Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12"

Transkriptio

1 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma

2 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma Kunnanvaltuuto Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan perutehtävä ja viio 6-7 Strategiat Talouarvio ja talouuunnitelma Kuntakonernin tavoitteet Invetoinnit Kunnanhallitu 32 Kh, Elinkeinopalvelut Makuouudet Kh, Hallinto- ja taloupalvelut Kh, Maaeutulautakunta Kh, Lomitupalvelut Kh, Soiaalipalvelut JIK-Tilaajalautakunta ja JIK-otot Koulutulautakunta, varhaikavatu Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Kunnallitekniet palvelut, tulolakelma 64 Ammatillinen aikuikoulutukeku Virat ja toimet Talouarvioaetelma Talouarvion täytäntöönpano-ohjeet Liitteet Jalajärven kunta

3 Eko Kalevi Juntunen kunnanjohtaja BUDJETTIVUOSI 2010: Toiminta on tehokata, mutta verotulot lakevat nopeati Muutaman hyvän talouvuoden jälkeen on yntynyt illuuio, että kuntataloudea menee hyvin ja voimme liätä palveluja tarvitematta harkita nykyitä palvelurakennetta. Nyt on herättävä nopeati todelliuuteen, jotta voimme reagoida muuttuneeeen toimintaympäritöön. Elämme nyt, niin Suomea kuin kanainvälietikin, vaativien haateiden aikaa. Sen aiheuttaa maapallolla valliteva rakennemuuto, jota vauhdittaa finanikriiitä alkanut yleimaailmallinen taloudellinen yvä taantuma. Kanainvälinen taloudellinen alamäki on kätkenyt länimaita vaivaavat monet ongelmat. Finanikriii nopeutti rakennemuutota Maailmaa ja Suomea on käynniä voimaka rakennemuuto, joa vähemmän tuottava ja helpoti iirrettäviä oleva tuotanto iirtyy halvemman tuotantokutannuten maihin ja ennen kaikkea Aaiaan. Siirtymitä ja rakennemuutota vauhdittavat Aaian maiden kavava kekiluokka, joka ruokkiin iellä tapahtuvaa kulututa. Se aiheuttaa voimakkaan kyynnän kavun, jolloin yrityten on helppoa iirtyä inne markkinoiden äärelle ja tuoda Eurooppaan täällä tarvittavia tuotteita. Aaian maat ovat tuloa kehitykeään iihen vaiheeeen, miä eimerkiki Suomi oli luvulla, mutta nyt kehity tapahtuu tietenkin nykyaikaiin keinoin. Suurempana näkökulmana voidaan tuoda eille e, että länimainen kehityken elinkaari on tullut vaiheeeen, joa tuottavuu ei nykyiin kontein enää kava. Ainoa keino notaa tuottavuutta on entien toiminnan tehotaminen. Sillä keinolla ei kuitenkaan kauan voi edetä, vaan länimaiden on pytyttävä kehittämään kokonaan uudenlaita tuotantoa, joilla tuottavuutta voitaiiin notaa kokonaan uudelle taolle. Se tarkoittaa eräänlaita kvanttihyppyä tulevaiuuteen. Yleenä kvanttiloikka on pytytty tekemään illoin, kun ihminen on löytänyt uuden energian tuotanto- ja käyttömuodon. Aiemmin tällaiia kvanttiloikkia on tapahtunut eimerkiki, kun höyryvoima, 3

4 ähkövoima, öljy tai atomivoima on otettu käyttöön. Onko euraava kehityhyppy vedyn valjataminen jokapäiväieen käyttöön, joka myö ratkaiii aateongelmat ja puhtauden? Suurena globaalina haateena, mutta ihmiten jokapäiväieen toimintaan vaikuttavana, on ilmatonmuutoken torjuminen ja aateiiin liittyvät ongelmat. Kaikkiin näihin haateiiin on pytyttävä vataamaan tilanteea, joa on nuori ja noueva Itä ja vaura ja vanheneva Läni. Lännen haateena ovat kavavat kulut, heikkenevä kriittinen maa ja kyllätyneet markkinat. Verotulot hupenevat nopeati Jalajärven kunnan akuuttina haateena on verotulojen nopea väheneminen tänä vuonna, joka jatkuu vielä eni vuonna. Näyttää, että vielä ei ymmärretä kuntakentällä verojen vähenemien yvyyttä. Meillä inänä palvelutuotanto on toiminut laadukkaati ja koko maankin taolla tehokkaati, mutta jo tulot menevät, niin tehokkuu ei enää riitä, vaan tarvitaan rakennemuutokia. Verotulojen tippumien tautalta löytyy yrityten toiminnan hiipuminen ja työttömyyden kavu, mikä taaen vaikuttaa toimeentulomenojen kavuun kuntapuolella. Hieman pidemmällä aikavälillä kuntaektorin haateena tulevat väetön vanhenemieta johtuvat muutopaineet, kun työvoimaa jää eläkkeelle. Silloin tarvitaan uuia ja oaavia työntekijöitä, illä lähe kaikki vapautuva työvoima tarvittaiiin työhön kuntaektorille. Se ei ole kuitenkaan mahdollita kanakunnan menetymien kannalta, vaan tämä aiheuttaa kuntien toiminnan tehotami- ja tuottavuuden notamitarpeiiin. Väetön ikääntymien toinen puoli on hoito- ja hoivatarpeen kavu, mitä aiheutuu kunnalle liääntyvät kutannuket. Valtuuto linjai tulevaiuutta Valtuuton trategiaeminaaria linjattiin lähiajan kekeiimpiä haateita, joita ovat: - Vanhuten kodinomaien palvelun kehittäminen luo viihtyiyyttä ja turvalliuutta vanhuten elämän ehtooeen. - Ennakoiva terveyden editäminen parantaa ihmiten elämän laatua ja hyvinvointia. - Kouluverkon hallittu yhditäminen antaa liikkumavaraa talouteen. Opetuken taon turvaaminen tapahtuu, niin että panotetaan opetuken laatuun ja iältöihin. - On huomattava tukipalveluiden uudet toimintatavat ja mahdolliuudet. Sitran valtakunnallinen toteutumalli antaa myö pienelle kunnalle mahdolliuuden päätä hyötymään uurtuotannon eduita. 4

5 - Verotulojen turvaamieki ekä elämän voiman takaamieki kunnaa pyritään aamaan liää aukkaita kuntaan. Tää tarkoitukea on panotettu auntotuotantoon. - Kaiken kunnan menetyken perutana on oltava talouden kunnoapito, e luo ukoa tulevaiuuteen. Lääkkeet ovat vahvoja ja maituvat pahalta Valtiovalta tekee varmati ueana tulevana vuotena alijäämäiiä tilinpäätökiä ja joutuu ottamaan liää velkaa toimintana rahoittamieki. Se luo varmati paineita kuntatalouden kiritämieen. Kunnan on yytä varautua myö ite omilla teoillaan tehokkaaeen toimintaan. Kunnan budjetti on laadittu ajatukella, että nyt notetaan kiinteitöveroa, jolla aadaan noin liää tuloja. Tuloveroproentti pidetään ennallaan 19, 50 %. Kunnan tulo näiden toimien jälkeen on arviolta 1,6 milj. alijäämäinen. Siki on tehtävä taloudentaapainottamiohjelma maalikuun loppuun menneä. Tätä varten taapainottamityöryhmä pyrkii löytämään tarvittavat ratkaiut tehokkaampaan palvelujen tuotantoon. Tämä tarkoittaa noin 1 milj. euron äätöjen etimitä. Jo taloudellinen tilanne äilyy nyt arvioidun kaltaiena, tarvitaan vuoden päätä tuloveroproentin noto yhdellä proenttiykiköllä. Nyt tarvitaan rohkeutta nähdä toiaiat ja hyväkyä tehtävät ratkaiut kuten vaikeat ajat edellyttävät. Vaikeina aikoina menetyvät ne, jotka näkevät vaikeaa tilanteeakin mahdolliuuden muutokeen. Vaikka uuria haateita on odotettavia lähiajan taivaalla, niin on uhtauduttava optimitieti. Sehän tarkoittaa vain itä, että meidän on uudituttava, innovoitava ja kehityttävä. 5

6 PERUSTEHTÄVÄ Jalajärvellä ihimiille maharollitetahan paremmat elämien erellytyket ku muolla. Me pirämmä huolta ittetämmä ja toiitamma. Yleenä me ei tarvita muita, mutta oaamma teherä yhteityötä tarvittae. 6

7 VISIO Jalajärvi on ennakkoluulottoman, ittellien ja yrittävän ihmien kunta. Se tarjoaa kuntalaiille tehokkaati tuotetut laadukkaat perupalvelut, joiden kehittämieen kuntalaiet voivat oallitua. Jalajärvi on aktiivinen auinkunta ja tarjoaa aukkailleen virikkeellien ja avaran auinympäritön. Jalajärven ijainti runkoteiden 3 ja 19 riteykohdaa antaa erinomaiet kehittämimahdolliuudet kanainvälityvälle yritytoiminnalle. 7

8 Oaamien ja uuditumien trategiat Tavoite: Pidämme huolta työntekijöiden oaamieta ja ammattitaidota ekä kyvytä vatata tulevaiuuden haateiiin. Strategia: 1. Koulutu ja palkiteminen onnitumieta palkiteminen johtamien tukena työntekijöiden erityioaamien hyödyntäminen oaamirekiterin avulla työkierto ja uudelleen kouluttaminen oppiopimutoiminnan käyttö 2. Kehity- ja tulevaiuukekutelut 3. Houkutteleva työnantaja Henkilötön kehittäminen ja iäinen kouluttaminen avautuviin vakaneihin Kannutavan palkkauken käyttöönotto toiminnan tehotamien tukemiea Aloitepalkkiot, ideapalkkiot, innovaatioita ja kehityideoita palkiteminen Tavoitteita ja tulokita tiedottaminen Ajan taalla olevat tehtäväkuvauket Kehitykekutelut, tavoite- ja tulokekutelut. Hyvä iäinen vietintä ja tiedottaminen 8

9 Talouden trategiat Tavoite: Kunnan talou on taapainoa ja aukkaiden veroraitu kohtuullinen. Kunta voi tehdä kohtuulliet invetoinnit, lyhentää lainat ajallaan ekä kattaa tarpeelliet poitot. Kunta optimoi aukkaiden hyvinvoinnin tuottamalla mahdolliimman uuren hyvin voinnin mahdolliimman pienin kutannukin. Strategia: 1. Liää tuloja ja vähemmän menoja Ennakoiva reuriohjau (palvelut, eurot, henkilötö, tilat) Kutannutehoka toiminta (euroa/auka, euroa/työntekijä, euroa/ uorite, euroa/neliöt) ja kutannuten läpinäkyvyy Palvelurakenneelvity Hyvinvoinnin ubjektiiviet ja objektiiviet mittarit 3. Menetyvä elinkeinoelämä tuo liää tuloja, aukkaita ja hyvinvointia Tulorahoituken riittävyy Tp 2008 Ta 2009 Tot Ta 2010 T Toimintakate, milj.e -33,9-37,7-20,6-39,5-38,4 Vuoikate, milj.e 4,4 1,8 3,5 1,1 2,4 Toiminnan tulo, milj.e 2,1-0,3 2,2-1,2 0,1 Tuloveroproentti, % 19,5 19,5 19,5 19,5 20,5 Suht. velkaantuneiuu, % 33, ,8 26,1 35,9 Invetointien tulorahoitu, % 282, ,5 40,8 57,8 Toimintatuotot/-kulut, % 23, ,8 27,4 27,9 9

10 Toiminnalliten proeien trategiat Tavoite: Koko kunnan palveluproeien ennakkoluuloton kehittäminen. Laadukkaat palvelut tuotetaan laadukkaati ja vaikuttavati. Toiminnan järjetäminen punnitaan huolellieti toiminnalliita ja taloudelliita lähtökohdita. Strategia: 1. Vaihtoehdot palvelujen ja hallinnon järjetämieki palvelurakenneelvityken yhteydeä 2. Tehdään palvelutaopäätö palveluiden järjetämietä 3. Ulkoitaminen Tautojen elvity Laadun varmitu Riittävä kilpailu 4. Budjetin kokonaiuuden iäitäminen Jatkuva palveluntuotantovaihtoehtojen elvittely palvelualoittain - toiminnan tehotaminen toimintatapoja muuttamalla - vertailu naapurikuntiin - iäinen kekittäminen - yhdity - liikelaito - ulkoitu Yhteityöelvityket JIK-perupalveluliikelaitokuntayhtymän laaduka ja tehoka toiminta. Budjetin toiminnan ja talouden tavoitteiden muuttaminen ykikkötaon tavoitteiki - raportointi, analyointi, reagointi ja tiedottaminen 10

11 Aiakkuutrategiat Tavoite: Palveluiden kehittämieä otetaan huomioon kanainvälityvän, muuttuvan toimintaympäritön ja aiakakunnan tarpeet. Ihmiillä on valta ja vatuu omata elämätään. Aukata tuetaan oikea-aikaiella palvelulla, joa korotuu kohdennettavuu, tarveohjau, määräaikaiuu, uunnitelmalliuu, arvioitavuu ja läpinäkyvyy. Strategia: 1. Aiakata tuetaan itenäieen elämään palvelut tarpeen mukaan aiakkuuden määräaikaiuu ja uunnitelmalliuu 2. Hyvät palvelut ja palvelukäytännöt kyyntä ja tarjonta mitoituken peruteena palvelulupau kunnan tarjoamita palveluita Palvelulupauket Lakiääteiten palvelujen määrittely ja tiedottaminen Selvitetään ja analyoidaan aiakkaiden palvelujen käyttö elämän eri vaiheia. 11

12 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Vetovoima Kunnan ja yrityten yhteimarkkinointi Yrittäjyyteen kannutaminen Hyvät perupalvelut, joutava päätökenteko Yritytoiminta, työpaikat Alkutuotannon kehittäminen Jalotava korkean oaamien teolliuu Sijainnita hyötyvien toimintojen kehittäminen Työvoiman koulutu Yrittäjyykavatuken kehittäminen Työharjoittelupaikat JAKKin koulutu- ja kehittämipalvelut Valtateiden liikennevirrat Jalajärven ijainnin hyödyntäminen Logitiikkaoaamien kehittäminen Vietintä ja markkinointi Aktiivinen tiedottaminen ja lehditöuhteiden hoitaminen Jalajärvi-brändi Siäinen vietintä, kanalaitiedottaminen Seutuyhteityön hyödyntäminen Aukatrategiet toimenpiteet Vuokra-auntojen aukaluku kavuun Uuien auntoalueiden rakentaminen Senioriaumien kehittäminen 12

13 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA Kunnan alue, väetö ja työpaikat Jalajärven kunta ijaitee Etelä-Pohjanmaalla, Läni-Suomen lääniä. Naapurikuntia ovat Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Kihniö, Parkano ja Karvia. Kunnan kokonaipinta-ala on 829,9 km², jota maapinta-ala on 821,5 km². Maakuntajaoa kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon. Kunta kuuluu myö Suomenelän alueen kuntiin. Seinäjoen eutu on yhteitoiminta-alue, jonka muodotavat Seinäjoen, Kurikan ja Lapuan kaupungit ekä Ilmajoen ja Jalajärven kunnat. Seinäjoen kaupunkieutuun eli n. K8 kuntiin kuuluvat liäki Alavu, Kauhava ja Kuortane. Kunnan väkiluku oli Jalajärven kunnan ammatia toimivan väetön määrä v oli 3440, jota alkutuotannoa toimivia on 23,4%, jalotuelinkeinoia toimivia 23,4% ja palveluia toimivia 51,4 %. Työpaikkojen määrä kunnaa on n ja nettopendelöinti n Työvoima- ja elinkeinokekuken työvoimatilaton mukaan Jalajärven työvoiman määrä on 3743 henkilöä. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kanatalouden viidentoita vuoden kavuputki katkei v karulla tavalla. Kekimääräinen kanantuotteen 3,6 %:n vuoikavu kääntyi yhden vuoden aikana n. 5-7 %:n lakuun. Kokonaituotanto laki alkuvuoden aikana 10 % ja vientivetoien teolliuuden laku oli 15 % edellieen vuoteen verrattuna. Eni vuoden oalta VVM ennutaa kokonaituotannon kavuki Suomen oalta 0,3 %. Vietit maailmantalouden elpymietä ja maailman kaupan piritymietä ovat tällä hetkellä ritiriitaiia. Työttömyyateen ennutetaan nouevan vuoden 2010 aikana yli kymmenen proentin, peimitiimpien arvioiden mukaan jopa 14:ään proenttiin. Kuntatalou vuoina Kuntien talouden neljännevuoitilaton mukaan kuntien toimintamenot kavoivat kuluvan vuoden enimmäiellä vuoipuolikolla 6 % verrattuna edellien vuoden vataavaan ajanjakoon. Kavun tautalla on ennen kaikkea edellien opimukierroken palkkaratkaiuita johtuva henkilötömenojen voimaka kavu. Kuntatyönantajan Kela maku poituu eni vuoden alua kokonaan, mutta kuntatyönantajan työttömyyvakuutumaku kohoaa amata ajankohdata lukien. Kunta-alan nykyiten opimuten voimaaoloaika päättyy Tehy opimuta lukuun ottamatta tammikuun 2010 lopua. Uudet opimuket ovat kunta-alalla täyin auki ja niitä kokevat neuvottelut käydään erittäin haatavaa taloutilanteea. Eni vuonna palkkaumman kavuvauhti hidatuu. Anioindeki kohonnee kuitenkin 2,5-3 % eni vuonnakin. Kunta-alan kutannutao kohoaa tänä vuonna 3 %. Eni vuonna perupalveluiden hintaindekin ennutetaan kohoavan 2 %. 13

14 Konerni KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tytäryhteiöt ja kuntayhtymät Konernitilinpäätökeen yhditetyt (kpl) Kiinteitö- ja auntoyhtiöt 8 Muut yhtiöt 3 Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteenä 17 Oakkuuyhteiöt A Oy Pukanrivi Jalajärven Pankkitalo Yhteenä 2 kpl Kuntakonerni (YLI 50%) KUNTAKONSERNI (Yli 50%) LÄMPÖ URHEILU- OY HALLI OY 97,7% 96 % UIMA- HALLI OY 86,3 % KUNTAYHTYMÄT * JIK * EP SHP * EPL * ESKOO * SEINÄJOEN KOULUTUS- KUNTAYHTYMÄ * VALTUUSTO/ HALLITUS * JIK-TILAAJA- LAUTAKUNTA * SIVISTYS * VAPAA-AIKA * TEKNINEN JALASJÄRVI (EMO) JAKK Kunnallinen liikelaito SÄÄTIÖT * AJO- HARJOIT- TELURATA- SÄÄTIÖ 80 % AS OY KETO- TIE 100% AS OY JOKI- PIINTIE 90,44% KIINTEISTÖYHTIÖT & ASUNTO-OSAKEYHTIÖT KI OY HAUTI- AISEN- TIE 100% KI OY PEN- TIN- LAMMI 100% KI OY PUS- KAN- PUISTO 100% KI OY ANTU- RA- RIVI 100% KI OY JALAS- PISNES KI OY LIIKE- RATI 100% 68,77% 14

15 Konerni KUNTAKONSERNI, tytäryhteiöjen tavoitteet Valtuuton talouarvioa tytäryhteiölle hyväkymät toiminnalliet ja taloudelliet tavoitteet, jotka raportoidaan kunnanvaltuutolle oavuoikatauken 1-7 ekä tilinpäätökertomuken yhteydeä. Liäki uppeampi raportointi kunnanjohtajalle neljännevuoittain. Kuntalain mukainen kunnallinen liikelaito JAKK liikelaito Henkilötö Tpe Vakituiet Määräaikaiet, ijaiet Yhteenä Muuto/kehity +/ Perutelut: Henkilötön muuto/kehity Määräaikaiten työuhteitten ouutta pyritään liäämään. JAKK Tunnuluvut Liikevaihto/hlö Liikevaihto Tilikauden tulo Sij. pääoman tuotto % Omavaraiuuate % Quick Ratio Myyntiaamiten kierton. Otovelkojen kiertonop. Opikelijatyöpäivät Henkilömäärä Perupääoman korko % Toimipaikkojen lkm Liikevaihto /otp Liikevaihto /m 2 TP , , ,63 10,05 71,77 3,87 18,57 51, ,00 Tpe 2009 TA , , ,00 1,50 70,00 2,00 30,00 32, ,00 287,00 285,00 2,00 10? 127, , Euribor 12 kk+0,1 10,00 116, , , , , , , ,26 2,70 1,20 68,00-2,00 4,50 2,50 23,00-7,00 32,00 0, , ,00 290,00 5, Euribor 12 kk+0,1 11,00 82, ,51 Muuto/ Kehity Euribor 12 kk+0,1 1,00-34,33 104,51 Perutelut: Toiminnan laajuuden muuto/kehity Kunnalle makettava ijoitetun perupääoman korko on v 2010 Euribor 12kk+0,1%. Valtuuton hyväkymät itovat erät JAKK:n talouarvioa: JAKK:n perupääoma ,41 Jalajärven kunnalle makettava perupääoman korko Euribor 12kk + 0,1 15

16 Konerni KUNTAKONSERNI, tytäryhteiöjen tavoitteet Valtuuton talouarvioa tytäryhteiölle hyväkymät toiminnalliet ja taloudelliet tavoitteet, jotka raportoidaan kunnanvaltuutolle oavuoikatauken 1-7 ekä tilinpäätökertomuken yhteydeä. Jalajärven Lämpö Oy Tunnuluvut TP 2008 Tpe 2009 Liikevaihto Sij. pääoman tuotto % 8,9 Tavoite TA 2010 Tilikauden tulo % liikevaihdota Omavaraiuuate % 38,9 Quick Ratio 1,30 Myyntiaamiten kierton. 59,80 Otovelkojen kiertonop. 108,80 Henkilömäärä 5,5 5,50 5,50 Liitetty rakennukanta m Paikallinen polttoaine % 95 Invetointitarve Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Lämmöntuotanto/v MWh Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Muuto/Kehity Aunto Oakeyhtiöt Tavoitteet Tunnuluvut Käyttöate % Tpe 2009 TA 2010 Lainamäärä Tpe 2009 TA 2010 Lainaa / Tpe 2009 aunto m2 TA 2010 Energialuokka Tpe 2009 TA 2010 Ki Oy A Oy Ki Oy Ki Oy Ki Oy Ki Oy Ki Oy A Oy Hauti- Jokipiintilammpuitrivpinerati Pentin- Pukan- Antura- Jala- Liike- Ketotie aien- tie 93 % 99 % 93 % 100 % 93 % 93 % 100 % 100 % 93 % 100 % 90 % 100 % 93 % 90 % 100 % 100 % , , , , , , ,20 607,45 474,76 134,29 357,94 732, D D D E D D C D D D D E D D C D Tavoitteet Jalajärven Uimahalli Oy Jalajärven Urheiluhalli Oy Kävijämäärä/v Tpe 2009 TA Tilikauden tulo Tpe /- 0 +/- 0 TA /-0 +/-0 Ajoharjoittelurataäätiö: Ajoharjoittelurataäätiö on jättänyt patentti- ja rekiterihallitukelle purkuhakemuken. Valtuuto hyväkynee prukumenettelyn Säätiön purku toteutunee vuoden 2010 alkupuolella. 16

17 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA TA 2009 NIMI TA KÄYTTÖTALOUS M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T INVESTOINNIT M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T RAHOITUS M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T KAIKKI YHTEENSÄ M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T SUUNNITELMAPOISTOT

18 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS TA TA TS TS Menot Tulot Netto MAASEUTUTOIMI Menot Tulot Netto LOMITUSTOIMI Menot Tulot Netto JIK-TILAAJALAUTAKUNTA Menot Tulot Netto SIVISTYSTOIMI Menot Tulot Netto VAPAA-AIKA Menot Tulot Netto TEKNINEN TOIMI Menot Tulot Netto KAIKKI YHTEENSÄ Menot Tulot Netto

19 Talouuunnitelma Talouuunnitelma TULOSLASKELMA EUROT!!! *=itovat TP TP TA (i. mrm) TA TA TA Toimintatuotot Myyntituotot Makutuotot Tuet ja avutuket Muut tuotot Toimintatuotot yht Henkilötökulut Palvelujen otot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avutuket Muut toimintakulut Toimintakulut yht TOIMINTAKATE *Verotulot *Valtionouudet Rahoitutuotot ja -kulut *Korkotuotot *Muut rahoitutuotot *Korkokulut *Muut rahoitukulut Rahoit.tuotot ja -kulut yht VUOSIKATE Poitot ja arvonalentumiet Suunnitelman muk. poitot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJ

20 Talouuunnitelma EUROT!!! Talouuunnitelma RAHOITUSLASKELMA * = itovat TP TP TA TA TA TA Varinaien toiminnan ja invetointien kaavirta (i.mrm) Toiminnan rahavirta Vuoikate Tulorahoituken korjauerät Tulorahoitu yhteenä Invetointien rahavirta Invetointimenot Rahoituouudet invetointeihin Pyyvien vataavien hyöd.luovututu Invetoinnit yhteenä Toiminnan ja invetointien rahavir Rahoituken rahavirta Antolainauken muutoket *Antolainaaamiten liäy *Antolainaaamiten vähenny Antolainauken muutoket yht *Lainakannan muutoket Pitkäaikaiten lainojen liäy Pitkäaikaiten lainojen väh Lyhytaikaiten lainojen muuto *Lainakannan muutoket yht Oman pääoman muutoket Muut makuvalmiuden muutoket Toim.ant.varojen ja po:n muutoket Vaihto-omaiuuden muuto Saamiten muuto Korottomien velkojen muuto Muut makuvalm. muutoket yht Rahoituken rahavirta Rahavarojen muuto Rahavarojen muuto

21 Talouarvio TALOUSARVIOASIAKIRJAT JA TALOUSARVION SITOVUUS Kunnanvaltuuto vahvitaa talou-uunnitelman enimmäien vuoden (2010) talouarviona noudatettavaki ja talouuunnitelman ohjeelliena noudatettavaki. Kunnanvaltuuto päättää määrärahat tuloalueittain ja toiminnalliet tavoitteet toimielimittäin. Määrärahat myönnetään toimielimille, jotka jakavat edelleen käyttöuunnitelmien hyväkymipäätökillä tulo- ja menomäärärahat ja toiminnalliet tavoitteet tuloalueilla ja tuloykiköille. Talouarvioa ja -uunnitelmaa olevat *:llä merkityt määrä- ja laatutavoitteet on aetettu itoviki tavoitteiki. Käyttötalouden määrärahat ovat i kunnanvaltuutoon nähden itovia tuloaluetaoiina kokonaimenoina ja kokonaituloina i tuloalueeta vataavaan toimielimeen nähden itovia tuloykikön kokonaimenoina ja tuloina i JAKK (Jalajärven Ammatillinen Aikuikoulutukeku) iältyy talouarviokirjaan Kuntalain mukaiena kunnalliena liikelaitokena. Kunnanvaltuuto on aettanut aikuikoulutukekukelle taloudelliet ja toiminnalliet tavoitteet, jotka on eitetty talouarviokirjan ivulla 65. Invetointioan määrärahat ovat itovia kunnanvaltuutoon nähden i talonrakennuken alueella kohteittain i kunnallitekniikan ja vei- ja viemärilaitoken rakennukohteet invetointiryhmänä, paiti euroa ja itä uuremmat hankinnat kohteittain i irtain omaiuu talouarvion erittelytaoiena i arvopaperit invetointiryhmänä, paiti yli euron hankinnat hankkeittain. Invetointioan hankkeiden toteutuminen on valtionouutta aavien kohteiden oalta ehdollinen niin, että toteuttamien aloittaminen edellyttää valtionouupäätöken. Soiaali- ja terveytoimien ekä opetu- ja kulttuuritoimen (oppilaitoten, liikuntarakentamien ja kirjaton) perutamihankkeiiin haetaan valtionouutta. Valtionouuden hakeminen edellyttää hankeuunnittelua ja kutannuarviota. 21

22 Talouarvio TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEET Palkat ja henkilötömenot Palkkakutannuten mitoituperuteena on käytetty 2,5 %:n korotuta vuoden 2009 budjetin palkkamäärärahataoon. Kunta-alalla on voimaa allekirjoitetut työ- ja virkaehtoopimuket vuoille Sopimukaui päättyy Hoitoalaa edutavan Tehyn opimu on voimaa vielä vuoden 2011 loppuun ja e toiminee epäviralliena taomääritykenä muiden liittojen palkankorotutavoitteille. Soiaaliturva- ja eläkevakuutumakut ekä muut henkilöivukutannuket ovat n. 33,3 %. Vuoden 2010 aluta lukien Kela-maku poituu kokonaan kuntatyönantajalta. Sen ijaan työnantajan työttömyyvakuutumakuun tulee 0,2 %:n korotu. Eläkemenoperuteiet makut on varattu Kuntien eläkevakuutuken luettelon mukaiina. JIK:iin iirtyvien henkilöiden eläkevatuu jäi kunnalle iltä oin kuin palvelu on uoritettu kunnaa. Vuoden 2010 kokonaipalkkaumma on 17,8 milj. euroa ja oiaalikutannuket 5,9 milj. euroa. Työlliyyvaroin palkattujen, koululaiten, keätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden palkkaamieen on varattu määräraha palvelutoimintojen tuloalueelle työlliyyden hoidon tuloykikköön. Kuntayhtymien menot Kuntayhtymien käyttötalouden menoihin iältyvät euraavat makuouudet: i Ammatillien koulutuken kunta-yhtymät aavat toimintaana valtiolta täyden ykikköhinnan mukaien rahoituken liättynä 10 %:n invetointiliällä. Tämän n. ylläpitäjä-mallin mukaan ei enää ole erikeen määräytyvää kotikuntaouutta. Jäenkuntien uorituvelvolliuudeta kuntayhtymän menoihin on ovittu peruopimukia. Avutumäärärahat Talouarvioa oa avutumäärärahoita on idottu tietyille avututen aajille, oittain avutuket ovat toimielimen päätettäviä olevina yhteiummina. Lautakunnat päättävät avututen jaota myönnetyn euromäärän rajoita. Verotulot Verotulojen perutana oleva kunnan tuloveroproentti on 19,50. Verotulot muodotuvat aniotulon verotuketa eli kunnalliveron tuotota, yhteiöveron jako-ouudeta ekä kiinteitöverota. Kunnalliveron tuotoki on arvioitu v yht. 17,4 milj.euroa. 22

23 Talouarvio Kuntaliitto on päivittänyt kuntien verotulojen ennutekehikon. Sekä vuoden 2010 että vuoien oalta tuloverokehityken arviointi on erittäin vaikeaa johtuen ennen kaikkea työlliyytilanteen epävarmuudeta. Kunnalliveron veropohjan oalta talouuunnitelmakaudella koko kanantalouden palkkaumman kavun on arvioitu olevan vuoittain negatiivinen. Aniotulojen arvioidaan alenevan eni vuonna 0,9 % ja vuoina edelleen 0,8 %/vuoi. Kunnalliverotuken tulota tehtävät vähennyket nouevat eni vuonna eläke-tulovähennyken, peruvähennyken ja työtulovähennyken korotuten vuoki. Vähennyten kavun vaikutu on merkittävä eli Jalajärven oalta n. 4,0 milj. euroa. Veromenetyket (n euroa) kompenoidaan liäämällä valtionouukia vataavalla ummalla. Verovuoden 2009 makuun pantavan veron arvioidaan kavavan edellietä vuodeta 0,8 %. Seuraavan verovuoden makuun pantava vero vähenee 5,7 %. Vuonna 2011 makuun pantavan kunnalliveron arvioidaan edelleen alenevan 1,3 % huolimatta tuloveroproentin 1 %:n korotuketa. Vuoden 2012 oalta makuun pantava kunnallivero olii uunnilleen vuoden 2012 taolla. Kunnalliveron tilityten muutokeen vaikuttaa kuntaryhmän verovuoden 2009 jako-ouuden ennakoitu kohoaminen johtuen viime vuoien hyvätä tulokehityketä. Kiinteitöveroproentit on vahvitettu (kv ) vuodelle 2010 euraavina: i vakituiet aunnot 0,50 % i muut kuin vakituiet aunnot 1,00 % i yleinen kiinteitövero 0,80 % i yhdity- ja eurantalot (Kiinteitöverolaki 13a ) 0,00 % Kiinteitöveron tuotto on n euroa iten, että yleien kiinteitöveron tuotto on euroa, vakituiten auntojen euroa ja muun kuin vakituien aunnon veron euroa. Yhteiöveron tuotoki on Jalajärven kunnan oalta arvioitu v yht euroa. Tuottoa liää v toteutettu kuntien jako-ouuden väliaikainen noto 32,03 proenttiin. Korotu poituu v Valtionouudet Valtionouujärjetelmä muuttuu vuoden 2010 alua merkittäväti. Soiaali- ja terveypalvelujen ekä ei- ja peruopetuken, kirjato- ja kulttuuripalvelujen valtionouudet maketaan n. yhden putken mallin valtionouutena. Muut ivitytoimen valtionouudet maketaan yhden putken mallin ulkopuoliena valtionouutena. Uuditu toteutetaan kutannuneutraaliti valtion ja kuntien keken ekä myö kuntien keken. Kutannuneutraaliuuden takia valtionouukien kokonaiuuteen iältyy erilaiia kompenaatioeriä. Valtionouudet eivät liäänny vuodelle 2010 lähekään yhtä paljon kuin kuluvalle vuodelle. Vuoden 2010 valtionouukia liää jonkin verran verotulojen menetyten (vähennyten kavun) hyvittäminen. Makut Makuja ja myyntituottoja kertyy vuoden 2009 tilinpäätöennuteen mukaan yhteenä noin 7,2 milj. euroa. Vuonna 2010 makuja ja myyntituloja arvioidaan kertyvän 14,8 milj. euroa. kavu johtuu Jalajärven kunnan hallinnoiman lomitupalvelualueen huomattavata laajentumieta. Makut ja takat kootaan hallinnonaloittain yhdeki kirjaki ja jaetaan tiedoki talouarvion käittelyn yhteydeä. 23

24 Talouarvio Talouden taapainotu Kunnanhallitu on aettanut marrakuua 2009 palvelurakennetyöryhmän, jonka tehtävänä on valmitella maalikuun 2010 loppuun menneä eity n.1,1 miljoonan euron talouden taapainotuohjelmaki Arvioitu verotulo Jalajärvi ** 2010** 2011** 2012** Kiinteitövero Kunnallivero Yhteiövero Perutelut Verotulokertymä vuonna 2010 Aniotulovero (kunnalliveron tuotto) Yhteiövero Kiinteitövero Verotulot yhteenä Valtionouudet vuonna 2010 Yhden putken valtionouu Opetu- ja kulttuuritoimen muut valtionouudet Verovähennyten ja valtionouukien kompenaatio Valtionouudet yhteenä e e e e e e e e Lainanottoperiaatteet ja makuvalmiuden ylläpitäminen: * Kunnan lainakanta pidetään lainakutannurikien minimoimieki mahdolliimman monipuoliena. * Pitkäaikaita lainaa otetaan kunnanvaltuuton talouarvioa tai erillienä päätökenä hyväkymä enimmäimäärä vuodea. Lainanottovaltuudet näkyvät rahoitulakelmaa kohdaa pitkäaikaiten lainojen liäy. * Lainoita pyydetään pääääntöieti kirjalliet, vertailukelpoiet tarjouket, joiden pohjalta päätöket tehdään. Mikäli käytettäviä on riittävän ajantaainen lainakutannu-vertailu, voi lainanottopäätöken tehdä ilman erillitä, nimenomaan tätä lainanottoa varten toteutettua tarjoukierrota. * Makuvalmiuden ylläpitämieki kunnanhallitukelle tai kunnanhallituken päättämälle viranhaltijalle annetaan valtuudet ottaa tilapäiluottoa enintään euroa. 24

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot