Asennus- ja hoito-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja hoito-ohje"

Transkriptio

1 FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE Höganäs Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 Alkusana Kiios, eä osi allaslämpöpumpun Gullberg & Jansson AB:lä. Toivomme, eä se vasaa odouksiasi ja lämmiää uima-alaasi energiaehokkaasi monen vuoden ajan. äissä asennus- ja hoio-ohjeissa kerroaan, mien lämpöpumppu asenneaan ja mien siä käyeään, hoideaan ja huolleaan arkoiuksenmukaisen oiminnan varmisamiseksi. Lue sen vuoksi ohjee huolellisesi ennen uoeen käyöönooa ja huoloa. Gullberg & Jansson ei vasaa vaurioisa, joka johuva virheellisesä asennuksesa, vianmääriyksesä ai huollosa. Ysävällisin erveisin, Gullberg & Jansson AB MUISTI TUEKSI Täyä seuraava iedo, joka on hyvä piää käsillä mahdollisen ongelmien varala. Tuoe: Asenaja: Puhelin: Sarjanumero: Asennuspäivä:! Saa asennuksen yheydessä asennusodisuksen rekiseröiäväksi Gullberg & Jansson AB:llä. Täyä odisus ja posia se meille mahdollisimman pian! Emme vasaa mahdollisisa painovirheisä ja pidäämme oikeuden rakennemuuoksiin. Gullberg & Jansson AB ei vasaa väärisä ulkinnoisa, mahdollisisa ilmeisisä painovirheisä sekä niiden mahdollisisa seuraamuksisa.

3 Sisällyslueelo Yleisä ieoa Tuoeen kuvaus 4 Toiminaperiaae 4 Tuoeen osa ja arvikkee 5 Tärkeiä ieoja 5 Kuljeus ja säilyys 5 Asennus 5 Käyö ja oimina 5 Ylläpioruiini 5 Huolo ja uki 5 Muua 5 Asennuksen arkisuslisa 6 Takuuehdo 6 Turvallisuusohjee 6 Asennus Periaaepiirros 7 Laieen sijoius 7 Sijoius 7 Eäisyys uima-alaaseen 8 Kondenssiveden poisjohaminen 8 Pukiliiännä 8 Ohiuskykenä 8 Sähköasennus 8 Yksikön käynnisys 8-9 Ylläpio, huolo ja vianmääriys Vedenpoiso alveksi 13 Huolo 13 Vianmääriys 13 Vikakoodiaulukko 13 Vianmääriyskaavio 14 Tekninen kuvaus Kykenäkaavio PC Sähkökaavio 16 Yksivaiheliiänä 16 Kolmivaiheliiänä 17 V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P 18 Komponenien sijoius 18 Teknise iedo 19 Mia ja liiännä 19 H15/H20/H30/H30-3P/H60 20 Komponenien sijoius 20 Teknise iedo 21 Mia ja liiännä Käyö ja oimina LED-näyön kuvaus 10 Käyöparamerien muuaminen 10 Käyöilan valiseminen 11 Anuriarvojen arkisus 11 Kellon säääminen 12 Ajasimen säääminen ja akivoini 12 Ajasimen deakivoini 12

4 1 Yleisä ieoa Tässä luvussa on ausaieoa niisä allaslämpöpumpuisa, joia ämä asennus- ja hoio-ohje koskee. Mukana ova myös kaikki lämpöpumppuihin liiyvä eriyisen ärkeä iedo, akuuehdo ja urvallisuusohjee. Luvun iedo on arkoieu sekä käyäjille eä asenajille. Tuoeen kuvaus Malli V15/V20/V30/V30-3P/V60-3P ja H15/H20/H30/ H30-3P/H40/H60 ova eriyisesi uima- ja porealaiden energiaehokkaaseen lämmiykseen arkoieuja ilmavesilämpöpumppuja. Gullberg & Jansson AB on kehiäny ja suunniellu nämä malli Pohjoismaiden ilmasoon. Allaslämpöpumppujen rakenne varmisaa mahdollisimman hyvän hyöysuheen ja alhaisen ääniason. Kaikissa malleissa on: Klooria ja suolaveä kesävä iaanilämmönvaihdin Ympärisöysävällinen ja ehokas kylmäaine (R410a)* Ruosumaon koelo Ajasimella varuseu digiaalinen LED-näyö Alaan käyökaua pidenävä dynaaminen jäänpoisooimino Virausvahi ja jakoliiime akaava varman käyön ja helpon asennuksen * H60:n kylmäaine on R407c Toiminaperiaae Allaslämpöpumppuja käyeään ensi sijassa allasveden lämmiämiseen, mua niiä voidaan käyää arviaessa myös jäähdyykseen. Malleja ohjaaan virausvahdilla, joka oimii alaan kieropumpun ollessa käynnissä. Allaslämpöpumppu oimii parhaien, kun ulo- ja menoveden lämpöilaero on pieni. Suosielemme piämään ulo- ja menoveden lämpöilaeron 1 2 aseessa. Veden virausa säädellään ohiuskykimellä. Lue lisää ohiuskykennäsä luvusa 2 Asennus. Mallisomme kaikki lämpöpumpu on kehiey oimimaan mahdollisimman ehokkaasi Pohjolan ilmasossa. On kuienkin syyä muisaa, eä lämpöpumpun hyöysuhde on riippuvainen ulkoilman ja allasveden lämpöilasa. Ulkoisisa olosuheisa riippuen pumpun eho voi siis vaihdella eri vuodenaikoina. Kauden alkaessa, kun allasvesi on kylmää, lämpöpumppua on pideävä käynnissä jakuvasi pikän aikaa, joa allasveden lämpöila saadaan kohoamaan oivoulle asolle. Kun vesi on lämmenny arpeeksi, lämpöpumppu pysähyy auomaaisesi ja käynnisyy uudelleen arpeen mukaan. Uima-allas kannaaa aina peiää, kun siä ei käyeä, eenkin öisin. oin % allasveden lämmösä karkaa vedenpinnan kaua. Alaan peiäminen vähenää myös lämpöpumpun käyöaikaa. Gullberg & Janssonin lämpöpumpu ulee aina asenaa ulos, koska ne saava energiansa ympäröiväsä ilmasa. Lämpöpumpun ulee olla hyvin ilmasoiu eikä ilmankieroa saa esää millään avalla. Jos ilma jää kierämään lämpöpumpun ilmanooaukon ja ulospuhalluksen väliin, pumpun hyöysuhde heikkenee. Välä asenamasa lämpöpumppua meluherkkään paikkaan, esimerkiksi makuuhuoneen seinän viereen. Lämpöpumpun höyrysimeen saaaa muodosua huurrea ai jäää, mikä on äysin normaalia. Lämpöpumpussa käynnisyy ällöin auomaainen jäänpoisooimino. Jäänpoison pääyyä lämpöpumppu palaa normaaliohjelmaansa ja jakaa allasveden lämmiämisä. Mallisomme lämpöpumpu on arkoieu allasveden lämmiykseen ennen kaikkea oukokuusa syyskuuhun, joka on uima-alaan normaalia käyökaua. Allaslämpöpumpun normaali käyölämpöila: ulkoilman lämpöila 5 40 C ja veden lämpöila C. Pumppuja voidaan kuienkin käyää myös alhaisemmissa ulkolämpöiloissa, joen uimakaua voidaan haluaessa pidenää. On kuienkin ärkeää muisaa, eä ehaalla säädeyjä jäänpoisoparamereja voidaan ällöin jouua muuamaan, eä asennusa voidaan jouua äydenämään lämmiyskierukalla ja eä lämpöpumpun eho laskee alhaisemmassa ulkolämpöilassa. Takuu ei myöskään kaa jääymisen vuoksi rikkouunua lämmönvaihdina. Pääös alvikäyösä on käyäjän omalla vasuulla. Klorinaaori POOL Hiekkasuodain Kieropumppu Periaaepiirros H- ja V-sarjojen lämpöpumppujen asenamiseen 4

5 Yleisä ieoa Tuoeen osa ja arvikkee 1. Pääyksikkö 2. Asennusarvikkee Asennusohje Jakoliiime Vaimenava kumikappalee Talvipeie! Asennusarvikkee on pakau laieen sisään. Irroa huololuukku ja poisa arvikkee laieen sisälä. Huom! Asennuksessa arviavien pukien ja ohiuskykimen hankinnasa huolehii uima-alaan asenaja. Tärkeiä ieoja Kuljeus ja säilyys Pysyasennukseen arkoieu malli on kuljeeava pysyasennossa, koska kompressorin sisällä oleva ripususmekanismi saaaa vahingoiua, jos laie aseeaan vaaka-asenoon. Jos lämpöpumppua jouduaan asennuksen ai yhjennyksen yheydessä kallisamaan, se on ehävä mahdollisimman varovasi ja nopeasi. Alkuperäispakkauksen käyö vähenää kuljeusvaurioiden vaaraa. Poisa pakkausmaeriaali ja arkisa ennen asennusa, eei lämpöpumppu ole vahingoiunu kuljeuksen aikana. Ilmoia mahdollise kuljeusvahingo kuljeusliikkeelle. Asennus Allaslämpöpumppu asenneaan aina ulos, ja asennuksen saa ehdä vain siihen valuueu asenaja. Laie ulee asenaa ukevasi, suoraan asenoon ja koholleen maanpinnasa. Varmisa, eä alusa on asainen. Käyä alla esimerkiksi maalaaoja, beonijalusaa, kevysoraharkkoja ai vasaavaa. Lämpöpumpun sijoiuksessa ulee oaa huomioon äänen leviäminen. Laie on sijoieava sien, eä kompressorin ja puhalimen ääni häirisevä ympärisöä mahdollisimman vähän. Käyö ja oimina äyön parameri on säädey ehaalla eikä niiä normaalisi arvise muuaa. Lämpöilaksi on säädey 27 C. Jos halua kohoaa lämpöilaa, arkisa ensin, eei korkeampi lämpöila ole risiriidassa uima-allasasennuksen mahdollisen akuiden kanssa. Huolooime On ärkeää poisaa allaslämpöpumpusa vesi alveksi. Maeriaaliakuu ei kaa puueellisesa hoidosa aiheuuneia jääymisvahinkoja. Vedenpoison yheydessä myös lämmönvaihdin on huuhdoava sen sisälle mahdollisesi jääneiden kerrosumien poisamiseksi. Lue lisää vedenpoisosa luvusa 4 Ylläpio, huolo ja vianmääriys. Tarkisa säännöllisesi, eei ilmanooaukon risikko ole lehien, lumen ai muun ukkima. Vahdi kylmällä ilmalla, eei laieen alle pääse muodosumaan liikaa huurrea ai jäää. Laieen ulkopina voidaan arviaessa puhdisaa kosealla liinalla. Varo kuienkin naarmuamasa laieen pinaa. Suosielemme vahaamaan pinnan vähinään kerran vuodessa parhaan kesävyyden varmisamiseksi. Huolo ja uki Allaslämpöpumpu on suunnielu oimimaan luoeavasi pikän aikaa. Mahdollisen vian ilmeessä oa yheys lämpöpumpun asenajaan. Jos asenaja oeaa, eä kyseessä on maeriaali- ai valmisusvirhe, hän pyyää meiä arkasamaan vahingon ja korjaamaan sen. Ilmoia aina uoeen sarjanumero, joka löyyy LED-näyön alapuolella olevasa merkinäkylisä. Yleinen vianmääriysopas löyyy luvusa 4 Ylläpio, huolo ja vianmääriys. Muua Laieen saa korjaa ainoasaan siihen valuueu asenaja ai korjaamo. Korjauksissa on käyeävä alkuperäisiä varaosia. Lämpöpumppuun voi yhdisää aurinkokerääjän. Oa yheys jälleenmyyjääsi ai G & J:iin, jos sinulla on kysyävää asennuksesa. Aurinkokerääjän kuumenamaa veä ei saa johaa suoraan allaslämpöpumppuun, koska liian kuuma vesi voi vahingoiaa lämpöpumppua. Saa asennuksen yheydessä asennusodisuksen rekiseröiäväksi Gullberg & Jansson AB:llä. Täyä odisus ja posia se meille mahdollisimman pian! Jäänpoisossa ja käyössä saaaa synyä paljon sulamis- ja kondenssiveä. Sen vuoksi on ärkeää huolehia siiä, eä vesi pääsee valumaan pois. Laie on asenneava sien, eä ilma pääsee kierämään höyrysimen ympärillä. Välä sijoiamasa lämpöpumppua sien, eä ilma jää kierämään ilmanooaukon ja ulospuhalluksen väliin, koska ämä heikenää laieen ehoa. 5

6 Yleisä ieoa Asennuksen arkisuslisa Seuraava arkisuslisa anaa yleiskuvan allaslämpöpumpun asennuksesa. Sijoia lämpöpumppu ukevalle ja vaakasuoralle alusalle. Huolehdi hyväsä vedenpoisosa ja riiäväsä ilmansaannisa. Avaa laieen huololuukku ja poisa asennusarvikkee laieen sisälä. Varmisa, eä mukana ova kaikki arviava osa. Asenna lämpöpumppu ohiuskykimen kanssa sarjaan hiekkasuodaimen jälkeen. Huolehdi siiä, eä ulo- ja menovesi kykeään oikein. Tee sähköliiännä. Käynnisä lämpöpumppu. Huolehdi riiäväsä vedenkierrosa ennen käynnisysä. Säädä viraus lämpöpumpulle sopivaksi. Tarkisa aseukse näyösä. Takuuehdo Järjeselmään kuuluva osa on kuljeeava, säilyeävä ja asenneava ja niiä on käyeävä ämän oppaan ohjeiden mukaan. Korjaukse saa eeää vain valuueulla asenajalla, ja korjauksissa saa käyää vain alkuperäisosia. Jos yllä mainiuja ehoja ei noudaea, akuu raukeaa. Turvallisuusohjee Lämpöpumpun käsielyssä, asennuksessa ja käyössä ulee aina noudaaa seuraavia urvallisuusohjeia: Tuoeen jäähdyysjärjeselmään saa kajoa ainoasaan valuueu henkilö. Kakaise aina vira ennen järjeselmään kajoamisa. Lue asennuksesa lisää luvusa 2. 6

7 700mm 2 Asennus Tässä luvussa selosamme lämpöpumppujen asennuksen peruseellisesi. Luku on arkoieu pääasiassa asenajille, mua myös uoeiden loppukäyäjä voiva lukea sen oppiakseen paremmin ymmärämään lämpöpumpun oiminaa. Periaaepiirros Klorinaaori POOL Hiekkasuodain Kieropumppu Tarkisa laieen eikei ennen ulo- ja menoveden liiämisä. Laieen sijoius Seuraava edellyykse akaava allaslämpöpumpun mahdollisimman hyvän oiminnan: Riiävä ilmansaani Riiävä vedenkiero Oikein ehy sähköasennus Allaslämpöpumppu voidaan asenaa ulkona periaaeessa mihin ahansa. Huolehdi kuienkin siiä, eei ilmanooaukon ja ulospuhalluksen iellä ole eseiä (kaso kuva alla). Lämpöpumppu ei arvise kaea. Jos kuienkin halua asenaa lämpöpumpun kaeuun ilaan, huolehdi siiä, eei pumpun ulospuhallusaukon iellä ole eseiä! Tämä koskee eriyisesi vaaka-asenoon asenneavia malleja. Alla olevissa kuvissa näkyy vaakasuunaisella ja pysysuunaisella ulospuhalluksella varuseujen lämpöpumppujen asennus. Sijoius Allaslämpöpumppu ulee asenaa ukevalle vaakasuoralle alusalle. Siä ei saa asenaa elineeseen kevyrakeneiselle seinälle ai ällaisen seinän läheisyyeen. Laie on sijoieava sien, eä kompressorin ja puhalimen ääni häirisevä ympärisöä mahdollisimman vähän. Laie ulee asenaa ukevasi, suoraan asenoon ja koholleen maanpinnasa. Varmisa, eä alusa on asainen. Käyä alla esimerkiksi maalaaoja, beonijalusaa, kevysoraharkkoja ai vasaavaa. Jäänpoisossa ja käyössä saaaa synyä paljon sulamis- ja kondenssiveä. Sen vuoksi on ärkeää huolehia siiä, eä vesi pääsee valumaan pois. Käyön aikana saaaa muodosua jopa 10 liraa kondenssiveä unnissa. Laie on sijoieava sien, eä höyrysinpakei saa riiäväsi ilmaa. Muussa apauksessa lämpöpumpun eho ja hyöysuhde saaava heikeä mm 800 mm 500 mm 700mm 500mm Ilmanooaukko 300mm Air inake Vaakasuunaisen mallin asennus 2500mm Pysysuunaisen mallin asennus 7

8 Asennus Eäisyys uima-alaaseen Allaslämpöpumppu asenneaan normaalisi uimaalaan puhdisuslaieison yheyeen pukiasennusen vähenämiseksi. Jos puke eriseään, lämpöhäviö on mahdollisimman vähäinen, mikäli pukien kokonaispiuus on eninään 30 m (uima-alaan ulo- ja menovesi). Kun pukien kokonaispiuus on 30 m, lämpöhäviö on karkeasi arvioiuna 0,6 kw unnissa allasveden ja pukia ympäröivän ilman 5 aseen lämpöilaeroa kohi. Tämä pidenää lämpöpumpun käyniaikaa 3 5 %. Kondenssiveden poisjohaminen Höyrysimessä ulkoilma lämpenee noin 5 10 C, jolloin vesihöyryä kondensoiuu höyrysinpakein lamelleihin. Jos ilmankoseus on korkea, veä voi kondensoiua unnissa runsaasi. Laieen pohjalevyssä on sen vuoksi useia reikiä, joiden kaua vesi pääsee valumaan pois. Laie on ärkeää sijoiaa sien, eä kondenssivesi pysyään johamaan pois ehokkaasi.! Kondenssivesi ei ole merkkinä laieen vuoamisesa. Pukiliiännä Allaslämpöpumppu liieään alaan kierojärjeselmään sen mukana oimieavilla 50 mm:n jakoliiimillä. Lämmönvaihimen ruuviliiänä kiriseään käsin. Järjeselmään asenneaan ohiuskykin, joka helpoaa huoloa ja mahdollisaa virauksen sääämisen allaslämpöpumpulle sopivaksi. Ohiuskykenä Suosielemme ohiuskykimen käyämisä kaikissa asennuksissa, joa viraus voidaan sääää allaslämpöpumpulle sopivaksi. Sopiva viraus saa lämpöpumpun käymään asaisesi ja vähenää pumpun kalleimman osan eli lämmönvaihimen kuluusa Ohiuskykimen säääminen Ohiuskykinä voidaan sääää eri avoin. Yksi yksinkeraisimmisa avoisa on seuraava: 1. Anna kaikkien veniilien olla auki. 2. Tarkisa ulo- ja menoveden lämpöila (näyön parameri A ja B). Kaso luku Jos lämpöilaero on yli 2 asea, sulje ohiuskykinä vähiellen, kunnes ero on 1 2 asea Jos näyössä näkyy EE3, järjeselmän viraus on liian heikko. Ohiuskykinä on ällöin suljeava lisää virauksen lisäämiseksi allaslämpöpumpun läpi. Avaa ensin kaikki veniili ohiusveniilin sääämisen helpoamiseksi. Sähköasennus Sähkö kykeään allaslämpöpumpun kykenärasiaan, joka löyyy eupaneelin akaa. Laieessa ulee olla käyökakaisin (varokkeella ai ilman) hyvin näkyvässä paikassa. Käyökakaisin suojaa laieen ahaomala käynnisykselä esimerkiksi huollon yheydessä. Vaikka lämmönvaihdin on erisey sähköisesi muusa järjeselmäsä ja se eroaa allasveden sähköliiännöisä, laie ulee maadoiaa oikosulun ehkäisemiseksi. Liiänäkappaleessa on vielä yksi liiänä, 1 ja 2. Tää liiänää voidaan käyää, jos allaslämpöpumppuun haluaan liiää erillinen kieropumppu. Luvusa 5 löyyvässä sähkökaaviossa on yksiyiskohainen kuvaus laieen sähköasennuksisa.! 3-vaihekoneiden asennuksessa vaiheiden on olava oikeassa järjesyksessä, joa kone voi käynnisyä. Jos kone ei käynnisy ensimmäisellä yriämällä, vaihda kahden vaiheen paikkaa, jolloin kone käynnisyy. Laieen käynnisys Ohiusveniili Uima- ai poreallasveden lämmiämiseksi on ensin käynniseävä alaan kieropumppu, jolloin vesi pääsee kierämään lämmönvaihimen kaua. Käynnisä allaslämpöpumppu ensimmäisen kerran seuraavasi: 1. Käynnisä alaan kieropumppu. Tarkisa mahdollise vuodo ja eä vesi viraa uima-alaan ja lämpöpumpun välillä. 2. Käynnisä syööjännie ja arkisa käyöaseukse laieen näyösä. 8

9 Asennus 3. Paina näyön O/OFF-painikea, jolloin laie käynnisyy muuaman sekunnin kuluua. 4. Tarkisa muuaman minuuin kuluua, eä laieen puhalama ilma on kylmempää kuin ulkoilman lämpöila (5 10 ºC). 5. Pysäyä uima-alaan kieropumppu ja arkisa, eä allaslämpöpumppu pysähyy auomaaisesi. 6. Pidä järjeselmä käynnissä vuorokauden ympäri, kunnes oivou lämpöila on saavueu. Allaslämpöpumppu pysähyy vasa kun oivou lämpöila on yliey 1 aseella. Lämpöpumppu käynnisyy sen jälkeen uudelleen, kun allasveden lämpöila on pudonnu 1 aseen säädeyn lämpöilan alle. Virausvahi: Allaslämpöpumpussa on virausvahi, joka esää käyön, kun vedenviraus ei ole riiävä. Aikaviive: Kompressori käynnisyy noin 1 minuuin viiveellä. Täen haluaan esää oisuva uudelleenkäynnisykse ja ehkäisä kompressorin kulumisa. Jo lyhy sähkökakos akivoi 1 minuuin käynnisysviiveen. 9

10 3 Käyö ja oimina LED-näyön kuvaus LED-näyö on kuvau seuraavassa. äyökuvissa näkyvä ehaalla säädey parameriarvo, joia ei normaalisi arvise muuaa. Voi arkisaa laieen ilan käyön aikana nuolipainikkeiden avulla. Voi arkisaa ulo- ja menoveden lämpöilan, höyrysimen ilan ja ulkoilman lämpöilan.! Huomaa, eä laieen on olava valmiusilassa paramereja muueaessa. Jos miään painikkeia ei ole paineu 5 sekunnin sisällä, LED-näyössä näkyy uloveden lämpöila. Kun laie on valmiusilassa, näyössä näkyy kello. Käyöparamerien muuaminen 1. Asea laie valmiusilaan painamalla O/OFF-painikea. äyössä näkyy kello. 2. Valise parameri 0 9 nuolipainikkeiden avulla. 3. Paina yhä aikaa alas MODE ja O/OFF. 4. Parameriarvon vilkkuessa voi sääää siä nuolipainikkeilla sekunnin kuluua näyössä näkyy aas kello ja aseus on ehy 6. Voi arkisaa aseuksen nuolipainikkeiden avulla. 7. Käynnisä laie uudelleen O/OFF-painikkeella. Painamalla voi arkisaa käyöparameri ja sääää niiä Valisemalla voi sääää kellonaikaa TIMER O Valisemalla TIMER O voi aseaa käynnisysajan Valisemalla TIMER OFF voi aseaa pysäyysajan Valisemalla MODE voi muuaa käyöilaa Painamalla O/OFF voi käynnisää ja pysäyää laieen TIMER O Parameri 0: Alaan oivou lämpöila jäähdyysilassa. (8 28 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameri 1: Alaan oivou lämpöila lämmiysilassa. (15 40 C) Parameri 2: Jäänpoisojen välinen aika. (30 90 min) Parameri 3: Jäänpoison aloiuslämpöila. ( 30 0 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameri 4: Jäänpoison pysäyyslämpöila. (0 30 C) Parameri 5: Jäänpoison enimmäiskeso (0 15 min) 10 Parameri 6: Järjeselmien määrä. HUOM! Ei saa muuaa!

11 Käyö ja oimina TIMER O TIMER O TIMER O Parameri 7: Auomaainen uudelleenkäynnisys sähkökakoksen sauessa. (0 = Ei / 1 = Kyllä) Parameri 8: (0 = Jäähdyysila / 1 = Lämmiys- ai jäähdyysila / 2 = Ei käyössä / 3 = Lämmiysila) Parameri 9: Ulkoinen pumppu. (0 = Aina käynnissä / 1 = Käynnissä yhä aikaa kompressorin kanssa) Käyöilan valiseminen 1. Käynnisä laie painamalla O/ OFF. ormaalikäyössä näyössä näkyy uloveden lämpöila ja käyöila. 2. Jos parameriin 8 on säädey 1, jäähdyys- ja lämmiysilan välillä voidaan vaihdella valisemalla MODE. TIMER O Käyöilaksi on säädey lämmiys TIMER O Käyöilaksi on säädey jäähdyys Anuriarvojen seliykse TIMER O TIMER O TIMER O Tuloveden lämpöila Menoveden lämpöila Höyrysinpakein lämpöila TIMER O TIMER O Kuumakaasun lämpöila Ympäröivän ilman lämpöila 11

12 Käyö ja oimina Kellon säääminen 1. Valise. äyössä näkyy ämänhekinen aika. 2. Paina uudelleen. Tunimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 3. Paina uudelleen. Minuuimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 4. Tallenna aika painamalla uudelleen. TIMER O Kellon säääminen Ajasimen säääminen ja akivoini Laie voidaan käynnisää ja pysäyää eri kellonaikoina. Laieessa on käynnisys- ja pysäyysajasin. Painikkeiden yläpuolella näkyvä valodiodi osoiava, onko ajasin akivoiu. Käynnisysajasimen säääminen: 1. Valise TIMER O. äyössä näkyy nykyinen ajasinaika. 2. Paina uudelleen TIMER O. Tunimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 3. Paina uudelleen TIMER O. Minuuimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 4. Tallenna aika painamalla uudelleen TIMER O. TIMER O Käynnisysajasimen säääminen Ajasimen deakivoini 1. Valise TIMER O ai. 2. Valise. Valodiodi sammuu ja ajasin on ny pois päälä. TIMER O Pysäyysajasimen säääminen Pysäyysajasimen säääminen: 5. Valise. äyössä näkyy nykyinen ajasinaika. 6. Paina uudelleen. Tunimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 7. Paina uudelleen. Minuuimäärä vilkkuu ja siä voi ny sääää nuolipainikkeilla. 8. Tallenna aika painamalla uudelleen. 12

13 4 Ylläpio, huolo ja vianmääriys Vedenpoiso alveksi On eriäin ärkeää poisaa laieesa vesi ennen alvisäilyysä! Takuu ei kaa jääymisen vuoksi rikkouunua iaanilämmönvaihdina! Vesi voidaan poisaa käeväsi irroamalla ulo- ja menoveden liiospuke. Tarkisa sen jälkeen, eä vesi on valunu pois. Vedenpoison yheydessä on hyvä myös puhdisaa lämmönvaihdin.! Jos ole vähänkin epävarma siiä, mien vedenpoiso ulee suoriaa, oa yheys jälleenmyyjään! Takuu ei kaa vedenpoison laiminlyönnisä johuneen jääymisen vuoksi rikkouunua lämmönvaihdina! Huolo Puhdisa uima-/porealaan suodain säännöllisesi riiävän vedenkierron varmisamiseksi. Varmisa säännöllisin väliajoin, eä vedenpoiso ja uuleus laieen ympärisössä oimiva hyvin. Lämmönvaihimen puhdisaminen varmisaa sen ehokkaan oiminnan ja sääsää energiaa. Puhdisus hoiuu käevimmin ennen alvea ehävän vedenpoison yheydessä. Huuhele lämmönvaihdin esimerkiksi puuarhalekulla ja yhjennä se kunnolla. äin saa Virhekoodiaulukko 13 huuhdoua pois lämmönvaihimen sisälle mahdollisesi kerynee kloorikerrosuma. Tarkisa virransyöö ja kaapeliliiännä säännöllisesi. Jos laie ei käy normaalisi, sammua se ja oa yheyä laieen asenajaan. Varmisa säännöllisin väliajoin, eä höyrysinpakei on ehjä ja puhdas. Puhdisa se arviaessa sivelimellä ja pölynimurilla, ei painepesurilla. Jakuva huolo akaa lämpöpumpun mahdollisimman hyvän oiminnan. Laieen ulkopina voidaan arviaessa puhdisaa kosealla liinalla. Varo kuienkin naarmuamasa laieen pinaa. Suosielemme vahaamaan pinnan vähinään kerran vuodessa parhaan kesävyyden varmisamiseksi. Ennen alven uloa poisa vesi ja peiä lämpöpumppu! Vianmääriys Mahdollisen vian ilmeessä oa yheys lämpöpumpun asenajaan. Jos asenaja oeaa, eä kyseessä on maeriaaliai valmisusvirhe, hän pyyää meiä arkasamaan vahingon ja korjaamaan sen. Ilmoia aina uoeen sarjanumero. Liieessä on myös avallisia kysymyksiä vasauksineen. Lue ne aina ennen kuin oa yheyä jälleenmyyjään. Saauasi virheilmoiuksen, yriä käynnisää laie uudelleen sammuamalla vira käyökakaisimesa ja käynnisämällä se sien uudelleen. Jos ämä ei aua, yriä rakaisa ongelma noudaamalla alla olevan aulukon ohjeia ja käynnisämällä järjeselmä sen jälkeen uudelleen. Käyöhäiriö Vikailmoius Syy Toimenpide Tuloveden anurivika PP1 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Menoveden anurivika PP2 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Höyrysimen anurivika PP3 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Kuumakaasun anurivika PP4 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Ulkoilman anurivika PP5 Anuria ei ole asenneu, kaapelivaurio ai oikosulku Tarkisa anuri ai vaihda se Korkeapainesäädin EE1 Kaasupaine liian korkea. Käynnisä laie uudelleen. Jos vika jakuu, oa yheys asenajaan. Maalapainesäädin EE2 Kaasupaine liian alhainen. Käynnisä laie uudelleen. Jos vika jakuu, oa yheys asenajaan. Virausvahi Tulo- ja menoveden lämpöilaero liian suuri Jääymissuoja EE3 PP6 PP7 Heikko viraus ai järjeselmässä ei ole veä Riiämäön vedenviraus, ulo- ja menoveden lämpöilaero 12 C Tuloveden lämpöila alle 4 C ja ulkolämpöila 0 C ai kylmempi Kommunikaaiovirhe EE8 Ei yheyä ohjausyksikköön Tarkisa vedenviraus ja säädä mahdollisesi ohiuskykinä Tarkisa vedenviraus Auomaainen lämmiysila Tarkisa ohjausyksikön ja näyön välinen liiänä

14 Ylläpio, huolo ja vianmääriys Vianmääriyskaavio Käyöhäiriö Syy Toimenpide 1. Lämpöpumppu on valmiusilassa. 1. Paina O/OFF-painikea. 2. Lämpöpumppu on jäähdyysilassa. Aseeua allasveden lämpöilaa ei saavuea. Lämpöpumppu ukkeuuu jääsä. Virausvahi anaa hälyyksen EE3. 3. Lämpöpumppu on liian pieni alaaseen nähden. 4. Ulkolämpöila on liian alhainen. 5. Alaan erisys on riiämäön. 6. Kuumakaasun lämpöila on liian alhainen. 1. Alaan lämpöila alle 15 C. 2. Poikkeuksellisen korkea ilmankoseus. 3. Ulkoilman lämpöila alle 5 C. 1. Viraus on liian heikko. 2. Muua käyöilaksi Heaing mode luvun 3 ohjeiden mukaan. 3. Tarvise isomman lämpöpumpun. 4. Kausi on ohi. Tarvise isomman lämpöpumpun. 5. Allas ulee peiää. 6. Kuumakaasun anurin (parameri D) ulee näyää yli 45 C. 1. Säädä jäänpoison paramereihin korkeampi pysäyyslämpöila ja/ ai pidempi jäänpoisoaika. Käyä lämpöpumppua arviaessa jäähdyysilassa jään sulaamiseksi. Kaso luku Tarkisa, eä puhdisuslaieiso on käynnissä. 2. Tarkisa hiekkasuodain huuhdo arviaessa. 3. Tarkisa ohiuskykennän aseukse. 14

15 5 Tekninen kuvaus Kykenäkaavio PC1000 OUT3 OUT4 OUT5 AC- 3 4 OUT1 3 4 OUT2 PC1000 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD C6 DI06 GD GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 ro Merkinä Kuvaus 1 OUT1 Kompressorireleen ohjaussignaali (230 VAC) 2 OUT2 Kieropumpun ohjaussignaali (230 VAC) 3 OUT3 eliieveniilin ohjaussignaali (230 VAC) 4 OUT4 Puhallinmooorin ohjaussignaali (230 VAC) 5 OUT5 Ohjaussignaali ei käyössä (230 VAC) 6 AC- ollajoho (230 VAC) 7 C1/C2 Syööjännie (12 VAC) 8 ET/GD/12V äyö 9 DI01/GD Ulkoinen On/Off-kykin (digiaaliulo) 10 DI02/GD Virausvahi (digiaaliulo) 11 DI03/GD Maalapainesääimen signaali (digiaaliulo) 12 DI04/GD Korkeapainesääimen signaali (digiaaliulo) 13 DI05/GD Mode inpu (digiaaliulo) 14 DI06/GD Anuriulo ei käyössä (digiaaliulo) 15 AI01/GD Anuriulo ei käyössä (analoginen ulo) 16 AI02/GD Tuloveden lämpöila (analoginen ulo) 17 AI03/GD Menoveden lämpöila (analoginen ulo) 18 AI04/GD Höyrysinpakein lämpöila (analoginen ulo) 19 AI05/GD Ulkoilman lämpöila (analoginen ulo) 20 AI06/GD Anuriulo ei käyössä (analoginen ulo) 15

16 Tekninen kuvaus Sähkökaavio Yksivaiheliiänä L CC KM1 Sof sar P2 CC BLK COMP WHT CC CR CS L L COM O P10 CS RED C R C1 CR C2 BLK BLU FM KM1 K1 7 8 L KM1 CH OLY FOR V15 H15 OLY FOR V20/30/40 H20/30 RED L HL L RED BLU P L 1 2 TO POWER SUPPLY 230 VAC / 50 Hz AT Ulkoanuri COMP Kompressori CH Kompressorilämmiin CT Höyrysinanuri ET Kuumakaasuanuri FM Puhallinmooori FS Virausvahi HL LED-indikaaori HP Korkeapainesäädin IT Tuloveden anuri KM1 Kompressorin konakori LP Maalapainesäädin OT Menoveden anuri TC Muunaja 4V eliieveniili 4V 4V 4V RED OUT3 OUT4 OUT5 AC V TC 12V BR BLU Y/G L K1 OUT1 FS FS LP LP HP HP FS 3 4 OUT2 PC1000 LP L P HP 3 4 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD Conroller C6 DI06 GD GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AT AT CT CT OT OT IT IT ET ET AI01 50K V15/20/30/40 H15/20/30 CC BLK CC COMP WHT CC CR CS RED C1 CS ST C2 CR K1 KM1 1 KM-6 CO Sof sar START COMP-R COMP-R ST CR CR CR CR CR K4 K4 7 8 CH L KM F L F K4 F 7 8 C3 BLU FM1 RED C4 BLU BLK FM2 RED KM1 L RED BLU L L L L L AT COMP CT ET FM FS HL TO POWER SUPPLY 230 VAC / 50 Hz P L 1 Ulkoanuri HP Kompressori IT Höyrysinanuri KM1 KuumakaasuanuriLP Puhallinmooori OT Virausvahi TC LED-indikaaori 4V 2 4V 4V 4V K4 Korkeapainesäädin Tuloveden anuri Kompressorin konakori Maalapainesäädin Menoveden anuri Muunaja eliieveniili OUT3 OUT4 OUT5 AC V TC 12V L K1 OUT1 3 4 LP P PC1000 FS FS LP LP 3 4 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD BR BLU Y/G Conroller FS L OUT2 HP HP HP HL C6 DI06 GD GD AT AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AT CT CT OT OT IT IT ET ET AI01 50K H60 16

17 Tekninen kuvaus Kolmivaiheliiänä L2 L3 L2 L3 L2 L3 RED BLK WHT BLU L2 L3 L2 L3 TO POWER SUPPLY 400 VAC / 50 Hz KM2 L2 L3 P1 P2 P3 L2 L3 KM1 L2 L3 U1 V1 W1 RED BLK WHT BLK U V W 3 COMP1 C2 FM ORG AT Ulkoanuri COMP Kompressori CH Kompressorilämmiin CT Höyrysinanuri ET Kuumakaasuanuri FM Puhallinmooori FS Virausvahi HP Korkeapainesäädin HL LED-indikaaori IT Tuloveden anuri KM1 Kompressorin konakori KM2 Pumpun konakori LP Maalapainesäädin OT Menoveden anuri PM Vaihejärjesyksen ilmaisin 4V eliieveniili TC Muunaja BLU KM1 CH WHT V 4V V30-3P/V60-3P H30-3P 4V 01 ORG OUT3 OUT4 OUT5 AC- 230V TC 12V BR 7 8 BLU Y/G K1 KM1 3 4 OUT1 FS FS LP FS K2 3 4 OUT2 PC1000 LP HP HP LP KM2 HP C19 1 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD Conroller (A) 14PM L2(B) 12 L3(C) HL C6 DI06 GD L3 L2 GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 AT AT CT CT OT OT IT IT ET ET 50K 17

18 Tekninen kuvaus V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P Komponenien sijoius Komponenien sijoius 1 Suojaverkko 2 Höyrysinpakei 3 Lämmönvaihdin 4 Kompressori 5 eliieveniili 6 Pelikoelo päällys 7 Puhallinmooori 8 Pelikoelo oikea 9 Suojalevy 10 Elekroniikkalaaikko 11 Muunaja 12 Elekroniikkalaaikko runko 13 Elekroniikkalaaikko kansi 14 Pelikoelo edusa 15 Liiänäkappale 16 Liiänäkappale 17 Ohjausyksikkö 18 Konakori 19 Puhallinmooorin kondensaaori 20 Kompressorin kondensaaori 21 PVC-risi 22 PVC-levy (80 x 80 mm) 23 Pelikoelo runko 24 Virausvahi 25 PVC-muka 26 Pelikoelo vasen 27 LED-näyö 18

19 Teknise iedo Tekninen kuvaus Malli V15 V20 V30 V30-3P V40 V60-3P Lämmiyseho 1 kw Ooeho kw Lämmiyskapasieei 2 m Käyöjännie 230 VAC 1-vaihe 50 Hz 400 VAC 230 VAC 400 VAC Käyövira A Sulakkeen koko A Kompressori Roaaiokompressori Kierukkakompressori Kylmäaineen määrä (R410a) kg Puhalimen kuluus W imellinen ilmanviraus m 3 /h Ääniaso (1 m) db(a) Vesiliiänä mm 50 mm imellinen vedenviraus m 3 /h imellisen virauksen painehäviö bar Painesääimen kakaisuarvo HP bar 44 (sulkeuuu uudelleen 32 bar:ssa) Painesääimen kakaisuarvo LP bar 0,2 (sulkeuuu uudelleen 1,5 bar:ssa) Korkeus mm Leveys mm Syvyys mm Paino kg Lämmiysehon miauksessa ulkoilman lämpöila oli 24 C / 19 C, DB / WB (Dry bulb / We bulb). Tuloveden lämpöila 27 C. 2 Lämmiyskapasieei on ohjearvo ja edellyää, eä allas on erisey ja peiey öisin. Sarjan malli on arkoieu käyeäväksi oukokuusa syyskuuhun, joka on uima-alaan normaali käyökausi. Mia ja liiännä A B E A C D OUTLET ILET F G Malli Mia. V15 V20/V30/V30-3P V40/V60-3P A B C D E F G 92,5 92,

20 Tekninen kuvaus H15/H20/H30/H30-3P/H60 Komponenien sijoius Komponenien sijoius 1 Pelikoelo päällys 2 Suojaverkko ausa 3 Pelikoelo vasen 4 Puhallinmooorin eline 5 Suojaverkko vasen 6 Puhallinmooori 7 Pokuri 8 Pelikoelo edusa 9 Suojarisikko 10 Alusa 11 Väliseinä 12 eliieveniili 13 Lämmönvaihdin 14 Elekroniikkalaaikko 15 Huololuukku 16 Kompressori 17 Korkeapainesäädin 18 Maalapainesäädin 19 Virausvahi 20 Pelikoelo oikea 21 LED-näyö 22 Höyrysinpakei 23 Puhalimen kondensaaori 24 Liiänäkappale 25 Kompressorin kondensaaori 26 Puhalimen rele 27 Kompressorin rele 28 Ohjausyksikkö 20

Asennus- ja hoito-ohje P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1

Asennus- ja hoito-ohje P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1 FI Asennus- ja hoito-ohje P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Alkusanat Kiitos, että ostit allaslämpöpumpun Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme, että se vastaa odotuksiasi ja lämmittää uima-altaasi energiatehokkaasti

Lisätiedot

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015 Asennus-, käyö- ja huolo-ohje 0/05 Asennus Palopeli ETCE ulee asenaa ämän asennusohjeen mukaan, ks. sivu 5. Käyö ja oiminnan esaus CE-merkinnän mukaan palopeli ulee aina varusaa lämpöilaan perusuvalla

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p)

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p) LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II:.5.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat!

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat! MAA Koe 7..03 A-osio. Ei laskina! Valise seuraavisa kolmesa ehäväsä vain kaksi joihin vasaa! A. a) Mikä on funkion f(x) määrieljoukko, jos f( x) x b) Muua ulomuooon: 4a 8a 4 A. a) Rakaise hälö: x 4x b)

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi Maalämpöpumput Uutuus! IVT GEO 312C invertermaalämpöpumppu www.ivt.fi Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa yli 15 000 maalämpö asennuksen kokemuksella IVT menestyi Tekniikan Maailman vertailussa Kaikille

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Käyttöohje HN22329SK

Käyttöohje HN22329SK Käyöohje FI 50005416 HN9SK Suomi Täsä laadukkaasa liedesä Sinulla on vuosikausia paljon iloa ja hyöyä. Lue käyöohjee huolellisesi, joa opi unemaan lieden kaikki oiminno. Käyöohjeen alussa on ärkeää ieoa

Lisätiedot

Tietoliikennesignaalit

Tietoliikennesignaalit ieoliikennesignaali 1 ieoliikenne inormaaion siiroa sähköisiä signaaleja käyäen. Signaali vaiheleva jännie ms., jonka vaiheluun on sisällyey inormaaioa. Signaalin ominaisuuksia voi ukia a aikaasossa ime

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet Zelio Time -aikarelee ZELIO Time Sarja RE7 Elekronise aikarelee Valinaopas 00 Valinaopas 00 Zelio Time RE 7 -aikarelee Valinaopas Sovellukse Elekronise aikarelee mahdollisava yksinkeraisen auomaisoiujen

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Piennopeuslaite PNA Lattialle asennettava piennopeuslaite

Piennopeuslaite PNA Lattialle asennettava piennopeuslaite Piennopeuslaie PN Laialle asenneava piennopeuslaie NSIO 4 VÄLI 6 ESITE 1 Piennopeuslaie PN TENINEN ESITE PN on laialle asenneava piennopeuslaie. Se soveluu iloihin, joissa synyy runsaasi epäpuhauksia ja

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta!

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Kaa 1 700 Suomi Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Lamppu on suunniteltu antamaan loistavan valotehon, olemaan eri3äin kevyt ja monikäy3öinen. Huom! Lampun valo on eri3äin voimakas, älä katso

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 4, ratkaisuehdotukset

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 4, ratkaisuehdotukset D-00 ineaarise järjeselmä Harjoius 4, rakaisuehdoukse nnen kuin mennään ämän harjoiuksen aihepiireihin, käydään läpi yksi huomionarvoinen juu. Piirianalyysin juuri suorianee opiskelija saaava ihmeellä,

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015 Ene-59.4130, Kuivaus- ja haihduusprosessi eollisuudessa, asuharjoius 5, sysy 2015 Tehävä 4 on ähiehävä Tehävä 1. eijuerrosilassa poleaan rinnain uora ja urvea. Kuoren oseus on 54% ja uiva-aineen ehollinen

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 8 (viikko 14) Tehävä 1 LAD-käyrä siiryy ylöspäin. Ulkomaisen hinojen nousessa oman maan reaalinen vaihokurssi heikkenee 1 vaihoase vahvisuu IS-käyrä

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille Rahoiusriski ja johannaise Mai Esola lueno 3 Black-choles malli opioien hinnoille . Ion lemma Japanilainen maemaaikko Kiyoshi Iō oisi seuraavana esieävän lemman vuonna 95 arikkelissaan: On sochasic ifferenial

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta Miausekniikan perusee, piirianalyysin kerausa. Ohmin laki: =, ai = Z ( = ännie, = resisanssi, Z = impedanssi, = vira). Kompleksiluvu Kompleksilukua arviaan elekroniikassa analysoiaessa piireä, oka sisälävä

Lisätiedot

Seinämien risteyskohdat

Seinämien risteyskohdat CAE DS Painevalukappaleen suunnielu Sefan Fredriksson Seinämien riseyskohda Sefan Fredriksson SweCas Käännös: Pekka Savolainen ja Tuula Höök Tampereen eknillinen yliopiso Riseyskoha muodosuu kun kaksi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Diskreetillä puolella impulssi oli yksinkertainen lukujono:

Diskreetillä puolella impulssi oli yksinkertainen lukujono: DEE-00 ineaarise järjeselmä Harjoius 5, rakaisuehdoukse [johdano impulssivaseeseen] Jakuva-aikaisen järjeselmän impulssivase on vasaavanlainen järjeselmäyökalu kuin diskreeillä puolellakin: impulssivase

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

VPL45 Mitat MITAT VPL 45 Nilan Pro Ky

VPL45 Mitat MITAT VPL 45 Nilan Pro Ky Mitat 2640 500 470 70 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 400 4 Jäte IV-KOJE Poisto 2 PÄÄTY Kondenssivesi 32 mm (yht 2 kpl) PÄÄTY B =Ulkoilma 2 =Poistoilma 3 =Tuloilma

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot