Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015"

Transkriptio

1 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa..

2 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. KAPA tutkimus on osa järjestelmää, jossa kerran valtuustokaudessa tehdään laaja KAPA tutkimus ja valtuustokauden aikana suppeampi palvelujen laatuun keskittyvä Kuntapalvelut tutkimus. Molempien tutkimusten palvelujen laatua mittaava osio on sama, joten tuloksista syntyy aikasarja. Kaikkiaan vertailukelpoisia tuloksia on yli 0 kunnasta vuosilta 00. Lahti on ollut mukana KAPA tutkimuksessa aikaisemmin vuosina 00 ja 0 ja Nastola Kuntapalvelut tutkimuksessa vuonna 0. Raportissa on esitetty vertailu viimeisimpiin tuloksiin näistä kummastakin. Pääpaino tutkimuksessa on asukkaiden kuntapalveluja koskevien mielipiteiden selvittämisessä, jonka lisäksi käsitellään mm. turvallisuutta ja asumista. Nyt Lahdessa ja Nastolassa tehdyn tutkimuksen asetelma noudattaa vuoden 0 KAPA tutkimusta ja tulokset ovat vertailukelpoisia. Vastaajat valittiin satunnaisesti vuotiaista kuntalaisista. Kysely postitettiin vastaajille syyslokakuussa. Kysely lähetettiin kaikille otokseen valituille kolme kertaa. Otoksen koko oli yhteensä 00 henkilöä ja kyselyyn saatiin vastausta, joista hylättiin puutteellisesti täytettynä. Vastausaktiivisuus oli hyväksytyt vastaukset huomioiden, %. Otos Vastaukset Vastaus% Lahti 00, % Nastola 00, % Yhteensä 00, % Taulukko. Otokset ja vastaukset Raportissa on esitetty uuden Lahden tulokset painottamalla Lahden ja Nastolan tuloksia niiden väestöosuuksilla. Ensimmäisessä postituksessa oli virheitä kysymyksissä (vapaa ajanpalvelut), 0 (kunnan kotisivut) ja (muuttoaikeet). Suuri osa virheelliseen lomakkeeseen vastanneista oli itse korjannut lomakkeisiin oikeat kuntien nimet ja heidän vastauksensa voitiin tallentaa kokonaisuudessaan, muiden osalta kysymykset, 0 ja jätettiin tallentamatta. Kaikille kyselyn saaneille lähetettiin korjattu lomake, jossa vain heitä, jotka eivät vielä olleet vastanneet, pyydettiin vastaamaan. Kaikille otokseen valituille lähetettiin vielä. aktivointikirje.

3 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastanneista 0 % oli miehiä ja 0 % naisia, mikä on tyypillinen jakauma tämän tyyppisissä asukaskyselyissä. Perhetilanteen osalta vastaajista % edusti kahden tai useamman hengen talouksia, joissa ei ole lapsia, kahden huoltajan lapsiperheitä oli %, yhden huoltajan lapsiperheitä % ja yksin asuvia %. Vastauskato oli suurin alle vuotiassa miehissä ja toisaalta yli vuotiaat naiset ovat selvästi yliedustettuina. Kato on eri tutkimusvuosina ja eri kunnissa samankaltainen, joten tulokset ovat kuitenkin vertailukelpoisia. Perus, keski tai kansakoulun käyneitä oli %, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita % ja korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita % vastanneista. Lahti Nastola Yhteensä Sukupuoli Mies % 0 % 0 % Nainen % 0 % 0 % Perhetyyppi Kahden huoltajan lapsiperhe % 0 % % Yhden huoltajan lapsiperhe % % % Kahden tai useamman hengen talous, ei alaikäisiä lapsia % % % Yksin asuva % % % Koulutus Perus, keski tai kansakoulu % % % Ylioppilas tai ammatillinen koulutus % % % Korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu % % % Ammattiasema Työntekijä % 0 % % Toimihenkilö tai viranhaltija % % % Yrittäjä % % % Opiskelija, koululainen % % % Kotona oleva 0 % % % Eläkeläinen % % % Työtön % % 0 % Muu tai tieto puuttuu % % % Onko perheen käytössä henkilöauto Ei % % % Kyllä, yksi % % % Kyllä, useampia % % % Työpaikan sijainti Asuinkunta 0 % % % Muu kunta 0 % % % Taulukko. Vastaajien taustatiedot

4 Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä asiasta, jotka oli esitetty samalla tavalla vuodesta 00. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu asteikolle, jossa arvo kuvaa kaikkein negatiivisinta suhtautumista, arvo neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista. Indeksiä laskettaessa asioiden painokertoimet olivat seuraavat: Sairaalapalvelut, painoarvo Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Hammaslääkäripalvelut, Peruskoulu, Lasten päivähoito, Kaikki muut, painoarvo. Indeksin arvo on noussut sekä Lahdessa että Nastolassa edellisestä tukimuskerrasta. Kuvio. Laaja asuinkuntaindeksi, palvelua =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,0,,0,,0,,0,,0 Lahti,, Nastola, Uusi Lahti*),, 0 0 Lahti, 0 Nastola, 0,, Espoo, 0, Helsinki, 0, Vertailu Oulu, 0 Turku, 0,, Vantaa, 0,0 Mikkeli, 0, *) 'Uuden Lahden' tulos on laskettu painottamalla Lahden ja Nastolan tuloksia niiden väestöosuuksilla.

5 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Parhaat ja huonoimmat asiat Kuviossa on esitetty 'Uuden Lahden'¹ tulosten keskiarvot kysymysryhmän asioista suuruusjärjestyksessä. Tyytyväisimpiä ollaan juomaveteen, kirjastoon, nuohoukseen ja pelastustoimintaa. Tyytyväisyys on vähäisintä vanhusten kotihoitoon, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin ja kunnan talousasioiden hoitoon. Kuvio. Kantaa ottaneiden vastaajien arvioiden keskiarvot (EOS suljettu pois). Keskiarvo on kunnittaisten tulosten keskiarvo (kaikilla kunnilla on sama painoarvo.) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,0,0,0,0,0. Juomaveden laatu, n= Kirjastopalvelut, n= Nuohous, n=0 Pelastustoiminta, n= Kuntoradat ja ulkoulureitit, n= Kansalaisopistot, n= Asuinalueen turvallisuus, n=00 Äitiys ja lastenneuvola, n= Luonto ja retkeilyreitit, n= Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot, n= Kulttuuripalvelut, n=0 Jätehuolto, n= Urheilu ja pelikentät, n= Lukio, n= Ulkoilualueet ja puistot, n=0 Palotarkastus, n= Sairaankuljetus ja ensihoito, n= Ilman laatu, n= Lasten päivähoito, n= Torit ja torikauppa, n= Yleinen järjestys ja turvallisuus, n= Liikenneturvallisuus, autoliikenne, n=0 Aikuisten ammatillinen koulutus, n= Lasten leikkipaikat, n= Museot, n= Liikenneolot, autoliikenne, n= Julkinen liikenne, n= Luonnon suojelu, n= Peruskoulu, n=0 Nuorten ammatillinen koulutus, n= Uimahallit, n=00 Sisäliikuntatilat, n= Liikenneolot, kevyt liikenne, n= Uimarannat ja maauimalat, n=0 Nuorten harrastustoiminta, n= Puistojen ja viheralueiden hoito, n=0 Sairaalapalvelut, n= Perheneuvola, n= Vesistöjen puhtaus, n=0 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus, n= Tiedottaminen kunnan palveluista, n= Melun torjunta, n= Vuokra asunnon saanti, n= Pientalotontin saanti, n= Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä, n= Liikkumisen esteettömyys, n=0 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu, n= Liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, n= Rakennetun ympäristön valvonta, n= Tiedottaminen liikuntapalveluista, n= Ympäristön siisteys, n= Sosiaalityö, n=0 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa, n= Kuluttajaneuvonta, n=0 Vammaispalvelut, n= Katujen ja teiden hoito, n=0 Yritystoiminnan edistäminen, n= Toimeentulotuki, n= Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut, n= Vanhusten asumis ja laitospalvelut, n= Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto, n=0 Kunnan hammaslääkäripalvelut, n= Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta, n= Kunnan talousasioiden hoito, n= Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet, n= Vanhusten kotihoito, n=0,,,,0,,,,,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,0,0,,,,, ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

6 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Yleinen järjestys ja turvallisuus Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka.,0 0 VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

7 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka.,0 Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka. 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka.,0 Turku 0, ka.,0 Vantaa 0, ka.,0 Mikkeli 0, ka.,0 VERTAILUKUNNAT, ka.,0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

8 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka.,0 Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

9 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

10 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka.,0 Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

11 0 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

12 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka.,0 Turku 0, ka.,0 Vantaa 0, ka.,0 0 Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

13 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio 0. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

14 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka. Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

15 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka., 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

16 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sairaalapalvelut Sairaanhoitoa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvänä². Kuvio. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

17 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sairaankuljetus ja ensihoito Sairaankuljetus ja ensihoito piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin sairaankuljetus ja ensihoito on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

18 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Äitiys ja lastenneuvola Äitiys ja lastenneuvolaa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin äitiys ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka.,0 Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka.,0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka.,0 Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka.,0 VERTAILUKUNNAT, ka.,0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

19 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Vanhusten kotihoitoa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) on hoidettu Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka.,0 0 0 Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

20 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan hammaslääkäripalvelut Kunnan hammaslääkäripalveluja piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

21 0 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

22 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut Vanhusten asumis ja laitospalveluja piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

23 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vammaispalvelut Vammaispalveluja piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio 0. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka.,0 Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka.,0 Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka.,0 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

24 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Toimeentulotuki Toimeentulotukea piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 0 Mikkeli 0, ka., 0 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

25 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Perheneuvola Perheneuvolaa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

26 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sosiaalityö Sosiaalityötä piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka.,0 0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

27 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Peruskoulu Peruskoulua piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka.,0 0 Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka.,0 Vertailukunnat Oulu 0, ka.,0 Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka.,0 VERTAILUKUNNAT, ka.,0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

28 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Lukio Lukiota piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka.,0 Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka.,0 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka.,0 Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka.,0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

29 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Aikuisten ammatillinen koulutus Aikuisten ammatillinen koulutusta piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., 0 0 Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka.,0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

30 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Nuorten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutusta piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 0 Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka. Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

31 0 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kansalais ja työväenopistot Kansalaisopistoja piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin kansalais ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka.,0 Helsinki 0, ka., 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka.,0 Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka.,0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

32 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kirjastopalvelut Kirjastopalveluja piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

33 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Nuorten harrastustoiminta Nuorten harrastustoimintaa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna². Kuvio 0. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

34 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Museot Museoita piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka. Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka.,0 Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

35 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Torit ja torikauppa Toreja ja torikauppaa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka.,0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka.,0 0 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

36 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taide Kulttuuripalveluja piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taide on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka.,0 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka.,0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

37 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Urheilu ja pelikentät Urheilu ja pelikentiä piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin urheilu ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka.,0 Nastola, ka.,0 Uusi Lahti¹, ka.,0 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka.,0 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka.,0 Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

38 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

39 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Uimahallit Uimahalleja piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka. Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

40 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Uimarannat ja maauimalat Uimarantoja ja maauimaloita piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

41 0 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kuntoradat ja ulkoilureitit Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka.,0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka.,0 Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka.,0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

42 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Ulkoilualueet ja puistot Ulkoilualueita ja puistoja piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka.,0 Nastola, ka.,0 Uusi Lahti¹, ka.,0 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka.,0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

43 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Tiedottaminen liikuntapalveluista Tiedottamista liikuntapalveluista piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio 0. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka. 0 Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka.,0 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

44 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Lasten leikkipaikat Lasten leikkipaikkoja piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka., 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

45 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Katujen ja teiden hoito Katujen ja teiden hoitoa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka.,0 Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka.,0 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka.,0 Espoo 0, ka.,0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka.,0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

46 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Jätehuolto Jätehuoltoa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka.,0 Nastola, ka.,0 Uusi Lahti¹, ka.,0 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

47 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kierrätystoimintaa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka.,0 Nastola, ka.,0 0 Uusi Lahti¹, ka.,0 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

48 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Puistojen ja viheralueiden hoito Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin 0 % hyvänä². Kuvio. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

49 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Juomaveden laatu Juomaveden laatua piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

50 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Liikenneoloja jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 Nastola, ka., 0 0 Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

51 0 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneolot autoilijan kannalta Liikenneoloja autoilijan kannalta piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

52 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Julkinen liikenne Julkista liikennettä piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka.,0 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

53 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikkumisen esteettömyys Liikkumisen esteettömyyttä piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio 0. Miten hyvin liikkumisen esteettömyys on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka.,0 Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka.,0 Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

54 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka.,0 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

55 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

56 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Luonnon suojelu Luonnon suojelua piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

57 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Ilman laatu Ilman laatua piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvänä². Kuvio. Miten hyvin ilman laatu on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka.,0 Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka., 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

58 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vesistöjen puhtaus Vesistöjen puhtautta piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvänä². Kuvio. Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka.,0 Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka.,0 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka.,0 0 Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

59 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Melun torjunta Melun torjuntaa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin melun torjunta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., 0 Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., 0 Helsinki 0, ka.,0 0 Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., Mikkeli 0, ka., 0 VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

60 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Ympäristön siisteys Ympäristön siisteyttä piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin ympäristön siisteys on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., 0 Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

61 0 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Luonto ja retkeilyreitit Luonto ja retkeilyreittejä piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin 0 % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin luonto ja retkeilyreitit on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka.,0 0 Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., Lahti 0, ka., Nastola 0, ka.,0 0 Espoo 0, ka.,0 Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

62 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Rakennetun ympäristön valvonta Rakennetun ympäristön valvontaa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön valvonta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., 0 Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka.,0 Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka., Turku 0, ka., Vantaa 0, ka., 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., 0 ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

63 Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa Tyytyväisyys asuinkuntaan: Pelastustoiminta Pelastustoimintaa piti 'uuden Lahden'¹ vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna². Kuvio 0. Miten hyvin pelastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa? Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Lahti, ka., Nastola, ka., Uusi Lahti¹, ka., 0-0 Lahti 0, ka., Nastola 0, ka., Espoo 0, ka., Helsinki 0, ka., Vertailukunnat Oulu 0, ka.,0 Turku 0, ka.,0 Vantaa 0, ka.,0 0 0 Mikkeli 0, ka., VERTAILUKUNNAT, ka., ¹ " Uuden Lahden" tulos on laskettu painottamalla kuntien tuloksia asukasmäärillä ² %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Keskiarvoissa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Uutta ARTTU2-ohjelmasta

Uutta ARTTU2-ohjelmasta Uutta ARTTU2-ohjelmasta ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 13/2017 Tutkimusohjelma Forskningsprogrammet Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille? Kuntalaisten mielipiteet kunnallisista

Lisätiedot