KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto"

Transkriptio

1 KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri arvopaperiluokkien painotukita alkuta. Erityieti oakkeiiin ijoitettava ouu varalliuudeta mietityttää ueimpia. Ueimmat kirjat ja aiantuntijat lähetyvät kyymytä enemmän tai vähemmän näppituntumalla. Uein kuulee eimerkiki uoituken 100 miinu ikä. Rahoituteoria antaa kuitenkin liätietoa päätöken pohjaki. Rahoituteorian ratkaiu Rahoituteorian kuten koko talouteorian peruta on ihmiten käyttäytymitä mallintavaa hyötyteoriaa. Hyötyteorian pohjalta Markowitz kehitti 195 kuuluian ja myöhemmin 1990 Noel-palkitun modernin portolioteorian (MPT). Teorian neuvo hajautuken hyödytä on tänäkin päivänä yki kekeiitä ijoituneuvojien jakamita neuvoita aiakkailleen. Kun yhditetään MPT ekä oletu tuottojen normaalijakautumieta ja vakiorelatiivieta rikiaveriota aadaan tulo, jonka peruteella ijoittajat pyrkivät makimoimaan tuoton ja rikin uhteen euraavan kaavan peruteella: E[r p ] 0,5A i Var(r p ). Kaavaa E[r p ] on ijoittajan alkultaan odottama tuotto, A i on ijoittajan rikinkarttamikerroin ja Var(r p ) ijoittajan alkun tuoton variani. Sijoittajat ii pyrkivät liäämään tuottoa kuitenkin niin, että tuoton liäämitä rajoittaa alkun varianin kavaminen. Sijoittajan eniijainen valinta on tehtävä rikittömän arvopaperin ja rikillien markkinaportolion välillä. Tällöin kaavata tulee: Max { w} (1 w) r + we [ r ] 0,5A w Var( r ) m i m Sijoittaja aa kaavata lakettua helpoti markkinaportolio optimipainon w. Optimipainoki aadaan w = (E[r m ] r )/(A i Var(r m )). Koka kaikki rahat ijoitetaan, laitetaan loput 1-w rikittömään kohteeeen. Eimerkki. Oletetaan, että rikitön tuotto on kolme proenttia ja markkinaportolion odotettu tuotto on kahdekan proenttia. Oletetaan liäki että ijoittajan rikiaverio (A i ) on kolme ja markkinaportolion volatiliteetti (t. varianin neliöjuuri) on 0 proenttia vuoitaolla. Tällöin optimipainoki w * aadaan edelliellä kaavalla on 41,7 proenttia. Sijoittajan kannattaa ii ijoittaa 41,7 proenttia markkinaportolioon ja loput 100-w% eli 58,3 proenttia rikittömään kohteeeen. Intitutionaalielle ijoittajalle rikitön ijoitukohde on valtion ijoitutoditu. Markkinaportolio puoletaan on kaikki rikilliet ijoitukohteet omaava ijoitualkku. Käytännöä ueimmille pienijoittajille rikitön ijoitukohde on kuitenkin rahamarkkinarahato tai oman auntolainan lyhentäminen ja markkinaportolio puoletaan oakkeiiin ja joukkolainoihin ijoittava yhditelmärahato. Uein toin markkinaportolion oletetaan muodotuvan pelkätään oakkeita, jolloin markkinaportolio on ykinkertaieti oakeindekirahato tai -ouu, joita noteerataan meilläkin pöriä. 1

2 Entä kuinka paljon joukkolainoihin? Tarkatelua voidaan jatkaa edellien eimerkin pohjalta ja lakea optimipainot tilanteea, joa ijoittajalla on valittavia yki rikitön ja kaki rikillitä kohdetta (oakkeet ja joukkolainat). Rahoituteorian pohjalta voidaan ooittaa, että ratkaiu aadaan lakemalla enin markkinaportolion paino kuten edellä ja en jälkeen oakkeiiin ijoitettava ouu aaduta ummata. Loppu jää joukkolainoihin. Oakkeiiin ijoitettava ouu aadaan lakettua euraavalla kaavalla. w = E r E[ r r ] σ E[ r r ] Cov( r, r ) [ r ] σ + E[ r r ] σ [ E( r + r ) r ] Cov( r, r ) Kaavaa viittaa oakkeiiin ja joukkolainoihin. Variani on merkitty lyhyeti igmalla, σ. Jo oletetaan, että joukkolainojen rikipreemio E[r -r ] on yki proentti, volatiliteetti viii proenttia ja korrelaatio oakkeiden kana 0,5, aadaan kaavata oakkeiden ouudeki 33,3 proenttia markkinaportoliota, joka edellieen tulokeen yhditettynä antaa oakkeiden ouudeki koko ijoituvaralliuudeta 41,7 33,3 proenttia eli 13,9 proenttia. Joukkolainoihin ijoitetaan puoletaan 7,8 proenttia (=41,7 66,7 proenttia) ja rikittömään rahamarkkinaintrumenttiin 58,3 proenttia. Optimin herkkyyanalyyi Tarkatellaan euraavaki miten lopputulokeen vaikuttaa mallia käytetyt parametrit. Talouteoriaa oletetaan ihmiten rikiaverion vaihtelevan uein yhden ja viiden välillä. Mitä enemmän ijoittaja on valmi ottamaan rikiä, itä matalampi rikiaverio hänellä on. Kuvio yki näyttää miten rikiaverion arvo vaikuttaa lopputulokeen. Kuviota voidaan havaita miten rikiaverion kavaea ijoittaja ijoittaa yhä vähemmän rikilliiin kohteiiin. Toiaalta rikiaverion ollea riittävän alhainen, ijoittaja on valmi jopa ottamaan lainaa ijoittaakeen enemmän kuin ata proenttia (alkupääomana) rikilliiin kohteiiin. 9 7 Oakeouu Jvk-ouu ,0 1,5,0,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Kuvio 1.

3 Entä miten ijoittajan näkemy vaikuttaa optimiin? Yleieti oletetaan oakemarkkinoiden kehittyvän 4-5 proenttia paremmin kuin rikitön kohde vuodea. Jo ijoittaja kuitenkin ennutaa oakkeiden kehityken olevan tätä heikompaa tai parempaa voidaan kuviota nähdä, että ijoittajan kannatta joko notaa tai lakea oakkeiden ouutta alkua vataavati. Jo ijoittaja olettaa oakemarkkinoiden tuottavan vuonna 006 eimerkiki kuui proenttia rikitöntä kohdetta paremmin, kannattaa oakkeiiin ijoittaa jo yhtä paljon kuin joukkolainoihin. Jo kehity on yli kahdekan proenttia parempaa, ei joukkolainoihin kannata ijoittaa optimitilanteea lainkaan. 7 Oakeouu Jvk-ouu , 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kuvio. Tarkatellaan lopuki miten oakemarkkinoiden varianin vaihtelu vaikuttaa alkun iältöön. Oakemarkkinoillahan volatiliteetti vaihtelee ykleittäin. Välillä tapahtuu odottamaton hokki, joka liää oakemarkkinoiden volatiliteettia. Välillä on puoletaan hyvinkin pitkään rauhallita. Kuvio 3 kertoo miten ijoittajan tulii reagoida oakemarkkinoiden volatiliteetin vaihteluille. 3

4 1 10 Oakeouu Jvk-ouu 6 4 1,5 % 15, 17,5 % 0,,5 % 5, 7,5 % 30, 3,5 % Kuvio 3. Kuviota käy odotetuti ilmi, että jo ijoittaja olettaa eimerkiki tämän vuoden oakemarkkinoiden volatiliteetin olevan alhainen, kannattaa hänen liätä oakkeiden painoa alkuaan ja päinvatoin. Entä muut tekijät? Moni voi tää vaiheea olla hämmätynyt. Eikö eimerkiki ijoittajan ikä vaikutakaan oakealkun valintaan? Vaikka näin pikaieti analyoiden voii vaikuttaa, voidaan kuitenkin ooittaa, että iälläkin on oma vaikutukena lopputulokeen. Vaikutu tulee epäuorati edellä olevan mallin parametrien kautta. Eninnäkin ikä kavattaa yleenä ijoittajan rikiaveriota. Tämän euraukena iäkkäämmän ijoittajan tulii lakea oakkeiden ouutta ijoitualkuaan. Liäki ikä lyhentää ijoituhorionttia. Sijoituhoriontin lyheneminen puoletaan notaa oakealkun variania uhteea muihin ijoitukohteiiin ekä alentaa oakealkun ennutettavuutta. Tuloket nimittäin ooittavat, että pitkällä aikavälillä oakealkun variani (riki) pienenee, jonka euraukena ijoittaja voi notaa oakepainoa. Toiaalta oakealkun tuottojen on ooitettu olevan ennutettavia pitkällä aikavälillä, jolloin ijoittaja voi käyttää tätä hyväki optimoidakeen alkkuaan. Näin ollen voidaan todeta, että iäkkäämmän ijoittajan oakepainon tulii ii pienetä kuten alua todettu yleinen peukaloääntökin toteaa. Myö muiden tekijöiden vaikututa lopputulokeen voidaan arvioida. Verojen ja kulujen erilainen vaikutu rikilliten ja rikittömän ijoituken tuottoihin vaikuttaa uoraan optimiin. Jo kuluia tai verotukea tapahtuu muutokia, jotka kohdituvat eritavoin erilaiiin arvopapereihin, muuttuu optimialkku vataavati. Kulut ja verot ovat uein myö riippuvaiia ijoituhoriontita. Jo ijoituhoriontti muuttuu, on alkunkin muututtava perää. Entä miten ijoittajan tulot vaikuttavat optimiin? Jo ijoittajan henkien pääoman (palkanaajalla ii loppuelämän palkan nykyarvo) riki on pieni, on hänellä mahdolliuu ka- 4

5 vattaa oakeijoituten määrää. Riki on pieni ihmiillä, joilla työttömyyden riki on pieni (eim. virkamiehillä tai matalan työttömyyden aloilla). Jo riki on toiaalta uuri (eim. yrittäjillä), on oakealkun oltava puoletaan pienempi. Yhteenveto Käytännön ijoitupäätökiin edellä olleella tarkatelulla on ueita euraukia. Sijoittaja voi lakea helpoti optimin eri arvopaperiluokkien välillä. Kun optimi on ratkaitu, ijoitetaan varat paiiviiin rahamarkkina-, oake- ja joukkolainamarkkinarahatoihin tai vataaviin, jotka minimoivat kulut. Jo ijoittaja ukoo aktiiviella ijoitukohteiden valinnalla päihitettävän markkinat, kannattaa oa ko. arvopaperiluokan varoita ijoittaa aktiivieti joko ite tai rahaton kautta. Vaikka teorian uoitu ueimmille ijoittajille on kuitenkin lähinnä paiivinen indekiijoittaminen, e ei kuitenkaan tarkoita, että ijoittaja voii unohtaa ijoitualkkuna. Hänen tulii eurata aktiivieti optimin vaihtelua yli ajan. Liäki teorian pohjalta havaittiin iän ja ammatin vaikutu ijoitukiin. Myö oakkeiden hintataon vaikuttaa optimiin. Jo oakkeet ovat erityien kalliita (eim. eektiiviellä oinkotuotolla mitattuna), tutkimuken ooittavat odotettavan markkinapreemion olevan matalampi pitkällä aikavälillä ja päinvatoin, jolloin ijoittajan tulii pienentää (kavattaa) oakealkun painoaan. Optimia lakettaea tehtiin myö ueita tekniempiä tautaoletukia, joita tää ei käitelty. Optimi on luonnollieti riippuvainen näiden oletuten paikkanapitävyydetä. Rahoitukirjalliuudea näitä kyymykiä on tarkateltu hyvinkin laajata. Ueimmia vaihtoehtoiia tapaukia aadaan kuitenkin hyvin amanuuntaiia ohjeita ijoittajille. MV / Uuin verio löytyy > Academic > Text or Practitioner 5

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

Materiaalien murtuminen

Materiaalien murtuminen Määritelmä: Materiaalien murtuminen r Fracture i the eparation, or fragmentation, of a olid body into two or more part under the action of tre Murtumiproei voidaan jakaa kahteen oaan 4 Särön ydintyminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

No 3 1988, s. 3... 13

No 3 1988, s. 3... 13 TASA-ARVOKAYRIEN ESITTAMINEN KONTROLLOIOULLA TARKKUUOELLA REKURSIOTA HYVASIKAYTTAEN Jorma Kolio Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 21 No 3 1988,. 3... 13 YHTEENVETO: FEM-lakennan graafiet eityket palvelevat

Lisätiedot

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Yksi meitä kaikkia askarruttavista ikuisuuskysymyksistä on valinta vuokra- ja omistusasunnon välillä. Kuten kaikki tiedämme useimmat suomalaiset ovat päätyneet

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet Suomen Akatemian tutkimuohjelma ketävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) 2006 2010 KETJU lyhyeti Tuotanto ja tuotteet vaikuttavat ympäritöön

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti.

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti. VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA Laadukata vapaa-aikaa ja korataoita loma-aumita ykilöllieti ja ekologieti. PARASTA VAPAA-AIKAA. KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI UUDEN AJAN LOMANVIETTOON Kontion Vapaa-aika -mallito

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 8UOhAEN PA.Nt

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI Suomalaieen maiemaan opivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä HUVILA, SAUNA TAI AITTA - RATKAISU ON NALLE! KATSO LISÄ- TIETOJA kontio.fi

Lisätiedot

Kasvata eurosta. isompi sijoittamalla

Kasvata eurosta. isompi sijoittamalla Kasvata eurosta isompi sijoittamalla TEKSTI Minna Lyhty KUVAT Minna Lyhty, Fotolia Onko sinulla iso palkka? Jos on, siitä on helppo ottaa osa syrjään ja sijoittaa se. Vai onko palkkasi pieni? Silloin sijoittaminen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot