Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen

2 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Lisäksi kysyttiin liikunnann harrastamisen aktiivisuutta.palvelutyytyväisyden osalta vastaava tutkimus on tehty aikaisemmin useissa kaupungeissa samalla tutkimusasetelmalla. Kysely lähettiin huhti-toukokuussa 0 00:lle satunnaisesti valitulle 1-0 -vuotiaalle jyväskyläläiselle. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. Kaikkien kyselyyn vastanneiden 1 henkilön kesken arvottiin viisi 0 euron arvoista lahjakorttia. Vastauksia saatiin 3, joten vastausaktiivisuus oli 3, %. Taulukko 1. Otos ja vastannnet Otos Vastaukset % Forssa % % Lahti % Lappeenranta % Mikkeli % Kaikki % Taulukko 2. Vastanneiden tämän hetkinen ammatti tai toimi lkm % Opiskelija tai koululainen % Työssä % Työtön % Kotona oleva, kotiäiti tai -isä 6 % Eläkkeellä 36 2 % Yrittäjä 0 % Muu 1 % Puuttuva tieto 3 % Kaikki 1 0 % Taulukko 3. Vastanneiden ikäryhmä lkm % 1 - % 23-2 % 30-3 % 0-2 % % % Puuttuva tieto 1 % Kaikki 1 0 % Tutkimus toteutettiin liitteenä olevalla lomakkeella. Vertailuaineistona palvelutyytyväisyyden osalta raportissa käytetään vuosina toteutettujen tutkimusten tuloksia.

3 2 1. Kokonaisarvosana Vastaajia pyydettiin antamaan kokonaisarvosana asuinkunnan palveluista asteikolla - ssä kokonasiarvosanojen keskiarvo oli,3 kun se vertailukunnissa oli,2. Vertailuryhmän tässä muodostavat viisi tämän kertaisessa tutkimuksessa ollutta kuntaa Kuvio 1. Asuinkunnan palveluille annettu kokonaisarvosana #VIITTAUS! 0 % % % 30 % 0 % 0 % 0,0 % 0, %,3 %,2 % 3,2 %, % Arvosana 31,6 % 3, % 6,3 %, %,1 %, % 0,3 % 1,1 %

4 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin ssä läiset ovat yleensä tyytyväisiä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kaupungissa sekä oman asuinalueensa turvallisuuteen. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä myös rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen. Lisäksi suurin osa kantaa ottaneista oli tyytyväisiä tiedottamiseen kaupungin palveluista ja virastojen asiakaspalveluun. Enemmistö kantaa ottaneista oli tyytymättömiä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tilanne on useimmissa kunnissa samankaltainen. Kuvio 2. Yleiset asiat, tiedottaminen Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Yleinen järjestys ja turvallisuus 1 Asuinalueen turvallisuus 3 Yritystoiminnan edistäminen Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 6. Tiedottaminen kunnan palveluista 62 1 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 36 Kuluttajaneuvonta Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 1 3

5 Sairaalapalveluihin, sairaankuljetukseen ja kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluihin oltiin suurelta osin tyytyväisiä. Sen sijaan terveyskeskuksen vuodeosastoon ja hammaslääkäripalveluihin oltiin useammin tyytymättömä kuin tyytyväisiä. Suuri enemmistö kantaa ottaneista oli tyytyväisiä lasten päivähoitooon, myös äitiys- ja lastenneuvolaan suhtauduttiin positiivisesti. Useimpiin sosiaalipalveluihin vastaajien enemmistö ei osannut ottaa kantaa. Enimmäkseen tyytyväisiä oltiin perheneuvolaan ja sosiaalityöhön kun taas vanhusten palveluihin, vammaispalveluihin ja toimeentulotukeen oltiin useammin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Kuvio 3. Sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1 33 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 0 1 Sairaalapalvelut 3 Sairaankuljetus Äitiys- ja lastenneuvola 2 1 Vanhusten kotihoito 2. Kunnan hammaslääkäripalvelut 2 Lasten päivähoito 32 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 1 6 Vammaispalvelut Toimeentulotuki Perheneuvola 1 6 Sosiaalityö 1 3

6 läiset ovat yleensä tyytyväisiä opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluihin. Tyytyväisimpiä ollaan kirjastoihin, kulttuuripalveluihin, uimahalliin sekä ulkoliikuntapalveluihin. Torikauppaan oltiin huomattavasti useammin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Kuvio. Opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Peruskoulu Lukio 6 3 Aikuisten ammatillinen koulutus 3 Nuorten ammatillinen koulutus 3 Kansalais- ja työväenopistot Kirjastopalvelut 2 Nuorten harrastustoiminta 36 1 Museot 6 30 Torit ja torikauppa 2. Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut 1 Urheilu- ja pelikentät 6 2 Sisäliikuntatilat 2 1 Uimahallit 1 1 Uimarannat ja maauimalat 3 36 Kuntoradat ja ulkoilureitit 6 Ulkoilualueet ja puistot 1 1 Tiedottaminen liikuntapalveluista 2 26 Lasten leikkipaikat 36 1

7 6 Vastaajat olivat valtaosin tyytyväisiä yhdyskuntateknisiin palveluihin, esim. juomavettä piti hyvänä 3 % vastaajista. Useimmin parannettavaa nähtiin julkisessa liikenteessä sekä katujen ja teiden hoidossa. Kuvio. Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Katujen ja teiden hoito 3 Jätehuolto 6 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 6 Puistojen ja viheralueiden hoito 63 2 Juomaveden laatu 3 3. Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 6 1 Liikenneolot autoilijan kannalta 66 1 Julkinen liikenne Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 6 2 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 3 1

8 Luonto- ja retkeilyreittejä pidetään ssä hyvin hoidettuna, myös vesistöjen puhtautta, ympäristön siisteyttä ja ilman laatua arvostetaan. Suurin osa kantaa ottaneista vastaajista oli tyytyväisiä pelastustoimen palveluihin. Kuvio 6. Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Ilman laatu Vesistöjen puhtaus 6 2 Melun torjunta 3 36 Ympäristön siisteys Luonto- ja retkeilyreitit 66 Rakennetun ympäristön valvonta 32 1 Pelastustoiminta 3 3 Palotarkastus Nuohous 2 6

9 Kaupungin luottamushenkilöiden toimintaan suhtauduttiin hieman kriittisesti, puolet vastaajista ei kuitenkaan osannut ottaa asiaan kantaa. Suuri enemmistö kantaa ottaneista oli tyytymättömiä kaupungin talousasioiden hoitoon. Sen sijaan päääosin positiivisesti suhtauduttiin yhdyskuntarakenteeseen ja vuokra-asuntojen saantiin. Kuvio. Kunnan toiminta ja muut asiat Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 6 Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 2 2. Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 3 1 Pientalotontin saanti Vuokra-asunnon saanti 30

10 3. Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti ssä vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä. y p p y p pienentynyt viisi prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=31 ka.=3,,0, n=01 ka.=3,1,03, n=60 ka.=3, Forssa,0, n=1 ka.=3,3 6 Lahti,0, n=362 ka.=3,1 6 Lappeenranta,0, n=2 ka.=,0 3 Mikkeli,0, n=33 ka.=3, Espoo,06, n=0 ka.=3,6 Oulu,0, n=62 ka.=3, 6 6 Tampere,0, n=6 ka.=3,2 6 6 Turku,0, n=01 ka.=3,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 1%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

11 Asuinalueen turvallisuus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Asuinalueen turvallisuutta piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä y p p y y p y p noussut kolme prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=32 ka.=,0,0, n=03 ka.=,1,03, n=62 ka.=, Forssa,0, n=1 ka.=3, 0 Lahti,0, n=362 ka.=, Lappeenranta,0, n=2 ka.=,1 2 Mikkeli,0, n=33 ka.=, Espoo,06, n=0 ka.=,1 Oulu,0, n=62 ka.=, Tampere,0, n=6 ka.=,0 1 Turku,0, n=01 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=,0 6 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

12 Yritystoiminnan edistäminen Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Yritystoiminnan edistämistä piti ssä vastaajista 30 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. y p p y p py y y samalla tasolla. Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=30 ka.=3,,0, n= ka.=3,62,03, n=2 ka.=3, Forssa,0, n= ka.=3,2 2 1 Lahti,0, n=36 ka.=3, Lappeenranta,0, n=2 ka.=3, 2 66 Mikkeli,0, n=33 ka.=3,06 Espoo,06, n=2 ka.=3,2 Oulu,0, n=61 ka.=3, Tampere,0, n=2 ka.=3, Turku,0, n= ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 30%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

13 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti ssä vastaajista 6 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Tyytyväisten osuus on säilynyt samana kuin edellsellä kerralla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=36 ka.=3,,0, n=01 ka.=3,66,03, kysymys ei mukana Forssa,0, n=16 ka.=3, 3 23 Lahti,0, n=360 ka.=3, Lappeenranta,0, n=2 ka.=3,3 2 Mikkeli,0, n=30 ka.=3,6 Espoo,06, n=6 ka.=3,1 Oulu,0, n=62 ka.=3, Tampere,0, n=61 ka.=3, 6 Turku,0, n=3 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 6 2 (¹) 6%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

14 Tiedottaminen kunnan palveluista Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Tiedottamista kunnan palveluista piti ssä vastaajista 62 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. y p p y p kahdeksan prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=32 ka.=3,,0, n=00 ka.=3,3,03, n=0 ka.=3, Forssa,0, n=10 ka.=3,3 1 2 Lahti,0, n=360 ka.=3, Lappeenranta,0, n=2 ka.=3, Mikkeli,0, n=33 ka.=3,31 Espoo,06, n= ka.=3, Oulu,0, n=6 ka.=3, Tampere,0, n=3 ka.=3, Turku,0, n= ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 62%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

15 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. y p y p y p viisi prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=31 ka.=3,3,0, n=00 ka.=3,1,03, n= ka.=3, Forssa,0, n=10 ka.=3, 3 1 Lahti,0, n=360 ka.=3, Lappeenranta,0, n=26 ka.=3, 0 30 Mikkeli,0, n=33 ka.=3,3 Espoo,06, n= ka.=3, Oulu,0, n=623 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=3, 1 3 Turku,0, n= ka.=3,2 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 2 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

16 1 Kuluttajaneuvonta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kuluttajaneuvontaa piti ssä vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. y p p y p kolme prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=36 ka.=3,2,0, n= ka.=3,32,03, n= ka.=3, Forssa,0, n=10 ka.=2, Lahti,0, n=361 ka.=3, 2 60 Lappeenranta,0, n=2 ka.=3, 2 61 Mikkeli,0, n=336 ka.=2, Espoo,06, n= ka.=3,3 Oulu,0, n=61 ka.=3, Tampere,0, n=6 ka.=3, Turku,0, n= ka.=3,26 6 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,2 6 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

17 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Tyytyväisten osuus on säilynyt samana kuin edellsellä kerralla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio 1. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=33 ka.=2,61,0, n=6 ka.=2,,03, n=3 ka.=2, Forssa,0, n=10 ka.=2, 0 Lahti,0, n=361 ka.=2,1 3 2 Lappeenranta,0, n=2 ka.=2, Mikkeli,0, n=336 ka.=2,1 Espoo,06, n= ka.=2, Oulu,0, n=6 ka.=2, Tampere,0, n= ka.=2, Turku,0, n= ka.=2,3 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

18 1 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä. y p p y y p y p noussut prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=3 ka.=3,,0, n=02 ka.=3,,03, n=1 ka.=3, Forssa,0, n=1 ka.=3, Lahti,0, n=361 ka.=2, Lappeenranta,0, n=26 ka.=2, 36 0 Mikkeli,0, n=33 ka.=2,6 Espoo,06, n= ka.=3,2 Oulu,0, n=623 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=3, Turku,0, n= ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

19 1 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. y p p y y y p y p kahdeksan prosenttiyksikköä Kuvio 1. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=36 ka.=2,,0, n= ka.=2,,03, n=0 ka.=3, Forssa,0, n=10 ka.=3, 2 62 Lahti,0, n=360 ka.=2, Lappeenranta,0, n=26 ka.=2, Mikkeli,0, n=33 ka.=2,62 Espoo,06, n=1 ka.=2,61 Oulu,0, n=606 ka.=3, Tampere,0, n=3 ka.=3, 2 Turku,0, n= ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,2 1 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

20 1 Sairaalapalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sairaalapalveluja piti ssä vastaajista % (¹) hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. y p p y y p y p seitsemän prosenttiyksikköä Kuvio 1. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=33 ka.=3,,0, n=00 ka.=3,2,03, n=23 ka.=3, Forssa,0, n=10 ka.=3,2 6 Lahti,0, n=3 ka.=2, Lappeenranta,0, n=2 ka.=3, 2 23 Mikkeli,0, n=33 ka.=3,1 Espoo,06, n=3 ka.=3, Oulu,0, n=61 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=3,6 6 2 Turku,0, n=3 ka.=3,6 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

21 Sairaankuljetus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sairaankuljetusta piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on noussut prosenttiyksikköä. y p p y p prosenttiyksikköä Kuvio 1. Miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=30 ka.=,0,0, n=00 ka.=,1,03, kysymys ei mukana Forssa,0, n=10 ka.=,02 3 Lahti,0, n=36 ka.=3,6 0 Lappeenranta,0, n=26 ka.=3,3 1 1 Mikkeli,0, n=30 ka.=3, Espoo,06, n=3 ka.=3, Oulu,0, n=6 ka.=, Tampere,0, n=1 ka.=3, 3 3 Turku,0, n= ka.=,0 3 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,6 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

22 Äitiys- ja lastenneuvola Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Äitiys- ja lastenneuvolaa piti ssä vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä. y p p y y p y p noussut prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=30 ka.=3,,0, n=2 ka.=,0,03, n= ka.=, Forssa,0, n=1 ka.=, 1 3 Lahti,0, n=3 ka.=3, Lappeenranta,0, n= ka.=3, 1 Mikkeli,0, n=33 ka.=, Espoo,06, n=6 ka.=, Oulu,0, n=600 ka.=, Tampere,0, n=31 ka.=, Turku,0, n=66 ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

23 Vanhusten kotihoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Vanhusten kotihoitoa piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. y p p y p prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=30 ka.=2,2,0, n= ka.=2,,03, n=01 ka.=3, Forssa,0, n=1 ka.=2, Lahti,0, n=3 ka.=2,0 Lappeenranta,0, n=2 ka.=2, 2 Mikkeli,0, n=33 ka.=2, Espoo,06, n=6 ka.=2, Oulu,0, n=61 ka.=2, Tampere,0, n=3 ka.=2,3 1 6 Turku,0, n=1 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

24 23 Kunnan hammaslääkäripalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan hammaslääkäripalveluja piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä. y p p y y p y p noussut prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=31 ka.=2,,0, n= ka.=3,03,03, n=3 ka.=3, Forssa,0, n=1 ka.=3, 2 Lahti,0, n=36 ka.=2, Lappeenranta,0, n=2 ka.=2,3 2 0 Mikkeli,0, n=33 ka.=2,3 Espoo,06, n=3 ka.=2, Oulu,0, n=6 ka.=2, Tampere,0, n=1 ka.=2, Turku,0, n=1 ka.=2,2 1 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

25 2 Lasten päivähoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Lasten päivähoitoa piti ssä vastaajista 32 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. y p p y p kuusi prosenttiyksikköä Kuvio 23. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=31 ka.=3,62,0, n=2 ka.=3,3,03, n=0 ka.=, Forssa,0, n=1 ka.=3, 0 Lahti,0, n=3 ka.=3, Lappeenranta,0, n=23 ka.=3,1 3 Mikkeli,0, n=33 ka.=3, Espoo,06, n=6 ka.=3, Oulu,0, n=601 ka.=3, Tampere,0, n=33 ka.=, Turku,0, n=6 ka.=3, 31 6 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 (¹) 32%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

26 2 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Vanhusten asumis- ja laitospalveluja piti ssä vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. y p y p y p kuusi prosenttiyksikköä Kuvio 2. Miten hyvin vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=32 ka.=2,,0, n= ka.=2,,03, n=0 ka.=3, Forssa,0, n=10 ka.=3,2 2 Lahti,0, n=3 ka.=2, 2 0 Lappeenranta,0, n=2 ka.=2, Mikkeli,0, n=33 ka.=3,06 Espoo,06, n=2 ka.=2, Oulu,0, n=6 ka.=2, Tampere,0, n=3 ka.=2, Turku,0, n=6 ka.=2,6 6 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 1 60 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

27 26 Vammaispalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Vammaispalveluja piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Tyytyväisten osuus on säilynyt samana kuin edellsellä kerralla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio 2. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=33 ka.=2,,0, n= ka.=3,1,03, n=3 ka.=3, Forssa,0, n=10 ka.=2, Lahti,0, n=362 ka.=2,1 1 Lappeenranta,0, n=26 ka.=2,6 6 Mikkeli,0, n=336 ka.=3,1 Espoo,06, n=2 ka.=2,6 Oulu,0, n=6 ka.=3, 1 6 Tampere,0, n=3 ka.=3,02 2 Turku,0, n=1 ka.=2, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

28 2 Toimeentulotuki Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Toimeentulotukea piti ssä vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. y p y p y p viisi prosenttiyksikköä Kuvio 26. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=31 ka.=2,,0, n= ka.=3,06,03, n=03 ka.=3, Forssa,0, n=1 ka.=2,2 1 Lahti,0, n=3 ka.=2,66 6 Lappeenranta,0, n=2 ka.=2, 1 1 Mikkeli,0, n=33 ka.=3,02 Espoo,06, n=3 ka.=2,1 Oulu,0, n=60 ka.=2, Tampere,0, n=1 ka.=3,0 Turku,0, n=3 ka.=2,3 3 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=2,3 2 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

29 2 Perheneuvola Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin perheneuvola on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Perheneuvolaa piti ssä vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Tyytyväisten osuus on säilynyt samana kuin edellsellä kerralla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio 2. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=33 ka.=3,,0, n=6 ka.=3,2,03, n=36 ka.=, Forssa,0, n=10 ka.=3, 1 6 Lahti,0, n=3 ka.=3, 1 6 Lappeenranta,0, n=2 ka.=3, 1 Mikkeli,0, n=33 ka.=3,6 Espoo,06, n=2 ka.=3, Oulu,0, n=601 ka.=3, Tampere,0, n=3 ka.=3, 1 3 Turku,0, n=6 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 1 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

30 2 Sosiaalityö Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sosiaalityö on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sosiaalityötä piti ssä vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. y p p y y p y p kuusi prosenttiyksikköä Kuvio 2. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=32 ka.=3,02,0, n= ka.=3,,03, kysymys ei mukana Forssa,0, n=1 ka.=3,0 1 Lahti,0, n=3 ka.=2, 1 6 Lappeenranta,0, n=2 ka.=3,1 6 Mikkeli,0, n=33 ka.=3 Espoo,06, n=3 ka.=3, Oulu,0, n=6 ka.=3, Tampere,0, n=1 ka.=3, 1 Turku,0, n=1 ka.=2,6 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,03 0 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

31 30 Peruskoulu Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin peruskoulu on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Peruskoulua piti ssä vastaajista 62 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä. y p p y p noussut kaksi prosenttiyksikköä Kuvio 2. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa, 0, n=32 ka.=3,1,0, n=6 ka.=3,,03, n=23 ka.=, Forssa,0, n=10 ka.=, Lahti,0, n=3 ka.=3, Lappeenranta,0, n=2 ka.=3, Mikkeli,0, n=33 ka.=3,2 Espoo,06, n=6 ka.=,01 Oulu,0, n=6 ka.=, Tampere,0, n=3 ka.=,0 0 3 Turku,0, n=1 ka.=3, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 62%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

32 31 Lukio Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin lukio on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Lukiota piti ssä vastaajista 6 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. y p p y p py y y samalla tasolla. Kuvio 30. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa,0, n=30 ka.=3,3,0, n=6 ka.=3,,03, n=1 ka.=, Forssa,0, n=10 ka.=, Lahti,0, n=3 ka.=3, 3 3 Lappeenranta,0, n=26 ka.=, Mikkeli,0, n=33 ka.=,1 Espoo,06, n=6 ka.=,06 Oulu,0, n=6 ka.=, Tampere,0, n=3 ka.=, Turku,0, n=3 ka.=3,6 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) 6%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

33 32 Aikuisten ammatillinen koulutus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Aikuisten ammatillinen koulutusta piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä y p p y p kolme prosenttiyksikköä Kuvio 31. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa,0, n=36 ka.=,06,0, n= ka.=,1,03, n= ka.=, Forssa,0, n=10 ka.=, Lahti,0, n=3 ka.=3,3 0 Lappeenranta,0, n=2 ka.=3, Mikkeli,0, n=336 ka.= Espoo,06, n=1 ka.=3, Oulu,0, n=6 ka.=, Tampere,0, n=33 ka.=, Turku,0, n=1 ka.=3,3 6 0 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

34 33 Nuorten ammatillinen koulutus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Nuorten ammatillinen koulutusta piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. y p p y p kolme prosenttiyksikköä Kuvio 32. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa,0, n=30 ka.=,02,0, n=6 ka.=,,03, n= ka.=, Forssa,0, n= ka.=,02 36 Lahti,0, n=3 ka.=3, 2 3 Lappeenranta,0, n=2 ka.=3, Mikkeli,0, n=333 ka.=3, Espoo,06, n=6 ka.=3, Oulu,0, n=6 ka.=, Tampere,0, n=31 ka.=, Turku,0, n=6 ka.=3,1 1 VERTAILUKUNNAT, ka.= 3 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

35 3 Kansalais- ja työväenopistot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kansalais- ja työväenopistot on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kansalaisopistoja piti ssä vastaajista 66 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. y p p y y p y p yhden prosenttiyksikön Kuvio 33. Miten hyvin kansalais- ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa,0, n=36 ka.=,2,0, n=6 ka.=,,03, n=3 ka.=, Forssa,0, n=1 ka.=, Lahti,0, n=3 ka.=, Lappeenranta,0, n=26 ka.=, Mikkeli,0, n=33 ka.=, Espoo,06, n= ka.=3, Oulu,0, n=61 ka.=, Tampere,0, n=31 ka.=, Turku,0, n=1 ka.=,1 3 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) 66%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

36 3 Kirjastopalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kirjastopalveluja piti ssä vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kuusi prosenttiyksikköä. y p p y y p y p yhdeksän prosenttiyksikköä Kuvio 3. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa,0, n=30 ka.=,0, n=00 ka.=,2,03, n= ka.=, Forssa,0, n=1 ka.=,1 6 Lahti,0, n=3 ka.=,3 2 2 Lappeenranta,0, n=2 ka.=,2 Mikkeli,0, n=336 ka.=,3 Espoo,06, n= ka.=,2 Oulu,0, n=61 ka.=, Tampere,0, n=1 ka.=,3 1 1 Turku,0, n= ka.=, 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

37 36 Nuorten harrastustoiminta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Nuorten harrastustoimintaa piti ssä vastaajista 36 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. y p y p y p kahdeksan prosenttiyksikköä Kuvio 3. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa,0, n=36 ka.=3,3,0, n=6 ka.=3,62,03, n= ka.=3, Forssa,0, n=1 ka.=3, 1 1 Lahti,0, n=33 ka.=3,2 3 Lappeenranta,0, n=26 ka.=3,6 6 2 Mikkeli,0, n=336 ka.=3, Espoo,06, n=2 ka.=3,2 Oulu,0, n=60 ka.=3, Tampere,0, n=2 ka.=3, 33 6 Turku,0, n=0 ka.=3, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,2 3 (¹) 36%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

38 3 Museot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin museot on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Museoita piti ssä vastaajista 6 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. y p p y p kaksi prosenttiyksikköä Kuvio 36. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa,0, n=36 ka.=,0,0, n= ka.=,0,03, n=3 ka.=, Forssa,0, n=1 ka.=3, Lahti,0, n=3 ka.=3,1 36 Lappeenranta,0, n=26 ka.=3, 63 2 Mikkeli,0, n=33 ka.= Espoo,06, n=1 ka.=3, Oulu,0, n=606 ka.=, Tampere,0, n= ka.=, Turku,0, n=6 ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 6%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

39 3 Torit ja torikauppa Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Toreja ja torikauppaa piti ssä vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on pienentynyt prosenttiyksikköä. y p p y y p y p 2 prosenttiyksikköä Kuvio 3. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa,0, n=30 ka.=2,,0, n=01 ka.=3,1,03, n=1 ka.=3, Forssa,0, n=1 ka.=3, Lahti,0, n=3 ka.=3, 2 1 Lappeenranta,0, n=2 ka.=,02 Mikkeli,0, n=33 ka.=, Espoo,06, n= ka.=2,6 Oulu,0, n=6 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=,1 3 Turku,0, n=1 ka.=, 2 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 6 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

40 3 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kulttuuripalveluja piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. y p p y y y p y p neljä prosenttiyksikköä Kuvio 3. Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut on hoidettu asuinkunnassa,0, n=33 ka.=3,2,0, n=01 ka.=,0,03, n=1 ka.=, Forssa,0, n=1 ka.=3, 6 2 Lahti,0, n=3 ka.=, Lappeenranta,0, n=2 ka.= 0 Mikkeli,0, n=30 ka.=, Espoo,06, n= ka.=3, Oulu,0, n=6 ka.=, Tampere,0, n=6 ka.=,3 6 2 Turku,0, n=6 ka.=,0 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=,0 6 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

41 0 Urheilu- ja pelikentät Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Urheilu- ja pelikenttiä piti ssä vastaajista 6 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. y p p y y p y p prosenttiyksikköä Kuvio 3. Miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa,0, n=33 ka.=3,2,0, n=00 ka.=3,,03, n=3 ka.=3, Forssa,0, n=1 ka.=3, Lahti,0, n=3 ka.=3, 0 Lappeenranta,0, n=26 ka.=3, Mikkeli,0, n=33 ka.=3, Espoo,06, n= ka.=3, Oulu,0, n=6 ka.=3, Tampere,0, n=1 ka.=3, 33 Turku,0, n=2 ka.=3,1 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 6 2 (¹) 6%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

42 1 Sisäliikuntatilat Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sisäliikuntatiloja piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta edellisestä kerrasta. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio 0. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa,0, n=33 ka.=3,,0, n=02 ka.=3,,03, n=36 ka.=3, Forssa,0, n=10 ka.=3, Lahti,0, n=3 ka.=3,6 3 Lappeenranta,0, n=2 ka.=3, Mikkeli,0, n=33 ka.=3,6 Espoo,06, n=1 ka.=3, Oulu,0, n=6 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=3,66 1 Turku,0, n=3 ka.=3,3 3 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,6 3 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

43 2 Uimahallit Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin uimahallit on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Uimahalleja piti ssä vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Tyytyväisten osuus on säilynyt samana kuin edellsellä kerralla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio 1. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa,0, n=30 ka.=3,,0, n=00 ka.=3,,03, n= ka.=, Forssa,0, n=1 ka.=, Lahti,0, n=3 ka.=3, 2 1 Lappeenranta,0, n=2 ka.=3, 3 Mikkeli,0, n=33 ka.=,1 Espoo,06, n= ka.=,03 Oulu,0, n=6 ka.=3, 0 6 Tampere,0, n= ka.=3, 1 1 Turku,0, n=6 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

44 3 Uimarannat ja maauimalat Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Uimarantoja ja maauimaloita piti ssä vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt prosenttiyksikköä. y p p y y p y p 2 prosenttiyksikköä Kuvio 2. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa,0, n=31 ka.=3,0,0, n= ka.=3,2,03, n= ka.=3, Forssa,0, n=1 ka.=3, 23 1 Lahti,0, n=361 ka.=3, Lappeenranta,0, n=2 ka.=3,63 6 Mikkeli,0, n=33 ka.=3, Espoo,06, n= ka.=3,6 Oulu,0, n=6 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=3, 6 Turku,0, n= ka.=3,3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,6 63 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

45 Kuntoradat ja ulkoilureitit Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti ssä vastaajista 6 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. y p p y y j p y p seitsemän prosenttiyksikköä Kuvio 3. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa,0, n=36 ka.=3,,0, n=01 ka.=,1,03, n= ka.=, Forssa,0, n=10 ka.=3,6 6 Lahti,0, n=360 ka.=, Lappeenranta,0, n=2 ka.= 1 Mikkeli,0, n=33 ka.=, Espoo,06, n= ka.=,02 Oulu,0, n=6 ka.=, Tampere,0, n= ka.=3, 6 1 Turku,0, n=2 ka.=3, 0 VERTAILUKUNNAT, ka.= 1 (¹) 6%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

46 Ulkoilualueet ja puistot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Ulkoilualueita ja -puistoja piti ssä vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt prosenttiyksikköä. y p p y y p y p prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa,0, n=30 ka.=3,6,0, n=00 ka.=3,,03, kysymys ei mukana Forssa,0, n=1 ka.=3, 3 Lahti,0, n=3 ka.=3,3 1 1 Lappeenranta,0, n=2 ka.=3,3 Mikkeli,0, n=33 ka.=,01 Espoo,06, n= ka.=3, Oulu,0, n=61 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=3, 3 Turku,0, n= ka.=3,3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

47 6 Tiedottaminen liikuntapalveluista Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Tiedottamista liikuntapalveluista piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. y p p y y p y p prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa,0, n=3 ka.=3,33,0, n=02 ka.=3,,03, kysymys ei mukana Forssa,0, n=1 ka.=3, Lahti,0, n=360 ka.=3, Lappeenranta,0, n=26 ka.=3, Mikkeli,0, n=33 ka.=3,3 Espoo,06, n= ka.=3,33 Oulu,0, n=6 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=3, Turku,0, n=1 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

48 Lasten leikkipaikat Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Lasten leikkipaikkoja piti ssä vastaajista 36 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. y p p y y y p y p kuusi prosenttiyksikköä Kuvio 6. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa,0, n=33 ka.=3,32,0, n= ka.=3,2,03, n=2 ka.=3, Forssa,0, n=1 ka.=3, Lahti,0, n=3 ka.=3, 3 1 Lappeenranta,0, n=26 ka.=3, 2 2 Mikkeli,0, n=33 ka.=3,61 Espoo,06, n= ka.=3,6 Oulu,0, n=6 ka.=3, Tampere,0, n=1 ka.=3,1 6 Turku,0, n= ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 2 2 (¹) 36%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

49 Katujen ja teiden hoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Katujen ja teiden hoitoa piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. y p p y p p y y seitsemän prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa,0, n=36 ka.=3,1,0, n=00 ka.=2,,03, n= ka.=3, Forssa,0, n=10 ka.=2, 1 Lahti,0, n=361 ka.=2,3 2 2 Lappeenranta,0, n=2 ka.=2, 6 0 Mikkeli,0, n=33 ka.=2,6 Espoo,06, n= ka.=3,2 Oulu,0, n=6 ka.=3, Tampere,0, n=61 ka.=3, Turku,0, n=3 ka.=3,23 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

50 Jätehuolto Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin jätehuolto on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Jätehuoltoa piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä. y p p y p p y y viisi prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa,0, n=3 ka.=,0,0, n=0 ka.=3,6,03, n=6 ka.=,0 1 6 Forssa,0, n=1 ka.=3,2 Lahti,0, n=3 ka.=3,6 Lappeenranta,0, n=2 ka.=3, Mikkeli,0, n=336 ka.=3, Espoo,06, n= ka.=3, Oulu,0, n=61 ka.=3, Tampere,0, n=61 ka.=3,3 2 Turku,0, n=6 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 1 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

51 0 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kierrätystoimintaa piti ssä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Verrattuna edelliseen tutkimuskertaan tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. y p p y p p y y kaksi prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa,0, n=3 ka.=,01,0, n=01 ka.=3,,03, n= ka.=, Forssa,0, n=10 ka.=3, Lahti,0, n=3 ka.=3, 6 1 Lappeenranta,0, n=2 ka.=3,66 2 Mikkeli,0, n=33 ka.=3,3 Espoo,06, n= ka.=3,1 Oulu,0, n=61 ka.=3, Tampere,0, n=63 ka.=3, Turku,0, n=0 ka.=3,6 3 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,6 6 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

52 1 Puistojen ja viheralueiden hoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti ssä vastaajista 63 % (¹) hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt prosenttiyksikköä. y p p y y p y p prosenttiyksikköä Kuvio 0. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa,0, n=3 ka.=3,,0, n=01 ka.=3,2,03, n= ka.=3, Forssa,0, n=1 ka.=3,1 6 Lahti,0, n=361 ka.=3,1 2 3 Lappeenranta,0, n=26 ka.=3,2 Mikkeli,0, n=33 ka.=3,2 Espoo,06, n=0 ka.=3, Oulu,0, n=61 ka.=3, 0 6 Tampere,0, n=6 ka.=3, Turku,0, n= ka.=3,6 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 2 1 (¹) 63%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

53 2 Juomaveden laatu Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu ssä. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Juomaveden laatua piti ssä vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Tyytyväisten osuus on säilynyt samana kuin edellsellä kerralla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio 1. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa,0, n=3 ka.=,2,0, n=01 ka.=,23,03, n=60 ka.=, Forssa,0, n=16 ka.=,2 2 3 Lahti,0, n=363 ka.=, Lappeenranta,0, n=2 ka.=,1 1 1 Mikkeli,0, n=30 ka.=,2 Espoo,06, n= ka.=,26 Oulu,0, n=61 ka.=3, 2 1 Tampere,0, n=60 ka.=, Turku,0, n=2 ka.=3,0 1 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=,1 6 (¹) 3%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP 1.1.01 HM ja JP Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti Turun kaupungin toimeksiannosta. Kysely lähettiin

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745)

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tarkoitus: selvittää asukkaiden mielipiteitä kuntapalvelujen toteuttamisesta. Osa yhdistymisen arviointia. Kyselyaineisto

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM ..HM Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksiannosta. Otokseen valittujen

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely 2018 1. Ikä Vastaajien määrä: 605 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 18-25 7% 26-35 22% 36-45 32% 46-60 26% 61-13% N Prosentti 18-25 43 7,11% 26-35

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE Raportti ajalta 21.11.2016-20..2016. Vastauksia annettu yhteensä 400 kpl. Taustatiedot Ikä - 21 (5.3%) 26-35 99 (24.8%) 36-45 117 (29.3%) 45-60 3 (.8%) 61-53

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne Pekola-Sjöblom Tiedote

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksentulokset1kunnassa Kuopio..1HeikkiMiettinen&JarnoParviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otosjavastaukset 3 Vastaajientaustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kotka..01 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito 0 Jätehuolto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot