Opetussuunn itelma 201 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunn itelma 201 5"

Transkriptio

1 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L

2 SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 180 osp Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet... Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus... Terveydentilvtim u kset j rikostustote... Perustutkinnon rkenne... Tutkinnon muodostuminen... 2 AMMATILLISETTUTKINNONOSAT Pkolliset tutkinnon ost, 105 osp I Ohjjuus, 35 osp... Ohjus eri toimintympäristöissä, 40 osp Ohjuksen menetelmät, 30 osp Vlinniset tutkinnon ost, 30 osp Knslis- j järjestötoiminnn ohjus, 15 osp.. Projektitoiminnn ohjus, 15 osp Nuorten sosilinen vhvistminen, 20 osp... Monikulttuurisen toiminnn ohjus, 15 osp... lkääntyvien ohjus, 15 osp... Plvelujen tuottminen, 15 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 1 5 osp Työpikkohjjksi vlmentutum inen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Vp- iktoiminnn ohjus, 1 5 osp, p ikllisi in m mttititovtim uksi in perustuv tutkinnon os... YHTEISET TUTKINNON OSAT... VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPISKELIJAN OHJAUS JA HENKILöKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA TYOSSAOPPIMINEN KANSAINVÄI. SWS ARVIOINTI JA ARVIOINNISTA T EDOTTAMINEN... LÄHTEET I 1,r t2 L2 t2 1_ _ L 6L 64 2

3 1 NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 180 osp 1.1 Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet Ammttiln kuvus Nuoriso- j vp-ik-lll järjestetään toimintoj j tuotetn plveluj eri-ikäisten monipuolist j yhteisöllistä vp-ik vrten. Tvoitteen on knslistoiminnn j hyvinvoinnin edistäminen sekä yksilöllisen ksvun j yhteisöllisyyden tukeminen. Nuoriso- j vp-ik-lll trvitn vlmiuksi monimmtilliseen yhteistyöhön j kykyä luottmukselliseen j luovn vuorovikutukseen sekä ohjttvien että muiden lojen mmttilisten knss. Nuorisotyön perinteinen tehtävä on ollut edesutt nuorten om toimint siten, että yksilöllisyys j yhteisöllisyys voivt elää rinnkkin. Nuoriso- j vp-ik-lll keskeisenä tehtävänä on suunnitell j ohjt eri-ikäisten vp-jn toimint j hrrstuksi sekä luod edellytyksiä toiminnlle sekä nuorten tspinoiselle ksvulle. Ohjuksess j toiminnn edellytysten järjestämisessä on otettv huomioon nuorten, ikuisten j ikääntyvien eriliset trpeet j heidän vpiktoimint koskevt odotuksens. lhmissuhde- j vuorovikutustidot, kyky ott tustltn erilisten ohjttvien trpeet huomioon sekä pyrkimys yhteisöllisen vuorovikutuksen j yksilöllisen ksvun tukemiseen ovt eri-ikäisten ohjuksess trvittvi titoj. Nuoriso- j vp-jn ohjus on ihmissuhdetyötä, jok edellyttää hyvää tietämystä ihmisen ksvust, kehityksestä, elämänkrest, sosilisest knsskäymisestä sekä kulttuurist j yhteiskunnn rkenteist. Se on eri-ikäisten j kulttuuritustltn erilisten ihmisten priss tehtävää ohjus-, opstus- j tukityötä. Nuoriso- j vp-jnohjj suunnittelee, järjestää j ohj eri-ikäisten ihmisten vpehtoist j yhteisöllistä knslis-, kulttuuri-, liikunttoimint j muut vp-jn toimint. Hän työskentelee järjestön, kunnn, yrityksen ti muun yhteisön plveluksess ti itsenäisenä mmtin hrjoittjn. Nuoriso- j vp-jnohjj tuntee j os käyttää erilisi toiminnn rhoitusm uotoj toim intojen orgn isoi m iseksi j toteuttm iseksi. Nuoriso- j vp-jn ohjjlt vditn monipuolisi titoj sekä suunnittelu-, toteutus- j rviointikykyä toiminnn ohjuksen lisäksi erilisten toimintkokonisuuksien j plvelujen tuottmisess. Nuoriso- j vp-jnohjj tiedost knslistoiminnn j I

4 vpehtoistyön yhteiskunnllisen merkityksen. Nuoriso- j vp-ik-ln mmtillisten vtimusten ksvust huolimtt vpehtoistyöllä j knslisktiivisuudell on lll merkittävä sem. Nuoriso-ohjuksess pinottuvt hrrstus- j toimintmhdollisuuksien ohell nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnllisten osllistumismhdollisuuksien turvminen j ljentminen. Lisäksi nuoriso-ohjuksess on keskeistä yhteistyö kodin, koulun j sosilitoimen sekä muiden virnomisten knss. Arvoperust Nuoriso- j vp-ik-ln rvoperustn on humnistinen ihmiskäsitys. Siinä on keskeistä yhteisöllisyys, inhimillisyys, sosilisuus, solidrisuus, oikeudenmukisuus, yhdenvertisuus, väkivllttomuus j muut ihmisten yhteistoiminnlle välttämättömät ulottuvuudet. Käytännön ohjustoiminnss pinottuvt vstuu ohjttvien henkisestä ksvust, turvllisuudest j yhteistoiminnst, ystävällisyys, luotettvuus, vrktseisuus j rehellisyys sekä yksilöllisten lähtökohtien huomioon ottminen. Nuoriso- j vp-jn ohjjll on terve mmttiylpeys j hyvän itsetunnon tuom vrmuutt kohdt j ohjt erilisi ihmisiä. Työssään nuoriso- j vp-jn ohjj pyrkii ldullisesti prhseen mhdolliseen tulokseen. Nuoriso- j vp-iktoiminnll luodn edellytyksiä knslisten henkiselle, sosiliselle j fyysiselle hyvinvoinnille sekä elämänilolle j elämän mielekkyydelle. Monipuolinen kulttuuri-, knslis-, nuoriso-, liikunt- j vp-iktoimint krtutt kulttuurist j sosilist pääom. Tulevisuudenusko, monipuolinen osminen j menestyminen rkentuvt yhä enemmän ihmisten henkisen hyvinvoinnin j yhteisöllisyyden vrn. Nuoriso- j vp-ik-ln keskeinen yksilöllinen lähtökoht on oikeus omn elämän rkentmiseen ksvttvss j tsvertisess vuorovikutuksess erilisten ihmisten knss. Aln yhteiskunnllisin rvopäämäärinä ovt nuorisolin ( ) mukn yhteisöllisyys, yhdenvertisuus j ts-rvo, monikulttuurisuus j knsinvälisyys, terveet elämäntvt sekä ympäristön j elämän kunnioittminen. Nuorisotyön peruslähtökohti ovt 1) voluntrismi eli ihmisen thdonvpuden j vpehtoisuuden perite, 2) nuorten trpeiden j itsemääräämisoikeuden kunnioittminen, 3) 2

5 sitoutuminen nuorten knslisuuden lujittmiseen, 4) ikuisen ksvtusvstuun j - oikeuden kunnioittminen sekä 5) suhteellinen j monirvoinen rvoperust. lhmisoikeuksien kunnioittminen j vstuu yhteisestä tulevisuudest kuuluvt keskeisesti nuoriso- j vp-ik-ln rvoperustn. Nuoriso- j vp-iktoimint ennltehkäisee syrjäytymistä j erirvoistumist. Nuoriso- j vp-iktoiminnn ksvtuksellisen tvoitteen on selviytymiskykyinen, ktiivinen j osllistuv ihminen, jok kykenee vstmn m u utoksiin oikeudenm ukisuutt j ts-rvo ku nnioittvsti. Perustutki n non tvoitteet Nuoriso- j vp-ik-ln mmttilinen os työskennellä monipuolist mmttititon käyttäen ln eri toimintympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä mmtinhrjoittjn ti yrittäjänä ln rvopohjn edellyttämällä tvll. Hän os ohjt, innost, motivoid j osllist sekä järjestää tvoitteellist j elämyksiä tuottv toimint kikenikäisille, mutt erityisesti nuorille. Hän hllitsee ryhmien ohjmisen j os työssään rkent luottmuksellisi sosilisi j toiminnllisi verkostoj sekä tuke ohjttviens yhteisöllistä j yksilöllistä ksvu heidän trpeens huomioon otten. Nuoriso- j vp-jn ohjj toimii eri-ikäisten ihmisten priss j ohj heidän vpiktoimintns yhteisöksvtuksellisi peritteit j menetelmiä sovelten. Hän ymmärtää ktiivisen knslisuuden, osllisuuden j yhteisöllisyyden sekä virikkeellisen vp-jn merkityksen ihmisten hyvinvoinnille, viihtyvyydelle sekä työssä j rkielämässä jksmiselle j elinoloille. Hän os luovsti ott huomioon eri-ikäisten j tustoiltn erilisten ohjttvien yksilölliset trpeet j suunnitell toimintkokonisuuksi ohjttvien toiveit kuunnellen. Nuorisotyö j nuorisoksvtus ovt tutkinnoss perusviitekehyksenä, mutt mmtillisten vlintojen kutt on mhdollist suunnt osmist myös muihin ikäryhmiin. Nuoriso- j vp-jnohjj os käyttää nuoriso- j vp-ik-ln keskeisiä ohjusmenetelmiä erilisiss toimintympäristöissä vlitsemiens opintojen j työelämän vtimusten mukisesti. Nuoriso- j vp-ik-ln ohjusmenetelmien monipuolinen soveltminen on hänen työnsä erityisosmist. Hänellä on vnkk toiminnnohjus- j osl I istm istito, hyvä i I misukyky sekä hyvät vuorovikutustidot. 3

6 Nuoriso- j vp-ik-ln mmttilinen os työssään edistää suomlist kulttuuriperinnettä j sen kehitystä. Hän os ott huomioon ohjttvien eriliset kulttuuriset j sosiliset tustt sekä os kehittää toimint niiden mukisesti. Hän os toimi luontevsti monikulttuurisess toimintympäristössä j luod eri etnisten ryhmien yhteisymmärrystä vhvistvi tilnteit j tulee työssään toimeen vähintään yhdellä vierll kielellä. Hän os työskennellä työryhmän jäsenenä j toimi myös monimmtillisiss verkostoiss. Nuoriso- j vp-jnohjj os oll om-loitteinen j luov sekä tehdä itsenäisiä rtkisuj työntekijänä ti mmtinhrjoittjn. Hän os ott huomioon kuluttjn oikeudet j velvollisuudet sekä vstuullisen kuluttmisen peritteet työssään j knslisen. Hän pyrkii omss toiminnssn in ldullisesti prhseen mhdolliseen suoritukseen sekä rvost toimintympäristön viihtyisyyttä j kulttuurisi kuneusrvoj. Nuoriso- j vp-ik-ln mmttilinen toimii vstuullisesti, oikeudenmukisesti, tloudellisesti j sopimusten mukisesti. Hän noudtt työssään nuoriso- j vp-ik-ln mmttietiikk j pyrkii in oikeudenmukisiin rtkisuihin. Hän noudtt hyviä käytöstpoj kikiss tilnteiss. Hän toimii sovittelevsti kikiss työhönsä liittyvissä ongelmtilnteiss. Aln mmttilinen os käsitellä j rtkist eettisiä ongelmi työelämän trpeiden mukisesti. Hän on vrktseinen j ts-rvoinen toisi ihmisiä kohtn. Hän ott toiset ihmiset huomioon j ymmärtää ihmisten erilisi elämäntilnteit, mielipiteitä j tunteit. Hän hllitsee omt tunteens ohjus- j muiss vuorovikutustilnteiss. Hän rvost om mmttin, on motivoitunut kehittämään -itseään j työtään j os rvioid mmtillist ksvun j kehittämistrpeitn. Hänellä on elinikäisen oppimisen tidot. Nuoriso- j vp-jnohjj os pitää huolt ohjttvien turvllisuudest j terveydestä, j hän noudtt työsuojelumääräyksiä j ohjeit. Hän on perehtynyt riskien j vrojen rviointiin sekä toimii turvllisesti j vstuullisesti työ- j vp-ikn. Hän kiinnittää huomiot työhyvinvointiins, noudtt terveellisiä elintpoj sekä pitää yllä toimint- j työkykyään. Nuoriso- j vp-jnohjuksen mmttilinen os ott huomioon työnsä ympäristövikutukset j toimi ympäristöä säästäen. Hän myös hllitsee menetelmiä käsitellä ympäristökysymyksiä ohjttvien knss. Hän os käyttää nykyikisen teknologin välineitä j litteit. Hän os käyttää tieto- j viestintätekniikk tiedon hnkinnss, viestinnässä, 4

7 plvelujen mrkkinoinniss sekä nuorten tieto- j neuvontplveluiss. Hän tiedost verkko-ohjuksen hsteet nuorisotyössä j os huolehti käytettävien vrusteiden, välineiden j menetelmien turvllisuudest sekä ympäristön viihtyisyydestä j järjestyksestä. Plvelujen tuottminen erilisiss toimintympäristöissä vtiijoustvuutt j sopeutumiskykyä sekä tito käyttää hyväksi erilisi mhdollisuuksi niin toiminnn rhoituksess kuin muisskin järjestelyissä oslt. Lisäksi mmtillisen peruskoulutuksen tvoitteen on nt opiskelijlle vlmiuksi yrittäjyyteen. Koulutuksen tvoitteen on myös tuke opiskelijoiden kehitystä hyviksi j tspinoisiksi ihmisiksi j yhteiskunnn jäseniksi sekä nt opiskelijoille jtkoopintovlmiuksien, mmtillisen kehittymisen, hrrstusten sekä persoonllisuuden monipuolisen kehittämisen knnlt trpeellisi tietoj j titoj. (L630/1998, 5 S (muutos 787t2014 )). Elinikäisen oppimisen vintidot sisältyvät mmtillisten tutkinnon osien mmttititovtimuksiin j yhteisten tutkinnon osien osmistvoitteisiin sekä niiden rviointikriteereihin. Avintitojen tvoitteen on tuke sellisen osmisen kehittymistä, jot trvitn jtkuvss oppimisess, työelämän tilnteiss selviytymisessä j tulevisuuden uusiss hsteiss. 1.2 Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus O p pi m i n en j ongel m n rtki su Opiskelij ti tutkinnon suorittj suunnittelee toimintns sekä kehittää itseään j työtään. Hän rvioi om osmistn. Hän rtkisee työssään ongelmi sekä tekee vlintoj j päätöksiä. Hän toimii työssään joustvsti, innovtiivisesti j uutt luovsti. Hän hnkkii tieto, jäsentää, rvioij sovelt sitä. Vuorovikutus j yhteistyö Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii tilnteen vtimll tvll erilisiss vuorovikutustilnteiss sekä ilmisee erilisi näkökntoj selkeästi, rkentvsti j luottmust herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilisten ihmisten knss j työryhmän jäsenenä 5

8 sekä kohtelee erilisi ihmisiä tsvertisesti. Hän noudtt yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä j toiminttpoj. Hän hyödyntää smns plutett toiminnssn. Ammttietiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii työssään mmtin rvoperustn mukisesti. Hän sitoutuu työhönsä j toimii vstuullisesti noudtten tehtyjä sopimuksi j mmttiins kuuluv etiikk. Terveys, tu v l I i su u s j toi m i ntky ky Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii turvllisesti j vstuullisesti työ- j vp-ikn sekä liikenteessä j ylläpitää terveellisiä elintpoj sekä toimint- j työkykyään. Hän työskentelee ergonomisestij hyödyntää llln trvittvn terveysliikunnn sekä ehkäisee työhön j työympäristöön liittyviä vroj j terveyshittoj. Aloitekyky j yrittäjyys Opiskelij ti tutkinnon suorittj edistää toiminnlln tvoitteiden svuttmist. Hän toimii loitteellisesti j sikslähtöisesti työntekijänä jlti yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintns j työskentelee tvoitteiden svuttmiseksi. Hän toimii tloudellisesti j tuloksellisestij joht itseään. Hän mitoitt omn työnsä tvoitteiden mukn. Kestävä kehitys Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii mmttins kestävän kehityksen ekologisten, tloudellisten, sosilisten sekä kulttuuristen peritteiden mukisesti. Hän noudtt ln työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä j sopimuksi. Estetiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj ott toiminnssn huomioon omn lns esteettiset tekijät. Hän edistää ti ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä j muut esteettisyyttä. 6

9 Viestintä j mediosminen Opiskelij ti tutkinnon suorittj viestii monimuotoisestij vuorovikutteisesti tilnteeseen sopivll tvll hyödyntäen kielititon. Hän hvinnoi, tulkitsee sekä rvioi kriittisesti erilisi medituotteit, käyttää medi j viestintäteknologi sekä tuott mediineistoj. M te m ti ikk j I u on no ntieteet Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää peruslskutoimituksi työssä vdittvien j rkipäivän lskutehtävien rtkisemisess. Hän käyttää esim. kvoj, kuvji, kuvioit j tilstoj mmttitehtävien j -ongelmien rtkisemisess j hän sovelt fysiikn j kemin linlisuuksiin perustuvi menetelmiä j toiminttpoj työssään. Te kn ol og i j tietote kn i i kk Opiskelij ti tutkinnon suorittj hyödyntää mmtiss käytettäviä teknologioit monipuolisesti. Hän ott työssään huomioon tekniikn hyödyt, rjoitukset j riskit. Hän käyttää tietotekniikk monipuolisesti mmtissn j knslisen. Aktiivinen knslisuus j eri kulttuurit Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää hyödykseen tieto yhteiskunnn perusrkenteist j toimintvoist sekä osllistuu rkentvll tvll yhteisön toimintn j päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiens j velvollisuuksiens mukisesti sekä työssä että rkielämässä. Hän pyrkii ktiivisell toiminnll vikuttmn epäkohtien poistmiseen. Hän noudtt ts-rvo- j yhdenvertisuuslkej. Hän toimii sillisesti j työelämän vtimusten mukisesti eri kulttuuritustn omvien ihmisten knss kotimss j knsinvälisissä toiminnoiss. 1.3 Terveydentilvtimukset j rikostustote Opiskelijn terveydentil koskevt vtimukset mmtillisess peruskoulutuksess perustuvt Opetushllituksen määräykseen (Opetushllitus 2O14). 7

10 Opiskelijksi hkeutuvn terveydentiln ti toimintkykyyn liittyvä seikk ei s oll esteenä opiskelijksi ottmiselle. Opiskelijksi ei kuitenkn void ott sitä, jok ei ole terveydentilltn ti toimintkyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ti työssäoppimiseen, jos vltioneuvoston setuksess ( , muutettu ) määritellyssä humnistisen j ksvtusln perustutkinnoiss trkoitettuihin opintoihin liittyvät turvllisuusvtimukset sitä edellyttävät j jos estettä ei void kohtuullisin toimin poist. Henkilön terveydentiln ti toimintkyvyn oslt tulee rvioid mhdollisten siruksien iheuttmt rjoitteet j siruksien yksilöllinen hoitotilnne. Opiskelijksi ottmisen esteenä voi oll. sellinen psyykkinen ti fyysinen sirus ti vmm, jok estää käytännön tehtäviin ti työssäoppimiseen osllistumisen kuten psykoottistsoinen oireilu ti vkvsti toimintkykyä lskev msennus, vkv sosilisten tilnteiden pelkotil o muu sirus ti vmm, jok vrnt opiskelijn omn ti muiden käytännön tehtäviin ti työssäoppimiseen osllistuvien ti niissä työskentelevien terveyden ti turvllisuuden. päihteiden ongelmkäyttö ti päihderiippuvuus. Mikäli opiskelun ikn ilmenee sellisi terveydellisiä opiskelun esteitä, joit ei void poist, selvitetään mhdollisuus hkeutu muuhun koulutukseen, jonk o piskel ijksi ottm isen edel lytykset hän täyttää. Opiskelijlt vditn rikostustote lsten knss tphtuv työssäoppimist ti hrjoittelu vrten.

11 1.4 Perustutkinnon rkenne NUORISO. JA VAPAA.AJAN OHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, NUORISO. JA VA. PAA.AJANOHJAAJA Tutkinnon muodostuminen mmtillisess peruskoulutuksess, I 80 osp 2 Ammtilliset tutkinnon ost, 135 osp 2.1 Pkolliset tutkinnon ost, 105 osp Ohjjuus, 35 osp (NV2.1.1.p )' Ohjus eri toimintympäristöissä, 40 osp (NV2.1.2.p) Ohjuksen menetelmät, 30 osp (NV2.1.3.p) Tutkinnon osn sisällä opiskelij vlitsee jonkin seurvist menetelmälueist: ) Kulttuuriohjus b) Liikunnnohjus c) Luonto- j elämystoimint d) Nuorten tieto- j neuvontplvelut e) Medi- j verkko-ohjus f) Teknisten j käden titojen ohjminen 2.2 Vlinniset tutkinnon ost, 30 osp Opiskelijn on vlittv vlinnisist tutkinnon osist 30 osmispistettä kohdist l Knslis- j järjestötoiminnn ohjus, 15 osp (NV2.2.1.v) Projektitoiminnn ohjus, 15 osp (NV2.2.2v) Nuorten sosilinen vhvistminen, 20 osp (NV2.2.3.v) Monikulttuurisen toiminnn ohjus, 15 osp (NV2.2..v) 2.2.5lkääntyvien ohjus, 15 osp (NV2.2.5.v) Plvelujen tuottminen, 15 osp (NV2.2.6.v) Yritystoiminnn suunnittelu, 1 5 osp (V A v) Tutkinnon os mmtillisest perustutkinnost, osp (NV v) Tutkinnon os mmttitutkinnost ti erikoismmttitutkinnost* (NV v) Tutkinnon os mmttikorkekouluopinnoist* (NV v) Työpi kkohjjksi vlmentutum i nen (V A v), 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp (VA v) Huippuosjn toimiminen, 15 osp (NV v) Pikllisiin mmttititovtimuksiin perustuvt tutkinnon ost, 5-15 osp (NV v) - Vp-iktoiminnn ohjus, 1 5 osp (NV v) Tutkinnon os vpsti vlittvist tutkinnon osist, 5-15 osp (NV v) * Tämän vlinnisen tutkinnon osn ljuudeksi lsketn 15 osp. 1 Suluiss on KPEDUn Primuksess käyttämä koodi. KPEDUn trjomt tutkinnon ost on merkitty hrmll. 9

12 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess peruskoulutuksess, 35 osp 3.1 Viestintä- j vuorovikutusosminen, ll osp (Y3.1) Aidinkieli (Y3.1.1 p) Toinen kotiminen kieli, ruotsi (Y3.1.2.p) Viert kielet (Y3.1.3.p) 3.2 Mtemttis-luonnontieteellinen osminen, 9 osp (Y3.2) Mtemtiikk (Y3.2.1.p) Fysäkk j kemi (Y3.2.2.p) Tieto- j viestintätekniikk sekä sen hyödyntäminen (Y3.2.3.p) 3.3 Yhteiskunnss j työelämässä trvittv osminen, I osp (Y3.3) Yhteiskunttidot (Y3.3.1.p) Työelämätidot (Y3.3.2.p) Yrittäjyys j yritystoim int (Y p) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunt j terveystieto ff3.3..p) 3.4 Sosilinen j kulttuurinen osminen, 7 osp (Y3.4) Kulttuurien tuntemus (Y v) Tide j kulttuuri (Y3.4.2.v) Etiikk (Y3.4.3.v) Psykologi (Y3.4.4.v) Ympäristöosminen (Y3.4.5.v) Os-lueit kohdist (Y3.4.6.v) Pkolliset Vlinniset 8 osp 3 osp 5 I osp 3 osp osp 3 osp osp osp 16 osp Kohtien vlinnisist os-lueist voidn lti pienempiä kuin 3 osp:n ljuisi os-lueit, esim. 1-2 osp:n ljuisi os-lueit. Nämä vlinniset os-lueet lditn tutkinnon perusteiss olevien 3 osp:n os-lueiden osmistvoitteiden, rvioinnin kohteiden j rviointikriteerien pohjlt. Lisäksi kohtien os-lueist voidn lti uusi tutkinnon perusteiss olevi 3 osp:ttä ljempi 4 osp:n ljuisi vlinnisi os-lueit. Näihin os-lueisiin lditn osmistvoitteet, rvioinnin kohteet j rviointikriteerit Opetushllituksen määräyksen liitteen mukisesti. 4 Vpsti vlittvt tutkinnon ost, l0 osp 4.1 Ammttitito syventäviä ti ljentvi mmtillisi tutkinnon osi (W4.1.v) 4.2 Pikllisiin mmttititovtimuksiin ti osmistvoitteisiin perustuvi tutkinnon osi (W.2.v) 4.3 Yhteisiä tutkinnon osi ti lukio-opintoj (W.3.v) 4.4 Jtko-opintovlmiuksi ti mmtillist kehittymistä tukevi opintoj (W..v) 4.5 Työkokemuksen kutt hnkittuun osmiseen perustuv yksilöllinen tutkinnon os (W4.5.v) 5 Tutkinto yksilöllisesti ljentvt tutkinnon ost (YL5.v) 10

13 1.5 Tutkinnon muodostuminen Kuvioss 1 on hvinnollistettu perustutkinnon muodostumist moduuleittin (KU- VIO 1). Väreillä hvinnollistetn opintojen eteneminen tutkinnon osittin. Symbolit kertovt, mihin osiin sisältyy työssäoppiminen j mmttiosmisen näyttö. 1. vsk Ohjjuus 5 osp Ohjuksen menetelmät 5 osp Ohjuksen menetelmät 13 osp YTO pkolliset 15 osp: VV: äk 3, ru 1, en 2 ML:mt 3,fyke2 YT: yhteiskuntl, yrittäjyys 1, liikuntl, TT1 Ohjuksen menetelmät 12 osp Ohjjuus 3 osp 2. vsk Ohjus eri toimintympäristöissä 5 osp YTO pkolliset 2 osp MT:tk1 YT: työelämätidotl 3. vsk Ohjjuus 10 osp YTO vlinniset 16 osp VV. Mediviest2, lukunurkkl MT: mtem.menet. 2, Keke2 YT: Liikunt2, Työel.pelisäännöt2 SK: Etiikkl, Ympäristötieto2, Kultt.tuntemus 2 Ohjus eri toimintympäristöissä 5 osp Ohjus eri toimintympäristöissä 5 osp Ohjus eri toimintympäristöissä 10 osp Ohjjuus 17 osp 1 2osp Ohjus eri toimintympäristöissä 5 osp Ohjus eri toimintympäristöissä 5 osp VAPVAL 5 osp Ohjus eri toimintympäristöissä 5 Nuorten sosilinen vhvistminen 5 osp Nuorten sosilinen vhvistminen 10 osp 4os Nuorten sosilinen vhvistminen 5 osp VAPVAL 5 osp YTO pkollinen VV: äk 2osp Kuvio 1 perustutkinnon muodostuminen 1.1.

14 2 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 2.1 Pkolliset tutkinnon ost, 105 osp Ohjjuus, 35 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o Nuoriso-, vp-ik- jlti ksvtusln työtehtävissä toimiminen, ksvtus- ti vp-ik-ln liittyvät peruskoulun jälkeen suoritetut tutkinnot j koulutukset. Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj kirj oppimisen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkin non osn oppi m isen seurntkohteist ( H OPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeilseurntkohteet käydään yhdessä läpi työp ikkohjj n, opiskelijn j opettj n knss työssäoppim isest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj vrm ist opiskelijn oppi m isen 1.2

15 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä työp ikkohjjlt. Arvioi ntipäätös on opettjn j työpi kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppim isen rviointipäätöksen Wi lmn 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä sellisess ohjustoiminnss, joss keskeinen tito on ksvtusvstuuseen j tvoitteellisuuteen perustuv ohjjuus. Hän suunnittelee j toteutt kohderyhmän trpeiden mukisen ohjustilnteen j siihen sopivt ohjusmenetelmät. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä mmttititovtimuksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss / työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä: o Ohjus eri toimintympäristöissä jlti ohjuksen menetelmät. Näyttö voidn suoritt myös lsten- j nuorten erityisohjjn mmttitutkinnon yhteydessä. Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioin n i n osm isestn kriteereiden perustell. Opettj ki rj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arvosnsnst päättäminen j Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen 13

16 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT dokumentointi Toteutus käytännössä mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi n n i n perustel ut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioin nin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristöt: Oppimismenetelmät: Oppilitos, nuoriso- j vp-ik-ln toimintympäristöt Ryhmäopiskelu, lähi-, etä- j itsenäinen opiskelu, ohjushrjoittelu, ryhmäytymismtk, osllistuminen leirille, siksryhmien ohjminen, verkko-opiskelu; Kv- vihto. Opinnot sisältävät työssäoppimist vähintään 12 osp Ammttititovtim u kset. os käyttää työssään om ohjjuuttn j toimi nuoriso- j vpiktyön mmtillisten peritteiden j rvopohjn mukn. tiedost omn mmtillisen ksvuns j sen merkityksen nuoriso- j vp-iktyössä. os kohdt j ohjt eri-ikäisiä Opiskeltv sisältö/ = KRITEEREISTA NOUSEVAT ASIAT Minä ohjjn - itsetuntemus - elämänkriviheet - kehityspsykologi - mmttietiikk; vitiolovelvollisuus, lstensuojelulin ilmoitusvelvollisuus - ohjuskokonisuuden suunnittelu, toteutus j rviointi - vuorovikutus j ohjminen Oppimisen seurntkohteeu Ohjuskokonisuus ryhmäytymismtk Kuusmoon t4

17 . toimii ohjustyössään suunnitelmllisesti j tvoitteellisesti. sovelt ohjussuunnitelmi yksilön j ryhmän ohjuksess trkoituksenmukisell tvll. toteutt yhteisöllisyyttä j osllisuutt vhvistvi ohjustilnteit yksilö- j ryhmänohjuksess. tuntee sosilisen vhvistmisen peritteet j os sovelt niitä omss työssään. toimii toteutten ksvtusvstuut j ksvtuksellisi tvoitteit. ott huomioon ohjttvien erilisuuden sekä erityisen tuen trpeen. tuntee ihmisen elämänkren j eri ikäviheisiin I i ittyvät kehityshsteet Ohjjn leirillä - ryhmädynmiikk, ryhmän kehitysviheet - ryhmänohjminen, - ongelmtilnteidenvrsuunnitelmt, tunnekonft ktit Ohjus eri siksryhmille lpset j nuoret - ikääntyneet - erityistä tuke trvitsevt - monikulttuurisuus - ksvtusmenetelmät - Etsivä nuorisotyö - Sosilinenvhvistminen Hyvinvointi - Hyvinvoinninperusteet, terveyttä edistävät elämä ntvt, työssäjksminen - Kriisityön viheet, monimmtillinen kriisityö - Seksuliksvtus Osll istuminen leirille Eri siksryhmien ohjminen Henkilökohtinen hyvinvointisuunnitelm. ymmärtää ryhmädynmiikn linlisuudet Työssäoppiminen. huolehtii ohjttvien kokonisv ltisest tu rvllisuudest j ott huomioon nuoriso- j vp- i ktyön työturvll i- suuteen liittyvät tekijät. os utt ohjttvi vikeiss elämäntilnteiss j kykenee toimimn tuken myös ljemp yhteisöä koskettviss kriiseissä. toimii työssään j ohjustilnteiss mmttieettisesti. Työssäoppiminen L5

18 2.1.2 Ohjus eri toimintympäristöissä, 40 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist:. Nuoriso-, vp-ik- jlti ksvtusln työtehtävissä toimiminen,. ksvtus- ti vp-ik-ln liittyvät peruskoulun jälkeen suoritetut tutkinnot j koulutukset. Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osm isen tun nustmispäätöksen j kirj rvioi ntipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit Opettj kirj oppimisen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpi kkohjjn, opiskelijn j opettj n k nss työssäoppi m isest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden m ukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj v rm ist opiskel ijn oppi m isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä L6

19 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä toimimll vlitsemssn nuoriso- j vp-ik-ln toimintympäristössä. Hän perehtyy vl itun toim intym päristön toim i ntn, orgnistioon j päätöksentekojärjestelmään sekä käyttää ympäristöön soveltuvi ohjusmenetelmiä. Hän selvittää toimintympäristön yhteistyökumppnit j toiminnn roolit. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä mmttititovtimuksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss / työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä: Ohjjuus jlti ohjuksen menetelmät. Näyttö voidn suoritt myös lsten- j nuorten erityisohjjn m mttitutkin non yhteydessä. Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskel ij tekee itse rvioin n i n osmisestn kriteereiden perustell. Opettj ki rj rvioi ntiin osllistuvien os puolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointi keskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. T7

20 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen ryosn Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi n n in perustel ut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioi n nin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristöt: Oppilitos, nuoriso- jvp-ik-ln toimintympäristöt Oppimismenetelmät: Ryhmäopiskelu, lähi-, etä- j itsenäinen opiskelu, ohjushrjoittelu, opintomtk, Lpin vel I us, m mtti ki rj I I isuus, verkko-opiskel u ; Kv- vihto. Opinnot sisältävät työssäoppimist vähintään 4 osp Am mttit itovti m u kset. os työskennellä nuorisoj vp-ik-ln toimintympäristöissä (vltio/kunt/yksityi nen/kolms sektori) työyhteisön jäsenenä. tuntee työn päätöksentekorkenteet j rhoitusmhdollisuuksi j os ott toiminnssn huomioon tloudelliset edellytykset. Toimintympäristöjen kuvus - nuorisotyönhistori, - julkinen,yksityinen, kolms sektori toimintperitteet - linsäädäntö, perussäädökset - EA1 Oppimisen teeu Ensipu I Opiskeltv sisältö/ = KRITEEREISTA NOU- SEVAT ASIAT seurntkoh- Aln linsäädäntö (koe). tuntee ln erityiset j työn yleiset säädökset j turvllisuus- j ltutekijät sekä os noudtt j sovelt niitä työssään Toi m i ntym päristöissö toimiminen - julkinen,yksityinen, kolms sektori toimintperitteet - linsäädäntö, pe- Opintomtk 18

21 . tuntee yhteistyökumppneit j os monimmtillisen yhteistyön menetelmiä. toteutt eri toimintympäristöjen mukist tvoitteellist toimint erilisille kohderyhmille russäädökset ktiivinen knslisuus, osllisuus, vikuttminen yhteiskunnn muutoksev nuorten elinolosuhteet Virnomis- j yhteistyöverkostot Tukiplvelujen hllitseminen Monimmtillinen toimiminen - Koulunuorisotyö - Yhteistyö kotien knss - Nuorisokulttuurien tuntemus - Monikulttuurisuus, knsinväliset verkostot - Tiedottminen j mrkkinointi - Kielitito (ruotsi, englnti) Koulunuorisotyö Ohjustilnteen mrkkinointisuunnitelm Terveyttä edistävä toimint ympäristöksvtus turvllisuusriskit hygieniosminen EA2 - Terveyden edistäminen Hygieniosminen EA 2 osllistuminen Lpin vellus Nuorten elinolojen tunteminen - Yhteiskunnn muutoksen j nuorten elinolojen tunteminen - mtemtiikk (tilstot, tulukot, grfinen esitys) - Lsten j nuorten hyvinvointisuunnitelm - Päihdetyö - Projektityön viheet Projektisuunnitelm Hnkehkemus Viestintä Kokoustekniikk L9

22 mmtillinen viestintä kokous j neuvottelutito tietotekniikk Ammttikirjllisuus Työssäoppiminen Työyhteisössä toimiminen - säännöt j ohjeet - työn rviointij ldun kehittäminen - työn kokonisuuden hllint - vuorovikutus - yhteisöllisyys Työssäoppiminen Ohjuksen menetelmät, 30 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist. Nuoriso-, vp-ik- jlti ksvtusln työtehtävissä toimiminen,. ksvtus- ti vp-ik-ln liittyvät peruskoulun jälkeen suoritetut tutkinnot j koulutukset. Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj ki rj oppim isen seurntkohteiden rvioi ntipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 20

23 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppim isen toteutuksen seurntkohteet määritetää n opiskelij kohtisesti tutkinnon os n oppi m isen seurntkohteist ( HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteevseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjj n, opiskel ijn j opettjn k nss työssäoppim isest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj v rm ist opiskelijn oppim isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä ohjmll ryhmää yhdellä vlitsemlln menetelmälueell. Menetelmälueet ovt kulttuuriohjus, liikunnnohjus, luonto- j elämystoimint, nuorten tieto- j neuvontplvelut, medi- j verkko-ohjus sekä teknisten j kädentitojen ohjminen. Hän työskentelee ryhmän ti ryhmien knss j toimii rkenten yhteisöll isyyttä j hyödyntäen menetelmien erityispiirteet. Hä n lti i menetelm ien soveltm ist vrten tu rvllisuussuun n itel mn j krtoitt mhdolliset toim innn riskit. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä m mttititovtimuksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss / työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. 21,

24 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä : Ohjj uus jlti ohjus eri toim intym päristöissä Näyttö voidn suoritt myös lsten- j nuorten erityisohjjn mmttitutkinnon yhteydessä. Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskel ij tekee itservioin nin osm isest n kriteereiden perustell. Opettj ki rj rviointiin osl I istuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi nn i n perustelut ki rjtn m mttiosm isen näytön rvioi nnin yhteydessä. 22

25 Oppimisen etenemisen seurnt Oppimisympäristöt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppilitos, nuoriso- j vp-ik-ln toimintympäristöt Oppimismenetelmät: Ryhmäopiskelu, lähi-, etä- j itsenäinen opiskelu, menetelmäpj, ohjushrjoittelu, kulttu u rit p htu mt, I i i ku nt päiväki rj, lei ritoi m i n- t, työelämän menetelmiin tutustuminen, verkko-opiskelu; Kv- vihto. Opinnot sisältävät työssäoppimist vähintään 10 osp Am mttititovtim u kset. tuntee yleisesti ohjuksen eri ohjusmenetelmien peritteit j soveltuvuutt nuoriso- j vp-ik-lll työskentelyyn. os työskennellä käyttäen vlittuj ohjusmenetelmiä: vlittu menetelmälue voi oll kulttuuriohjus, liikunnnohjus, luonto- j elämystoimint, nuorten tieto- j neuvontplvelut, medi- j verkko-ohjus ti teknisten j käden titojen ohjminen. käyttää vlittu ohjusmenetelmää luodkseen virikkeellistä j tvoitteellist (ksvtus)toim int, joss kohtminen j vuorovikutus mhdollistuvt. ohj otten huomioon eriikäisten j erityistä tuke trvitsevien osllistujien odotukset j vlmiudet. tuntee yhteisöllisyyden j yhteisöohjuksen merkityksen i käyttää eriohius- Opiskeltv sisältö/ = KRITEEREISTA NOUSEVAT ASIAT Menetelmäpj (Luontopolku) - menetelmien teori osuus - soveltuminen ryhmälle - eri-ikäisten j erityistä tuke trvitsevien odotukset j vlmiudet - vuorovikutus - yhteisöllisyys Turvllisuus j hyvinvointi - turvllisuussikirjt - toimintsuunnitelm, rviointi - terveyttä edistävä toimint, toimint- j työkyvyn ylläpitäminen, terveelliset elintvt - Estetiikk j viihtyisyys - Kestävä kehitys Kulttuuriohjus välineet menetelmät - kulttuurihrrstukset, kulttuurijärjestöt, uudet kulttuurimuodot Liikunnnohius 2 Oppimisen seurntkohteeu Menetelmäpj Toimintsuunnitelm, toteutus, rviointi yhdellä menetelmälueell Tu rvl I is u ussiki rjt Kulttuuripssi 23

26 menetelmien mhdollisuuksi yhteisöllisessä ohjuksess. kiinnittää huomiot työskentely-ym päristön viihtyisyyteen j kulttuurirvoihin välineet menetelmät liikunthrrstukset, liikuntjärjestöt, uudet liikuntmuodot liikunnn merkitys yksilölle j yhteiskunnlle Luonto- j elämystoimint välineet menetelmät - seikkilutoimint, leiritoimint - toimintympäristömhdollistjn ln toimijt - ympäristöksvtus N uorten tieto-j neuvontplvelut - välineet menetelmät - käyttömhdollisuudetyksilön j yhteiskunnn näkökulmst Med i-j verkko-ohjus - välineet menetelmät - soveltuvuus - vikutukset yksilön j yhteiskunnn knnlt Teknisten j kädentitojen ohjus - välineet menetelmät - soveltuvuus - uudet toimintmuodot Liikuntpäiväkirj Retkeilyvälineistön hllint Tutustuminen nuorten tieto- j neuvontplveluihin Medi- j verkkoohjuksen välineiden käyttäminen Omn tuotoksen suunnittelu j toteutus Työssäoppiminen Työssäoppiminen 24

27 2.2 Vlinniset tutkinnon ost, 30 osp Knslis- j järjestötoiminnn ohjus, l5 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: Nuoriso-, vp-ik- jlti ksvtusln työtehtävissä toimiminen, ksvtus- ti vp-ik-ln liittyvät peruskoulun jälkeen suoritetut tutkinnot j koulutukset. Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osm isen tu n n ust m ispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj kirj oppim isen seu rntkohteiden rvioi nti päätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeüseurntkohteet käydään yhdessä läpi työp i kkohjj n, opiskelijn j opettjn knss työssäoppim isest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen 25

28 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä työpikkohjjlt. Arviointi päätös on opettjn j työpi kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä knslistoiminnss ti järjestötyössä. Hän ohj toimint knslisjärjestössä ti -liikkeessä, toteutt järjestön kerhotoimint ti vstv j osllistuu järjestön työryhmän työskentelyyn. Hän voi myös osllistu yhteisön, järjestön, yrityksen ti yhd istyksen v pehtoistoim intryh män toi m i ntn sekä toteutt muiden toimijoiden knss yhdessä tphtumn, konsertin tijuhln. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutki nnon perusteiss määrättyjä m mttit itovtimuksi, rvioinnin kohteit j kriteerejä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss / työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä:. Ohjjuus, o ohjus eri toimintympäristöissä jiti o ohjuksenmenetelmät. Näyttö voidn suoritt myös lsten- j nuorten erityisohjjn mmttitutkinnon yhteydessä. 26

29 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioin n i n osm isestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi n n in perustelut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioin nin yhteydessä Projektitoiminnn ohjus, 15 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist Nuoriso-, vp-ik- jlti ksvtusln työtehtävissä toimrmrnen, ksvtus- ti vp-ik-ln liittyvät peruskoulun jälkeen suoritetut tutkinnot i koulutukset. 27

30 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osm isen selvittäm iseksi. Trvittess opiskel ijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppi m isen rvioin nin suu nnitelmt (seurntkohteet) on ld ittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj kirj oppim isen seu rntkohteiden rviointi päätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiske- I ijkoht isesti tutki nnon osn oppim isen seur ntkohteist ( HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteevseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj vrm ist opiskelijn oppim isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpi kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä toimien projektiss ti projektiluonteisess tehtävässä esimerkiksi nuorisotloss, kouluss, yhdistyksessä, yrityksessä ti järjestössä Hän osllistuu projektitoiminnn suunnitteluun, toteutukseen j 28

31 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä rviointiin. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä mmttititovtimuksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss / työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä:. Ohjjuus, ohjus eri toimintympäristöissä jlti o ohjuksenmenetelmät. Näyttö voidn suoritt myös lsten- j nuorten erityisohjjn mmttitutkinnon yhteydessä. Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskustel uss, johon osll istuvt opiskelij, työpikk ohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rvioi ntiin osllistuvien os puolten rvioinnit Wilmn. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen 29

32 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä ryosn Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä Nuorten sos l nen vhvistminen, 20 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist Nuoriso-, vp-ik- jlti ksvtusln työtehtävissä toimiminen, ksvtus- ti vp-ik-ln liittyvät peruskoulun jälkeen suoritetut tutkinnot j koulutukset. Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj kirj oppim isen seurntkohteiden rvioi nti päätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppi m isen toteutuksen seur ntkohteet mää ritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. 30

33 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä Oppimisen tvoitteevseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpi kkohjjn, opiskelijn j opettj n knss työssäoppim isest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopim uksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustel u työssäoppim isen i kn oppim isen seu rntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työpikkohjj lt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä järjestämäl lä toim int erityisryh mälle ti yhteistyössä erityisryh män knss, opstmll ryhmää vp-iktoiminnoiss ti työskentelemällä litoksess. Hän käyttää ohjust j menetelmiä, jotk vhvistvt sosilisesti erityistä tuke trvitsev nuort. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä m mttititovtimuksi, rvioinnin kohteit j kriteerejä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss / työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä : Ohjju us, ohjus eri toim i ntym päristöissä jit i ohjuksen menetelmät. Näyttö voidn suoritt myös lsten- j nuorten erityisohjjn mmttitutkinnon yhteydessä. 3L

34 ARVIOINNIN KESKEISET ASI. AT Toteutus käytännössä Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj. Opiskel ij tekee itservioin nin osm isestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arvosnsnst päättäminen l dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rvio i ntikeskustelu n yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioin n in perustel ut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioin nin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristöt: Oppilitos, nuoriso- j vp-ik-ln toimintympäristöt Oppimismenetelmät: Ryhmäopiskelu, lähi-, etä- j itsenäinen opiskelu, ohjushrjoittelu, Lpin vellus, projektityö, verkko-opiskelu; Kv- vihto. Opinnot sisältävät työssäoppimist vähintään 4 osp 32

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= 26.6.2015 S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Hevostlouden perustutki nto Hevostenhoitj ldittu: 27.04.2015 Sirp Puusri hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 Sirkku Purontus rehtori Sisällys 1 HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j tietoliikennetekniikn perustutkinto, I CT-sentjn osmisl ICT-sentj fdittu: 24.06.2015 Jrmo Slo hyväksytty: 6.8.2015 S f f 0 - ;-L t Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 2015

Opetussu unn itelma 2015 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: 31.05.2015 Leen Roukl hyväksytty= 26.6.2015 \ Sirkku Purontus - l--.

Lisätiedot

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Kone- j metlliln perustutkinto, V I m istustekn i i kn osm isl Koneistj Koneensentj Levyseppäh itsj ldittu: 27.05.2015 Psi Skntsi hyväksytty:

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto,

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto, (2kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unnitelm 201 5 Elintrvikeln perustutkinto, El i ntrvi keteknolog in osm isl El i ntrvi kkeiden vl m istj ldittu: 20.05.2015 Mrj-Leen Stenberg hyväksytty= 26.6.20f

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

5.6.201,5 28/0L1,/201,5

5.6.201,5 28/0L1,/201,5 OPETUSHATIITUS UTBITDNINGSSTYRETSEN uaanavs 5.6.201,5 28/0L1,/201,5 Koulutuksen jrlestlt Voimssoloik:7.8.2075 lken toistiseksi Sidnnokset, joihin toimivlt mddrdyksen ntmiseen pefustuu: L 637/7998,11 $:n

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6.

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6. (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuun n itelm 201 5 Yhteiset tutkinnon ost ldittu: 30.05.2015 Erkki Juol hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori rontus 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess petuskoulutuksessr

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 Keski-Phjn mn m mttipist Opetussuunn itelm 015 Pi ntkäsittely ln perustutki nt, Rkennusten pintkäsittelyjen smisl Mlri ldittu: 0.04.015 Jri Piispnen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 Él-t Sirkku Purntus rehtri

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (9kpedu Keski-Pohjanmaan am mattiopisto Opetussu unn itelma 201 5 N uoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja laadittu: 12.6.2015 Reima Virkkala päivitetty: 20.5.2016

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot