Tilastokatsaus 12:2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 12:2012"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide- ja tyytyväisyyskyselyistä, joiden avulla kunta saa palautetta järjestämistään palveluista, on tullut osa kuntien vakiintunutta toimintaa. Myös Vantaalla näitä selvityksiä on tehty jo yli vuosikymmenen ajan, viimeksi vuoden 2012 keväällä, tekijänä Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö. Edellisen kerran vastaava tutkimus toteutettiin tässä laajuudessa vuonna Tutkimusaineisto kerättiin postikyselyllä keväällä Vastauksia palautui yhteensä kappaletta. Vastausprosentti oli 48,1. Vastaajat valittiin satunnaisotoksella, jonka koko oli henkilöä. Otosta varten väestö ositettiin suuralueittain viiteen ikäryhmään, jotka jaoteltiin seuraavasti: 0-6, 7-15, 16-24, vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet. Kyselylomakkeet kohdennettiin kunkin ikäryhmän palvelukäytön painopisteiden mukaan, joten lomakkeita oli viisi erilaista, kullekin ikäryhmälle omansa. Lasten ja nuorten kysymykset painottuivat päivähoito- ja koulupalveluihin, vanhusten lomakkeissa puolestaan painotettiin sosiaali- ja terveyspalveluja. Osa kysymyksistä oli kaikille yhteisiä. Tutkimuksen taustaa, tutkimusaineistoa ja sen edustavuutta tarkastellaan kattavammin hankkeen ensimmäisessä alkuvuodesta 2013 ilmestyvässä raportissa (Riihelä, 2013). Eläminen Vantaalla yleensä arviot asioiden hoidosta ja tilasta Käsillä oleva raportti keskittyy kyselylomakkeen vuotiaille osoitettuun 66-osaiseen kysymyssarjaan Jos ajattelette elämistä Vantaalla yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?. Tässä kysymyskokonaisuudessa selvitettiin kunnan toiminnan ja eri palvelujen hoitoa ja tilaa asukkaiden näkökulmasta. Vastaajia pyydettiin antamaan arvio viisiluokkaisella asteikolla yhteensä 66:sta kaupungin palveluihin liittyvästä osa-alueesta. Vastaajamäärät vaihtelivat suuresti eri alakohdittain. Kysymyssarjaa on Suomen Kaupunkiliitto (myöhemmin Efektia Oy, nykyinen FCG Oy) käyttänyt kaupunkipalvelututkimuksissa jo vuodesta Se on säilytetty perusasultaan samana myös FCG Oy:n viimeisimmässä, keväällä 2012 toteutetussa Kaupunki- ja kuntapalvelut kyselytutkimuksessa, johon osallistui 15 suomalaista kaupunkia ja kuntaa. Yhtenäisen kysymyssarjan sisällyttäminen Vantaan omaan palvelututkimukseen mahdollistaa vertailun muihin suuriin kaupunkeihin. Jatkossa Vantaan tulosten yhteydessä käsitellään FCG Oy:n kokoamista tuloksista maamme viiden suurimman kaupungin vertailutietoja. 1 Tulosten vertailuun tulee suhtautua tietyin varauksin, koska vastausprosentti vaihteli kaupungeittain ja varsinkin joidenkin alakohtien vastaajamäärät jäivät melko pieniksi. Vastaajien arviot kunnan toiminnasta, palveluista ja elinoloista ilmentävät mielipiteitä ja asenteita eivätkä niinkään tyytyväisyyttä, jonka selvittäminen vaatii toisenlaisen kysymyksenasettelun. Kuutoskaupunkeihin lukeutuva Tampere ei osallistunut tällä kertaa tutkimukseen. Vertailuryhmä käsittää Helsingin, Espoon, Oulun ja Turun. Lisäksi tarkasteluun on tässä otettu Lahti. Kyselyyn vastanneiden määrä vaihteli vertailukaupungeissa Turun vajaasta 30 prosentista Helsingin vajaaseen 40 prosenttiin. Vantaalla vastusprosentiksi saatiin 37 prosenttia. 1 FCG Oy: Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 ja Käytetyt tiedot on luovutettu Vantaan kaupungin tutkimuskäyttöön.

2 2 Asuinkuntaindeksi FCG on kuntapalvelututkimuksessaan tutkinut laajan asuinkuntaindeksin kehittymistä vuodesta 2001 suurissa kaupungeissa. Asuinkuntaindeksi on painotettu keskiarvo, joka on laskettu Eläminen kunnassa yleensä kysymyksen niistä 54 alakohdasta, jotka ovat säilyneet kysymyksessä samanmuotoisena. Sairaalapalveluilla, hammaslääkäripalveluilla ja lasten päivähoidolla on laskennassa painokerroin 3, terveyskeskuksen lääkäripalveluilla ja peruskoululla kerroin 5 sekä muilla arviointikohdilla kerroin 1. Asuinkuntaindeksi kattaa kunnan toiminnan eri osa-alueet, joten sitä voidaan ajatella jonkinlaisena kaupungin yleisarvosanana. Vantaalla tämä asuinkuntaindeksi laskettiin nyt toista kertaa kaupunkien välistä vertailua varten. Indeksiarvo laskettiin arvoista, joissa 1 kuvaa kaikkein negatiivisinta ja 5 kaikkein positiivisinta arviota. Suurten kaupunkien vertailussa indeksiarvoissa erot olivat varsin pienet. Kun 5 oli paras arvo, saivat kaikki kuusi kaupunkia keskinkertaista paremman tuloksen. Korkeimman asuinkuntaindeksiarvon sai Espoo (3,53) ja matalimman Lahti (3,39). Kun Vantaa sijoittui vuonna 2008 vertailussa viimeiseksi, oli se nyt parantanut sijoitustaan yhdellä. Vantaan indeksiarvo oli kohonnut vertailukaupunkeja enemmän. Oulu, joka sai vuonna 2008 suurimman indeksiarvon, oli 2012 pudonnut samalla tasolle kuin kärkeen noussut Espoo. Kuvio 1. Suurten kaupunkien asuinkuntaindeksivertailu ,8 3,7 asuinkuntaideksi 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 Vantaa Espoo Helsinki Turku Oulu Lahti Suurissa kaupungeissa asenteet samansuuntaisia Seuraavassa käsitellään keskiarvoihin perustuvia tuloksia, joiden avulla kuntia voidaan verrata toisiinsa. Keskiarvot laskettiin kaikille 66 alakohdalle. Mitä suurempi keskiarvo on, sitä paremmalla tolalla on arvioitu palvelun tai asiantilan olleen. Kaupunkien vertailu on helpompaa, kun osatekijät ryhmitellään osaryhmiin: elinolot, vaikuttaminen ja kunnan toiminta, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, sivistystoimen palvelut ja kulttuuri/vapaa-aika. Vantaan palvelujen arvioita verrataan naapurikaupunkien Espoon ja Helsingin saamiin arvioihin.

3 3 Elinolot pääkaupunkiseudulla Asuinkuntaindeksin 54 osatekijöistä 21 voidaan liittää elinolo-otsikon alle. Kysymyspatteristossa pyydetään kertomaan mielipide, rakennetun ympäristön viihtyisyydestä, liikenneturvallisuudesta ja liikkumisen helppoudesta, julkisesta liikenteestä, ympäristön siisteydestä, melun- ja ilmansuojelusta, juomaveden laadusta katujen ja puistojen hoidosta, kierrätystoiminnasta sekä vuokra-asuntojen ja pientalotonttien saamisen helppoudesta. Vantaa sai kuudessa alakohdassa naapurikuntiaan paremman arvosanan: pientalotontin saannissa, kevyen liikenteen liikenneturvallisuudessa, liikenneoloissa ylipäätään, jätehuollossa ja kierrätystoiminnan järjestämisessä. Huonoin arvio tuli meluntorjunnassa, julkisessa liikenteessä, katujen ja teiden hoidossa sekä rakennetun ympäristön viihtyisyydessä ja kauneudessa. Espoo oli naapureitaan parempi 10 alakohdassa, huonoin puistojen ja viheralueiden hoidossa. Helsinki sai naapureitaan huonomman arvion 10 alakohdassa ja neljässä alakohdassa (rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus, puistojen ja viheralueiden hoito, julkinen liikenne ja juomaveden laatu) parhaimman arvosanan. Vuokra-asunnon ja pientalotontin saannissa kaikissa kaupungeissa arvosana jäi keskinkertaista huonommaksi. Juomaveden laatu ja asuinalueiden turvallisuus arvioitiin kaikissa parhailla arvosanoilla. Vantaalla meluntorjunta ja katujen ja teiden hoito saivat huonon arvosanan (keskiarvo alle 3). Vuoteen 2008 verrattuna vantaalaisten arvio heikkeni vain vuokra-asunnon ja pientalotontin saannissa sekä katujen ja teiden hoidossa, kaikissa muissa näissä elinolo-osion alakohdissa parani. Taulukko 1. Jos ajattelette elämistä kunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? (Elinolot) Vuokra-asunnon saanti 2,30 2,24 2,27 1,84 Pientalotontin saanti 2,26 2,19 2,02 1,80 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 3,11 3,32 3,34 3,34 Ympäristön siisteys 3,11 3,20 3,22 3,15 Melun torjunta 2,58 2,93 3,16 3,01 Vesistöjen puhtaus 2,87 3,07 3,24 3,06 Ilman laatu 3,47 3,62 3,63 3,17 Juomaveden laatu 4,14 4,38 4,39 4,56 Luonnon suojelu 3,22 3,36 3,54 3,37 Liikenneturvallisuus (autoilija) 3,76 3,96 3,94 3,95 Liikenneturvallisuus (kevyt liikenne) 3,43 3,54 3,54 3,17 Liikkumisen esteettömyys 3,15 3,32 3,38 3,33 Liikenneolot (autoilijat) 3,68 3,90 3,89 3,79 Liikenneolot (kevyt liikenne) 3,65 3,81 3,69 3,43 Julkinen liikenne 3,30 3,62 3,71 4,12 Katujen ja teiden hoito 3,20 2,90 3,06 2,98 Puistojen ja viheralueiden hoito 3,39 3,69 3,59 3,80 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 3,20 3,40 3,44 3,49 Asuinalueiden turvallisuus 3,84 4,09 4,15 4,00 Jätehuolto 3,77 3,90 3,88 3,84 Kierrätystoiminta 3,38 3,65 3,61 3,54

4 4 Vaikuttaminen ja kunnan toiminta Asuinkuntaindeksin 13 alakohtaa voidaan yhdistää kunnan toimintaa ja vaikuttamista kuvaavaksi osioksi. Kuntalaisten mielipidettä kysyttiin mm. kunnan yhteistyöstä naapurikuntien kanssa, kunnan talousasioiden hoidosta, kunnan luottamushenkilöiden toiminnasta, kuntalaisten omista vaikutusmahdollisuuksista, tiedottamisesta, asiakaspalvelusta, yritystoiminnan edistämisestä, palotarkastuksesta, nuohouksesta ja kuluttajaneuvonnasta. Vaikuttamisosion useimmissa alakohdissa vantaalaiset antoivat kunnan virkamiehille ja luottamushenkilöille heikomman arvosanan kuin naapurikuntien asukkaat. Kunnan virastojen asiakaspalvelussa, yritystoiminnan edistämisessä, palotarkastuksessa ja nuohouksessa Helsingin arvosana oli naapureitaan huonompi, Espoossa ei yhdessäkään alakohdassa. Yhdeksässä alakohdassa vantaalaisten arviot olivat parantuneet, neljässä heikentyneet vuoteen 2008 verrattuna. Suurin ero naapureihin oli kunnan talousasioiden hoidossa. Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet katsottiin kaikissa kunnissa melko heikoiksi. Tässä alakohdassa kuntien välinen ero oli pieni. Taulukko 2. Jos ajattelette elämistä kunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? (Vaikuttaminen ja kunnan toiminta) Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 2,89 2,78 3,37 3,00 Kunnan talousasioiden kunto 2,55 2,26 3,46 3,21 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 2,70 2,55 2,99 3,03 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 2,38 2,52 2,77 2,64 Tiedottaminen kunnan palveluista 3,20 3,36 3,53 3,37 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 3,08 3,32 3,36 3,17 Yritystoiminnan edistäminen 3,23 3,47 3,74 3,28 Kuluttajaneuvonta 2,79 3,05 3,30 3,19 Yleinen järjestys ja turvallisuus 3,55 3,70 3,99 3,77 Rakennetun ympäristön valvonta 2,98 3,28 3,21 3,25 Pelastustoiminta 4,07 4,05 4,11 4,20 Palotarkastus 3,42 3,75 3,83 3,72 Nuohous 3,87 4,18 3,98 3,93 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluosio koostuu kuudesta alakohdasta: sosiaalityöstä, perheneuvolasta, toimeentulotuesta, vammaispalvelusta, vanhusten asumis- ja laitospalveluista sekä vanhusten kotihoitopalvelusta. Taulukko 3. Jos ajattelette elämistä kunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? (Sosiaalipalvelut Sosiaalityö 3,06 2,87 3,07 2,98 Perheneuvola 3,32 3,42 3,56 3,49 Toimeentulotuki 2,89 2,96 2,94 2,96 Vammaispalvelut 2,92 3,27 2,99 2,73 Vanhusten asumis- ja laitospalvelut 2,40 2,84 2,40 2,17 Vanhusten kotihoito 2,48 2,90 2,68 2,29 Vantaalaisten arviot näistä palveluista olivat lähes kaikki keskitasoa, mutta vammais- ja vanhuspalveluissa selvästi paremmat kuin naapurikaupungeissa. Perheneuvolaa lukuun ottamatta muut sosiaalipalveluosion osatekijät saivat pääkaupunkiseudun kunnissa keskinkertaisen tai sitä huonomman arvosanan. Sosiaalityötä lukuun ottamatta vantaalaisten arvosanat olivat parantuneet muissa osatekijöissä, selvästi eniten vanhusten palveluissa.

5 5 Sivistystoimen palvelut Sivistystoimen palveluiden arvosana koostui 7 osatekijästä: kirjastopalveluista, aikuisopistosta, aikuisten ammatillisesta koulutuksesta, nuorten ammatillisesta koulutuksesta, lukiosta, peruskoulusta ja lasten päivähoidosta. Sivistystoimen palvelut arvioitiin kaikki ja kaikissa vertailukaupungeissa hyviksi. Parhaimman arvosanan saivat kirjastopalvelut. Vantaalla ja Espoossa sivistystoimen palveluista lukiot saivat toiseksi parhaan arvion, Helsingissä toiseksi parhaaksi arvioitiin aikuisopisto. Vantaalla ja Espoossa kaikki sivistystoimen palveluihin lasketut alakohdat saivat varsin tasaisen arvion, Helsingissä hajonta oli suurempi. Lasten päivähoito ja lukio arvioitiin Vantaalla ja Espoossa paremmiksi kuin Helsingissä, jossa peruskoulu sai naapureitaan paremman arvosanan. Vantaan arvosana oli kohonnut kaikissa palveluissa vuoteen 2008 verrattuna, eniten lukiokoulutuksessa. Taulukko 4. Jos ajattelette elämistä kunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? (Sivistystoimen palvelut) Kirjastopalvelut 4,16 4,21 4,46 4,43 Kansalais- ja työväenopistot 3,92 3,94 4,08 4,17 Aikuisten ammatillinen koulutus 3,89 3,90 4,01 3,92 Nuorten ammatillinen koulutus 3,89 3,82 4,00 3,82 Lukio 3,98 4,13 4,16 4,00 Peruskoulu 3,86 3,94 4,10 4,14 Lasten päivähoito 3,74 3,83 3,82 3,68 Terveyspalvelut Terveyspalveluja arvioitiin antamalla arvosana kunnan lääkäri ja hammaslääkäripalveluista, sairaalapalveluista, sairaankuljetuksesta ja äitiys- ja lastenneuvolasta. Vantaalaiset arvioivat kunnan sairaala- sekä äitiys- ja lastenneuvolapalvelut huonommiksi kuin naapurikuntien asukkaat arvioivat omia palvelujaan. Helsinkiläisillä hammaslääkäripalvelut olivat kuntalaisten mielestä selvästi heikommat kuin Vantaalla ja Espoossa, kun taas äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä terveyskeskuksen lääkäripalvelut saivat naapurikuntia korkeamman arvosanan. Kuntien hammaslääkäripalvelut sekä terveyskeskuksen palvelut jäivät kaikki alle keskitason. Taulukko 5. Jos ajattelette elämistä kunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? (Terveyspalvelut) Kunnan hammaslääkäripalvelut 2,49 2,93 2,97 2,43 Äitiys- ja lastenneuvola 3,97 3,99 4,06 4,16 Sairaankuljetus ja ensihoito 3,81 3,93 3,93 3,90 Sairaalapalvelut 3,24 3,41 3,57 3,58 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 2,76 2,57 2,72 2,61 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 2,92 2,83 2,80 3,00 Terveyskeskuspalveluja lukuun ottamatta muissa osioissa vantaalaiset olivat antaneet paremman arvosanan kuin neljä vuotta aiemmin. Vantaalla eniten oli parantanut arvostustaan kunnan hammaslääkäripalvelut. Parhaiten oli pääkaupunkiseudun kunnissa hoidettu äitiys- ja lastenneuvola sekä sairaankuljetus ja ensihoito.

6 6 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tasoa arvioitiin 13 eri alakohdan avulla. Arviota kysyttiin lasten leikkipaikoista, ulkoilu- ja liikuntapaikoista, kulttuuripalveluista ja nuorten harrastustoiminnasta. Vantaalaisten arviot olivat lähes poikkeuksetta naapurikaupunkilaisten arvioita huonommat. Vain torikauppa oli Espoossa hoidettu huonommin kuin Vantaalla. Taulukko 6. Jos ajattelette elämistä kunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? (Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut) Lasten leikkipaikat 3,34 3,61 3,83 3,87 Tiedottaminen liikuntapalveluista 3,02 3,07 3,53 3,40 Ulkoilu-alueet ja puistot 3,64 3,79 3,91 4,04 Kuntoradat ja ulkoilureitit 3,73 3,88 4,07 4,13 Luonto- ja retkeilyreitit 3,65 3,81 4,05 3,97 Uimarannat ja maauimalat 2,49 2,76 3,59 3,97 Uimahallit 3,43 3,86 3,93 4,13 Sisäliikuntatilat 3,30 3,64 3,76 3,83 Urheilu- ja pelikentät 3,69 3,88 3,96 4,04 Kulttuuripalvelut 3,29 3,29 3,89 4,35 Museot 2,89 2,95 3,90 4,21 Nuorten harrastustoiminta 3,29 3,55 3,56 3,60 Torit ja torikauppa 2,86 3,06 2,70 4,04 Kuitenkin 12 kohdassa 13:sta vantaalaiset olivat parantaneet arviotaan neljän vuotta aiemmin antamaansa arviosta ja yhdessä arvosana oli sama. Nuorten harrastustoiminta arvioitiin kaikissa kaupungeissa samantasoiseksi. Huonon arvosanan vantaalaiset antoivat uimarannoille ja maauimaloille sekä museoille. Espoossa huonon arvosanan sai vain torikauppa, Helsingissä ei yksikään alakohdista. Parhaimman arvosanan Vantaalla saivat kuntoradat ja ulkoilureitit sekä urheilu- ja pelikentät, Espoossa kuntoradat ja ulkoilureitit sekä luonto- ja retkeilyreitit ja Helsingissä kulttuuripalvelut ja museot. Kuusi suurta kaupunkia vertailussa Taulukossa 7 on vertailtu kuuden tutkimuksessa mukana olleen kaupungin asukkaiden antamia arvioita kuntien palveluista niin, että mukana on paras ja heikoin arvosana. Vertailussa palveluosiot on koottu samalla tavalla kuin niitä on käsitelty tässä raportissa aiemmin. Merkittävimmät erot (jos arvion keskiarvojen ero pienimmän ja suurimman välillä on yli yhden) on merkitty punaisella värillä. Jos ero on käytännössä lähes olematon (korkeintaan 0,20) on ero korostettu vihreällä värillä. Elinolotosiossa Vantaa sai parhaan arvion kahdessa ja heikoimman arvion myös kahdessa alakohdassa, vaikuttamisosiossa vantaalaiset antoivat heikoimman arvion kolmessa alakohdassa, sosiaalipalvelujen kuudesta alakohdasta Vantaa sai neljässä parhaan arvion ja sivistystoimen palveluissa kolmessa heikoin ja yhdessä paras arvio. Tässä osiossa erot kaupunkien välillä olivat varsin pienet. Terveyspalveluissa Vantaan sijoittui kaikissa alakohdissa parhaan ja heikomman arvion väliin, mutta vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen alakohdista Vantaa sai useimmissa heikoimman arvosanan.

7 7 Taulukko 7. Vertailu: kuusi tutkimuksen suurinta kaupunkia Paras arvoisana Huonoin arvosana osa-alue kaupunki arvo kaupunki arvo Ero Elinolot kaupungissa Pientalotontin saanti Lahti 2,95 Helsinki 1,80 1,15 Vuokra-asunnon saanti Oulu 3,62 Helsinki 1,84 1,78 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Oulu 3,37 Turku 3,22 0,15 Ympäristön siisteys Oulu 3,28 Lahti 2,98 0,30 Melun torjunta Oulu 3,46 Vantaa 2,93 0,57 Vesistöjen puhtaus Lahti 3,58 Turku 2,88 0,70 Ilman laatu Lahti 3,73 Helsinki 3,17 0,56 Juomaveden laatu Lahti 4,67 Turku 3,61 1,06 Luonnon suojelu Espoo 3,54 Vantaa 3,36 0,18 Liikenneturvallisuus (autoilija) Vantaa 3,96 Turku 3,76 0,20 Liikenneturvallisuus (kevyt liikenne) Espoo 3,54 Turku 2,95 0,59 Liikenneolot (autoilijat) Vantaa 3,90 Turku 3,73 0,17 Liikenneolot (kevyt liikenne) Oulu 3,89 Turku 3,28 0,61 Liikkumisen esteettömyys Espoo 3,38 Oulu 3,02 0,36 Julkinen liikenne Helsinki 4,12 Oulu 2,85 1,27 Katujen ja teiden hoito Turku 3,35 Lahti 2,81 0,54 Puistojen ja viheralueiden hoito Turku 3,81 Lahti 3,45 0,36 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Turku 3,46 Lahti 3,30 0,16 Asuinalueiden turvallisuus Espoo 4,15 Helsinki 4,00 0,15 Jätehuolto Turku 3,98 Helsinki 3,88 0,10 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Lahti 3,98 Helsinki 3,54 0,44 Vaikuttaminen, kunnan toiminta Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Turku 2,46 Oulu 3,43 0,97 Kunnan talousasioiden kunta Espoo 3,46 Vantaa 2,26 1,20 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Helsinki 3,03 Lahti 2,38 0,65 Kuntalaisen vaikuttamisen mahdollisuudet Espoo 2,77 Turku 2,32 0,45 Tiedottaminen kunnan palveluista Espoo 3,53 Turku 3,33 0,20 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Oulu 3,37 Helsinki 3,17 0,20 Yritystoiminnan edistäminen Espoo 3,74 Turku 3,07 0,67 Kuluttajaneuvonta Lahti 3,30 Vantaa 3,05 0,25 Yleinen järjestys ja turvallisuus Espoo 3,99 Helsinki 3,77 0,22 Rakennetun ympäristön valvonta Oulu 3,30 Lahti 3,06 0,24 Pelastustoiminta Helsinki 4,20 Vantaa 4,05 0,15 Palotarkastus Lahti 3,98 Helsinki 3,72 0,26 Nuohous Lahti 4,32 Helsinki 3,93 0,39 Sosiaalipalvelut Sosiaalityö Espoo 3,07 Turku 2,81 0,26 Perheneuvola Espoo 3,56 Turku 3,33 0,23 Toimeentulotuki Vantaa 2,96 Oulu 2,48 0,48 Vammaispalvelut Vantaa 3,27 Turku 2,72 0,55 Vanhusten asumis- ja laitospalvelut Vantaa 2,84 Helsinki 2,17 0,67 Vanhusten kotihoito (kotipalvelu, kotisairaanhoito) Vantaa 2,90 Lahti 2,24 0,66

8 8 Taulukko 7. (jatkuu) Vertailu: kuusi tutkimuksen suurinta kaupunkia Paras arvoisana Huonoin arvosana osa-alue kaupunki arvo kaupunki arvo Ero Sivistystoimen palvelut Kirjastopalvelut Lahti 4,48 Vantaa 4,21 0,27 Kansalais- ja työväenopistot Helsinki 4,17 Vantaa 3,94 0,23 Aikuisten ammatillinen koulutus Espoo 4,01 Vantaa 3,90 0,11 Nuorten ammatillinen koulutus Espoo 4,00 Lahti 3,76 0,25 Lukio Espoo 4,16 Turku 3,98 0,18 Peruskoulu Espoo 4,10 Lahti 3,82 0,28 Lasten päivähoito Vantaa 3,83 Lahti 3,59 0,24 Terveyspalvelut Kunnan hammaslääkäripalvelut Espoo 2,97 Turku 2,13 0,84 Äitiys- ja lastenneuvola Helsinki 4,16 Oulu 3,94 0,22 Sairaankuljetus ja ensihoito Espoo 3,93 Lahti 3,72 0,19 Sairaalapalvelut Turku 3,78 Lahti 3,26 0,52 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Turku 2,97 Lahti 2,49 0,48 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Turku 3,10 Lahti 2,34 0,76 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Lasten leikkipaikat Helsinki 3,87 Vantaa 3,61 0,26 Tiedottaminen liikuntapalveluista Turku 3,70 Vantaa 3,07 0,63 Ulkoilualueet ja puistot Helsinki 4,04 Vantaa 3,79 0,25 Kuntoradat ja ulkoilureitit Lahti 4,18 Vantaa 3,88 0,30 Luonto- ja retkeilyreitit Espoo 4,05 Oulu 3,61 0,44 Uimarannat ja maauimalat Helsinki 3,97 Vantaa 2,76 1,21 Uimahallit Helsinki 4,13 Lahti 3,85 0,28 Sisäliikuntatilat Helsinki 3,83 Lahti 3,56 0,27 Urheilu- ja pelikentät Helsinki 4,04 Vantaa 3,88 0,16 Kulttuuripalvelut (teatteri, musiikki, taide) Helsinki 4,35 Vantaa 3,29 1,06 Museot Helsinki 4,21 Vantaa 2,95 1,26 Nuorten harrastustoiminta Turku 3,63 Lahti 3,50 0,13 Torit ja torikauppa Helsinki 4,04 Espoo 2,70 1,34 Lähteet: Vantaan tietopalveluyksikkö, kuntapalvelututkimus 2012 ja Heikki Miettinen: Vantaalaisten asiakastyytyväisyys: vertailu KAPA-tutkimuksen tuloksiin, FCG Koulutus- ja konsultointi ( ) Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Raportti Kontiolahden palvelutasotutkimus Timo Myllymäki

Raportti Kontiolahden palvelutasotutkimus Timo Myllymäki Raportti Kontiolahden palvelutasotutkimus 2017 Timo Myllymäki 5.5.2017 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 3 2. Vastaajarakenne 9 3. Kasvatus- ja koulutuspalvelut 11 4. Vapaa-aikapalvelut 22 5. Sosiaali- ja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot