LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)"

Transkriptio

1 LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen( ) Päivitetty:

2 Sisältö 1 YHTEENVETO TAUSTA JA PERUSTELUT ASIAKKAAT JA SIDOSRYHMÄT TARKOITUS JA TAVOITTEET TUOTOKSET TOTEUTUSTAPA JA TYÖSUUNNITELMA Työpketti 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus Työpketti 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen Työpketti 3. Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen OLETUKSET JA RISKIT ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI PROJEKTIN MENOT JA RAHOITUS... 13

3 1 YHTEENVETO LTo lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen projektiss kehitetään j yhtenäistetään lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessej, sikssikirjojen tietosisältöjä j kirjmiskäytäntöjä kohti knsllist tvoitetil (toimint-, tieto-, järjestelmä, - j teknologi-rkkitehtuuri). Kehittämistyöhön osllistuvt Järvenpää, Lohj, Nurmijärvi, Mäntsälä/ Mustijoen perusturv, Tuusul j Länsi- j Keski-Uudenmn sosililn osmiskeskus (Sosilitito). Kehittämistoiminnn tvoitteet toteuttvt knsllisen sosilihuollon tiedonhllinnn tvoitteisto. TAVOITTEET 1. Asikkiden smien sosilihuollon plveluiden sujuvuuden prntminen (toimintprosessien kehittäminen) 2. Ammttilisten keskinäisen sikstiedon käytettävyyden prntminen (oike-ikisuus j tiedon oikeellisuus) 3. Tietojärjestelmien käytettävyyden prntminen (toimintprosessi tukevt tietosisällöt) 4. Ammttilisten kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen j ldun prntminen 5. Suunnitelmllisen sikstyön vhvistminen TOIMENPITEET 1. Toimintprosessit: Kehittämistyössä määritellään, kuvtn j kehitetään lstensuojelun (lstensuojeluilmoituksen käsittely, lstensuojelutrpeen selvitys, lstensuojelun järjestäminen, lstensuojelun hllintosin käsittely, lstensuojelun tuottminen sikklle) j toimeentulotuen (toimeentulotuen hllintosin käsittely, päätöksen toimeenpno) toimintprosessej vstmn trkoituksenmukist j tehokst toimint sekä knsllisi linjuksi. Tuotteistetn lstensuojelun j toimeentulotuen ydinprosessit. 2. Asikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen: Yhtenäistetään lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisällöt vstmn knsllisi sikirjrkenteit, määrityksiä j luokituksi. Tämän pohjlt sikstietojärjestelmiin tehdään trvittvt muutokset yhdessä järjestelmätoimittjn knss. 3. Kirjmiskäytännöt: Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmisohjeet päivitetään vstmn yhtenäistettyjä toimintprosessej j sikssikirjrkenteit. Henkilöstölle järjestetään trvittv koulutus. Työskentely orgnisoidn sintuntijoiden itsenäisen työn j työpjtyöskentelyn vuorottelemn prosessin. Kehittämistyöhön hnkitn trvittv ulkopuolinen sintuntemus.

4 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT Länsi- j Keski-Uudenmn sosililn osmiskeskuksen, Sosilitidon, tekemissä selvityksissä (Lstensuojelulin hengen toteutuminen vuonn 2011 j Toimeentulotuen uudet sikkt 2012, Toimeentulotuki 2011 j 2012, Lstensuojelun til 2009,2010,2011,2012) ilmeni useit siksprosessin hllintn sekä sikstiedon kirjmiseen j käsittelyyn liittyviä puutteit j kehittämishsteit. Kuntien työntekijöiden kirjmiskäytännöissä j sikstietojärjestelmien tietosisällöissä on suuri kuntien sisäisiä j kuntien välisiä eroj. Asikstietoihin liittyvien tietosisältöjen j kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen on keskeistä tiedonhllinnn kehittämisessä. Tvoitteen on, että kuntien sikstietojärjestelmät käyttävät yhtenäisiä käsitteitä, termejä j luokituksi j sikstieto on formliss muodoss. Tällä tvoin tietojärjestelmät ohjvt j tukevt työntekijän toimintprosessi j tietojen kirjmist. Myös tiedonsiirto eri yhteistyöthojen knss on mhdollist, kun sikstietojärjestelmät j niiden tietosisällöt j tietomllit ovt yhteensopivi riippumtt siitä, minkä kunnn, järjestön ti j yksityisen yrityksen tietojärjestelmistä on kyse. Olennist on myös se, että tietosisältöjen yhtenäistämisen kutt järjestelmät pystyvät tuottmn vertilukelpoist tieto sikkiden trpeiden j plveluiden kehityksestä sekä kuntlisten hyvinvoinnist j siinä tphtuvist muutoksist. Sosilitidon hllitus on linjnnut sosilihuollon tiedonhllintn liittyvän kehittämistyön yhdeksi keskeisimmistä tvoitteist (TOSU ). Kunnt ovt yhteistyössä Sosilitidon knss tehneet pitkäjänteistä (vuodest 2004) sosilihuollon tiedonhllinnn kehittämistyötä (mm. Arkitieto biteiksi, Aikuissosilityön kehittäminen Keski-Uudellmll, POP Pljonko on pljon j Lpsen ääni hnkkeiss). Alueen kunnt j Sosilitito toteuttivt yhdessä Tikesos -hnkkeen knss Lstensuojelun sisältömääritysten yhtenäistäminen Länsi- j Keski- Uudellmll projektin. Kunnllisten sosiliplveluiden luonteeseen kuluu, että siks stt sioid smss prosessiss usen eri toimijn knss. Asiksprosessin sujuvuuden j tehokkuuden knnlt on keskeistä kehittää orgnistio- j mmttikuntrjt ylittävien prosessien j niissä trvittvn sikstiedon sujuv välittämistä j hllint. Tiedonhllinnn kehittäminen on ensisijisesti plveluiden ldun kehittämistä j toissijisesti se tuott reliikist, systemttisesti dokumentoitu sikstieto, tieto plveluist j niiden käytöstä sekä kustnnuksist tietojohtmisen välineeksi. Sosili- j terveysministeriön käynnistämässä Sosililn tietoteknologihnkkeess (Tikesos ) tehtiin lj kehittämistyötä sosilihuollon tiedonhllinnn eri näkökulmist. Nykyisin kehittämistyötä toteutt j ohj THL:n OPER-yksikkö. Kehittämistyö on sisältänyt muun muss toimintprosessien kuvmisen (toimint-rkkitehtuuri) sekä sikstietojen sisältöjen j rkenteiden yhtenäistämisen (tietorkkitehtuuri). Lisäksi on tehty selvityksiä j määrittelyjä sähköisestä rkistost j yhteisistä tietojärjestelmäplveluist (järjestelmärkkitehtuuri) sekä käytettävistä teknisistä rtkisuist j stndrdeist (teknologi-rkkitehtuuri). Lähtökohtn on, että tehdyn määrittelytyön pohjlt tulln tekemään knsllisesti sitovi päätöksiä sikstietojen käsittelyn yhteensopivuuden tkmiseksi. LTo- projektin trkoituksen on jtk tätä kehittämistyötä j viedä tuloksi/tuotoksi kuntien käytännön toimintn.

5 2 ASIAKKAAT JA SIDOSRYHMÄT Projektin ensisijisin sikkin ovt hnkkeeseen osllistuvt kunnt (Järvenpää, Lohj, Nurmijärvi, Mäntsälä/ Mustijoen perusturv j Tuusul), kuntien sintuntijt, sosiliplveluiden työntekijät j plveluidenkäyttäjät. Hnkkeen sidosryhmiä ovt järjestelmätoimittjt, THL (Oper yksikkö), STM j muut sosiliplveluiden toimijt. 3 TARKOITUS JA TAVOITTEET Kehittämistyön keskeisin trkoitus on kehittää j yhtenäistää kuntien lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessej j kirjmiskäytäntöjä sekä sikstietojen tietosisältöjä kohti yhteisesti määriteltyä knsllist tvoitetil. Kuntien yhtenäiset toimintprosessit j tietosisällöt mhdollistvt ljemmn teknologin kehittämisen j hnkinnn. Tämä työ on pohjn kunt- j plvelurkenteest riippumttomille toiminnllisille j teknologisille rtkisuille. Tulevisuudess tämä on myös merkittävä tloudellinen tekijä. Kehittämistyö hyödyntää j käyttää sosili- j terveydenhuollon knsllisen koodistoplvelun tietorkenteit j koodistoj sekä sosilihuollon sikstietomlli (sosmet.fi). Toimintprosessit kuvtn JHS 152- suosituksen mukisesti. Prosessiss seurtn tiiviisti knsllist sosilihuollon kehittämistä (linsäädäntö, tiedonhllint esim. SAKKE j ASKO- projektit ym.) Sosilihuollon sikirjmääritysten ktselmointi projektin (ASKO) iktulun mukn lstensuojelun j toimeentulotuen sikirjmääritykset on ktselmoitu lkusyksystä Lto-projektiss otetn ktselmoidut sikirjmääritykset kehittämistyöhön osllistuvien kuntien käyttöön. Kehittämistyön tvoitteen ovt: 1. Asikkiden smien plveluiden sujuvuuden prntminen (toimintprosessien kehittäminen) 2. Ammttilisten keskinäisen sikstiedon käytettävyyden prntminen (oike-ikisuus j tiedon oikeellisuus) 3. Tietojärjestelmien käytettävyyden prntminen (toimintprosessi tukevt tietosisällöt) 4. Ammttilisten kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen j ldun prntminen 5. Suunnitelmllisen sikstyön vhvistminen 4 TUOTOKSET Projektiss syntyy seurvt tuotokset: 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen kuvtut toimintprosessit sekä tuotteistetut ydinprosessit 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen yhtenäiset sikssikirjojen tietosisällöt j rkenteet (mhdollisimmn ljsti osllisten kuntien tuotntokäytössä hnkkeen päättyessä) 3. Koulutus j toimintohjeet kirjmiskäytännöistä kuntien työntekijöille 4. Tuotetn ineisto mhdollisesti myöhemmin julkistvn oppseen

6 Kehittämistyöstä tuotetn kirjllinen loppurportti, joss kuvtn projektien toteutus, tulokset j rviointi. 5 TOTEUTUSTAPA JA TYÖSUUNNITELMA Työskentely toteutetn sintuntijoiden itsenäisen työn j työpjtyöskentelyn vuorottelemn prosessin, jok dokumentoidn j kirjtn trksti. Kirjttu ineisto käytetään mm. toimintohjeiden pohjn. Projektille hnkitn trvittv ulkopuolinen sintuntemus (esim. kirjmiskoulutus). Projektin työskentely on jettu kolmeen työpkettiin, jotk limittyvät toiminnllisesti j temttisesti yhteen j joiden toimint ohjtn yhteisesti. (ks. kuv ll): 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus (2014) 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen (6/2014-5/2015) 3. Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen (koulutus, toimintohjeet työntekijöille) (2015) Kuv 1 Projektin iktulu j trkistuspisteet Jokisen työpketin työskentely jksotetn sintuntijryhmän, mmttilisten itsenäisen työskentelyn j kuntkohtisen konsulttion vuorottelemn prosessin. Työpketit sisältävät (12 työpjpäivää sekä 8 kuntkohtist konsulttiopäivää).

7 Työpkettien toteutus hoidetn seurvsti: ASIANTUNTIJARYHMÄN ORGANISOINTI TYÖSKENTELYN KÄYNNISTÄMINEN (iktulu, tvoitteet, toteutus) ASIANTUNTIJOIDEN ITSENÄINEN/KUNTAKOHTAINEN TYÖSKENTELY TYÖPAJATYÖSKENTELY KUNTAKOHTAISET TYÖPAJAT RAPORTOINTI OHJAUSRYHMÄLLE: dokumentointi, rviointi Kuv 2 Työpkettien toteutus 5.1 Työpketti 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus Työpketti 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus tvoitteen on yhtenäistää, selkeyttää j tehost kuntien plvelutuotnto kohti yhteisesti määriteltyä tvoitetil. Työskentely toteutetn itertioprosessin (kuv 3), joss ensimmäiseksi selkeytetään j täsmennetään lstensuojelun j toimeentulotuen ydinprosessien tvoitteet j plveluiden kysyntä (sikstrpeet). Täsmennettyjen j selkeytettyjen tvoitteiden j kysynnän pohjlt kuvtn j tuotteistetn tvoitetiln mukiset toimintprosessit j -käytännöt, jotk toimeenpnnn kuntien lstensuojelun j toimeentulotuen plveluiss steittin.

8 Kuv 3. Työpketin 1. prosessi Työpketin 1 työskentely toteutetn khdess työryhmässä 1. Lstensuojelu 2. Toimeentulotuki. Kuvss 4. on kuvttu lstensuojelutyöryhmän työsuunnitelm. Työpketti 1. Lstensuojelu 12/13 1/14 2/14 3/14 5/14 8/14 9/14 10/14 11/14 Lsu selvitys Ilmo. käsittely Avohuolto Sijishuolto Toimeenpno steittin Jälkihuolto Moduulien tuotteistminen (kuntkohtinen/yhteinen työskentely) T y ö j k Prosessien rviointi, mittrit K u s t n n u k s e t Kuv 4. Työpketti 1. Lstensuojelu (työsuunnitelm) Kuvss 5. on kuvttu toimeentulotuki/ikuissosilityön työryhmän työsuunnitelmn iktulu vuodelle 2014.

9 Työpketti 1. Toimeentulotuki/ikuissosilityö 1/14 2/14 3/14 5/14 8/14 9/14 10/14 11/14 Toimeentulotuki T y ö j k Alkurviointi Muutossosilityö sosiliturvtyö Toimeenpno steittin Moduulien tuotteistminen (kuntkohtinen/yhteinen työskentely) T y ö j k Prosessien rviointi, mittrit K u s t n n u k s e t Kuv 5. Työpketti 1. Toimeentulotuki/ikuissosilityö (työsuunnitelm) 5.2 Työpketti 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen Työpketti 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen toteutetn osittin limittäin työpketin 1 knss, niiden sikssikirjojen tietosisältöjen oslt, jotk liittyvät lstensuojelun j toimeentulotuen ydinprosesseihin. Asikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen työpketiss tehdään yhteistyötä muiden THL/OPER sosilihuollon VA -hnkkeiden knss niiltä osin kuin se on trkoituksenmukist sisältöjen j toimintojen vltkunnllisen yhtenäisyyden näkökulmst. Työskentely käynnistyy tmmikuuss Yhteistyössä projektiin osllistuvien kuntien j muiden sosilihuollon VA- hnkkeiden knss suunnitelln sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistämisen kokonisuus. Prosessiss seurtn tiiviisti knsllist sosilihuollon kehittämistä (linsäädäntö, tiedonhllint esim. SAKKE j ASKOprojektit ym.)sosilihuollon sikirjmääritysten ktselmointi projektin (ASKO) iktulun mukn lstensuojelun j toimeentulotuen sikirjmääritykset on ktselmoitu lkusyksystä Ltoprojektiss otetn ktselmoidut sikirjmääritykset kehittämistyöhön osllistuvien kuntien käyttöön. 5.3 Työpketti 3. Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmisohjeet päivitetään vstmn yhtenäistettyjä toimintprosessej j sikssikirjrkenteit. Henkilöstölle järjestetään trvittv koulutus. Työskentely orgnisoidn sintuntijoiden itsenäisen työn j työpjtyöskentelyn vuorottelemn

10 prosessin. Kehittämistyöhön hnkitn trvittv ulkopuolinen sintuntemus. Tältä osin tehdään yhteistyötä muiden sosilihuollon VA- hnkkeiden j etenkin Hämeenlinnn hllinnoimn oshnkkeen knss. Työpkettiin kuuluv sisältö syntyy koko projektin jn. Käytännön toteutus toteutetn vuoden 2015 ikn. 6 OLETUKSET JA RISKIT Riskienhllint on os normli projektinhllint. Projektin luss käydään ohjusryhmän j sintuntijryhmien knss projektin toteutumiseen liittyvät riskitekijät j niihin vrutuminen sekä onnistumisen kriteerit. Riskien hllintn kuuluvt riskien tunnistus, riskien nlysointi j priorisointi, riskien hllinnn suunnittelu (riskien ehkäisevien, vähentävien j korjvien toimenpiteiden määrittely j toimeenpno) sekä riskien seurnt j vlvont. Projektin ospuolet ovt velvollisi tuomn mhdolliset riskit esille, riskien hllinnst vst viime kädessä projektin vstv projektipäällikkö. Seurvss tulukoss on lustv rvio projektiin liittyvistä riskeistä. (5=erittäin korke, 4=korke, 3=keskinkertinen, 2=mtl, 1=erittäin mtl) Riski Todennäköisyys 1-5 Kriittisyys 1-5 Vikutukset toteutuessn Riskin välttämisen toimenpiteet Aiktulu: liin tiukkn ldittu Resursointi: vinhenkilöiden sitoutuminen Huonoltuinen lopputuotos 2 4 Ldullisesti huono tuotos j/ti iktulun venyminen 1 5 Ldullisesti huono tuotos 2 5 Uskottvuuden huonontuminen Sovitn riittävä määrä trkistuspisteitä eikä otet liin isoj kokonisuuksi käsittelyyn kerrll Tehdään relistinen iktulu j käydään se läpi ohjusryhmän j sintuntijryhmien knss Riittävän trkt j pieniin osiin jetut tehtäväkokonisuudet Asintuntijresurssin vihtuminen (sirus, muu poissolo) 1 5 Aiktulumuutos Jokiselle os-lueelle/viheelle nimetään vrhenkilö, näin sintuntijresurssin vihtuminen ei iheut ktkost työskentelyssä 7 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN Projektiorgnistio on suunniteltu verkostopohjiseksi, jolloin työskentelyyn j sisällölliseen ohjukseen sdn riittävä ketteryys j nopeus. Smll projektin orgnistio pysyy yksinkertisen j selkeänä. (ks. kuv ll) Toiminnss hyödynnetään sähköisiä työskentely-, projektinhllint j - suunnittelutyökluj (ShrePoint, Improlity) sekä joustvi sähköisiä neuvottelumenetelmiä. Projektin hllinnost vst Sosilitito osn orgnistion perus tloushllinnon j johtmisen rkenteit.

11 Projekti toteutetn kuntien j Sosilitidon yhteisenä prosessin, siten että Sosilitito vst projektin hllinnoinnist, koordinoinnist, toiminnllisest johtmisest sekä rportoinnist. Kuntien j Sosilitidon välille on tehty sopimus projektin toteutuksest. Projektin työskentelyä ohj, linj j joht johtvist virnhltioist j sintuntijoist koottu ohjusryhmä. Kehittämistyön etenemistä käsitellään j se rportoidn myös Sosilitidon hllituksess sekä lueellisiss sosili- j terveysjohdon foorumeiss (mm. Kuum kuntien sosili- j terveysjohdon neuvottelukunt, Länsi- Uusimn sosili- j terveysjohdon j sintuntijoiden verkosto). Projektille perustetn kksi sintuntijryhmää (toimeentulotuki j lstensuojelu). Asintuntijryhmissä on edustettuin projektiin osllistuvien kuntien toimeentulotuen j lstensuojelun sekä trvittvien sidosryhmien sintuntijt (esim. tietohllinto, järjestelmätoimittj, THL). Asintuntijryhmien tehtävänä on projektin käytännön työn eteenpäinvieminen. OHJAUSRYHMÄ SOSIAALITAITO ASIANTUNTIJARYHMÄ (Lstensuojelu) ASIANTUNTIJARYHMÄ (Toimeentulotuki) Ohjusryhmä: Ohjusryhmässä edustettuin ovt kuntien toimeentulotuen j lstensuojelun vstvt virnhltijt, sosilihuollon tietohllinnon sintuntijt, rhoittjn edustj j Sosilitito. Ohjusryhmään voidn kutsu muit sintuntij trvittess. Ohjusryhmä ohj, linj j rvioi projektin etenemistä. Ohjusryhmän jäsenet tuovt omn tustyhteisön j substnssiosmisen ryhmän käyttöön. Ohjusryhmän kokoonpno: Virv Juurikkl, ikuisten sosiliplveluiden johtj, Järvenpää (ohjusryhmän puheenjohtj) Heli Rnt-Slonen, sosiliplvelupäällikkö, Lohj (ohjusryhmän vrpuheenjohtj)?, toimil-sintuntij Nurmijärvi Mrit Lksonen, kehittämispäällikkö THL (projektin vlvoj/rhoittjn edustj) Petteri Heino, kehittämispäällikkö, Sosilitito (toteuttjn edustj) Timo Turunen, kehittämiskoordinttori, Sosilitito (ohjusryhmän sihteeri/esittelijä) Sosilitito: Vst projektin hllinnoinnist, toimintsuunnitelmn mukisest toiminnst, rportoinnist sekä kuntien välisen kehittämistoiminnn j yhteistyön koordinoinnist. Sosilitito toimi

12 ohjusryhmässä esittelijänä. Sosilitito vr riittävän resurssin projektijlle (lskennllisesti 0,5 htv/v koko projektin jlle, projektiin plkttv henkilö /v). Sosilitidon tehtävänä on myös levittää projektin tuotoksi projektin päättymisen jälkeen sekä lueellisesti omn toimintlueens muihin kuntiin, että vltkunnllisesti esim. sosililn osmiskeskusverkoston vull. Asintuntijryhmät (lstensuojelu j toimeentulotuki): Vstvt omn substnssins toimintprosessien (tuotteistminen) kuvuksest, tietosisältöjen yhtenäistämisestä sekä kirjmiskäytäntöjen kehittämisestä. Asintuntijryhmät dokumentoivt omn kehittämisprosessins toimintohjeiden käyttöön. Asintuntijryhmät suunnittelevt koulutuskokonisuuden omn substnssins oslt. Asintuntijryhmissä on edustettuin kuntien nimeämät sintuntijt sekä mhdolliset muut substnssisintuntijt (esim. THL). Asintuntijtyöryhmien kehittämistyötä j toimint ohj j joht Sosilitito. Projektiin osllistuvt kunnt vrvt riittävän henkilöstöresursoinnin projektin tvoitteiden svuttmiseksi. Kuntien työpnoksen siirtoon on vrttu yhteensä (vuodelle j vuodelle ), jok ktt osn kuntien projektille osoittmist henkilöstöresursseist. Projektivuodelle 2014 on vrttu j vuodell projektin tvoitteit tukevn koulutuksen j sintuntijplveluiden hnkintn sekä vuodelle tvoitetiln mukisten luokitusten j sikirjmääritysten viemiseen kuntien sikstietojärjestelmiin. Tulukoss 1. on esitetty lstensuojelun j toimeentulotuen/ikuissosilityön sintuntijryhmien kokoonpno. Lisäksi sintuntijtyöskentelyyn osllistuu trvittess muit kuntien sintuntijoit sekä sellisten Länsi- j Keski-Uudenmn kuntien sintuntijoit, jotk eivät ole mukn projektiss. Tulukko 1 Lstensuojelu j toimeentulotuki sintuntij ryhmien kokoonpno Lstensuojelu Eij Hilden, Nurmijärvi Suvi Slin, Nurmijärvi Lur Strckjohn, Mäntsälä/Mustijoki Johnn Hnkomki, Järvenpää Heidi Tlvenkorpi, Tuusul Heli Jnhukinen, Tuusul Mrjtt Linj-Ingren, Lohj Timo Turunen, Sosilitito Petteri Heino, Sosilitito Toimeentulotuki Armi Mikol, Tuusul Nin Kihl, Nurmijärvi Eivor Juvkk, Lohj Erj Heikkinen, Mäntsälä Tnj Bergmn, Järvenpää Petteri Heino, Sosilitito Timo Turunen, Sosilitito

13 8 ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Asintuntijryhmät j Sosilitito tuottvt dokumentoitu tieto ohjusryhmän rvioitvksi koko projektin ikn. Ohjusryhmä vst rvioinnin perusteell mhdollisesti tehtävistä muutoksist projektin sisältöihin ti toiminttpoihin (trkistuspisteet esitetty työsuunnitelmss). Muuss rvioinniss j rportoinniss (jot ei ole esitetty tässä suunnitelmss) noudtetn rhoittjn ohjeit. 9 PROJEKTIN MENOT JA RAHOITUS Projektin kokonisbudjetti on , jost vltionvustus on j kuntien omrhoitusosuus Kuntosuuden jkoperustn käytetään kuntien/kuntyhtymien lukumäärää. Kuntosuus on näin ollen /kunt/kuntyhtymä. Projektiin plkttvn henkilöstön plkkkustnnuksiin sivukuluineen on vrttu yhteensä koko projektijlle ( /v). Projektivuodelle 2014 on vrttu j vuodell projektin tvoitteit tukevn koulutuksen j sintuntijplveluiden hnkintn sekä vuodelle sintuntijplveluihin sikssikirjojen modifiointiin j määrittämiseen tvoitetiln mukiseksi.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit Valtiovarainministeriö 4.6.2010 Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit Arvioinnin kohde Arviointiryhmä Yleisten tuomioistuimien asianhallinnan kehittäminen Irja Peltonen, Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke

Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006 Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Yhtiö on perustettu 14.12.2001 ja merkitty kaupparekisteriin 4.6.2002.

Yhtiö on perustettu 14.12.2001 ja merkitty kaupparekisteriin 4.6.2002. 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 1 Tausta Yhtiön osakepääoma Yhtiö on perustettu 14.12.2001 ja merkitty kaupparekisteriin 4.6.2002. Yhtiön toimialana on toimia sosiaalialan osaamiskeskuksena ja välittää

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot