Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008"

Transkriptio

1 Kyselytutkimuksen tulokset

2 SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan toiminnasta Asuminen Asuinalueen valintaan vaikuttavat tekijät Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin - Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin - 0 Terveydenhoito Vanhustenhoidon kehittäminen Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttö Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tarjonta Tyytyväisyys kunnan Internet-palveluihin 00 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä 0 Turvallisuuden kokeminen Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta Muuttoaikeet Liite: Tutkimuslomake

3 ESIPUHE Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä Tutkimuksen ensimmäiset raportit vuosina ja julkaistiin Kaupunkiliiton julkaisusarjassa Sittemmin tutkimuksen tekeminen siirtyi Efektia Oy:lle ja :lle Tämänkertaisen tutkimuksen asetelma noudattaa jälleen tärkeimmiltä osiltaan alkuperäistä tutkimusasetelmaa Sen vuoksi tutkimuksen tulokset ovat suurimmalta osalta vertailukelpoisia aikaisempiin tutkimuksiin Pääpaino on, kuten aikaisemminkin, asukkaiden kuntapalveluja ja hallintoa koskevien mielipiteiden selvittämisessä Raportissa on vertailtu eri kuntien tuloksia keskenään ja myös aikaisempien tutkimusten tuloksiin Raportin laadinnasta vastuun on kantanut Heikki Miettinen Raportin laadintaan ovat osallistuneet myös tutkijat Johanna Utriainen ja Vesa Kokkonen Toivomme, että tutkimuksesta on hyötyä tutkimuksessa mukana olevien kuntien asioiden valmistelutyössä ja päätöksenteossa

4 TIIVISTELMÄ Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus toteutettiin nyt seitsemännen kerran vuoden jälkeen ja tutkimus täyttää siten vuotta Tiedon keruu tehtiin kirjekyselynä kunnassa touko- kesäkuussa 00 Otoksen koko oli noin 000 henkilöä ja kyselyyn saatiin noin 00 vastausta vastausprosentin ollessa,0 Niiden kuntien osalta, jotka ovat olleet mukana tutkimuksissa aikaisemmin, voidaan seurata mielipiteiden ja tyytyväisyyden kehittymistä Aikavertailuissa Rovaniemen osalta täytyy ottaa huomioon tapahtunut kuntaliitos tutkimusten välillä Tyytyväisyys palveluihin Tulosten mukaan asukkaat ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, juomaveden laatuun, sekä kansalais- ja työväenopistoihin Vähiten tyytyväisiä ollaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, toimeentulotukeen, vanhusten kotihoitoon sekä vanhusten asumisja laitospalveluihin Tyytyväisyys kunnan palveluihin oli kunnissa yleisesti alhaisimmillaan huippusuhdanteessa ja korkeimmillaan lamavuotena, jonka jälkeen tyytyväisyys on useimmissa kunnissa hieman laskenut, niin myös tällä kerralla Vuodesta 00 yleinen tyytyväisyys on kasvanut vain Vaasassa, vaikka yksittäisissä palveluissa parannusta on tapahtunut muissakin kunnissa Tyytyväisyys on lisääntynyt useissa mukana olleissa kunnissa yritystoiminnan edistämiseen, juomaveden laatuun ja kunnan talousasioiden hoitoon Aikaisempaa tyytymättömämpiä ollaan usein mm katujen ja teiden hoitoon, terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja vuodeosastoon, vanhusten kotihoitoon, päivähoitoon, vuokra-asunnon saantiin ja tiedottamiseen kunnan palveluista Kysymyksistä on muodostettu ns laaja asuinkuntaindeksi palvelutyytyväisyyttä koskevan kysymyksen perusteella Sen mukaan tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ollaan Kempeleellä (indeksin arvo,), Forssassa (,) ja Oulussa (,) Asuinalueen turvallisuuden hoidossa ollaan yleensä samalla tasolla kuin 00 Myös koettu turvallisuus tai pelko rikoksen uhriksi joutumisesta ovat yleensä samalla tasolla Kuitenkin Kouvolassa on tapahtunut merkittävä parannusta mm keskustan turvallisuudessa myöhään illalla Kunnan palveluista tiedottamista pidetään parhaiten hoidettuna Lapin kunnassa ja Kempeleellä Tyytyväisyydessä kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluihin on suuria eroja kuntien välillä Myös muutokset edellisestä tutkimuskerrasta ovat suuria Tähän vaikuttaa osaltaan jatkuvasti muuttuva tilanne lääkäreiden määrässä ja saatavuudessa

5 Peruskoulua piti vastaajista % hyvin hoidettuna ja % huonosti hoidettuna Lukion vastaavat prosenttiluvut olivat ja Lähes joka toinen vastaaja oli tyytymätön katujen teiden hoitoon Rovaniemellä osuus oli peräti % On kuitenkin huomattava, että tässä arvioitiin myös valtion hoitamia teitä ja yksityisteitä Asuminen Vuokra-asunnon saannin koetaan usein vaikeutuneen, mutta pientalotontin saannin parantuneen Asumisessa eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa asunalueen katujen hoito, kolmas osa vastaajista oli siihen erittäin tai melko tyytymättömiä Seuraavina tulevat liikenneyhteydet, asumisen kustannukset ja asuinalueen palvelutason kokonaisuus Asuinkunnan valinnassa etusijalle nousivat alueen rauhallisuus, luonnonläheisyys, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet sekä työmatkan sujuvuus Muutokset vuoteen 00 ovat yleensä vähäisiä Tiedottaminen Edellä todettiin, että tyytyväisyys kunnan tiedottamiseen yleisesti on vähentynyt Tarkemmin tiedottamista tarkasteltiin tällä kerralla internet-palvelujen osalta Tyytyväisyys siihenkin on useissa kunnissa laskenut, vaikka tyytyväisyys onkin edelleen korkealla tasolla Esimerkiksi sivuilla olevien palvelujen laajuuteen oli tyytyväisiä peräti % vastaajista, tyytymättömiä oli vain % Kuntien välillä ei ollut suuria eroja arvioissa internet-palveluista Ongelmat arkielämässä Vastaajilta kysyttiin, onko heillä tai perheenjäsenillä ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväistä arkielämästä selviytymistä Yleisimpiä ongelmia olivat liian suuri työn määrä, ajan riittämättömyys, työttömyys ja elämää vaikeuttava sairaus, näistä kaikista oli kärsinyt yli 0 % vastanneista talouksista Vuonna 00 tehtyyn tutkimukseen verrattuna ongelmat ovat vähentyneet edelleen työttömyyden osalta, mutta taloudelliset ongelmat ovat jopa hieman yleistyneet Tässä kehitys poikkeaa vuosien 00 ja 00 välillä tapahtuneesta, jolloin sekä työttömyys että taloudelliset ongelmat vähenivät samaaikaisesti

6 JOHDANTO toteutti kaupungissa ja kunnassa kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista Samanlaista tutkimusasetelmaa käytti Suomen Kaupunkiliitto tutkimuksissaan vuosina, ja sekä Efektia Oy vuosina,, 00 ja 00 Pääosin samansisältöiset tutkimukset mahdollistavat sen, että voidaan seurata ovatko kuntien toimenpiteet tai muut tekijät vaikuttaneet kuntalaisten mielipiteisiin palveluista Vastaajat valittiin satunnaisesti - 0 -vuotiaista kuntalaisista Kysely postitettiin vastaajille huhti-toukokuussa 00 Vastaajille lähetettiin kaksi aktivointikirjettä, joista molemmissa oli mukana myös lomake Otoksen koko oli yhteensä 0 henkilöä, joista 0 palautui osoitteen virheellisyyden vuoksi Kaikkiaan vastaajaa palautti kyselylomakkeen, joten vastausaktiivisuus oli, % Vuonna vastausprosentti oli noin, vuonna, vuonna, vuonna, vuonna, vuonna 00 ja vuonna 00 Vastausaktiivisuus on siis edelleen merkittävästi laskenut huolimatta aktivointikierroksen lisäämisestä, vastaajapalkinnoista ja internet-vastausmahdollisuudesta Kato oli suurin alle - vuotiassa miehissä ja toisaalta yli -vuotiaat naiset ovat yliedustettuina Alla on esitetty otoksen suuruus ja vastausten lukumäärä sekä näiden pohjalta lasketut vastausprosentit Taulukko Otosten suuruudet ja vastaajat Kunta Otos Vastaukset Virh osoitteet Vastaus % Espoo 000 0,0 % Forssa 00, % Helsinki 000, % Hyvinkää 00, % Järvenpää 00, % Kemi 00, % Kempele 00, % Kokkola 00 0, % Kouvola 00, % Lahti 00, % Lappi 00, % Nurmijärvi 00, % Oulu 00, % Rauma 00, % Rovaniemi 00,0 % Tampere 000 0, % Turku 000, % Vaasa 00, % Valkeakoski 00, % Yhteensä 0 0 0,0 % Raportissa on esitetty Rauman ja Lapin yhdistyvän kunnan tulokset (kuvioissa Rauma- Lappi ) painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä

7 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastanneista % oli miehiä ja % naisia Perhetilanteen osalta vastaajista % edusti kahden tai useamman hengen talouksia, joissa ei ole lapsia, kahdenhuoltajan lapsiperheitä oli %, yhden huoltajan lapsiperheitä % ja yksin asuvia % Perus-, keski- tai kansakoulun käyneitä oli %, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita % ja korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita 0 % vastanneista Viimeksi mainittujen osuus oli nyt prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 00 Kaupungin tai kunnan keskustassa tai kunnan keskustaajamassa asui tämän kyselyn aikana % vastaajista Vastaajista % asui esikaupungissa, lähiössä tai kunnan muussa taajamassa Haja-asutusalueella asui % vastaajista Työpaikan sijainti oli 0 prosentilla vastaajista asuinkunta Kuvio Vastaajien perhetilanne Yksin asuva; % Kahden huoltajan lapsiperhe; % Yhden huoltajan lapsiperhe; % Kahden tai useamman hengen talous, ei alaikäisiä lapsia; %

8 Kuvio Vastaajien koulutus Korkeakoulu- tai ammattikorkeak; 0 % Perus-, keski- tai kansakoulu; % Ylioppilas tai amm koulutus; % Kuvio Vastaajien ammattiasema Työtön; % Muu tai tieto puuttuu; % Työntekijä; % Eläkeläinen; % Kotona oleva; % Opiskelija, koululainen; % Yrittäjä; % Toimihenkilö tai virkamies; % Kuvio Vastaajien pääasiallinen kulkuväline työmatkalla Polkupyörä; % Kulkee jalan; % Työssä kotona; % Muu; % Ei ole työssä; % Henkilöauto; % Joukkoliikenne; %

9 TUTKIMUSTULOKSIA Tutkimuksen tulokset esitetään samassa järjestyksessä kuin aikaisemmissakin tutkimusraporteissa, minkä vuoksi järjestys ei ole sama kuin kyselylomakkeessa Tyytyväisyys asuinkuntaan:suppea asuinkuntaindeksi Vastaajien mielipiteitä asuinkuntaan ja sen antamiin palveluihin kysyttiin -osaisella kysymyssarjalla (kysymys ) Kysymys oli aseteltu samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla: "Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat" asiaa on pysynyt lomakkeella samanlaisena vuodesta saakka Indeksissä ovat mukana palvelut, jotka ovat olleet samanlaisina lomakkeella vuodesta : Yleinen järjestys ja turvallisuus Liikenneolot, kevyt liikenne Kuluttajaneuvonta Liikenneolot autoilijan kannalta Sairaanhoito Julkinen liikenne Nuorten ammatillinen koulutus Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu Kansalais- ja työväenopistot Pientalotontin saanti Nuorten harrastustoiminta Vuokra-asunnon saanti Katujen ja teiden hoito Indeksin arvo on laskettu tällä kerralla siten, että vastauksista on suljettu pois "En osaa sanoa" vastanneet Neljä kaupunkia on ollut mukana jokaisella tutkimuskerralla Tyytyväisyys indeksissä mukana oleviin palveluihin oli niissä yleensä alhaisimmillaan huippusuhdanteessa ja korkeimmillaan lamavuonna Kahdenkymmenenviiden vuoden aikana kemiläisten tyytyväisyys on laskenut ja espoolaisten sekä helsinkilläisten noussut Muutos on ollut pienintä Tampereella Kuvio Suppean asuinkuntaindeksin kehitys,00,0,0,0,0,0,0,0,0,,00 Espoo Helsinki Kemi Tampere Espoo,,0,,,,, Helsinki,,,,,,, Kemi,,,0,,,,0 Tampere,,,,,,,

10 Tyytyväisyys asuinkuntaan:laaja asuinkuntaindeksi Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä asioista, jotka oli esitetty samalla tavalla vuosina 00, 00 ja 00, niitä oli kaikkiaan Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset Indeksin arvo arvo kuvaa kaikkein negatiivisinta suhtautumista, arvo neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista Indeksiä laskettaessa eräitä asioita on painotettu Painokertoimet ovat seuraavat: Sairaalapalvelut, painoarvo Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Hammaslääkäripalvelut, Peruskoulu, Lasten päivähoito, Kaikki muut, painoarvo Indeksin perusteella tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ovat Kempeleen, Forssan ja Oulun asukkaat Kuvio Laaja asuinkuntaindeksi vuonna 00, palvelua =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,0,,0,,0,,0,,0 Espoo Forssa Helsinki Hyvinkää Järvenpää,,,,0, Kemi, Kempele Kokkola Kouvola,0,, Lahti, Lappi Nurmijärvi Oulu,,, Rauma Rovaniemi Tampere Turku Vaasa Valkeakoski 'Rauma-Lappi¹ KAIKKI, ka,,0,,,,,, ' Rauma-Lapin' tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärilläkunta liitetään Rauman kaupunkiin 00

11 Tyytyväisyys asuinkuntaan:laajan asuinkuntaindeksin muutokset Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu myös vuodelle 00 Vertailutietoa kehityksestä on kuudestatoista kunnasta Tyytyväisyys asuinkuntaan on indeksin perusteella yleensä vähentynyt vuodesta 00 Tyytyväisyys on lisääntynyt vain Vaasassa, samalla tasolla se on pysynyt Espoossa, Helsingissä ja Järvenpäässä Kuvio Laaja asuinkuntaindeksi vuosina 00 ja 00, palvelua =erittäin hyvin, =erittäin huonosti,00,00,00,00,00 Espoo Forssa Helsinki Hyvinkää Järvenpää Kemi Kokkola Kouvola Nurmijärvi Oulu Rovaniemi¹ Tampere Turku Vaasa Valkeakoski,,,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,,,0,,,,,,,, KAIKKI, ka,, Rovaniemen tulos vuodelta 00 on ennen kuntaliitosta

12 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Parhaat ja huonoimmat asiat Kuviossa on esitetty kaikkien kysymysryhmän asioiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä Keskiarvo on laskettu jättämällä 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet pois Tyytyväisimpiä ollaan kirjastoon, juomaveteen ja kansalaisopistoihin Eniten tyytymättömyyttä on kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, toimeentulotukeen ja vanhusten kotihoitoon Palveluiden järjestyksessä on tapahtunut vain vähän muutoksia vuodesta 00 Kuvio Kantaa ottaneiden vastaajien arvioiden keskiarvot (EOS suljettu pois) Keskiarvo on kunnittaisten tulosten keskiarvo (kaikilla kunnilla on sama painoarvo) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,0,,0,,0,,0,,0 Kirjastopalvelut, n= Juomaveden laatu, n=00 Kansalais- ja työväenopistot, n= Palotarkastus, n= Asuinalueen turvallisuus, n= Äitiys- ja lastenneuvola, n= Lukio, n= Nuorten ammattikoulutus, n= Sairaankuljetus, n=0 Luottamushenkilöiden toiminta, n= Peruskoulu, n= Kuntoradat ja ulkoilureitit, n= Aikuisten ammatillinen koulutus, n= Uimahallit, n=0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, n= Jätehuolto, n= Nuohous, n= Urheilu- ja pelikentät, n= Museot, n= Kulttuuritpalvelut, n= Ulkoilualueet ja puistot, n= Kierrätystoiminta, n=0 Rakennetun ympäristön valvonta, n= Luonnon suojelu, n=0 Puistojen ja viheralueiden hoito, n= Lasten päivähoito, n= Liikenneolot autoilijan kannalta, n= Sisäliikuntatilat, n= Yritystoiminnan edistäminen, n=0 Liikenneolot, kevyt liikenne, n= Lasten leikkipaikat, n=0 Nuorten harrastustoiminta, n= Vesistöjen puhtaus, n=0 Uimarannat ja maauimalat, n=0 Perheneuvola, n=0 Ilman laatu, n= Rak Ymp viihtyvyys ja kauneus, n=0 Torit ja torikauppa, n= Pientalotontin saanti, n= Sairaalapalvelut, n= Luonto- ja retkeilyreitit, n= Kunnan virastojen asiakaspalvelu, n=0 Tiedottaminen liikuntapalveluista, n= Melun torjunta, n= Tiedottaminen kunnan palveluista, n=0 Liikenneturvallisuus, autot, n= Ympäristön siisteys, n= Kuluttajaneuvonta, n=0 Pelastustoiminta, n= Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu, n= Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa, n= Sosiaalityö, n= Julkinen liikenne, n= Liikenneturvallisuus, kevytliik, n= Vuokra-asunnon saanti, n= Vammaispalvelut, n= Katujen ja teiden hoito, n= Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Vuokra-asunnon saanti, n= Kunnan talousasioiden hoito, n= Kunnan hammaslääkäripalvelut, n= Terveyskeskuksen vuodeosasto, n= Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut, n= Vanhusten kotihoito, n=0 Toimeentulotuki, n= Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet,,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,,,,0,0,,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,,,,

13 Tyytyväisyys asuinkuntaan:yleinen järjestys ja turvallisuus Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Lapin kunnassa ja Kouvolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Forssassa ja huonontunut Kemissä Kuvio Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot Kempele Lappi Kouvola Rauma Nurmijärvi 0 Kokkola Hyvinkää Espoo Valkeakoski Oulu Rovaniemi Tampere Lahti Vaasa Helsinki Järvenpää 0 Turku 0 Forssa Kemi Rauma-Lappi¹ Kaikki Muutos Kempele,0, 0,0 Lappi,0 0,00 Kouvola,, 0, Rauma,,00 0,0 Nurmijärvi,0,0-0,0 Kokkola,, -0,0 Hyvinkää,0, -0,0 Espoo,, -0,0 Valkeakoski,00, -0,0 Oulu,,0 0,0 Rovaniemi,0, 0,0 Tampere,, -0,0 Lahti,,0-0, Vaasa,, -0, Helsinki,, 0, Järvenpää,,0-0,0 Turku,,0-0,0 Forssa,,0 0, Kemi,, -0, Rauma-Lappi¹,00 Kaikki,, 0,00 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

14 Tyytyväisyys asuinkuntaan:asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Kouvolassa ja Raumalla Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Kempeleellä ja huonontunut Kemissä Kuvio Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,, 0, Kouvola Kouvola,0, 0,0 Rauma Rauma,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,,0-0,0 Lappi Lappi, 0,00 Hyvinkää Hyvinkää,,0 0,00 Lahti Lahti,0,0 0,0 Valkeakoski Valkeakoski,, -0,0 Espoo 0 Espoo,,0-0,0 Tampere Tampere,0,0-0,0 Rovaniemi Rovaniemi,,0-0,0 Kokkola Kokkola,, -0,0 Vaasa Vaasa,,0-0,0 Oulu Oulu,0,0 0,0 Forssa Forssa,, 0,0 Helsinki Järvenpää Kemi Turku Rauma-Lappi¹ Kaikki Helsinki,, 0, Järvenpää,0, -0, Kemi,0, -0, Turku,, -0,0 Rauma-Lappi¹, Kaikki,0,0-0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

15 Tyytyväisyys asuinkuntaan:yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Vaasassa ja Kokkolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa, muutokset huonompaan suuntaan ovat pieniä Kuvio Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,,0 0, Vaasa Vaasa,, 0, Kokkola Kokkola,, 0, Lappi Lappi, 0,00 Valkeakoski Valkeakoski,, 0, Kouvola Kouvola,, 0, Oulu Oulu,,0 0,0 Rauma 0 Rauma,, 0, Rovaniemi Rovaniemi,, 0,0 Espoo Espoo,,0 0, Tampere Tampere,, 0, Kemi Kemi,, 0,0 Järvenpää Järvenpää,, 0, Forssa Forssa,,0 0, Lahti Lahti,, 0, Nurmijärvi Hyvinkää Helsinki Turku Rauma-Lappi¹ Kaikki Nurmijärvi,, -0,0 Hyvinkää,0, -0,0 Helsinki,, 0, 0 Turku,, 0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

16 Tyytyväisyys asuinkuntaan:rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Valkeakoskella, Forssassa ja Kokkolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Forssassa ja huonontunut Järvenpäässä Kuvio Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Valkeakoski Valkeakoski,, -0,0 Forssa Forssa,, 0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Kempele Kempele,, -0,0 Rauma 0 Rauma, 0,00 Lappi Lappi, 0,00 Oulu 0 Oulu,, 0,0 Hyvinkää Hyvinkää,, 0,0 Kouvola Kouvola,, 0,0 Tampere Tampere,, -0, Vaasa Vaasa,, -0,0 Helsinki 0 Helsinki,, -0,0 Espoo Espoo,, -0,0 Turku Turku,, -0,0 Lahti Lahti,,0-0,0 Kemi Nurmijärvi Rovaniemi Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 0 Kemi,, -0, Nurmijärvi,,0-0, Rovaniemi,,0-0, Järvenpää,,0-0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

17 Tyytyväisyys asuinkuntaan:tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Lapin kunnassa ja Nurmijärvellä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Kempeleellä ja huonontunut Rovaniemellä Kuvio Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,, 0, Lappi Lappi, 0,00 Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0, Espoo Espoo,, -0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Oulu Oulu,, -0, Tampere 0 Tampere,0, -0, Kokkola Kokkola,0, -0, Rauma Rauma,, 0,0 Kouvola Kouvola,, -0,0 Vaasa 0 Vaasa,, -0,0 Helsinki Helsinki,, -0, Turku Turku,, -0,0 Forssa Forssa,, -0, Järvenpää 0 Järvenpää,0,0-0, Hyvinkää Rovaniemi Kemi Lahti Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 0 Hyvinkää,,0-0, Rovaniemi,, -0, Kemi,, -0,0 Lahti,0, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,,0-0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

18 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Nurmijärvellä, Lapin kunnassa ja Kempeleellä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Raumalla ja huonontunut Järvenpäässä Kuvio Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Nurmijärvi Nurmijärvi,,0-0,0 Lappi 0 Lappi, 0,00 Kempele Kempele,, 0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Kouvola Kouvola,, -0, Oulu Oulu,, -0,0 Kokkola Kokkola,, -0,0 Rauma Rauma,, 0, Vaasa Vaasa,, 0, Forssa 0 Forssa,, -0, Rovaniemi Rovaniemi,, -0, Tampere Tampere,, -0, Kemi Kemi,0,0-0, Hyvinkää Hyvinkää,, -0, Lahti 0 Lahti,0, 0, Espoo Helsinki Turku Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki Espoo,, -0, Helsinki,0, -0, Turku,, -0, Järvenpää,,0-0, 0 Rauma-Lappi¹,0 Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

19 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kemissä, Lahdessa ja Kouvolassa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Kempeleellä ja huonontunut Rovaniemellä Kuvio Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kemi Kemi,, 0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Kouvola Kouvola,, 0,0 Oulu Oulu,, 0,0 Kokkola 0 Kokkola,, -0, Rauma Rauma,0,0 0,0 Turku Turku,,0 0,0 Tampere Tampere,, -0,0 Helsinki Helsinki,, -0, Lappi Lappi, 0,00 Espoo Espoo,, 0,0 Vaasa Vaasa,, 0,0 Hyvinkää 0 Hyvinkää,, -0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Forssa Forssa,,0-0, Nurmijärvi Rovaniemi Kempele Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki Nurmijärvi,, -0,0 Rovaniemi,,0-0, Kempele,, 0, Järvenpää,, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

20 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kempeleellä, Lapin kunnassa ja Oulussa Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Rovaniemellä Kuvio 0 Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Kempele Kempele,, 0, Lappi Lappi, 0,00 Oulu Oulu,0, -0,0 Vaasa Vaasa,, 0, Kokkola Kokkola,,0-0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Kouvola Kouvola,, 0,0 Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, -0, Helsinki 0 Helsinki,0, 0,00 Tampere 0 Tampere,0, -0,0 Espoo Espoo,, 0,0 Rauma 0 Rauma, 0,00 Hyvinkää Hyvinkää,, -0, Forssa 0 Forssa,, -0,0 Kemi Kemi,, -0, Järvenpää Turku Lahti Rovaniemi Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 Järvenpää,,0-0, 0 Turku,, -0,0 Lahti,, 0,0 Rovaniemi,, -0, 0 Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

21 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kempeleellä ja Nurmijärvellä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Kokkolassa Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Forssa Forssa,, 0, Kempele Kempele,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,,0-0, Järvenpää Järvenpää,, 0, Oulu 0 Oulu,, -0, Lappi Lappi,0 0,00 Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Tampere Tampere,,0-0, Espoo 0 Espoo,,0-0, Turku 0 Turku,, -0, Helsinki 0 Helsinki,, -0, Vaasa 0 Vaasa,, 0, Kokkola Kokkola,0, -0, Hyvinkää Hyvinkää,0, -0, Kouvola Kouvola,0, -0, Rauma Rovaniemi Lahti Kemi Rauma-Lappi¹ Kaikki Rauma,0, -0, Rovaniemi,, -0, Lahti,0, -0,0 Kemi,, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

22 Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Lapin kunnassa, Forssassa ja Kemissä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Valkeakoskella Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Lappi 0 Lappi, 0,00 Forssa Forssa,, -0,0 Kemi Kemi,0, -0, Valkeakoski 0 Valkeakoski,, -0, Kokkola Kokkola,0, -0, Rauma 0 Rauma,, -0, Rovaniemi 0 Rovaniemi,0, -0,0 Vaasa Vaasa,, 0, Kempele 0 Kempele,, 0, Hyvinkää Hyvinkää,, -0,0 Kouvola Kouvola,, -0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, -0, Tampere Tampere,, -0, Oulu Oulu,0, -0,0 Turku 0 Turku,0, -0, Lahti Helsinki Järvenpää Espoo Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 Lahti,, 0,0 Helsinki,, 0,0 Järvenpää,, -0,0 Espoo,, -0, Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

23 Tyytyväisyys asuinkuntaan:sairaalapalvelut Sairaanhoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvänä Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Valkeakoskella ja Kemissä Vastauksista laskettiin keskiarvo asteikolla- Keskiarvo on parantunut eniten Vaasassa ja huonontunut Raumalla Kuvio Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnat on järjestetty hyvänä pitävien osuuden mukaan, joka ei aina vastaa keskiarvon mukaista järjestystä Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muutos Forssa Forssa,, 0, Valkeakoski Valkeakoski,, -0, Kemi Kemi,, -0, Kokkola Kokkola,, -0, Hyvinkää Hyvinkää,, -0, Turku Turku,, -0, Oulu Oulu,, -0, Vaasa Vaasa,, 0, Rovaniemi Rovaniemi,, -0, Tampere Tampere,,0-0, Espoo Espoo,,0-0, Kouvola Kouvola,, -0, Lahti Lahti,, 0, Helsinki 0 Helsinki,,0-0,0 Lappi Lappi, 0,00 Kempele Rauma Nurmijärvi Järvenpää Rauma-Lappi¹ Kaikki 0 Kempele,, 0, Rauma,0, -0, Nurmijärvi,, -0, Järvenpää,0, -0,0 Rauma-Lappi¹, Kaikki,, -0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, Rauman-Lapin tulos on laskettu painottamalla Rauman ja Lapin tuloksia kuntien asukasmäärillä Ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kempeleen vertailutulos on vuodelta 00, Lahden 00 ja Rauman 00 Rovaniemi ennen yhdistymistä 00 ilman Lapin kuntaa

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Kurkistuksia Espooseen. - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta

Kurkistuksia Espooseen. - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta Kurkistuksia Espooseen - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta Kurkistuksia Espooseen - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta Sisältö Espoolaiset 6 Asuminen Espoossa 9 Espoon rakentuminen

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Kansalaisbarometri 2011

Kansalaisbarometri 2011 Millaisena suomalaiset kokevat hyvinvointinsa? Mihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Millaisina sosiaali- ja terveys palvelut koetaan? Millaisina osallistumis- ja vaikuttamis mahdollisuudet nähdään?

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 21 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA SPATIA Raportteja 1/2007 MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA Arja Jolkkonen Olavi Kallio Mikko Kumpulainen Timo Lautanen Pasi Saukkonen Markku Tykkyläinen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT _ Maarit Puttonen 1 Laukaan kunta 2.7.2014 Kannen kuvat: Kuusa, Laukaan kirkonkylä, Vihtavuori, Vihtasilta, Leppävesi, Lievestuore. Keski-Suomen liiton kuva-arkisto

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA

KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA Tampereen yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tutkimusraportti 3..006 KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA SAATTEEKSI Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN ALUEUUDISTUS KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

PELASTUSTOIMEN ALUEUUDISTUS KUNTIEN NÄKÖKULMASTA PELASTUSTOIMEN ALUEUUDISTUS KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Olavi Kallio Tampereen yliopisto, kunnallistieteiden laitos 0 Tampereen yliopisto Tiivistelmä Pelastustoimen uudistusta koskevassa seurantatutkimuksessa

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 1

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 1 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Julkaisu B:67 ISBN 978 951 766 253 6 (nide) ISBN 978

Lisätiedot