ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010"

Transkriptio

1 ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA Tyrnävän kuna, Ympärisö- ja ekninen osaso Anne-Mari Kemainen 00

2 SISÄLTÖ VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELOON ALUEELLA s.. Hoioluokkien välise ero s. 4. A Käyöviheralue s. 5. B Käyöniiy s. 6.4 C Lähimesä s. 7 KATUVIHREÄN HOITOLUOKAT ESKOLANPELLON ALUEELLA s. 8. Hoioluokkien välise ero s. 9. KA Yleiskauvihreä s. 0. KB Piennarniiy s. LIITE. Hoioluokiuskara LIITE. Viheralueiden hoiokori

3 VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELOON ALUEELLA Hoioluokka kuvaa viheralueen yleisilmeä, käyöä ja hoidon laauasoa. Se voidaan määriää alusavasi jo kaavoiuksessa pääeäessä alueiden käyöarkoiusa. Kaavoiuksen yheydessä hoioluoka jaeaan karkeasi kolmeen osaan: rakenneu viheraluee (A), avoime viheraluee (B) ja aajamamesä (C). Hoioluokka pääeään viimeisään viheralueen arkemmassa suunnieluvaiheessa. Pääeäessä hoioluokkaa on huomioiava alueen luonnonominaisuude ja asema kaupunkikuvassa, alueen käyöarkoius ja rakenamisase. Lisäksi valinaan vaikuava hoidon laauavoie ja inensiivisyys sekä kusannukse, joihin siouduaan rakenamisessa ja ulevassa hoidossa. Hoioluokka vaikuaa alueen suunnielu- ja oeuusrakaisuihin sekä rakenamisen ja hoidon kusannuksiin. Myöhemmin se keroo viheralueen hoiajalle millaisa laauasoa hoidola edellyeään. Alueiden hoio suorieaan viheralueiden hoio (VHT 05) ohjeisuksen laaukrieerien mukaisesi. Laaukrieeri hoioluokiain lueellaan liieessä Viheralueiden oimenpide- ja hoio-ohjee. Hoioluokkien kusannuksisa A Rakenneu viheraluee Suuri sisäinen vaihelu. Kusannukse muodosuva pääosin alueella käyeävisä maeriaaleisa. Perusamiskusannukse korkeia ja aluee edellyävä säännöllisä ja ehokasa ylläpioa. B Avoime viheraluee Perusamiskusannukse edullise ja pääosa hoiokusannuksisa muodosuu maan vuosiaisesa muokkaamisesa, kylvämisesä ja sadonkorjuusa. Uusniiyjen perusamiskusannukse vanhoja niiyalueia huomaavasi korkeamma. C Taajamamesä Mesien hoio ehdään suunnielmallisesi ja pikäjäneisesi. Mesien hoidon kusannukse vaiheleva mesäyyien ja hoiooimenpieiden mukaan. Taajamamesien hoidon kusannukse ova normaaleja mesän hoidon kusannuksia korkeamma. Tyrnävän kunnan viheralueluokiuksessa on käyey pohjana Viherympärisöliion hoioluokiusjulkaisua. Lähde: Viheralueiden hoioluokius. Viherympärisöliio ry julkaisu 6. (007)

4 . Hoioluokkien keskinäise ero Luokka Ominaispiiree Käyö Hoio A Edususviheralue Keskeisellä paikalla, korkeaasoinen rakenaminen/hoio. Julkisen rakennusen pihoja, aukioia ai puisoja, ym. Oleskelu, korise, ym. Inensiivisä, päiviäisä. A Käyöviheralue Sijaini rakenneussa ympärisössä. Puisoja, aukioia, leikkipuisoja, kiineisöjen pihoja, ym. Oleskelu, leikki, ym Säännöllisä, viikoiaisa. A Käyö- ja suojaviheralue Suojavyöhykkeiä rakenneun ja luonnonympärisön välillä. Ulkoilu, oleskelu, ym. Puisomaisia. Säännöllisä, kuukausiaisa. B Maisemapelo Viljelyksessä oleva. Kulku ohjau poluille. Maisemallinen, ulkoilu, ym. Maaalouden meneelmin. B Käyöniiy Luonnonniiy/nurmikosa kehiyny. Virkisäyyminen, ulkoilu, ym. Maaalouden meneelmin. B Maisemaniiy ja laidunalue Avoin kuluurimaisema, laidunnuksessa oleva. Monim. säilyäminen, elämykse Maaalouden meneelmin. B4 Avoime aluee ja näkymä Säilyeäviä näkymiä. Näkymien mahdollisaminen. Vähäisä. Raivaus/murskaus. B5 Arvoniiy Arvokas lajiso, maisema ai hisoria. Korise, elämykse. Kohdekohainen hoiosuunnielma C Lähimesä Hoideu puuso ja kasvillisuus. Lähellä asuusa. Oleskelu, kulku, leikki, ym. Säännöllisä, -0 vuoden välein. C Ulkoilu- ja virkisysmesä Hoideu puuso ja kasvillisuus. Virkisysreiejä. Ulkoilu, rekeily, marjasus, ym. Säännöllisä, 5-0 vuoden välein. C Suojamesä Häiriöä aiheuavan oiminnan läheisyydessä, Suoja, erveellisyys, urvallisuus. Säännöllisä, 5-0 vuoden välein. C4 Talousmesä Maa- ja mesäalousaluea. Mesäalous, luonnon monikäyö. Säännöllisä, 0-0 vuoden välein. C5 Arvomesä Eriyinen sijaini, arvokkuus, monimuooisuus. Vaihelee. Kohdekohainen hoiosuunnielma E Erikoisaluee Esim. saama, urheilukenä, uimaranna, viljelypalsa, aideeokse, koira-aiaukse, ym. Vaihelee. Kohdekohainen hoiosuunnielma 4

5 . A Käyöviheraluee Eskolanpellon alueella on yksi A luokan käyöviheralue; leikkipaikkojen kehiämissuunnielman mukaan 05 rakenneava Peiponpuison leikkipaikka. Leikkipaika ova eriyisiä käyöviheralueia, niiden rakenamis- ja ylläpiokusannukse ova lähellä edususviheralueiden kusannuksia. Leikkipaikkojen kehiämissuunnielmassa Peiponpuison leikkipaikalle on arvioiu rakenamiskusannuksiksi A-hoioluokan alueiden ulee olla aina viihyisiä, urvallisia ja oimivia käyöympärisöjä. Niiden hoidon avoieena on monipuolisen, viihyisän, urvallisen ja hyvin oimivan viheralueen ylläpio hyvässä kunnossa. Kasvillisuuden, rakeneiden ja varuseiden urvallisuua sekä koko alueen siiseyä arkkaillaan säännöllisesi. Hoio suorieaan miesyönä. 5

6 . B Käyöniiy Eskolanpellon kaava-alueella kaikki merkinnällä VL- (lähivirkisysalue, niiy) kaavoieu aluee hoideaan B-hoioluokan mukaan. Aluee pideään avoimina, niiymäisiä viheralueina, joiden arkoius on mahdollisaa näkymiä ympäröivään pelomaisemaan ja luoda viherkaisoja virkisyskäyöön. Kulku alueilla ohjaaan yleensä kulkureieille, mua virkisyskäyö kohdisuu koko alueelle. B-hoioluokan alueiden ulee olla virkisyskäyöön soveluva sekä avoin ai puoliavoin. Hoidon avoieena on piää aluee siiseinä ja säilyää avoime näkymä ympärisöön. Hoio suorieaan maaaloudessa käyeyin meneelmin niiämällä ai murskaamalla. 6

7 . C Lähimesä Eskolanpellon kaava-alueella kaikki VL- (lähivirkisysalue, aajamamesä) sekä VL/s (puiso, ympärisö säilyeävä) kaavoieu aluee hoideaan C-hoioluokan mukaisesi lähimesinä, arkemmin lähivirkisysmesänä. Lähivirkisysmesän puuso ja kasvillisuus on hoideua ja pohjakasvillisuus osin muununua. Alueilla voi olla osoieuja virkisysreiejä. C-hoioluokan alueiden ulee olla hoideuja, urvallisia ja maisemalaan mesäisen puisomaisia. Aluee pideään luonnollisen kalaisina, mua iheikö pyriään piämään vähäisinä. Kasvillisuuden on olava elinvoimaisa sekä luonaisen kalaisa ja siä hoideaan mesuriyönä. 7

8 KATUVIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELLON ALUEELLA Kauvihreällä arkoieaan kaavassa kaualueiksi merkiyillä alueilla kasvavaa kasvillisuua. Kasvillisuus sijoiuu yleensä ajoradan ai muun kulkuväylän ja viheralueiden välillä. Kauvihreä oimii pääasiassa näkö-, uuli- ja melusuojana sekä ilanjakajana, luo viihyisyyä ja sioo maaa ja pölyä. Hyvin hoideu kauvihreä nosaa alueen imagoa ja pehmenää kaukuvaa. Viheralueiden hoioluokiusa mukaillen kauviheraluee jaeaan kolmeen luokkaan: rakenneuihin kauviheralueisiin (KA), avoimiin kauviheralueisiin (KB) ja mesäisiin kauviheralueisiin (KC). Päähoioluoka on lisäksi jaeu arkenaviin hoioluokkiin perusuen haluuun hoidon asoon. Hoioluokkien kusannuksisa. KA Rakenneu kauviheraluee Rakenamisen ja hoidon kusannukse riiuva käyeyisä maeriaaleisa. Sisäinen vaiheelu suura. KB Avoime kauviheraluee Rakenamisen ja hoidon kusannukse maalia. Hoiokusannukse vuosiain saman suuruisia. KC Mesäise kauviheraluee Rakenamisen ja hoidon kusannukse maalia. Hoio määrävuosiaisa, jolloin hoiokusannukse vaiheleva vuosiain. Alueiden hoio suorieaan viheralueiden hoio (VHT 05) ohjeisuksen laaukrieereiä sovelaen. Laaukrieeri hoioluokiain lueellaan liieessä Kauviheralueiden oimenpide- ja hoio-ohjee. Tyrnävän kunnan kauviheralueluokiuksessa on käyey pohjana Helsingin kaupungin vasaavaa. Lähde: Inkeri Salo: Helsingin kauvihreän hoioluokius. Opinnäyeyö HAMK 00. 8

9 . Hoioluokkien keskinäise ero. Luokka Ominaispiiree / sijaini Käyö Hoio KA Rakenneu kauviheraluee Keskusa, aajama ja viheralueiden reiis- KA Edususkauvihreä KA Keskusakauvihreä Korkeaasoinen rakenaminen ja ylläpio. Keskeisellä paikalla, edususkelpoinen. Runsaasi puu-, pensas- ja nurmialueia. Keskusan ja aluekeskusen pääkadu ym. Turvallinen ja siisi alue liikkua. Korise. Korise, oleskelu. Inensiivisä, päiviäisä. Säännöllisä, viikoiaisa. KA Yleiskauvihreä Rakenneujen ja luonnonilaisen alueiden välimaasossa. Turvallinen ja siisi liikkua. Läpikulku, oleskelu. Säännöllisä, kuukausiaisa. KB Avoime kauviheraluee Niiymäisiä pienareia. KB Piennarniiy KB Raivausniiy KB Arvopiennarniiy KC Mesäise kaualuee KC Kaumesikkö KC Suojaava kaumesikkö Luonnonniiy / nurmikosa kehiyny. Avoimien alueiden säilyäminen. Helohoioisuus. Näkymien ja aukeiden avoinna piäminen. Helohoioisuus. Monimuooisuus, maisema-arvo, viherkäyävä harvinaisille kasveille ym. Taajamamesien rajapinaan sijoiuvia kauviheralueia. Vihreyys, näkymä. Vihreyys, näkymä. Kuluuriperinnön/maisemaarvojen vaaliminen. Taajamamesäsaarekkeia. Hoideu puuso Vihreyys, monimuooisuus. ja kasvillisuus. Vilkkaasi liikennöiyjen eiden ja asuuksen Näkösuoja, melunorjuna. välissä. Monikerroksellisuus. Niio/murskaus - kr vuodessa. Raivaus/murskaus -5 vuoden välein. Kohdekohainen hoiosuunnielma. Reiien ja ajoraojen varsila kerran kesässä murskaava. Ajoi. harvennus. Reiien ja ajoraojen varsila kerran kesässä murskaava. Ajoi. harvennus. 9

10 . KA Yleiskauvihreä Eskolanpellon kaava-alueella yleiskauvihreänä hoideavia kauja ova Malisenkuja, Kyyhkyskuja, Käkikuja, Kuovikuja, Kiurukuja, Torpankuja ja Välskärinkuja eli alueen asunokadu. Yleiskauvihreäksi luokiellaan kauviheraluee, joiden vihreyden aso vasaa A-hoioluokkaa ja joka sisälävä puu ja pensasisuuksia sekä nurmikkoa. KA-hoioluokan alueiden ulee olla säännöllisesi hoideuja ja viihyisiä. Hoidon avoieena on siisi, suojaisa, vehreä ja urvallinen kauympärisö. Hoio suorieaan miesyönä. 0

11 . KB Piennarniiy Eskolanpellon kaava-alueella yleiskauvihreänä hoideavia kauja ova Koskikaranie, Malisenie ja Soalanie eli alueen kokoojaie. Piennarniiy sijoiuva liikennealueiden reunoille sekä ajoväylien ja kevyenliikeneenväylien väliin. Aluee pideään luonnonniiyjä muisuavina ja puuvarisisa kasveisa vapaana. KB-hoioluokan alueiden ulee olla maalakasvuisia ja säännöllisesi hoideuja kauviheralueia. Hoidon avoieena on piää piennarniiy helohoioisena ja siisinä sekä varmisaa liikenneurvallisuus. Hoio suorieaan yleensä maaaloudessa käyeyin meneelmin.

12 Osa-alue Nurmikko Ryhmäkasvi-, perenna-, pensas-, ja köynnösisuukse Puu Sidou päällysee Siomaoma päällysee Yleisilme Toimenpiee Hiekoiushiekka poiseaan nurmikoila keväällä. Paikkaukse ehdään moieeomasi. Nurmikko on jakuvasi 4-7cm miainen ja leikkuujälki on asaisa (leikkaus viikoiain). Rikkakasvinorjunnasa ei jää jälkiä. Kaselu aloieaan ennen kuin nurmikossa esiinyy kuivumisen merkkejä. Nurmikko on lumeenuloon asi asaisen vihreä eikä siellä ole kasvijäeä. Nurmikoilla ei esiinny kasvijäeä. Kuollee kasvi ja kasvien osa poiseaan ja jäe keräään pois. Isuuksiin kuulumaoma ainekse poiseaan. Isuuksissa ei ole aukkoja. Isuuksen lannoieaan vuosiain. Kasvi näyävä aina elinvoimaisila. Rikkakasvi poiseaan perennaisuuksisa viikoiain, muisa isuuksisa joka oinen viikko ja jäe poiseaan. Kasviaueja ai uholaisia ei ole havaiavissa: härmää orjuaan ennala. Hoio-, muooon ja harvennusleikkaukse ehdään huolellisesi eikä siiä jää jäeä. Tarviava uenna ova asianmukaisia. Maa-analyysi ehdään joka oinen vuosi. Kuollee ai kiuva puu uusiaan kahden vuoden pääsä isuuksesa. Leikkaukse ehdään huolellisesi eikä niisä jää jäeä. Runko ja juurivesa poiseaan vuosiain. Tyve on nurmikosa ja rikkakasveisa vapaia 0cm:n päähän puun rungosa. Rikkaruoho orjuaan joka oinen viikko. Pouajaksoilla kaselu, kun nuuumisen merkkejä alkaa esiinyä. Tuenna, suojaukse ja sidokse ova asianmukaisia. Hiekoiushiekka (pesään pois) ja roska/kasvijäe poiseaan keväällä. Rikkakasvi orjuaan kerran kuukaudessa. Orgaaninen aines poiseaan viikoiain. Turvallisuua vaaranava ja oiminaa haiaava vaurio merkiään ja korjaaan mahdollisimman pian. Hiekoiushiekka ja roska/kasvijäe poiseaan keväällä. Turvallisuua vaaranava ja oiminaa haiaava vaurio merkiään ja korjaaan mahdollisimman pian. Pina on aina asainen. Rajaukse pideään aina siiseinä. Häirisevä pölyäminen eseään. Orgaaninen aines poiseaan viikoiain. Aina rikkakasvion. Moieeon, edusava ja siisi. A

13 Osa-alue Toimenpiee A Nurmikko Ryhmäkasvi-, perenna-, pensas-, ja köynnösisuukse Puu Sidou päällysee Siomaoma päällysee Yleisilme Hiekoiushiekka poiseaan nurmikoila keväällä. Paikkaukse ehdään huolellisesi. Nurmikon piuus on 4-cm ja leikkuujälki on asaisa. Nurmikko on lumenuloon saakka asaisen vihreä, eikä siellä ole häirisevää kasvijäeä. Maa-analyysi ehdään joka kolmas vuosi. Kuollee kasvi ja kasvien osa poiseaan ja jäe voidaan murskaa kasvualusaan. Isuuksissa ei ole häiriseviä aukkoja. Kasvi näyävä aina elinvoimaisila. Rikkakasvi poiseaan joka oinen viikko perennaisuuksisa ja kerran kuukaudessa muisa isuuksisa. Perennojen kasvualusa kuohkeueaan kaksi keraa kasvukaudessa. Kasviaueja ai uholaisia ei ole havaiavissa. Kasvien suojaus ehdään asiallisesi. Hoio-, muooon ja harvennusleikkaukse ehdään huolellisesi eikä niisä jää jäeä. Ryhmäkasvien kasvualusa vaihdeaan juurisosyvyydelä ja ryhmäkasvi näyävä aina elinvoimaisila. Maa-analyysi ehdään joka kolmas vuosi. Kuollee ai kiuva puu uusiaan kahden vuoden pääsä isuuksesa. Leikkaukse ehdään huolellisesi eikä niisä jää jäeä. Runko ja juurivesa poiseaan vuosiain. Tyve on nurmikosa ja rikkakasveisa vapaia 0cm:n päähän puun rungosa. Rikkaruoho orjuaan joka kerran kuukaudessa. Pouajaksoilla kaselu, kun nuuumisen merkkejä alkaa esiinyä. Tuenna, suojaukse ja sidokse ova asianmukaisia. Hiekoiushiekka (pesään pois) ja roska/kasvijäe poiseaan keväällä. Rikkakasvi orjuaan kaksi keraa kasvukaudessa. Orgaaninen aines poiseaan kuukausiain. Turvallisuua vaaranava ja oiminaa haiaava vaurio merkiään ja korjaaan mahdollisimman pian. Turvallisuua vaaranava ja oiminaa haiaava vaurio merkiään ja korjaaan mahdollisimman pian. Epäasaisuude korjaaan. Rajaukse ehdään kerran vuodessa. Pina asaaan kerran kuukaudessa. Orgaaninen aines poiseaan joka oinen viikko. Rikkakasvien orjuna kaksi keraa kasvukaudessa. Viihyisä, urvallinen ja oimiva.

14 Osa-alue Toimenpiee A Nurmikko Ryhmäkasvi-, perenna-, pensas-, ja köynnösisuukse Puu Sidou päällysee Siomaoma päällysee Yleisilme Nurmikon piuus on 4-5cm ja leikkuujälki on asaisa. Nurmikon hoioa ja kasvua oleellisesi haiaava kasvijäe poiseaan keväällä. Kuollee kasvi ja huomaava kasvijäee poiseaan. Isuuksissa ei ole häiriseviä aukkoja. Rikkakasvien orjuna kolme keraa kasvukaudessa. Kasvi näyävä elinvoimaisila. Hoio ja harvennusleikkaukse ehdään huolellisesi eikä niisä jää häirisevää jäeä. Kuollee ai kiuva puu uusiaan kahden vuoden pääsä isuuksesa. Leikkaukse ehdään huolellisesi eikä niisä jää jäeä. Runko ja juurivesa poiseaan joka oinen vuosi. Rikkaruoho orjuaan joka kolme keraa kasvukaudessa. Tuenna, suojaukse ja sidokse ova asianmukaisia. Hiekoiushiekka (pesy) ja roska/kasvijäe poiseaan keväällä. Rikkakasvi orjuaan kerran kasvukaudessa. Orgaaninen aines poiseaan syksyllä ennen lumenuloa. Turvallisuua vaaranava ja oiminaa haiaava vaurio merkiään ja korjaaan mahdollisimman pian. Roska/kasvijäe poiseaan keväällä. Turvallisuua vaaranava ja oiminaa haiaava vaurio merkiään ja korjaaan mahdollisimman pian. Epäasaisuude korjaaan keväällä ja rankimpien saeiden jälkeen. Rajaukse ehdään joka oinen vuosi. Rikkakasvi orjuaan kerran kasvukaudessa. Puisomainen, urvallinen ja hoideu.

15 B Maisemapello hoideaan aina kohdekohaisen hoiosuunnielman mukaisesi. Myös B-B5 aluee hoideaan kohdekohaisen hoiosuunnielmien mukaan. B-B5 B Maisemapelo: yleisilme: Monimuooinen, luonnollinen ja hoideu. B Maisemaniiy ja laidunalue: yleisilme: Siisi, luonnollinen ja elämyksellinen. B4 Avoin alue ja näkymä: yleisilme: avoin ja luonnollinen. B5 Arvoniy: yleisilme: Kuluuri/perinnearvoja lisäävä ja hoideu. Hoiosuunnielmasa ulee ilmeä mm. vuosiaise oimenpiee esim. niio/murskaus ajankohineen, ajoiaise oimenpiee kuen paikkauskylvö, köyhdyäminen sekä hoidosa vasuussa oleva aho.

16 Osa-alue Toimenpiee B Keväkunnosus Alue siisiään roskisa ja muisa sinne kuulumaomisa esineisä. Aiojen, porien ym. kuno arkiseaan ja suorieaan arviava korjausoimenpiee. Niio Raivaus (arviaessa) Uusniiyjen alkuhoio Yleisilme Niiäminen ehdään ensisijaisesi välineillä joka leikkaava korren (eivä murskaa). Niio suorieaan ajankohana, jolloin se ei häirise linujen pesinää. Niiojäe viedään pois. Niiojen hoidossa ei käyeä kasvinsuojeluaineia. Raivausjäe poiseaan ja se suorieaan ajankohana, jolloin se ei häirise linujen pesinää. Kanno poiseaan. Kylvöihin ja isuuksiin käyeään koimaisa alkuperää olevaa maeriaalia. Maaperää köyhdyävä hiekka levieään alvella ja leviys viimeisellään keväällä. Niiy aidaaan, jos allauksesa on haiaa uusniiyn kehiymiselle. Siisi, avoin ja luonnollinen.

17 Osa-alue Toimenpiee C-C4 Taimikon ja pienpuuson hoio Taajamamesiä hoideaan säännöllisesi ja hoidossa noudaeaan mesänhoiosuunnielmaa, mikäli alueelle on sellainen laadiu. Heinän poiso aimien ympärilä Reiien urvallisuua vaaranavien puiden poiso Yleisilme Heinä poiseaan aimien ympärilä vuosiain, kunnes aimi on heinikkoa korkeampi. Näkemäaluee pideään häiriseväsä kasvillisuudesa vapaina. Vaarallise puu poiseaan. Siisi, hoideu ja urvallinen. C-C4 Taajamamesä hoideaan aina mesänhoiosuunnielmien mukaisesi. Mesänhoiosuunnielmasa selviää, millainen mesä on ny, mikä ova sen hoioarpee lähimmällä kymmenvuoiskaudella ja mien mesä kehiyy lähivuosikymmeninä. (Uuden mesänomisajan kirja. 009)

18 Osa-alue Toimenpiee KA Nurmikko Hiekoiushiekka poiseaan nurmikoila keväällä. Paikkaukse ehdään huolellisesi. Nurmikko on jakuvasi 4-7cm miainen ja leikkuujälki on asaisa (leikkaus viikoiain). Rikkakasvinorjunnasa ei jää jälkiä. Nurmikko on lumeenuloon asi asaisen vihreä eikä siellä ole kasvijäeä. Ryhmäkasvi-, perenna-, pensas-, ja köynnösisuukse Puu Yleisilme Kuollee kasvi ja kasvien osa poiseaan ja jäe keräään pois. Isuuksiin kuulumaoma ainekse poiseaan. Isuuksissa ei ole aukkoja. Isuuksen lannoieaan vuosiain. Kasvi näyävä aina elinvoimaisila. Rikkakasvi poiseaan perennaisuuksisa kolme keraa kasvukaudessa ja jäe poiseaan. Kasviaueja ai uholaisia ei ole havaiavissa. Hoio-, muooon ja harvennusleikkaukse ehdään huolellisesi eikä siiä jää jäeä. Tarviava uenna ova asianmukaisia. Kuollee ai kiuva puu uusiaan kahden vuoden pääsä isuuksesa. Leikkaukse ehdään huolellisesi eikä niisä jää jäeä. Runko ja juurivesa poiseaan vuosiain. Tyve on nurmikosa ja rikkakasveisa vapaia 0cm:n päähän puun rungosa. Rikkaruoho orjuaan joka kolme keraa kasvukaudessa. Pouajaksoilla kaselu, kun nuuumisen merkkejä alkaa esiinyä. Tuenna, suojaukse ja sidokse ova asianmukaisia. Vapaan korkeuden ja leveyden oeuumisesa on huolehdiaan vuosiain. Edususkelpoinen ja ympärisöön sopiva.

19 Osa-alue Toimenpiee KA Nurmikko Ryhmäkasvi-, perenna-, pensas-, ja köynnösisuukse Puu Yleisilme Hiekoiushiekka poiseaan nurmikoila keväällä. Paikkaukse ehdään huolellisesi. Nurmikon piuus on 4-cm (leikkaus kerran kuukaudessa) ja leikkuujälki on asaisa. Nurmikko on lumenuloon saakka asaisen vihreä, eikä siellä ole häirisevää kasvijäeä. Kuollee kasvi ja kasvien osa poiseaan ja jäe voidaan murskaa kasvualusaan. Isuuksissa ei ole häiriseviä aukkoja. Kasvi näyävä aina elinvoimaisila. Rikkakasvi poiseaan kerran kaksi keraa kasvukaudessa. Kasviaueja ai uholaisia ei ole havaiavissa. Kasvien suojaus ehdään asiallisesi. Hoio-, muooon ja harvennusleikkaukse ehdään huolellisesi eikä niisä jää jäeä. Kuollee ai kiuva puu uusiaan kahden vuoden pääsä isuuksesa. Leikkaukse ehdään huolellisesi eikä niisä jää jäeä. Runko ja juurivesa poiseaan vuosiain. Tyve on nurmikosa ja rikkakasveisa vapaia 0cm:n päähän puun rungosa. Rikkaruoho orjuaan joka kerran kasvukaudessa. Pouajaksoilla kaselu, kun nuuumisen merkkejä alkaa esiinyä. Tuenna, suojaukse ja sidokse ova asianmukaisia. Vapaan korkeuden ja leveyden oeuumisesa on huolehdiaan vuosiain. Ryhdikäs, viihyisä ja siisi.

20 Osa-alue Toimenpiee KA Nurmikko Nurmikon piuus on 4-5cm (leikkaus muuaman kerran kasvukaudessa) ja leikkuujälki on asaisa. Nurmikon hoioa ja kasvua oleellisesi haiaava kasvijäe poiseaan keväällä. Pensasisuukse Kuollee kasvi ja huomaava kasvijäee poiseaan. Isuuksissa ei ole häiriseviä aukkoja. Rikkakasvien orjuna kerran kasvukaudessa. Kasvi näyävä elinvoimaisila. Hoio ja harvennusleikkaukse ehdään huolellisesi eikä niisä jää häirisevää jäeä. Puu Yleisilme Kuollee ai kiuva puu uusiaan kahden vuoden pääsä isuuksesa. Leikkaukse ehdään huolellisesi eikä niisä jää jäeä. Runko ja juurivesa poiseaan joka oinen vuosi. Rikkaruoho orjuaan joka kerran kasvukaudessa. Tuenna, suojaukse ja sidokse ova asianmukaisia. Vapaan korkeuden ja leveyden oeuumisesa on huolehdiaan vuosiain. Viihyisä, urvallinen ja siisi.

21 Osa-alue Toimenpiee KB Niiykasvillisuus Niio Raivaukse Yleisilme Alue siisiään roskisa ja muisa sinne kuulumaomisa esineisä. Kylvöihin ja isuuksiin käyeään koimaisa alkuperää olevaa maeriaalia. Niiy aidaaan, jos allauksesa on haiaa uusniiyn kehiymiselle. Niieään - keraa kasvukaudessa. Niiäminen ehdään ensisijaisesi välineillä joka leikkaava korren (eivä murskaa). Niio suorieaan ajankohana, jolloin se ei häirise linujen pesinää. Niiojen hoidossa ei käyeä kasvinsuojeluaineia. Puuvarisia kasveja ei esiinny. Raivausjäe poiseaan ja se suorieaan ajankohana, jolloin se ei häirise linujen pesinää. Kanno poiseaan. Maala, monipuolinen ja siisi.

22 Osa-alue Toimenpiee KB Niiykasvillisuus Niio Raivaus Yleisilme Alue siisiään roskisa ja muisa sinne kuulumaomisa esineisä. Kylvöihin ja isuuksiin käyeään koimaisa alkuperää olevaa maeriaalia. Niieään -5 vuoden välein. Näkemäaluee murskaaan joka oinen vuosi. Niiäminen ehdään ensisijaisesi välineillä joka leikkaava korren. Niio suorieaan ajankohana, jolloin se ei häirise linujen pesinää. Raivaaan maalaksi -5 vuoden välein. Raivausjäe poiseaan ja se suorieaan ajankohana, jolloin se ei häirise linujen pesinää. Kanno poiseaan. Siisi ja urvallinen.

23 KB Arvopiennarniiy hoideaan aina kohdekohaisen hoiosuunnielman mukaan. KB Hoiosuunnielmasa ulee ilmeä mm. vuosiaise oimenpiee esim. niio/murskaus ajankohineen, ajoiaise oimenpiee kuen paikkauskylvö, köyhdyäminen sekä hoidosa vasuussa oleva aho.

24 Osa-alue Toimenpiee KC Taimikon ja pienpuuson hoio Heinän poiso aimien ympärilä Alueia hoideaan säännöllisesi. Taimikoia ja pienpuusoa raivaaan arviaessa (erikoishuomio näkemäalueilla). Monikerroksellisuua voi esiinyä, näkymä eivä kuienkaan saa sulkeuua. Heinä poiseaan aimien ympärilä vuosiain, kunnes aimi on heinikkoa korkeampi. Reiien urvallisuua vaaranavien puiden poiso Näkemäaluee pideään häiriseväsä kasvillisuudesa vapaina. Vaarallise puu poiseaan. Eriyishuomio ajoraojen ja reiien väliömässä läheisyydessä olevien puiden kunoon. Nurmikko/niiy Yleisilme Murskaaan kerran kasvukaudessa merin leveydelä (kun kasvuson korkeus 50cm). Hoideu, siisi ja urvallinen.

25 Osa-alue Toimenpiee KC Taimikon ja pienpuuson hoio Heinän poiso aimien ympärilä Alueia hoideaan säännöllisesi. Taimikoia ja pienpuusoa raivaaan arviaessa (erikoishuomio näkemäalueilla). Luonaisesi heikkojen aimien ai liian iheässä kasvava ja muuen elinoloilaan huonossa asemassa oleva aimien anneaan kuolla. Heinä poiseaan aimien ympärilä vuosiain, kunnes aimi on heinikkoa korkeampi. Reiien urvallisuua vaaranavien puiden poiso Näkemäaluee pideään häiriseväsä kasvillisuudesa vapaina. Vaarallise puu poiseaan. Eriyishuomio ajoraojen ja reiien väliömässä läheisyydessä olevien puiden kunoon. Nurmikko/niiy Yleisilme Murskaaan kerran kasvukaudessa merin leveydelä (kun kasvuson korkeus 50cm). Monikerroksellinen, siisi ja urvallinen.

26 A Edususviheralue A Käyöviheralue A Käyö- ja suojaviheralue B Maisemapelo B Käyöniiy B Maisemaniiy ja laidunalue B4 Avoime aluee ja näkymä B5 Arvoniiy C Lähimesä C Ulkoilu- ja virkisysmesä C Suojamesä C4 Talousmesä C5 Arvomesä E Eriyisalue ESKOLANPELLON KAAVA-ALUE VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS :4000 KA Rakenneu kauviheraluee KA Edususkauvihreä KA Keskusakauvihreä KA Yleiskauvihreä KB Avoime kauviheraluee KB Piennarniiy KB Raivausniiy KB Arvopiennarniiy KC Mesäise kauviheraluee KC Kaumesikkö KC Suojaava kaumesikkö 6_ _ _00 5_ _9840 _ e=0.5 e= e=0,5 e=0,0 e=0,5 e= e=0 e=0.05 e=0.5 e=0. e=0.0 e=0.0 e=0.8 e=0.0 e=0. e=0. e=0.0 e=0.8 e=0.50 e=0.50 j II II II II II II II IIu/4 IIu/4 Iu/4 Iu/4 I II I I I / 4 I / 4 I / 4 I / 4 I / 4 II II P W/s VL VL AM TVY TVY VL VP AR VP VK YM AP VL- VL- VL- VL- VL- VL- VL- VL- VL- MA MA ET ET AP PL- VL- VL- VL/s VL- VL- VL- VL- VL- VL- VK AM VL- VL- ET Y/s- AP- MA VL/s VL AP- MA W/s AP VL AP AP VL W SOTALANTIE TORPPAKUJA KUJA VÄLSKÄRIN- LEPPIOJANTIE KOSKIKARANTIE MALISENTIE MALISENKUJA KYYHKYSKUJA KÄKIKUJA KUOVIKUJA KIURUKUJA SOTALANPOLKU PEIPPOSPOLKU RUOTUPOLKU MANOVERIPOLKU VÄLSKÄRINPOLKU PEIPON- PUISTO SOTALANPELTO KOSKIKARANTIE MARJAMETSÄ NUORUKKAHAKA MESKUTIE MESKUPOLKU LAMPIPOLKU VASIKKAHAKA VANHAN MEIJERIN RANTA VANHAN MEIJERIN KUJA KERMAKARTANO SEI EHT TOPINKUJA AHINTIE NEITSYT- PUISTO PYTINKITIE SAHRAKUJA VALTTIKUJA VALTTIKUJA VALTTIPOLKU VILMA PYT LÄÄNISENTIE MASIINATIE VARSTATIE sv- va vm j ajo ajo sv- sv- sv- sv- sv- sv- sv- vm vm ajo le e=0,5 / p p p 50+a70 0% 50+a70 50+a70 50+a70 50+a a70 50+a70 50+a70 50+a sv- 50+a a a a70 + ajo 50+a70 50+a70 ajo va va va va va va va j j j j nä nä e=0,5 sr- s p sr sr sr sr p le le le le /h/ le le le le a a a a a p 8/K4 a a a a a p sr- up v v v v 5% UP UL j p p le a a :-:,5 :-:,5 :-:,5 le j : nä nä : :-:,5 j :-:,5 a nä 0% nä V nä nä 0% VL TVY TVY TVY

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 SISÄLTÖ 1 VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELLON ALUEELLA s. 3 1.1 Hoitoluokkien väliset

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS. Tyrnävän kunta, Tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2013

TYRNÄVÄN KUNTA VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS. Tyrnävän kunta, Tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2013 TYRNÄVÄN KUNTA VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS Tyrnävän kunta, Tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2013 SISÄLTÖ 1 VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT s. 3 1.1 Hoitoluokkien väliset erot s. 4 1.2 A Rakennetut viheralueet

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2.

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2. 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No No No0 No0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0::0:M0 0:::M0 0:::M0 0:::M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

KORTTELI Asemakaavamuutoksen viitesuunnitelma Espoon Laurinlahti, Ristiniementie

KORTTELI Asemakaavamuutoksen viitesuunnitelma Espoon Laurinlahti, Ristiniementie KORTTEL 34108 Asemakaavamuuoksen viiesuunnielma Espoon Laurinlahi, Risiniemenie 2..2016 SU 1/9 MA-arkkiehdi Oy Koreli 34108 Asemakaavamuuoksen viiesuunnielma Näkymä Risiniemenielä 2..2016 SU 2/9 Arkkiehdi

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite Rei iey seinään asenneava poisoilmalaie Lyhyesi Säädeävä Kiineä miausyhde Suuri poisoehokkuus Helposi puhdiseava Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O l/s Koko db(a) db(a)

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT (tarjouslomake 4a) Pihojen hoidon työkortit 2013 2(16) YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja 9 Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2006 2 Finavian ympärisöyö 2006: Vesipääsöjen hallinaa ja ehokkaia prosesseja Jääneson aiheuama kuormius aseiain hallinaan Finavia vasaa maahuolinayriysen jäänesoon käyämän

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s Y m p ä r i s ö k a s a u s 2007 Finavia ja ympärisö vuonna 2007 Ympärisölupia vireillä ympäri maaa Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympärisölupaviraso anoi pääöksen ympärisönsuojelulain mukaisesa luvasa Tampere-

Lisätiedot

TAPIOLAN AU 2012-2017/19

TAPIOLAN AU 2012-2017/19 1 Asianumero 1411/02.08.00/2012 ESPOON KAUPUNKI TAPIOLAN AU 2012-2017/19 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT 2012 2 YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA JA PUHTAANAPITO EI KUULU PIHOISSA URAKKAAN. KOHTEISSA

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Viheralueiden hoitoluokat. Akaan puistoalueiden tulevat hoitoluokat

Viheralueiden hoitoluokat. Akaan puistoalueiden tulevat hoitoluokat Viheralueiden hoitoluokat Akaan puistoalueiden tulevat hoitoluokat Mikä on viheralue? Taajaman viheralueita ovat virkistysalueet, puistot, ulkoiluun ja urheiluun liittyvät viheralueet, avoimet niityt,

Lisätiedot

Hausjärvellä on neljä taajamaa: Oitissa 2416 asukasta, Ryttylässä 1842 asukasta, Hikiässä 1135 asukasta ja Monnissa 800 asukasta.

Hausjärvellä on neljä taajamaa: Oitissa 2416 asukasta, Ryttylässä 1842 asukasta, Hikiässä 1135 asukasta ja Monnissa 800 asukasta. Hausjärven omakoioni 0 Hausjärvellä on neljä aajamaa: Oiissa 6 asukasa, Ryylässä 8 asukasa, Hikiässä 5 asukasa ja Monnissa 800 asukasa. Eäisyyde kaupunkeihin: Helsinkiin 85 km, Laheen 5 km, Hämeenlinnaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M KANSIO 4 VÄLI ESITE Lapinleimu Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M IRIS, IRIS-S Rakenne IRIS muodosuu runko-osasa, sääösäleisä, sääömuerisa ai sääökahvasa

Lisätiedot

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub,

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, ),II1 1 SATAMA ILMOITTAMIE YMPÄRISTÖ- SUOJELU TIETOJÄRJESTELMÄÄ JA SATAMA JÄTEHUOLTOSUUITELMA ranomaisen yheysiedo Merkiy ympärisönsuojelun ieojärjeselmään A. SATAMA TOIMITAA VALVOVA

Lisätiedot

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla Tehokasa alvipioa MICHELIN-renkailla y y 2014 www.michelinranspor.com 1 Lainsäädänö koskien kuorma- ja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Lainsäädänö koskien kuormaja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Seuraavassa

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15.

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15. PEKSÄMÄEN KAUPUNK ASEMAKAAVAN MUUTOS HARJUKATU 41 (TONTT 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMNEN Asemakaavan muuos, joka koskee 2. kaupunginosan (Koniopuiso) korelin 16 onia 15. Asemakaavan muuoksella muodosuu

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

SELOSTUS. Dnro KAUS/112/2010 VP 3/25.1.2010 13.11.2013 RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS. Dnro KAUS/112/2010 VP 3/25.1.2010 13.11.2013 RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Dnro KAUS//00 VP /5..00..0 609 56 SELOSTUS RIESKALAN (7.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireille: 9..00 KH hyväksyny: KV hyväksyny: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS :n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 18.11.2014 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA Teknisä ieoa TARRANAUHOISTA P-ouch-arraeipi näkyvä ja kesävä Broherin laminoidu P-ouch-arraeipi on suunnielu ammaimaiseen arraulosukseen oimisoissa, ehaissa ja koona. Runsaasa arraeippivalikoimasa löydä

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p)

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p) LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II:.5.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa

Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa Kuntametsien suunnittelun tiekarttahankkeen väliseminaari 30.5.2007 Bjarne Häggman 19.7.2007 1 Viheralueiden hoitoluokitus

Lisätiedot

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p).

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p). LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II: 9.9.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muisio 2/15 20.8.15 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN RYHMÄ Aika 20.8.2015 klo 9-11.30 Paikka Läsnä Kokkolan kaupunginalo, kokoushuone Minerva Maija Juola, pj, Kokkola Vuokko

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS n isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 27.12.2012 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen kaupunginosan (22.) korttelia 50 ja osia siihen liittyvästä virkistysalueesta.

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen kaupunginosan (22.) korttelia 50 ja osia siihen liittyvästä virkistysalueesta. HENOLAN KAUPUNK /Akm. TÄHTNEM, Tähiniemen sauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS.0.0 Asemakaavan muuos koskee Tähiniemen kaupunginosan (.) korelia 0 ja osia siihen liiyväsä virkisysalueesa. Asemakaavan muuoksella

Lisätiedot

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Metsä- ja Viherpäivät 2012 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus /ProAgria Keskukset B hoitoluokat Uudet hoidon laatuvaatimukset

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

Tietoliikennesignaalit

Tietoliikennesignaalit ieoliikennesignaali 1 ieoliikenne inormaaion siiroa sähköisiä signaaleja käyäen. Signaali vaiheleva jännie ms., jonka vaiheluun on sisällyey inormaaioa. Signaalin ominaisuuksia voi ukia a aikaasossa ime

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

Käyttöohje HN22329SK

Käyttöohje HN22329SK Käyöohje FI 50005416 HN9SK Suomi Täsä laadukkaasa liedesä Sinulla on vuosikausia paljon iloa ja hyöyä. Lue käyöohjee huolellisesi, joa opi unemaan lieden kaikki oiminno. Käyöohjeen alussa on ärkeää ieoa

Lisätiedot

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013 RÄÄPÄLÄ AP-oni -5- Viikoiainen arjousaika.-..0 TONTTEN SJANT Rääpiälän alue sijaisee Vuorenaan kaupunginosassa, Vanhan Härkäien ja Marssiien kainalossa. Rääpiälään on makaa noin 5,7 ajokilomeriä Hämeenlinnan

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte 4/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 4: Yhden vaausaseen vaieneva akkvärähely, harninen kuriusheräe LIIKEYHTÄLÖN JOHTO JA RATKAISU Kuvassa n esiey visksisi vaienneun yhden vaausaseen harnisen akkvärähelijän erusalli.

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Käyöohjee 51151911 03.13 s EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand

Lisätiedot

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/12mm = a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î ô

Lisätiedot

Asuntojen huomiointi varallisuusportfolion valinnassa ja hinnoittelussa

Asuntojen huomiointi varallisuusportfolion valinnassa ja hinnoittelussa TAMPEREEN YLIOPISTO Johamiskorkeakoulu Asunojen huomioini varallisuusporfolion valinnassa ja hinnoielussa Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Elokuu 2012 Ohjaaja: Hannu Laurila Tuomo Sola TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Pitkärannan asemakaava (laajennus) ja asemakaavan muutos

ULVILAN KAUPUNKI. Pitkärannan asemakaava (laajennus) ja asemakaavan muutos ASMAKAAVASLOSTUS Pikärannan emakaava ja emakaavan muuos / ULVILA KAUPUKI Pikärannan emakaava (laajennus) ja emakaavan muuos Koreli 0-,,, ja 0-, osa koreleisa,,, sekä puiso-, lähivirkisys- ja kaualuee..0

Lisätiedot

TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNITTELUOHJE ASUINPIENTALOJEN JA ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUEET Korttelit 52, 70-72, 74 ja 184-202

TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNITTELUOHJE ASUINPIENTALOJEN JA ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUEET Korttelit 52, 70-72, 74 ja 184-202 YLÖJÄRVEN KAUPUNK - KAAVOTUS Mesäylä Työlänojan alueen asemaaava TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNTTELUOHJE ASUNPENTALOJEN JA ERLLSPENTALOJEN KORTTELALUEET Koreli, -, ja - Ympärisölauauna.. Sisällyslueelo Yleisä...

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM- bsf infraoimialakunnan perusamiskokous, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra

Lisätiedot

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli Työhön paluun uen ryhmäoiminnan malli, Kunouusalan ukimus- ja kehiämiskeskus Marja Oivo, projekisuunnielija/kunouusneuvoja Kunouuspäivä 12.-13.4.2011, yöryhmä 8 20.4.2011 1 Työhön paluun oiminamalli Yksilöuen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM -projeki on saavuamassa visionsa, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra FINBIM?

Lisätiedot

3. Nostovyöt ja päällysteraksit. - Nostovyöt - Päällysteraksit - Kulmasuojat

3. Nostovyöt ja päällysteraksit. - Nostovyöt - Päällysteraksit - Kulmasuojat 3. Nosovyö ja päällyseraksi - Nosovyö - Päällyseraksi - Kulmasuoja Nosovyö Silmukkanosovyö Rakenne: Kavenneu, vahviseu silmuka. Maeriaali: 100 % polyeser Varmuuskerroin: 7:1 Piuude: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 VATT-TUTKIMUKSIA 94 VATT-RESEARCH REPORTS Pekka Parkkinen Hoivapalvelu ja eläkemeno vuoeen 25 Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic Research Helsinki 22 ISBN 951-561-425-2 ISSN

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus 1(15) Tuoannon suhdannekuvaajan meneelmäkuvaus Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tuoannon suhdannekuvaajan yleiskuvaus Tuoannon suhdannekuvaajan julkaisuaikaaulu, revisoinikäyännö ja jakelu Tuoannon suhdannekuvaajan

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 445 JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Kasaus kirjallisuueen Juho Kosiainen Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousieeiden iedekuna TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Helmikuu 2006 Laaia: Janne Lilavuori Ohaaa: Professori Kari Heimonen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA TYRNÄVÄN KUNTA JUURTUMISEN PAIKKA PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA SUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUALUE s. 3 2 SUUNNITELMAN RATKAISUT s. 4 2.1 KALUSTEET JA VARUSTEET s. 4 2.2 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat!

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat! MAA Koe 7..03 A-osio. Ei laskina! Valise seuraavisa kolmesa ehäväsä vain kaksi joihin vasaa! A. a) Mikä on funkion f(x) määrieljoukko, jos f( x) x b) Muua ulomuooon: 4a 8a 4 A. a) Rakaise hälö: x 4x b)

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

MÄNTTÄ KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2. 12. 2005 ARKKITEHTUURITOIMISTO HEIKKINEN- KOMONEN OY JWM- ENGINEERING OY, WSP LT- KONSULTIT OY

MÄNTTÄ KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2. 12. 2005 ARKKITEHTUURITOIMISTO HEIKKINEN- KOMONEN OY JWM- ENGINEERING OY, WSP LT- KONSULTIT OY MÄNTTÄ KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2. 12. 2005 ARKKITEHTUURITOIMISTO HEIKKINEN- KOMONEN OY JWM- ENGINEERING OY, WSP LT- KONSULTIT OY MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 3 Valaisinyypi

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista Rahoiusriski ja johdannaise Mai Esola lueno Sokasisisa prosesseisa . Markov ominaisuus Markov -prosessi on sokasinen prosessi, missä ainoasaan muuujan viimeinen havaino on relevani muuujan seuraavaa arvoa

Lisätiedot

KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liite 2.3. Varisto, Martinkyläntien meluselvitys välillä Vihdintie - Riihimiehentie Vantaan kaupunki

KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liite 2.3. Varisto, Martinkyläntien meluselvitys välillä Vihdintie - Riihimiehentie Vantaan kaupunki KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liie 2.3 Variso, Marinylänien eluselviys välillä Vihdinie - Riihiiehenie Vanaan aupuni Variso, Marinylänien eluselviys välillä Vihdinie Riihiiehenie, Vanaa 2(11) Meluselviys Vanaan

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

A 035/2012 Raivion asemakaavan muutos. Liite 8: Asemakaavakartan ja määräysten pienennös sekä havainnekuvia

A 035/2012 Raivion asemakaavan muutos. Liite 8: Asemakaavakartan ja määräysten pienennös sekä havainnekuvia ..0 A 0/0 Raivion asemakaavan muuos Liie : Asemakaavakan ja määräysen pienennös sekä havainnekuvia 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No

Lisätiedot

Tampereen keskusta-alue. Puhtaanapitoluokitus 2013

Tampereen keskusta-alue. Puhtaanapitoluokitus 2013 Tampereen keskusta-alue Puhtaanapitoluokitus 2013 Työn tausta, tavoitteet ja rajaukset Keväällä 2010 luotiin Tampereen Keskustan yleisille alueille puhtaanapitoluokitus Kadut Viheralueet Puistot Torit

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla BoF Online 3 29 Finanssipoliiikan ehokkuudesa Yleisen asapainon arkaseluja Aino-mallilla Juha Kilponen Tässä julkaisussa esiey mielipiee ova kirjoiajan omia eiväkä välämää edusa Suomen Pankin kanaa. Suomen

Lisätiedot

Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS

Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS 24.2.2015 Sivu 2/11 Sisällysluettelo sivu no Käsitteistä.. 3 Yleistä.. 4 4.1 Yleiset tehtävät.. 4 4.2 Viherrakenteet.. 4 4.2.1 Nurmikot

Lisätiedot

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli Sanomalehien kysynä Suomessa Sanomalehien kysynnän kehiymisä seliävä ekonomerinen malli Heikki Nikali, Iella BI Research series - Tukimussarja 7/2014 12.3.2014 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammaikorkeakoulun pedagogisen sraegian mukaan ohuksen avoieena on edisää opiskelijoiden siouumisa opiskeluunsa, ukea heidän yksilöllisiä uravalinoan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI 632/Akm 22. TÄHTINIEMI, Tähtiniemen rantasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 16.02.2012

HEINOLAN KAUPUNKI 632/Akm 22. TÄHTINIEMI, Tähtiniemen rantasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 16.02.2012 HENOLAN KAUPUNK /Akm. TÄHTNEM, Tähiniemen ranasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS.0.0 Asemakaavan muuos koskee Tähiniemen kaupunginosan (.) korelia 0 ja osia siihen liiyväsä virkisysalueesa. Asemakaavan

Lisätiedot

x v1 y v2, missä x ja y ovat kokonaislukuja.

x v1 y v2, missä x ja y ovat kokonaislukuja. Digiaalinen videonkäsiel Harjoius, vasaukse ehäviin 4-0 Tehävä 4. Emämariisi a: V A 0 V B 0 Hila saadaan kanavekorien (=emämariisin sarakkee) avulla. Kunkin piseen paikka hilassa on kokonaisluvulla kerroujen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005 Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihelu Suomessa vuosina 1776 2005 Heli Elina Haapalainen (157 095) 26.11.2007 Joensuun Yliopiso Maemaais- luonnonieeiden iedekuna Tieojenkäsielyieeen

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä Dynaaminen opimoini ja ehdollisen vaaeiden meneelmä Meneelmien keskinäinen yheys S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 10 - Peni Säynäjoki Opimoiniopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Meneelmien yhäläisyyksiä

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA

SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA 10.10.2004 1/2004 Hannes Kaadu Kuluajahinainflaaion miaaminen Yhdysvalloissa 2 Kuluajahinainflaaion miaaminen Yhdysvalloissa Kansanalousosason yöpapereia

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Käyöohjee 51167634 09.13 s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla Lyhyesi Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

EROOSION TORJUNTA JA HULEVESIEN HALLINTA. Eg- Trading Oy

EROOSION TORJUNTA JA HULEVESIEN HALLINTA. Eg- Trading Oy EROOSION TORJUNTA JA HULEVESIEN HALLINTA Eg- Trading Oy 1) Rakennekatsaus 2) Haaste: hydrauliset voimat 3) Greenfix + Geoweb järjestelmä 4) Tutkimuskohde: Vantaan projekti (2009) Rakenteet Vallin yläpinta

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Sivu 2 Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEHTÄVÄLUETTELO 2.1 KOKONAISHINTAAN

Lisätiedot

combimat 300E Käyttöohje

combimat 300E Käyttöohje HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 300E Käyöohje Sisällyslueelo

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu Lyhyiden ja pikien korkojen ilasollinen vaihelu Tomi Pekka Juhani Marikainen Joensuun Yliopiso Maemaais-luonnonieeellinen iedekuna / Tieojenkäsielyieeen ja ilasoieeen laios / Tilasoiede Pro Gradu -ukielma

Lisätiedot

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Tammikuu 2009 Ohjaaja: Hannu Laurila Tero Särkijärvi TIIVISTELMÄ Tampereen yliopiso

Lisätiedot