Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunki ja kuntapalvelut 2016"

Transkriptio

1 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY

2 SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan toiminnasta Asuminen Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin 0 Terveydenhoito Kulttuuri ja liikuntapalvelujen käyttö 0 Kulttuuri ja liikuntapalvelujen tarjonta Tyytyväisyys kunnan Internet palveluihin Ongelmat arkielämässä selviytymisessä Turvallisuuden kokeminen Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta 0 Muuttoaikeet 0 Liite: Tutkimuslomake

3 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 TIIVISTELMÄ Kaupunki ja kuntapalvelututkimus toteutettiin nyt yhdeksännen kerran vuoden jälkeen ja tutkimus täyttää siten vuotta Tiedonkeruu tehtiin kirjekyselynä kunnassa touko kesäkuussa 0 Otoksen koko oli 00 henkilöä ja kyselyyn saatiin 0 vastausta Vastausaktiivisuus oli, % Niiden kuntien osalta, jotka ovat olleet mukana tutkimuksissa aikaisemmin, voidaan seurata mielipiteiden ja tyytyväisyyden kehittymistä Aikavertailuissa täytyy ottaa huomioon mahdolliset kuntaliitokset tutkimusten välillä Tyytyväisyys palveluihin ja kunnan toimintaan Tulosten mukaan asukkaat ovat yleensä tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, juomaveden laatuun sekä asuinalueen turvallisuuteen Vähiten tyytyväisiä kuntalaiset ovat vaikuttamismahdollisuuksiin, luottamushenkilöiden toimintaan sekä vanhusten asumis ja laitospalveluihin Tyytyväisyys kunnan palveluihin on ollut KAPA tutkimuksessa alhaisimmillaan huippusuhdanteessa vuonna, josta se nousi merkittävästi vuoden tutkimuksessa, jolloin oli taloudellinen lama Kuntapalveluja siis arvostetaan niitä arvioidaan myönteisesti, kun taloudessa menee hyvin ja niiltä vaaditaan enemmän noususuhdanteessa Vuoteen 0 verrattuna yleinen tyytyväisyys on kasvanut useimmissa tutkimuksessa mukana olleista kaupungeista, eniten Turussa, Espoossa, Helsingissä ja Forssassa Se on laskenut Kokkolassa ja Oulussa Vaikka yleinen tyytyväisyys on yleensä kehittynyt vakaasti, on kuntien välillä tässä eroja ja yksittäisissä asioissa on tapahtunut suuriakin muutoksia Esimerkiksi tyytyväisyys terveyskeskuksen lääkäripalveluihin on noussut selvästi Espoossa (indeksin arvo ollen,, +0, vuodesta 0) ja Forssassa (ollen,, +0,) Sen sijaan Kokkolassa tyytyväisyys terveyskeskuksen lääkäripalveluihin on laskenut, vaikka se on edelleen melko hyvällä tasolla (,) Oululaiset (,) ja Lahdessa asuvat (,) ovat suhteellisen tyytymättömiä terveyskeskuksen lääkäripalveluihin Vuoteen 0 verrattuna tyytyväisyys on lisääntynyt useassa mukana olleessa kunnassa erityisesti hammaslääkäripalveluihin (ollen,0, +0,), kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoihin (ollen,0, +0,) ja perheneuvoloihin (ollen,, +0,) Kasvua on myös monilla muilla osa alueilla, mutta vähemmän Tasaisesti kasvaneita ovat sairaalapalvelut ja terveyspalvelut yleensäkin sekä lasten päivähoito Tyytyväisyys kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin on lisääntynyt melko paljon (ollen,, +0,), mutta parantamisen varaa on Arviot kunnan talousasioiden hoidosta ovat joissakin kunnissa parantuneet, kuten Helsingissä (,, +0,) ja Vantaalla (,, +0,), mutta yleinen keskiarvo on

4 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 laskenut aavistuksen (,, 0,0) Kuntalaiset olivat aikaisempaa tyytymättömämpiä yritystoiminnan edistämiseen (ollen,, 0,0), nuorten ammatilliseen koulutukseen (,0, 0,0), uimahalleihin (,, 0,0), sekä asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sijoitteluun (,, 0,0), mutta kaikilta muilta osin tyytyväisyys on pysynyt samana tai kasvanut Palvelutyytyväisyyttä koskevan kysymysten perusteella on muodostettu laaja asuinkuntaindeksi Sen mukaan tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ollaan Espoossa (indeksin arvo,), Forssassa (,) ja Helsingissä (,) Tyytyväisyydessä kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluihin on edelleen suuria eroja, mutta useimmissa kunnissa tyytyväisyys on kuitenkin lisääntynyt aikaisemmasta tutkimuskerrasta Tähän vaikuttaa osaltaan jatkuvasti muuttuva tilanne lääkäreiden määrässä ja saatavuudessa Peruskoulua piti hyvin hoidettuna vastaajista % ja vain % huonosti hoidettuna Vuonna 0 samat luvut olivat % ja % eli peruskoulua hyvänä pitävien määrä on laskenut Lukion vastaavat prosenttiluvut olivat ja vuonna 0, jossa myös oli hieman laskua vuoteen 0 ( % piti hyvänä) Noin joka toinen vastaaja oli tyytymätön katujen ja teiden hoitoon On kuitenkin huomattava, että tässä arvioitiin myös valtion hoitamia teitä ja yksityisteitä Asuminen Pientalotontin saanti on useissa kunnissa tulosten perusteella helpottunut, vuokra asunnon saanti keskimäärin jonkin verran myös, mutta se on joissakin kunnissa myös vaikeutunut hieman Asumisessa eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa edelleen asunalueen katujen hoito, 0 % vastaajista oli siihen erittäin tai melko tyytymättömiä, mutta tyytymättömyys on vähentynyt 0 prosenttiyksikköä vuodesta 0 Muita yleisiä tyytymättömyyden kohteita olivat työmatka ja asumisen kustannukset Sen sijaan vastaajat olivat hyvin usein tyytyväisiä itse asuntoon ja alueen rauhallisuuteen sekä puistoihin ja viheralueisiin Tiedottaminen Kunnan palveluista tiedottamista pidetään parhaiten hoidettuna Loviisassa, Lahdessa ja Espoossa, mutta ero seuraavana tuleviin on hyvin pieni Vuodesta 0 tyytyväisyys oli kasvanut eniten Lahdessa Liikuntapalveluista tiedotetaan tulosten perusteella parhaiten Espoossa, Turussa ja Forssassa Tiedottamista tarkasteltiin verkkopalvelujen osalta Tyytyväisyys siihen on useissa kunnissa laskenut etenkin tietojen löydettävyyden, käytön helppouden osalta ja palautteen antamisen osalta, mutta se on edelleen yleensä melko korkealla tasolla, suurin osa kuntalaisista on tyytyväisiä Esimerkiksi käytön helppouteen oli tyytyväisiä % vastaajista ja tyytymättömiä %

5 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä Vastaajilta kysyttiin onko heillä tai perheenjäsenillä ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväistä arkielämästä selviytymistä Yleisimpiä ongelmia olivat taloudelliset ongelmat, liian suuri työn määrä, työttömyys ja elämää vaikeuttava sairaus, näistä oli kärsinyt yli % vastanneista talouksista Vuonna 0 tehtyyn tutkimukseen verrattuna koetut ongelmat ovat yleensä vähentyneet, eniten on vähentynyt liian suuri työn määrä ja asumiseen liittyvät ongelmat Ainoa ongelma, joka on yleistynyt, on elämää vaikeuttava sairaus Turvallisuus Koettu turvallisuus tai pelko rikoksen uhriksi joutumisesta ovat yleensä samalla tasolla kuin vuonna 0 vaikka yksittäisissä kunnissa onkin melko suuria muutoksia Esimerkiksi Espoon keskustassa liikkuminen koetaan nyt turvallisemmaksi kuin vuonna 0 Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat jopa yksittäiset uutisoidut tapaukset kunnassa Muuttoaikeet Muuttoaikeet ovat vähentyneet vuodesta 0 sekä asuinkunnan sisällä että asuinkunnasta pois, nyt muuttoaikeita oli prosentilla vastanneista, kun heitä oli aikaisemmin 0 prosenttia Eniten ovat vähentyneet muuttoaikeet lähikuntaan tai kaupunkiin Kulttuuri ja liikuntapalvelut Kulttuuripalvelujen käyttäjiä oli eniten Helsingissä ja Turussa Kulttuuripalvelujen tarjontaa pidettiin liian vähäisenä useimmin Vantaalla, Loviisassa ja Tuusulassa Liikuntapalvelujen määrää pidetään yleensä varsin sopivana, mutta nuorisotiloja halutaan usein lisää

6 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 JOHDANTO KAPA tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palvelujen kehittämistä Tutkimuksen ensimmäiset raportit vuosina ja julkaistiin Kaupunkiliiton julkaisusarjassa Nyt tutkimuksen tekeminen on siirtynyt FCG:lle KAPA tutkimus on osa järjestelmää, jossa kerran valtuustokaudessa tehdään laaja KAPA tutkimus ja valtuustokauden aikana suppeampi palvelujen laatuun keskittyvä Kuntapalvelut tutkimus Molempien tutkimusten palvelujen laatua mittaava osio on sama, joten tuloksista syntyy aikasarja Kaikkiaan vertailukelpoisia tuloksia on yli 0 kunnasta vuosilta 00 0 Tämänkertaisen tutkimuksen asetelma noudattaa tärkeimmiltä osiltaan edellisiä ja tulokset ovat suurimmalta osalta vertailukelpoisia aikaisempiin tuloksiin Pääpaino tutkimuksessa on asukkaiden kuntapalveluja koskevien mielipiteiden selvittämisessä, jonka lisäksi käsitellään mm turvallisuutta ja asumista Vastaajat valittiin satunnaisesti vuotiaista kuntalaisista Kysely postitettiin vastaajille huhti toukokuussa 0 Vastaajille lähetettiin kaksi aktivointikirjettä, joista molemmissa oli mukana myös lomake Otoksen koko oli yhteensä 00 henkilöä ja kyselyyn saatiin 0 vastausta Vastausaktiivisuus oli, % Otos Vastaus Vastaus% Espoo 000 0,0 % Forssa 00, % Helsinki 000 0,0 % Kokkola 00 0, % Loviisa 00, % Oulu 000, % Turku 000 0,0 % Vantaa 000 0, % Tuusula 000, % Kaikki 00 0, % Taulukko Otokset ja vastaukset Raportissa on esitetty vertailutietona myös Lahden tulokset vuodelta 0, siellä tutkimus tehtiin kuntaliitoksen aikataulusta johtuen puoli vuotta aikaisemmin kuin muissa kunnissa Raportin laadinnasta FCG:ssä ovat vastanneet tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Outi Moilala

7 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastanneista 0 % oli miehiä ja 0 % naisia Perhetilanteen osalta vastaajista % edusti kahden tai useamman hengen talouksia, joissa ei ole alaikäisiä lapsia Kahden huoltajan lapsiperheitä oli %, yhden huoltajan lapsiperheitä % ja yksin asuvia % Perus, keski tai kansakoulun käyneitä oli %, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita % ja korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita % vastanneista Työpaikan sijainti oli prosentilla vastaajista asuinkunta Vastauskato oli suurin alle vuotiassa miehissä ja toisaalta yli vuotiaat naiset ovat selvästi yliedustettuina Kato on eri tutkimusvuosina ja eri kunnissa samankaltainen, joten tulokset ovat ajallisesti ja kuntien välillä vertailukelpoisia Sukupuoli Perhetyyppi Koulutus Ammattiasema Työpaikan sijainti Ikäluokka Mies 0 % Nainen 0 % Kahden huoltajan lapsiperhe % Yhden huoltajan lapsiperhe % Kahden tai useamman hengen talous, ei alaikäisiä lapsia % Yksin asuva % Perus, keski tai kansakoulu % Ylioppilas tai ammatillinen koulutus % Korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu % Työntekijä % Toimihenkilö tai virkamies % Yrittäjä % Opiskelija, koululainen % Kotona oleva % Eläkeläinen % Työtön % Muu % Asuinkunta % Muu kunta % % % 0 % 0 % % % Taulukko Vastaajien taustatiedot

8 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan: Suppea asuinkuntaindeksi Vastaajien mielipiteitä asuinkuntaan ja sen antamiin palveluihin kysyttiin osaisella kysymyssarjalla Kysymys oli aseteltu samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla: "Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat" Kysymysryhmässä asiaa on pysynyt lomakkeella samanlaisina vuodesta saakka Tässä suppeassa indeksissä ovat mukana: Yleinen järjestys ja turvallisuus Liikenneolot jalankulkijan kannalta* Kuluttajaneuvonta Liikenneolot autoilijan kannalta Sairaalapalvelut Julkinen liikenne Nuorten ammatillinen koulutus Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu Kansalais ja työväenopistot Pientalotontin saanti Nuorten harrastustoiminta Vuokra asunnon saanti Katujen ja teiden hoito *aikaisemmin 'Liikenneolot kevyen liikenteen kannalta' Tyytyväisyys indeksissä mukana oleviin palveluihin oli alhaisimmillaan huippusuhdanteessa ja korkealla lamavuonna, jonka tasolle taas palattiin yleensä vasta vuonna 00 Kuvio Suppean asuinkuntaindeksin kehitys KAPA tutkimuksissa =erittäin huonosti, =erittäin hyvin asteikko katkaistu,,,,,,,, / Espoo,,0,,,,,,, Forssa,,,,0,,, Helsinki,,,,,,,,, Kokkola,,,,,,, Loviisa, Oulu,,,,,, Turku,,,, Tuusula,0 Vantaa, Turku Espoo Helsinki Forssa Vantaa Oulu Kokkola Tuusula Loviisa

9 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä kysymyssarjan asioista, jotka on esitetty vuodesta 00 lähtien, näitä asioita on Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset Indeksin arvo on skaalattu asteikolle, jossa arvo kuvaa kaikkein kielteisintä suhtautumista, arvo neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista Indeksiä laskettaessa asioita on painotettu seuraavasti: Sairaalapalvelut, painoarvo Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Hammaslääkäripalvelut, Peruskoulu, Lasten päivähoito, Kaikki muut, painoarvo Laajan asuinkuntaindeksin perusteella kunnan palveluihin ja toimintaan ollaan tyytyväisimpiä Espoossa, Helsingissä ja Forssassa Muutokset laajassa asuinkuntaindeksissä ovat tällä kerralla melko suuria, eniten tyytyväisyys on kasvanut vuodesta 0 Espoossa ja Helsingissä Kuvio Laaja asuinkuntaindeksi, palvelua Muutos Espoo,,,,, 0, Forssa,,,,, 0, Helsinki,,0,,, 0, Kokkola,,0,, 0,0 Lahti¹,,, 0, Loviisa,0 Oulu,,,,, 0,0 Turku,0,,, 0, Tuusula, Vantaa,,, 0, KAIKKI, ka,,,,,0 0, Taulukko Laajan asuinkuntaindeksin kehitys 0 tulos,,,,,,0,,,,,0 ¹Lahdessa viimeisin kysely tehtiin loka marraskuussa 0

10 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Parhaat ja huonoimmat asiat Kuviossa on esitetty kuntien tulosten keskiarvot kysymysryhmän asioista suuruusjärjestyksessä Keskiarvossa eivät ole mukana 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet Tyytyväisimpiä ollaan kirjastoon, juomaveteen ja pelastustoimintaan Eniten tyytymättömyyttä on vanhusten kotihoitoon sekä asumis ja laitospalveluihin ja kuntalaisten mahdollisuuteen vaikuttaa Palveluiden järjestyksessä on tapahtunut vain vähän muutoksia vuodesta 0 Kuvio Kantaa ottaneiden vastaajien arvioiden keskiarvot (EOS suljettu pois) Keskiarvo on kunnittaisten tulosten keskiarvo (kaikilla kunnilla on sama painoarvo) Kirjastopalvelut, n= Juomaveden laatu, n= Pelastustoiminta, n= Äitiys ja lastenneuvola, n= Lukio, n= Kansalais ja työväenopistot, n= Peruskoulu, n=0 Jätehuolto, n= Kuntoradat ja ulkoilureitit, n=0 Urheilu ja pelikentät, n=0 Lasten päivähoito, n=0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, n= Sairaankuljetus ja ensihoito, n= Ulkoilualueet ja puistot, n=0 Taideoppilaitokset (mm musiikki ja tanssiopistot), n= Museot ja taidenäyttelyt, n= Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot, n=0 Luonto ja retkeilyreitit, n=0 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta, n= Lasten leikkipaikat, n= Puistojen ja viheralueiden hoito, n= Konsertit ja musiikkiesitykset, n=0 Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide, n=0 Liikenneolot jalankulkijan kannalta, n=00 Liikenneolot autoilijan kannalta, n= Sisäliikuntatilat, n=0 Ilman laatu, n= Nuorten ammatillinen koulutus, n= Uimahallit, n= Perheneuvola, n= Sairaalapalvelut, n= Luonnon suojelu, n= Nuorten harrastustoiminta, n= Aikuisten ammatillinen koulutus, n=0 Uimarannat ja maauimalat, n=0 Liikenneolot pyöräilijän kannalta, n=0 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus, n= Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta, n= Torit ja torikauppa, n= Ympäristön siisteys, n= Melun torjunta, n= Tiedottaminen liikuntapalveluista, n= Vesistöjen puhtaus, n= Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta, n= Tiedottaminen kunnan palveluista, n= Rakennetun ympäristön valvonta, n= Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä, n=0 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut, n= Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu, n=0 Liikkumisen esteettömyys, n= Pientalotontin saanti, n= Julkinen liikenne, n= Sosiaalityö, n= Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa, n= Yritystoiminnan edistäminen, n= Kuluttajaneuvonta, n= Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto, n= Kunnan hammaslääkäripalvelut, n= Katujen ja teiden hoito, n=0 Vammaispalvelut, n= Toimeentulotuki, n= Kunnan talousasioiden hoito, n= Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta, n= Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet, n= Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut, n= Vanhusten kotihoito, n= =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,0,,0,,0,,0,,0,0,,,,0,0,0,0,0,0,0,00,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,,,,,0,,,,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,0

11 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Yleinen järjestys ja turvallisuus Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Espoossa, Loviisassa ja Tuusulassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Helsingissä Kuvio Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=,0 0 Forssa,0,0 0, Helsinki, n=0, ka=,0 0 Helsinki,,0 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=,0 Loviisa,0 Oulu, n=, ka=, Oulu,0, 0,0 Turku, n=, ka=,0 Turku,,0 0, Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,,0 0, Vantaa, n=00, ka=, Vantaa,0, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa 0

12 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Oulussa, Espoossa ja Kokkolassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Helsingissä Kuvio Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=0, ka=, 0 Espoo,,0 0, Forssa, n=, ka=, 0 Forssa,0, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0,0 Kokkola, n=, ka=,0 Kokkola,,0 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 Oulu,, 0, Turku, n=, ka=,0 0 Turku,0,0 0,0 Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=00, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

13 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Helsingissä ja Loviisassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=0, ka=, 0 Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,,0 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,0, 0, Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa,0 Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=0, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,0, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

14 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Forssassa ja Kokkolassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, 0 Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

15 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kaupungin palveluista piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Loviisassa, Lahdessa ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Lahdessa Kuvio Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,,0 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0, Turku, n=, ka=, 0 Turku,, 0,0 Tuusula, n=0, ka=, Tuusula,, 0,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

16 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kaupungin virastojen asiakaspalvelua yleensä piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Loviisassa, Forssassa ja Kokkolassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Lahdessa Kuvio Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=0, ka=, 0 Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, 0 Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki,,0 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,0,0 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,,0 0, Turku, n=, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

17 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Lahdessa, Forssassa ja Helsingissä Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio 0 Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,0, 0,0 Forssa, n=, ka=,0 Forssa,,0 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0,0 Kokkola, n=, ka=,0 Kokkola,,0 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,0,0 0,00 Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 0 Oulu,0, 0, Turku, n=, ka=,0 Turku,0,0 0,0 Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,,0 0, Vantaa, n=0, ka=,0 Vantaa,0,0 0,0 Keskiarvo, n=, ka=,0 Keskiarvo,0, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

18 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Loviisassa ja Kokkolassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Espoossa Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=0, ka=, 0 Espoo,0, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,00, 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,0, 0, Tuusula, n=0, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=00, ka=, 0 Keskiarvo,, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

19 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Loviisassa, Forssassa ja Kokkolassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Helsingissä Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka= Espoo,,00 0, Forssa, n=, ka=, 0 Forssa,0, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa,0 Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0, Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=00, ka=,0 Vantaa,,0 0, Keskiarvo, n=, ka=,0 Keskiarvo,,0 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

20 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sairaalapalvelut Sairaalapalveluja piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Lahdessa Kuvio Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=,0 Forssa,,0 0, Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,0, 0, Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=0, ka=, 0 Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

21 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sairaankuljetus ja ensihoito Sairaankuljetusta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin 0 % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Loviisassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Tuusulassa Kuvio Miten hyvin sairaankuljetus ja ensihoito on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=,0 Espoo,,0 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=,0 Helsinki,0,0 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,0, 0,0 Lahti², n=0, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=,0 Turku,,0 0, Tuusula, n=, ka=, 0 0 Tuusula,, 0, Vantaa, n=00, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,,0 0, (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa 0

22 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Äitiys ja lastenneuvola Äitiys ja lastenneuvolaa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Kuvio Miten hyvin äitiys ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=0, ka=, Espoo,0, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,0, 0, Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki,, 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=,0 Lahti²,,0 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,0, 0, Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,,0 0, Vantaa, n=00, ka=, 0 Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=0, ka=,0 Keskiarvo,0, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

23 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vanhusten kotihoito Vanhusten kotihoitoa piti vastaajista hyvänä keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Loviisassa, Kokkolassa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,,0 0,0 Kokkola, n=, ka=,0 0 Kokkola,,0 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,00,0 0,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,0, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

24 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan hammaslääkäripalvelut Kaupungin hammaslääkäripalvelut piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin 0 % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa, Forssassa ja Kokkolassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Turussa Kuvio Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=,0 Kokkola,0,0 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=,0 Loviisa,0 Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0, Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=0, ka=, Tuusula,0, 0, Vantaa, n=0, ka=,0 Vantaa,,0 0,0 Keskiarvo, n=, ka=,0 0 Keskiarvo,0,0 0, (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

25 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut Vanhusten asumis ja laitospalveluja piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Loviisassa, Kokkolassa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Lahdessa Kuvio Miten hyvin vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,0,0 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=,0 0 Kokkola,,0 0, Lahti², n=0, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka= Tuusula,,00 0, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

26 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vammaispalvelut Vammaispalveluja piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Forssassa ja Oulussa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Kokkolassa Kuvio Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka= Espoo,,00 0,0 Forssa, n=, ka=, 0 Forssa,,0 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=,0 Lahti²,,0 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0,00 Tuusula, n=, ka=, Tuusula,,0 0,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

27 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Toimeentulotuki Toimeentulotukea piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Forssassa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Tuusulassa Kuvio 0 Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,, 0, Forssa, n=0, ka=, 0 Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=,0 Kokkola,,0 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,,0 0, Vantaa, n=00, ka=, 0 Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=0, ka=, Keskiarvo,, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

28 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Perheneuvola Perheneuvolaa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Tuusulassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 Oulu,, 0, Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=0, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

29 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sosiaalityö Sosiaalityötä piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Loviisassa ja Kokkolassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Lahdessa Kuvio Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,0, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0,0 Helsinki, n=0, ka=,0 Helsinki,,0 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,0,0 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa,0 Oulu, n=, ka=, Oulu,,0 0,0 Turku, n=, ka=,0 Turku,,0 0, Tuusula, n=0, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,0, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

30 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Tuusulassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Turussa Kuvio Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=0, ka=,0 Espoo,,0 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa,0 Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,,0 0,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,,00 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

31 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Peruskoulu Peruskoulua piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Forssassa ja Tuusulassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Turussa Kuvio Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,0, 0,0 Forssa, n=0, ka=, Forssa,, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,0, 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,0, 0,0 Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=,0 0 Loviisa,0 Oulu, n=0, ka=, Oulu,0, 0, Turku, n=, ka=,0 0 Turku,,0 0, Tuusula, n=0, ka=, Tuusula,0, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=,0 Keskiarvo,,0 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa 0

32 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Lukio Lukiota piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Loviisassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Turussa Kuvio Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,0, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki,, 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=,0 Lahti²,,0 0,0 Loviisa, n=, ka=, Loviisa,0 Oulu, n=0, ka=, 0 Oulu,0, 0, Turku, n=, ka=, 0 Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,,0 0, Vantaa, n=0, ka=,0 Vantaa,,0 0,0 Keskiarvo, n=, ka=,0 Keskiarvo,0,0 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

33 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Nuorten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutusta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Forssassa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,00, 0,0 Forssa, n=, ka=, 0 Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0,00 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, 0 0 Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=0, ka=, Loviisa, Oulu, n=0, ka=, Oulu,0, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,0, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

34 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Aikuisten ammatillinen koulutus Aikuisten ammatillinen koulutusta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Forssassa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Kokkolassa Kuvio Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=0, ka=, Espoo,0, 0,0 Forssa, n=0, ka=, Forssa,,0 0,0 Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki,,0 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,0,0 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0, Turku, n=, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,,0 0, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,,0 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

35 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kansalais ja työväenopistot Kansalaisopistoja piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Loviisassa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin kansalais ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,0,0 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,,0 0,0 Lahti², n=0, ka=, 0 Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=,0 Loviisa,0 Oulu, n=, ka=,0 0 Oulu,,0 0,0 Turku, n=0, ka=, 0 Turku,0, 0,0 Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,0,0 0,0 Vantaa, n=00, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=,0 Keskiarvo,0,0 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

36 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kirjastopalvelut Kirjastopalveluja piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Helsingissä ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Turussa Kuvio Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, 0 Forssa,, 0, Helsinki, n=00, ka=, Helsinki,, 0,0 Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,0, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,,0 0,0 Keskiarvo, n=0, ka=, 0 Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

37 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Taideoppilaitokset (mm musiikki ja tanssiopistot) Taideoppilaitoksia piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Forssassa ja Oulussa Asia oli lomakkeella ensimmäistä kertaa Kuvio 0 Miten hyvin taideoppilaitokset (mm musiikki ja tanssiopistot) on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=,0 Espoo,0 Forssa, n=, ka=, Forssa, Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola, Lahti² 0 Lahti² Loviisa, n=0, ka=, Loviisa, Oulu, n=0, ka=,0 Oulu,0 Turku, n=, ka=, Turku, Tuusula, n=, ka=, Tuusula, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa, Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,00 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

38 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Nuorten harrastustoiminta Nuorten harrastustoimintaa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Oulussa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Tuusulassa Kuvio Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki,0, 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,0, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,,0 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

39 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Museot ja taidenäyttelyt Museoita piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Turussa ja Espoossa Asia oli lomakkeella ensimmäistä kertaa Kuvio Miten hyvin museot ja taidenäyttelyt on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=,0 Espoo,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola, Lahti² 0 Lahti² Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 Oulu, Turku, n=, ka=, Turku, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa, Keskiarvo, n=0, ka=, Keskiarvo, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

40 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide Teatteria, tanssia ja muuta esittävää taidetta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Turussa ja Kokkolassa Asia oli lomakkeella ensimmäistä kertaa Kuvio Miten hyvin teatteri, tanssi ja muu esittävä taide on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo, Forssa, n=, ka=,0 Forssa,0 Helsinki, n=00, ka=, 0 Helsinki, Kokkola, n=, ka=,0 Kokkola,0 Lahti² 0 Lahti² Loviisa, n=0, ka=, Loviisa, Oulu, n=0, ka=,0 0 Oulu,0 Turku, n=, ka=, 0 Turku,0 Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

41 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Konsertit ja musiikkiesitykset Konsertteja ja musiikkiesityksiä piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Kokkolassa ja Turussa Asia oli lomakkeella ensimmäistä kertaa Kuvio Miten hyvin konsertit ja musiikkiesitykset on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo, Forssa, n=, ka=, Forssa, Helsinki, n=00, ka=, Helsinki, Kokkola, n=, ka=, Kokkola, Lahti² 0 Lahti² Loviisa, n=0, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=,0 Oulu,0 Turku, n=, ka=, Turku, Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa 0

42 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Urheilu ja pelikentät Urheilu ja pelikenttiä piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin 0 % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Helsingissä ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin urheilu ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,0, 0,0 Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=,0 Lahti²,,0 0,0 Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 Oulu,, 0,00 Turku, n=, ka=,0 Turku,0,0 0,0 Tuusula, n=, ka= Tuusula,,00 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,,0 0,0 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

43 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Oulussa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka= Forssa,,00 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,,0 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,0,0 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

44 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Uimahallit Uimahalleja piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Espoossa Kuvio Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=0, ka=, Espoo,,0 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,,0 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=0, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,00,0 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,0, 0,0 Tuusula, n=, ka=, Tuusula,0, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=0, ka=, Keskiarvo,0, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

45 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Uimarannat ja maauimalat Uimarantoja ja maauimaloita piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin 0 % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Helsingissä ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Vantaalla Kuvio Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, 0 Forssa,,0 0, Helsinki, n=0, ka=,0 0 Helsinki,,0 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,0, 0, Turku, n=0, ka=, Turku,0, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=00, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,, 0,0 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

46 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kuntoradat ja ulkoilureitit Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Lahdessa, Espoossa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,0, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki,, 0,0 Kokkola, n=, ka=,0 Kokkola,0,0 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=,0 Oulu,0,0 0,00 Turku, n=, ka=, Turku,,0 0,0 Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula,, 0,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,00,0 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

47 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Ulkoilualueet ja puistot Ulkoilualueita ja puistoja piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Helsingissä ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio 0 Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,0, 0,0 Kokkola, n=, ka=,0 Kokkola,,0 0,0 Lahti², n=, ka=,0 Lahti²,,0 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,,0 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula,,0 0,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

48 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Tiedottaminen liikuntapalveluista Tiedottamista liikuntapalveluista piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin 0 % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Espoossa, Turussa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,0, 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,,0 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,0, 0,0 Tuusula, n=, ka= 0 Tuusula,,00 0, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,0, 0, Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,, 0,0 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

49 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Lasten leikkipaikat Lasten leikkipaikkoja piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Tuusulassa ja Loviisassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=,0 Espoo,,0 0,0 Forssa, n=, ka=, 0 Forssa,0, 0, Helsinki, n=0, ka=,0 Helsinki,,0 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,,0 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa,0 Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,0, 0, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,0, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,0, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

50 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Torit ja torikauppa Toreja ja torikauppaa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Lahdessa ja Loviisassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,0, 0,0 Forssa, n=0, ka=, Forssa,,0 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,0, 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,,0 0,0 Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0,0 Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,0, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,,0 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

51 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Katujen ja teiden hoito Katujen ja teiden hoitoa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Espoossa ja Turussa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Helsingissä Kuvio Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,0, 0, Forssa, n=0, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=,0 Lahti²,,0 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa,0 Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, 0 Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=, Tuusula,0, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,00, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa 0

52 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Jätehuolto Jätehuoltoa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Loviisassa, Kokkolassa ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Espoossa Kuvio Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=,0 0 Espoo,,0 0,0 Forssa, n=0, ka=,0 Forssa,00,0 0,0 Helsinki, n=0, ka=,0 0 Helsinki,,0 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,0, 0,0 Lahti², n=, ka=,0 Lahti²,,0 0,0 Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka= Oulu,,00 0,0 Turku, n=0, ka=, Turku,,0 0, Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula,, 0,0 Vantaa, n=0, ka= Vantaa,,00 0,0 Keskiarvo, n=, ka= Keskiarvo,,0 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

53 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kierrätystoimintaa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Loviisassa, Kokkolassa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Helsingissä Kuvio Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=,0 Forssa,,0 0,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=,0 Lahti²,,0 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

54 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Puistojen ja viheralueiden hoito Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti vastaajista hyvänä keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Helsingissä ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=,0 Forssa,,0 0,0 Helsinki, n=0, ka= Helsinki,0,00 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0,00 Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

55 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Juomaveden laatu Juomaveden laatua piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin 0 % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Lahdessa, Helsingissä ja Vantaalla Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Turussa Kuvio Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,, 0,0 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

56 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneolot jalankulkijan kannalta Liikenneoloja jalankulkijan kannalta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Asia oli lomakkeella ensimmäistä kertaa Kuvio Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo, Forssa, n=, ka=, Forssa, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,0 Lahti² 0 Lahti² Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 Oulu, Turku, n=, ka=, Turku, Tuusula, n=, ka=, Tuusula, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

57 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneolot pyöräilijän kannalta Liikenneoloja pyöräilijän kannalta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Oulussa, Kokkolassa ja Forssassa Asia oli lomakkeella ensimmäistä kertaa Kuvio 0 Miten hyvin liikenneolot pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo, Forssa, n=, ka=, 0 Forssa, Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki, Kokkola, n=, ka=, Kokkola, Lahti² 0 Lahti² Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=0, ka=, Oulu, Turku, n=, ka=, 0 Turku, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,0 Vantaa, n=00, ka=, 0 Vantaa, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

58 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneolot autoilijan kannalta Liikenneoloja autoilijan kannalta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin 0 % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa, Oulussa ja Vantaalla Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Tuusulassa Kuvio Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0,0 Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,,0 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,0, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,, 0,0 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

59 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Julkinen liikenne Julkista liikennettä piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin 0 % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Turussa ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Lahdessa Kuvio Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,,0 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,,0 0, Loviisa, n=0, ka=, Loviisa,0 Oulu, n=, ka=,0 0 Oulu,,0 0, Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,,0 0, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,, 0,00 Keskiarvo, n=, ka=,0 0 Keskiarvo,, 0,0 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

60 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikkumisen esteettömyys Liikkumisen esteettömyys piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Lahdessa ja Turussa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Tuusulassa Kuvio Miten hyvin liikkumisen esteettömyys on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,0, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=0, ka=, Oulu,0, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,0, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

61 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla Asia oli lomakkeella ensimmäistä kertaa Kuvio Miten hyvin liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo, Forssa, n=, ka=, Forssa, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola, Lahti² 0 Lahti² Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu, Turku, n=, ka=, 0 Turku, Tuusula, n=, ka=, Tuusula, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa 0

62 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Oulussa, Tuusulassa ja Forssassa Asia oli lomakkeella ensimmäistä kertaa Kuvio Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo, Forssa, n=, ka=, Forssa, Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki, Kokkola, n=, ka=, Kokkola, Lahti² 0 Lahti² Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu, Turku, n=, ka=, 0 Turku, Tuusula, n=, ka=, Tuusula, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

63 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa, Espoossa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=,0 Espoo,,0 0,0 Forssa, n=0, ka=, Forssa,,0 0, Helsinki, n=0, ka=,0 Helsinki,,0 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=0, ka=, Oulu,, 0,00 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,,0 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

64 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Luonnon suojelu Luonnon suojelua piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Lahdessa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=00, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,0,0 0,00 Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa,0 Oulu, n=0, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=0, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=, Tuusula,0, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

65 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Ilman laatu Ilman laatua piti vastaajista hyvänä keskimäärin 0 % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Loviisassa, Lahdessa ja Tuusulassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Helsingissä Kuvio Miten hyvin ilman laatu on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,,0 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 Oulu,, 0, Turku, n=, ka=, 0 Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula,0, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=0, ka=, 0 Keskiarvo,0, 0, (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

66 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vesistöjen puhtaus Vesistöjen puhtautta piti vastaajista hyvänä keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Lahdessa ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Tuusulassa Kuvio Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=00, ka=, Helsinki,0, 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,,0 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,0, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,,0 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

67 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Melun torjunta Melun torjuntaa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Loviisassa ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Tuusulassa Kuvio 0 Miten hyvin melun torjunta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,0, 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,0, 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,,0 0,0 Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,,0 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,0, 0, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

68 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Ympäristön siisteys Ympäristön siisteyttä piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Loviisassa, Forssassa ja Helsingissä Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Helsingissä Kuvio Miten hyvin ympäristön siisteys on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, 0 Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki,,0 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, Lahti²,,0 0, Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=0, ka=, Turku,,0 0, Tuusula, n=, ka=, Tuusula,0, 0,0 Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

69 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Luonto ja retkeilyreitit Luonto ja retkeilyreittejä piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Espoossa, Lahdessa ja Helsingissä Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Forssassa Kuvio Miten hyvin luonto ja retkeilyreitit on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,0, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka=,0 Helsinki,,0 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=,0 0 Lahti²,,0 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0, Turku, n=, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,0, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

70 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Rakennetun ympäristön valvonta Rakennetun ympäristön valvontaa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Helsingissä ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Lahdessa Kuvio Miten hyvin rakennetun ympäristön valvonta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,0, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=0, ka=, 0 Oulu,0, 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula,0, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

71 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Pelastustoiminta Pelastustoimintaa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Loviisassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Espoossa Kuvio Miten hyvin pelastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,0, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,0,0 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=0, ka=, Lahti²,0, 0, Loviisa, n=, ka=,0 Loviisa,0 Oulu, n=, ka=,0 Oulu,0,0 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,0, 0, Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula,,0 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,0, 0,0 Keskiarvo, n=0, ka=, Keskiarvo,0, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa 0

72 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan omien luottamushenkilöiden toimintaa piti vastaajista hyvänä keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Helsingissä ja Tuusulassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Tuusulassa Kuvio Miten hyvin kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=0, ka=, Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, 0 Forssa,, 0,00 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,0, 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0, Turku, n=0, ka=, Turku,,0 0,0 Tuusula, n=, ka=,0 0 Tuusula,,0 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=0, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

73 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan talousasioiden hoito Kaupungin talousasioiden hoitoa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Espoossa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Vantaalla Kuvio Miten hyvin kunnan talousasioiden hoito on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,, 0, Kokkola, n=, ka=, 0 Kokkola,,0 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=,0 Loviisa,0 Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0, Turku, n=, ka=, 0 Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=,0 Tuusula,,0 0, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

74 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Kaupungin yhteistyötä naapurikuntien kanssa piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Loviisassa, Espoossa ja Tuusulassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Lahdessa Kuvio Miten hyvin kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,, 0,00 Forssa, n=, ka=, Forssa,,0 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,00, 0, Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0, Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, 0 Loviisa, Oulu, n=, ka=, 0 Oulu,, 0, Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=0, ka=, Keskiarvo,,0 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

75 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelua piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Helsingissä ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Vantaalla Kuvio Miten hyvin asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, 0 Espoo,, 0,0 Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0,0 Helsinki, n=0, ka=, 0 Helsinki,, 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,, 0,0 Lahti², n=, ka=, 0 Lahti²,, 0,0 Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=0, ka=, Oulu,, 0, Turku, n=, ka=, Turku,, 0,0 Tuusula, n=, ka=, Tuusula,0,0 0, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=, ka=, Keskiarvo,, 0,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

76 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Pientalotontin saanti Pientalotontin saantia piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Loviisassa ja Kokkolassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Tuusulassa Kuvio Miten hyvin pientalotontin saanti on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=, ka=, Espoo,0, 0, Forssa, n=, ka=,0 0 Forssa,0,0 0, Helsinki, n=0, ka=, Helsinki,0,0 0,0 Kokkola, n=, ka=, Kokkola,0, 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=,0 Loviisa,0 Oulu, n=, ka=, Oulu,,0 0,0 Turku, n=, ka=, Turku,, 0, Tuusula, n=, ka=, 0 Tuusula,,,0 Vantaa, n=0, ka=, Vantaa,, 0,0 Keskiarvo, n=0, ka=, Keskiarvo,,0 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

77 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Vuokra asunnon saanti Vuokra asunnon saantia piti vastaajista hyvin hoidettuna keskimäärin % (¹) Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Oulussa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on kasvanut eniten Lahdessa Kuvio 0 Miten hyvin vuokra asunnon saanti on hoidettu asuinkunnassa % vastaajista Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Espoo, n=0, ka=, Espoo,, 0, Forssa, n=, ka=, Forssa,, 0, Helsinki, n=0, ka= Helsinki,,00 0, Kokkola, n=, ka=,0 Kokkola,,0 0, Lahti², n=, ka=, Lahti²,, 0, Loviisa, n=, ka=, Loviisa, Oulu, n=, ka=, Oulu,, 0,0 Turku, n=, ka=,0 Turku,,0 0,0 Tuusula, n=, ka=, Tuusula,, 0, Vantaa, n=0, ka=, 0 Vantaa,, 0, Keskiarvo, n=, ka=, 0 Keskiarvo,, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Tuusulassa edellinen kysely tehtiin vuonna 0 Asteikko =erittäin huonosti, = erittäin hyvin, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita Myös vuoden 0 keskiarvo ilman Loviisaa

78 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten kuukauden aikana Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen Seuraavien sivujen kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden arvioiden keskiarvot Useissa asioissa käyttäjät olivat tyyttyväisempiä, esimerkkeinä lääkäripalveluissa ja kulttuuripalveluissa Sen sijaan mm päivähoidossa ja peruskoulussa merkittävää eroa ei ollut Kuvio Kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden vastaajien arviot palveluista kaikkien vastaajien keskuudessa Tulos näytetään, jos vastaajia on vähintään 0 ryhmässä (käyttäneet/ei käyttäneet) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut(0/0) Sairaalapalvelut(/) Äitiys ja lastenneuvola(/0) Kunnan hammaslääkäripalvelut(/) Toimeentulotuki(/0) Perheneuvola(0/0) Sosiaalityö(/0) Lasten päivähoito(/00) Peruskoulu(/) Lukio(/) Museot ja taidenäyttelyt(/) Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide(0/) Konsertit ja musiikkiesitykset(/0) Kansalais ja työväenopistot(/0) Kirjastopalvelut(/) Taideoppilaitokset(/) Nuorten harrastustoiminta(/) Ulkoilualueet ja puistot(/) Lasten leikkipaikat(/) Liikenneolot pyöräilijän kannalta(/) Julkinen liikenne(/),,,0,,,,, Käyttäneet,0, Ei käyttäneet,0,,,0,0,,0,0,,,,,0,0,0,,,0,,,,,,,0,0,,,,,0,

79 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys Espoon palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten kuukauden aikana Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen Espoossa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, toimeentulotuessa ja kirjastopalveluissa Kuvio Kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Espoossa Tulos näytetään, jos vastaajia on vähintään 0 ryhmässä (käyttäneet/ei käyttäneet) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut(/) Sairaalapalvelut(/) Äitiys ja lastenneuvola(/) Kunnan hammaslääkäripalvelut(/) Toimeentulotuki(/) Perheneuvola(/) Sosiaalityö(/0) Lasten päivähoito(/) Peruskoulu(/) Lukio(0/) Museot ja taidenäyttelyt(/) Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide(0/) Konsertit ja musiikkiesitykset(/) Kansalais ja työväenopistot(/0) Kirjastopalvelut(/) Taideoppilaitokset(/) Nuorten harrastustoiminta(/0) Ulkoilualueet ja puistot(00/) Lasten leikkipaikat(/) Liikenneolot pyöräilijän kannalta(0/) Julkinen liikenne(/),,,,0,,,0, Käyttäneet,,0 Ei käyttäneet,,0,,0,,0,,,,,,,,,0,,,0,,0,,0,,,,,0,0,,,,

80 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys Forssan palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten kuukauden aikana Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen Forssassa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, kansalais ja työväenopistoissa ja kirjastopalveluissa Kuvio Kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Forssassa Tulos näytetään, jos vastaajia on vähintään 0 ryhmässä (käyttäneet/ei käyttäneet) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut(/), Sairaalapalvelut(/) Äitiys ja lastenneuvola(/) Kunnan hammaslääkäripalvelut(/) Toimeentulotuki(0/),,,,0,0,0, Käyttäneet Ei käyttäneet Perheneuvola(/), Sosiaalityö(/), Lasten päivähoito(/0) Peruskoulu(/),,0, Lukio(/0) Museot ja taidenäyttelyt(/) Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide(00/) Konsertit ja musiikkiesitykset(/) Kansalais ja työväenopistot(/0) Kirjastopalvelut(/),,,,0,0,,,,,, Taideoppilaitokset(/) Nuorten harrastustoiminta(/0) Ulkoilualueet ja puistot(/) Lasten leikkipaikat(/0) Liikenneolot pyöräilijän kannalta(/) Julkinen liikenne(/0),0,,,,,,,,,,

81 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys Helsingin palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten kuukauden aikana Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen Helsingissä suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, sosiaalityössä ja perheneuvolassa Kuvio Kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Helsingissä Tulos näytetään, jos vastaajia on vähintään 0 ryhmässä (käyttäneet/ei käyttäneet) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut(/) Sairaalapalvelut(/) Äitiys ja lastenneuvola(0/) Kunnan hammaslääkäripalvelut(/) Toimeentulotuki(/0) Perheneuvola(0/) Sosiaalityö(/) Lasten päivähoito(/) Peruskoulu(/) Lukio(/0) Museot ja taidenäyttelyt(/) Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide(/) Konsertit ja musiikkiesitykset(0/00) Kansalais ja työväenopistot(/0) Kirjastopalvelut(/0) Taideoppilaitokset(/) Nuorten harrastustoiminta(/) Ulkoilualueet ja puistot(/) Lasten leikkipaikat(/) Liikenneolot pyöräilijän kannalta(/) Julkinen liikenne(/0),,,0,0,,,, Käyttäneet,0,0 Ei käyttäneet,0,,,,0,,,,,,0,,,0,,0,,0,,,0,0,,,,,0,0,,,, 0

82 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys Kokkolan palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten kuukauden aikana Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen Kokkolassa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, museoissa ja taidenäyttelyissä ja konserteissa ja musiikkiesityksissä Kuvio Kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Kokkolassa Tulos näytetään, jos vastaajia on vähintään 0 ryhmässä (käyttäneet/ei käyttäneet) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut(/), Sairaalapalvelut(0/) Äitiys ja lastenneuvola(/) Kunnan hammaslääkäripalvelut(0/) Toimeentulotuki(/),,,,,,0, Käyttäneet Ei käyttäneet Perheneuvola(/), Sosiaalityö(0/),0 Lasten päivähoito(/) Peruskoulu(0/),0,, Lukio(/) Museot ja taidenäyttelyt(/) Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide(/) Konsertit ja musiikkiesitykset(/) Kansalais ja työväenopistot(/) Kirjastopalvelut(/) Taideoppilaitokset(/0) Nuorten harrastustoiminta(/) Ulkoilualueet ja puistot(/) Lasten leikkipaikat(/) Liikenneolot pyöräilijän kannalta(/0),,,,,0,0,,,,,,,0,,,0,,,, Julkinen liikenne(/),

83 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys Loviisan palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten kuukauden aikana Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen Loviisassa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden välillä olivat konserteissa ja musiikkiesityksissä, teatterissa, tanssissa ja muusssa esittävässä taiteessa ja hammaslääkäripalveluissa Kuvio Kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Loviisassa Tulos näytetään, jos vastaajia on vähintään 0 ryhmässä (käyttäneet/ei käyttäneet) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut(/) Sairaalapalvelut(/0),,,0 Äitiys ja lastenneuvola(/) Kunnan hammaslääkäripalvelut(/0) Toimeentulotuki(0/),,00,,00 Käyttäneet Ei käyttäneet Perheneuvola(/0), Sosiaalityö(/), Lasten päivähoito(/) Peruskoulu(/),,,0 Lukio(/) Museot ja taidenäyttelyt(/) Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide(/) Konsertit ja musiikkiesitykset(/) Kansalais ja työväenopistot(/0) Kirjastopalvelut(/),,,,0,,,,0,0,, Taideoppilaitokset(0/) Nuorten harrastustoiminta(0/) Ulkoilualueet ja puistot(0/),,,,0, Lasten leikkipaikat(/) Liikenneolot pyöräilijän kannalta(/),,0, Julkinen liikenne(/),

84 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys Oulun palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten kuukauden aikana Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen Oulussa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, konserteissa ja musiikkiesityksissä ja teatterissa, tanssissa ja muusssa esittävässä taiteessa Kuvio Kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Oulussa Tulos näytetään, jos vastaajia on vähintään 0 ryhmässä (käyttäneet/ei käyttäneet) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut(/) Sairaalapalvelut(/0) Äitiys ja lastenneuvola(/0) Kunnan hammaslääkäripalvelut(/) Toimeentulotuki(/0) Perheneuvola(/) Sosiaalityö(/) Lasten päivähoito(0/0) Peruskoulu(/) Lukio(/) Museot ja taidenäyttelyt(0/) Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide(0/) Konsertit ja musiikkiesitykset(/) Kansalais ja työväenopistot(/0) Kirjastopalvelut(/) Taideoppilaitokset(/) Nuorten harrastustoiminta(/) Ulkoilualueet ja puistot(/) Lasten leikkipaikat(/) Liikenneolot pyöräilijän kannalta(00/) Julkinen liikenne(/0),,,,,0,,, Käyttäneet,, Ei käyttäneet,,,,,,,0,,0,,,,,,,,00,,,0,0,,,,,,,,,0,

85 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys Turun palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten kuukauden aikana Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen Turussa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, kirjastopalveluissa ja sairaalapalveluissa Kuvio Kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Turussa Tulos näytetään, jos vastaajia on vähintään 0 ryhmässä (käyttäneet/ei käyttäneet) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut(/) Sairaalapalvelut(0/) Äitiys ja lastenneuvola(/) Kunnan hammaslääkäripalvelut(/) Toimeentulotuki(/),,,,,,,,0,, Käyttäneet Ei käyttäneet Perheneuvola(/) Sosiaalityö(/) Lasten päivähoito(/) Peruskoulu(0/0) Lukio(/) Museot ja taidenäyttelyt(/) Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide(/) Konsertit ja musiikkiesitykset(/) Kansalais ja työväenopistot(0/) Kirjastopalvelut(/0) Taideoppilaitokset(/) Nuorten harrastustoiminta(/) Ulkoilualueet ja puistot(/) Lasten leikkipaikat(/) Liikenneolot pyöräilijän kannalta(/) Julkinen liikenne(/),,0,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,0,0,,0,,0,,0,,,0

86 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys Tuusulan palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten kuukauden aikana Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen Tuusulassa suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, terveyskeskuksen lääkäripalveluissa ja teatterissa, tanssissa ja muusssa esittävässä taiteessa Kuvio Kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Tuusulassa Tulos näytetään, jos vastaajia on vähintään 0 ryhmässä (käyttäneet/ei käyttäneet) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut(/) Sairaalapalvelut(/) Äitiys ja lastenneuvola(/) Kunnan hammaslääkäripalvelut(/) Toimeentulotuki(/) Perheneuvola(/0),,,,0,,,,,, Käyttäneet Ei käyttäneet Sosiaalityö(/) Lasten päivähoito(/) Peruskoulu(/),,,,, Lukio(/) Museot ja taidenäyttelyt(/) Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide(/) Konsertit ja musiikkiesitykset(/0) Kansalais ja työväenopistot(/0) Kirjastopalvelut(/),00,,,,0,,,,0,, Taideoppilaitokset(/) Nuorten harrastustoiminta(/0) Ulkoilualueet ja puistot(/) Lasten leikkipaikat(/) Liikenneolot pyöräilijän kannalta(/0) Julkinen liikenne(/),00,0,,,,,,,,,

87 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys Vantaan palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten kuukauden aikana Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen Vantaalla suurimmat erot palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden välillä olivat hammaslääkäripalveluissa, perheneuvolassa ja museoissa ja taidenäyttelyissä Kuvio 0 Kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden vastaajien arviot palveluista Vantaalla Tulos näytetään, jos vastaajia on vähintään 0 ryhmässä (käyttäneet/ei käyttäneet) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin Terveyskeskuksen lääkäripalvelut(0/0) Sairaalapalvelut(/) Äitiys ja lastenneuvola(/0) Kunnan hammaslääkäripalvelut(/) Toimeentulotuki(/) Perheneuvola(/) Sosiaalityö(/0) Lasten päivähoito(/) Peruskoulu(/0) Lukio(/0) Museot ja taidenäyttelyt(/) Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide(/) Konsertit ja musiikkiesitykset(/) Kansalais ja työväenopistot(0/) Kirjastopalvelut(/) Taideoppilaitokset(/0) Nuorten harrastustoiminta(/) Ulkoilualueet ja puistot(/) Lasten leikkipaikat(/) Liikenneolot pyöräilijän kannalta(/0) Julkinen liikenne(/0),,,,,,,,,,,,0,,,,,,0,,0,,,,0,,,0,,,,0,,,,,,,,0,,, Käyttäneet Ei käyttäneet

88 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Arvio kunnan toiminnasta: kunnan talousasioiden hoito Vastaajille esitettiin viisi omaa asuinkuntaa koskevaa väittämää, joihin pyydettiin ottamaan kantaa Vastaajista keskimäärin 0 % oli sitä miltä, että kunta on hoitanut talousasiansa hyvin Useimmin tätä mieltä oltiin Helsingissä, Espoossa ja Forssassa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Oulussa Kuvio Väittämä: Kunta on hoitanut talousasiansa hyvin Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Samaa mieltä % 0 0 Muutos Helsinki Helsinki % % % Espoo Espoo % % % Forssa Forssa % % Loviisa 0 Loviisa % Tuusula Tuusula % Oulu Oulu % % % Lahti¹ Lahti¹ 0 % % % Vantaa 0 Vantaa % Turku Turku % % Kokkola Kokkola % % Kaikki² 0 Kaikki² % 0 % % Samaa mieltä olevien osuus on noussut edellisestä kerrasta vähintään % yks Samaa mieltä olevien osuus on laskenut edellisestä kerrasta vähintään %yks Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin

89 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Arvio kunnan toiminnasta: kunnan päätöksenteko Vastaajille esitettiin viisi omaa asuinkuntaa koskevaa väittämää, joihin pyydettiin ottamaan kantaa Vastaajista keskimäärin % oli sitä miltä, että kunta tekee yleensä oikeita päätöksiä Useimmin tätä mieltä oltiin Helsingissä, Espoossa ja Tuusulassa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Oulussa Kuvio Väittämä: Kunta tekee yleensä oikeita päätöksiä Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Samaa mieltä % 0 0 Muutos Helsinki Helsinki % % % Espoo Espoo % % % Tuusula Tuusula % Oulu Oulu 0 % % % Vantaa Vantaa % Forssa Forssa % % % Lahti¹ 0 Lahti¹ 0 % % % Loviisa Loviisa % Kokkola Kokkola % % Turku Turku % % Kaikki² Kaikki² % % % Samaa mieltä olevien osuus on noussut edellisestä kerrasta vähintään % yks Samaa mieltä olevien osuus on laskenut edellisestä kerrasta vähintään %yks Lahdessa kysely tehtiin tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin

90 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Arvio kunnan toiminnasta: palvelut suhteessa veroihin Vastaajille esitettiin viisi omaa asuinkuntaa koskevaa väittämää, joihin pyydettiin ottamaan kantaa Vastaajista keskimäärin % oli sitä miltä, että palveluita on veroihin nähden liian vähän Useimmin tätä mieltä oltiin Tuusulassa, Loviisassa ja Kokkolassa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Lahdessa Kuvio Väittämä: Palveluita on veroihin nähden liian vähän Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Samaa mieltä % 0 0 Muutos Tuusula Tuusula % Loviisa Loviisa % Kokkola 0 Kokkola % % Oulu 0 Oulu % % % Lahti¹ 0 Lahti¹ % 0 % % Forssa Forssa % % 0 % Turku 0 Turku 0 % % % Vantaa Vantaa % Espoo Espoo % % Helsinki 0 Helsinki % 0 % Kaikki² Kaikki² % % % Samaa mieltä olevien osuus on noussut edellisestä kerrasta vähintään % yks Samaa mieltä olevien osuus on laskenut edellisestä kerrasta vähintään %yks Lahdessa kysely tehtiin tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin

91 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Arvio kunnan toiminnasta: kunnan asuinalueiden sosiaalista erilaisuutta tulisi vähentää Vastaajille esitettiin viisi omaa asuinkuntaa koskevaa väittämää, joihin pyydettiin ottamaan kantaa Vastaajista keskimäärin % oli sitä miltä, että kunnan asuinalueiden sosiaalista erilaisuutta tulisi vähentää Useimmin tätä mieltä oltiin Helsingissä, Turussa ja Oulussa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Helsingissä Kuvio Väittämä: Kunnan asuinalueiden sosiaalista erilaisuutta tulisi vähentää Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Samaa mieltä % 0 0 Muutos Helsinki Helsinki % % % Turku Turku % % % Oulu Oulu % % Tuusula Tuusula % Vantaa Vantaa % Kokkola Kokkola % % % Lahti¹ Lahti¹ % % % Espoo Espoo % % Loviisa 0 Loviisa 0 % Forssa 0 Forssa % 0 % Kaikki² Kaikki² % % % Samaa mieltä olevien osuus on noussut edellisestä kerrasta vähintään % yks Samaa mieltä olevien osuus on laskenut edellisestä kerrasta vähintään %yks Lahdessa kysely tehtiin tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin 0

92 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Arvio kunnan toiminnasta: mahdollisuus käyttää palveluja Vastaajille esitettiin viisi omaa asuinkuntaa koskevaa väittämää, joihin pyydettiin ottamaan kantaa Vastaajista keskimäärin % oli sitä miltä, että kunnassa on palveluita, joita ei voi käyttää vaikka haluaisikin Useimmin tätä mieltä oltiin Tuusulassa, Loviisassa ja Kokkolassa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Oulussa Kuvio Väittämä: Kunnassa on palveluita, joita ei voi käyttää vaikka haluaisikin Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Samaa mieltä % 0 0 Muutos Tuusula Tuusula % Loviisa 0 Loviisa 0 % Kokkola Kokkola % % Oulu Oulu % % % Vantaa 0 Vantaa % Helsinki Helsinki % % % Turku 0 Turku % 0 % % Espoo 0 Espoo % 0 % Forssa Forssa % % Lahti¹ Lahti¹ % % Kaikki² 0 Kaikki² % % % Samaa mieltä olevien osuus on noussut edellisestä kerrasta vähintään % yks Samaa mieltä olevien osuus on laskenut edellisestä kerrasta vähintään %yks Lahdessa kysely tehtiin tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin

93 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Asunnon koko ja varusteet Asunnon kokoon ja varusteisiin tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Lahdessa, Kokkolassa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Helsingissä Kuvio Tyytyväisyys asunnon kokoon ja varusteisiin Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Lahti¹ Lahti¹,, 0,0 Kokkola Kokkola,,0 0,0 Forssa Forssa,,0 0,0 Tuusula Tuusula, Vantaa Vantaa, Espoo Espoo,, 0, Oulu Oulu,, 0,0 Loviisa Loviisa, Turku Turku,, 0,0 Helsinki 0 Helsinki,0, 0, Kaikki² Kaikki²,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen

94 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Asumisen kustannukset Asumisen kustannuksiin tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa, Kokkolassa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Helsingissä Kuvio Tyytyväisyys asumisen kustannuksiin Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Tuusula Tuusula, Kokkola Kokkola,, 0, Lahti¹ Lahti¹,0, 0, Oulu Oulu,0, 0,0 Forssa 0 Forssa,0, 0, Espoo 0 Espoo,, 0, Turku 0 Turku,, 0,0 Loviisa 0 Loviisa, Vantaa Vantaa, Helsinki Helsinki,, 0, Kaikki² Kaikki²,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen

95 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Työmatkakustannukset Työmatkakustannuksiin tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Turussa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Lahdessa Kuvio Tyytyväisyys työmatkakustannuksiin Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Helsinki 0 Helsinki,, 0,0 Turku Turku,00, 0, Lahti¹ Lahti¹,,0 0, Oulu 0 Oulu,,0 0,0 Kokkola Kokkola,0,0 0,0 Espoo Espoo,, 0,0 Forssa 0 Forssa,, 0,0 Vantaa 0 Vantaa, Tuusula Tuusula, Loviisa Loviisa, Kaikki² 0 Kaikki²,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen

96 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Liikenneyhteydet Liikenneyhteyksiin tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Lahdessa ja Turussa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Lahdessa Kuvio Tyytyväisyys liikenneyhteyksiin Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Helsinki Helsinki,, 0,0 Lahti¹ Lahti¹,0, 0, Turku Turku,, 0,0 Espoo Espoo,, 0,0 Vantaa Vantaa, Oulu 0 Oulu,,0 0,0 Kokkola Kokkola,, 0,0 Forssa Forssa,, 0, Tuusula Tuusula, Loviisa 0 Loviisa, Kaikki² 0 Kaikki²,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen

97 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuuteen tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Espoossa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Forssassa Kuvio 0 Tyytyväisyys liikenneturvallisuuteen Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Helsinki Helsinki,, 0,0 Espoo Espoo,, 0, Lahti¹ Lahti¹,, 0, Turku Turku,, 0, Forssa 0 Forssa,, 0, Vantaa 0 Vantaa, Oulu Oulu,, 0,0 Tuusula Tuusula, Kokkola Kokkola,, 0,0 Loviisa 0 Loviisa, Kaikki² 0 Kaikki²,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen

98 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Puistot ja viheralueet Puistoihin ja viheralueisiin tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Espoossa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Forssassa Kuvio Tyytyväisyys puistoihin ja viheralueisiin Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Helsinki Helsinki,, 0, Espoo Espoo,, 0, Forssa Forssa,, 0, Lahti¹ Lahti¹,,0 0, Turku Turku,, 0, Vantaa Vantaa, Kokkola Kokkola,,00 0, Oulu 0 Oulu,, 0,0 Tuusula Tuusula, Loviisa Loviisa,0 Kaikki² Kaikki²,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen

99 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Rauhallisuus ja yleinen järjestys Rauhallisuuteen ja yleiseen järjestykseen tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Loviisassa, Kokkolassa ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Helsingissä Kuvio Tyytyväisyys rauhallisuuteen ja yleiseen järjestykseen Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Loviisa Loviisa, Kokkola Kokkola,, 0, Espoo 0 Espoo,0, 0, Forssa 0 Forssa,0, 0, Tuusula Tuusula, Lahti¹ Lahti¹,00, 0, Turku Turku,0, 0, Oulu Oulu,, 0,0 Helsinki 0 Helsinki,, 0, Vantaa Vantaa, Kaikki² Kaikki²,0,0 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen

100 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Melutaso Melutasoon (meluttomuuteen) tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Lahdessa ja Tuusulassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Helsingissä Kuvio Tyytyväisyys melutasoon (meluttomuuteen) Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Forssa Forssa,, 0,0 Lahti¹ 0 Lahti¹,, 0,0 Tuusula Tuusula, Kokkola Kokkola,, 0,0 Turku Turku,, 0,0 Oulu Oulu,, 0, Loviisa Loviisa, Espoo 0 Espoo,, 0, Helsinki Helsinki,, 0,0 Vantaa Vantaa, Kaikki² Kaikki²,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen

101 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Ilmanlaatu Ilmanlaatuun tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa, Loviisassa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Helsingissä Kuvio Tyytyväisyys ilmanlaatuun Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Tuusula Tuusula, Loviisa Loviisa, Lahti¹ Lahti¹,0, 0, Espoo 0 Espoo,,00 0, Kokkola Kokkola,0,0 0,00 Turku Turku,,0 0, Oulu Oulu,, 0, Forssa Forssa,, 0,0 Helsinki 0 Helsinki,0, 0, Vantaa Vantaa, Kaikki² 0 Kaikki²,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen 00

102 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Asuinalueen katujen hoito Asuinalueen katujen hoitoon tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Turussa ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Helsingissä Kuvio Tyytyväisyys asuinalueen katujen hoitoon Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Helsinki Helsinki,,0 0, Turku Turku,, 0, Espoo Espoo,00, 0, Forssa Forssa,0, 0, Lahti¹ Lahti¹,0, 0, Vantaa 0 Vantaa, Tuusula Tuusula, Oulu Oulu,, 0,0 Loviisa Loviisa, Kokkola Kokkola,, 0, Kaikki² 0 Kaikki²,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen 0

103 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Kaupallisten palvelujen sijainti Kaupallisten palvelujen sijaintiin tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Turussa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Espoossa Kuvio Tyytyväisyys kaupallisten palvelujen sijaintiin Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Helsinki Helsinki,,0 0, Turku Turku,00,0 0,0 Lahti¹ Lahti¹,0, 0, Oulu Oulu,,0 0,0 Forssa Forssa,, 0,0 Espoo Espoo,, 0, Vantaa Vantaa, Kokkola Kokkola,, 0, Tuusula 0 0 Tuusula, Loviisa Loviisa,0 Kaikki² Kaikki²,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen 0

104 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Kunnan palvelujen sijainti Kunnan palvelujen sijaintiin tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Espoossa Kuvio Tyytyväisyys kunnan palvelujen sijaintiin Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Forssa 0 Forssa,, 0,0 Kokkola 0 Kokkola,, 0,0 Lahti¹ Lahti¹,, 0,0 Helsinki 0 Helsinki,, 0,0 Espoo Espoo,, 0, Turku Turku,, 0, Vantaa Vantaa, Oulu 0 Oulu,, 0, Tuusula Tuusula, Loviisa Loviisa, Kaikki² Kaikki²,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen 0

105 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Asuinalueen arvostus Asuinalueen arvostukseen tyytyväisiä oli keskimäärin 0 % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Espoossa, Lahdessa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Helsingissä Kuvio Tyytyväisyys asuinalueen arvostukseen Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Espoo 0 Espoo,0, 0, Lahti¹ Lahti¹,, 0,0 Forssa 0 0 Forssa,0,00 0,0 Oulu Oulu,,0 0,0 Helsinki 0 Helsinki,, 0, Turku Turku,0, 0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Vantaa Vantaa, Tuusula Tuusula, Loviisa Loviisa, Kaikki² 0 Kaikki²,0, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen 0

106 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Asuinalueen palvelutason kokonaisuus Asuinalueen palvelutason kokonaisuuteen tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Espoossa ja Lahdessa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Espoossa Kuvio Tyytyväisyys asuinalueen palvelutason kokonaisuuteen Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Helsinki Helsinki,, 0, Espoo Espoo,,0 0, Lahti¹ Lahti¹,, 0,0 Turku Turku,0, 0, Forssa Forssa,, 0, Kokkola Kokkola,, 0,0 Vantaa Vantaa, Oulu 0 Oulu,0, 0, Tuusula 0 Tuusula, Loviisa 0 Loviisa, Kaikki² Kaikki²,,0 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen 0

107 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Rakennetun ympäristön viihtyvyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Forssassa ja Helsingissä Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Lahdessa Kuvio 00 Tyytyväisyys rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Kokkola Kokkola,,0 0, Forssa Forssa,, 0, Helsinki 0 Helsinki,, 0, Espoo Espoo,, 0, Turku Turku,, 0, Loviisa 0 Loviisa,0 Lahti¹ Lahti¹,0, 0, Tuusula Tuusula, Vantaa Vantaa, Oulu Oulu,, 0,0 Kaikki² Kaikki²,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen 0

108 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys asumiseen: Kevyen liikenteen väylät Asuinalueen kevyen liikenteen väyliin tyytyväisiä oli keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Forssassa Kuvio 0 Tyytyväisyys asuinalueen kevyen liikenteen väyliin Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot³ 0 0 Muutos Helsinki Helsinki,0,00 0,0 Lahti¹ Lahti¹,, 0, Oulu 0 Oulu,0, 0,0 Forssa 0 Forssa,, 0, Espoo 0 Espoo,, 0, Vantaa Vantaa,0 Kokkola Kokkola,, 0,0 Turku 0 Turku,, 0,0 Tuusula Tuusula, Loviisa Loviisa,0 Kaikki² Kaikki²,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Molemmilla kerroilla mukana olleissa kunnissa keskimäärin ³Asteikko =erittäin tyytymätön, = erittäin tyytyväinen 0

109 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Lapsen hoitopaikka Kodin ulkopuolista päivähoitoa käyttäneitä vastaajilta pyydettiin arvioita palvelusta Käsityksiä päivähoidosta yleisemmällä tasolla kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa Kuvio 0 Vanhimman alle kouluikäisen lapsen hoitopaikka Yksityinen kodin ulkopuolella % Kunnan perhepäivähoito % Yhdistelmähoito tai muu % Koti, vanhemmat % Koti, joku muu % Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Hoitopaikka yleensä Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat päivähoidossa suuntaa antavia Kuviossa on esitetty vastausjakauma vain, jos vastaajien määrä on vähintään 0 Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten vanhemmista oli hoitopaikkaan yleisesti tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio 0) Kuvio 0 Tyytyväisyys hoitopaikkaan yleisesti Kunnan päiväkoti % Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Helsinki, n= ka=, 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, 0 Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, 0

110 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Kodin ja hoitopaikan yhteistyö Kodin ulkopuolista päivähoitoa käyttäneitä vastaajilta pyydettiin arvioita palvelusta Kuntalaisten käsityksiä päivähoidosta yleisemmällä tasolla kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat päivähoidossa suuntaa antavia Kuviossa on esitetty vastausjakauma vain, jos vastaajien määrä on vähintään 0 Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten vanhemmista oli kodin ja hoitopaikan yhteistyöhön tyytyväisiä keskimäärin 0 % (kuvio 0) Kuvio 0 Tyytyväisyys kodin ja hoitopaikan yhteistyöhön Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n=00 ka=, Helsinki, n= ka=, Oulu, n= ka=, 0 Turku, n= ka=,0 Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n=0 ka=, 0 0

111 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Toiminta lasten kanssa Kodin ulkopuolista päivähoitoa käyttäneitä vastaajilta pyydettiin arvioita palvelusta Kuntalaisten käsityksiä päivähoidosta yleisemmällä tasolla kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat päivähoidossa suuntaa antavia Kuviossa on esitetty vastausjakauma vain, jos vastaajien määrä on vähintään 0 Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten vanhemmista oli toimintaan lasten kanssa tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio 0) Kuvio 0 Tyytyväisyys toimintaan lasten kanssa Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Helsinki, n= ka=, 0 Oulu, n= ka=, 0 Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, 0

112 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Henkilökunnan ammattitaito Kodin ulkopuolista päivähoitoa käyttäneitä vastaajilta pyydettiin arvioita palvelusta Kuntalaisten käsityksiä päivähoidosta yleisemmällä tasolla kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat päivähoidossa suuntaa antavia Kuviossa on esitetty vastausjakauma vain, jos vastaajien määrä on vähintään 0 Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten vanhemmista oli henkilökunnan ammattitaitoon tyytyväisiä keskimäärin 0 % (kuvio 0) Kuvio 0 Tyytyväisyys henkilökunnan ammattitaitoon Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n=0 ka=, Helsinki, n= ka=, Oulu, n= ka=, 0 Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, 0

113 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Henkilökunnan riittävyys Kodin ulkopuolista päivähoitoa käyttäneitä vastaajilta pyydettiin arvioita palvelusta Kuntalaisten käsityksiä päivähoidosta yleisemmällä tasolla kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat päivähoidossa suuntaa antavia Kuviossa on esitetty vastausjakauma vain, jos vastaajien määrä on vähintään 0 Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten vanhemmista oli henkilökunnan riittävyyteen tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio 0) Kuvio 0 Tyytyväisyys henkilökunnan riittävyyteen Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n=00 ka=, Helsinki, n= ka=, Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, 0

114 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Ilmapiiri ja turvallisuus Kodin ulkopuolista päivähoitoa käyttäneitä vastaajilta pyydettiin arvioita palvelusta Kuntalaisten käsityksiä päivähoidosta yleisemmällä tasolla kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat päivähoidossa suuntaa antavia Kuviossa on esitetty vastausjakauma vain, jos vastaajien määrä on vähintään 0 Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten vanhemmista oli ilmapiiriin ja turvallisuuteen tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio 0) Kuvio 0 Tyytyväisyys ilmapiiriin ja turvallisuuteen Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Helsinki, n= ka=, Oulu, n= ka=, 0 Turku, n= ka=, Tuusula, n=0 ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=,

115 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Tilojen kunto ja varusteet Kodin ulkopuolista päivähoitoa käyttäneitä vastaajilta pyydettiin arvioita palvelusta Kuntalaisten käsityksiä päivähoidosta yleisemmällä tasolla kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat päivähoidossa suuntaa antavia Kuviossa on esitetty vastausjakauma vain, jos vastaajien määrä on vähintään 0 Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten vanhemmista oli tilojen kuntoon ja varusteisiin tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio 0) Kuvio 0 Tyytyväisyys tilojen kuntoon ja varusteisiin Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n=00 ka=,0 0 Helsinki, n= ka=, Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=,

116 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Ryhmän koko Kodin ulkopuolista päivähoitoa käyttäneitä vastaajilta pyydettiin arvioita palvelusta Kuntalaisten käsityksiä päivähoidosta yleisemmällä tasolla kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat päivähoidossa suuntaa antavia Kuviossa on esitetty vastausjakauma vain, jos vastaajien määrä on vähintään 0 Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten vanhemmista oli ryhmän kokoon tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio 0) Kuvio 0 Tyytyväisyys ryhmän kokoon Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Helsinki, n= ka=, 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, 0 Tuusula, n= ka=, 0 Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, 0

117 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Koulu yleensä Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista oli kouluun yleisesti tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys kouluun yleisesti Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Forssa, n= ka=, Helsinki, n= ka=, 0 Kokkola, n= ka=, Lahti¹, n= ka=, Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=,0 Tuusula, n=0 ka=, Vantaa, n= ka=,0 Keskimäärin, n= ka=,0 Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

118 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Kodin ja koulun yhteistyö Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista oli kodin ja koulun yhteistyöhön tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Oulussa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys kodin ja koulun yhteistyöhön Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Forssa, n= ka=, Helsinki, n= ka=, Kokkola, n= ka=, 0 Lahti¹, n= ka=, Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, 0 Tuusula, n=0 ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=,0 Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

119 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Kouluterveydenhuolto Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista oli kouluterveydenhuoltoon tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Oulussa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys kouluterveydenhuoltoon Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=,0 Forssa, n= ka=, Helsinki, n= ka=, Kokkola, n= ka= 0 Lahti¹, n= ka=,0 Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=,0 Turku, n= ka=, 0 Tuusula, n= ka=, 0 Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

120 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Opetus Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista oli opetukseen tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Lahdessa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys opetukseen Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, 0 Forssa, n= ka=, Helsinki, n= ka=, Kokkola, n= ka= Lahti¹, n= ka=, Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n=0 ka=,0 0 Keskimäärin, n= ka=, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

121 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Henkilökunta Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista oli koulun henkilökuntaan tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Lahdessa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys koulun henkilökuntaan Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, 0 Forssa, n= ka=, Helsinki, n= ka=, Kokkola, n= ka=,0 Lahti¹, n= ka=, 0 Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 0

122 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Ilmapiiri ja turvallisuus Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista oli koulun ilmapiiriin ja turvallisuuteen tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Oulussa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys koulun ilmapiiriin ja turvallisuuteen Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Forssa, n= ka=, 0 Helsinki, n= ka=, Kokkola, n= ka=,0 Lahti¹, n= ka=,0 0 Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

123 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Tilojen kunto ja varusteet Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista oli tilojen kuntoon ja varusteisiin tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys tilojen kuntoon ja varusteisiin Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n=0 ka=, Forssa, n= ka=, Helsinki, n= ka=, Kokkola, n= ka=,0 0 Lahti¹, n= ka=, Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, 0 Vantaa, n= ka=, 0 Keskimäärin, n= ka=, 0 Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

124 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Luokkakoko Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista oli luokkakokoon tyytyväisiä keskimäärin 0 % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys luokkakokoon Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n=0 ka=, 0 Forssa, n= ka=, Helsinki, n= ka=, Kokkola, n= ka=, 0 Lahti¹, n= ka=, Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, 0 Tuusula, n= ka=, Vantaa, n=0 ka=, Keskimäärin, n= ka=, 0 Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

125 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Koulumatkan pituus Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista oli koulumatkan pituuteen tyytyväisiä keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys koulumatkan pituuteen Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, 0 Forssa, n= ka=, 0 Helsinki, n= ka=, 0 Kokkola, n= ka=, Lahti¹, n= ka=,0 0 Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, 0 Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, 0 Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

126 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Koulu yleensä Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista kouluun yleisesti tyytyväisiä oli keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys kouluun yleisesti Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Forssa, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Helsinki, n=0 ka=,0 0 Kokkola, n=0 (vastaajamäärä liian pieni) 0 Lahti¹, n= ka=, Loviisa, n=0 (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n=0 ka=, 0 Tuusula, n= ka=, 0 Vantaa, n= ka=,0 0 Keskimäärin, n= ka=, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

127 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Kodin ja koulun yhteistyö Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista kodin ja koulun yhteistyöhön tyytyväisiä oli keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Oulussa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys kodin ja koulun yhteistyöhön Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n=0 ka=, Forssa, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Helsinki, n= ka=,0 Kokkola, n=0 (vastaajamäärä liian pieni) 0 Lahti¹, n= ka=, Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka= Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, 0 Keskimäärin, n= ka=, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

128 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Kouluterveydenhuolto Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista kouluterveydenhuoltoon tyytyväisiä oli keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys kouluterveydenhuoltoon Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Forssa, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Helsinki, n= ka=, Kokkola, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Lahti¹, n= ka=, Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n=0 ka= 0 Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka= Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n=0 ka=, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

129 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Opetus Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista opetukseen tyytyväisiä oli keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys opetukseen Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Forssa, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Helsinki, n= ka=, Kokkola, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Lahti¹, n= ka=,0 Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=,0 0 Turku, n= ka= Tuusula, n= ka=,0 Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, 0 Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

130 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Henkilökunta Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista koulun henkilökuntaan tyytyväisiä oli keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Espoossa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys koulun henkilökuntaan Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Forssa, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Helsinki, n= ka=, 0 Kokkola, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Lahti¹, n= ka=, Loviisa, n=0 (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka= Tuusula, n= ka=, 0 Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

131 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Ilmapiiri ja turvallisuus Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista koulun ilmapiiriin ja turvallisuuteen tyytyväisiä oli keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys koulun ilmapiiriin ja turvallisuuteen Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Forssa, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Helsinki, n= ka=, 0 Kokkola, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Lahti¹, n= ka=, Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, 0 Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=,0 Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, 0 Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 0

132 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Tilojen kunto ja varusteet Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista tilojen kuntoon ja varusteisiin tyytyväisiä oli keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Oulussa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys tilojen kuntoon ja varusteisiin Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Forssa, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Helsinki, n= ka=, Kokkola, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Lahti¹, n= ka=, 0 Loviisa, n=0 (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

133 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Valinnaisten aineiden riittävyys Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista luokkakokoon tyytyväisiä oli keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Espoossa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys luokkakokoon Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Forssa, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Helsinki, n= ka=, Kokkola, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Lahti¹, n= ka=, Loviisa, n=0 (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka=, Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

134 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys peruskoulun luokkiin : Koulumatkan pituus Lasten vanhempia pyydettiin arvioimaan peruskoulua Kaikkien kuntalaisten käsityksiä peruskoulusta kartoitettiin kysymyssarjassa, joka on käsitelty aikaisemmin tässä raportissa luokkalaisten lasten vanhemmista koulumatkan pituuteen tyytyväisiä oli keskimäärin % (kuvio ) Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa Pienten vastaajamäärien vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia Kuvio Tyytyväisyys koulumatkan pituuteen Hyvä Ei kumpaakaan Huono % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n= ka=, Forssa, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Helsinki, n= ka=,0 Kokkola, n= (vastaajamäärä liian pieni) 0 Lahti¹, n= ka=,0 Loviisa, n= (määrä liian pieni) 0 Oulu, n= ka=, Turku, n= ka=, Tuusula, n= ka=, Vantaa, n= ka=, Keskimäärin, n= ka= Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

135 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Terveyspalvelujen käyttö Vastaajilta kysyttiin, mitä kunnallisia terveyspalveluja he olivat käyttäneet edellisten kk aikana Heistä keskimäärin % oli käynyt käyttänyt jotakin terveyskeksuksen palvelua Talukko Kunnallisia terveyspalveluja käyttäneiden osuus vastanneista päivystysvastaanotolla Lääkärin ajanvarausvastaanotolla Hammaslääkärin päivystysvastaan otolla ajanvarausvastaan otolla Terveydenhoitajan vastaan otolla Muualla Espoo, n= % % % % % 0 % 0 % 0 % % % Forssa, n= % % % % % % 0 % % % % Helsinki, n=0 % % % % % % % % % % Kokkola, n= 0 % % % % % 0 % % 0 % % % Loviisa, n= % % % % % % % % % % Oulu, n= % % % % % % % % % 0 % Turku, n= % % % % % % % % % % Tuusula, n= % % % % % % % % % % Vantaa, n=0 % % % % 0 % % % % % % KAIKKI, n= 0 % % % % 0 % % 0 % % % % Neuvolassa Fysioterapiassa Laboratoriossa Ei missään Vastaajilta kysyttiin myös kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet terveyskeskuksen palveluja edellisten kk aikana Vastaajista keskimäärin % oli käynyt kunnallisessa terveyskeskuksessa edellisten kk aikana Eniten terveyskeskuspalvelujen käyttäjiä oli Kokkolassa, Forssassa ja Tuusulassa, vähinten Turussa, Espoossa ja Oulussa Kuvio 0 Terveyskeskuskäynnit edellisten kuukauden aikana >0 kertaa kertaa kertaa En kertaakaan % vastaajista Espoo, n=0 Forssa, n= Helsinki, n=0 Kokkola, n= 0 Lahti, n= Loviisa, n= Oulu, n=0 Turku, n= Tuusula, n= Vantaa, n=0 0 KAIKKI, n=0 0

136 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys terveyskeskukseen Terveyskeskuksessa käyneiltä vastaajilta kysyttin tyytyväisyyttä käyntiin kymmenen asian osalta Asetelma oli samanlainen kuin vuonna 0 muuten, mutta 'Jonostusaika' oli muutettu muotoon ' Odostuaika vastaaotolla' Tuloksista laskettiin terveyskeskusindeksi laskemalla kullekin 0 asialle keskiarvo (=erittäin tyytymätön, =erittäin tyytyväinen) ja laskemalla nämä keskiarvot yhteen, jolloin paras mahdollinen tulos on 0 Indeksin arvo oli korkein Forssassa ja Turussa Vuodesta 0 tyytyväisyys on noussut eniten Forssassa ja Espoossa Kuvio Terveyskeskusindeksi ja sen 0 osatekijää Ajan saanti Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunnan palvelualttius Hoidon laatu Tutkimusten laatu ja määrä Lääkkeiden saanti Hoitotarvikkeiden saanti Terveyskeskuksen tilat Hoidon hyödyllisyys Forssa (indeksi, 0 0,),,,,,,,,,, Turku (indeksi 0,, 0 ),,,0,,,0,0,0,, Espoo (indeksi 0,, 0 ),,,,,,0,0,,0, Kokkola (indeksi 0,, 0 0,),0,,0,,,,,,, Helsinki (indeksi 0,, 0,),,,,,,,0,,, Tuusula (indeksi 0,, 0 ),,0,,,,,,,0, Lahti (indeksi,, 0,),,0,,0,0,,,,,0 Loviisa (indeksi,, 0 ),,,0,,0,,,,, Vantaa (indeksi,, 0 ),,0,0,0,0,0,00,,,0 Oulu (indeksi,, 0,),,0,0,,,0,,,,0 Keskim² (indeksi 0,, 0,),,0,,,,0,0,,0, ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 ²Keskiarvo on laskettu niiden kuntien tuloksista, jotka olivat mukana tutkimuksessa sekä 0 että 0

137 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys terveyskeskukseen Seuraavassa on esitetty tuloksia kunnittain terveyskeskuskäynnin eri vaiheista alkaen ajansaannista vuosina 0 ja 0 Alla olevissa kuvioissa on asteikko katkaistu, =erittäin tyytymätön, =erittäin tyytyväinen Kuvio Terveyskeskusindeksin 0 osatekijää Espoossa,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ajan saanti Kuvio Terveyskeskusindeksin 0 osatekijää Forssassa Hoidon laatu Espoo Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunta Tutkimukset Lääkkeet Hoitotarvikke et Tilat 0,,,,,,0,0,,0, 0,,0,,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ajan saanti Hoidon laatu Forssa Hyödyllisyys Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunta Tutkimukset Lääkkeet Hoitotarvikke et Tilat 0,,,,,,,,,, 0,0,0,0,,,,,,,0 Kuvio Terveyskeskusindeksin 0 osatekijää Helsingissä,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ajan saanti Hoidon laatu Helsinki Hyödyllisyys Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunta Tutkimukset Lääkkeet Hoitotarvikke et Tilat Hyödyllisyys 0,,,,,,,0,,, 0,,,,,,,,0,,0

138 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys terveyskeskukseen Seuraavassa on esitetty tuloksia kunnittain terveyskeskuskäynnin eri vaiheista alkaen ajansaannista vuosina 0 ja 0 Alla olevissa kuvioissa on asteikko katkaistu, =erittäin tyytymätön, =erittäin tyytyväinen Kuvio Terveyskeskusindeksin 0 osatekijää Kokkolassa,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ajan saanti Hoidon laatu Kokkola Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunta Tutkimukset Lääkkeet Hoitotarvikke et Tilat 0,0,,0,,,,,,, 0,0,0,,,,,0,,0,0 Kuvio Terveyskeskusindeksin 0 osatekijää Lahdessa,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ajan saanti Hoidon laatu Hyödyllisyys Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunta Tutkimukset Lääkkeet Hoitotarvikke et Tilat 0,,0,,0,0,,,,,0 0,,,,,,,,,, Lahti Kuvio Terveyskeskusindeksin 0 osatekijää Loviisassa,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ajan saanti Hoidon laatu Loviisa Hyödyllisyys Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunta Tutkimukset Lääkkeet Hoitotarvikke et Tilat Hyödyllisyys 0,,,0,,0,,,,, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys terveyskeskukseen Seuraavassa on esitetty tuloksia kunnittain terveyskeskuskäynnin eri vaiheista alkaen ajansaannista vuosina 0 ja 0 Alla olevissa kuvioissa on asteikko katkaistu, =erittäin tyytymätön, =erittäin tyytyväinen Kuvio Terveyskeskusindeksin 0 osatekijää Oulussa,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ajan saanti Kuvio Terveyskeskusindeksin 0 osatekijää Turussa Hoidon laatu Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunta Tutkimukset Lääkkeet Hoitotarvikke et Tilat 0,,0,0,,,0,,,,0 0,,,,00,00,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ajan saanti Hoidon laatu Turku Oulu Hyödyllisyys Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunta Tutkimukset Lääkkeet Hoitotarvikke et Tilat 0,,,0,,,0,0,0,, 0,,0,,0,0,,,,,0 Kuvio 0 Terveyskeskusindeksin 0 osatekijää Tuusulassa,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ajan saanti Hoidon laatu Tuusula Hyödyllisyys Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunta Tutkimukset Lääkkeet Hoitotarvikke et Tilat Hyödyllisyys 0,,0,,,,,,,0, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys terveyskeskukseen Seuraavassa on esitetty tuloksia kunnittain terveyskeskuskäynnin eri vaiheista alkaen ajansaannista vuosina 0 ja 0 Alla olevissa kuvioissa on asteikko katkaistu, =erittäin tyytymätön, =erittäin tyytyväinen Kuvio Terveyskeskusindeksin 0 osatekijää Vantaalla,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ajan saanti Hoidon laatu Vantaa Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunta Tutkimukset Lääkkeet Hoitotarvikke et Tilat 0,,0,0,0,0,0,00,,,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kuvio Terveyskeskusindeksin 0 osatekijää tutkimuksessa mukana olleissa kunnissa keskimäärin,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ajan saanti Keskim² Hoidon laatu Hyödyllisyys Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunta Tutkimukset Lääkkeet Hoitotarvikke et Tilat Hyödyllisyys 0,,,,,0,0,,0,, 0,0,,,,,,,,, ²Keskiarvo on laskettu niiden kuntien tuloksista, jotka olivat mukana tutkimuksessa sekä 0 että 0

141 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja liikuntapalvelut: Kirjastossa käynnit Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta Edellisten kuukauden aikana keskimäärin % vastaajista oli käynyt kirjastossa Eniten kirjastossa käyneitä oli Espoossa, Oulussa ja Helsingissä, vähiten Loviisassa, Forssassa ja Turussa Kuvio Kirjastossa käynnit % vastaajista 0> kertaa kertaa kertaa Ei kertaakaan Espoo, n=0 0 Forssa, n=0 Helsinki, n=000 Kokkola, n= 0 Loviisa, n= 0 Oulu, n= Turku, n= Tuusula, n= Vantaa, n= 0 Keskim, n=00 Lahdesta ei ole vertailutietoa 0

142 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja liikuntapalvelut: Teatterissa käynnit Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta Edellisten kuukauden aikana keskimäärin % vastaajista oli käynyt teatterissa Eniten teatterissa käyneitä oli Turussa, Helsingissä ja Oulussa, vähiten Loviisassa, Vantaalla ja Tuusulassa Kuvio Teatterissa käynnit % vastaajista 0> kertaa kertaa kertaa Ei kertaakaan Espoo, n=0 Forssa, n=0 Helsinki, n=000 Kokkola, n= Loviisa, n= Oulu, n= 0 Turku, n= Tuusula, n= Vantaa, n= 0 Keskim, n=00 Lahdesta ei ole vertailutietoa

143 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja liikuntapalvelut: Konsertissa käynnit Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta Edellisten kuukauden aikana keskimäärin % vastaajista oli käynyt konsertissa Eniten konsertissa käyneitä oli Helsingissä, Kokkolassa ja Turussa, vähiten Tuusulassa, Loviisassa ja Vantaalla Kuvio Konsertissa käynnit % vastaajista 0> kertaa kertaa kertaa Ei kertaakaan Espoo, n=0 Forssa, n=0 Helsinki, n=000 Kokkola, n= Loviisa, n= Oulu, n= 0 0 Turku, n= 0 Tuusula, n= Vantaa, n= Keskim, n=00 Lahdesta ei ole vertailutietoa

144 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja liikuntapalvelut: Taidenäyttelyssä käynnit Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta Edellisten kuukauden aikana keskimäärin 0 % vastaajista oli käynyt taidenäyttelyssä Eniten taidenäyttelyssä käyneitä oli Helsingissä, Turussa ja Espoossa, vähiten Tuusulassa, Kokkolassa ja Forssassa Kuvio Taidenäyttelyssä käynnit % vastaajista 0> kertaa kertaa kertaa Ei kertaakaan Espoo, n=0 Forssa, n=0 0 Helsinki, n=000 Kokkola, n= 0 0 Loviisa, n= Oulu, n= 0 Turku, n= 0 0 Tuusula, n= Vantaa, n= Keskim, n= Lahdesta ei ole vertailutietoa

145 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja liikuntapalvelut: Museossa käynnit Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta Edellisten kuukauden aikana keskimäärin % vastaajista oli käynyt museossa Eniten museossa käyneitä oli Helsingissä, Turussa ja Espoossa, vähiten Kokkolassa, Oulussa ja Vantaalla Kuvio Museossa käynnit % vastaajista 0> kertaa kertaa kertaa Ei kertaakaan Espoo, n=0 Forssa, n=0 0 Helsinki, n=000 Kokkola, n= 0 Loviisa, n= 0 Oulu, n= 0 Turku, n= 0 Tuusula, n= Vantaa, n= 0 Keskim, n=00 Lahdesta ei ole vertailutietoa

146 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja liikuntapalvelut: Elokuvissa käynnit Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta Edellisten kuukauden aikana keskimäärin % vastaajista oli käynyt elokuvissa Eniten elokuvissa käyneitä oli Helsingissä, Espoossa ja Oulussa, vähiten Tuusulassa, Kokkolassa ja Loviisassa Kuvio Elokuvissa käynnit % vastaajista 0> kertaa kertaa kertaa Ei kertaakaan Espoo, n=0 Forssa, n=0 Helsinki, n=000 0 Kokkola, n= 0 Loviisa, n= 0 Oulu, n= 0 Turku, n= Tuusula, n= 0 Vantaa, n= 0 Keskim, n=00 Lahdesta ei ole vertailutietoa

147 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja liikuntapalvelut: Urheilukilpailussa käynnit Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta Edellisten kuukauden aikana keskimäärin % vastaajista oli käynyt urheilukilpailussa Eniten urheilukilpailussa käyneitä oli Kokkolassa, Oulussa ja Forssassa, vähiten Tuusulassa, Loviisassa ja Helsingissä Kuvio Urheilukilpailussa käynnit % vastaajista 0> kertaa kertaa kertaa Ei kertaakaan Espoo, n=0 Forssa, n=0 Helsinki, n=000 Kokkola, n= 0 Loviisa, n= Oulu, n= Turku, n= Tuusula, n= Vantaa, n= Keskim, n=00 Lahdesta ei ole vertailutietoa

148 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja liikuntapalvelut: Uimahallissa käynnit Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta Edellisten kuukauden aikana keskimäärin % vastaajista oli käynyt uimahallissa Eniten uimahallissa käyneitä oli Forssassa, Oulussa ja Espoossa, vähiten Loviisassa, Turussa ja Tuusulassa Kuvio 0 Uimahallissa käynnit % vastaajista 0> kertaa kertaa kertaa Ei kertaakaan Espoo, n=0 0 Forssa, n=0 Helsinki, n=000 Kokkola, n= Loviisa, n= Oulu, n= Turku, n= 0 0 Tuusula, n= 0 Vantaa, n= Keskim, n=00 Lahdesta ei ole vertailutietoa

149 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja liikuntapalvelut: Kuntosalilla käynnit Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta Edellisten kuukauden aikana keskimäärin % vastaajista oli käynyt kuntosalilla Eniten kuntosalilla käyneitä oli Kokkolassa, Oulussa ja Helsingissä, vähiten Loviisassa, Tuusulassa ja Espoossa Kuvio Kuntosalilla käynnit % vastaajista 0> kertaa kertaa kertaa Ei kertaakaan Espoo, n=0 Forssa, n=0 Helsinki, n=000 Kokkola, n= 0 0 Loviisa, n= Oulu, n= 0 Turku, n= Tuusula, n= 0 Vantaa, n= Keskim, n= Lahdesta ei ole vertailutietoa

150 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: kirjastot Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Kirjastojen osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Forssassa, Helsingissä ja Oulussa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Loviisassa Kuvio Kirjastojen tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0 % - % 0 % % Espoo (sopivana pitäviä %) Forssa ( %) Helsinki ( %) Kokkola ( %) - % - % - % % 0 % % % % Lahti¹ ( %) - % % Loviisa (0 %) - % % Oulu ( %) - % % Turku ( %) Tuusula ( %) Vantaa ( %) Kaikki² ( %) - % - % - % - % % % % % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

151 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: teatterit Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Teattereiden osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Forssassa, Lahdessa ja Helsingissä Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Loviisassa Kuvio Teattereiden tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% -0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä 0 %) Forssa ( %) Helsinki ( %) Kokkola ( %) Lahti¹ ( %) -% % -% % -% % -% % -% % Loviisa ( %) Oulu ( %) Turku ( %) -0% % -% % -% % Tuusula ( %) Vantaa ( %) Kaikki² ( %) -% -% % % -% % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 0

152 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: konsertit Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Konserttien osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Helsingissä, Lahdessa ja Turussa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Loviisassa Kuvio Konserttien tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% -0% -0% -0% -0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä %) Forssa ( %) -% -% % % Helsinki (0 %) -% % Kokkola ( %) -% % Lahti¹ ( %) -% % Loviisa (0 %) -% % Oulu ( %) Turku ( %) -% -% % % Tuusula ( %) -% 0% Vantaa ( %) -% % Kaikki² ( %) -% % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

153 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: taidenäyttelyt Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Taidenäyttelyjen osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Helsingissä, Forssassa ja Turussa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Loviisassa Kuvio Taidenäyttelyjen tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% -0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä %) -% % Forssa ( %) -% % Helsinki ( %) -% % Kokkola ( %) Lahti¹ ( %) -% -% % % Loviisa (0 %) -% % Oulu ( %) Turku ( %) -0% -% % % Tuusula ( %) Vantaa ( %) -% -% % % Kaikki² ( %) -% % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

154 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: museot Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Museoiden osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Forssassa, Helsingissä ja Kokkolassa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Vantaalla Kuvio Museoiden tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% -0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä %) -% % Forssa ( %) Helsinki ( %) Kokkola ( %) Lahti¹ ( %) -% -% -% -% % % % % Loviisa ( %) -% % Oulu (0 %) Turku ( %) Tuusula ( %) -% -0% -% % % % Vantaa ( %) -% % Kaikki² ( %) -% % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

155 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: elokuvat Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Elokuvien osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Forssassa, Lahdessa ja Helsingissä Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Tuusulassa Kuvio Elokuvien tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% -0% -0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä %) Forssa ( %) Helsinki ( %) -% % -% % -% % Kokkola ( %) Lahti¹ ( %) -% % -% % Loviisa ( %) -% % Oulu ( %) -% % Turku ( %) -% % Tuusula ( %) -% % Vantaa ( %) -% % Kaikki² ( %) -% % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

156 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: urheilukilpailut Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Urheilukilpailujen osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Lahdessa, Forssassa ja Kokkolassa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Loviisassa Kuvio Urheilukilpailujen tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% -0% 0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä %) Forssa ( %) -% -0% % % Helsinki ( %) -% % Kokkola ( %) -0% % Lahti¹ (0 %) -% % Loviisa ( %) -% % Oulu ( %) Turku ( %) -% -% % 0% Tuusula ( %) -% % Vantaa ( %) Kaikki² ( %) -% -% % % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

157 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: uimahallit Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Uimahallien osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Helsingissä Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Loviisassa Kuvio Uimahallien tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -00% -0% -0% -0% -0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä 0 %) Forssa ( %) Helsinki ( %) -% -% % -% % Kokkola (0 %) Lahti¹ (0 %) -% -% % % Loviisa ( %) -% % Oulu ( %) Turku ( %) Tuusula (0 %) Vantaa ( %) Kaikki² ( %) -% -% -% -% -% 0% % % % % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

158 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: kuntosalit Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Kuntosalien osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Forssassa, Tuusulassa ja Oulussa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Lahdessa Kuvio 0 Kuntosalien tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% 0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä 0 %) Forssa ( %) -% % -% % Helsinki ( %) -0% % Kokkola ( %) -% % Lahti¹ ( %) -% % Loviisa ( %) Oulu ( %) -% -% % % Turku ( %) -% % Tuusula ( %) Vantaa ( %) Kaikki² ( %) -% -0% -% % % % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

159 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: muut sisäliikuntatilat Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Muiden sisäliikuntatilojen osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Forssassa, Kokkolassa ja Turussa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Lahdessa Kuvio Muiden sisäliikuntatilojen tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% -0% -0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä %) -% % Forssa ( %) -% % Helsinki ( %) -% % Kokkola ( %) -% % Lahti¹ ( %) Loviisa ( %) Oulu ( %) -% -% -% % % % Turku ( %) Tuusula ( %) Vantaa (0 %) Kaikki² ( %) -% -% -% -% % % % % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

160 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: ulkoilualueet ja ulkoilureitit Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Ulkoilualueiden ja ulkoilureittien osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Lahdessa, Forssassa ja Espoossa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Tuusulassa Kuvio Ulkoilualueiden ja ulkoilureittien tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% -0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä %) Forssa ( %) Helsinki ( %) Kokkola ( %) Lahti¹ ( %) Loviisa ( %) -% -% -% -% -% -% % % % % 0% % Oulu ( %) -0% % Turku ( %) -% % Tuusula ( %) -% 0% Vantaa (0 %) -% % Kaikki² ( %) -% % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

161 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: urheilu ja pelikentät Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Urheilu ja pelikenttien osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Forssassa, Turussa ja Tuusulassa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Vantaalla Kuvio Urheilu ja pelikenttien tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -% -0% -% 0% % Espoo (sopivana pitäviä %) Forssa ( %) Helsinki ( %) Kokkola ( %) Lahti¹ ( %) -% -% -% -% -% % % % % % Loviisa ( %) -% % Oulu ( %) -% % Turku ( %) -% % Tuusula ( %) -% % Vantaa ( %) -% % Kaikki² ( %) -% % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 0

162 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: nuorisotilat Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Nuorisotilojen osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Turussa, Forssassa ja Kokkolassa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Lahdessa Kuvio Nuorisotilojen tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% -0% -0% -0% -0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä 0 %) -% % Forssa (0 %) -% % Helsinki ( %) Kokkola ( %) Lahti¹ (0 %) Loviisa ( %) Oulu ( %) Turku ( %) Tuusula ( %) Vantaa ( %) Kaikki² ( %) -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % 0% 0% % 0% % % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

163 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: ravintolat Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Ravintoloiden osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Lahdessa, Helsingissä ja Oulussa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Espoossa Kuvio Ravintoloiden tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% 0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä %) -% % Forssa ( %) -0% % Helsinki ( %) -% % Kokkola ( %) Lahti¹ ( %) -% -% % % Loviisa (0 %) -% % Oulu ( %) Turku ( %) -% -% % % Tuusula ( %) -% % Vantaa ( %) Kaikki² ( %) -% -% % % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

164 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: kahvilat Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Kahviloiden osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Turussa, Oulussa ja Helsingissä Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Espoossa Kuvio Kahviloiden tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% -0% -0% -0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä %) -% % Forssa ( %) Helsinki ( %) Kokkola ( %) Lahti¹ ( %) Loviisa ( %) Oulu ( %) Turku ( %) Tuusula ( %) -% -% -% -% -% -% -% -% % % % % % % % % Vantaa ( %) -% % Kaikki² ( %) -% % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

165 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tarjonta: tanssipaikat Vastaajilta kysyttiin miten riittävästi asuinkunnassa on tarjolla eräitä kulttuuri ja vapaa aikapalveluja Tanssipaikkojen osalta vastaajista keskimäärin % piti tarjontaa asuinkunnassaan liian vähäisenä ja % liian suurena Tarjontaa sopivana pitävien osuus oli suurin Turussa, Vantaalla ja Oulussa Tarjonnan riittävyyteen oltiin useimmin tyytymättömiä Loviisassa Kuvio Tanssipaikkojen tarjontaa liian vähäisenä tai liian suurena pitävien osuus Liian vähän Liikaa -0% -0% -0% -0% 0% 0% Espoo (sopivana pitäviä %) Forssa ( %) Helsinki ( %) Kokkola ( %) Lahti¹ (ei lomakkeella) Loviisa ( %) Oulu ( %) Turku ( %) Tuusula ( %) Vantaa ( %) Kaikki² ( %) -% -0% -0% -% -% -% -% -% -% -% % % % % 0% % % % % % Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0

166 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys kunnan internet palveluihin: Sivujen yleisilme Vastaajia, jotka olivat käyttäneet asuinkuntansa Internet palveluja edellisten kuukauden aikana, pyydettiin antamaan arvio niistä Sivujen yleisilmeeseen oli tyytyväisiä keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Tuusulassa ja Kokkolassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Helsingissä Kuvio Tyytyväisyys sivujen yleisilmeeseen Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Forssa, n= Forssa,, 0, Tuusula, n= 0 Tuusula, Kokkola, n=0 Kokkola,, 0, Vantaa, n= Vantaa, Oulu, n= 0 Oulu,, 0,0 Loviisa, n= Loviisa,0 Espoo, n= Espoo,, 0,0 Helsinki, n= Helsinki,0, 0, Turku, n= Turku,0, 0,0 Lahti¹, n= 0 Lahti¹, Kaikki² Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0/0 Keskiarvo asteikolla =Erittäin tyytymätön, = Erittäin tyytyväinen, ilman "En kumpaakaan" vastanneita

167 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys kunnan internet palveluihin: Käytön helppous Vastaajia, jotka olivat käyttäneet asuinkuntansa Internet palveluja edellisten kuukauden aikana, pyydettiin antamaan arvio niistä Käytön helppouteen oli tyytyväisiä keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa, Forssassa ja Loviisassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Lahdessa Kuvio Tyytyväisyys käytön helppouteen Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Tuusula, n= Tuusula, Forssa, n= Forssa,, 0,00 Loviisa, n= 0 Loviisa,0 Kokkola, n=0 Kokkola,, 0, Oulu, n= Oulu,, 0, Lahti¹, n= Lahti¹, Vantaa, n= Vantaa, Espoo, n= Espoo,, 0,0 Helsinki, n= Helsinki,, 0,0 Turku, n= Turku,, 0, Kaikki² Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0/0 Keskiarvo asteikolla =Erittäin tyytymätön, = Erittäin tyytyväinen, ilman "En kumpaakaan" vastanneita

168 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys kunnan internet palveluihin: Tietojen löydettävyys Vastaajia, jotka olivat käyttäneet asuinkuntansa Internet palveluja edellisten kuukauden aikana, pyydettiin antamaan arvio niistä Tietojen löydettävyyteen oli tyytyväisiä keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa, Forssassa ja Loviisassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Lahdessa Kuvio 0 Tyytyväisyys tietojen löydettävyyteen Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Tuusula, n= Tuusula, Forssa, n= Forssa,, 0,0 Loviisa, n= 0 Loviisa, Vantaa, n= Vantaa, Kokkola, n=0 Kokkola,, 0, Oulu, n= Oulu,,0 0, Lahti¹, n= Lahti¹, Espoo, n= 0 Espoo,, 0,0 Helsinki, n= Helsinki,0,00 0,0 Turku, n= Turku,, 0, Kaikki² Kaikki,, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0/0 Keskiarvo asteikolla =Erittäin tyytymätön, = Erittäin tyytyväinen, ilman "En kumpaakaan" vastanneita

169 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys kunnan internet palveluihin: Tietojen ajantasaisuus Vastaajia, jotka olivat käyttäneet asuinkuntansa Internet palveluja edellisten kuukauden aikana, pyydettiin antamaan arvio niistä Tietojen ajantasaisuteen oli tyytyväisiä keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Forssassa, Tuusulassa ja Oulussa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Forssassa Kuvio Tyytyväisyys tietojen ajantasaisuteen Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Forssa, n=0 Forssa,, 0, Tuusula, n= Tuusula, Oulu, n= Oulu,0, 0,0 Espoo, n= Espoo,, 0, Vantaa, n= 0 Vantaa, Helsinki, n= Helsinki,, 0, Kokkola, n=0 0 Kokkola,, 0,0 Lahti¹, n= Lahti¹, Turku, n= 0 Turku,, 0, Loviisa, n= Loviisa, Kaikki² Kaikki,0, 0,0 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0/0 Keskiarvo asteikolla =Erittäin tyytymätön, = Erittäin tyytyväinen, ilman "En kumpaakaan" vastanneita

170 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys kunnan internet palveluihin: Palvelujen laajuus Vastaajia, jotka olivat käyttäneet asuinkuntansa Internet palveluja edellisten kuukauden aikana, pyydettiin antamaan arvio niistä Palvelujen laajuuteen oli tyytyväisiä keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Tuusulassa, Kokkolassa ja Espoossa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Espoossa Kuvio Tyytyväisyys palvelujen laajuuteen Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Tuusula, n= Tuusula, Kokkola, n=0 Kokkola,, 0,0 Espoo, n= Espoo,, 0, Oulu, n= Oulu,, 0,0 Vantaa, n= Vantaa, Helsinki, n= Helsinki,, 0,0 Forssa, n=0 0 Forssa,, 0,0 Lahti¹, n= Lahti¹, Loviisa, n= Loviisa, Turku, n= 0 Turku,, 0,0 Kaikki² Kaikki,, 0,00 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0/0 Keskiarvo asteikolla =Erittäin tyytymätön, = Erittäin tyytyväinen, ilman "En kumpaakaan" vastanneita

171 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys kunnan internet palveluihin: Palautteen antamisen mahdollisuus Vastaajia, jotka olivat käyttäneet asuinkuntansa Internet palveluja edellisten kuukauden aikana, pyydettiin antamaan arvio niistä Mahdollisuuteen antaa palautetta oli tyytyväisiä keskimäärin 0 % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Loviisassa ja Forssassa Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on parantunut eniten Helsingissä Kuvio Tyytyväisyys mahdollisuuteen antaa palautetta Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Kokkola, n=0 0 Kokkola,, 0, Loviisa, n= Loviisa, Forssa, n=0 Forssa,0, 0, Espoo, n= Espoo,,0 0,0 Lahti¹, n= Lahti¹, Oulu, n= Oulu,, 0, Tuusula, n= Tuusula, Vantaa, n=0 Vantaa, Helsinki, n= Helsinki,, 0,0 Turku, n= Turku,, 0,0 Kaikki² 0 Kaikki,, 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0/0 Keskiarvo asteikolla =Erittäin tyytymätön, = Erittäin tyytyväinen, ilman "En kumpaakaan" vastanneita 0

172 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Tyytyväisyys kunnan internet palveluihin: Asiointimahdollisuudet verkon kautta Vastaajia, jotka olivat käyttäneet asuinkuntansa Internet palveluja edellisten kuukauden aikana, pyydettiin antamaan arvio niistä Mahdollisuuteen asioida verkon kautta oli tyytyväisiä keskimäärin % vastaajista Tyytyväisten osuus oli suurin Kokkolassa, Tuusulassa ja Vantaalla Asia ei ollut lomakkeella aikaisemmin Kuvio Tyytyväisyys mahdollisuuteen asioida verkon kautta Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Keskiarvot 0 0 Muutos Kokkola, n= Kokkola, Tuusula, n= Tuusula, Vantaa, n= Vantaa, Espoo, n= 0 Espoo, Oulu, n= Oulu, Turku, n=00 Turku, Helsinki, n= Helsinki, Loviisa, n= Loviisa, Forssa, n=0 Forssa, Lahti¹ 0 Lahti¹ Kaikki² Kaikki, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, ¹ Lahdessa asia ei ollut mukana Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0/0 Keskiarvo asteikolla =Erittäin tyytymätön, = Erittäin tyytyväinen, ilman "En kumpaakaan" vastanneita

173 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: työttömyys Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin 0 % ilmoitti ongelmana olleen työttömyyden Useimmin se oli ollut ongelmana Lahdessa, Oulussa ja Helsingissä, harvimmin Tuusulassa, Espoossa ja Loviisassa Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: työttömyys Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Lahti¹, n= Lahti¹, %, %, % Oulu, n= 0 Oulu, %, % 0, % Helsinki, n= Helsinki 0, %, % 0, % Turku, n= Turku, %, %, % Kokkola, n= Kokkola, %, % 0, % Forssa, n= Forssa, %, %, % Vantaa, n= Vantaa, % Loviisa, n= Loviisa, % Espoo, n= Espoo,0 %, % 0, % Tuusula, n= Tuusula, % Kaikki, n=0 Kaikki, %, %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

174 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: pitkäaikainen lomautus Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin % ilmoitti ongelmana olleen pitkäaikaisen lomautuksen Useimmin se oli ollut ongelmana Lahdessa, Kokkolassa ja Oulussa, harvimmin Tuusulassa, Espoossa ja Helsingissä Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: pitkäaikainen lomautus Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista 0 0 Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Lahti¹, n= Lahti¹, %,0 %, % Kokkola, n= Kokkola 0, %, %,0 % Oulu, n= Oulu, %, %, % Vantaa, n= Vantaa, % Turku, n= 0 Turku, %, %, % Loviisa, n= Loviisa, % Forssa, n= Forssa, %, %, % Helsinki, n=0 Helsinki, %, %, % Espoo, n= 0 Espoo, %, % 0,0 % Tuusula, n= 0 0 Tuusula, % Kaikki, n= Kaikki, %,0 %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

175 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: työttömäksi joutumisen pelko Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin % ilmoitti ongelmana olleen työttömäksi joutumisen pelon Useimmin se oli ollut ongelmana Oulussa, Kokkolassa ja Lahdessa, harvimmin Tuusulassa, Loviisassa ja Forssassa Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: työttömäksi joutumisen pelko Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Oulu, n= Oulu 0, %, %, % Kokkola, n= Kokkola,0 %, %, % Lahti¹, n= Lahti¹, %, %, % Helsinki, n= Helsinki, %, %, % Vantaa, n=0 Vantaa, % Espoo, n= Espoo, %, % 0,0 % Turku, n=0 Turku, % 0, %, % Forssa, n= Forssa, %, %, % Loviisa, n= Loviisa, % Tuusula, n= Tuusula, % Kaikki, n= Kaikki, %, %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

176 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: liikaa työtä Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin % ilmoitti ongelmana olleen liian suuren työmäärän Useimmin se oli ollut ongelmana Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, harvimmin Forssassa, Tuusulassa ja Turussa Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: liikaa työtä Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Helsinki, n=00 Helsinki, % 0, %, % Espoo, n= Espoo, %, %, % Vantaa, n= Vantaa, % Lahti¹, n=0 0 Lahti¹, %, %, % Kokkola, n= Kokkola, %, %, % Oulu, n= Oulu 0, %, %, % Loviisa, n= Loviisa, % Turku, n=0 Turku, %, %, % Tuusula, n= 0 Tuusula 0, % Forssa, n= Forssa, %, %, % Kaikki, n= Kaikki, %, %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

177 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: asumiseen liittyviä ongelmia Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin 0 % ilmoitti heillä olleen asumiseen liittyviä ongelmia Useimmin se oli ollut ongelmana Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa, harvimmin Loviisassa, Kokkolassa ja Forssassa Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: asumiseen liittyviä ongelmia Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Helsinki, n= Helsinki, %, %, % Vantaa, n=0 Vantaa, % Oulu, n=0 Oulu, % 0, %, % Lahti¹, n= Lahti¹,0 % 0, %, % Turku, n=0 Turku, % 0, %,0 % Espoo, n= Espoo,0 %, %, % Tuusula, n= Tuusula, % Forssa, n= Forssa 0, %, %, % Kokkola, n= 0 Kokkola,0 %, %, % Loviisa, n= 0 Loviisa, % Kaikki, n= Kaikki, %, %,0 % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

178 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: taloudelliset ongelmat Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin % ilmoitti heillä olleen taloudellisia ongelma Useimmin se oli ollut ongelmana Lahdessa, Oulussa ja Helsingissä, harvimmin Tuusulassa, Espoossa ja Loviisassa Kuvio 0 Haettu ja saatu apu ongelmiin: taloudelliset ongelmat Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Lahti¹, n= Lahti¹, %, %, % Oulu, n= Oulu 0, %, %, % Helsinki, n=0 Helsinki, %, %, % Turku, n= Turku,0 %, %, % Kokkola, n= Kokkola, %, %, % Forssa, n= Forssa, %,0 %,0 % Vantaa, n= Vantaa, % Loviisa, n= Loviisa, % Espoo, n= Espoo, %, %, % Tuusula, n=0 Tuusula 0, % Kaikki, n=0 Kaikki, %, %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

179 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: liian suuria lainoja hoidettavaksi Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin % ilmoitti heillä olleen liian suuria lainoja hoidettavaksi Useimmin se oli ollut ongelmana Oulussa, Forssassa ja Lahdessa, harvimmin Tuusulassa, Espoossa ja Kokkolassa Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: liian suuria lainoja hoidettavaksi Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista 0 0 Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Oulu, n= Oulu, %,0 % 0, % Forssa, n= Forssa, %, %, % Lahti¹, n= Lahti¹, %,0 %, % Helsinki, n=0 Helsinki, %, %,0 % Vantaa, n= Vantaa, % Loviisa, n= Loviisa, % Turku, n= Turku, %, %, % Kokkola, n= 0 Kokkola, %, %, % Espoo, n= Espoo, %, %, % Tuusula, n=0 0 0 Tuusula,0 % Kaikki, n= Kaikki 0, %, %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

180 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: oma yritys talousvaikeuksissa Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin % ilmoitti oman yrityksen olleen talousvaikeuksissa Useimmin se oli ollut ongelmana Loviisassa, Kokkolassa ja Forssassa, harvimmin Helsingissä, Tuusulassa ja Vantaalla Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: oma yritys talousvaikeuksissa Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista 0 0 Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Loviisa, n= Loviisa, % Kokkola, n= 0 Kokkola, %, %, % Forssa, n= Forssa, %, %,0 % Lahti¹, n=0 00 Lahti¹, %, %, % Espoo, n= 0 00 Espoo, %, % 0, % Oulu, n= 0 Oulu, %, %, % Turku, n=0 000 Turku,0 %, %, % Vantaa, n= 00 Vantaa, % Tuusula, n= 0 0 Tuusula, % Helsinki, n= Helsinki, %, %, % Kaikki, n=0 Kaikki,0 %, %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

181 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: elämää vaikeuttava sairaus Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin % ilmoitti ongelmana olleen elämää vaikeuttavan sairauden Useimmin se oli ollut ongelmana Kokkolassa, Forssassa ja Lahdessa, harvimmin Espoossa, Loviisassa ja Helsingissä Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: elämää vaikeuttava sairaus Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Kokkola, n= Kokkola 0, %, %,0 % Forssa, n= Forssa, %,0 % 0, % Lahti¹, n= Lahti¹, %, %, % Oulu, n= Oulu 0, %, %,0 % Turku, n= Turku,0 %, %, % Vantaa, n= Vantaa, % Tuusula, n= Tuusula, % Helsinki, n= Helsinki, %, %, % Loviisa, n= Loviisa, % Espoo, n= Espoo, %, % 0, % Kaikki, n= Kaikki,0 %, %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0 0

182 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: liiallinen päihteiden käyttö Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin % ilmoitti ongelmana olleen päihteiden liiallisen käytön Useimmin se oli ollut ongelmana Forssassa, Lahdessa ja Loviisassa, harvimmin Kokkolassa, Tuusulassa ja Espoossa Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: liiallinen päihteiden käyttö Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista 0 0 Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Forssa, n= Forssa, %, %, % Lahti¹, n= 0 Lahti¹, %, % 0, % Loviisa, n= Loviisa, % Oulu, n= Oulu, %, %, % Turku, n= 00 Turku, %, %, % Vantaa, n= Vantaa,0 % Helsinki, n= 0 Helsinki, %, %, % Espoo, n= 0 Espoo, %, % 0, % Tuusula, n= 0 Tuusula, % Kokkola, n= 0 Kokkola, %, %,0 % Kaikki, n= 0 Kaikki,0 %, %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

183 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: yksinäisyys Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin % ilmoitti ongelmana olleen yksinäisyyden Useimmin se oli ollut ongelmana Oulussa, Lahdessa ja Turussa, harvimmin Tuusulassa, Espoossa ja Kokkolassa Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: yksinäisyys Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Oulu, n= Oulu, %, %, % Lahti¹, n= 0 Lahti¹, % 0, %, % Turku, n= Turku, %, %, % Loviisa, n= Loviisa, % Helsinki, n= Helsinki,0 %, %, % Forssa, n= Forssa, %, %, % Vantaa, n=0 Vantaa, % Kokkola, n= Kokkola, %, %, % Espoo, n=0 Espoo 0, %, %, % Tuusula, n= 0 Tuusula, % Kaikki, n= Kaikki, %,0 %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

184 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: nälkä, puute ruoasta Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin % ilmoitti ongelmana olleen ruuan puutteen Useimmin se oli ollut ongelmana Turussa, Lahdessa ja Oulussa, harvimmin Espoossa, Tuusulassa ja Loviisassa Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: nälkä, puute ruoasta Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista 0 0 Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Turku, n= Turku, %, % 0, % Lahti¹, n= 0 Lahti¹, %, %, % Oulu, n= Oulu, %, %, % Forssa, n= 0 Forssa,0 %, % 0, % Helsinki, n= 0 Helsinki, %, % 0, % Vantaa, n= Vantaa, % Kokkola, n= Kokkola, %, %, % Loviisa, n= 0 Loviisa, % Tuusula, n=0 0 0 Tuusula, % Espoo, n= 0 Espoo, %, %, % Kaikki, n= Kaikki, %, %,0 % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

185 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: vaikeus saada päivähoitopaikkaa Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin % ilmoitti ongelmana olleen päivähoitopaikan saannin Useimmin se oli ollut ongelmana Loviisassa, Lahdessa ja Kokkolassa, harvimmin Tuusulassa, Forssassa ja Helsingissä Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: vaikeus saada päivähoitopaikka Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Loviisa, n= 0 Loviisa, % Lahti¹, n= 0 Lahti¹, %, % 0,0 % Kokkola, n= 0 Kokkola, %, % 0, % Oulu, n= Oulu, %,0 %, % Espoo, n= 0 Espoo, %, %,0 % Vantaa, n=0 Vantaa, % Turku, n= 0 Turku, %,0 %, % Helsinki, n= 0 Helsinki, %,0 %, % Forssa, n=0 0 Forssa, %, %, % Tuusula, n= 0 Tuusula,0 % Kaikki, n=0 0 Kaikki, %, %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

186 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: vaikeus järjestää vanhuksen hoito Vastaajilta kysyttiin "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?" Vastaajista keskimäärin 0 % ilmoitti vanhuksen hoidon järjestämisessä olleen ongelmia Useimmin se oli ollut ongelmana Loviisassa, Forssassa ja Lahdessa, harvimmin Tuusulassa, Espoossa ja Vantaalla Kuvio Haettu ja saatu apu ongelmiin: vaikeus järjestää vanhuksen hoito Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan % vastaajista Niiden osuus, joilla ongelma 0 0 Muutos Loviisa, n= Loviisa,0 % Forssa, n= Forssa, %, %, % Lahti¹, n=0 Lahti¹, %, % 0, % Kokkola, n= 0 Kokkola, % 0, %, % Oulu, n= Oulu, % 0, %, % Turku, n= Turku, %, %, % Helsinki, n= Helsinki, %, %, % Vantaa, n= Vantaa, % Espoo, n=0 Espoo, %, %, % Tuusula, n= Tuusula, % Kaikki, n=0 Kaikki, %, %, % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

187 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Turvallisuuden kokeminen: kävely asuinalueella myöhään illalla Vastaajia pyydettiin arvioimaan kokemaansa turvallisuutta asuinalueella ja keskustassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdot "En uskalla liikkua yksin muista syistä" ja " En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois Kantaa ottaneista vastaajista keskimäärin % koki, että kävely asuinalueella myöhään illalla on turvallista tai melko turvallista Useimmin tätä mieltä oltiin Loviisassa, Kokkolassa ja Espoossa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Forssassa Kuvio Turvallisuuden kokeminen: kävely asuinalueella myöhään illalla Kuntien järjestys: turvalliseksi ja melko turvalliseksi kokevien osuus yhteensä Loviisa, n= Turvalliseksi Turvattomaksi Melko turvalliseksi En uskalla mennä yksin % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Turvalliseksi tai melko turvalliseksi 0 0 Muutos Loviisa % 0 % Kokkola, n= Kokkola % % % Espoo, n= Espoo % % % Tuusula, n= Tuusula % 0 % Lahti¹, n= Lahti¹ % % 0 % Helsinki, n= Helsinki % % % Turku, n= 0 Turku % % % Oulu, n=00 0 Oulu % % % Forssa, n=0 0 0 Forssa % 0 % % Vantaa, n= Vantaa 0 % 0 % KAIKKI, n= 0 Kaikki % % 0 % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

188 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Turvallisuuden kokeminen: kävely asuinalueella päivällä Vastaajia pyydettiin arvioimaan kokemaansa turvallisuutta asuinalueella ja keskustassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdot "En uskalla liikkua yksin muista syistä" ja " En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois Kantaa ottaneista vastaajista keskimäärin % koki, että kävely asuinalueella päivällä on turvallista tai melko turvallista Useimmin tätä mieltä oltiin Helsingissä, Kokkolassa ja Espoossa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Helsingissä Kuvio 0 Turvallisuuden kokeminen: kävely asuinalueella päivällä Kuntien järjestys: turvalliseksi ja melko turvalliseksi kokevien osuus yhteensä Helsinki, n= Turvalliseksi Turvattomaksi Melko turvalliseksi En uskalla mennä yksin % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 0 Turvalliseksi tai melko turvalliseksi 0 0 Muutos Helsinki % 00 % % Kokkola, n= 0 Kokkola 00 % % % Espoo, n= 0 Espoo % % 0 % Lahti¹, n= 0 0 Lahti¹ 00 % % % Forssa, n= 0 Forssa 00 % % % Turku, n= 0 Turku % % % Loviisa, n= 0 Loviisa % 0 % Oulu, n= Oulu 00 % % % Tuusula, n= Tuusula % 0 % Vantaa, n=0 0 Vantaa % 0 % KAIKKI, n= 0 0 Kaikki % % 0 % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

189 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Turvallisuuden kokeminen: kavely keskustassa myöhään illalla Vastaajia pyydettiin arvioimaan kokemaansa turvallisuutta asuinalueella ja keskustassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdot "En uskalla liikkua yksin muista syistä" ja " En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois Kantaa ottaneista vastaajista keskimäärin 0 % koki, että kavely keskustassa myöhään illalla on turvallista tai melko turvallista Useimmin tätä mieltä oltiin Loviisassa, Tuusulassa ja Espoossa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Espoossa Kuvio Turvallisuuden kokeminen: kavely keskustassa myöhään illalla Kuntien järjestys: turvalliseksi ja melko turvalliseksi kokevien osuus yhteensä Loviisa, n= Turvalliseksi Turvattomaksi Melko turvalliseksi En uskalla mennä yksin % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Turvalliseksi tai melko turvalliseksi 0 0 Muutos Loviisa % 0 % Tuusula, n= Tuusula % 0 % Espoo, n=0 0 Espoo % % % Kokkola, n= Kokkola % % % Helsinki, n= 0 Helsinki % % % Forssa, n=00 0 Forssa % % % Lahti¹, n= Lahti¹ % % % Oulu, n= Oulu % % % Vantaa, n= 0 Vantaa % 0 % Turku, n= Turku % % % KAIKKI, n=0 Kaikki % 0 % % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

190 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Turvallisuuden kokeminen: kävely keskustassa päivällä Vastaajia pyydettiin arvioimaan kokemaansa turvallisuutta asuinalueella ja keskustassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdot "En uskalla liikkua yksin muista syistä" ja " En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois Kantaa ottaneista vastaajista keskimäärin % koki, että kävely keskustassa päivällä on turvallista tai melko turvallista Useimmin tätä mieltä oltiin Loviisassa, Tuusulassa ja Helsingissä Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Forssassa Kuvio Turvallisuuden kokeminen: kävely keskustassa päivällä Kuntien järjestys: turvalliseksi ja melko turvalliseksi kokevien osuus yhteensä Loviisa, n=0 Turvalliseksi Turvattomaksi Melko turvalliseksi En uskalla mennä yksin % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 0 Turvalliseksi tai melko turvalliseksi 0 0 Muutos Loviisa 00 % 0 % Tuusula, n= 0 0 Tuusula % 0 % Helsinki, n= 0 Helsinki % % % Lahti¹, n= 0 Lahti¹ % % % Kokkola, n= 0 Kokkola % % 0 % Turku, n= Turku % % 0 % Espoo, n= 0 Espoo % % % Oulu, n= 0 Oulu % % % Vantaa, n= 0 Vantaa % 0 % Forssa, n= Forssa % % % KAIKKI, n=0 0 Kaikki % % 0 % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

191 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta: moottoriajoneuvo varastetaan Vastaajilta kysyttiin miten huolestuneita he ovat siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat rikoksen uhriksi asuinkunnassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdon "En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois (heitä oli vastaajista 0 %) Keskimäärin % kantaa ottaneista ei ollut lainkaan huolestunut, että heidän moottoriajoneuvonsa varastetaan Vähiten huolestuneita oltiin Loviisassa, Espoossa ja Kokkolassa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Turussa Kuvio Turvallisuuden kokeminen: moottoriajoneuvo varastetaan Kuntien järjestys: En ollenkaan huolestuneiden osuus En ollenkaan huolestunut Melko huolestunut Erittäin huolestunut % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Loviisa, n= En ollenkaan huolestunut 0 0 Muutos Loviisa % 0 % Espoo, n=0 Espoo % % % Kokkola, n= Kokkola % % % Turku, n= Turku % % % Helsinki, n= Helsinki % % % Tuusula, n= Tuusula % 0 % Vantaa, n=0 Vantaa % 0 % Oulu, n= Oulu 0 % % % Lahti¹, n= 0 Lahti % % % Forssa, n= Forssa % % % KAIKKI, n= Kaikki % % % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0 0

192 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta: moottoriajoneuvoa vahingoitetaan Vastaajilta kysyttiin miten huolestuneita he ovat siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat rikoksen uhriksi asuinkunnassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdon "En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois (heitä oli vastaajista 0 %) Keskimäärin % kantaa ottaneista ei ollut lainkaan huolestunut, että moottoriajoneuvoa vahingoitetaan Vähiten huolestuneita oltiin Loviisassa, Tuusulassa ja Kokkolassa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Kokkolassa Kuvio Turvallisuuden kokeminen: moottoriajoneuvoa vahingoitetaan Kuntien järjestys: En ollenkaan huolestuneiden osuus En ollenkaan huolestunut Melko huolestunut Erittäin huolestunut % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Loviisa, n= 0 En ollenkaan huolestunut 0 0 Muutos Loviisa % 0 % Tuusula, n= 0 Tuusula % 0 % Kokkola, n= 0 Kokkola % 0 % % Espoo, n=0 Espoo % % % Turku, n= Turku % % % Helsinki, n= Helsinki % % % Lahti¹, n= Lahti % % % Vantaa, n=0 0 Vantaa % 0 % Oulu, n= Oulu % % 0 % Forssa, n= Forssa % % % KAIKKI, n= Kaikki % % % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

193 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta: kotiin murtaudutaan Vastaajilta kysyttiin miten huolestuneita he ovat siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat rikoksen uhriksi asuinkunnassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdon "En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois (heitä oli vastaajista 0 %) Keskimäärin % kantaa ottaneista ei ollut lainkaan huolestunut, että kotiin murtaudutaan Vähiten huolestuneita oltiin Turussa, Helsingissä ja Espoossa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Lahdessa Kuvio Turvallisuuden kokeminen: kotiin murtaudutaan Kuntien järjestys: En ollenkaan huolestuneiden osuus En ollenkaan huolestunut Melko huolestunut Erittäin huolestunut % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Turku, n= En ollenkaan huolestunut 0 0 Muutos Turku % % % Helsinki, n= Helsinki % % % Espoo, n= Espoo % % % Oulu, n= 0 Oulu % 0 % % Loviisa, n= Loviisa % 0 % Vantaa, n=0 Vantaa % 0 % Tuusula, n= 0 Tuusula % 0 % Kokkola, n= 0 Kokkola % 0 % % Forssa, n= Forssa % % % Lahti¹, n=0 Lahti % % % KAIKKI, n=00 Kaikki % % % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

194 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta: polkupyörä varastetaan Vastaajilta kysyttiin miten huolestuneita he ovat siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat rikoksen uhriksi asuinkunnassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdon "En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois (heitä oli vastaajista 0 %) Keskimäärin % kantaa ottaneista ei ollut lainkaan huolestunut, että heidän oma tai perheenjäsenen polkupyörä varastetaan Vähiten huolestuneita oltiin Loviisassa, Lahdessa ja Tuusulassa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Lahdessa Kuvio Turvallisuuden kokeminen: polkupyörä varastetaan Kuntien järjestys: En ollenkaan huolestuneiden osuus En ollenkaan huolestunut Melko huolestunut Erittäin huolestunut % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Loviisa, n= 0 En ollenkaan huolestunut 0 0 Muutos Loviisa % 0 % Lahti¹, n= Lahti % % % Tuusula, n= 0 Tuusula 0 % 0 % Kokkola, n= Kokkola % % % Espoo, n= Espoo % % % Forssa, n=0 Forssa % % % Vantaa, n= 0 Vantaa % 0 % Turku, n= Turku % % % Helsinki, n= 0 Helsinki % 0 % % Oulu, n= Oulu % % % KAIKKI, n=0 Kaikki 0 % % % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

195 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta: muuta henkilökohtaista omaisuutta varastetaan Vastaajilta kysyttiin miten huolestuneita he ovat siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat rikoksen uhriksi asuinkunnassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdon "En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois (heitä oli vastaajista 0 %) Keskimäärin % kantaa ottaneista ei ollut lainkaan huolestunut, että omaa tai perheen muuta henkilökohtaista omaisuutta varastetaan Vähiten huolestuneita oltiin Loviisassa, Espoossa ja Turussa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Helsingissä Kuvio Turvallisuuden kokeminen: muuta henkilökohtaista omaisuutta varastetaan Kuntien järjestys: En ollenkaan huolestuneiden osuus En ollenkaan huolestunut Melko huolestunut Erittäin huolestunut % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Loviisa, n= 0 En ollenkaan huolestunut 0 0 Muutos Loviisa 0 % 0 % Espoo, n= Espoo % % % Turku, n= Turku % % % Kokkola, n= Kokkola % % % Tuusula, n= Tuusula % 0 % Helsinki, n= Helsinki % % % Lahti¹, n=0 0 Lahti % 0 % % Oulu, n= Oulu 0 % % % Vantaa, n= Vantaa % 0 % Forssa, n= Forssa % % % KAIKKI, n=00 Kaikki 0 % % 0 % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

196 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta: henkilökohtaista omaisuutta vahingoitetaan Vastaajilta kysyttiin miten huolestuneita he ovat siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat rikoksen uhriksi asuinkunnassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdon "En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois (heitä oli vastaajista 0 %) Keskimäärin 0 % kantaa ottaneista ei ollut lainkaan huolestunut, että omaa tai perheen henkilökohtaista omaisuutta vahingoitetaan Vähiten huolestuneita oltiin Loviisassa, Espoossa ja Kokkolassa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Kokkolassa Kuvio Turvallisuuden kokeminen: henkilökohtaista omaisuutta vahingoitetaan Kuntien järjestys: En ollenkaan huolestuneiden osuus En ollenkaan huolestunut Melko huolestunut Erittäin huolestunut % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Loviisa, n= En ollenkaan huolestunut 0 0 Muutos Loviisa % 0 % Espoo, n= Espoo % % % Kokkola, n= Kokkola % % % Tuusula, n= Tuusula % 0 % Turku, n= Turku % % % Helsinki, n= Helsinki % % 0 % Lahti¹, n= Lahti % % % Oulu, n= 0 Oulu % % % Vantaa, n= Vantaa % 0 % Forssa, n= Forssa 0 % % % KAIKKI, n=0 0 Kaikki % 0 % % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

197 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta: väkivaltainen ryöstö Vastaajilta kysyttiin miten huolestuneita he ovat siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat rikoksen uhriksi asuinkunnassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdon "En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois (heitä oli vastaajista 0 %) Keskimäärin % kantaa ottaneista ei ollut lainkaan huolestunut, että he itse tai perheen jäsen joutuu väkivaltaisesti ryöstetyksi Vähiten huolestuneita oltiin Loviisassa, Kokkolassa ja Espoossa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Turussa Kuvio Turvallisuuden kokeminen: väkivaltainen ryöstö Kuntien järjestys: En ollenkaan huolestuneiden osuus En ollenkaan huolestunut Melko huolestunut Erittäin huolestunut % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Loviisa, n=0 En ollenkaan huolestunut 0 0 Muutos Loviisa % 0 % Kokkola, n= Kokkola % % % Espoo, n=0 0 Espoo % 0 % % Tuusula, n= 0 Tuusula % 0 % Turku, n= 0 Turku % % % Oulu, n= 0 Oulu % % % Helsinki, n= 0 Helsinki % % % Lahti¹, n= 0 Lahti % % % Forssa, n= Forssa % % % Vantaa, n= Vantaa % 0 % KAIKKI, n= 0 Kaikki % % % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

198 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta: väkivallalla uhkailu Vastaajilta kysyttiin miten huolestuneita he ovat siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat rikoksen uhriksi asuinkunnassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdon "En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois (heitä oli vastaajista 0 %) Keskimäärin % kantaa ottaneista ei ollut lainkaan huolestunut, että heitä itseään tai perheen jäsentä uhataan väkivallalla Vähiten huolestuneita oltiin Loviisassa, Kokkolassa ja Espoossa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Kokkolassa Kuvio 00 Turvallisuuden kokeminen: väkivallalla uhkailu Kuntien järjestys: En ollenkaan huolestuneiden osuus En ollenkaan huolestunut Melko huolestunut Erittäin huolestunut % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Loviisa, n= En ollenkaan huolestunut 0 0 Muutos Loviisa % 0 % Kokkola, n= Kokkola % % 0 % Espoo, n=0 Espoo % % 0 % Tuusula, n=0 0 Tuusula % 0 % Turku, n= Turku % % % Oulu, n= 0 Oulu 0 % % % Lahti¹, n= Lahti % % % Forssa, n= 0 Forssa % % % Helsinki, n=0 Helsinki 0 % % % Vantaa, n= Vantaa % 0 % KAIKKI, n= 0 Kaikki % % % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

199 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta: väkivallan kohteeksi joutuminen Vastaajilta kysyttiin miten huolestuneita he ovat siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat rikoksen uhriksi asuinkunnassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdon "En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois (heitä oli vastaajista 0 %) Keskimäärin % kantaa ottaneista ei ollut lainkaan huolestunut, että he itse tai perheen jäsen joutuu väkivallan kohteeksi Vähiten huolestuneita oltiin Loviisassa, Kokkolassa ja Tuusulassa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Kokkolassa Kuvio 0 Turvallisuuden kokeminen: väkivallan kohteeksi joutuminen Kuntien järjestys: En ollenkaan huolestuneiden osuus En ollenkaan huolestunut Melko huolestunut Erittäin huolestunut % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Loviisa, n= En ollenkaan huolestunut 0 0 Muutos Loviisa % 0 % Kokkola, n= Kokkola % % 0 % Tuusula, n= Tuusula % 0 % Espoo, n=0 Espoo % % % Turku, n= 0 Turku % % % Oulu, n= Oulu % % % Lahti¹, n= Lahti % % % Helsinki, n=0 Helsinki % % % Forssa, n= Forssa % % % Vantaa, n= Vantaa % 0 % KAIKKI, n=0 Kaikki 0 % % % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

200 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta: seksuaalirikos Vastaajilta kysyttiin miten huolestuneita he ovat siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat rikoksen uhriksi asuinkunnassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdon "En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois (heitä oli vastaajista 0 %) Keskimäärin % kantaa ottaneista ei ollut lainkaan huolestunut, että he itse tai perheen jäsen joutuu seksuaalirikoksen uhriksi Vähiten huolestuneita oltiin Loviisassa, Kokkolassa ja Tuusulassa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Turussa Kuvio 0 Turvallisuuden kokeminen: seksuaalirikos Kuntien järjestys: En ollenkaan huolestuneiden osuus En ollenkaan huolestunut Melko huolestunut Erittäin huolestunut % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Loviisa, n= En ollenkaan huolestunut 0 0 Muutos Loviisa % 0 % Kokkola, n= Kokkola % % % Tuusula, n= 0 Tuusula % 0 % Espoo, n=0 Espoo % % % Turku, n= Turku % % % Lahti¹, n= 0 Lahti % % % Helsinki, n=0 0 Helsinki % % % Vantaa, n= Vantaa % 0 % Forssa, n= Forssa % % % Oulu, n= Oulu % % % KAIKKI, n= Kaikki 0 % % % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0

201 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta: rattijuopon aiheuttama liikenneonnettomuus Vastaajilta kysyttiin miten huolestuneita he ovat siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat rikoksen uhriksi asuinkunnassa Kuvioissa on esitetty kantaa ottaneiden vastausjakaumat, joten vastausvaihtoehdon "En osaa sanoa " valinneet on jätetty pois (heitä oli vastaajista 0 %) Keskimäärin % kantaa ottaneista ei ollut lainkaan huolestunut, että he itse tai perhe joutuu rattijuopon aiheuttamaan liikenneonnettomuuteen Vähiten huolestuneita oltiin Espoossa, Helsingissä ja Turussa Vuodesta 0 muutos on ollut suurin Helsingissä Kuvio 0 Turvallisuuden kokeminen: rattijuopon aiheuttama liikenneonnettomuus Kuntien järjestys: En ollenkaan huolestuneiden osuus En ollenkaan huolestunut Melko huolestunut Erittäin huolestunut % vastaajista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Espoo, n=0 0 En ollenkaan huolestunut 0 0 Muutos Espoo 0 % 0 % % Helsinki, n= Helsinki % % % Turku, n= 0 Turku % % 0 % Loviisa, n= 0 Loviisa 0 % 0 % Vantaa, n= Vantaa % 0 % Oulu, n= 0 Oulu 0 % % % Tuusula, n= Tuusula % 0 % Kokkola, n= Kokkola % % % Lahti¹, n= Lahti % % % Forssa, n= 0 Forssa % 0 % % KAIKKI, n= 0 Kaikki % % % ¹ Lahdessa kysely tehtiin loka marraskuussa 0 Niiden kuntien keskiarvo, jotka olivat mukana sekä 0 että 0 00

202 KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 0 Muuttoaikeet Vastaajien muuttoaikeita tiedusteltiin kysymyksellä "Jos olette suunnitelleet muuttoa tai olette muuttamassa, mistä etsitte pääasiallisesti uutta asuntoa? Lomakkeella ei esitetty vaihtoehtoa "En ole aikeissa muuttaa", joten vastaukset suhteutettiin kaikkin kyselyyn vastanneisiin Näin laskettuna keskimäärin % vastaajista oli muuttamassa tai suunnittelemassa muuttoa Kuvio 0 Aioitut muuttokohteet kunnissa keskimäärin Muutto nykyisellä asuinalueella % Muuallle nyk asuinkunnassa % Lähikuntaan/ kaupunkiin % Kauemmaksi kaupunkiin % Ulkomaille % Kauemmaksi maaseudulle % Ei muuttoaikeita % Muuton syinä tuotiin esille mm nykyisen asunnon liian suuri tai liian pieni koko, asunnon muut ominaisuudet, asuinalueen rauhattomuus, asumisen kustannukset, ikääntyminen, eläkkeelle siirtyminen, työpaikka ja opiskelu Seuraavalla sivulla on esitetty miten muuttoaikeet poikkeavat kunnittain 0

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP 1.1.01 HM ja JP Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti Turun kaupungin toimeksiannosta. Kysely lähettiin

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745)

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tarkoitus: selvittää asukkaiden mielipiteitä kuntapalvelujen toteuttamisesta. Osa yhdistymisen arviointia. Kyselyaineisto

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM ..HM Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksiannosta. Otokseen valittujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE Raportti ajalta 21.11.2016-20..2016. Vastauksia annettu yhteensä 400 kpl. Taustatiedot Ikä - 21 (5.3%) 26-35 99 (24.8%) 36-45 117 (29.3%) 45-60 3 (.8%) 61-53

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely 2018 1. Ikä Vastaajien määrä: 605 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 18-25 7% 26-35 22% 36-45 32% 46-60 26% 61-13% N Prosentti 18-25 43 7,11% 26-35

Lisätiedot

Vanha-Espoon asukasfoorumi Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija

Vanha-Espoon asukasfoorumi Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija Vanha-Espoon asukasfoorumi 14.5.2019 Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija 14.5.2019 Keskeisiä havaintoja lähivuosista Espoo on vahvasti kasvava kaupunki, jossa asukkaita nyt 284 000.

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne Pekola-Sjöblom Tiedote

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksentulokset1kunnassa Kuopio..1HeikkiMiettinen&JarnoParviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otosjavastaukset 3 Vastaajientaustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kotka..01 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito 0 Jätehuolto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2019

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2019 Kyselytutkimuksen tulokset Mikkeli 2.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito Jätehuolto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

1. Kuinka kauan olet asunut Janakkalassa?

1. Kuinka kauan olet asunut Janakkalassa? KUNTALAISKYSELY 2019 Kysely lähetettiin 2000 satunnaisotannalla valitulle kuntalaiselle kirjeitse. Kirjeessä oli nettiosoite kyselyyn sekä kyselylomake myös paperisena yli 65-vuotiaille vastaanottajille.

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot