Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012"

Transkriptio

1 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P

2 Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja palvelujen käyttö Arvio kunnan toiminnasta Tyytyväisyys asumiseen 00 Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin - Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin -0 Terveyskeskus Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kulttuuripalvelujen tarjonta 0 Liikunta- ja nuorisopalvelujen tarjonta Tyytyväisyys kunnan internet-palveluihin Ongelmat arkielämässä selviytymisessä Turvallisuuden kokeminen Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta 0 Muuttoaikeet 0 Liite Lomake

3 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 TAUSTAA Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä Tutkimuksen ensimmäiset raportit vuosina ja julkaistiin Kaupunkiliiton julkaisusarjassa Nyt tutkimuksen tekeminen on siirtynyt FCG Koulutus ja Konsultointi Oy:lle KAPA-tutkimus on osa järjestelmää, jossa kerran valtuustokaudessa tehdään laaja KAPA-tutkimus ja valtuustokauden aikana suppeampi palvelujen laatuun keskittyvä tutkimus Molempien tutkimusten palvelujen laatua mittaava osio on sama, joten tuloksista syntyy aikasarja Kaikkiaan vertailukelpoisia tuloksia on yli 0 kunnasta vuosilta 00-0 Tämänkertaisen tutkimuksen asetelma noudattaa tärkeimmiltä osiltaan alkuperäistä ja tulokset ovat suurimmalta osalta vertailukelpoisia aikaisempiin Pääpaino tutkimuksessa on asukkaiden kuntapalveluja koskevien mielipiteiden selvittämisessä, jonka lisäksi käsitellään mm turvallisuutta ja asumista Eräissä kunnissa oli myös omia lisäkysymyksiä, jotka on raportoitu erikseen Kunnille on myös tehty erilliset vertailuraportit lomakkeen kysymyssarjasta, jossa on pidempi aikasarja muutoksista ja suppeampi vertailukuntien joukko Raportin laadinnasta FCG:ssä on vastannut tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja työhön on osallistunut myös suunnittelija Olli Hokkanen

4 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 TIIVISTELMÄ Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus toteutettiin nyt kahdeksannen kerran vuoden jälkeen ja tutkimus täyttää siten vuotta Tiedonkeruu tehtiin kirjekyselynä kunnassa touko- kesäkuussa 0 Otoksen koko oli 00 henkilöä ja kyselyyn saatiin vastausta Vastausaktiivisuus oli virheelliset osoitteet huomioiden, % Niiden kuntien osalta, jotka ovat olleet mukana tutkimuksissa aikaisemmin, voidaan seurata mielipiteiden ja tyytyväisyyden kehittymistä Aikavertailuissa täytyy ottaa huomioon mahdolliset kuntaliitokset tutkimusten välillä Tyytyväisyys palveluihin ja kunnan toimintaan Tulosten mukaan asukkaat ovat yleensä tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, juomaveden laatuun sekä asuinalueen turvallisuuteen Vähiten tyytyväisiä ollaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, luottamushenkilöiden toimintaan sekä vanhusten asumis- ja laitospalveluihin Tyytyväisyys kunnan palveluihin oli kunnissa yleisesti alhaisimmillaan huippusuhdanteessa ja korkeimmillaan lamavuotena minkä jälkeen tyytyväisyys useimmissa kunnissa laski, mutta 000 -luvulla muutokset ovat yleensä kuitenkin olleet pieniä Vuoteen 00 verrattuna yleinen tyytyväisyys on kasvanut eniten Kemissä ja Raumalla ja laskenut Oulussa ja Forssassa Vaikka yleinen tyytyväisyys on yleensä kehittynyt vakaasti, on yksittäisissä asioissa tapahtunut suuriakin muutoksia Esimerkiksi tyytyväisyys terveyskeskuksen lääkäripalveluihin on noussut selvästi Laitilassa ja Kokkolassa Vuoteen 00 verrattuna tyytyväisyys on lisääntynyt useassa mukana olleessa kunnassa sairaalapalveluihin, nuorten harrastustoimintaan, urheilu- ja pelikenttiin, lasten leikkipaikkoihin, kierrätystoimintaan ja melun torjuntaan Taloussuhdanteen yleinen muutos näkyy siinä, että aikaisempaa useammat ovat tyytymättömiä kuntien onnistumiseen yritystoiminnan edistämisessä Sen sijaan arvioit kunnan talousasioiden hoidosta ovat joissakin kunnissa jopa parantu-

5 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 neet Aikaisempaa tyytymättömämpiä ollaan usein vanhusten kotihoitoon ja asumispalveluihin sekä toreihin Palvelutyytyväisyyttä koskevan kysymysten perusteella on muodostettu laaja asuinkuntaindeksi Sen mukaan tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ollaan Kokkolassa (indeksin arvo,), Laitilassa (,) ja Nurmijärvellä (,) Tyytyväisyydessä asuinalueen turvallisuuden hoitoon ollaan yleensä samalla tasolla kuin 00 Myös koettu turvallisuus tai pelko rikoksen uhriksi joutumisesta ovat yleensä samalla tasolla vaikka yksittäisissä kunnissa onkin melko suuria muutoksia Esimerkiksi Turun keskustassa liikkuminen koetaan nyt turvallisemmaksi kuin vuonna 00 ja moottoriajoneuvon varastamista pelätään monissa kunnissa aikaisempaa vähemmän Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavatkin nopeasti jopa yksittäiset uutisoidut tapaukset kunnassa Tyytyväisyydessä kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluihin on edelleen suuria eroja, mutta useimmissa kunnissa tyytyväisyys on kuitenkin lisääntynyt aikaisemmasta tutkimuskerrasta Tähän vaikuttaa osaltaan jatkuvasti muuttuva tilanne lääkäreiden määrässä ja saatavuudessa Peruskoulua piti vastaajista % hyvin hoidettuna ja vain % huonosti hoidettuna Lukion vastaavat prosenttiluvut olivat ja Useampi kuin joka toinen vastaaja oli tyytymätön katujen ja teiden hoitoon On kuitenkin huomattava, että tässä arvioitiin myös valtion hoitamia teitä ja yksityisteitä Asuminen Pientalotontin saanti on useissa kunnissa tulosten perusteella helpottunut, vuokra-asunnon saannissa muutoksia on molempiin suuntiin yhtä paljon Asumisessa eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa edelleen asunalueen katujen hoito, 0 % vastaajista oli siihen erittäin tai melko tyytymättömiä Muita yleisiä tyytymättömyyden kohteita olivat liikenneyhteydet, asumisen kustannukset ja asuinalueen palvelutason kokonaisuus Sen sijaan hyvin usein oltiin tyytyväisiä itse asuntoon ja alueen rauhallisuuteen sekä alueen arvostukseen

6 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tiedottaminen Kunnan palveluista tiedottamista pidetään parhaiten hoidettuna Raumalla ja Yli- Iissä Liikuntapalveluista tiedotetaan tulosten perusteella parhaiten Turussa, Nurmijärvellä ja Raumalla Tarkemmin tiedottamista tarkasteltiin internetpalvelujen osalta Tyytyväisyys siihen on useissa kunnissa laskenut, vaikka tyytyväisyys onkin yleensä edelleen korkealla tasolla Esimerkiksi käytön helppouteen oli tyytyväisiä % vastaajista ja tyytymättömiä 0 % Kuntien Internetpalvelut ovat hyvin laajoja ja tyytymättömyyttä aiheuttaakin usein tietojen huono löydettävyys, useissa kunnissa tyytymättömiä oli jopa kolmasosa vastanneista Ongelmat arkielämässä Vastaajilta kysyttiin onko heillä tai perheenjäsenillä ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväistä arkielämästä selviytymistä Yleisimpiä ongelmia olivat taloudelliset ongelmat, liian suuri työn määrä, työttömyys ja elämää vaikeuttava sairaus, näistä kaikista oli kärsinyt yli 0 % vastanneista talouksista Vuonna 00 tehtyyn tutkimukseen verrattuna eniten on lisääntynyt työttömäksi joutumista pelkäävien osuus, prosentista prosenttiin Myös työttömyyden kokemukset ovat lisääntyneet Sen sijaan vastanneiden taloudelliset ongelmat eivät ole juurikaan lisääntyneet

7 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 JOHDANTO toteutti kaupungissa ja kunnassa kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista sekä kuntalaisten asumiseen ja elämiseen liittyvistä asioista Samanlaista tutkimusasetelmaa käytti Suomen Kaupunkiliitto tutkimuksissaan vuosina, ja sekä Efektia/Efeko Oy vuosina,, 00, 00 ja 00 Pääosin samansisältöiset tutkimukset mahdollistavat sen, että voidaan seurata ovatko kuntien toimenpiteet tai muut tekijät vaikuttaneet kuntalaisten mielipiteisiin palveluista Vastaajat valittiin satunnaisesti - 0 -vuotiaista kuntalaisista Kysely postitettiin vastaajille huhti-toukokuussa 0 Vastaajille lähetettiin kaksi aktivointikirjettä, joista molemmissa oli mukana myös lomake Lomakkeella oli myös verkko-osoite, jossa vastaaminen oli myös mahdollista Otoksen koko oli yhteensä 00 henkilöä, joista palautui osoitteen virheellisyyden vuoksi Kaikkiaan vastaajaa palautti kyselylomakkeen, joten vastausaktiivisuus oli, % Vuonna vastausprosentti oli noin, mistä on tultu tasaisesti alaspäin niin, että se oli vuonna 00, Vastausaktiivisuus on siis edelleen laskenut huolimatta toisen aktivointikierroksen lisäämisestä ja internet-vastausmahdollisuudesta Kato oli suurin alle -vuotiassa miehissä ja toisaalta yli -vuotiaat naiset ovat yliedustettuina Seuraavassa taulukossa on esitetty otoksen suuruus ja vastausten lukumäärä sekä näiden pohjalta lasketut vastausprosentit

8 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Otos Virh osoite Vastaukset Vastaus% Espoo 000, % Forssa 00, % Haukipudas 00, % Helsinki 000, % Kemi 00, % Kiiminki 00, % Kokkola 000, % Lahti ,0 % Laitila 00,0 % Nurmijärvi 00, % Oulu 00 0, % Oulunsalo 00, % Rauma 00, % Turku 000, % Yli-ii 00, % Kaikki 00, % Taulukko Otosten suuruudet ja vastaajat Raportissa on esitetty Oulun ja siihen vuonna 0 yhdistyvien kuntien tulokset (kuvioissa Uusi Oulu ) painottamalla kuntien erillisiä tuloksia niiden asukasmäärillä VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastanneista 0 % oli miehiä ja 0 % naisia Perhetilanteen osalta vastaajista % edusti kahden tai useamman hengen talouksia, joissa ei ole lapsia, kahden huoltajan lapsiperheitä oli %, yhden huoltajan lapsiperheitä % ja yksin asuvia % Perus-, keski- tai kansakoulun käyneitä oli %, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita % ja korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita % vastanneista Työpaikan sijainti oli prosentilla vastaajista asuinkunta

9 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Sukupuoli Perhetyyppi Koulutus Ammattiasema Onko perheen käytössä henkilöauto Työpaikan sijainti Mies, % Nainen 0, % Kahden huoltajan lapsiperhe 0, % Yhden huoltajan lapsiperhe, % Kahden tai useamman hengen talous, ei alaikäisiä lapsia, % Yksin asuva,0 % Perus-, keski- tai kansakoulu 0, % Ylioppilas tai ammatillinen koulutus, % Korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulu, % Työntekijä, % Toimihenkilö tai virkamies, % Yrittäjä, % Opiskelija, koululainen, % Kotona oleva, % Eläkeläinen, % Työtön, % Muu tai tieto puuttuu, % Ei, % Kyllä, yksi, % Kyllä, useampia, % Asuinkunta, % Muu kunta, % Taulukko Vastaajien taustatiedot

10 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 0 TUTKIMUSTULOKSIA Tutkimuksen tulokset esitetään samassa järjestyksessä kuin aikaisemmissakin tutkimusraporteissa, minkä vuoksi järjestys ei ole sama kuin kyselylomakkeessa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Suppea asuinkuntaindeksi Vastaajien mielipiteitä asuinkuntaan ja sen antamiin palveluihin kysyttiin -osaisella kysymyssarjalla (kysymys ) Kysymys asetettiin samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla: "Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat" asiaa on pysynyt lomakkeella samanlaisena vuodesta saakka Tässä suppeassa asuinkuntaindeksissä ovat mukana palvelut, jotka ovat pysyneet samanlaisina lomakkeella vuodesta : Yleinen järjestys ja turvallisuus Liikenneolot, kevyt liikenne Kuluttajaneuvonta Liikenneolot autoilijan kannalta Sairaanhoito Julkinen liikenne Nuorten ammatillinen koulutus Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu Kansalais- ja työväenopistot Pientalotontin saanti Nuorten harrastustoiminta Vuokra-asunnon saanti Katujen ja teiden hoito Indeksin arvo on laskettu siten, että vastauksista on suljettu pois "En osaa sanoa" vastanneet Viisi kaupunkia on ollut mukana useimmilla tutkimuskerroilla 0-luvulta alkaen Tyytyväisyys indeksissä mukana oleviin palveluihin oli niissä yleensä alhaisimmillaan huippusuhdanteessa ja korkeimmillaan lamavuonna 0-lukuun verrattuna forssalaisten ja kemiläisten tyytyväisyys on laskenut ja kokkolalaisten, espoolaisten sekä helsinkiläisten noussut Viimeisinä tutkimusvuosina erot ovat tasaantuneet Kuvio Suppean asuinkuntaindeksin kehitys eräissä kunnissa,0 Espoo Forssa Helsinki Kemi Kokkola,0,0 Asteikko on katkaistu,0,0,0,0,0 / Espoo,,0,,,,,, Forssa,,,,0,, Helsinki,,,,,,,, Kemi,,,0,,,,0, Kokkola,,,,,0,

11 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 Laaja asuinkuntaindeksi Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä kysymysryhmän asioista, jotka on esitetty lomakkeella samalla tavalla vuosina 00, 00, 00 ja 0, niitä on kaikkiaan Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa - vastaukset Indeksin arvo kuvaa kaikkein negatiivisinta suhtautumista, arvo neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista Indeksiä laskettaessa eräitä asioita on painotettu seuraavasti: Sairaalapalvelut, painoarvo Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Hammaslääkäripalvelut, Peruskoulu, Lasten päivähoito, Kaikki muut, painoarvo Laajan asuinkuntaindeksin perusteella kunnan palveluihin ja toimintaan ollaan tyytyväisimpiä Kokkolassa Muutokset laajassa asuinkuntaindeksissä ovat yleensä pieniä, eniten tyytyväisyys on kasvanut vuodesta 00 Kemissä Muutos Espoo,,,, 0,0 Forssa,,,, 0,0 Haukipudas,0 Helsinki,,0,, 0,0 Kemi,,,, 0, Kiiminki, Kokkola,,0, 0,0 Lahti,, 0,0 Laitila,, Nurmijärvi,,,, 0,0 Oulu,,,, 0, Oulunsalo, Rauma,, 0,0 Turku,0,, 0,0 Yli-ii, Uusi Oulu*,0 KAIKKI, ka,,,, Taulukko Laajan asuinkuntaindeksin kehitys * 0 tulos,00,0,00,,,0,,,,,,,,,,,,,0,

12 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Parhaat ja huonoimmat asiat Kuviossa on esitetty kuntien tulosten keskiarvot kysymysryhmän asioista suuruusjärjestyksessä Keskiarvossa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' -vaihtoehdon valinneet Tyytyväisimpiä ollaan kirjastoon, juomaveteen ja asuinalueen turvallisuuteen Eniten tyytymättömyyttä on kuntalaisten mahdollisuuteen vaikuttaa, luottamushenkilöiden toimintaan ja vanhusten asumis- ja laitospalveluihin Palveluiden järjestyksessä on tapahtunut vain vähän muutoksia vuodesta 00 Kuvio Kantaa ottaneiden vastaajien arvioiden keskiarvot (EOS suljettu pois) Keskiarvo on kunnittaisten tulosten keskiarvo (kaikilla kunnilla on sama painoarvo) Kirjastopalvelut, n= Juomaveden laatu, n= Asuinalueen turvallisuus, n=0 Nuohous, n=00 Äitiys ja lastenneuvola, n= Pelastustoiminta, n=0 Jätehuolto, n= Peruskoulu, n= Lukio, n=0 Kansalaisopistot, n= Sairaankuljetus ja ensihoito, n= Yleinen järjestys ja turvallisuus, n=0 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot, n= Kuntoradat ja ulkoulireitit, n= Palotarkastus, n=0 Lasten päivähoito, n= Urheilu ja pelikentät, n= Liikenneturvallisuus, autoliikenne, n=0 Ilman laatu, n= Sisäliikuntatilat, n= Liikenneolot, autoliikenne, n= Kulttuuripalvelut, n= Luonto ja retkeilyreitit, n= Nuorten ammatillinen koulutus, n= Aikuisten ammatillinen koulutus, n= Museot, n= Ulkoilualueet ja puistot, n=0 Perheneuvola, n= Puistojen ja viheralueiden hoito, n= Liikenneolot, kevyt liikenne, n= Nuorten harrastustoiminta, n= Luonnon suojelu, n= Uimahallit, n= Sairaalapalvelut, n= Tiedottaminen kunnan palveluista, n= Lasten leikkipaikat, n= Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä, n= Uimarannat ja maauimalat, n= Vesistöjen puhtaus, n= Melun torjunta, n= Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus, n= Yritystoiminnan edistäminen, n=0 Tiedottaminen liikuntapalveluista, n= Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu, n= Liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, n=0 Ympäristön siisteys, n=0 Rakennetun ympäristön valvonta, n= Torit ja torikauppa, n=0 Vammaispalvelut, n= Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa, n= Sosiaalityö, n=0 Pientalotontin saanti, n= Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut, n=0 Kuluttajaneuvonta, n= Kunnan talousasioiden hoito, n=0 Liikkumisen esteettömyys, n=0 Vuokra asunnon saanti, n= Kunnan hammaslääkäripalvelut, n= Julkinen liikenne, n=0 Toimeentulotuki, n= Vanhusten kotihoito, n= Katujen ja teiden hoito, n= Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto, n= Vanhusten asumis ja laitospalvelut, n=0 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta, n= Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet, n= =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,0,0,0,0,0,,,,,0,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,0,0,,,,,,0,0,0,0,,,,,,,0,,,,,

13 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Yleinen järjestys ja turvallisuus Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Oulunsalossa, Raumalla ja Espoossa Kuvio Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,0,0 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,00 Kemi 0 Kemi,, 0,0 Kiiminki Kiiminki,,0 0,0 Kokkola Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,0, -0,0 Laitila Laitila,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,0,0 0,0 Oulu 0 Oulu,0,0 0,00 Oulunsalo Oulunsalo,0, 0,0 Rauma Rauma,00,0 0,0 Turku Turku,0, 0, Yli-ii 0 Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,,0 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±0,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

14 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Raumalla, Kokkolassa ja Haukiputaalla Kuvio Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0, 0,0 Forssa Forssa,,0 0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,,00 0,0 Kemi Kemi,,0 0, Kiiminki Kiiminki,0, 0,0 Kokkola Kokkola,, 0,0 Lahti 0 Lahti,0,0-0,0 Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,0, -0,0 Oulu Oulu,0,0 0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, 0,00 Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,,0 0, Yli-ii Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki 0 Kaikki,0, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ 0%±0,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

15 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Kokkolassa ja Raumalla Kuvio Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0, 0,0 Forssa Forssa,0,0-0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, -0, Kemi 0 Kemi,, -0, Kiiminki Kiiminki,0,0-0,0 Kokkola Kokkola,, -0, Lahti Lahti,, -0,0 Laitila Laitila,0, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,0, -0, Oulunsalo Oulunsalo,0, -0, Rauma Rauma,, 0,0 Turku Turku,,0-0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

16 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Raumalla ja Forssassa Kuvio Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa 0 Forssa,, -0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,, 0, Kiiminki Kiiminki,0 0,00 Kokkola 0 Kokkola,, 0,0 Lahti Lahti,0,0 0, Laitila Laitila,0, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,0, 0, Oulu 0 Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo, 0,00 Rauma Rauma,, 0,0 Turku Turku,, 0, Yli-ii 0 Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

17 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Yli-Iissä, Raumalla ja Kiimingissä Kuvio Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa 0 Forssa,, 0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0, Kemi Kemi,, 0, Kiiminki 0 0 Kiiminki,,0-0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, -0,0 Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0,00 Oulu Oulu,, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, -0, Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,, 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

18 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kiimingissä, Laitilassa ja Kokkolassa Kuvio Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,, 0,0 Haukipudas 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,, 0,00 Kemi Kemi,0, 0, Kiiminki Kiiminki,, 0,0 Kokkola 0 Kokkola,, 0, Lahti Lahti,,0 0,0 Laitila Laitila,, -0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,0, -0, Oulu Oulu,, -0,0 Oulunsalo 0 Oulunsalo,,0-0, Rauma Rauma,, 0,00 Turku Turku,, 0,0 Yli-ii 0 Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

19 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Lahdessa, Raumalla ja Helsingissä Kuvio Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,,0-0,0 Forssa Forssa,0, -0, Haukipudas 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi 0 Kemi,,0-0, Kiiminki Kiiminki,, 0, Kokkola Kokkola,, -0, Lahti Lahti,,0-0, Laitila Laitila,, 0,00 Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0,0 Oulu 0 Oulu,,0-0, Oulunsalo Oulunsalo,,0 0, Rauma 0 Rauma,0, -0,0 Turku Turku,0,0-0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,0,0-0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

20 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Raumalla, Espoossa ja Yli-Iissä Kuvio 0 Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,, 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0, Kemi Kemi,, -0,0 Kiiminki Kiiminki,, 0, Kokkola 0 Kokkola,0, -0,0 Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,0,0 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0,0 Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, -0, Rauma Rauma,, 0,0 Turku 0 Turku,, 0,00 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

21 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kiimingissä, Forssassa ja Yli-Iissä Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,0,0-0, Forssa Forssa,, -0, Haukipudas 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,,00 0,0 Kemi Kemi,, 0, Kiiminki Kiiminki,, 0,0 Kokkola 0 Kokkola,, 0, Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,,0 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,0, 0,0 Oulu 0 Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, -0,0 Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,,0 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,,0 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

22 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Yli-Iissä ja Forssassa Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,, 0, Forssa Forssa,,0-0, Haukipudas Haukipudas,00 0,00 Helsinki 0 Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,, -0,0 Kiiminki Kiiminki,,0-0,0 Kokkola Kokkola,, -0, Lahti Lahti,, 0, Laitila 0 Laitila,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0,0 Oulu Oulu,, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, -0, Rauma Rauma,, 0,0 Turku Turku,, 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±0,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

23 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sairaalapalvelut Sairaanhoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvänä¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Kemissä Kuvio Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0, 0, Forssa Forssa,, 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,0, 0, Kemi 0 Kemi,, 0,0 Kiiminki 0 Kiiminki,, 0, Kokkola Kokkola,,0 0, Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu 0 Oulu,, 0,0 Oulunsalo Oulunsalo,,0-0, Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,, 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

24 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sairaankuljetus ja ensihoito Sairaankuljetus ja ensihoito piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Yli-Iissä, Laitilassa ja Kokkolassa Kuvio Miten hyvin sairaankuljetus ja ensihoito on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,0, -0, Haukipudas 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,,0 0, Kemi Kemi,, -0, Kiiminki Kiiminki,0 0,00 Kokkola 0 Kokkola,,0-0,0 Lahti Lahti,, -0,0 Laitila Laitila,, -0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,0, -0, Oulu Oulu,, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo, 0,00 Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,, 0,00 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

25 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Äitiys- ja lastenneuvola Äitiys- ja lastenneuvolaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Yli-Iissä ja Kemissä Kuvio Miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0,0 0,0 Forssa Forssa,,0-0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,0, 0,0 Kemi Kemi,0, -0, Kiiminki Kiiminki,0, 0, Kokkola Kokkola,0, 0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,0, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,,0-0,0 Oulu Oulu,0, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, -0,0 Rauma Rauma,,0 0, Turku Turku,,0-0, Yli-ii Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,0,0 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

26 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Vanhusten kotihoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Yli-Iissä, Laitilassa ja Kokkolassa Kuvio Miten hyvin vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) on hoidettu Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,00, -0, Haukipudas Haukipudas,0 0,00 Helsinki 0 Helsinki,0, -0,0 Kemi Kemi,, 0,0 Kiiminki 0 Kiiminki, 0,00 Kokkola Kokkola,0, -0,0 Lahti 0 Lahti,0, 0, Laitila 0 Laitila,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0, Oulu Oulu,0, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, -0,0 Rauma Rauma,0, -0, Turku Turku,, -0,0 Yli-ii Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

27 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan hammaslääkäripalvelut Kunnan hammaslääkäripalveluja piti vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Yli-Iissä, Laitilassa ja Oulunsalossa Kuvio Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,, -0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,0, 0, Kemi Kemi,,0 0, Kiiminki 0 Kiiminki,, 0, Kokkola Kokkola,,0-0, Lahti Lahti,, -0,0 Laitila Laitila,0, -0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0,0 Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, -0, Rauma Rauma,, -0, Turku Turku,0, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki 0 Kaikki,,0-0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ 0%±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

28 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Yli-Iissä, Kemissä ja Kiimingissä Kuvio Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,, 0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi 0 Kemi,, 0, Kiiminki Kiiminki,0,0-0, Kokkola Kokkola,, 0, Lahti 0 Lahti,0, 0,0 Laitila 0 Laitila,, -0, Nurmijärvi Nurmijärvi,00,0 0,0 Oulu Oulu,, 0,0 Oulunsalo Oulunsalo,0,00-0,0 Rauma 0 Rauma,, -0, Turku 0 Turku,, -0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

29 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut Vanhusten asumis- ja laitospalveluja piti vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Yli-Iissä, Laitilassa ja Oulunsalossa Kuvio Miten hyvin vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,,0-0,0 Forssa 0 Forssa,0, -0, Haukipudas 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, -0, Kemi Kemi,, -0,0 Kiiminki Kiiminki, 0,00 Kokkola Kokkola,, -0, Lahti 0 Lahti,, -0,0 Laitila Laitila,, -0,0 Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, -0,0 Rauma Rauma,, -0,0 Turku Turku,, -0,0 Yli-ii 0 Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki 0 Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

30 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vammaispalvelut Vammaispalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Yli-Iissä, Laitilassa ja Kokkolassa Kuvio 0 Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,, 0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0, Kemi Kemi,0, -0, Kiiminki Kiiminki,, -0, Kokkola Kokkola,, 0, Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, -0, Rauma Rauma,0, -0, Turku 0 Turku,, 0,00 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,0,0 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±0,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

31 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Toimeentulotuki Toimeentulotukea piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kemissä, Yli-Iissä ja Oulunsalossa Kuvio Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,, -0, Haukipudas Haukipudas,0 0,00 Helsinki Helsinki,, 0, Kemi 0 Kemi,, -0, Kiiminki 0 Kiiminki,, -0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Laitila 0 Laitila,0, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu 0 Oulu,, 0,0 Oulunsalo 0 Oulunsalo,0, -0,0 Rauma 0 Rauma,, -0,0 Turku Turku,0, 0, Yli-ii 0 Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±0,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

32 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Perheneuvola Perheneuvolaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Laitilassa ja Kemissä Kuvio Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,, -0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0, Kemi Kemi,, 0,0 Kiiminki 0 Kiiminki,0, 0, Kokkola Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,0, 0, Oulunsalo Oulunsalo,, 0,0 Rauma Rauma,, -0, Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

33 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sosiaalityö Sosiaalityötä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Forssassa ja Kokkolassa Kuvio Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,,0 0, Forssa 0 Forssa,0, 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,,0-0, Kiiminki Kiiminki, 0,00 Kokkola Kokkola,,0 0, Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0,00 Oulu Oulu,, -0,0 Oulunsalo 0 Oulunsalo, 0,00 Rauma Rauma,0,0 0,0 Turku Turku,, 0,0 Yli-ii 0 Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,,0 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

34 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Peruskoulu Peruskoulua piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Kokkolassa ja Kiimingissä Kuvio Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,0,0 0,0 Forssa 0 Forssa,, -0, Haukipudas 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,0,0 0,0 Kemi 0 Kemi,0, 0, Kiiminki Kiiminki,, 0, Kokkola Kokkola,,0-0,0 Lahti 0 Lahti,, 0,0 Laitila 0 Laitila,0, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,0, -0, Oulu Oulu,0,0-0,0 Oulunsalo Oulunsalo,0, 0,0 Rauma Rauma,,0 0, Turku Turku,, 0, Yli-ii 0 Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,,0 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

35 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Lukio Lukiota piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Laitilassa ja Kemissä Kuvio Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0, 0, Forssa 0 Forssa,,0 0,0 Haukipudas Haukipudas,0 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,0, 0, Kiiminki Kiiminki,,0 0, Kokkola Kokkola,, -0, Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0,0 Oulu Oulu,,0-0,0 Oulunsalo 0 Oulunsalo,0, 0,0 Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,, 0, Yli-ii 0 Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,0, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

36 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Aikuisten ammatillinen koulutus Aikuisten ammatillinen koulutusta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Forssassa ja Kemissä Kuvio Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,,0 0,0 Forssa 0 Forssa,0, -0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,00, -0,0 Kemi Kemi,00, -0,0 Kiiminki Kiiminki,, 0, Kokkola Kokkola,,0-0, Lahti 0 Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,,0 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0,0 Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, 0,0 Rauma Rauma,, 0,0 Turku Turku,, -0,0 Yli-ii 0 Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki 0 Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

37 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Nuorten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutusta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Kemissä ja Forssassa Kuvio Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,,00 0,0 Forssa Forssa,0, -0, Haukipudas Haukipudas,0 0,00 Helsinki Helsinki,0, -0, Kemi Kemi,0,0-0, Kiiminki Kiiminki,, 0, Kokkola Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,0, -0, Laitila 0 Laitila,0, 0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, -0, Oulu Oulu,,0-0, Oulunsalo Oulunsalo,, 0, Rauma Rauma,, -0,0 Turku Turku,, -0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

38 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kansalais- ja työväenopistot Kansalaisopistoja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Raumalla ja Kokkolassa Kuvio Miten hyvin kansalais- ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0,0 0,0 Forssa Forssa,0, -0, Haukipudas Haukipudas,0 0,00 Helsinki 0 Helsinki,, 0,00 Kemi Kemi,, 0,0 Kiiminki 0 Kiiminki,, -0,0 Kokkola Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,, -0,0 Laitila Laitila,0, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0,0 Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, 0, Rauma Rauma,, 0,0 Turku Turku,,0-0,0 Yli-ii Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,0,0-0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

39 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kirjastopalvelut Kirjastopalveluja piti vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Laitilassa ja Espoossa Kuvio Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,, 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,0, 0,0 Kiiminki Kiiminki,, 0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,0,0 0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, -0,0 Oulu Oulu,,0-0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, 0, Rauma Rauma,, 0,0 Turku Turku,, -0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki 0 Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ 0%±0,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

40 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Nuorten harrastustoiminta Nuorten harrastustoimintaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Laitilassa ja Forssassa Kuvio 0 Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,, 0, Haukipudas 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,,0 0, Kemi Kemi,,0 0, Kiiminki Kiiminki,0, 0, Kokkola 0 Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,,0 0,0 Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0,0 Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo 0 Oulunsalo,, 0,0 Rauma Rauma,, -0,0 Turku 0 Turku,, -0,0 Yli-ii Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

41 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Museot Museoita piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Turussa ja Raumalla Kuvio Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,,0-0,0 Forssa Forssa,,0 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, -0,0 Kemi Kemi,, 0,0 Kiiminki Kiiminki,, 0, Kokkola 0 Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,0,0 0, Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,0, 0,0 Rauma 0 Rauma,0,0-0,0 Turku Turku,, -0,0 Yli-ii 0 Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

42 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Torit ja torikauppa Toreja ja torikauppaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Turussa ja Lahdessa Kuvio Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,,0-0, Forssa Forssa,0, -0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,0,0-0,0 Kemi 0 Kemi,0,0 0, Kiiminki Kiiminki,,0-0, Kokkola Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,, -0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,0,0 0, Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, 0, Rauma 0 Rauma,, -0, Turku 0 Turku,0, -0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

43 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kulttuuripalvelut, esim teatteri, musiikki ja taide Kulttuuripalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Lahdessa ja Turussa Kuvio Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim teatteri, musiikki ja taide on hoidettu Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,, -0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi 0 0 Kemi,0,0 0,00 Kiiminki 0 Kiiminki,0, 0, Kokkola 0 Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,0, 0, Nurmijärvi 0 0 Nurmijärvi,, 0,0 Oulu Oulu,,0-0,0 Oulunsalo Oulunsalo,,0 0, Rauma Rauma,,0 0, Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki 0 Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

44 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Urheilu- ja pelikentät Urheilu- ja pelikentiä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Kokkolassa ja Espoossa Kuvio Miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,, 0, Forssa Forssa,, 0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,00,0 0,0 Kemi Kemi,, 0, Kiiminki Kiiminki,, -0,0 Kokkola Kokkola,, -0,0 Lahti 0 Lahti,0, 0,0 Laitila Laitila,0,0-0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0,0 Oulu 0 Oulu,, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, 0, Rauma 0 Rauma,,0 0, Turku Turku,,0 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

45 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Yli-Iissä, Kokkolassa ja Haukiputaalla Kuvio Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,, 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,, 0,0 Kiiminki Kiiminki,,0 0, Kokkola Kokkola,, 0, Lahti Lahti,, -0,0 Laitila 0 Laitila,, -0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0,0 Oulu Oulu,0, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, 0,0 Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,, 0, Yli-ii Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

46 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Uimahallit Uimahalleja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Haukiputaalla, Kemissä ja Kokkolassa Kuvio Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0, 0,0 Forssa 0 Forssa,, -0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,0, 0,0 Kemi Kemi,0, 0,0 Kiiminki Kiiminki,, 0,0 Kokkola Kokkola,, -0, Lahti Lahti,0, -0,0 Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0,0 Oulu 0 Oulu,,00 0, Oulunsalo Oulunsalo,, 0,0 Rauma Rauma,0, 0, Turku Turku,,0 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

47 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Uimarannat ja maauimalat Uimarantoja ja maauimaloita piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Kokkolassa ja Nurmijärvellä Kuvio Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,, 0,0 Haukipudas 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,, 0,0 Kemi 0 Kemi,0, -0, Kiiminki Kiiminki,, -0, Kokkola Kokkola,, 0, Lahti Lahti,, -0,0 Laitila Laitila,,0-0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0,0 Oulu 0 Oulu,,0-0, Oulunsalo Oulunsalo,0, -0, Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,,0 0, Yli-ii 0 Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,00 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

48 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kuntoradat ja ulkoilureitit Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Lahdessa, Espoossa ja Helsingissä Kuvio Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,,0 0, Forssa Forssa,, 0,0 Haukipudas Haukipudas,0 0,00 Helsinki Helsinki,0, 0,0 Kemi 0 Kemi,, -0,0 Kiiminki Kiiminki,0 0,00 Kokkola 0 Kokkola,0,0 0,00 Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,, -0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu 0 Oulu,0,0-0,0 Oulunsalo Oulunsalo,0, -0, Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,00, 0, Yli-ii Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,,0 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

49 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Ulkoilualueet ja puistot Ulkoilualueita ja puistoja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Turussa ja Oulussa Kuvio Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,, 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,,0 0,0 Kemi Kemi,, -0, Kiiminki 0 Kiiminki,0 0,00 Kokkola Kokkola,, 0, Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,,0 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo, 0,00 Rauma Rauma,, 0,0 Turku 0 Turku,, 0, Yli-ii 0 Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

50 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Tiedottaminen liikuntapalveluista Tiedottamista liikuntapalveluista piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Turussa, Nurmijärvellä ja Raumalla Kuvio 0 Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa 0 Forssa,, 0,00 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,,0 0, Kemi 0 Kemi,, 0, Kiiminki Kiiminki, 0,00 Kokkola Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,,0 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,,0 0, Oulu 0 Oulu,0, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo, 0,00 Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,,0 0, Yli-ii Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

51 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Lasten leikkipaikat Lasten leikkipaikkoja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Oulussa ja Espoossa Kuvio Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,, 0, Forssa Forssa,,0 0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,, 0, Kemi 0 Kemi,,0 0, Kiiminki Kiiminki,, 0, Kokkola Kokkola,, 0, Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,0, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,0, 0,0 Oulu Oulu,, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, 0,0 Rauma 0 Rauma,, -0, Turku 0 Turku,, 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

52 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Katujen ja teiden hoito Katujen ja teiden hoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Turussa, Oulussa ja Nurmijärvellä Kuvio Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,,0-0, Forssa Forssa,, -0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,0, -0, Kemi Kemi,, 0, Kiiminki 0 Kiiminki,,0-0, Kokkola 0 Kokkola,, 0, Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0, Oulu Oulu,0, -0, Oulunsalo 0 Oulunsalo,, -0, Rauma Rauma,,0 0, Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,,0-0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

53 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Jätehuolto Jätehuoltoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Laitilassa ja Yli-Iissä Kuvio Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,,00 0,0 Haukipudas Haukipudas,0 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,,0 0, Kiiminki Kiiminki,0,0-0,0 Kokkola Kokkola,0,0 0, Lahti Lahti,0, 0, Laitila Laitila,, 0,0 Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0,0 Oulu 0 Oulu,, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, 0, Rauma Rauma,,0 0, Turku Turku,, 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,,00 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±0,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

54 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kierrätystoimintaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Forssassa ja Raumalla Kuvio Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,0, -0, Haukipudas 0 Haukipudas,00 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi 0 Kemi,, 0, Kiiminki Kiiminki,, 0,0 Kokkola Kokkola,, 0, Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,, 0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, 0,0 Rauma Rauma,,0 0, Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

55 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Puistojen ja viheralueiden hoito Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvänä¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Turussa ja Helsingissä Kuvio Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0, 0,0 Forssa Forssa,, -0,0 Haukipudas 0 Haukipudas,0 0,00 Helsinki Helsinki,,0 0, Kemi Kemi,, 0,0 Kiiminki 0 Kiiminki,, 0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,,0-0,0 Rauma Rauma,, 0, Turku 0 Turku,, -0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

56 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Juomaveden laatu Juomaveden laatua piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Lahdessa, Yli-Iissä ja Helsingissä Kuvio Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,, 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0, Kemi Kemi,0, 0, Kiiminki Kiiminki,, 0,0 Kokkola Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0, Oulu Oulu,0, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, 0,0 Rauma Rauma,, -0, Turku Turku,, 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±0,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

57 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Liikenneoloja jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Oulunsalossa ja Oulussa Kuvio Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,, -0,0 Forssa Forssa,,0-0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, -0,0 Kemi 0 Kemi,, 0,00 Kiiminki Kiiminki,, -0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Lahti 0 Lahti,, 0,0 Laitila 0 Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,,0 0,0 Oulu Oulu,0, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, -0,0 Rauma Rauma,0, 0,0 Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

58 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneolot autoilijan kannalta Liikenneoloja autoilijan kannalta piti vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Oulunsalossa ja Haukiputaalla Kuvio Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,, -0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi 0 Kemi,, -0, Kiiminki 0 Kiiminki,, -0,0 Kokkola 0 Kokkola,, 0, Lahti 0 Lahti,, -0,0 Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0, Oulu Oulu,, -0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, -0, Rauma Rauma,, 0, Turku 0 Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki 0 Kaikki,, 0,00 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ 0%±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

59 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Julkinen liikenne Julkista liikennettä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Turussa ja Espoossa Kuvio Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,, -0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,0, 0,0 Kemi Kemi,, 0,0 Kiiminki 0 Kiiminki,, -0, Kokkola Kokkola,0, 0, Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, -0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo,,0-0,0 Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,, 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,0,0-0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

60 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikkumisen esteettömyys Liikkumisen esteettömyyttä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Espoossa ja Oulunsalossa Kuvio 0 Miten hyvin liikkumisen esteettömyys on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,, 0, Haukipudas 0 Haukipudas,0 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,0, -0, Kiiminki Kiiminki,0 0,00 Kokkola Kokkola,0, 0, Lahti Lahti,,0 0, Laitila Laitila, 0,00 Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0,0 Oulu Oulu,,0 0,0 Oulunsalo Oulunsalo, 0,00 Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,, 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

61 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Oulunsalossa, Kokkolassa ja Oulussa Kuvio Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,0, -0,0 Forssa Forssa,, -0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, -0,0 Kemi Kemi,, -0,0 Kiiminki Kiiminki,, -0, Kokkola Kokkola,0, 0, Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,,0 0, Oulu 0 Oulu,, 0, Oulunsalo Oulunsalo,0,0-0,0 Rauma Rauma,, 0,0 Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

62 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Oulunsalossa, Kokkolassa ja Haukiputaalla Kuvio Miten hyvin liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,, -0,0 Haukipudas 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,, -0,0 Kiiminki Kiiminki,, 0, Kokkola 0 0 Kokkola,, 0,0 Lahti 0 Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,, 0,0 Oulunsalo Oulunsalo,0, -0,0 Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,,0 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

63 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Luonnon suojelu Luonnon suojelua piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Lahdessa, Raumalla ja Helsingissä Kuvio Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,0, -0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0, Kemi 0 Kemi,, 0,0 Kiiminki Kiiminki,,0-0, Kokkola Kokkola,,0 0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0,0 Oulu Oulu,, 0,0 Oulunsalo Oulunsalo,, 0, Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,0, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

64 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Ilman laatu Ilman laatua piti vastaajista keskimäärin % hyvänä¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Yli-Iissä, Kiimingissä ja Haukiputaalla Kuvio Miten hyvin ilman laatu on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,0, 0, Forssa Forssa,, -0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,0, 0, Kemi Kemi,0, 0, Kiiminki Kiiminki,, -0,0 Kokkola Kokkola,, 0, Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,0,0 0,0 Oulu Oulu,0, 0, Oulunsalo Oulunsalo,, 0,00 Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,00, 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,,0 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

65 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vesistöjen puhtaus Vesistöjen puhtautta piti vastaajista keskimäärin % hyvänä¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Nurmijärvellä ja Oulunsalossa Kuvio Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0, 0, Forssa Forssa,0, 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,,0 0, Kemi Kemi,, -0,0 Kiiminki 0 Kiiminki,, -0, Kokkola Kokkola,0, 0, Lahti 0 Lahti,0, 0, Laitila Laitila,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0,0 Oulu Oulu,, 0,0 Oulunsalo 0 Oulunsalo,, 0,0 Rauma Rauma,0,0 0,0 Turku 0 Turku,, 0, Yli-ii 0 Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,,0 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

66 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Melun torjunta Melun torjuntaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Oulussa, Yli-Iissä ja uudessa Oulussa Kuvio Miten hyvin melun torjunta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,, 0, Forssa 0 Forssa,,0 0,0 Haukipudas 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,,0 0, Kemi Kemi,, 0, Kiiminki Kiiminki,, -0, Kokkola Kokkola,, 0, Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, -0,0 Oulu Oulu,, 0,0 Oulunsalo 0 Oulunsalo,, 0, Rauma Rauma,, -0,0 Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

67 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Ympäristön siisteys Ympäristön siisteyttä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Forssassa ja Laitilassa Kuvio Miten hyvin ympäristön siisteys on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa 0 Forssa,, -0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,0, 0, Kemi Kemi,, 0,0 Kiiminki Kiiminki,, -0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Laitila 0 Laitila,, 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0,0 Oulu 0 Oulu,, -0, Oulunsalo 0 Oulunsalo,0, -0, Rauma Rauma,, -0, Turku 0 Turku,0, -0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

68 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Luonto- ja retkeilyreitit Luonto- ja retkeilyreittejä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Espoossa, Helsingissä ja Lahdessa Kuvio Miten hyvin luonto- ja retkeilyreitit on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0,0 0,0 Forssa Forssa,, 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,, 0,0 Kiiminki Kiiminki,, -0,0 Kokkola Kokkola,0, 0,0 Lahti 0 Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0,0 Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, 0, Rauma Rauma,, 0, Turku 0 Turku,, 0,0 Yli-ii 0 Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,0, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

69 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Rakennetun ympäristön valvonta Rakennetun ympäristön valvontaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Oulussa ja uudessa Oulussa Kuvio Miten hyvin rakennetun ympäristön valvonta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,, 0,0 Haukipudas 0 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, 0, Kemi Kemi,,0 0, Kiiminki Kiiminki, 0,00 Kokkola Kokkola,0, 0, Lahti Lahti,00,0 0,0 Laitila Laitila,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,,0 0,0 Oulu 0 Oulu,,0-0,0 Oulunsalo Oulunsalo,,0-0, Rauma Rauma,, 0,0 Turku Turku,, 0, Yli-ii Yli-ii,0 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,0, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

70 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Pelastustoiminta Pelastustoimintaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Kokkolassa ja Yli-Iissä Kuvio 0 Miten hyvin pelastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0, 0,0 Forssa Forssa,0,0 0,0 Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,,0 0,0 Kemi Kemi,,0-0, Kiiminki Kiiminki, 0,00 Kokkola Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,0,0 0,0 Laitila 0 Laitila,0,0-0,0 Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,0, -0, Oulu 0 Oulu,0,0-0,0 Oulunsalo Oulunsalo,0, -0,0 Rauma Rauma,,00 0, Turku 0 Turku,,0-0,0 Yli-ii 0 Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,0,0-0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

71 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palotarkastus Palotarkastusta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Yli-Iissä, Kokkolassa ja Laitilassa Kuvio Miten hyvin palotarkastus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,,0 0,0 Haukipudas 0 Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,0, 0, Kemi 0 Kemi,, -0,0 Kiiminki 0 Kiiminki, 0,00 Kokkola Kokkola,0,0 0,0 Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, 0,0 Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0,00 Oulu Oulu,0,0 0,00 Oulunsalo Oulunsalo, 0,00 Rauma Rauma,, 0, Turku Turku,, 0,00 Yli-ii 0 Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

72 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Nuohous Nuohousta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Yli-Iissä, Laitilassa ja Kokkolassa Kuvio Miten hyvin nuohous on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,0, 0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki 0 Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,0, -0,0 Kiiminki Kiiminki,0, 0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Lahti Lahti,, 0, Laitila Laitila,, 0,0 Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,,0 0, Oulunsalo Oulunsalo,,0-0,0 Rauma 0 Rauma,,0 0,0 Turku Turku,,0-0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,0, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

73 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan omien luottamushenkilöiden toimintaa piti vastaajista keskimäärin % hyvänä¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Raumalla ja Yli-Iissä Kuvio Miten hyvin kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,0, -0,0 Forssa 0 Forssa,, 0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,,0-0, Kemi Kemi,, 0,0 Kiiminki Kiiminki,00,0-0,0 Kokkola Kokkola,, -0, Lahti Lahti,, -0, Laitila Laitila,0,0 0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,0,0-0, Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo,,00-0, Rauma Rauma,, 0, Turku 0 Turku,, 0,0 Yli-ii 0 Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

74 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Raumalla, Nurmijärvellä ja Laitilassa Kuvio Miten hyvin kunnan talousasioiden hoito on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa 0 Forssa,0, 0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,, -0, Kemi Kemi,, 0, Kiiminki Kiiminki,0,00-0,0 Kokkola Kokkola,, -0, Lahti Lahti,, -0,0 Laitila 0 Laitila,0,,0 Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, 0,0 Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, -0, Rauma 0 Rauma,, 0,0 Turku Turku,0, 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² Uusi Oulu,0 0,00 Kaikki 0 Kaikki,,0 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

75 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Kunnan yhteistyötä naapurikuntien kanssa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Raumalla, Nurmijärvellä ja Kokkolassa Kuvio Miten hyvin kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa 0 Forssa,, 0, Haukipudas Haukipudas, 0,00 Helsinki Helsinki,,00 0,0 Kemi 0 Kemi,0, 0, Kiiminki Kiiminki,, 0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Lahti 0 Lahti,, -0, Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, -0,0 Oulu Oulu,, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, -0, Rauma Rauma,, -0, Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,0,0 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

76 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelua piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Raumalla, Kokkolassa ja Kemissä Kuvio Miten hyvin asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu on hoidettu Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, 0,0 Forssa Forssa,, -0,0 Haukipudas Haukipudas,0 0,00 Helsinki 0 Helsinki,, 0,0 Kemi Kemi,, 0, Kiiminki Kiiminki,0, 0,0 Kokkola Kokkola,, 0,0 Lahti Lahti,, 0,0 Laitila Laitila,, 0, Nurmijärvi 0 Nurmijärvi,, -0,0 Oulu Oulu,0, -0, Oulunsalo Oulunsalo,, -0,0 Rauma Rauma,, 0,0 Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki 0 Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±,% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

77 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Pientalotontin saanti Pientalotontin saantia piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Laitilassa, Yli-Iissä ja Kemissä Kuvio Miten hyvin pientalotontin saanti on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo 0 Espoo,,0 0, Forssa Forssa,,0-0,0 Haukipudas Haukipudas,0 0,00 Helsinki Helsinki,,0 0,0 Kemi Kemi,, 0,0 Kiiminki Kiiminki,, -0,0 Kokkola 0 Kokkola,,0-0, Lahti Lahti,, -0,0 Laitila Laitila,,0 0, Nurmijärvi Nurmijärvi,,0 0, Oulu Oulu,, 0,0 Oulunsalo 0 Oulunsalo,, 0, Rauma 0 Rauma,,0 0, Turku 0 Turku,0, 0, Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,,0 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

78 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vuokra-asunnon saanti Vuokra-asunnon saantia piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna¹ Tyytyväisten osuus oli suurin Kemissä, Oulussa ja Forssassa Kuvio Miten hyvin vuokra-asunnon saanti on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 0 Muutos Espoo Espoo,, -0, Forssa 0 Forssa,, 0, Haukipudas Haukipudas,0 0,00 Helsinki Helsinki,0, -0, Kemi 0 Kemi,, -0, Kiiminki Kiiminki,0, 0, Kokkola 0 Kokkola,, -0,0 Lahti Lahti,0, -0, Laitila Laitila,,0-0, Nurmijärvi Nurmijärvi,, 0, Oulu Oulu,, 0, Oulunsalo 0 Oulunsalo,0, 0, Rauma Rauma,, -0, Turku Turku,, 0,0 Yli-ii Yli-ii, 0,00 Uusi Oulu² 0 Uusi Oulu, 0,00 Kaikki Kaikki,, -0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0, ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Kiimingin vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Laitilan vertailutulos on KAPA-tutkimuksesta vuodelta 00 Oulunsalon vertailutulos on Kuntapalvelututkimuksesta vuodelta 00 Niiden kuntien keskiarvo, joista on tulos aikaisemmalta kerralta ja vuodelta 0

79 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten kuukauden aikana Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen Seuraavien sivujen kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja eikäyttäneiden arvioiden keskiarvot Useissa asioissa käyttäjät olivat tyyttyväisempiä palveluihin, esimerkkeinä lääkäripalvelut ja kulttuuripalvelut Sen sijaa mm toimeentulotuessa, päivähoidossa ja peruskoulussa merkittävää eroa ei ollut Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista, kaikki vastaajat =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,0,,,,,0,0,,0,,,,,,0,0,,,,,,,0,,,,0,,,0,0,0,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut,0, Sairaalapalvelut, 0, 0 Äitiys- ja lastenneuvola, 0,0 Hammaslääkäripalvelut,0, 0 Toimeentulotuki,0, 00 Kansalais- ja työväenopistot,, Kirjastopalvelut, 00, Nuorten harrastustoiminta,0 0,0 Ulkoilualueet ja -puistot, 0, Lasten leikkipaikat, 0, Julkinen liikenne,, 00 Palotarkastus,0, Nuohous, 0, Lasten päivähoito,0, Peruskoulu, 0,0 Lukio,0,0 Kulttuuripalvelut,, 0

80 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 0 Tyytyväisyys Espoon palveluihin ja palvelujen käyttö Espoossa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, nuohouksessa ja kirjastopalveluissa Kuvio 0 Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Espoossa =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,,,,,0,0,,,0,,0,0,,,,,,,,,,0,,,,0,,0,,,,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut,, Sairaalapalvelut,, 0 Äitiys- ja lastenneuvola,0,0 0 Hammaslääkäripalvelut,, Toimeentulotuki,,0 Kansalais- ja työväenopistot,,0 Kirjastopalvelut,0 0, Nuorten harrastustoiminta, 0, Ulkoilualueet ja -puistot, 0, 0 Lasten leikkipaikat,, Julkinen liikenne,, Palotarkastus,0, Nuohous, 0, Lasten päivähoito,0 0, Peruskoulu,0, Lukio,, 0 Kulttuuripalvelut,,

81 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Forssan palveluihin ja palvelujen käyttö Forssassa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat kulttuuripalveluissa, julkisessa liikenteessä ja nuohouksessa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Forssassa =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,0,,,,,,0,,,,,0,,,,,,,,0,,,,,,,,00,,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut,, Sairaalapalvelut,, 0 Äitiys- ja lastenneuvola,,0 Hammaslääkäripalvelut,, Toimeentulotuki Liian vähän*, Kansalais- ja työväenopistot,,0 Kirjastopalvelut,, Nuorten harrastustoiminta,, Ulkoilualueet ja -puistot, Liian vähän* Lasten leikkipaikat,, Julkinen liikenne,0 0,0 Palotarkastus,, Nuohous,, Lasten päivähoito,, Peruskoulu,,00 Lukio Liian vähän* 0, 0 Kulttuuripalvelut,, 0 * vastauksia ryhmässä vähemmän kuin

82 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Haukiputaan palveluihin ja palvelujen käyttö Haukiputaalla suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat nuohouksessa, kirjastopalveluissa ja kulttuuripalveluissa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Haukiputaalla =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,,0,0,00,,,,0,,,,,,,,0,,0,,,0,,,,,,,,,,0,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, 0, Sairaalapalvelut,0,0 Äitiys- ja lastenneuvola,00, Hammaslääkäripalvelut,, Toimeentulotuki,0, Kansalais- ja työväenopistot, 0, 0 Kirjastopalvelut,, Nuorten harrastustoiminta,, Ulkoilualueet ja -puistot,0, Lasten leikkipaikat,0, Julkinen liikenne,,0 Palotarkastus, 0, Nuohous,, Lasten päivähoito,, Peruskoulu,, 0 Lukio,,0 Kulttuuripalvelut,,

83 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Helsingin palveluihin ja palvelujen käyttö Helsingissä suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, nuohouksessa ja palotarkastuksessa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Helsingissä =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,0,0,,,00,,,,,,0,0,,0,,,0,,,0,,,0,,,,,,0,0,,,0,0 Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut,0 0, Sairaalapalvelut,, Äitiys- ja lastenneuvola,, Hammaslääkäripalvelut,,0 Toimeentulotuki,00 0, Kansalais- ja työväenopistot,0 0,0 0 Kirjastopalvelut, 0,0 Nuorten harrastustoiminta,, Ulkoilualueet ja -puistot,0, Lasten leikkipaikat,,0 Julkinen liikenne,, Palotarkastus,0, 0 Nuohous,, Lasten päivähoito,, 0 Peruskoulu,0,0 Lukio,, Kulttuuripalvelut,0,0

84 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Kemin palveluihin ja palvelujen käyttö Kemissä suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, nuohouksessa ja kirjastopalveluissa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Kemissä =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,0,,,0,0,,,,,,,,,0,,,,0,00,,,,,,,,,0,0,00,,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut,,0 Sairaalapalvelut,, Äitiys- ja lastenneuvola,0,0 Hammaslääkäripalvelut,, Toimeentulotuki,, Kansalais- ja työväenopistot, 0, Kirjastopalvelut,, Nuorten harrastustoiminta,0, Ulkoilualueet ja -puistot,, Lasten leikkipaikat,0,00 Julkinen liikenne,, Palotarkastus,, Nuohous,, Lasten päivähoito,, Peruskoulu,0 0,0 0 Lukio,00, Kulttuuripalvelut,,

85 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Kiimingin palveluihin ja palvelujen käyttö Kiimingissä suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat nuohouksessa, kulttuuripalveluissa ja terveyskeskuksen lääkäripalveluissa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Kiimingissä =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,0,,,,,0,0,,0,0,,,0,,0,0,,,,,,,,,,,,,0,,0, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut,0, Sairaalapalvelut,, Äitiys- ja lastenneuvola,,0 Hammaslääkäripalvelut,0, Toimeentulotuki Liian vähän*,0 Kansalais- ja työväenopistot,0, Kirjastopalvelut,,0 Nuorten harrastustoiminta,,0 Ulkoilualueet ja -puistot,0, Lasten leikkipaikat,, Julkinen liikenne,, Palotarkastus,, Nuohous,, Lasten päivähoito,, 0 Peruskoulu,,0 0 Lukio,,0 Kulttuuripalvelut,, * vastauksia ryhmässä vähemmän kuin

86 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Kokkolan palveluihin ja palvelujen käyttö Kokkolassa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat julkisessa liikenteessä, toimeentulotuessa ja hammaslääkäripalveluissa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Kokkolassa =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,,0,,0,,,,0,,,,,,0,0,0,,,,,,,0,,,,,00,,,,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut,,0 0 Sairaalapalvelut, 0, Äitiys- ja lastenneuvola,,0 0 Hammaslääkäripalvelut,, Toimeentulotuki,, Kansalais- ja työväenopistot,, 0 Kirjastopalvelut,, Nuorten harrastustoiminta,,0 Ulkoilualueet ja -puistot,0 0,0 0 Lasten leikkipaikat,, Julkinen liikenne,,0 Palotarkastus, 0, Nuohous,,0 Lasten päivähoito,, Peruskoulu,, Lukio,00, Kulttuuripalvelut,,

87 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Lahden palveluihin ja palvelujen käyttö Lahdessa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat nuohouksessa, hammaslääkäripalveluissa ja palotarkastuksessa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Lahdessa =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,,,0,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut,, Sairaalapalvelut,, 0 Äitiys- ja lastenneuvola,0,0 0 Hammaslääkäripalvelut,,0 Toimeentulotuki,, 0 Kansalais- ja työväenopistot,, 0 Kirjastopalvelut,, Nuorten harrastustoiminta,, Ulkoilualueet ja -puistot,, Lasten leikkipaikat,, Julkinen liikenne,, Palotarkastus,, Nuohous,, Lasten päivähoito,, Peruskoulu, 0, Lukio,0, Kulttuuripalvelut,,

88 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Laitilan palveluihin ja palvelujen käyttö Laitilassa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat kulttuuripalveluissa, hammaslääkäripalveluissa ja julkisessa liikenteessä Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Laitilassa =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,,,,,,,00,,,,,,,,,,0,,,,,,0,0,,0,,,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, 0 Liian vähän* Sairaalapalvelut,, Äitiys- ja lastenneuvola,, Hammaslääkäripalvelut,,00 Toimeentulotuki Liian vähän*, Kansalais- ja työväenopistot,, Kirjastopalvelut,, Nuorten harrastustoiminta,, Ulkoilualueet ja -puistot,, Lasten leikkipaikat,0 0, 0 Julkinen liikenne,, Palotarkastus,, Nuohous,,0 0 Lasten päivähoito,0, Peruskoulu,0, Lukio Liian vähän*, Kulttuuripalvelut,, 0 * vastauksia ryhmässä vähemmän kuin

89 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Nurmijärven palveluihin ja palvelujen käyttö Nurmijärvellä suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, ulkoilualueissa ja -puistoissa ja kulttuuripalveluissa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Nurmijärvellä =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,,0,,00,,0,,,0,,,,,,0,,,,,,,,,,,,0,,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Liian vähän* Sairaalapalvelut,,0 Äitiys- ja lastenneuvola,,00 Hammaslääkäripalvelut, 0,0 0 Toimeentulotuki Liian vähän*, Kansalais- ja työväenopistot,,0 0 Kirjastopalvelut,, Nuorten harrastustoiminta,, Ulkoilualueet ja -puistot,,0 Lasten leikkipaikat,, Julkinen liikenne, 0, Palotarkastus,, Nuohous,, Lasten päivähoito,, Peruskoulu,,0 Lukio Liian vähän*, Kulttuuripalvelut,, * vastauksia ryhmässä vähemmän kuin

90 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 0 Tyytyväisyys Oulun palveluihin ja palvelujen käyttö Oulussa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, terveyskeskuksen lääkäripalveluissa ja nuohouksessa Kuvio 0 Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Oulussa =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,,0,,,,,0,,,00,,,,0,,,,,,,,,,,,,,0,0,,,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut,, Sairaalapalvelut,, Äitiys- ja lastenneuvola,00, Hammaslääkäripalvelut,0, Toimeentulotuki,, 0 Kansalais- ja työväenopistot, 0, Kirjastopalvelut,0, Nuorten harrastustoiminta,, 0 Ulkoilualueet ja -puistot, 0, Lasten leikkipaikat,, Julkinen liikenne,,0 Palotarkastus, 0, 0 Nuohous,, Lasten päivähoito,, Peruskoulu,0,0 Lukio,, Kulttuuripalvelut,,

91 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Oulunsalon palveluihin ja palvelujen käyttö Oulunsalossa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat julkisessa liikenteessä, kulttuuripalveluissa ja terveyskeskuksen lääkäripalveluissa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Oulunsalossa =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,0,00,0,,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,0,,,0,,,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut,0 0,00 Sairaalapalvelut,0, Äitiys- ja lastenneuvola, 0,0 Hammaslääkäripalvelut,,0 Toimeentulotuki,, Kansalais- ja työväenopistot,, 0 Kirjastopalvelut,, Nuorten harrastustoiminta, 0, Ulkoilualueet ja -puistot,, Lasten leikkipaikat, 0, Julkinen liikenne,, Palotarkastus,0, Nuohous,, Lasten päivähoito,0, Peruskoulu,,0 Lukio,, 00 Kulttuuripalvelut,, 0

92 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Rauman palveluihin ja palvelujen käyttö Raumalla suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat julkisessa liikenteessä, nuohouksessa ja ulkoilualueissa ja -puistoissa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Raumalla =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,,,,0,0,,,,,,,,0,00,,,,,,,,,,,,,,0,,,,0 Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, 0, Sairaalapalvelut,, Äitiys- ja lastenneuvola,, Hammaslääkäripalvelut,0,0 Toimeentulotuki Liian vähän*, Kansalais- ja työväenopistot,, Kirjastopalvelut,, Nuorten harrastustoiminta, 0, Ulkoilualueet ja -puistot,, Lasten leikkipaikat,,0 Julkinen liikenne,00, Palotarkastus,, 0 Nuohous, 0, 0 Lasten päivähoito,, Peruskoulu,,0 Lukio,, Kulttuuripalvelut,,0 * vastauksia ryhmässä vähemmän kuin

93 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Turun palveluihin ja palvelujen käyttö Turussa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat nuohouksessa, hammaslääkäripalveluissa ja kulttuuripalveluissa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Turussa =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,,,0,,,,,0,,0,0,,,,,00,,0,,,,,,,,,0,,,0,,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut,, Sairaalapalvelut, 0, Äitiys- ja lastenneuvola,0, Hammaslääkäripalvelut,, Toimeentulotuki,0 0, 0 Kansalais- ja työväenopistot,0,0 Kirjastopalvelut, 0, 0 Nuorten harrastustoiminta,, Ulkoilualueet ja -puistot,00, Lasten leikkipaikat,0, Julkinen liikenne,, Palotarkastus,, Nuohous,, Lasten päivähoito,,0 Peruskoulu, 0, Lukio,0, Kulttuuripalvelut, 00, 0

94 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 Tyytyväisyys Yli-Iin palveluihin ja palvelujen käyttö Yli-Iissä suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat sairaalapalveluissa, kulttuuripalveluissa ja lasten leikkipaikoissa Kuvio Kantaa ottaneiden (EOS suljettu pois) palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Yli-Iissä =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Palotarkastus Nuohous Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kulttuuripalvelut,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,,0,, Käyttäjät Ei käyttäjät Käyttäjät Ei-käyttäjät Keskiarvo n Keskiarvo n Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Liian vähän* Sairaalapalvelut,, Äitiys- ja lastenneuvola,, Hammaslääkäripalvelut,, Toimeentulotuki,, Kansalais- ja työväenopistot,, 0 Kirjastopalvelut,0, Nuorten harrastustoiminta,, Ulkoilualueet ja -puistot,, Lasten leikkipaikat,, Julkinen liikenne,, Palotarkastus,0, Nuohous, Liian vähän* Lasten päivähoito,,0 Peruskoulu,, 0 Lukio Liian vähän*, Kulttuuripalvelut,, * vastauksia ryhmässä vähemmän kuin

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot