Kuva 22: Fraktaalinen kukkakaali. pituus on siis 4 AB. On selvää, että käyrän pituus kasvaa n:n kasvaessa,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva 22: Fraktaalinen kukkakaali. pituus on siis 4 AB. On selvää, että käyrän pituus kasvaa n:n kasvaessa,"

Transkriptio

1 Tortai = Geometria o hyvä tapa kuvata ykikertaiia kappaleita, mutta kappaleie tullea äärettömä moimutkaiiki, käy iie kuvaamie klaie geometria avulla mahottomaki. Eimerkiki rataviiva pituue määrittämie o tuettu ogelma. Äärettömä moimutkaiia kappaleita tutkivaa geometriaa kututaa fraktaaligeometriaki. Jotta pääemme alkuu, kutumme aluki fraktaaleiki kappaleita, jotka eivät ykikertaitu mittakaavaa uureettaea. Seuraavaa tarkateltava käyrä o hyvä eimerkki fraktaalita. Sampo Tieuu Olkoo jaa AB: Korvataa tämä murtoviivalla: Tämä muootuu eljätä oajaata AC, C, E jaeb, joie pituu o r = AB, jolloi koko murtoviiva pituueki aaaa 4 AB. Ku jokaie äi aauita oajaoita korvataa vielä amalaiella murtoviivalla, aaaa euraava toie atee murtoviiva: -atee murtoviiva kootuu 4 jaata, joie pituu o AB. Kuva : raktaalie kukkakaali -ateie murtoviiva pituu o ii 4 AB. O elvää, että käyrä pituu kavaa : kavaea, jote ku operaatio toitetaa äärettömä mota kertaa aaaa käyrä joka pituu o ääretö. Tällaiia rajatulla alueella eiityviä äärettömä pitkiä kappaleita rakalaie matemaatikko Beoit Maelbrot (*94) alkoi kutua fraktaaleiki (egl. fractal). Saa fraktaali tulee Latia kiele aata fractu, joka tarkoittaa murtuutta, murrettua tai epäääöllitä. Samaa alkuperää ovat myö eglaikiele aat fractio ja fragmet. Vaikka Maelbrot ottiki käyttöö fraktaali-aa, hä ei uikaa ollut eimmäie fraktaaleja tutkiut matemaatikko. Jo vuoa 904 ruotalaie matemaatikko Helge vo Koch eitti eellä käitelly murtoviiva, joka o ittemmi tuettu Kochi käyrää. raktaalite käyrie mittaamie Käyrä uuruu ) määritetää yleeä jakamalla käyrä oajaoihi ja lakemalla äie pituuet yhtee. Samoi voiaa taokuvio uuru määrittää jakamalla kuvio pieii eliöihi ja lakemalla yhtee iie ivuje toiet poteit (eliö alaha o e ivu toie potei). Sama periaate toimii avaruukappaleel- ) Saaa uuruu käytetää tää yhteiimitykeä kokoa kuvaaville uureille kute pituu, pita-ala ja tilavuu.

2 Tortai la, ku jaetaa e kuutioihi ja laketaa kuutioie ivuje kolmaet poteit yhtee. äi voiaa verrata kekeää kappaleita, joie ulottuvuukie määrä o ama. Huomaa kuiteki, että eimerkiki ykiulotteie käyrä pita-ala o olla ja taokuvio pituu ääretö. Samalla tavalla voiaa mitata myö fraktaaliia kappaleita: Jaetaa kappale oii, joie halkaiija o pieempi tai yhtä uuri kui r ite että oia tulee maholliimma vähä. (kappalee halkaiijalla tarkoitetaa uurita mahollita etäiyyttä e kahe pitee välillä.) Laketaa äie oie halkaiijat yhtee korotettua poteii. Rajaarvoa, jota tämä luku lähetyy, ku r lähetyy ollaa kutumme kappalee Hauorff-mitaki ja merkitemme itä h :lla. h = r = r + r + r + + r i= 0 i 0... Voiaa havaita, että kaavata aaaa aia joko olla tai ääretö, ku poikkeaa kappalee ulottuvuukie lukumäärätä. Tätä voi kokeilla jakamalla eimerkiki jaa oii ja lakemalla oie avulla h jaalle, joka pituu o. Seuraavaa eimerkiä jaa o jaettu kappaleeee yhtä uuria oia. h = r + r + r + r + + r 0... Koka kaikki oajaat ovat yhtä pitkiä, ii h = = = Havaitaa, että ku =, ii h = =, : arvota riippumatta. Ku taa > ataa lim = 0 toii aoe läheee ollaa, ku läheee ää- retötä. Ja ku <, ii lim =, eli =0 = = = =0 = = Kuva : raktaaliia käyriä läheee ääretötä, ku läheee ääretötä. Sama voiaa toeta eliöllä, joka halkaiija o (Voiaa ooittaa, että talouellii tapa peittää eliö r-läpimittaiilla kappaleilla o käyttää ääöllieti ijoitettavia pieiä eliöitä): h = = = Voiaa vataavati toeta h: oleva :tä riippumato jo ja vai jo =. Sitä : arvoa, jolla h o :tä riippumato kututaa kappalee Hauorff-Beicovitchimeioki ). Merkitemme itä :llä. Vataavati merkitemme h :tä H:lla. Eukliiille kappaleille = T, ku T :llä merkitää kappalee topoita imeiota eli ulottuvuukie lukumäärää (käyrälle T =, pialle T =) : ja H: merkity tuleeki eille vata fraktaalite käyrie yhteyeä. Eimerkki: Määritä Kochi käyrä Hauorff-Biicovitch imeio. Ratkaiu: Approkimoiaa murtoviivalla Kochi käyrää, joka päie välie etäiyy o. Ku ) Olemme määritelleet Hauorff-mita ja Hauorff-Beicovitch-imeio eimerki avulla, illä iie oikeaoppie määritelmä o turha moimutkaie tää eitettäväki. Se o kuiteki havaiollieti elitettyä K. J. alcoeri kirjaa ractal Geometry - Mathematical ouatio a Applicatio (990). eellä eitetty jaa korvaamie murtoviivalla uoritetaa kertaa, voiaa aatua käyrää kutua Kochi käyrä atee approkimaatioki. atee approkimaatio kootuu 4 :tä oajaata, joie pituu o. Ku jo- kaie oajaa korvataa ympyrällä, jolla o yhtä uuri halkaiija, aaaa kappale, joka peittää Kochi käyrä. Tällöi Kochi käyrä Hauorff-mitaki aaaa: h = ( ) 4 4 h = 4 = Otetaa yhtälötä puolittai aritmi. h = + 4 h = + 4 ( ) h 0 tai h jo ja vai jo h tai h. jote 4 = 0 = 4 8 = = 5 4 =, 9 = = Vatau: 4 =, Tämä avulla voiaa la-

3 Tortai kea myö Kochi käyrä Hauorff-mitta: Kuva 4a: Etelämateree rataviivaa ( 4 ) H = + H = H = 0 = (äi käytettäeä kymmekataita aritmia voit käyttää myö muita aritmeja, kuha vaihat kataluvu oikeaki.) Voiaa ooittaa, että mille tahaa kappaleelle pätee T S, miä S o e avaruue ulottuvuuluku, joa käyrä eiityy. Tämä voiaa yleitää ite, että kappalee K Hauorf-Beicovitch-imeio o uurempi tai yhtä uuri kui mikä tahaa K: oajouko ja pieempi tai yhtä uuri kui mikä tahaa kappalee, joka voiaa eittää K: muotoie kappaleie uioia. yt voiaa määritellä fraktaali uuetaa kappaleeki, joka Hauorff-Beicovitch-imeio o uurempi kui e topoie imeio. > T Muita imeioita Hauorff-Beicovitch-imeio liäki o muitaki. fraktaaliimeioita, joilla voiaa kuvata kappaleie omiaiuukia. Ueimmia tapaukia ämä ovat kekeää yhtä- Kuva 4b: Eri hieoja lumikiteitä Sampo Tieuu Eteläapa pitä- viä, mutta o tapaukia, joia e aavat eriuuria arvoja. Moet iitä eroavat toiitaa kuiteki vai määritelmältää. äitä määritelmitä ja imitykitä moet lähteet atavat ritiriitaita tietoa, eikä iitä käitellä tää. Määrittelemme. Moimutkaiuuimeio (egl. imilarity imeio) iteää eri mittakaavoia toitavalle fraktaalille. Iteää toitava fraktaali voiaa muootaa. akiooma ja tuotatoääö avulla. Akiooma o tuottamie lähtökohta ja tuotatoäätö kertoo mite kappalee oia korvataa toiilla, eimerkiki Kochi käyrä tapaukea akiooma o jaa, ja tuotatoäätö o jaa korvaamie em. eljätä oajaata muootuvalla murtoviivalla. Määrittelemme yt: =, r miä o oajaoje määrä jaa paikalle aetettavaa murtoviivaa, ja r iie pituu uhteea käyrä päie väliee etäiyytee. imeio kuvaa tää tapaukea ite aiaa käyrä moimutkaitumita tarkatelu mittakaava kavaea. Se voiaa yleitää kokemaa kaikelaiia käyriä: = lim, miä o iie r 0 r r-äteite palloje määrä, joka tarvitaa käyrä peittämiee. Moia tapaukia kute Kochi käyrä kohalla, =, mikä lukija voi haluteaa lakea. Moimutkaiuuimeio ja Hauorff-Beicowitch-imeio eivät ole ama aia, mutta e ovat ueimmia tapaukia yhtä uuret, mikä johota moimutkaiuuimeiota käytetää uei Hauorff-Beicowitch-imeio arvaamiee illoi ku e lakemie o huomattavati vaikeampaa. Tapaukia, joia tämä ei ole mahollita, ei käitellä tää artikkelia. 4

4 Tortai Koko pituue kymmekataie aritmi 4,5,5,5,5,5 Mittauykikö pituuue (km) kymmekataie aritmi Atarkti Suur-Saimaa marmorikuvio ( * uureo) Victoriajärvi Somali kaakkoiraikko Kochi käyrä Kuva 5: Rataviivoje pituukie aritmi riippuvuu mittajaa pituue aritmita. (=-k, miä k tarkoittaa uora kulmakerroita.) Harjoitu : a) k. Catori joukko ytyy ku jaa jaetaa kolmee oaa, ja iitä poitetaa kekimmäie. Sama toitetaa jäljelle jääeille kahelle alkuperäie jaa kolmaoalle. je. Määritä Catori jouko moimutkaiuuimeio ja Hauorff- Beicowitch-imeio eellie kappalee peruteella. b) Määritä ääöllie p-kulmio moimutkaiuuimeio. c) Muootetaa yleie Catori joukko euraavati: Otetaa jaa, joka pituu o r. Poitetaa iitä pätkä, joka etäiyy jaa päätyy o ar, ja joka pituu o br. Määritä tämä jouko moimutkaiuuimeio a: ja b: uhtee. imeio käite Saa imeio aattaa aluki tutua harhaajohtavalta (egl. imeio ulottuvuu), mutta e o hyvi peruteltavia. Hauorff-Beicovitch-imeiolla o moia yhteiiä piirteitä eukliite (eli epäfraktaalite ) kappaleie ulottuvuuluvu kaa, ja ite aiaa moia tapaukia eukliita imeiota voiaa pitää Hauorff- Beicovitch-imeio erikoitapaukea. Eimerkiki eukliite kappaleie uuruue (pituu, pita-ala, tilavuu...) kavamie mittakaava mukaa riippuu kappalee ulottuvuuluvuta. Ykiulotteie kappalee pituu o verraollie uureouhtee eimmäiee poteii, taokuvio ala o verraollie uureouhtee eliöö ja vataavati tilavuu e kuutioo. Samoi fraktaalie kappalee uuruu (Hauorff-mitta) o verraollie mittakaava :tee poteii. Hauorff-mitta vataa myö ikäli eukliiia mittoja, että kappalee eljäoa Hauorff-mitta o eljäoa koko kappalee mitata. (Huom. lakettaea Kochi käyrä murto-oie pituukia eellä johetulla kaavalla h= o muitettava, että Kochi käyrä eljäoa päie välie etäiyy o kolmaoa alkuperäie käyrä pituueta.) Hauorff-Beicovitch-imeio kuvaa myö itä, kuika hyvi kappale täyttää avaruue. Eimerkiki kuvaa alemma käyrä topoie imeio o, mutta e Hauorff- Beicovitch-imeio o. Tämä käyrä kulkee rajatu taoaluee jokaie pitee kautta. raktaale a luooa Luoo ilmiöie mallitamie o yki fraktaaligeometria tärkeimmitä ovellukita. Luoto o täyä fraktaaleja muituttavia kohteita. (ykyite teorioie mukaa maailmakaikkeu kootuu jakamattomita peruhiukkaita, jote mikää luooa eiityvätä ei voia käyttää termejä fraktaali tai fraktaalie, mutta luootieteilijä mittakaavaa iitä voiaa ueimmite käitellä fraktaaleia.) Moet kavit äyttävät fraktaaliilta, amoi pilvet, galakit ja hiukkate liikeraat. Rataviiva lieee kuiteki kaikkei tuetui eimerkki luoo fraktaalita. Vaikka moet kartta- ja 5

5 Tortai tietoaakirjat ilmoittavatki maie kohalla iie rataviiva pituue ekä paljoko yhteitä rajaa iillä o rajaaapureiea kaa, ei äillä luvuilla ole mitää merkitytä ii kaua kui iie yhteyeä ei ilmoiteta mittautarkkuutta. Rataviiva äeäie pituu o imittäi täyi riippuvaie mittautarkkuueta. Ku laiva euraa raikkoa, e kulkee paljo lyhyemmä matka kui ratatietä kulkeva kävelijä, koka laiva, toii kui kallioeiämää hakatu tie, ei tarvite poiketa jokaiee lahepohjukkaa. Ja jo halutaa vielä tarkempia mittoja, voiaa kiertää jokaie hiekajyväe ympäri. Toellite kappaleie fraktaaliimeiot Rataviiva Moimutkaiuuimeiota voi arvioia eimerkiki approkimoimalla itä murtoviivoilla, joie kaikki oajaat ovat yhtä pitkiä kute kuvaa a. Moimutkaiuuimeio o tällöi r = =, r r miä r o koko käyrä pituu mitattua mittajaalla, joka pituu o r. (Kaava o em. fraktaaliimeio kaava muuo, joka allii mikä tahaa pituumittaykikö käyttämie r: ilmoittamiee. Se tuo myö paremmi eille rataviiva pituumuutoke kuimääritelmää käyttämämme moimutkaiuuimeio kaava.) r merkitee r: muutota, ku r muuttuu r verra. Para tulo aaaa, ku tehää ueita mittaukia ja etitää graafieti mittautulokia parhaite kuvaava uora. moimutkaiuuimeio o ite aiaa =-k, miä k o tämä uora kulmakerroi. Harjoitu : Määritä kuva 5 peruteella iiä eitettyje rataviivoje Moimutkaiuuimeiot. Harjoitu : Määritä kuva 4B lumikiemuootelma moimutkaiuuimeio. Moimutkaiuuimeio voi määrittää myö piirtämällä käyrä ruutupaperille ja lakemalla moeko ruuu kautta e kulkee, tai lakemalla motako tiety kokoita ympyrää tai eliötä e peittämiee tarvitaa. Ruutuje tai ympyröie halkaiija ja iie määrä välillä o vataava yhtey kui oajaoje pituukilla ja määrällä Korkeampia ulottuvuukia Siiä miä rataviiva tai maapia korkeukäyrä pituu o ääretö, voiaa myö materee pita-ala katoa oleva ääretö. Maapia moimutkaiuuimeio määrittämie ei ole aiva yhtä ykikertaita kui rataviiva, mutta e oituu amalla periaatteella: joko approkimoimalla maapitaa yhä pieemmillä kolmioilla, mikä o käytäölliempi tapa, tai jakamalla tila pieii kuutioihi kute tao jaettii eliöihi. Jälkimmäie tapa o käytäöllie, ku kohteea o eimerkiki pilvi, joka veipitoiuu o mitattu e jokaiea piteeä. Joka tapaukea fraktaalite pitoje imeioie kokeellie määrittämie o työlätä ilma tietokoetta. Sovellukia Uue ajattelutava liäki fraktaaligeometria o johtaut moii käytäö ovellukii. Se peruteella o kehitetty mm. ykittäite kaaumolekyylie liikkeeee ja ääee liittyviä laketameetelmiä. raktaaligeometria tuomaa tietoa maa piamuooita o myö käytetty meetykellieti eimerkiki luoollie äköite maiemie luomieki avaruuaiheiii elokuvii. raktaaleja o kaikkialla. iie avulla voiaa kuvata lähe kaikkea elävitä orgaimeita galakie muotoihi ekä maa kekittymiee uiverumia. Kaikkei mielekiitoiita o, että jopa puhtaat matemaattiet lakutoimituket voivat yyttää fraktaaleita. Tätä eimerkkiä ovat. Julia joukot, joita voi lukea liää eimerkiki em. K. J. alcoeri kirjata. Termejä approkimoia Muootaa approkimoitava kappalee muotoa lähetyviä aetut ehot täyttäviä ykikertaiempia kappaleita. kappale Tää artikkelia: yleiimity aoille pitejoukko, käyrä, avaruukappale je. uuruu käytetää tää yhteiimitykeä kokoa kuvaaville uureille kute pituu, pita-ala ja tilavuu lim fx ( ) Raja-arvo, jota f(x) lähetyy, ku x lähetyy a:ta. x a b fx ( ) = f( a) + fa ( + ) + fa ( + ) fb ( ) x= a. Atarktike raikko:,9, Victoriajärvi:,6, Suur-Saimaa:,67, Somalia kaakkoiraikko:,0, Marmorikuvio:,66, Kochi käyrä:,6. 058, = a+ ( b a) b = c) lim r pr ST Vatauket:. a) = = 0, 609 b) lim 6

NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13

NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13 NRO 3 2009 TEAM vai ei? Jäeääety alkaa ei viikolla.6 9.11 13 Siälly RAUTATIELÄINEN 3 8.5.2009 RAUTATIELÄINEN Potiooite PL 205 00531 Heliki Puheli (09) 774 941 Julkaiija Rautatieläite Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Tilastotieteen perusteet

Tilastotieteen perusteet VAASAN YLIOPISTO Tilastotieteeperusteet Luetoruko Christia Gustafsso SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Mitä tilastotiede o?... 3 1.. Tilastotietee historiaa... 4. HAVAINTOAINEISTO JA MITTAAMINEN...

Lisätiedot

No 3 1988, s. 3... 13

No 3 1988, s. 3... 13 TASA-ARVOKAYRIEN ESITTAMINEN KONTROLLOIOULLA TARKKUUOELLA REKURSIOTA HYVASIKAYTTAEN Jorma Kolio Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 21 No 3 1988,. 3... 13 YHTEENVETO: FEM-lakennan graafiet eityket palvelevat

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

COLOR TELEVISION. Fine Arts LED

COLOR TELEVISION. Fine Arts LED COLOR TELEVISION Fine Art LED da no fi v SISÄLTÖ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ASETUKSET JA TURVALLISUUS 6 YLEISTIETOJA

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia marrakuu Na p i p i kk e d e V S NR. 4/2007 t u j on 44.VSK PAINOS 700 KPL 8. ut 8 1. a 0 o t 2. t aa i n m n e u t t n a i d d h a Qu npu id h en 7 1. oa Pa i hk 0 1. 07 SISSIKONTAKTIT www.tadiniit.fi

Lisätiedot

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner 12 viikon kilpailuuunnitelma--kilpailumatka: printti Urheilijan tao: aloitteleva urheilija, 1 tai 2 vuoden kokemu printtitriathlonkilpailuita Tunteja viikoa: 5-6 Tätä harjoituuunnitelmaa käytetään Garminin

Lisätiedot

Kun vuoden alussa varastossa oli 100 karaattia ja Antwerpenin ostot oheisen kuvan

Kun vuoden alussa varastossa oli 100 karaattia ja Antwerpenin ostot oheisen kuvan Optimoitimeetelmät Kirjallisuutta: Rardi Roald R.: Optimizatio i Operatios Research, 998 Wisto Waye L.: Operatios Research. Applicatios ad Algorithms, 3rd editio, 994. Matemaattie mallius ja ogelmie ratkaisu

Lisätiedot

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi Maino 26.4.2014 vko 17 ilmoituliite Heikki Kelloalo Pyydä tarjou! Rakennupeltityöt Veikourut Alatulot Tikkaat Lumieteet Piipunpellityket aennettuna 0500-557 178 Teerikuja 1, Kannu Metalliromun oto Kaapeli-

Lisätiedot

Kompleksiluvut. Johdanto

Kompleksiluvut. Johdanto Kompleksiluvut Johdato Tuomo Pirie tuomo.pirie@tut.fi Aikoje kuluessa o matematiikassa kohdattu tilateita, jolloi käytetyt määrittelyt ja rajoitukset (esimerkiksi käytetyt lukujoukot) eivät ole olleet

Lisätiedot

Materiaalien murtuminen

Materiaalien murtuminen Määritelmä: Materiaalien murtuminen r Fracture i the eparation, or fragmentation, of a olid body into two or more part under the action of tre Murtumiproei voidaan jakaa kahteen oaan 4 Särön ydintyminen

Lisätiedot

Käyttöohje Verio maalikuu 25 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: ) Lue nämä ohjeet HUOMIO: VAROITUS: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaekti kantta) tule

Lisätiedot

SÄHKÖASEMAN ENSIÖPUOLEN SUUNNITTELUSSA KÄYTETTÄ- VIEN LASKENTAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

SÄHKÖASEMAN ENSIÖPUOLEN SUUNNITTELUSSA KÄYTETTÄ- VIEN LASKENTAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN aalto-yliopito tenillinen oreaoulu Eletroniian, tietoliienteen ja automaation tiedeunta Rauno Hirvonen SÄHKÖASEMAN ENSIÖPUOLEN SUUNNIELUSSA KÄYEÄ- VIEN LASKENAMENEELMIEN KEHIÄMINEN Diplomityö, joa on jätetty

Lisätiedot

Korkojen aikarakenteen ja tulevan inflaation välinen yhteys

Korkojen aikarakenteen ja tulevan inflaation välinen yhteys Korkoje aikaraketee ja tuleva iflaatio välie yhteys Perttu Tuomi Pro gradu -tutkielma Kasataloustietee laitos Tamperee yliopisto Toukokuu 2000 1 Tamperee yliopisto Kasataloustietee laitos TUOMI PERTTU:

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

3.9. Mallintaminen lukujonojen avulla harjoituksia

3.9. Mallintaminen lukujonojen avulla harjoituksia 3.9 Mallitamie lukujooje avulla harjoituksia 3.9. Mallitamie lukujooje avulla harjoituksia Lukujoo määritelmä harjoituksia 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3

Lisätiedot

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) K(1998) 1388 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20 päivää toukokuuta 1998 yrityskeskittymä julistamisesta yhteismarkkioille ja ETA-sopimukse toimitaa soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola

Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola Lähtöelvity Ohjelma 2010-07-15 1 Sinien Kukan Maa Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola MATKAREITTI HELSIKI - LAHTI - VARTIS KOSTAMS VOKKIIEMI VEEHJÄRVI

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot