OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :30 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Peri Puiinen Marko Kansonen Jani Timo Vornasen arajäsen Muu osallisuja Hironen Pasi kaupunginhalliuksen edusaja Haapanen Jorma palelujohaja Koskimies Sanna hallino- ja kehiämispäällikkö, siheeri Rosqis Liisa anhusenhuollon johaja Sahala Heli sosiaalijohaja Spännäri Maija conroller Vala Maija ereysjohaja Nurminen Ilona nuorisoaluuson edusaja Irma Nuoran ausaja Poissa Vornanen Timo jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohaja Siheeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöyäkirjan arkasaja PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 104, SOTELA :30 Kokouksen laillisuus ja pääösalaisuus Oikaisuaaimusohje

3 105, SOTELA :30 Pöyäkirjan arkasaja Ei oikaisuaaimusohjea Valiaan Kirsi Hakala ja Riso Hokkanen. Seuraaana uorossa oa Anna Holmroos ja Kari Kujamäki.

4 106, SOTELA :30 Käsielyjärjesys Ei oikaisuaaimusohjea Hyäksyään lisan mukaisena.

5 107, SOTELA :30 SOTE: 1338/2014 Kelpoisuusaaimukse ja nimikemuuokse/peruseaa ehää/lakkaueaa ehää Soela Valmiselija: Tereysjohaja Maija Vala, puh Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh Vanhusenhuollon johaja Liisa Rosqis, puh Voimassa olean sosiaali- ja ereyslauakunnan johosäännön 4 :n mukaisesi sosiaali- ja ereyslauakuna pääää irassa ja yösuheessa olean henkilökunnan kelpoisuusehdoisa ja nimikkeisä kaupunginhalliuksen anamien ohjeiden mukaisesi. Tämän lisäksi aluusolle esieään lakkaueaaksi 4 ehäää ja peruseaaksi 2 ehäää. Peruselu liieessä../. Liie 1 Sosiaali- ja ereyslauakunnan peruseaa ehää Liie 2 Lakkaueaa ehää sosiaali- ja ereys Liie 3 Sosiaali- ja ereyslauakunnan nimikemuuokse Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää 1. hyäksyä liieessä 1 mainiujen yösopimussuheisen ehään ja iran kelpoisuusaaimukse, 2. hyäksyä liieen 3 mukaise nimikemuuokse ja 3. esiää kaupunginhalliukselle ja edelleen aluusolle liieessä 1 ja 2 olea peruseaa ehää ja lakkaueaa ehää. Oe: Kaupunginhallius Hepa/Minna Uusialo, Kaisa Piirainen, Raija Bly Sosiaali- ja ereysoimi/johanna Kielä Oikaisuaaimusohje

6 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE PERUSTETTAVAT TEHTÄVÄT liie1 VANHUSTENHUOLTO/KOTIHOITO Peruseaa ehään nimike sairaanhoiaja Virka/ Toimi Perusamisajankoha Palkkahinnoielu Vaikuus TA:oon Palka siukuluineen Työyksikkö Päeyysaaimus Peruselu yösuhde HOI030B 0 koihoio lailliseu sairaanhoiaja peruseaan sairaanhoiajan yösuhde, yöehäiin ei kuulu iranhalijapääöksiä SOSIAALIHUOLTO/TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS VÄYLÄ Peruseaa ehään nimike Virka/ Toimi Perusamisajankoha Palkkahinnoielu Vaikuus TA:oon Palka siukuluineen sosiaaliohjaaja irka SOS050A Työoiman palelukeskus Väylä Työyksikkö Päeyysaaimus Peruselu Tehäään soelua sosiaalialalle suunaaa sosiaalija ereysalan ammaikorkeakouluukino (laki 272/2005 6) Ny osa-aikainen yö, joa aikea äyää. Muuos uo yhden akanssin, mua lisää panosa ain 0,5 h. Peruseena lisäänyä ehää, mm. eläke-seliykse

7 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU LAKKAUTETTAVAT TEHTÄVÄT liie2 VANHUSTENHUOLTO, KOTIHOITO Lakkaueaa Vakanssinumerajankoha Lakkauus- Työyksikkö Tehää aoin/ Lakkauuksen ai- Peruselu ehää hoiaja kuus TA:n Sairaanhoiaja koihoio aoin 0 peruseaan sairaanhoiajan yösuhde: yöehäiin ei kuulu iranhalijapääöksiä SOSIAALIHUOLTO MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Lakkaueaa ehää asaanookeskuksen ohjaaja asaanookeskuksen ohjaaja asaanookeskuksen ohjaaja Vakanssinumero Lakkauusajankoha Työyksikkö Vasaanookeskus Vasaanookeskus Vasaanookeskus Tehää aoin/ hoiaja Lakkauuksen aikuus TA:n Peruselu aoin 0 Vasaanookeskuksen oiminnan muuoksilla oiu ähenää ohjaajien area. Vakanssi ollu äyämää aoin 0 Vasaanookeskuksen oiminnan muuoksilla oiu ähenää ohjaajien area. Vakanssi ollu äyämää aoin 0 Vasaanookeskuksen oiminnan muuoksilla oiu ähenää ohjaajien area. Vakanssi ollu äyämää

8 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU NIMIKEMUUTOKSET liie 3 VANHUSTENHUOLTO, HOIVAPALVELUT Nimikemuuokse Vanha nimike Vakanssinumero Uusi nimike Uusi hinnoielu Vanha hinnoielu Muuosajankoha Vakanssin akiuinen hoiaja Peruselu sosiaaliohjaaja asumispalelukoordinaaori 04SOS050A2 04SOS050A Pia Vihaainen Nimikkeiden yhdisäminen, nimike kuaa yöehäiä TERVEYDENHUOLTO/TERVEYSKESKUSSAIRAALA Nimikemuuokse Vanha nimike Vakanssinumero Uusi nimike Uusi hinnoielu Vanha hinnoielu Muuosajankoha Vakanssin akiuinen hoiaja Peruselu lähihoiaja sairaanhoiaja 03HOI040A 03HOI030B aoin Palelurakennemuuos

9 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU TERVEYDENHUOLTO Nimikemuuokse Vanha nimike Vakanssinumero Uusi nimike Uusi hinnoielu Vanha hinnoielu Muuosajankoha Vakanssin akiuinen hoiaja Peruselu soellusasianunija ieohallinnon eriyisasianunija 01ATK021B2 01ATK021B aoin eresepi-lain ja Asiakasieolain mukaan ereydenhuollon organisaaioissa on olaa ieojen käsielyn lainmukaisuuden seurana- ja alonaehäiä aren nimeynä ieosuojaasaaa. Tää ehäää on aiemmin hoianu Kokassa ieohallinnossa yöskennelly soellusasianunija. Koska ehään menesyksekäs hoiaminen aaii ereydenhuollon subsanssin asianunemusa, ehää on peruselua siirää ereydenhuollon asuualueelle ja liiää ehään kuaan myös muia ereydenhuollon ieohallinoon ja ieojärjeselmiin liiyiä ehäiä. aoimen akanssin siiro ieohallinnosa ereydenhuollon asuualueelle alkaen

10 108, SOTELA :30 SOTE: 1208/2013 Osallisuminen Pulmapaja-oiminnan rahoiamiseen Soela Valmiselija: Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh ja ereysjohaja Anne Hiiri, puh Pulmapaja-hanke (Apua kehiysammaisen mielenereys-, päihde- ja arjenhallinaongelmiin) oli Soek-sääiön, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiarisen yhdisyksen ja Sininauhasääiön Sini-Koka -yksikön iisiuoinen yheishanke ( ). Hanke oimi Kokan ja Haminan seuduilla. Se sai rahoiuksen Raha-auomaaiyhdisykselä. Hankkeen aoieena oli luoda malli kehiysammaisen päihde- ja mielenereysongelmien unnisamiseen, hoioonohjaukseen sekä arjenhallinaan liiyien asioiden käsielyyn ja arioiniin. Hankkeessa haluiin iiisää alueellisa erkosoyheisyöä, edisää hoioon ohjauumisa sekä kouluaa alueen henkilösöä. Projekin päämääränä oli, eä projekiin osallisua henkilö saaa apua ja ukea mahdolliseen mielenereys- ja päihdeongelmaan ja eä heidän arjenhallinaaionsa paranea. Tariaessa asiakkaa ohjaiin mielenereys- ja päihdepalelujen piiriin. Kohderyhmänä olia Kokan-Haminan seudun kehiysammaise, joilla oli yksi ai useampi seuraaisa ongelmisa: mielenereysongelma, päihdeongelmia, arjenhallinaongelma. Ongelmien ei arinnu olla diagnosoiuja aan asiakkaan ohjaukseen riii yheisyöahon epäily mahdollisesa ongelmasa. Toissijaisena kohderyhmänä olia kehiysammaisen omaise ja läheise, joilla oli iedon ja uen area liiyen läheisensä ilaneeseen. Kolmanena kohderyhmänä olia Kokan ja Haminan kaupunkien sosiaalioimien, mielenereysoimisojen, ammaispalelun, ammaisjärjesöjen, Kakspyn, A-klinikan, Sini-Kokan ja Soek-sääiön yönekijä../. Tiiiselmä Pulmapajan oiminnasa ja asiakasilaso. Pääosin asiakkaa oa ollee kokalaisia ja ammaispalelujen asiakkaia. Kokemukse oa ollee eriäin hyiä. Asiakkaa oa hyöynee ko. projekisa, arjenhallinaaido oa pääsäänöisesi lisäänynee. Projekin lähesyessä pääösään sen jakoa on pohdiu ja päädyy hakemaan syyskuun hakukierroksella hankkeelle niin kusuua Ak-aususa eli kohdenneua oimina-aususa RAY:lä. Alusaasi neuoelu RAY:n suunaan on käyy maaliskuussa ja uolloin sielä noseiin esiin, eä kunien osallisuminen kusannuksiin paranaisi huomaaasi hakemuksen läpi menemisä. Jakon kokonaisuosibudjei olisi euroa. Kunien rahoiusosuude olisia asukaslukujen suheessa eli Koka euroa (67 %), Hamina euroa (26 %) ja Pyhää euroa (7 %). Kunna kaaisia yheisesi siis 12 % hankkeen uosikusannuksisa. Akaususa haeaisiin uosi kerrallaan 2014 alkaen. Hakemus RAY:lle on jäeää iimeisään ja liieeksi ulisi oimiaa puololausunno/lauakunnan pöyäkirjanoee. Pyhää pyrkii käsielemään asian elokuussa, Haminan osala aikaaulusa ei ole ieoa.

11 108, SOTELA :30 SOTE: 1208/2013 Esielijä: Ehdous: Pääös: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää ilmoiaa Kokan kaupungin osallisuan eninään euron rahoiusosuudella Pulmapajan oiminaan uonna 2014 edellyäen, eä oiminaan saadaan RAY:n ausus. Hyäksyiin. Soela Valmiselija: Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh Soek-sääiö esiää Kokan kaupungille osallisumisa Pulmapajahankkeen rahoiukseen uosina Rahoiuspääös on ehy ain uodelle 2014, koska uolloin ei ielä ollu ieoa, mien RAY hankkeeseen suhauuu. Hanke on saanu Raha-auomaaiyhdisykselä alusaan pääöksen Pulmapajalle myönneääsä oimina-ausuksesa uoden 2016 loppuun saakka, rahoius kuienkin haeaan uosiain. Kunien rahoiusosuude uonna 2014 oa seuraaa: Koka , Hamina ja Pyhää Raha-auomaaiyhdisyksen oimina-ausus uonna 2014 on Hamina on uonna 2013 ehny pääöksen osallisua Pulmapajan rahoiukseen uoden 2016 loppuun asi, mikäli Raha-auomaai-yhdisys on rahoiuksessa mukana. Pyhäälä ei ole ielä pääösä. Vammaisyön johaja Heli Kulmala puolaa jakorahoiusa, koska oiminnasa on hyöyä asiakkaille. Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää ilmoiaa Kokan kaupungin osallisuan eninään euron uosiaisella rahoiusosuudella Pulmapajan oiminaan uosina edellyäen, eä oiminaan saadaan RAY:n ausus. Oe: Soek-sääiö ammaisyön johaja Heli Kulmala mielenereysjohaja Kirsi Warjus-Ulinen conroller Maija Spännäri Oikaisuaaimusohje

12 109, SOTELA :30 Kokan ulkkikeskuksen hankkimien ulkkauspalelujen kilpailuuksen käynnisäminen Soela Valmiselija: Maahanmuuajayön johaja Pirjo Puolakka, puh , asaaa ulkkikoordinaaori Jussi Serengil, puh , Seuuhankina, puh Kokan ulkkikeskus uoaa asioiniulkkaus- ja käännöspaleluia iranomaisille ulkaaien asiakkaiden oikeusuraa edisääsi, sekä oimii ulkkauksien koordinoijana, oiminnan kehiäjänä ja asianunijana kaupungissa sekä ariaessa iranomaisen ja asioimisulkkien perehdyäjänä. Tulkkauspaleluia ariaan mm. eriyyppisissä henkilön ereyeen, oleskeluun, sosiaaliuraan liiyissä asioimisilaneissa. Tulkkikeskus oimii Kokan kaupungin sosiaalihuollon asuualueella ja sen ehää on asaa iranomaisen jakuiin ulkkausarpeisiin äliämällä ulkkeja, koordinoimalla ulkkauspaleluja, laskuamalla ilaajia sekä laskemalla ulkkien palka. Tulkkikeskuksen ehäänä on löyää iranomaiselle lähin apaa, päeä ja ilaneeseen sopia asioimisulkki/käänäjä mahdollisimman jousaasi sekä seuraa kielipalelujen laaua oimaan asua uusi kunalaki ulee rajoiamaan kunien palelujen ulkoisa myyniä. Näin ollen Kokan ulkkikeskus ei oi enää alkaen oimia markkinoilla. Tämä arkoiaa siä, eä ulkkauspaleluja oidaan jakossa äliää ain Kokan kaupungin yksiköille sekä yheisyösopimuksen ehneille kunnille. Kunalain 76 :n mukainen yheisoiminasopimus on olemassa oisaiseksi ain Kouolan kaupungin kanssa ja sen laajenamisen almiselu kaikkiin eeläisen Kymenlaakson kuniin ja Careaan on aloieu kesällä. Samaan aikaan oeueaan kilpailuuksen syynä on, eä ulkkien yö- /oimeksianosuheiden laadussa on ollu epämääräisyyksiä. Koka on muiden ulkkikeskusen apaan käyäny freelance-ulkkeja, mua siihen liiyy ongelmia ja yönanajan näkökulmasa riskejä. Suomessa muu kunnallise ulkkikeskukse oa jo siirynee uueen malliin: kielipalelu on kilpailueu, osopalelusopimukse ehy ja ulki yöskeneleä yriäjinä ai yriysen kaua. Uusi oiminaapa myös helpoaa ulkkikeskuksen hallinoa, siellä ei enää arise seliellä yösuhdeasioia. Hankinnan aoieena on muodosaa ulkkaus- ja käännöspaleluihin puiejärjesely, joka kaaa laajasi ilaajairanomaisen hankinaarpee ja arjoa oimian palelukonsepin ilaajairanomaisen käyöön. Yheinen ulkkikeskus sääsää kunien henkilösön yöaikaa, koska muuoin jokainen jouuisi esimään ariaan ulkin ise. Lisäksi keskiey palelu akaa palelun paremman laadun ja alonnan sekä kehiämismahdollisuude käyäjien näkökulmasa. Vuosiasolla kielipalelujen määrä on yheensä noin ulkkausunia ja käännösen siumäärä on yheensä noin 400 siua. Kokan ulkkikeskuksen kielialikoimaan kuuluu kymmeniä eri kieliä joisa kysyyimpiä oa enäjä, somalia, dari, farsi, urkki, kurmansi, ranska, kinjaruanda, sorani, badini, arabia, albania, burma, englani, porugali, hai ja amili. Hankinnassa ei sioudua eukäeen ieyihin hankinamääriin sopimuskauden aikana. Puiejärjesely ei sisällä määrä- ai ähimmäisosoeloieia. Tulkkaus- ja käännöspaleluia hankiaan sopimuskauden aikana arpeen mukaan.

13 109, SOTELA :30 Hankinnassa huomioidaan myös almius jousauueen palelunarjoamisessa ilaajairanomaisen arpeiden mukaan ja kriisiilaneissa iesimiseen ja iedoamiseen. Hinnan lisäksi arioiniperuseena oa laadullise ekijä, joka arjouspyynnössä on esiey. Krieereillä pyriään saamaan laadullisesi hyää, koulueujen ulkkien palelua. Lisäksi erilaise kouluukse anaa almiuksia erilaisiin ulkkausilaneisiin kuen oikeusulkkaus ja asioiniulkkaus. Tulkkausa ariaan erilaisilla oiminaaoilla (läsnäoloulkkaus, puhelinulkkaus, muu eäulkkaus). Tulkkien ja käänäjien määrä eri kieliin on myös arioiu (sopimusoimiajaliie) ja aihelu on 1-7 riippuen siiä, mien paljon ko. kielen ulkkauksia on ariu ja kielä käyäiä on alueella. Sopimuskausi on , lisäksi araaan mahdollisuus kahdelle opiouodelle. Pääosa ulkkauksisa ariaan maahanmuuajille erilaisissa asioini- ja paleluilaneissa. Suuri osa ulkkikusannuksisa kuuluu alion koraaiin pakolaisen asaanoon kusannuksiin, joihin kunna ise hakea korauksen. Käyännössä ulkkikeskuksen oiminnan kulu pysyään kaamaan sen uloilla../. Tarjouspyynö liieenä Tarjouspyynöön liiyiä muia asiakirjoja oa JYSE 2014 Palelu (7/2014) - sopimusehdo, Asioimisulkin ammaisäännösö 2013, Toiminaohjee ulkeille sekä sopimusoimiaja (ario monako sopimusulkkia/käänäjää on suunnielu aliaaksi ko. kielen osala). Aikaaulullisesi aoieena on saada kilpailueu palelu käyöön , minkä uoksi kilpailuus ulee saada aaua mahdollisimman pian. Seuuhankina on yhdessä asianunijoiden kanssa almisellu kilpailuuksen ja siihen liiyä asiakirja. Esielijä: Ehdous: Sosiaalijohaja Heli Sahala Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää hyäksyä Kokan ulkkikeskuksen palelujen kilpailuamisessa käyeää krieeri ja aaimukse liieen mukaisesi ja käynnisää kilpailuuksen yheisyössä Seuuhankinnan kanssa. Oe: Seuuhankina Ei oikaisuaaimusohjea

14 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 TARJOUSPYYNTÖ Asioiniulkkaus ja käännöspalelu 1. Hankinayksikön perusiedo Yheysiedo: Kokan kaupunki / ulkkikeskus Mussalonie 428 F Koka Suomi Yheyspise(e): Kilpailuaa yksikkö: Seuuhankina Vasaanoaja: Seuuhankina puh Osoie, josa saa lisäieoja: Ks. edellä hankinayksikön yheysiedo Osoie, josa saa erielmiä ja äydenäiä asiakirjoja (myös kilpailullisa neuoelumeneelyä ja dynaamisa hankinajärjeselmää koskeia asiakirjoja): Ks. edellä hankinayksikön yheysiedo Osoie, johon arjoukse ai osallisumispyynnö on läheeää: Tarjous ai osallisumishakemus läheeää Tarjouspalelu.fi:n kaua Hankinairanomaisen luonne: Alue- ai paikallisason iraso/laios: Pääasiallise oimiala: Yleinen julkishallino Sosiaaliura Hankinairanomainen ekee hankinoja muiden iranomaisen puolesa: Kyllä Hankinayksikön esiely: HANKINTAYKSIKKÖ Kokan ulkkikeskus uoaa asioiniulkkaus- ja käännöspaleluia Kymenlaakson alueen iranomaisille ulkaaien asiakkaiden oikeusuraa edisääsi, sekä oimii ulkkauksien koordinoijana, oiminnan kehiäjänä ja asianunijana alueella sekä ariaessa iranomaisen ja asioimisulkkien perehdyäjänä. Tulkkikeskus oimii Kokan kaupungin sosiaalioimen alaisuudessa ja asaa iranomaisen ulkkausarpeisiin äliämällä ulkkeja, koordinoimalla ulkkauspaleluja sekä laskuamalla ilaajia. Tulkkikeskuksen ehäänä on löyää iranomaiselle ilaneeseen sopia asioimisulkki/ käänäjä mahdollisimman jousaasi sekä seuraa kielipalelujen laaua. KILPAILUTTAVA ORGANISAATIO Seuuhankina oimii julkisisa hankinnoisa anneun lain 11 arkoiamana yheishankinayksikkönä ja asaa asiakkaiensa hankinojen kilpailuamisesa. Seuuhankina järjesää hankinalain 31 :ssä arkoieuja kilpailuuksia, huolehii puie- ja hankinasopimusen ekemisesä sekä niiden ylläpidosa asiakkailleen yheisyössä sopimuskumppaneiden kanssa. Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

15 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Seuuhankinnan asiakkaia oa Haminan, ja Kokan kaupungi, Pyhään, Miehikkälän ja Virolahden kunna, Kymenlaakson sairaanhoio- ja sosiaalipalelujen kunayhymä (Carea) sekä niiden liikelaiokse ja yhiö, Koka-Haminan seudun kouluuskunayhymä, Koka- Kymin seurakunayhymä, Pyhään seurakuna ja Haminan seurakuna. 2. Hankinalaji Hankinalaji: Palelu 3. Hankinnan kohde Hankinairanomaisen sopimukselle anama nimi: Asioiniulkkaus ja käännöspalelu Hankinnan unnise- ai iienumero: Sopimuksen ai hankinnan (hankinojen) lyhy kuaus: Hankinnan aoieena on muodosaa ulkkaus- ja käännöspaleluihin puiejärjesely, joka kaaa ilaajairanomaisen hankinaarpee ja arjoaa oimian palelukonsepin ilaajairanomaisen käyöön. Hankinnan koheena oa asioiniulkkaus- ja käännöspalelu Kokan kaupungin sekä muiden yheisyökumppaneiden eri oimialojen arpeisiin. Tulkkauspaleluia ariaan muun muassa eriyyppisissä asioimisilaneissa henkilön ereyeen, oleskeluun, sosiaaliuraan ym. asioihin liiyen. Hankinamääriä ai arioia paleluiden jakauumisesa osa-alueiden kesken ei oida arioida. Palelun are aihelee uosiain paljon esim. alueelle muuaneiden maahanmuuajien kansallisuuksien, järjeseäien paleluiden arpeen ja mahdollisen kriisiilaneiden mukaan. Tulkkaus- ja käännöspaleluia hankiaan sopimuskauden aikana arpeen mukaan, hankinnassa ei sioudua eukäeen ieyihin hankinamääriin. Puiejärjesely ei sisällä määrä- ai ähimmäisosoeloieia. Hankinnassa oeaan huomioon myös almius jousauueen palelunarjoamisessa ilaajairanomaisen arpeiden mukaan. Vuosiasolla kielipalelujen määrä on yheensä noin ulkkausunia ja käännösen siumäärä on yheensä noin 400 siua. Kokan ulkkikeskuksen kielialikoimaan kuuluu kymmeniä eri kieliä joisa kysyyimpiä oa enäjä, somalia, dari, farsi, urkki, kurmansi, ranska, kinjaruanda, sorani, badini, arabia, albania, burma, englani, porugali, hai ja amili. Kokan ulkkikeskus oi ämän hankinasopimuksen peruseella ilaa paleluia yheisyökumppaneilleen. NUTS-koodi: FI186 (Kymenlaakso) Ilmoiuksessa on kyse: Julkisa hankinaa koskeasa sopimuksesa Keso: 24 kuukaua Sopimukseen liiyy lisähankinamahdollisuuksia: Kyllä Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

16 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Kyseisen lisähankinamahdollisuuksien kuaus: Taoieena on sopimuskausi ajalle , lisäksi araaan mahdollisuus kahdelle opiouodelle (2+2). Opiokaudella arkoieaan mahdollisuua sopimuksen jakamiseen alkuperäisin ehdoin. Opiokauden käyösä pääää ilaaja ja ilmoiaa sen käyämisesä palelun uoajalle iimeisään kuusi (6) kuukaua ennen sopimuskauden pääymisä. Lisähankinojen alusaa keso: 24 kuukaua Yheinen hankinanimikkeisö (CPV) Päänimikkeisö: (Tulkkauspalelu) Yheinen hankinanimikkeisö (CPV) Lisäkohde (-kohee): (Käännöspalelu) 4. Hankinnan ausaa YLEISOHJEITA TARJOUKSEN ANTAMISEEN Sähköiselä arjouslomakkeela poiseaan rasimalla ne osa-alue/kieliryhmä, joihin ei arjousa halua anaa. Jäljelle jääneisiin ryhmiin äyeään aadiu iedo ja ladaaan pyydey seliykse. Mikäli arjoaja haluaa jäää saman ulkin arjouksen useampaan ryhmään, äyeään jokaiseen ryhmään pyydey iedo. OSA-ALUEET Asioiniulkkaus oi olla lähiulkkausa (ulkki läsnä ulkkauspaikalla) ai eäulkkausa (puhelin- ja/ai ideoulkkaus). Käännökse oa epäirallisia, aukorisoidun käänäjän leimaa ei aria. Lisäieoja hinnoielusa arjouspyynnön kohdassa Hina ja kaupallise ehdo. HINNOITTELUOHJE ASIOINTITULKKAUSPALVELUUN Mikäli arjoaan: - pelkkää läsnäoloulkkausa TAI läsnäolo- ja eäulkkausa, hinnoiellaan sähköisellä lomakkeella kohda lähöhina sekä unihina. - pelkkää eäulkkausa (puhelin- ai ideoulkkaus), hinnoiellaan sähköisellä lomakkeella VAIN koha unihina ja laieaan lähöhina-kohaan 0 (nolla). Tällöin arjoukse pysyä erailukelpoisina muihin asaaansisälöisiin arjouksiin nähden. USEAMPIA TULKKEJA/KÄÄNTÄJIÄ TARJOAVAT PALVELUNTUOTTAJAT Mikäli haluae arjoa useampia henkilöiä samaan osa-alueeseen ja kieleen, äyyy arjous anaa jokaisen ulkin ja/ai käänäjän kohdalla omana arjouksenaan (rinnakkaisarjoukse). Samalla arjouslomakkeella oidaa anaa useamman ulkin ja/ai käänäjän arjoukse, mikäli heillä on eri kiele saman osa-alueen sisällä. MUUT KUIN TARJOUSPYYNNÖSSÄ ILMOITETUT KIELET Kohdassa Muu kiele oidaan keroa, miä muia kieliä kuuluu arjoajan alikoimaan. Tässä kohdassa ilmoieuja ieoja ei huomioida arjousen käsielyssä, aan ne oa informaaion keruua aren. Keräyä informaaioa oidaan käyää ariaessa yksiäisiä suorahankinoja ehäessä. TARJOUSRYHMÄT OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - enäjä - suomi Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

17 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - somalia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - dari - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - farsi(persia) - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - pasho - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kurmansi (Turkki) - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kurmansi (Syyria) - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - urkki - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - ranska - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kinjaruanda - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kirundi - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - swahili - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - iro - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - sorani - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - badini - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - albania - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - serbokroaia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - arabia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - burma - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - englani - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - porugali - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - espanja - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - hai - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - amili - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kiina - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - igrinia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - oromo - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - amhara - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - enäjä - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - somalia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - dari - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - farsi(persia) - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - pasho - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kurmansi (Turkki) - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kurmansi (Syyria) - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - urkki - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - ranska - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kinjaruanda - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kirundi - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - swahili - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - iro - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - sorani - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - badini - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - albania - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - serbokroaia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - arabia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - burma - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - englani - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - porugali - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - espanja - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - hai - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - amili - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kiina - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - igrinia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - oromo - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - amhara - suomi 5. Hankinameneely Hankinameneely: Aoin meneely Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

18 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Meneelyllä peruseaan puiejärjesely Puiejärjesely, jossa on: Useia oimijoia Lisäieoa puiejärjeselyn oiminamallisa: PUITEJÄRJESTELY Hankinameneelyllä peruseaan puiejärjesely, johon aliaan useampi arjoajan kelpoisuude ja arjouspyynnön aaimukse äyää palelunuoaja. Palelunuoaja oi arjoa joko ulkkaus- ai käännöspalelua ai kumpaakin palelua, joko yhä ai useampaa kielä. (ks. arjouspyynnön liieenä olea sopimusoimiaja - lisa). Tulkkauspaleluissa palelunuoajaksi aliaan ainakin yksi läsnäoloulkkaukseen siouua henkilö per pyydey kieliryhmä. HANKINTAJÄRJESTYS Tilaaja ekee ilauksia puiejärjeselyyn aliuila sopimusoimiajila ämän arjouspyynnön pääökseneon alinaperuseiden peruseella synyneessä paremmuusjärjesyksessä. Kuienkin sijoiumisjärjesyksesä oidaan poikea silloin, kun on huomioiaa palelun loppukäyäjien eriyisarpeia ja -oieia, joka oa peruseluja ja asiakasprofiilin mukaisia. Mikäli palelunuoaja ilaajan kirjallisella suosumuksella aihaa palelun uoamiseen nimeyn ulkin/käänäjän, on uuden henkilön äyeää ämän arjouspyynnön ähimmäisaaimukse. Jos uuden ulkin/käänäjän ukino on ylempi ai alempi kuin alun perin palelunuoajaksi aliun ai muu laauekijä muuua, oi sijoius hankinajärjesyksessä muuua. VARAUMA Tällä arjouskilpailulla peruseaa puiejärjesely asaa lyhyaikaisiin, päiiäisiin käännös- ja ulkkipaleluarpeisiin. Tilaaja araa oikeuden ariaessa järjesää yksiäisisä normaalia laajemmisa palelun hankinakokonaisuuksisa puiejärjeselyn sisäisen keenneyn kilpailuuksen kaikkien puiejärjeselyyn ko. kieleen aliujen oimiajien kesken. Tilaaja araa myös oikeuden kilpailuaa paleluihin liiyiä laajoja projekikokonaisuuksia erikseen puiejärjeselyn ulkopuolella. Sopimus on jaeu osiin: Kyllä Tarjoukse oia koskea: Yhä ai useampaa osaa Osaarjoukse hyäksyään: Kyllä Vaihoehoise arjoukse hyäksyään: Ei Hankina araaan yökeskuksille ai oeueaaksi yöohjelmien yheydessä: Ei Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

19 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Käyeään kahden kuoren meneelyä: Ei Ehdokkaiden ai arjoajien soeluuua koskea aaimukse: Kaso koha Kelpoisuus- ja ähimmäisaaimukse. Hankinameneelyä koskea lisäiedo: Tarjous on laadiaa suomen kielellä. Hankinnassa noudaeaan lakia julkisisa hankinnoisa (348/2007), hankina-aseusa (Valioneuoson aseus julkisisa hankinnoisa 614/2007), lakia iranomaisen oiminnan julkisuudesa (621/1999) ja lakia julkisisa hankinnoisa anneun lain muuamisesa (321/2010). Sähköisä huuokauppaa käyeään: Ei Verailuperuseiden määriely järjeselmässä: Piseyys kohderyhmiäin Rakaisuperusee: Kokonaisaloudellisesi edullisin arjous, kun oeaan huomioon erielmissä ai arjouspyynnössä aikka neuoelukusussa esiey perusee 6. Hankinnan koheen krieeri OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - enäjä - suomi (Osaarjoukse kohderyhmän sisällä ei salliu) Lähöhina Hankiaa määrä: 1 kpl HUOM. Mikäli jää arjouksen ain eäulkkauksesa, laia "lähöhina" -kenään 0 (nolla), joa pääse eeenpäin lomakkeen äyämisessä. Asioiniulkkaus Hankiaa määrä: 3 ulkkausuni Hankiaa määrä oa ain erailuluun laskemiseksi. Yksi ulkkauspalelun ilaus ei siis auomaaisesi sisällä aina yhä lähöhinaa ja kolmea unia, aan palelu laskueaan oeuuneiden unien mukaan. Ryhmän yleise krieeri PERUSTIEDOT / kpl / ulkka usuni Kohderyhmän yheishinnan maksimipisee pienin anneu aro * maksimipisee arjou aro Minimiaaimus Maksimiaaimus Maksimipisee Minimiaaimus Maksimiaaimus Maksimipisee Minimiaaimus Maksimiaaimus Maksimipisee Piseiden laskenaapa Piseiden laskenaapa Piseiden laskenaapa Henkilön nimi: Syöeää Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

20 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Työkokemus/referenssi ulkkauksesa arjoussa kielessä (seliys, jossa selkeäsi yönanaja, nimikkee, yöaika uosina per yönanaja sekä iiis kuaus keryneesä osaamisesa per yönanaja): HUOM. Työkokemus/referenssiseliy ksen on asaaa laadullisissa alinaperuseissa ilmoieuihin kokemusuosiin ja -uneihin. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TULKILLE Henkilöllä on joko asioimisulkin ammaiukino ja/ai akaeeminen loppuukino kielialalla TAI ähinään puolen uoden miainen kokemus ulkkaamisesa ja ähinään 30 unia ulkkausa. Tulkilla on riiää suomen kielen aio. Seliys kieliaidosa, arjou kieli (äidinkieli, opiskelu, yökokemus ko. kielellä ai muu peruselu): LAADULLISET VALINTAPERUSTEET (piseyeää) KOKEMUS Ladaaa Kyllä Kyllä Syöeää Kokemus arjoun kielen ulkkauksesa, yöuosina: Kokemus arjoun kielen ulkkauksesa, unia (uodessa keryneiden yöunien keskiaro ajala ): KOULUTUS uoa 1p 1-3 uoa 4p 3-5 uoa 9p 5-10 uoa 12p yli 10 uoa 15p Alle 30 unia/uosi 1p unia/uosi 4p unia/uosi 7p yli 200 unia/uosi 12p yli 300 unia/uosi 15p Aukorisoidun käänäjän leima 5.00 ei=0, kyllä=5.00 Asioimisulkin ammaiukino 9.00 ei=0, kyllä=9.00 Ammaiukinnon suoriusuosi: Oikeusulkkauksen erikoisammaiukino Erikoisammaiukinnon suoriusuosi: Akaeeminen loppuukino käänämisessä / ulkkauksesa Kielialan ukinnon suoriusuosi ja opiskellu ainee: Asioimisulkin ammaiukinnon/oikeusulkka uksen/käänämisen opinno käynnissä Lyhy seliys kesken oleisa opinnoisa: MUUT ASIAT 6.00 ei=0, kyllä= ei=0, kyllä= ei=0, kyllä=4.00 Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo -1, SOTELA 28.1.2015 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Tammikuu 2009 Ohjaaja: Hannu Laurila Tero Särkijärvi TIIVISTELMÄ Tampereen yliopiso

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli Sanomalehien kysynä Suomessa Sanomalehien kysynnän kehiymisä seliävä ekonomerinen malli Heikki Nikali, Iella BI Research series - Tukimussarja 7/2014 12.3.2014 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 29.10.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON AMPN YLIOPISO Kauppaieeien laios OSINKOJN JA PÄÄOMAVOIOJN VOUKSN VAIKUUKS OSAKKN AVOON Laskenaoimi Seminaariukielma Helmikuu 2004 Ohjaaja: Ismo Vuorinen apani Höök 3 SISÄLLYS JOHDANO... 4. ukielman ausaa...4.2

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus

Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus Sisältö Avauspuhe ja esi1ely Hankkeen ja lausuntopalvelun yleisesi1ely Hankintayksikön (OTTK) esi1ely Tarjouspyynnön esi1ely Vaa>musmääri1elyn esi1ely Käy1äjien huomioiminen toteutuksessa Tarjouksen rakenne

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNIINEN KORKEAKOUU Elekroniikan, ieoliikeneen ja auomaaion iedekuna Suanna Pöyhönen IIKKUVAAN MATERIAAIIN SYNKRONOITUVA EIKKAUS TAAJUUSMUUTTAJASOVEUKSENA Diplomiyö, joka on jäey opinnäyeenä arkaeavaki

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA Tulkin käytön lyhyt oppimäärä Alkuperäisen oppaan on koonnut Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke ja sitä on muokannut Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto

TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto Tietoja paleluntarjoajasta Nimi Kotipaia Espoo Osoite Nihtisillantie 3 G, 00020 NOR- DEA Puhelin (asiakaspalelu) +358 9 7728 6210 Telefax +358 9 1858 9140 Internet www.nordearahoitus.fi

Lisätiedot

Seuraa, analysoi, kehitä

Seuraa, analysoi, kehitä Menestyän erkkokaupan jäljillä, osa 3 Seuraa, analysoi, kehitä Menestyän erkkokaupan kehitystyö Tiesithän, että erkkokaupan pitkän tähtäimen menestys luodaan jatkuan kehitystyön aulla? Kuinka sinun erkkokauppaasi

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot