Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu."

Transkriptio

1 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä vuonn 2010 yhteisiin rkenteiden suunnitteluohjeisiin, jolloin lähes kikist knsllisist suunnitteluohjeist j stndrdeist luovutn. Tämä julkisu on os opssrj Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn. Oppiden vull pyritään helpottmn siirtymistä eurokoodimitoitukseen betonirkenteiden suunnitteluss. Oppiss on koottu yhteen tyypillisten betonirkenteiden suunnitteluss trvittvt vintiedot j selitykset. Tämä julkisusrj on ldittu lun perin Englnniss, j sen on julkissut UK Concrete Centre. Europen Concrete Pltform (Hwww.europenconcrete.eu/H) on hnkkinut julkisuoikeudet j luovuttnut ne euroopplisten betoni- j sementtiteollisuusjärjestöjen (BIBM, Cembureu, ERMCO, EFCA) knsllisille jäsenjärjestöille. RTT Betonitoimil on kääntänyt oppt suomeksi j muuttnut ne Suomen knsllisten liitteiden mukisiksi. Työ on rhoitettu osittin Rkennustuotteiden Ltu -säätiön tuell. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu Soveltmisl Perustukset tulee suunnitell siten, että mperä kestää rkenteist iheutuvt kuormt. Perustusten suunnitteluss on kksi vihett: geotekninen suunnittelu j perustusten rkennesuunnittelu. Joisskin perustuksiss (esim. tipuist lttperustukset) mperän j rkenteen vuorovikutuksell stt oll merkitystä j yhteisvikutus tulee ott huomioon. Geotekninen suunnittelu on esitetty eurokoodiss EN Eurokoodiss EN 1997 on kksi os: Yleiset säännöt j Pohjtutkimus j koestus. Tässä oppss on esitetty eurokoodin EN perustusten suunnittelu koskevt olenniset piirteet. Tässä julkisuss käsitellään vin yksinkertisten perustusten mitoitust, mikä on vin pieni os eurokoodin EN 1997 soveltmislst. Tämän tki opst ei voi pitää koko eurokoodi EN 1997 koskevn yleisohjeen. Rjtilt Geoteknisessä suunnitteluss trkstetn seurvien murtorjtilojen vtimukset. (Eurokoodien termejä on esitetty oppss Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn. 1. Eurokoodimitoituksen perusteet 2 ). EQU rkenteen tspinon menetys. STR kntvn rkenteen ti rkenneosn murtuminen ti huomttv muodonmuutos, jok joht kntokyvyn menetykseen. GEO mperän murtuminen ti liillinen muodonmuutos (kestävyys perustuu mpohjn lujuuteen). UPL tspinon menetys vedenpineen iheuttmn nosteen tki. HYD hydrulisten grdienttien iheuttm mpohjn nousu, sisäinen eroosio j sisäinen putkieroosio Eurokoodiss EN on määritetty eri rjtiloiss käytettävät kuormyhdistelmät. Murtorjtilojen lisäksi suunnitteluss tulee trkst myös käyttörjtilojen vtimukset. Yleensä yksi rjtil on mitoituksen knnlt määräävä, joten kikki rjtiloj ei ole trpeellist trkist. Hyvän suunnittelutvn mukn on kuitenkin syytä kirjt, että kikki rjtilt on otettu huomioon.

2 2(10) Geotekniset luokt Eurokoodiss EN käytetään kolme geoteknistä luokk rkenteen geoteknisten suunnitteluvtimusten määrittämiseen (ks. tulukko 1). Luokss 1 geoteknisen suunnittelun voi tehdä myös rkennesuunnittelij. Luokss 3 tulee käyttää geoteknistä suunnittelij. Luokss 2 rkennesuunnittelij suunnittelee perustukset geoteknisen suunnittelijn ntmien lähtötietojen perusteell. Mitoitusmenetelmät j yhdistelmät Geotekniset suunnittelijt eivät ole päässeet yksimielisyyteen rjtilmitoituksen soveltmisest geotekniseen suunnitteluun. Mielipide-erojen tki eurokoodiss EN on esitetty kolme murtorjtiln mitoitusmenettelyä. Käytettävä menettely esitetään kunkin mn knsllisess liitteessä. Tässä oppss esitetään Suomess sovellettv mitoitusmenettely DA2. Tässä menettelyssä on kksi tp sovelt vrmuuskertoimi murtorjtilss (STR/GEO). Menetelmässä DA2 kuormt kerrotn heti osvrmuusluvuill j menettelyssä DA2* osvrmuuslukuj käytetään kuormille vst epäkeskisyyksien määrittämisen jälkeen. Kuormien osvrmuusluvut on esitetty tulukoss 2. Geoteknisten mteriliominisuuksien osvrmuusluvut on esitetty tulukoss 3. Rjtilss EQU käytettävät kuormien osvrmuusluvut on esitetty tulukoss 5. Geoteknisten mteriliominisuuksien osvrmuusluvut tulukoss 6. Geotekninen suunnittelurportti Eurokoodin EN mukinen geotekninen suunnittelurportti tulee tehdä jokisess projektiss. Rportiss esitetään rkennuspikn yksityiskohtiset tiedot, mperätutkimusrportin tulkint, suositukset perustusten suunnittelu vrten, ohjeit geoteknisten töiden vlvonnst j seurnnst sekä kunnosspidost. Rportin ltiminen voi edellyttää tietoj usemmlt suunnittelijlt sen mukn, kuuluuko projekti geotekniseen luokkn 1, 2 vi 3. Perustuksen mitoitussuosituksiss esitetään kntokestävyys j mprmetrien ominisrvot. Suosituksiss ilmoitetn, voidnko rvoj sovelt käyttö- vi murtorjtilss j käytetäänkö mitoitusmenettelyä DA2 vi DA2*. Anturperustukset Anturperustusten (esim. seinä- j pilrinturt) geoteknistä suunnittelu käsitellään eurokoodin EN 1997 osn 1 kohdss 6, joss on kolme mitoitusmenetelmää: suor menetelmä jokinen rjtil trkstetn lskemll epäsuor menetelmä käytetään vertilukelpoist kokemust j testust määritettäessä käyttörjtiln prmetrej, jotk täyttävät myös kikkien kysymykseen tulevien rjtilojen vtimukset (menetelmä on eurokoodiss EN 1997 pääsiss rnsklisen suunnittelukäytännön tki, joten menetelmää ei käsitellä enempää tässä) ohjeellisiin sääntöihin perustuv menetelmä, joss käytetään otksuttu kntokestävyyttä Useimmiss nturperustuksiss pinum on määräävä kriteeri. Perinteisesti pinum on hllittu rjoittmll geoteknistä kntvuutt. Ohjeellisiin sääntöihin perustuvss menetelmässä voidn yhä pinum rjoitt suurentmll kntokestävyyden vrmuusluku. Poikkeuksen ovt pehmeät svet, joill eurokoodi EN edellyttää pinumlskelmi. Suorss menetelmässä jokinen rjtil trkstetn lskennllisesti. Murtorjtilss mperän kntokestävyys trkistetn käyttäen sekä mprmetrien että kuormien osvrmuuslukuj. Käyttörjtilss lsketn perustusten pinum j trkistetn, ettei sllittu rj ylity. Ohjeellisiin sääntöihin perustuv menetelmää voidn käyttää, jos lskent mprmetrien perusteell ei ole mhdollist ti trpeellist j suunnitteluss käytetään vrmll puolell olevi mitoitussääntöjä. Kusskin mss nykyisin käytössä olevi ohjeellisiin sääntöihin perustuvi menetelmiä voidn edelleen käyttää luokss 1 j lustviin lskelmiin luokn 2 rkenteille. Vihtoehtoisesti geotekninen suunnittelij lskee sllitun pinumn perusteell kntokestävyyden j kirj sen geotekniseen suunnittelurporttiin.

3 3(10) Tulukko 1 Rkenteiden geotekniset luokt Luokk Kuvus Geoteknisen murtumn Esimerkkejä eurokoodist EN 1997 riski 1 Pienet j melko yksinkertiset Merkityksetön Ei ole rkenteet 2 Tvnomiset rkenne- j perustustyypit, Ei poikkeuksellist riskiä Anturperustukset ei vikeit mpe- räolosuhteit ti kuormitustpuksi 3 Muut rkenteet Poikkevt riskit Suuret ti epätvlliset rkenteet Poikkeukselliset mperäolosuhteet Tulukko 2 Murtorjtilojen STR/GEO kuormien mitoitusrvot normlisti vllitsev mitoitustilnne j tilpäinen mitoitustilnne Yhdistelmän kv ks. Pysyvät kuormt eurokoodi SFS-EN 1990 Epäedulliset Edulliset Mitoitusmenettely 2 Kv (6.10) Kv (6.10b) 1,35 K FI G k 1,15 K FI G k 0,9 G k 0,9 G k Määräävä muuttuv kuorm Muut smnikiset muuttuvt kuormt Pääsillinen Muut (jos on) 1,5 K FI Q k 1,5K FI ψ 0,i b Q k,i Merkinnät Kun pysyvän kuormn vihtelu ei pidetä merkittävänä, G k,j,sup j G k,j,inf voidn merkitä G k. b ψ o:n rvo otetn eurokoodin SFS-EN 1990 Suomen knsllisen liitteen tulukost A.1.1 (FI) Tulukko 3 Antur- j lttperustusten kestävyyden osvrmuusluvut (eurokoodin EN knsllinen liite, tulukko A.5 (FI)) Kestävyys Merkintä Srj R2 Kntokestävyys γ R,v 1,55 Liukuminen γ R,h 1,1 Tulukko 4 Mprmetrien osvrmuusluvut (STR/GEO) Leikkuskestävyyskulm (tällä vrmuusluvull jetn tn φ) Tehoks Suljettu leikkuslujuus koheesio Yksiksilinen puristuslujuus Tilvuuspino Tunnus γ φ γ c' γ cu γ qu γ γ Mitoitusmenettely 2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Tulukko 5 Murtorjtiln EQU kuormien mitoitusrvot normlisti vllitsev mitoitustilnne j tilpäinen mitoitustilnne Yhdistelmän kv Pysyvät kuormt Määräävä muuttuv kuorm Muut smnikiset muuttuvt kuormt Epäedulliset Edulliset Pääsillinen Muut (jos on) Kv (6.10) 1,1 K FI G k 0,9 G k 1,5 K FI Q k 1,5 K FI ψ 0,i b Q k,i Merkinnät Kun pysyvän kuormn vihtelu ei pidetä merkittävänä, G k,j,sup j G k,j,inf voidn merkitä G k. b ψ o:n rvo otetn eurokoodin SFS-EN 1990 Suomen knsllisen liitteen tulukost A.1.1 (FI)

4 4(10) Tulukko 6 Mprmetrien osvrmuusluvut (EQU) (eurokoodin EN knsllinen liite, tulukko A.2 (FI)) Mprmetri Merkintä Arvo Leikkuskestävyyskulm γ φ' 1,25 ( Kitkkulm ) Tehoks koheesio γ c' 1,25 Suljettu leikkuslujuus γ cu 1,5 Yksiksilinen puristuslujuus γ qu 1,5 Tilvuuspino γ γ 1,0 Tällä vrmuusluvull jetn tn φ Tulukko 7 Syrjäyttävien plujen, kivettujen plujen j CFA-plujen kestävyyden osvrmuusluvut (STR/GEO) (eurokoodin EN knsllinen liite, tulukko A.6 (FI), A.7(FI) j A.8(FI)) Mprmetri Merkintä Srj R2 Kärki γ b 1,2 Vipp (puristus) γ s 1,2 Kokonis-/yhdistetty (puristus) γ t 1,2 Vedetty vipp - lyhytikinen kuormitus - pitkäikinen kuormitus γ s,t 1,35 γ s,t 1,5 Antur- j lttperustusten suunnitteluprosessi on esitetty vuokvion kuvss 1. Kun perustuksiin kohdistuu vkkuormien iheuttm momentti, voidn joutu myös trkistmn EQUrjtil. EQU-rjtiln trkistminen geoteknisessä mitoituksess rjoittuu kuitenkin hrvoihin tpuksiin kuten jäykkä perustus kllion päällä.

5 5(10) Kuv 1 Anturperustusten mitoitusmenettely Kuv 2 Pilrinturn pohjpinejkum STR j GEO trksteluiss

6 6(10) Kuv 3 Pilrinturn pohjpinejkum käyttörjtilss Mprmetrien osvrmuusluvut kestävyyksien määritystä vrten on esitetty tulukoss 4. Antur- j lttperustusten kestävyyden osvrmuusluvut on esitetty tulukoss 3. Anturn pohjpinejkum tulee trkst siten, että suurin pohjpine ei ylitä geoteknisestä suunnittelurportist stvi kntvuuksi EQU- j GEO-murtorjtiloiss (ks. kuv 2). Jos epäkeskisyys käyttörjtilss on suurempi kuin L/6, pinumn määrittämisessä käytetään pinejkum, joss mperän j nturn välissä ei ole vetojännityksiä. Tällisess tpuksess suunnittelijn on oltv vrm, että suurest epäkeskisyydestä ei ole hitllisi seuruksi (esim. ntur kiertyy liik). Murtorjtilss käytettävä pinejkum on suorkiteenmuotoinen. Rudoitetut mnvriset nturt Kun mnvrisess nturss trvitn rudoitust, tulee vrmist, että nturll on riittävä: Tivutuskestävyys Lävistyskestävyys (pilrinturt) Leikkuskestävyys (seinänturt) Momentit j leikkusvoimt rvioidn STR-rjtilss käyttäen eurokoodin SFS-EN 1990 j sen knsllisen liitteen kvoj (6.10) ti (6.10b). Tivutusmomentin knnlt kriittinen poikkileikkus on pilrin ulkopinnss. Jos lävistys- ti leikkuskestävyys on liin pieni, ksvtetn yleensä nturn korkeutt. Lävistyskestävyys Eurokoodin EN Suomen knsllisen liitteen mukn lävistysmitoitus tehdään Suomen Rkentmismääräyskokoelmn osn B4 "Betonirkenteet, ohjeet" kohdn mukn. Mitoituskuormt, mterililujuudet j osvrmuusluvut määritetään kuitenkin eurokoodien mukn. HUOM. Vikk lujuudet määritetään eurokoodin mukn, tulee mhdollisen lävistysrudoituksen mitoituslujuus rjt rvoon 300 MP rkentmismääräyskokoelmn mukn. Leikkuskestävyys Anturoiden pksuus vlitn yleensä siten, että leikkusrudoitust ei trvit. Mitoittvn leikkusvoimn VEd iheuttm leikkusjännitys ved = ei s ylittää leikkuskestävyyttä v Rd,c. Leikkusrudoittmttomn bd nturn leikkuskestävyys v Rd,c sdn tulukost 8.

7 7(10) Tulukko 8 v Rd,c leikkusrudoittmttomien rkenneosien kestävyys, MP ρ l (%) Tehollinen korkeus, d (mm) ,25 0,47 0,43 0,40 0,38 0,36 0,35 0,35 0,34 0,50 0,54 0,51 0,48 0,47 0,45 0,44 0,44 0,43 0,75 0,62 0,58 0,55 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 1,00 0,68 0,64 0,61 0,59 0,57 0,56 0,55 0,54 1,25 0,73 0,69 0,66 0,63 0,62 0,60 0,59 0,58 1,50 0,78 0,73 0,70 0,67 0,65 0,64 0,63 0,62 1,75 0,82 0,77 0,73 0,71 0,69 0,67 0,66 0,65 2,00 0,85 0,80 0,77 0,74 0,72 0,70 0,69 0,68 k 1,816 1,707 1,632 1,577 1,535 1,500 1,471 1,447 Huomutukset 1 Tulukkorvot on lskettu kvst: v Rd,c = (0,18/γ c ) k (100ρ I f ck ) 1/3 0,035 k 1,5 0,5 f ck joss k = / d 2 j ρ I = A s /(bd) 0,02 j γ c = 1,5 2 Tässä tulukoss f ck = 30 MP Kun ρ l on suurempi kuin 0,40 %, käytetään seurvi kertoimi: f ck (MP) Kerroin 0,94 0,98 1,02 1,05 1,10 1,14 1,19 Lttperustukset Lttperustusten mitoitusprosessit ovt perusteiltn smnlisi kuin erillisten pilrinturoiden ti plunturoiden. Aino ero on vlittess menetelmää, joll trkstelln lttperustuksen j mperän vuorovikutuksi. Jäykille, säännöllisen muotoisille lttperustuksille (jännemitt/pksuus lle 10) käytetään yksinkertistettu menettelyä kuten myötöviivteori. Ohuemmt j joustvmmt muodoltn monimutkiset yhtenäiset lttperustukset sttvt edellyttää FEM- ti kistmenetelmän käyttöä. Pluperustukset Pluperustusten suunnitteluun kuuluu plutuksen suunnittelu j plunturn suunnittelu. Geoteknisessä rportiss tulee oll ohjeet plutyypin vlitsemiseksi j perusteet plun kntvuuden määrittämiselle. Rkennusten perustuksiss käytetään yleisimmin tukiplun toimivi lyöntipluj (teräsbetoni ti teräspluj). Plujen kestävyyden osvrmuusluvut on esitetty tulukoss 7. Plunturt voidn suunnitell esimerkiksi ristikkomenetelmällä, jok on esitetty eurokoodin EN kohdiss j 6.5. Kulmn θ tulee oll vähintään 21,8 vksuuntn nähden. Kulm θ mittn pilrin j plun määräämässä tsoss. Päärudoitus tulee nkkuroid täydelle vetovoimlle. Ankkurointipituus lk plun reunst. Jos pluntur mitoitetn tivutukseen perustuvill menetelmillä, ntur tulee trkst myös leikkuksen j lävistyksen suhteen. Vähimmäisrudoitus Hlkeilun rjoittminen Asi on käsitelty oppss Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn. Betonirkenteiden suunnitteluperusteet 5. Päärudoituksen vähimmäisl Päärudoitust tulee molemmiss suunniss oll vähintään A s,min = 0,26 f ctm b t d/f yk, kuitenkin vähintään 0,0013 b t d (ks. tulukko 9).

8 8(10) Tulukko 9 Vähimmäisrudoitusmäärä f ck f ctm Vähimmäisrudoitus % (0,26f ctm /f yk ) 25 2,6 0, ,8 0, ,9 0, ,0 0, ,2 0, ,5 0, ,8 0, ,1 0,21 Merkinnät joss f yk = 500 MP. Rudoituksen vähimmäisjkoväli Rudoitustnkojen vpn välin tulee oll suurempi kuin rudoitustngon hlkisij rekoko + 3 mm 20 mm Kuv 4 Rudoittmttomien perustusten mitt Rudoittmttomt betoniperustukset Seinä- j pilrinturt voidn tehdä rudoittmttomst betonist, jos seurvi sääntöjä noudtetn. Puristuslujuus rudoittmttomlle betonille on α cc,pl f ck /γ M missä α cc,pl = 0,8 α cc α cc = 0,85 (Suomen knsllisen liitteen mukn). Perustusten minimikorkeus h f (ks. kuv 4) lsketn kvst h f 0,85 9σgd fctd missä σ gd = mperän tukipineen mitoitusrvo f ctd = betonin vetolujuuden mitoitusrvo eurokoodin EN yhtälöstä (3.16) Mhdolliset hlkisuvoimt otetn huomioon eurokoodin EN kohdn mukisesti. Eurokoodin EN mukisesti rudoittmttomiss betoniperustuksiss voi oll rudoitust hlkeilun rjoittmiseksi.

9 9(10) Vlitut tunnukset Tunnus Määritelmä Arvo A c Betonin poikkileikkusl bh A s Vetorudoituksen poikkileikkusl A s, prov Poikkileikkuksess olevien vetoterästen poikkileikkusl A s, req d Poikkileikkuksess murtorjtilss vdittv vetoterästen poikkileikkusl d Tehollinen korkeus d eff Keskimääräinen tehollinen korkeus (d y + d z )/2 f cd Betonin puristuslujuuden mitoitusrvo α cc f ck /γ c f ck Betonin lieriölujuuden ominisrvo f ctm Betonin keskimääräinen vetolujuus 0,30 f 2/3 ck lujuusluokille f ck C50/60 (Eurokoodi SFS-EN , tulukko 3.1) G k Pysyvän kuormn ominisrvo h Poikkileikkuksen kokoniskorkeus l eff Rkenneosn tehollinen jännemitt Ks. eurokoodin EN koht (1) M Mitoitusmomentti murtorjtilss Q k Muuttuvn kuormn ominisrvo Q k,w Muuttuvn tuulikuormn ominisrvo V Ed Leikkusvoimn mitoitusrvo v Ed Leikkusjännityksen mitoitusrvo V Rd,c Leikkusrudoittmttomn rkenneosn leikkuskestävyyden mitoitusrvo v Rd,c Ltn lävistyskestävyyden mitoitusrvo, kun pitkin trksteltv trkistuspoikkileikkust ei ole lävistymisrudoitust v Rd,mx Ltn suurimmn lävistyskestävyyden mitoitusrvo, kun pitkin trksteltv trkistuspoikkileikkust on lävistymisrudoitus x Neutrlikselin etäisyys poikkileikkuksen reunst (d z)/0,4 x mx Korkeuden rj-rvo neutrlikseliin nähden (δ 0,4)d, joss δ 1,0 z Momenttivrsi α cc Kerroin, jonk vull otetn huomioon puristuslujuuteen vikuttvt pitkäikistekijät j kuormn vikuttmistvst 0,85 tivutus- j normlikuormille, 1,0 muille kuormille iheutuvt epäedulliset tekijät β Lävistysjännityksen määrittämisessä käytettävä kerroin δ Uudelleen jkutunut momentti jettun kimmoteorin mukisell tivutusmomentill γ m Mteriliominisuuksien osvrmuusluku 1,15 rudoitukselle (γ s ) 1,5 betonille (γ c ) ρ 0 Rudoitussuhteen vertilurvo f ck /1000 ρ l Mitoituskuormist jänteen puoliväliin (ulokkeiden A s /bd tpuksess tuelle) iheutuvn momentin edellyttämä vetorudoitussuhde ψ 0 Muuttuvn kuormn yhdistelyrvon kerroin ψ 1 Muuttuvn kuormn tvllisen rvon yhdistelykerroin Muuttuvn kuormn pitkäikisrvon yhdistelykerroin ψ 2 Viitteet 1 SFS-EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. (2 os). 2 RTT/betoni, Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn, Eurokoodimitoituksen perusteet. 3 SFS-EN Eurokoodi 2: Betonirkenteiden suunnittelu. Os 1-1: Yleiset säännöt j rkennuksi koskevt säännöt 4 RTT/betoni, Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn, Plkit. 5 RTT/betoni, Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn, Betonirkenteiden suunnitteluperusteet. Alkuperäisen oppn ovt julkisseet BCA j The Concrete Centre in the UK. Julkisun ovt kirjoittneet R Webster CEng, FIStructE j O Brooker BEng, CEng, MICE, MIStructE. Julkisun ovt kääntäneet j sovittneet suomliseen käytäntöön Kri Silvennoinen, Tuno Hietnen, Timo Tiknoj j Jouni Klliomäki. Julkisij j copyright: Rkennustuoteteollisuus RTT ry, betoniteollisuus -josto (seurvss RTT/betoni), versio Kikki oikeudet pidätetään. Tämän julkisun sisällön ti sen osn kopioiminen, siirtäminen, jkelu ti tllentminen missä muodoss thns on kiellettyä ilmn RTT/betonin etukäteistä kirjllist suostumust. RTT/betoni ktsoo tässä julkisuss esitettyjen ohjeiden j tietojen pitävän pikkns julkisujnkohtn.

10 10(10) Vikk RTT/betonin trkoitus on, että tässä julkisuss esitetyt ohjeet j tiedot ovt virheettömiä j jn tsll, kumpkn ei void tt. Jos RTT/betonille ilmoitetn julkisuss olevist virheistä, ne korjtn trkoituksenmukisell menetelmällä. Julkisuss esitetyt mielipiteet ovt osittin lkuperäisen englnninkielisen version kirjoittneiden esittämiä, eikä RTT/betoni ot vstuut niistä. Ohjeet j tiedot on trkoitettu päteville henkilöille, jotk pystyvät soveltmn tässä julkisuss nnettuj ohjeit j tietoj j ymmärtämään niihin liittyvät rjoitukset sekä ottmn vstuun niiden soveltmisest omss työssään. RTT/betoni ei ole vstuuss mistään ohjeiden ti tietojen käytön iheuttmst suorst ti epäsuorst vhingost. Lukijoiden tulee ott huomioon, että RTT/betonin julkisuj päivitetään j vrmist, että käytetään tämän julkisun uusint versiot.

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET Versio:..9 9 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 3 Psi Häkli Jrki Puupponen Hnnu Koivul Mrkku Poutnen SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET ISBN 978-95-7-73-4 ISBN-978-95-7-74- (PDF,

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 2 112/213 LUKU 1.1 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Vrllisten ineiden kuljetukseen liittyvistä turvtoimist j -velvoitteist säädetään VAK-liss, vrllisten ineiden kuljetuksest tiellä nnetun vltioneuvoston

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 87- EVC Asennus- j hoito-ohjeet EVC 8 br 4 Art.nr.XXXXXX Sisältö Yleistä Lht tuotekuvus... Säätötulukko... Järjestelmän kuvus Yleistä... Toimintperite... Kättötulu Kättötulu... 4 Asetukset Lämpöutomtiikk...

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

10. Verkkotason malleja

10. Verkkotason malleja luento0.ppt S-38.45 Liikenneteorin perusteet Kevät 006 Sisältö Piirikytkentäisen verkon mllinnus estoverkkon Pkettikytkentäisen verkon mllinnus onoverkkon Piirikytkentäisen verkon mlli () Trkstelln piirikytkentäistä

Lisätiedot

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Copyright 2012-2013 Insinööritoimisto Pauli Närhi Kesantokuja 6 75530 Nurmes 1 YLEISTÄ Ohjelma on laadittu käytännön rakenteiden suunnittelussa esiintyviä

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

LFS Luettelo 2010/2011. Asennus- ja johtokanavat

LFS Luettelo 2010/2011. Asennus- ja johtokanavat LFS Luettelo 2010/2011 Asennus- j johtoknvt Tervetulo siksplveluun Plvelunuero: 0207 417 500 Fksi kyselyille: 0207 417 501 Fksi tiluksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: www.obo.fi Käytä

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Ontelolaataston tuenta matalapalkin varaan Ontelolaataston yhteydessä on aina tarkistettava laataston kantokyky yhdessä matalan palkin kanssa, koska

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D.

Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D. 3. LIITOKSET 3.1 Yleistä Teräsrakenteiden liittämiseen toisiinsa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä: - ruuvi-, niitti- ja niveltappiliitokset - hitsausliitokset - liimaliitokset Näistä tulevat yleensä

Lisätiedot

Valaistushankintojen energiatehokkuus

Valaistushankintojen energiatehokkuus SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot