ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT"

Transkriptio

1 ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

2 Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista Yritysneuvontapalvelut Kunnan asioista tiedottaminen Kunnanviraston asiakaspalvelu.... Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet.... Terveyskeskuksen lääkärinpalvelut....6 Sairaankuljetuspalvelut....7 Seinäjoen keskussairaalan (erikoissairaanhoito) palvelut Y-talon päivystys Terveyskeskuksen vuodeosastopalvelut.... Palvelukeskus (palvelukoti ja hoivaosasto).... Kotipalvelut ikäihmisille.... Kotipalvelut lapsiperheille Kotisairaanhoitopalvelut Hammaslääkäripalvelut.... Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut....6 Lasten päivähoitopalvelut....7 Lastenvalvojan palvelut Lastensuojelun palvelut Etsivä nuorisotyö.... MTT:n päivätoimintapalvelut.... Perhetyö.... Psykologin palvelut Vammaispalvelut Kuntouttava työtoiminta.... Päihdepalvelut....6 Liikkumista tukeva SHL-kuljetuspalvelu....7 Vammaiskuljetuspalvelut Asiointiliikenne Toimeentuloturva ja- tuki Alakoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta... 6

3 . Perusopetuksen alakoulut Perusopetuksen yläkoulu Kyrönmaan lukio Kansalaisopistopalvelut Kirjasto Nuorten harrastustoiminta Urheilu- ja liikunta-alueet Sisäliikuntatilat Lasten leikkipaikat Uimahalli Kulttuuripalvelut Teiden ja katujen hoito Puistojen ja viheralueiden hoito Jätehuolto ja ekopisteet Juomaveden laatu Palo- ja pelastuspalvelut Nuohouspalvelut Rakennustarkastus Ympäristön siisteys Yhteistyö muiden kuntien kanssa Talousasioiden hoito Asuintonttien saaminen Vuokra-asuntojen saaminen.... Kunnan palvelut.... Avoimet kommentit...

4 . Yleistä Isonkyrön kunta suoritti syksyllä mielipidekartoituksen, jonka tarkoituksena oli selvittää Isonkyrön kunnan palveluiden nykytaso, ongelmat ja mahdolliset kehityskohteet. Mielipidekartoituksia on tehty vuodesta 998 lähtien ja edellinen kartoitus on tehty vuonna. Kysely lähetettiin :lle 9 vuotiaalle kuntalaiselle. Vastauksia palautettiin 76 kappaletta, jolloin vastausprosentti on %. Vuonna vastausprosentti oli 6 % ja vuonna 8 7 %. Kysely toteutettiin aiemmista kyselyistä poiketen siten, että vastaajaa pyydettiin kertomaan onko hänellä tai hänen perheenjäsenellään kokemusta palvelusta. Toisessa kysymyksessä pyydettiin arvioimaan palvelun taso. Edellä mainituista syistä johtuen tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin kyselyihin verrattuna. Kyselyyn vastattiin myös aiempia kyselyitä aktiivisemmin, vastausprosentin ollessa lähes kymmenyksen korkeampi. Tämä saattaa myös osaltaan vaikuttaa tulosten vertailukelpoisuuteen. Mielipidekartoituksen vastaukset on käsitelty tilastollisin menetelmin, joten yksittäistä vastausta ei voi tunnistaa.

5 . Vastaajien taustatiedot Kyselylomake lähetettiin Isokyröläiselle. Otanta suoritettiin kuntarekisteristä, josta poimittiin joka kolmas iältään 9-vuotias kuntalainen. Lisäksi ehdoksi laitettiin että rekisteristä poimitaan vain samassa osoitteessa asuvista vanhimman tiedot. Vastauksia palautettiin yhteensä 76 kappaletta, jolloin vastausprosentti oli %. Kyselyssä vastaajien taustatiedoista haluttiin selvittää seuraavat: Sukupuoli Ikä Onko vastaaja tällä hetkellä; ) työssä käyvä, ) työtön, ) opiskelija tai koululainen, ) Kotiäiti tai isä, ) eläkeläinen vai 6) muu. Vastaajien sukupuoli Tarkasteltaessa vastaajia sukupuolittain, huomataan niiden jakautuneen lähes tasan. Naisia vastanneista oli %, kun taas miehiä 9 %. Vuonna ero oli huomattavasti suurempi. lkm % lkm % Mies Nainen Yht. 7 9

6 Vastaajien ikä Nuorin vastaajista oli vuotias ja vanhin 89 vuotias. Eniten vastaajissa oli 6-69-vuotiaita ( %). Myös vuoden kyselyssä suurin osa vastaajista oli 6-69-vuotiaita ( %). Vähiten vastaajia oli - 9-vuotiaissa ( %). Ikäryhmittäin jaoteltaessa ikäryhmää - ei käytetty, koska ryhmässä ei olut yhtään vastaajaa. Lkm % Kum.lkm kum.-% -9 v 6-9 v v -9 v v v v yht Ikäjakauma prosentteina 9 9-9V -9V -9V -9V 6-69V 7-79V 8-9V

7 6 Työtilanne Suurin vastaajaryhmä olivat eläkeläiset; heitä oli kaikista vastaajista 6 %. Toiseksi suurin ryhmä olivat työssä käyvät, joita oli 7 % kaikista vastaajista. Työttömiä kyselyyn vastanneista oli %. Muuhun ryhmään kuului 6 % vastaajista. Muutama vastaajista oli sekä eläkkeellä, että osittain vielä töissä käyviä. Loput ryhmät jakautuivat lähes tasan. Työtilanne Lkm % Kum.lkm Kum.-% Töissä käyvä Työtön 9 7 Opiskelija 7 Kotiäiti tai- isä 79 Eläkeläinen Muu eläke/työ 7 99 kotiäiti/työ 7 yhteensä Työtilanne

8 7. Arviot palveluista. Yritysneuvontapalvelut Yritysneuvontapalveluita oli käyttänyt % vastaajista. Yli puolet (9 %) palvelua käyttäneistä oli sitä mieltä, että yritysneuvontapalvelut toimivat Isossakyrössä erittäin tai melko hyvin. % oli sitä mieltä, että yritysneuvontapalvelut toimivat erittäin huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 8 7 Melko hyvin Erittäin hyvin 7 yht. 7 7 Yritysneuvontapalvelut

9 8 Vastaajista, jotka eivät olleet käyttäneet palvelua yli puolet (8 %) oli sitä mieltä, että yritysneuvontapalvelut toimivat Isossakyrössä kohtalaisesti. Melko hyvin toimivana palvelua piti kolmannes ( %) vastaajista. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 8 Kohtalaisesti 8 66 Melko hyvin 6 96 Erittäin hyvin yht. Yritysneuvontapalvelut

10 9. Kunnan asioista tiedottaminen % vastaajista piti Isonkyrön kunnan asioista tiedottamista melko tai erittäin hyvänä. Kohtalaisena asioista tiedottamista piti % vastaajista. Erittäin huonona tai melko huonona tiedottamisen koko 6 % vastaajista. Vuonna kolmasosa vastaajista piti kunnan asioista tiedottamista melko tai erittäin hyvänä. Tyytymättömien määrä oli silloin suurempi eli 7 % vastaajista. Erittäin huonosti 6 6 Melko huonosti 9 Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin 8 6 yht. 6 6 Kunnan asioista tiedottaminen

11 . Kunnanviraston asiakaspalvelu 8 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Isonkyrön kunnanviraston asiakaspalvelusta. Melko tai erittäin hyvänä asiakaspalvelua piti yli kolme neljäsosaa (78 %) vastaajista. Erittäin huonona asiakaspalvelua ei pitänyt yksikään ja melko huononakin vain % vastanneista. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 7 7 Kohtalaisesti 7 Melko hyvin 7 7 Erittäin hyvin 8 yht. Kunnanviraston asiakaspalvelu %:lla kysymykseen vastanneista ei ole kokemusta kunnanviraston asiakaspalvelusta. Heistä % arvioi asiakaspalvelun melko hyväksi. % arvioi asiakaspalvelun kohtalaiseksi ja % erittäin huonoksi. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 8 Melko hyvin Erittäin hyvin yht.

12 . Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet Reilulla kolmanneksella (6 %)kyselyyn vastanneista on kokemusta kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista. Heistä 8 % kokee vaikuttamismahdollisuudet kohtalaisina. Erittäin tai melko hyvinä vaikuttamismahdollisuuksia pitää vajaa kolmannes (9 %). 9 % vastanneista pitää vaikuttamismahdollisuuksia melko huonoina ja % erittäin huonoina. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 8 9 Kohtalaisesti 8 7 Melko hyvin 8 9 Erittäin hyvin 8 6 yht. 6 6 Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet

13 %:lla kysymykseen vastanneista ei ole kokemusta kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista Isossakyrössä. Heistä % on sitä mieltä, että kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet ovat kohtalaiset. Erittäin tai melko hyvinä vaikuttamismahdollisuuksia pitää vain %, kun taas melko tai erittäin huonoina niitä pitää reilu kolmannes (6 %) kysymykseen vastanneista. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 9 Kohtalaisesti 6 9 Melko hyvin Erittäin hyvin yht. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet

14 . Terveyskeskuksen lääkärinpalvelut 88 % kyselyyn vastanneista oli käyttänyt Seinäjoen kaupungin tuottamia terveyskeskuksen lääkärinpalveluita Isossakyrössä. Heistä yli puolet (7 %) piti lääkärinpalveluita erittäin tai melko hyvin toimivina. %:n mielestä lääkärinpalvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. Vajaa viidesosa (9 %) piti palvelujen toimivuutta kohtalaisena. Tyytyväisimpiä lääkärinpalveluihin olivat 6-69-vuotiaat, mutta myös eniten palveluun tyytymättömiä löytyi samasta ikäryhmästä. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 8 7 Kohtalaisesti Melko hyvin 66 7 Erittäin hyvin 7 yht. Terveyskeskuksen lääkärinpalvelut

15 Vain kahdella prosentilla kysymykseen vastanneista ei ole kokemusta Seinäjoen kapupungin tuottamista lääkärinpalveluista Isossakyrössä. Heistä 7 % arvioi lääkärinpalvelut erittäin tai melko huonosti toimiviksi. % tähän kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, että lääkärinpalvelut toimivat melko hyvin. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 7 Kohtalaisesti 7 Melko hyvin Erittäin hyvin yht.

16 .6 Sairaankuljetuspalvelut 7 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tuottamista sairaankuljetuspalveluista Isossakyrössä. Heistä 78 % piti sairaankuljetuspalveluita erittäin tai melko hyvin toimivina. Kuusi prosenttia vastanneista piti palveluita erittäin tai melko huonosti toimivina. 6 %:n mielestä sairaankuljetuspalvelut toimivat kohtalaisesti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 Kohtalaisesti 6 8 Melko hyvin 9 7 Erittäin hyvin 8 8 yht. 8 8 Sairaankuljetuspalvelut

17 6 7 %:lla kysymykseen vastanneista ei ole kokemusta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tuottamista sairaankuljetuspalveluista Isossakyrössä. Heistä kolmannes ( %) arvioi palvelut erittäin tai melko hyvin toimiviksi. Yli puolet (7 %) oli sitä mieltä, että palvelut toimivat kohtalaisesti. Erittäin tai melko huonosti toimivina sairaankuljetuspalveluita piti % vastanneista. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin yht. Sairaankuljetuspalvelut,,,,,

18 7.7 Seinäjoen keskussairaalan (erikoissairaanhoito) palvelut 7 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Seinäjoen keskussairaalan erikoissairaanhoitopalveluista. 7 % vastanneista oli sitä mieltä, että erikoissairaanhoidon palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. Viidenneksen mielestä palvelut toimivat kohtalaisesti. Vain 7 %:n mielestä erikoissairaanhoidon palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 9 6 Melko hyvin Erittäin hyvin 6 9 yht. 9 9 Seinäjoen keskussairaalan palvelut

19 8 7 %:lla kysymykseen vastanneista ei ole kokemusta Seinäjoen keskussairaalan palveluista. Heistä yli puolet on sitä mieltä, että palvelut toimivat kohtalaisesti. %:n mielestä erikoissairaanhoidon palvelut toimivat melko hyvin. Reilu viidennes kysymykseen vastanneista pitää palveluita erittäin tai melko huonosti toimivina. EI käyttäneet Erittäin huonosti 8 8 Melko huonosti Kohtalaisesti 7 77 Melko hyvin Erittäin hyvin yht.,,, Seinäjoen keskussairaalan palvelut

20 9.8 Y-talon päivystys 68 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Y-talon päivystyspalveluista Seinäjoella. Heistä puolet ( %) piti päivystyspalveluita erittäin tai melko hyvin toimivina. Kolmanneksen (9 %) palvelut toimivat kohtalaisesti. Vajaa viidennes (8 %) oli sitä mieltä, että päivystyspalvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 8 Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin 6 9 yht Y-talon päivystys

21 Kymmenyksellä kysymykseen vastanneista ei ole kokemusta Y-talon päivystyspalveluista Seinäjoella. Heistä yli puolet oli sitä mieltä, että päivystys toimii kohtalaisesti. Reilu kymmenys ( %) piti palveluita melko hyvin toimivina. Kolmanneksen ( %) mielestä päivystyspalvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti 6 6 Melko huonosti 9 Kohtalaisesti 9 88 Melko hyvin 7 Erittäin hyvin 7 yht. 7 7 Y-talon päivystys,,,,

22 .9 Terveyskeskuksen vuodeosastopalvelut Vajaalla kolmanneksella (8 %) kyselyyn vastanneista oli kokemusta Seinäjoella tarjottavista terveyskeskuksen vuodeosastopalveluista. Yli puolet (66 %) vastanneista piti palveluiden toimivuutta erittäin tai melko hyvinä. Vajaa viidennes (8 %) piti palveluiden toimivuutta kohtalaisina. 6 % oli sitä mieltä, että vuodeosastopalvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin 6 86 Erittäin hyvin 7 yht. Terveyskeskuksen vuodeosasto

23 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta Seinäjoella tarjottavista terveyskeskuksen vuodeosastopalveluista. 76 % vastanneista piti palveluita kohtalaisesti toimivina. Vajaa viidennes (7 %) piti palveluita erittäin tai melko huonosti toimivina. Seitsemän prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 7 7 Kohtalaisesti Melko hyvin 98 Erittäin hyvin yht. 7 6 Terveyskeskuksen vuodeosasto

24 . Palvelukeskus (palvelukoti ja hoivaosasto) %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Palvelukeskuksen toiminnasta Isossakyrössä. Yli puolet (68 %) oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. Neljänneksen (6 %) mielestä palvelut toimivat kohtalaisesti. Kuusi prosenttia vastaajista piti palveluita melko huonosti toimivana. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 6 Kohtalaisesti 8 6 Melko hyvin 7 79 Erittäin hyvin 7 yht. 7 7 Palvelukeskus

25 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta Palvelukeskuksen toiminnasta. Puolet vastaajista piti palveluita kohtalaisesti toimivina. 7 %:n mielestä Palvelukeskus toimii erittäin tai melko hyvin. % kysymykseen vastanneista piti palveluita erittäin tai melko huonosti toimivina. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 8 Kohtalaisesti 9 6 Melko hyvin 7 97 Erittäin hyvin 8 yht Palvelukeskus

26 . Kotipalvelut ikäihmisille 8 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta ikäihmisille tarjottavista kotipalveluista. Yli puolet (6 %) vastanneista piti palveluista erittäin tai melko hyvin toimivina. Neljänneksen ( %) mielestä kotipalvelut toimivat kohtalaisesti. % oli sitä mieltä, että palvelut toimivat melko huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 6 Kohtalaisesti 8 6 Melko hyvin 6 8 Erittäin hyvin 9 8 yht. Kotipalvelut ikäihmisille

27 6 6 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta ikäihmisille tarjottavista kotipalveluista. Heistä yli puolet (6 %)oli sitä mieltä, että palvelut toimivat kohtalaisesti. Vajaan viidenneksen ( %)mielestä kotipalvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. 7 % vastanneista piti kotipalveluita erittäin tai melko huonosti toimivina. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin 9 98 Erittäin hyvin yht. Kotipalvelut ikäihmisille

28 7. Kotipalvelut lapsiperheille %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta lapsiperheille tarjottavista kotipalveluista. Yli puolet (7 %) vastanneista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat melko huonosti. %:n mielestä kotipalvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 7 7 Kohtalaisesti 7 Melko hyvin Erittäin hyvin 7 yht. 7 7 Kotipalvelut lapsiperheille

29 8 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta lapsiperheille tarjottavista kotipalveluista. Heistä reilu puolet ( %) piti palveluita kohtalaisesti toimivina. %:n mielestä kotipalvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. Vajaa neljännes ( %) vastanneista piti palveluista erittäin tai melko huonosti toimivina. EI käyttäneet Erittäin huonosti 6 6 Melko huonosti 9 7 Kohtalaisesti 9 77 Melko hyvin 98 Erittäin hyvin yht. Kotipalvelut lapsiperheille

30 9. Kotisairaanhoitopalvelut 9 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Seinäjoen kaupungin tuottamista kotisairaanhoitopalveluista Isossakyrössä. Kolmeneljäsosaa (76 %) vastanneista piti palveluita erittäin tai melko hyvin toimivina. % oli sitä mieltä, että palvelut toimivat kohtalaisesti. 9 %:n mielestä palvelut toimivat melko huonosti. Eniten vastaajia oli - 9- vuotiaissa ja vuotiaissa. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 9 9 Kohtalaisesti 8 Melko hyvin Erittäin hyvin 9 yht. Kotisairaanhoito

31 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta Seinäjoen kaupungin tuottamista kotisairaanhoitopalveluista Isossakyrössä. Yli puolet (66 %) piti palvelujen toimivuutta kohtalaisena. Viidenneksen ( %) mielestä palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. % vastaajista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 9 6 Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin yht. 6 Kotisairaanhoito

32 . Hammaslääkäripalvelut 66 % kyselyyn vastanneista oli käyttänyt Seinäjoen kaupungin tuottamia hammaslääkäripalveluita Isossakyrössä. Heistä kolmeneljäsosaa (7 %) piti palvelujen toimivuutta erittäin tai melko hyvänä. Viidennes (8 %) vastaajista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat kohtalaisesti. Yhdeksän prosentin mielestä hammaslääkäripalvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. Tyytyväisimpiä hammaslääkäripalveluihin olivat - 9- ja vuotiaat. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 8 7 Melko hyvin Erittäin hyvin 7 6 yht Hammaslääkäripalvelut

33 %:lla kyselyyn vastanneista ei ollut kokemusta Seinäjoen kaupungin tuottamista hammaslääkäripalveluista Isossakyrössä. Yli puolet (6 %) kysymykseen vastanneista arvioi palvelut kohtalaisesti toimiviksi. Neljännes ( %) vastanneista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat melko hyvin. %:n mielestä hammaslääkäripalvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin yht. Hammaslääkäripalvelut

34 . Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Seinäjoen kaupungin tuottamista äitiys- ja lastenneuvolapalveluista Isossakyrössä. Lähes yhdeksänkymmentä prosenttia palveluita käyttäneistä oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. Kohtalaiseksi palvelujen toimivuuden arvioi % kysymykseen vastanneista. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin 9 yht Äitiys- ja lastenneuvola

35 % kysymykseen vastanneista ei ollut käyttänyt Seinäjoen kaupungin tuottamia äitiys- ja lastenneuvolapalveluita Isossakyrössä. Heistä puolet arvioi palvelujen toimivuuden kohtalaiseksi. % vastanneista arvioi palvelut erittäin tai melko hyvin toimiviksi. Seitsemän prosenttia kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 7 Kohtalaisesti 8 Melko hyvin Erittäin hyvin yht. 6 Äitiys- ja lastenneuvola

36 .6 Lasten päivähoitopalvelut 6 % kyselyyn vastanneista oli käyttänyt lasten päivähoitopalveluita Isossakyrössä. Heistä 7 % piti palvelujen toimivuutta erittäin tai melko hyvänä. Vajaa viidennes (8 %) arvioi palvelujen toimivuuden kohtalaiseksi. Seitsemän prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että päivähoitopalvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 7 Kohtalaisesti 8 8 Melko hyvin 76 Erittäin hyvin yht. 7 6 Lasten päivähoito

37 6 % kysymykseen vastanneista ei ollut käyttänyt lasten päivähoitopalveluita Isossakyrössä. Heistä reilut puolet ( %) arvioi palvelut kohtalaisesti toimiviksi. 7 % vastanneista arvioi palvelujen toimivuuden melko hyväksi. Yhdeksän prosenttia oli sitä mieltä, että päivähoitopalvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 9 Kohtalaisesti 9 6 Melko hyvin 7 Erittäin hyvin yht. Lasten päivähoito

38 7.7 Lastenvalvojan palvelut % kyselyyn vastanneista oli käyttänyt lastenvalvojan palveluita. Heistä kaikki olivat sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin 7 7 yht. 7 7 Lastenvalvojan palvelut

39 8 9 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta lastenvalvojan palveluista. Heistä yli puolet (6 %) arvioi palvelujen toimivan kohtalaisesti. Vajaa kolmannes (8 %) kysymykseen vastanneista arvioi palvelujen toimivan erittäin tai melko hyvin. % vastanneista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 Kohtalaisesti Melko hyvin 9 96 Erittäin hyvin yht. Lastenvalvojan palvelut

40 9.8 Lastensuojelun palvelut %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta lastensuojelun palveluista Isossakyrössä. 7 % vastanneista koko palvelut erittäin tai melko hyvin toimiviksi. %:n mielestä palvelut toimivat erittäin huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin 7 Erittäin hyvin yht. Lastensuojelun palvelut

41 9 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta lastensuojelun palveluista Isossakyrössä. Heistä kolme neljäsosaa (7 %) arvioi palvelujen toimivan kohtalaisesti. 6 % oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. Kymmenys vastanneista arvioi lastensuojelun palvelujen toimivan erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 Kohtalaisesti Melko hyvin 8 9 Erittäin hyvin 6 yht. Lastensuojelun palvelut

42 .9 Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. 6 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta etsivästä nuorisotyöstä Isossakyrössä. Heistä reilu puolet (6 %) piti palveluita erittäin tai melko huonosti toimivina. % vastanneista oli sitä mieltä, että etsivä nuorisotyö toimii melko hyvin. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 6 Kohtalaisesti 6 6 Melko hyvin Erittäin hyvin yht. Etsivä nuorisotyö

43 8 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta etsivästä nuorisotyöstä Isossakyrössä. Reilu puolet (6 %) arvioi palveluiden toimivan kohtalaisesti. Reilun viidenneksen ( %) mielestä palvelu toimii erittäin tai melko hyvin. 6 % vastanneista arvioi, että palvelu toimii erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin 9 98 Erittäin hyvin yht. 6 Etsivä nuorisotyö

44 . MTT:n päivätoimintapalvelut 8 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta MTT:n päivätoimintapalveluista Isossakyrössä. Heistä 7 % piti palveluita erittäin tai melko hyvin toimivina. Viidennes ( %) vastaajista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. 7 % vastaajista arvioi palvelujen toimivan kohtalaisesti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 7 Kohtalaisesti 7 9 Melko hyvin 6 7 Erittäin hyvin 9 yht. MTT:n päivätoiminta

45 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta MTT:n päivätoimintapalveluista Isossakyrössä. Heistä reilu puolet (6 %) arvioi, että palvelut toimivat kohtalaisesti. Vajaa kolmannes (9 %) piti palveluiden toimivuutta erittäin tai melko hyvinä. % vastanneista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 8 Kohtalaisesti Melko hyvin 7 98 Erittäin hyvin yht. 7 6 MTT:n päivätoiminta

46 . Perhetyö %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Perhetyöstä Isossakyrössä. Vastaukset jakautuivat tasan kaikissa vastausvaihtoehdoissa, eli %. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 6 Melko hyvin 8 Erittäin hyvin yht. Perhetyö

47 6 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta perhetyöstä Isossakyrössä. Heistä 69 % piti palvelun toimivuutta kohtalaisena. Lähes neljännes ( %)vastaajista arvioi palvelun erittäin tai melko hyvin toimivaksi. 9 % vastanneista oli sitä mieltä, että palvelu toimii erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 9 Kohtalaisesti Melko hyvin 8 96 Erittäin hyvin yht. Perhetyö

48 7. Psykologin palvelut 8 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta psykologin palveluista Isossakyrössä. Heistä reilu puolet (8 %) arvioi palvelun toimivan erittäin tai melko hyvin. Kolmannes (9 %) vastaajista piti palvelun toimivuutta kohtalaisena. % oli sitä mieltä, että psykologin palvelut toimivat erittäin huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 9 6 Melko hyvin 9 7 Erittäin hyvin 9 yht. Psykologin palvelut

49 8 7 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta psykologin palveluista Isossakyrössä. Heistä 7 % arvioi palvelun toimivan kohtalaisesti. 7 % oli sitä mieltä, että palvelu toimii melko hyvin. % vastanneista arvioi, että psykologin palvelu toimii erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 Kohtalaisesti 7 8 Melko hyvin Erittäin hyvin 8 yht Psykologin palvelut

50 9. Vammaispalvelut 9 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta vammaispalveluista Isossakyrössä. Heistä lähes puolet (6 %) piti palveluita erittäin tai melko hyvin toimivina. Kohtalaisena palveluiden toimivuutta piti vajaa kolmannes (7 %) vastaajista. 7 % vastaajista piti vammaispalveluiden toimivuutta erittäin tai melko huonoina. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti 7 7 Melko huonosti 7 Kohtalaisesti 7 8 Melko hyvin 87 Erittäin hyvin yht. Vammaispalvelut

51 6 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta vammaispalveluiden toimivuudesta Isossakyrössä. Heistä yli puolet (6 %) arvioi palveluiden toimivan kohtalaisesti. Vajaa neljännes ( %) vastaajista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. % arvioi palveluiden toimivan erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 7 Kohtalaisesti Melko hyvin 9 98 Erittäin hyvin 6 yht Vammaispalvelut

52 . Kuntouttava työtoiminta 8 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta kuntouttavasta työtoiminnasta Isossakyrössä. Heistä vajaa puolet ( %) piti palveluiden toimivuutta erittäin tai melko hyvinä. Viidenneksen ( %) mielestä palvelut toimivat kohtalaisesti. % vastaajista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 Kohtalaisesti 8 7 Melko hyvin 9 86 Erittäin hyvin yht. Kuntouttava työtoiminta

53 9 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta kuntouttavasta työtoiminnasta. Heistä yli puolet (6 %) piti palveluiden toimivuutta kohtalaisina. 6 % vastanneista arvioi palveluiden toimivan erittäin tai melko hyvin. Viidennes ( %)vastaajista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 8 6 Kohtalaisesti 6 8 Melko hyvin 7 98 Erittäin hyvin yht. Kuntouttava työtoiminta

54 . Päihdepalvelut Päihdepalveluista oli kokemusta vain %:lla kyselyyn vastanneista. Palvelut arvioitiin erittäin tai melko huonosti toimiviksi. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin yht. %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta päihdepalveluista. Heistä kolme neljäsosaa (7 %) arvioi palvelujen toimivan kohtalaisesti. 6 % vastaajista piti palveluita erittäin tai melko huonosti toimivina. % vastaajista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 7 8 Kohtalaisesti Melko hyvin 8 96 Erittäin hyvin yht. Päihdepalvelut

55 .6 Liikkumista tukeva SHL-kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen (SHL) kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun. 9 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta SHLkuljetuspalveluista Isossakyrössä. Yli puolet (6 %) piti palveluita erittäin tai melko hyvin toimivina. Vajaa kolmannes (7 %) arvioi palvelujen toimivuuden kohtalaiseksi. % piti palveluita erittäin tai melko huonosti toimivina. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti 7 7 Melko huonosti 7 Kohtalaisesti 7 6 Melko hyvin 7 67 Erittäin hyvin yht. SHL- kuljetuspalvelut

56 7 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta SHL-kuljetuspalveluista Isossakyrössä. Heistä yli puolet (6 %) arvioi palvelujen toimivuuden kohtalaiseksi. Vajaa kolmannes (9 %) piti palvelujen toimivuutta erittäin tai melko hyvänä. 6 % vastaajista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 7 Kohtalaisesti Melko hyvin 6 96 Erittäin hyvin 8 yht SHL-kuljetuspalvelut

57 6.7 Vammaiskuljetuspalvelut 9 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta vammaiskuljetuspalveluista Isossakyrössä. 67 % vastanneista arvioi palvelut erittäin tai melko hyvin toimiviksi. Viidennes ( %) vastaajista piti palveluiden toimivuutta kohtalaisena. % vastaajista oli sitä mieltä, että vammaiskuljetuspalvelut toimivat erittäin huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin 6 yht. Vammaiskuljetuspalvelut

58 7 7 % kysymykseen vastanneista ei ollut käyttänyt vammaiskuljetuspalveluita Isossakyrössä. Heistä yli puolet ( %) arvioi palveluiden toimivan kohtalaisesti. Reilu kolmannes ( %) oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. %:n mielestä vammaiskuljetuspalvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 Kohtalaisesti 66 Melko hyvin 8 9 Erittäin hyvin 6 7 yht Vammaiskuljetuspalvelut

59 8.8 Asiointiliikenne %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta asiointiliikenteestä Isossakyrössä. Heistä yli puolet (6 %) piti palveluiden toimivuutta erittäin tai melko hyvänä. Vajaa kolmannes (8 %) oli sitä mieltä, että palvelut toimivat kohtalaisesti. 6 % vastaajista piti asiointiliikennettä erittäin tai melko huonona. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 Kohtalaisesti 7 8 Melko hyvin 6 6 Erittäin hyvin 9 6 yht. Asiointiliikenne

60 9 7 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta asiointiliikenteestä Isossakyrössä. Heistä yli puolet ( %) arvioi palvelun toimivuuden kohtalaiseksi. 7 % vastanneista piti palvelua erittäin tai melko hyvin toimivana. 8 % vastanneista oli sitä mieltä, että asiointiliikenne toimii erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 6 8 Kohtalaisesti 7 6 Melko hyvin 9 9 Erittäin hyvin 8 9 yht Asiointiliikenne

61 6.9 Toimeentuloturva ja- tuki %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta toimeentuloturvasta ja- tuesta Isossakyrössä. Yli puolet ( %) vastanneista piti palveluita erittäin tai melko hyvin toimivina. % vastaajista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. Vain % arvioi palveluiden toimivan kohtalaisesti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti 6 6 Melko huonosti 7 Kohtalaisesti 6 Melko hyvin 88 Erittäin hyvin yht. Toimeentuloturva ja- tuki

62 6 9 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta toimeentuloturvasta jatuesta. Vajaa kolme neljäsosaa (7 %) vastaajista piti palveluiden toimivuutta kohtalaisina. Vajaan viidenneksen (8 %) mielestä palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. % vastaajista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 8 6 Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin 6 yht. Toimeentuloturva ja- tuki

63 6. Alakoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta alakoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta Isossakyrössä. Melko hyvin toimivaksi toiminnan kokee % ja erittäin hyvin toimivaksi % vastaajista. 7 % vastaajista arvioi toiminnan melko huonosti toimivaksi. 8 %; n mielestä toiminta sujuu kohtalaisesti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 8 Melko hyvin Erittäin hyvin yht. Alakoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

64 6 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta alakoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta Isossakyrössä. Heistä puolet piti palvelun toimivuutta kohtalaisena. % vastanneista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. Kymmenyksen ( %) mielestä aamu- ja iltapäivätoiminta toimii erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 9 Kohtalaisesti 6 9 Melko hyvin 9 Erittäin hyvin 7 yht. Alakoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

65 6. Perusopetuksen alakoulut %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta perusopetuksen alakoulujen toiminnasta Isossakyrössä. 7 % vastaajista piti toimintaa erittäin tai melko hyvänä. Viidenneksen mielestä alakoulut toimivat kohtalaisesti. Vain % vastaajista piti koulujen toimintaa erittäin huonoina. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin yht. Perusopetuksen alakoulut

66 6 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta perusopetuksen alakoulujen toiminnasta Isossakyrössä. Puolet vastanneista piti koulujen toimintaa erittäin tai melko hyvänä. % vastanneista oli sitä mieltä, että koulut toimivat kohtalaisesti. Vain 8 % vastaajista arvioi koulujen toiminnan erittäin tai melko huonoiksi. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 8 Kohtalaisesti 6 9 Melko hyvin 6 9 Erittäin hyvin 8 8 yht. 8 8 Perusopetuksen alakoulut

67 66. Perusopetuksen yläkoulu %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta perusopetuksen yläkoulusta Isossakyrössä. Yläasteen toimivuuden erittäin tai melko hyväksi koko 7 % vastaajista. % piti koulun toimivuutta kohtalaisena. Vain kuusi prosenttia oli sitä mieltä, että yläaste toimii erittäin tai melko huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 8 6 Melko hyvin Erittäin hyvin 9 8 yht. 8 8 Perusopetuksen yläkoulu

68 67 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta perusopetuksen yläkoulun toiminnasta Isossakyrössä. Heistä 6 % oli kuitenkin sitä mieltä, että yläaste toimii erittäin tai melko hyvin. Kohtalaiseksi koulun toimivuuden arvioi % vastanneista. Vain neljä prosenttia oli sitä mieltä, että yläaste toimii erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 6 9 Melko hyvin 8 9 Erittäin hyvin 7 yht. Perusopetuksen yläkoulu

69 68. Kyrönmaan lukio 8 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Kyrönmaan lukiosta. Yli puolet ( %) vastaajista oli sitä mieltä, että lukio toimii melko hyvin ja 7 %:n mielestä erittäin hyvin. Kymmenys vastaajista piti lukion toimintaa kohtalaisena. Vain % piti lukion toimintaa erittäin huonona. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 6 Melko hyvin 6 Erittäin hyvin yht. 9 9 Kyrönmaan lukio

70 69 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta Kyrönmaan lukion toiminnasta. Reilusti yli puolet (6 %) arvioi lukion toiminnan erittäin tai melko hyväksi. Vajaa kolmannes (9 %)vastanneista piti lukion toimintaa kohtalaisena. Kuuden prosentin mielestä lukio toimii erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 9 Melko hyvin Erittäin hyvin yht. 8 8 Kyrönmaan lukio

71 7. Kansalaisopistopalvelut Isonkyrön kunta hankkii kansalaisopistopalvelut Vaasa opistolta. 8 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta kansalaisopiston palveluista Isossakyrössä. Yli puolet (6 %) piti palveluita erittäin tai melko hyvin toimivina. Viidennes ( %) vastaajista piti palvelujen toimivuutta kohtalaisina. % oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 7 9 Kohtalaisesti Melko hyvin 6 8 Erittäin hyvin 9 67 yht Kansalaisopisto

72 7 7 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta kansalaisopiston palveluista Isossakyrössä. Heistä yli puolet ( %) arvioi palveluiden toimivan kohtalaisesti. Neljännes (6 %) oli sitä mieltä, että palvelut toimivat erittäin tai melko hyvin. Viidennes ( %) vastanneista piti kansalaisopiston palveluita erittäin tai melko huonosti toimivina. EI käyttäneet Erittäin huonosti 7 7 Melko huonosti 6 Kohtalaisesti 6 7 Melko hyvin Erittäin hyvin yht. Kansalaisopisto

73 7. Kirjasto 8 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Isonkyrön kirjaston palveluista. Yli puolet (8 %)oli erittäin tyytyväisiä kirjaston toimintaan. 7 % vastaajista piti kirjaston palveluita melko hyvinä. %:n mielestä kirjasto toimii kohtalaisesti. Vain yksi prosentti vastaajista ei ollut tyytyväinen kirjastoon. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 7 8 Melko hyvin 7 6 Erittäin hyvin yht. 7 7 Kirjasto

74 7 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta Isonkyrön kirjaston palveluista. Heistä yli puolet (8 %) arvioi kirjaston toimivan erittäin tai melko hyvin. Vajaa kolmannes (9 %) vastanneista piti kirjaston palveluita kohtalaisesti toimivina. % oli sitä mieltä, että kirjaston toimii erittäin huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 9 Melko hyvin 9 7 Erittäin hyvin 9 7 yht. 7 7 Kirjasto

75 7.6 Nuorten harrastustoiminta %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta nuorten harrastustoiminnasta Isossakyrössä. Yli puolet ( %) piti harrastustoimintaa erittäin tai melko hyvänä. %:n mielestä harrastustoiminta toimii kohtalaisesti. % vastaajista oli sitä mieltä, että nuorten harrastustoiminta on erittäin tai melko huonoa. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 9 7 Kohtalaisesti 7 7 Melko hyvin Erittäin hyvin 7 7 yht. 7 7 Nuorten harrastustoiminta

76 7 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta nuorten harrastustoiminnasta Isossakyrössä. Heistä vajaa puolet (7 %) arvioi harrastustoiminnan toimivan kohtalaisesti. Kolmannes ( %) vastaajista piti toimintaa erittäin tai melko hyvänä % oli sitä mieltä, että harrastustoiminta toimii erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin 8 yht Nuorten harrastustoiminta

77 76.7 Urheilu- ja liikunta-alueet 6 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta urheilu- ja liikunta-alueista Isossakyrössä. Reilu puolet (9 %) vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä urheilu- ja liikunta-alueisiin. Kolmannes ( %)vastaajista piti alueita kohtalaisina. Kymmenys vastaajista oli erittäin tai melko tyytymättömiä urheiluja liikunta-alueisiin. Palvelua käyttäneet Erittäin huonot Melko huonot 9 Kohtalaiset Melko hyvät Erittäin hyvät 7 yht. 7 7 Urheilu- ja liikunta-alueet Erittäin huonot Melko huonot Kohtalaiset Melko hyvät Erittäin hyvät

78 77 9 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta Isonkyrön urheilu- ja liikunta-alueiden toimivuudesta. Heistä yli puolet (6 %)kuitenkin arvioi niiden toimivuuden erittäin tai melko hyväksi. Kolmannes vastanneista piti alueiden toimivuutta kohtalaisina. 7 % vastanneista oli sitä mieltä, että urheilu- ja liikuntaalueet ovat erittäin huonot. EI käyttäneet Erittäin huonot 7 7 Melko huonot 7 Kohtalaiset 6 Melko hyvät 8 9 Erittäin hyvät 7 yht. Urheilu- ja liikunta-alueet Erittäin huonot Melko huonot Kohtalaiset Melko hyvät Erittäin hyvät

79 78.8 Sisäliikuntatilat 6 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Isonkyrön sisäliikuntatiloista. Yli puolet (69 %)vastaajista piti tiloja erittäin tai melko hyvinä. Viidennes ( %)vastaajista piti sisäliikuntatiloja kohtalaisina. Kahdeksan prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että tilat ovat erittäin tai melko huonot. Palvelua käyttäneet Erittäin huonot Melko huonot 8 8 Kohtalaiset Melko hyvät 8 8 Erittäin hyvät 98 yht Sisäliikuntatilat Erittäin huonot Melko huonot Kohtalaiset Melko hyvät Erittäin hyvät

80 79 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta Isonkyrön sisäliikuntatiloista. Heistä yli puolet ( %) arvioi kuitenkin sisäliikuntatilat erittäin tai melko hyviksi. 8 & vastanneista piti sisäliikuntatiloja kohtalaisina. Kahdeksan prosentin mielestä tilat ovat erittäin tai melko huonot. EI käyttäneet Erittäin huonot Melko huonot 8 Kohtalaiset Melko hyvät Erittäin hyvät 6 yht. Sisäliikuntatilat Erittäin huonot Melko huonot Kohtalaiset Melko hyvät Erittäin hyvät

81 8.9 Lasten leikkipaikat %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta lasten leikkipaikoista Isossakyrössä. % vastaajista piti leikkipaikkoja erittäin tai melko hyvinä. 8 % vastaajista oli sitä mieltä, että leikkipaikat ovat kohtalaiset. Samoin 8 % piti leikkipaikkoja erittäin tai melko huonoina. Palvelua käyttäneet Erittäin huonot Melko huonot 7 8 Kohtalaiset Melko hyvät Erittäin hyvät 7 6 yht Lasten leikkipaikat Erittäin huonot Melko huonot Kohtalaiset Melko hyvät Erittäin hyvät

82 8 9 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut tietoa millaiset ovat lasten leikkipaikat Isossakyrössä. Heistä vajaa puolet (7 %) kuitenkin arvioi leikkipaikkojen olevan erittäin tai melko hyvät. % vastanneista oli sitä mieltä, että leikkipaikat ovat kohtalaiset. %:n mielestä leikkipaikat ovat erittäin tai melko huonot. EI käyttäneet Erittäin huonot Melko huonot 9 Kohtalaiset 8 Melko hyvät 88 Erittäin hyvät yht. Lasten leikkipaikat Erittäin huonot Melko huonot Kohtalaiset Melko hyvät Erittäin hyvät

83 8. Uimahalli 7 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Isonkyrön uimahallista. Yli puolet (66 %) vastanneista piti uimahallia erittäin tai melko hyvänä. Neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että uimahalli on kohtalainen. Vain yhdeksän prosenttia vastanneista piti uimahallia melko huonona. Palvelua käyttäneet Erittäin huono Melko huono 9 9 Kohtalainen Melko hyvä Erittäin hyvä 6 8 yht. 8 8 Uimahalli Erittäin huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Erittäin hyvä

84 8 9 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta Isonkyrön uimahallista. Heistä yli puolet ( %) arvioi kuitenkin uimahallin olevan erittäin tai melko hyvä. 8 % vastanneista oli sitä mieltä, että uimahalli on kohtalainen. %:n mielestä uimahalli on erittäin tai melko huono. EI käyttäneet Erittäin huono 6 6 Melko huono 6 Kohtalainen Melko hyvä Erittäin hyvä 6 yht. 6 6 Uimahalli Erittäin huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Erittäin hyvä

85 8. Kulttuuripalvelut %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta Isonkyrön kulttuuripalveluista. Yli puolet (8 %) vastanneista piti palveluita erittäin tai melko hyvinä. Reilu kolmannes vastaajista (6 %) oli sitä mieltä, että kulttuuripalvelut toimivat kohtalaisesti. Vain kuusi prosenttia piti kulttuuripalveluita melko huonoina. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 6 Melko hyvin Erittäin hyvin yht. 9 9 Kulttuuripalvelut

86 8 9 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta kulttuuripalveluista Isossakyrössä. Heistä yli puolet (6 %) vastanneista piti palveluita kohtalaisina. Neljännes ( %) vastanneista oli sitä mieltä, että kulttuuripalvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. 9 % vastaajista piti palveluita melko hyvinä. EI käyttäneet Erittäin huonosti 6 6 Melko huonosti 9 Kohtalaisesti Melko hyvin 9 6 Erittäin hyvin 6 yht. 6 6 Kulttuuripalvelut

87 86. Teiden ja katujen hoito Teiden ja katujen hoito Isossakyrössä jakoi mielipiteitä. 9 % vastaajista oli sitä mieltä, että tiet ja kadut on hoidettu kohtalaisesti. Kolmanneksen mielestä tiet ja kadut on hoidettu erittäin tai melko huonosti. 7 % vastaajista taas piti teiden ja katujen hoidon tasoa erittäin tai melko hyvänä. Erittäin huonosti 8 8 Melko huonosti 6 Kohtalaisesti Melko hyvin 6 97 Erittäin hyvin 68 yht Teiden ja katujen hoito

88 87. Puistojen ja viheralueiden hoito Puistojen ja viheralueiden hoitoon Isossakyrössä oltiin melko tyytyväisiä. Puolet (9 %)vastaajista piti puistojen ja viheralueiden hoitoa erittäin tai melko hyvänä. % oli sitä mieltä, että puistot ja viheralueet on hoidettu kohtalaisesti. %:n mielestä puistot ja viheralueet on hoidettu erittäin tai melko huonosti. Erittäin huonosti Melko huonosti 6 7 Kohtalaisesti 67 8 Melko hyvin Erittäin hyvin 9 6 yht. 6 6 Puistojen ja viheralueiden hoito

89 88. Jätehuolto ja ekopisteet Jätehuollon ja ekopisteiden toimintaan Isossakyrössä oltiin melko tyytyväisiä, sillä vain % vastanneista oli sitä mieltä, että ne on hoidettu melko huonosti. 8 % vastanneista oli jätehuoltoon ja ekopisteisiin erittäin tai melko tyytyväisiä. Vajaa viidennes (8 %) piti palveluiden tasoa kohtalaisena. Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 8 Melko hyvin Erittäin hyvin 6 7 yht. 7 7 Jätehuolto ja ekopisteet

90 89. Juomaveden laatu Juomaveden laatu Isossakyrössä on hyvä suurimman osan vastanneista mielestä. Kolme neljäsosaa (78 %) piti juomaveden laatua erittäin tai melko hyvänä. 7 %:n mielestä juomavesi on laadultaan kohtalaista. Vain 6 % vastanneista piti Isonkyrön juomaveden laatua erittäin tai melko huonona. Erittäin huono Melko huono 8 9 Kohtalainen Melko hyvä 7 6 Erittäin hyvä 6 7 yht. 7 7 Juomaveden laatu Erittäin huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Erittäin hyvä

91 9.6 Palo- ja pelastuspalvelut Kolmanneksella ( %)kyselyyn vastanneista oli kokemusta palo- ja pelastuspalveluiden toimimisesta Isossakyrössä. 87 % vastanneista piti palveluita erittäin tai melko hyvin toimivina. Vajaa kymmenys (9 %) piti palveluita kohtalaisina. Vain viisi prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että palo- ja pelastuspalvelut toimivat melko huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 9 8 Melko hyvin Erittäin hyvin 8 yht. 8 8 Palo- ja pelastuspalvelut

92 9 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta palo- ja pelastuspalveluiden toimivuudesta Isossakyrössä. Heistä yli puolet ( %) arvioi palveluiden toimivan erittäin tai melko hyvin. 9 % vastanneista arvioi, että palvelut toimivat kohtalaisesti. 7 %:n mielestä palo- ja pelastuspalvelut toimivat erittäin tai melko huonosti. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 7 Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin yht. 6 Palo- ja pelastuspalvelut

93 9.7 Nuohouspalvelut Isonkyrön kunta hankkii nuohouspalvelut ostopalveluna Nuohous- ja kiinteistöpalvelu Laineelta. Suurimmalla osalla (7 %)kyselyyn vastanneista oli kokemusta nuohouspalveluista Isossakyrössä. Yli puolet (66 %) piti palveluiden toimivuutta erittäin tai melko hyvinä. Viidennes vastaajista oli sitä mieltä, että palvelut toimivat kohtalaisesti. % vastaajista piti palveluiden toimivuutta erittäin tai melko huonoina. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 8 9 Kohtalaisesti 6 Melko hyvin 7 78 Erittäin hyvin 9 yht. Nuohouspalvelut

94 9 8 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta nuohouspalveluista Isossakyrössä. Heistä 79 % arvioi palveluiden toimivan kohtalaisesti. % vastaajista arvioi, että palvelut toimivat melko hyvin. Seitsemän prosenttia vastaajista piti nuohouspalveluiden toimivuutta erittäin huonoina. EI käyttäneet Erittäin huonosti 7 7 Melko huonosti 7 Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin yht. Nuohouspalvelut

95 9.8 Rakennustarkastus 9 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta rakennustarkastuksesta Isossakyrössä. Yli puolet (7 %) oli erittäin tai melko tyytyväisiä palveluun. Neljänneksen mielestä palvelu toimii kohtalaisesti. Seitsemän prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että rakennustarkastus toimii erittäin tai melko huonosti. Palvelua käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti 6 9 Melko hyvin Erittäin hyvin 6 87 yht Rakennustarkastus

96 9 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta rakennustarkastuksesta Isossakyrössä. Vajaa puolet (8 %) vastanneista arvioi palvelun toimivan kohtalaisesti. Vajaa kolmannes ( %)vastaajista oli sitä mieltä, että rakennustarkastus toimii melko hyvin. % vastanneista piti palvelun toimivuutta erittäin tai melko huonona. EI käyttäneet Erittäin huonosti Melko huonosti 7 Kohtalaisesti Melko hyvin 7 Erittäin hyvin yht. Rakennustarkastus

97 96.9 Ympäristön siisteys Yli puolet kyselyyn vastanneista oli erittäin tai melko tyytyväisiä ympäristön siisteyteen Isossakyrössä. % vastaajista piti ympäristöä kohtalaisen siistinä. Seitsemän prosenttia vastaajista ei ollut tyytyväisiä, heidän mielestään ympäristön siisteys oli erittäin tai melko huono. Erittäin huono Melko huono 6 8 Kohtalainen 6 7 Melko hyvä Erittäin hyvä 8 7 yht. 7 7 Ympäristön siisteys Erittäin huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Erittäin hyvä

98 97. Yhteistyö muiden kuntien kanssa % vastanneista piti Isonkyrön yhteistyötä muiden kuntien kanssa erittäin tai melko hyvänä. % vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyö on kohtalaista. %:n mielestä yhteistyö muiden kuntien kanssa on erittäin tai melko huonoa. Erittäin huonosti Melko huonosti 8 Kohtalaisesti Melko hyvin 6 96 Erittäin hyvin 7 6 yht. 6 6 Yhteistyö muiden kuntien kanssa

99 98. Talousasioiden hoito % vastaajista oli sitä mieltä, että Isossakyrössä hoidetaan talousasiat erittäin tai melko hyvin. Kohtalaiseksi talousasioiden hoidon koki % vastaajista. % vastaajista piti Isonkyrön talousasioiden hoitoa erittäin tai melko huonona. Erittäin huonosti Melko huonosti 8 Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin 7 6 yht. 6 6 Talousasioiden hoito

100 99. Asuintonttien saaminen 7 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta asuintonttien saamisen helppoudesta Isossakyrössä. Puolet vastanneista piti asuintonttien saamista melko helppona. 7 % vastaajista oli sitä mieltä, että asuintonttien saaminen on erittäin helppoa. %:n mielestä asuin tontin saaminen Isostakyröstä on kohtalaisen helppoa. Palvelua käyttäneet Erittäin vaikeaa Melko vaikeaa Kohtalaista Melko helppoa 9 6 Erittäin helppoa 7 yht. Asuintonttien saaminen Erittäin vaikeaa Melko vaikeaa Kohtalaista Melko helppoa Erittäin helppoa

101 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta asuintonttien saamisesta Isossakyrössä. Yli puolet (7 %)kuitenkin arvioi, että asuntonttien saaminen on erittäin tai melko helppoa. Kohtalaisen helppona tonttien saamista piti 8 % vastanneista. Erittäin tai melko vaikeaksi asuintonttien saamisen arvioi % vastaajista. EI käyttäneet Erittäin vaikeaa Melko vaikeaa Kohtalaista Melko helppoa Erittäin helppoa yht. Asuintonttien saaminen Erittäin vaikeaa Melko vaikeaa Kohtalaista Melko helppoa Erittäin helppoa

102 . Vuokra-asuntojen saaminen 8 %:lla kyselyyn vastanneista oli kokemusta vuokra-asuntojen saamisesta Isossakyrössä. Vuokra-asuntojen saaminen on erittäin tai melko helppoa, vastasi 6 % kysymykseen vastanneista. Erittäin tai melko vaikeaksi asian koki % vastaajista. Kohtalaisen helppona vuokra-asuntojen saamista piti 8 % vastanneista. Palvelua käyttäneet Erittäin vaikeaa 8 8 Melko vaikeaa 7 Kohtalaista 9 8 Melko helppoa Erittäin helppoa yht. Vuokra-asuntojen saaminen Erittäin vaikeaa Melko vaikeaa Kohtalaista Melko helppoa Erittäin helppoa

103 %:lla kysymykseen vastanneista ei ollut kokemusta siitä, kuinka helposti Isossakyrössä saa vuokra-asunnon. Heistä 6 % arvioi, että asunnon saaminen on kohtalaisen helppoa. % taas arvioi, että asunnon saaminen on melko helppoa. % vastanneista oli sitä mieltä, että vuokra-asunnon saaminen on erittäin tai melko vaikeaa. EI käyttäneet Erittäin vaikeaa Melko vaikeaa 8 Kohtalaista Melko helppoa 6 7 Erittäin helppoa 7 yht Vuokra-asuntojen saaminen Erittäin vaikeaa Melko vaikeaa Kohtalaista Melko helppoa Erittäin helppoa

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY 2014 YHTEENVETO. Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori & Siuntio

KANSALAISKYSELY 2014 YHTEENVETO. Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori & Siuntio KANSALAISKYSELY 2014 YHTEENVETO Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori & Siuntio Kuntalaisten hyvinvointi -selvitys Kansalaisten hyvinvointia ja palveluja kartoittava selvitys toteutettiin keväällä

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2013. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Alavuden kaupunki ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2016 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 6 4. TYYTYVÄISYYS PALVELUIHIN 8 4.1 Sivistyspalvelut 9 4.2 Vapaa-ajan palvelut 12 4.3

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut ja palveluverkko Riitta Pylvänen hankesuunnittelija 8.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 TAMPEREEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Kaiken kaikkiaan lähes 2 900 vastaajaa Tampereelta ja Orivedeltä Tampereelta noin 2 500

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 Pauliina Mattinen 1 Sisällysluettelo 1.Tutkimuksesta yleensä 2.Taustatietoja kaikista vastaajista 3.Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden käyttö 4.Motivoivat

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

SUOMALAISET JA ELÄKEIKÄ -SELVITYKSEN TULOKSIA

SUOMALAISET JA ELÄKEIKÄ -SELVITYKSEN TULOKSIA SUOMALAISET JA ELÄKEIKÄ -SELVITYKSEN TULOKSIA Rakennusliitto teetti TNS Gallupilla selvityksen koskien suomalaisten käsityksiä eläkeiästä ja eläkkeistä. Selvitys tehtiin GallupKanava-tutkimusjärjestelmän

Lisätiedot

Uutta ARTTU2-ohjelmasta

Uutta ARTTU2-ohjelmasta Uutta ARTTU2-ohjelmasta ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 13/2017 Tutkimusohjelma Forskningsprogrammet Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille? Kuntalaisten mielipiteet kunnallisista

Lisätiedot