KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM"

Transkriptio

1 KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) HM

2 Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi 2 Uimahallit Tyytyväisyys asuinkuntaan: laaja asuinkuntaindeksi Uimarannat ja maauimalat 9 Palvelutyytyväisyys Kuntoradat ja ulkoilureitit Yleinen järjestys ja turvallisuus Ulkoilualueet ja puistot 1 Yritystoiminnan edistäminen 6 Tiedottaminen liikuntapalveluista 2 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Lasten leikkipaikat Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Torit ja torikauppa Tiedottaminen kunnan palveluista 9 Katujen ja teiden hoito Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 1 Jätehuolto 6 Kuluttajaneuvonta Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Puistojen ja viheralueiden hoito Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Juomaveden laatu 9 Sairaalapalvelut Liikenneolot jalankulkijan kannalta Sairaankuljetus ja ensihoito 1 Liikenneolot pyöräilijän kannalta 1 Äitiys ja lastenneuvola Liikenneolot autoilijan kannalta 2 Vanhusten kotihoito 1 Julkinen liikenne Kunnan hammaslääkäripalvelut 1 Liikkumisen esteettömyys Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 19 Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta Vammaispalvelut 2 Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta 6 Toimeentulotuki 21 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta Perheneuvola 22 Luonnon suojelu Sosiaalityö 2 Ilman laatu 9 Lasten päivähoito 2 Vesistöjen puhtaus 6 Peruskoulu 2 Melun torjunta 61 Lukio 26 Ympäristön siisteys 62 Nuorten ammatillinen koulutus 2 Luonto ja retkeilyreitit 6 Aikuisten ammatillinen koulutus 2 Rakennetun ympäristön valvonta 6 Kansalais ja työväenopistot 29 Pelastustoiminta 6 Kirjastopalvelut Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 66 Taideoppilaitokset (mm. musiikki ja tanssiopistot) 1 Kunnan talousasioiden hoito 6 Nuorten harrastustoiminta 2 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 6 Museot ja taidenäyttelyt Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 69 Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide Pientalotontin saanti Konsertit ja musiikkiesitykset Vuokra asunnon saanti 1 Urheilu ja pelikentät 6

3 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 192 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Sittemmin tutkimus on toteutettu kerran valtuustokaudessa, viimeksi vuonna 2. Vuonna 2 tutkimus tehtiin yhdeksässä kunnassa. Tutkimuksen kysymyksenasettelu pidettiin vertailtavuuden säilyttämiseksi keskeisiltä osiltaan samanlaisena. Vastaajat valittiin tällä kerralla satunnaisesti 1 9 vuotiaista kuntalaisista, aikaisemmin yläikärajan on ollut vuotta. Kysely postitettiin vastaajille huhti toukokuussa 2, aktivointikierroksia oli kaksi. Vastaukset ja aineiston edustavuus ssa otos oli 2 henkilöä ja vastauksia saatiin 1, joten vastausaktiivisuus oli 2,6 %. Vastaajista oli naisia %. Vastaajissa ovat aliedustettuina miesten ohella nuoret. ssa ikäryhmittäinen edustavuus näkyy seuraavassa taulukossa. Aliedustusta on alle vuotiaissa ja yliedustusta yli vuotiaissa. Jos tuloksia painotetaan ikäryhmittäin siten, että aineiston ikäjakauma vastaa väestöä, saadaan painotetuksi yleisindeksin arvoksi, joka on samalla tasolla kuin painottamaton arvo (,). Myöskään naisten (,) ja miesten (,9) välillä indeksissä ei ollut suurta eroa, joten näyttää siltä, että kato ei ole vaikuttanut indeksin arvoon merkittävällä tavalla. Tässä raportissa esitetään tutkimuksen vertailutietoja kunnallisten palvelujen arviointia käsittelevästä kysymyssarjasta (liitteenä olevan lomakkeen kysymyssarja 2). Muut tulokset raportoidaan kuntien yhteisessä raportissa. Taulukko 1. Väestön ja kyselyyn vastanneiden ikä sekä laaja asuinkuntaindeksi ssa. Osuus 1 9 vuotiaasta Osuus Asuinkuntaindeksi väestöstä vastaajista 1 22, %, %, Kysymyssarjan johdantokysymys kuului: "Jos ajattelette elämistä ,9 %,9 %,62 asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?" 9 2, %,9 %,9 Vastaajat antoivat arvion asteikolla 1 : 2, % 1, %,1 1=erittäin huonosti 6, % 21, %,9 2=melko huonosti 6 9,2 % 6,6 %, =en osaa sanoa Väestöosuuksilla painotettu, =melko hyvin Painottamaton, =erittäin hyvin Kuvioissa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuvioissa esitetään myös 1 asteikolla laskettu keskiarvo kussakin palvelussa. Keskiarvosta on suljettu pois 'en osaa sanoa' vastaukset. n tuloksia verrataan KAPA tutkimuksessa mukana olleiden kaupunkien tuloksiin sekä ssa aikaisemmin tehtyihin KAPA tutkimuksiin.

4 2 Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa 21 Yleinen kehitys Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Vastaajien mielipiteitä asuinkuntaan ja sen antamiin palveluihin kysyttiin 6 osaisella kysymyssarjalla. Kuvio 2. Suppean asuinkuntaindeksin kehitys KAPA tutkimuksissa,, Kysymys oli aseteltu samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla: "Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat". Kysymysryhmässä asiaa on pysynyt lomakkeella samanlaisina vuodesta 19 saakka. Tässä suppeassa indeksissä ovat mukana: Yleinen järjestys ja turvallisuus Kuluttajaneuvonta Sairaalapalvelut Nuorten ammatillinen koulutus Kansalais ja työväenopistot Nuorten harrastustoiminta Katujen ja teiden hoito Liikenneolot jalankulkijan kannalta Liikenneolot autoilijan kannalta Julkinen liikenne Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu Pientalotontin saanti Vuokra asunnon saanti Tyytyväisyys indeksissä mukana oleviin palveluihin oli alhaisimmillaan huippusuhdanteessa 199 ja korkealla lamavuonna 199, jonka tasolle taas palattiin vuonna 2. ssa indeksin arvo on laskenut aikaisemmin, mutta nyt se on pysynyt vuoden 2 tasolla. 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin asteikko katkaistu,6,,,,2,1 19/ ,61,1,1,66,,2 Turku,61,,9,1 Espoo,2,2,,,6,,6,,69 Helsinki,26,21,9,,,,9,,6 Lahti,,9,6 Vantaa, Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 21

5 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Tyytyväisyys asuinkuntaan: laaja asuinkuntaindeksi Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä kysymyssarjan 1 asioista, jotka on esitetty vuodesta 21 lähtien, näitä on asioita. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu asteikolle 1, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein kielteisintä suhtautumista, arvo neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista. Indeksiä laskettaessa asioita on painotettu seuraavasti: Sairaalapalvelut, painoarvo Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Hammaslääkäripalvelut, Lasten päivähoito, Peruskoulu, Kaikki muut, painoarvo 1. Kuvio 1. Laaja asuinkuntaindeksi, palvelua 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin 1, 1, 2, 2,,,,,,, 2,, 2,2 Indeksin perusteella oululaisten tyytyväisyys kaupunkiin on laskenut vuoden 2 KAPA tutkimuksesta, muutos ei ole kuitenkaan suuri. Tulos on vertailukaupunkien keskiarvoa hieman heikompi., 2, 2, 21,,9,62,9 Espoo, 2,6 Helsinki, 2, Vertailu Lahti, 21,, 2, Vantaa, 2,6 Keskiarvo,61

6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Palvelutyytyväisyys Seuraavilla sivuilla esitetään tulokset yksittäisissä asioissa eri tutkimusvuosina ja vertailukunnissa. Kuvio. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Yleinen järjestys ja turvallisuus 2, n=1, ka.=,9 9 Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti 9 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=2, ka.=,9 2, n=, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 2, n=62, ka.=, 21, n=, ka.=,1 9 Espoo 2, n=6, ka.=,1 9 2 Helsinki 2, n=1, ka.=,6 9 6 Vertailu Lahti 21, n=6, ka.=, Turku 2, n=1, ka.=, Vantaa 2, n=1, ka.=,1 2 Vertailukunnat, ka.=,9 (¹) 9%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

7 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Yritystoiminnan edistäminen 2, n=, ka.=,1 6 2 Yritystoiminnan edistämistä piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=, ka.=, 2, n=2, ka.=, 9 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 2, n=61, ka.=, 21, n=, ka.=,1 6 Espoo 2, n=, ka.=,6 1 Helsinki 2, n=1, ka.=,29 26 Lahti 21, n=61, ka.=2, Turku 2, n=1, ka.=, 2 2 Vantaa 2, n=1, ka.=,1 2 6 Vertailukunnat, ka.=,2 26 (¹) 6%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

8 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 2, n=, ka.=, Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=1, ka.=, 2, n=2, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=62, ka.=,1 21, kysymys ei mukana 6 22 Espoo 2, n=6, ka.=,6 2 Helsinki 2, n=1, ka.=, 1 Lahti 21, n=61, ka.=, Turku 2, n=, ka.=, 1 21 Vantaa 2, n=1, ka.=, 6 26 Vertailukunnat, ka.=, (¹) 6%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

9 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 6. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 2, n=, ka.=2, Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=2,6 2, n=2, ka.=2, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=62, ka.=2, 21, n=, ka.=2, Espoo 2, n=62, ka.=2, 29 9 Helsinki 2, n=11, ka.=2,9 2 Lahti 21, n=6, ka.=2,6 22 Turku 2, n=1, ka.=2, 21 9 Vantaa 2, n=1, ka.=2, 2 2 Vertailukunnat, ka.=2,6 26 (¹) 2%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

10 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen kunnan palveluista 2, n=1, ka.=, Tiedottamista kaupungin palveluista piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=, ka.=, 2, n=2, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä. 2, n=621, ka.=,6 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=, 26 Helsinki 2, n=1, ka.=, Lahti 21, n=66, ka.=, 9 2 Turku 2, n=, ka.=, 2 2 Vantaa 2, n=1, ka.=, 19 2 Vertailukunnat, ka.=, (¹) 1%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

11 9 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 2, n=, ka.=, Kaupungin virastojen asiakaspalvelua yleensä piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=1, ka.=, 2, n=1, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhdeksän prosenttiyksikköä. 2, n=62, ka.=,2 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=6, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=, 2 Lahti 21, n=6, ka.=, 22 Turku 2, n=, ka.=, Vantaa 2, n=1, ka.=,26 2 Vertailukunnat, ka.=, (¹) 2%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

12 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 9. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa Kuluttajaneuvonta 2, n=, ka.=2, , n=1, ka.=, Kuluttajaneuvontaa piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=,9 1 1 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=619, ka.=,2 21, n=2, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=,2 2 6 Helsinki 2, n=1, ka.=, Lahti 21, n=6, ka.=, 2 61 Turku 2, n=6, ka.=, Vantaa 2, n=1, ka.=, Vertailukunnat, ka.=, (¹) 2%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

13 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 1. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 2, n=1, ka.=2,9 1 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=19, ka.=2, 2, n=2, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=62, ka.=, 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=6, ka.=, 2 22 Helsinki 2, n=1, ka.=,6 29 Lahti 21, n=6, ka.=2,2 6 Turku 2, n=9, ka.=,6 1 2 Vantaa 2, n=1, ka.=, 1 6 Vertailukunnat, ka.=, (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

14 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 2, n=, ka.=2, Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=1, ka.=2,6 2, n=2, ka.=2, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=66, ka.=, 21, n=, ka.=2, 1 1 Espoo 2, n=, ka.= Helsinki 2, n=11, ka.=,1 1 Lahti 21, n=61, ka.=2, Turku 2, n=2, ka.=,22 1 Vantaa 2, n=1, ka.=,9 9 Vertailukunnat, ka.=, 9 1 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

15 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa Sairaalapalvelut 2, n=, ka.=, , n=1, ka.=, 1 Sairaalapalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=1, ka.=, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=61, ka.=,6 21, n=9, ka.=, Espoo 2, n=6, ka.=,91 6 Helsinki 2, n=16, ka.=, 1 Lahti 21, n=6, ka.=,61 1 Turku 2, n=2, ka.=, 6 Vantaa 2, n=1, ka.=, Vertailukunnat, ka.=, (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

16 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin sairaankuljetus ja ensihoito on hoidettu asuinkunnassa Sairaankuljetus ja ensihoito 2, n=, ka.=, , n=19, ka.=, Sairaankuljetusta piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=1, ka.=,9 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=6, ka.=, 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=9, ka.=, 1 Helsinki 2, n=, ka.=, 6 9 Lahti 21, n=6, ka.=,9 1 6 Turku 2, n=6, ka.=,6 6 Vantaa 2, n=1, ka.=,9 2 Vertailukunnat, ka.=, 6 9 (¹) 1%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

17 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin äitiys ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa Äitiys ja lastenneuvola 2, n=, ka.=,96 6 2, n=9, ka.=,9 6 9 Äitiys ja lastenneuvolaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=2, ka.=,2 6 6 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kuusi prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=, 21, n=2, ka.=, 6 9 Espoo 2, n=, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=, Lahti 21, n=1, ka.=, Turku 2, n=66, ka.=, Vantaa 2, n=1, ka.=, Vertailukunnat, ka.=,2 6 1 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

18 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 1. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten kotihoito 2, n=, ka.=2,6 6 2, n=, ka.=2,2 Vanhusten kotihoitoa piti % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=2, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=61, ka.=2, 21, kysymys ei mukana 6 19 Espoo 2, n=2, ka.=2, 69 1 Helsinki 2, n=, ka.=2, Lahti 21, n=62, ka.=2, 9 9 Turku 2, n=, ka.=2,9 1 1 Vantaa 2, n=1, ka.=2, 6 22 Vertailukunnat, ka.=2, 29 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

19 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan hammaslääkäripalvelut 2, n=1, ka.=2,9 26 Kaupungin hammaslääkäripalvelut piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=19, ka.=2,1 2, n=2, ka.=2, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=2,2 21, n=, ka.=2, Espoo 2, n=, ka.=, 2 2 Helsinki 2, n=16, ka.=2, 1 6 Lahti 21, n=69, ka.=2,6 2 2 Turku 2, n=, ka.=2,92 Vantaa 2, n=, ka.=,2 2 2 Vertailukunnat, ka.=2,9 1 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

20 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 1. Miten hyvin vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 2, n=, ka.=2,2 1 Vanhusten asumis ja laitospalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=1, ka.=2,9 2, n=2, ka.=2, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=2,9 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=9, ka.=2,6 9 1 Helsinki 2, n=1, ka.=2,29 1 Lahti 21, n=6, ka.=2, 1 2 Turku 2, n=6, ka.=2,2 2 6 Vantaa 2, n=1, ka.=2, Vertailukunnat, ka.=2, 61 2 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

21 19 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 1. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vammaispalvelut 2, n=, ka.=2, , n=1, ka.=2,9 2 Vammaispalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=1, ka.=2, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=6, ka.=, 21, n=, ka.=2, 9 9 Espoo 2, n=, ka.= Helsinki 2, n=11, ka.=2,61 9 Lahti 21, n=61, ka.=,6 Turku 2, n=, ka.=2,2 Vantaa 2, n=19, ka.=2,9 1 1 Vertailukunnat, ka.=2,6 1 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

22 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 19. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa Toimeentulotuki 2, n=, ka.=2, 1 1 2, n=1, ka.=2, Toimeentulotukea piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=2, ka.=2, 6 2 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=69, ka.=2, 21, n=9, ka.=2, Espoo 2, n=, ka.=, 1 Helsinki 2, n=11, ka.=, Lahti 21, n=6, ka.=2,92 1 Turku 2, n=, ka.=2,2 2 Vantaa 2, n=1, ka.=2,2 1 Vertailukunnat, ka.=2,96 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

23 21 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 2. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa Perheneuvola 2, n=, ka.=,9 2, n=, ka.=, 1 6 Perheneuvolaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=2, ka.=,9 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 2, n=61, ka.=,61 21, n=26, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=, 1 1 Lahti 21, n=6, ka.=,6 1 6 Turku 2, n=, ka.=,6 2 Vantaa 2, n=1, ka.=, Vertailukunnat, ka.=, (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

24 22 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 21. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa Sosiaalityö 2, n=, ka.=2,9 6 2, n=1, ka.=2, Sosiaalityötä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=2, ka.=2, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=6, ka.=, 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=2, ka.=, Helsinki 2, n=11, ka.=, 69 1 Lahti 21, n=6, ka.=,2 1 1 Turku 2, n=, ka.=, 1 Vantaa 2, n=1, ka.=2,99 Vertailukunnat, ka.=,1 1 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

25 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 22. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa Lasten päivähoito 2, n=, ka.=,2 2, n=, ka.=,2 Lasten päivähoitoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=1, ka.=,66 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhdeksän prosenttiyksikköä. 2, n=61, ka.=,1 21, n=2, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=, 9 Helsinki 2, n=1, ka.=, 9 Lahti 21, n=2, ka.=,92 6 Turku 2, n=2, ka.=,96 1 Vantaa 2, n=1, ka.=,9 2 Vertailukunnat, ka.=,96 2 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

26 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 2. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa Peruskoulu 2, n=1, ka.=, , n=1, ka.=, 6 29 Peruskoulua piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=1, ka.=,9 2 2 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt 1 prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=, 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=,1 6 1 Helsinki 2, n=1, ka.=, 1 Lahti 21, n=6, ka.=, Turku 2, n=69, ka.=,9 Vantaa 2, n=1, ka.=,9 1 Vertailukunnat, ka.=, 6 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

27 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 2. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa Lukio 2, n=, ka.=, , n=, ka.=, 61 Lukiota piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=2, ka.=,1 26 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt 1 prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=, 21, n=2, ka.=, Espoo 2, n=9, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=,22 2 Lahti 21, n=62, ka.=, 2 Turku 2, n=1, ka.=, 2 Vantaa 2, n=12, ka.=, Vertailukunnat, ka.=, (¹) 1%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

28 26 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 2. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Nuorten ammatillinen koulutus 2, n=6, ka.=, 9 Nuorten ammatillinen koulutusta piti 9 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=1, ka.=,9 2, n=2, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=, 21, n=2, ka.=,2 6 2 Espoo 2, n=, ka.=,99 6 Helsinki 2, n=, ka.=,2 6 Lahti 21, n=, ka.=, 1 1 Turku 2, n=69, ka.=,9 2 Vantaa 2, n=12, ka.=, 62 Vertailukunnat, ka.=, (¹) 9%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

29 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 26. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Aikuisten ammatillinen koulutus 2, n=, ka.=, Aikuisten ammatillinen koulutusta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=1, ka.=,9 2, n=2, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt 1 prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=, 21, n=, ka.=,9 6 1 Espoo 2, n=, ka.=, Helsinki 2, n=16, ka.=, 6 6 Vertailu Lahti 21, n=, ka.=,9 Turku 2, n=1, ka.=,2 2 1 Vantaa 2, n=1, ka.=, 2 Vertailukunnat, ka.=, (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

30 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 2. Miten hyvin kansalais ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa Kansalais ja työväenopistot 2, n=, ka.=, 6 2, n=19, ka.=, 6 2 Kansalaisopistoja piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=,2 2 2 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä. 2, n=61, ka.=, 21, n=1, ka.=, Espoo 2, n=2, ka.=,1 6 Helsinki 2, n=11, ka.=,1 6 2 Lahti 21, n=6, ka.=,1 6 Turku 2, n=, ka.=,9 6 Vantaa 2, n=1, ka.=,99 2 Vertailukunnat, ka.=, 6 6 (¹) 6%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

31 29 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 2. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa 6 % % 1 % Kirjastopalvelut 2, n=1, ka.=, 9 2, n=1, ka.=, 92 Kirjastopalveluja piti 9 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=, 9 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 2, n=619, ka.=,6 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=, 91 2 Lahti 21, n=6, ka.=, 9 Turku 2, n=6, ka.=,9 Vantaa 2, n=1, ka.=, Vertailukunnat, ka.=,1 1 (¹) 9%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

32 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 29. Miten hyvin taideoppilaitokset (mm. musiikki ja tanssiopistot) on hoidettu asuinkunnassa Taideoppilaitokset (mm. musiikki ja tanssiopistot) 2, n=1, ka.=,1 2, kysymys ei mukana Taideoppilaitoksia piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=9, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=,1 6 Lahti 21, kysymys ei mukana Turku 2, n=69, ka.=, Vantaa 2, n=9, ka.=, Vertailukunnat, ka.=,1 2 6 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

33 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa Nuorten harrastustoiminta 2, n=, ka.=,6 Nuorten harrastustoimintaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=1, ka.=, 2, n=2, ka.=,6 1 6 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=, 21, n=, ka.=, 1 Espoo 2, n=6, ka.=,1 Helsinki 2, n=11, ka.=, Lahti 21, n=61, ka.=,6 1 Turku 2, n=1, ka.=, 6 Vantaa 2, n=1, ka.=,6 Vertailukunnat, ka.=,2 9 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

34 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 1. Miten hyvin museot ja taidenäyttelyt on hoidettu asuinkunnassa Museot ja taidenäyttelyt 2, n=, ka.=, 6 1 2, kysymys ei mukana Museoita piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=1, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=, 2 Lahti 21, kysymys ei mukana Turku 2, n=, ka.=, Vantaa 2, n=1, ka.=, Vertailukunnat, ka.=, 2 6 (¹) 6%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

35 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 2. Miten hyvin teatteri, tanssi ja muu esittävä taide on hoidettu asuinkunnassa Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide 2, n=9, ka.=, 6 Teatteria, tanssia ja muuta esittävää taidetta piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=1, ka.=,9 Helsinki 2, n=1, ka.=, Lahti 21, kysymys ei mukana Turku 2, n=, ka.=,2 2 2 Vantaa 2, n=1, ka.=,6 1 Vertailukunnat, ka.=,9 6 (¹) 6%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

36 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin konsertit ja musiikkiesitykset on hoidettu asuinkunnassa Konsertit ja musiikkiesitykset 2, n=, ka.=, , kysymys ei mukana Konsertteja ja musiikkiesityksiä piti 69 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=,2 1 Lahti 21, kysymys ei mukana Turku 2, n=, ka.=,19 22 Vantaa 2, n=1, ka.=,61 Vertailukunnat, ka.= 6 2 (¹) 69%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

37 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin urheilu ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa Urheilu ja pelikentät 2, n=, ka.=, , n=, ka.=, 69 2 Urheilu ja pelikenttiä piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=9, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=,9 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=1, ka.=, 21 Helsinki 2, n=11, ka.=, 22 Lahti 21, n=61, ka.=, 19 Turku 2, n=, ka.=, 6 2 Vantaa 2, n=1, ka.=, Vertailukunnat, ka.=, 2 6 (¹) 1%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

38 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa Sisäliikuntatilat 2, n=, ka.=, , n=, ka.=, Sisäliikuntatiloja piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=, ka.=, 9 2 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=, 21, n=, ka.=, 1 Espoo 2, n=9, ka.=, 1 Helsinki 2, n=1, ka.=,9 6 9 Lahti 21, n=61, ka.=,6 9 Turku 2, n=6, ka.=, 1 Vantaa 2, n=1, ka.=, 2 Vertailukunnat, ka.=, 2 (¹) 6%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

39 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 6. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa Uimahallit 2, n=, ka.=,9 2, n=1, ka.= 1 Uimahalleja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=,9 19 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. 2, n=62, ka.=,9 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=6, ka.=,1 Helsinki 2, n=1, ka.=,1 6 Lahti 21, n=6, ka.=, Turku 2, n=, ka.=, Vantaa 2, n=1, ka.=,9 Vertailukunnat, ka.=,9 1 1 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

40 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa Uimarannat ja maauimalat 2, n=, ka.=, Uimarantoja ja maauimaloita piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=, ka.=,6 2, n=, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhdeksän prosenttiyksikköä. 2, n=62, ka.=,6 21, n=1, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=, 2 Lahti 21, n=, ka.=, Turku 2, n=, ka.=,6 9 2 Vantaa 2, n=1, ka.=,6 22 Vertailukunnat, ka.=, (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

41 9 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa Kuntoradat ja ulkoilureitit 2, n=1, ka.=,2 9 2, n=1, ka.=,2 9 Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=6, ka.=,1 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 2, n=621, ka.=,2 21, kysymys ei mukana 1 Espoo 2, n=, ka.=,2 Helsinki 2, n=11, ka.=,1 Lahti 21, n=6, ka.=,19 6 Turku 2, n=2, ka.=,1 1 6 Vantaa 2, n=11, ka.=,9 1 Vertailukunnat, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

42 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 9. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa Ulkoilualueet ja puistot 2, n=, ka.=,9 Ulkoilualueita ja puistoja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=1, ka.=, 2, n=, ka.=,9 1 9 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=61, ka.=, 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=2, ka.=, Helsinki 2, n=, ka.=, 6 Lahti 21, n=62, ka.=,1 Turku 2, n=2, ka.=,9 9 9 Vantaa 2, n=1, ka.=, 6 Vertailukunnat, ka.=,2 2 9 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

43 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen liikuntapalveluista 2, n=, ka.=,2 2 2 Tiedottamista liikuntapalveluista piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=1, ka.=,1 2, n=, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=,6 21, kysymys ei mukana 6 2 Espoo 2, n=, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=, 2 Lahti 21, n=6, ka.=, Turku 2, n=, ka.=, Vantaa 2, n=9, ka.=,1 2 Vertailukunnat, ka.=, (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

44 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 1. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa Lasten leikkipaikat 2, n=, ka.=, 2, n=1, ka.=,1 Lasten leikkipaikkoja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=2, ka.=, 9 1 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=61, ka.=,6 21, n=1, ka.=,2 1 Espoo 2, n=9, ka.=, Helsinki 2, n=11, ka.=,2 6 9 Lahti 21, n=6, ka.=, 9 Turku 2, n=69, ka.=, Vantaa 2, n=1, ka.=, 1 9 Vertailukunnat, ka.=,9 9 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

45 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 2. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa Torit ja torikauppa 2, n=1, ka.=, , n=1, ka.=, Toreja ja torikauppaa piti 61 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=1, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=,9 21, n=6, ka.=, Espoo 2, n=2, ka.=2, Helsinki 2, n=12, ka.=,6 2 1 Lahti 21, n=9, ka.=,9 2 1 Turku 2, n=9, ka.=,6 1 2 Vantaa 2, n=1, ka.=,9 2 2 Vertailukunnat, ka.=, (¹) 61%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

46 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Katujen ja teiden hoito 2, n=, ka.=2,91 9 Katujen ja teiden hoitoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=1, ka.=, 2, n=1, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhdeksän prosenttiyksikköä. 2, n=62, ka.=, 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=9, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=, 2 2 Lahti 21, n=2, ka.=,6 2 Turku 2, n=, ka.=, 6 Vantaa 2, n=1, ka.=, 1 Vertailukunnat, ka.=,1 6 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

47 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa Jätehuolto 2, n=1, ka.= 9 2, n=, ka.=,9 6 1 Jätehuoltoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=1, ka.=,9 9 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 2, n=619, ka.=,9 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=, 9 Helsinki 2, n=11, ka.=, 1 Lahti 21, n=1, ka.=, Turku 2, n=, ka.=, Vantaa 2, n=, ka.= 6 6 Vertailukunnat, ka.=, (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

48 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 2, n=, ka.=,99 6 2, n=1, ka.=,96 Kierrätystoimintaa piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=,9 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=619, ka.=, 21, n=9, ka.=, 9 Espoo 2, n=, ka.=,9 Helsinki 2, n=1, ka.=,9 Lahti 21, n=6, ka.=,9 Turku 2, n=, ka.=, 6 1 Vantaa 2, n=1, ka.=,9 Vertailukunnat, ka.=,9 (¹) 6%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

49 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 6. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Puistojen ja viheralueiden hoito 2, n=, ka.=, , n=1, ka.=, Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti 9 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=, 1 6 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=61, ka.=, 21, n=9, ka.=, Espoo 2, n=2, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.= 6 Lahti 21, n=6, ka.=,61 21 Turku 2, n=2, ka.=,1 9 1 Vantaa 2, n=2, ka.=,2 9 Vertailukunnat, ka.=, 1 (¹) 9%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

50 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa Juomaveden laatu 2, n=, ka.=,99 1 2, n=, ka.=,9 Juomaveden laatua piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=, ka.=,9 9 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=61, ka.=,9 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=6, ka.=, 9 Helsinki 2, n=, ka.=, Lahti 21, n=6, ka.=,6 9 2 Turku 2, n=, ka.=, 6 Vantaa 2, n=11, ka.=, 9 Vertailukunnat, ka.=, 9 (¹) 1%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

51 9 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot jalankulkijan kannalta 2, n=, ka.=, Liikenneoloja jalankulkijan kannalta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=, ka.=,9 Helsinki 2, n=, ka.=,9 2 Lahti 21, kysymys ei mukana Turku 2, n=1, ka.=, Vantaa 2, n=11, ka.=,9 1 6 Vertailukunnat, ka.=, 2 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

52 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 9. Miten hyvin liikenneolot pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot pyöräilijän kannalta 2, n=1, ka.=,91 1 Liikenneoloja pyöräilijän kannalta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=, 2 22 Vertailu Lahti 21, kysymys ei mukana Turku 2, n=2, ka.=, Vantaa 2, n=1, ka.=, Vertailukunnat, ka.=, (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

53 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot autoilijan kannalta 2, n=, ka.=, Liikenneoloja autoilijan kannalta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=1, ka.=,69 2, n=1, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. 2, n=61, ka.=,6 21, n=6, ka.=,96 1 Espoo 2, n=6, ka.=,1 1 Helsinki 2, n=1, ka.=, Lahti 21, n=62, ka.=, Turku 2, n=1, ka.=,9 2 1 Vantaa 2, n=9, ka.=, 2 1 Vertailukunnat, ka.=, 6 2 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

54 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 1. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa Julkinen liikenne 2, n=, ka.=,2 2 2, n=1, ka.=2, 1 Julkista liikennettä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=1, ka.=2,96 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=621, ka.=,1 21, n=2, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=,2 2 Helsinki 2, n=1, ka.=,2 91 Lahti 21, n=, ka.=, Turku 2, n=6, ka.=, 2 Vantaa 2, n=, ka.=, Vertailukunnat, ka.=,9 6 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

55 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 2. Miten hyvin liikkumisen esteettömyys on hoidettu asuinkunnassa Liikkumisen esteettömyys 2, n=9, ka.=, Liikkumisen esteettömyys piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=, ka.=,2 2, n=1, ka.=2, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 2, kysymys ei mukana 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=,6 9 Lahti 21, n=, ka.=, 2 Turku 2, n=66, ka.=, Vantaa 2, n=, ka.=, 2 9 Vertailukunnat, ka.=,2 2 (¹) 2%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

56 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta 2, n=, ka.=, Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=6, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=, 19 Lahti 21, kysymys ei mukana Turku 2, n=, ka.=, Vantaa 2, n=, ka.=,6 1 1 Vertailukunnat, ka.=,6 2 (¹) 1%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

57 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta 2, n=, ka.=, 6 22 Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana 2, kysymys ei mukana Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=6, ka.=, Helsinki 2, n=11, ka.=, Lahti 21, kysymys ei mukana Turku 2, n=2, ka.=2,99 22 Vantaa 2, n=11, ka.=, Vertailukunnat, ka.=, (¹) 6%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

58 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 2, n=1, ka.=,2 1 Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=1, ka.=,1 2, n=1, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=61, ka.=, 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=,1 6 Helsinki 2, n=, ka.=, Lahti 21, n=6, ka.=, Turku 2, n=, ka.=, Vantaa 2, n=, ka.=, Vertailukunnat, ka.=,9 2 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

59 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 6. Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa Luonnon suojelu 2, n=9, ka.=, , n=1, ka.=, Luonnon suojelua piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=9, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. 2, n=62, ka.=,2 21, n=, ka.=, 6 1 Espoo 2, n=, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=,6 2 1 Lahti 21, n=62, ka.=, 6 1 Turku 2, n=, ka.=,6 2 Vantaa 2, n=, ka.=,62 2 Vertailukunnat, ka.=, 2 (¹) 6%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

60 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin ilman laatu on hoidettu asuinkunnassa Ilman laatu 2, n=, ka.=, 2, n=1, ka.=,22 2 Ilman laatua piti % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=, ka.=,2 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=, 21, n=, ka.=, 1 2 Espoo 2, n=, ka.=, 1 Helsinki 2, n=19, ka.=, Lahti 21, n=66, ka.=,9 9 Turku 2, n=2, ka.=, Vantaa 2, n=, ka.=, Vertailukunnat, ka.=, 69 1 (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

61 9 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio. Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa Vesistöjen puhtaus 2, n=, ka.=,2 22 2, n=, ka.=, Vesistöjen puhtautta piti % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=619, ka.=,1 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=, Helsinki 2, n=1, ka.=, Lahti 21, n=6, ka.=, Turku 2, n=1, ka.=, Vantaa 2, n=11, ka.=, 1 22 Vertailukunnat, ka.=, (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

62 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 9. Miten hyvin melun torjunta on hoidettu asuinkunnassa Melun torjunta 2, n=, ka.=, , n=1, ka.=, Melun torjuntaa piti 9 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kuusi prosenttiyksikköä. 2, n=61, ka.=, 21, n=, ka.=, 1 19 Espoo 2, n=, ka.=,6 2 2 Helsinki 2, n=1, ka.=,2 2 2 Lahti 21, n=61, ka.=, Turku 2, n=2, ka.=,2 2 2 Vantaa 2, n=, ka.=, 2 2 Vertailukunnat, ka.=, (¹) 9%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

63 61 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 6. Miten hyvin ympäristön siisteys on hoidettu asuinkunnassa Ympäristön siisteys 2, n=, ka.=, Ympäristön siisteyttä piti 9 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=1, ka.=,2 2, n=, ka.=, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=619, ka.=, 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=9, ka.=, 2 Helsinki 2, n=1, ka.=, 2 Lahti 21, n=6, ka.=, Turku 2, n=, ka.=, Vantaa 2, n=1, ka.=, 62 9 Vertailukunnat, ka.=,2 6 2 (¹) 9%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

64 62 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 61. Miten hyvin luonto ja retkeilyreitit on hoidettu asuinkunnassa Luonto ja retkeilyreitit 2, n=, ka.=, 62 2 Luonto ja retkeilyreittejä piti 62 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=1, ka.=,61 2, n=, ka.=, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=61, ka.=, 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=1, ka.=,22 Helsinki 2, n=, ka.=, 9 Lahti 21, n=9, ka.=,9 1 Turku 2, n=, ka.=, Vantaa 2, n=, ka.=, 66 2 Vertailukunnat, ka.=, (¹) 62%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

65 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 62. Miten hyvin rakennetun ympäristön valvonta on hoidettu asuinkunnassa Rakennetun ympäristön valvonta 2, n=, ka.=,29 2 Rakennetun ympäristön valvontaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=, 2, n=9, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=,2 21, kysymys ei mukana Espoo 2, n=2, ka.=,2 1 Helsinki 2, n=19, ka.=, 1 Lahti 21, n=, ka.=, 19 Turku 2, n=69, ka.=, Vantaa 2, n=, ka.=, Vertailukunnat, ka.=, (¹) %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

66 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 6. Miten hyvin pelastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa Pelastustoiminta 2, n=, ka.=, , n=1, ka.=, 6 6 Pelastustoimintaa piti 61 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=1, ka.=, 9 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. 2, n=61, ka.=, 21, kysymys ei mukana 2 Espoo 2, n=, ka.=,2 6 1 Helsinki 2, n=1, ka.=, Lahti 21, n=6, ka.=, Turku 2, n=2, ka.=, Vantaa 2, n=11, ka.=, 2 Vertailukunnat, ka.=, (¹) 61%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

67 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 6. Miten hyvin kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta on hoidettu asuinkunnassa Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 2, n=, ka.=2, Kunnan omien luottamushenkilöiden toimintaa piti 1 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=2,9 2, n=9, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=,2 21, n=1, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=2, Helsinki 2, n=1, ka.=,2 2 6 Lahti 21, n=62, ka.=2, Turku 2, n=, ka.=2, 6 1 Vantaa 2, n=6, ka.=2,9 6 2 Vertailukunnat, ka.=2, (¹) 1%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

68 66 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 6. Miten hyvin kunnan talousasioiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Kunnan talousasioiden hoito 2, n=, ka.=2, 2 6 Kaupungin talousasioiden hoitoa piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 2, n=, ka.=,2 2, n=, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt 1 prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=,2 21, n=1, ka.=, Espoo 2, n=, ka.=,2 9 2 Helsinki 2, n=1, ka.=,2 2 1 Lahti 21, n=66, ka.=2, Turku 2, n=, ka.=2,2 1 1 Vantaa 2, n=, ka.=2,6 2 Vertailukunnat, ka.=2, (¹) 2%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

69 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 66. Miten hyvin kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa on hoidettu asuinkunnassa Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 2, n=, ka.=, Kaupungin yhteistyötä naapurikuntien kanssa piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 2, n=, ka.=, 2, n=, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=,1 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=1, ka.=,6 2 1 Helsinki 2, n=16, ka.=, Lahti 21, n=62, ka.=, Turku 2, n=, ka.=2, Vantaa 2, n=, ka.=, 26 1 Vertailukunnat, ka.=, (¹) 2%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

70 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 6. Miten hyvin asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu on hoidettu asuinkunnassa Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelua piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt 1 prosenttiyksikköä. 2, n=, ka.=, , n=, ka.=, , n=2, ka.=,6 2, n=62, ka.=,6 21, n=, ka.=, Espoo 2, n=6, ka.=, 2 2 Helsinki 2, n=1, ka.=, Lahti 21, n=6, ka.=, 2 2 Turku 2, n=2, ka.=,2 2 Vantaa 2, n=, ka.=, 2 Vertailukunnat, ka.=, (¹) 1%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

71 69 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 6. Miten hyvin pientalotontin saanti on hoidettu asuinkunnassa Pientalotontin saanti 2, n=, ka.=, Pientalotontin saantia piti 22 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=, ka.=,2 2, n=1, ka.=2, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 2, n=6, ka.=2, 21, n=1, ka.=2, Espoo 2, n=, ka.=2, Helsinki 2, n=1, ka.=2,1 22 Lahti 21, n=6, ka.=, 1 9 Turku 2, n=, ka.=, Vantaa 2, n=, ka.=2,6 Vertailukunnat, ka.=2,2 (¹) 22%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

72 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 2 ssa Kuvio 69. Miten hyvin vuokra asunnon saanti on hoidettu asuinkunnassa Vuokra asunnon saanti 2, n=, ka.=, 9 Vuokra asunnon saantia piti 9 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 2, n=, ka.=,62 2, n=2, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. 2, n=69, ka.=,1 21, n=, ka.=2, Espoo 2, n=, ka.=2, Helsinki 2, n=11, ka.=2 6 Lahti 21, n=6, ka.=, 2 2 Turku 2, n=, ka.=, Vantaa 2, n=, ka.=2, 9 Vertailukunnat, ka.=2, (¹) 9%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä)

73 A Vastatkaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehto näin: X Lomakkeen kysymyssarja 2 (muut raportoidaan KAPAn pääraportissa). 2. Jos ajattelette elämistä asuinkunnassanne yleensä, miten hyvin seuraavat asiat ovat? YLEISET ASIAT 1 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet NEUVONTAPALVELUT JA TIEDOTTAMINEN 6 Tiedottaminen kunnan palveluista Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kuluttajaneuvonta KUNNAN TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO 9 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaalapalvelut Sairaankuljetus ja ensihoito Äitiys ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 1 Kunnan hammaslääkäripalvelut KUNNAN SOSIAALIPALVELUT Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 1 Vammaispalvelut 1 Toimeentulotuki 19 Perheneuvola 2 Sosiaalityö KUNNAN OPETUS JA SIVISTYSPALVELUT 21 Lasten päivähoito 22 Peruskoulu 2 Lukio 2 Nuorten ammatillinen koulutus 2 Aikuisten ammatillinen koulutus 26 Kansalais ja työväenopistot 2 Kirjastopalvelut 2 Taideoppilaitokset (mm. musiikki ja tanssiopistot) Erittäin Melko En osaa Melko Erittäin hyvin hyvin sanoa huonosti huonosti Erittäin Melko En osaa hyvin hyvin sanoa Melko Erittäin huonosti huonosti A 1 B 2. Jos ajattelette elämistä asuinkunnassanne yleensä, miten hyvin seuraavat asiat ovat? KUNNAN YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2 Katujen ja teiden hoito Jätehuolto Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Puistojen ja viheralueiden hoito 6 Juomaveden laatu Liikenneolot jalankulkijan kannalta Liikenneolot pyöräilijän kannalta 9 Liikenneolot autoilijan kannalta Julkinen /joukkoliikenne 1 Liikkumisen esteettömyys (liikuntaesteisten, vanhusten, lasten tms. osalta) 2 Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta Liikenneturvallisuus autoilijan kannalta YMPÄRISTÖPALVELUT JA PELASTUSTOIMI Luonnon suojelu 6 Ilman laatu Vesistöjen puhtaus Melun torjunta 9 Ympäristön siisteys 6 Luonto ja retkeilyreitit 61 Rakennetun ympäristön valvonta 62 Pelastustoiminta (esim. tulipalojen ja liikenneonnettomuuksien yhteydessä) MUUT ASIAT 6 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 6 Kunnan talousasioiden hoito 6 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 66 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 6 Pientalotontin saanti 6 Vuokra asunnon saanti Erittäin Melko En osaa Melko Erittäin hyvin hyvin sanoa huonosti huonosti Erittäin Melko En osaa Melko Erittäin hyvin hyvin sanoa huonosti huonosti Erittäin Melko En osaa Melko Erittäin hyvin hyvin sanoa huonosti huonosti B KUNNAN VAPAA AIKA JA LIIKUNTAPALVELUT 29 Nuorten harrastustoiminta Museot ja taidenäytttelyt 1 Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide 2 Konsertit ja musiikkiesitykset Urheilu ja pelikentät Sisäliikuntatilat Uimahallit 6 Uimarannat ja maauimalat Kuntoradat ja ulkoilureitit Ulkoilualueet ja puistot 9 Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat 1 Torit ja torikauppa Erittäin Melko En osaa Melko Erittäin hyvin hyvin sanoa huonosti huonosti A 1 A B 2 B

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP 1.1.01 HM ja JP Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti Turun kaupungin toimeksiannosta. Kysely lähettiin

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745)

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tarkoitus: selvittää asukkaiden mielipiteitä kuntapalvelujen toteuttamisesta. Osa yhdistymisen arviointia. Kyselyaineisto

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM ..HM Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksiannosta. Otokseen valittujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely 2018 1. Ikä Vastaajien määrä: 605 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 18-25 7% 26-35 22% 36-45 32% 46-60 26% 61-13% N Prosentti 18-25 43 7,11% 26-35

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE Raportti ajalta 21.11.2016-20..2016. Vastauksia annettu yhteensä 400 kpl. Taustatiedot Ikä - 21 (5.3%) 26-35 99 (24.8%) 36-45 117 (29.3%) 45-60 3 (.8%) 61-53

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Vanha-Espoon asukasfoorumi Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija

Vanha-Espoon asukasfoorumi Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija Vanha-Espoon asukasfoorumi 14.5.2019 Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija 14.5.2019 Keskeisiä havaintoja lähivuosista Espoo on vahvasti kasvava kaupunki, jossa asukkaita nyt 284 000.

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne Pekola-Sjöblom Tiedote

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kotka..01 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito 0 Jätehuolto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksentulokset1kunnassa Kuopio..1HeikkiMiettinen&JarnoParviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otosjavastaukset 3 Vastaajientaustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

1. Kuinka kauan olet asunut Janakkalassa?

1. Kuinka kauan olet asunut Janakkalassa? KUNTALAISKYSELY 2019 Kysely lähetettiin 2000 satunnaisotannalla valitulle kuntalaiselle kirjeitse. Kirjeessä oli nettiosoite kyselyyn sekä kyselylomake myös paperisena yli 65-vuotiaille vastaanottajille.

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan moninaisuus

Tulevaisuuden kunnan moninaisuus Tulevaisuuden kunnan moninaisuus Suomen Kuntaliiton ja Pirkanmaan liiton maakuntatilaisuus 9.5.2018 Tampereella Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan moninaisuus

Tulevaisuuden kunnan moninaisuus Tulevaisuuden kunnan moninaisuus Suomen Kuntaliiton ja Pohjanmaan liiton maakuntatilaisuus 16.4.2018 Vaasassa Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot