1 LAMMIMUURIN RAKENNE JA OMINAISUUDET 2 2 KÄYTTÖKOHTEET 2 3 MUURITYYPIT 2 4 LASKENTAOTAKSUMAT Materiaalien ominaisuudet Maanpaine 3 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 LAMMIMUURIN RAKENNE JA OMINAISUUDET 2 2 KÄYTTÖKOHTEET 2 3 MUURITYYPIT 2 4 LASKENTAOTAKSUMAT 3 4.1 Materiaalien ominaisuudet 3 4.2 Maanpaine 3 4."

Transkriptio

1

2 1 LAIUURIN RAKENNE JA OINAISUUDET KÄYTTÖKOHTEET 3 UURITYYPIT 4 LASKENTAOTAKSUAT ateriaalien ominaiuudet 3 4. aanpaine uurin ketävyy npaineelle Kaatumi- ja liukumivarmuu Kaatumivarmuu Liukumivarmuu Anturan taivutu- ja leikkauketävyy 6 5 ITOITUSTAULUKOT atala tukimuuri 7 5. Korkea tukimuuri 7

3 1. LAIUURIN RAKENNE JA OINAISUUDET Lammiuuri on tukimuureihin tarkoitettu betonikivi. Kuva 1. Lammiuuri Lammiuuri kootuu: reiällinen muurikivipari umpinainen muurikivipari (päällykivi) reiällinen päätykivi umpinainen päätykivi (päällykivi) uurikivipari muodotuu aina pitkätä puikulan muotoieta kivetä ekä lyhyetä ruetin muotoieta kivetä. Lammiuurin ominaiuudet: menekki 10 paria/m parin etenemä 660 kg kiven levey 50 mm kiven korkeu 150 mm paino reiällinen kg paino umpinainen kg muurin paino 340 kg/m parin etenemä on 660 mm reikäväli 330 mm (kekeltä kekelle) betoniuoitu: K35-, 0-16, S3 (XF1, XC4) betonimenekki 90 l/m. KÄYTTÖKOHTEET Lammiuuri on tarkoitettu pihojen porratamieen. uuri uunnitellaan tällöin npaineelliena tukimuurina. uurikivetä voidaan tehdä myö reunakiveykiä, kukkapenkkejä, itutualueita, portaita, veialtaiden reunoja, aitoja jne. 3. UURITYYPIT Lammiuurit jaetaan muurin edeä ja takana olevien npintojen korkeueron mukaan kolmeen eri muurityyppiin: Tyyppi A: korkeuero 500 mm (q 1,5 kn/m ) Tyyppi B: korkeuero 750 mm (q 1,5 kn/m ) Tyyppi C: korkeuero > 750 mm (q 1,5 kn/m ) Kuva. Lammiuurin parin etenemä. uurikivet on valmitettu koteata pakkaenketävätä betonita. uurikiven kulmat on viitetty. Pintana on valmiiki tehtaalla lohkaitu lohkopinta. Väreinä ovat har ja muta. Tyypin A muurit perutetaan ilman uraa routimattoman perun varaan. uurin iällä oleva reiät jäävät tyhjiki. Kato kohta 5.1. Tyypin B muurit perutetaan ilman uraa routimattoman perun varaan. uurin iällä oleva reiät täytetään oralla/epelillä. Kato kohta 5.1. Tyypin C muurit tehdään teräbetoniuran varaan kohdan 5. mukaan.

4 ino 3 a u v u p a 4. LASKENTAOTAKSUAT 4.1 ateriaalien ominaiuudet uurikiven ja raudoituken lujuuarvot on eitetty taulukoa. Taulukko. uurikiven ja raudoituken lujuuominaiuudet Betoni Betonin lujuuluokka - harkko - paikallavalubetoni Puritulujuu - ominailujuu - lakentalujuu Paikallavalubetonin vetolujuu - ominailujuu - lakentalujuu f ck 0,6 K f cd f ctk 0,15K f ctd K 30 K 35 1,0 Pa 10,5 Pa 1,60 Pa 0,80 Pa Kimmokerroin E c 7400 Pa Varmuukerroin γ c,0 Raudoitu A 500 HW - ominailujuu f yk 500 Pa - lakentalujuu f yd 417 Pa - kimmokerroin E Pa - varmuukerroin γ 1, Tukimuurin takana olevan n ekä tukimuurin ja uran alla olevan perun ominaiuudet otakutaan taulukon 3 mukaiiki. Taulukko 3. Täyttön ja perun ominaiuudet Täyttö: Hiekka tai ora Kitkakulma φ 35 o Tilavuupaino ρ 19 kn/m 3 Peru: Hiekka Sallittu pohjapaine p all 100 kn/m Tukimuurin takana olevan n oletetaan olevan vaakauoran Pintakuorma q 1,5,5 kn/m 4.. aanpaine Tukimuurin takana oleva aiheuttaa tukimuuriin aktiivinpaineen. Aktiivinpainekerroin on o ϕ ka tan 45 Kitkakulman lakenta-arvo tan ϕ ϕd arctan 1, aanpainekertoimen lakenta-arvo 0 ϕd kad tan 45 aanpainekertoimeen iältyvän varmuukertoimen liäki npaineelle ei oteta muuta varmuutta. Lakettaea tukimuurin taivutumomenttia ja leikkauvoi käytettään n painolle pyyvän kuorman varmuukerrointa γ g 1, ja pintakuormalle muuttuvan kuorman varmuukerrointa γ q 1,6. Kokonaivarmuu tukimuurin murtumielle on tällöin γ tot 1,8 on RIL Pohjarakennuohjeet taulukon 6 mukaieti.. Tarkateltaea kaatumivarmuutta käytetään npainekertoimen ominaiarvoa k a ja kaatumiliukumivarmuudelle otetaan kokonaivarmuudeki 1,5 (RIL 11). Lakettaea uran taivutumomenttia uran päällä olevata npainota käytetään n tilavuupainolle pyyvän kuorman varmuukerrointa γ g 1, ja pintakuormalle muuttuvan kuorman varmuukerrointa γ q 1,6. aanpainekuorma tukimuurin yläreunaa p k q 1 a aanpainekuorma tukimuurin alareunaa ja uran yläreunaa p + p k q + k ρ 1 a a H Rakenteen toiminnan kannalta mitoittavat kohdat ovat: 1. uurin ketävyy vaakauuntaielle npaineelle uurin taivutumomentti ja taivutu-kapaiteetti muurin ja uran liitokohdaa uurin leikkauvoima ja leikkaukapaiteetti muurin ja uran liitokohdaa

5 4. Rakenteen kaatuminen ja liukuminen vaakauuntaieta paineeta Kaatava momentti ja pytyä pitävä momentti uran alapinnan taoa aanpaineen aiheuttama vaakavoima ja kitka uran alapinnan taoa 3. Anturan taivutuketävyy uran päällä olevata npainota 4.3 uurin ketävyy npaineelle uurin ketävyy vaakauuntaielle npaineelle laketaan muurin ja uran liitokohdaa, matalalla ilman uraa olevalla muurilla muurin alareunaa. omentti einän alareunaa d1 miä p 1d H + p d H H on npinnan korkeuero tukimuurin molemmin puolin Taivutukapaiteettia lakettaea einän omalle painolle käytetään varmuukerrointa γ g 0,9. Seinän taivutukapaiteetti einän alareunaa on hef 0,9 G + N u1 0,9 G 1 + Nuc hef d 0,9 G + + N N hef Nuc miä Nuc b h fcd 1575kN/ m on einän purituketävyy b 1000 mm h ef 10 mm on einän tehollinen pakuu viiteet vähennettynä (kuva 5) d135 mm on einän poikkileikkauken tehollinen korkeu 3 G b Hmuuri ( 5 kn/ m ) on einän paino einän alareunaa H muuri on einän korkeu N A σ A f on einän 6 yd raudoituken vetovoima A on terämäärä mm /m 4 kb fctd lb σ fyd φ k b 1,7 on tartuntakerroin harjateräkelle RakK B9:n mukaan l b on einän raudoituken tai urata tulevien tartuntojen ankkurointipituupituu tangon päätä tarkateltavaan kohtaan φ on tangon halkaiija Leikkauvoima etäiyydellä d:n etäiyydellä einän alareunata V d 1 p 1d H d ( H d) + pd Leikkaukapaiteetti laketaan RakK B9:n kaavaa ( 3.11) oveltaen. Seinän leikkaukapaiteetti on ( 0,9 G N ) kn/ m Vuc 0,3 + Raudoitetua muuria tarkitetaan käyttötilaa liäki halkeaman levey momentille k1 p 1k H + p k H Halkeaman ominailevey laketaan RakK B4:n kaavan (.81) mukaan. Lammi-tukimuurille aadaan halkeaman ominaileveydeki w k miä z E k1 A r r 60 mm (harjaterä φ 10) r 85 mm (harjaterä φ 1) Halkeaman ominailevey ei aa ylittää täydellä pintakuormalla q arvoa w k 0,3 mm. ja ilman pintakuor arvoa w k 0, mm. Näiden peruteella aadaan raudoituken allituki jännitykeki k1 σ σ,all z A Täydellä pintakuormalla q,5 kn/m 6

6 5 σ all 30 Pa (harjaterä φ 10) 10 Pa (harjaterä φ 1) Ilman pintakuor σ all 155 Pa (harjaterä φ 10) 140 Pa (harjaterä φ 1) 4.4 Kaatumi- ja liukumivarmuu Kaatumivarmuu Vaakauuntaien npaineen aiheuttama taivutumomentti uran alapinnan taoa pyrkii kaatan rakennetta pohjapaineen reultin vaikutupiteen A ympäri. Kaatavaa momenttia kaat vatutaa muurin painon, uran painon ja uran päällä olevan n painon aiheuttama momentti pyt piteen A uhteen. omentit laketaan ominaiarvojen peruteella (kitkakulmalle ja n painolle ekä betonin tilavuupainolle ei käytetä oavarmuukerrointa). Kokonaivarmuu kaatumita vataan on oltava vähintään γ kaat 1,5 eli 1,5 pyt kaat on einän painon reultin etäiyy piteetä A b x e on uran painon reultin etäiyy piteetä A b + h e on n painon reultin etäiyy piteetä A Pytykuormita N g G + G + G aiheutuvan pohjapaineen jakautumipituu uran leveyuunnaa on G + G + G x pall miä p all 100 kn/m on uran alla olevan perän allittu pohjapaine. atalat, alle 800 mm korkeat muurit voidaan tehdä ilman ilman uraa, jolloin G 0 ja G 0. Rakennetta kaatava momentti pohjapaineen vaikutupiteen A uhteen on kaat p 1k ( H + H ) ( H + H ) + p k Rakennetta pytyä pitävä momentti pohjapaineen reultin vaikutupiteen A uhteen on pyt G e + G e + G e 6 miä G h H muuri on einän betonin paino H muuri on einän korkeu G b h on uran paino 3 ( 5 kn/ m ) 3 ( 5 kn / m ) ( b h ) H ρ G on uran päällä olevan n paino h x e Kuva 3. uurin mitat ja kuormitu Liukumivarmuu Vaakauuntaien npaineen reultti pyrkii iirtämään muuria ja uraa kokonaiuudeaan. Liukumita vatutaa uran alapinnan ja n

7 6 välinen kitka. Kokonaivarmuuden liukumita vataan tulee olla vähintään 1,5 (RIL 11) eli F 1,5 kitka F np Anturan ja n välinen kitkavoima on F µ G + G + G kitka ( ) Anturan ja n välieki kitkakertoimeki voidaan valita µ 0,5. aanpaineen reultti F np p 1k ( H + H ) + p k ( H + H ) 4.5. Anturan taivutu- ja leikkauketävyy Anturan taivutu- ja leikkauketävyy n päällä olevan n painota. aan painon liäki otetaan huomioon n päällä oleva pintakuorma q,5 kn/m. aan painolle käytetään pyyvän kuorman oavarmuukerrointa γ g 1, ja pintakuormalle muuttuvan kuorman oavarmuukerrointa γ q 1,6. Kriittinen leikkau taivutuken uhteen on einän takalinjaa ja leikkauketävyyden uhteen etäiyydellä d einätä. Taivutumomentti einän takalinjaa on d ( ) ( b h H q ) γ ρ + γ g itoittava leikkauvoima on V γ ρ H + γ q d q ( ) ( b h d ) g q Anturan yläpinnan raudoitu ja leikkauketävyy mitoitetaan tavanomaieen tapaan Rakk B4:n mukaan Anturan betonin lujuudeki on mitoitutaulukoia oletettu vähintään K 5-:

8 7 5. ITOITUSTAULUKOT 5.1 atala tukimuuri Taulukko 4. Ei-valettavan matalan tukimuurin npintojen välinen korkeuero H (mm). Varmuu kaatumita ja liukumita vataan 1, Pintakuorma q 1,5 kn/m q,5 kn/m Ilman reikien H 500 mm H 400 mm oraä Reiät täytetty oralla H 750 mm H 650 mm Kuva 4. Routimattoman perun päälle ladottu matala Lammiuuri. 5. Korkea tukimuuri Taulukko 5. Valettavan tukimuurin raudoitu (A500 HW), uran mitat ja uran raudoitu ekä pohjapaine eri korkeukilla uurin raudoitu / reikä Antura K 5- Korkeu H (mm) # Anturan tartunnat Raudoitu 1 Raudoitu Levey B (mm) Korkeu H (mm) Yläpinnan raudoitu Pituuuunt. raudoitu alapinnaa # φ 10 k φ 8 k 300 φ 8 6 # φ 10 k 330 1φ 10k φ 8 k 300 φ 8 31 # φ 10 k330 1φ10k φ 8 k 300 φ 8 37 # φ 10 k 330 1φ10k φ 8 k 300 φ # φ 10 k 330 1φ10 k φ 8 k 50 φ # φ 10 k330 1 φ10k φ 10 k 00 φ # φ 1 k 330 1φ1 k φ 10 k 00 φ # 100 1φ 1 k 330 1φ1k φ 10 k 00 3φ # 300 φ 10 k 330 1φ10k φ 10 k φ 10 k 00 4φ # 500 φ 1 k 330 1φ1k φ 1 k φ 10 k 150 4φ # 700 φ 1 k 330 1φ1k φ 1 k φ 10 k φ 1 68 # 900 3φ 1 k 330 1φ1k 330 φ 1 k φ 1 k φ 1 7 # φ 1 k 330 1φ1k 330 φ 1 k φ 1 k φ 1 75 Pohjapaine p kn/m Raudoituken betonipeite on c 5 mm mitattuna muurikiven reiän n puoleieta reunata. 1 terä k 330: terä joka reiää terätä k 330: terätä joka reiää 3 terätä k330; 3 terätä joka reiää Raudoitu 1 ulottuu muurin alareunata korkeudelle 30 mm päällykiven alapinnata. Raudoitu ulottuu muurin alareunata vähintään korkeudelle 1000 mm muurin yläpinnata. Anturata muuriin tulevien tartunta teräten ankkurointipituu on: Harjaterä φ 10: l b 600 mm Harjaterä φ 1: l b 750 mm

9 Kuva 5. Korkean Lammi-tukimuurin raudoitu 8

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Ontelolaataston tuenta matalapalkin varaan Ontelolaataston yhteydessä on aina tarkistettava laataston kantokyky yhdessä matalan palkin kanssa, koska

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperuteiiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauken yleiuunnittelua varten. Ohje perutuu Sakalaieen BOStrab ohjeeeen ja iältää tietoja

Lisätiedot

Lasken. Kevät 2013. laboratorio

Lasken. Kevät 2013. laboratorio Jännitysten jakautuminen Lasken ntaesimerkit 1. Jännitysanalyysi Mohrin ympyrällä... 1 2. Pystysuuntaisten jännitysten laskenta... 1 3. Jännitys maaperässä perustuksen alla... 3 4. Jännitys penkereen alapuolella:

Lisätiedot

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 1 RATO 16 Sisältö SISÄLTÖ 16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 16.2 MITOITUSPERUSTEITA... 9 16.2.1 Ihmiset... 9 16.2.2 Ajoneuvot... 9 16.2.2.1 Pelastusreitit...

Lisätiedot

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT LATTIAT JA VÄLIPOHJAT Levylattiat Gyproc-lattiarakenne on kehitetty ala- ja välipohjiin sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Rakenne soveltuu kaikenkokoiseen rakentamiseen. Perusideana on kaksinkertainen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

No 3 1988, s. 3... 13

No 3 1988, s. 3... 13 TASA-ARVOKAYRIEN ESITTAMINEN KONTROLLOIOULLA TARKKUUOELLA REKURSIOTA HYVASIKAYTTAEN Jorma Kolio Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 21 No 3 1988,. 3... 13 YHTEENVETO: FEM-lakennan graafiet eityket palvelevat

Lisätiedot

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Virpi Leivo, DI Tutkija, TTY/Rakennetekniikka virpi.leivo@tut.fi Diffuusio, konvektio ja ilmanvaihto Kosteuden kulkeutuminen

Lisätiedot

Paalun pituus Tuki- ja kitkapaalu m Pyöreä Neliö < 10 >2,7 d > 3 d 10 25 Väli interpoloidaan > 25 >3,5 d > 4 d

Paalun pituus Tuki- ja kitkapaalu m Pyöreä Neliö < 10 >2,7 d > 3 d 10 25 Väli interpoloidaan > 25 >3,5 d > 4 d 44 5.4 Tukipaalurhmän suunnittelu Alustavalla suunnittelussa määritetään likimääräisesti paaluanturan koko, tarvittavien pst- ja vinopaalujen lukumäärä sekä paalujen paikat. Löntipaalutusohjeista (LPO-2005,

Lisätiedot

LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen

LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen Asennusohjeet LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen Rakenne Harvalaudoitukseen asennettava LK Lämmönjakopelti 20 on tarkoitettu puurakenteisiin lattioihin. Rakenne

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ASENNUS SUORAAN RAKENTEESEEN LAADITTU

Lisätiedot

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 02/15 Labko PE Lokasäiliöt Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Sisällysluettelo 1 LABKO LOKASÄILIÖT... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 TÄRKEÄÄ LOKASÄILIÖISTÄ...

Lisätiedot

Betonitasojen suunnitteluohjeita

Betonitasojen suunnitteluohjeita Betonitasojen suunnitteluohjeita Valupöytiemme koko on 2400x1200 mm. Näiden äärimittojen sisällä osat voivat olla lähes minkä muotoisia tahansa. Esimerkiksi kulmaosat voivat olla L-muotoisia ja reunat

Lisätiedot

RT 14-10675 BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO

RT 14-10675 BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO RT 14-10675 ohjetiedosto lokakuu 1998 1(5) BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS mittausmenetelmä, suhteellinen kosteus, betoni mätning, relativ fuktighet, betong measuring, relative humidity, concrete

Lisätiedot

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen 3 Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen Lappset Group Oy hyväksyttää tuotteensa TÜV:llä (Technischer Überwachnungsverein) Saksassa ja noudattaa EN 1176 stardardeja. Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

TESTAAMINEN LENTOPALLOSSA 2013

TESTAAMINEN LENTOPALLOSSA 2013 TESTAAMINEN LENTOPALLOSSA 2013 TAUSTAA: Tässä kokonaisuudessa käydään läpi lentopallossa tällä hetkellä käytetty testipatteristo, testien kuvaukset ja viitearvot testeihin junioreista aikuisiin. Testipatteristoa

Lisätiedot

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Copyright 2012-2013 Insinööritoimisto Pauli Närhi Kesantokuja 6 75530 Nurmes 1 YLEISTÄ Ohjelma on laadittu käytännön rakenteiden suunnittelussa esiintyviä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

MAXIMO Kasettimuotti MX-sidepultilla, joka asennetaan yhdeltä puolelta

MAXIMO Kasettimuotti MX-sidepultilla, joka asennetaan yhdeltä puolelta MAXIMO Kasettimuotti MX-sidepultilla, joka asennetaan yhdeltä puolelta PERI MX -sidepultti Painos 11/2010 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264 89259 Weissenhorn Germany Tel. +49 (0)7309.950-0

Lisätiedot