Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008"

Transkriptio

1 Kyselytutkimuksen tulokset

2 SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan toiminnasta Asuminen Asuinalueen valintaan vaikuttavat tekijät Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin - Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin - 0 Terveydenhoito Vanhustenhoidon kehittäminen Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttö Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tarjonta Tyytyväisyys kunnan Internet-palveluihin 00 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä 0 Turvallisuuden kokeminen Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta Muuttoaikeet Liite: Tutkimuslomake

3 ESIPUHE Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä Tutkimuksen ensimmäiset raportit vuosina ja julkaistiin Kaupunkiliiton julkaisusarjassa Sittemmin tutkimuksen tekeminen siirtyi Efektia Oy:lle ja :lle Tämänkertaisen tutkimuksen asetelma noudattaa jälleen tärkeimmiltä osiltaan alkuperäistä tutkimusasetelmaa Sen vuoksi tutkimuksen tulokset ovat suurimmalta osalta vertailukelpoisia aikaisempiin tutkimuksiin Pääpaino on, kuten aikaisemminkin, asukkaiden kuntapalveluja ja hallintoa koskevien mielipiteiden selvittämisessä Raportissa on vertailtu eri kuntien tuloksia keskenään ja myös aikaisempien tutkimusten tuloksiin Raportin laadinnasta vastuun on kantanut Heikki Miettinen Raportin laadintaan ovat osallistuneet myös tutkijat Johanna Utriainen ja Vesa Kokkonen Toivomme, että tutkimuksesta on hyötyä tutkimuksessa mukana olevien kuntien asioiden valmistelutyössä ja päätöksenteossa

4 TIIVISTELMÄ Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus toteutettiin nyt seitsemännen kerran vuoden jälkeen ja tutkimus täyttää siten vuotta Tiedon keruu tehtiin kirjekyselynä kunnassa touko- kesäkuussa 00 Otoksen koko oli noin 000 henkilöä ja kyselyyn saatiin noin 00 vastausta vastausprosentin ollessa,0 Niiden kuntien osalta, jotka ovat olleet mukana tutkimuksissa aikaisemmin, voidaan seurata mielipiteiden ja tyytyväisyyden kehittymistä Aikavertailuissa Rovaniemen osalta täytyy ottaa huomioon tapahtunut kuntaliitos tutkimusten välillä Tyytyväisyys palveluihin Tulosten mukaan asukkaat ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, juomaveden laatuun, sekä kansalais- ja työväenopistoihin Vähiten tyytyväisiä ollaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, toimeentulotukeen, vanhusten kotihoitoon sekä vanhusten asumisja laitospalveluihin Tyytyväisyys kunnan palveluihin oli kunnissa yleisesti alhaisimmillaan huippusuhdanteessa ja korkeimmillaan lamavuotena, jonka jälkeen tyytyväisyys on useimmissa kunnissa hieman laskenut, niin myös tällä kerralla Vuodesta 00 yleinen tyytyväisyys on kasvanut vain Vaasassa, vaikka yksittäisissä palveluissa parannusta on tapahtunut muissakin kunnissa Tyytyväisyys on lisääntynyt useissa mukana olleissa kunnissa yritystoiminnan edistämiseen, juomaveden laatuun ja kunnan talousasioiden hoitoon Aikaisempaa tyytymättömämpiä ollaan usein mm katujen ja teiden hoitoon, terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja vuodeosastoon, vanhusten kotihoitoon, päivähoitoon, vuokra-asunnon saantiin ja tiedottamiseen kunnan palveluista Kysymyksistä on muodostettu ns laaja asuinkuntaindeksi palvelutyytyväisyyttä koskevan kysymyksen perusteella Sen mukaan tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ollaan Kempeleellä (indeksin arvo,), Forssassa (,) ja Oulussa (,) Asuinalueen turvallisuuden hoidossa ollaan yleensä samalla tasolla kuin 00 Myös koettu turvallisuus tai pelko rikoksen uhriksi joutumisesta ovat yleensä samalla tasolla Kuitenkin Kouvolassa on tapahtunut merkittävä parannusta mm keskustan turvallisuudessa myöhään illalla Kunnan palveluista tiedottamista pidetään parhaiten hoidettuna Lapin kunnassa ja Kempeleellä Tyytyväisyydessä kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluihin on suuria eroja kuntien välillä Myös muutokset edellisestä tutkimuskerrasta ovat suuria Tähän vaikuttaa osaltaan jatkuvasti muuttuva tilanne lääkäreiden määrässä ja saatavuudessa

5 Peruskoulua piti vastaajista % hyvin hoidettuna ja % huonosti hoidettuna Lukion vastaavat prosenttiluvut olivat ja Lähes joka toinen vastaaja oli tyytymätön katujen teiden hoitoon Rovaniemellä osuus oli peräti % On kuitenkin huomattava, että tässä arvioitiin myös valtion hoitamia teitä ja yksityisteitä Asuminen Vuokra-asunnon saannin koetaan usein vaikeutuneen, mutta pientalotontin saannin parantuneen Asumisessa eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa asunalueen katujen hoito, kolmas osa vastaajista oli siihen erittäin tai melko tyytymättömiä Seuraavina tulevat liikenneyhteydet, asumisen kustannukset ja asuinalueen palvelutason kokonaisuus Asuinkunnan valinnassa etusijalle nousivat alueen rauhallisuus, luonnonläheisyys, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet sekä työmatkan sujuvuus Muutokset vuoteen 00 ovat yleensä vähäisiä Tiedottaminen Edellä todettiin, että tyytyväisyys kunnan tiedottamiseen yleisesti on vähentynyt Tarkemmin tiedottamista tarkasteltiin tällä kerralla internet-palvelujen osalta Tyytyväisyys siihenkin on useissa kunnissa laskenut, vaikka tyytyväisyys onkin edelleen korkealla tasolla Esimerkiksi sivuilla olevien palvelujen laajuuteen oli tyytyväisiä peräti % vastaajista, tyytymättömiä oli vain % Kuntien välillä ei ollut suuria eroja arvioissa internet-palveluista Ongelmat arkielämässä Vastaajilta kysyttiin, onko heillä tai perheenjäsenillä ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväistä arkielämästä selviytymistä Yleisimpiä ongelmia olivat liian suuri työn määrä, ajan riittämättömyys, työttömyys ja elämää vaikeuttava sairaus, näistä kaikista oli kärsinyt yli 0 % vastanneista talouksista Vuonna 00 tehtyyn tutkimukseen verrattuna ongelmat ovat vähentyneet edelleen työttömyyden osalta, mutta taloudelliset ongelmat ovat jopa hieman yleistyneet Tässä kehitys poikkeaa vuosien 00 ja 00 välillä tapahtuneesta, jolloin sekä työttömyys että taloudelliset ongelmat vähenivät samaaikaisesti

6 JOHDANTO toteutti kaupungissa ja kunnassa kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista Samanlaista tutkimusasetelmaa käytti Suomen Kaupunkiliitto tutkimuksissaan vuosina, ja sekä Efektia Oy vuosina,, 00 ja 00 Pääosin samansisältöiset tutkimukset mahdollistavat sen, että voidaan seurata ovatko kuntien toimenpiteet tai muut tekijät vaikuttaneet kuntalaisten mielipiteisiin palveluista Vastaajat valittiin satunnaisesti - 0 -vuotiaista kuntalaisista Kysely postitettiin vastaajille huhti-toukokuussa 00 Vastaajille lähetettiin kaksi aktivointikirjettä, joista molemmissa oli mukana myös lomake Otoksen koko oli yhteensä 0 henkilöä, joista 0 palautui osoitteen virheellisyyden vuoksi Kaikkiaan vastaajaa palautti kyselylomakkeen, joten vastausaktiivisuus oli, % Vuonna vastausprosentti oli noin, vuonna, vuonna, vuonna, vuonna, vuonna 00 ja vuonna 00 Vastausaktiivisuus on siis edelleen merkittävästi laskenut huolimatta aktivointikierroksen lisäämisestä, vastaajapalkinnoista ja internet-vastausmahdollisuudesta Kato oli suurin alle - vuotiassa miehissä ja toisaalta yli -vuotiaat naiset ovat yliedustettuina Alla on esitetty otoksen suuruus ja vastausten lukumäärä sekä näiden pohjalta lasketut vastausprosentit Taulukko Otosten suuruudet ja vastaajat Kunta Otos Vastaukset Virh osoitteet Vastaus % Espoo 000 0,0 % Forssa 00, % Helsinki 000, % Hyvinkää 00, % Järvenpää 00, % Kemi 00, % Kempele 00, % Kokkola 00 0, % Kouvola 00, % Lahti 00, % Lappi 00, % Nurmijärvi 00, % Oulu 00, % Rauma 00, % Rovaniemi 00,0 % Tampere 000 0, % Turku 000, % Vaasa 00, % Valkeakoski 00, % Yhteensä 0 0 0,0 % Raportissa on esitetty Rauman ja Lapin yhdistyvän kunnan tulokset (kuvioissa Rauma- Lappi ) painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä

7 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastanneista % oli miehiä ja % naisia Perhetilanteen osalta vastaajista % edusti kahden tai useamman hengen talouksia, joissa ei ole lapsia, kahdenhuoltajan lapsiperheitä oli %, yhden huoltajan lapsiperheitä % ja yksin asuvia % Perus-, keski- tai kansakoulun käyneitä oli %, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita % ja korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita 0 % vastanneista Viimeksi mainittujen osuus oli nyt prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 00 Kaupungin tai kunnan keskustassa tai kunnan keskustaajamassa asui tämän kyselyn aikana % vastaajista Vastaajista % asui esikaupungissa, lähiössä tai kunnan muussa taajamassa Haja-asutusalueella asui % vastaajista Työpaikan sijainti oli 0 prosentilla vastaajista asuinkunta Kuvio Vastaajien perhetilanne Yksin asuva; % Kahden huoltajan lapsiperhe; % Yhden huoltajan lapsiperhe; % Kahden tai useamman hengen talous, ei alaikäisiä lapsia; %

8 Kuvio Vastaajien koulutus Korkeakoulu- tai ammattikorkeak; 0 % Perus-, keski- tai kansakoulu; % Ylioppilas tai amm koulutus; % Kuvio Vastaajien ammattiasema Työtön; % Muu tai tieto puuttuu; % Työntekijä; % Eläkeläinen; % Kotona oleva; % Opiskelija, koululainen; % Yrittäjä; % Toimihenkilö tai virkamies; % Kuvio Vastaajien pääasiallinen kulkuväline työmatkalla Polkupyörä; % Kulkee jalan; % Työssä kotona; % Muu; % Ei ole työssä; % Henkilöauto; % Joukkoliikenne; %

9 TUTKIMUSTULOKSIA Tutkimuksen tulokset esitetään samassa järjestyksessä kuin aikaisemmissakin tutkimusraporteissa, minkä vuoksi järjestys ei ole sama kuin kyselylomakkeessa Tyytyväisyys asuinkuntaan:suppea asuinkuntaindeksi Vastaajien mielipiteitä asuinkuntaan ja sen antamiin palveluihin kysyttiin -osaisella kysymyssarjalla (kysymys ) Kysymys oli aseteltu samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla: "Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat" asiaa on pysynyt lomakkeella samanlaisena vuodesta saakka Indeksissä ovat mukana palvelut, jotka ovat olleet samanlaisina lomakkeella vuodesta : Yleinen järjestys ja turvallisuus Liikenneolot, kevyt liikenne Kuluttajaneuvonta Liikenneolot autoilijan kannalta Sairaanhoito Julkinen liikenne Nuorten ammatillinen koulutus Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu Kansalais- ja työväenopistot Pientalotontin saanti Nuorten harrastustoiminta Vuokra-asunnon saanti Katujen ja teiden hoito Indeksin arvo on laskettu tällä kerralla siten, että vastauksista on suljettu pois "En osaa sanoa" vastanneet Neljä kaupunkia on ollut mukana jokaisella tutkimuskerralla Tyytyväisyys indeksissä mukana oleviin palveluihin oli niissä yleensä alhaisimmillaan huippusuhdanteessa ja korkeimmillaan lamavuonna Kahdenkymmenenviiden vuoden aikana kemiläisten tyytyväisyys on laskenut ja espoolaisten sekä helsinkilläisten noussut Muutos on ollut pienintä Tampereella Kuvio Suppean asuinkuntaindeksin kehitys,00,0,0,0,0,0,0,0,0,,00 Espoo Helsinki Kemi Tampere Espoo,,0,,,,, Helsinki,,,,,,, Kemi,,,0,,,,0 Tampere,,,,,,,

10 Tyytyväisyys asuinkuntaan:laaja asuinkuntaindeksi Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä asioista, jotka oli esitetty samalla tavalla vuosina 00, 00 ja 00, niitä oli kaikkiaan Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset Indeksin arvo arvo kuvaa kaikkein negatiivisinta suhtautumista, arvo neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista Indeksiä laskettaessa eräitä asioita on painotettu Painokertoimet ovat seuraavat: Sairaalapalvelut, painoarvo Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Hammaslääkäripalvelut, Peruskoulu, Lasten päivähoito, Kaikki muut, painoarvo Indeksin perusteella tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ovat Kempeleen, Forssan ja Oulun asukkaat Kuvio Laaja asuinkuntaindeksi vuonna 00, palvelua =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,0,,0,,0,,0,,0 Espoo Forssa Helsinki Hyvinkää Järvenpää,,,,0, Kemi, Kempele Kokkola Kouvola,0,, Lahti, Lappi Nurmijärvi Oulu,,, Rauma Rovaniemi Tampere Turku Vaasa Valkeakoski 'Rauma-Lappi¹ KAIKKI, ka,,0,,,,,, ' Rauma-Lapin' tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärilläkunta liitetään Rauman kaupunkiin 00

11 Tyytyväisyys asuinkuntaan:laajan asuinkuntaindeksin muutokset Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu myös vuodelle 00 Vertailutietoa kehityksestä on kuudestatoista kunnasta Tyytyväisyys asuinkuntaan on indeksin perusteella yleensä vähentynyt vuodesta 00 Tyytyväisyys on lisääntynyt vain Vaasassa, samalla tasolla se on pysynyt Espoossa, Helsingissä ja Järvenpäässä Kuvio Laaja asuinkuntaindeksi vuosina 00 ja 00, palvelua =erittäin hyvin, =erittäin huonosti,00,00,00,00,00 Espoo Forssa Helsinki Hyvinkää Järvenpää Kemi Kokkola Kouvola Nurmijärvi Oulu Rovaniemi¹ Tampere Turku Vaasa Valkeakoski,,,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,,,0,,,,,,,, KAIKKI, ka,, Rovaniemen tulos vuodelta 00 on ennen kuntaliitosta

12 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Parhaat ja huonoimmat asiat Kuviossa on esitetty kaikkien kysymysryhmän asioiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä Keskiarvo on laskettu jättämällä 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet pois Tyytyväisimpiä ollaan kirjastoon, juomaveteen ja kansalaisopistoihin Eniten tyytymättömyyttä on kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, toimeentulotukeen ja vanhusten kotihoitoon Palveluiden järjestyksessä on tapahtunut vain vähän muutoksia vuodesta 00 Kuvio Kantaa ottaneiden vastaajien arvioiden keskiarvot (EOS suljettu pois) Keskiarvo on kunnittaisten tulosten keskiarvo (kaikilla kunnilla on sama painoarvo) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,0,,0,,0,,0,,0 Kirjastopalvelut, n= Juomaveden laatu, n=00 Kansalais- ja työväenopistot, n= Palotarkastus, n= Asuinalueen turvallisuus, n= Äitiys- ja lastenneuvola, n= Lukio, n= Nuorten ammattikoulutus, n= Sairaankuljetus, n=0 Luottamushenkilöiden toiminta, n= Peruskoulu, n= Kuntoradat ja ulkoilureitit, n= Aikuisten ammatillinen koulutus, n= Uimahallit, n=0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, n= Jätehuolto, n= Nuohous, n= Urheilu- ja pelikentät, n= Museot, n= Kulttuuritpalvelut, n= Ulkoilualueet ja puistot, n= Kierrätystoiminta, n=0 Rakennetun ympäristön valvonta, n= Luonnon suojelu, n=0 Puistojen ja viheralueiden hoito, n= Lasten päivähoito, n= Liikenneolot autoilijan kannalta, n= Sisäliikuntatilat, n= Yritystoiminnan edistäminen, n=0 Liikenneolot, kevyt liikenne, n= Lasten leikkipaikat, n=0 Nuorten harrastustoiminta, n= Vesistöjen puhtaus, n=0 Uimarannat ja maauimalat, n=0 Perheneuvola, n=0 Ilman laatu, n= Rak Ymp viihtyvyys ja kauneus, n=0 Torit ja torikauppa, n= Pientalotontin saanti, n= Sairaalapalvelut, n= Luonto- ja retkeilyreitit, n= Kunnan virastojen asiakaspalvelu, n=0 Tiedottaminen liikuntapalveluista, n= Melun torjunta, n= Tiedottaminen kunnan palveluista, n=0 Liikenneturvallisuus, autot, n= Ympäristön siisteys, n= Kuluttajaneuvonta, n=0 Pelastustoiminta, n= Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu, n= Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa, n= Sosiaalityö, n= Julkinen liikenne, n= Liikenneturvallisuus, kevytliik, n= Vuokra-asunnon saanti, n= Vammaispalvelut, n= Katujen ja teiden hoito, n= Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Vuokra-asunnon saanti, n= Kunnan talousasioiden hoito, n= Kunnan hammaslääkäripalvelut, n= Terveyskeskuksen vuodeosasto, n= Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut, n= Vanhusten kotihoito, n=0 Toimeentulotuki, n= Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet,,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,,,,0,0,,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,,,,

13 Tyytyväisyys asuinkuntaan:yleinen järjestys ja turvallisuus Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Lapin kunnassa ja Kouvolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Forssassa ja huonontunut Kemissä Kuvio Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot Kempele Lappi Kouvola Rauma Nurmijärvi 0 Kokkola Hyvinkää Espoo Valkeakoski Oulu Rovaniemi Tampere Lahti Vaasa Helsinki Järvenpää 0 Turku 0 Forssa Kemi Rauma-Lappi¹ Kaikki Muutos Kempele,0, 0,0 Lappi,0 0,00 Kouvola,, 0, Rauma,,00 0,0 Nurmijärvi,0,0-0,0 Kokkola,, -0,0 Hyvinkää,0, -0,0 Espoo,, -0,0 Valkeakoski,00, -0,0 Oulu,,0 0,0 Rovaniemi,0, 0,0 Tampere,, -0,0 Lahti,,0-0, Vaasa,, -0, Helsinki,, 0, Järvenpää,,0-0,0 Turku,,0-0,0 Forssa,,0 0, Kemi,, -0, Rauma-Lappi¹,00 Kaikki,, 0,00 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

14 Tyytyväisyys asuinkuntaan:asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Kouvolassa ja Raumalla Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Kempeleellä ja huonontunut Kemissä Kuvio Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,, 0, Kouvola Kouvola,0, 0,0 Rauma Rauma,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,,0-0,0 Lappi Lappi, 0,00 Hyvinkää Hyvinkää,,0 0,00 Lahti Lahti,0,0 0,0 Valkeakoski Valkeakoski,, -0,0 Espoo 0 Espoo,,0-0,0 Tampere Tampere,0,0-0,0 Rovaniemi Rovaniemi,,0-0,0 Kokkola Kokkola,, -0,0 Vaasa Vaasa,,0-0,0 Oulu Oulu,0,0 0,0 Forssa Forssa,, 0,0 Helsinki Järvenpää Kemi Turku Rauma-Lappi¹ Kaikki Helsinki,, 0, Järvenpää,0, -0, Kemi,0, -0, Turku,, -0,0 Rauma-Lappi¹, Kaikki,0,0-0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

15 Tyytyväisyys asuinkuntaan:yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Vaasassa ja Kokkolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa, muutokset huonompaan suuntaan ovat pieniä Kuvio Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,,0 0, Vaasa Vaasa,, 0, Kokkola Kokkola,, 0, Lappi Lappi, 0,00 Valkeakoski Valkeakoski,, 0, Kouvola Kouvola,, 0, Oulu Oulu,,0 0,0 Rauma 0 Rauma,, 0, Rovaniemi Rovaniemi,, 0,0 Espoo Espoo,,0 0, Tampere Tampere,, 0, Kemi Kemi,, 0,0 Järvenpää Järvenpää,, 0, Forssa Forssa,,0 0, Lahti Lahti,, 0, Nurmijärvi Hyvinkää Helsinki Turku Rauma-Lappi¹ Kaikki Nurmijärvi,, -0,0 Hyvinkää,0, -0,0 Helsinki,, 0, 0 Turku,, 0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

16 Tyytyväisyys asuinkuntaan:rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Valkeakoskella, Forssassa ja Kokkolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Forssassa ja huonontunut Järvenpäässä Kuvio Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Valkeakoski Valkeakoski,, -0,0 Forssa Forssa,, 0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Kempele Kempele,, -0,0 Rauma 0 Rauma, 0,00 Lappi Lappi, 0,00 Oulu 0 Oulu,, 0,0 Hyvinkää Hyvinkää,, 0,0 Kouvola Kouvola,, 0,0 Tampere Tampere,, -0, Vaasa Vaasa,, -0,0 Helsinki 0 Helsinki,, -0,0 Espoo Espoo,, -0,0 Turku Turku,, -0,0 Lahti Lahti,,0-0,0 Kemi Nurmijärvi Rovaniemi Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 0 Kemi,, -0, Nurmijärvi,,0-0, Rovaniemi,,0-0, Järvenpää,,0-0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

17 Tyytyväisyys asuinkuntaan:tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Lapin kunnassa ja Nurmijärvellä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Kempeleellä ja huonontunut Rovaniemellä Kuvio Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,, 0, Lappi Lappi, 0,00 Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0, Espoo Espoo,, -0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Oulu Oulu,, -0, Tampere 0 Tampere,0, -0, Kokkola Kokkola,0, -0, Rauma Rauma,, 0,0 Kouvola Kouvola,, -0,0 Vaasa 0 Vaasa,, -0,0 Helsinki Helsinki,, -0, Turku Turku,, -0,0 Forssa Forssa,, -0, Järvenpää 0 Järvenpää,0,0-0, Hyvinkää Rovaniemi Kemi Lahti Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 0 Hyvinkää,,0-0, Rovaniemi,, -0, Kemi,, -0,0 Lahti,0, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,,0-0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

18 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Nurmijärvellä, Lapin kunnassa ja Kempeleellä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Raumalla ja huonontunut Järvenpäässä Kuvio Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Nurmijärvi Nurmijärvi,,0-0,0 Lappi 0 Lappi, 0,00 Kempele Kempele,, 0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Kouvola Kouvola,, -0, Oulu Oulu,, -0,0 Kokkola Kokkola,, -0,0 Rauma Rauma,, 0, Vaasa Vaasa,, 0, Forssa 0 Forssa,, -0, Rovaniemi Rovaniemi,, -0, Tampere Tampere,, -0, Kemi Kemi,0,0-0, Hyvinkää Hyvinkää,, -0, Lahti 0 Lahti,0, 0, Espoo Helsinki Turku Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki Espoo,, -0, Helsinki,0, -0, Turku,, -0, Järvenpää,,0-0, 0 Rauma-Lappi¹,0 Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

19 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kemissä, Lahdessa ja Kouvolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Kempeleellä ja huonontunut Rovaniemellä Kuvio Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kemi Kemi,, 0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Kouvola Kouvola,, 0,0 Oulu Oulu,, 0,0 Kokkola 0 Kokkola,, -0, Rauma Rauma,0,0 0,0 Turku Turku,,0 0,0 Tampere Tampere,, -0,0 Helsinki Helsinki,, -0, Lappi Lappi, 0,00 Espoo Espoo,, 0,0 Vaasa Vaasa,, 0,0 Hyvinkää 0 Hyvinkää,, -0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Forssa Forssa,,0-0, Nurmijärvi Rovaniemi Kempele Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki Nurmijärvi,, -0,0 Rovaniemi,,0-0, Kempele,, 0, Järvenpää,, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

20 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Lapin kunnassa ja Oulussa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Rovaniemellä Kuvio 0 Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,, 0, Lappi Lappi, 0,00 Oulu Oulu,0, -0,0 Vaasa Vaasa,, 0, Kokkola Kokkola,,0-0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Kouvola Kouvola,, 0,0 Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, -0, Helsinki 0 Helsinki,0, 0,00 Tampere 0 Tampere,0, -0,0 Espoo Espoo,, 0,0 Rauma 0 Rauma, 0,00 Hyvinkää Hyvinkää,, -0, Forssa 0 Forssa,, -0,0 Kemi Kemi,, -0, Järvenpää Turku Lahti Rovaniemi Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 Järvenpää,,0-0, 0 Turku,, -0,0 Lahti,, 0,0 Rovaniemi,, -0, 0 Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

21 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kempeleellä ja Nurmijärvellä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Kokkolassa Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Forssa Forssa,, 0, Kempele Kempele,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,,0-0, Järvenpää Järvenpää,, 0, Oulu 0 Oulu,, -0, Lappi Lappi,0 0,00 Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Tampere Tampere,,0-0, Espoo 0 Espoo,,0-0, Turku 0 Turku,, -0, Helsinki 0 Helsinki,, -0, Vaasa 0 Vaasa,, 0, Kokkola Kokkola,0, -0, Hyvinkää Hyvinkää,0, -0, Kouvola Kouvola,0, -0, Rauma Rovaniemi Lahti Kemi Rauma-Lappi¹ Kaikki Rauma,0, -0, Rovaniemi,, -0, Lahti,0, -0,0 Kemi,, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

22 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Lapin kunnassa, Forssassa ja Kemissä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Valkeakoskella Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Lappi 0 Lappi, 0,00 Forssa Forssa,, -0,0 Kemi Kemi,0, -0, Valkeakoski 0 Valkeakoski,, -0, Kokkola Kokkola,0, -0, Rauma 0 Rauma,, -0, Rovaniemi 0 Rovaniemi,0, -0,0 Vaasa Vaasa,, 0, Kempele 0 Kempele,, 0, Hyvinkää Hyvinkää,, -0,0 Kouvola Kouvola,, -0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, -0, Tampere Tampere,, -0, Oulu Oulu,0, -0,0 Turku 0 Turku,0, -0, Lahti Helsinki Järvenpää Espoo Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 Lahti,, 0,0 Helsinki,, 0,0 Järvenpää,, -0,0 Espoo,, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

23 Tyytyväisyys asuinkuntaan:sairaalapalvelut Sairaanhoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvänä Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Valkeakoskella ja Kemissä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Raumalla Kuvio Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Forssa Forssa,, 0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Kemi Kemi,, -0, Kokkola Kokkola,, -0, Hyvinkää Hyvinkää,, -0, Turku Turku,, -0, Oulu Oulu,, -0, Vaasa Vaasa,, 0, Rovaniemi Rovaniemi,, -0, Tampere Tampere,,0-0, Espoo Espoo,,0-0, Kouvola Kouvola,, -0, Lahti Lahti,, 0, Helsinki 0 Helsinki,,0-0,0 Lappi Lappi, 0,00 Kempele Rauma Nurmijärvi Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 Kempele,, 0, Rauma,0, -0, Nurmijärvi,, -0, Järvenpää,0, -0,0 Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot