Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12"

Transkriptio

1 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma

2 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma Kunnanvaltuuto Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan perutehtävä ja viio 6-7 Strategiat Talouarvio ja talouuunnitelma Kuntakonernin tavoitteet Invetoinnit Kunnanhallitu 32 Kh, Elinkeinopalvelut Makuouudet Kh, Hallinto- ja taloupalvelut Kh, Maaeutulautakunta Kh, Lomitupalvelut Kh, Soiaalipalvelut JIK-Tilaajalautakunta ja JIK-otot Koulutulautakunta, varhaikavatu Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Kunnallitekniet palvelut, tulolakelma 64 Ammatillinen aikuikoulutukeku Virat ja toimet Talouarvioaetelma Talouarvion täytäntöönpano-ohjeet Liitteet Jalajärven kunta

3 Eko Kalevi Juntunen kunnanjohtaja BUDJETTIVUOSI 2010: Toiminta on tehokata, mutta verotulot lakevat nopeati Muutaman hyvän talouvuoden jälkeen on yntynyt illuuio, että kuntataloudea menee hyvin ja voimme liätä palveluja tarvitematta harkita nykyitä palvelurakennetta. Nyt on herättävä nopeati todelliuuteen, jotta voimme reagoida muuttuneeeen toimintaympäritöön. Elämme nyt, niin Suomea kuin kanainvälietikin, vaativien haateiden aikaa. Sen aiheuttaa maapallolla valliteva rakennemuuto, jota vauhdittaa finanikriiitä alkanut yleimaailmallinen taloudellinen yvä taantuma. Kanainvälinen taloudellinen alamäki on kätkenyt länimaita vaivaavat monet ongelmat. Finanikriii nopeutti rakennemuutota Maailmaa ja Suomea on käynniä voimaka rakennemuuto, joa vähemmän tuottava ja helpoti iirrettäviä oleva tuotanto iirtyy halvemman tuotantokutannuten maihin ja ennen kaikkea Aaiaan. Siirtymitä ja rakennemuutota vauhdittavat Aaian maiden kavava kekiluokka, joka ruokkiin iellä tapahtuvaa kulututa. Se aiheuttaa voimakkaan kyynnän kavun, jolloin yrityten on helppoa iirtyä inne markkinoiden äärelle ja tuoda Eurooppaan täällä tarvittavia tuotteita. Aaian maat ovat tuloa kehitykeään iihen vaiheeeen, miä eimerkiki Suomi oli luvulla, mutta nyt kehity tapahtuu tietenkin nykyaikaiin keinoin. Suurempana näkökulmana voidaan tuoda eille e, että länimainen kehityken elinkaari on tullut vaiheeeen, joa tuottavuu ei nykyiin kontein enää kava. Ainoa keino notaa tuottavuutta on entien toiminnan tehotaminen. Sillä keinolla ei kuitenkaan kauan voi edetä, vaan länimaiden on pytyttävä kehittämään kokonaan uudenlaita tuotantoa, joilla tuottavuutta voitaiiin notaa kokonaan uudelle taolle. Se tarkoittaa eräänlaita kvanttihyppyä tulevaiuuteen. Yleenä kvanttiloikka on pytytty tekemään illoin, kun ihminen on löytänyt uuden energian tuotanto- ja käyttömuodon. Aiemmin tällaiia kvanttiloikkia on tapahtunut eimerkiki, kun höyryvoima, 3

4 ähkövoima, öljy tai atomivoima on otettu käyttöön. Onko euraava kehityhyppy vedyn valjataminen jokapäiväieen käyttöön, joka myö ratkaiii aateongelmat ja puhtauden? Suurena globaalina haateena, mutta ihmiten jokapäiväieen toimintaan vaikuttavana, on ilmatonmuutoken torjuminen ja aateiiin liittyvät ongelmat. Kaikkiin näihin haateiiin on pytyttävä vataamaan tilanteea, joa on nuori ja noueva Itä ja vaura ja vanheneva Läni. Lännen haateena ovat kavavat kulut, heikkenevä kriittinen maa ja kyllätyneet markkinat. Verotulot hupenevat nopeati Jalajärven kunnan akuuttina haateena on verotulojen nopea väheneminen tänä vuonna, joka jatkuu vielä eni vuonna. Näyttää, että vielä ei ymmärretä kuntakentällä verojen vähenemien yvyyttä. Meillä inänä palvelutuotanto on toiminut laadukkaati ja koko maankin taolla tehokkaati, mutta jo tulot menevät, niin tehokkuu ei enää riitä, vaan tarvitaan rakennemuutokia. Verotulojen tippumien tautalta löytyy yrityten toiminnan hiipuminen ja työttömyyden kavu, mikä taaen vaikuttaa toimeentulomenojen kavuun kuntapuolella. Hieman pidemmällä aikavälillä kuntaektorin haateena tulevat väetön vanhenemieta johtuvat muutopaineet, kun työvoimaa jää eläkkeelle. Silloin tarvitaan uuia ja oaavia työntekijöitä, illä lähe kaikki vapautuva työvoima tarvittaiiin työhön kuntaektorille. Se ei ole kuitenkaan mahdollita kanakunnan menetymien kannalta, vaan tämä aiheuttaa kuntien toiminnan tehotami- ja tuottavuuden notamitarpeiiin. Väetön ikääntymien toinen puoli on hoito- ja hoivatarpeen kavu, mitä aiheutuu kunnalle liääntyvät kutannuket. Valtuuto linjai tulevaiuutta Valtuuton trategiaeminaaria linjattiin lähiajan kekeiimpiä haateita, joita ovat: - Vanhuten kodinomaien palvelun kehittäminen luo viihtyiyyttä ja turvalliuutta vanhuten elämän ehtooeen. - Ennakoiva terveyden editäminen parantaa ihmiten elämän laatua ja hyvinvointia. - Kouluverkon hallittu yhditäminen antaa liikkumavaraa talouteen. Opetuken taon turvaaminen tapahtuu, niin että panotetaan opetuken laatuun ja iältöihin. - On huomattava tukipalveluiden uudet toimintatavat ja mahdolliuudet. Sitran valtakunnallinen toteutumalli antaa myö pienelle kunnalle mahdolliuuden päätä hyötymään uurtuotannon eduita. 4

5 - Verotulojen turvaamieki ekä elämän voiman takaamieki kunnaa pyritään aamaan liää aukkaita kuntaan. Tää tarkoitukea on panotettu auntotuotantoon. - Kaiken kunnan menetyken perutana on oltava talouden kunnoapito, e luo ukoa tulevaiuuteen. Lääkkeet ovat vahvoja ja maituvat pahalta Valtiovalta tekee varmati ueana tulevana vuotena alijäämäiiä tilinpäätökiä ja joutuu ottamaan liää velkaa toimintana rahoittamieki. Se luo varmati paineita kuntatalouden kiritämieen. Kunnan on yytä varautua myö ite omilla teoillaan tehokkaaeen toimintaan. Kunnan budjetti on laadittu ajatukella, että nyt notetaan kiinteitöveroa, jolla aadaan noin liää tuloja. Tuloveroproentti pidetään ennallaan 19, 50 %. Kunnan tulo näiden toimien jälkeen on arviolta 1,6 milj. alijäämäinen. Siki on tehtävä taloudentaapainottamiohjelma maalikuun loppuun menneä. Tätä varten taapainottamityöryhmä pyrkii löytämään tarvittavat ratkaiut tehokkaampaan palvelujen tuotantoon. Tämä tarkoittaa noin 1 milj. euron äätöjen etimitä. Jo taloudellinen tilanne äilyy nyt arvioidun kaltaiena, tarvitaan vuoden päätä tuloveroproentin noto yhdellä proenttiykiköllä. Nyt tarvitaan rohkeutta nähdä toiaiat ja hyväkyä tehtävät ratkaiut kuten vaikeat ajat edellyttävät. Vaikeina aikoina menetyvät ne, jotka näkevät vaikeaa tilanteeakin mahdolliuuden muutokeen. Vaikka uuria haateita on odotettavia lähiajan taivaalla, niin on uhtauduttava optimitieti. Sehän tarkoittaa vain itä, että meidän on uudituttava, innovoitava ja kehityttävä. 5

6 PERUSTEHTÄVÄ Jalajärvellä ihimiille maharollitetahan paremmat elämien erellytyket ku muolla. Me pirämmä huolta ittetämmä ja toiitamma. Yleenä me ei tarvita muita, mutta oaamma teherä yhteityötä tarvittae. 6

7 VISIO Jalajärvi on ennakkoluulottoman, ittellien ja yrittävän ihmien kunta. Se tarjoaa kuntalaiille tehokkaati tuotetut laadukkaat perupalvelut, joiden kehittämieen kuntalaiet voivat oallitua. Jalajärvi on aktiivinen auinkunta ja tarjoaa aukkailleen virikkeellien ja avaran auinympäritön. Jalajärven ijainti runkoteiden 3 ja 19 riteykohdaa antaa erinomaiet kehittämimahdolliuudet kanainvälityvälle yritytoiminnalle. 7

8 Oaamien ja uuditumien trategiat Tavoite: Pidämme huolta työntekijöiden oaamieta ja ammattitaidota ekä kyvytä vatata tulevaiuuden haateiiin. Strategia: 1. Koulutu ja palkiteminen onnitumieta palkiteminen johtamien tukena työntekijöiden erityioaamien hyödyntäminen oaamirekiterin avulla työkierto ja uudelleen kouluttaminen oppiopimutoiminnan käyttö 2. Kehity- ja tulevaiuukekutelut 3. Houkutteleva työnantaja Henkilötön kehittäminen ja iäinen kouluttaminen avautuviin vakaneihin Kannutavan palkkauken käyttöönotto toiminnan tehotamien tukemiea Aloitepalkkiot, ideapalkkiot, innovaatioita ja kehityideoita palkiteminen Tavoitteita ja tulokita tiedottaminen Ajan taalla olevat tehtäväkuvauket Kehitykekutelut, tavoite- ja tulokekutelut. Hyvä iäinen vietintä ja tiedottaminen 8

9 Talouden trategiat Tavoite: Kunnan talou on taapainoa ja aukkaiden veroraitu kohtuullinen. Kunta voi tehdä kohtuulliet invetoinnit, lyhentää lainat ajallaan ekä kattaa tarpeelliet poitot. Kunta optimoi aukkaiden hyvinvoinnin tuottamalla mahdolliimman uuren hyvin voinnin mahdolliimman pienin kutannukin. Strategia: 1. Liää tuloja ja vähemmän menoja Ennakoiva reuriohjau (palvelut, eurot, henkilötö, tilat) Kutannutehoka toiminta (euroa/auka, euroa/työntekijä, euroa/ uorite, euroa/neliöt) ja kutannuten läpinäkyvyy Palvelurakenneelvity Hyvinvoinnin ubjektiiviet ja objektiiviet mittarit 3. Menetyvä elinkeinoelämä tuo liää tuloja, aukkaita ja hyvinvointia Tulorahoituken riittävyy Tp 2008 Ta 2009 Tot Ta 2010 T Toimintakate, milj.e -33,9-37,7-20,6-39,5-38,4 Vuoikate, milj.e 4,4 1,8 3,5 1,1 2,4 Toiminnan tulo, milj.e 2,1-0,3 2,2-1,2 0,1 Tuloveroproentti, % 19,5 19,5 19,5 19,5 20,5 Suht. velkaantuneiuu, % 33, ,8 26,1 35,9 Invetointien tulorahoitu, % 282, ,5 40,8 57,8 Toimintatuotot/-kulut, % 23, ,8 27,4 27,9 9

10 Toiminnalliten proeien trategiat Tavoite: Koko kunnan palveluproeien ennakkoluuloton kehittäminen. Laadukkaat palvelut tuotetaan laadukkaati ja vaikuttavati. Toiminnan järjetäminen punnitaan huolellieti toiminnalliita ja taloudelliita lähtökohdita. Strategia: 1. Vaihtoehdot palvelujen ja hallinnon järjetämieki palvelurakenneelvityken yhteydeä 2. Tehdään palvelutaopäätö palveluiden järjetämietä 3. Ulkoitaminen Tautojen elvity Laadun varmitu Riittävä kilpailu 4. Budjetin kokonaiuuden iäitäminen Jatkuva palveluntuotantovaihtoehtojen elvittely palvelualoittain - toiminnan tehotaminen toimintatapoja muuttamalla - vertailu naapurikuntiin - iäinen kekittäminen - yhdity - liikelaito - ulkoitu Yhteityöelvityket JIK-perupalveluliikelaitokuntayhtymän laaduka ja tehoka toiminta. Budjetin toiminnan ja talouden tavoitteiden muuttaminen ykikkötaon tavoitteiki - raportointi, analyointi, reagointi ja tiedottaminen 10

11 Aiakkuutrategiat Tavoite: Palveluiden kehittämieä otetaan huomioon kanainvälityvän, muuttuvan toimintaympäritön ja aiakakunnan tarpeet. Ihmiillä on valta ja vatuu omata elämätään. Aukata tuetaan oikea-aikaiella palvelulla, joa korotuu kohdennettavuu, tarveohjau, määräaikaiuu, uunnitelmalliuu, arvioitavuu ja läpinäkyvyy. Strategia: 1. Aiakata tuetaan itenäieen elämään palvelut tarpeen mukaan aiakkuuden määräaikaiuu ja uunnitelmalliuu 2. Hyvät palvelut ja palvelukäytännöt kyyntä ja tarjonta mitoituken peruteena palvelulupau kunnan tarjoamita palveluita Palvelulupauket Lakiääteiten palvelujen määrittely ja tiedottaminen Selvitetään ja analyoidaan aiakkaiden palvelujen käyttö elämän eri vaiheia. 11

12 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Vetovoima Kunnan ja yrityten yhteimarkkinointi Yrittäjyyteen kannutaminen Hyvät perupalvelut, joutava päätökenteko Yritytoiminta, työpaikat Alkutuotannon kehittäminen Jalotava korkean oaamien teolliuu Sijainnita hyötyvien toimintojen kehittäminen Työvoiman koulutu Yrittäjyykavatuken kehittäminen Työharjoittelupaikat JAKKin koulutu- ja kehittämipalvelut Valtateiden liikennevirrat Jalajärven ijainnin hyödyntäminen Logitiikkaoaamien kehittäminen Vietintä ja markkinointi Aktiivinen tiedottaminen ja lehditöuhteiden hoitaminen Jalajärvi-brändi Siäinen vietintä, kanalaitiedottaminen Seutuyhteityön hyödyntäminen Aukatrategiet toimenpiteet Vuokra-auntojen aukaluku kavuun Uuien auntoalueiden rakentaminen Senioriaumien kehittäminen 12

13 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA Kunnan alue, väetö ja työpaikat Jalajärven kunta ijaitee Etelä-Pohjanmaalla, Läni-Suomen lääniä. Naapurikuntia ovat Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Kihniö, Parkano ja Karvia. Kunnan kokonaipinta-ala on 829,9 km², jota maapinta-ala on 821,5 km². Maakuntajaoa kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon. Kunta kuuluu myö Suomenelän alueen kuntiin. Seinäjoen eutu on yhteitoiminta-alue, jonka muodotavat Seinäjoen, Kurikan ja Lapuan kaupungit ekä Ilmajoen ja Jalajärven kunnat. Seinäjoen kaupunkieutuun eli n. K8 kuntiin kuuluvat liäki Alavu, Kauhava ja Kuortane. Kunnan väkiluku oli Jalajärven kunnan ammatia toimivan väetön määrä v oli 3440, jota alkutuotannoa toimivia on 23,4%, jalotuelinkeinoia toimivia 23,4% ja palveluia toimivia 51,4 %. Työpaikkojen määrä kunnaa on n ja nettopendelöinti n Työvoima- ja elinkeinokekuken työvoimatilaton mukaan Jalajärven työvoiman määrä on 3743 henkilöä. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kanatalouden viidentoita vuoden kavuputki katkei v karulla tavalla. Kekimääräinen kanantuotteen 3,6 %:n vuoikavu kääntyi yhden vuoden aikana n. 5-7 %:n lakuun. Kokonaituotanto laki alkuvuoden aikana 10 % ja vientivetoien teolliuuden laku oli 15 % edellieen vuoteen verrattuna. Eni vuoden oalta VVM ennutaa kokonaituotannon kavuki Suomen oalta 0,3 %. Vietit maailmantalouden elpymietä ja maailman kaupan piritymietä ovat tällä hetkellä ritiriitaiia. Työttömyyateen ennutetaan nouevan vuoden 2010 aikana yli kymmenen proentin, peimitiimpien arvioiden mukaan jopa 14:ään proenttiin. Kuntatalou vuoina Kuntien talouden neljännevuoitilaton mukaan kuntien toimintamenot kavoivat kuluvan vuoden enimmäiellä vuoipuolikolla 6 % verrattuna edellien vuoden vataavaan ajanjakoon. Kavun tautalla on ennen kaikkea edellien opimukierroken palkkaratkaiuita johtuva henkilötömenojen voimaka kavu. Kuntatyönantajan Kela maku poituu eni vuoden alua kokonaan, mutta kuntatyönantajan työttömyyvakuutumaku kohoaa amata ajankohdata lukien. Kunta-alan nykyiten opimuten voimaaoloaika päättyy Tehy opimuta lukuun ottamatta tammikuun 2010 lopua. Uudet opimuket ovat kunta-alalla täyin auki ja niitä kokevat neuvottelut käydään erittäin haatavaa taloutilanteea. Eni vuonna palkkaumman kavuvauhti hidatuu. Anioindeki kohonnee kuitenkin 2,5-3 % eni vuonnakin. Kunta-alan kutannutao kohoaa tänä vuonna 3 %. Eni vuonna perupalveluiden hintaindekin ennutetaan kohoavan 2 %. 13

14 Konerni KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tytäryhteiöt ja kuntayhtymät Konernitilinpäätökeen yhditetyt (kpl) Kiinteitö- ja auntoyhtiöt 8 Muut yhtiöt 3 Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteenä 17 Oakkuuyhteiöt A Oy Pukanrivi Jalajärven Pankkitalo Yhteenä 2 kpl Kuntakonerni (YLI 50%) KUNTAKONSERNI (Yli 50%) LÄMPÖ URHEILU- OY HALLI OY 97,7% 96 % UIMA- HALLI OY 86,3 % KUNTAYHTYMÄT * JIK * EP SHP * EPL * ESKOO * SEINÄJOEN KOULUTUS- KUNTAYHTYMÄ * VALTUUSTO/ HALLITUS * JIK-TILAAJA- LAUTAKUNTA * SIVISTYS * VAPAA-AIKA * TEKNINEN JALASJÄRVI (EMO) JAKK Kunnallinen liikelaito SÄÄTIÖT * AJO- HARJOIT- TELURATA- SÄÄTIÖ 80 % AS OY KETO- TIE 100% AS OY JOKI- PIINTIE 90,44% KIINTEISTÖYHTIÖT & ASUNTO-OSAKEYHTIÖT KI OY HAUTI- AISEN- TIE 100% KI OY PEN- TIN- LAMMI 100% KI OY PUS- KAN- PUISTO 100% KI OY ANTU- RA- RIVI 100% KI OY JALAS- PISNES KI OY LIIKE- RATI 100% 68,77% 14

15 Konerni KUNTAKONSERNI, tytäryhteiöjen tavoitteet Valtuuton talouarvioa tytäryhteiölle hyväkymät toiminnalliet ja taloudelliet tavoitteet, jotka raportoidaan kunnanvaltuutolle oavuoikatauken 1-7 ekä tilinpäätökertomuken yhteydeä. Liäki uppeampi raportointi kunnanjohtajalle neljännevuoittain. Kuntalain mukainen kunnallinen liikelaito JAKK liikelaito Henkilötö Tpe Vakituiet Määräaikaiet, ijaiet Yhteenä Muuto/kehity +/ Perutelut: Henkilötön muuto/kehity Määräaikaiten työuhteitten ouutta pyritään liäämään. JAKK Tunnuluvut Liikevaihto/hlö Liikevaihto Tilikauden tulo Sij. pääoman tuotto % Omavaraiuuate % Quick Ratio Myyntiaamiten kierton. Otovelkojen kiertonop. Opikelijatyöpäivät Henkilömäärä Perupääoman korko % Toimipaikkojen lkm Liikevaihto /otp Liikevaihto /m 2 TP , , ,63 10,05 71,77 3,87 18,57 51, ,00 Tpe 2009 TA , , ,00 1,50 70,00 2,00 30,00 32, ,00 287,00 285,00 2,00 10? 127, , Euribor 12 kk+0,1 10,00 116, , , , , , , ,26 2,70 1,20 68,00-2,00 4,50 2,50 23,00-7,00 32,00 0, , ,00 290,00 5, Euribor 12 kk+0,1 11,00 82, ,51 Muuto/ Kehity Euribor 12 kk+0,1 1,00-34,33 104,51 Perutelut: Toiminnan laajuuden muuto/kehity Kunnalle makettava ijoitetun perupääoman korko on v 2010 Euribor 12kk+0,1%. Valtuuton hyväkymät itovat erät JAKK:n talouarvioa: JAKK:n perupääoma ,41 Jalajärven kunnalle makettava perupääoman korko Euribor 12kk + 0,1 15

16 Konerni KUNTAKONSERNI, tytäryhteiöjen tavoitteet Valtuuton talouarvioa tytäryhteiölle hyväkymät toiminnalliet ja taloudelliet tavoitteet, jotka raportoidaan kunnanvaltuutolle oavuoikatauken 1-7 ekä tilinpäätökertomuken yhteydeä. Jalajärven Lämpö Oy Tunnuluvut TP 2008 Tpe 2009 Liikevaihto Sij. pääoman tuotto % 8,9 Tavoite TA 2010 Tilikauden tulo % liikevaihdota Omavaraiuuate % 38,9 Quick Ratio 1,30 Myyntiaamiten kierton. 59,80 Otovelkojen kiertonop. 108,80 Henkilömäärä 5,5 5,50 5,50 Liitetty rakennukanta m Paikallinen polttoaine % 95 Invetointitarve Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Lämmöntuotanto/v MWh Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Muuto/Kehity Aunto Oakeyhtiöt Tavoitteet Tunnuluvut Käyttöate % Tpe 2009 TA 2010 Lainamäärä Tpe 2009 TA 2010 Lainaa / Tpe 2009 aunto m2 TA 2010 Energialuokka Tpe 2009 TA 2010 Ki Oy A Oy Ki Oy Ki Oy Ki Oy Ki Oy Ki Oy A Oy Hauti- Jokipiintilammpuitrivpinerati Pentin- Pukan- Antura- Jala- Liike- Ketotie aien- tie 93 % 99 % 93 % 100 % 93 % 93 % 100 % 100 % 93 % 100 % 90 % 100 % 93 % 90 % 100 % 100 % , , , , , , ,20 607,45 474,76 134,29 357,94 732, D D D E D D C D D D D E D D C D Tavoitteet Jalajärven Uimahalli Oy Jalajärven Urheiluhalli Oy Kävijämäärä/v Tpe 2009 TA Tilikauden tulo Tpe /- 0 +/- 0 TA /-0 +/-0 Ajoharjoittelurataäätiö: Ajoharjoittelurataäätiö on jättänyt patentti- ja rekiterihallitukelle purkuhakemuken. Valtuuto hyväkynee prukumenettelyn Säätiön purku toteutunee vuoden 2010 alkupuolella. 16

17 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA TA 2009 NIMI TA KÄYTTÖTALOUS M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T INVESTOINNIT M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T RAHOITUS M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T KAIKKI YHTEENSÄ M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T SUUNNITELMAPOISTOT

18 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS TA TA TS TS Menot Tulot Netto MAASEUTUTOIMI Menot Tulot Netto LOMITUSTOIMI Menot Tulot Netto JIK-TILAAJALAUTAKUNTA Menot Tulot Netto SIVISTYSTOIMI Menot Tulot Netto VAPAA-AIKA Menot Tulot Netto TEKNINEN TOIMI Menot Tulot Netto KAIKKI YHTEENSÄ Menot Tulot Netto

19 Talouuunnitelma Talouuunnitelma TULOSLASKELMA EUROT!!! *=itovat TP TP TA (i. mrm) TA TA TA Toimintatuotot Myyntituotot Makutuotot Tuet ja avutuket Muut tuotot Toimintatuotot yht Henkilötökulut Palvelujen otot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avutuket Muut toimintakulut Toimintakulut yht TOIMINTAKATE *Verotulot *Valtionouudet Rahoitutuotot ja -kulut *Korkotuotot *Muut rahoitutuotot *Korkokulut *Muut rahoitukulut Rahoit.tuotot ja -kulut yht VUOSIKATE Poitot ja arvonalentumiet Suunnitelman muk. poitot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJ

20 Talouuunnitelma EUROT!!! Talouuunnitelma RAHOITUSLASKELMA * = itovat TP TP TA TA TA TA Varinaien toiminnan ja invetointien kaavirta (i.mrm) Toiminnan rahavirta Vuoikate Tulorahoituken korjauerät Tulorahoitu yhteenä Invetointien rahavirta Invetointimenot Rahoituouudet invetointeihin Pyyvien vataavien hyöd.luovututu Invetoinnit yhteenä Toiminnan ja invetointien rahavir Rahoituken rahavirta Antolainauken muutoket *Antolainaaamiten liäy *Antolainaaamiten vähenny Antolainauken muutoket yht *Lainakannan muutoket Pitkäaikaiten lainojen liäy Pitkäaikaiten lainojen väh Lyhytaikaiten lainojen muuto *Lainakannan muutoket yht Oman pääoman muutoket Muut makuvalmiuden muutoket Toim.ant.varojen ja po:n muutoket Vaihto-omaiuuden muuto Saamiten muuto Korottomien velkojen muuto Muut makuvalm. muutoket yht Rahoituken rahavirta Rahavarojen muuto Rahavarojen muuto

21 Talouarvio TALOUSARVIOASIAKIRJAT JA TALOUSARVION SITOVUUS Kunnanvaltuuto vahvitaa talou-uunnitelman enimmäien vuoden (2010) talouarviona noudatettavaki ja talouuunnitelman ohjeelliena noudatettavaki. Kunnanvaltuuto päättää määrärahat tuloalueittain ja toiminnalliet tavoitteet toimielimittäin. Määrärahat myönnetään toimielimille, jotka jakavat edelleen käyttöuunnitelmien hyväkymipäätökillä tulo- ja menomäärärahat ja toiminnalliet tavoitteet tuloalueilla ja tuloykiköille. Talouarvioa ja -uunnitelmaa olevat *:llä merkityt määrä- ja laatutavoitteet on aetettu itoviki tavoitteiki. Käyttötalouden määrärahat ovat i kunnanvaltuutoon nähden itovia tuloaluetaoiina kokonaimenoina ja kokonaituloina i tuloalueeta vataavaan toimielimeen nähden itovia tuloykikön kokonaimenoina ja tuloina i JAKK (Jalajärven Ammatillinen Aikuikoulutukeku) iältyy talouarviokirjaan Kuntalain mukaiena kunnalliena liikelaitokena. Kunnanvaltuuto on aettanut aikuikoulutukekukelle taloudelliet ja toiminnalliet tavoitteet, jotka on eitetty talouarviokirjan ivulla 65. Invetointioan määrärahat ovat itovia kunnanvaltuutoon nähden i talonrakennuken alueella kohteittain i kunnallitekniikan ja vei- ja viemärilaitoken rakennukohteet invetointiryhmänä, paiti euroa ja itä uuremmat hankinnat kohteittain i irtain omaiuu talouarvion erittelytaoiena i arvopaperit invetointiryhmänä, paiti yli euron hankinnat hankkeittain. Invetointioan hankkeiden toteutuminen on valtionouutta aavien kohteiden oalta ehdollinen niin, että toteuttamien aloittaminen edellyttää valtionouupäätöken. Soiaali- ja terveytoimien ekä opetu- ja kulttuuritoimen (oppilaitoten, liikuntarakentamien ja kirjaton) perutamihankkeiiin haetaan valtionouutta. Valtionouuden hakeminen edellyttää hankeuunnittelua ja kutannuarviota. 21

22 Talouarvio TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEET Palkat ja henkilötömenot Palkkakutannuten mitoituperuteena on käytetty 2,5 %:n korotuta vuoden 2009 budjetin palkkamäärärahataoon. Kunta-alalla on voimaa allekirjoitetut työ- ja virkaehtoopimuket vuoille Sopimukaui päättyy Hoitoalaa edutavan Tehyn opimu on voimaa vielä vuoden 2011 loppuun ja e toiminee epäviralliena taomääritykenä muiden liittojen palkankorotutavoitteille. Soiaaliturva- ja eläkevakuutumakut ekä muut henkilöivukutannuket ovat n. 33,3 %. Vuoden 2010 aluta lukien Kela-maku poituu kokonaan kuntatyönantajalta. Sen ijaan työnantajan työttömyyvakuutumakuun tulee 0,2 %:n korotu. Eläkemenoperuteiet makut on varattu Kuntien eläkevakuutuken luettelon mukaiina. JIK:iin iirtyvien henkilöiden eläkevatuu jäi kunnalle iltä oin kuin palvelu on uoritettu kunnaa. Vuoden 2010 kokonaipalkkaumma on 17,8 milj. euroa ja oiaalikutannuket 5,9 milj. euroa. Työlliyyvaroin palkattujen, koululaiten, keätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden palkkaamieen on varattu määräraha palvelutoimintojen tuloalueelle työlliyyden hoidon tuloykikköön. Kuntayhtymien menot Kuntayhtymien käyttötalouden menoihin iältyvät euraavat makuouudet: i Ammatillien koulutuken kunta-yhtymät aavat toimintaana valtiolta täyden ykikköhinnan mukaien rahoituken liättynä 10 %:n invetointiliällä. Tämän n. ylläpitäjä-mallin mukaan ei enää ole erikeen määräytyvää kotikuntaouutta. Jäenkuntien uorituvelvolliuudeta kuntayhtymän menoihin on ovittu peruopimukia. Avutumäärärahat Talouarvioa oa avutumäärärahoita on idottu tietyille avututen aajille, oittain avutuket ovat toimielimen päätettäviä olevina yhteiummina. Lautakunnat päättävät avututen jaota myönnetyn euromäärän rajoita. Verotulot Verotulojen perutana oleva kunnan tuloveroproentti on 19,50. Verotulot muodotuvat aniotulon verotuketa eli kunnalliveron tuotota, yhteiöveron jako-ouudeta ekä kiinteitöverota. Kunnalliveron tuotoki on arvioitu v yht. 17,4 milj.euroa. 22

23 Talouarvio Kuntaliitto on päivittänyt kuntien verotulojen ennutekehikon. Sekä vuoden 2010 että vuoien oalta tuloverokehityken arviointi on erittäin vaikeaa johtuen ennen kaikkea työlliyytilanteen epävarmuudeta. Kunnalliveron veropohjan oalta talouuunnitelmakaudella koko kanantalouden palkkaumman kavun on arvioitu olevan vuoittain negatiivinen. Aniotulojen arvioidaan alenevan eni vuonna 0,9 % ja vuoina edelleen 0,8 %/vuoi. Kunnalliverotuken tulota tehtävät vähennyket nouevat eni vuonna eläke-tulovähennyken, peruvähennyken ja työtulovähennyken korotuten vuoki. Vähennyten kavun vaikutu on merkittävä eli Jalajärven oalta n. 4,0 milj. euroa. Veromenetyket (n euroa) kompenoidaan liäämällä valtionouukia vataavalla ummalla. Verovuoden 2009 makuun pantavan veron arvioidaan kavavan edellietä vuodeta 0,8 %. Seuraavan verovuoden makuun pantava vero vähenee 5,7 %. Vuonna 2011 makuun pantavan kunnalliveron arvioidaan edelleen alenevan 1,3 % huolimatta tuloveroproentin 1 %:n korotuketa. Vuoden 2012 oalta makuun pantava kunnallivero olii uunnilleen vuoden 2012 taolla. Kunnalliveron tilityten muutokeen vaikuttaa kuntaryhmän verovuoden 2009 jako-ouuden ennakoitu kohoaminen johtuen viime vuoien hyvätä tulokehityketä. Kiinteitöveroproentit on vahvitettu (kv ) vuodelle 2010 euraavina: i vakituiet aunnot 0,50 % i muut kuin vakituiet aunnot 1,00 % i yleinen kiinteitövero 0,80 % i yhdity- ja eurantalot (Kiinteitöverolaki 13a ) 0,00 % Kiinteitöveron tuotto on n euroa iten, että yleien kiinteitöveron tuotto on euroa, vakituiten auntojen euroa ja muun kuin vakituien aunnon veron euroa. Yhteiöveron tuotoki on Jalajärven kunnan oalta arvioitu v yht euroa. Tuottoa liää v toteutettu kuntien jako-ouuden väliaikainen noto 32,03 proenttiin. Korotu poituu v Valtionouudet Valtionouujärjetelmä muuttuu vuoden 2010 alua merkittäväti. Soiaali- ja terveypalvelujen ekä ei- ja peruopetuken, kirjato- ja kulttuuripalvelujen valtionouudet maketaan n. yhden putken mallin valtionouutena. Muut ivitytoimen valtionouudet maketaan yhden putken mallin ulkopuoliena valtionouutena. Uuditu toteutetaan kutannuneutraaliti valtion ja kuntien keken ekä myö kuntien keken. Kutannuneutraaliuuden takia valtionouukien kokonaiuuteen iältyy erilaiia kompenaatioeriä. Valtionouudet eivät liäänny vuodelle 2010 lähekään yhtä paljon kuin kuluvalle vuodelle. Vuoden 2010 valtionouukia liää jonkin verran verotulojen menetyten (vähennyten kavun) hyvittäminen. Makut Makuja ja myyntituottoja kertyy vuoden 2009 tilinpäätöennuteen mukaan yhteenä noin 7,2 milj. euroa. Vuonna 2010 makuja ja myyntituloja arvioidaan kertyvän 14,8 milj. euroa. kavu johtuu Jalajärven kunnan hallinnoiman lomitupalvelualueen huomattavata laajentumieta. Makut ja takat kootaan hallinnonaloittain yhdeki kirjaki ja jaetaan tiedoki talouarvion käittelyn yhteydeä. 23

24 Talouarvio Talouden taapainotu Kunnanhallitu on aettanut marrakuua 2009 palvelurakennetyöryhmän, jonka tehtävänä on valmitella maalikuun 2010 loppuun menneä eity n.1,1 miljoonan euron talouden taapainotuohjelmaki Arvioitu verotulo Jalajärvi ** 2010** 2011** 2012** Kiinteitövero Kunnallivero Yhteiövero Perutelut Verotulokertymä vuonna 2010 Aniotulovero (kunnalliveron tuotto) Yhteiövero Kiinteitövero Verotulot yhteenä Valtionouudet vuonna 2010 Yhden putken valtionouu Opetu- ja kulttuuritoimen muut valtionouudet Verovähennyten ja valtionouukien kompenaatio Valtionouudet yhteenä e e e e e e e e Lainanottoperiaatteet ja makuvalmiuden ylläpitäminen: * Kunnan lainakanta pidetään lainakutannurikien minimoimieki mahdolliimman monipuoliena. * Pitkäaikaita lainaa otetaan kunnanvaltuuton talouarvioa tai erillienä päätökenä hyväkymä enimmäimäärä vuodea. Lainanottovaltuudet näkyvät rahoitulakelmaa kohdaa pitkäaikaiten lainojen liäy. * Lainoita pyydetään pääääntöieti kirjalliet, vertailukelpoiet tarjouket, joiden pohjalta päätöket tehdään. Mikäli käytettäviä on riittävän ajantaainen lainakutannu-vertailu, voi lainanottopäätöken tehdä ilman erillitä, nimenomaan tätä lainanottoa varten toteutettua tarjoukierrota. * Makuvalmiuden ylläpitämieki kunnanhallitukelle tai kunnanhallituken päättämälle viranhaltijalle annetaan valtuudet ottaa tilapäiluottoa enintään euroa. 24

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-4 Kunnan perustehtävä ja visio 5-6 Strategiat. 7-11

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-4 Kunnan perustehtävä ja visio 5-6 Strategiat. 7-11 Talouarvio 2009 Talouuunnitelma 2009-2011 2011 Kunnanvaltuuto 17.12.2008 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-4 Kunnan perutehtävä ja viio 5-6 Strategiat. 7-11 Talouarvio ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1-2 4-7 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tulos-, rahoitus- ja tasetarkastelu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1-2 4-7 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tulos-, rahoitus- ja tasetarkastelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8 Luottamuhenkilöorganiaatio

Lisätiedot

Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio...

Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio... Jalajärven kunta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8

Lisätiedot

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI KILPAILUKYKYÄ INVESTOIJILLE JA YRITYKSILLE Jäämeren rautatie parantaa yrityten ja invetoijien toimintamahdolliuukia arktiella alueella. Uuia

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 28733/2015 Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimitupalvelu 1. Hankintaykikön perutiedot Hankintaykikkö: Heli Mäkinen Suomi puh. +358 206154012 Tarjouket lähetettävä: Tarjou tai

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet Suomen Akatemian tutkimuohjelma ketävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) 2006 2010 KETJU lyhyeti Tuotanto ja tuotteet vaikuttavat ympäritöön

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan Suomen Akatemian tietotekniikan oveltamita tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009 Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennu- ja automaatiotekniikkaan -tutkimuohjelma Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennuja

Lisätiedot

KITARA -tutkimusohjelma

KITARA -tutkimusohjelma KITARA -tutkimuohjelma RAHOITETTAVAT HANKKEET Liikenneympäritön 3D-mallinnu Ernvall Timo, Teknillinen korkeakoulu Chen Ruizhi, Geodeettinen laito Haggrén Henrik, Teknillinen korkeakoulu Hyyppä Juha, Geodeettinen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kiireell. lk. Vastuutaho. Liikennevirasto 1 (III) Hämeen seudun lisäraiteet - tilantarvetarkastelu, esiselvitys,

Kiireell. lk. Vastuutaho. Liikennevirasto 1 (III) Hämeen seudun lisäraiteet - tilantarvetarkastelu, esiselvitys, Kanta-Hämeen lj - kehittämiohjelma - 1. kiireelliyyluokan hankkeet iyyluokat: 1 = käynnity v. 2009-2013, 2 = v. 2014-2019, 3 = v. 2020- Portaat: I= kyyntään vaikuttaminen, II= nykyien infran tehokkaampi

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT JA TVISTELMÄ...3 1.1. SUUNNITTELUALUE...3 1.2. KAAVAN TARKOITUS...3 1.3. KAAVAN PÄÄSISÄLTÖ...3

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema

RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema RUOSO RUOSO HIL VRSTO V2 LJUS Liikenne, maiema 12/2012 Heimo ekiaari RUOSO V2: LJUS Liikenne, maiema SISÄLLYSLUTTLO 1. IVISTLMÄ 2. SUUITTLU ULU 3. YYL Ruokakeko ykytilanteen katuverkko 4. TULVISUUS Ruokakeko

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot