KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1"

Transkriptio

1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee

2 EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1 Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee SISÄLLYS Johdano... 1 Yleisä... 1 ämän oppaan laajuus... 1 Yksikön pikakäynnisys... 2 ilan lämmiys... 2 Veden lämmiys... 2 Yksikön käyö... 2 Kaukosääimen painikkee ja kuvakkee... 3 Kellon aseaminen... 4 ilan lämmiys (h)... 4 Huonelämpöilan ohjaus... 4 Lähöveden lämpöilan sääö... 5 Kuuman veden lämmiys (w)... 6 Auomaainen varasoini... 7 Manuaalinen säilyys... 7 Uudelleenlämmiys... 8 Desinfioinioimino... 8 Hääkäyö... 8 Muu oiminaila... 9 Käynnisysoimino (d)... 9 Jäänpoiso (d)... 9 Hiljainen ila (s)... 9 Lämpöilan luk a... 9 ilan lämmiyksen ja veden lämmiyksen samanaikainen arve. 9 Ajasinkäyö ilan lämmiys Kuumavesivaraaja Hiljainen ila Ajasimen ohjelmoini ja arkaselu ilan lämmiyksen ohjelmoini Hiljaisen ilan ai veden lämmiyksen ohjelmoini Ohjelmoiujen oimenpieiden arkaselu Vinkkejä ja niksejä Valinnaisen kaukohälyyksen käyäminen Valinnaisen kaukosääimen käyäminen Asennuspaikalla ehävä aseukse Meneely Kenäaseukse-aulukko Kunnossapio Kunnossapiooimenpiee Käyeävää kylmäainea koskevia ärkeiä ieoja Vianesinä Jäehuolovaaimukse Sivu Englanninkielinen eksi on alkuperäinen ohje. Muu kiele ova alkuperäisen ohjeiden käännöksiä. ää laiea ei ole arkoieu esimerkiksi lasen ai henkilöiden, joilla on heikenyneiä fyysisiä, aisi- ai psyykkisiä ominaisuuksia ai puuuva kokemus ja ieo, käyeäväksi, ellei heidän urvallisuudesaan vasaava henkilö ole ananu heille laieen käyöä koskevaa valvonaa ai opasusa. Lapsia on valvoava, joa he eivä pääse leikkimään laieella. JOHDANO Yleisä LUE ÄMÄ KÄYÖOPAS HUOLELLISESI, ENNEN KUIN OA YKSIKÖN KÄYÖÖN. OPPAASSA KERROAAN, MIEN LAIEA KÄYEÄÄN OIKEIN, SEKÄ ANNEAAN OHJEIA, MIKÄLI LAIEEN KÄYÖSSÄ ILMENEE ONGELMIA. SÄILYÄ ÄMÄ KÄYÖOHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYÖÄ VAREN. ämä yksikkö sisälää sähköisiä ja kuumia osia. Varmisa ennen yksikön käyöä, eä ammaiaioinen edusaja on suorianu asennuksen oikein. Jos e ole varma käyösä, oa yheys lähimpään edusajaan. Haluamme kiiää sinua oseuasi ämän yksikön. Yksikkö on ilma-vesilämpöpumpun ERSQ ai ERRQ sisäosa. Yksikkö on suunnielu asenneavaksi sisälle laiale ja käyeäväksi lämmiykseen. Yksikkö voidaan yhdisää lämmiyspaereihin (hankiaan erikseen) ja EKHS*-kuumavesivaraajaan (lisävaruse). Yksikön mukana oimieaan huoneermosaaioiminnolla varuseu kaukosäädin kokoonpanon ohjausa varen. EKHBRD-sisäyksikkö voidaan liiää vain ERSQ- ai ERRQ-ulkoyksikköön. Kaso asennusoppaasa lueelo vaihoehdoisa. ämän oppaan laajuus ässä käyöoppaassa kerroaan, mien yksikkö käynniseään ja sammueaan, mien paramereja aseeaan ja ajasin säädeään ohjausyksikön avulla sekä mien yksikköä hoideaan ja oiminnallisia ongelmia rakaisaan. Kaso asennusohjee sisäyksikön asennusoppaasa. 1

3 YKSIKÖN PIKAKÄYNNISYS ässä luvussa kuvaaan sekä ilan lämmiyksen eä veden lämmiyksen käynnisys vaihe kerrallaan. arkempia ieoja yksikön käyämisesä on luvussa "Yksikön käyö" sivulla 2. Pika-aloiusoppaan avulla järjeselmä voidaan käynnisää ennen koko oppaan lukemisa. ilan lämmiys Veden lämmiys Paina painikea Näyö: alkaa vilkkua Näyö: " " Asea haluu huonelämpöila (esim. 22 C) Järjeselmässä on huonelämpöilaan perusuva ohjaus (kaukosääimen huoneermosaai on asenneu) Paina painikea ai ai Asea haluu lähöveden lämpöila (esim. 65 C) Jos näyö on yhjä, auomaainen lähöveden lämpöila on käyössä Paina -painikea Merkkivalo syyy ja yksikkö käynnisyy Kaso lisäieoja ja arkempia aseusohjeia kohdasa "ilan lämmiys (h)" sivulla 4. Kaukosääimen huoneermosaaioim inoa ei ole asenneu Järjeselmässä on lähöveden lämpöilaan perusuva ohjaus Veden lämmiys (vain jos valinnainen kuumavesivaraaja on asenneu) Auomaainen säilyys (veden lämmiys päiviäin, kerran yöllä ja/ai kerran päivällä) Oa käyöön kenäaseus Kuvake ulee näkyviin. [1-00] ja/ai [1-02] ja paina Kuumaa veä uoeaan seuraava ajaseun sien painikea. oimenpieen aikana. Kaso "Auomaainen varasoini" sivulla 7. Veden lämmiyksen käynnisyessä kuvake vilkkuu (1 sekunnin välein) Manuaalinen säilyys (veden lämmiys kerran) (kaso alla oleva kaavio) Pidä painike paineuna Kuvake alkaa vilkkua (1 sekunnin välein). 5 sekunnin ajan. Kuumaa veä uoeaan. Kaso "Manuaalinen säilyys" sivulla 7. Uudelleenlämmiys (jakuva, säilyää veden minimilämpöilan) Paina painikea 1 kerran. Kuumaa veä uoeaan, jos kuumavesivaraajan Kaso "Uudelleenlämmiys" sivulla 8. lämpöila on valiun arvon alapuolella. Veä lämmieään, kunnes valiu arvo on saavueu. Manuaalinen säilyys Pidä painike YKSIKÖN KÄYÖ paineuna 5 sekunnin ajan Näyö: Kuvake alkaa vilkkua Näyö: " " Veä lämmieään säilyyksen aseuspiseeseen asi (keraoimino) Kaso lisäieoja ja arkempia aseusohjeia kohdasa "Kuuman veden lämmiys (w)" sivulla 6 Kuumavesivaraajaa ei ole asenneu Kokoonpanoa voidaan ohjaa äysin kaukosääimellä. Sillä voidan ohjaa kaikkia sovelluksia, joiden kapasieei, virransyöö ja asenneu varusee (valinnaise) vaiheleva. EKHBRD-yksikköä käyeään kaukosääimellä. On suosielavaa käyää huoneermosaaioiminnon sisälävää kaukosäädinä, joka oimieiin yksikön mukana. Se esää ilojen liiallisen lämmiyksen ja pysäyää ulko- ja sisäyksikön, kun huonelämpöila on ermosaain aseusarvon yläpuolella. Käyäjän pyynnön mukaan saadaan väliön palaue kompressorin ohjaukseen suoriuskyvyn opimoimiseksi. Kaso lisäieoja sisäyksikön asennusoppaan yypillisisä käyökoheisa. Älä koskaan anna kaukosääimen kasua. Kasuminen voi aiheuaa sähköiskun ai ulipalon. Älä milloinkaan paina kaukosääimen painikkeia kovalla, suipolla esineellä. ämä voi vaurioiaa kaukosäädinä. Älä koskaan uki ai huolla kaukosäädinä ise, vaan anna ammaiaioisen huolomiehen ehdä se. Älä huuhele sisäyksikköä. Se voi aiheuaa sähköiskun ai ulipalon. Älä kiipeä yksikön päälle ai isu ai seiso sen päällä. Älä asea miään esineiä ai laieia yksikön yläkannen päälle. 2

4 Kaukosääimen painikkee ja kuvakkee 8 1. ON/OFF-PAINIKE ON/OFF-painike käynnisää ai sammuaa ilan lämmiyksen. ON/OFF-painikkeen painaminen peräkkäin liian mona keraa voi aiheuaa järjeselmän oiminahäiriön (eninään 20 keraa unnissa). Huomaa, eä painikkeen painaminen ei vaikua veden lämmiykseen. Veden lämmiys kykeään päälle/pois vain -painikkeella ja/ai poisamalla varasoiniajasin pois päälä. 2. OIMINNAN MERKKIVALO oiminnan merkkivalo palaa ilan lämmiysoiminnan aikana. oiminahäiriön sauessa merkkivalo vilkkuu. Kun merkkivalo ei pala, ilan lämmiys ei ole oiminnassa, mua muu oiminaila voiva sili olla akiivisia. 3. OIMINAILAN KUVAKKEE,, Nämä kuvakkee ilmaiseva nykyisen oiminailan: ilan lämmiys ( ), veden lämmius ( ) ai hiljainen ila ( ). ieyin rajoiuksin eri iloja voidaan yhdisää, esim. ilan lämmiys ja veden lämmiys. Vasaavien ilojen kuvakkee näkyvä yhä aikaa. Jos kuumavesivaraajaa ei ole asenneu, kuvakea ei näyeä koskaan. 4. ULKOINEN OHJAUS -KUVAKE ämä kuvake ilmoiaa, eä ulkoyksikkö on pskkokäyössä- Kun ämä kuvake on näkyvissä, kaukosäädinä ei voi käyää. 5. VIIKONPÄIVÄN ILMAISIN Ilmaisin näyää nykyisen viikonpäivän. Ajasina lueaessa ai ohjelmoiaessa ilmaisin näyää aseeun päivän. 6. KELLONÄYÖ Kellonäyö näyää kellonajan. Ajasina lueaessa ai ohjelmoiaessa kellonäyö näyää oimenpieen ajan. 7. AJASINKUVAKE ämä kuvake ilmoiaa, eä ajasin on oeu käyöön. 8. OIMENPIDEKUVAKKEE Nämä kuvakkee ilmoiava ajasimen kunkin päivän ohjelmoidu oimenpiee. 9. OFF-KUVAKE ämä kuvake ilmoiaa, eä ajasina ohjelmoiaessa valiiin OFF-oimino. 10. ARKASUS ARPEEN ja Nämä kuvakkee ilmoiava, eä laieison arkasus on arpeen. Oa yheys jälleenmyyjään LÄMPÖILAN NÄYÖ Näyö osoiaa laieison nykyisen, joko lähöveden ai huoneen odellisen lämpöilan. Kun huonelämpöilan aseuspiseä muueaan, aseuspise vilkkuu 5 sekunia, jonka jälkeen huoneen odellinen lämpöila palaa näkyviin. 12. ASEUS Ei käyössä. Vain asennusarkoiuksiin. 13. EI KÄYÖSSÄ Kuvake näkyy aina, kun yrieään käyää lisävarusea, joa ei ole asenneu, ai jos oimino ei ole käyeävissä. Jos oimino ei ole käyeävissä, syynä voi olla riiämäön oikeusaso ai se, eä käyeään alakaukosäädinä (kaso asennusopas). Pääyksikkyksikkö Ala- Oikeus aso 2 aso 3 oimina ON/OFF Veden lämmiysoimina ON/OFF Lähöveden lämpöilan aseus Huonelämpöilan aseus Hiljainen ila ON/OFF Sääsä riippuvan aseuspiseen oimina ON/OFF Kellon aseus Ajasimen ohjelmoini Ajasinoimina ON/OFF Asennuspaikalla ehävä aseukse Virhekoodin näyö Koekäyö = käyössä 14. JÄÄNPOISO-/KÄYNNISYSILAN KUVAKE ämä kuvake ilmoiaa, eä jäänpoiso-/käynnisysila on akiivinen. 15. KOMPRESSORIN KUVAKE ämä kuvake ilmoiaa, eä laieison ulkoyksikön kompressori on käynnissä. 16. LÄMMIIMEN VAIHE Jos valinnainen lämmiinsarja on asenneu, kuvake osoiaa, eä lämmiin on oiminnassa. 17. PUMPUN KUVAKE ämä kuvake ilmoiaa, eä kieropumppu on käynnissä. 18. ULKOLÄMPÖILAN NÄYÖ Kun ämä kuvake vilkkuu, ulkolämpöila näyeään. Kaso lisäieoja kohdasa "Lämpöilan luk a" sivulla SÄÄSÄ RIIPPUVAN ASEUSPISEEN KUVAKE ämä kuvake ilmoiaa, eä ohjausyksikkö soviaa lähöveden lämpöilan aseuspiseen auomaaisesi ulkolämpöilan peruseella. 20. LÄMPÖILAN KUVAKE ämä kuvake näkyy, kun näyeään huoneen odellinen lämpöila ai huonelämpöilan aseuspise. Kuvake näkyy myös silloin, kun lämpöilan aseuspise aseeaan ajasimen ohjelmoiniilassa. Kaso lisäieoja kohdasa "Lämpöilan luk a" sivulla KOEKÄYÖN KUVAKE ämä kuvake ilmoiaa, eä laie on koekäyöilassa. 22. KENÄASEUSKOODI ämä koodi edusaa kenäaseuslueelon koodia. Kaso koha "Kenäaseukse-aulukko" sivulla VIRHEKOODI ämä koodi viiaa virhekoodilueeloon ja on vain huoloarkoiuksia varen. Kaso asennusoppaan virhekoodilueelo. 3

5 24. VEDEN LÄMMIYSPAINIKE ämän painikkeen avulla oeaan käyöön ai poiseaan käyösä eri vedenlämmiysiloja yhdessä ajasinpainikkeen kanssa. Painikea ei käyeä, jos kuumavesivaraajaa ei ole asenneu. Huomaa, eä painikkeen painaminen ei vaikua veden lämmiykseen. Veden lämmiys kykeään päälle/pois vain -painikkeella ja/ai poisamalla varasoiniajasin pois päälä. 25. SÄÄSÄ RIIPPUVAN ASEUSPISEEN PAINIKE ällä painikkeella oeaan käyöön ai poiseaan käyösä sääsä riippuva aseuspiseoimino, joka on käyeävissä ilan lämmiyskäyössä. Jos ohjausyksikkö on aseeu oikeusasolle 3 (kaso asennusoppaan koha "Asennuspaikalla ehävä aseukse), sääsä riippuvan aseuspiseen painike ei oimi. 26. ARKASUS-/ESAUSKÄYÖN PAINIKE ää painikea käyeään asennusarkoiuksiin ja kenäaseusen muuamiseen. Kaso "Asennuspaikalla ehävä aseukse" sivulla OHJELMOINIPAINIKE ällä monioimipainikkeella ohjelmoidaan ohjausyksikkö. Painikkeen oimino riippuu ohjausyksikön odellisesa ilasa ai käyäjän edellisisä oimenpieisä. 28. AJASIMEN PAINIKE / ämän monioimipainikkeen pääoimino on ajasimen oaminen käyöön / poisaminen käyösä. Painikea käyeään myös kellon aseamiseen ja ohjausyksikön ohjelmoiniin. Painikkeen oimino riippuu ohjausyksikön odellisesa ilasa ai käyäjän edellisisä oimenpieisä. 29. AJAN SÄÄÖPAINIKKEE ja Näillä monioimipainikkeilla säädeään kelloa, siirryään lämpöilasa oiseen (sisäyksikön veden ulo-/lähölämpöila, ulkolämpöila, huoneen odellisen lämpöila ja kuuman veden lämpöila) ja ohjelmoidaan ajasina. 30. LÄHÖVEDEN LÄMPÖILAN SÄÄÖPAINIKKEE ja Näillä painikkeilla säädeään lähöveden lämpöilan aseuspiseä normaalissa käyöilassa ai ajasimen ohjelmoiniilassa. Jos ohjausyksikkö on aseeu oikeusasolle 3 (kaso asennusoppaan koha "Asennuspaikalla ehävä aseukse), lähöveden lämpöilan sääöpainike ei oimi. Jos on valiu sääsä riippuvan aseuspiseen oimino, yksiköllä on kelluva aseuspise. ällöin näyeään -kuvake sekä muuosarvo (ellei se ole nolla). 31. HUONELÄMPÖILAN SÄÄÖPAINIKKEE ja Näillä monioimipainikkeilla säädeään nykyisä huonelämpöilan aseuspiseä normaalissa käyöilassa ai ajasimen ohjelmoiniilassa. Kun huonelämpöilan aseuspiseä muueaan, aseuspiseen arvo vilkkuu näyössä. Kun 5 sekunia on kulunu, näyöön ulee huoneen odellinen lämpöila. 32. HILJAISEN ILAN PAINIKE ällä painikkeella oeaan hiljainen ila käyöön ai poiseaan se käyösä. Jos ohjausyksikkö on aseeu oikeusasolle 2 ai 3 (kaso asennusoppaan koha "Asennuspaikalla ehävä aseukse"), hiljaisen ilan painike ei oimi. 33. Painikkeella ei ole oiminoa. Kellon aseaminen Alkuasennuksen jälkeen käyäjä voi aseaa kellon ja viikonpäivän oikeaan aikaan. Kaukosääimessä on ajasin, jonka avulla voidaan ajasaa oiminoja. Ajasimen käyö edellyää, eä kellonaika ja viikonpäivä on aseeu. 1 Pidä painikea paineuna 5 sekunia. Kellon aikalukema ja viikonpäivän ilmaisin alkava vilkkua. 2 Säädä kelloa painikkeilla ja. Aina kun painikea ai paineaan, aika suurenee/ pienenee 1 minuuilla. Kun painike ai pideään paineuna, aika suurenee/pienenee 10 minuuin porain. 3 Säädä viikonpäivä painikkeella ai. Aina kun painikea ai paineaan, näkyviin ulee seuraava ai edellinen päivä. 4 Vahvisa aseeu aika ja viikonpäivä painamalla painikea. Voi poisua äsä oimenpieesä allenamaa siä painamalla painikea. Jos miään painikea ei painea 5 minuuin kuluessa, kello ja viikonpäivä palaava aiempiin aseuksiinsa. Kello äyyy aseaa manuaalisesi. Muua aseusa, kun siirryään kesäajasa alviaikaan ja päinvasoin. Jos ohjausyksikkö on aseeu oikeusasolle 2 ai 3 (kaso asennusoppaan koha "Asennuspaikalla ehävä aseukse"), kellonaikaa ei voi aseaa. Yli 1 unnin piuinen virakakos nollaa kellon ja viikonpäivän. Ajasin jakaa oiminaansa, mua kello on väärässä ajassa. Siksi kellonajan ja viikonpäivän aseus äyyy korjaa. ilan lämmiys ( ) ilan lämmiysä voidaan ohjaa kahdella avalla: - huonelämpöilan peruseella - lähöveden lämpöilan peruseella. Kunkin oiminnon arkoius ja määriysen ekeminen kuvaaan alla. Huonelämpöilan ohjaus ässä ilassa lämmiys käynnisyy arviaessa huonelämpöilan aseuspiseen mukaan. Aseuspiseä ei voi aseaa manuaalisesi ai ajasimella. Huonelämpöilan ohjausa käyeäessä huonelämpöilaan perusuva ilan lämmiys on eusijalla lähöveden ohjaukseen nähden. Huomaa, eä on mahdollisa, eä lähöveden lämpöila nousee aseuspiseä korkeammaksi, jos yksikköä ohjaaan huonelämpöilan mukaan. 4

6 ilan lämmiyksen valiseminen 1 Kyke ilan lämmiys ( ) päälle/pois -painikkeella. Näyöön ilmesyy kuvake sekä vasaava huoneen odellisen lämpöilan aseuspise. oiminnan merkkivalo syyy. 2 Valise haluu huonelämpöila painikkeilla ja. Lämmiyksen lämpöila-alue: 16 C 32 C (huonelämpöila) Liiallisen lämmiyksen välämiseksi ilan lämmiys ei ole oiminnassa, kun ulkolämpöila nousee yli määräyn lämpöilan (kaso oimina-alue). Kaso ieoja ajasinoiminnon aseuksisa kohdasa "Ajasimen ohjelmoini ja arkaselu" sivulla Valise painikkeilla ja lähöveden lämpöila, joa haluaan käyää järjeselmän lämmiämiseen (kaso arkempia ieoja kohdasa "Lähöveden lämpöilan sääö" sivulla 5). Auomaainen esooimino Esooimino anaa mahdollisuuden laskea huonelämpöilaa. Esooimino voidaan akivoida esimerkiksi yöaikaan, koska lämpöilaarpee yöllä ja päivällä eivä ole sama. Huomaa, eä kuvake vilkkuu esooiminnon aikana. Esooimino on oleusarvoisesi käyössä. Esooimino voidaan yhdisää auomaaiseen sääsä riippuvan aseuspiseen oiminaan. Esooimino on auomaainen päiviäin ajaseu oimino. Esooimino määrieään aseuspaikalla ehävien aseusen kaua. Kaso lisäieoja yhden ai useamman asennuspaikalla ehävän aseuksen ekemisesä luvusa "Asennuspaikalla ehävä aseukse" sivulla 15. [2-00] ila: Määriää, onko esooimino käyössä (1) vai ei (0). [2-01] Käynnisysaika: Aika, jolloin eso käynniseään [2-02] Pysäyysaika: Aika, jolloin eso pysäyeään [5-03] Huoneen esolämpöila A A 21 C [5-03] 18 C [2-01] [2-02] Huonelämpöilan normaali aseuspise Aika Lämpöila Kun huonelämpöilan esooimino on akiivinen, suorieaan myös lähöveden esooimino (kaso "Lähöveden lämpöilan sääö" sivulla 5). Varo aseamasa esoarvoa liian alhaiseksi eenkin kylmähkön kauden aikana (esim. alvella). On mahdollisa, eä huonelämpöilaa ei saavuea (ai se kesää paljon pidempään) suuren lämpöilaeron akia. Lähöveden lämpöilan sääö ässä ilassa lämmiys käynnisyy arviaessa veden lämpöilan aseuspiseen mukaan. Aseuspise voidaan aseaa manuaalisesi, ajasimen kaua ai sään mukaan (auomaainen). ilan lämmiyksen valiseminen 1 Kyke ilan lämmiys ( ) päälle/pois -painikkeella. Näyöön ilmesyy kuvake sekä vasaava veden lämpöilan aseuspise. oiminnan merkkivalo syyy. 2 Valise haluu lähöveden lämpöila painikkeilla ja. Lämmiyksen lämpöila-alue: 25 C~80 C (lähöveden lämpöila) Liiallisen lämmiyksen välämiseksi ilan lämmiys ei ole oiminnassa, kun ulkolämpöila nousee yli määräyn lämpöilan (kaso oimina-alue). Kaso ieoja ajasinoiminnon aseuksisa kohdasa "Kaukosääimen ajasin". Jos ulkoinen huoneermosaai on asenneu, ulkoinen huoneermosaai määriää ermosaain ON/OFF-ilan. Kaukosäädin oimii ällöin lähdön ohjausilassa eikä huoneermosaaina. Kaukosääimen ON/OFF-ila on aina eusijalla ulkoiseen huoneermosaaiin nähden! Sääsä riippuvan aseuspiseen oiminnan valiseminen Kun sääsä riippuva oimina on käyössä, lähöveden lämpöila määrieään auomaaisesi ulkolämpöilan mukaan: alhaisemma ulkolämpöila aiheuava korkeamman veden lämpöilan ja päinvasoin. Yksikössä on kelluva aseuspise. ämän oiminnon akivoini pienenää virrankuluusa manuaalisesi aseeuun lähöveden aseuspiseeseen verrauna. Sääsä riippuvan oiminnan aikana käyäjä voi nosaa ai laskea veden avoielämpöilaa korkeinaan 5 C. Muuosarvo on ohjausyksikön laskeman lämpöilan aseuspiseen ja odellisen aseuspiseen välinen lämpöilaero. Esimerkiksi posiiivinen muuosarvo arkoiaa, eä odellinen lämpöilan aseuspise on korkeampi kuin laskeu aseuspise. On suosielavaa käyää sääsä riippuvaa aseuspiseä, koska se sääää veden lämpöilan odellisen arpeen mukaan ilan lämmiysä varen. Se esää yksikköä vaihamasa liian usein ermosaain ONja OFF-oiminnan välillä, kun käyeään kaukosääimen huoneermosaaia ai ulkoisa huoneermosaaia. ämän oiminnon aikana veden lämpöilan aseuspiseen näyämisen sijasa ohjausyksikkö näyää muuosarvon, jonka käyäjä voi aseaa. 1 Valise sääsä riippuvan aseuspiseen oimina painamalla painikea 1 kerran (ai 2 keraa, jos kaukosääimen huoneermosaaioimino on käyössä). Kuvake näkyy näyössä yhdessä muuosarvon kanssa. Jos muuosarvo on 0, siä ei näyeä. 2 Asea muuosarvo painikkeilla ja. Muuosarvoalue: 5 C +5 C Kuvake näkyy niin kauan kuin sääsä riippuvan aseuspiseen oimino on käyössä. 3 Poisa sääsä riippuvan aseuspiseen oimino käyösä painamalla painikea. Lähöveden lämpöila aseeaan painikkeilla ja. 5

7 Asennuspaikalla ehävillä aseuksilla määrieään yksikön sääsä riippuvan oiminnan parameri. Kaso lisäieoja yhden ai useamman asennuspaikalla ehävän aseuksen ekemisesä luvusa "Asennuspaikalla ehävä aseukse" sivulla 15. [3-00] Alhainen ympärisön lämpöila (Lo_A): alhainen ulkolämpöila. [3-01] Korkea ympärisön lämpöila (Hi_A): korkea ulkolämpöila. Lo_i Hi_i A Veden avoielämpöila Ympärisön (ulko)lämpöila = Muuosarvo [3-02] Ympärisön alhaisen lämpöilan aseuspise (Lo_i): lähevän veden avoielämpöila, kun ulkolämpöila on yhä suuri ai alhaisempi kuin alhainen ympärisön lämpöila (Lo_A). Huomaa, eä arvon Lo_i äyyy olla suurempi kuin arvon Hi_i, sillä ulkolämpöilan (s. Lo_A) laskiessa arviaan lämpimämpää veä. [3-03] Ympärisön korkean lämpöilan aseuspise (Hi_i): lähevän veden avoielämpöila, kun ulkolämpöila on yhä suuri ai korkeampi kuin korkea ympärisön lämpöila (Hi_A). Huomaa, eä arvon Hi_i äyyy olla pienempi kuin arvon Lo_i, sillä ulkolämpöilan (s. Hi_A) nousessa arviaan vähemmän lämminä veä. Lo_A Hi_A A + 05 Jos arvo [3-03] aseeaan epähuomiossa korkeammaksi kuin arvo [3-02], arvoa [3-03] käyeään aina. Auomaainen esooimino Esooimino anaa mahdollisuuden laskea huonelämpöilaa. Esooimino voidaan akivoida esimerkiksi yöaikaan, koska lämpöilaarpee yöllä ja päivällä eivä ole sama. Huomaa, eä kuvake vilkkuu esooiminnon aikana. Esooimino on oleusarvoisesi käyössä. Esooimino voidaan yhdisää auomaaiseen sääsä riippuvan aseuspiseen oiminaan. Esooimino on auomaainen päiviäin ajaseu oimino Shif value Esooimino määrieään aseuspaikalla ehävien aseusen Honkanummenie kaua. 12 Kaso lisäieoja yhden ai useamman asennuspaikalla ehävän VANAA aseuksen ekemisesä luvusa "Asennuspaikalla ehävä aseukse" sivulla 15. [2-00] ila: Määriää, onko esooimino käyössä (1) vai ei (0). [2-01] Käynnisysaika: Aika, jolloin eso käynniseään [2-02] Pysäyysaika: Aika, jolloin eso pysäyeään [5-02] Lähöveden esolämpöila (lämpöilan pudous) A B A 65 C B 60 C Lähöveden lämpöilan normaali aseuspise Lähöveden lämpöila, mukaan lukien lähöveden esolämpöila Aika Lämpöila Kuuman veden lämmiys ( ) 5 C [5-02] [2-01] [2-02] Veden lämmiysä ei voi käyää, jos kuumavesivaraajaa ei ole asenneu. Veden lämmiysä varen käyeävissä on useia oiminoja: säilyysoimino (auomaainen ai manuaalinen aseus) uudelleenlämmiysoimino desinfioinioimino Kunkin oiminnon arkoius ja määriysen ekeminen kuvaaan alla. Veden lämmiysila D E F G A B C [5-01] A Säilyysoimino (jos akivoiu) B Uudelleenlämmiysoimino (jos akivoiu) C Säilyysoimino (jos akivoiu) Asennuspaikalla ehävä aseukse D Desinfioinioiminnon lämpöila [5-00] (esim. 70 C) E Kuuman veden säilyyslämpöila [b-03] (esim. 60 C) F Uudelleen lämmieävän veden maksimilämpöila [b-01] (esim. 45 C) G Uudelleen lämmieävän veden minimilämpöila [b-00] (esim. 35 C) Aika Kuumavesivaraajan lämpöila 6

8 Auomaainen varasoini ässä ilassa sisäyksikkö oimiaa kuumaa veä kuumavesivaraajaan määräy päiväohjelman mukaan. ämä ila jakuu, kunnes säilyyslämpöilan aseuspise saavueaan. Kuvake vilkkuu 1 sekunnin välein ämän ilan oiminnan aikana. Auomaainen säilyys on suosielava kuumavesiila. ässä ilassa veä lämmieään yöllä (kun ilan lämmiysvaaimukse ova alhaisemma), kunnes säilyyslämpöilan aseuspise saavueaan. Kuuma vesi säilyeään kuumavesivaraajassa korkeammassa lämpöilassa, joa se äyää kuuman veden arpeen päivän miaan. Säilyyslämpöilan aseuspise ja ajoius ova asennuspaikalla ehäviä aseuksia. Kaso lisäieoja yhden ai useamman asennuspaikalla ehävän aseuksen ekemisesä luvusa "Asennuspaikalla ehävä aseukse" sivulla 15. [1-00] ila: Määriää, onko veden lämmiys (säilyysila) yöaikaan käyössä (1) vai ei (0). [1-01] Käynnisysaika: Kellonaika yöllä, jolloin lämmin vesi äyyy kuumenaa. [1-02] ila: Määriää, onko veden lämmiys (säilyysila) päiväaikaan käyössä (1) vai ei (0). [1-03] Käynnisysaika: Kellonaika, jolloin lämmin vesi äyyy kuumenaa. Huomaa, eä kuvake vilkkuu vain kynnissä olevan auomaaisen säilyysoiminnon aikana. Kuvakkeen palaminen jakuvasi ei arkoia, eä auomaainen säilyys on käyössä, vaan vain siä, eä uudelleenlämmiys on käyössä. Käyön aikana oimina voidaan aina peruuaa painamalla -painikea kerran. Huomaa, eä painikkeen painamisen jälkeen kuvake saaaa edelleen näkyä jakuvasi. A Huomaa, eä vaikka auomaainen säilyys on esiohjelmoiava ajasin, se on akiivinen vain, kun ajasin on käyössä. ämä arkoiaa siä, eä auomaaisen säilyyksen oiminnan varmisamiseksi äyyy painaa painikea ja varmisaa, eä näkyy. [b-03] Aseuspise: säilyyslämpöila (kaso kuva "Veden lämmiysila" sivulla 6) voimassa vain, jos [b-02]=0. [b-02] ila: määriää, onko sääsä riippuva veden lämmiys päällä (1) vai pois (0). Jos oimino on käyössä, säilyyksen aseuspise aseeaan sään mukaan. Jos ympärisön lämpöila on korkeampi (esim. kesällä), myös kuumavesivaraajaan syöeävän veden lämpöila on korkeampi, joen säilyyslämpöilan aseuspise voidaan aseaa alhaisemmaksi, joa kuuman veden kokonaisekvivalenimäärä voidaan piää samana ympäri vuoden. äsä syysä on suosielavaa käyää ää oiminoa. [b-04] Kuuman veden auomaainen maksimisäilyyslämpöila: oleus = 70 C. [b-04] 55 C 15 C 25 C Ympärisön lämpöila Kuuman veden säilyyslämpöila A Jos sääsä riippuva veden lämmiys on käyössä [b-02], säilyyslämpöila aseeaan auomaaisesi eikä kenäaseuksella [b-03] ole merkiysä. Varmisa, eä veä lämmieään vain arviavaan kuuman veden lämpöilaan. Aloia alhaisella kuuman veden lämpöilan aseuspiseellä ja nosa siä vain, jos sinusa unuu, eä kuuman veden lämpöila ei riiä arpeisiin (ämä riippuu vedenkäyöavoisa). Varmisa, eä veä ei lämmieä arpeeomasi. Aloia akivoimalla auomaainen säilyys yöllä (oleusaloius). Jos vaikuaa silä, eä kuuman veden yösäilyysoimino ei riiä arpeisiisi, voidaan aseaa lisäsäilyys päiväaikaan. Energian sääsöä varen on suosielavaa oaa käyöön sääsä riippuva veden lämmiys. Manuaalinen säilyys ämä ila äyyy valia manuaalisesi, ja se saa sisäyksikön oimiamaan väliömäsi kuumaa veä kuumavesivaraajaan. ämä ila jakuu, kunnes säilyyslämpöilan aseuspise saavueaan. Se on kerakäyöinen kuuman veden eko-ominaisuus. Kuuman veden manuaalisen säilyysoiminnon valiseminen 1 Akivoi manuaalinen säilyysoimino piämällä painike paineuna 5 sekunnin ajan. Kuvake alkaa vilkkua 1 sekunnin välein. Huomaa, eä kuvake vilkkuu vain oiminnon ollessa käynnissä. Käyön aikana oimina voidaan aina peruuaa painamalla -painikea kerran. Huomaa, eä painikkeen painamisen jälkeen kuvake saaaa edelleen näkyä jakuvasi, mikä arkoiaa, eä uudelleenlämmiysoimino on käyössä. Sääsä riippuvan veden lämmiyksen ympärisön lämpöila (kaso kuva) ova kiineä eikä niiä voi muuaa. 7

9 Säilyyslämpöilan aseuspise on asennuspaikalla ehävä aseus. Kaso lisäieoja yhden ai useamman asennuspaikalla ehävän aseuksen ekemisesä luvusa "Asennuspaikalla ehävä aseukse" sivulla 15. [b-03] Aseuspise: säilyyslämpöila (kaso kuva "Veden lämmiysila" sivulla 6) voimassa vain, jos [b-02]=0. [b-02] ila: määriää, onko sääsä riippuva veden lämmiys päällä (1) vai pois (0). Jos oimino on käyössä, säilyyksen aseuspise aseeaan sään mukaan. Jos ympärisön lämpöila on korkeampi (esim. kesällä), myös kuumavesivaraajaan syöeävän veden lämpöila on korkeampi, joen säilyyslämpöilan aseuspise voidaan aseaa alhaisemmaksi, joa kuuman veden kokonaisekvivalenimäärä voidaan piää samana ympäri vuoden. äsä syysä on suosielavaa käyää ää oiminoa. [b-04] Kuuman veden auomaainen maksimisäilyyslämpöila: oleus = 70 C. [b-04] 55 C A Ympärisön lämpöila Kuuman veden säilyyslämpöila Manuaalinen säilyys poiseaan auomaaisesi käyösä, kun kuuman veden säilyyslämpöila saavueaan. Se voidaan myös pysäyää milloin ahansa painamalla -painikea. Uudelleenlämmiys 15 C 25 C Sääsä riippuvan veden lämmiyksen ympärisön lämpöila (kaso kuva) ova kiineä eikä niiä voi muuaa. Jos sääsä riippuva veden lämmiys on käyössä [b-02], säilyyslämpöila aseeaan auomaaisesi eikä kenäaseuksella [b-03] ole merkiysä. ämä ila esää kuuman veden jäähymisen ieyn lämpöilan alapuolelle. Kun ämä ila on käyössä, sisäyksikkö oimiaa kuumaa veä kuumavesivaraajaan, kun uudelleenlämmiyksen minimiarvo saavueaan. Veden lämmiys jakuu, kunnes uudelleenlämmiyksen maksimilämpöila on saavueu. Kuuman veden uudelleenlämmiysoiminnon valiseminen 1 Oa uudelleenlämmiysoimino käyöön painikkeella. Kuvake ulee näkyviin. Huomaa, eä kuvake palaa jakuvasi niin kauan kuin uudelleenlämmiysoimino on käyössä. Ei ole mahdollisa nähdä, milloin sisäyksikkö lämmiää kuumavesivaraajaa uudelleen. 2 Poisa uudelleenlämmiysoimino käyösä painamalla uudelleen painikea. Kuvake poisuu näkyvisä. A Uudelleenlämmiyksen minimi- ja maksimilämpöilan Honkanummenie aseuspisee 12 ova asennuspaikalla ehäviä aseuksia. Kaso lisäieoja yhden VANAA ai useamman asennuspaikalla ehävän aseuksen ekemisesä luvusa "Asennuspaikalla ehävä aseukse" sivulla 15. [b-00] Aseuspise: uudelleenlämmiyksen minimilämpöila (kaso kuva "Veden lämmiysila" sivulla 6). [b-01] Aseuspise: uudelleenlämmiyksen maksimilämpöila (kaso kuva "Veden lämmiysila" sivulla 6). Desinfioinioimino ämä ila desinfioi kuumavesivaraajan lämmiämällä säännöllisesi lämpimän veden määräyyn lämpöilaan. Kuvake vilkkuu nopeasi 0,5 sekunnin välein ämän ilan oiminnan aikana. Desinfioinilämpöilan aseuspise on asennuspaikalla ehävä aseus samoin kuin reenioaika, -päivä ja -uni. Kaso lisäieoja yhden ai useamman asennuspaikalla ehävän aseuksen ekemisesä luvusa "Asennuspaikalla ehävä aseukse" sivulla 15. [4-00] ila: määriää, onko desinfioinioimino käyössä (1) vai ei (0). [4-01] Käyöväli: viikonpäivä, jolloin lämmin vesi äyyy kuumenaa. [4-02] Käynnisysaika: aika, jolloin desinfioini käynniseään. [5-00] Aseuspise: veden desinfioinilämpöila, joka äyyy saavuaa (kaso kuva "Veden lämmiysila" sivulla 6). [5-01] Keso: ajanjakso, joka määrää, kuinka kauan desinfioinilämpöilan aseuspise äyyy säilyää. Vaikka kaikki ajasime olisi poiseu käyösä eikä akiivisa uudelleenlämmiysoiminoa ole, desinfioinioimino oimii, jos kuumavesivaraaja on asenneu ja kenäaseuksena [4-00] on ON. Hääkäyö Huomaa, eä painikkeen painaminen ei vaikua veden lämmiykseen. Veden lämmiys kykeään päälle/pois vain -painikkeella ja/ai poisamalla varasoiniajasin pois päälä. Huomaa, eä kuvake vilkkuu vain oiminnon ollessa käynnissä. Käyön aikana desinfioinioimino voidaan aina peruuaa painamalla -painikea kerran. Huomaa, eä painikkeen painamisen jälkeen kuvake saaaa edelleen näkyä jakuvasi, mikä arkoiaa, eä uudelleenlämmiysoimino on käyössä. Jos kuumavesivaraaja on asenneu, desinfioinioimino on oleusarvoisesi käyössä. [8-02] Hääkäyö Hääkäyöilassa lämmiykseen käyeään vain lämmiinsarjaa, ei lämpöpumppua. Hääkäyöila akivoidaan vaihamalla kenäaseukseksi [8-02]=1. Hääkäyöilan akivoini pysäyää lämpöpumpun oiminnan. Sisäyksikön pumppu käynnisyy, mua lämmiykseen käyeään lämmiinsarjaa. Jos lähö- ai paluuveden ermisoreissa ei ole virheiloja, lämmiinsarja voi alkaa noudaaa hääkäyöä. Muisa akivoida lämmiinsarja ennen hääkäyön akivoinia. Lämmiin pysyy hääkäyöilassa, kunnes kenäaseus palaueaan oleusarvoon [8-02]=0. 8

10 Muu oiminaila Käynnisysoimino ( ) Käynnisyksen aikana kuvake ulee näkyviin osoiaen, eä lämpöpumppu on käynnisymässä eikä oimi vakaasi. Jäänpoiso ( ) ilan lämmiyskäyössä ai veden lämmiyskäyössä ulkolämmönvaihdin saaaa jääyä alhaisen ulkolämpöilan vuoksi. Jos ällainen vaara esiinyy, järjeselmä siiryy jäänpoisooiminaan. Se muuaa kierron päinvasaiseksi ja oaa lämpöä sisäjärjeselmäsä esääkseen ulkojärjeselmän jääymisen. Eninään 12 minuuin jäänpoison jälkeen järjeselmä palaa ilan lämmiysoiminaan. Hiljainen ila ( ) Hiljainen ila -käyö arkoiaa siä, eä sisäyksikkö oimii pienemmällä kompressorin nopeudella, joa sisäyksikön uoama melu vaimenee. ämä arkoiaa siä, eä vaadiun lämpöilan aseuspiseen saavuaminen kesää pidempään. Oa ämä huomioon, kun sisällä arviaan iey lämmiyksen aso. Hiljaisen ilan valina 1 Oa hiljainen ila käyöön painikkeella. Kuvake ulee näkyviin. Jos ohjausyksikkö on aseeu oikeusasolle 2 ai 3 (kaso asennusoppaan koha "Asennuspaikalla ehävä aseukse"), painike ei oimi. 2 Poisa hiljainen ila käyösä painamalla uudelleen painikea. Kuvake kaoaa näkyvisä. Hiljaisen ilan oiminnossa on 3 eri asoa. Haluu hiljainen ila aseeaan asennuspaikalla ehävällä aseuksella. Kaso lisäieoja yhden ai useamman asennuspaikalla ehävän aseuksen ekemisesä luvusa "Asennuspaikalla ehävä aseukse" sivulla 15. [8-03] ila: määriää alhaisen käyömelun oiminnon ason (hiljainen aso). ilan lämmiyksen ja veden lämmiyksen samanaikainen arve Yksikkö ei voi lämmiää veä ja ilaa samaan aikaan. Jos molempia iloja pyydeään samaan aikaan, yksikkö lämpiää uudelleenlämmiyksen maksimilämpöilaan 1 kerran. ämän jakson aikana ilan lämmiys ei ole mahdollisa. Jos käyeään kaukosääimen huonelämpöilan ohjausa: Kun uudelleenlämmiyslämpöila saavueaan, kaukosääimen huoneermosaai määrää kuumavesivaraajan säilyyslämpöilan lisälämmiyksen, joa huoneen lämpöila ei laske liikaa. Jos käyeään ulkoisa huoneermosaaia: Kun uudelleenlämmiyslämpöila saavueaan, lisälämmiys kuuman veden säilyyslämpöilaan asi pääeään ulkoisen huoneermosaain olosuheiden ja asenajan ohjelmoimien, käynnissä olevien ajasimien oimesa. Jos käyeään kaukosääimen lähöveden lämpöilan ohjausa: Kun uudelleenlämmiyslämpöila saavueaan, kuumavesivaraajan lisälämmiys pääeään asenajan ohjelmoimien, käynnissä olevien ajasimien oimesa. A B A B Säilyyslämpöila Uudelleenlämmiyksen maksimilämpöila Aika Kuuman veden säilyyslämpöila Lämpöilan luk a Kaukosääimessä voidaan näyää odellise lämpöila. 1 Pidä painike paineuna 5 sekunnin ajan. Lähöveden lämpöila näyeään (kuvakkee ja ja vilkkuva). 2 Näyä painikkeilla ja : uloveden lämpöila (kuvakkee ja vilkkuva ja kuvake vilkkuu hiaasi). Sisälämpöila (kuvakkee ja vilkkuva). Ulkolämpöila (kuvakkee ja vilkkuva). Kuumavesivaraajan lämpöila (kuvakkee ja vilkkuva). 3 Voi poisua äsä ilasa painamalla painikea uudelleen. Jos miään painikea ei painea 10 sekunnin aikana, kaukosäädin poisuu näyöilasa. 9

11 Ajasinkäyö Ajasinkäyössä ajasin ohjaa laieisoa. Ajasimeen ohjelmoidu oimenpiee suorieaan auomaaisesi. Ajasin oeaan käyöön (kuvake näkyy) ai poiseaan käyösä (kuvakea ei näy) painamalla painikea. ilan lämmiys Kaso "ilan lämmiyksen ohjelmoini" sivulla 12. Jokaiselle viikonpäivälle voidaan ohjelmoida viisi oimenpideä, yheensä 35 oimenpideä. ilan lämmiyksen ajasin voidaan ohjelmoida 2 eri avalla: lämpöilan aseuspiseen (sekä lähöveden lämpöila eä huonelämpöila) peruseella ja ON/OFF-käskyn peruseella. Haluu ila aseeaan asennuspaikalla ehävällä aseuksella. Kaso lisäieoja yhden ai useamman asennuspaikalla ehävän aseuksen ekemisesä luvusa "Asennuspaikalla ehävä aseukse" sivulla 15. [0-03] ila: määriää, voidaanko ON/OFF-käskyä käyää ilan lämmiyksen ajasimessa. Oleusarvoisesi käyössä on lämpöilan aseuspiseeseen perusuva ilan lämmiys (apa 1), joen vain lämpöilan muuaminen on mahdollisa (ei ON/OFF-käskyä). ämän meneelmän eu on, eä voi sammuaa ilan lämmiysoiminnon helposi painamalla -painikea ilman, eä auomaainen lämpimän veden säilyysoimino poiseaan käyösä (esim. kesällä, kun ilan lämmiysä ei arvia). Seuraavissa aulukoissa esieään molemma ajasimen ulkinaava. apa 1 [0-03]=1 (oleus) Käyön aikana Kun - painikea paineaan Kun / - painikea paineaan (a) Lämpöilan aseuspiseeseen perusuva ilan lämmiys (a) Ajasinkäyön aikana oiminnan merkkivalo palaa jakuvasi. ilan lämmiyksen ajasin pysähyy eikä käynnisy uudelleen. Ohjausyksikkö sammueaan (oiminnan merkkivalo sammuu). Ajasimen kuvake jää kuienkin näkyviin sen merkiksi, eä veden lämmiys pysyy käynnissä. ilan lämmiyksen ajasin ja veden lämmiys yhdessä hiljaisen ilan kanssa pysäyeään, eiväkä ne käynnisy uudelleen. Ajasimen kuvakea ei enää näyeä. Lähöveden lämpöila ja/ai huonelämpöila oiminaesimerkki: Ajasin lämpöilan aseuspiseiden Honkanummenie peruseella. 12 Kun esooimino on käyössä, se on eusijalla ajasimen ajaseuun oiminoon nähden Ajasin 2 Esooimino 3 Kun sekä esooimino eä ajasin ova käyössä A Esooimino Aika Lämpöilan aseuspise Huonelämpöila apa 2 [0-03]=0 Käyön aikana Kun - painikea paineaan Kun / - painikea paineaan 22 C 65 C 21 C 19 C 19 C 64 C 19 C 62 C 62 C 62 C 16:00 0:30 Lähöveden lämpöila 18 C 60 C 57 C 23:00 5:00 A 6:30 9:00 22 C 65 C 21 C 19 C 19 C 64 C 19 C 62 C 18 C 62 C 62 C 60 C 57 C 16:00 23:00 0:30 5:00 6:30 9:00 ilan lämmiys ON/OFF-käskyn peruseella Kun ajasin vaihaa ilan lämmiyksen OFF-ilaan, ohjausyksikkö sammueaan (oiminnan merkkivalo sammuu). Huomaa, eä ämä ei vaikua veden lämmiykseen. ilan lämmiyksen ajasin pysähyy (jos se on akiivinen) ja käynnisyy uudelleen seuraavan ajaseun ONoiminnon aikana. "Viimeinen" ohjelmoiu komeno kumoaa "edellisen" ohjelmoidun komennon ja pysyy akiivisena, kunnes "seuraava" ohjelmoiu komeno anneaan. Esimerkki: Oleeaan, eä kello on 17.30, ja oimenpieiä on ohjelmoiu apahuviksi kello 13.00, ja "Viimeinen" ohjelmoiu komeno (16:00) kumosi "edellisen" ohjelmoidun komennon (13:00) ja pysyy akiivisena, kunnes "seuraava" ohjelmoiu komeno (19:00) anneaan. odellisen aseuksen ieämiseksi on siis arkaselava viimeisä ohjelmoiua komenoa. On selvää, eä "viimeinen" ohjelmoiu komeno voi olla peräisin edelliselä päivälä. Kaso "Ohjelmoiujen oimenpieiden arkaselu" sivulla 14. Ohjausyksikkö sammueaan (oiminnan merkkivalo sammuu). Ajasimen kuvake jää kuienkin näkyviin sen merkiksi, eä veden lämmiys pysyy käynnissä. ilan lämmiyksen ajasin ja veden lämmiys yhdessä hiljaisen ilan kanssa pysäyeään, eiväkä ne käynnisy uudelleen. Ajasimen kuvakea ei enää näyeä. 10

12 oiminaesimerkki: Ajasin ON/OFF-käskyn peruseella Kun esooimino on käyössä, se on eusijalla ajasimen ajaseuun oiminoon nähden, jos ON-käsky on akiivinen. Jos OFF-käsky on akiivinen, se on eusijalla esooiminoon nähden. OFF-käskyllä on aina korkein eusija B B 22 C 65 C 21 C 19 C 64 C 19 C 62 C 62 C 16:00 ON ON 16:00 23:00 1 Ajasin 2 Esooimino 3 Kun sekä esooimino eä ajasin ova käyössä A Esooimino B ON/OFF-käsky Aika Lämpöilan aseuspise Huonelämpöila Lähöveden lämpöila 0:30 18 C 60 C OFF 23:00 5:00 A OFF 6:30 ON 9:00 ON 22 C 65 C 21 C 19 C 64 C 19 C 62 C 18 C 62 C 60 C 6:30 9:00 Kuumavesivaraaja Veden lämmiys voidaan ehdä käyäen useia vakiooiminailoja: Auomaainen varasoini: Asennuspaikalla ehävän aseuksen mukaan, kerran yöllä ja/ai ilapäivällä vesi lämmieään säilyyksen aseuspiseeseen asi. Manuaalinen säilyys: jos erikoisen olosuheiden akia kuuman veden uoanoa (säilyyksen aseuspiseeseen asi) arviaan väliömäsi (1 kerran), ää oiminoa voidaan käyää. Uudelleenlämmiys: Uudelleenlämmiysoimino voidaan akivoida auomaaisen säilyysoiminnon jälkeen ai erikseen siiä, jos käyäjä haluaa piää kuumavesivaraajan uudelleenlämmiyksen minimilämpöilassa. Normaalien vedenlämmiysilojen lisäksi veden lämmiys voidaan myös ohjelmoida vapaasi ajasimen avulla (kaso "Hiljaisen ilan ai veden lämmiyksen ohjelmoini" sivulla 13). ällöin ila kykeään päälle ai pois ajaseuun aikaan. Joka ilaa kohden voidaan ohjelmoida viisi oimenpideä. Nämä oimenpiee oiseaan päiviäin (säilyyksen lisäajasus auomaaisen päivä- ja yösäilyysoiminnon lisäksi). Huomaa, eä veden lämmiyksen käynnisys- ja pysäyysaika voidaan ohjelmoida vain ajasimessa. Kun veden lämmiys on käyössä, veä lämmieään säilyyksen aseuspiseeseen asi. Säilyyksen aseuspise on asennuspaikalla ehävä aseus. Energiansääsösyisä pidä mielessä yösähköariffi, kun ohjelmoi veden lämmiyksen ajasina. Hiljainen ila Kaso "Hiljaisen ilan ai veden lämmiyksen ohjelmoini" sivulla 13. Kyke ila päälle ai pois päälä ajaseuun aikaan. Joka ilaa kohden voidaan ohjelmoida viisi oimenpideä. Nämä oimenpiee oiseaan joka päivä. Jos auomaainen uudelleenkäynnisysoimino on poiseu käyösä, ajasina ei oea käyöön, kun vira palaa yksikköön virakakon jälkeen. Oa ajasin uudelleen käyöön painikkeella. Kun vira palaa virakakon jälkeen, auomaainen uudelleenkäynnisys oaa uudelleen käyöön käyöliiymän aseukse, joka oliva käyössä ennen virakakoa (jos aika on alle 2 unia). äsä syysä on suosielavaa jäää auomaainen uudelleenkäynnisys käyöön. Ohjelmoidu oimenpiee suorieaan ajan peruseella. Siksi on eriäin ärkeää aseaa kellonaika ja viikonpäivä oikein. Kaso "Kellon aseaminen" sivulla 4. Jos ajasin ei ole käyössä (kuvake ei ole näkyvissä), ajasimen oiminoja ei suoriea! Ohjelmoiuja oimenpieiä ei allennea niiden ajoiuksen mukaan vaan ohjelmoinijärjesyksessä. ämä arkoiaa siä, eä ensimmäisenä ohjelmoiu oimenpide saa numeron 1, vaikka se suorieaisiin muiden ohjelmoiujen oimenpidenumeroiden jälkeen. 11

13 Ajasimen ohjelmoini ja arkaselu ilan lämmiyksen ohjelmoini Ajasimen ohjelmoini on jousavaa (ohjelmoiuja oimenpieiä voidaan lisää, poisaa ai muuaa aina arviaessa) ja mukaona (ohjelmoinivaiheia on mahdollisimman vähän). Muisa kuienkin ennen ajasimen ohjelmoinia: uusua kuvakkeisiin ja painikkeisiin. arvise niiä ohjelmoinnin aikana. Kaso "Kaukosääimen painikkee ja kuvakkee" sivulla 3. äyää ämän oppaan lopussa oleva lomake. Lomake auaa sinua määriämään eri päivinä arviava oimenpiee. Muisa, eä: - ilan lämmiysohjelmasa viikonpäivää kohden voidaan ohjelmoida 4 ai 5 oimenpideä kaukosääimen mallin mukaan. Sama oimenpiee oiseaan viikoiain. - Veden lämmiyksen ja hiljaisen ilan ohjelmissa voidaan ilaa kohden ohjelmoida 4 ai 5 oimenpideä kaukosääimen mallin mukaan. Sama oimenpiee oiseaan päiviäin. Kaukosääimen malli: 4 oimenpideä Kaukosääimen malli: 5 oimenpideä oimia rauhallisesi ja syöää kaikki iedo arkasi. Yriää ohjelmoida oimenpiee aikajärjesyksessä: aloia ensimmäinen oimenpide numerosa 1 ja lopea viimeinen oimenpide suurimpaan numeroon. ämä ei ole välämäönä mua helpoaa ohjelman ulkisemisa myöhemmin. Jos samalle päivälle ja samaan aikaan ohjelmoidaan 2 ai useampia oimenpieiä, vain se oimenpide suorieaan, jolla on suurempi numero. Esimerkki: Ohjelmoidu oiminno Suorieu oiminno Aika (unia) Lämpöila ( C) Aika (unia) Lämpöila ( C) 1 16: : :00 OFF 2 08: : : : :00 OFF 5 18:00 26 Eä voi aina muuaa, lisää ai poisaa ohjelmoiuja oimenpieiä myöhemmin. 5 sec 5 sec 12

14 ilan lämmiys ohjelmoidaan seuraavasi: Ohjelmoinioimenpieen aiempiin vaiheisiin voidaan palaa muueuja aseuksia allenamaa painamalla painikea. Hiljaisen ilan ai veden lämmiyksen ohjelmoini 1 Siirry ohjelmoini-/konsuloiniilaan painamalla painikea. 2 Valise ohjelmoiava oiminoila painikkeilla ja. Nykyinen ila vilkkuu. 3 Vahvisa valiu ila painamalla painikea. Nykyinen viikonpäivä vilkkuu. 4 Valise arkaselava ai ohjelmoiava päivä painikkeilla ja. Valiu päivä vilkkuu. 5 Vahvisa valiu päivä painamalla painikea. 6 Ohjelmoi yksiyiskohaise oiminno painamalla painikea 5 sekunnin ajan. Valiun päivän ensimmäinen ohjelmoiu oimenpide ulee näkyviin. 7 Valise ohjelmoiavan ai muueavan oimenpieen numero painikkeella. 8 Asea oikea oimenpideaika painikkeilla ja. 9 Asea lähöveden lämpöila painikkeilla ja. 10 Asea huonelämpöila painikkeilla ja. 11 Valise painikkeella : - : lämmiyksen ja kaukosääimen kykeminen pois päälä. - : lähöveden lämpöilan auomaaisen laskennan valina Valise painikkeilla ja oikea muuosarvo (kaso kohdasa "ilan lämmiys (h)" sivulla 4 lisäieoja sääsä riippuvasa aseuksesa). 12 Ohjelmoi muia valiun päivän oimenpieiä oisamalla vaihee Kun kaikki oimenpiee on ohjelmoiu, varmisa, eä näyössä näkyy suurin oimenpidenumero, joka haluaan allenaa. 13 allenna ohjelmoidu oimenpiee painamalla painikea 5 sekunnin ajan. Jos painikea paineaan, kun oimenpidenumero 3 näkyy, oimenpiee 1, 2 ja 3 allenneaan mua 4 ja 5 poiseaan. Palaa auomaaisesi vaiheeseen 6. Painelemalla painikea useia keroja palaa ämän meneelyn aikaisempiin vaiheisiin ja lopula normaalikäyöön. 14 Voi palaa auomaaisesi vaiheeseen 6 ja aloiaa uudelleen seuraavan päivän ohjelmoinnin. Veden lämmiys ai hiljainen ila ohjelmoidaan seuraavasi: Ohjelmoinioimenpieen aiempiin vaiheisiin voidaan palaa muueuja aseuksia allenamaa painamalla painikea. 1 Siirry ohjelmoini-/konsuloiniilaan painamalla painikea. 2 Valise ohjelmoiava oiminoila painikkeilla ja. Nykyinen ila vilkkuu. 3 Vahvisa valiu ila painamalla painikea. 4 Valise ohjelmoiava päivä painikkeilla ja. Nykyinen viikonpäivä vilkkuu. 5 Vahvisa valiu päivä painamalla painikea. 6 Ohjelmoi yksiyiskohaise oiminno painamalla painikea 5 sekunnin ajan. Valiun päivän ensimmäinen ohjelmoiu oimenpide ulee näkyviin. 7 Valise ohjelmoiavan ai muueavan oimenpieen numero painikkeella. 8 Asea oikea oimenpideaika painikkeilla ja. 9 Valise oimenpieeksi ai poisa sen valina painikkeella. 10 Ohjelmoi valiun ilan muu oimenpiee oisamalla vaihee Kun kaikki oimenpiee on ohjelmoiu, varmisa, eä näyössä näkyy suurin oimenpidenumero, joka haluaan allenaa. 13

15 11 allenna ohjelmoidu oimenpiee painamalla painikea 5 sekunnin ajan. Jos painikea paineaan, kun oimenpidenumero 3 näkyy, oimenpiee 1, 2 ja 3 allenneaan mua 4 ja 5 poiseaan. Painelemalla painikea useia keroja palaa ämän meneelyn aikaisempiin vaiheisiin ja lopula normaalikäyöön. 12 Voi palaa auomaaisesi vaiheeseen 6 ja aloiaa uudelleen seuraavan päivän ohjelmoinnin. Ohjelmoiujen oimenpieiden arkaselu ilan lämmiyksen, veden lämmiyksen ai hiljaisen ilan arkaselu suorieaan seuraavasi: 1 Siirry ohjelmoini-/konsuloiniilaan painamalla painikea. 2 Valise arkaselava oiminoila painikkeilla ja. Nykyinen ila vilkkuu. 3 Vahvisa valiu ila painamalla painikea. Nykyinen viikonpäivä vilkkuu. 4 Valise arkaselava päivä painikkeilla ja. Valiu päivä vilkkuu. 5 Vahvisa valiu päivä painamalla painikea. Valiun päivän ensimmäinen ohjelmoiu oimenpide ulee näkyviin. 6 arkasele kyseisen päivän muia ohjelmoiuja oimenpieiä painikkeilla ja. ää kusuaan lukuilaksi. Ohjelman yhjiä oimenpieiä (esim. 4 ja 5) ei näyeä. Painelemalla painikea useia keroja palaa ämän meneelyn aikaisempiin vaiheisiin ja lopula normaalikäyöön. Vinkkejä ja niksejä oimenpieen aiempiin vaiheisiin voidaan palaa painamalla painikea. Seuraavien päivien ohjelmoini Kun ieyn päivän ohjelmoidu oimenpiee on vahviseu (painamalla painikea 5 sekunnin ajan), paina painikea kerran. Ny voi valia oisen päivän painikkeilla ja ja aloiaa arkaselun ja ohjelmoinnin alusa. Ohjelmoiujen oimenpieiden kopioini seuraavalle päivälle Määräyn päivän ilan lämmiysohjelman kaikki ohjelmoidu oimenpiee voidaan kopioida seuraavalle päivälle (esim. kopioi kaikki ohjelmoidu oimenpiee päiväsä " " päivään " "). Kopioi ohjelmoidu oimenpiee seuraavalle päivälle seuraavasi: 1 Siirry ohjelmoini-/konsuloiniilaan painamalla painikea. Nykyinen ila vilkkuu. 2 Valise ohjelmoiava oiminoila painikkeilla ja. Nykyinen ila vilkkuu. Voi lopeaa ohjelmoinnin painamalla painikea. 3 Vahvisa valiu ila painamalla painikea. Nykyinen viikonpäivä vilkkuu. 4 Valise seuraavalle päivälle kopioiava päivä painikkeilla ja. Valiu päivä vilkkuu. Voi palaa vaiheeseen 2 painamalla painikea. 5 Paina painikkeia ja yhä aikaa 5 sekunnin ajan. Kun 5 sekunia on kulunu, näyöön ilmesyy seuraava päivä (esim. " ", jos ensin valiiin " "). ämä osoiaa, eä päivä on kopioiu. Voi palaa vaiheeseen 2 painamalla painikea. Yhden ai useamman ohjelmoidun oimenpieen poisaminen Yksi ai useampi ohjelmoiu oimenpide poiseaan samalla, kun allenneaan ohjelmoiuja oimenpieiä. Kun kaikki yhden päivän oimenpiee on ohjelmoiu, varmisa, eä näyössä näkyy suurin oimenpidenumero, joka haluaan allenaa. Kun painikea paineaan 5 sekunnin ajan, kaikki oimenpiee allenneaan lukuun oamaa niiä, joiden numero on suurempi kuin näyössä näkyvä. Jos esimerkiksi paineaan painikea, kun oimenpidenumero 3 näkyy, oimenpiee 1, 2 ja 3 allenneaan mua 4 ja 5 poiseaan. ilan poisaminen 1 Siirry ohjelmoini-/konsuloiniilaan painamalla painikea. 2 Valise poiseava oiminoila painikkeilla ja. Nykyinen ila vilkkuu. 3 Poisa valiu ila painamalla painikkeia ja yhä aikaa 5 sekunnin ajan. Viikonpäivän poisaminen 1 Siirry ohjelmoini-/konsuloiniilaan painamalla painikea. 2 Valise poiseava oiminoila painikkeilla ja. Nykyinen ila vilkkuu. 3 Vahvisa valiu ila painamalla painikea. Nykyinen viikonpäivä vilkkuu. 4 Valise poiseava päivä painikkeilla ja. Valiu päivä vilkkuu. 5 Poisa valiu päivä painamalla painikkeia ja yhä aikaa 5 sekunnin ajan. Valinnaisen kaukohälyyksen käyäminen Valinnainen digiaalinen EKRP1HBA I/O -piirikori voidaan liiää järjeselmään sen eävalvonaa varen. Osoiekorissa on 3 jännieeönä lähöä: Lähö 1 = ermosaai ON/OFF ämä lähö oeaan käyöön, kun yksikkö on ilan lämmiysoiminnossa. Lähö 2 = HÄLYYSLÄHÖ ämä lähö oeaan käyöön, kun yksikkö on virheilassa. Lähö 3 = KUUMAVESIILA ON/OFF ämä lähö oeaan käyöön, kun yksikkö on veden lämmiysilassa. Lisäieoja ämän lisävaruseen johdinliiännöisä on sen kykenäkaaviossa. Valinnaisen kaukosääimen käyäminen Jos pääkaukosääimen lisäksi on asenneu valinnainen kaukosäädin, pääkaukosääimellä (pää) voidaan käyää kaikkia aseuksia, kun aas oisella kaukosääimellä (ala) ei voida käyää ajasin ja parameriaseuksia. Kaso lisäieoja asennusoppaasa. 14

16 Asennuspaikalla ehävä aseukse Daikin-järjeselmän määriykse ehdään kenäaseuksilla. ässä käyöoppaassa selieään kaikki yksikön käyöön ja käyäjän arpeisiin liiyvä kenäaseukse. Lueelo kaikisa asennuspaikalla ehävisä aseuksisa ja oleusarvoisa on kohdassa "Kenäaseukse-aulukko" sivulla 16. Samassa lueelossa on 2 sarakea kenällä ehyjen aseusen päiväysä ja arvoa varen, jos ne poikkeava oleusarvosa. Kaso asennusoppaasa äydellinen lueelo kaikisa asennuspaikalla ehävisä aseuksisa. Kaikkia asennuspaikalla ehäviä aseuksia voidaan käyää ja ohjelmoida sisäyksikön käyöliiymän kaua. Jokaisella asennuspaikalla ehävällä aseuksella on 3-numeroinen koodi, esimerkiksi [5-03], joka näkyy käyöliiymän näyössä. Ensimmäinen numero [5] ilmoiaa "ensimmäisen koodin" eli asennuspaikalla ehävän aseusryhmän. oinen ja kolmas numero [03] yhdessä ilmoiava "oisen koodin". Meneely Kun halua muuaa yhä ai useampaa asennuspaikalla ehävää aseusa, oimi seuraavasi Siirry KENÄASEUSILAAN painamalla painikea vähinään 5 sekunnin ajan. Kuvake (3) ulee näkyviin. Valiuna oleva kenäaseuskoodi osoieaan kohdassa (2) (2) ja aseusarvo oikealla kohdassa (1). 2 Valise haluamasi kenäaseuksen ensimmäinen koodi painamalla painikea. 3 Valise haluamasi kenäaseuksen oinen koodi painamalla painikea. 4 Muua valiun kenäaseuksen arvo painamalla painikkeia ja. 5 allenna uusi arvo painamalla painikea. 6 Muua arviaessa muia kenäaseuksia oisamalla vaihee Kun aseukse on ehy, poisu KENÄASEUSILASA painamalla painikea. Kenäaseukseen ehdy muuokse allenuva vain silloin, kun paineaan painikea. Jos siirryään oiseen kenäaseuskoodiin ai paineaan painikea, ehy muuos hyläään. 1 Aseusarvo on ennen oimiusa aseeu kuen kohdassa "Kenäaseukse-aulukko" sivulla 16. Kun KENÄASEUSILASA poisuaan, kaukosääimen nesekidenäyössä voi näkyä "88", kun yksikkö alusaa isensä. Kenäaseuksia läpikäyäessä saaa huomaa, eä kenäaseuksia on hieman enemmän kuin kohdassa "Kenäaseukse-aulukko" sivulla 16. Nämä kenäaseukse eivä ole käyeävissä eikä niiä voi muuaa! 15

17 Kenäaseukse-aulukko Ensimmäinen koodi oinen koodi Aseuksen nimi 0 Kauko-ohjaimen aseukse Asenajan aseus, joka poikkeaa oleusarvosa Päiväys Arvo Päiväys Arvo Oleusarvo Alue Askel Yksikkö 00 Asennukseen liiyvä aseus 2 2~ Asennukseen liiyvä aseus 0 5~5 0,5 C 02 Ei käyeävissä. Älä muua oleusarvoa. 1 (ON) 03 ila: ilan lämmiyksen ajasinila 1 (ON) 0/1 1 Lämpimän veden auomaainen säilyysajasus 00 ila: öinen säilyys 1 (ON) 0/1 01 Öisen säilyyksen käynnisysaika 1:00 0:00~23:00 1:00 uni 02 ila: päiväajan säilyys 0 (OFF) 0/1 03 Päiväajan säilyyksen käynnisysaika 15:00 0:00~23:00 1:00 uni 2 Auomaainen esooimino 00 ila: esooimino 1 (ON) 0/1 01 Esooiminnon käynnisysaika 23:00 0:00~23:00 1:00 uni 02 Esooiminnon pysäyysaika 5:00 0:00~23:00 1:00 uni 3 Sääsä riippuva aseuspise 00 Alhainen ympärisön lämpöila (Lo_A) 10 20~5 1 C 01 Korkea ympärisön lämpöila (Hi_A) 15 10~20 1 C 02 Ympärisön alhaisen lämpöilan aseuspise (Lo_i) 70 25~80 1 C 03 Ympärisön korkean lämpöilan aseuspise (Hi_i) 45 25~80 1 C 4 Desinfioinioimino 00 ila: desinfioinioimino 1 (ON) 0/1 01 Desinfioinioiminnon päivän valina Fri Mon~Sun 02 Desinfioinioiminnon käynnisysaika 23:00 0:00~23:00 1:00 uni 5 Auomaaisen eson ja desinfioinnin aseuspise 00 Aseuspise: desinfioinioiminnon lämpöila 70 60~75 5 C 01 Desinfioinioiminnon kesoaika 10 5~60 5 min 02 Lähöveden esolämpöila 5 0~10 1 C 03 Huoneen esolämpöila 18 17~23 1 C 6 Aseusvalikko 00 Asennukseen liiyvä aseus 0 (OFF) 0/1 01 Asennukseen liiyvä aseus 0 (OFF) 0/1 02 Asennukseen liiyvä aseus 0 (OFF) 0/1 03 Asennukseen liiyvä aseus 0 (OFF) 0/1 04 Asennukseen liiyvä aseus 0 0/2 1 7 Aseusvalikko 00 Asennukseen liiyvä aseus 1 (ON) 0/1 01 Ei käyeävissä. Älä muua oleusarvoa. 0 (OFF) 02 Asennukseen liiyvä aseus 0 (A) 0/1 03 Asennukseen liiyvä aseus 0 (OFF) 0/1 04 Asennukseen liiyvä aseus 0 (OFF) 0/1 8 Aseusvalikko 00 Asennukseen liiyvä aseus 1 (ON) 0/1 01 Asennukseen liiyvä aseus 1 (ON) 0/1 02 Hääkäyöila 0 (OFF) 0/1 03 ila: alhainen meluaso 1 1~ Asennukseen liiyvä aseus 0 0~2 1 16

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. VRVIII-järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A7V1B

KÄYTTÖOPAS. VRVIII-järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A7V1B KÄYÖOPAS SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän oppaan laajuus... 2 4. Yksikön

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/12mm = a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î ô

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M KANSIO 4 VÄLI ESITE Lapinleimu Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M IRIS, IRIS-S Rakenne IRIS muodosuu runko-osasa, sääösäleisä, sääömuerisa ai sääökahvasa

Lisätiedot

Micrologic. Käyttöopas 04/2011. uuteen Micrologic E -suojareleeseen! Tutustu. Pienjännitesähkönjakelu

Micrologic. Käyttöopas 04/2011. uuteen Micrologic E -suojareleeseen! Tutustu. Pienjännitesähkönjakelu Pienjänniesähkönjakelu Micrologic Suojarelee 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 2.0 E, 5.0 E, 6.0 E Käyöopas 04/2011 Tuusu uueen Micrologic E -suojareleeseen! Tuusu uueen Micrologic E -suojareleeseen Edullisin apa viedä

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Käyöohjee 51167634 09.13 s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite Rei iey seinään asenneava poisoilmalaie Lyhyesi Säädeävä Kiineä miausyhde Suuri poisoehokkuus Helposi puhdiseava Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O l/s Koko db(a) db(a)

Lisätiedot

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 J SISÄLTÖ Sivu Liittäminen EMRQ-ulkoyksikköön Yleistä... 1 Yhdistelmä... 1 Liittäminen edullisen kwh-taksan virransyöttöön...

Lisätiedot

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Käyöohjee 51151911 03.13 s EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän yksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän yksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1 EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1 EBHQ011BB6V3 EBHQ014BB6V3 EBHQ016BB6V3 EBHQ011BB6W1

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA Teknisä ieoa TARRANAUHOISTA P-ouch-arraeipi näkyvä ja kesävä Broherin laminoidu P-ouch-arraeipi on suunnielu ammaimaiseen arraulosukseen oimisoissa, ehaissa ja koona. Runsaasa arraeippivalikoimasa löydä

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla Lyhyesi Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä Dynaaminen opimoini ja ehdollisen vaaeiden meneelmä Meneelmien keskinäinen yheys S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 10 - Peni Säynäjoki Opimoiniopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Meneelmien yhäläisyyksiä

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s Y m p ä r i s ö k a s a u s 2007 Finavia ja ympärisö vuonna 2007 Ympärisölupia vireillä ympäri maaa Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympärisölupaviraso anoi pääöksen ympärisönsuojelulain mukaisesa luvasa Tampere-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilmavesilämpöpumppujärjestelmän. saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

KÄYTTÖOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilmavesilämpöpumppujärjestelmän. saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A KÄYTTÖOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilmavesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia 8/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 8: Yhen vapausaseen paovärähely, ransieniuormiusia JOHDANTO c m x () Kuva. Syseemi. Transieniuormiusella aroieaan uormiusheräeä, joa aiheuaa syseemiin lyhyaiaisen liieilan.

Lisätiedot

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla Tehokasa alvipioa MICHELIN-renkailla y y 2014 www.michelinranspor.com 1 Lainsäädänö koskien kuorma- ja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Lainsäädänö koskien kuormaja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Seuraavassa

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015 Asennus-, käyö- ja huolo-ohje 0/05 Asennus Palopeli ETCE ulee asenaa ämän asennusohjeen mukaan, ks. sivu 5. Käyö ja oiminnan esaus CE-merkinnän mukaan palopeli ulee aina varusaa lämpöilaan perusuvalla

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

Ilmavirransäädin. Mitat

Ilmavirransäädin. Mitat Ilmairransäädin Mia (MF, MP, ON, MOD, KNX) Ød nom (MF-D, MP-D, ON-D, MOD-D, KNX-D) Tuoekuaus on ilmairasäädin pyöreälle kanaalle. Se koosuu sääöpellisä ja miaaasa oimilaieesa ja siä oidaan ohjaa huonesääimen

Lisätiedot

Tiedonhakumenetelmät Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto / TKTL. H.Laine 1. Todennäköisyyspohjainen rankkaus

Tiedonhakumenetelmät Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto / TKTL. H.Laine 1. Todennäköisyyspohjainen rankkaus Tieonhakumeneelmä Helsingin yliopiso / TKTL.4.04 Toennäköisyyeen perusuva rankkaus Tieonhakumeneelmä Toennäköisyyspohjainen rankkaus Dokumenien haussa ongelmana on löyää käyäjän kyselynä ilmaiseman ieoarpeen

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

x v1 y v2, missä x ja y ovat kokonaislukuja.

x v1 y v2, missä x ja y ovat kokonaislukuja. Digiaalinen videonkäsiel Harjoius, vasaukse ehäviin 4-0 Tehävä 4. Emämariisi a: V A 0 V B 0 Hila saadaan kanavekorien (=emämariisin sarakkee) avulla. Kunkin piseen paikka hilassa on kokonaisluvulla kerroujen

Lisätiedot

combimat 1400,1500,1600,1700,1800

combimat 1400,1500,1600,1700,1800 HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 1400,1500,1600,1700,1800

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2.

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2. 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No No No0 No0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0::0:M0 0:::M0 0:::M0 0:::M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi Upoeavan Noor-valaisimen avulla kaoon voidaan luoda joko huomaamaomia ai ehokkaan huomioa herääviä ja yhenäisiä valaisinjonoja ilman minkäänlaisia varjosuksia. Pienesä koosaan huolimaa Noor arjoaa hyvin

Lisätiedot

Käyttöohje HN22329SK

Käyttöohje HN22329SK Käyöohje FI 50005416 HN9SK Suomi Täsä laadukkaasa liedesä Sinulla on vuosikausia paljon iloa ja hyöyä. Lue käyöohjee huolellisesi, joa opi unemaan lieden kaikki oiminno. Käyöohjeen alussa on ärkeää ieoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja 9 Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2006 2 Finavian ympärisöyö 2006: Vesipääsöjen hallinaa ja ehokkaia prosesseja Jääneson aiheuama kuormius aseiain hallinaan Finavia vasaa maahuolinayriysen jäänesoon käyämän

Lisätiedot

( ) ( ) 2. Esitä oheisen RC-ylipäästösuotimesta, RC-alipäästösuotimesta ja erotuspiiristä koostuvan lineaarisen järjestelmän:

( ) ( ) 2. Esitä oheisen RC-ylipäästösuotimesta, RC-alipäästösuotimesta ja erotuspiiristä koostuvan lineaarisen järjestelmän: ELEC-A700 Signaali ja järjeselmä Laskuharjoiukse LASKUHARJOIUS 3 Sivu /8. arkasellaan oheisa järjeselmää bg x Yksikköviive + zbg z bg z d a) Määriä järjeselmän siirofunkio H Y = X b) Määriä järjeselmän

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista Rahoiusriski ja johdannaise Mai Esola lueno Sokasisisa prosesseisa . Markov ominaisuus Markov -prosessi on sokasinen prosessi, missä ainoasaan muuujan viimeinen havaino on relevani muuujan seuraavaa arvoa

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

XII RADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA

XII RADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA II ADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA Laskenaaajuus akiivisuus Määrieäessä radioakiivisen näyeen akiivisuua (A) uloksena saadaan käyeyn miausyseemin anama laskenaaajuus (). = [II.I] jossa =

Lisätiedot

( ) 5 t. ( ) 20 dt ( ) ( ) ( ) ( + ) ( ) ( ) ( + ) / ( ) du ( t ) dt

( ) 5 t. ( ) 20 dt ( ) ( ) ( ) ( + ) ( ) ( ) ( + ) / ( ) du ( t ) dt SMG-500 Verolasennan numeerise meneelmä Ehdouse harjoiusen 4 raaisuisi Haeaan ensin ehävän analyyinen raaisu: dx 0 0 0 0 dx 00e = 0 = 00e 00 x = e + = 5e + alueho: x(0 = 0 0 x 0 = 5e + = 0 = 5 0 0 0 5

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

combimat 300E Käyttöohje

combimat 300E Käyttöohje HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 300E Käyöohje Sisällyslueelo

Lisätiedot

OH CHOOH (2) 5. H2O. OH säiliö. reaktori 2 erotus HCOOCH 3 11.

OH CHOOH (2) 5. H2O. OH säiliö. reaktori 2 erotus HCOOCH 3 11. Kemian laieekniikka 1 Koilasku 1 4.4.28 Jarmo Vesola Tuoee ja reakio: hiilimonoksidi, meanoli, meyyliformiaai C HC (1) vesi, meyyliformiaai, meanoli, muurahaishappo HC CH (2) hiilimonoksi, vesi, muurahaishappo

Lisätiedot

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta Miausekniikan perusee, piirianalyysin kerausa. Ohmin laki: =, ai = Z ( = ännie, = resisanssi, Z = impedanssi, = vira). Kompleksiluvu Kompleksilukua arviaan elekroniikassa analysoiaessa piireä, oka sisälävä

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

Ecophon Master Ds. maalattu.

Ecophon Master Ds. maalattu. Ecophon Maser Ds Sopii kouluihin ja muihin iloihin, joissa vaadiaan hyvä akusiikka ja puheen eroeavuus. Käyökoheisiin, joissa arviaan alaslaskeu piilolisa-alakao, mua joissa joka levyn äyyy olla avaavissa.

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM -projeki on saavuamassa visionsa, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra FINBIM?

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 8 (viikko 14) Tehävä 1 LAD-käyrä siiryy ylöspäin. Ulkomaisen hinojen nousessa oman maan reaalinen vaihokurssi heikkenee 1 vaihoase vahvisuu IS-käyrä

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 4, ratkaisuehdotukset

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 4, ratkaisuehdotukset D-00 ineaarise järjeselmä Harjoius 4, rakaisuehdoukse nnen kuin mennään ämän harjoiuksen aihepiireihin, käydään läpi yksi huomionarvoinen juu. Piirianalyysin juuri suorianee opiskelija saaava ihmeellä,

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM- bsf infraoimialakunnan perusamiskokous, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 445 JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Kasaus kirjallisuueen Juho Kosiainen Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic

Lisätiedot

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammaikorkeakoulun pedagogisen sraegian mukaan ohuksen avoieena on edisää opiskelijoiden siouumisa opiskeluunsa, ukea heidän yksilöllisiä uravalinoan

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla LYHYESTI Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Vakioväri Valkoinen RAL 9003 -- 5

Lisätiedot

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu Tilausohjaun uoannon areasuunnielu Tilausohjaussa uoannossa sarjojen muodosaminen ei yleensä ole relevani ongelma, osa uoevaihelu on suura, mä juuri onin peruse MTO-uoannolle Tuoe- ja valmisusraenee ova

Lisätiedot

Monisilmukkainen vaihtovirtapiiri

Monisilmukkainen vaihtovirtapiiri Monisilmukkainen vaihovirapiiri Oeaan arkaselun koheeksi RLC-vaihovirapiiri jossa on käämejä, vasuksia ja kondensaaoreia. Kykenä Tarkasellaan virapiiriä, jossa yksinkeraiseen RLC-piiriin on kodensaaorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Daikin Altherma sisäyksikkö EKHVMRD50ABV1 EKHVMRD80ABV1 EKHVMYD50ABV1 EKHVMYD80ABV1

KÄYTTÖOPAS. Daikin Altherma sisäyksikkö EKHVMRD50ABV1 EKHVMRD80ABV1 EKHVMYD50ABV1 EKHVMYD80ABV1 KÄYTTÖOPAS EKHVMRD50ABV1 EKHVMRD80ABV1 EKHVMYD50ABV1 EKHVMYD80ABV1 EKHVMRD50+80ABV1 EKHVMYD50+80ABV1 SISÄLLYS 1. Määritelmät... 1 2. Johdanto... 2 2.1. Yleistä... 2 2.2. Tämän oppaan laajuus... 2 3. Yksikön

Lisätiedot

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat!

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat! MAA Koe 7..03 A-osio. Ei laskina! Valise seuraavisa kolmesa ehäväsä vain kaksi joihin vasaa! A. a) Mikä on funkion f(x) määrieljoukko, jos f( x) x b) Muua ulomuooon: 4a 8a 4 A. a) Rakaise hälö: x 4x b)

Lisätiedot

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet Zelio Time -aikarelee ZELIO Time Sarja RE7 Elekronise aikarelee Valinaopas 00 Valinaopas 00 Zelio Time RE 7 -aikarelee Valinaopas Sovellukse Elekronise aikarelee mahdollisava yksinkeraisen auomaisoiujen

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille Rahoiusriski ja johannaise Mai Esola lueno 3 Black-choles malli opioien hinnoille . Ion lemma Japanilainen maemaaikko Kiyoshi Iō oisi seuraavana esieävän lemman vuonna 95 arikkelissaan: On sochasic ifferenial

Lisätiedot

TKK Tietoliikennelaboratorio Seppo Saastamoinen Sivu 1/5 Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta

TKK Tietoliikennelaboratorio Seppo Saastamoinen Sivu 1/5 Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta KK ieoliikennelaboraorio 7.2.27 Seppo Saasamoinen Sivu /5 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Konvoluuion avulla saadaan laskeua aika-alueessa järjeselmän lähösignaali, kun ulosignaali ja järjeselmän

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 2 (viikko 6) Tehävä 1 Sovelleaan luenokalvojen sivulla 46 anneua kaavaa: A A Y Y K α ( 1 α ) 0,025 0,5 0,03 0,5 0,01 0,005 K Siis kysyy Solowin

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta Sivu 1/5

Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta Sivu 1/5 S-72. Signaali ja järjeselmä Laskuharjoiukse, syksy 28 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Sivu /5 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Konvoluuion avulla saadaan laskeua aika-alueessa järjeselmän lähösignaali,

Lisätiedot

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin.

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten Clock Display, sekuntikello, lähtölaskenta, CountUp, jaksoajastimen ja Fight Gone Bad -ajastin. 6-DIGIT CROSSFIT TIMER Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin. Lisäksi erityiset CountUp-

Lisätiedot

Välipalareseptiopas ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT

Välipalareseptiopas ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT Välipalaresepiopas 1 ä Sisällyslueelo Pähkinä-joguri... 4 Tofuorilla... 6 Ruispaaholeivä hunajalla... 8 Hedelmäkippo... 10 Omenapuuro... 12 Juusovarras... 14 Mansikkasmoohie... 16 15-v. 16-v. Keskimääräise

Lisätiedot

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein Sivu 1/5 Huooauuko Seuraavassa uvussa on Vokswagen-merkin uu huooauuko ja -ohjee. Koska ennen useia myyniaueia käyeiin omia huoo-ohjeia, useimmien eriyisoosuheisa johuen, nämä on ueeu huooauukoissa markkinakohaisin

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa Laskelmia verouksen painopiseen muuamisen vaikuuksisa dynaamisessa yleisen asapainon mallissa Juha Kilponen ja Jouko Vilmunen TTässä arikkelissa esieään laskelmia siiä, mien verouksen painopiseen siiräminen

Lisätiedot

Systeemimallit: sisältö

Systeemimallit: sisältö Syseemimalli: sisälö Malliyypi ja muuuja Inpu-oupu -kuvaus ja ilayhälömalli, ila Linearisoini Jakuva-aikaisen lineaarisen järjeselmän siirofunkio, sabiilisuus Laplace-muunnos Diskreeiaikaisen lineaarisen

Lisätiedot

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta!

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Kaa 1 700 Suomi Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Lamppu on suunniteltu antamaan loistavan valotehon, olemaan eri3äin kevyt ja monikäy3öinen. Huom! Lampun valo on eri3äin voimakas, älä katso

Lisätiedot

Tekijä. ISBN 978-952-67277-5-2 (nid.) ISBN 978-952-67277-6-9 (PDF) 1. painos

Tekijä. ISBN 978-952-67277-5-2 (nid.) ISBN 978-952-67277-6-9 (PDF) 1. painos E O S J N W - - - - V - - - - M Teijä ISBN 978-952-67277-5-2 (nid.) ISBN 978-952-67277-6-9 (PDF) 1. painos Kansi: Johanna Viherä Kannen uva: Kari Delcos Uloasu ja aio: Olli Teräs ja Johanna Viherä -

Lisätiedot

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p).

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p). LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II: 9.9.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli Työhön paluun uen ryhmäoiminnan malli, Kunouusalan ukimus- ja kehiämiskeskus Marja Oivo, projekisuunnielija/kunouusneuvoja Kunouuspäivä 12.-13.4.2011, yöryhmä 8 20.4.2011 1 Työhön paluun oiminamalli Yksilöuen

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus s-2016 (...k-2017)

Suunnitteluharjoitus s-2016 (...k-2017) 1 Suunnieluharjoius s-2016 (...k-2017) HAKKURITEHOLÄHDE Seuraavan push-pull-yyppisen hakkurieholäheen komponeni ulisi valia (muunajaa lukuunoamaa). V1 iin 230 V ± 10 % 50 Hz V3 Perusieoja kykennäsä Verkkoasasuunauksen

Lisätiedot

SGY 204. Infra pohjatutkimusformaatti versio 2.2

SGY 204. Infra pohjatutkimusformaatti versio 2.2 SGY 204 Inra pohjaukimusormaai versio 2.2 Helsinki 2012 INRA -pohjaukimusormaai v2.2 12.06.2012 Sivu 2/20 Versiohisoria Versio Pvm Sisälö Dra A1-A3 23.09.2003-14.11.2003 Tekla ormaain rakeneen mukaise

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Piennopeuslaite FMP. Lapinleimu

Piennopeuslaite FMP. Lapinleimu Piennopeuslaie FMP Floormaser FMP on lieä uloilmalaie, joka on arkoieu käyeäväksi syrjäyävään ilmanjakoon Floormaser-järjeselmässä. KANSIO 4 VÄLI 6 ESITE 6 Lapinleimu.1.00 Floormaser Yleisä Floormaser

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA Tyrnävän kuna, Ympärisö- ja ekninen osaso Anne-Mari Kemainen 00 SISÄLTÖ VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELOON ALUEELLA s.. Hoioluokkien välise ero s. 4. A

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60

Asennus- ja hoito-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Rev 16.1 Gullberg & Jansson AB Horensiagaan 7 SE - 256 68 Helsingborg Tel: +46 (0) 42 311 15 00 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Lisätiedot