Asennus- ja hoito-ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja hoito-ohje"

Transkriptio

1 FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE Höganäs Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 Alkusana Kiios, eä osi allaslämpöpumpun Gullberg & Jansson AB:lä. Toivomme, eä se vasaa odouksiasi ja lämmiää uima-alaasi energiaehokkaasi monen vuoden ajan. äissä asennus- ja hoio-ohjeissa kerroaan, mien lämpöpumppu asenneaan ja mien siä käyeään, hoideaan ja huolleaan arkoiuksenmukaisen oiminnan varmisamiseksi. Lue sen vuoksi ohjee huolellisesi ennen uoeen käyöönooa ja huoloa. Gullberg & Jansson ei vasaa vaurioisa, joka johuva virheellisesä asennuksesa, vianmääriyksesä ai huollosa. Ysävällisin erveisin, Gullberg & Jansson AB MUISTI TUEKSI Täyä seuraava iedo, joka on hyvä piää käsillä mahdollisen ongelmien varala. Tuoe: Asenaja: Puhelin: Sarjanumero: Asennuspäivä:! Saa asennuksen yheydessä asennusodisuksen rekiseröiäväksi Gullberg & Jansson AB:llä. Täyä odisus ja posia se meille mahdollisimman pian! Emme vasaa mahdollisisa painovirheisä ja pidäämme oikeuden rakennemuuoksiin. Gullberg & Jansson AB ei vasaa väärisä ulkinnoisa, mahdollisisa ilmeisisä painovirheisä sekä niiden mahdollisisa seuraamuksisa.

3 Sisällyslueelo Yleisä ieoa Tuoeen kuvaus 4 Toiminaperiaae 4 Tuoeen osa ja arvikkee 5 Tärkeiä ieoja 5 Kuljeus ja säilyys 5 Asennus 5 Käyö ja oimina 5 Ylläpioruiini 5 Huolo ja uki 5 Muua 5 Asennuksen arkisuslisa 6 Takuuehdo 6 Turvallisuusohjee 6 Asennus Periaaepiirros 7 Laieen sijoius 7 Sijoius 7 Eäisyys uima-alaaseen 8 Kondenssiveden poisjohaminen 8 Pukiliiännä 8 Ohiuskykenä 8 Sähköasennus 8 Yksikön käynnisys 8-9 Ylläpio, huolo ja vianmääriys Vedenpoiso alveksi 13 Huolo 13 Vianmääriys 13 Vikakoodiaulukko 13 Vianmääriyskaavio 14 Tekninen kuvaus Kykenäkaavio PC Sähkökaavio 16 Yksivaiheliiänä 16 Kolmivaiheliiänä 17 V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P 18 Komponenien sijoius 18 Teknise iedo 19 Mia ja liiännä 19 H15/H20/H30/H30-3P/H60 20 Komponenien sijoius 20 Teknise iedo 21 Mia ja liiännä Käyö ja oimina LED-näyön kuvaus 10 Käyöparamerien muuaminen 10 Käyöilan valiseminen 11 Anuriarvojen arkisus 11 Kellon säääminen 12 Ajasimen säääminen ja akivoini 12 Ajasimen deakivoini 12

4 1 Yleisä ieoa Tässä luvussa on ausaieoa niisä allaslämpöpumpuisa, joia ämä asennus- ja hoio-ohje koskee. Mukana ova myös kaikki lämpöpumppuihin liiyvä eriyisen ärkeä iedo, akuuehdo ja urvallisuusohjee. Luvun iedo on arkoieu sekä käyäjille eä asenajille. Tuoeen kuvaus Malli V15/V20/V30/V30-3P/V60-3P ja H15/H20/H30/ H30-3P/H40/H60 ova eriyisesi uima- ja porealaiden energiaehokkaaseen lämmiykseen arkoieuja ilmavesilämpöpumppuja. Gullberg & Jansson AB on kehiäny ja suunniellu nämä malli Pohjoismaiden ilmasoon. Allaslämpöpumppujen rakenne varmisaa mahdollisimman hyvän hyöysuheen ja alhaisen ääniason. Kaikissa malleissa on: Klooria ja suolaveä kesävä iaanilämmönvaihdin Ympärisöysävällinen ja ehokas kylmäaine (R410a)* Ruosumaon koelo Ajasimella varuseu digiaalinen LED-näyö Alaan käyökaua pidenävä dynaaminen jäänpoisooimino Virausvahi ja jakoliiime akaava varman käyön ja helpon asennuksen * H60:n kylmäaine on R407c Toiminaperiaae Allaslämpöpumppuja käyeään ensi sijassa allasveden lämmiämiseen, mua niiä voidaan käyää arviaessa myös jäähdyykseen. Malleja ohjaaan virausvahdilla, joka oimii alaan kieropumpun ollessa käynnissä. Allaslämpöpumppu oimii parhaien, kun ulo- ja menoveden lämpöilaero on pieni. Suosielemme piämään ulo- ja menoveden lämpöilaeron 1 2 aseessa. Veden virausa säädellään ohiuskykimellä. Lue lisää ohiuskykennäsä luvusa 2 Asennus. Mallisomme kaikki lämpöpumpu on kehiey oimimaan mahdollisimman ehokkaasi Pohjolan ilmasossa. On kuienkin syyä muisaa, eä lämpöpumpun hyöysuhde on riippuvainen ulkoilman ja allasveden lämpöilasa. Ulkoisisa olosuheisa riippuen pumpun eho voi siis vaihdella eri vuodenaikoina. Kauden alkaessa, kun allasvesi on kylmää, lämpöpumppua on pideävä käynnissä jakuvasi pikän aikaa, joa allasveden lämpöila saadaan kohoamaan oivoulle asolle. Kun vesi on lämmenny arpeeksi, lämpöpumppu pysähyy auomaaisesi ja käynnisyy uudelleen arpeen mukaan. Uima-allas kannaaa aina peiää, kun siä ei käyeä, eenkin öisin. oin % allasveden lämmösä karkaa vedenpinnan kaua. Alaan peiäminen vähenää myös lämpöpumpun käyöaikaa. Gullberg & Janssonin lämpöpumpu ulee aina asenaa ulos, koska ne saava energiansa ympäröiväsä ilmasa. Lämpöpumpun ulee olla hyvin ilmasoiu eikä ilmankieroa saa esää millään avalla. Jos ilma jää kierämään lämpöpumpun ilmanooaukon ja ulospuhalluksen väliin, pumpun hyöysuhde heikkenee. Välä asenamasa lämpöpumppua meluherkkään paikkaan, esimerkiksi makuuhuoneen seinän viereen. Lämpöpumpun höyrysimeen saaaa muodosua huurrea ai jäää, mikä on äysin normaalia. Lämpöpumpussa käynnisyy ällöin auomaainen jäänpoisooimino. Jäänpoison pääyyä lämpöpumppu palaa normaaliohjelmaansa ja jakaa allasveden lämmiämisä. Mallisomme lämpöpumpu on arkoieu allasveden lämmiykseen ennen kaikkea oukokuusa syyskuuhun, joka on uima-alaan normaalia käyökaua. Allaslämpöpumpun normaali käyölämpöila: ulkoilman lämpöila 5 40 C ja veden lämpöila C. Pumppuja voidaan kuienkin käyää myös alhaisemmissa ulkolämpöiloissa, joen uimakaua voidaan haluaessa pidenää. On kuienkin ärkeää muisaa, eä ehaalla säädeyjä jäänpoisoparamereja voidaan ällöin jouua muuamaan, eä asennusa voidaan jouua äydenämään lämmiyskierukalla ja eä lämpöpumpun eho laskee alhaisemmassa ulkolämpöilassa. Takuu ei myöskään kaa jääymisen vuoksi rikkouunua lämmönvaihdina. Pääös alvikäyösä on käyäjän omalla vasuulla. Klorinaaori POOL Hiekkasuodain Kieropumppu Periaaepiirros H- ja V-sarjojen lämpöpumppujen asenamiseen 4

5 Yleisä ieoa Tuoeen osa ja arvikkee 1. Pääyksikkö 2. Asennusarvikkee Asennusohje Jakoliiime Vaimenava kumikappalee Talvipeie! Asennusarvikkee on pakau laieen sisään. Irroa huololuukku ja poisa arvikkee laieen sisälä. Huom! Asennuksessa arviavien pukien ja ohiuskykimen hankinnasa huolehii uima-alaan asenaja. Tärkeiä ieoja Kuljeus ja säilyys Pysyasennukseen arkoieu malli on kuljeeava pysyasennossa, koska kompressorin sisällä oleva ripususmekanismi saaaa vahingoiua, jos laie aseeaan vaaka-asenoon. Jos lämpöpumppua jouduaan asennuksen ai yhjennyksen yheydessä kallisamaan, se on ehävä mahdollisimman varovasi ja nopeasi. Alkuperäispakkauksen käyö vähenää kuljeusvaurioiden vaaraa. Poisa pakkausmaeriaali ja arkisa ennen asennusa, eei lämpöpumppu ole vahingoiunu kuljeuksen aikana. Ilmoia mahdollise kuljeusvahingo kuljeusliikkeelle. Asennus Allaslämpöpumppu asenneaan aina ulos, ja asennuksen saa ehdä vain siihen valuueu asenaja. Laie ulee asenaa ukevasi, suoraan asenoon ja koholleen maanpinnasa. Varmisa, eä alusa on asainen. Käyä alla esimerkiksi maalaaoja, beonijalusaa, kevysoraharkkoja ai vasaavaa. Lämpöpumpun sijoiuksessa ulee oaa huomioon äänen leviäminen. Laie on sijoieava sien, eä kompressorin ja puhalimen ääni häirisevä ympärisöä mahdollisimman vähän. Käyö ja oimina äyön parameri on säädey ehaalla eikä niiä normaalisi arvise muuaa. Lämpöilaksi on säädey 27 C. Jos halua kohoaa lämpöilaa, arkisa ensin, eei korkeampi lämpöila ole risiriidassa uima-allasasennuksen mahdollisen akuiden kanssa. Huolooime On ärkeää poisaa allaslämpöpumpusa vesi alveksi. Maeriaaliakuu ei kaa puueellisesa hoidosa aiheuuneia jääymisvahinkoja. Vedenpoison yheydessä myös lämmönvaihdin on huuhdoava sen sisälle mahdollisesi jääneiden kerrosumien poisamiseksi. Lue lisää vedenpoisosa luvusa 4 Ylläpio, huolo ja vianmääriys. Tarkisa säännöllisesi, eei ilmanooaukon risikko ole lehien, lumen ai muun ukkima. Vahdi kylmällä ilmalla, eei laieen alle pääse muodosumaan liikaa huurrea ai jäää. Laieen ulkopina voidaan arviaessa puhdisaa kosealla liinalla. Varo kuienkin naarmuamasa laieen pinaa. Suosielemme vahaamaan pinnan vähinään kerran vuodessa parhaan kesävyyden varmisamiseksi. Huolo ja uki Allaslämpöpumpu on suunnielu oimimaan luoeavasi pikän aikaa. Mahdollisen vian ilmeessä oa yheys lämpöpumpun asenajaan. Jos asenaja oeaa, eä kyseessä on maeriaali- ai valmisusvirhe, hän pyyää meiä arkasamaan vahingon ja korjaamaan sen. Ilmoia aina uoeen sarjanumero, joka löyyy LED-näyön alapuolella olevasa merkinäkylisä. Yleinen vianmääriysopas löyyy luvusa 4 Ylläpio, huolo ja vianmääriys. Muua Laieen saa korjaa ainoasaan siihen valuueu asenaja ai korjaamo. Korjauksissa on käyeävä alkuperäisiä varaosia. Lämpöpumppuun voi yhdisää aurinkokerääjän. Oa yheys jälleenmyyjääsi ai G & J:iin, jos sinulla on kysyävää asennuksesa. Aurinkokerääjän kuumenamaa veä ei saa johaa suoraan allaslämpöpumppuun, koska liian kuuma vesi voi vahingoiaa lämpöpumppua. Saa asennuksen yheydessä asennusodisuksen rekiseröiäväksi Gullberg & Jansson AB:llä. Täyä odisus ja posia se meille mahdollisimman pian! Jäänpoisossa ja käyössä saaaa synyä paljon sulamis- ja kondenssiveä. Sen vuoksi on ärkeää huolehia siiä, eä vesi pääsee valumaan pois. Laie on asenneava sien, eä ilma pääsee kierämään höyrysimen ympärillä. Välä sijoiamasa lämpöpumppua sien, eä ilma jää kierämään ilmanooaukon ja ulospuhalluksen väliin, koska ämä heikenää laieen ehoa. 5

6 Yleisä ieoa Asennuksen arkisuslisa Seuraava arkisuslisa anaa yleiskuvan allaslämpöpumpun asennuksesa. Sijoia lämpöpumppu ukevalle ja vaakasuoralle alusalle. Huolehdi hyväsä vedenpoisosa ja riiäväsä ilmansaannisa. Avaa laieen huololuukku ja poisa asennusarvikkee laieen sisälä. Varmisa, eä mukana ova kaikki arviava osa. Asenna lämpöpumppu ohiuskykimen kanssa sarjaan hiekkasuodaimen jälkeen. Huolehdi siiä, eä ulo- ja menovesi kykeään oikein. Tee sähköliiännä. Käynnisä lämpöpumppu. Huolehdi riiäväsä vedenkierrosa ennen käynnisysä. Säädä viraus lämpöpumpulle sopivaksi. Tarkisa aseukse näyösä. Takuuehdo Järjeselmään kuuluva osa on kuljeeava, säilyeävä ja asenneava ja niiä on käyeävä ämän oppaan ohjeiden mukaan. Korjaukse saa eeää vain valuueulla asenajalla, ja korjauksissa saa käyää vain alkuperäisosia. Jos yllä mainiuja ehoja ei noudaea, akuu raukeaa. Turvallisuusohjee Lämpöpumpun käsielyssä, asennuksessa ja käyössä ulee aina noudaaa seuraavia urvallisuusohjeia: Tuoeen jäähdyysjärjeselmään saa kajoa ainoasaan valuueu henkilö. Kakaise aina vira ennen järjeselmään kajoamisa. Lue asennuksesa lisää luvusa 2. 6

7 700mm 2 Asennus Tässä luvussa selosamme lämpöpumppujen asennuksen peruseellisesi. Luku on arkoieu pääasiassa asenajille, mua myös uoeiden loppukäyäjä voiva lukea sen oppiakseen paremmin ymmärämään lämpöpumpun oiminaa. Periaaepiirros Klorinaaori POOL Hiekkasuodain Kieropumppu Tarkisa laieen eikei ennen ulo- ja menoveden liiämisä. Laieen sijoius Seuraava edellyykse akaava allaslämpöpumpun mahdollisimman hyvän oiminnan: Riiävä ilmansaani Riiävä vedenkiero Oikein ehy sähköasennus Allaslämpöpumppu voidaan asenaa ulkona periaaeessa mihin ahansa. Huolehdi kuienkin siiä, eei ilmanooaukon ja ulospuhalluksen iellä ole eseiä (kaso kuva alla). Lämpöpumppu ei arvise kaea. Jos kuienkin halua asenaa lämpöpumpun kaeuun ilaan, huolehdi siiä, eei pumpun ulospuhallusaukon iellä ole eseiä! Tämä koskee eriyisesi vaaka-asenoon asenneavia malleja. Alla olevissa kuvissa näkyy vaakasuunaisella ja pysysuunaisella ulospuhalluksella varuseujen lämpöpumppujen asennus. Sijoius Allaslämpöpumppu ulee asenaa ukevalle vaakasuoralle alusalle. Siä ei saa asenaa elineeseen kevyrakeneiselle seinälle ai ällaisen seinän läheisyyeen. Laie on sijoieava sien, eä kompressorin ja puhalimen ääni häirisevä ympärisöä mahdollisimman vähän. Laie ulee asenaa ukevasi, suoraan asenoon ja koholleen maanpinnasa. Varmisa, eä alusa on asainen. Käyä alla esimerkiksi maalaaoja, beonijalusaa, kevysoraharkkoja ai vasaavaa. Jäänpoisossa ja käyössä saaaa synyä paljon sulamis- ja kondenssiveä. Sen vuoksi on ärkeää huolehia siiä, eä vesi pääsee valumaan pois. Käyön aikana saaaa muodosua jopa 10 liraa kondenssiveä unnissa. Laie on sijoieava sien, eä höyrysinpakei saa riiäväsi ilmaa. Muussa apauksessa lämpöpumpun eho ja hyöysuhde saaava heikeä mm 800 mm 500 mm 700mm 500mm Ilmanooaukko 300mm Air inake Vaakasuunaisen mallin asennus 2500mm Pysysuunaisen mallin asennus 7

8 Asennus Eäisyys uima-alaaseen Allaslämpöpumppu asenneaan normaalisi uimaalaan puhdisuslaieison yheyeen pukiasennusen vähenämiseksi. Jos puke eriseään, lämpöhäviö on mahdollisimman vähäinen, mikäli pukien kokonaispiuus on eninään 30 m (uima-alaan ulo- ja menovesi). Kun pukien kokonaispiuus on 30 m, lämpöhäviö on karkeasi arvioiuna 0,6 kw unnissa allasveden ja pukia ympäröivän ilman 5 aseen lämpöilaeroa kohi. Tämä pidenää lämpöpumpun käyniaikaa 3 5 %. Kondenssiveden poisjohaminen Höyrysimessä ulkoilma lämpenee noin 5 10 C, jolloin vesihöyryä kondensoiuu höyrysinpakein lamelleihin. Jos ilmankoseus on korkea, veä voi kondensoiua unnissa runsaasi. Laieen pohjalevyssä on sen vuoksi useia reikiä, joiden kaua vesi pääsee valumaan pois. Laie on ärkeää sijoiaa sien, eä kondenssivesi pysyään johamaan pois ehokkaasi.! Kondenssivesi ei ole merkkinä laieen vuoamisesa. Pukiliiännä Allaslämpöpumppu liieään alaan kierojärjeselmään sen mukana oimieavilla 50 mm:n jakoliiimillä. Lämmönvaihimen ruuviliiänä kiriseään käsin. Järjeselmään asenneaan ohiuskykin, joka helpoaa huoloa ja mahdollisaa virauksen sääämisen allaslämpöpumpulle sopivaksi. Ohiuskykenä Suosielemme ohiuskykimen käyämisä kaikissa asennuksissa, joa viraus voidaan sääää allaslämpöpumpulle sopivaksi. Sopiva viraus saa lämpöpumpun käymään asaisesi ja vähenää pumpun kalleimman osan eli lämmönvaihimen kuluusa Ohiuskykimen säääminen Ohiuskykinä voidaan sääää eri avoin. Yksi yksinkeraisimmisa avoisa on seuraava: 1. Anna kaikkien veniilien olla auki. 2. Tarkisa ulo- ja menoveden lämpöila (näyön parameri A ja B). Kaso luku Jos lämpöilaero on yli 2 asea, sulje ohiuskykinä vähiellen, kunnes ero on 1 2 asea Jos näyössä näkyy EE3, järjeselmän viraus on liian heikko. Ohiuskykinä on ällöin suljeava lisää virauksen lisäämiseksi allaslämpöpumpun läpi. Avaa ensin kaikki veniili ohiusveniilin sääämisen helpoamiseksi. Sähköasennus Sähkö kykeään allaslämpöpumpun kykenärasiaan, joka löyyy eupaneelin akaa. Laieessa ulee olla käyökakaisin (varokkeella ai ilman) hyvin näkyvässä paikassa. Käyökakaisin suojaa laieen ahaomala käynnisykselä esimerkiksi huollon yheydessä. Vaikka lämmönvaihdin on erisey sähköisesi muusa järjeselmäsä ja se eroaa allasveden sähköliiännöisä, laie ulee maadoiaa oikosulun ehkäisemiseksi. Liiänäkappaleessa on vielä yksi liiänä, 1 ja 2. Tää liiänää voidaan käyää, jos allaslämpöpumppuun haluaan liiää erillinen kieropumppu. Luvusa 5 löyyvässä sähkökaaviossa on yksiyiskohainen kuvaus laieen sähköasennuksisa.! 3-vaihekoneiden asennuksessa vaiheiden on olava oikeassa järjesyksessä, joa kone voi käynnisyä. Jos kone ei käynnisy ensimmäisellä yriämällä, vaihda kahden vaiheen paikkaa, jolloin kone käynnisyy. Laieen käynnisys Ohiusveniili Uima- ai poreallasveden lämmiämiseksi on ensin käynniseävä alaan kieropumppu, jolloin vesi pääsee kierämään lämmönvaihimen kaua. Käynnisä allaslämpöpumppu ensimmäisen kerran seuraavasi: 1. Käynnisä alaan kieropumppu. Tarkisa mahdollise vuodo ja eä vesi viraa uima-alaan ja lämpöpumpun välillä. 2. Käynnisä syööjännie ja arkisa käyöaseukse laieen näyösä. 8

9 Asennus 3. Paina näyön O/OFF-painikea, jolloin laie käynnisyy muuaman sekunnin kuluua. 4. Tarkisa muuaman minuuin kuluua, eä laieen puhalama ilma on kylmempää kuin ulkoilman lämpöila (5 10 ºC). 5. Pysäyä uima-alaan kieropumppu ja arkisa, eä allaslämpöpumppu pysähyy auomaaisesi. 6. Pidä järjeselmä käynnissä vuorokauden ympäri, kunnes oivou lämpöila on saavueu. Allaslämpöpumppu pysähyy vasa kun oivou lämpöila on yliey 1 aseella. Lämpöpumppu käynnisyy sen jälkeen uudelleen, kun allasveden lämpöila on pudonnu 1 aseen säädeyn lämpöilan alle. Virausvahi: Allaslämpöpumpussa on virausvahi, joka esää käyön, kun vedenviraus ei ole riiävä. Aikaviive: Kompressori käynnisyy noin 1 minuuin viiveellä. Täen haluaan esää oisuva uudelleenkäynnisykse ja ehkäisä kompressorin kulumisa. Jo lyhy sähkökakos akivoi 1 minuuin käynnisysviiveen. 9

10 3 Käyö ja oimina LED-näyön kuvaus LED-näyö on kuvau seuraavassa. äyökuvissa näkyvä ehaalla säädey parameriarvo, joia ei normaalisi arvise muuaa. Voi arkisaa laieen ilan käyön aikana nuolipainikkeiden avulla. Voi arkisaa ulo- ja menoveden lämpöilan, höyrysimen ilan ja ulkoilman lämpöilan.! Huomaa, eä laieen on olava valmiusilassa paramereja muueaessa. Jos miään painikkeia ei ole paineu 5 sekunnin sisällä, LED-näyössä näkyy uloveden lämpöila. Kun laie on valmiusilassa, näyössä näkyy kello. Käyöparamerien muuaminen 1. Asea laie valmiusilaan painamalla O/OFF-painikea. äyössä näkyy kello. 2. Valise parameri 0 9 nuolipainikkeiden avulla. 3. Paina yhä aikaa alas MODE ja O/OFF. 4. Parameriarvon vilkkuessa voi sääää siä nuolipainikkeilla sekunnin kuluua näyössä näkyy aas kello ja aseus on ehy 6. Voi arkisaa aseuksen nuolipainikkeiden avulla. 7. Käynnisä laie uudelleen O/OFF-painikkeella. Painamalla voi arkisaa käyöparameri ja sääää niiä Valisemalla voi sääää kellonaikaa TIMER O Valisemalla TIMER O voi aseaa käynnisysajan Valisemalla TIMER OFF voi aseaa pysäyysajan Valisemalla MODE voi muuaa käyöilaa Painamalla O/OFF voi käynnisää ja pysäyää laieen TIMER O Parameri 0: Alaan oivou lämpöila jäähdyysilassa. (8 28 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameri 1: Alaan oivou lämpöila lämmiysilassa. (15 40 C) Parameri 2: Jäänpoisojen välinen aika. (30 90 min) Parameri 3: Jäänpoison aloiuslämpöila. ( 30 0 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameri 4: Jäänpoison pysäyyslämpöila. (0 30 C) Parameri 5: Jäänpoison enimmäiskeso (0 15 min) 10 Parameri 6: Järjeselmien määrä. HUOM! Ei saa muuaa!

11 Käyö ja oimina TIMER O TIMER O TIMER O Parameri 7: Auomaainen uudelleenkäynnisys sähkökakoksen sauessa. (0 = Ei / 1 = Kyllä) Parameri 8: (0 = Jäähdyysila / 1 = Lämmiys- ai jäähdyysila / 2 = Ei käyössä / 3 = Lämmiysila) Parameri 9: Ulkoinen pumppu. (0 = Aina käynnissä / 1 = Käynnissä yhä aikaa kompressorin kanssa) Käyöilan valiseminen 1. Käynnisä laie painamalla O/ OFF. ormaalikäyössä näyössä näkyy uloveden lämpöila ja käyöila. 2. Jos parameriin 8 on säädey 1, jäähdyys- ja lämmiysilan välillä voidaan vaihdella valisemalla MODE. TIMER O Käyöilaksi on säädey lämmiys TIMER O Käyöilaksi on säädey jäähdyys Anuriarvojen seliykse TIMER O TIMER O TIMER O Tuloveden lämpöila Menoveden lämpöila Höyrysinpakein lämpöila TIMER O TIMER O Kuumakaasun lämpöila Ympäröivän ilman lämpöila 11

12 Käyö ja oimina Kellon säääminen 1. Valise. äyössä näkyy ämänhekinen aika. 2. Paina uudelleen. Tunimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 3. Paina uudelleen. Minuuimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 4. Tallenna aika painamalla uudelleen. TIMER O Kellon säääminen Ajasimen säääminen ja akivoini Laie voidaan käynnisää ja pysäyää eri kellonaikoina. Laieessa on käynnisys- ja pysäyysajasin. Painikkeiden yläpuolella näkyvä valodiodi osoiava, onko ajasin akivoiu. Käynnisysajasimen säääminen: 1. Valise TIMER O. äyössä näkyy nykyinen ajasinaika. 2. Paina uudelleen TIMER O. Tunimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 3. Paina uudelleen TIMER O. Minuuimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 4. Tallenna aika painamalla uudelleen TIMER O. TIMER O Käynnisysajasimen säääminen Ajasimen deakivoini 1. Valise TIMER O ai. 2. Valise. Valodiodi sammuu ja ajasin on ny pois päälä. TIMER O Pysäyysajasimen säääminen Pysäyysajasimen säääminen: 5. Valise. äyössä näkyy nykyinen ajasinaika. 6. Paina uudelleen. Tunimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 7. Paina uudelleen. Minuuimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 8. Tallenna aika painamalla uudelleen. 12

13 4 Ylläpio, huolo ja vianmääriys Vedenpoiso alveksi On eriäin ärkeää poisaa laieesa vesi ennen alvisäilyysä! Takuu ei kaa jääymisen vuoksi rikkouunua iaanilämmönvaihdina! Vesi voidaan poisaa käeväsi irroamalla ulo- ja menoveden liiospuke. Tarkisa sen jälkeen, eä vesi on valunu pois. Vedenpoison yheydessä on hyvä myös puhdisaa lämmönvaihdin.! Jos ole vähänkin epävarma siiä, mien vedenpoiso ulee suoriaa, oa yheys jälleenmyyjään! Takuu ei kaa vedenpoison laiminlyönnisä johuneen jääymisen vuoksi rikkouunua lämmönvaihdina! Huolo Puhdisa uima-/porealaan suodain säännöllisesi riiävän vedenkierron varmisamiseksi. Varmisa säännöllisin väliajoin, eä vedenpoiso ja uuleus laieen ympärisössä oimiva hyvin. Lämmönvaihimen puhdisaminen varmisaa sen ehokkaan oiminnan ja sääsää energiaa. Puhdisus hoiuu käevimmin ennen alvea ehävän vedenpoison yheydessä. Huuhele lämmönvaihdin esimerkiksi puuarhalekulla ja yhjennä se kunnolla. äin saa Virhekoodiaulukko 13 huuhdoua pois lämmönvaihimen sisälle mahdollisesi kerynee kloorikerrosuma. Tarkisa virransyöö ja kaapeliliiännä säännöllisesi. Jos laie ei käy normaalisi, sammua se ja oa yheyä laieen asenajaan. Varmisa säännöllisin väliajoin, eä höyrysinpakei on ehjä ja puhdas. Puhdisa se arviaessa sivelimellä ja pölynimurilla, ei painepesurilla. Jakuva huolo akaa lämpöpumpun mahdollisimman hyvän oiminnan. Laieen ulkopina voidaan arviaessa puhdisaa kosealla liinalla. Varo kuienkin naarmuamasa laieen pinaa. Suosielemme vahaamaan pinnan vähinään kerran vuodessa parhaan kesävyyden varmisamiseksi. Ennen alven uloa poisa vesi ja peiä lämpöpumppu! Vianmääriys Mahdollisen vian ilmeessä oa yheys lämpöpumpun asenajaan. Jos asenaja oeaa, eä kyseessä on maeriaaliai valmisusvirhe, hän pyyää meiä arkasamaan vahingon ja korjaamaan sen. Ilmoia aina uoeen sarjanumero. Liieessä on myös avallisia kysymyksiä vasauksineen. Lue ne aina ennen kuin oa yheyä jälleenmyyjään. Saauasi virheilmoiuksen, yriä käynnisää laie uudelleen sammuamalla vira käyökakaisimesa ja käynnisämällä se sien uudelleen. Jos ämä ei aua, yriä rakaisa ongelma noudaamalla alla olevan aulukon ohjeia ja käynnisämällä järjeselmä sen jälkeen uudelleen. Käyöhäiriö Vikailmoius Syy Toimenpide Tuloveden anurivika PP1 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Menoveden anurivika PP2 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Höyrysimen anurivika PP3 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Kuumakaasun anurivika PP4 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Ulkoilman anurivika PP5 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Korkeapainesäädin EE1 Kaasupaine liian korkea. Käynnisä laie uudelleen. Jos vika jakuu, oa yheys asenajaan. Maalapainesäädin EE2 Kaasupaine liian alhainen. Käynnisä laie uudelleen. Jos vika jakuu, oa yheys asenajaan. Virausvahi Tulo- ja menoveden lämpöilaero liian suuri Jääymissuoja EE3 PP6 PP7 Heikko viraus ai järjeselmässä ei ole veä Riiämäön vedenviraus, ulo- ja menoveden lämpöilaero 12 C Tuloveden lämpöila alle 4 C ja ulkolämpöila 0 C ai kylmempi Kommunikaaiovirhe EE8 Ei yheyä ohjausyksikköön Tarkisa vedenviraus ja säädä mahdollisesi ohiuskykinä Tarkisa vedenviraus Auomaainen lämmiysila Tarkisa ohjausyksikön ja näyön välinen liiänä

14 Ylläpio, huolo ja vianmääriys Vianmääriyskaavio Käyöhäiriö Syy Toimenpide 1. Lämpöpumppu on valmiusilassa. 1. Paina O/OFF-painikea. 2. Lämpöpumppu on jäähdyysilassa. Aseeua allasveden lämpöilaa ei saavuea. Lämpöpumppu ukkeuuu jääsä. Virausvahi anaa hälyyksen EE3. 3. Lämpöpumppu on liian pieni alaaseen nähden. 4. Ulkolämpöila on liian alhainen. 5. Alaan erisys on riiämäön. 6. Kuumakaasun lämpöila on liian alhainen. 1. Alaan lämpöila alle 15 C. 2. Poikkeuksellisen korkea ilmankoseus. 3. Ulkoilman lämpöila alle 5 C. 1. Viraus on liian heikko. 2. Muua käyöilaksi Heaing mode luvun 3 ohjeiden mukaan. 3. Tarvise isomman lämpöpumpun. 4. Kausi on ohi. Tarvise isomman lämpöpumpun. 5. Allas ulee peiää. 6. Kuumakaasun anurin (parameri D) ulee näyää yli 45 C. 1. Säädä jäänpoison paramereihin korkeampi pysäyyslämpöila ja/ ai pidempi jäänpoisoaika. Käyä lämpöpumppua arviaessa jäähdyysilassa jään sulaamiseksi. Kaso luku Tarkisa, eä puhdisuslaieiso on käynnissä. 2. Tarkisa hiekkasuodain huuhdo arviaessa. 3. Tarkisa ohiuskykennän aseukse. 14

15 5 Tekninen kuvaus Kykenäkaavio PC1000 OUT3 OUT4 OUT5 AC- 3 4 OUT1 3 4 OUT2 PC1000 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD C6 DI06 GD GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 ro Merkinä Kuvaus 1 OUT1 Kompressorireleen ohjaussignaali (230 VAC) 2 OUT2 Kieropumpun ohjaussignaali (230 VAC) 3 OUT3 eliieveniilin ohjaussignaali (230 VAC) 4 OUT4 Puhallinmooorin ohjaussignaali (230 VAC) 5 OUT5 Ohjaussignaali ei käyössä (230 VAC) 6 AC- ollajoho (230 VAC) 7 C1/C2 Syööjännie (12 VAC) 8 ET/GD/12V äyö 9 DI01/GD Ulkoinen On/Off-kykin (digiaaliulo) 10 DI02/GD Virausvahi (digiaaliulo) 11 DI03/GD Maalapainesääimen signaali (digiaaliulo) 12 DI04/GD Korkeapainesääimen signaali (digiaaliulo) 13 DI05/GD Mode inpu (digiaaliulo) 14 DI06/GD Anuriulo ei käyössä (digiaaliulo) 15 AI01/GD Anuriulo ei käyössä (analoginen ulo) 16 AI02/GD Tuloveden lämpöila (analoginen ulo) 17 AI03/GD Menoveden lämpöila (analoginen ulo) 18 AI04/GD Höyrysinpakein lämpöila (analoginen ulo) 19 AI05/GD Ulkoilman lämpöila (analoginen ulo) 20 AI06/GD Anuriulo ei käyössä (analoginen ulo) 15

16 Tekninen kuvaus Sähkökaavio Yksivaiheliiänä L CC KM1 Sof sar P2 CC BLK COMP WHT CC CR CS L L COM O P10 CS RED C R C1 CR C2 BLK BLU FM KM1 K1 7 8 L KM1 CH OLY FOR V15 H15 OLY FOR V20/30/40 H20/30 RED L HL L RED BLU P L 1 2 TO POWER SUPPLY 230 VAC / 50 Hz AT Ulkoanuri COMP Kompressori CH Kompressorilämmiin CT Höyrysinanuri ET Kuumakaasuanuri FM Puhallinmooori FS Virausvahi HL LED-indikaaori HP Korkeapainesäädin IT Tuloveden anuri KM1 Kompressorin konakori LP Maalapainesäädin OT Menoveden anuri TC Muunaja 4V eliieveniili 4V 4V 4V RED OUT3 OUT4 OUT5 AC V TC 12V BR BLU Y/G L K1 OUT1 FS FS LP LP HP HP FS 3 4 OUT2 PC1000 LP L P HP 3 4 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD Conroller C6 DI06 GD GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AT AT CT CT OT OT IT IT ET ET AI01 50K V15/20/30/40 H15/20/30 CC BLK CC COMP WHT CC CR CS RED C1 CS ST C2 CR K1 KM1 1 KM-6 CO Sof sar START COMP-R COMP-R ST CR CR CR CR CR K4 K4 7 8 CH L KM F L F K4 F 7 8 C3 BLU FM1 RED C4 BLU BLK FM2 RED KM1 L RED BLU L L L L L AT COMP CT ET FM FS HL TO POWER SUPPLY 230 VAC / 50 Hz P L 1 Ulkoanuri HP Kompressori IT Höyrysinanuri KM1 KuumakaasuanuriLP Puhallinmooori OT Virausvahi TC LED-indikaaori 4V 2 4V 4V 4V K4 Korkeapainesäädin Tuloveden anuri Kompressorin konakori Maalapainesäädin Menoveden anuri Muunaja eliieveniili OUT3 OUT4 OUT5 AC V TC 12V L K1 OUT1 3 4 LP P PC1000 FS FS LP LP 3 4 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD BR BLU Y/G Conroller FS L OUT2 HP HP HP HL C6 DI06 GD GD AT AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AT CT CT OT OT IT IT ET ET AI01 50K H60 16

17 Tekninen kuvaus Kolmivaiheliiänä L2 L3 L2 L3 L2 L3 RED BLK WHT BLU L2 L3 L2 L3 TO POWER SUPPLY 400 VAC / 50 Hz KM2 L2 L3 P1 P2 P3 L2 L3 KM1 L2 L3 U1 V1 W1 RED BLK WHT BLK U V W 3 COMP1 C2 FM ORG AT Ulkoanuri COMP Kompressori CH Kompressorilämmiin CT Höyrysinanuri ET Kuumakaasuanuri FM Puhallinmooori FS Virausvahi HP Korkeapainesäädin HL LED-indikaaori IT Tuloveden anuri KM1 Kompressorin konakori KM2 Pumpun konakori LP Maalapainesäädin OT Menoveden anuri PM Vaihejärjesyksen ilmaisin 4V eliieveniili TC Muunaja BLU KM1 CH WHT V 4V V30-3P/V60-3P H30-3P 4V 01 ORG OUT3 OUT4 OUT5 AC- 230V TC 12V BR 7 8 BLU Y/G K1 KM1 3 4 OUT1 FS FS LP FS K2 3 4 OUT2 PC1000 LP HP HP LP KM2 HP C19 1 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD Conroller (A) 14PM L2(B) 12 L3(C) HL C6 DI06 GD L3 L2 GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 AT AT CT CT OT OT IT IT ET ET 50K 17

18 Tekninen kuvaus V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P Komponenien sijoius Komponenien sijoius 1 Suojaverkko 2 Höyrysinpakei 3 Lämmönvaihdin 4 Kompressori 5 eliieveniili 6 Pelikoelo päällys 7 Puhallinmooori 8 Pelikoelo oikea 9 Suojalevy 10 Elekroniikkalaaikko 11 Muunaja 12 Elekroniikkalaaikko runko 13 Elekroniikkalaaikko kansi 14 Pelikoelo edusa 15 Liiänäkappale 16 Liiänäkappale 17 Ohjausyksikkö 18 Konakori 19 Puhallinmooorin kondensaaori 20 Kompressorin kondensaaori 21 PVC-risi 22 PVC-levy (80 x 80 mm) 23 Pelikoelo runko 24 Virausvahi 25 PVC-muka 26 Pelikoelo vasen 27 LED-näyö 18

19 Teknise iedo Tekninen kuvaus Malli V15 V20 V30 V30-3P V40 V60-3P Lämmiyseho 1 kw Ooeho kw Lämmiyskapasieei 2 m Käyöjännie 230 VAC 1-vaihe 50 Hz 400 VAC 230 VAC 400 VAC Käyövira A Sulakkeen koko A Kompressori Roaaiokompressori Kierukkakompressori Kylmäaineen määrä (R410a) kg Puhalimen kuluus W imellinen ilmanviraus m 3 /h Ääniaso (1 m) db(a) Vesiliiänä mm 50 mm imellinen vedenviraus m 3 /h imellisen virauksen painehäviö bar Painesääimen kakaisuarvo HP bar 44 (sulkeuuu uudelleen 32 bar:ssa) Painesääimen kakaisuarvo LP bar 0,2 (sulkeuuu uudelleen 1,5 bar:ssa) Korkeus mm Leveys mm Syvyys mm Paino kg Lämmiysehon miauksessa ulkoilman lämpöila oli 24 C / 19 C, DB / WB (Dry bulb / We bulb). Tuloveden lämpöila 27 C. 2 Lämmiyskapasieei on ohjearvo ja edellyää, eä allas on erisey ja peiey öisin. Sarjan malli on arkoieu käyeäväksi oukokuusa syyskuuhun, joka on uima-alaan normaali käyökausi. Mia ja liiännä A B E A C D OUTLET ILET F G Malli Mia. V15 V20/V30/V30-3P V40/V60-3P A B C D E F G 92,5 92,

20 Tekninen kuvaus H15/H20/H30/H30-3P/H60 Komponenien sijoius Komponenien sijoius 1 Pelikoelo päällys 2 Suojaverkko ausa 3 Pelikoelo vasen 4 Puhallinmooorin eline 5 Suojaverkko vasen 6 Puhallinmooori 7 Pokuri 8 Pelikoelo edusa 9 Suojarisikko 10 Alusa 11 Väliseinä 12 eliieveniili 13 Lämmönvaihdin 14 Elekroniikkalaaikko 15 Huololuukku 16 Kompressori 17 Korkeapainesäädin 18 Maalapainesäädin 19 Virausvahi 20 Pelikoelo oikea 21 LED-näyö 22 Höyrysinpakei 23 Puhalimen kondensaaori 24 Liiänäkappale 25 Kompressorin kondensaaori 26 Puhalimen rele 27 Kompressorin rele 28 Ohjausyksikkö 20

Asennus- ja hoito-ohje P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1

Asennus- ja hoito-ohje P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1 FI Asennus- ja hoito-ohje P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Alkusanat Kiitos, että ostit allaslämpöpumpun Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme, että se vastaa odotuksiasi ja lämmittää uima-altaasi energiatehokkaasti

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M KANSIO 4 VÄLI ESITE Lapinleimu Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M IRIS, IRIS-S Rakenne IRIS muodosuu runko-osasa, sääösäleisä, sääömuerisa ai sääökahvasa

Lisätiedot

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite Rei iey seinään asenneava poisoilmalaie Lyhyesi Säädeävä Kiineä miausyhde Suuri poisoehokkuus Helposi puhdiseava Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O l/s Koko db(a) db(a)

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla Lyhyesi Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko

Lisätiedot

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015 Asennus-, käyö- ja huolo-ohje 0/05 Asennus Palopeli ETCE ulee asenaa ämän asennusohjeen mukaan, ks. sivu 5. Käyö ja oiminnan esaus CE-merkinnän mukaan palopeli ulee aina varusaa lämpöilaan perusuvalla

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi Upoeavan Noor-valaisimen avulla kaoon voidaan luoda joko huomaamaomia ai ehokkaan huomioa herääviä ja yhenäisiä valaisinjonoja ilman minkäänlaisia varjosuksia. Pienesä koosaan huolimaa Noor arjoaa hyvin

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Piennopeuslaite FMP. Lapinleimu

Piennopeuslaite FMP. Lapinleimu Piennopeuslaie FMP Floormaser FMP on lieä uloilmalaie, joka on arkoieu käyeäväksi syrjäyävään ilmanjakoon Floormaser-järjeselmässä. KANSIO 4 VÄLI 6 ESITE 6 Lapinleimu.1.00 Floormaser Yleisä Floormaser

Lisätiedot

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Käyöohjee 51151911 03.13 s EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand

Lisätiedot

combimat 300E Käyttöohje

combimat 300E Käyttöohje HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 300E Käyöohje Sisällyslueelo

Lisätiedot

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA Teknisä ieoa TARRANAUHOISTA P-ouch-arraeipi näkyvä ja kesävä Broherin laminoidu P-ouch-arraeipi on suunnielu ammaimaiseen arraulosukseen oimisoissa, ehaissa ja koona. Runsaasa arraeippivalikoimasa löydä

Lisätiedot

combimat 1400,1500,1600,1700,1800

combimat 1400,1500,1600,1700,1800 HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 1400,1500,1600,1700,1800

Lisätiedot

Piennopeuslaite FMH. Lapinleimu

Piennopeuslaite FMH. Lapinleimu Piennopeuslaie FMH Floormaser FMH on puolipyöreä uloilmalaie, joka on arkoieu käyeäväksi syrjäyävään ilmanjakoon Floormaser- järjeselmässä. KANSIO VÄLI 6 ESITE Lapinleimu.1.0 Floormaser Yleisä Floormaser

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

Ecophon Master Ds. maalattu.

Ecophon Master Ds. maalattu. Ecophon Maser Ds Sopii kouluihin ja muihin iloihin, joissa vaadiaan hyvä akusiikka ja puheen eroeavuus. Käyökoheisiin, joissa arviaan alaslaskeu piilolisa-alakao, mua joissa joka levyn äyyy olla avaavissa.

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p).

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p). LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II: 9.9.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/12mm = a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î ô

Lisätiedot

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Käyöohjee 51167634 09.13 s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla Tehokasa alvipioa MICHELIN-renkailla y y 2014 www.michelinranspor.com 1 Lainsäädänö koskien kuorma- ja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Lainsäädänö koskien kuormaja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Seuraavassa

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely Hevoosella vaan käyäjäkysely 1. Vasaajan ikä Vasaajien määrä: 126 Alle 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2035 yli 35 2. Tausa Vasaajien määrä: 126 Hevosyriäjä/hevosalan ammailainen (ravi ai

Lisätiedot

S Signaalit ja järjestelmät Tentti

S Signaalit ja järjestelmät Tentti S-7. Signaali ja järjeselmä eni..6 Vasaa ehävään, ehävisä 7 oeaan huomioon neljä parhaien suorieua ehävää.. Vasaa lyhyesi seuraaviin osaehäviin, käyä arviaessa kuvaa. a) Mikä kaksi ehoa kanaunkioiden φ

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p)

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p) LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II:.5.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2.

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2. 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No No No0 No0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0::0:M0 0:::M0 0:::M0 0:::M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Micrologic. Käyttöopas 04/2011. uuteen Micrologic E -suojareleeseen! Tutustu. Pienjännitesähkönjakelu

Micrologic. Käyttöopas 04/2011. uuteen Micrologic E -suojareleeseen! Tutustu. Pienjännitesähkönjakelu Pienjänniesähkönjakelu Micrologic Suojarelee 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 2.0 E, 5.0 E, 6.0 E Käyöopas 04/2011 Tuusu uueen Micrologic E -suojareleeseen! Tuusu uueen Micrologic E -suojareleeseen Edullisin apa viedä

Lisätiedot

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä Dynaaminen opimoini ja ehdollisen vaaeiden meneelmä Meneelmien keskinäinen yheys S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 10 - Peni Säynäjoki Opimoiniopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Meneelmien yhäläisyyksiä

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s Y m p ä r i s ö k a s a u s 2007 Finavia ja ympärisö vuonna 2007 Ympärisölupia vireillä ympäri maaa Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympärisölupaviraso anoi pääöksen ympärisönsuojelulain mukaisesa luvasa Tampere-

Lisätiedot

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein Sivu 1/5 Huooauuko Seuraavassa uvussa on Vokswagen-merkin uu huooauuko ja -ohjee. Koska ennen useia myyniaueia käyeiin omia huoo-ohjeia, useimmien eriyisoosuheisa johuen, nämä on ueeu huooauukoissa markkinakohaisin

Lisätiedot

Tuloilmaventtiili STI

Tuloilmaventtiili STI Tuloilmaveniili STI STI-veniili soveluu asuinilojen ja oimisojen uloilmalaieeksi seinäpuhallukseen. Käyöalue Ilmavira q v STI- STI-15 STI-1 STI- 5 5 7 l/s max 7 db(a), 5 (koo -15) max db(a), 5 (koo 1-)

Lisätiedot

( ) ( ) 2. Esitä oheisen RC-ylipäästösuotimesta, RC-alipäästösuotimesta ja erotuspiiristä koostuvan lineaarisen järjestelmän:

( ) ( ) 2. Esitä oheisen RC-ylipäästösuotimesta, RC-alipäästösuotimesta ja erotuspiiristä koostuvan lineaarisen järjestelmän: ELEC-A700 Signaali ja järjeselmä Laskuharjoiukse LASKUHARJOIUS 3 Sivu /8. arkasellaan oheisa järjeselmää bg x Yksikköviive + zbg z bg z d a) Määriä järjeselmän siirofunkio H Y = X b) Määriä järjeselmän

Lisätiedot

Käyttöohje HN22329SK

Käyttöohje HN22329SK Käyöohje FI 50005416 HN9SK Suomi Täsä laadukkaasa liedesä Sinulla on vuosikausia paljon iloa ja hyöyä. Lue käyöohjee huolellisesi, joa opi unemaan lieden kaikki oiminno. Käyöohjeen alussa on ärkeää ieoa

Lisätiedot

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub,

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, ),II1 1 SATAMA ILMOITTAMIE YMPÄRISTÖ- SUOJELU TIETOJÄRJESTELMÄÄ JA SATAMA JÄTEHUOLTOSUUITELMA ranomaisen yheysiedo Merkiy ympärisönsuojelun ieojärjeselmään A. SATAMA TOIMITAA VALVOVA

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

VPL55 Mitat. MITAT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A

VPL55 Mitat. MITAT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A MITT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä VPL55 Mitat 77 45 2790 30 620 70 CTS5000 PNEELI 500 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 400 4 Jäte IV-KOJE Poisto

Lisätiedot

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat!

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat! MAA Koe 7..03 A-osio. Ei laskina! Valise seuraavisa kolmesa ehäväsä vain kaksi joihin vasaa! A. a) Mikä on funkion f(x) määrieljoukko, jos f( x) x b) Muua ulomuooon: 4a 8a 4 A. a) Rakaise hälö: x 4x b)

Lisätiedot

TKK Tietoliikennelaboratorio Seppo Saastamoinen Sivu 1/5 Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta

TKK Tietoliikennelaboratorio Seppo Saastamoinen Sivu 1/5 Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta KK ieoliikennelaboraorio 7.2.27 Seppo Saasamoinen Sivu /5 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Konvoluuion avulla saadaan laskeua aika-alueessa järjeselmän lähösignaali, kun ulosignaali ja järjeselmän

Lisätiedot

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja 9 Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2006 2 Finavian ympärisöyö 2006: Vesipääsöjen hallinaa ja ehokkaia prosesseja Jääneson aiheuama kuormius aseiain hallinaan Finavia vasaa maahuolinayriysen jäänesoon käyämän

Lisätiedot

Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta Sivu 1/5

Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta Sivu 1/5 S-72. Signaali ja järjeselmä Laskuharjoiukse, syksy 28 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Sivu /5 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Konvoluuion avulla saadaan laskeua aika-alueessa järjeselmän lähösignaali,

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA Tyrnävän kuna, Ympärisö- ja ekninen osaso Anne-Mari Kemainen 00 SISÄLTÖ VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELOON ALUEELLA s.. Hoioluokkien välise ero s. 4. A

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

VPL31 Mitat. MITAT VPL 31 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A

VPL31 Mitat. MITAT VPL 31 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A MITT VPL 3 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä VPL3 Mitat 77 5 60 30 70 70 STS5000 paneeli 500 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 00 Jäte IV-KOJE Poisto PÄÄTY

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet Zelio Time -aikarelee ZELIO Time Sarja RE7 Elekronise aikarelee Valinaopas 00 Valinaopas 00 Zelio Time RE 7 -aikarelee Valinaopas Sovellukse Elekronise aikarelee mahdollisava yksinkeraisen auomaisoiujen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput KAUKO-kiinteistölämpöpumput täydentävät Kaukomarkkinoiden talotekniikan tarjontaa. Euroopassa valmistetuissa KAUKO-kiinteistölämpöpumpuissa

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Piennopeuslaite PNA Lattialle asennettava piennopeuslaite

Piennopeuslaite PNA Lattialle asennettava piennopeuslaite Piennopeuslaie PN Laialle asenneava piennopeuslaie NSIO 4 VÄLI 6 ESITE 1 Piennopeuslaie PN TENINEN ESITE PN on laialle asenneava piennopeuslaie. Se soveluu iloihin, joissa synyy runsaasi epäpuhauksia ja

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 4, ratkaisuehdotukset

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 4, ratkaisuehdotukset D-00 ineaarise järjeselmä Harjoius 4, rakaisuehdoukse nnen kuin mennään ämän harjoiuksen aihepiireihin, käydään läpi yksi huomionarvoinen juu. Piirianalyysin juuri suorianee opiskelija saaava ihmeellä,

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia 8/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 8: Yhen vapausaseen paovärähely, ransieniuormiusia JOHDANTO c m x () Kuva. Syseemi. Transieniuormiusella aroieaan uormiusheräeä, joa aiheuaa syseemiin lyhyaiaisen liieilan.

Lisätiedot

Tietoliikennesignaalit

Tietoliikennesignaalit ieoliikennesignaali 1 ieoliikenne inormaaion siiroa sähköisiä signaaleja käyäen. Signaali vaiheleva jännie ms., jonka vaiheluun on sisällyey inormaaioa. Signaalin ominaisuuksia voi ukia a aikaasossa ime

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu Tilausohjaun uoannon areasuunnielu Tilausohjaussa uoannossa sarjojen muodosaminen ei yleensä ole relevani ongelma, osa uoevaihelu on suura, mä juuri onin peruse MTO-uoannolle Tuoe- ja valmisusraenee ova

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 445 JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Kasaus kirjallisuueen Juho Kosiainen Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic

Lisätiedot

x v1 y v2, missä x ja y ovat kokonaislukuja.

x v1 y v2, missä x ja y ovat kokonaislukuja. Digiaalinen videonkäsiel Harjoius, vasaukse ehäviin 4-0 Tehävä 4. Emämariisi a: V A 0 V B 0 Hila saadaan kanavekorien (=emämariisin sarakkee) avulla. Kunkin piseen paikka hilassa on kokonaisluvulla kerroujen

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Kuljetuskanavat. Lindab 1. Yleistä tietoa ja teoriaa 2. Safe 3. Äänenvaimentimet 4. Säätöpellit ja mittalaitteet 5. Fire dampers & Smoke evaquations

Kuljetuskanavat. Lindab 1. Yleistä tietoa ja teoriaa 2. Safe 3. Äänenvaimentimet 4. Säätöpellit ja mittalaitteet 5. Fire dampers & Smoke evaquations Kujeuskanava Lindab Yeisä ieoa ja eoriaa Safe Äänenvaienie Sääöpei ja iaaiee Fire dapers & Soke evaquaions veniii Kaojärjeseä Muu pyöreä uoee Kujeuskanava 0 Suorakaide Fexibe ducing Erisys Duc access Sar

Lisätiedot

Välikoe II, Tehtävä 1

Välikoe II, Tehtävä 1 ! Lappeenrannan eknillinen krkeakulu Energiaekniikan sas Lämpö ja ympärisöekniikan lais 4316/4317 Viraus ja lämpövimaknee. Välike, 1.3.22 Ei kirjallisa maeriaalia L TKK:n h,spiirrsa lukuunamaa. Kusakin

Lisätiedot

( ) 5 t. ( ) 20 dt ( ) ( ) ( ) ( + ) ( ) ( ) ( + ) / ( ) du ( t ) dt

( ) 5 t. ( ) 20 dt ( ) ( ) ( ) ( + ) ( ) ( ) ( + ) / ( ) du ( t ) dt SMG-500 Verolasennan numeerise meneelmä Ehdouse harjoiusen 4 raaisuisi Haeaan ensin ehävän analyyinen raaisu: dx 0 0 0 0 dx 00e = 0 = 00e 00 x = e + = 5e + alueho: x(0 = 0 0 x 0 = 5e + = 0 = 5 0 0 0 5

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Diskreetillä puolella impulssi oli yksinkertainen lukujono:

Diskreetillä puolella impulssi oli yksinkertainen lukujono: DEE-00 ineaarise järjeselmä Harjoius 5, rakaisuehdoukse [johdano impulssivaseeseen] Jakuva-aikaisen järjeselmän impulssivase on vasaavanlainen järjeselmäyökalu kuin diskreeillä puolellakin: impulssivase

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille Rahoiusriski ja johannaise Mai Esola lueno 3 Black-choles malli opioien hinnoille . Ion lemma Japanilainen maemaaikko Kiyoshi Iō oisi seuraavana esieävän lemman vuonna 95 arikkelissaan: On sochasic ifferenial

Lisätiedot

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi JLP:n äyämäömä mahdollisuude Juha Lappi LP ehävä p z = a x + b z 0 Max or Min (.) 0 0 = = subjec o he following consrains: c a x + b z C, =,, q p q K r (.2) = = m n i ij K (.3) i= j= ij x xw= 0, =,, p

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta Miausekniikan perusee, piirianalyysin kerausa. Ohmin laki: =, ai = Z ( = ännie, = resisanssi, Z = impedanssi, = vira). Kompleksiluvu Kompleksilukua arviaan elekroniikassa analysoiaessa piireä, oka sisälävä

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Seinämien risteyskohdat

Seinämien risteyskohdat CAE DS Painevalukappaleen suunnielu Sefan Fredriksson Seinämien riseyskohda Sefan Fredriksson SweCas Käännös: Pekka Savolainen ja Tuula Höök Tampereen eknillinen yliopiso Riseyskoha muodosuu kun kaksi

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput KAUKO-kiinteistölämpöpumput täydentävät Kaukomarkkinoiden talotekniikan tarjontaa. Euroopassa valmistetuissa KAUKO-kiinteistölämpöpumpuissa

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Epäasiallista kohtelua voidaan työpaikalla ehkäistä etukäteen. s. 6

Epäasiallista kohtelua voidaan työpaikalla ehkäistä etukäteen. s. 6 Hyvä 4 2009 Työympärisö V a l i o n h a l l i n n o n Naureaanko eillä öissä? s. 18 y ö y m p ä r i s ö l e h i Henkinen väkivala yöpaikoilla s. 12 Nupin ei arvise mennä nurin s.16 Yliarkasaja Jenny Rinala,

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

f x dx y dy t dt f x y t dx dy dt O , (4b) . (4c) f f x = ja x (4d)

f x dx y dy t dt f x y t dx dy dt O , (4b) . (4c) f f x = ja x (4d) Tehävä 1. Oleeaan, eä on käössä jakuva kuva, jossa (,, ) keroo harmaasävn arvon paikassa (, ) ajanhekenä. Dnaaminen kuva voidaan esiää Talor sarjana: d d d d d d O ( +, +, + ) = (,, ) + + + + ( ). (4a)

Lisätiedot