FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :54: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Kokkonen, Vesa & Miettinen, Heikki & Utriainen, Johanna: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [elektroninen aineisto]. FSD2465, versio 1.0 ( ). Helsinki: Efeko [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 179 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kaupunkipalvelututkimus 2008 Aineiston nimi englanniksi: City Service Survey 2008 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Miettinen, Heikki (Efeko) Kokkonen, Vesa (Efeko) Utriainen, Johanna (Efeko) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Efeko Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat arkielämä; asuminen; Internet; julkiset palvelut; kaupungit; koulunkäynti; kulttuuripalvelut; kunnat; lastenhoito; liikkuminen; liikuntapalvelut; terveydenhoito; tiedotus; turvallisuus Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kunnallistiede; sosiaalipolitiikka; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: asuminen; sosiaalipalveluiden käyttö ja tarjonta; sosiaalipolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Kaupunkipalvelututkimukset Kaupunkipalvelututkimuksia on tehty vuodesta Aluksi aineistoista vastasi Suomen Kaupunkiliitto, sittemmin Efektia ja Efeko (nykyään FCG Finnish Consulting Group). Kyselytutkimusten pääpaino on asukkaiden kuntapalveluja ja hallintoa koskevien mielipiteiden selvittämisessä. Aineistot ovat suurimmalta osalta vertailukelpoisia keskenään. Sisällönkuvaus Kaupunkipalvelututkimus 2008 kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Aluksi esitettiin kunnan päätöksentekoon ja palveluihin liittyviä väittämiä. Tämän jälkeen vastaajat kertoivat mielipiteensä siitä, kuinka hyvin mm. tiedottaminen, terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja opetus- ja sivistyspalvelut on kunnassa järjestetty. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien ja heidän perheenjäsentensä käyttämiä palveluita viimeisen vuoden ajalta. Niiltä vastaajilta, jotka olivat käyneet kunnallisessa terveyskeskuksessa/-asemalla, kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat erilaisiin asioimiseen liittyviin asioihin kuten ajan saamiseen, kulkuyhteyksiin ja odotusaikaan vastaanotolla. Kaikki vastaajat kertoivat mielipiteensä siitä, mitkä ovat tärkeitä vanhusten hoidon kehittämiskohteita. Vaihtoehtoja olivat mm. vanhainkodit, kunnan ja yksityisten ylläpitämät palvelutalot sekä vanhusten hoito omaisten avustamina. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Seuraavaksi kartoitettiin kuntien vapaa-ajan palveluja. Vastaajilta kysyttiin, kuinka monta kertaa he ovat edellisen vuoden aikana käyneet esimerkiksi kirjastossa, elokuvissa tai uimahallissa omassa tai muussa kunnassa. Lisäksi kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat erilaisten vapaaajan palveluiden, kuten kirjastojen, konserttien, museoiden, urheilukilpailuiden, ravintoloiden ja nuorisotilojen riittävyyteen omassa kunnassaan. Myös vastaajien mielipide kunnan Internetkotisivuista selvitettiin. Tämän jälkeen lueteltiin erilaisia arkielämässä selviytymisen ongelmia ja kysyttiin, ovatko vastaajat tai heidän perheenjäsenensä kohdanneet niitä ja hakeneet tai saaneet niihin apua. Mainittuja ongelmia olivat mm. työttömyys, pitkäaikainen lomautus, ajan puute, sairaus tai vamma sekä yksinäisyys. Asumiseen liittyviä asioita selvitettiin kysymällä, kuinka kauan vastaajat ovat asuneet nykyisessä asuinkunnassaan ja asuinalueellaan, millaisessa talossa he asuvat, mikä on asunnon tyyppi ja millaisella alueella vastaajat asuvat. Tyytyväisyyttä asumiseen ja asuinalueeseen kartoitettiin selvittämällä vastaajien mielipiteet mm. asunnon koosta ja varusteista, asumisen kustannuksista, liikenneyhteyksistä ja asuinalueen arvostuksesta. Edelleen selvitettiin, mitkä seikat eniten vaikuttavat asuinalueen valintaan. Vaihtoehtoja olivat esimerkiksi hyvät palvelut, työmatkan sujuvuus, alueen rauhallisuus ja hyvät työnsaantimahdollisuudet. Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka turvalliseksi he kokevat asuinalueellaan tai kotikunnan keskustassa liikkumisen päivällä/myöhään illalla, ja kuinka huolestuneita he ovat mahdollisuudesta joutua erilaisten rikosten, kuten varkauden, vahingonteon tai seksuaalirikoksen, uhriksi asuinkunnassaan. Viimeiset kysymykset käsittelivät lasten päivähoitoa ja koulunkäyntiä. Vanhemmat antoivat arvosanan lastensa päivähoitopaikan/koulun ominaisuuksille, kuten kodin ja hoitopaikan/koulun yhteistyölle, henkilökunnan ammattitaidolle ja ryhmän/luokkien koolle. Taustamuuttujina kyselyssä ovat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunta, perhetyyppi, koulutus, ammattiasema ja lasten lukumäärä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Espoo, Forssa, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kemi, Kempele, Kokkola, Kouvola, Lahti, Lappi, Nurmijärvi, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa, Valkeakoski Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Tutkimukseen osallistuneiden kuntien vuotias väestö Aineistonkeruun ajankohta: toukokuu 2008 kesäkuu 2008 Aineiston kerääjät: Efeko Aineiston tuottajat: Efeko Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2008 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 35,9 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 263 muuttujaa ja 8664 havaintoa. 3

10 1. Aineiston kuvailu Otantamenetelmä: Yksinkertainen satunnaisotanta Otoksen koko vaihteli kunnan koon mukaan. Vastaajat kustakin ilmoittautuneesta kunnasta valittiin perusjoukosta satunnaisesti. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu postinumeromuuttuja. Julkaisut Kokkonen, Vesa & Miettinen, Heikki & Utriainen, Johanna (2008): Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 [verkkodokumentti]. Helsinki: Efeko. Saatavissa kapa_2008/ [viitattu ] Lindholm, Arto & Simovaara, Jyrki & Cantell, Timo & Mielonen, Helena (2011). Kulttuurin yleisötutkimus opinnäytetyönä. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN: Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Kokkonen, Vesa & Miettinen, Heikki & Utriainen, Johanna (2008): Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 [verkkodokumentti]. Helsinki: Efeko. Saatavissa kapa_2008/ [viitattu ] Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8664 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8664 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8664 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LNO] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8648 minimi 1.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [Q1_1] Mitä mieltä olette seuraavista asuinkuntaanne koskevista väittämistä?: Kunta on hoitanut talousasiansa hyvin Seuraavassa esitetään muutama asuinkuntaanne koskeva väittämä. Mitä mieltä olette niistä? Kunta on hoitanut talousasiansa hyvin Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_2] Mitä mieltä olette seuraavista asuinkuntaanne koskevista väittämistä?: Kunta tekee yleensä oikeita päätöksiä Seuraavassa esitetään muutama asuinkuntaanne koskeva väittämä. Mitä mieltä olette niistä? Kunta tekee yleensä oikeita päätöksiä 7

14 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_3] Mitä mieltä olette seuraavista asuinkuntaanne koskevista väittämistä?: Kunnan palveluita on veroihin nähden liian vähän Seuraavassa esitetään muutama asuinkuntaanne koskeva väittämä. Mitä mieltä olette niistä? Kunnan palveluita on veroihin nähden liian vähän Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_4] Mitä mieltä olette seuraavista asuinkuntaanne koskevista väittämistä?: Kunnan päätöksenteko tulee saada lähemmäs asukkaita Seuraavassa esitetään muutama asuinkuntaanne koskeva väittämä. Mitä mieltä olette niistä? Kunnan päätöksenteko tulee saada lähemmäs asukkaita 8

15 Q1_6 Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_5] Mitä mieltä olette seuraavista asuinkuntaanne koskevista väittämistä?: Asukkaat huolehtisivat itse enemmän palveluista Seuraavassa esitetään muutama asuinkuntaanne koskeva väittämä. Mitä mieltä olette niistä? Asukkaat huolehtisivat itse enemmän palveluista Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_6] Mitä mieltä olette seuraavista asuinkuntaanne koskevista väittämistä?: Kunnassa on palveluita, joita en voi käyttää, vaikka haluaisin Seuraavassa esitetään muutama asuinkuntaanne koskeva väittämä. Mitä mieltä olette niistä? Kunnassa on palveluita, joita en voi käyttää, vaikka haluaisinkin 9

16 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Yleinen järjestys ja turvallisuus Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Yleinen järjestys ja turvallisuus Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_2] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Asuinalueen turvallisuus Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Asuinalueen turvallisuus 10

17 Q2_4 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Yritystoiminnan edistäminen Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Yritystoiminnan edistäminen Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_4] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 11

18 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_5] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Tiedottaminen kunnan palveluista Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Tiedottaminen kunnan palveluista Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_6] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 12

19 Q2_8 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_7] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kuluttajaneuvonta Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kuluttajaneuvonta Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_8] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 13

20 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_9] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_10] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 14

21 Q2_12 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_11] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Sairaalapalvelut Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Sairaalapalvelut Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_12] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Sairaankuljetus Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Sairaankuljetus 15

22 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_13] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Äitiys- ja lastenneuvola Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Äitiys- ja lastenneuvola Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_14] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 16

23 Q2_16 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_15] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kunnan hammaslääkäripalvelut Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kunnan hammaslääkäripalvelut Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_16] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Lasten päivähoito Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Lasten päivähoito 17

24 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_17] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Vanhusten asumis- ja laitospalvelut (esim. palveluasunnot ja vanhainkodit) Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Vanhusten asumis- ja laitospalvelut (esim. palveluasunnot ja vanhainkodit) Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_18] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Vammaispalvelut Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Vammaispalvelut 18

25 Q2_20 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_19] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Toimeentulotuki Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Toimeentulotuki Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_20] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Perheneuvola Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Perheneuvola 19

26 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_21] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Sosiaalityö Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Sosiaalityö Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_22] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Peruskoulu Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Peruskoulu 20

27 Q2_24 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_23] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Lukio Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Lukio Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_24] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Aikuisten ammatillinen koulutus Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Aikuisten ammatillinen koulutus 21

28 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_25] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Nuorten ammatillinen koulutus Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Nuorten ammatillinen koulutus Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_26] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kansalais- ja työväenopistot Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kansalais- ja työväenopistot 22

29 Q2_28 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_27] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kirjastopalvelut Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kirjastopalvelut Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_28] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Nuorten harrastustoiminta Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Nuorten harrastustoiminta 23

30 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_29] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Museot Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Museot Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_30] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Torit ja torikauppa Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Torit ja torikauppa 24

31 Q2_32 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_31] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikkija taide Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taide Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_32] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Urheilu- ja pelikentät Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Urheilu- ja pelikentät 25

32 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_33] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Sisäliikuntatilat Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Sisäliikuntatilat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_34] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Uimahallit Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Uimahallit 26

33 Q2_36 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_35] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Uimarannat ja maauimalat Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Uimarannat ja maauimalat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_36] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kuntoradat ja ulkoilureitit Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kuntoradat ja ulkoilureitit 27

34 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_37] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Ulkoilualueet ja -puistot Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Ulkoilualueet ja -puistot Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_38] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Tiedottaminen liikuntapalveluista Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Tiedottaminen liikuntapalveluista 28

35 Q2_40 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_39] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Lasten leikkipaikat Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Lasten leikkipaikat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_40] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Katujen ja teiden hoito Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Katujen ja teiden hoito 29

36 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_41] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Jätehuolto Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Jätehuolto Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_42] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 30

37 Q2_44 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_43] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Puistojen ja viheralueiden hoito Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Puistojen ja viheralueiden hoito Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_44] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Juomaveden laatu Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Juomaveden laatu 31

38 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_45] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_46] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Liikenneolot autoilijan kannalta Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Liikenneolot autoilijan kannalta 32

39 Q2_48 Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_47] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Julkinen liikenne Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Julkinen liikenne Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_48] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Liikkumisen esteettömyys Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Liikkumisen esteettömyys 33

40 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_49] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_50] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? 34

41 Q2_52 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_51] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Luonnon suojelu Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Luonnon suojelu Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_52] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Ilman laatu Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? 35

42 2. Muuttujat Ilman laatu Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_53] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Vesistöjen puhtaus Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Vesistöjen puhtaus Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_54] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Melun torjunta Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? 36

43 Q2_56 Melun torjunta Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_55] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Ympäristön siisteys Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Ympäristön siisteys Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_56] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Luonto- ja retkeilyreitit Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? 37

44 2. Muuttujat Luonto- ja retkeilyreitit Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_57] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Rakennetun ympäristön valvonta Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Rakennetun ympäristön valvonta Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_58] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Pelastustoiminta Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? 38

45 Q2_60 Pelastustoiminta Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_59] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Palotarkastus Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Palotarkastus Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_60] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Nuohous Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? 39

46 2. Muuttujat Nuohous Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_61] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_62] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kunnan talousasioiden hoito Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? 40

47 Q2_64 Kunnan talousasioiden hoito Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_63] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_64] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? 41

48 2. Muuttujat Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_65] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Pientalotontin saanti Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Pientalotontin saanti Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_66] Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?: Vuokra-asunnon saanti Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? 42

49 Q3_2 Vuokra-asunnon saanti Erittäin huonosti Melko huonosti En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_1] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Sairaalapalvelut Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = 43

50 2. Muuttujat Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Sairaalapalvelut Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_3] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Äitiys- ja lastenneuvola Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Äitiys- ja lastenneuvola Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

51 Q3_5 [Q3_4] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Kunnan hammaslääkäripalvelut Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Kunnan hammaslääkäripalvelut Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_5] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Toimeentulotuki Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Toimeentulotuki Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

52 2. Muuttujat [Q3_6] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Kansalais- ja työväenopistot Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Kansalais- ja työväenopistot Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_7] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Kirjastopalvelut Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Kirjastopalvelut Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

53 Q3_9 [Q3_8] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Nuorten harrastustoiminta Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Nuorten harrastustoiminta Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_9] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Ulkoilualueet ja puistot Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Ulkoilualueet ja puistot Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_10] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Lasten leikkipaikat Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Lasten leikkipaikat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_11] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Julkinen liikenne Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Julkinen liikenne 48

55 Q3_13 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_12] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Palotarkastus Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Palotarkastus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_13] Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kk aikana?: Nuohous Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt. Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Nuohous 49

56 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Mitä kunnallisen terveyskeskuksen/-aseman palveluja käytitte viimeksi? Mitä kunnallisen terveyskeskuksen/-aseman palveluja käytitte viimeksi? (merkitkää vain yksi) Lääkärin päivystysvastaanotto Lääkärin ajanvarausvastaanotto Hammaslääkärin päivystysvastaanotto Hammaslääkärin ajanvarausvastaanotto Terveydenhoitajan vastaanotto Neuvola Fysioterapia Laboratorio Jotakin muuta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Kuinka monta kertaa edellisten 12 kuukauden aikana Te olette käyttäneet kunnallisen terveyskeskuksen/-aseman palveluja? Kuinka monta kertaa edellisten 12 kuukauden aikana Te olette käyttäneet kunnallisen terveyskeskuksen/-aseman palveluja? En kertaakaan kertaa kertaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 50

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1205. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD1205. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2001 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja FSD1115 Opiskelijabarometri 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijabarometri 1997 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot