Asennus- ja hoito-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja hoito-ohje"

Transkriptio

1 FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE Höganäs Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 Alkusana Kiios, eä osi allaslämpöpumpun Gullberg & Jansson AB:lä. Toivomme, eä se vasaa odouksiasi ja lämmiää uima-alaasi energiaehokkaasi monen vuoden ajan. äissä asennus- ja hoio-ohjeissa kerroaan, mien lämpöpumppu asenneaan ja mien siä käyeään, hoideaan ja huolleaan arkoiuksenmukaisen oiminnan varmisamiseksi. Lue sen vuoksi ohjee huolellisesi ennen uoeen käyöönooa ja huoloa. Gullberg & Jansson ei vasaa vaurioisa, joka johuva virheellisesä asennuksesa, vianmääriyksesä ai huollosa. Ysävällisin erveisin, Gullberg & Jansson AB MUISTI TUEKSI Täyä seuraava iedo, joka on hyvä piää käsillä mahdollisen ongelmien varala. Tuoe: Asenaja: Puhelin: Sarjanumero: Asennuspäivä:! Saa asennuksen yheydessä asennusodisuksen rekiseröiäväksi Gullberg & Jansson AB:llä. Täyä odisus ja posia se meille mahdollisimman pian! Emme vasaa mahdollisisa painovirheisä ja pidäämme oikeuden rakennemuuoksiin. Gullberg & Jansson AB ei vasaa väärisä ulkinnoisa, mahdollisisa ilmeisisä painovirheisä sekä niiden mahdollisisa seuraamuksisa.

3 Sisällyslueelo Yleisä ieoa Tuoeen kuvaus 4 Toiminaperiaae 4 Tuoeen osa ja arvikkee 5 Tärkeiä ieoja 5 Kuljeus ja säilyys 5 Asennus 5 Käyö ja oimina 5 Ylläpioruiini 5 Huolo ja uki 5 Muua 5 Asennuksen arkisuslisa 6 Takuuehdo 6 Turvallisuusohjee 6 Asennus Periaaepiirros 7 Laieen sijoius 7 Sijoius 7 Eäisyys uima-alaaseen 8 Kondenssiveden poisjohaminen 8 Pukiliiännä 8 Ohiuskykenä 8 Sähköasennus 8 Yksikön käynnisys 8-9 Ylläpio, huolo ja vianmääriys Vedenpoiso alveksi 13 Huolo 13 Vianmääriys 13 Vikakoodiaulukko 13 Vianmääriyskaavio 14 Tekninen kuvaus Kykenäkaavio PC Sähkökaavio 16 Yksivaiheliiänä 16 Kolmivaiheliiänä 17 V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P 18 Komponenien sijoius 18 Teknise iedo 19 Mia ja liiännä 19 H15/H20/H30/H30-3P/H60 20 Komponenien sijoius 20 Teknise iedo 21 Mia ja liiännä Käyö ja oimina LED-näyön kuvaus 10 Käyöparamerien muuaminen 10 Käyöilan valiseminen 11 Anuriarvojen arkisus 11 Kellon säääminen 12 Ajasimen säääminen ja akivoini 12 Ajasimen deakivoini 12

4 1 Yleisä ieoa Tässä luvussa on ausaieoa niisä allaslämpöpumpuisa, joia ämä asennus- ja hoio-ohje koskee. Mukana ova myös kaikki lämpöpumppuihin liiyvä eriyisen ärkeä iedo, akuuehdo ja urvallisuusohjee. Luvun iedo on arkoieu sekä käyäjille eä asenajille. Tuoeen kuvaus Malli V15/V20/V30/V30-3P/V60-3P ja H15/H20/H30/ H30-3P/H40/H60 ova eriyisesi uima- ja porealaiden energiaehokkaaseen lämmiykseen arkoieuja ilmavesilämpöpumppuja. Gullberg & Jansson AB on kehiäny ja suunniellu nämä malli Pohjoismaiden ilmasoon. Allaslämpöpumppujen rakenne varmisaa mahdollisimman hyvän hyöysuheen ja alhaisen ääniason. Kaikissa malleissa on: Klooria ja suolaveä kesävä iaanilämmönvaihdin Ympärisöysävällinen ja ehokas kylmäaine (R410a)* Ruosumaon koelo Ajasimella varuseu digiaalinen LED-näyö Alaan käyökaua pidenävä dynaaminen jäänpoisooimino Virausvahi ja jakoliiime akaava varman käyön ja helpon asennuksen * H60:n kylmäaine on R407c Toiminaperiaae Allaslämpöpumppuja käyeään ensi sijassa allasveden lämmiämiseen, mua niiä voidaan käyää arviaessa myös jäähdyykseen. Malleja ohjaaan virausvahdilla, joka oimii alaan kieropumpun ollessa käynnissä. Allaslämpöpumppu oimii parhaien, kun ulo- ja menoveden lämpöilaero on pieni. Suosielemme piämään ulo- ja menoveden lämpöilaeron 1 2 aseessa. Veden virausa säädellään ohiuskykimellä. Lue lisää ohiuskykennäsä luvusa 2 Asennus. Mallisomme kaikki lämpöpumpu on kehiey oimimaan mahdollisimman ehokkaasi Pohjolan ilmasossa. On kuienkin syyä muisaa, eä lämpöpumpun hyöysuhde on riippuvainen ulkoilman ja allasveden lämpöilasa. Ulkoisisa olosuheisa riippuen pumpun eho voi siis vaihdella eri vuodenaikoina. Kauden alkaessa, kun allasvesi on kylmää, lämpöpumppua on pideävä käynnissä jakuvasi pikän aikaa, joa allasveden lämpöila saadaan kohoamaan oivoulle asolle. Kun vesi on lämmenny arpeeksi, lämpöpumppu pysähyy auomaaisesi ja käynnisyy uudelleen arpeen mukaan. Uima-allas kannaaa aina peiää, kun siä ei käyeä, eenkin öisin. oin % allasveden lämmösä karkaa vedenpinnan kaua. Alaan peiäminen vähenää myös lämpöpumpun käyöaikaa. Gullberg & Janssonin lämpöpumpu ulee aina asenaa ulos, koska ne saava energiansa ympäröiväsä ilmasa. Lämpöpumpun ulee olla hyvin ilmasoiu eikä ilmankieroa saa esää millään avalla. Jos ilma jää kierämään lämpöpumpun ilmanooaukon ja ulospuhalluksen väliin, pumpun hyöysuhde heikkenee. Välä asenamasa lämpöpumppua meluherkkään paikkaan, esimerkiksi makuuhuoneen seinän viereen. Lämpöpumpun höyrysimeen saaaa muodosua huurrea ai jäää, mikä on äysin normaalia. Lämpöpumpussa käynnisyy ällöin auomaainen jäänpoisooimino. Jäänpoison pääyyä lämpöpumppu palaa normaaliohjelmaansa ja jakaa allasveden lämmiämisä. Mallisomme lämpöpumpu on arkoieu allasveden lämmiykseen ennen kaikkea oukokuusa syyskuuhun, joka on uima-alaan normaalia käyökaua. Allaslämpöpumpun normaali käyölämpöila: ulkoilman lämpöila 5 40 C ja veden lämpöila C. Pumppuja voidaan kuienkin käyää myös alhaisemmissa ulkolämpöiloissa, joen uimakaua voidaan haluaessa pidenää. On kuienkin ärkeää muisaa, eä ehaalla säädeyjä jäänpoisoparamereja voidaan ällöin jouua muuamaan, eä asennusa voidaan jouua äydenämään lämmiyskierukalla ja eä lämpöpumpun eho laskee alhaisemmassa ulkolämpöilassa. Takuu ei myöskään kaa jääymisen vuoksi rikkouunua lämmönvaihdina. Pääös alvikäyösä on käyäjän omalla vasuulla. Klorinaaori POOL Hiekkasuodain Kieropumppu Periaaepiirros H- ja V-sarjojen lämpöpumppujen asenamiseen 4

5 Yleisä ieoa Tuoeen osa ja arvikkee 1. Pääyksikkö 2. Asennusarvikkee Asennusohje Jakoliiime Vaimenava kumikappalee Talvipeie! Asennusarvikkee on pakau laieen sisään. Irroa huololuukku ja poisa arvikkee laieen sisälä. Huom! Asennuksessa arviavien pukien ja ohiuskykimen hankinnasa huolehii uima-alaan asenaja. Tärkeiä ieoja Kuljeus ja säilyys Pysyasennukseen arkoieu malli on kuljeeava pysyasennossa, koska kompressorin sisällä oleva ripususmekanismi saaaa vahingoiua, jos laie aseeaan vaaka-asenoon. Jos lämpöpumppua jouduaan asennuksen ai yhjennyksen yheydessä kallisamaan, se on ehävä mahdollisimman varovasi ja nopeasi. Alkuperäispakkauksen käyö vähenää kuljeusvaurioiden vaaraa. Poisa pakkausmaeriaali ja arkisa ennen asennusa, eei lämpöpumppu ole vahingoiunu kuljeuksen aikana. Ilmoia mahdollise kuljeusvahingo kuljeusliikkeelle. Asennus Allaslämpöpumppu asenneaan aina ulos, ja asennuksen saa ehdä vain siihen valuueu asenaja. Laie ulee asenaa ukevasi, suoraan asenoon ja koholleen maanpinnasa. Varmisa, eä alusa on asainen. Käyä alla esimerkiksi maalaaoja, beonijalusaa, kevysoraharkkoja ai vasaavaa. Lämpöpumpun sijoiuksessa ulee oaa huomioon äänen leviäminen. Laie on sijoieava sien, eä kompressorin ja puhalimen ääni häirisevä ympärisöä mahdollisimman vähän. Käyö ja oimina äyön parameri on säädey ehaalla eikä niiä normaalisi arvise muuaa. Lämpöilaksi on säädey 27 C. Jos halua kohoaa lämpöilaa, arkisa ensin, eei korkeampi lämpöila ole risiriidassa uima-allasasennuksen mahdollisen akuiden kanssa. Huolooime On ärkeää poisaa allaslämpöpumpusa vesi alveksi. Maeriaaliakuu ei kaa puueellisesa hoidosa aiheuuneia jääymisvahinkoja. Vedenpoison yheydessä myös lämmönvaihdin on huuhdoava sen sisälle mahdollisesi jääneiden kerrosumien poisamiseksi. Lue lisää vedenpoisosa luvusa 4 Ylläpio, huolo ja vianmääriys. Tarkisa säännöllisesi, eei ilmanooaukon risikko ole lehien, lumen ai muun ukkima. Vahdi kylmällä ilmalla, eei laieen alle pääse muodosumaan liikaa huurrea ai jäää. Laieen ulkopina voidaan arviaessa puhdisaa kosealla liinalla. Varo kuienkin naarmuamasa laieen pinaa. Suosielemme vahaamaan pinnan vähinään kerran vuodessa parhaan kesävyyden varmisamiseksi. Huolo ja uki Allaslämpöpumpu on suunnielu oimimaan luoeavasi pikän aikaa. Mahdollisen vian ilmeessä oa yheys lämpöpumpun asenajaan. Jos asenaja oeaa, eä kyseessä on maeriaali- ai valmisusvirhe, hän pyyää meiä arkasamaan vahingon ja korjaamaan sen. Ilmoia aina uoeen sarjanumero, joka löyyy LED-näyön alapuolella olevasa merkinäkylisä. Yleinen vianmääriysopas löyyy luvusa 4 Ylläpio, huolo ja vianmääriys. Muua Laieen saa korjaa ainoasaan siihen valuueu asenaja ai korjaamo. Korjauksissa on käyeävä alkuperäisiä varaosia. Lämpöpumppuun voi yhdisää aurinkokerääjän. Oa yheys jälleenmyyjääsi ai G & J:iin, jos sinulla on kysyävää asennuksesa. Aurinkokerääjän kuumenamaa veä ei saa johaa suoraan allaslämpöpumppuun, koska liian kuuma vesi voi vahingoiaa lämpöpumppua. Saa asennuksen yheydessä asennusodisuksen rekiseröiäväksi Gullberg & Jansson AB:llä. Täyä odisus ja posia se meille mahdollisimman pian! Jäänpoisossa ja käyössä saaaa synyä paljon sulamis- ja kondenssiveä. Sen vuoksi on ärkeää huolehia siiä, eä vesi pääsee valumaan pois. Laie on asenneava sien, eä ilma pääsee kierämään höyrysimen ympärillä. Välä sijoiamasa lämpöpumppua sien, eä ilma jää kierämään ilmanooaukon ja ulospuhalluksen väliin, koska ämä heikenää laieen ehoa. 5

6 Yleisä ieoa Asennuksen arkisuslisa Seuraava arkisuslisa anaa yleiskuvan allaslämpöpumpun asennuksesa. Sijoia lämpöpumppu ukevalle ja vaakasuoralle alusalle. Huolehdi hyväsä vedenpoisosa ja riiäväsä ilmansaannisa. Avaa laieen huololuukku ja poisa asennusarvikkee laieen sisälä. Varmisa, eä mukana ova kaikki arviava osa. Asenna lämpöpumppu ohiuskykimen kanssa sarjaan hiekkasuodaimen jälkeen. Huolehdi siiä, eä ulo- ja menovesi kykeään oikein. Tee sähköliiännä. Käynnisä lämpöpumppu. Huolehdi riiäväsä vedenkierrosa ennen käynnisysä. Säädä viraus lämpöpumpulle sopivaksi. Tarkisa aseukse näyösä. Takuuehdo Järjeselmään kuuluva osa on kuljeeava, säilyeävä ja asenneava ja niiä on käyeävä ämän oppaan ohjeiden mukaan. Korjaukse saa eeää vain valuueulla asenajalla, ja korjauksissa saa käyää vain alkuperäisosia. Jos yllä mainiuja ehoja ei noudaea, akuu raukeaa. Turvallisuusohjee Lämpöpumpun käsielyssä, asennuksessa ja käyössä ulee aina noudaaa seuraavia urvallisuusohjeia: Tuoeen jäähdyysjärjeselmään saa kajoa ainoasaan valuueu henkilö. Kakaise aina vira ennen järjeselmään kajoamisa. Lue asennuksesa lisää luvusa 2. 6

7 700mm 2 Asennus Tässä luvussa selosamme lämpöpumppujen asennuksen peruseellisesi. Luku on arkoieu pääasiassa asenajille, mua myös uoeiden loppukäyäjä voiva lukea sen oppiakseen paremmin ymmärämään lämpöpumpun oiminaa. Periaaepiirros Klorinaaori POOL Hiekkasuodain Kieropumppu Tarkisa laieen eikei ennen ulo- ja menoveden liiämisä. Laieen sijoius Seuraava edellyykse akaava allaslämpöpumpun mahdollisimman hyvän oiminnan: Riiävä ilmansaani Riiävä vedenkiero Oikein ehy sähköasennus Allaslämpöpumppu voidaan asenaa ulkona periaaeessa mihin ahansa. Huolehdi kuienkin siiä, eei ilmanooaukon ja ulospuhalluksen iellä ole eseiä (kaso kuva alla). Lämpöpumppu ei arvise kaea. Jos kuienkin halua asenaa lämpöpumpun kaeuun ilaan, huolehdi siiä, eei pumpun ulospuhallusaukon iellä ole eseiä! Tämä koskee eriyisesi vaaka-asenoon asenneavia malleja. Alla olevissa kuvissa näkyy vaakasuunaisella ja pysysuunaisella ulospuhalluksella varuseujen lämpöpumppujen asennus. Sijoius Allaslämpöpumppu ulee asenaa ukevalle vaakasuoralle alusalle. Siä ei saa asenaa elineeseen kevyrakeneiselle seinälle ai ällaisen seinän läheisyyeen. Laie on sijoieava sien, eä kompressorin ja puhalimen ääni häirisevä ympärisöä mahdollisimman vähän. Laie ulee asenaa ukevasi, suoraan asenoon ja koholleen maanpinnasa. Varmisa, eä alusa on asainen. Käyä alla esimerkiksi maalaaoja, beonijalusaa, kevysoraharkkoja ai vasaavaa. Jäänpoisossa ja käyössä saaaa synyä paljon sulamis- ja kondenssiveä. Sen vuoksi on ärkeää huolehia siiä, eä vesi pääsee valumaan pois. Käyön aikana saaaa muodosua jopa 10 liraa kondenssiveä unnissa. Laie on sijoieava sien, eä höyrysinpakei saa riiäväsi ilmaa. Muussa apauksessa lämpöpumpun eho ja hyöysuhde saaava heikeä mm 800 mm 500 mm 700mm 500mm Ilmanooaukko 300mm Air inake Vaakasuunaisen mallin asennus 2500mm Pysysuunaisen mallin asennus 7

8 Asennus Eäisyys uima-alaaseen Allaslämpöpumppu asenneaan normaalisi uimaalaan puhdisuslaieison yheyeen pukiasennusen vähenämiseksi. Jos puke eriseään, lämpöhäviö on mahdollisimman vähäinen, mikäli pukien kokonaispiuus on eninään 30 m (uima-alaan ulo- ja menovesi). Kun pukien kokonaispiuus on 30 m, lämpöhäviö on karkeasi arvioiuna 0,6 kw unnissa allasveden ja pukia ympäröivän ilman 5 aseen lämpöilaeroa kohi. Tämä pidenää lämpöpumpun käyniaikaa 3 5 %. Kondenssiveden poisjohaminen Höyrysimessä ulkoilma lämpenee noin 5 10 C, jolloin vesihöyryä kondensoiuu höyrysinpakein lamelleihin. Jos ilmankoseus on korkea, veä voi kondensoiua unnissa runsaasi. Laieen pohjalevyssä on sen vuoksi useia reikiä, joiden kaua vesi pääsee valumaan pois. Laie on ärkeää sijoiaa sien, eä kondenssivesi pysyään johamaan pois ehokkaasi.! Kondenssivesi ei ole merkkinä laieen vuoamisesa. Pukiliiännä Allaslämpöpumppu liieään alaan kierojärjeselmään sen mukana oimieavilla 50 mm:n jakoliiimillä. Lämmönvaihimen ruuviliiänä kiriseään käsin. Järjeselmään asenneaan ohiuskykin, joka helpoaa huoloa ja mahdollisaa virauksen sääämisen allaslämpöpumpulle sopivaksi. Ohiuskykenä Suosielemme ohiuskykimen käyämisä kaikissa asennuksissa, joa viraus voidaan sääää allaslämpöpumpulle sopivaksi. Sopiva viraus saa lämpöpumpun käymään asaisesi ja vähenää pumpun kalleimman osan eli lämmönvaihimen kuluusa Ohiuskykimen säääminen Ohiuskykinä voidaan sääää eri avoin. Yksi yksinkeraisimmisa avoisa on seuraava: 1. Anna kaikkien veniilien olla auki. 2. Tarkisa ulo- ja menoveden lämpöila (näyön parameri A ja B). Kaso luku Jos lämpöilaero on yli 2 asea, sulje ohiuskykinä vähiellen, kunnes ero on 1 2 asea Jos näyössä näkyy EE3, järjeselmän viraus on liian heikko. Ohiuskykinä on ällöin suljeava lisää virauksen lisäämiseksi allaslämpöpumpun läpi. Avaa ensin kaikki veniili ohiusveniilin sääämisen helpoamiseksi. Sähköasennus Sähkö kykeään allaslämpöpumpun kykenärasiaan, joka löyyy eupaneelin akaa. Laieessa ulee olla käyökakaisin (varokkeella ai ilman) hyvin näkyvässä paikassa. Käyökakaisin suojaa laieen ahaomala käynnisykselä esimerkiksi huollon yheydessä. Vaikka lämmönvaihdin on erisey sähköisesi muusa järjeselmäsä ja se eroaa allasveden sähköliiännöisä, laie ulee maadoiaa oikosulun ehkäisemiseksi. Liiänäkappaleessa on vielä yksi liiänä, 1 ja 2. Tää liiänää voidaan käyää, jos allaslämpöpumppuun haluaan liiää erillinen kieropumppu. Luvusa 5 löyyvässä sähkökaaviossa on yksiyiskohainen kuvaus laieen sähköasennuksisa.! 3-vaihekoneiden asennuksessa vaiheiden on olava oikeassa järjesyksessä, joa kone voi käynnisyä. Jos kone ei käynnisy ensimmäisellä yriämällä, vaihda kahden vaiheen paikkaa, jolloin kone käynnisyy. Laieen käynnisys Ohiusveniili Uima- ai poreallasveden lämmiämiseksi on ensin käynniseävä alaan kieropumppu, jolloin vesi pääsee kierämään lämmönvaihimen kaua. Käynnisä allaslämpöpumppu ensimmäisen kerran seuraavasi: 1. Käynnisä alaan kieropumppu. Tarkisa mahdollise vuodo ja eä vesi viraa uima-alaan ja lämpöpumpun välillä. 2. Käynnisä syööjännie ja arkisa käyöaseukse laieen näyösä. 8

9 Asennus 3. Paina näyön O/OFF-painikea, jolloin laie käynnisyy muuaman sekunnin kuluua. 4. Tarkisa muuaman minuuin kuluua, eä laieen puhalama ilma on kylmempää kuin ulkoilman lämpöila (5 10 ºC). 5. Pysäyä uima-alaan kieropumppu ja arkisa, eä allaslämpöpumppu pysähyy auomaaisesi. 6. Pidä järjeselmä käynnissä vuorokauden ympäri, kunnes oivou lämpöila on saavueu. Allaslämpöpumppu pysähyy vasa kun oivou lämpöila on yliey 1 aseella. Lämpöpumppu käynnisyy sen jälkeen uudelleen, kun allasveden lämpöila on pudonnu 1 aseen säädeyn lämpöilan alle. Virausvahi: Allaslämpöpumpussa on virausvahi, joka esää käyön, kun vedenviraus ei ole riiävä. Aikaviive: Kompressori käynnisyy noin 1 minuuin viiveellä. Täen haluaan esää oisuva uudelleenkäynnisykse ja ehkäisä kompressorin kulumisa. Jo lyhy sähkökakos akivoi 1 minuuin käynnisysviiveen. 9

10 3 Käyö ja oimina LED-näyön kuvaus LED-näyö on kuvau seuraavassa. äyökuvissa näkyvä ehaalla säädey parameriarvo, joia ei normaalisi arvise muuaa. Voi arkisaa laieen ilan käyön aikana nuolipainikkeiden avulla. Voi arkisaa ulo- ja menoveden lämpöilan, höyrysimen ilan ja ulkoilman lämpöilan.! Huomaa, eä laieen on olava valmiusilassa paramereja muueaessa. Jos miään painikkeia ei ole paineu 5 sekunnin sisällä, LED-näyössä näkyy uloveden lämpöila. Kun laie on valmiusilassa, näyössä näkyy kello. Käyöparamerien muuaminen 1. Asea laie valmiusilaan painamalla O/OFF-painikea. äyössä näkyy kello. 2. Valise parameri 0 9 nuolipainikkeiden avulla. 3. Paina yhä aikaa alas MODE ja O/OFF. 4. Parameriarvon vilkkuessa voi sääää siä nuolipainikkeilla sekunnin kuluua näyössä näkyy aas kello ja aseus on ehy 6. Voi arkisaa aseuksen nuolipainikkeiden avulla. 7. Käynnisä laie uudelleen O/OFF-painikkeella. Painamalla voi arkisaa käyöparameri ja sääää niiä Valisemalla voi sääää kellonaikaa TIMER O Valisemalla TIMER O voi aseaa käynnisysajan Valisemalla TIMER OFF voi aseaa pysäyysajan Valisemalla MODE voi muuaa käyöilaa Painamalla O/OFF voi käynnisää ja pysäyää laieen TIMER O Parameri 0: Alaan oivou lämpöila jäähdyysilassa. (8 28 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameri 1: Alaan oivou lämpöila lämmiysilassa. (15 40 C) Parameri 2: Jäänpoisojen välinen aika. (30 90 min) Parameri 3: Jäänpoison aloiuslämpöila. ( 30 0 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameri 4: Jäänpoison pysäyyslämpöila. (0 30 C) Parameri 5: Jäänpoison enimmäiskeso (0 15 min) 10 Parameri 6: Järjeselmien määrä. HUOM! Ei saa muuaa!

11 Käyö ja oimina TIMER O TIMER O TIMER O Parameri 7: Auomaainen uudelleenkäynnisys sähkökakoksen sauessa. (0 = Ei / 1 = Kyllä) Parameri 8: (0 = Jäähdyysila / 1 = Lämmiys- ai jäähdyysila / 2 = Ei käyössä / 3 = Lämmiysila) Parameri 9: Ulkoinen pumppu. (0 = Aina käynnissä / 1 = Käynnissä yhä aikaa kompressorin kanssa) Käyöilan valiseminen 1. Käynnisä laie painamalla O/ OFF. ormaalikäyössä näyössä näkyy uloveden lämpöila ja käyöila. 2. Jos parameriin 8 on säädey 1, jäähdyys- ja lämmiysilan välillä voidaan vaihdella valisemalla MODE. TIMER O Käyöilaksi on säädey lämmiys TIMER O Käyöilaksi on säädey jäähdyys Anuriarvojen seliykse TIMER O TIMER O TIMER O Tuloveden lämpöila Menoveden lämpöila Höyrysinpakein lämpöila TIMER O TIMER O Kuumakaasun lämpöila Ympäröivän ilman lämpöila 11

12 Käyö ja oimina Kellon säääminen 1. Valise. äyössä näkyy ämänhekinen aika. 2. Paina uudelleen. Tunimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 3. Paina uudelleen. Minuuimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 4. Tallenna aika painamalla uudelleen. TIMER O Kellon säääminen Ajasimen säääminen ja akivoini Laie voidaan käynnisää ja pysäyää eri kellonaikoina. Laieessa on käynnisys- ja pysäyysajasin. Painikkeiden yläpuolella näkyvä valodiodi osoiava, onko ajasin akivoiu. Käynnisysajasimen säääminen: 1. Valise TIMER O. äyössä näkyy nykyinen ajasinaika. 2. Paina uudelleen TIMER O. Tunimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 3. Paina uudelleen TIMER O. Minuuimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 4. Tallenna aika painamalla uudelleen TIMER O. TIMER O Käynnisysajasimen säääminen Ajasimen deakivoini 1. Valise TIMER O ai. 2. Valise. Valodiodi sammuu ja ajasin on ny pois päälä. TIMER O Pysäyysajasimen säääminen Pysäyysajasimen säääminen: 5. Valise. äyössä näkyy nykyinen ajasinaika. 6. Paina uudelleen. Tunimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 7. Paina uudelleen. Minuuimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 8. Tallenna aika painamalla uudelleen. 12

13 4 Ylläpio, huolo ja vianmääriys Vedenpoiso alveksi On eriäin ärkeää poisaa laieesa vesi ennen alvisäilyysä! Takuu ei kaa jääymisen vuoksi rikkouunua iaanilämmönvaihdina! Vesi voidaan poisaa käeväsi irroamalla ulo- ja menoveden liiospuke. Tarkisa sen jälkeen, eä vesi on valunu pois. Vedenpoison yheydessä on hyvä myös puhdisaa lämmönvaihdin.! Jos ole vähänkin epävarma siiä, mien vedenpoiso ulee suoriaa, oa yheys jälleenmyyjään! Takuu ei kaa vedenpoison laiminlyönnisä johuneen jääymisen vuoksi rikkouunua lämmönvaihdina! Huolo Puhdisa uima-/porealaan suodain säännöllisesi riiävän vedenkierron varmisamiseksi. Varmisa säännöllisin väliajoin, eä vedenpoiso ja uuleus laieen ympärisössä oimiva hyvin. Lämmönvaihimen puhdisaminen varmisaa sen ehokkaan oiminnan ja sääsää energiaa. Puhdisus hoiuu käevimmin ennen alvea ehävän vedenpoison yheydessä. Huuhele lämmönvaihdin esimerkiksi puuarhalekulla ja yhjennä se kunnolla. äin saa Virhekoodiaulukko 13 huuhdoua pois lämmönvaihimen sisälle mahdollisesi kerynee kloorikerrosuma. Tarkisa virransyöö ja kaapeliliiännä säännöllisesi. Jos laie ei käy normaalisi, sammua se ja oa yheyä laieen asenajaan. Varmisa säännöllisin väliajoin, eä höyrysinpakei on ehjä ja puhdas. Puhdisa se arviaessa sivelimellä ja pölynimurilla, ei painepesurilla. Jakuva huolo akaa lämpöpumpun mahdollisimman hyvän oiminnan. Laieen ulkopina voidaan arviaessa puhdisaa kosealla liinalla. Varo kuienkin naarmuamasa laieen pinaa. Suosielemme vahaamaan pinnan vähinään kerran vuodessa parhaan kesävyyden varmisamiseksi. Ennen alven uloa poisa vesi ja peiä lämpöpumppu! Vianmääriys Mahdollisen vian ilmeessä oa yheys lämpöpumpun asenajaan. Jos asenaja oeaa, eä kyseessä on maeriaaliai valmisusvirhe, hän pyyää meiä arkasamaan vahingon ja korjaamaan sen. Ilmoia aina uoeen sarjanumero. Liieessä on myös avallisia kysymyksiä vasauksineen. Lue ne aina ennen kuin oa yheyä jälleenmyyjään. Saauasi virheilmoiuksen, yriä käynnisää laie uudelleen sammuamalla vira käyökakaisimesa ja käynnisämällä se sien uudelleen. Jos ämä ei aua, yriä rakaisa ongelma noudaamalla alla olevan aulukon ohjeia ja käynnisämällä järjeselmä sen jälkeen uudelleen. Käyöhäiriö Vikailmoius Syy Toimenpide Tuloveden anurivika PP1 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Menoveden anurivika PP2 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Höyrysimen anurivika PP3 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Kuumakaasun anurivika PP4 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Ulkoilman anurivika PP5 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Korkeapainesäädin EE1 Kaasupaine liian korkea. Käynnisä laie uudelleen. Jos vika jakuu, oa yheys asenajaan. Maalapainesäädin EE2 Kaasupaine liian alhainen. Käynnisä laie uudelleen. Jos vika jakuu, oa yheys asenajaan. Virausvahi Tulo- ja menoveden lämpöilaero liian suuri Jääymissuoja EE3 PP6 PP7 Heikko viraus ai järjeselmässä ei ole veä Riiämäön vedenviraus, ulo- ja menoveden lämpöilaero 12 C Tuloveden lämpöila alle 4 C ja ulkolämpöila 0 C ai kylmempi Kommunikaaiovirhe EE8 Ei yheyä ohjausyksikköön Tarkisa vedenviraus ja säädä mahdollisesi ohiuskykinä Tarkisa vedenviraus Auomaainen lämmiysila Tarkisa ohjausyksikön ja näyön välinen liiänä

14 Ylläpio, huolo ja vianmääriys Vianmääriyskaavio Käyöhäiriö Syy Toimenpide 1. Lämpöpumppu on valmiusilassa. 1. Paina O/OFF-painikea. 2. Lämpöpumppu on jäähdyysilassa. Aseeua allasveden lämpöilaa ei saavuea. Lämpöpumppu ukkeuuu jääsä. Virausvahi anaa hälyyksen EE3. 3. Lämpöpumppu on liian pieni alaaseen nähden. 4. Ulkolämpöila on liian alhainen. 5. Alaan erisys on riiämäön. 6. Kuumakaasun lämpöila on liian alhainen. 1. Alaan lämpöila alle 15 C. 2. Poikkeuksellisen korkea ilmankoseus. 3. Ulkoilman lämpöila alle 5 C. 1. Viraus on liian heikko. 2. Muua käyöilaksi Heaing mode luvun 3 ohjeiden mukaan. 3. Tarvise isomman lämpöpumpun. 4. Kausi on ohi. Tarvise isomman lämpöpumpun. 5. Allas ulee peiää. 6. Kuumakaasun anurin (parameri D) ulee näyää yli 45 C. 1. Säädä jäänpoison paramereihin korkeampi pysäyyslämpöila ja/ ai pidempi jäänpoisoaika. Käyä lämpöpumppua arviaessa jäähdyysilassa jään sulaamiseksi. Kaso luku Tarkisa, eä puhdisuslaieiso on käynnissä. 2. Tarkisa hiekkasuodain huuhdo arviaessa. 3. Tarkisa ohiuskykennän aseukse. 14

15 5 Tekninen kuvaus Kykenäkaavio PC1000 OUT3 OUT4 OUT5 AC- 3 4 OUT1 3 4 OUT2 PC1000 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD C6 DI06 GD GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 ro Merkinä Kuvaus 1 OUT1 Kompressorireleen ohjaussignaali (230 VAC) 2 OUT2 Kieropumpun ohjaussignaali (230 VAC) 3 OUT3 eliieveniilin ohjaussignaali (230 VAC) 4 OUT4 Puhallinmooorin ohjaussignaali (230 VAC) 5 OUT5 Ohjaussignaali ei käyössä (230 VAC) 6 AC- ollajoho (230 VAC) 7 C1/C2 Syööjännie (12 VAC) 8 ET/GD/12V äyö 9 DI01/GD Ulkoinen On/Off-kykin (digiaaliulo) 10 DI02/GD Virausvahi (digiaaliulo) 11 DI03/GD Maalapainesääimen signaali (digiaaliulo) 12 DI04/GD Korkeapainesääimen signaali (digiaaliulo) 13 DI05/GD Mode inpu (digiaaliulo) 14 DI06/GD Anuriulo ei käyössä (digiaaliulo) 15 AI01/GD Anuriulo ei käyössä (analoginen ulo) 16 AI02/GD Tuloveden lämpöila (analoginen ulo) 17 AI03/GD Menoveden lämpöila (analoginen ulo) 18 AI04/GD Höyrysinpakein lämpöila (analoginen ulo) 19 AI05/GD Ulkoilman lämpöila (analoginen ulo) 20 AI06/GD Anuriulo ei käyössä (analoginen ulo) 15

16 Tekninen kuvaus Sähkökaavio Yksivaiheliiänä L CC KM1 Sof sar P2 CC BLK COMP WHT CC CR CS L L COM O P10 CS RED C R C1 CR C2 BLK BLU FM KM1 K1 7 8 L KM1 CH OLY FOR V15 H15 OLY FOR V20/30/40 H20/30 RED L HL L RED BLU P L 1 2 TO POWER SUPPLY 230 VAC / 50 Hz AT Ulkoanuri COMP Kompressori CH Kompressorilämmiin CT Höyrysinanuri ET Kuumakaasuanuri FM Puhallinmooori FS Virausvahi HL LED-indikaaori HP Korkeapainesäädin IT Tuloveden anuri KM1 Kompressorin konakori LP Maalapainesäädin OT Menoveden anuri TC Muunaja 4V eliieveniili 4V 4V 4V RED OUT3 OUT4 OUT5 AC V TC 12V BR BLU Y/G L K1 OUT1 FS FS LP LP HP HP FS 3 4 OUT2 PC1000 LP L P HP 3 4 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD Conroller C6 DI06 GD GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AT AT CT CT OT OT IT IT ET ET AI01 50K V15/20/30/40 H15/20/30 CC BLK CC COMP WHT CC CR CS RED C1 CS ST C2 CR K1 KM1 1 KM-6 CO Sof sar START COMP-R COMP-R ST CR CR CR CR CR K4 K4 7 8 CH L KM F L F K4 F 7 8 C3 BLU FM1 RED C4 BLU BLK FM2 RED KM1 L RED BLU L L L L L AT COMP CT ET FM FS HL TO POWER SUPPLY 230 VAC / 50 Hz P L 1 Ulkoanuri HP Kompressori IT Höyrysinanuri KM1 KuumakaasuanuriLP Puhallinmooori OT Virausvahi TC LED-indikaaori 4V 2 4V 4V 4V K4 Korkeapainesäädin Tuloveden anuri Kompressorin konakori Maalapainesäädin Menoveden anuri Muunaja eliieveniili OUT3 OUT4 OUT5 AC V TC 12V L K1 OUT1 3 4 LP P PC1000 FS FS LP LP 3 4 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD BR BLU Y/G Conroller FS L OUT2 HP HP HP HL C6 DI06 GD GD AT AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AT CT CT OT OT IT IT ET ET AI01 50K H60 16

17 Tekninen kuvaus Kolmivaiheliiänä L2 L3 L2 L3 L2 L3 RED BLK WHT BLU L2 L3 L2 L3 TO POWER SUPPLY 400 VAC / 50 Hz KM2 L2 L3 P1 P2 P3 L2 L3 KM1 L2 L3 U1 V1 W1 RED BLK WHT BLK U V W 3 COMP1 C2 FM ORG AT Ulkoanuri COMP Kompressori CH Kompressorilämmiin CT Höyrysinanuri ET Kuumakaasuanuri FM Puhallinmooori FS Virausvahi HP Korkeapainesäädin HL LED-indikaaori IT Tuloveden anuri KM1 Kompressorin konakori KM2 Pumpun konakori LP Maalapainesäädin OT Menoveden anuri PM Vaihejärjesyksen ilmaisin 4V eliieveniili TC Muunaja BLU KM1 CH WHT V 4V V30-3P/V60-3P H30-3P 4V 01 ORG OUT3 OUT4 OUT5 AC- 230V TC 12V BR 7 8 BLU Y/G K1 KM1 3 4 OUT1 FS FS LP FS K2 3 4 OUT2 PC1000 LP HP HP LP KM2 HP C19 1 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD Conroller (A) 14PM L2(B) 12 L3(C) HL C6 DI06 GD L3 L2 GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 AT AT CT CT OT OT IT IT ET ET 50K 17

18 Tekninen kuvaus V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P Komponenien sijoius Komponenien sijoius 1 Suojaverkko 2 Höyrysinpakei 3 Lämmönvaihdin 4 Kompressori 5 eliieveniili 6 Pelikoelo päällys 7 Puhallinmooori 8 Pelikoelo oikea 9 Suojalevy 10 Elekroniikkalaaikko 11 Muunaja 12 Elekroniikkalaaikko runko 13 Elekroniikkalaaikko kansi 14 Pelikoelo edusa 15 Liiänäkappale 16 Liiänäkappale 17 Ohjausyksikkö 18 Konakori 19 Puhallinmooorin kondensaaori 20 Kompressorin kondensaaori 21 PVC-risi 22 PVC-levy (80 x 80 mm) 23 Pelikoelo runko 24 Virausvahi 25 PVC-muka 26 Pelikoelo vasen 27 LED-näyö 18

19 Teknise iedo Tekninen kuvaus Malli V15 V20 V30 V30-3P V40 V60-3P Lämmiyseho 1 kw Ooeho kw Lämmiyskapasieei 2 m Käyöjännie 230 VAC 1-vaihe 50 Hz 400 VAC 230 VAC 400 VAC Käyövira A Sulakkeen koko A Kompressori Roaaiokompressori Kierukkakompressori Kylmäaineen määrä (R410a) kg Puhalimen kuluus W imellinen ilmanviraus m 3 /h Ääniaso (1 m) db(a) Vesiliiänä mm 50 mm imellinen vedenviraus m 3 /h imellisen virauksen painehäviö bar Painesääimen kakaisuarvo HP bar 44 (sulkeuuu uudelleen 32 bar:ssa) Painesääimen kakaisuarvo LP bar 0,2 (sulkeuuu uudelleen 1,5 bar:ssa) Korkeus mm Leveys mm Syvyys mm Paino kg Lämmiysehon miauksessa ulkoilman lämpöila oli 24 C / 19 C, DB / WB (Dry bulb / We bulb). Tuloveden lämpöila 27 C. 2 Lämmiyskapasieei on ohjearvo ja edellyää, eä allas on erisey ja peiey öisin. Sarjan malli on arkoieu käyeäväksi oukokuusa syyskuuhun, joka on uima-alaan normaali käyökausi. Mia ja liiännä A B E A C D OUTLET ILET F G Malli Mia. V15 V20/V30/V30-3P V40/V60-3P A B C D E F G 92,5 92,

20 Tekninen kuvaus H15/H20/H30/H30-3P/H60 Komponenien sijoius Komponenien sijoius 1 Pelikoelo päällys 2 Suojaverkko ausa 3 Pelikoelo vasen 4 Puhallinmooorin eline 5 Suojaverkko vasen 6 Puhallinmooori 7 Pokuri 8 Pelikoelo edusa 9 Suojarisikko 10 Alusa 11 Väliseinä 12 eliieveniili 13 Lämmönvaihdin 14 Elekroniikkalaaikko 15 Huololuukku 16 Kompressori 17 Korkeapainesäädin 18 Maalapainesäädin 19 Virausvahi 20 Pelikoelo oikea 21 LED-näyö 22 Höyrysinpakei 23 Puhalimen kondensaaori 24 Liiänäkappale 25 Kompressorin kondensaaori 26 Puhalimen rele 27 Kompressorin rele 28 Ohjausyksikkö 20

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN.

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN. Käyttöohje 67 Lämmitysjärjestelmän tarkastus ennen käyttöä 67 Kun lämmitysjärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran 67 Lämmittimen käynnistys 68 Lepoasento 68 Asetusvalikko 68 Aktivoidut toiminnot 71

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250EK. Versio SW 1.24 30.10.07

Käyttöohje NILAN VGU250EK. Versio SW 1.24 30.10.07 äyttöohje NILAN VGU250E Versio SW 1.24 30.10.07 äyttöohje NILAN VGU250E Sisällysluettelo 2 Johdanto 3 Järjestelmätyypit 4 Lämpöanturien yleiskuvaus 4 Anturien sijainti 5 Turvatermostaatti 5 Ohjauspaneeli

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN VALOPETROOLILÄMMITIN R 5 X KÄYTTÖOHJE Hyvä asiakas, onnittelut valintasi johdosta! Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot