Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011"

Transkriptio

1 ..

2 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 5 Uimarannat ja maauimalat 5 Yleiset asiat, turvallisuus ja tiedottaminen 5 Kuntoradat ja ulkoilureitit Sosiaali ja terveyspalvelut Ulkoilualueet ja puistot Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut Tiedottaminen liikuntapalveluista Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Lasten leikkipaikat Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Katujen ja teiden hoito 50 Kunnan toiminta ja muut asiat Jätehuolto Palvelutyytyväisyys Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 52 Yleinen järjestys ja turvallisuus Puistojen ja viheralueiden hoito 53 Asuinalueen turvallisuus 12 Juomaveden laatu 5 Yritystoiminnan edistäminen Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 55 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Liikenneolot autoilijan kannalta 5 Tiedottaminen kunnan palveluista Julkinen liikenne 5 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 1 Liikkumisen esteettömyys 5 Kuluttajaneuvonta Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 5 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 1 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 0 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1 Luonnon suojelu 1 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Ilman laatu 2 Sairaalapalvelut 21 Vesistöjen puhtaus 3 Sairaankuljetus Melun torjunta Äitiys ja lastenneuvola Ympäristön siisteys 5 Vanhusten kotihoito 2 Luonto ja retkeilyreitit Kunnan hammaslääkäripalvelut 25 Rakennetun ympäristön valvonta Lasten päivähoito 2 Pelastustoiminta Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 2 Palotarkastus Vammaispalvelut 2 Nuohous 0 Toimeentulotuki 2 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 1 Perheneuvola 30 Kunnan talousasioiden hoito 2 Sosiaalityö 31 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 3 Peruskoulu 32 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Lukio 33 Pientalotontin saanti 5 Aikuisten ammatillinen koulutus 3 Vuokra asunnon saanti Nuorten ammatillinen koulutus Asiat, joissa palvelua tulisi parantaa Kansalais ja työväenopistot 3. Asiat, joissa panotusta voidaan vähentää tai toimintaa tehostaa Kirjastopalvelut 3. Palvelujen käyttö Nuorten harrastustoiminta 3. Palveluja käyttäneiden tyytyväisyys 0 Museot 3. Terveyskeskuksen palvelut 1 Torit ja torikauppa 0. Liikuntatottumukset 2 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taidepalvelut 1

3 1 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta. Tutkimuksen toteutti n kunnan toimeksiannosta Finnish Consulting Group Oy. Kysely lähettiin syyskuussa 00:lle satunnaisesti valitulle 1 0 vuotiaalle tuusulalaiselle. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. Vastauksia saatiin 05, joten vastausaktiivisuus oli 0,5 %. Vastanneista naisia oli 2, %. Vastanneiden taustatietoja Ammatti lkm % Ikäryhmä lkm % Alue lkm % Opiskelija 2 % 1 2 % Hyrylä 21 0 % Työssä 3 % 2 3 % Jokela 5 % Työtön 5 % % Kellokoski 52 % Kotiäiti tai isä % % Muu alue 12 % Eläkkeellä 121 % % Puuttuva tieto 1 % Yrittäjä 3 3 % % Kaikki 05 0 % Muu 2 1 % Puuttuva tieto 1 % Puuttuva tieto 2 25 % Kaikki 05 0 % Kaikki 05 0 % Tutkimus toteutettiin liitteenä olevalla lomakkeella. Tuloksia verrataan aikaisemmin ssa toteutettujen vastaavien kyselyjen tuloksiin sekä eräiden muiden Uudenmaan kuntien tuloksiin.

4 2 Kuntapalvelut ssa vuonna Tulosten tulkinnasta Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että ne kertovat joskus pääosin asiakastyytyväisyydestä, toisinaan taas pääosin asukastyytyväisyydestä. Tässä kyselyssä tulokset kertovat asiakastyytyväisyydestä palveluissa, joissa suurimmalla osalla vastaajista tai heidän perheen jäsenillään on omia tuoreita kokemuksia, esim. kirjastosta tai juomavedestä. Monissa palveluista vastaajilla ei juuri ole kokemuksia (esim. vanhusten hoito tai nuorten harrastustoiminta), jolloin tulokset kertovat lähinnä asukastyytyväisyydestä. Asukastyytyväisyys perustuu mm. tuttavien ja median välittämään informaatioon tai omiin aikaisempiin kokemuksiin. Joskus myös ei käyttäjien arviot perustuvat todelliseen tietoon palvelutasosta tai palvelun saatavuudesta. Jos esimerkiksi hoitoon pääsy kunnalliselle hammaslääkärille on vaikeaa, voidaan hakeutua yksityiseen hammashoitoon, jolloin varsinaista käyttäjäkokemusta kunnallisesta hammashoidosta ei synny. Asukastyytyväisyyden näkökulmia voi olla useita. Vastaaja voi asettua palvelujen tulevan käyttäjän asemaan (jos tarvitsisin palvelua, onko sen taso riittävä), kansalaisen asemaan (tuottaako kunta palveluja kuntalaisten tarpeita vastaavasti) tai veronmaksajan asemaan (käyttääkö kunta resursseja oikein). Jos palveluja käyttämättömien tyytyväisyys ei vastaa todellista tilannetta, mielikuviin voidaan yrittää vaikuttaa tiedottamisella. Tuloksissa kannattaakin kiinnittää huomiota myös asioihin, joissa palveluja käyttäneiden arvioit ovat muita selvästi positiivisempia. Huomionarvoista on, että palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden arviot ovat useimmissa asioissa kuitenkin lähellä toisiaan. Joissakin asioissa tulokset eivät kerro tyytyväisyydestä pelkästään kunnan palveluihin. Esimerkiksi arvioihin katujen ja teiden hoidosta vaikuttaa myös kokemukset valtion ylläpitämistä yleisistä teistä kunnan alueella, Vastauskato on kirjekyselyissä suuri. Se on kuitenkin eri vuosina ja eri kunnissa samankaltainen, joten tulokset kertovat todellisesta muutoksesta ja eroista kuntien välillä luotettavuusväli (esim. ± 5 %) huomioiden. Keskiarvoissa yleensä yli 0,2 yksikön erot ja muutokset ovat tilastollisesti merkitseviä.

5 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä 5 asiasta, jotka on esitetty samalla tavalla vuodesta 01 lähtien. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu asteikolle 1 5, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein kielteisintä suhtautumista, arvo 3 neutraalia suhtautumista ja arvo 5 myönteisintä suhtautumista. Indeksiä laskettaessa asioita on painotettu seuraavasti: Sairaalapalvelut, painoarvo 3 Hammaslääkäripalvelut, 3 Lasten päivähoito, 3 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, 5 Peruskoulu, 5 Kaikki muut, painoarvo 1. Kuvio 1. Laaja asuinkuntaindeksi, 5 palvelua 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5,0,5 5,0, 3,3 Indeksin perusteella tuusulalaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin kokonaisuutena on laskenut vuodesta 0. ssa ollaan jokseenkin samalla tasolla kuin vertailukunnissa keskimäärin. n alueet, 0, 03, 00 Hyrylä, Jokela, Kellokoski, Muu alue, 352 3,52 3, 3, 3,3 3,2 3, 3,31 Hyvinkää, 0 3,3 Keravan tulos on syksyltä, muuten vertailukuntien tulokset ovat vanhempia, joten vertailuun täytyy Järvenpää, 0 Nurmijärvi, 0 Kerava, Vihti, 0 3,3 3,51 3,55 3,12 Vert.kunnat ka. 3,3 33

6 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Kysymysryhmän 1 asioista laskettiin myös palveluryhmäkohtaiset indeksit, joissa kaikkien mukana olevien asioiden painoarvo on yksi. Indeksien sisällöt ilmenenevät liitteestä 1. Kuviossa on mukana myös laaja asuinkuntaindeksi, jonka sisältö on kuvattu edellisessä sivulla. Kuvio 2. Palveluindeksit , 3,5 3,5 3, 3, 3, 3,1 3,5 3,3 3,2 3, 3,2 3,3, 0 3,1 3,5 3,3,03 3,3 3,53 3,50,05 3,35 3,0 3,3 3,52, 03 3, 2, 3,, 3,5 3,52 3,5,0 3,02 3, 3,3 3,, 00 3,52 2, 3,5,01 3,5 3,1 3,52 3, 3,00 3,0 3,3 3, Hyrylä, 3, 3, 3,2 3,5 3, 3,21 3,5,02 3,33 3, 3,2 3,3 Jokela, 3,2 3,25 3,2 3,1 2,3 2, 3,0 3,0 3,2 3,0 3,31 3,2 Kellokoski, 3, 3,2 3,2 3,5 3,33 3,5 3,3 3, 3, 3,25 3,3 3, Muu alue, 3, 3,52 3,5 3,3 3,3 3, 3,3 3, 3, 3, 3,0 3,31 Hyvinkää, 0 3, 3,2 3,1 3,1 2, 3, 3,1,0 3, 3,53 3,5 3,3 Järvenpää, 0 3, 3,,0 3, 2, 3,2 3,0 3,3 3, 3,1 3, 3,3 Nurmijärvi, 0 3,51 3, 3, 3, 3,3 3,0 3,, 3,1 3,33 3,53 3,51 Kerava, 3, 3,,00 3,5 3,1 3,1 3,5,03 3, 3,5 3,52 3,55 Vihti, 0 3,2 3,33 3, 3, 3,02 2,0 3,05 3,5 3,1 3, 3,25 3,12 Kulttuuri ja sivistyspalvelut Liikuntapalvelut Opetuspalvelut Pelastuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Tiedottaminen ja neuvonta Turvallisuus Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Yhdyskuntatekniset palvelut Ympäristöpalvelut Laaja asuinkuntaindeksi

7 5 3. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin Yleiset asiat, turvallisuus ja tiedottaminen laiset ovat yleensä tyytyväisiä oman asuinalueensa turvallisuuteen sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä myös rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen sekä tiedottamiseen kunnan palveluista. Suurin osa kantaa ottaneista oli tyytyväisiä myös virastojen asiakaspalveluun. Myös tällä kerralla merkittävä osa vastaajista oli tyytymättömiä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tilanne on useimmissa kunnissa samankaltainen. Kuvio 3. Yleiset asiat, tiedottaminen % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Yleinen järjestys ja turvallisuus 1 Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Tiedottaminen kunnan palveluista 55 2 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 0 1 Kuluttajaneuvonta 12 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 1 2 3

8 Sosiaali ja terveyspalvelut Huomattava osa vastaajista oli tyytymättömiä n terveyskeskuksen lääkäri ja hammaslääkäripalveluihin. Kantaa ottaneiden suuri enemmistö oli tyytyväisiä neuvolaan ja päivähoitoon. Myös sairaalapalveluihin ja sairaankuljetukseen oltiiin useammin tyytyväisiä kuin tyytymättömiä. Vanhusten kotihoitoon ja asumis ja laitospalveluihin oltiin suhteellsien usein tyytymättömiä, tosin suurin osa vastaajista ei osannut ottaa näihin asioihin kantaa kuten ei myöskään muiden sosiaalipalvelujen hoitoon. Kuvio. Sosiaali ja terveyspalvelut % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 3 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaalapalvelut 2 5 Sairaankuljetus 2 5 Äitiys ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito 1. Kunnan hammaslääkäripalvelut Lasten päivähoito 3 5 Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 5 Vammaispalvelut Toimeentulotuki Perheneuvola 3 5 Sosiaalityö

9 Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut Vastaajat olivat yleensä varsin tyytyväisiä opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalveluihin. Tyytyväisimpiä oltiin kirjastoon, uimahalliin, kansalaisopistoon, liikuntapaikkoihin ja peruskouluun. Vastaajien enmmistö oli tyytymätön torikauppaan ssa. Kuvio 5. Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Peruskoulu Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus 0 Nuorten ammatillinen koulutus Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Museot Torit ja torikauppa Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taidepalvelut Urheilu ja pelikentät Sisäliikuntatilat Uimahallit Uimarannat ja maauimalat Kuntoradat ja ulkoilureitit Ulkoilualueet ja puistot Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat

10 Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Tulosten perusteella tusuulalaiset ovat tyytyväisiä useimpiin kuntateknisiin palveluihin, erityisesti juomaveden laatuun, jätehuoltoon ja kierrätykseen sekä liikenneoloihin. Useimmin parannettavaa nähtiin julkisessa liikenteessä sekä katujen ja teiden hoidossa. Kuvio. Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Katujen ja teiden hoito 52 1 Jätehuolto Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 1 Puistojen ja viheralueiden hoito 1 Juomaveden laatu 2 3. Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 0 Liikenneolot autoilijan kannalta 0 Julkinen liikenne 1 1 Liikkumisen esteettömyys 1 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 5 31 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 5

11 Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä ilman laatuun ja ympäristön siisteyteen, tosin viimeksi mainittuun oltiin melko usein myös tyytymättömiä. Useimmin tyytymättömiä oltiin vesistöjen puhtauteen ja melun torjuntaan. Rakennetun ympäristön valvontaa pidettiin lähes yhtä usein huonosti kuin hyvin hoidettuna. Pelastustoimintaan, palotarkastukseen ja nuohoukseen vastaaajat sen sijaan olivat yleensä tyytyväisiä. Kuvio. Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Luonnon suojelu Ilman laatu 2 Vesistöjen puhtaus 2 25 Melun torjunta Ympäristön siisteys 3 2. Luonto ja retkeilyreitit 1 3 Rakennetun ympäristön valvonta 2 53 Pelastustoiminta 52 Palotarkastus 2 Nuohous 5 3

12 Kunnan toiminta ja muut asiat Lähes kolmasosa vastaajista oli tyytymätön asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun ssa. Tyytyväisiä oli kuitenkin enemmistö. Kunnan talousasioiden hoitoon oltiin useammin tyytyväisiä kuin tyytymättömiä. Vastaajat suhtautuvat sen sijaan melko kriittisesti yhteistyön onnistumiseen naapurikuntien kanssa. Sekä pientalotontin että vuokra asunnon saanti koetaan ssa usein vaikeaksi. Kuvio. Kunnan toiminta ja muut asiat Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta i t 5 25 Kunnan talousasioiden hoito 3 5 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 5. Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Pientalotontin saanti 0 2 Vuokra asunnon saanti 2

13 . Palvelutyytyväisyys Seuraavilla sivuilla esitetään tulokset yksittäisissä asioissa eri tutkimusvuosina ja vertailukunnissa. Kuvio. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Yleinen järjestys ja turvallisuus, n=00, ka.=3, 1 Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3, 03, n=2, ka.=3, 00, n=51, ka.=3, 5 pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=3,3 Kellokoski, n=52, ka.=3, Muu alue, n=, ka.=3,3 2 2 Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, 5 Järvenpää 0, n=1, ka.=3, 0 1 (¹) 1%±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=252, ka.=,01 Kerava, n=31, ka.=3, Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 2

14 12 Kuvio. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Asuinalueen turvallisuus, n=02, ka.=3, Asuinalueen turvallisuutta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=, 03, n=30, ka.=, 00, n=52, ka.=,0 0 0 pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=,0 Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=52, ka.=3, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=,2 1 3 Järvenpää 0, n=15, ka.=3, 5 (¹) %±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=252, ka.=,2 Kerava, n=31, ka.=,0 Vihti 0, n=2, ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=

15 Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Yritystoiminnan edistäminen, n=33, ka.=3,3 Yritystoiminnan edistämistä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=5, ka.=3, 03, n=01, ka.=3,2 00, n=51, ka.=3, pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,2 Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=51, ka.=3,25 Muu alue, n=5, ka.=2, Hyvinkää 0, n=21, ka.=3, Järvenpää 0, n=15, ka.=3, (¹) %±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=252, ka.=3, Kerava, n=312, ka.=3,53 Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 2 0

16 Kuvio 12. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus, n=0, ka.=3, Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 0, n=5, ka.=3,55 03, kysymys ei mukana 00, kysymys ei mukana 0 0 pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,5 Jokela, n=5, ka.=3,5 Kellokoski, n=52, ka.=3, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=, ka.=3,55 Järvenpää 0, n=1, ka.=3,05 1 (¹) 5%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=25, ka.=3,2 Kerava, kysymys ei mukana Vihti 0, n=21, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 5 2

17 Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen kunnan palveluista, n=02, ka.=3, Tiedottamista kunnan palveluista piti 55 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 0, n=51, ka.=3,5 03, n=2, ka.=3,53 00, n=3, ka.=3, pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,5 Jokela, n=5, ka.=2, Kellokoski, n=52, ka.=3,31 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, Järvenpää 0, n=13, ka.=3,05 3 (¹) 55%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=253, ka.=3,1 Kerava, n=3, ka.=3,3 Vihti 0, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,

18 1 Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä, n=01, ka.=3, 0 1 Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3,5 03, n=, ka.=3,3 00, n=, ka.=3, pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=3,21 Kellokoski, n=52, ka.=3,3 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, Järvenpää 0, n=13, ka.=3, (¹) %±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=251, ka.=3, Kerava, n=30, ka.=3,5 Vihti 0, n=25, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,

19 Kuvio. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa Kuluttajaneuvonta, n=3, ka.=2,1 12 Kuluttajaneuvontaa piti 12 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=5, ka.=3,2 03, n=35, ka.=2, 00, n=5, ka.=2, pienentynyt kuusi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=2, Kellokoski, n=51, ka.=3, Muu alue, n=5, ka.= Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, Järvenpää 0, n=13, ka.=3, (¹) 12%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=251, ka.=3,1 Kerava, n=3, ka.=3, Vihti 0, n=2, ka.=2, 2 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 1 1

20 1 Kuvio 1. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet, n=03, ka.=2, Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=2,2 03, n=0, ka.=2, 00, n=0, ka.=2, pienentynyt yhden prosenttiyksikön. n alueet Hyrylä, n=21, ka.=2, Jokela, n=5, ka.=2,33 Kellokoski, n=52, ka.=2, Muu alue, n=, ka.=2, Hyvinkää 0, n=2, ka.=2, 1 3 Järvenpää 0, n=13, ka.=2, 2 2 (¹) 1%±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=252, ka.=2, Kerava, n=3, ka.=2, Vihti 0, n=25, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 1 3 2

21 1 Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut, n=00, ka.=2,5 3 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=51, ka.=3,31 03, n=32, ka.=3,5 00, n=, ka.=3, pienentynyt 1 prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=2,1 Jokela, n=5, ka.=3,0 Kellokoski, n=51, ka.=3, Muu alue, n=, ka.=2, Hyvinkää 0, n=2, ka.=2, Järvenpää 0, n=15, ka.=3, (¹) 3%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=25, ka.=3,3 Kerava, n=31, ka.=2,3 Vihti 0, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,5 5 2

22 Kuvio 1. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto, n=3, ka.=2, Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=51, ka.=3, 03, n=3, ka.=3, 00, n=5, ka.=3, Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta edellisestä kerrasta. n alueet Hyrylä, n=, ka.=2, Jokela, n=5, ka.=2,2 Kellokoski, n=50, ka.=3,31 Muu alue, n=, ka.=2, 1 2 Hyvinkää 0, n=2, ka.=2, Järvenpää 0, n=13, ka.=2,3 1 (¹) %±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=3,5 Kerava, n=3, ka.=2, Vihti 0, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,

23 21 Kuvio 1. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa Sairaalapalvelut, n=3, ka.=3, 2 5 Sairaalapalveluja piti 2 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=5, ka.=3,1 03, n=30, ka.=3,1 00, n=02, ka.=3, pienentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=2, Kellokoski, n=51, ka.=3,2 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=25, ka.=3, Järvenpää 0, n=12, ka.=2, 25 2 (¹) 2%±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=3,32 Kerava, n=3, ka.=3,2 Vihti 0, n=25, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,0 2 21

24 Kuvio. Miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu asuinkunnassa Sairaankuljetus, n=3, ka.=3,3 2 5 Sairaankuljetusta piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=5, ka.=,0 03, kysymys ei mukana 00, kysymys ei mukana pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=2, Kellokoski, n=51, ka.=3,53 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=,0 Järvenpää 0, n=11, ka.=3,1 3 5 (¹) 2%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=,1 Kerava, kysymys ei mukana Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 3 5

25 Kuvio 21. Miten hyvin äitiys ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa Äitiys ja lastenneuvola, n=3, ka.=3, Äitiys ja lastenneuvolaa piti 31 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=,12 03, n=35, ka.=,2 00, n=5, ka.=, pienentynyt prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=50, ka.=, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=25, ka.=3, Järvenpää 0, n=, ka.=, (¹) 31%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=251, ka.=, Kerava, n=3, ka.=3, Vihti 0, n=25, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.= 3 2

26 2 Kuvio. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten kotihoito, n=3, ka.=3 1 Vanhusten kotihoitoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3, 03, n=33, ka.=,03 00, n=5, ka.=3, noussut yhden prosenttiyksikön. n alueet Hyrylä, n=, ka.=2,1 Jokela, n=5, ka.=3,0 Kellokoski, n=50, ka.=3,21 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=25, ka.=2, Järvenpää 0, n=13, ka.=2,3 2 (¹) %±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=3,3 Kerava, n=312, ka.=3,0 Vihti 0, n=25, ka.=2, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=2,3 1

27 25 Kuvio. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan hammaslääkäripalvelut, n=3, ka.=3, Kunnan hammaslääkäripalveluja piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3, 03, n=0, ka.=2,1 00, n=2, ka.=3, pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=2, Jokela, n=5, ka.=3,1 Kellokoski, n=50, ka.=3,5 Muu alue, n=, ka.=2, Hyvinkää 0, n=25, ka.=2, Järvenpää 0, n=1, ka.=3, (¹) 3%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=253, ka.=3,2 Kerava, n=31, ka.=2, Vihti 0, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=

28 2 Kuvio 2. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa Lasten päivähoito, n=32, ka.=3, 3 5 Lasten päivähoitoa piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=50, ka.=3, 03, n=32, ka.=,0 00, n=5, ka.=, pienentynyt prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=5, ka.=3,3 Jokela, n=55, ka.= Kellokoski, n=50, ka.=,0 Muu alue, n=, ka.=, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, Järvenpää 0, n=10, ka.=3,2 3 5 (¹) 3%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.= Kerava, n=312, ka.=,12 Vihti 0, n=25, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 3 5

29 2 Kuvio 25. Miten hyvin vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut, n=33, ka.=2,1 5 Vanhusten asumis ja laitospalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=50, ka.=3, 03, n=33, ka.=3, 00, n=53, ka.=3, pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=5, ka.=2, Jokela, n=5, ka.=2,53 Kellokoski, n=, ka.=3, Muu alue, n=, ka.=2,1 5 2 Hyvinkää 0, n=25, ka.=2,5 0 2 Järvenpää 0, n=12, ka.=2, (¹) %±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=250, ka.=2, Kerava, n=3, ka.=2, Vihti 0, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 12 2

30 2 Kuvio 2. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vammaispalvelut, n=3, ka.=2, Vammaispalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3, 03, n=3, ka.=3,2 00, n=50, ka.=3, pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,0 Jokela, n=5, ka.=2,1 Kellokoski, n=50, ka.=2, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=25, ka.=2,3 Järvenpää 0, n=11, ka.=2, (¹) %±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=250, ka.=3,1 Kerava, n=312, ka.=3,0 Vihti 0, n=2, ka.=3,0 2 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 0

31 2 Kuvio 2. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa Toimeentulotuki, n=35, ka.=2,3 Toimeentulotukea piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=512, ka.=2, 03, n=35, ka.=3,21 00, n=55, ka.=3,21 pienentynyt yhden prosenttiyksikön. n alueet Hyrylä, n=, ka.=2, Jokela, n=5, ka.=1,1 Kellokoski, n=, ka.=3, Muu alue, n=5, ka.=2, Hyvinkää 0, n=2, ka.=2,3 Järvenpää 0, n=13, ka.=2, (¹) %±2% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=250, ka.=3, Kerava, n=3, ka.=2,1 Vihti 0, n=25, ka.=2,3 12 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 1

32 30 Kuvio 2. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa Perheneuvola, n=35, ka.=3, Perheneuvolaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=512, ka.=3, 03, n=3, ka.=3, 00, n=55, ka.=3, pienentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,5 Jokela, n=5, ka.=2,3 Kellokoski, n=50, ka.=3, Muu alue, n=, ka.= Hyvinkää 0, n=2, ka.=3,3 Järvenpää 0, n=12, ka.=3,52 3 (¹) %±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=251, ka.=3, Kerava, n=3, ka.=3,33 Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,2 0 5

33 31 Kuvio 2. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa Sosiaalityö, n=3, ka.=3,21 Sosiaalityötä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=512, ka.=3,3 03, kysymys ei mukana 00, kysymys ei mukana pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=2,2 Kellokoski, n=50, ka.=3,5 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=2, 1 Järvenpää 0, n=13, ka.=2,3 2 (¹) %±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=250, ka.=3,2 Kerava, kysymys ei mukana Vihti 0, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 5

34 32 Kuvio 30. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa Peruskoulu, n=35, ka.=, Peruskoulua piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 0, n=5, ka.=,05 03, n=02, ka.=,0 00, n=00, ka.=3, pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=,0 Jokela, n=5, ka.=,0 Kellokoski, n=50, ka.= Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=, ka.=3,3 5 3 Järvenpää 0, n=12, ka.=3, 1 33 (¹) %±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=253, ka.=,1 Kerava, n=3, ka.=,02 Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 0 31

35 33 Kuvio 31. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa Lukio, n=3, ka.=3,1 5 Lukiota piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=, 03, n=32, ka.=,0 00, n=5, ka.=3, pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,1 Jokela, n=5, ka.=,12 Kellokoski, n=50, ka.=3,5 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=,0 Järvenpää 0, n=13, ka.=,2 5 3 (¹) %±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=252, ka.=,12 Kerava, n=3, ka.=, Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 5

36 3 Kuvio 32. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Aikuisten ammatillinen koulutus, n=3, ka.=3,3 0 Aikuisten ammatillinen koulutusta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=5, ka.=3,2 03, n=3, ka.=3,35 00, n=55, ka.=3, pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=2, Kellokoski, n=50, ka.= Muu alue, n=, ka.=3, 1 2 Hyvinkää 0, n=25, ka.=3,1 5 Järvenpää 0, n=11, ka.=3, 50 (¹) %±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=251, ka.=3, Kerava, n=3, ka.=3, Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 35 5

37 35 Kuvio 33. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Nuorten ammatillinen koulutus, n=35, ka.=3,3 Nuorten ammatillinen koulutusta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=50, ka.=3, 03, n=35, ka.=3,2 00, n=53, ka.=3, pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,5 Jokela, n=5, ka.=2, Kellokoski, n=, ka.=3, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, Järvenpää 0, n=11, ka.=3, (¹) %±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=3, Kerava, n=3, ka.=3,2 Vihti 0, n=21, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,5 3 5

38 3 Kuvio 3. Miten hyvin kansalais ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa Kansalais ja työväenopistot, n=32, ka.=,0 1 2 Kansalaisopistoja piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=,1 03, n=, ka.=,1 00, n=0, ka.=, pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=,12 Jokela, n=5, ka.=,0 Kellokoski, n=, ka.=,0 Muu alue, n=5, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=,0 2 5 Järvenpää 0, n=11, ka.=,1 5 2 (¹) 1%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=253, ka.=, Kerava, n=3, ka.=, Vihti 0, n=, ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=,0 0 2

39 3 Kuvio 35. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kirjastopalvelut, n=00, ka.=,3 2 Kirjastopalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=,3 03, n=, ka.=,3 00, n=2, ka.=3, pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=,3 Jokela, n=5, ka.=,33 Kellokoski, n=51, ka.=,3 Muu alue, n=, ka.=, Hyvinkää 0, n=22, ka.=,31 2 Järvenpää 0, n=13, ka.=,31 3 (¹) %±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=253, ka.=, Kerava, n=3, ka.=,1 Vihti 0, n=, ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=,3 3

40 3 Kuvio 3. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa Nuorten harrastustoiminta, n=3, ka.=3, Nuorten harrastustoimintaa piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=5, ka.=3, 03, n=31, ka.=3,3 00, n=55, ka.=3, pienentynyt 12 prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,3 Jokela, n=5, ka.=3,0 Kellokoski, n=50, ka.=2,2 Muu alue, n=5, ka.=2, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3,5 0 5 Järvenpää 0, n=13, ka.=3, 3 1 (¹) 2%±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=253, ka.=3,32 Kerava, n=30, ka.=3, Vihti 0, n=25, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,2 33 1

41 3 Kuvio 3. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa Museot, n=35, ka.=3, 5 3 Museoita piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 0, n=512, ka.=3,3 03, n=05, ka.=3,1 00, n=00, ka.=3, pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, kysymys ei mukana Jokela, n=5, ka.=2, Kellokoski, n=50, ka.=3, Muu alue, n=, ka.= Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, Järvenpää 0, n=15, ka.=3, (¹) 5%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=250, ka.=2, Kerava, n=30, ka.=3,55 Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,

42 0 Kuvio 3. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa Torit ja torikauppa, n=3, ka.=2, Toreja ja torikauppaa piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=51, ka.=2,2 03, n=0, ka.=2,0 00, n=1, ka.=2, noussut yhden prosenttiyksikön. n alueet Hyrylä, n=, ka.=2,25 Jokela, n=5, ka.=2,1 Kellokoski, n=50, ka.=2,3 Muu alue, n=, ka.=2, Hyvinkää 0, n=25, ka.=3,53 Järvenpää 0, n=13, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=253, ka.=2, Kerava, n=30, ka.=3,1 Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,

43 1 Kuvio 3. Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taidepalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taidepalvelut, n=3, ka.=3, Kulttuuripalveluja piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3,1 03, n=0, ka.=2,3 00, n=, ka.=2, Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta edellisestä kerrasta. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,2 Jokela, n=5, ka.=2, Kellokoski, n=51, ka.=2, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=, ka.=3, Järvenpää 0, n=1, ka.=3, 1 (¹) 3%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=251, ka.=2,3 Kerava, n=3, ka.=3,5 Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 2 2

44 2 Kuvio 0. Miten hyvin urheilu ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa Urheilu ja pelikentät, n=3, ka.=3, 5 25 Urheilu ja pelikenttiä piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3, 03, n=12, ka.=3,1 00, n=, ka.=3, pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=3,2 Kellokoski, n=50, ka.=3,2 Muu alue, n=5, ka.=3, Hyvinkää 0, n=21, ka.=3, 2 1 Järvenpää 0, n=13, ka.=3, (¹) 5%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=252, ka.=3,3 Kerava, n=3, ka.= Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,2

45 3 Kuvio 1. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa Sisäliikuntatilat, n=3, ka.=3, Sisäliikuntatiloja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3,3 03, n=03, ka.=3, 00, n=0, ka.=3, pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,5 Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=50, ka.=3,3 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=22, ka.=3, Järvenpää 0, n=11, ka.=3, (¹) %±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=3,3 Kerava, n=3, ka.=3, Vihti 0, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,52 35

46 Kuvio 2. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa Uimahallit, n=01, ka.=,0 Uimahalleja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 0, n=5, ka.=,21 03, n=3, ka.=1,55 00, n=05, ka.=1, pienentynyt yhden prosenttiyksikön. n alueet Hyrylä, n=, ka.=,3 Jokela, n=5, ka.=2,3 Kellokoski, n=51, ka.=3,1 Muu alue, n=, ka.=, Hyvinkää 0, n=25, ka.= Järvenpää 0, n=15, ka.=, 5 (¹) %±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=250, ka.=2, Kerava, n=31, ka.=3,2 Vihti 0, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,55

47 5 Kuvio 3. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa Uimarannat ja maauimalat, n=3, ka.=3,1 2 2 Uimarantoja ja maauimaloita piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3, 03, n=12, ka.=2,5 00, n=, ka.=2, noussut yhden prosenttiyksikön. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,3 Jokela, n=5, ka.=2,25 Kellokoski, n=50, ka.=3,2 Muu alue, n=, ka.=2, Hyvinkää 0, n=25, ka.=3,2 31 Järvenpää 0, n=12, ka.=3, (¹) %±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=3, Kerava, n=312, ka.=3,2 Vihti 0, n=25, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 25 2

48 Kuvio. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa Kuntoradat ja ulkoilureitit, n=3, ka.=3, Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=51, ka.=3,5 03, n=12, ka.=3,3 00, n=, ka.=3, noussut yhden prosenttiyksikön. n alueet Hyrylä, n=, ka.=,12 Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=50, ka.=3, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=, 5 Järvenpää 0, n=1, ka.=3,5 1 1 (¹) 5%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=251, ka.=3, Kerava, n=3, ka.=,0 Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 12

49 Kuvio 5. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa Ulkoilualueet ja puistot, n=3, ka.=3, Ulkoilualueita ja puistoja piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=512, ka.=3, 03, kysymys ei mukana 00, kysymys ei mukana Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta edellisestä kerrasta. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=50, ka.=3, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=25, ka.=3, 0 12 Järvenpää 0, n=13, ka.=3, 1 (¹) 5%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=3,35 Kerava, kysymys ei mukana Vihti 0, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 5

50 Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen liikuntapalveluista, n=3, ka.=3, Tiedottamista liikuntapalveluista piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 0, n=51, ka.=3,21 03, kysymys ei mukana 00, kysymys ei mukana pienentynyt yhden prosenttiyksikön. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,1 Jokela, n=5, ka.=2,1 Kellokoski, n=50, ka.=2, Muu alue, n=, ka.=2, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, Järvenpää 0, n=13, ka.=3, (¹) 2%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=25, ka.=3,1 Kerava, kysymys ei mukana Vihti 0, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,

51 Kuvio. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa Lasten leikkipaikat, n=35, ka.=3, 3 Lasten leikkipaikkoja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3,52 03, n=0, ka.=3, 00, n=0, ka.=3, noussut yhden prosenttiyksikön. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,5 Jokela, n=5, ka.=3,3 Kellokoski, n=50, ka.=3,5 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, Järvenpää 0, n=11, ka.=3, 12 (¹) %±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=251, ka.=3,5 Kerava, n=3, ka.=3, Vihti 0, n=25, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,5 2

52 50 Kuvio. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Katujen ja teiden hoito, n=03, ka.=3, Katujen ja teiden hoitoa piti 52 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=51, ka.=3,3 03, n=30, ka.=3,2 00, n=50, ka.=3, pienentynyt prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=21, ka.=3,0 Jokela, n=5, ka.=3,0 Kellokoski, n=50, ka.=3,1 Muu alue, n=, ka.=2, Hyvinkää 0, n=22, ka.=3,05 50 Järvenpää 0, n=13, ka.=2, (¹) 52%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=25, ka.=3,2 Kerava, n=3, ka.=3,52 Vihti 0, n=25, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,0 52 2

53 51 Kuvio. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa Jätehuolto, n=3, ka.=3,5 Jätehuoltoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3, 03, n=32, ka.=3, 00, n=53, ka.=3, pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=, ka.=, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=, ka.=3, Järvenpää 0, n=13, ka.=3, (¹) %±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=25, ka.=3, Kerava, n=31, ka.=,0 Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 2

54 52 Kuvio 50. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot, n=0, ka.=3,5 1 Kierrätystoimintaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 0, n=5, ka.=3, 03, n=32, ka.=3, 00, n=53, ka.=3, Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta edellisestä kerrasta. n alueet Hyrylä, n=21, ka.=3,3 Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=51, ka.=3, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, 5 Järvenpää 0, n=13, ka.=3,2 (¹) %±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=252, ka.=3,5 Kerava, n=31, ka.=3, Vihti 0, n=25, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1

55 53 Kuvio 51. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Puistojen ja viheralueiden hoito, n=00, ka.=3, 1 Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 0, n=5, ka.=3,5 03, n=2, ka.=3, 00, n=3, ka.=3, noussut kaksi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,5 Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=50, ka.=3, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, Järvenpää 0, n=1, ka.=3,1 1 1 (¹) %±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=253, ka.=3, Kerava, n=31, ka.=,01 Vihti 0, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,

56 5 Kuvio 52. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa Juomaveden laatu, n=00, ka.=,2 2 3 Juomaveden laatua piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 0, n=5, ka.=, 03, n=2, ka.=,32 00, n=50, ka.=,2 5 5 noussut neljä prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=, Jokela, n=5, ka.=,5 Kellokoski, n=, ka.=3,1 Muu alue, n=, ka.=, Hyvinkää 0, n=2, ka.=,3 5 Järvenpää 0, n=13, ka.=,3 0 3 (¹) 2%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=253, ka.=,32 Kerava, n=31, ka.=, Vihti 0, n=2, ka.=1, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 1

57 55 Kuvio 53. Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta, n=03, ka.=3,5 0 Liikenneoloja jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta piti 0 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 0, n=51, ka.=3,2 03, n=30, ka.=3, 00, n=5, ka.=3, pienentynyt yhdeksän prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=3,1 Kellokoski, n=51, ka.=2, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3,3 1 Järvenpää 0, n=1, ka.=3, (¹) 0%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=252, ka.=2, Kerava, n=31, ka.=, Vihti 0, n=25, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,5 2

58 5 Kuvio 5. Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot autoilijan kannalta, n=01, ka.=3,5 0 Liikenneoloja autoilijan kannalta piti 0 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3,3 03, n=25, ka.=3,2 00, n=, ka.=3, 2 5 pienentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=21, ka.=3,2 Jokela, n=5, ka.=3,2 Kellokoski, n=, ka.=3,1 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=22, ka.=3,2 1 2 Järvenpää 0, n=13, ka.=3,51 21 (¹) 0%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=250, ka.=3, Kerava, n=3, ka.=3, Vihti 0, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,5 1 1

59 5 Kuvio 55. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa Julkinen liikenne, n=03, ka.=2, Julkista liikennettä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=5, ka.=2, 03, n=2, ka.=2, 00, n=, ka.=2, pienentynyt prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=2,2 Jokela, n=5, ka.=2,35 Kellokoski, n=51, ka.=1, Muu alue, n=, ka.=1, Hyvinkää 0, n=, ka.=3,2 2 2 Järvenpää 0, n=1, ka.=2, (¹) %±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=2,2 Kerava, n=31, ka.=3,1 Vihti 0, n=, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,

60 5 Kuvio 5. Miten hyvin liikkumisen esteettömyys on hoidettu asuinkunnassa Liikkumisen esteettömyys, n=3, ka.=2, 1 Liikkumisen esteettömyys piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. #ARVO! 03, kysymys ei mukana 00, kysymys ei mukana Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. n alueet Hyrylä, n=2, ka.=2, Jokela, n=5, ka.=2,1 Kellokoski, n=, ka.=2,0 Muu alue, n=5, ka.=2, Hyvinkää 0, n=, ka.=2, Järvenpää 0, n=13, ka.=2, (¹) %±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=, ka.=2, Kerava, kysymys ei mukana Vihti 0, kysymys ei mukana VERTAILUKUNNAT, ka.=2,5 3

61 5 Kuvio 5. Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta, n=01, ka.=3, Liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3,5 03, n=2, ka.=3,5 00, n=51, ka.=3, pienentynyt prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3,2 Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=50, ka.=2, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, 5 35 Järvenpää 0, n=1, ka.=3, (¹) 5%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=250, ka.=2,5 Kerava, n=31, ka.=3,3 Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 5 3

62 0 Kuvio 5. Miten hyvin liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta, n=01, ka.=3,1 5 Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3, 03, n=, ka.=3,2 00, n=, ka.=3, pienentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=21, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=, ka.=3,5 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3,5 1 Järvenpää 0, n=1, ka.=3, (¹) 5%±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=3,5 Kerava, n=31, ka.=,01 Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,2 3 12

63 1 Kuvio 5. Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa Luonnon suojelu, n=3, ka.=3, Luonnon suojelua piti 35 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=512, ka.=3,52 03, n=35, ka.=3,2 00, n=5, ka.=3, pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=3, Jokela, n=5, ka.=3,2 Kellokoski, n=50, ka.=3,5 Muu alue, n=5, ka.=2, Hyvinkää 0, n=, ka.=3, Järvenpää 0, n=1, ka.=3, 31 (¹) 35%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=3,5 Kerava, n=3, ka.=3,3 Vihti 0, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,

64 2 Kuvio 0. Miten hyvin ilman laatu on hoidettu asuinkunnassa Ilman laatu, n=3, ka.=,03 2 Ilman laatua piti % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3, 03, n=1, ka.=,01 00, n=2, ka.=3, 1 1 pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=, ka.=,05 Jokela, n=5, ka.=, Kellokoski, n=50, ka.=3, Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=2, ka.=3, 1 Järvenpää 0, n=1, ka.=3, 5 1 (¹) %±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=250, ka.=,0 Kerava, n=3, ka.=3,2 Vihti 0, n=25, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,

65 3 Kuvio 1. Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa Vesistöjen puhtaus, n=01, ka.=2, 2 25 Vesistöjen puhtautta piti 2 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 0, n=51, ka.=2, 03, n=, ka.=2,5 00, n=, ka.=2, pienentynyt kuusi prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=21, ka.=2, Jokela, n=5, ka.=2,1 Kellokoski, n=50, ka.=3,1 Muu alue, n=, ka.=2, Hyvinkää 0, n=, ka.=3,1 3 Järvenpää 0, n=13, ka.=2,3 1 (¹) 2%±% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=3,1 Kerava, n=3, ka.=3,1 Vihti 0, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=

66 Kuvio 2. Miten hyvin melun torjunta on hoidettu asuinkunnassa Melun torjunta, n=00, ka.=3, Melun torjuntaa piti 32 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=51, ka.=3, 03, n=0, ka.=3, 00, n=03, ka.=3, pienentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=21, ka.=3 Jokela, n=5, ka.=3,3 Kellokoski, n=50, ka.=2,3 Muu alue, n=, ka.=2, Hyvinkää 0, n=22, ka.=3, Järvenpää 0, n=11, ka.=2, (¹) 32%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=2, ka.=3,2 Kerava, n=31, ka.=2, Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,

67 5 Kuvio 3. Miten hyvin ympäristön siisteys on hoidettu asuinkunnassa Ympäristön siisteys, n=01, ka.=3, 3 2 Ympäristön siisteyttä piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 0, n=5, ka.=3,52 03, n=, ka.=3,3 00, n=32, ka.=3, pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. n alueet Hyrylä, n=21, ka.=3,1 Jokela, n=5, ka.=3, Kellokoski, n=50, ka.=3,5 Muu alue, n=, ka.=3, Hyvinkää 0, n=, ka.=3,2 3 2 Järvenpää 0, n=12, ka.=3, (¹) 3%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Nurmijärvi 0, n=251, ka.=3,2 Kerava, n=3, ka.=3, Vihti 0, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 1 2

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012 Kuntauudistuskysely akavalaisille 0 Yhteenveto tuloksista 4.5.0 Kuntauudistuksen tarpeellisuus ja kunnallisten palveluiden järjestäminen Kuntauudistus on tarpeen, koska suuremmat kunnat pystyvät tarjoamaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa.

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpito Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpidossa käytiin keskustelua Tikkurilasta viiden eri teeman

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTUtutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. Marianne Pekola-Sjöblom tutkimuspäällikkö 26.4.2012 Laaja KUNTALAISKYSELY

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY 2014 YHTEENVETO. Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori & Siuntio

KANSALAISKYSELY 2014 YHTEENVETO. Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori & Siuntio KANSALAISKYSELY 2014 YHTEENVETO Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori & Siuntio Kuntalaisten hyvinvointi -selvitys Kansalaisten hyvinvointia ja palveluja kartoittava selvitys toteutettiin keväällä

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

AIHE: Kunnallisteemat

AIHE: Kunnallisteemat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: Kunnallisteemat OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla): Koko otos ilman

Lisätiedot

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013 Kunnallisten palvelujen tarjonta tulevaisuudessa Kysely markkinakadulla 20 Kysely tehtiin Kajaanin markkinakadulla. 6.7.20 Kyselylomakkeita oli jaossa eri puolueiden markkinapaikoilla Kysely oli osittain

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa - v. 2005 asukaskyselyn tuloksia 13.3.2007 Erkki Korhonen Kaupungin omistamat vuokra- ja asumisoikeusasunnot 1.1.2005 Muut vuokraasunnot; 1%

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011

Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011 Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011 Tutkimusraportti 23.11.2011 KAISA MÄKI-KIHNIÄ Tutkimuskonsultti JUUSO HEINISUO Tutkimuspäällikkö, raportointi T U T K I M U K

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ KOULUN KEHITTÄMINEN LAPSEN KASVUA TUKEVIEN ERILAISTEN PALVELUJEN YHTEISÖNÄ STRATEGINEN AJATTELU JA YHTEINEN NÄKEMYS Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa Tutkimustulokset Yhteenveto KVKL pähkinänkuoressa Perustettu: 18.3.2008 Perustajat: Realia Group Oy Kiinteistömaailma Oy OP-Keskus

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN YMPÄRISTÖKYSELY 2004

HÄMEENLINNAN SEUDUN YMPÄRISTÖKYSELY 2004 HÄMEENLINNAN SEUDUN YMPÄRISTÖKYSELY 2004 Mari Nurminen ja Harri Aaltonen Ympäristöosaston julkaisuja 31 2005 1 Lähdeviite Nurminen M ja Aaltonen H. 2005. Hämeenlinnan seudun ympäristökysely 2004. Ympäristöosaston

Lisätiedot