ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT"

Transkriptio

1 ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI ) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma euroa Maarianhamina 9. heinäkuua 200 Ålandsbanken Abp

2 ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 200 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohaise ehdo muodosava yhdessä Ålandsbanken Abp:n. oukokuua 200 päiväyn, joukkovelkakirjaohjelman 200 (Ohjelmaesie) yleisen ehojen kanssa ämän Lainan ehdo. Yleisiä ehoja sovelleaan, mikäli lainakohaisissa ehdoissa ei ole oisin määräy. Saadakseen äydellise iedo Liikkeeseenlaskijasa ja arjouksesa sijoiajan on uusuava sekä Ohjelmaesieeseen eä näihin lainakohaisiin ehoihin. Ohjelmaesie on saaavissa Ålandsbanken Abp:n kaikisa konoreisa sekä Inerneisä (Palvelumme > Sääsä ja sijoia > Joukkolainamme). Mikäli Ohjelmaesieä äydenneään Lainan merkinäaikana ai ennen Lainan lisalleooa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, Liikkeeseenlaskija on lain mukaan velvollinen ilmoiamaan sijoiajille ohjelmaesieen äydennyksesä, joka on saaavissa Ålandsbanken Abp:n kaikisa konoreisa sekä Inerneisä (Palvelumme > Sääsä ja sijoia > Joukkolainamme). Lain mukaan Liikkeeseenlaskija on myös velvollinen arjoamaan lainaosuuksia merkinneille sijoiajille mahdollisuuden peruuaa merkinänsä kahden pankkipäivän kuluessa äydenneyn esieen julkisamisesa meneillään olevana merkinäaikana ai ennen kuin lainaosuude on laskeu liikkeeseen ja oimieu sijoiajille. Mahdollise viieellise ehdo on merkiy aseriskilla (*). Lopullise lainakohaise ehdo vahviseaan viimeisään viikon kuluua merkinäajan pääymisesä ja julkiseaan Ålandsbankenin koisivuilla (Palvelumme > Sääsä ja sijoia > Joukkolainamme). Lainan nimi: ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 Liikkeeseenlaskija: Lainan pääoma: Liikkeeseenlaskuapa: Velkakirjojen nimellismäärä/lainaosuuksien yksikkökoko: Velkakirjojen lukumäärä: Ålandsbanken Abp Eninään euroa ja vähinään euroa*. Lainaosuude laskeaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjeselmässä. Tuha ( 000) euroa. Eninään kappalea. Liikkeeseenlaskupäivä: Emissiokurssi: Vaihuva. 00 % liikkeeseenlaskun alkaessa. Laina-aika: Viisi (5) vuoa, Takaisinmaksupäivä: Vuosiain.6. Ensimmäisen kerran Takaisinmaksumäärä: Takaisinmaksupäivinä makseaan akaisin 20 % alkuperäisesä Lainan pääomasa. Esimerkiksi kunkin yhden uhannen ( 000) euron nimellismääräisen velkakirjan halijalle pääoma makseaan akaisin seuraavasi: Takaisinmaksupäivä Lyhennys Jäljellä euroa 800 euroa euroa 600 euroa euroa 400 euroa euroa 200 euroa euroa 0 euro

3 Korko ai muu hyviys: Kiineä korko, 3,25 %. Koronmaksu: Korko makseaan vuosiain jälkikäeen.6.20,.6.202, , sekä sille osalle nimellismäärää, joka on jäljellä viimeisimmän lyhennyksen jälkeen. Ensimmäisen kerran Koronlaskuperuse: Todellise päivä/365. Pankkipäiväoleama: Seuraava : mainiu päivämäärä siiryy lähinnä seuraavaksi pankkipäiväksi. Euoikeus: Lainalla on huonompi euoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla sioumuksilla, lukuun oamaa sioumuksia, joilla sioumuksen ehojen mukaan on huonompi euoikeus kuin Lainalla ja niiä debenuurilainoja, joka on laskeu liikkeeseen samalla euoikeudella kuin Laina. Debenuurinhalija ei voi käyää saaavaansa vasasaaavan kuiaamiseen Liikkeeseenlaskijan konkurssissa ai purkauumisessa. Vakuus: Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen akaisinmaksuun: Lainalle ei ole aseeu vakuua. Ei, paisi ohjelmaesieen yleisen ehojen kohdan 5.8 mukaisesi. Liikkeeseenlaskija pidäää iselleen oikeuden osaa akaisin liikkeeseen laskemiaan velkakirjoja ennen niiden eräpäivää. Velkojan oikeus vaaia ennenaikaisa akaisinmaksua: Koron ja pääoman maksuapa: Eho liikkeeseenlaskun oeuamiselle: Ei. Lainan korko ja pääoma makseaan kulloinkin voimassa olevien arvoosuusjärjeselmäsä ja arvo-osuusileisä anneujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n säänöjen ja pääösen mukaisesi. Liikkeeseenlaskija ulee peruuamaan liikkeeseenlaskun, mikäli Lainan pääoma ei yllä euroon. Liikkeeseenlaskija pidäää iselleen oikeuden peruuaa liikkeeseenlasku kokonaan ai osiain viimeisään , mikäli Liikkeeseenlaskijan mielesä kansallisissa ai kansainvälisissä aloudellisissa ai poliiisissa olosuheissa, korkoilaneessa, valuua- ai osakekursseissa aikka muissa Lainan liikkeeseenlaskuun oleellisesi vaikuavissa seikoissa on apahunu sellainen muuos, joka voisi haiaa ai vaikeuaa Lainan liikkeeseenlaskun oeuamisa. Ilmoius liikkeeseenlaskun peruuamisesa ai merkinnän keskeyämisesä: Tieo liikkeeseenlaskun peruuamisesa ai merkinnän keskeyämisesä ylimerkinnän johdosa on saaavilla Ålandsbanken Abp:n konoreisa ja koisivuila (Palvelumme > Sääsä ja sijoia > Joukkolainamme) viimeisään Mikäli liikkeeseenlasku peruueaan, Liikkeeseenlaskija palauaa merkiyn rahamäärän merkisijän ilmoiamalle ilille viiden pankkipäivän kuluessa peruuamispäiväsä lukien. Palaueavalle rahamäärälle ei maksea korkoa. Tämän lisäksi, 2

4 mikäli liikkeeseenlasku peruueaan ai merkinä keskeyeään ylimerkinnän johdosa, Liikkeeseenlaskijan johoryhmä pääää erikseen niisä oimenpieisä, joihin ryhdyään ohjelmaesieen yleisen ehojen kohdan 5.7 kohdan mukaisesi. Lainan uoo ja duraaio: Lainan odellinen vuosiuoo on sama kuin Lainan korko liikkeeseenlaskupäivänä, mikäli emissiokurssi on 00 %. Lainan odelliseen vuosiuooon vaikuaa emissiokurssi. Mikäli emissiokurssi yliää 00 %, odellinen vuosiuoo jää alhaisemmaksi. Mikäli emissiokurssi siä vasoin aliaa 00 %, odellinen vuosiuoo nousee. Todellinen uoo ja duraaio on laskeu arvopaperimarkkinoilla yleisesi käyeyllä nykyarvomeneelmällä. Duraaion laskenakaava on seuraava: Duraaio (Macauley duraion): D m = = m = C ( + r) C ( + r) jossa: D arkoiaa Duraaioa C arkoiaa ajankohdan kassaviraa arkoiaa kassavirran ajankohaa r arkoiaa Lainan korkoa m arkoiaa jaksojen lukumäärää, joille on olemassa kassaviroja Verous: Korkoulon lähdevero koskee Suomessa yleisesi verovelvollisia luonnollisia henkilöiä ja koimaisia kuolinpesiä. Merkinnän alkaessa voimassa olevan lain mukaan vero on 28 %. Korkoulo, josa makseaan lähdevero, ei ole uloverouksessa veronalaisa uloa. Korkouloa, josa on makseu lähdevero, ja pääomaa ei arvise ilmoiaa veroilmoiuksessa. Jos joukkovelkakirja myydään laina-aikana, saau keryny korko (jälkimarkkinahyviys) veroeaan pääomaulona. Merkinnän alkaessa pääomaulovero on 28 %. Mahdollisen luovuusappion saa vähenää luovuusvoioisa appion synymisvuonna ai kolmena siä seuraavana vuonna. TIETOJA JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA Pääökse ja valuude, joiden nojalla Laina laskeaan liikkeeseen: Liikkeeseenlaskun luonne: Liikkeeseenlaskijan johoryhmän 2. oukokuua 200 ekemä pääös. Velkakirjalain 34 2 momenin mukainen debenuurilaina, suunnau yleisölle. Merkinäaika:

5 Merkinäpaika: Merkinnän maksu: Minimimerkinä: Merkinäpalkkio: Merkinäoikeude: Yli- ja alimerkinä: Ålandsbanken Abp:n kaikki konori. Merkiäessä. Tuha ( 000) euroa. Ei merkinäpalkkioa. Merkinäoikeua ei ole rajau. Liikkeeseenlaskijan Johoryhmä pääää oimenpieisä mahdollisessa yliai alimerkinäilaneessa. Johoryhmä pääää Lainan pääoman koroamisesa ai alenamisesa sekä merkinöjen lukumäärän mahdollisesa leikkaamisesa. Johoryhmällä on myös oikeus keskeyää merkinä ai pidenää merkinäaikaa. Velkakirjojen oimiaminen/ arvo-osuuksien kirjaus: Lainaosuude kirjaaan merkisijöiden arvo-osuusileille heinäkuun 200 aikana. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada arvo-osuusjärjeselmäsä anneussa laissa arkoieu lueelo velkojisa. Merkinäsioumukse: Lainan ISIN-koodi: Pörssilisaus ja arvio sen alkamisesa: Arvio Liikkeeseenlaskijalle keryväsä pääomasa ja suunnielu käyöapa: Lainakohaise riski: Ei. FI Lainalle haeaan lisalleooa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Hakemus ehdään merkinäajan pääyyä, arviola heinäkuun 200 aikana. Liikkeeseenlaskijalle keryy arviola 00 % merkiysä nimellismääräsä liikkeeseenlaskuun liiyvä palkkio ja kulu huomioiden. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankinaa. Jos Laina luovueaan laina-aikana, saaaa synyä luovuusappioa. Maarianhamina 27. oukokuua 200 ÅLANDSBANKEN ABP Lainalla on huonompi euoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla sioumuksilla, lukuun oamaa sioumuksia, joilla sioumuksen ehojen mukaan on huonompi euoikeus kuin Lainalla ja niiä debenuurilainoja, joka on laskeu liikkeeseen samalla euoikeudella kuin Laina. Lainaan liiyy normaali liikkeeseenlaskijariski, mikä arkoiaa siä, eä Lainan akaisinmaksu on riippuvainen Liikkeeseenlaskijan aloudellisesa kyvysä äyää velvoieensa eräpäivänä. 4

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Recovery Eurooppa MERKINTÄAIKA 29.5.13 17.6.13 Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa Kuljemme omaa tietämme Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6 Laina 5088 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 18.4.2013 SISÄLLYS: I. JOHDANTO... 3 II. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT... 3 1. Optio-oikeuksien määrä... 3 2. Optio-oikeudet... 3 3. Optio-oikeuksien

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Gothia

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos)

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) 1 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Lainan määrä 220.000 euroa 220.000 euroa 220.000 euroa Laina-aika 10 vuotta

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot