Opetussu unn itelma Maatalousalan perustutkinto,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,"

Transkriptio

1 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori L

2 SISÄLLYS 1 2 MAALOUSALAN PERUSTUTKINTO I 80 osp 1.1 Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet Elinikäisenoppimisenvintitojen kuvus 1.3 Perustutkinnonrkenne Tutkinnonmuodostuminen... AMMILLISET TUTKINNON OS 2.1 Pkolliset tutkinnon ost, 35 osp Työskentely mtlouslll, 1 5 osp... Mseutuyrittäminen, 20 osp Mtiltlouden osmisl Mtlousteknologin osmisl Eläintenhoidon osmisl, eläintenhoitj, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Eläinten hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 40 osp...18 Turkistlouden osmisl Vlinniset tutkinnon ost Tuotntoeläinten hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 30 osp Pieneläinten hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 40 osp Eläinljikohtinen tuotnto ti hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 15 osp Plvelujen tuottminen mseudull, 15 osp Rkentminen mtilll, I 5 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 15 osp Työpikkohjjksi vlmentutuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Pikllisiin mmttititovtimuksiin perustuvt tutkinnon ost ) Nvetn tuotntoteknologin käyttäminen j huoltminen, 15 osp.. b) Peltoksvien viljelyn suunnitteleminen, 10 osp... c) Koirien kouluttminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 15 osp... d) Hyötykoirien kouluttminen, 10 osp e) Eläinvusteinen toimint, 10 osp 2 YHTEISETTUTKINNONOS... 3 VAPAASTI VALITTAV TUTKINNON OS 4 OPISKELIJAN OHJAUS JA HENKILOKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 5 TYöSSÄOPPIMINEN 6 KANSAINVÄ.ISWS L

3 7 ARVIOINTI JA ARVIOINNISTA TIEDOTTAMINEN LÄHTEET

4 I MAALOUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 1.1 Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet Ammttiln kuvus Suomlinen mseutu trjo monille työ-, suin- j vp-jnviettopikn. Mseudun elinkeinorkenne on muuttunut j muutos jtkuu. Mseudun sukkist yhä usempi työskentelee plkktöissä j niin snottu kkkossuminen mseudull lisääntyy voimkksti. Perinteistä mtloutt hrjoittvien tilojen määrä vähenee, tilkoot ksvvt j mseudulle syntyy monenlist yritystoimint. Mtilt erikoistuvt, suuntutuvt jlti monilistuvt. Ne keskittyvät omn osmiseens j verkostoituvt toisten yrittäjien knss. Yhä usempi mtlousln mmttilinen työskentelee esimerkiksi mtilmtkilu, koneplveluj, elintrvikkeiden jtkojlostust, bioenergiyrittäjyyttä, lomitus-, työj misemnhoitoplveluj j hrrste-eläintoimint trjoviss yrityksissä joko työnntjn ti työntekijänä. Mtlousln mmttilisi työskentelee myös turkistrhjin. Kylmän ilmston, pitkäjänteisen tutkimustoiminnn j turkiseläinksvttjien mmttitidon nsioist Suomess tuotetut turkikset ovt ldukkit j kysyttyjä milmll. Suomi onkin milmn johtvi mit turkiseläinksvtuksess j turkistuotnnoll on suuri merkitys vientielinkeinon. Mtlouden toimintedellytyksiä säätelevät knsntloudellinen kehitys, knsinvälinen tlous j ilmston muutokset. FAO:n ennusteen mukn milmn ruontuotnto tulisi kksinkertist vuoteen 2050 mennessä. Tämä on suomliselle mtloudelle sekä hste että mhdollisuus. Mtlouden tehtävänä on luonnost, ksvi- j eläinkunnst stvien tuotteiden j erilisten plvelujen tuottminen, jlostminen j hyödyntäminen kuluttjien j teollisuuden käyttöön. Lisäksi mtilojen merkitys metsäteollisuuden rkineen sekä vihtoehtoisten energ im uotojen tuottjn on merkittävä. Mtlouslll työskenteleminen edellyttää vstuut omst toiminnst, eläimistä, ympäristöstä j luonnost. Alll menestyminen vtii tuotnnon biologisen perustn j tuotntotekniikn tuntemust, liiketloudellist osmist j ympäristövstuullisuutt. Tulevisuudess kilpilukykyisen elinkeinon hsteit ovt kuluttjien rvostukset j niiden heijstuminen ln elinkeinorkenteeseen, mmttititoisen työvoimn snti j uuden teknologin hyödyntäminen. Mtlouslll menestyminen edellyttää kykyä seurt lns kehitystä j mrkkinnäkymiä sekä tito rvioid niiden vikutust omn toimintn. Mseutuympäristön j eläinten lduks hoito ntvt elinkeinost kuvn, jonk myös kuluttjt kokevt myönteiseksi. Mtlouden suor j välillinen työllistävyys on knsntloudellisesti merkittävä. Ksvvt j toimintns kehittävät mtilt trvitsevt lns erityisosmist j liiketloudellist osmist. Mtiloill trvitn yhä enemmän mmttititoisi osji, jotk ovt sitoutuneet omn työhönsä j rvostvt sitä. Smoin mseudull trvitn yhä enemmän ln mmttilisi, jotk trjovt monipuolisesti erilisi plveluj. Tästä johtuen mtlousln opetuksen on seurttv ln kehitystä j vstttv siihen. 1.

5 Mtlousln mmttilisell on oltv kokonisnäkemys mtlouden hrjoittmisen edellytyksistä j mseutuyrittämisen monist mhdollisuuksist sekä lj-liset mmtilliset perusvlmiudet ln eri tehtäviin. Häneltä vditn biologist perusosmist, teknistä näkemystä, työmenetelmien hllint, liiketloudellist osmist, yrittäjyyttä, sikslähtöisyyttä, ltutietoisuutt j kestävän kehityksen peritteiden sisäistämistä. Tiedonhnkintn, muutosten seurntn j tuotntoprosessien ohjukseen trvitn tietotekniikn j utomtion osmist. Jtkuvsti kehittyvä mtlouden toimintympäristö edellyttää ln mmttiliselt yhteistyötitoj, eettisyyttä, luovuutt, kielitito j kulttuurituntemust. Mseutummttien menestyksellinen hrjoittminen edellyttää toiminnn suunnittelu j sen edelleen kehittämistä, verkostoitumist j elinikäistä oppimist. Ammttiln rvoperust Mtlousln tehtävänä on tuott puhtit, terveellisiä j turvllisi tuotteit sekä plveluj, jotk tyydyttävät kuluttjien, koko suomlisen yhteiskunnn j knsinvälistyvien mrkkinoiden trpeit. Luonnonvrojen hyödyntämisessä korostuvt ympäristönäkökohdt j ihmisten suhde luontoon. Mtloustuotnto ohjvt eettiset j kestävän kehityksen peritteet, ekologiset, sosiliset, kulttuuriset j tloudelliset näkökohdt. Mtlousln rvoj ovt ihmisten, luonnon j eläinten hyvinvointi sekä mseudun elinvoimisuuden j kulttuurin edistäminen. Tloudellisesti knnttv mtlous luo edellytykset elämiseen mseudull j kupungeiss. Perustutki n non tvoitteet Mtlousln perustutkinnon suorittneelt odotetn lj-lisi mmtillisi perusvlmiuksi ln monimuotoisiin tehtäviin j hlu kehittää mmttititon jtkuvsti. Hän tuntee lns perustyöt j os työskennellä itsenäisesti, omtoimisesti j vstuuntuntoisesti. Mtlousln mmttilisell tulee oll kokonisnäkemys mtlouden hrjoittmisen edellytyksistä j mseutuyrittämisen mhdollisuuksist. Hän toimii ktiivisesti j vuorovikutteisesti lns koskevn linsäädännön, määräysten j sopimusten mukisesti. Hän seur lns mrkkintilnteit j niihin vikuttvi tekijöitä sekä mukutt toimintns niiden perusteell. Hänen on kyettävä ennkoimn yrittämiseen liittyviä riskejä sekä ottmn työnsä suunnitteluss huomioon toimintympäristönsä knsinvälistymiseen, globlistioon j ilmstonmuutokseen liittyviä muutoksi. Hän os toimi mmttins edellyttämien työryhmien j tiimien jäsenenä j hlu verkostoitu sekä toisten yrittäjien knss että sopeutu työyhteisöönsä. Hän tuntee mtlousln orgnistiot j niiden vintehtävät sekä os toimi yhteistyössä ln eri toimijoiden knss. Mtlousln mmttilinen os hrjoitt tuotntotoimint kustnnus- j ltutietoisesti, ympäristövstuullisesti j eettisesti. Hän os käyttää j huolt tvllisi lns koneit j litteit turvllisesti j kunnosspitää tuotntorkennuksi. Hän tuntee ksvien ksvuun vikuttvt tekijät niin pelloll kuin metsässäkin. Hän tuntee eläinten ljinmukisen hoidon j käyttäytymisen perusteet, os käsitellä eläimiä turvllisesti j hän ymmärtää toim ivns osn tu rvll ist kotim ist elintrvikeketju. Mtlousln mmttilinen ott huomioon työnsä vstuullisuuden, fyysinen rskuden, riskilttiuden j henkisen vtivuuden. Hän ylläpitää terveellisiä elintpoj j toimint- 2

6 j työkykyään. Hän tunnist työhönsä j työympäristöönsä liittyvät vrt j terveyshitt, os ennkoid j suojutu niiltä sekä noudtt lns työterveyteen j turvllisuuteen liittyvää linsäädäntöä j ohjeit. Hän os ylläpitää ergonomisesti terveellistä j turvllist työympäristöä sekä oll loitteellinen työturvllisuuden kehittämisessä. Hän tuntee j os käyttää työympäristön teknisiä turvllisuusjärjestelmiä. Hän os ehkäistä onnettomuuksi sekä toimi oikein onnettomuus-, vr- j uhktilnteiss. Mtlousln mmttilinen suhtutuu oikein työntekoon j ylläpitää yhteisönsä ihmissuhteit. Hän kehittää tietojn j titojn, seur jtkuvsti lns muutoksi j tuntee vstuuns omst toiminnstn. Hänen tulee tunte j rvost omn mmttilns j lähilueens kulttuuri sekä tull toimeen monikulttuurisess ympäristössä j selvitä myös knsinvälisillä työmrkkinoill. Hän os toimi mtlousln hrjoitt n viestintä- j kielititoisesti. Mtlousteknologin osmisln suorittnut mseutuyrittäjä os järjestää työnsä työturvllisuusmääräysten mukisesti tuotntoteknologin liittyvissä tehtävissä. Hän hyödyntää tietotekniikk tuotnnon suunnitteluun j seurntn. Hän seur lns kehitystä, muodost tuotnnon ltuketjuj j toimii yhteistyössä muiden knss. Hän os toimi kustnnustietoisestij rvioid toiminnn knnttvuutt sekä toimi ympäristövstuullisesti. Hän os rvioid lns trpeit. Vlintojens mukn hän toimii mseutuyrittäjänä, mtlouskoneurkoitsijn, huoltokorjmoyrittäjänä, bioenergi-ln yrittäjänä ti työntekijänä, mtloustrvikekupss j erilisiss mtiloille suunntuiss plvelutehtävissä. 3

7 1.2 Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus Oppiminen j ongelmnrtkisu Opiskelij ti tutkinnon suorittj suunnittelee toimintns sekä kehittää itseään j työtään. Hän rvioi om osmistn. Hän rtkisee työssään ongelmi sekä tekee vlintoj j päätöksiä. Hän toimii työssään joustvsti, innovtiivisesti j uutt luovsti. Hän hnkkii tieto, jäsentää, rvioij sovelt sitä. Vuorovikutus j yhteistyö Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii tilnteen vtimll tvll erilisiss vuorovikutustilnteiss sekä ilmisee erilisi näkökntoj selkeästi, rkentvsti j luottmust herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilisten ihmisten knss j työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilisi ihmisiä tsvertisesti. Hän noudtt yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä j toiminttpoj. Hän hyödyntää smns plutett toiminnssn. Ammttietiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii työssään mmtin rvoperustn mukisesti. Hän sitoutuu työhönsä j toimii vstuullisesti noudtten tehtyjä sopimuksi j mmttiins kuuluv etiikk. Terveys, turvllisuus j toimintkyky Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii turvllisesti j vstuullisesti työ- j vp-ikn sekä liikenteessä j ylläpitää terveellisiä elintpoj sekä toimint- j työkykyään. Hän työskentelee ergonomisestij hyödyntää llln trvittvn terveysliikunnn sekä ehkäisee työhön j työympäristöön liittyviä vroj j terveyshittoj. Aloitekyky j yrittäjyys Opiskelij ti tutkinnon suorittj edistää toiminnlln tvoitteiden svuttmist. Hän toimii loitteellisesti j sikslähtöisesti työntekijänä jlti yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintns j työskentelee tvoitteiden svuttmiseksi. Hän toimii tloudellisesti j tuloksellisesti j joht itseään. Hän mitoitt omn työnsä tvoitteiden mukn. Kestävä kehitys Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii mmttins kestävän kehityksen ekologisten, tloudellisten, sosilisten sekä kulttuuristen peritteiden mukisesti. Hän noudtt ln työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä j sopimuksi. Estetiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj ott toiminnssn huomioon omn lns esteettiset tekijät. Hän edistää ti ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä j muut esteettisyyttä. 4

8 Viestintä j mediosminen Opiskelij ti tutkinnon suorittj viestii monimuotoisestij vuorovikutteisesti tilnteeseen sopivll tvll hyödyntäen kielititon. Hän hvinnoi, tulkitsee sekä rvioi kriittisesti erilisi medituotteit, käyttää medi j viestintäteknologi sekä tuott mediineistoj. Mtemtiikk j luonnontieteet Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää peruslskutoimituksi työssä vdittvien j rkipäivän lskutehtävien rtkisemisess. Hän käyttää esim. kvoj, kuvji, kuvioit j tilstoj mmttitehtävien j -ongelmien rtkisemisess j hän sovelt fysiikn j kemin linlisuuksiin perustuvi menetelmiä j toiminttpoj työssään. Teknologi j tietotekniikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj hyödyntää mmtiss käytettäviä teknologioit monipuolisesti. Hän ott työssään huomioon tekniikn hyödyt, rjoitukset j riskit. Hän käyttää tietotekniikk monipuolisesti mmtissn j knslisen. Aktiivinen knslisuus j eri kulttuurit Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää hyödykseen tieto yhteiskunnn perusrkenteist j toimintvoist sekä osllistuu rkentvll tvll yhteisön toimintn j päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiens j velvollisuuksiens mukisesti sekä työssä että rkielämässä. Hän pyrkii ktiivisell toiminnll vikuttmn epäkohtien poistmiseen. Hän noudtt ts-rvo- j yhdenvertisuuslkej. Hän toimii sillisesti j työelämän vtimusten mukisesti eri kulttuuritustn omvien ihmisten knss kotimss j knsinvälisissä toiminnoiss. 1.3 Perustutkinnon rkenne MAALOUSALAN PERUSTUTKI NTO Tutkinnon muodostuminen mmtillisess peruskoulutuksess, 180 osmispistettä 2 Ammtilliset tutkinnon ost, 135 osp 2.1 Pkolliset tutkinnon ost, 35 osp Työskentely mtlouslll, 15 osp (MT2.1.1.p )t Mseutuyrittäminen, 20 osp (MT2.1.2.p) 1 Suluiss on KPEDUn Primuksess käyttämä koodi. KPEDUn trjomt tutkinnon ost on merkitty hrmll. 5

9 2.2Mtiltlouden osmisln, mseutuyrittäjä, pkollinen tutkinnon os,40 osp Mn ksvukunnon j tuotntoympäristön hoitminen, 40 osp (MT2.2.1.p) 2.3 Mtlousteknologin osmisln, mseutuyrittäjä, pkollinen tutkinnon os,40 osp Mtlouskoneiden j -litteiden käyttäminen, huoltminen j korjminen, 40 osp (Mr2.3.1.p) 2.4 Eläintenhoidon osmisln, eläintenhoitj, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Eläinten hoitminen j hyvinvoínnist huolehtiminen, 40 osp (MT2.4.1.p) 2.5 Turkistlouden osmisln, turkistrhj, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Turkiseläinten ksvttminen, 40 osp 2.6 Vlinniset tutkinnon ost Opiskelijn vlitsee kohdst 2.6 yhteensä 60 osmispistettä Peltoksvien tuottminen, 30 osp Ksvi ljikohti nen tuottm inen*, 1 5 osp Mtiltlouden tuotntoteknologin hllint, 30 osp Mtlous- j mnrkennuskoneiden hyödyntäminen, 30 osp (MT2.6.4.v) Mtlouskoneiden huoltminen j korjminen, 20 osp (MT2.6.5.v) Automtion hyödyntäminen mtloudess, 20 osp (MT2.6.6.v) Tuotntoeläinten hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 30 osp (MT2.6.7.v) Pieneläinten hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 30 osp (MT2.6.8.v) Eläinljikohtinen tuotnto ti hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen**, 15 osp (MT2.6.9.v) Trhttvien eläinten ksvttminen j hoitminen, 15 osp Luomutuotteiden tuottminen, 15 osp Plveluiden tuottminen mseudull, 15 osp (MT v) Mtloustuotteiden jtkojlostus, 1 5 osp Metsien hyödyntäminen, 15 osp (MT v) Rkentminen mtilll, 15 osp (MT v) Bioenergin tuottminen, 15 osp (MT v) Turve-energin tuottminen, 15 osp (MT v) Turkiseläinten rehun vlmistminen, 15 osp Turkiseläinten jlostminen, 15 osp Turkiseläinten nhkont, 15 osp 6

10 Yritystoiminnn suunnittelu, 15 osp (V v) Tutkinnon os mmtillisest perustutkinnost, osp (MT v) Tutkinnon os mmttitutkinnost ti erikoismmttitutkinnost**. (MT v) Tutkinnon os mmttikorkekouluopinnoist*"" ( MT v) Työpikkohjjksi vlment utumi nen, 5 osp (V v) Yrityksessä toimiminen, 15 osp (V v) Huippuosjn toimiminen, 15 osp (MT v) Pikllisiin mmttititovtimuksiin perustuv tutkinnon os, F15 osp (MT v) - Rehuksvien tuottminen, 15 osp $\t1t v) - Nvetn tuotntoteknologin käyttäminen j huoltminen, 15 osp (MT v) - Koirien kouluttminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 15 osp (MT v) - Metsätrktoreiden huoltminen j korjminen, 15 osp (MT v) - Hyötykoirien kouluttminen, 10 osp (MT v) Eläinvusteinen toimint, 10 osp (MT v) - - Peltoksvien viljelyn suunnitteleminen, 10 osp (MT v) - Koneiden huoltminen j korjminen sekä metllityöt, 10 osp (MT v) Tutkinnon os vpsti vlittvist tutkinnon osist, 5-15 osp (MT v) " Opiskelij voivlit tutkinnon osn usemmn kerrn kohdennettun eri ksviljeihin. *" Opiskelij voi vlit tutkinnon osn usemmn kerrn kohdennettun erieläinljeihin. *"* Tämän vlinnisen tutkinnon osn ljuudeksi lsketn 15 osp. 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess peruskoulutuksess, 35 osp 3.1 Viestintä- j vuorovikutusosminen, ll osp (Y3.1) Aidinkieli (Y3.1.1p) Toinen kotiminen kieli, ruotsi (Y3.1.2.p) Pkolliset Vlinniset 8 osp 3 osp I Viert kielet (Y3.1.3.p) Mtemttisluonnontieteellinen osminen, 9 osp (Y3.2) 6 osp 3 osp Mtemtiikk (Y3.2.1.p) 3.2.2Fysäkk j kemi (Y3.2.2.p) Tieto- j viestintätekniikk sekä sen hyödyntäminen (Y3.2.3.p) Yhteiskunnss j työelämässä trvittv osminen, 8 5 osp 3 osp 7

11 osp (Y3.3) Yhteiskunttidot (Y p) Työelämätidot (Y p) YrittäjWs j yritystoimint (Y3.3.3.p) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunt j terveystieto (Y3.3.4.p) 3.4 Sosilinen j kulttuurinen osminen, 7 osp (Y3.4) Kulttuurien tuntemus (Y3.4.1.v) T ide j kulttuuri (Y3..2.v) Etiikk (Y3.4.3.v) Psykologi (Y3.4.4.v) Ympäristöosminen (Y3.4.5.v) Os-lueit kohdist (Y3.4.6.v) 1 1 I osp osp 16 osp Kohtien 3.1J vlinnisist os-lueist voidn lti pienempiä kuin 3 osp:n ljuisi os-lueit, esim. 1-2 osp:n ljuisi os-lueit. Nämä vlinniset os-lueet lditn tutkinnon perusteiss olevien 3 osp:n os-lueiden osmistvoitteiden, rvioinnin kohteiden j rviointikriteerien pohjlt. Lisäksi kohtien os-lueist voidn lti uusi tutkinnon perusteiss olevi 3 osp:ttä ljempi 4 osp:n ljuisi vlinnisi os-lueit. Näihin os-lueisiin lditn osmistvoitteet, rvioinnin kohteet j rviointikriteerit Opetushllituksen määräyksen liitteen mukisesti. 4 Vpsti vlittvt tutkinnon ost, l0 osp 4.1 Ammttitito syventäviä ti ljentvi mmtillisi tutkinnon osi (W4.1.v) 4.2Pikllisiin mmttititovtimuksiin ti osmistvoitteisiin perustuvi tutkinnon osi (W.2.v) 4.3 Yhteisiä tutkinnon osi ti lukio-opintoj (W.3.v) 4.4 Jtko-opintovlmiuksi ti mmtillist kehittymistä tukevi opintoi (W.4.v) 4.5 Työkokemuksen kutt hnkittuun osmiseen perustuv yksilöllinen tutkinnon os (W.5.v) Lomitusplveluss työskenteleminen, 10 osp (W4.5.1.v) - Eläinten hoitminen, 10 osp (W4.5.2.v) 5 Tutkinto yksilöllisesti ljentvt tutkinnon ost (YL5.v) 8

12 1.4 Tutkinnon muodostuminen Kuvioss 1 on hvinnollistettu perustutkinnon muodostumist moduleittin. Väreillä hvinnollistetn opintojen eteneminen tutkinnon osittin. Symbolit kertovt, mihin osiin sisältyy työssäoppiminen j mmttiosmisen näyttö. LrcÚ 15 osp TOP 1I) 2-ws tp t osp osp lntêgroltu) 3.n G TOP 11 5 osp mmtllllslln TOP YHT33!- tyõssäopp m nen os-näyttõ 9

13 2 AMMILLISET TUTKINNON OS 2.1 Pkolliset tutkinnon ost, 35 osp Työskentely mtlouslll, 15 osp KESKEISET ASI. Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist o mtloustöidentekeminentrktorill o tuotntoeläinten päivittäinen hoitminen r metsän istutustöiden tekeminen. rkennustöiden tekeminen o metsälnperustutkinnost o rkennuslnperustutkinnost o T-kortti Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olev n osm isen selvittä m iseksi. T rvittess opiskel ijl le nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueet: - ei erillisiä os-lueit Opettj kirj oppim isen seu r ntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppi m isen toteutuksen seu rntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työp i kkohjjn, opiskel ij n j opettjn knss työssäoppim isest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. 10

14 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI. Työssäoppi m ist ohjv opettj vrm ist opiskelijn oppi m isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettj n j työp i kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppim isen rvioi ntipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä Osminen osoitetn tekemällä mtloustöitä trktorill mseutuyrityksessä. Lisäksi osmist osoitetn tekemällä elä i nten päivittäisiä hoitotöitä, pien im uotoisi rken n ustöitä sekä metsän uudistustöitä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Tutkinnon osn osminen osoitetn mseutuyrityksessä ti työelämää vstviss olosuhteiss opetusmtilll. Trvittess osmisen osoittmist voidn jtk toisess työpikss ti työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon os I I istuvt opiskel ij, työp i kkohjj I opetusmtiln henkilökunnn edustj j opettj. Opiskelij tekee itservioi n nin osm isestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arviointikeskusteluss selvitetään hstttelemll, ellei osminen tule esille näytössä työtä tekemällä, opiskelijn osminen seurviss rvioinnin kohteiss: - ksvi- j eläinljien tunnistminen - ksvupikkluokkien j metsätyyppien tunnistminen - m- j metsätloustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien hllint. Arvosnsnst päättäminen j Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt / opetusmtiln henkilökunnn edustj pää- 1.1.

15 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI. dokumentointi sääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rvio i nti keskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi nn in perustelut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioin n i n yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi. Oppimisympäristö: Opetusmtil ti työpikk, joss voidn toteutt rvioinnin kohteiden mukist oppimist Menetelmät: Käytännön työsuoritukset, tiedon hnkint, T-kortin hnkkiminen Am mttititovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu o käyttää trktori mtloustöissä "kuljettjlt edellytettävä T-luokn jolup (trktorikortti) Trktorin turvllinen käyttö Trktorin joon lähtötrkstukseen liittyvä perustekniikk I. Trktorin joonlähtötrkstus 2. T rktori n peruskäyttö 3. T-kortti tehdä tuotntoeläinten päivittäisiä hoitotöitä Tuotntoeläinten päivittäinen hoito 4. Tuotntoeläinten päivittäiset hoitotyöt o käyttää mtiln ti mseutuvrityksen Pienimuotoisten rken- 5. Pienimuotoiset rkennustyöt L2

16 o o O o o työkluj tehdä pienimuotoisi rkennustöitä tehdä metsän uudistustöitä huolehti työtehtäviinsä kuuluvist mtiln ti mseutuyrityksen jätehuollost tunnist työhön j työympäristöön liittyvät vrt j terveyshitt ylläpitää työkykyä käyttää työtehtäväänsä kuuluvi suojimi. nustöiden tekeminen Työvälineiden j rkennusmterilien tunnistus j käyttö Metsän uudistushoitotyöt Ksvupikkluokkien j metsätyyppien tunnistus Mtiln ti muun mseutuyrityksen jätehuo l- lon järjestely Mtiln ti mseutuyrityksen jätehuollon järjestely Mtlousln keskeinen työterveyteen j työtu rvl I isuuteen li ittyvä linsäädäntö j ohjeet Terveys, turvllisuus j toimintkyky 6.Työvälineet j rkennusmterilit 7. Metsän uudistustyöt L Puuljien j opsksvien tunnistus L Työtehtäviin liittyvä jätehuolto 10. Mtiln ti mseutuyrityksen jätehuolto 1 1. Työturvllisuusmääräykset j - velvoitteet 1 2. Työturvllisuuden j ohjeiden noudttminen 13. Siisteys 1 4. Työyhteisössä toimiminen o ott työssään huomioon toiminnn turvllisuuden j vstuullisuuden Mtiln ti mseutuyrityksen työt M- j metsätloustöiden vuosikierto Ksvi- j eläinljien tunnistus 15. Mtiln ti mseutuyrityksen työtehtävissä toimimisen edellytykset (työjt, työohjeet, työvtetus, suojvrusteet, turvllisuusjärjestelmät, ennkkoluulottomuus) 1 6. Mtiln vuosikello 17. Ksvi- j kotieläinljien tunnistus 13

17 2.1.2 Mseutuyrittäminen, 20 osp KESKEISET ASI. Toteutus käytännössä l. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist o liiketlouden perustutkinnost o yrittäjänätoimiminen o tloushllinnon ti liiketlouden työtehtävissä toimiminen o siksplvelutyössätoimiminen Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueet: ei erillisiä os-lueit Opettj ki rj oppim isen seurntkohteiden rviointi päätöksen tutkinnon osittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäopp - misen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppim isen toteutuksen seu r ntkohteet määritetää n opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppim isen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj vrm ist opiskelijn oppi m isen työpi kkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työp i kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn I4

18 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI- 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Näyttötod istukseen tulee yksi löl I i nen kuvus näytöstä. Osminen osoitetn tekemällä mtiln, mseutuyrityksen ti muun yrityksen kehittämis- ti liiketoimintsuunnitelm. Ammttiosmisen näytön kuvus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn osminen osoitetn mtilll, mseutuyrityksessä ti muuss yrityksessä tityöelämää vstviss olosuhteiss. Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskustel uss johon osllistuvt opiskel ij, työpi kkohjj / yrittäjä / yritysneuvoj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perusteell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ne rvioinnin kohteet, joiss osminen eitule esille näytössä työtä tekemällä, rvioidn rviointikeskusteluss hstttelemll opiskelij. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettj j työpikkohjj I yrittäjä / yritysneuvoj pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukn. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioin n i n perustel ut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioin nin yhteydessä. 15

19 Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Oppilitos tityöpikk, joss voidn toteutt rvioinnin kohteiden mukist oppimist. Menetelmät: Tiedon hnkint, käytännön työsuoritukset jlti demonstrtiot. Luokk- /verkko-opinnot. Ammttititovtim u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu o ott huomioon toiminnn vstuullisuuden Lduks j kestävän kehityksen mukinen I.Yritystoiminnn ltuvtimukset tuottessn toimint mtiln ti mtloustuotteit mseutuyrityksen toiminnn suunnitteluss tuminen j sidosryhmät 2. Osllistuminen, verkostoi- elintrvi kkeiksi ti trjotessn mseutuplvelujmnrtkisu Oppiminen j ongel- 3.Tiedonhnkint o rvost mmttin Vuorovikutus j yhteistvö sekä mseudun 4.Vstuullisuus elinvoimisuuden j Ammttietiikk ku lttuurin ed istämistä o edistää kestävän kehityksen toiminttpoj toimi yhteistyössä eri sidosryhmien knss o verkostoitu muiden yrittäjien knss O seurt lns kehitystä j yhteistyömhdollisuuksi hke tieto llt j elinkeinon koskevist määräyksistä j linsäädännöstä o kehittää liikeideoit j perust yrityksen Yrityksen perustminen Mtiln sukupolvenvihdost ti mseutuyrityksen perustmist koskevt säädökset 5. Liikeide 6.Yrityksen perustmiseen liittyvät toimenpiteet ti sukupolven vihdos mtilll O o suunnitell tuotnnon j toiminnn knnttvuutt järjestää rhoituksen j vertill investointien knnttvuutt huolehti mtiln Tuotnnon suu nnittelun j kustnnustehokkn toiminnn rviointi K n nttvu u slsken nn käyttö mseutuyrityksen toiminnn suunnitteluss Mseutuyrityksen toi- T.Yrityksen / tuotnnon knnttvu uteen vi kuttvt tekijät 8. Knnttvuuslskelmt (ktetuotto- j tuotntokustnnuslskelmn tekeminen) 16

20 tuotntotukien hust minnn suunnittelu j johto 9.Tuot ntotu kijä rjestel mä 1 0.Yrityksen rhoitussuunnitelm 1 1.Yritystoiminnn suunnittelu j kehittäminen sekä keskeisimmät ohjelmt j sovellukset 12.Omt vhvuudet j mhdollisuudet sekä tvoitteet yrittäjäosmisess lti mtiln veroilmoituksen Kirjnpito j verotust koskev linsäädäntö j ohjeistus sekä verosuunnittelu l3.yrityskirjnpito I 4.Veroilmoitus (henkilö- j yritysverotus) 1 5.Tloussuunnittelun ohjelmt j sovellutukset o o O kilpilutt j lti trjouksi mrkkinoid j hinnoitell tuotteit j plveluj ott huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä Tuotteen ti plvelun hinnoittelu Mrkkinointi j mrkkinointiosminen Yrityksen tuotteiden mrkkinoinnin suunnittelu Yrityksen toiminnn riskien rviointi l6.tuotteen / plvelun hinnoittelu 1 7.T rjouksen ld int 18.Lskun ldint 1 9. Mrkkinointisuunnitelm j mterilit 20.Yrityksen riskinlyysi o toimi työnntjn j työntekijänä Työnntjn j työntekijän velvollisuuksi käsittelevä linsäädäntö 21.Työnntjn j työntekijän velvollisuudet j oikeudet 22.Plkklskelm käyttää työterveyshuollon plveluj Mseutuln keskeinen työterveyteen j työturvllisuuteen liittyvä linsäädäntö j ohjeet 23.Työterveys- j työturvllisuussäädökset j ohjeet T7

21 Mti ltlouden osm isl Mtlousteknologin osm isl Eläintenhoidon osmisl, eläintenhoitj, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Eläinten hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 40 osp KESKEISET ASI- 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o eläinten hoitotöiden tekeminen nvetss / lmpolss / siklss / hevostllill / eläinhoitolss / eläinkupss / eläintrhss o eläinten päivittäisissä hoitotöissä trvittvien koneiden j litteiden käyttäminen j huoltminen o tuotnto- j pieneläimiin liittyvät mmtti- j hrrstekurssit o eläinkuljettjkoulutus o eläinkuljettjn tutkinnon suoritus o eläinten lopetuskelpoisuuskoulutus EA1-koulutus Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle n netn mhdollisuus näyttää vd ittv os m inen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueef: o tuotntoeläinten hoitminen o pieneläintenhoitminen Opettj ki rj oppim isen seu rntkohteiden rvioi nti päätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäop- 1_8

22 KESKEISET ASI. käytännössä pimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustel u työssäoppim isen ikn oppi m isen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj vrmist opiskel ijn oppi m isen työpi kkohjjlt. Arvioi ntipäätös on opettjn j työp ikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn. 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Osminen osoitetn tekemällä tuotnto- j pieneläinten hoitotöitä. Töihin sisältyy siksplvelu. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttiosmisen näyttö toteutetn khdess osnäytössä (tuotntoeläinten hoitotyöt / pieneläinten hoitotyöt) ti yhdessä näytössä riippuen opiskelijn näyttöpikst. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Tutkinnon osn osminen osoitetn tuotntoeläintilll j eläinhoitolss / kotieläinpuistoss i eläinkupss / eläintrhss ti työelämää vstviss olosuhteiss opetusnvetss j - eläinhoitolss. Trvittess osmisen osoittmist voidn jtk toisess työpikss tityökohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointi keskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpi kkohii I opetusmti ln Ê eläi nhoitol n henkilökunnn edusti i opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arviointikeskusteluss selvitetään hstttelemll, ellei osminen tule esille näytössä työtä tekemällä, opiskelijn osminen seurviss rvioinnin kohteiss: El äi n I jie n tu n n i stm i n e n Eläinten ntomin j fysiologin perussioiden huomioon ottm i ne n el äi nte n ruoki n n ss Eläinten rvintoineiden j rehujen koostumuksen huomioon ottm i ne n el äi nte n ruoki n n ss 19

23 KESKEISET ASI. Toteutus käytännössä Perinnöllisyyden perussioiden hyödyntäminen j ilosfustyön soveltminen eläinten vlinnss Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt / opetusmtiln / -eläinhoitoln henkilökunnn edustj pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. Jos mmttiosmisen näyttö on toteutettu khten osnäyttönä, mmttiosmisen näytön rvosnn päättävät osnäyttöjen rvioinnist vstuuss olevt opettjt niin, että molemmt osnäytöt vikuttvt rvosnn smll pinorvoll. 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi nn i n perustelut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioi n nin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Työskentely mtlouslll - tutkinnon os suoritettu Oppimisympäristö: Opetusmtil tityöpikk, joss voidn toteutt rvioinnin kohteiden mukist oppimist. Menetel mät Käytän nön työsuoritu kset, tiedon hnkint, demonstrtiot Am mttititovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu. hoit j ruokki eläimiä Eläintiln työjärjestyksen 1.Työjärjestys tuotntoeläin- j pieneläintiloiss Eläinten hoito j ruokint 2.Eläinten trkkilu, hoi- mukinen toimint. käsitellä eläimiä Eläinten ntomin j to j käsittely. tunnist poikkevsti fysiologin perussioiden käyttäytyvän eläimen j huomiointi 3.Sirn j poikkevsti hke pu eläinten ruokinnss käyttäytyvän tunnistus. tehdä viikoittiset eläinten kirjnpitoon (esim. j rehujen 4.Hoitoon liittyvät kir- Eläinten rvintoineiden eläinten merkintä j rekis- koostum uksen huomiointi iukset 20

24 teröinti) j hoitoon (esim. tuotosmäärät, ruokinnn j lisääntymistoimintojen seurnt) liittyvät kirjukset. ott työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimss olevt säädökset o eläinkuljettjn tutkinnon suorittmiseen vd ittvt vlmiudet o lopetussetuksen (EY 1 099/2009) mukisen kelpoisuustod istuksen suorittmiseen vdittvt vlmiudet. hyödyntää tietotekniikk työssään j tiedon etsinnässä.edistää kestävän kehityksen toiminttpoj. eläinten ruokinnss Eläinten hyvinvointiin vikuttvien tekijöiden tunnistus Eläinljien tunnistus Perinnöllisyyden perussioiden hyödyntäminen j jlostustyö eläinten vlinnss Oppiminen j ongelmnrtkisu Vuorovikutus j yhteistvö Kestävän kehityksen mukinen toimint eläinten hoitotöissä 5. Eläinten keskeiset elintoiminnot j perusrkenne 6.Rvintoineet T.Rehut 8. Eläinten pitoon liittyvät säädökset 9. Eläinkuljettjn vlmiudet 1 0. Eläinten lopetusvlmiudet 1 1.Eläinljien ljityypillinen käyttäytyminen 1 2.Tuotnto-, hrrstej seureläinljit 1 3. Perinnöllisyyden perusteet 14.E1äinjlostus 1 5.Työyhteisössä toimiminen 1 6.Ympäristöystäväll inen toimint. pitää eläintilt siisteinä. tehdä pieniä eläintilojen kunnostus- j korjustöitä Eläintilojen siisteydestä j kunnost huolehtiminen 17.Työympärístön j eläintilojen siisteys I 8.EläÍntilojen kunnosspitotyöt. ennltehkäistä työssään trttuvien eläintutien leviämistä Eläinten terveydenhoidon ed istäminen j trttuvien tutien ennltehkäiseminen 1 9.Tvllisimmt tudiniheuttjt j sirudet sekä vstustuskyky 20.Trttuvien tutien j siruksien ennltehkäisy 2T

25 . käyttää j huolt päivittäisissä hoitotöissä trvittvi koneit j litteit. toimi siksplvelutilnteiss. käyttää henkilökohtisi suojimi, ott huomioon työtu rv I I isu usnä kö ko hdt j ylläpitää työkykyä Eläinten hoitotöissä trvittvien koneiden j litteiden käyttäminen j huoltminen Asikkiden plveleminen Terueys, turvllisuus j toimintkyky 2 1. Eläinten hoitotöissä käytettävät koneet 22.Asiksplvelu 23.Työturvllisuus 24.81äinten siirrot. ott työssään huomioon toiminnn turvllisuuden j vstuullisuuden o tiedollisesti j tidollisesti EA1 vstvt tidot Ammttietiikk 25.Vstuullisuus 26. Elintrvikkeiden ltu j turvllisuus Turkistlouden osmisl 2.6 Vlinniset tutkinnon ost Tuotntoeläi nten hoitminen j hyvi nvoi n nist h uolehtiminen, 30 osp KESKEISET ASI. Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: - tuotntoeläinten hoito- j ruokinttöiden tekeminen Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osm isen tu n nustm ispäätöksen j kirj rvioi nti päätöksen Wilmn. 22

26 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueef: - ei sisällä erillisiä os-lueit Opettj kirj oppim isen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpi kkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työp i kkohjjlt. Arvioi ntipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn. 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Näyttötod istukseen tu lee yksilöllinen kuvus näytöstä. Osminen osoitetn suunnittelemll j tekemällä jnkohtisi tuotntoeläinten hoito- j ruokinttöitä, tilojen puhtnj kunnosspito sekä tuotteiden ltuun liittyviä töitä. Työhön sisältyy myös eläinten tuotnto- j lisääntymiskierron sekä terveyden seu rnt, tuotntoeläi nten hoidoss, ruoki n nss j tuotteiden käsittelyssä trvittvien koneiden käyttöä sekä utomtion hyödyntämistä. Lisäksi osmist osoitetn suunnittelemll j rvioimll eläinten ruokint. Am mttiosm isen näyttö toteutetn tuotntoeläi nti ll l ti työelämää vstviss olosuhteiss opetusmtilll. Trvittess osmisen osoittmist voidn jtk toisess työpikss ti työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. 23

27 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI- Arviointikeskustelu Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointi keskustel uss, johon osl I istuvt opiskelij, työpikkol l I opetusmtiln henkilökunnn edustj j opettj. Opiskelij tekee itservioin nin osm isestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arviointikeskusteluss selvitetään hstttelemll, ellei osminen tule esille näytössä työtä tekemällä, opiskelijn osminen seurviss rvioinnin kohteiss: El ä i nte n hyv i nv oi n n i n j I j i n m u ki se n käyttäyty m i se n h u o- mioon ottminen eläinten hoitotyössä Eläinten siruksien tunnistminen j terveydenhoidon edistäminen T uotntoe I äi nte n ruoki n n n su u n n ittelem i nen Tuotntoeläinten jlostustyön hyödyntäminen eläinten vlinnss T u of n n o n se u r n n n j k n n tt v u ute e n v i kutt v ie n te kijöiden huomioon ottminen Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt / opetusmtiln edustj pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Tutkinnon osn ryosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi n n i n perustel ut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioin nin yhteydessä. 24

28 Oppimisen etenemisen seurnt: Työskentely mtlouslll -tutkinnon os suoritettu Oppimisympäristö: Opetusmtil ti työpikk, joss void toteutt rvioinnin kohteiden mukist oppimist. Menetelmät:Käytännön työsuoritukset, demonstrtiot, tiedon hnkint, luokk jlti verkko-opinnot Am mttititovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppim isen seurntkohteeu trkkill, käsitellä j hoit eläimiä tuotnto- j I isääntymiskierron eri viheiss Tuotntoeläinten trkkilu, käsittely j hoito tuotnto - j lisääntymiskierron eri viheiss Tuotntoeläinten hyvinvoinnin j ljityypillisen käyttäytymisen huomioon otto hoitotöissä Tuotntoeläinten siruksien tunnistus j terveydenhoito 1. Tuotnto- j lisääntymiskierto 2.Siisteys j hygieni eläinten hoitotöissä 3.Synnytysten j vstsyntyneiden hoito 4. Eläinsuojelulinsäädäntö 5.Tuotntoeläinten hyvinvointi 6.Sirudet, ensipu j terveydenhoito o ruokki eläimet j rvioid rehujen ltu istinvrisesti ott rehunäytteen j rvioid nlyysin perusteell rehun soveltuvuutt ko. eläinryhmälle Tuotntoeläinten ruokint Tuotntoeläinten ruokinnn suunnittelu T.Rehunäytteen otto j rehunlyysin tulkint 8. Ruokint ruokintsuunnitelmn mukn 9. Ruokinnn suunnittelu 1 0.Ruokinnn onnistumisen rviointi noudtt tuotnnon ltujärjestelmää j toimi poikkemtilnteiss tehdä omvlvonnn edellyttämän dokumentoinnin Ldun seurnt j edistäminen Tuotnnon seurnt j knnttvuus Tuotntoeläinten jlostustyö 1 1.Ltutvoitteet j ldun seurnt 1 2.Ltujärjeste I m ä n j linsäädännön edellyttämät dokumentoinnit 1 3. Knnttvuustekijät l4.jlostus 25

29 käyttää tvllisimpi tuotntoeläinten hoidoss, ruokinnss j tuotteiden käsittelyssä trvittvi koneit j litteit sekä tehdä päivittäiset huollot j seurt niiden käyttökuntoisuutt käyttää j hyödyntää ohjeiden mukn toiminnssn utomtioon perustuvi järjestelmiä Tuotntoeläinten hoidoss trvittvien koneiden j litteiden sekä utomtion käyttö 1 S.Koneet j utomtio o o tehdä tuotntorkennusten j - rkenteiden huolto- j korjustöitä sekä rvioid niiden käyttökuntoisuutt seurt istinvrisesti tuotntorkennusten olosuhteit j huomt poikkemt tehdä pienimuotoisi huolto- j rkennustöitä Tuotntorkennusten olosuhteiden rviointi j kunnosspito 1 6.Tuotntorkennusten olosuhteet j kunnosspito o ljitell j kierrättää syntyviä jätteitä sekä ott huomioon vlinnoissn tuotteiden, välineiden j menetelmien kestävyys j ym pä ristöystävä I I isyys edistää kestävän kehityksen toiminttpoj Kestävä kehitys tuotntoeläinten hoidos- SA I 7.Kestävän kehityksen toiminttvt o käyttää henkilökohtisi suojimi, ott huomioon työturvllisuusnäkökohdt j ylläpitää työkykyä Terveys, turvllisuus j toimintkyky 18.Työturvllisuus Tuotntoeläinten 1 9.Tuotntoeläinten hoito- 26

30 ott työssään huomioon toiminnn vstuullisuus hoitessn eläimiä hoitotöiden suunnittelu j hoitotyöt Oppiminen j ongelmnrtkisu Ammttietiikk Vuorovikutus j yhteistyö työt 20.Tuotntoeläinten hoitotöiden suunnittelu 2 1.Vstuullisuus tuotntoeläinten hoitotöissä 22.T y öyhtei sössä to i m i m i- nen Pieneläinten hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 40 osp KESKEISET ASI- Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist o pieneläinten hoitminen j ruokkiminen o työskentelypieneläintiloiss o pieneläimiin liittyvät mmtti- j hrrstekurssit Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle n netn mhdollisuus näyttää vd ittv osm inen. Opettj tekee osm isen tu n nust m ispäätöksen j ki rj rvioi ntipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueet: - ei erillisiä os-lueit Opettj ki rj oppim isen seu rntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn Työssäoppi m isen toteutuksen seu rntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. 27

31 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI. opiskelun rviointi Oppi m isen tvoitteeuseur ntkohteet käydään yhdessä lä pi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppim isen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työpikkohjjlt. Arvioi ntipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn. 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Osminen osoitetn tekemällä eläinten hoitotöitä j siksplvelu pieneläinln yrityksessä ti sitä vstvss pikss. Lisäksi opiskelij ltii suunnitelmn yksikön toiminnst tietylle jnjksolle j siihen omt tehtävänsä j jnkäyttönsä. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn osminen osoitetn eläinln yrityksessä. Trvittess osmisen osoittmist voidn jtk toisess työpikss ti työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustel l. Opettj ki rj rviointiin os I I istuvien os puolten rvioinnit Wilmn. Arviointikeskusteluss selvitetään hstttelemll, ellei osminen tule esille näytössä työtä tekemällä, opiskelijn osminen seurviss rvioinnin kohteiss: Pieneläinten ljien- j rotujen tunnistminen j rotukohtisten ominisuuksien huomioon ottminen hoidoss j ruokinnss Pieneläinten ruokinnn perussioiden hllint Toiminnn seurnt j knnttvuuteen vikuttvien perustekijöide n rv ioi m i n e n Ammttisnston j ln orgnistioiden plvelujen mh- ^l8

32 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI. dol I i su u ksien hyödy ntäm in e n Ammttietiikk Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioin ni n perustelut kirjt n mmttiosm isen näytön rvioin nin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Työskentely mtlouslll - tutkinnon os suoritettu Oppimisympäristö: Oppilitos j oppilitoksen eläinhoitol ti työpikk, joss voidn toteutt rvioin ni n kohteiden m ukist oppi m ist. Menetelmät: Käytännön työsuoritukset, demonstrtiot, tiedon hnkint, luokk jlti verkko-opinnot Am mttit itovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu o trkkill, käsitellä, Pieneläinten hoidon suunnitteleminen j tekeminen suunn ttelu j toteutus 1.Eläinten hoidon ruokki j hoit pieneläimiä Eläinten käsittely j hoitotyöt o huolehtii eläinten Pieneläin ljien j -rotujen 2.Ongelmtilnteiden elinympäristön olosuhteist tunnistus j ominisuudet ennkointi Eläinten ruokint 29

33 o tunnist sirn eläimen j rvioi eläinlääkärin vun trvett sekä nt ensipu hoit pieneläimiä lisääntymiseen liittyvissä sioiss ott huomioon trkoituksenmukisen työergonomin erilisiss eläintenhoitotilnteiss j - ympäristöissä ott työssään huomioon toiminnn turvllisuuden j vstuullisuuden hoitessn eläimiä Ruokinnn perussioiden hllint Vuorovikutus j yhteistyö Oppiminen j ongelmnrtkisu 3.Vstuullisuus j sitoutuminen eläinten hoidoss 4. Pieneläinten käsittely, trkkilu j hoito 5.Lisääntyminen 6.Pieneläinljit j -. rodut j niiden erityisvtimukset T.Siruksien tunnistus j ensipu S.Rehut j ruunsultus 9.Ruokint- j hoitoohjeet l0.ljinmukinen ruokint 1 1.Työympäristön siisteys l2.trttuvien tutíen ennltehkäisy 13.Työyhteisössä toimiminen 14.Työturvllisuus eläinten hoitotöissä o puhdist pieneläinten hoitoon j ksvttmiseen liittyviä työympäristöjä Puhdistusineet, -välineet j menetelmät Puhd istusmenetelmien vlint l5.puhdistus- j työmenetelmät edistää eläinten hyvinvointi edistää kestävän keh ityksen toiminttpoj tehdä trvittvi huol o Kestävällä tvll toimiminen pieneläinten hoitotyössä Ammttietiikk 1 6. Eläinten ljityypillinen käyttäytyminen j hyvinvointi 1 7.Jätteiden ljittelu j kierrätys 30

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Hevostlouden perustutki nto Hevostenhoitj ldittu: 27.04.2015 Sirp Puusri hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 Sirkku Purontus rehtori Sisällys 1 HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 2015

Opetussu unn itelma 2015 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: 31.05.2015 Leen Roukl hyväksytty= 26.6.2015 \ Sirkku Purontus - l--.

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Kone- j metlliln perustutkinto, V I m istustekn i i kn osm isl Koneistj Koneensentj Levyseppäh itsj ldittu: 27.05.2015 Psi Skntsi hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j tietoliikennetekniikn perustutkinto, I CT-sentjn osmisl ICT-sentj fdittu: 24.06.2015 Jrmo Slo hyväksytty: 6.8.2015 S f f 0 - ;-L t Sirkku Purontus

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto,

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto, (2kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unnitelm 201 5 Elintrvikeln perustutkinto, El i ntrvi keteknolog in osm isl El i ntrvi kkeiden vl m istj ldittu: 20.05.2015 Mrj-Leen Stenberg hyväksytty= 26.6.20f

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6.

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6. (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuun n itelm 201 5 Yhteiset tutkinnon ost ldittu: 30.05.2015 Erkki Juol hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori rontus 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess petuskoulutuksessr

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 Keski-Phjn mn m mttipist Opetussuunn itelm 015 Pi ntkäsittely ln perustutki nt, Rkennusten pintkäsittelyjen smisl Mlri ldittu: 0.04.015 Jri Piispnen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 Él-t Sirkku Purntus rehtri

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.

Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8. Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Ohjausryhmän kokous 12.3.2015 OKM Opetusneuvos Aira

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Työskentely maatalousalalla 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLINEN TUTKINNON OSA, PAIKALLISESTI VALITUN ELÄINLAJIN TUOTANTO TAI HOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN: Lypsykarjan hoitaminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot