Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008"

Transkriptio

1 Kyselytutkimuksen tulokset

2 SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan toiminnasta Asuminen Asuinalueen valintaan vaikuttavat tekijät Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin - Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin - 0 Terveydenhoito Vanhustenhoidon kehittäminen Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttö Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tarjonta Tyytyväisyys kunnan Internet-palveluihin 00 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä 0 Turvallisuuden kokeminen Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta Muuttoaikeet Liite: Tutkimuslomake

3 ESIPUHE Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä Tutkimuksen ensimmäiset raportit vuosina ja julkaistiin Kaupunkiliiton julkaisusarjassa Sittemmin tutkimuksen tekeminen siirtyi Efektia Oy:lle ja :lle Tämänkertaisen tutkimuksen asetelma noudattaa jälleen tärkeimmiltä osiltaan alkuperäistä tutkimusasetelmaa Sen vuoksi tutkimuksen tulokset ovat suurimmalta osalta vertailukelpoisia aikaisempiin tutkimuksiin Pääpaino on, kuten aikaisemminkin, asukkaiden kuntapalveluja ja hallintoa koskevien mielipiteiden selvittämisessä Raportissa on vertailtu eri kuntien tuloksia keskenään ja myös aikaisempien tutkimusten tuloksiin Raportin laadinnasta vastuun on kantanut Heikki Miettinen Raportin laadintaan ovat osallistuneet myös tutkijat Johanna Utriainen ja Vesa Kokkonen Toivomme, että tutkimuksesta on hyötyä tutkimuksessa mukana olevien kuntien asioiden valmistelutyössä ja päätöksenteossa

4 TIIVISTELMÄ Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus toteutettiin nyt seitsemännen kerran vuoden jälkeen ja tutkimus täyttää siten vuotta Tiedon keruu tehtiin kirjekyselynä kunnassa touko- kesäkuussa 00 Otoksen koko oli noin 000 henkilöä ja kyselyyn saatiin noin 00 vastausta vastausprosentin ollessa,0 Niiden kuntien osalta, jotka ovat olleet mukana tutkimuksissa aikaisemmin, voidaan seurata mielipiteiden ja tyytyväisyyden kehittymistä Aikavertailuissa Rovaniemen osalta täytyy ottaa huomioon tapahtunut kuntaliitos tutkimusten välillä Tyytyväisyys palveluihin Tulosten mukaan asukkaat ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, juomaveden laatuun, sekä kansalais- ja työväenopistoihin Vähiten tyytyväisiä ollaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, toimeentulotukeen, vanhusten kotihoitoon sekä vanhusten asumisja laitospalveluihin Tyytyväisyys kunnan palveluihin oli kunnissa yleisesti alhaisimmillaan huippusuhdanteessa ja korkeimmillaan lamavuotena, jonka jälkeen tyytyväisyys on useimmissa kunnissa hieman laskenut, niin myös tällä kerralla Vuodesta 00 yleinen tyytyväisyys on kasvanut vain Vaasassa, vaikka yksittäisissä palveluissa parannusta on tapahtunut muissakin kunnissa Tyytyväisyys on lisääntynyt useissa mukana olleissa kunnissa yritystoiminnan edistämiseen, juomaveden laatuun ja kunnan talousasioiden hoitoon Aikaisempaa tyytymättömämpiä ollaan usein mm katujen ja teiden hoitoon, terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja vuodeosastoon, vanhusten kotihoitoon, päivähoitoon, vuokra-asunnon saantiin ja tiedottamiseen kunnan palveluista Kysymyksistä on muodostettu ns laaja asuinkuntaindeksi palvelutyytyväisyyttä koskevan kysymyksen perusteella Sen mukaan tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ollaan Kempeleellä (indeksin arvo,), Forssassa (,) ja Oulussa (,) Asuinalueen turvallisuuden hoidossa ollaan yleensä samalla tasolla kuin 00 Myös koettu turvallisuus tai pelko rikoksen uhriksi joutumisesta ovat yleensä samalla tasolla Kuitenkin Kouvolassa on tapahtunut merkittävä parannusta mm keskustan turvallisuudessa myöhään illalla Kunnan palveluista tiedottamista pidetään parhaiten hoidettuna Lapin kunnassa ja Kempeleellä Tyytyväisyydessä kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluihin on suuria eroja kuntien välillä Myös muutokset edellisestä tutkimuskerrasta ovat suuria Tähän vaikuttaa osaltaan jatkuvasti muuttuva tilanne lääkäreiden määrässä ja saatavuudessa

5 Peruskoulua piti vastaajista % hyvin hoidettuna ja % huonosti hoidettuna Lukion vastaavat prosenttiluvut olivat ja Lähes joka toinen vastaaja oli tyytymätön katujen teiden hoitoon Rovaniemellä osuus oli peräti % On kuitenkin huomattava, että tässä arvioitiin myös valtion hoitamia teitä ja yksityisteitä Asuminen Vuokra-asunnon saannin koetaan usein vaikeutuneen, mutta pientalotontin saannin parantuneen Asumisessa eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa asunalueen katujen hoito, kolmas osa vastaajista oli siihen erittäin tai melko tyytymättömiä Seuraavina tulevat liikenneyhteydet, asumisen kustannukset ja asuinalueen palvelutason kokonaisuus Asuinkunnan valinnassa etusijalle nousivat alueen rauhallisuus, luonnonläheisyys, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet sekä työmatkan sujuvuus Muutokset vuoteen 00 ovat yleensä vähäisiä Tiedottaminen Edellä todettiin, että tyytyväisyys kunnan tiedottamiseen yleisesti on vähentynyt Tarkemmin tiedottamista tarkasteltiin tällä kerralla internet-palvelujen osalta Tyytyväisyys siihenkin on useissa kunnissa laskenut, vaikka tyytyväisyys onkin edelleen korkealla tasolla Esimerkiksi sivuilla olevien palvelujen laajuuteen oli tyytyväisiä peräti % vastaajista, tyytymättömiä oli vain % Kuntien välillä ei ollut suuria eroja arvioissa internet-palveluista Ongelmat arkielämässä Vastaajilta kysyttiin, onko heillä tai perheenjäsenillä ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväistä arkielämästä selviytymistä Yleisimpiä ongelmia olivat liian suuri työn määrä, ajan riittämättömyys, työttömyys ja elämää vaikeuttava sairaus, näistä kaikista oli kärsinyt yli 0 % vastanneista talouksista Vuonna 00 tehtyyn tutkimukseen verrattuna ongelmat ovat vähentyneet edelleen työttömyyden osalta, mutta taloudelliset ongelmat ovat jopa hieman yleistyneet Tässä kehitys poikkeaa vuosien 00 ja 00 välillä tapahtuneesta, jolloin sekä työttömyys että taloudelliset ongelmat vähenivät samaaikaisesti

6 JOHDANTO toteutti kaupungissa ja kunnassa kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista Samanlaista tutkimusasetelmaa käytti Suomen Kaupunkiliitto tutkimuksissaan vuosina, ja sekä Efektia Oy vuosina,, 00 ja 00 Pääosin samansisältöiset tutkimukset mahdollistavat sen, että voidaan seurata ovatko kuntien toimenpiteet tai muut tekijät vaikuttaneet kuntalaisten mielipiteisiin palveluista Vastaajat valittiin satunnaisesti - 0 -vuotiaista kuntalaisista Kysely postitettiin vastaajille huhti-toukokuussa 00 Vastaajille lähetettiin kaksi aktivointikirjettä, joista molemmissa oli mukana myös lomake Otoksen koko oli yhteensä 0 henkilöä, joista 0 palautui osoitteen virheellisyyden vuoksi Kaikkiaan vastaajaa palautti kyselylomakkeen, joten vastausaktiivisuus oli, % Vuonna vastausprosentti oli noin, vuonna, vuonna, vuonna, vuonna, vuonna 00 ja vuonna 00 Vastausaktiivisuus on siis edelleen merkittävästi laskenut huolimatta aktivointikierroksen lisäämisestä, vastaajapalkinnoista ja internet-vastausmahdollisuudesta Kato oli suurin alle - vuotiassa miehissä ja toisaalta yli -vuotiaat naiset ovat yliedustettuina Alla on esitetty otoksen suuruus ja vastausten lukumäärä sekä näiden pohjalta lasketut vastausprosentit Taulukko Otosten suuruudet ja vastaajat Kunta Otos Vastaukset Virh osoitteet Vastaus % Espoo 000 0,0 % Forssa 00, % Helsinki 000, % Hyvinkää 00, % Järvenpää 00, % Kemi 00, % Kempele 00, % Kokkola 00 0, % Kouvola 00, % Lahti 00, % Lappi 00, % Nurmijärvi 00, % Oulu 00, % Rauma 00, % Rovaniemi 00,0 % Tampere 000 0, % Turku 000, % Vaasa 00, % Valkeakoski 00, % Yhteensä 0 0 0,0 % Raportissa on esitetty Rauman ja Lapin yhdistyvän kunnan tulokset (kuvioissa Rauma- Lappi ) painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä

7 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastanneista % oli miehiä ja % naisia Perhetilanteen osalta vastaajista % edusti kahden tai useamman hengen talouksia, joissa ei ole lapsia, kahdenhuoltajan lapsiperheitä oli %, yhden huoltajan lapsiperheitä % ja yksin asuvia % Perus-, keski- tai kansakoulun käyneitä oli %, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita % ja korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita 0 % vastanneista Viimeksi mainittujen osuus oli nyt prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 00 Kaupungin tai kunnan keskustassa tai kunnan keskustaajamassa asui tämän kyselyn aikana % vastaajista Vastaajista % asui esikaupungissa, lähiössä tai kunnan muussa taajamassa Haja-asutusalueella asui % vastaajista Työpaikan sijainti oli 0 prosentilla vastaajista asuinkunta Kuvio Vastaajien perhetilanne Yksin asuva; % Kahden huoltajan lapsiperhe; % Yhden huoltajan lapsiperhe; % Kahden tai useamman hengen talous, ei alaikäisiä lapsia; %

8 Kuvio Vastaajien koulutus Korkeakoulu- tai ammattikorkeak; 0 % Perus-, keski- tai kansakoulu; % Ylioppilas tai amm koulutus; % Kuvio Vastaajien ammattiasema Työtön; % Muu tai tieto puuttuu; % Työntekijä; % Eläkeläinen; % Kotona oleva; % Opiskelija, koululainen; % Yrittäjä; % Toimihenkilö tai virkamies; % Kuvio Vastaajien pääasiallinen kulkuväline työmatkalla Polkupyörä; % Kulkee jalan; % Työssä kotona; % Muu; % Ei ole työssä; % Henkilöauto; % Joukkoliikenne; %

9 TUTKIMUSTULOKSIA Tutkimuksen tulokset esitetään samassa järjestyksessä kuin aikaisemmissakin tutkimusraporteissa, minkä vuoksi järjestys ei ole sama kuin kyselylomakkeessa Tyytyväisyys asuinkuntaan:suppea asuinkuntaindeksi Vastaajien mielipiteitä asuinkuntaan ja sen antamiin palveluihin kysyttiin -osaisella kysymyssarjalla (kysymys ) Kysymys oli aseteltu samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla: "Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat" asiaa on pysynyt lomakkeella samanlaisena vuodesta saakka Indeksissä ovat mukana palvelut, jotka ovat olleet samanlaisina lomakkeella vuodesta : Yleinen järjestys ja turvallisuus Liikenneolot, kevyt liikenne Kuluttajaneuvonta Liikenneolot autoilijan kannalta Sairaanhoito Julkinen liikenne Nuorten ammatillinen koulutus Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu Kansalais- ja työväenopistot Pientalotontin saanti Nuorten harrastustoiminta Vuokra-asunnon saanti Katujen ja teiden hoito Indeksin arvo on laskettu tällä kerralla siten, että vastauksista on suljettu pois "En osaa sanoa" vastanneet Neljä kaupunkia on ollut mukana jokaisella tutkimuskerralla Tyytyväisyys indeksissä mukana oleviin palveluihin oli niissä yleensä alhaisimmillaan huippusuhdanteessa ja korkeimmillaan lamavuonna Kahdenkymmenenviiden vuoden aikana kemiläisten tyytyväisyys on laskenut ja espoolaisten sekä helsinkilläisten noussut Muutos on ollut pienintä Tampereella Kuvio Suppean asuinkuntaindeksin kehitys,00,0,0,0,0,0,0,0,0,,00 Espoo Helsinki Kemi Tampere Espoo,,0,,,,, Helsinki,,,,,,, Kemi,,,0,,,,0 Tampere,,,,,,,

10 Tyytyväisyys asuinkuntaan:laaja asuinkuntaindeksi Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä asioista, jotka oli esitetty samalla tavalla vuosina 00, 00 ja 00, niitä oli kaikkiaan Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset Indeksin arvo arvo kuvaa kaikkein negatiivisinta suhtautumista, arvo neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista Indeksiä laskettaessa eräitä asioita on painotettu Painokertoimet ovat seuraavat: Sairaalapalvelut, painoarvo Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Hammaslääkäripalvelut, Peruskoulu, Lasten päivähoito, Kaikki muut, painoarvo Indeksin perusteella tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ovat Kempeleen, Forssan ja Oulun asukkaat Kuvio Laaja asuinkuntaindeksi vuonna 00, palvelua =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,0,,0,,0,,0,,0 Espoo Forssa Helsinki Hyvinkää Järvenpää,,,,0, Kemi, Kempele Kokkola Kouvola,0,, Lahti, Lappi Nurmijärvi Oulu,,, Rauma Rovaniemi Tampere Turku Vaasa Valkeakoski 'Rauma-Lappi¹ KAIKKI, ka,,0,,,,,, ' Rauma-Lapin' tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärilläkunta liitetään Rauman kaupunkiin 00

11 Tyytyväisyys asuinkuntaan:laajan asuinkuntaindeksin muutokset Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu myös vuodelle 00 Vertailutietoa kehityksestä on kuudestatoista kunnasta Tyytyväisyys asuinkuntaan on indeksin perusteella yleensä vähentynyt vuodesta 00 Tyytyväisyys on lisääntynyt vain Vaasassa, samalla tasolla se on pysynyt Espoossa, Helsingissä ja Järvenpäässä Kuvio Laaja asuinkuntaindeksi vuosina 00 ja 00, palvelua =erittäin hyvin, =erittäin huonosti,00,00,00,00,00 Espoo Forssa Helsinki Hyvinkää Järvenpää Kemi Kokkola Kouvola Nurmijärvi Oulu Rovaniemi¹ Tampere Turku Vaasa Valkeakoski,,,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,,,0,,,,,,,, KAIKKI, ka,, Rovaniemen tulos vuodelta 00 on ennen kuntaliitosta

12 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Parhaat ja huonoimmat asiat Kuviossa on esitetty kaikkien kysymysryhmän asioiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä Keskiarvo on laskettu jättämällä 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet pois Tyytyväisimpiä ollaan kirjastoon, juomaveteen ja kansalaisopistoihin Eniten tyytymättömyyttä on kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, toimeentulotukeen ja vanhusten kotihoitoon Palveluiden järjestyksessä on tapahtunut vain vähän muutoksia vuodesta 00 Kuvio Kantaa ottaneiden vastaajien arvioiden keskiarvot (EOS suljettu pois) Keskiarvo on kunnittaisten tulosten keskiarvo (kaikilla kunnilla on sama painoarvo) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,0,,0,,0,,0,,0 Kirjastopalvelut, n= Juomaveden laatu, n=00 Kansalais- ja työväenopistot, n= Palotarkastus, n= Asuinalueen turvallisuus, n= Äitiys- ja lastenneuvola, n= Lukio, n= Nuorten ammattikoulutus, n= Sairaankuljetus, n=0 Luottamushenkilöiden toiminta, n= Peruskoulu, n= Kuntoradat ja ulkoilureitit, n= Aikuisten ammatillinen koulutus, n= Uimahallit, n=0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, n= Jätehuolto, n= Nuohous, n= Urheilu- ja pelikentät, n= Museot, n= Kulttuuritpalvelut, n= Ulkoilualueet ja puistot, n= Kierrätystoiminta, n=0 Rakennetun ympäristön valvonta, n= Luonnon suojelu, n=0 Puistojen ja viheralueiden hoito, n= Lasten päivähoito, n= Liikenneolot autoilijan kannalta, n= Sisäliikuntatilat, n= Yritystoiminnan edistäminen, n=0 Liikenneolot, kevyt liikenne, n= Lasten leikkipaikat, n=0 Nuorten harrastustoiminta, n= Vesistöjen puhtaus, n=0 Uimarannat ja maauimalat, n=0 Perheneuvola, n=0 Ilman laatu, n= Rak Ymp viihtyvyys ja kauneus, n=0 Torit ja torikauppa, n= Pientalotontin saanti, n= Sairaalapalvelut, n= Luonto- ja retkeilyreitit, n= Kunnan virastojen asiakaspalvelu, n=0 Tiedottaminen liikuntapalveluista, n= Melun torjunta, n= Tiedottaminen kunnan palveluista, n=0 Liikenneturvallisuus, autot, n= Ympäristön siisteys, n= Kuluttajaneuvonta, n=0 Pelastustoiminta, n= Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu, n= Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa, n= Sosiaalityö, n= Julkinen liikenne, n= Liikenneturvallisuus, kevytliik, n= Vuokra-asunnon saanti, n= Vammaispalvelut, n= Katujen ja teiden hoito, n= Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Vuokra-asunnon saanti, n= Kunnan talousasioiden hoito, n= Kunnan hammaslääkäripalvelut, n= Terveyskeskuksen vuodeosasto, n= Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut, n= Vanhusten kotihoito, n=0 Toimeentulotuki, n= Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet,,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,,,,0,0,,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,,,,

13 Tyytyväisyys asuinkuntaan:yleinen järjestys ja turvallisuus Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Lapin kunnassa ja Kouvolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Forssassa ja huonontunut Kemissä Kuvio Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot Kempele Lappi Kouvola Rauma Nurmijärvi 0 Kokkola Hyvinkää Espoo Valkeakoski Oulu Rovaniemi Tampere Lahti Vaasa Helsinki Järvenpää 0 Turku 0 Forssa Kemi Rauma-Lappi¹ Kaikki Muutos Kempele,0, 0,0 Lappi,0 0,00 Kouvola,, 0, Rauma,,00 0,0 Nurmijärvi,0,0-0,0 Kokkola,, -0,0 Hyvinkää,0, -0,0 Espoo,, -0,0 Valkeakoski,00, -0,0 Oulu,,0 0,0 Rovaniemi,0, 0,0 Tampere,, -0,0 Lahti,,0-0, Vaasa,, -0, Helsinki,, 0, Järvenpää,,0-0,0 Turku,,0-0,0 Forssa,,0 0, Kemi,, -0, Rauma-Lappi¹,00 Kaikki,, 0,00 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

14 Tyytyväisyys asuinkuntaan:asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Kouvolassa ja Raumalla Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Kempeleellä ja huonontunut Kemissä Kuvio Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,, 0, Kouvola Kouvola,0, 0,0 Rauma Rauma,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,,0-0,0 Lappi Lappi, 0,00 Hyvinkää Hyvinkää,,0 0,00 Lahti Lahti,0,0 0,0 Valkeakoski Valkeakoski,, -0,0 Espoo 0 Espoo,,0-0,0 Tampere Tampere,0,0-0,0 Rovaniemi Rovaniemi,,0-0,0 Kokkola Kokkola,, -0,0 Vaasa Vaasa,,0-0,0 Oulu Oulu,0,0 0,0 Forssa Forssa,, 0,0 Helsinki Järvenpää Kemi Turku Rauma-Lappi¹ Kaikki Helsinki,, 0, Järvenpää,0, -0, Kemi,0, -0, Turku,, -0,0 Rauma-Lappi¹, Kaikki,0,0-0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

15 Tyytyväisyys asuinkuntaan:yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Vaasassa ja Kokkolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa, muutokset huonompaan suuntaan ovat pieniä Kuvio Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,,0 0, Vaasa Vaasa,, 0, Kokkola Kokkola,, 0, Lappi Lappi, 0,00 Valkeakoski Valkeakoski,, 0, Kouvola Kouvola,, 0, Oulu Oulu,,0 0,0 Rauma 0 Rauma,, 0, Rovaniemi Rovaniemi,, 0,0 Espoo Espoo,,0 0, Tampere Tampere,, 0, Kemi Kemi,, 0,0 Järvenpää Järvenpää,, 0, Forssa Forssa,,0 0, Lahti Lahti,, 0, Nurmijärvi Hyvinkää Helsinki Turku Rauma-Lappi¹ Kaikki Nurmijärvi,, -0,0 Hyvinkää,0, -0,0 Helsinki,, 0, 0 Turku,, 0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

16 Tyytyväisyys asuinkuntaan:rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Valkeakoskella, Forssassa ja Kokkolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Forssassa ja huonontunut Järvenpäässä Kuvio Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Valkeakoski Valkeakoski,, -0,0 Forssa Forssa,, 0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Kempele Kempele,, -0,0 Rauma 0 Rauma, 0,00 Lappi Lappi, 0,00 Oulu 0 Oulu,, 0,0 Hyvinkää Hyvinkää,, 0,0 Kouvola Kouvola,, 0,0 Tampere Tampere,, -0, Vaasa Vaasa,, -0,0 Helsinki 0 Helsinki,, -0,0 Espoo Espoo,, -0,0 Turku Turku,, -0,0 Lahti Lahti,,0-0,0 Kemi Nurmijärvi Rovaniemi Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 0 Kemi,, -0, Nurmijärvi,,0-0, Rovaniemi,,0-0, Järvenpää,,0-0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

17 Tyytyväisyys asuinkuntaan:tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Lapin kunnassa ja Nurmijärvellä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Kempeleellä ja huonontunut Rovaniemellä Kuvio Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,, 0, Lappi Lappi, 0,00 Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0, Espoo Espoo,, -0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Oulu Oulu,, -0, Tampere 0 Tampere,0, -0, Kokkola Kokkola,0, -0, Rauma Rauma,, 0,0 Kouvola Kouvola,, -0,0 Vaasa 0 Vaasa,, -0,0 Helsinki Helsinki,, -0, Turku Turku,, -0,0 Forssa Forssa,, -0, Järvenpää 0 Järvenpää,0,0-0, Hyvinkää Rovaniemi Kemi Lahti Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 0 Hyvinkää,,0-0, Rovaniemi,, -0, Kemi,, -0,0 Lahti,0, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,,0-0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

18 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Nurmijärvellä, Lapin kunnassa ja Kempeleellä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Raumalla ja huonontunut Järvenpäässä Kuvio Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Nurmijärvi Nurmijärvi,,0-0,0 Lappi 0 Lappi, 0,00 Kempele Kempele,, 0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Kouvola Kouvola,, -0, Oulu Oulu,, -0,0 Kokkola Kokkola,, -0,0 Rauma Rauma,, 0, Vaasa Vaasa,, 0, Forssa 0 Forssa,, -0, Rovaniemi Rovaniemi,, -0, Tampere Tampere,, -0, Kemi Kemi,0,0-0, Hyvinkää Hyvinkää,, -0, Lahti 0 Lahti,0, 0, Espoo Helsinki Turku Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki Espoo,, -0, Helsinki,0, -0, Turku,, -0, Järvenpää,,0-0, 0 Rauma-Lappi¹,0 Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

19 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kemissä, Lahdessa ja Kouvolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Kempeleellä ja huonontunut Rovaniemellä Kuvio Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kemi Kemi,, 0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Kouvola Kouvola,, 0,0 Oulu Oulu,, 0,0 Kokkola 0 Kokkola,, -0, Rauma Rauma,0,0 0,0 Turku Turku,,0 0,0 Tampere Tampere,, -0,0 Helsinki Helsinki,, -0, Lappi Lappi, 0,00 Espoo Espoo,, 0,0 Vaasa Vaasa,, 0,0 Hyvinkää 0 Hyvinkää,, -0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Forssa Forssa,,0-0, Nurmijärvi Rovaniemi Kempele Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki Nurmijärvi,, -0,0 Rovaniemi,,0-0, Kempele,, 0, Järvenpää,, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

20 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Lapin kunnassa ja Oulussa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Rovaniemellä Kuvio 0 Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,, 0, Lappi Lappi, 0,00 Oulu Oulu,0, -0,0 Vaasa Vaasa,, 0, Kokkola Kokkola,,0-0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Kouvola Kouvola,, 0,0 Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, -0, Helsinki 0 Helsinki,0, 0,00 Tampere 0 Tampere,0, -0,0 Espoo Espoo,, 0,0 Rauma 0 Rauma, 0,00 Hyvinkää Hyvinkää,, -0, Forssa 0 Forssa,, -0,0 Kemi Kemi,, -0, Järvenpää Turku Lahti Rovaniemi Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 Järvenpää,,0-0, 0 Turku,, -0,0 Lahti,, 0,0 Rovaniemi,, -0, 0 Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

21 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kempeleellä ja Nurmijärvellä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Kokkolassa Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Forssa Forssa,, 0, Kempele Kempele,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,,0-0, Järvenpää Järvenpää,, 0, Oulu 0 Oulu,, -0, Lappi Lappi,0 0,00 Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Tampere Tampere,,0-0, Espoo 0 Espoo,,0-0, Turku 0 Turku,, -0, Helsinki 0 Helsinki,, -0, Vaasa 0 Vaasa,, 0, Kokkola Kokkola,0, -0, Hyvinkää Hyvinkää,0, -0, Kouvola Kouvola,0, -0, Rauma Rovaniemi Lahti Kemi Rauma-Lappi¹ Kaikki Rauma,0, -0, Rovaniemi,, -0, Lahti,0, -0,0 Kemi,, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

22 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Lapin kunnassa, Forssassa ja Kemissä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Valkeakoskella Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Lappi 0 Lappi, 0,00 Forssa Forssa,, -0,0 Kemi Kemi,0, -0, Valkeakoski 0 Valkeakoski,, -0, Kokkola Kokkola,0, -0, Rauma 0 Rauma,, -0, Rovaniemi 0 Rovaniemi,0, -0,0 Vaasa Vaasa,, 0, Kempele 0 Kempele,, 0, Hyvinkää Hyvinkää,, -0,0 Kouvola Kouvola,, -0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, -0, Tampere Tampere,, -0, Oulu Oulu,0, -0,0 Turku 0 Turku,0, -0, Lahti Helsinki Järvenpää Espoo Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 Lahti,, 0,0 Helsinki,, 0,0 Järvenpää,, -0,0 Espoo,, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

23 Tyytyväisyys asuinkuntaan:sairaalapalvelut Sairaanhoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvänä Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Valkeakoskella ja Kemissä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Raumalla Kuvio Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Forssa Forssa,, 0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Kemi Kemi,, -0, Kokkola Kokkola,, -0, Hyvinkää Hyvinkää,, -0, Turku Turku,, -0, Oulu Oulu,, -0, Vaasa Vaasa,, 0, Rovaniemi Rovaniemi,, -0, Tampere Tampere,,0-0, Espoo Espoo,,0-0, Kouvola Kouvola,, -0, Lahti Lahti,, 0, Helsinki 0 Helsinki,,0-0,0 Lappi Lappi, 0,00 Kempele Rauma Nurmijärvi Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 Kempele,, 0, Rauma,0, -0, Nurmijärvi,, -0, Järvenpää,0, -0,0 Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen ARTTU2-kuntaseminaari 10.12.2015 Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen Kyselyt kuntien päätöksenteon apuvälineenä Asukkaiden palaute ja tyytyväisyys keskeisessä roolissa kuntapalvelujen kehittämisessä

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1 Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut 1.4.2016 Page 1 Selvityksen taustaa Tavoitteena oli saada tietoa Hollolan lähtö- ja tulomuuton motiiveista niin, että voidaan arvioida, miten muuttamispäätöksiin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa 2.12.2016 Finnish Consulting Group Oy Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti 2 Asiakaspalaute liikuntapaikoilla 2.1

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia?

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? ARTTU-kuntaseminaari, Helsinki 15.12.2011 Sari Pikkala Åbo Akademi & Tasa-arvotiedon keskus Minna Tampereen yliopisto sari.pikkala@uta.fi

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015

Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Postikyselyn toteutusajankohta:

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Kansalaiskysely Pornainen + kaikki

Kansalaiskysely Pornainen + kaikki Kansalaiskysely 2014 Pornainen + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä vastaajia yhteensä 1421 Pornaisista 45 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 13 vastaajaa 3 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Kankaanpää, Parkano, Jämijärvi Kuntaliitosselvitys

Kankaanpää, Parkano, Jämijärvi Kuntaliitosselvitys Kankaanpää, Parkano, Jämijärvi Kuntaliitosselvitys Julkistamistilaisuus 1.12.2011 MIKKO KESÄ ETTA PARTANEN INNOLINK RESEARCH OY T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Asukaspalautekysely Tulosraportti

Asukaspalautekysely Tulosraportti Asukaspalautekysely Tulosraportti As Oy Liusketie 19 vertailuraportti 5. - 28.3.2008 Raportin vastaajaryhmä: Kaikki vastaajat Vertailtavat vastaajaryhmät: As Oy Liusketie 19 Sisällys Osio 2: Kiinteistön

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot