo - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - amhara - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - enäjä - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - somalia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - dari - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - farsi(persia) - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - pasho - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kurmansi (Turkki) - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kurmansi (Syyria) - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - urkki - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - ranska - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kinjaruanda - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kirundi - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - swahili - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - iro - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - sorani - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - badini - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - albania - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - serbokroaia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - arabia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - burma - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - englani - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - porugali - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - espanja - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - hai - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - amili - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kiina - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - igrinia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - oromo - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - amhara - suomi 5. Hankinameneely Hankinameneely: Aoin meneely Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

18 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Meneelyllä peruseaan puiejärjesely Puiejärjesely, jossa on: Useia oimijoia Lisäieoa puiejärjeselyn oiminamallisa: PUITEJÄRJESTELY Hankinameneelyllä peruseaan puiejärjesely, johon aliaan useampi arjoajan kelpoisuude ja arjouspyynnön aaimukse äyää palelunuoaja. Palelunuoaja oi arjoa joko ulkkaus- ai käännöspalelua ai kumpaakin palelua, joko yhä ai useampaa kielä. (ks. arjouspyynnön liieenä olea sopimusoimiaja - lisa). Tulkkauspaleluissa palelunuoajaksi aliaan ainakin yksi läsnäoloulkkaukseen siouua henkilö per pyydey kieliryhmä. HANKINTAJÄRJESTYS Tilaaja ekee ilauksia puiejärjeselyyn aliuila sopimusoimiajila ämän arjouspyynnön pääökseneon alinaperuseiden peruseella synyneessä paremmuusjärjesyksessä. Kuienkin sijoiumisjärjesyksesä oidaan poikea silloin, kun on huomioiaa palelun loppukäyäjien eriyisarpeia ja -oieia, joka oa peruseluja ja asiakasprofiilin mukaisia. Mikäli palelunuoaja ilaajan kirjallisella suosumuksella aihaa palelun uoamiseen nimeyn ulkin/käänäjän, on uuden henkilön äyeää ämän arjouspyynnön ähimmäisaaimukse. Jos uuden ulkin/käänäjän ukino on ylempi ai alempi kuin alun perin palelunuoajaksi aliun ai muu laauekijä muuua, oi sijoius hankinajärjesyksessä muuua. VARAUMA Tällä arjouskilpailulla peruseaa puiejärjesely asaa lyhyaikaisiin, päiiäisiin käännös- ja ulkkipaleluarpeisiin. Tilaaja araa oikeuden ariaessa järjesää yksiäisisä normaalia laajemmisa palelun hankinakokonaisuuksisa puiejärjeselyn sisäisen keenneyn kilpailuuksen kaikkien puiejärjeselyyn ko. kieleen aliujen oimiajien kesken. Tilaaja araa myös oikeuden kilpailuaa paleluihin liiyiä laajoja projekikokonaisuuksia erikseen puiejärjeselyn ulkopuolella. Sopimus on jaeu osiin: Kyllä Tarjoukse oia koskea: Yhä ai useampaa osaa Osaarjoukse hyäksyään: Kyllä Vaihoehoise arjoukse hyäksyään: Ei Hankina araaan yökeskuksille ai oeueaaksi yöohjelmien yheydessä: Ei Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

19 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Käyeään kahden kuoren meneelyä: Ei Ehdokkaiden ai arjoajien soeluuua koskea aaimukse: Kaso koha Kelpoisuus- ja ähimmäisaaimukse. Hankinameneelyä koskea lisäiedo: Tarjous on laadiaa suomen kielellä. Hankinnassa noudaeaan lakia julkisisa hankinnoisa (348/2007), hankina-aseusa (Valioneuoson aseus julkisisa hankinnoisa 614/2007), lakia iranomaisen oiminnan julkisuudesa (621/1999) ja lakia julkisisa hankinnoisa anneun lain muuamisesa (321/2010). Sähköisä huuokauppaa käyeään: Ei Verailuperuseiden määriely järjeselmässä: Piseyys kohderyhmiäin Rakaisuperusee: Kokonaisaloudellisesi edullisin arjous, kun oeaan huomioon erielmissä ai arjouspyynnössä aikka neuoelukusussa esiey perusee 6. Hankinnan koheen krieeri OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - enäjä - suomi (Osaarjoukse kohderyhmän sisällä ei salliu) Lähöhina Hankiaa määrä: 1 kpl HUOM. Mikäli jää arjouksen ain eäulkkauksesa, laia "lähöhina" -kenään 0 (nolla), joa pääse eeenpäin lomakkeen äyämisessä. Asioiniulkkaus Hankiaa määrä: 3 ulkkausuni Hankiaa määrä oa ain erailuluun laskemiseksi. Yksi ulkkauspalelun ilaus ei siis auomaaisesi sisällä aina yhä lähöhinaa ja kolmea unia, aan palelu laskueaan oeuuneiden unien mukaan. Ryhmän yleise krieeri PERUSTIEDOT / kpl / ulkka usuni Kohderyhmän yheishinnan maksimipisee pienin anneu aro * maksimipisee arjou aro Minimiaaimus Maksimiaaimus Maksimipisee Minimiaaimus Maksimiaaimus Maksimipisee Minimiaaimus Maksimiaaimus Maksimipisee Piseiden laskenaapa Piseiden laskenaapa Piseiden laskenaapa Henkilön nimi: Syöeää Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

20 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Työkokemus/referenssi ulkkauksesa arjoussa kielessä (seliys, jossa selkeäsi yönanaja, nimikkee, yöaika uosina per yönanaja sekä iiis kuaus keryneesä osaamisesa per yönanaja): HUOM. Työkokemus/referenssiseliy ksen on asaaa laadullisissa alinaperuseissa ilmoieuihin kokemusuosiin ja -uneihin. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TULKILLE Henkilöllä on joko asioimisulkin ammaiukino ja/ai akaeeminen loppuukino kielialalla TAI ähinään puolen uoden miainen kokemus ulkkaamisesa ja ähinään 30 unia ulkkausa. Tulkilla on riiää suomen kielen aio. Seliys kieliaidosa, arjou kieli (äidinkieli, opiskelu, yökokemus ko. kielellä ai muu peruselu): LAADULLISET VALINTAPERUSTEET (piseyeää) KOKEMUS Ladaaa Kyllä Kyllä Syöeää Kokemus arjoun kielen ulkkauksesa, yöuosina: Kokemus arjoun kielen ulkkauksesa, unia (uodessa keryneiden yöunien keskiaro ajala ): KOULUTUS uoa 1p 1-3 uoa 4p 3-5 uoa 9p 5-10 uoa 12p yli 10 uoa 15p Alle 30 unia/uosi 1p unia/uosi 4p unia/uosi 7p yli 200 unia/uosi 12p yli 300 unia/uosi 15p Aukorisoidun käänäjän leima 5.00 ei=0, kyllä=5.00 Asioimisulkin ammaiukino 9.00 ei=0, kyllä=9.00 Ammaiukinnon suoriusuosi: Oikeusulkkauksen erikoisammaiukino Erikoisammaiukinnon suoriusuosi: Akaeeminen loppuukino käänämisessä / ulkkauksesa Kielialan ukinnon suoriusuosi ja opiskellu ainee: Asioimisulkin ammaiukinnon/oikeusulkka uksen/käänämisen opinno käynnissä Lyhy seliys kesken oleisa opinnoisa: MUUT ASIAT 6.00 ei=0, kyllä= ei=0, kyllä= ei=0, kyllä=4.00 Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammaikorkeakoulun pedagogisen sraegian mukaan ohuksen avoieena on edisää opiskelijoiden siouumisa opiskeluunsa, ukea heidän yksilöllisiä uravalinoan

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA STM057:00/2016 1(4) LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen-

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Lausuntopyyntö STM LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus 1(15) Tuoannon suhdannekuvaajan meneelmäkuvaus Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tuoannon suhdannekuvaajan yleiskuvaus Tuoannon suhdannekuvaajan julkaisuaikaaulu, revisoinikäyännö ja jakelu Tuoannon suhdannekuvaajan

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA STM057:00/2016 1(6) LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen-

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät n u m o a u L akirj i as a j a a i p p u a k s i ä ö i i h Vä aikei amm käsieiä Asiakirjaselviys Vaaimuksenmukaisuusodisus/-vakuus Saaeasiakirja Luomun merkinnä Asiakirjaselviys Pakollinen asiakirja Tällä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/ ce21196.par

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/ ce21196.par Lausuntopyyntökysely 31.01.2017 Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kehitysvammaisten Palvelvelusäätiö Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla BoF Online 3 29 Finanssipoliiikan ehokkuudesa Yleisen asapainon arkaseluja Aino-mallilla Juha Kilponen Tässä julkaisussa esiey mielipiee ova kirjoiajan omia eiväkä välämää edusa Suomen Pankin kanaa. Suomen

Lisätiedot

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka Maahanmuuajanuoren ohjaushanke MANO 2010 2013 Aueu 16 25 vuoiaia myöhään maahanmuuaneia nuoria löyämään heille soveluva opiskelu ai yö(harjoielu/kokeilu)paikka Kehiey oppivelvollisuusiän yliäneille maahanmuuajille

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(4) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 2 (viikko 6) Tehävä 1 Sovelleaan luenokalvojen sivulla 46 anneua kaavaa: A A Y Y K α ( 1 α ) 0,025 0,5 0,03 0,5 0,01 0,005 K Siis kysyy Solowin

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely 1(10) Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely 1(10) Ohjeet: 1(10) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat!

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat! MAA Koe 7..03 A-osio. Ei laskina! Valise seuraavisa kolmesa ehäväsä vain kaksi joihin vasaa! A. a) Mikä on funkion f(x) määrieljoukko, jos f( x) x b) Muua ulomuooon: 4a 8a 4 A. a) Rakaise hälö: x 4x b)

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tietoliikennesignaalit

Tietoliikennesignaalit ieoliikennesignaali 1 ieoliikenne inormaaion siiroa sähköisiä signaaleja käyäen. Signaali vaiheleva jännie ms., jonka vaiheluun on sisällyey inormaaioa. Signaalin ominaisuuksia voi ukia a aikaasossa ime

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely 1(10) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 VATT-TUTKIMUKSIA 94 VATT-RESEARCH REPORTS Pekka Parkkinen Hoivapalvelu ja eläkemeno vuoeen 25 Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic Research Helsinki 22 ISBN 951-561-425-2 ISSN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15.

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15. PEKSÄMÄEN KAUPUNK ASEMAKAAVAN MUUTOS HARJUKATU 41 (TONTT 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMNEN Asemakaavan muuos, joka koskee 2. kaupunginosan (Koniopuiso) korelin 16 onia 15. Asemakaavan muuoksella muodosuu

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus s-2016 (...k-2017)

Suunnitteluharjoitus s-2016 (...k-2017) 1 Suunnieluharjoius s-2016 (...k-2017) HAKKURITEHOLÄHDE Seuraavan push-pull-yyppisen hakkurieholäheen komponeni ulisi valia (muunajaa lukuunoamaa). V1 iin 230 V ± 10 % 50 Hz V3 Perusieoja kykennäsä Verkkoasasuunauksen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Epäasiallista kohtelua voidaan työpaikalla ehkäistä etukäteen. s. 6

Epäasiallista kohtelua voidaan työpaikalla ehkäistä etukäteen. s. 6 Hyvä 4 2009 Työympärisö V a l i o n h a l l i n n o n Naureaanko eillä öissä? s. 18 y ö y m p ä r i s ö l e h i Henkinen väkivala yöpaikoilla s. 12 Nupin ei arvise mennä nurin s.16 Yliarkasaja Jenny Rinala,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p)

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p) LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II:.5.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot