Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön"

Transkriptio

1 K a n s a n a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a v s k. 2 / Lyhy johdano Taylorin säänöön Juha Tervala Johaja Aboa Cenre for Economics 1. Johdano Taylorin säänö on sen kehiäjän John Taylorin mukaan nimey rahapoliiikkasäänö, jolla on ollu huomaava vaikuus sekä rahapoliiikan ukimukseen eä keskuseluun rahapoliiikan oeuamisesa. Se kuvaa kaikessa yksinkeraisuudessaan siä, kuinka keskuspankin ulisi aseaa ohjauskorko riippuen inflaaiosa ja aloudellisesa akivieeisa. Säännön voiokulku on johunu ennen kaikkea siiä, eä se arjoaa selkeän vasauksen yheen keskeisimmisä rahapoliiisisa kysymyksisä: Mikä on ohjauskoron arkoiuksenmukainen aso vallisevassa alousilaneessa? Tämä kirjoius arjoaa lyhyen kasauksen Taylorin säänöön. 2. Rahapoliiikan avoieisa ja keinoisa 2.1. Rahapoliiikkasäänöjen euja Ikuinen kysymys rahaaloudellisessa ukimuksessa on ollu se, kuinka keskuspankin ulisi laaia ja oeuaa rahapoliiise pääökse sien, eä ne parhaien edisävä rahapoliiikan lopullisia avoieia, kuen hinavakaua ja äysyöllisyyä. On yleisesi hyväksyyä, eä hyvin suunniellulla rahapoliiikalla voidaan ehkäisä makroaloudellisia häiriöiä ja lievenää hinojen ja yöllisyyden syklisiä vaiheluia, mikä lisää alouden vakaua ja hyvinvoinia (Orphanides 2008). Talouskasvun odoamaomasi hidasuessa ja uoannon painuessa alle poeniaalisen ason, ekspansiivisella rahapoliiikalla voidaan periaaeessa lisää kokonaiskysynää ja palauaa äysyöllisyys. Toisaala inflaaiopaineiden ilmaanuessa, supisavalla rahapoliiikalla voidaan hilliä inflaaioa ja sien ylläpiää keskuspankin hinavakausavoiea. Rahapoliiikan käyännön oeuaminen on kuienkin paljon haaseellisempaa. Rajoiunu ieämys makroalouden oiminnasa, kuen makroalouden sopeuumisesa, rahapoliiikan väliymismekanismisa ja jopa rajoiunu ieämys keskeisisä käsieisä kuen uoannon, yöllisyyden ja koron luonnollisesa asosa arkoiaa, eä sabi- 162

2 Juha Tervala lisaaiopoliiikan mahdollisuuksisa ja rahapoliiikan suunnielusa vallisee huomaavia erimielisyyksiä (Orphanides 2008). Vaikka rahapoliiikan käyännön oeuamisesa vallisee hyvin erilaisia näkemyksiä, joka apauksessa yhdesä asiasa vallisee konsensus: modernin makroaloudellisen ukimuksen mukaan sysemaaisella rahapoliiikalla, esimerkiksi yksinkeraiseen säänöön perusuvalla rahapoliiikalla, on huomaavia euja puhaasi harkinnanvaraiseen rahapoliiikkaan nähden, kuen esimerkiksi Orphanides (2008), Taylor (1993) ja Woodford (2003) korosava. Kydland ja Presco (1977) sekä Barro ja Gordon (1983) ova uonee esiin, eä puhaasi harkinnanvarainen rahapoliiikka johaa opimaalisen ason yliävään inflaaioon ilman, eä sillä saavueaan makroaloudellisia hyöyjä. Siouumalla rahapoliiikkasäänöön keskuspankki voi välää aikaepäjohdonmukaisuudesa aiheuuvan ehoomuuden, joka on yypillisä puhaasi arveharkinaiselle rahapoliiikalle. Selkeään säänöön perusuva rahapoliiikka paranaa sekä keskuspankin vasuullisuua eä ulevien rahapoliiisen pääösen uskoavuua. Rahapoliiikkasäänö ekee lisäksi uleva rahapoliiise pääökse paremmin ennuseaviksi, mikä vähenää epävarmuua (Orphanides 2008) Maalan ja vakaan inflaaion merkiys Tärkeä ominaisuus viime vuosikymmenen keskuselussa rahapoliiikasa, sekä akaeemisessa ukimuksessa eä myös rahapoliiikan käyännön oeuamisessa, on ollu kasvanu korosus hinavakaueen. Tämä määriellään usein maalaksi ja sabiiliksi inflaaioksi. Tämä kehiys on hyvin nähävissä Yhdysvalojen keskuspankin johajien puheissa (ks. esim. Poole 2007). Asuessaan Yhdysvalojen keskuspankin pääjohajaksi vuonna 1979 Paul Volcker korosi, eä ainoa vankka perusa Yhdysvalain vauraudelle ja alouskasvun jakumiselle on paljon suurempi hinavakaus (Unied Saes Congress 1979). Hänen seuraajansa Alan Greenspan oli vuonna 1988 samoilla jäljillä. Hänen mukaansa keskuspankin ulee keskiyä ylläpiämään alouskasvua ja hinavakaua, joka nähdään välämäömänä ehona ylläpiää kesävää pikän ajan alouskasvua (Greenspan 1988). Rahapoliiikassa voi hinavakauden ohella olla muiakin avoieia, esimerkiksi pyrkimys yöllisyyden ja alouskasvun sabilisoimiseen. Yhdysvalain keskuspankin avoieena voidaan nähdä kaksoismandaai: hinavakauden ja äysyöllisyyden ylläpiäminen. Nykyinen pääjohaja Ben Bernanke (2006) on korosanu, eä keskuspankki avoielee maksimaalisa yöllisyyä ja hinavakaua. Pikällä ajalla hinavakaus on ärkeää, joa voidaan ylläpiää muia keskuspankin avoieia: maksimaalisa yöllisyyä ja kohuullisa pikien korkojen asoa. Korkojen asoa ei kuienkaan voida piää erillisenä avoieena, vaan enemmänkin hinavakausavoieen osana. Pikien korkojen voidaan ulkia arjoavan oleellisa ieoa inflaaioodouksisa (Poole 2007). Euroopan keskuspankin ensisijainen avoie on hinavakauden ylläpiäminen. Inflaaion ulee olla alle, mua lähellä, kaha prosenia keskipikällä aikavälillä. Keskuspankin ulee sen mandaain mukaan ukea korkean yöllisyyden ja kesävän kasvun ylläpiämisä, kuienkaan edisämää inflaaion nopeuumisa. Mone keskuspanki ympäri maailmaa ova Euroopan keskuspankin avoin omaksunee inflaaioavoieen. Sillä arkoieaan oimina- 163

3 KAK 2 / 2010 apaa, jossa keskuspankki esiää julkisesi inflaaion avoiellun ason ai inflaaiopuken ja pyrkii oeuamaan rahapoliiikkaa, jolla inflaaioavoieeseen pääsään. Myös säänöihin perusuvalle lähesymisavalle rahapoliiikkaan on ollu yypillisä kasvanu korosus hinavakaueen. Talouseorian näkökulmasa keskiyminen hinavakaueen ei kuienkaan ole niin ilmeisä, kuin milä se ensi alkuun saaaa unua. Yhäälä jousavahinaise dynaamise yleisen asapainon malli, joia reaalisuhdannemalli (real business cycle models) edusava, anava ymmärää, eä hinojen absoluuinen aso on merkiykseön alouden kannala. Tämä johuu siiä, eä vain suheellisen hinna vaikuava aloueen (Woodford 2003, 4 5). Toisaala perineisissä keynesiläisissä makroekonomerisissä malleissa hinojen ja palkkojen kasvuvauhdin vaihelu ova yheydessä vaiheluihin aloudellisessa akivieeissa ja yöllisyydessä. Phillipsin käyrän olemassaolon on usein ulkiu arkoiavan, eä rahapoliiikkaa ulisi käyää enemmänkin uoano- ja yöllisyysavoieiden ylläpiämiseen sen sijaan, eä anneaisiin eusija hinavakaudelle (Woodford 2003, 4 5). Viimeaikaise rahapoliiikan ukimukse ova kuienkin arjonnee edelävisä näkemyksisä eroavan näkemyksen rahapoliiikan arkoiuksenmukaisisa avoieisa. Woodford (2003, 5) argumenoi modernin rahaaloudellisen ukimuksen johavassa eoksessa, eä rahapoliiikan ensisijaisena avoieena ulisi olla arkoiuksenmukaisen hinaindeksin sabilisoini. Tämä ei kuienkaan johdu siiä, eä inflaaion vaiheluilla ei olisi reaalisia vaikuuksia, kuen inflaaioavoieen kannaaja ajoiain väiävä. Hinavakauden ärkeys johuu ennemmin siiä, eä hinaason epävakaus aiheuaa huomaavia reaalisia väärisymiä, mikä johaa ehoomiin vaiheluihin sekä kokonaisuoannon ja -yöllisyyden määrässä eä aloudellisen oiminnan alakohaisessa rakeneessa. Woodfordin (2003, 5) mukaan rahapoliiikan muuosen ennuseavissa oleva reaalise vaikuukse eivä arkoia, eä rahapoliiikkaa ulisi ensisijaisesi arvioida sen vaikuuksilla uoanoon ai yöllisyyeen. Kokonaisuoannon ja sen alakohaisen rakeneen ehokkaa aso odennäköisesi vaiheleva yli ajan johuen aloua kohaavisa reaalisisa häiriöisä. Markkinamekanismi suoriaa vaikean ehävän saaden aikaan resurssien ajassa muuuvan allokaaion, joka reagoi muuoksiin uoano- ja kuluusmahdollisuuksissa. Täsä johuen uoannon ja yöllisyyden pieniä vaiheluia suheellisen vakaan rendin ympärillä ei ule isessään ulkia markkinoiden epäonnisumiseksi. Yleisen hinaindeksin epävakaus on sen sijaan hyvä indikaaori resurssien allokaaion ehoomuudesa. Näin on siksi, eä hinna yleisesi liikkuva samaan suunaan, mikä samaan aikaan on sekä syy eä oire sysemaaisesa epäasapainosa resurssien allokaaiossa Rahapoliiikkasäänöjen kehiyminen Modernien nimelliskorkoihin keskiyvien rahapoliiikkasäänöjen edeläjänä voidaan piää Wicksellin vuonna 1898 esiämää yksinkeraisa rahapoliiikkasäänöä. Wicksellin (1898 [1936]) mukaan hinojen ollessa muuumaomina keskuspankin ulee piää korko muuumaomana. Jos hinna nouseva (laskeva), korkoa ulee nosaa (laskea). Huomaavaa Wicksellin ehdouksessa on, eä ohjauskoron muuokse reagoiva hinaasoon. Ennen kuin nimelliskorkosäännö yleisyivä 1990-luvulla, alousieeellisessä ukimuksessa 164

4 Juha Tervala oli ehdoeu useia erilaisia rahapoliiikkasäänöjä, joisa usea keskiyivä rahamäärään ja hinaasoon, eivä nimelliskorkoon ja inflaaioon niin kuin moderni ukimus. Yksi unneuimmisa vanhahavisa säännöisä on Milon Friedmanin (1960) k-prosenin rahamäärän kasvusäänö. 3. Taylorin säänö 3.1. John Taylorin ehdous rahapoliiikkasäännöksi John Taylor ehdoi vuonna 1993 kuuluisaksi ulleen rahapoliiikkasäännön, joka kuvaa keskuspankin ohjauskoron aseamisa riippuen vallisevasa inflaaiosa ja aloudellisesa akivieeisa. Hänen ehdoamansa rahapoliiikkasäännön voiokulku ei ole ullu saumala, pysyyhän se vasaamaan selkeäsi yheen rahaaloudellisen ukimuksen ja keskuselun keskeisimmisä kysymyksisä: Mikä on keskuspankin ohjauskoron arkoiuksenmukainen aso vallisevassa alousilaneessa? Taylorin ehdoama hypoeeinen mua edusava poliiikkasäänö, (Taylor 1993, 197) voidaan yleisessä muodossa kirjoiaa seuraavasi: * T i = r + π + α ( π π ) + α ( y y p π ). Tässä yhälössä i on keskuspankin ohjauskorko, r * T on pikällä ajalla avoielu reaalikorko, π on keskuspankin inflaaioavoie, π on inflaaio, y p on bruokansanuoeen logarimi ja y on (Taylorin mukaan lineaarisen rendin määräämä) poeniaalisen bruokansanuoeen logarimi. Taylor määrieli inflaaion BKT-deflaaorin prosenuaaliseksi muuokseksi neljälä edelliselä vuosineljännekselä. Parameri α ( α y ) miaa y π siä, kuinka voimakkaasi keskuspankki reagoi inflaaion (uoannon) poikkeamaan inflaaioavoieesa (poeniaalisesa uoannosa). Esimerkiksi miä suurempi parameri α y on, siä voimakkaammin keskuspankki nosaa (laskee) korkoa nousukaudella (aanumassa). Taylorin mukaan yllä oleva rahapoliiikkasäänö kuvaa hyvin Yhdysvalain keskuspankin ohjauskoron käyäyymisä Alan Greenspanin keskuspankkiuran alkuvaiheessa (1984:Q4 1992:Q3), jolloin bruokansanuoeen kasvurendi oli 2,2 %, kun r * T on 2 %, π on 2 % ja α π ja α y ova 0,5. Tässä eriyisapauksessa säänö voidaan kirjoiaa seuraavasi: 1 1 TK i = 0, ( 0,02) + y, 2 2 TK jossa y on uoanokuilu: oeuuneen ja poeniaalisen (ai luonnollisen) bruokansanuoeen välinen ero. Poeniaalisella uoannolla arkoieaan suurina mahdollisa uoanoa, jonka alous voi saavuaa ilman inflaaiopaineia. Tuoanokuilu on negaiivinen (posiiivinen), jos oeuunu uoano on pienempi (suurempi) kuin poeniaalinen uoano eli aloudessa on vapaaa uoanokapasieeia (ylikysynää). On huomaava, eä Taylorin säännön mukaan keskuspankki ei reagoi suoraan alouskasvuaseeseen vaan uoanokuilun asoon. Kuvio 1 esiää Yhdysvalain keskuspankin ohjauskorkoa ja Taylorin säännön mukaisa korkoa vuosina Kuviossa keskuspankin ohjauskorkoa/avoiekorkoa (federal funds arge rae) on kuvau musalla yhenäisellä viivalla ja Taylorin säännön mukaisa ohjauskorkoa harmailla viivoilla. Keskuspankin uoanokuilu arkoiaa keskuspankin johokunnan (Board of Governors) arvioia uoanokuilusa. Vuoden 2000 jälkeen niiä ei ole ollu saaavilla, siksi vuoden 2000 jälkeisissä 165

5 KAK 2 / 2010 Kuvio 1. Yhdysvalain keskuspankin ohjauskorko (musa yhenäinen viiva) ja Taylorin säännön ehdoama korkoaso (harmaa viiva) Keskuspankin 䬀 攀 猀 欀 甀 猀 瀀 愀 渀 欀 椀 渀 琀 甀 uoanokuilu 漀 琀 愀 渀 琀 漀 欀 甀 椀 氀 甀 㤀 㠀 1987: :10 㜀 㨀 㤀 ጠ 㨀 Keskuspankin 䬀 攀 猀 欀 甀 猀 瀀 愀 渀 欀 椀 渀 漀 栀 ohjauskorko 樀 愀 甀 猀 欀 漀 爀 欀 漀 昀 攀 搀 (federal 攀 爀 愀 氀 昀 甀 渀 搀 猀 funds 爀 愀 琀 攀 rae) CBO-uoanokuilu 䌀 䈀 伀 ⴀ 琀 甀 漀 琀 愀 渀 琀 漀 欀 甀 椀 氀 甀 2000: :06 㨀 ጠ 㘀 㨀 㘀 㠀 㘀 㐀 㤀 㠀 㘀 㤀 㠀 㠀 㤀 㤀 㤀 㤀 㤀 㤀 㐀 㤀 㤀 㘀 㤀 㤀 㠀 㐀 Lähde: Poole (2007, 6). laskelmissa on käyey Yhdysvalojen kongressin budjeioimison (Congressional Budge Office, CBO) arvioia uoanokuilusa (Poole 2007). Kuviosa käy ilmi, eä Taylorin säänö kuvaa keskuspankin rahapoliiikkaa varsin hyvin, eriyisesi vuosina Inflaaion ja uoanokuilun rooli Taylorin säännössä Taylorin säännöllä voidaan sanoa olevan kaksi keskeisä ominaisuua. Ensiksikin, rahapoliiikan avoie on asaa suhdannevaiheluia ja ylläpiää hinavakaua. Näin ollen säänö kuvaa onnisuneesi Yhdysvalain keskuspankin kaksoismandaaia. Toiseksi, ohjauskorko riippuu lineaarisesi vallisevasa inflaaiosa ja uoanokuilusa. Keskuspankki nosaa ohjauskorkoaan, jos inflaaio nousee yli kahden prosenin inflaaioavoieen ai jos uoanokuilu on posiiivinen. On huomaavaa, eä Taylorin säännössä sekä uoannon eä inflaaion poikkeamilla avoieisa on yhä suuri painoarvo ( α π = α ). y Mikäli inflaaio vasaa avoiea ja uoanokuilu on nolla, Taylorin säännön mukaan keskuspankin nimellisen ohjauskoron ulee olla 4 %. Tää korkoasoa voidaan kusua ohjauskoron luonnolliseksi ai neuraaliksi asoksi. 1 Toisaala, jos inflaaio on 1,5 % ja uoanokui- 166

6 Juha Tervala lu -2 %, keskuspankin ulisi aseaa ohjauskoroksi 2,25 % Taylorin (1993) ulokse anava myös ymmärää, eä Yhdysvalain keskuspankilla olisi ollu käyössä kahden prosenin implisiiinen inflaaioavoie. Posiiivinen arvo paramerille α π arkoiaa, eä inflaaion nousessa inflaaioavoiea suuremmaksi keskuspankin ulee nosaa ohjauskorkoa enemmän kuin yhden suheessa yheen. Tää periaaea kusuaan Taylorin periaaeeksi. Esimerkiksi jos inflaaio nousee kahdesa prosenisa kolmeen, keskuspankin ulee nosaa ohjauskorkoa enemmän kuin yhdellä proseniyksiköllä. Jos Taylorin periaaea ei noudaea, inflaaion nopeuuminen laskee reaalikorkoa. Tämä simuloi aloua ja voi johaa edelleen nopeuuvaan inflaaioon. Taylorin säännölle on ominaisa, eä inflaaion ja uoannon poikkeamiin avoieisa pyriään vaikuamaan lopula reaalikoron muuoksilla. Esimerkiksi alouden nousukausia, jolloin uoanokuilu on posiiivinen, pyriään hillisemään nosamalla reaalikorko luonnollisa asoa korkeammaksi. Toisaala uoanokuilun muuuessa aanumassa negaiivisesi, keskuspankin ulee laskea reaalikorkoa. Taylorin säännön paramereja on arvioiu useissa ukimuksissa ja niiden suuruuksien on havaiu vaihelevan eri aikoina ja eri maissa. Esimerkiksi Taylor (1999) esimoi paramereja Yhdysvalloissa eri aikoina. Hänen ulosensa mukaan vuosina ( ) ja α π oli -0,19 (0,53) ja α y oli 0,25 (0,77). Näin ollen Yhdysvalain keskuspankki on harjoianu eri aikoina hyvinkin erilaisa rahapoliiikkaa. On huomionarvoisa, eä vuosien aikana Taylorin periaaea ei noudaeu. Tänä aikana inflaaion nopeuuminen laski reaalikorkoa. Tämä lisää kysynää ja mahdollisesi inflaaioa, miä voidaan piää vääränä rahapoliiisena reakiona. Vasa vuoden 1987 jälkeen απ on ollu posiiivinen. Näin inflaaion nopeuuessa keskuspankki nosaa reaalikorkoa, mikä sabilisoi aloua (Taylor 1999). Ajoiain on ulkiu, eä vasa inflaaiohaukka Paul Volckerin ulua keskuspankin johoon 1979, Yhdysvalain keskuspankin rahapoliiikka muui luonnea ja omaksui Taylorin periaaeen. Sen on usein sanou johaneen Yhdysvalain alouden suurempaan vakaueen. Vasaavasi periaaeen noudaamaa jäämisen on sanou olleen syy Yhdysvalain alouden suurempaan epävakaueen ja 1970-luvuilla. Blanchard ja Simon (2001) havaisiva, eä Yhdysvalojen bruokansanuoeen kasvun volailieei on puoliunu vuoden 1985 jälkeen ( ) edelävään aikaan nähden ( ) ja eä inflaaion volailieei on laskenu noin kahdella kolmasosalla. Yhenä syynä makroaloudellisen vakauden lisäänymiseen on nähy parempi rahapoliiikka ja enisä suurempi keskiyminen hinavakauden avoieluun. 2 Tässä yheydessä on syyä uoda esiin, eä kohuullisilla inflaaioaseilla hinavakauden posiiivinen vaikuus alouskasvuaseisiin on odennäköisesi yliarvoseu argumeni. Suurempi hinavakaus vaikuaa enemmänkin alouskasvun volailieein vähenemiseen. Taylorin säänö kuienkin vangisee yylikkäällä avalla ajauksen keskuspankin kaksois- 1 Tässä yheydessä käyeävää koron luonnollisa ason määrielmää ei kuienkaan ule sokea Wicksellin määrielemään käsieeseen. 2 Näkemysä edusava esimerkiksi Clarida, Gali ja Gerler (2000), Cogley ja Sargen (2001) ja Orphanides ja Williams (2005). 167

7 KAK 2 / 2010 mandaaisa; sen ehävänä ei ole ainoasaan ylläpiää maalaa inflaaioa vaan ehävänä on myös alouskasvun sabilisoiminen. Täysyöllisyyden ylläpiäminen on varmasi arpeellinen avoie keskuspankille, mua uoanokuilu voi olla käyökelpoinen avoie myös inflaaioavoieen saavuamisessa. Yksi syy ähän on, eä keskuspankin kyky vaikuaa lyhyen ajan inflaaioon on varsin rajallinen. Jos uoano yliää poeniaalisen uoannon, liikakysynä lisää inflaaiopaineia. Tässä ilaneessa keskuspankki voi ohjauskorkoa nosamalla, ei ainoasaan uoda uoannon lähemmäs poeniaalisa uoannonasoa, vaan myös vähenää inflaaiopainea. Tuoanokuilun arvioiminen on kuienkin haaseellisa, lähinnä poeniaalisen uoannon arvioimisen vaikeuden akia. Yleinen apa esimoida poeniaalisa uoannonasoa on asaa bruokansanuoea Hodrickin ja Prescoin suoimella. Näin ollen uoanokuilu on oeuuneen uoannon ja ällä suoimella määriellyn bruokansanuoeen rendin välinen erous Taylorin säännön ulkina Taylorin säänöä voidaan ulkia eri avoin. John Taylor (1993) arjoaa alkuperäisessä arikkelissaan sille kaha ulkinaa. 3 Kapea ulkina rakenuu ise säännön ympärille. Tämän mukaan siä ulisi käyää hyväksi yhenä apuvälineenä keskuspankin pääökseneossa. Jos säänö arjoaa onnisuneen kuvauksen keskuspankin käyäyymisesä ja jos keskuspankki uskoo, eä sen avulla saavueiin hyviä uloksia, se on 3 Hyödyllisen kasauksen Taylorin säännön ulkinnasa arjoaa Orphanides (2003). hyödyllinen ohje myös ulevia korkopääöksiä ehäessä. Taylorin säänöön perusuva rahapoliiikan väljä ulkina arjoaa jousavuua siinä, mien miä ahansa rahapoliiikkasäänöä ulisi ulkia. John Taylorin (1993) alkuperäisen ulkinnan mukaan rahapoliiikkasäännön ei arvise olla mekaaninen kaava. Keskuspankin joho voi oeuaa rahapoliiikkasäännön mukaisa rahapoliiikkaa, mua samalla unnusaa, eä sen oeuaminen vaaii harkinaa. Yksinkerainen rahapoliiikkasäänö ei voi oaa huomioon kaikkia asioia, joia keskuspanki odennäköisesi oava ai niiden ulisi oaa huomioon korkopääöksiä ehdessään. Rahapoliiikkasäännön väljä ulkina oaa huomioon asioia, joka jäeään pois kapeassa ulkinnassa. Rahapoliiisia pääöksiä ekevä ahohan nojaava pääöksissään myös odennäköisesi muun muassa inflaaio-odouksiin ja ulkinoihin poeniaalisen uoannon asosa, kasvusa ja alousnäkymisä (Taylor 1993). Orphanides (2003) argumenoi, eä väljäsä ulkinnasa on huomaavia hyöyjä deskripiivisenä apukeinona. Hänen mukaansa se anaa mahdollisuuden käyää erveä ja arpeellisa harkinakykyä rahapoliiisia pääöksiä ehäessä. Väljä ulkina säilyää mahdollisuuden käyää ennuseia ja mukauuu sien rahapoliiikan oeuajien mielymyksiin omaksua eeenpäin kasovia rahapoliiikan ohjenuoria. Koska Taylorin säännön väljempi ulkina on huomaavasi kaavampi, se oaksuavasi kuvaa paremmin käyännön rahapoliiikkaprosessia. Taylorin säännön voidaan siis ulkia olevan sekä kuvaus rahapoliiikan käyännön oiminnasa eä normaiivinen ohje rahapoliiikan oeuamisesa. Säänöhän on ise asiassa kuvaus Alan Greenspanin oeuamasa rahapo- 168

8 Juha Tervala liiikasa hänen keskuspankkiuransa alkuvaiheessa. Toisaala säännön ulkiaan usein arjoavan verailukohdan lyhyen ajan ohjauskoron arkoiuksenmukaisesa asosa. Poikkeamia Taylorin säännösä voidaan myös ulkia arveharkinaisena rahapoliiikkana. Tämän mukaan vasa koron ollessa alle (yli) Taylorin säännön mukaisen ason, rahapoliiikkaa voidaan piää elvyävänä (supisavana). Näin ollen esimerkiksi kolmen prosenin ohjauskorko ei arkoia, eä rahapoliiikka olisi ekspansiivisa. Jos poikkeamaa Taylorin säännösä ulkiaan arveharkinaiseksi rahapoliiikaksi, rahapoliiikkaa voidaan piää elvyävänä, vain jos säännön mukainen ohjauskorko on yli kolme prosenia Ohjauskoron asaaminen ja Taylorin säänö Yksi ärkeimmisä Taylorin säännön laajennuksisa on oleaa, eä keskuspankki reagoi inflaaion ja/ai uoannon poikkeamaan avoieesa vain vähiäisesi, väläen ohjauskoron suuria keraluoneisia muuoksia. Tällainen säänö voidaan kirjoiaa muodossa: i * T p ( 1 )[ r + + ( ) + y ( y y )] + i 1 =. Tässä yhälössä parameri 0 < ρ <1 ( 0 < ρ < 1) miaa korkojen hidasliikkeisyyä. Miä suurempi 0 < ρ, <1 siä hiaammin keskuspankki muuaa ohjauskorkoaan Taylorin säännön mukaisesi. Tämä laajennus on varsin hyödyllinen eriyisesi ensiksikin siinä mielessä, eä keskuspanki muuava ohjauskorkoa yypillisesi vain 0,25 ai 0,5 proseniyksikköä kerralla. Toisaala ohjauskorkoa muueaan yypillisesi pikiä aikoja vain yheen suunaan. Kirjallisuus Barro, R. ja Gordon, D.B. (1983), A posiive heory of moneary policy in a naural rae model, Journal of Poliical Economy 91: Bernanke, B. (2006), Semiannual moneary policy repor o he Congress, hp://www.federalreserve.gov/newsevens/esimony/bernanke a.hm (viiau ). Blanchard, O. ja Simon, J.A. (2001), The long and large decline in U.S. oupu volailiy, Brooking Papers on Economic Aciviy 1: Carlsrom, C.T. ja Fuers, T.S. (2003), The Taylor rule: A guidepos for moneary policy, Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic Commenary. Clarida, R., Gali, J. ja Gerler, M. (2000), Moneary policy rules and macro-economic sabiliy: Evidence and some heory, Quarerly Journal of Economics 115: Cogley, T. ja Sargen, T.J. (2001), Evolving posworld war II U.S. inflaion dynamics, NBER Macroeconomics Annual 16. Friedman, M. (1960), A Program for moneary sabiliy, Fordham Universiy Press, New York. Greenspan, A. (1988), Tesimony before he Commiee on Banking, Finance and Urban Affairs, Unied Saes House of Represenaives. Kydland, F.E. ja Presco, E.C. (1977), Rules raher han discreion: The inconsisence of opimal plans, Journal of Poliical Economy 85: Orphanides, A. (2003), Hisorical Moneary Policy Analysis and he Taylor Rule, Journal of Moneary Economics 50: Orphanides, A. (2008), Taylor rules, eoksessa Durlauf, S. ja Blume, L.E. (oim.), The New Palgrave Dicionary of Economics, 2nd Ediion, Palgrave Macmillan: Orphanides, A. ja Williams, J.C. (2005), The decline of acivis sabilizaion policy: Naural rae mispercepions, learning, and expecaions, Journal of Economic Dynamics and Conrol 29:

9 KAK 2 / 2010 Poole, W. (2007), Undersanding he Fed, Federal Reserve Bank of S. Louis Review 89: Taylor, J. (1993), Discreion versus policy rules in pracice, Carnegie-Rocheser Conference Series on Public Policy 39: Taylor, J. (1999), An hisorical analysis of moneary policy rules, eoksessa Taylor, J. (oim.), Moneary policy rules, Universiy of Chicago Press, Chicago: Unied Saes Congress (1979), Hearings on he nominaion of Paul W. Volcker o be chairman. Wicksell, K. (1898), Geldzins und Güenpreise, Gusav Fiselder, Jena. Woodford, M. (2003), Ineres and prices: foundaions of a heory of moneary policy, Princeon Universiy Press, Princeon. 170

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnroinkau 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: hp://www.ela.fi/ Keskuseluaiheia

Lisätiedot

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO VENÄJÄN TALOUDEN PELASTUS? Kansanalousiede Pro Gradu -ukielma Joulukuu 2008 Ohjaaja: Jukka Pirilä Tuomo Huhanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Tammikuu 2009 Ohjaaja: Hannu Laurila Tero Särkijärvi TIIVISTELMÄ Tampereen yliopiso

Lisätiedot

Working Paper Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Kanniainen, Vesa Working

Lisätiedot

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu Lyhyiden ja pikien korkojen ilasollinen vaihelu Tomi Pekka Juhani Marikainen Joensuun Yliopiso Maemaais-luonnonieeellinen iedekuna / Tieojenkäsielyieeen ja ilasoieeen laios / Tilasoiede Pro Gradu -ukielma

Lisätiedot

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli Sanomalehien kysynä Suomessa Sanomalehien kysynnän kehiymisä seliävä ekonomerinen malli Heikki Nikali, Iella BI Research series - Tukimussarja 7/2014 12.3.2014 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ TLOUSTIETEIDEN TIEDEKUNT Lauri Tenhunen KIKKILL LÄSNÄ OLEVN TIETOTEKNIIKN TLOUSTIETEELLISTÄ NLYYSIÄ Pro gradu ukielma Yleinen alousiede Tammikuu 03 SISÄLLYS Sisällys Kuvio ja auluko JOHDNTO... 5 VERKOSTOTLOUSTIETEEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousieeiden iedekuna TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Helmikuu 2006 Laaia: Janne Lilavuori Ohaaa: Professori Kari Heimonen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Paula Saarela POLITIIKAN JA KULTTUURIN VAIKUTUKSET ARGENTIINAN 1900-LUVUN TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Paula Saarela POLITIIKAN JA KULTTUURIN VAIKUTUKSET ARGENTIINAN 1900-LUVUN TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Paula Saarela POLITIIKAN JA KULTTUURIN VAIKUTUKSET ARGENTIINAN 1900-LUVUN TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN Pro gradu -ukielma Talousiede Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Talousieeiden

Lisätiedot

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON AMPN YLIOPISO Kauppaieeien laios OSINKOJN JA PÄÄOMAVOIOJN VOUKSN VAIKUUKS OSAKKN AVOON Laskenaoimi Seminaariukielma Helmikuu 2004 Ohjaaja: Ismo Vuorinen apani Höök 3 SISÄLLYS JOHDANO... 4. ukielman ausaa...4.2

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo -1, SOTELA 28.1.2015 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS YRITYSVEROTUKSEN KOORDINOINTI JA VEROKILPAILU EUROOPAN UNIONISSA

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS YRITYSVEROTUKSEN KOORDINOINTI JA VEROKILPAILU EUROOPAN UNIONISSA VTT-ESUSTELULOITTEIT VTT DISCUSSION PPERS 434 YRITYSVEROTUSEN OORDINOINTI J VEROILPILU EUROOPN UNIONISS nss ohonen Valon aloudellnen ukmuskeskus Governmen Insue for Economc Research Helsnk 2007 ISN 978-951-561-749-1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 24.9.2014 17:30 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

Yrittäjä suuntaa ylöspäin Petri Riihikallio s.52 1 2008 6,50. Ikääntyvä väestö, antelias valtio s. 10. Avaruusteknologia bisneksenä s.

Yrittäjä suuntaa ylöspäin Petri Riihikallio s.52 1 2008 6,50. Ikääntyvä väestö, antelias valtio s. 10. Avaruusteknologia bisneksenä s. 1 008 6,50 > Y H T I S K U N T A Ikääyvä väesö, aelias valio s. 10 > T & T Avaruusekologia bisekseä s. 8 > U L K O M A A T Tue Veäjä yriyskuluuri s. 40 > K U L T T U U R I - V I N T I Rockilla o vieiä

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja talouskriisi: kommentti Kanniaiselle ja Maliselle

Rahapolitiikka ja talouskriisi: kommentti Kanniaiselle ja Maliselle K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 2 / 2 0 1 0 Rahapolitiikka ja talouskriisi: kommentti Kanniaiselle ja Maliselle Juha Tervala Johtaja Aboa Centre for Economics

Lisätiedot

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making.

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making. WUORIKAUTISET 2/2013 Sipuli - a radiion in making. 1 Pääkirjoius Ahoi! Viime aikoina on julkisen keskuselun myrskynsilmässä ollu mm. samaa sukupuola olevien pariskunien oikeus (ai oikeuden riiso) solmia

Lisätiedot

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946 T 2/13 SUSJ T Savolaisen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 T T S i s ä l ö 3 Pääkirjoius: Why on Earh Did You Go o Tripoli? 4 Kuraaorj: Tarvisemme iloja ja ila meiä 5 Osakunaseikkailu Virossa:

Lisätiedot

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI Kunnan ja seurakunnan iedouslehi syyskuu 2013 41. vuosikera Perun päivä ja Ypäjän Yö 2013 Suure kiiokse yheisyösä kaikille Perun päivien ja Ypäjän Yön suunnieluun ja oeuamiseen osallisuneille oimijoille,

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNIINEN KORKEAKOUU Elekroniikan, ieoliikeneen ja auomaaion iedekuna Suanna Pöyhönen IIKKUVAAN MATERIAAIIN SYNKRONOITUVA EIKKAUS TAAJUUSMUUTTAJASOVEUKSENA Diplomiyö, joka on jäey opinnäyeenä arkaeavaki

Lisätiedot

Finanssikriisit ja taloustiede

Finanssikriisit ja taloustiede Kansantaloudellinen aikakauskirja - 91.vsk. - 2/1995 Finanssikriisit ja taloustiede MIKA LINDEN Johdanto Perinteinen makroteoria on perustunut lähtökohdalle, että talouden reaalinen suorituskyky ja kehitys

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA

MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA Pellervon aloudellsen ukmuslaoksen yöpaperea Pellervo Economc Research Insue Workng Papers N:o 19 (oukokuu 1999) MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA An Moso* Helsnk, oukokuu 1999 ISBN 951-8950-97-0 ISSN-1455-4623

Lisätiedot

Euroopan ongelma on kokonaiskysynnän

Euroopan ongelma on kokonaiskysynnän artikkeli pertti haaparanta Professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu pertti.haaparanta@aalto.fi Kuvat maarit kytöharju Miten Suomen taloutta voitaisiin elvyttää? Euroopan, erityisesti euroalueen ongelma

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

Suomen Pankin dynaaminen yleisen tasapainon malli (Aino) ja reaalisten suhdannevaihteluiden teoria*

Suomen Pankin dynaaminen yleisen tasapainon malli (Aino) ja reaalisten suhdannevaihteluiden teoria* Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 4/2006 Suomen Pankin dynaaminen yleisen tasapainon malli (Aino) ja reaalisten suhdannevaihteluiden teoria* Juha Kilponen Tutki usohjaaja rahapolitiikka ja tutkimusosasto,

Lisätiedot

Rahapolitiikka Yhdysvaltain Suuressa Taantumassa

Rahapolitiikka Yhdysvaltain Suuressa Taantumassa Rahapolitiikka Yhdysvaltain Suuressa Taantumassa Finanssikriisi ja Suuri Taantuma ovat johtaneet lukuisiin poikkeustoimiin Yhdysvaltain rahapolitiikassa. Tulevaisuudessa niitä on määrätietoisesti purettava,

Lisätiedot

Makrotalousteorian piirteitä*

Makrotalousteorian piirteitä* Kansantaloudellinen aikakauskirja 96. vsk. 4/2000 Mikko Puhakka Makrotalousteorian piirteitä* MIKKO PUHAKKA Oulun yliopisto ja Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma 1. Johdanto Tämä

Lisätiedot