KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä: Neuvoson pääsiheerisö Vasaanoaja: Pysyvien edusajien komiea / Neuvoso Edell. asiak. nro: 7853/07 N 139 RESPR 2 CADREN 16 Kom:n ehd. nro: 7241/1/06 REV 1 N 87 RESPR 1 CADREN 60 KOM(2006) 99 lopullinen/2 Asia: Neuvoson pääös Euroopan yheisöjen omien varojen järjeselmäsä (//EY, Euraom) - Pääöksen ekeminen KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän budjeiepäasapainon korjauksen ( Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävä korjaus ) laskemisesa, rahoiamisesa, maksamisesa ja alousarvioon oamisesa Euroopan yheisöjen omien varojen järjeselmäsä ehdyn neuvoson pääöksen 2006/xxx/EY, Euraom[1] 4 ja 5 ariklan mukaisesi 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 1

2 JOHDANTO Eurooppa-neuvoson 15. ja 16. joulukuua 2005 ekemien pääelmien ja yheisöjen omien varojen järjeselmäsä ( ) ehdyn neuvoson pääöksen mukaisesi ämä asiakirja korvaa 21. syyskuua 2000 päiväyn komission valmiseluasiakirjan 10646/00 1. Ellei oisin ilmoiea, kaikki viiaukse arikloihin koskeva omisa varoisa ( ) ehyä pääösä, jäljempänä 'omisa varoisa vuonna 2006 ehy pääös'. Tässä asiakirjassa esieään Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävää korjausa, jäljempänä myös 'UK-korjaus', koskeva säännö seuraavila osin: korjauksen määrän laskeminen ieynä vuonna sen rahoiaminen seuraavana vuonna alousarvion kokonaismäärien määrieleminen korjauksen oaminen alousarvioon. Eurooppa-neuvoson 15. ja 16. joulukuua 2005 ekemien pääelmien vuoksi omien varojen järjeselmään ehdy muuokse eivä vaikua Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävään korjaukseen vuoa 2007 edelävinä vuosina. Omisa varoisa vuonna 2006 ehdyn pääöksen voimaanulon huomioon oaen ämän asiakirjan säännökse uleva voimaan 1. ammikuua Sen vuoksi niiä sovelleaan ensimmäisen kerran laskeaessa Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävää vuoden 2007 korjausa, joka oeaan ensimmäisen kerran alousarvioon vuonna Epäasapainon korjauksen laskemisesa, rahoiamisesa, maksamisesa ja alousarvioon oamisesa Euroopan unionin omisa varoisa ehdyn neuvoson pääöksen 4 ja 5 ariklan mukaisesi (Euroopan unionin neuvoso, 10646/00 ADD 2, päiväy 21. syyskuua 2000). 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 2

3 1. YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄ KORJAUS 1.1. Korjauksen laskeminen (omisa varoisa vuonna 2006 ehdyn pääöksen 4 arikla) Vuoden korjauksen määrä laskeaan 4 ariklan mukaisesi a) laskemalla erous seuraavien osuuksien välillä: Yhdisyneen kuningaskunnan proseniosuus rajaamaoman alv-peruseen kokonaismääräsä, ja Yhdisyneen kuningaskunnan proseniosuus jäsenvalioille kohdenneujen menojen kokonaismääräsä; b) keromalla näin a kohdan mukaisesi saau erous jäsenvalioille kohdenneujen menojen kokonaismäärällä; c) keromalla b kohdan mukaisesi saau ulos 0,66:lla a c kohdan mukaisesi saaua ulosa nimieään Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen alkuperäiseksi määräksi; d) vähenämällä c kohdan mukaisesi saadusa uloksesa erous seuraavien osuuksien välillä Yhdisyneen kuningaskunnan proseniosuus rajaamaomisa alv-peruseisa kerrouna 2 ariklan 1 kohdan b ja c alakohdassa arkoieuilla kaikkien jäsenvalioiden kyseisä varainhoiovuoa koskevilla kokonaismaksuilla (eli maksu, joka Yhdisyny kuningaskuna olisi jouunu suoriamaan, jos BKTL-varaa ei olisi olemassa eikä alv-varaa olisi rajau) jäljempänä 3.1 kohdassa määrieyjen kokonaismenojen rahoiamiseksi, sekä 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 3

4 2 ariklan 1 kohdan b ja c alakohdassa arkoieu varainhoiovuoa koskeva Yhdisyneen kuningaskunnan maksu jäljempänä 3.1 kohdassa määrieyjen kokonaismenojen rahoiamiseksi lukuun oamaa maksuja 2 ariklan 5 kohdassa arkoieujen Alankomaille ja Ruosille myönneävien BKTL:oon perusuvien maksuosuuksien bruoalennusen rahoiamiseksi d kohdassa arkoieua erousa nimieään Yhdisyneen kuningaskunnan eduksi, jäljempänä myös UK-eu (koska se on eu, jonka Yhdisyny kuningaskuna saa alv:n rajaamisesa, yhdenmukaisen alv-kannan alenamisesa ja BKTL-varan käyöönoosa), ulosa, joka saadaan vähenämällä korjauksen alkuperäisesä määräsä (eli d kohdan uloksesa) Yhdisyneen kuningaskunnan eu, nimieään Yhdisyneen kuningaskunnan peruskorjaukseksi; e) vähenämällä d alakohdan mukaisesi saadusa määräsä Yhdisyneen kuningaskunnan saama hyöy siiä, eä 2 ariklan 1 kohdan a alakohdassa arkoieujen, jäsenvalioiden iselleen keräämis- ja siiä johuvina kusannuksina pidäämien varojen proseniosuus on suurenunu (10 prosenisa 25 proseniin). Tämä edellyää, eä d kohdan uloksesa vähenneään ulos, joka saadaan keromalla keskenään: 20 prosenia 2 ariklan 1 kohdan a alakohdassa arkoieuisa ja EU:n alousarvioon keräämiskusannusen vähenämisen jälkeen oeuisa neokokonaismäärisä, ja erous, joka saadaan, kun Yhdisyneen kuningaskunnan osuudesa 2 ariklan 1 kohdan a alakohdassa arkoieuisa varoisa vähenneään sen osuus rajaamaomasa EU:n alv-peruseesa 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 4

5 e kohdassa arkoieuja hyöyjä nimieään perineisiin omiin varoihin liiyviksi poikkeuksellisiksi hyödyiksi, Yhdisyneen kuningaskunnan peruskorjauksesa vähenneään lopuksi perineisiin omiin varoihin liiyvä poikkeuksellise hyödy, ja näin saadaan laskeua Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävä korjaus (eli e kohdan ulos). f) Laajenumisen ensimmäisesä vuodesa alkaen (eli vuodesa 2004) edellä a kohdan oisessa lueelmakohdassa ja b kohdassa arkoieua kohdenneujen menojen kokonaismäärää vähenneään määrällä, joka vasaa liiymisä edeläviä menoja laajenumisa edeläneenä vuonna (eli vuonna 2003). Kyseinen mukauus muuaa c kohdan ulosa (alkuperäinen määrä) ja sien myös e kohdan ulosa. Liiymisä edelävien menojen määrää vasaava määrä siirreään seuraaville varainhoiovuosille ja mukaueaan vuosiain sovelamalla komission laskemaa viimeisinä EU:n BKT:n euro-deflaaiokerroina. Samaa meneelyä noudaeaan kaikkien mahdollisen ulevien liiymisien yheydessä. Tää f kohaa ei enää sovellea vuoden 2013 korjauksesa alkaen, joka oeaan ensimmäisen kerran alousarvioon vuonna g) Vuoden 2008 korjauksesa alkaen, joka oeaan alousarvioon ensimmäisen kerran vuonna 2009, edellä a kohdan oisessa lueelmakohdassa ja b kohdassa arkoieusa jäsenvalioille kohdenneujen menojen kokonaismääräsä vähenneään niille jäsenvalioille kohdenneujen menojen kokonaismäärä, joka liiyivä EU:hun 30. huhikuua 2004 jälkeen, lukuun oamaa maaalouden suoria ukia ja markkinoihin liiyviä menoja sekä siä osuua maaseudun kehiämisen määrärahoisa, joka on peräisin EMOTR:n ukiosasosa. 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 5

6 Tämä vähennys oeaan aseiain käyöön seuraavan aikaaulun mukaisesi: Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävä korjaus, joka oeaan ensimmäisen kerran alousarvioon vuonna: (Edellä määrielyjen) laajenumiseen liiyvien menojen proseniosuus, joka suljeaan pois Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen laskennasa Edellä arkoieusa laajenumiseen liiyvien menojen poissulkemisesa johuva Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen kokonaismukauus ei saa kaudella yliää 10,5 miljardia euroa vuoden 2004 hinoina. Joka kera kun Yhdisyneiden kuningaskunien hyväksi ehävä korjaus oeaan alousarvioon, komission yksikö arkasava, yliääkö korjauksen kumuloiuva mukauus ämän määrän. Käypinä hinoina ilmoieu määrä muueaan laskennassa vuoden 2004 hinnoiksi sovelamalla viimeisinä saaavilla olevaa komission laskemaa EU:n BKT:n euro-deflaaiokerroina. Jos 10,5 miljardin euron enimmäismäärä yliyy, Yhdisyneen kuningaskunnan maksuosuua alenneaan vasaavasi. Yhdisyneen kuningaskunnan maksuosuuden alennus ehdään mukauamalla Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen määrää. Jos unioniin liiyy uusia jäsenvalioia kaudella , 10,5 miljardin euron enimmäismäärää arkiseaan ylöspäin sen mukaisesi, millainen vaikuus laajenumisilla on Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen mukauukseen, kuienkin niin, eä Romanian ja Bulgarian liiyessä ää arkisusa ei ehdä. Tämä vaikuus laskeaan sien, eä Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen mukauusa, johon on sisällyey liiyvä maa, verraaan mukauukseen, johon liiyviä maia ei ole sisällyey. Näiden kahden määrän erous muueaan vuoden 2004 hinnoiksi ja lisäään enimmäismäärään. Enimmäismäärän mukauusa arkiseaan ämän jälkeen vuosiain, kun Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävää korjausa laskeaan ja se oeaan alousarvioon. 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 6

7 1.2. Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen laskenakaava UK-korjaus vuonna (oeaan ensimmäisen kerran alousarvioon vuonna +1) on: UK-korjaus = alkuperäinen määrä UK-eu perineisiin omiin varoihin liiyvä poikkeuksellise hyödy Kunkin osaekijän arkka määriely on seuraavanlainen: ALKUPERÄINEN MÄÄRÄ (1.1(a) 1.1(c) koha sekä 1.1(f) ja 1.1(g) koha) Alkuperäinen määrä = 0.66 * ncvat ncvat UK EU AE EU AE NAgE UK newms PAE AC INFL 1 EU newms AC * ( AE NAgE PAE ) INFL 1 jos XX ncvat = jäsenvalion/jäsenvalioryhmän XX rajaamaon alv-peruse (jossa XX = UK ai EU) vuonna ; XX AE = XX:lle kohdenneu EU:n meno (jossa XX = UK ai EU) vuonna ; newms NAgE = muu kuin maaaloueen liiyvä EU:n meno (kuen on määriely edellä (g) kohdassa), joka on kohdenneu vuonna kaikille jäsenvalioille, joka ova liiynee EU:hun 30. huhikuua 2004 jälkeen; menoihin sovelleaan siirymäkaua, kuen on määriely edellä 1.1(g) kohdassa; 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 7

8 PAE AC INFL 1 = liiymisä edelävä meno (määriely edellä 1.1(f) kohdassa), joka on kohdenneu liiyville maille liiymisä edelävänä vuonna, mukaueuna inflaaioon vuonna -1. Tämä osaekijä poiseaan laskelmasa, kun ehdään vuoden 2013 korjaus, joka oeaan alousarvioon ensimmäisen kerran vuonna Asia voidaan ilmaisa myös kaavalla: jos AC PAEINFL 1 = Unil AC GDP 2012 * ( PAEi 1 * Deflaori 1 / 1 ) i Unil 2012 = 1 kunnes vuosi on 2012 ja 0 vuodesa 2013 alkaen; i = vuoden 2004 ja laajenumisvuoden välinen vuosi / välise vuode; GDP Deflaori 1/ 1 = viimeisin saaavilla oleva komission laskema EU:n BKT:n eurodeflaaiokerroin i-1:n ja -1:n välisenä aikana. YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN KORJAUKSEN KOKONAISMUKAUTUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ KAUDELLA (EU:HUN 30. HUHTIKUUTA 2004 JÄLKEEN LIITTYNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN MUIDEN KUIN MAATALOUTEEN LIITTYVIEN EU-MENOJEN POISSULKEMINEN KYSEISESTÄ KORJAUKSESTA) Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen mukauus (EU:hun 30. huhikuua 2004 jälkeen liiyneiden jäsenvalioiden muiden kuin maaaloueen liiyvien EU-menojen (määriely edellä (g) kohdassa) poissulkeminen Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehäväsä korjauksesa) ei saa yliää kaudella vuoden 2004 hinoina 10,5 miljardin euron enimmäismäärää (ämä enimmäismäärä mukaueaan vuosina apahuviin mahdollisiin laajenumisiin Bulgarian ja Romanian liiymisä lukuun oamaa). 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 8

9 Tämä merkisee, eä Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen kokonaisvähennys vuosina (vähennys oeaan aseiain käyöön alkaen vuoden 2008 korjauksesa, joka oeaan alousarvioon ensimmäisen kerran vuonna 2009; enimmäismäärää sovelleaan siihen asi, kun ehdään vuoden 2012 korjaus, joka oeaan alousarvioon ensimmäisen kerran vuonna 2013), joka on ncvat 2012 UK 0.66 * EU = 2008 ncvat * %reduc * NAgE al ln ewms / Deflaor GDP 2004 ei saa yliää 10,5 miljardin euron kokonaismäärää, joa koroeaan arviaessa seuraavalla määrällä (euroina): 2012 UK UK alln ewms 0.66* %reduc * * NAgE EU EU-27 = 2008 ncvat ncvat ncvat ncvat * NAgE 12newMS / Deflaor GDP 2004 jos XX ncvat = jäsenvalion/jäsenvalioryhmän XX rajaamaon alv-peruse (jossa XX = UK, EU ai EU-27) vuonna ; al ln ewms NAgE = muu kuin maaaloueen liiyvä EU:n meno (kuen on määriely edellä (g) kohdassa), joka on kohdenneu vuonna kaikille jäsenvalioille, joka ova liiynee EU:hun 30. huhikuua 2004 jälkeen; 12newMS NAgE = muu kuin maaaloueen liiyvä EU:n meno (kuen on määriely edellä (g) kohdassa), joka on kohdenneu vuonna niille 10 jäsenvalioille, joka ova liiynee EU:hun 1. oukokuua 2004, sekä Bulgarialle ja Romanialle; 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 9

10 %reduc = vuoa vasaava NagE:n prosenuaalinen vähennys (eli 0 % ennen vuoa 2008; 20 % vuonna 2008; 70 % vuonna 2009 ja 100 % vuodesa 2010 alkaen); GDP Deflaor2004 = viimeisin saaavilla oleva komission laskema EU:n BKT:n eurodeflaaiokerroin vuoden 2004:n ja vuoden välisenä aikana. Jos mukaueu enimmäismäärä ylieään (minä ahansa vuonna ennen vuoa 2013), Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävää korjausa koroeaan ylimenevällä määrällä. Myös myöhempinä vuosina Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehäviä korjauksia mukaueaan sen varmisamiseksi, eei enimmäismäärä yliy, aina vuoden 2012 korjaukseen saakka, joka oeaan alousarvioon ensimmäisen kerran vuonna UK-ETU (edellä oleva 1.1(d) koha) UK-eu = jos XX ncvat = jäsenvalion/jäsenvalioryhmän XX rajaamaon alv-peruse (jossa XX = UK ai EU) vuonna ; XX GNIP = XX:n suoriama BKTL-maksu yheensä (jossa XX = UK ai EU) vuonna ; XX cvatp vuonna. = XX:n suoriama rajau alv-maksu yheensä (jossa XX = UK ai EU) 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 10

11 PERINTEISIIN OMIIN VAROIHIN LIITTYVÄT POIKKEUKSELLISET HYÖDYT (edellä oleva 1.1(e) koha) Perineisiin omiin varoihin liiyvä poikkeuksellise hyödy = 0.20 * * jos XX TOR = jäsenvalion/jäsenvalioryhmän XX perineise oma vara neona (jossa XX = UK ai EU) vuonna ; XX ncvat = XX:n rajaamaon alv-peruse (jossa XX = UK ai EU) vuonna. 2. YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN KORJAUKSEN RAHOITTAMINEN SEURAAVANA VUONNA (OMISTA VAROISTA VUONNA 2006 TEHDYN PÄÄTÖKSEN 5 ARTIKLA) Muu jäsenvalio vasaava vuonna +1 vuoden UK-korjauksen rahoiamisesa seuraavalla avalla: a) rahoiuksen jakaanuminen laskeaan sen osuuden mukaisesi, joka kullakin jäsenvaliolla, Yhdisynyä kuningaskunaa mukaan lukemaa, on 2 ariklan 1 kohdan c alakohdassa arkoieuisa vuoeen +1 liiyvisä maksuisa ja oamaa huomioon 2 ariklan 5 kohdassa arkoieuja Alankomaille ja Ruosille myönneäviä BKTL:oon perusuvien maksuosuuksien bruoalennuksia; b) ämän jälkeen rahoiuskusannuksen jakauumisa mukaueaan sien, eä Alankomaiden, Iävallan, Ruosin ja Saksan rahoiusosuus rajoieaan neljäsosaan edellä a kohdan mukaisesa laskelmasa saaavasa osuudesa. Korjaus ehdään Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi alenamalla sen alv-peruseisia maksuja. Jos korjauksen määrä yliää alv-peruseise maksu, korjaus ehdään pienenämällä sen BKTL-peruseisia maksuja. 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 11

12 Rahoius, josa muu jäsenvalio vasaava, lisäään niiden alv- ja BKTL-maksuihin. Jäljempänä olevassa aulukossa havainnolliseaan edellä esieyn laskenameneelmän käyöä vuoden 2006 alousarviossa olevien BKTL-arvioiden pohjala. YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN KORJAUKSEN RAHOITUKSEN LASKENTA Sarakkeen (3) jakauuminen 3/4 Saksan, jäsenvalioiden Alankomaiden, kesken lukuun Proseniosuus Proseniosuus Iävallan ja oamaa Yhdisyny Jäsenvalio BKTLperusasa 1 kuningaskuna Ruosin Yhdisynyä Rahoiusaso sarakkeen (2) kuningaskunaa, poislukien mukaisisa Saksaa, osuuksisa Alankomaia, Iävalaa ja Ruosia Belgia Tšekki Tanska Saksa Viro Kreikka Espanja Ranska Irlani Ialia Kypros Lavia Lieua Luxemburg Unkari Mala Alankomaa Iävala Puola Porugali Slovenia Slovakia Suomi Ruosi Yhdisyny kuningaskuna (1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4) Yheensä Vuoden 2006 alousarviossa käyey BKTL-ennusee. 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 12

13 Jäsenvalioiden osuude BKTL-maksuisa (2 ariklan 1 kohdan c alakoha) vuonna +1 esieään aulukon ensimmäisessä sarakkeessa. Toisesa sarakkeesa näkyvä edellä esieyn a kohdan mukaisesi saadu osuude. Kolmannessa sarakkeessa näkyy Alankomaiden, Iävallan, Ruosin ja Saksan osuuksien vähenäminen (kolme neljäsosaa niiden edellä olevan a kohdan mukaisesi saaavasa osuudesa) ja neljännessä sarakkeessa osoieaan Alankomaille, Iävallalle, Ruosille ja Saksalle myönneävien vähennysen jakauuminen muiden valioiden kesken, lukuun oamaa näiä neljää maaa ja Yhdisynyä kuningaskunaa. Lopuksi sarakkeessa 5 esieään ämän laskuoimiuksen anama osuude, joiden mukaan Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävä korjaus rahoieaan. 3. TALOUSARVION KOKONAISMÄÄRIEN MÄÄRITTELEMINEN 3.1 Kokonaismeno vuonna Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen laskennassa arkoieaan menoilla kyseiseen vuoeen (vuoeen ) liiyviä osiasiallisia maksuja (maksumäärärahojen oeuuminen), joka makseaan joko uon vuoden alousarvion määrärahoisa ai (vuodela vuodelle +1) siirreyisä käyämäömisä määrärahoisa. Vain maksuihin käyey määräraha eli osiasiallisesi makseujen maksujen määrä oeaan huomioon Kohdenneu meno yheensä Edellä 3.1. kohdassa määrielyjen jäsenvaliolle kohdenneujen menojen kokonaismäärää koskeva seuraava säännö: Yleisesi maksu kohdenneaan jäsenvaliolle, jossa pääasiallisen vasaanoajan koipaikka on. Jos komissio kuienkin ieää, eä kyseinen vasaanoaja oimii vain välikäenä, maksu on kohdenneava mahdollisuuksien mukaan niille jäsenvalioille, joissa on lopullisen edunsaajien koipaikka, sen mukaan mikä on niiden osuus kyseisisä maksuisa. 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 13

14 Joiain menoeriä ei edes voida kohdenaa kokonaan ai osiain jäsenvalioille. Jos perusaksi oeaan Euroopan unionin yleisen alousarvion kokonaismeno, ainakin kaksi menojen pääluokkaa on jäeävä ulkopuolelle (vaikka ämä lueelo onkin ohjeellinen eikä välämää kaava): 1. Ulkoise meno, joka pääosin vasaava 15. ja 16. joulukuua 2005 kokoonuneen Eurooppa-neuvoson pääelmissä esieyn kauden rahoiuskehyksen osakea 4 EU maailmanlaajuisena oimijana. Tämä menoluokka sisälää myös muihin osakkeisiin sisälyvä meno, joisa hyöyvä unionin ulkopuolise vasaanoaja, kuen kehiysyheisyö, EU:n ulkopuolella käyey ukimusmääräraha, unionin ulkopuolisille saajille korvau hallinnollise meno jne. 2. Meno, joia ei voida kohdenaa ai selkeäsi määriää. Tämä voi johua käsieellisisä vaikeuksisa, esimerkkinä meno, joka liiyvä edusukseen, virkamakoihin ai virallisiin ai muihin kokouksiin, sekä maksu, joka koskeva raja yliäviä yheisöaloieia, alueiden välisen yheisyöoimien edisämisä ja muia raja yliäviä oimia. Kohdenneujen menojen määrielmä vasaa periaaeessa 15. ja 16. joulukuua 2005 kokoonuneen Eurooppa-neuvoson pääelmissä esieyn kauden rahoiuskehyksen osakkeia 1, 2, 3, 5 ja /07 ADD 2 hm/hm/mh 14

15 3.3. Liiymisä edelävä meno Liiymisä edelävä meno, joka on oeava huomioon 4 ariklan 1 kohdan f alakohdassa arkoieun laajenumisesa johuvan mukauuksen laskemiseksi, ova yhä kuin (edellä 3.1. ja 3.2 kohdassa määrielly) kohdenneu meno liiyville maille liiymisvuoa edelävänä vuonna. 4. YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI VUONNA TEHTÄVÄN KORJAUKSEN OTTAMINEN TALOUSARVIOON 4.1. Väliaikainen arvio (oeaan vuoden +1 alusavaan alousarvioesiykseen) Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi vuonna ehäväsä korvauksesa on ehävä väliaikainen laskelma vuoden +1 alusaan alousarvioesiykseen. Laskelman on perusuava uoreimpiin käyeävissä oleviin ieoihin sekä rahoiusosuuksien eä menojen osala. Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävällä korjauksella vähenneään Yhdisyneen kuningaskunnan alv- ja BKTL-maksuja. Muiden jäsenvalioiden alv- ja BKTL-maksuja koroeaan niiden rahoiusosuua vasaavalla määrällä Väliaikaisen arvion arkenaminen (vuoden +1 ja vuoden +3 välisenä aikana) Komissio voi arviaessa ehdoaa väliaikaisen arvion arkenamisa milloin ahansa vuoden +1 ja vuoden +3 välisenä aikana. Tarkennus sisällyeään alusavaan lisäalousarvioesiykseen. Tarkenamisa ehdoeaan, jos komissiolla on syyä oleaa, eä väliaikaisen laskelman alusava arvio poikkeaa huomaavasi vuoden +4 alusavassa lisäalousarvioesiyksessä ehdoeavasa Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen lopullisesa laskelmasa (kaso jäljempänä). 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 15

16 Tarkenamisa voidaan ehdoaa myös, jos ilmenee, eä vuoden +1 alusavaan alousarvioesiykseen sisällyey arvio BKTL-peruseisa poikkeava huomaavasi lopullisisa BKTL-peruseisa, ja näin ollen Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen rahoiusosuude muuuva huomaavalla avalla (Vuoden +4 alusavaan lisäalousarvioon sisällyeävän) Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän korjauksen lopullinen laskeminen Lopullisen määrän laskeminen Meneely korjauksen lopullisen määrän laskemiseksi on ämän asiakirjan 1 jaksossa. Laskeaessa Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävää lopullisa korjausa käyeään pohjana vuoa koskevia alv- ja BKTL-peruseia ja jäsenvalioille kohdenneujen menojen arvioia sellaisina kuin ne ova iedossa 31. joulukuua vuonna +3. Ne on muueava euroiksi vuoden keskimääräisen vuosiaisen vaihokurssin mukaan. "Yhdisyneen kuningaskunnan edun" arvioimiseksi lopullisa laskelmaa varen (1.1(d) koha) on oeava huomioon perineisen omien varojen ja muiden ulojen osuus vuonna. Tämä arkoiaa, eä kaikkia varoja ja uloja koskevien lopullisen ieojen peruseella on laskeava uudelleen nimellinen alousarvio Korjauksen lopullisen rahoiuksen laskeminen ja oaminen alousarvioon Edellä 2 jaksossa esieään lopullisen korjauksen rahoiuksen laskenameneelmä. Lopullise rahoiusiedo ova vuoden +1 alv- ja BKTL-määräyymisperusee sellaisina kuin ne ova iedossa 31. joulukuua vuonna /07 ADD 2 hm/hm/mh 16

17 Lopullisia rahoiusieoja verraaan niihin maksuihin, joka on jo oeu alousarvioon (s. vuoden +1 alousarvioon ja mahdollisesi vuoden +2 ai +3 alousarvioon, jos arkenaminen on ehy noina vuosina). Jäsenvaliokohaise ero oeaan vuoden +4 alusavaan lisäalousarvioesiykseen asianmukaiseen lukuun muunneuina kansalliseksi valuuaksi. Muunamisessa käyeään korjauksen rahoiusvuoden (vuosi +1) keskimääräisä valuuakurssia. 9851/07 ADD 2 hm/hm/mh 17

LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODEKSI 2009

LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODEKSI 2009 LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODESI 2009 FI FI PÄÄLUOA VOL1 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUO OSA PARTA A. YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS 1 Liie PARTA-2 YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan yheisöjen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA ROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.5.2014 COM(2014) 271 final KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävän budjeiepäasapainon korjauksen ( Yhdisyneen kuningaskunnan hyväksi ehävä korjaus

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2016 COM(2016) 660 final LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa Laskelmia verouksen painopiseen muuamisen vaikuuksisa dynaamisessa yleisen asapainon mallissa Juha Kilponen ja Jouko Vilmunen TTässä arikkelissa esieään laskelmia siiä, mien verouksen painopiseen siiräminen

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO: 6/2016 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUKKO A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS

Bryssel COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2016 COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS Kertomus, jolla helpotetaan Euroopan unionin sallitun päästömäärän laskemista, sekä kertomus, jolla helpotetaan unionin, sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s Y m p ä r i s ö k a s a u s 2007 Finavia ja ympärisö vuonna 2007 Ympärisölupia vireillä ympäri maaa Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympärisölupaviraso anoi pääöksen ympärisönsuojelulain mukaisesa luvasa Tampere-

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 351 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT UNIONIN ERITYISRAHASTOT EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja 9 Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2006 2 Finavian ympärisöyö 2006: Vesipääsöjen hallinaa ja ehokkaia prosesseja Jääneson aiheuama kuormius aseiain hallinaan Finavia vasaa maahuolinayriysen jäänesoon käyämän

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 299 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission ehdotus neuvoston asetukseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Komission ehdotus neuvoston asetukseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.7.2016 COM(2016) 441 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Komission ehdotus neuvoston asetukseksi asetusten (EU) 2016/72 ja (EU) 2015/2072 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6976/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT 43 Euroopan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 VATT-TUTKIMUKSIA 94 VATT-RESEARCH REPORTS Pekka Parkkinen Hoivapalvelu ja eläkemeno vuoeen 25 Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic Research Helsinki 22 ISBN 951-561-425-2 ISSN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005 Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihelu Suomessa vuosina 1776 2005 Heli Elina Haapalainen (157 095) 26.11.2007 Joensuun Yliopiso Maemaais- luonnonieeiden iedekuna Tieojenkäsielyieeen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

XII RADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA

XII RADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA II ADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA Laskenaaajuus akiivisuus Määrieäessä radioakiivisen näyeen akiivisuua (A) uloksena saadaan käyeyn miausyseemin anama laskenaaajuus (). = [II.I] jossa =

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

338 LASKELMIA YRITYS- JA PÄÄOMAVERO- UUDISTUKSESTA

338 LASKELMIA YRITYS- JA PÄÄOMAVERO- UUDISTUKSESTA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 338 LASKELMIA YRITYS- JA PÄÄOMAVERO- UUDISTUKSESTA Harri Hieala Seppo Kari Timo Rauhanen Hanna Ulvinen Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

Vantaan tulkkikeskus Oy. Dosti tulkkaus- ja käännöspalv elut

Vantaan tulkkikeskus Oy. Dosti tulkkaus- ja käännöspalv elut Tarjouspyynö 207/05/2017 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 207/05/2017 / eluiden hankina (Piseyys kohderyhmiäin) Saapuneia arjouksia yheensä: 20 Kelvollisia arjouksia yheensä: 19 Ryhmien yheise krieeri Finland

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Käyöohjee 51151911 03.13 s EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde Öljyn hinnan ja Yhdysvalojen dollarin riippuvuussuhde Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Talousieeiden laios Tampereen yliopiso Toukokuu 2010 Jari Hännikäinen TIIVISTLMÄ Tampereen yliopiso Talousieeiden

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. helmikuuta 2014 (OR. en) 5602/14 Toimielinten välinen asia: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 N 53 CADREN 11 POLGEN 14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot