Uuden Jyväskylän palvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden Jyväskylän palvelut"

Transkriptio

1 Asukaskyselyn tulokset FCG..

2 Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Tiedottaminen kunnan palveluista Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaalapalvelut Vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Kunnan hammaslääkäripalvelut Lasten päivähoito 1 Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 1 Toimeentulotuki Peruskoulu Lukio Nuorten ammatillinen koulutus Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Museot Torit ja torikauppa 2 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taide 2 Urheilu ja pelikentät Sisäliikuntatilat Uimahallit Uimarannat ja maauimalat Kuntoradat ja ulkoilureitit Ulkoilualueet ja puistot Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat Katujen ja teiden hoito 3 Jätehuolto 3 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 3 Puistojen ja viheralueiden hoito Juomaveden laatu 41 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 42 Liikenneolot autoilijan kannalta 43 Julkinen liikenne 44 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 4 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 4 Luonnon suojelu 4 Ilman laatu 4 Vesistöjen puhtaus 4 Melun torjunta 0 Ympäristön siisteys 1 Luonto ja retkeilyreitit 2 Rakennetun ympäristön valvonta 3 Pelastustoiminta 4 Palotarkastus Nuohous Kunnan maaseutuasiamiesten palvelut Yksityistieasiat Maaseutualueiden vesihuolto Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 0 Kunnan talousasioiden hoito 1 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 2 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 3 Pientalotontin saanti 4 Vuokra asunnon saanti Asiat, joissa palvelua tulisi parantaa Asiat, joissa panostusta voidaan vähentää tai palvelua tehostaa talouden tasapainottamiseksi 0 Yleisarvosana kunnan palveluista 1 Asuinalueen palveluista ja kehittämisestä huolehtiminen 2 Uuden Jyväskylän kaupungin perustamisen vaikutukset 3 Odotukset uudelle Jyväskylälle 4 Tärkeimmät asiat uudessa kaupungissa Liiteet: Mittareiden sisältö Lomake

3 1 FCG Johdanto Tämä raportti sisältää asukaskyselyn tulokset uuden Jyväskylän kaupungin asukkaiden tyytyväisyydestä kunnallisiin palveluihin ja asukkaiden näkemyksistä palvelujen kehittymisestä uudessa kaupungissa. Raportissa verrataan asukkaiden tyytyväisyyttä vanhan Jyväskylän kaupungin, entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja entisen Korpilahden kunnan alueella. Lisäksi raportti havainnollistaa, miten tilanne on kehittynyt vuodesta 0, jolloin toteutettiin vastaavanlainen kysely. Lomakkeen kysymysten asettelu noudattaa palvelutyytyväisyyden arvioinnin osalta vakioasettelua, jota on käytetty lähes samanlaisena Jyväskylässä myös vuosina 0 ja 0 ja Jyväskylän maalaiskunnassa vuonna 03. Vertailutietoa on saatavissa muista kaupungeista vuoden 0 kaupunki ja kuntapalvelututkimuksesta sekä vuoden 0 kuntapalvelututkimuksesta. Muilta osin lomake suunniteltiin yhdessä tilaajan kanssa. Lomake on tämän raportin liitteenä. Vastaajat Kysely postitettiin 2 0:lle satunnaisesti valitulle 1 0 vuotiaalle jyväskyläläiselle huhti toukokuussa. Aktivointikierroksia oli yksi. Kyselyyn vastasi asukasta eli vastausaktiivisuus oli prosenttia. Taulukko 1. Vastaajien määrät asuinalueittain Jyväskylässä Asuinalue Vastaukset Osuus vastaajista Vanha Jyväskylä % Entinen Jyväskylän mlk 1 2 % Entinen Korpilahti 41 % Tieto puuttuu 3 % Yhteensä 0 % Tulosten esittäminen Raportissa vuoden tulokset perustuvat yllä esitettyihin vastaajamääriin. Vuoden 0 vertailutuloksissa uuden Jyväskylän tulos on laskettu painottamalla Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden vastauksia niin, että ne vastaavat väestöosuuksia. Kuvioissa 1 1 vaihtoehdot 'Erittäin huonosti' ja 'Melko huonosti' on yhdistetty luokaksi 'Huonosti' ja vaihtoehdot 'Erittäin hyvin' ja 'Melko hyvin' luokaksi 'Hyvin'. Näissä kuvioissa esitetään myös 1 asteikolla vastausten keskiarvot. Keskiarvoja laskettaessa on suljettu pois 'En osaa sanoa' vastaukset.

4 2 FCG Vastaajien taustatiedot Vastaajien peruspiirteet ovat samankaltaiset kuin edellisessä Jyväskylässä toteutetussa asukaskyselyssä. Yli puolet vastaajista on naisia, lähes puolet vastaajista käy työssä, ja reilu neljännes on eläkeläisiä. Liki kolme neljästä on iältään vähintään vuotiaita. Taajamissa eli Jyväskylän keskustassa, lähiöissä tai muissa taajamissa asuu yli 0 prosenttia kyselyyn vastanneista. Koska vastausaktiivisuus oli kokonaisuudessaan melko alhainen ( %), kyselyn tulokset eivät välttämättä vastaa kaikkien kuntalaisten näkemyksiä. Tulokset antavat kuitenkin suuntaa kuntalaisten tyytyväisyydestä palveluihin. Tuloksia voidaan myös verrata aiempiin kyselytuloksiin, koska vastausaktiivisuus on ollut aikaisempina vuosina samalla tasolla. Taulukko 2. Vastaajien sukupuoli Mies Nainen Vanha Jyväskylä 4 % % Entinen Jyväskylän mlk 43 % % Entinen Korpilahti 3 % 4 % Yhteensä 4 % % Taulukko 3. Vastaajien ammattiasema Kotona oleva, Opiskelija tai koululainen Työssä Työtön kotiäiti tai isä Eläkkeellä Yrittäjä Muu Vanha Jyväskylä % 4 % % 4 % % 4 % 1 % Entinen Jyväskylän mlk 4 % 44 % % 4 % % % 3 % Entinen Korpilahti % 3 % % 0 % % % 0 % Yhteensä % 4 % % 4 % 2 % 4 % 2 % Taulukko 4. Vastaajien ikäluokka Vanha Jyväskylä % % % % 2 % % Entinen Jyväskylän mlk 2 % % % % 2 % % Entinen Korpilahti % % % % % % Yhteensä % % % % 2 % % Taulukko. Vastaajien asuinalue Taajama Haja asutus Vanha Jyväskylä % 1 % Entinen Jyväskylän mlk 0 % % Entinen Korpilahti % 43 % Yhteensä 2 % %

5 3 FCG Tulokset Uuden Jyväskylän alueen asukkaiden tyytyväisyys useimpiin kunnallisiin palveluihin laski tai pysyi samalla tasolla vuodesta 0 vuoteen. Eniten tyytyväisyys laski kunnan talousasioiden hoitoon, yhteistyöhön naapurikuntien kanssa, ympäristön siisteyteen, katujen ja teiden hoitoon sekä kunnan omien luottamushenkilöiden toimintaan. Samalla tyytyväisyys joihinkin palveluihin kasvoi: Yhä useampi oli sitä mieltä, että erityisesti museot ja kulttuuripalvelut (teatteri, musiikki ja taide) on hoidettu Jyväskylässä hyvin. Parantamistarvetta jyväskyläläiset kokivat etenkin kunnallisissa hammaslääkäripalveluissa, terveyskeskuksen lääkäripalveluissa, kunnan talousasioiden hoidossa sekä katujen ja teiden hoidossa. Entisen Korpilahden alueen asukkaat näkivät parantamistarvetta erityisesti myös luottamusmiesten toiminnassa, yksityistieasioissa sekä kevyen liikenteen liikenneturvallisuudessa. Vain reilu neljännes vastaajista nimesi vähintään yhden asian, jossa panostusta voitaisiin vähentää ja toimintaa tehostaa talouden tasapainottamiseksi. Useimmin tehostamistarvetta nähtiin kulttuuripalveluissa. Reilu puolet vastaajista koki, että kuntien yhdistyminen ei ole vaikuttanut kuntapalveluihin. Lähes puolet vastaajista myös uskoi, että palveluita ei tulevaisuudessa pystytä järjestämään paremmin uudessa Jyväskylässä kuin ennen kuntien yhdistymistä. Palveluiden parantumiseen uskoi nyt harvempi vastaaja kuin vuonna 0. Vastaajista prosenttia piti kuntien yhdistymistä tärkeänä ja oikeana päätöksenä, kun kielteisesti asiaan suhtautui kolmannes vastaajista. Kaksi vuotta aiemmin 4 prosenttia vastaajista piti yhdistymistä oikeana päätöksenä ja reilu neljännes oli asiasta eri mieltä. Vastausten perusteella jyväskyläläiset pitävät tärkeimpänä asiana uudessa kaupungissa sitä, että lääkärinvastaanotto järjestetään kaikilla nykyisillä terveysasemilla. Tilanne oli sama myös vuoden 0 kyselyssä.

6 4 FCG Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä 4 asiasta, jotka on esitetty samalla tavalla vuodesta 01 lähtien. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu asteikolle 1, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein kielteisintä suhtautumista, arvo 3 neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista. Indeksiä laskettaessa eräitä asioita on painotettu. Painokertoimet ovat seuraavat: Sairaalapalvelut, painoarvo 3 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Hammaslääkäripalvelut, 3 Peruskoulu, Lasten päivähoito, 3 Kaikki muut, painoarvo 1. Indeksin perusteella uuden Jyväskylän asukkaiden tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin on vähentynyt viimeisimmän kahden vuoden aikana. Jyväskyläläisten tyytyväisyys palveluihin on samalla tasolla kuin useissa vertailukunnissa. Kuvio 2. Laaja asuinkuntaindeksi, 4 palvelua 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin 1,0 1, 2,0 2, 3,0 3, 4,0 4,,0 Uusi Jyväskylä, kaikki Jyväskylä, Jyväskylä, 0 3,3 3,4 Espoo, 0 3,0 Mikkeli, 0 3,43 Kokkola, 0 3, Lahti, 0 3, Vertailukunnat Oulu, 0 Rauma, 0 3,0 3, Rovaniemi, 0 3, Tampere, 0 3,4 Turku, 0 3, Vaasa, 0 3,1 1

7 FCG Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti uuden Jyväskylän vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio 1. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3, 2 Vanha Jyväskylä,, n= ka.=3, 4 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, Jyväskylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, 2 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=3, Espoo,0, n= ka.=3,2 3 Mikkeli,0, n=0 ka.=4,02 3 Kokkola,0, n=1 ka.=3,3 3 Lahti,0, n=41 ka.=3, 3 Oulu,0, n=3 ka.=3, Rauma,0, n=3 ka.=4 Rovaniemi,0, n=2 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=3, 3 Turku,0, n= ka.=3, 0 Vaasa,0, n=0 ka.=3,1 3 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 4 ¹ Luottamusväli 2%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

8 FCG Asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti uuden Jyväskylän vastaajista 3 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio 2. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3,3 3 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 2 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=4,0 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n= ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=4,02 1 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=3, 1 Espoo,0, n= ka.=4,0 Mikkeli,0, n=1 ka.=4, Kokkola,0, n=1 ka.=4, 4 Lahti,0, n=43 ka.=4,0 1 4 Oulu,0, n=3 ka.=4,0 Rauma,0, n=3 ka.=4, Rovaniemi,0, n=2 ka.=4, Tampere,0, n=0 ka.=4,04 3 Turku,0, n= ka.=3, 3 4 Vaasa,0, n=1 ka.=4,0 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=4,0 4 ¹ Luottamusväli 3%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

9 FCG Yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio 3. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3,2 2 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 4 Entinen Jyväskylän mlk,, n=2 ka.=3, Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3,3 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3,2 Vanha Jyväskylä,0, n=2 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n= ka.=3, 2 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=2, Espoo,0, n=2 ka.=3, Mikkeli,0, n=0 ka.=3, 2 4 Kokkola,0, n= ka.=3, Lahti,0, n= ka.=3,4 4 Oulu,0, n=2 ka.=3, Rauma,0, n=3 ka.=3, Rovaniemi,0, n=1 ka.=3, Tampere,0, n=0 ka.=3, Turku,0, n=0 ka.=3, 0 1 Vaasa,0, n=0 ka.=3,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 3 1 ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

10 FCG Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti uuden Jyväskylän vastaajista 0 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio 4. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=2 ka.=3,3 0 2 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3,2 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3,2 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n=2 ka.=3,4 Vanha Jyväskylä,0, n=3 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, Entinen Korpilahti,0, n=4 ka.=3, 4 3 Espoo,0, n=4 ka.=3, Mikkeli,0, n= ka.=3,4 3 Kokkola,0, n=1 ka.=3, 3 Lahti,0, n=3 ka.=3,2 3 Oulu,0, n=2 ka.=3,3 Rauma,0, n=3 ka.=3,2 Rovaniemi,0, n=2 ka.=3, Tampere,0, n=4 ka.=3,4 Turku,0, n= ka.=3, 2 Vaasa,0, n=0 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, ¹ Luottamusväli 0%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

11 FCG Tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti uuden Jyväskylän vastaajista 1 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3,2 1 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 0 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, 3 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3,0 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n= ka.=3,2 4 3 Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, 3 Entinen Korpilahti,0, n=3 ka.=3, 0 Espoo,0, n= ka.=3,4 2 Mikkeli,0, n= ka.=3,1 4 Kokkola,0, n= ka.=3, Lahti,0, n=3 ka.=2, Oulu,0, n=2 ka.=3,44 Rauma,0, n= ka.=3,42 Rovaniemi,0, n=2 ka.=2, Tampere,0, n= ka.=3, 4 Turku,0, n=0 ka.=3, 4 1 Vaasa,0, n= ka.=3, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 1 1 ¹ Luottamusväli 1%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

12 FCG Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti uuden Jyväskylän vastaajista 3 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3, 3 3 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3,04 3 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3,44 Vanha Jyväskylä,0, n= ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3,44 4 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=3, 4 2 Espoo,0, n= ka.=3, 44 Mikkeli,0, n= ka.=3,3 0 2 Kokkola,0, n= ka.=3, 2 Lahti,0, n=3 ka.=3, 43 2 Oulu,0, n=1 ka.=3,43 Rauma,0, n=3 ka.=3,4 Rovaniemi,0, n=2 ka.=3, Tampere,0, n=4 ka.=3, Turku,0, n=0 ka.=3, 3 2 Vaasa,0, n=0 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 4 2 ¹ Luottamusväli 3%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

13 FCG Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhdeksän prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=2, 3 4 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=2, 4 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=2, 4 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=2,0 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=2, Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=2, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=2, 3 Entinen Korpilahti,0, n=3 ka.=2, 2 Espoo,0, n=4 ka.=2, Mikkeli,0, n=0 ka.=2,4 3 Kokkola,0, n= ka.=2, 2 4 Lahti,0, n= ka.=2, 2 Oulu,0, n=2 ka.=2, Rauma,0, n= ka.=2,4 Rovaniemi,0, n=2 ka.=2, Tampere,0, n=2 ka.=2,2 4 Turku,0, n=0 ka.=2, 0 Vaasa,0, n= ka.=2, 3 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=2,4 4 ¹ Luottamusväli %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

14 FCG Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän korkein. Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=0 ka.=3, Vanha Jyväskylä,, n= ka.=3, 2 1 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3,4 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n= ka.=3,4 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n=2 ka.=3,4 Vanha Jyväskylä,0, n=1 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, 3 Entinen Korpilahti,0, n=4 ka.=3, Espoo,0, n= ka.=3, 44 Mikkeli,0, n=1 ka.=2, Kokkola,0, n=1 ka.=2, Lahti,0, n=41 ka.=2, Oulu,0, n=2 ka.=3, Rauma,0, n=3 ka.=2,3 Rovaniemi,0, n=4 ka.=2, Tampere,0, n= ka.=3, Turku,0, n= ka.=2, 43 1 Vaasa,0, n=1 ka.=2,3 4 VERTAILUKUNNAT, ka.=2,3 4 ¹ Luottamusväli %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

15 FCG Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=2,3 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=2, Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3,42 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n= ka.=3,4 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n=2 ka.=3 Vanha Jyväskylä,0, n=2 ka.=2,3 1 1 Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, 4 Entinen Korpilahti,0, n=2 ka.=3, Espoo,0, n=4 ka.=2, Mikkeli,0, n= ka.=2, Kokkola,0, n= ka.=2, 0 Lahti,0, n=3 ka.=2, 4 Oulu,0, n=2 ka.=2, Rauma,0, n=3 ka.=2, Rovaniemi,0, n=2 ka.=2,1 1 0 Tampere,0, n= ka.=2, 1 Turku,0, n= ka.=2, 0 Vaasa,0, n=1 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 4 ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

16 FCG Sairaalapalvelut Sairaanhoitoa piti uuden Jyväskylän vastaajista 2 % hyvänä.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3,3 2 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 2 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3,1 4 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3,2 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n=2 ka.=3,3 Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, 4 Entinen Korpilahti,0, n=4 ka.=3, Espoo,0, n= ka.=3,3 4 3 Mikkeli,0, n= ka.=3,2 1 Kokkola,0, n= ka.=3,3 Lahti,0, n=3 ka.=3, 41 2 Oulu,0, n=1 ka.=3,1 Rauma,0, n= ka.=2,4 Rovaniemi,0, n=4 ka.=3, Tampere,0, n=0 ka.=3,4 4 Turku,0, n= ka.=3,3 3 2 Vaasa,0, n=1 ka.=3,3 1 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 4 2 ¹ Luottamusväli 2%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

17 FCG Vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Vanhusten kotihoitoa piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=2, 0 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=2, 0 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=2, 1 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n= ka.=3 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=2,2 Vanha Jyväskylä,0, n= ka.=2, Entinen Jyväskylän mlk,0, n= ka.=3,2 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=3,1 Espoo,0, n=3 ka.=2,2 1 Mikkeli,0, n=4 ka.=2,4 4 Kokkola,0, n=1 ka.=3, Lahti,0, n= ka.=2,1 4 4 Oulu,0, n=0 ka.=2, Rauma,0, n=3 ka.=3,0 Rovaniemi,0, n=1 ka.=2, Tampere,0, n= ka.=2, 4 Turku,0, n= ka.=2,4 0 Vaasa,0, n= ka.=3,0 2 0 VERTAILUKUNNAT, ka.=2,3 1 2 ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

18 FCG Kunnan hammaslääkäripalvelut Kunnan hammaslääkäripalveluja piti uuden Jyväskylän vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=2, 2 4 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=2, 2 2 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=2, 3 41 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3,44 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=2,3 Vanha Jyväskylä,0, n=0 ka.=2, Entinen Jyväskylän mlk,0, n= ka.=3, 4 1 Entinen Korpilahti,0, n=3 ka.=3,1 1 2 Espoo,0, n= ka.=3,0 Mikkeli,0, n= ka.=2, 3 Kokkola,0, n=1 ka.=3, 0 1 Lahti,0, n=3 ka.=2, Oulu,0, n=2 ka.=2,2 Rauma,0, n=3 ka.=2, Rovaniemi,0, n=1 ka.=2, Tampere,0, n=2 ka.=2,03 2 Turku,0, n=0 ka.=2,0 1 Vaasa,0, n=2 ka.=2,2 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 44 ¹ Luottamusväli 2%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

19 1 FCG Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3,4 Vanha Jyväskylä,, n=4 ka.=3,2 0 Entinen Jyväskylän mlk,, n=1 ka.=3,1 3 1 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n= ka.=4, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3,3 Vanha Jyväskylä,0, n= ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n= ka.=3, 43 0 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=4, 3 3 Espoo,0, n=1 ka.=3,3 3 4 Mikkeli,0, n= ka.=3, Kokkola,0, n= ka.=3, 3 1 Lahti,0, n= ka.=3, 2 2 Oulu,0, n=1 ka.=3, Rauma,0, n=3 ka.=3, Rovaniemi,0, n=1 ka.=3,2 4 1 Tampere,0, n=4 ka.=3,4 0 Turku,0, n= ka.=3,4 1 Vaasa,0, n=1 ka.=3, 3 4 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

20 1 FCG Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut Vanhusten asumis ja laitospalveluja piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=2 ka.=2,2 0 Vanha Jyväskylä,, n=4 ka.=2,4 0 2 Entinen Jyväskylän mlk,, n=4 ka.=2, 1 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3,2 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=2,3 Vanha Jyväskylä,0, n=1 ka.=2, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=0 ka.=3,2 1 Entinen Korpilahti,0, n=0 ka.=3, Espoo,0, n=4 ka.=2, 3 Mikkeli,0, n= ka.=2,4 0 Kokkola,0, n=1 ka.=2, 42 Lahti,0, n=3 ka.=2, 4 41 Oulu,0, n=2 ka.=2,4 Rauma,0, n=3 ka.=2,2 Rovaniemi,0, n=1 ka.=2, Tampere,0, n= ka.=2, 4 3 Turku,0, n= ka.=2, 4 3 Vaasa,0, n= ka.=2, 4 VERTAILUKUNNAT, ka.=2,4 2 ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

21 FCG Toimeentulotuki Toimeentulotukea piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=4 ka.=2, Vanha Jyväskylä,, n= ka.=2, Entinen Jyväskylän mlk,, n=1 ka.=2,4 3 1 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=2,2 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n=0 ka.=2,2 Vanha Jyväskylä,0, n= ka.=2, 1 Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, 3 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=2,1 3 Espoo,0, n= ka.=2, Mikkeli,0, n= ka.=2,43 Kokkola,0, n=1 ka.=2, Lahti,0, n=3 ka.=2,1 Oulu,0, n=2 ka.=2,43 Rauma,0, n=3 ka.=2, Rovaniemi,0, n=1 ka.=2, Tampere,0, n= ka.=2,4 2 Turku,0, n= ka.=2,4 4 Vaasa,0, n=0 ka.=2,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, ¹ Luottamusväli %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

22 FCG Peruskoulu Peruskoulua piti uuden Jyväskylän vastaajista 3 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=2 ka.=3,2 3 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 2 3 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3,4 3 1 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=4,2 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n=2 ka.=3,1 Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=3, 2 Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, 1 Entinen Korpilahti,0, n=3 ka.=4, 3 1 Espoo,0, n= ka.=3, Mikkeli,0, n= ka.=3,1 4 Kokkola,0, n=1 ka.=4,1 1 4 Lahti,0, n= ka.=3,1 1 Oulu,0, n=1 ka.=4,0 Rauma,0, n= ka.=3,1 Rovaniemi,0, n=2 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=4 1 Turku,0, n= ka.=3,3 Vaasa,0, n= ka.=4,1 3 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 2 2 ¹ Luottamusväli 3%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

23 FCG Lukio Lukiota piti uuden Jyväskylän vastaajista 4 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio 1. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=3 ka.=3, 4 44 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 4 4 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, 41 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=4 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, 3 Entinen Korpilahti,0, n=1 ka.=4, 3 1 Espoo,0, n= ka.=4, Mikkeli,0, n= ka.=3, 1 44 Kokkola,0, n= ka.=4, 1 Lahti,0, n= ka.=3, Oulu,0, n=2 ka.=4,1 Rauma,0, n= ka.=3,4 Rovaniemi,0, n=2 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=4, 41 2 Turku,0, n=0 ka.=3, 1 41 Vaasa,0, n= ka.=4,0 4 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, ¹ Luottamusväli 4%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

24 FCG Nuorten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutusta piti uuden Jyväskylän vastaajista 0 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio 1. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=1 ka.=3, 0 43 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 1 42 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3,4 Vanha Jyväskylä,0, n=2 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, 1 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=2, 4 2 Espoo,0, n=4 ka.=3, Mikkeli,0, n=1 ka.=3, 3 4 Kokkola,0, n= ka.=4, 1 3 Lahti,0, n= ka.=4, Oulu,0, n=2 ka.=4, Rauma,0, n= ka.=3, Rovaniemi,0, n=2 ka.=3, Tampere,0, n=0 ka.=4, Turku,0, n=0 ka.=3, Vaasa,0, n=1 ka.=4,0 1 4 VERTAILUKUNNAT, ka.=4, ¹ Luottamusväli 0%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

25 FCG Kansalais ja työväenopistot Kansalaisopistoja piti uuden Jyväskylän vastaajista 3 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin kansalais ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=3 ka.=4, Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=4,01 3 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=4, Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=4, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=4,0 Vanha Jyväskylä,0, n=2 ka.=4, Entinen Jyväskylän mlk,0, n= ka.=3, 2 Entinen Korpilahti,0, n=2 ka.=3,4 Espoo,0, n=0 ka.=4,0 4 Mikkeli,0, n=3 ka.=4, 2 2 Kokkola,0, n= ka.=4, 2 3 Lahti,0, n=3 ka.=4, 4 3 Oulu,0, n=0 ka.=4,2 Rauma,0, n= ka.=4,1 Rovaniemi,0, n=1 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=4, 4 2 Turku,0, n= ka.=4, 3 Vaasa,0, n=2 ka.=4,2 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=4, 3 3 ¹ Luottamusväli 3%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

26 FCG Kirjastopalvelut Kirjastopalveluja piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=0 ka.=4, Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=4, Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=4,0 3 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=4,3 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=4, Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=4, 3 Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=4,2 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=4,04 0 Espoo,0, n=0 ka.=4,3 3 Mikkeli,0, n= ka.=4,3 1 2 Kokkola,0, n=13 ka.=4,3 2 3 Lahti,0, n= ka.=4, Oulu,0, n=0 ka.=4,4 Rauma,0, n=3 ka.=4,1 Rovaniemi,0, n=1 ka.=4, Tampere,0, n=4 ka.=4,4 2 2 Turku,0, n=0 ka.=4,3 1 4 Vaasa,0, n=1 ka.=4,4 2 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=4, ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

27 FCG Nuorten harrastustoiminta Nuorten harrastustoimintaa piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=1 ka.=3,1 4 Vanha Jyväskylä,, n=02 ka.=3,1 0 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, 4 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3,1 Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3,2 4 Entinen Korpilahti,0, n=4 ka.=2, 3 Espoo,0, n= ka.=3,3 Mikkeli,0, n= ka.=3,3 4 1 Kokkola,0, n= ka.=3, 4 Lahti,0, n=3 ka.=3, Oulu,0, n=2 ka.=3, Rauma,0, n=3 ka.=3,1 Rovaniemi,0, n=1 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=3, 3 4 Turku,0, n= ka.=3, 3 0 Vaasa,0, n=0 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,4 44 ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

28 FCG Nuorten harrastustoiminta Nuorten harrastustoimintaa piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=1 ka.=3,1 4 Vanha Jyväskylä,, n=02 ka.=3,1 0 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, 4 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3,1 Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3,2 4 Entinen Korpilahti,0, n=4 ka.=2, 3 Espoo,0, n= ka.=3,3 Mikkeli,0, n= ka.=3,3 4 1 Kokkola,0, n= ka.=3, 4 Lahti,0, n=3 ka.=3, Oulu,0, n=2 ka.=3, Rauma,0, n=3 ka.=3,1 Rovaniemi,0, n=1 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=3, 3 4 Turku,0, n= ka.=3, 3 0 Vaasa,0, n=0 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,4 44 ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

29 FCG Museot Museoita piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=0 ka.=3, Vanha Jyväskylä,, n=04 ka.=4,01 4 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n=2 ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=4, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=2,4 Entinen Korpilahti,0, n=2 ka.=2, 2 Espoo,0, n= ka.=3, 1 Mikkeli,0, n= ka.=4 3 Kokkola,0, n= ka.=3,4 Lahti,0, n=3 ka.=3, Oulu,0, n=1 ka.=3, Rauma,0, n=3 ka.=4,0 Rovaniemi,0, n=2 ka.=3, 2 Tampere,0, n= ka.=4,1 4 Turku,0, n= ka.=4,1 1 4 Vaasa,0, n=0 ka.=4,0 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=4 ¹ Luottamusväli %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

30 2 FCG Torit ja torikauppa Toreja ja torikauppaa piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=0 ka.=2,4 Vanha Jyväskylä,, n= ka.=2,43 1 Entinen Jyväskylän mlk,, n=2 ka.=2,4 3 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3,1 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n=2 ka.=2,4 Vanha Jyväskylä,0, n=3 ka.=2, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=2,41 4 Entinen Korpilahti,0, n=4 ka.=2,4 2 4 Espoo,0, n= ka.=2, 2 3 Mikkeli,0, n= ka.=4,0 3 Kokkola,0, n= ka.=3, Lahti,0, n=41 ka.=3, 3 Oulu,0, n=1 ka.=3,2 Rauma,0, n=3 ka.=3, Rovaniemi,0, n=1 ka.=3, Tampere,0, n= ka.=4,0 4 Turku,0, n= ka.=4,0 Vaasa,0, n=0 ka.=3, 3 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

31 2 FCG Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taide Kulttuuripalveluja piti uuden Jyväskylän vastaajista 3 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taide on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3, 3 1 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3,2 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, 0 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n= ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n=2 ka.=3,3 Vanha Jyväskylä,0, n= ka.=4,02 Entinen Jyväskylän mlk,0, n= ka.=2, Entinen Korpilahti,0, n=4 ka.=2, Espoo,0, n=0 ka.=3,3 2 Mikkeli,0, n=0 ka.=4,04 Kokkola,0, n= ka.=4, 3 Lahti,0, n= ka.=4, Oulu,0, n=3 ka.=4, Rauma,0, n=3 ka.=3, Rovaniemi,0, n=2 ka.=3, Tampere,0, n=1 ka.=4, Turku,0, n= ka.=4, Vaasa,0, n=0 ka.=4,0 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=4,1 0 ¹ Luottamusväli 3%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

32 FCG Urheilu ja pelikentät Urheilu ja pelikentiä piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin urheilu ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=4 ka.=3, Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 1 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3,2 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3,42 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n=3 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n= ka.=3, Entinen Korpilahti,0, n=4 ka.=2,4 3 Espoo,0, n=1 ka.=3,4 0 Mikkeli,0, n=0 ka.=3,1 0 Kokkola,0, n= ka.=3, 1 Lahti,0, n= ka.=3, Oulu,0, n= ka.=3,3 Rauma,0, n=3 ka.=3, Rovaniemi,0, n=2 ka.=3,3 0 Tampere,0, n=0 ka.=3,2 1 Turku,0, n=04 ka.=3,4 Vaasa,0, n=1 ka.=3, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 ¹ Luottamusväli %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

33 FCG Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja piti uuden Jyväskylän vastaajista 4 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=4 ka.=3,4 4 1 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3,4 4 1 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3,41 4 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n= ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3,44 1 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=3, 4 2 Espoo,0, n= ka.=3, Mikkeli,0, n=2 ka.=3, 4 Kokkola,0, n= ka.=3, Lahti,0, n= ka.=3, 0 1 Oulu,0, n=0 ka.=3, Rauma,0, n= ka.=3, Rovaniemi,0, n=2 ka.=3,4 4 2 Tampere,0, n=4 ka.=3, 4 3 Turku,0, n=03 ka.=3,1 3 Vaasa,0, n=0 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, ¹ Luottamusväli 4%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

34 FCG Uimahallit Uimahalleja piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvio 2. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=2 ka.=3,3 1 2 Vanha Jyväskylä,, n=04 ka.=3,3 1 2 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, 0 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=2, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n=2 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n= ka.=3, 1 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=1,3 3 0 Espoo,0, n= ka.=3,3 3 Mikkeli,0, n=0 ka.=4, 0 Kokkola,0, n= ka.=4, 1 Lahti,0, n= ka.=3, Oulu,0, n=0 ka.=3, Rauma,0, n= ka.=4,0 Rovaniemi,0, n=2 ka.=3, 3 0 Tampere,0, n=4 ka.=3, 2 Turku,0, n=03 ka.=3,3 0 Vaasa,0, n=0 ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, ¹ Luottamusväli %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

35 FCG Uimarannat ja maauimalat Uimarantoja ja maauimaloita piti uuden Jyväskylän vastaajista 44 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio 2. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3, 44 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 42 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, 4 2 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n=1 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, 2 1 Entinen Korpilahti,0, n=2 ka.=2,3 43 Espoo,0, n=0 ka.=3,4 4 Mikkeli,0, n= ka.=3, 4 Kokkola,0, n= ka.=3,1 3 1 Lahti,0, n=3 ka.=3,2 1 Oulu,0, n= ka.=3,2 Rauma,0, n=3 ka.=2, Rovaniemi,0, n=2 ka.=3, Tampere,0, n=41 ka.=3, 3 1 Turku,0, n=02 ka.=3,4 Vaasa,0, n=1 ka.=3,3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 ¹ Luottamusväli 44%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

36 FCG Kuntoradat ja ulkoilureitit Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti uuden Jyväskylän vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3, 2 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 3 Entinen Jyväskylän mlk,, n=2 ka.=3,4 3 1 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3,3 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, Entinen Korpilahti,0, n= ka.=2, Espoo,0, n=0 ka.=4,02 0 Mikkeli,0, n= ka.=4, 3 Kokkola,0, n= ka.=4,0 3 Lahti,0, n= ka.=4, 3 Oulu,0, n= ka.=4,1 Rauma,0, n=3 ka.=3,1 Rovaniemi,0, n=1 ka.=4,0 1 Tampere,0, n=41 ka.=4,02 1 Turku,0, n= ka.=4 1 Vaasa,0, n= ka.=3,3 1 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=4,01 ¹ Luottamusväli 2%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

37 FCG Ulkoilualueet ja puistot Ulkoilualueita ja puistoja piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3, 1 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 0 1 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3,2 Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n= ka.=3, 1 Entinen Korpilahti,0, n=3 ka.=3,0 2 Espoo,0, n=2 ka.=4,01 4 Mikkeli,0, n= ka.=3,3 Kokkola,0, n= ka.=3, Lahti,0, n= ka.=3, Oulu,0, n= ka.=3, Rauma,0, n=3 ka.=3,1 Rovaniemi,0, n= ka.=3, 1 Tampere,0, n= ka.=3, Turku,0, n=01 ka.=3,3 Vaasa,0, n= ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

38 FCG Tiedottaminen liikuntapalveluista Tiedottamista liikuntapalveluista piti uuden Jyväskylän vastaajista 3 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=1 ka.=3, 3 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 3 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, 41 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=2, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n=3 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3,3 0 Entinen Korpilahti,0, n=3 ka.=2,1 4 Espoo,0, n=2 ka.=3,44 1 Mikkeli,0, n=0 ka.=3, 44 2 Kokkola,0, n= ka.=3,4 1 2 Lahti,0, n= ka.=3, 4 2 Oulu,0, n= ka.=3,4 Rauma,0, n= ka.=3,3 Rovaniemi,0, n= ka.=3, Tampere,0, n= ka.=3, 3 Turku,0, n=01 ka.=3, Vaasa,0, n=0 ka.=3, 43 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 4 2 ¹ Luottamusväli 3%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

39 FCG Lasten leikkipaikat Lasten leikkipaikkoja piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Korpilahden alueella ja pienin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=1 ka.=3, 4 Vanha Jyväskylä,, n=03 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3,3 4 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3,04 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3,4 Vanha Jyväskylä,0, n=0 ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n= ka.=3,1 1 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=2, Espoo,0, n=2 ka.=3, 3 Mikkeli,0, n=0 ka.=3, 44 Kokkola,0, n= ka.=3, Lahti,0, n= ka.=3,2 4 3 Oulu,0, n=2 ka.=3, Rauma,0, n= ka.=3, Rovaniemi,0, n=1 ka.=2, Tampere,0, n= ka.=3, 4 3 Turku,0, n= ka.=3,4 3 4 Vaasa,0, n= ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

40 3 FCG Katujen ja teiden hoito Katujen ja teiden hoitoa piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella ja pienin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=2, 3 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=2, 44 4 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=2,4 3 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=2,1 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n= ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3,2 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=2, Espoo,0, n=2 ka.=3,3 Mikkeli,0, n=3 ka.=2, 3 Kokkola,0, n=1 ka.=2, 3 4 Lahti,0, n=3 ka.=2, 3 2 Oulu,0, n=1 ka.=3,4 Rauma,0, n=3 ka.=2,43 Rovaniemi,0, n=4 ka.=2,1 4 4 Tampere,0, n=1 ka.=2, Turku,0, n=0 ka.=3,2 1 Vaasa,0, n= ka.=2,1 4 4 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, ¹ Luottamusväli %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

41 3 FCG Jätehuolto Jätehuoltoa piti uuden Jyväskylän vastaajista 0 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3,4 0 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3, 1 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3,3 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n= ka.=3,1 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3, Vanha Jyväskylä,0, n=3 ka.=3, 3 0 Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=4,0 4 Entinen Korpilahti,0, n= ka.=4,0 Espoo,0, n=0 ka.=3,2 2 Mikkeli,0, n= ka.=3,4 Kokkola,0, n= ka.=4,0 2 Lahti,0, n=3 ka.=3, Oulu,0, n=1 ka.=3, Rauma,0, n=3 ka.=3,3 Rovaniemi,0, n=2 ka.=3,2 4 1 Tampere,0, n=1 ka.=3,3 3 Turku,0, n=0 ka.=3,4 1 Vaasa,0, n=1 ka.=3, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 0 ¹ Luottamusväli 0%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

42 3 FCG Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kierrätystoimintaa piti uuden Jyväskylän vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3,2 Vanha Jyväskylä,, n=0 ka.=3,4 0 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3, Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n= ka.=3, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3,2 Vanha Jyväskylä,0, n= ka.=3, Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3, Entinen Korpilahti,0, n= ka.=3, Espoo,0, n=3 ka.=3,1 1 Mikkeli,0, n=2 ka.=3, 2 Kokkola,0, n=1 ka.=4, 3 Lahti,0, n=3 ka.=3,3 0 Oulu,0, n=0 ka.=3,3 Rauma,0, n=3 ka.=3, Rovaniemi,0, n=2 ka.=3, Tampere,0, n=4 ka.=3,1 4 Turku,0, n=0 ka.=3, 0 Vaasa,0, n=1 ka.=3,1 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, ¹ Luottamusväli %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

43 FCG Puistojen ja viheralueiden hoito Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti uuden Jyväskylän vastaajista 2 % hyvänä.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmän keskiarvoa alhaisempi. Kuvio. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n= ka.=3,4 2 Vanha Jyväskylä,, n= ka.=3,4 2 Entinen Jyväskylän mlk,, n= ka.=3,1 4 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=3,2 UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=3,4 Vanha Jyväskylä,0, n=4 ka.=3, 1 1 Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=3,4 1 Entinen Korpilahti,0, n=4 ka.=3, 3 Espoo,0, n=2 ka.=3,3 2 Mikkeli,0, n= ka.=3, Kokkola,0, n=1 ka.=3,2 1 Lahti,0, n= ka.=3, Oulu,0, n=0 ka.=3, Rauma,0, n=3 ka.=3, Rovaniemi,0, n=1 ka.=3, Tampere,0, n=4 ka.=3, 0 Turku,0, n=0 ka.=3,2 Vaasa,0, n=1 ka.=3,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 3 1 ¹ Luottamusväli 2%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

44 41 FCG Juomaveden laatu Juomaveden laatua piti uuden Jyväskylän vastaajista 1 % hyvin hoidettuna.¹ Tyytyväisten osuus oli suurin vanhan Jyväskylän kaupungin alueella ja pienin entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio 3. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa 0 % % % 0 % 0 % 0 % UUSI JYVÄSKYLÄ,, n=0 ka.=3, 1 Vanha Jyväskylä,, n= ka.=4, Entinen Jyväskylän mlk,, n=2 ka.=3, 0 Jyväskylä ylä 0 ja Entinen Korpilahti,, n=3 ka.=4, UUSI JYVÄSKYLÄ, 0, n= ka.=4, Vanha Jyväskylä,0, n= ka.=4,1 Entinen Jyväskylän mlk,0, n=3 ka.=4,1 1 Entinen Korpilahti,0, n=3 ka.=4, 4 Espoo,0, n=4 ka.=4,2 0 Mikkeli,0, n=2 ka.=4,3 3 Kokkola,0, n= ka.=4, Lahti,0, n= ka.=4,4 2 1 Oulu,0, n=0 ka.=4,0 Rauma,0, n=3 ka.=3, Rovaniemi,0, n=4 ka.=4, Tampere,0, n=4 ka.=4, 0 Turku,0, n=0 ka.=3,4 Vaasa,0, n=1 ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4,1 ¹ Luottamusväli 1%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Espoo, Turku ja Vantaa. 10.1.2016 FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Espoo, Turku ja Vantaa. 10.1.2016 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 201 Espoo, Turku ja Vantaa 10.1.2016 Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyys 201 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132 TALOUSTUTKIMUS OY 20120907 09:20:11 TYÖ 2736.11 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

ASUKASKYSELY YHTEISTYÖSSÄ HÄRKÄMÄKI JYRKKÄLÄ VIENOLA 20210

ASUKASKYSELY YHTEISTYÖSSÄ HÄRKÄMÄKI JYRKKÄLÄ VIENOLA 20210 ASUKASKYSELY YHTEISTYÖSSÄ HÄRKÄMÄKI JYRKKÄLÄ VIENOLA 20210 Asukaskysely oli käynnissä Syyskuussa Härkämäessä Asukaskyselyn oli suunnitellut Helsingin yliopisto FT Saara Yousfi paikkatietosuunnittelija,

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

ARJEN KESKIÖSSÄ HELSINKI 7.3.2013 MARTTI NORJA

ARJEN KESKIÖSSÄ HELSINKI 7.3.2013 MARTTI NORJA ARJEN KESKIÖSSÄ HELSINKI 7.3.2013 MARTTI NORJA Seinäjoki 2005 ja 2009 kuntaliitosten jälkeen Pinta-ala kasvoi yli kymmenkertaiseksi ja on nyt 1469 km2 Asukkaita tällä hetkellä lähes 60000 ja väkiluku kasvaa

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009

Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009 Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009 Kaikki vastaajat (N=644) Oletko Poika 45 % Tyttö 55 % Ikä 12 v. tai alle 10 % 13 v. 18 % 14 v. 23 % 15 v. 22 % 16 v. 9 % 17 v. 10 % 18 v. 4 %

Lisätiedot

Asukastoimikuntien lausuntojen yhteenveto käyttöarvon mukaisesta vuokrien tasauksesta

Asukastoimikuntien lausuntojen yhteenveto käyttöarvon mukaisesta vuokrien tasauksesta Asukastoimikuntien lausuntojen yhteenveto käyttöarvon mukaisesta vuokrien tasauksesta VAV Asunnot Oy uudistaa ARA-kiinteistöjensä vuokranmääritystä. Uudessa mallissa pääomakulujen lisäksi tasattaisiin

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1 Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut 1.4.2016 Page 1 Selvityksen taustaa Tavoitteena oli saada tietoa Hollolan lähtö- ja tulomuuton motiiveista niin, että voidaan arvioida, miten muuttamispäätöksiin

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Kuntien sote-menot 2012. 20,6 miljardia

Kuntien sote-menot 2012. 20,6 miljardia 1 Palveluseteli Kuntien sote-menot 2012 Kuntien sote-hankinnat yksityisiltä 2,38 mrd. eli 11,7 % 46 % kuntien menoista 20,6 miljardia Palveluseteli 0,08 mrd. eli noin 80 miljoonaa Julkisen sektorin oma

Lisätiedot