LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)"

Transkriptio

1 LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen( ) Päivitetty:

2 Sisältö 1 YHTEENVETO TAUSTA JA PERUSTELUT ASIAKKAAT JA SIDOSRYHMÄT TARKOITUS JA TAVOITTEET TUOTOKSET TOTEUTUSTAPA JA TYÖSUUNNITELMA Työpketti 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus Työpketti 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen Työpketti 3. Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen OLETUKSET JA RISKIT ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI PROJEKTIN MENOT JA RAHOITUS... 13

3 1 YHTEENVETO LTo lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen projektiss kehitetään j yhtenäistetään lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessej, sikssikirjojen tietosisältöjä j kirjmiskäytäntöjä kohti knsllist tvoitetil (toimint-, tieto-, järjestelmä, - j teknologi-rkkitehtuuri). Kehittämistyöhön osllistuvt Järvenpää, Lohj, Nurmijärvi, Mäntsälä/ Mustijoen perusturv, Tuusul j Länsi- j Keski-Uudenmn sosililn osmiskeskus (Sosilitito). Kehittämistoiminnn tvoitteet toteuttvt knsllisen sosilihuollon tiedonhllinnn tvoitteisto. TAVOITTEET 1. Asikkiden smien sosilihuollon plveluiden sujuvuuden prntminen (toimintprosessien kehittäminen) 2. Ammttilisten keskinäisen sikstiedon käytettävyyden prntminen (oike-ikisuus j tiedon oikeellisuus) 3. Tietojärjestelmien käytettävyyden prntminen (toimintprosessi tukevt tietosisällöt) 4. Ammttilisten kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen j ldun prntminen 5. Suunnitelmllisen sikstyön vhvistminen TOIMENPITEET 1. Toimintprosessit: Kehittämistyössä määritellään, kuvtn j kehitetään lstensuojelun (lstensuojeluilmoituksen käsittely, lstensuojelutrpeen selvitys, lstensuojelun järjestäminen, lstensuojelun hllintosin käsittely, lstensuojelun tuottminen sikklle) j toimeentulotuen (toimeentulotuen hllintosin käsittely, päätöksen toimeenpno) toimintprosessej vstmn trkoituksenmukist j tehokst toimint sekä knsllisi linjuksi. Tuotteistetn lstensuojelun j toimeentulotuen ydinprosessit. 2. Asikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen: Yhtenäistetään lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisällöt vstmn knsllisi sikirjrkenteit, määrityksiä j luokituksi. Tämän pohjlt sikstietojärjestelmiin tehdään trvittvt muutokset yhdessä järjestelmätoimittjn knss. 3. Kirjmiskäytännöt: Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmisohjeet päivitetään vstmn yhtenäistettyjä toimintprosessej j sikssikirjrkenteit. Henkilöstölle järjestetään trvittv koulutus. Työskentely orgnisoidn sintuntijoiden itsenäisen työn j työpjtyöskentelyn vuorottelemn prosessin. Kehittämistyöhön hnkitn trvittv ulkopuolinen sintuntemus.

4 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT Länsi- j Keski-Uudenmn sosililn osmiskeskuksen, Sosilitidon, tekemissä selvityksissä (Lstensuojelulin hengen toteutuminen vuonn 2011 j Toimeentulotuen uudet sikkt 2012, Toimeentulotuki 2011 j 2012, Lstensuojelun til 2009,2010,2011,2012) ilmeni useit siksprosessin hllintn sekä sikstiedon kirjmiseen j käsittelyyn liittyviä puutteit j kehittämishsteit. Kuntien työntekijöiden kirjmiskäytännöissä j sikstietojärjestelmien tietosisällöissä on suuri kuntien sisäisiä j kuntien välisiä eroj. Asikstietoihin liittyvien tietosisältöjen j kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen on keskeistä tiedonhllinnn kehittämisessä. Tvoitteen on, että kuntien sikstietojärjestelmät käyttävät yhtenäisiä käsitteitä, termejä j luokituksi j sikstieto on formliss muodoss. Tällä tvoin tietojärjestelmät ohjvt j tukevt työntekijän toimintprosessi j tietojen kirjmist. Myös tiedonsiirto eri yhteistyöthojen knss on mhdollist, kun sikstietojärjestelmät j niiden tietosisällöt j tietomllit ovt yhteensopivi riippumtt siitä, minkä kunnn, järjestön ti j yksityisen yrityksen tietojärjestelmistä on kyse. Olennist on myös se, että tietosisältöjen yhtenäistämisen kutt järjestelmät pystyvät tuottmn vertilukelpoist tieto sikkiden trpeiden j plveluiden kehityksestä sekä kuntlisten hyvinvoinnist j siinä tphtuvist muutoksist. Sosilitidon hllitus on linjnnut sosilihuollon tiedonhllintn liittyvän kehittämistyön yhdeksi keskeisimmistä tvoitteist (TOSU ). Kunnt ovt yhteistyössä Sosilitidon knss tehneet pitkäjänteistä (vuodest 2004) sosilihuollon tiedonhllinnn kehittämistyötä (mm. Arkitieto biteiksi, Aikuissosilityön kehittäminen Keski-Uudellmll, POP Pljonko on pljon j Lpsen ääni hnkkeiss). Alueen kunnt j Sosilitito toteuttivt yhdessä Tikesos -hnkkeen knss Lstensuojelun sisältömääritysten yhtenäistäminen Länsi- j Keski- Uudellmll projektin. Kunnllisten sosiliplveluiden luonteeseen kuluu, että siks stt sioid smss prosessiss usen eri toimijn knss. Asiksprosessin sujuvuuden j tehokkuuden knnlt on keskeistä kehittää orgnistio- j mmttikuntrjt ylittävien prosessien j niissä trvittvn sikstiedon sujuv välittämistä j hllint. Tiedonhllinnn kehittäminen on ensisijisesti plveluiden ldun kehittämistä j toissijisesti se tuott reliikist, systemttisesti dokumentoitu sikstieto, tieto plveluist j niiden käytöstä sekä kustnnuksist tietojohtmisen välineeksi. Sosili- j terveysministeriön käynnistämässä Sosililn tietoteknologihnkkeess (Tikesos ) tehtiin lj kehittämistyötä sosilihuollon tiedonhllinnn eri näkökulmist. Nykyisin kehittämistyötä toteutt j ohj THL:n OPER-yksikkö. Kehittämistyö on sisältänyt muun muss toimintprosessien kuvmisen (toimint-rkkitehtuuri) sekä sikstietojen sisältöjen j rkenteiden yhtenäistämisen (tietorkkitehtuuri). Lisäksi on tehty selvityksiä j määrittelyjä sähköisestä rkistost j yhteisistä tietojärjestelmäplveluist (järjestelmärkkitehtuuri) sekä käytettävistä teknisistä rtkisuist j stndrdeist (teknologi-rkkitehtuuri). Lähtökohtn on, että tehdyn määrittelytyön pohjlt tulln tekemään knsllisesti sitovi päätöksiä sikstietojen käsittelyn yhteensopivuuden tkmiseksi. LTo- projektin trkoituksen on jtk tätä kehittämistyötä j viedä tuloksi/tuotoksi kuntien käytännön toimintn.

5 2 ASIAKKAAT JA SIDOSRYHMÄT Projektin ensisijisin sikkin ovt hnkkeeseen osllistuvt kunnt (Järvenpää, Lohj, Nurmijärvi, Mäntsälä/ Mustijoen perusturv j Tuusul), kuntien sintuntijt, sosiliplveluiden työntekijät j plveluidenkäyttäjät. Hnkkeen sidosryhmiä ovt järjestelmätoimittjt, THL (Oper yksikkö), STM j muut sosiliplveluiden toimijt. 3 TARKOITUS JA TAVOITTEET Kehittämistyön keskeisin trkoitus on kehittää j yhtenäistää kuntien lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessej j kirjmiskäytäntöjä sekä sikstietojen tietosisältöjä kohti yhteisesti määriteltyä knsllist tvoitetil. Kuntien yhtenäiset toimintprosessit j tietosisällöt mhdollistvt ljemmn teknologin kehittämisen j hnkinnn. Tämä työ on pohjn kunt- j plvelurkenteest riippumttomille toiminnllisille j teknologisille rtkisuille. Tulevisuudess tämä on myös merkittävä tloudellinen tekijä. Kehittämistyö hyödyntää j käyttää sosili- j terveydenhuollon knsllisen koodistoplvelun tietorkenteit j koodistoj sekä sosilihuollon sikstietomlli (sosmet.fi). Toimintprosessit kuvtn JHS 152- suosituksen mukisesti. Prosessiss seurtn tiiviisti knsllist sosilihuollon kehittämistä (linsäädäntö, tiedonhllint esim. SAKKE j ASKO- projektit ym.) Sosilihuollon sikirjmääritysten ktselmointi projektin (ASKO) iktulun mukn lstensuojelun j toimeentulotuen sikirjmääritykset on ktselmoitu lkusyksystä Lto-projektiss otetn ktselmoidut sikirjmääritykset kehittämistyöhön osllistuvien kuntien käyttöön. Kehittämistyön tvoitteen ovt: 1. Asikkiden smien plveluiden sujuvuuden prntminen (toimintprosessien kehittäminen) 2. Ammttilisten keskinäisen sikstiedon käytettävyyden prntminen (oike-ikisuus j tiedon oikeellisuus) 3. Tietojärjestelmien käytettävyyden prntminen (toimintprosessi tukevt tietosisällöt) 4. Ammttilisten kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen j ldun prntminen 5. Suunnitelmllisen sikstyön vhvistminen 4 TUOTOKSET Projektiss syntyy seurvt tuotokset: 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen kuvtut toimintprosessit sekä tuotteistetut ydinprosessit 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen yhtenäiset sikssikirjojen tietosisällöt j rkenteet (mhdollisimmn ljsti osllisten kuntien tuotntokäytössä hnkkeen päättyessä) 3. Koulutus j toimintohjeet kirjmiskäytännöistä kuntien työntekijöille 4. Tuotetn ineisto mhdollisesti myöhemmin julkistvn oppseen

6 Kehittämistyöstä tuotetn kirjllinen loppurportti, joss kuvtn projektien toteutus, tulokset j rviointi. 5 TOTEUTUSTAPA JA TYÖSUUNNITELMA Työskentely toteutetn sintuntijoiden itsenäisen työn j työpjtyöskentelyn vuorottelemn prosessin, jok dokumentoidn j kirjtn trksti. Kirjttu ineisto käytetään mm. toimintohjeiden pohjn. Projektille hnkitn trvittv ulkopuolinen sintuntemus (esim. kirjmiskoulutus). Projektin työskentely on jettu kolmeen työpkettiin, jotk limittyvät toiminnllisesti j temttisesti yhteen j joiden toimint ohjtn yhteisesti. (ks. kuv ll): 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus (2014) 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen (6/2014-5/2015) 3. Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen (koulutus, toimintohjeet työntekijöille) (2015) Kuv 1 Projektin iktulu j trkistuspisteet Jokisen työpketin työskentely jksotetn sintuntijryhmän, mmttilisten itsenäisen työskentelyn j kuntkohtisen konsulttion vuorottelemn prosessin. Työpketit sisältävät (12 työpjpäivää sekä 8 kuntkohtist konsulttiopäivää).

7 Työpkettien toteutus hoidetn seurvsti: ASIANTUNTIJARYHMÄN ORGANISOINTI TYÖSKENTELYN KÄYNNISTÄMINEN (iktulu, tvoitteet, toteutus) ASIANTUNTIJOIDEN ITSENÄINEN/KUNTAKOHTAINEN TYÖSKENTELY TYÖPAJATYÖSKENTELY KUNTAKOHTAISET TYÖPAJAT RAPORTOINTI OHJAUSRYHMÄLLE: dokumentointi, rviointi Kuv 2 Työpkettien toteutus 5.1 Työpketti 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus Työpketti 1. Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien kuvminen j tuotteistus tvoitteen on yhtenäistää, selkeyttää j tehost kuntien plvelutuotnto kohti yhteisesti määriteltyä tvoitetil. Työskentely toteutetn itertioprosessin (kuv 3), joss ensimmäiseksi selkeytetään j täsmennetään lstensuojelun j toimeentulotuen ydinprosessien tvoitteet j plveluiden kysyntä (sikstrpeet). Täsmennettyjen j selkeytettyjen tvoitteiden j kysynnän pohjlt kuvtn j tuotteistetn tvoitetiln mukiset toimintprosessit j -käytännöt, jotk toimeenpnnn kuntien lstensuojelun j toimeentulotuen plveluiss steittin.

8 Kuv 3. Työpketin 1. prosessi Työpketin 1 työskentely toteutetn khdess työryhmässä 1. Lstensuojelu 2. Toimeentulotuki. Kuvss 4. on kuvttu lstensuojelutyöryhmän työsuunnitelm. Työpketti 1. Lstensuojelu 12/13 1/14 2/14 3/14 5/14 8/14 9/14 10/14 11/14 Lsu selvitys Ilmo. käsittely Avohuolto Sijishuolto Toimeenpno steittin Jälkihuolto Moduulien tuotteistminen (kuntkohtinen/yhteinen työskentely) T y ö j k Prosessien rviointi, mittrit K u s t n n u k s e t Kuv 4. Työpketti 1. Lstensuojelu (työsuunnitelm) Kuvss 5. on kuvttu toimeentulotuki/ikuissosilityön työryhmän työsuunnitelmn iktulu vuodelle 2014.

9 Työpketti 1. Toimeentulotuki/ikuissosilityö 1/14 2/14 3/14 5/14 8/14 9/14 10/14 11/14 Toimeentulotuki T y ö j k Alkurviointi Muutossosilityö sosiliturvtyö Toimeenpno steittin Moduulien tuotteistminen (kuntkohtinen/yhteinen työskentely) T y ö j k Prosessien rviointi, mittrit K u s t n n u k s e t Kuv 5. Työpketti 1. Toimeentulotuki/ikuissosilityö (työsuunnitelm) 5.2 Työpketti 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen Työpketti 2. Lstensuojelun j toimeentulotuen sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen toteutetn osittin limittäin työpketin 1 knss, niiden sikssikirjojen tietosisältöjen oslt, jotk liittyvät lstensuojelun j toimeentulotuen ydinprosesseihin. Asikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen työpketiss tehdään yhteistyötä muiden THL/OPER sosilihuollon VA -hnkkeiden knss niiltä osin kuin se on trkoituksenmukist sisältöjen j toimintojen vltkunnllisen yhtenäisyyden näkökulmst. Työskentely käynnistyy tmmikuuss Yhteistyössä projektiin osllistuvien kuntien j muiden sosilihuollon VA- hnkkeiden knss suunnitelln sikssikirjojen tietosisältöjen yhtenäistämisen kokonisuus. Prosessiss seurtn tiiviisti knsllist sosilihuollon kehittämistä (linsäädäntö, tiedonhllint esim. SAKKE j ASKOprojektit ym.)sosilihuollon sikirjmääritysten ktselmointi projektin (ASKO) iktulun mukn lstensuojelun j toimeentulotuen sikirjmääritykset on ktselmoitu lkusyksystä Ltoprojektiss otetn ktselmoidut sikirjmääritykset kehittämistyöhön osllistuvien kuntien käyttöön. 5.3 Työpketti 3. Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmiskäytäntöjen yhtenäistäminen Lstensuojelun j toimeentulotuen kirjmisohjeet päivitetään vstmn yhtenäistettyjä toimintprosessej j sikssikirjrkenteit. Henkilöstölle järjestetään trvittv koulutus. Työskentely orgnisoidn sintuntijoiden itsenäisen työn j työpjtyöskentelyn vuorottelemn

10 prosessin. Kehittämistyöhön hnkitn trvittv ulkopuolinen sintuntemus. Tältä osin tehdään yhteistyötä muiden sosilihuollon VA- hnkkeiden j etenkin Hämeenlinnn hllinnoimn oshnkkeen knss. Työpkettiin kuuluv sisältö syntyy koko projektin jn. Käytännön toteutus toteutetn vuoden 2015 ikn. 6 OLETUKSET JA RISKIT Riskienhllint on os normli projektinhllint. Projektin luss käydään ohjusryhmän j sintuntijryhmien knss projektin toteutumiseen liittyvät riskitekijät j niihin vrutuminen sekä onnistumisen kriteerit. Riskien hllintn kuuluvt riskien tunnistus, riskien nlysointi j priorisointi, riskien hllinnn suunnittelu (riskien ehkäisevien, vähentävien j korjvien toimenpiteiden määrittely j toimeenpno) sekä riskien seurnt j vlvont. Projektin ospuolet ovt velvollisi tuomn mhdolliset riskit esille, riskien hllinnst vst viime kädessä projektin vstv projektipäällikkö. Seurvss tulukoss on lustv rvio projektiin liittyvistä riskeistä. (5=erittäin korke, 4=korke, 3=keskinkertinen, 2=mtl, 1=erittäin mtl) Riski Todennäköisyys 1-5 Kriittisyys 1-5 Vikutukset toteutuessn Riskin välttämisen toimenpiteet Aiktulu: liin tiukkn ldittu Resursointi: vinhenkilöiden sitoutuminen Huonoltuinen lopputuotos 2 4 Ldullisesti huono tuotos j/ti iktulun venyminen 1 5 Ldullisesti huono tuotos 2 5 Uskottvuuden huonontuminen Sovitn riittävä määrä trkistuspisteitä eikä otet liin isoj kokonisuuksi käsittelyyn kerrll Tehdään relistinen iktulu j käydään se läpi ohjusryhmän j sintuntijryhmien knss Riittävän trkt j pieniin osiin jetut tehtäväkokonisuudet Asintuntijresurssin vihtuminen (sirus, muu poissolo) 1 5 Aiktulumuutos Jokiselle os-lueelle/viheelle nimetään vrhenkilö, näin sintuntijresurssin vihtuminen ei iheut ktkost työskentelyssä 7 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN Projektiorgnistio on suunniteltu verkostopohjiseksi, jolloin työskentelyyn j sisällölliseen ohjukseen sdn riittävä ketteryys j nopeus. Smll projektin orgnistio pysyy yksinkertisen j selkeänä. (ks. kuv ll) Toiminnss hyödynnetään sähköisiä työskentely-, projektinhllint j - suunnittelutyökluj (ShrePoint, Improlity) sekä joustvi sähköisiä neuvottelumenetelmiä. Projektin hllinnost vst Sosilitito osn orgnistion perus tloushllinnon j johtmisen rkenteit.

11 Projekti toteutetn kuntien j Sosilitidon yhteisenä prosessin, siten että Sosilitito vst projektin hllinnoinnist, koordinoinnist, toiminnllisest johtmisest sekä rportoinnist. Kuntien j Sosilitidon välille on tehty sopimus projektin toteutuksest. Projektin työskentelyä ohj, linj j joht johtvist virnhltioist j sintuntijoist koottu ohjusryhmä. Kehittämistyön etenemistä käsitellään j se rportoidn myös Sosilitidon hllituksess sekä lueellisiss sosili- j terveysjohdon foorumeiss (mm. Kuum kuntien sosili- j terveysjohdon neuvottelukunt, Länsi- Uusimn sosili- j terveysjohdon j sintuntijoiden verkosto). Projektille perustetn kksi sintuntijryhmää (toimeentulotuki j lstensuojelu). Asintuntijryhmissä on edustettuin projektiin osllistuvien kuntien toimeentulotuen j lstensuojelun sekä trvittvien sidosryhmien sintuntijt (esim. tietohllinto, järjestelmätoimittj, THL). Asintuntijryhmien tehtävänä on projektin käytännön työn eteenpäinvieminen. OHJAUSRYHMÄ SOSIAALITAITO ASIANTUNTIJARYHMÄ (Lstensuojelu) ASIANTUNTIJARYHMÄ (Toimeentulotuki) Ohjusryhmä: Ohjusryhmässä edustettuin ovt kuntien toimeentulotuen j lstensuojelun vstvt virnhltijt, sosilihuollon tietohllinnon sintuntijt, rhoittjn edustj j Sosilitito. Ohjusryhmään voidn kutsu muit sintuntij trvittess. Ohjusryhmä ohj, linj j rvioi projektin etenemistä. Ohjusryhmän jäsenet tuovt omn tustyhteisön j substnssiosmisen ryhmän käyttöön. Ohjusryhmän kokoonpno: Virv Juurikkl, ikuisten sosiliplveluiden johtj, Järvenpää (ohjusryhmän puheenjohtj) Heli Rnt-Slonen, sosiliplvelupäällikkö, Lohj (ohjusryhmän vrpuheenjohtj)?, toimil-sintuntij Nurmijärvi Mrit Lksonen, kehittämispäällikkö THL (projektin vlvoj/rhoittjn edustj) Petteri Heino, kehittämispäällikkö, Sosilitito (toteuttjn edustj) Timo Turunen, kehittämiskoordinttori, Sosilitito (ohjusryhmän sihteeri/esittelijä) Sosilitito: Vst projektin hllinnoinnist, toimintsuunnitelmn mukisest toiminnst, rportoinnist sekä kuntien välisen kehittämistoiminnn j yhteistyön koordinoinnist. Sosilitito toimi

12 ohjusryhmässä esittelijänä. Sosilitito vr riittävän resurssin projektijlle (lskennllisesti 0,5 htv/v koko projektin jlle, projektiin plkttv henkilö /v). Sosilitidon tehtävänä on myös levittää projektin tuotoksi projektin päättymisen jälkeen sekä lueellisesti omn toimintlueens muihin kuntiin, että vltkunnllisesti esim. sosililn osmiskeskusverkoston vull. Asintuntijryhmät (lstensuojelu j toimeentulotuki): Vstvt omn substnssins toimintprosessien (tuotteistminen) kuvuksest, tietosisältöjen yhtenäistämisestä sekä kirjmiskäytäntöjen kehittämisestä. Asintuntijryhmät dokumentoivt omn kehittämisprosessins toimintohjeiden käyttöön. Asintuntijryhmät suunnittelevt koulutuskokonisuuden omn substnssins oslt. Asintuntijryhmissä on edustettuin kuntien nimeämät sintuntijt sekä mhdolliset muut substnssisintuntijt (esim. THL). Asintuntijtyöryhmien kehittämistyötä j toimint ohj j joht Sosilitito. Projektiin osllistuvt kunnt vrvt riittävän henkilöstöresursoinnin projektin tvoitteiden svuttmiseksi. Kuntien työpnoksen siirtoon on vrttu yhteensä (vuodelle j vuodelle ), jok ktt osn kuntien projektille osoittmist henkilöstöresursseist. Projektivuodelle 2014 on vrttu j vuodell projektin tvoitteit tukevn koulutuksen j sintuntijplveluiden hnkintn sekä vuodelle tvoitetiln mukisten luokitusten j sikirjmääritysten viemiseen kuntien sikstietojärjestelmiin. Tulukoss 1. on esitetty lstensuojelun j toimeentulotuen/ikuissosilityön sintuntijryhmien kokoonpno. Lisäksi sintuntijtyöskentelyyn osllistuu trvittess muit kuntien sintuntijoit sekä sellisten Länsi- j Keski-Uudenmn kuntien sintuntijoit, jotk eivät ole mukn projektiss. Tulukko 1 Lstensuojelu j toimeentulotuki sintuntij ryhmien kokoonpno Lstensuojelu Eij Hilden, Nurmijärvi Suvi Slin, Nurmijärvi Lur Strckjohn, Mäntsälä/Mustijoki Johnn Hnkomki, Järvenpää Heidi Tlvenkorpi, Tuusul Heli Jnhukinen, Tuusul Mrjtt Linj-Ingren, Lohj Timo Turunen, Sosilitito Petteri Heino, Sosilitito Toimeentulotuki Armi Mikol, Tuusul Nin Kihl, Nurmijärvi Eivor Juvkk, Lohj Erj Heikkinen, Mäntsälä Tnj Bergmn, Järvenpää Petteri Heino, Sosilitito Timo Turunen, Sosilitito

13 8 ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Asintuntijryhmät j Sosilitito tuottvt dokumentoitu tieto ohjusryhmän rvioitvksi koko projektin ikn. Ohjusryhmä vst rvioinnin perusteell mhdollisesti tehtävistä muutoksist projektin sisältöihin ti toiminttpoihin (trkistuspisteet esitetty työsuunnitelmss). Muuss rvioinniss j rportoinniss (jot ei ole esitetty tässä suunnitelmss) noudtetn rhoittjn ohjeit. 9 PROJEKTIN MENOT JA RAHOITUS Projektin kokonisbudjetti on , jost vltionvustus on j kuntien omrhoitusosuus Kuntosuuden jkoperustn käytetään kuntien/kuntyhtymien lukumäärää. Kuntosuus on näin ollen /kunt/kuntyhtymä. Projektiin plkttvn henkilöstön plkkkustnnuksiin sivukuluineen on vrttu yhteensä koko projektijlle ( /v). Projektivuodelle 2014 on vrttu j vuodell projektin tvoitteit tukevn koulutuksen j sintuntijplveluiden hnkintn sekä vuodelle sintuntijplveluihin sikssikirjojen modifiointiin j määrittämiseen tvoitetiln mukiseksi.

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN KUNNISSA VUONNA 2015

AIKUISSOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN KUNNISSA VUONNA 2015 AIKUISSOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN KUNNISSA VUONNA 2015 Taustaa Raportin aineisto perustuu kuntien itse antamiin tietoihin sekä muihin julkisista rekistereistä saatuihin tietoihin

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida?

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida? Pitkäikistyöttömin työkykyisyys j mitn sitä tulisi rvioid? Rij Krätär, kuntoutuslääkäri, kouluttj Oorninki Oy www.oorninki.fi Tässä sityksssä Tuloksi pitkäikistyöttömin työkykyä j työkyvyn rviot koskvst

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO

PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO Perusturvlutkunt Yksilöjosto Perusturvjohtj vs. Mir Uunimäki Hllintoplvelut Hllintopäällikkö Mikko Kerkol Ikääntyneiden plvelut Vnhustyön johtj Tuul Suominen Sosiliplvelut

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland

Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2007-2009 Utvecklingsenheten för välfärd i barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland 2007-2009 Keski-Uusimaa Hiiden

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä 1 (6) Asettamispäätös VM037:12/2016 VM/1384/00.01.00.01/2016 21.9.2016 Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä Valtiovarainminiseriö on asettanut maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmän kokous 10.11.2008 klo 9 12 Nummelassa LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen klo HYVINKÄÄ

kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen klo HYVINKÄÄ Osallisuuden ja kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen 4.11.2008 klo 13 15.30 HYVINKÄÄ LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Tietohallintojohtaja Timo Valli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 30.5.2005 Terveydenhuollon XXXI ATK-päivät Sisältö Alueellisen

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII /

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / 2009 13.3.2009 Sisällysluettelo Ajankohtaista hankkeessa keväällä 2009 1. ARVO - koulutus 2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvien matalan kynnyksen toimintamallien

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI

KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI Pirjo Laitinen-Parkkonen Hankejohtaja, Keski-Uudenmaan kuntien sotehanke 26.4.2016 KESKI-UUDENMAAN KUNTIEN SOTE- ALUEYKSIKÖN VALMISTELU Hyvinkään,

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ - HANKKEEN JOHTORYHMÄN KOKOUKSESTA

LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ - HANKKEEN JOHTORYHMÄN KOKOUKSESTA Kokousmuistio LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ - HANKKEEN JOHTORYHMÄN KOKOUKSESTA Aika: Tiistai 20.5.2008 klo 13-15 Paikka: Lärkkulla - opisto, Karjaa Paikalla: Markus

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Jukk Rämä KANDITYÖ Säte 4 3.02.2008 Säkönkelun luotettvuusindeksit lskent PL 20, 5385 LAPPEENRANTA, p. 05 62,

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Osahankkeesta hankkeeksi

Osahankkeesta hankkeeksi Tikesos - hankkeesta pysyväksi toiminnaksi Projektipäällikkö Heli Sahala 26.5.2010 www.tikesos.fi Esihistoriaa Kuntien sosiaalihuollossa asiakasjärjestelmiä 1980 luvun lopulta lähtien Valtion tietokonekeskuksen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE 1.9.2005-31.10.2007 Hankkeen vastaava Leena Penttinen Projektityöntekijä Irja Suhonen HANKKEEN TAUSTAA Porvoon hallinnoima

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA 1 TRENDIKATSAUS 3/215 (31.12.215) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 215-217 IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VÄESTÖN IKÄÄNTYMISKEHITYKSEEN Tähän ktsukseen on koottu

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä?

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Maija Valta Lapin Sote-Savotta hanke Lapin Liito Lapin liiton Sote-Savotta -hanke

Lisätiedot

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa- koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 28.10.2015 Keski- Suomen sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Maarit Hiltunen- Toura, Hanna Lohijoki & Teppo Taskinen Kansa- koulu- hankkeen

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Geometrinen algebra: kun vektorien maailma ei riitä

Geometrinen algebra: kun vektorien maailma ei riitä Geometrinen lgebr: kun vektorien milm ei riitä Risto A. Pju 4. huhtikuut 2003 Tiivistelmä Geometrinen lgebr on viime vuosin ksvttnut suosiotn luonnontieteiden mtemttisen menetelmänä. Sen juuret ovt vektori-

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Työsuunnitelma 27.10.2016 31.10.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Järjestäytyminen: 1. kokous pidetään 27.10.2016 ja siitä lähtien

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot