Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12"

Transkriptio

1 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma

2 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma Kunnanvaltuuto Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan perutehtävä ja viio 6-7 Strategiat Talouarvio ja talouuunnitelma Kuntakonernin tavoitteet Invetoinnit Kunnanhallitu 32 Kh, Elinkeinopalvelut Makuouudet Kh, Hallinto- ja taloupalvelut Kh, Maaeutulautakunta Kh, Lomitupalvelut Kh, Soiaalipalvelut JIK-Tilaajalautakunta ja JIK-otot Koulutulautakunta, varhaikavatu Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Kunnallitekniet palvelut, tulolakelma 64 Ammatillinen aikuikoulutukeku Virat ja toimet Talouarvioaetelma Talouarvion täytäntöönpano-ohjeet Liitteet Jalajärven kunta

3 Eko Kalevi Juntunen kunnanjohtaja BUDJETTIVUOSI 2010: Toiminta on tehokata, mutta verotulot lakevat nopeati Muutaman hyvän talouvuoden jälkeen on yntynyt illuuio, että kuntataloudea menee hyvin ja voimme liätä palveluja tarvitematta harkita nykyitä palvelurakennetta. Nyt on herättävä nopeati todelliuuteen, jotta voimme reagoida muuttuneeeen toimintaympäritöön. Elämme nyt, niin Suomea kuin kanainvälietikin, vaativien haateiden aikaa. Sen aiheuttaa maapallolla valliteva rakennemuuto, jota vauhdittaa finanikriiitä alkanut yleimaailmallinen taloudellinen yvä taantuma. Kanainvälinen taloudellinen alamäki on kätkenyt länimaita vaivaavat monet ongelmat. Finanikriii nopeutti rakennemuutota Maailmaa ja Suomea on käynniä voimaka rakennemuuto, joa vähemmän tuottava ja helpoti iirrettäviä oleva tuotanto iirtyy halvemman tuotantokutannuten maihin ja ennen kaikkea Aaiaan. Siirtymitä ja rakennemuutota vauhdittavat Aaian maiden kavava kekiluokka, joka ruokkiin iellä tapahtuvaa kulututa. Se aiheuttaa voimakkaan kyynnän kavun, jolloin yrityten on helppoa iirtyä inne markkinoiden äärelle ja tuoda Eurooppaan täällä tarvittavia tuotteita. Aaian maat ovat tuloa kehitykeään iihen vaiheeeen, miä eimerkiki Suomi oli luvulla, mutta nyt kehity tapahtuu tietenkin nykyaikaiin keinoin. Suurempana näkökulmana voidaan tuoda eille e, että länimainen kehityken elinkaari on tullut vaiheeeen, joa tuottavuu ei nykyiin kontein enää kava. Ainoa keino notaa tuottavuutta on entien toiminnan tehotaminen. Sillä keinolla ei kuitenkaan kauan voi edetä, vaan länimaiden on pytyttävä kehittämään kokonaan uudenlaita tuotantoa, joilla tuottavuutta voitaiiin notaa kokonaan uudelle taolle. Se tarkoittaa eräänlaita kvanttihyppyä tulevaiuuteen. Yleenä kvanttiloikka on pytytty tekemään illoin, kun ihminen on löytänyt uuden energian tuotanto- ja käyttömuodon. Aiemmin tällaiia kvanttiloikkia on tapahtunut eimerkiki, kun höyryvoima, 3

4 ähkövoima, öljy tai atomivoima on otettu käyttöön. Onko euraava kehityhyppy vedyn valjataminen jokapäiväieen käyttöön, joka myö ratkaiii aateongelmat ja puhtauden? Suurena globaalina haateena, mutta ihmiten jokapäiväieen toimintaan vaikuttavana, on ilmatonmuutoken torjuminen ja aateiiin liittyvät ongelmat. Kaikkiin näihin haateiiin on pytyttävä vataamaan tilanteea, joa on nuori ja noueva Itä ja vaura ja vanheneva Läni. Lännen haateena ovat kavavat kulut, heikkenevä kriittinen maa ja kyllätyneet markkinat. Verotulot hupenevat nopeati Jalajärven kunnan akuuttina haateena on verotulojen nopea väheneminen tänä vuonna, joka jatkuu vielä eni vuonna. Näyttää, että vielä ei ymmärretä kuntakentällä verojen vähenemien yvyyttä. Meillä inänä palvelutuotanto on toiminut laadukkaati ja koko maankin taolla tehokkaati, mutta jo tulot menevät, niin tehokkuu ei enää riitä, vaan tarvitaan rakennemuutokia. Verotulojen tippumien tautalta löytyy yrityten toiminnan hiipuminen ja työttömyyden kavu, mikä taaen vaikuttaa toimeentulomenojen kavuun kuntapuolella. Hieman pidemmällä aikavälillä kuntaektorin haateena tulevat väetön vanhenemieta johtuvat muutopaineet, kun työvoimaa jää eläkkeelle. Silloin tarvitaan uuia ja oaavia työntekijöitä, illä lähe kaikki vapautuva työvoima tarvittaiiin työhön kuntaektorille. Se ei ole kuitenkaan mahdollita kanakunnan menetymien kannalta, vaan tämä aiheuttaa kuntien toiminnan tehotami- ja tuottavuuden notamitarpeiiin. Väetön ikääntymien toinen puoli on hoito- ja hoivatarpeen kavu, mitä aiheutuu kunnalle liääntyvät kutannuket. Valtuuto linjai tulevaiuutta Valtuuton trategiaeminaaria linjattiin lähiajan kekeiimpiä haateita, joita ovat: - Vanhuten kodinomaien palvelun kehittäminen luo viihtyiyyttä ja turvalliuutta vanhuten elämän ehtooeen. - Ennakoiva terveyden editäminen parantaa ihmiten elämän laatua ja hyvinvointia. - Kouluverkon hallittu yhditäminen antaa liikkumavaraa talouteen. Opetuken taon turvaaminen tapahtuu, niin että panotetaan opetuken laatuun ja iältöihin. - On huomattava tukipalveluiden uudet toimintatavat ja mahdolliuudet. Sitran valtakunnallinen toteutumalli antaa myö pienelle kunnalle mahdolliuuden päätä hyötymään uurtuotannon eduita. 4

5 - Verotulojen turvaamieki ekä elämän voiman takaamieki kunnaa pyritään aamaan liää aukkaita kuntaan. Tää tarkoitukea on panotettu auntotuotantoon. - Kaiken kunnan menetyken perutana on oltava talouden kunnoapito, e luo ukoa tulevaiuuteen. Lääkkeet ovat vahvoja ja maituvat pahalta Valtiovalta tekee varmati ueana tulevana vuotena alijäämäiiä tilinpäätökiä ja joutuu ottamaan liää velkaa toimintana rahoittamieki. Se luo varmati paineita kuntatalouden kiritämieen. Kunnan on yytä varautua myö ite omilla teoillaan tehokkaaeen toimintaan. Kunnan budjetti on laadittu ajatukella, että nyt notetaan kiinteitöveroa, jolla aadaan noin liää tuloja. Tuloveroproentti pidetään ennallaan 19, 50 %. Kunnan tulo näiden toimien jälkeen on arviolta 1,6 milj. alijäämäinen. Siki on tehtävä taloudentaapainottamiohjelma maalikuun loppuun menneä. Tätä varten taapainottamityöryhmä pyrkii löytämään tarvittavat ratkaiut tehokkaampaan palvelujen tuotantoon. Tämä tarkoittaa noin 1 milj. euron äätöjen etimitä. Jo taloudellinen tilanne äilyy nyt arvioidun kaltaiena, tarvitaan vuoden päätä tuloveroproentin noto yhdellä proenttiykiköllä. Nyt tarvitaan rohkeutta nähdä toiaiat ja hyväkyä tehtävät ratkaiut kuten vaikeat ajat edellyttävät. Vaikeina aikoina menetyvät ne, jotka näkevät vaikeaa tilanteeakin mahdolliuuden muutokeen. Vaikka uuria haateita on odotettavia lähiajan taivaalla, niin on uhtauduttava optimitieti. Sehän tarkoittaa vain itä, että meidän on uudituttava, innovoitava ja kehityttävä. 5

6 PERUSTEHTÄVÄ Jalajärvellä ihimiille maharollitetahan paremmat elämien erellytyket ku muolla. Me pirämmä huolta ittetämmä ja toiitamma. Yleenä me ei tarvita muita, mutta oaamma teherä yhteityötä tarvittae. 6

7 VISIO Jalajärvi on ennakkoluulottoman, ittellien ja yrittävän ihmien kunta. Se tarjoaa kuntalaiille tehokkaati tuotetut laadukkaat perupalvelut, joiden kehittämieen kuntalaiet voivat oallitua. Jalajärvi on aktiivinen auinkunta ja tarjoaa aukkailleen virikkeellien ja avaran auinympäritön. Jalajärven ijainti runkoteiden 3 ja 19 riteykohdaa antaa erinomaiet kehittämimahdolliuudet kanainvälityvälle yritytoiminnalle. 7

8 Oaamien ja uuditumien trategiat Tavoite: Pidämme huolta työntekijöiden oaamieta ja ammattitaidota ekä kyvytä vatata tulevaiuuden haateiiin. Strategia: 1. Koulutu ja palkiteminen onnitumieta palkiteminen johtamien tukena työntekijöiden erityioaamien hyödyntäminen oaamirekiterin avulla työkierto ja uudelleen kouluttaminen oppiopimutoiminnan käyttö 2. Kehity- ja tulevaiuukekutelut 3. Houkutteleva työnantaja Henkilötön kehittäminen ja iäinen kouluttaminen avautuviin vakaneihin Kannutavan palkkauken käyttöönotto toiminnan tehotamien tukemiea Aloitepalkkiot, ideapalkkiot, innovaatioita ja kehityideoita palkiteminen Tavoitteita ja tulokita tiedottaminen Ajan taalla olevat tehtäväkuvauket Kehitykekutelut, tavoite- ja tulokekutelut. Hyvä iäinen vietintä ja tiedottaminen 8

9 Talouden trategiat Tavoite: Kunnan talou on taapainoa ja aukkaiden veroraitu kohtuullinen. Kunta voi tehdä kohtuulliet invetoinnit, lyhentää lainat ajallaan ekä kattaa tarpeelliet poitot. Kunta optimoi aukkaiden hyvinvoinnin tuottamalla mahdolliimman uuren hyvin voinnin mahdolliimman pienin kutannukin. Strategia: 1. Liää tuloja ja vähemmän menoja Ennakoiva reuriohjau (palvelut, eurot, henkilötö, tilat) Kutannutehoka toiminta (euroa/auka, euroa/työntekijä, euroa/ uorite, euroa/neliöt) ja kutannuten läpinäkyvyy Palvelurakenneelvity Hyvinvoinnin ubjektiiviet ja objektiiviet mittarit 3. Menetyvä elinkeinoelämä tuo liää tuloja, aukkaita ja hyvinvointia Tulorahoituken riittävyy Tp 2008 Ta 2009 Tot Ta 2010 T Toimintakate, milj.e -33,9-37,7-20,6-39,5-38,4 Vuoikate, milj.e 4,4 1,8 3,5 1,1 2,4 Toiminnan tulo, milj.e 2,1-0,3 2,2-1,2 0,1 Tuloveroproentti, % 19,5 19,5 19,5 19,5 20,5 Suht. velkaantuneiuu, % 33, ,8 26,1 35,9 Invetointien tulorahoitu, % 282, ,5 40,8 57,8 Toimintatuotot/-kulut, % 23, ,8 27,4 27,9 9

10 Toiminnalliten proeien trategiat Tavoite: Koko kunnan palveluproeien ennakkoluuloton kehittäminen. Laadukkaat palvelut tuotetaan laadukkaati ja vaikuttavati. Toiminnan järjetäminen punnitaan huolellieti toiminnalliita ja taloudelliita lähtökohdita. Strategia: 1. Vaihtoehdot palvelujen ja hallinnon järjetämieki palvelurakenneelvityken yhteydeä 2. Tehdään palvelutaopäätö palveluiden järjetämietä 3. Ulkoitaminen Tautojen elvity Laadun varmitu Riittävä kilpailu 4. Budjetin kokonaiuuden iäitäminen Jatkuva palveluntuotantovaihtoehtojen elvittely palvelualoittain - toiminnan tehotaminen toimintatapoja muuttamalla - vertailu naapurikuntiin - iäinen kekittäminen - yhdity - liikelaito - ulkoitu Yhteityöelvityket JIK-perupalveluliikelaitokuntayhtymän laaduka ja tehoka toiminta. Budjetin toiminnan ja talouden tavoitteiden muuttaminen ykikkötaon tavoitteiki - raportointi, analyointi, reagointi ja tiedottaminen 10

11 Aiakkuutrategiat Tavoite: Palveluiden kehittämieä otetaan huomioon kanainvälityvän, muuttuvan toimintaympäritön ja aiakakunnan tarpeet. Ihmiillä on valta ja vatuu omata elämätään. Aukata tuetaan oikea-aikaiella palvelulla, joa korotuu kohdennettavuu, tarveohjau, määräaikaiuu, uunnitelmalliuu, arvioitavuu ja läpinäkyvyy. Strategia: 1. Aiakata tuetaan itenäieen elämään palvelut tarpeen mukaan aiakkuuden määräaikaiuu ja uunnitelmalliuu 2. Hyvät palvelut ja palvelukäytännöt kyyntä ja tarjonta mitoituken peruteena palvelulupau kunnan tarjoamita palveluita Palvelulupauket Lakiääteiten palvelujen määrittely ja tiedottaminen Selvitetään ja analyoidaan aiakkaiden palvelujen käyttö elämän eri vaiheia. 11

12 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Vetovoima Kunnan ja yrityten yhteimarkkinointi Yrittäjyyteen kannutaminen Hyvät perupalvelut, joutava päätökenteko Yritytoiminta, työpaikat Alkutuotannon kehittäminen Jalotava korkean oaamien teolliuu Sijainnita hyötyvien toimintojen kehittäminen Työvoiman koulutu Yrittäjyykavatuken kehittäminen Työharjoittelupaikat JAKKin koulutu- ja kehittämipalvelut Valtateiden liikennevirrat Jalajärven ijainnin hyödyntäminen Logitiikkaoaamien kehittäminen Vietintä ja markkinointi Aktiivinen tiedottaminen ja lehditöuhteiden hoitaminen Jalajärvi-brändi Siäinen vietintä, kanalaitiedottaminen Seutuyhteityön hyödyntäminen Aukatrategiet toimenpiteet Vuokra-auntojen aukaluku kavuun Uuien auntoalueiden rakentaminen Senioriaumien kehittäminen 12

13 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA Kunnan alue, väetö ja työpaikat Jalajärven kunta ijaitee Etelä-Pohjanmaalla, Läni-Suomen lääniä. Naapurikuntia ovat Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Kihniö, Parkano ja Karvia. Kunnan kokonaipinta-ala on 829,9 km², jota maapinta-ala on 821,5 km². Maakuntajaoa kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon. Kunta kuuluu myö Suomenelän alueen kuntiin. Seinäjoen eutu on yhteitoiminta-alue, jonka muodotavat Seinäjoen, Kurikan ja Lapuan kaupungit ekä Ilmajoen ja Jalajärven kunnat. Seinäjoen kaupunkieutuun eli n. K8 kuntiin kuuluvat liäki Alavu, Kauhava ja Kuortane. Kunnan väkiluku oli Jalajärven kunnan ammatia toimivan väetön määrä v oli 3440, jota alkutuotannoa toimivia on 23,4%, jalotuelinkeinoia toimivia 23,4% ja palveluia toimivia 51,4 %. Työpaikkojen määrä kunnaa on n ja nettopendelöinti n Työvoima- ja elinkeinokekuken työvoimatilaton mukaan Jalajärven työvoiman määrä on 3743 henkilöä. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kanatalouden viidentoita vuoden kavuputki katkei v karulla tavalla. Kekimääräinen kanantuotteen 3,6 %:n vuoikavu kääntyi yhden vuoden aikana n. 5-7 %:n lakuun. Kokonaituotanto laki alkuvuoden aikana 10 % ja vientivetoien teolliuuden laku oli 15 % edellieen vuoteen verrattuna. Eni vuoden oalta VVM ennutaa kokonaituotannon kavuki Suomen oalta 0,3 %. Vietit maailmantalouden elpymietä ja maailman kaupan piritymietä ovat tällä hetkellä ritiriitaiia. Työttömyyateen ennutetaan nouevan vuoden 2010 aikana yli kymmenen proentin, peimitiimpien arvioiden mukaan jopa 14:ään proenttiin. Kuntatalou vuoina Kuntien talouden neljännevuoitilaton mukaan kuntien toimintamenot kavoivat kuluvan vuoden enimmäiellä vuoipuolikolla 6 % verrattuna edellien vuoden vataavaan ajanjakoon. Kavun tautalla on ennen kaikkea edellien opimukierroken palkkaratkaiuita johtuva henkilötömenojen voimaka kavu. Kuntatyönantajan Kela maku poituu eni vuoden alua kokonaan, mutta kuntatyönantajan työttömyyvakuutumaku kohoaa amata ajankohdata lukien. Kunta-alan nykyiten opimuten voimaaoloaika päättyy Tehy opimuta lukuun ottamatta tammikuun 2010 lopua. Uudet opimuket ovat kunta-alalla täyin auki ja niitä kokevat neuvottelut käydään erittäin haatavaa taloutilanteea. Eni vuonna palkkaumman kavuvauhti hidatuu. Anioindeki kohonnee kuitenkin 2,5-3 % eni vuonnakin. Kunta-alan kutannutao kohoaa tänä vuonna 3 %. Eni vuonna perupalveluiden hintaindekin ennutetaan kohoavan 2 %. 13

14 Konerni KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tytäryhteiöt ja kuntayhtymät Konernitilinpäätökeen yhditetyt (kpl) Kiinteitö- ja auntoyhtiöt 8 Muut yhtiöt 3 Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteenä 17 Oakkuuyhteiöt A Oy Pukanrivi Jalajärven Pankkitalo Yhteenä 2 kpl Kuntakonerni (YLI 50%) KUNTAKONSERNI (Yli 50%) LÄMPÖ URHEILU- OY HALLI OY 97,7% 96 % UIMA- HALLI OY 86,3 % KUNTAYHTYMÄT * JIK * EP SHP * EPL * ESKOO * SEINÄJOEN KOULUTUS- KUNTAYHTYMÄ * VALTUUSTO/ HALLITUS * JIK-TILAAJA- LAUTAKUNTA * SIVISTYS * VAPAA-AIKA * TEKNINEN JALASJÄRVI (EMO) JAKK Kunnallinen liikelaito SÄÄTIÖT * AJO- HARJOIT- TELURATA- SÄÄTIÖ 80 % AS OY KETO- TIE 100% AS OY JOKI- PIINTIE 90,44% KIINTEISTÖYHTIÖT & ASUNTO-OSAKEYHTIÖT KI OY HAUTI- AISEN- TIE 100% KI OY PEN- TIN- LAMMI 100% KI OY PUS- KAN- PUISTO 100% KI OY ANTU- RA- RIVI 100% KI OY JALAS- PISNES KI OY LIIKE- RATI 100% 68,77% 14

15 Konerni KUNTAKONSERNI, tytäryhteiöjen tavoitteet Valtuuton talouarvioa tytäryhteiölle hyväkymät toiminnalliet ja taloudelliet tavoitteet, jotka raportoidaan kunnanvaltuutolle oavuoikatauken 1-7 ekä tilinpäätökertomuken yhteydeä. Liäki uppeampi raportointi kunnanjohtajalle neljännevuoittain. Kuntalain mukainen kunnallinen liikelaito JAKK liikelaito Henkilötö Tpe Vakituiet Määräaikaiet, ijaiet Yhteenä Muuto/kehity +/ Perutelut: Henkilötön muuto/kehity Määräaikaiten työuhteitten ouutta pyritään liäämään. JAKK Tunnuluvut Liikevaihto/hlö Liikevaihto Tilikauden tulo Sij. pääoman tuotto % Omavaraiuuate % Quick Ratio Myyntiaamiten kierton. Otovelkojen kiertonop. Opikelijatyöpäivät Henkilömäärä Perupääoman korko % Toimipaikkojen lkm Liikevaihto /otp Liikevaihto /m 2 TP , , ,63 10,05 71,77 3,87 18,57 51, ,00 Tpe 2009 TA , , ,00 1,50 70,00 2,00 30,00 32, ,00 287,00 285,00 2,00 10? 127, , Euribor 12 kk+0,1 10,00 116, , , , , , , ,26 2,70 1,20 68,00-2,00 4,50 2,50 23,00-7,00 32,00 0, , ,00 290,00 5, Euribor 12 kk+0,1 11,00 82, ,51 Muuto/ Kehity Euribor 12 kk+0,1 1,00-34,33 104,51 Perutelut: Toiminnan laajuuden muuto/kehity Kunnalle makettava ijoitetun perupääoman korko on v 2010 Euribor 12kk+0,1%. Valtuuton hyväkymät itovat erät JAKK:n talouarvioa: JAKK:n perupääoma ,41 Jalajärven kunnalle makettava perupääoman korko Euribor 12kk + 0,1 15

16 Konerni KUNTAKONSERNI, tytäryhteiöjen tavoitteet Valtuuton talouarvioa tytäryhteiölle hyväkymät toiminnalliet ja taloudelliet tavoitteet, jotka raportoidaan kunnanvaltuutolle oavuoikatauken 1-7 ekä tilinpäätökertomuken yhteydeä. Jalajärven Lämpö Oy Tunnuluvut TP 2008 Tpe 2009 Liikevaihto Sij. pääoman tuotto % 8,9 Tavoite TA 2010 Tilikauden tulo % liikevaihdota Omavaraiuuate % 38,9 Quick Ratio 1,30 Myyntiaamiten kierton. 59,80 Otovelkojen kiertonop. 108,80 Henkilömäärä 5,5 5,50 5,50 Liitetty rakennukanta m Paikallinen polttoaine % 95 Invetointitarve Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Lämmöntuotanto/v MWh Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Muuto/Kehity Aunto Oakeyhtiöt Tavoitteet Tunnuluvut Käyttöate % Tpe 2009 TA 2010 Lainamäärä Tpe 2009 TA 2010 Lainaa / Tpe 2009 aunto m2 TA 2010 Energialuokka Tpe 2009 TA 2010 Ki Oy A Oy Ki Oy Ki Oy Ki Oy Ki Oy Ki Oy A Oy Hauti- Jokipiintilammpuitrivpinerati Pentin- Pukan- Antura- Jala- Liike- Ketotie aien- tie 93 % 99 % 93 % 100 % 93 % 93 % 100 % 100 % 93 % 100 % 90 % 100 % 93 % 90 % 100 % 100 % , , , , , , ,20 607,45 474,76 134,29 357,94 732, D D D E D D C D D D D E D D C D Tavoitteet Jalajärven Uimahalli Oy Jalajärven Urheiluhalli Oy Kävijämäärä/v Tpe 2009 TA Tilikauden tulo Tpe /- 0 +/- 0 TA /-0 +/-0 Ajoharjoittelurataäätiö: Ajoharjoittelurataäätiö on jättänyt patentti- ja rekiterihallitukelle purkuhakemuken. Valtuuto hyväkynee prukumenettelyn Säätiön purku toteutunee vuoden 2010 alkupuolella. 16

17 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA TA 2009 NIMI TA KÄYTTÖTALOUS M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T INVESTOINNIT M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T RAHOITUS M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T KAIKKI YHTEENSÄ M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T SUUNNITELMAPOISTOT

18 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS TA TA TS TS Menot Tulot Netto MAASEUTUTOIMI Menot Tulot Netto LOMITUSTOIMI Menot Tulot Netto JIK-TILAAJALAUTAKUNTA Menot Tulot Netto SIVISTYSTOIMI Menot Tulot Netto VAPAA-AIKA Menot Tulot Netto TEKNINEN TOIMI Menot Tulot Netto KAIKKI YHTEENSÄ Menot Tulot Netto

19 Talouuunnitelma Talouuunnitelma TULOSLASKELMA EUROT!!! *=itovat TP TP TA (i. mrm) TA TA TA Toimintatuotot Myyntituotot Makutuotot Tuet ja avutuket Muut tuotot Toimintatuotot yht Henkilötökulut Palvelujen otot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avutuket Muut toimintakulut Toimintakulut yht TOIMINTAKATE *Verotulot *Valtionouudet Rahoitutuotot ja -kulut *Korkotuotot *Muut rahoitutuotot *Korkokulut *Muut rahoitukulut Rahoit.tuotot ja -kulut yht VUOSIKATE Poitot ja arvonalentumiet Suunnitelman muk. poitot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJ

20 Talouuunnitelma EUROT!!! Talouuunnitelma RAHOITUSLASKELMA * = itovat TP TP TA TA TA TA Varinaien toiminnan ja invetointien kaavirta (i.mrm) Toiminnan rahavirta Vuoikate Tulorahoituken korjauerät Tulorahoitu yhteenä Invetointien rahavirta Invetointimenot Rahoituouudet invetointeihin Pyyvien vataavien hyöd.luovututu Invetoinnit yhteenä Toiminnan ja invetointien rahavir Rahoituken rahavirta Antolainauken muutoket *Antolainaaamiten liäy *Antolainaaamiten vähenny Antolainauken muutoket yht *Lainakannan muutoket Pitkäaikaiten lainojen liäy Pitkäaikaiten lainojen väh Lyhytaikaiten lainojen muuto *Lainakannan muutoket yht Oman pääoman muutoket Muut makuvalmiuden muutoket Toim.ant.varojen ja po:n muutoket Vaihto-omaiuuden muuto Saamiten muuto Korottomien velkojen muuto Muut makuvalm. muutoket yht Rahoituken rahavirta Rahavarojen muuto Rahavarojen muuto

21 Talouarvio TALOUSARVIOASIAKIRJAT JA TALOUSARVION SITOVUUS Kunnanvaltuuto vahvitaa talou-uunnitelman enimmäien vuoden (2010) talouarviona noudatettavaki ja talouuunnitelman ohjeelliena noudatettavaki. Kunnanvaltuuto päättää määrärahat tuloalueittain ja toiminnalliet tavoitteet toimielimittäin. Määrärahat myönnetään toimielimille, jotka jakavat edelleen käyttöuunnitelmien hyväkymipäätökillä tulo- ja menomäärärahat ja toiminnalliet tavoitteet tuloalueilla ja tuloykiköille. Talouarvioa ja -uunnitelmaa olevat *:llä merkityt määrä- ja laatutavoitteet on aetettu itoviki tavoitteiki. Käyttötalouden määrärahat ovat i kunnanvaltuutoon nähden itovia tuloaluetaoiina kokonaimenoina ja kokonaituloina i tuloalueeta vataavaan toimielimeen nähden itovia tuloykikön kokonaimenoina ja tuloina i JAKK (Jalajärven Ammatillinen Aikuikoulutukeku) iältyy talouarviokirjaan Kuntalain mukaiena kunnalliena liikelaitokena. Kunnanvaltuuto on aettanut aikuikoulutukekukelle taloudelliet ja toiminnalliet tavoitteet, jotka on eitetty talouarviokirjan ivulla 65. Invetointioan määrärahat ovat itovia kunnanvaltuutoon nähden i talonrakennuken alueella kohteittain i kunnallitekniikan ja vei- ja viemärilaitoken rakennukohteet invetointiryhmänä, paiti euroa ja itä uuremmat hankinnat kohteittain i irtain omaiuu talouarvion erittelytaoiena i arvopaperit invetointiryhmänä, paiti yli euron hankinnat hankkeittain. Invetointioan hankkeiden toteutuminen on valtionouutta aavien kohteiden oalta ehdollinen niin, että toteuttamien aloittaminen edellyttää valtionouupäätöken. Soiaali- ja terveytoimien ekä opetu- ja kulttuuritoimen (oppilaitoten, liikuntarakentamien ja kirjaton) perutamihankkeiiin haetaan valtionouutta. Valtionouuden hakeminen edellyttää hankeuunnittelua ja kutannuarviota. 21

22 Talouarvio TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEET Palkat ja henkilötömenot Palkkakutannuten mitoituperuteena on käytetty 2,5 %:n korotuta vuoden 2009 budjetin palkkamäärärahataoon. Kunta-alalla on voimaa allekirjoitetut työ- ja virkaehtoopimuket vuoille Sopimukaui päättyy Hoitoalaa edutavan Tehyn opimu on voimaa vielä vuoden 2011 loppuun ja e toiminee epäviralliena taomääritykenä muiden liittojen palkankorotutavoitteille. Soiaaliturva- ja eläkevakuutumakut ekä muut henkilöivukutannuket ovat n. 33,3 %. Vuoden 2010 aluta lukien Kela-maku poituu kokonaan kuntatyönantajalta. Sen ijaan työnantajan työttömyyvakuutumakuun tulee 0,2 %:n korotu. Eläkemenoperuteiet makut on varattu Kuntien eläkevakuutuken luettelon mukaiina. JIK:iin iirtyvien henkilöiden eläkevatuu jäi kunnalle iltä oin kuin palvelu on uoritettu kunnaa. Vuoden 2010 kokonaipalkkaumma on 17,8 milj. euroa ja oiaalikutannuket 5,9 milj. euroa. Työlliyyvaroin palkattujen, koululaiten, keätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden palkkaamieen on varattu määräraha palvelutoimintojen tuloalueelle työlliyyden hoidon tuloykikköön. Kuntayhtymien menot Kuntayhtymien käyttötalouden menoihin iältyvät euraavat makuouudet: i Ammatillien koulutuken kunta-yhtymät aavat toimintaana valtiolta täyden ykikköhinnan mukaien rahoituken liättynä 10 %:n invetointiliällä. Tämän n. ylläpitäjä-mallin mukaan ei enää ole erikeen määräytyvää kotikuntaouutta. Jäenkuntien uorituvelvolliuudeta kuntayhtymän menoihin on ovittu peruopimukia. Avutumäärärahat Talouarvioa oa avutumäärärahoita on idottu tietyille avututen aajille, oittain avutuket ovat toimielimen päätettäviä olevina yhteiummina. Lautakunnat päättävät avututen jaota myönnetyn euromäärän rajoita. Verotulot Verotulojen perutana oleva kunnan tuloveroproentti on 19,50. Verotulot muodotuvat aniotulon verotuketa eli kunnalliveron tuotota, yhteiöveron jako-ouudeta ekä kiinteitöverota. Kunnalliveron tuotoki on arvioitu v yht. 17,4 milj.euroa. 22

23 Talouarvio Kuntaliitto on päivittänyt kuntien verotulojen ennutekehikon. Sekä vuoden 2010 että vuoien oalta tuloverokehityken arviointi on erittäin vaikeaa johtuen ennen kaikkea työlliyytilanteen epävarmuudeta. Kunnalliveron veropohjan oalta talouuunnitelmakaudella koko kanantalouden palkkaumman kavun on arvioitu olevan vuoittain negatiivinen. Aniotulojen arvioidaan alenevan eni vuonna 0,9 % ja vuoina edelleen 0,8 %/vuoi. Kunnalliverotuken tulota tehtävät vähennyket nouevat eni vuonna eläke-tulovähennyken, peruvähennyken ja työtulovähennyken korotuten vuoki. Vähennyten kavun vaikutu on merkittävä eli Jalajärven oalta n. 4,0 milj. euroa. Veromenetyket (n euroa) kompenoidaan liäämällä valtionouukia vataavalla ummalla. Verovuoden 2009 makuun pantavan veron arvioidaan kavavan edellietä vuodeta 0,8 %. Seuraavan verovuoden makuun pantava vero vähenee 5,7 %. Vuonna 2011 makuun pantavan kunnalliveron arvioidaan edelleen alenevan 1,3 % huolimatta tuloveroproentin 1 %:n korotuketa. Vuoden 2012 oalta makuun pantava kunnallivero olii uunnilleen vuoden 2012 taolla. Kunnalliveron tilityten muutokeen vaikuttaa kuntaryhmän verovuoden 2009 jako-ouuden ennakoitu kohoaminen johtuen viime vuoien hyvätä tulokehityketä. Kiinteitöveroproentit on vahvitettu (kv ) vuodelle 2010 euraavina: i vakituiet aunnot 0,50 % i muut kuin vakituiet aunnot 1,00 % i yleinen kiinteitövero 0,80 % i yhdity- ja eurantalot (Kiinteitöverolaki 13a ) 0,00 % Kiinteitöveron tuotto on n euroa iten, että yleien kiinteitöveron tuotto on euroa, vakituiten auntojen euroa ja muun kuin vakituien aunnon veron euroa. Yhteiöveron tuotoki on Jalajärven kunnan oalta arvioitu v yht euroa. Tuottoa liää v toteutettu kuntien jako-ouuden väliaikainen noto 32,03 proenttiin. Korotu poituu v Valtionouudet Valtionouujärjetelmä muuttuu vuoden 2010 alua merkittäväti. Soiaali- ja terveypalvelujen ekä ei- ja peruopetuken, kirjato- ja kulttuuripalvelujen valtionouudet maketaan n. yhden putken mallin valtionouutena. Muut ivitytoimen valtionouudet maketaan yhden putken mallin ulkopuoliena valtionouutena. Uuditu toteutetaan kutannuneutraaliti valtion ja kuntien keken ekä myö kuntien keken. Kutannuneutraaliuuden takia valtionouukien kokonaiuuteen iältyy erilaiia kompenaatioeriä. Valtionouudet eivät liäänny vuodelle 2010 lähekään yhtä paljon kuin kuluvalle vuodelle. Vuoden 2010 valtionouukia liää jonkin verran verotulojen menetyten (vähennyten kavun) hyvittäminen. Makut Makuja ja myyntituottoja kertyy vuoden 2009 tilinpäätöennuteen mukaan yhteenä noin 7,2 milj. euroa. Vuonna 2010 makuja ja myyntituloja arvioidaan kertyvän 14,8 milj. euroa. kavu johtuu Jalajärven kunnan hallinnoiman lomitupalvelualueen huomattavata laajentumieta. Makut ja takat kootaan hallinnonaloittain yhdeki kirjaki ja jaetaan tiedoki talouarvion käittelyn yhteydeä. 23

24 Talouarvio Talouden taapainotu Kunnanhallitu on aettanut marrakuua 2009 palvelurakennetyöryhmän, jonka tehtävänä on valmitella maalikuun 2010 loppuun menneä eity n.1,1 miljoonan euron talouden taapainotuohjelmaki Arvioitu verotulo Jalajärvi ** 2010** 2011** 2012** Kiinteitövero Kunnallivero Yhteiövero Perutelut Verotulokertymä vuonna 2010 Aniotulovero (kunnalliveron tuotto) Yhteiövero Kiinteitövero Verotulot yhteenä Valtionouudet vuonna 2010 Yhden putken valtionouu Opetu- ja kulttuuritoimen muut valtionouudet Verovähennyten ja valtionouukien kompenaatio Valtionouudet yhteenä e e e e e e e e Lainanottoperiaatteet ja makuvalmiuden ylläpitäminen: * Kunnan lainakanta pidetään lainakutannurikien minimoimieki mahdolliimman monipuoliena. * Pitkäaikaita lainaa otetaan kunnanvaltuuton talouarvioa tai erillienä päätökenä hyväkymä enimmäimäärä vuodea. Lainanottovaltuudet näkyvät rahoitulakelmaa kohdaa pitkäaikaiten lainojen liäy. * Lainoita pyydetään pääääntöieti kirjalliet, vertailukelpoiet tarjouket, joiden pohjalta päätöket tehdään. Mikäli käytettäviä on riittävän ajantaainen lainakutannu-vertailu, voi lainanottopäätöken tehdä ilman erillitä, nimenomaan tätä lainanottoa varten toteutettua tarjoukierrota. * Makuvalmiuden ylläpitämieki kunnanhallitukelle tai kunnanhallituken päättämälle viranhaltijalle annetaan valtuudet ottaa tilapäiluottoa enintään euroa. 24

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot