(9kpedu. Opetussuunn itelma Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja"

Transkriptio

1 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Kone- j metlliln perustutkinto, V I m istustekn i i kn osm isl Koneistj Koneensentj Levyseppäh itsj ldittu: Psi Skntsi hyväksytty: $ 96 -l l-\ rehtori Purontus

2 stsällys I 1 2 KONE. JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO I80 OSP 1 Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet 2 Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus... 3 Tutkinnon rkenne 4 Tutkinnon muodostuminen... AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 1 Pkolliset tutkinnon ost, 45 osp Asennuksen j utomtion perustyöt 15 osp Koneistuksen perustyöt, 15osp Levytöiden j hitsuksen perustyöt, 15 osp Vlmistustekniikn osmisln pkollinen tutkinnon os, 30 osp Koneistus 30 osp (koneistj) Levy- j hitsustyöt, 30 osp (levyseppähitsj) Koneensennus, 30 osp (koneensentj) 3 (Automtiotekniikn j kunnosspidon osmisln pkolliset tutkinnon ost, 60 osp). 4 (Vlimotekniikn osmisln pkolliset tutkinnon ost, 60 osp)... 5 Vlinnisettutkinnonost lw-hitsus, 15 osp Levy- j teräsrkennetyöt, 15 osp Ohutlevytyöt, 1 5 osp CAD/CAM-2D-työstörtojen vlmistus, 1 5 osp CNC-sorvus, 1 5 osp..., L4 L9 2L 2L 21, _ t 4L CNC-jyrsintä, 15 osp Mnulikoneistus, 1 5 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 15 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Työpi kkohjjksi vlmentutum inen, 5 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPISKELIJAN OHJAUS JA HENKILOKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA. TYöSSÄOPPIMINEN 7 KANSAINVÄUSWS 8 ARVIOINTI JA ARVIOINNISTA TIEDOTTAMINEN.. LÄHTEET t 72,.,'

3

4 KONE. JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 180 OSP 1.1 Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet Ammttiln kuvus Kone- j metlliln koulutus on suunnttu erityisesti teknologiteollisuuden trpeisiin. Teknologiteollisuudell on keskeinen sem Suomen knsntloudess j ulkomnkupss. Sen työllistämät yli osj edustvt lähes puolt koko teollisuuden henkilöstöstä. Lisäksi teknologiteollisuuden ulkomisiss tytäryrityksissä työskentelee smn verrn henkilöstöä. Yritysten tuotnnost noin 70 o/o menee vientiin, mikä on 60 Yo Suomen koko viennistä. Teknologiteollisuuden yritykset ovt voimkksti knsinvälistyneet j kilpilu teknologin kehittämisessä j mrkkinoinniss on kiristynyt. Hsteeseen on vstttu sillä, että teknologiteollisuus käyttää 75 o/o Suomen tutkimus- j kehityspnoksist. Kone- j metllituoteteollisuus työllistää yli henkilöä. Heistä on sellisi, jotk ovt suorittneet jonkin mmtillisen tutkinnon. Kone- j metlliln perustutkinnon on suorittnut Kone- j metlliln perustutkinnon suorittneist lähes puolet työllistyy muiden toim ilojen tuotnto-, ylläpito- j kunnosspitotehtäviin. Kone- j metllituoteteollisuuden tärkeimpiä työtehtäviä ovt koneistustyöt, levy- j teräsrkennetyöt sekä kokoonpno-, sennus- j kunnosspitotyöt. Al työllistää koneistji, hitsji, levyseppiä, koneensentji, hienomeknikkoj, työvälinevlmistji, utomtiosentji j kunnosspitosentji sekä vlji j vlumllinvlmistji. Koneistustöitä tekeviä henkilöitä on eniten, noin Seurvksi eniten, noin työntekijää, on levy-, hitsus- j teräsrkennetöitä tekeviä. Asennus- j kunnosspitohenkilöiden määrä on edellisiin verrttun pieni, mutt tulee todennäköisesti ksvmn tuotevlmistukseen liittyvän plvelul iiketoiminnn ksvun myötä.

5 Vientiin pinottuvn teollisuuden ln teknologiteollisuus on hyvin riippuvinen tuotteiden j plveluiden milmnljuisest kysynnästä. Kotimn korke kustnnustso j kysynnän pinopisteen siirtyminen ksvville mrkkin-lueille ovt jouduttneet ln knsinvälistymistä j tuotnnon siirtämistä muulle. Voimkkss kilpilutilnteess on entistä tärkeämpää huolehti ln kilpilukyvystä j korkest osmistsost. Teknologiteollisuuden trvitsemn henkilöstön määrä ei tule lähitulevisuudess Suomess ksvmn, mutt uutt mmttititoist työvoim trvítn erityisesti työntekijöiden ikärkenteest johtuvn poistumn vuoksi. Uuden työvoimn trve tulee olemn suurint levy- j hitsustöissä j koneistustehtävissä. Kokoonpno-, sennus- j kunnosspitotehtävien osuus tulee ksvmn. On tärkeää, että Suomest löytyy myös tulevisuudess henkilöitä, jotk osvt hienomeknist vlmistust j työvälinevlmistust. Am mttiln rvoperust Kone- j metllituoteteollisuuden toimint vikutt ihmisten jokpäiväiseen elämään, elinympäristön ltuun j turvllisuuteen, mn elinkeinoelämään j yhteiskunnn sosiliseen, tloudelliseen j kulttuuriseen kehitykseen sekä eri tuotnnonlojen työturvllisuuteen j luonnon hyvinvointiin. Aln knnlt tärkeitä kehittämislueit ovt elinkeinoelämän j yhteiskunnn tehoks j ekologisesti j tloudellisesti kestävä kehitys sekä ihmisten jokpäivä isen elämänld un j turvllisuuden prntminen. Aln tuotnnon j plvelujen keskeisiä lähtökohti ovt tuotteiden kestävyys j toimintvrmuus, turvllisuus, trkoituksenmukisuus, helppokäyttöisyys, pieni energin kulutus j esteettisyys. Liiketoimint ohjvt plvelujen, työn j tuotteiden hyvä ltu, toiminnn tuottvuus j knnttvuus, yrittäjyys j innovtiivisuus sekä mmttitidon j osmisen rvostus. Kone- j metllituoteteollisuuteen liittyvä menestyksellinen j vstuullinen yritystoimint perustuu ihmisrvon j ihmisoikeuksien kunnioittmiseen, ts-rvoon, suvitsevisuuteen, rehellisyyteen, sikskeskeisyyteen, terveen kilpilun peritteiden noudttmiseen j siihen, että työyhteisössä huolehditn henkilöstön hyvinvoinnist j tuotteiden, plvelujen j työn sekä mmttitidon j ympäristön jtkuvst kehittämisestä.

6 Kone- j metlliln mmttilinen on om-loitteinen, yhteistyökykyinen, huolellinen, täsmällinen j luotettv. Hän rvost om j toisten työtä, noudtt sovittuj työelämän käytäntöjä j toimii työturvllisuusmääräysten mukisesti. Hän tuntee vstuuns j huolehtii työsuojelust j ympäristön suojelust. Hän toimii sikslähtöisesti j huolehtii työn ldust j mmttititons jtkuvst kehittämisestä. Kone- j metlliln perustutkinnon tvoitteet Kone- j metlliln perustutkinnon tvoitteen on, että tutkinnon suorittneell on ljliset perusvlmiudet teknologiteollisuuden vlmistustehtäviin, kone-, lite- j utomtiosennuksiin sekä kunnosspitotehtäviin. Lj-listen perusvlmiuksien lisäksi hänellä on erikoisosminen johonkin työtehtävään j vlmíudet oppi uusi titoj työtehtävien mukn. Hänellä on mterilituntemust j hän tuntee koneiden j litteiden rkenteit j toimint. Hän os käyttää käsityövälineitä sekä vlmistuksess j kunnosspidoss käytettäviä koneit. Tutkinnon suorittnut os erilisi vlmistustekniikoit j koneiden j litteiden kokoonpnoss j sennuksess käytettäviä työmenetelmiä. Hän os tehdä työtehtäväkokonisuuksi työpiirustusten j työselitysten mukn, sovelt oppimin tietoj j titoj vihteleviss tyoelämän tilnteiss sekä toimi itsenäisesti j työryhmän jäsenenä. Hän os toimi ltujärjestelmien mukn j tehdä ldunvlvontn j kunnosspitoon liittyviä mittuksi. Tutkinnon suorittnut os käyttää tietotekniikk tiedonhnkinnss j viestinnässä. Hän os käyttää NC-ohjttuj koneit j hänellä on vlmiudet tvllisten käyttö- j kunnosspitojärjestelmien käyttöön j ohjelmointiin. Hän ymmärtää teknisiä piirustuksi, työselityksiä j työohjeit sekä os lti yksinkertisi työpiirustuksi käsivrisesti j CADohjelmll. Tutkinnon suorittnut os työhönsä liittyvän suullisen j kirjllisen viestinnän. Trvittess hän selviytyy viestinnästä j vuorovikutustilnteist myös toisell kotimisell j yhdellä vierll kielellä.

7 Tutkinnon suorittnut noudtt työturvllisuusmääräyksiä, käyttää koneit j litteit turvllisesti j hänellä on työturvllisuuskorttiin j tulityökorttiin edellytettävät tiedot j tidot. Hän huolehtii työsuojelust j henkilökohtisest suojutumisest, jätteiden käsittelystä j ympäristönsuojelust. Hän ymmärtää j ott huomioon omn työnsä vr- j kuormitustekijät j niiden vikutukset itseensä j työympäristöön sekä toimii niiden edellyttämällä tvll. Hän käyttää in trvittess henkilönsuojimi, huolehtii terveydestään, toimintkyvystään j omlt osltn työpikn työhyvinvoinnist. Hänellä on vlmius ensivun ntoo n s i r uskohtus- j työtptu rmti lnteíss. Tutkinnon suorittneell on sisäistä yrittäjyyttä toimi orgnistion ltutvoitteiden mukisesti j kustnnustehokkuutt j tuloksellisuutt edistävällä tvll. Hänellä on käsitys siitä, miten osmist voidn tuotteist, j hän kykenee osllistumn omn toimilns liittyvään liiketoiminnn j sen kehittymisen rviointiin. Tutkinnon suorittnut os sovelt oppimns tieto työtehtävissä sekä rvioid j jäsentää sitä. Hän os rvioid om työtään j oppimistn. Hän tiedost oppimistrpeens, oppimisprosessins j -tyylinsä. Hän os rtkist työssään esiin tulevi ongelmi sekä tehdä vlintoj j päätöksiä. Tutkinnon suorittneell on vlmiudet toimi työyhteisössä j siksplveluss. Hän toimii työyhteisön jäsenenä joustvsti j rkentvsti sekä kohtelee muit tsvertisesti. Hän noudtt työyhteisön käyttäytymissääntöjä j toiminttpoj sekä toimii vuorovikutustilnteiss eri tilnteiden vtimll tvll. Hän os toimi vuorovikutteisesti j kommunikoid sinmukisesti työtilnteiss. Hän os kerto sins ymmärrettävästij ilmist mielipiteensä selkeästi, rkentvstij luottmust herättävästi. Tutkinnon suorittnut tekee työtään sovitull tvll, huolellisesti, trksti j vstuuntuntoisesti sekä noudtt työikoj. Hän työskentelee mmttikäytäntöjen j ltuvtimusten mukisesti sekä rvost om j muiden työtä. Hän on suvitsevinen j toimii toisi kohtn oikeudenmukisesti j ts-rvoisesti. Omll toiminnlln hän edistää työssä

8 viihtymistä sekä yhteistyötä j voimuutt työyhteisössä. Hän noudtt vitiolovelvollisu utt, tietosuoj j ku I uttj nsuojsäädö ksiä. Tutkinnon suorittnut tuntee työturvllisuusmääräykset j noudtt niitä. Hän pitää työpikkns siistinä j järjestyksessä j puuttuu ktiivisesti työssään j työympäristössä hvitsemiins epäkohtiin. Hän käyttää henkilönsuojimi j työkoneiden turvlitteit työturvllisuusmääräysten j ohjeiden mukisesti. Hän os käsitellä pinvi kppleit sekä vro tärinää, melu j hengitysilmn epäpuhtuksi. Tutkinnon suorittnut huolehtii omst terveydestään j toimintkyvystään sekä toimii myös muiden terveyttä j työkykyä edistävällä tvll Hän käyttää terveellisiä työtpoj j ergonomisesti oikeit työsentoj. Hän tunnist työhön j työympäristöön liittyviä vroj j terveyshittoj sekä os torju j suojutu niiltä. Tutkinnon suorittnut sennoituu työhönsä niin, että toimii kikiss tilnteiss työyhteisön prhksi j edistää toiminnlln setettujen tvoitteiden svuttmist j työnntjn toiminnn knnttvuutt. Hän on om-loitteinen j ktiivinen työyhteisön jäsen sekä toimii innovtiivisesti j yritteliäästi. Hän os tehdä työtpvlintoj työn kokonistloudelliset seikt huomioon otten j rvioid omn työhönsä liittyviä plkk-, mterili- j työkustnnuksi. Tutkinnon suorittnut käyttää mterilej säästeliäästi j työskentelee niin, että jätteitä syntyy mhdollisimmn vähän. Hän käyttää ympäristömyönteisiä työ- j toiminttpoj j rk-ineit sekä mhdollisuuksien mukn kierrätettäviä mterilej. Hän tunnist o ngel mjätteet j käsitte lee syntyvät jätteet trko itu ksenm u k isesti. Tutkinnon suorittnut työskentelee tietoisen siitä, että tuotteen ulkonäöllä j viimeistellyllä työjäljellä on rtkisev merkitys lopputuloksess. Hän tunnist kuniit muodot j rkenteet sekä tiedost viisteiden j pyöristysten merkityksen.

9 Tutkinnon suorittnut os peruslskutoimitukset sekä os käyttää suhdelukuj j lske työhön liittyviä lskutehtäviä, kuten kulmi, pint-loj j tilvuuksi. Hän os luke työtehtävissä esille tulevi mtemttisi mllej, kuvji j tilstoj sekä sovelt mtemttisesti kuvttuj rtkisumllej ongelmtilnteiss. Tutkinnon suorittnut tuntee metllien j muovien ominisuuksi j kevytmetlli- j teräsltujen merkintöjä. Hän tietää tvllisimpien mterilien ominispinot j lämpöljenemísen suuruusluokkin sekä lumiinin j tvllisimpien teräsltujen käyttäytymisen työstettäessä j hitsttess. Hän tietää lämmön tuonnin vikutuksen teräksen rkenteeseen j tietää, mitä tphtuu teräksen krkisuss j päästössä. Tutkinnon suorittnut os käyttää erikoistumislueens mukisen numeerisesti ohjtun koneen ohjelmointiohjelm ti jotin käyttö- j kunnosspitojärjestelmän tiedonhllintohjelm. Hän os käyttää tietotekniikk tiedon hnkinnss j tltioinniss sekä rportoinniss j viestinnässä. Tutkinnon suorittnut osllistuu rkentvll tvll yhteisön toimintn j päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiens j velvollisuuksiens mukisesti. Hän kunnioitt ihmisoikeuksi j ts-rvo kikess toiminnssn. Hän noudtt yhdenvertisuuslin peritteit j kohtelee muit tspuolisesti sukupuolest, iästä, etnisestä tustst ti vmmisuudest riippumtt. Hän os toimi sillisesti j luontevsti eri etnisestä tustst ti kulttuuripiiristä tulevien ihmisten knss j os käyttää kieli- j viestintätitojn. Vlmistustekniikn osmisln suorittnut os kone- j metlliln vlmistustekniikoit monipuolisesti. Koneistj os tehdä työpiirustusten mukn porus-, sorvus-, jyrsintäj hionttöitä sekä mnulisill että numeerisesti ohjtuill työstökoneill. Koneensentjll on sennus- j kokoonpnotitojen lisäksi vlmistusteknistä perusosmist koneistuksest j levy- j hitsustöistä. Levyseppähitsj os tehdä levytöitä, hitst j tehdä erilisi metllirkennetöitä. Hienomeknikko os hienomeknisten koneistus- j liitostekniikoiden lisäksi sähkötekniikk niin, että selviytyy myös elektroniikk sisältävien litteiden kokoonpno- j korjustöistä. Työvälinevlmistj os vlmist työpiirustusten

10 mitt-, muoto- j sijintitolernssien mukn trksti j monipuolisi työstötpoj käyttäen erilisi työvälineitä, usein erikoistyöstökoneit j erikoismterilej käyttäen. Vlmistustekniikn osmisln keskeistä osmist ovt myös ldunvlvontn liittyvät konepjtekniset mittukset j mittlitteiden klibroinnit. Automtiotekniikn j kunnosspidon osmisln suorittneell on konepjtekniset perusvlmiudet j koneensennustidot yhdistettynä joko utomtiotekniikn ti kunnosspidon erikoisosmiseen. Automtiosentj os sovelt mekniikk, hydruliikk j pneumtiikk työskennellessään utomtiolitteiden priss. Lisäksi hän voi ost vrsin ljstikin tehdä utomtioon liittyviä sähkötöitä. Kunnosspitosentj os toimi huolto- j kunnosspitotehtävissä. Hän os suoritt voiteluhuollon toimenpiteitä j käytön j kunnonvlvonnn mittuksi sekä käyttää kunnosspitojärjestelmää j toimi sen mukn. Hän os tehdä koneiden j litteiden sennuksi j korjuksi. Vlimotekniikn osmisln suorittnut os kone- j metlliln perusteiden lísäksi yleistä vlimotekniikk, j hänellä on erityisosminen joko kertmuottitekniikkn, kestomuottitekniikkn ti vlumllitekniikkn. Vlumllinvlmistjll voi oll myös puuln perustutkinnon kutt hnkittu perusosminen. Osmisln suorittnut tuntee toimiln rkennett sekä pääpiirteet vlutuotteen vlmistusprosessin eri viheist rk-ineist sikklle sti. Vlumllinvlmistj os vlumllien j keernltikoiden vlmistuksen eri mllimterileist. Kertmuottitekniikkn erikoistunut vlj os vlmist kertmuotin sekä sultt, vl j jälkikäsitellä vlukppleen. Kestomuottitekniikkn erikoistunut os käyttää kestomuottitekniikss käytettäviä vlulitteit sekä sultt j jälkikäsitellä vlukppleen. Lisäksi mmtillisen peruskoulutuksen tvoitteen on nt opiskelijlle vlmiuksi yrittäjyyteen. Koulutuksen tvoitteen on myös tuke opiskelijoiden kehitystä hyviksi j tspinoisiksi ihmisiksi j yhteiskunnn jäseniksi sekä nt opiskelijoille jtkoopintovlmiuksien, mmtillisen kehittymisen, hrrstusten sekä persoonllisuuden monipuolisen kehittämisen knnlt trpeellisi tieto j j titoj. (L630/1998, 5 $ (muutos 787t2014 )).

11 Elinikäisen oppimisen vintidot sisältyvät mmtillisten tutkinnon osien mmttititovtimuksiin j yhteisten tutkinnon osien osmistvoitteisiin sekä niiden rviointikriteereihin. Avintitojen tvoitteen on tuke sellisen osmisen kehittymistä, jot trvitn jtkuvss oppimisess, työelämän tilnteiss selviytymisessä j tulevisuuden uusiss hsteiss. 1.2 EIinikäisen oppimisen vintitojen kuvus Oppiminen j ongelmnrtkisu Opiskelij ti tutkinnon suorittj suunnittelee toimintns sekä kehittää itseään j työtään. Hän rvioi om osmistn. Hän rtkisee työssään ongelmi sekä tekee vlintoj j päätöksiä. Hän toimii työssään joustvsti, innovtiivisesti j uutt luovsti. Hän hnkkii tieto, jäsentää, rvioij sovelt sitä. Vuorovikutus j yhteistyö Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii tilnteen vtimll tvll erilisiss vuorovikutustilnteiss sekä ilmisee erilisi näkökntoj selkeästi, rkentvsti j luottmust herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilisten ihmisten knss j työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilisi ihmisiä tsvertisesti. Hän noudtt yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä j toiminttpoj. Hän hyödyntää smns plutett toiminnssn. Ammttietiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii työssään mmtin rvoperustn mukisesti. Hän sitoutuu työhönsä j toimii vstuullisesti noudtten tehtyjä sopimuksi j mmttiins kuuluv etiikk.

12 Terveys, turvllisuus j toimintkyky Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii turvllisesti j vstuullisesti työ- j vp-ikn sekä liikenteessä j ylläpitää terveellisiä elintpoj sekä toimint- j työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti j hyödyntää llln trvittvn terveysliikunnn sekä ehkäisee työhön j työympäristöön liittyviä vroj j terveyshittoj. Aloitekyky j yrittäjyys Opiskelij ti tutkinnon suorittj edistää toiminnlln tvoitteiden svuttmist. Hän toimii loitteellisesti j sikslähtöisesti työntekijänä jlti yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintns j työskentelee tvoitteiden svuttmiseksi. Hän toimii tloudellisesti j tuloksellisestij joht itseään. Hän mitoitt omn työnsä tvoitteiden mukn Kestävä kehitys Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii mmttins kestävän kehityksen ekologisten, tloudellisten, sosilisten sekä kulttuuristen peritteiden mukisesti. Hän noudtt ln työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä j sopimuksí. Estetiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj ott toiminnssn huomioon omn lns esteettiset tekijät. Hän edistää ti ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä j muut esteettisyyttä. Viestintä i mediosminen Opiskelij ti tutkinnon suorittj viestii monimuotoisestij vuorovikutteisesti tilnteeseen sopivll tvll hyödyntäen kielititon. Hän hvinnoi, tulkitsee sekä rvioi kriittisesti erilisi medituotteit, käyttää medi j viestintäteknologi sekä tuott mediineistoj.

13 Mtemtii kk j luonnontieteet Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää peruslskutoimituksi työssä vdittvien j rkipäivän lskutehtävien rtkisemisess. Hän käyttää esim. kvoj, kuvji, kuvioit j tilstoj mmttitehtävien j -ongelmien rtkisemisess j hän sovelt fysíikn j kemin linlisuuksii n perustuvi menetelmiä j toiminttpoj työssään. Teknologi j tietoteknii kk Opiskelij ti tutkinnon suorittj hyödyntää mmtiss käytettäviä teknologioit monipuolisesti. Hän ott työssään huomioon tekniikn hyödyt, rjoitukset j riskit. Hän käyttää tietotekn i i kk mon i puo I isesti m mtiss n j knsl isen. Aktiivinen knslisuus j eri kulttuurit Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää hyödykseen tieto yhteiskunnn perusrkenteist j toimintvoist sekä osllistuu rkentvll tvll yhteisön toimintn j päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiens j velvollisuuksiens mukisesti sekä työssä että rkielämässä. Hän pyrkii ktiivisell toiminnll vikuttmn epäkohtien poistmiseen. Hän noudtt ts-rvo- j yhdenvertisuuslkej. Hän toimii sillisesti j työelämän vtimusten mukisesti eri kulttuuritustn omvien ihmisten knss kotimss j knsinvälisissä toiminnoiss. Opiskelijn terveydentil koskevt vtimukset mmtillisess peruskoulutuksess perustuvt Opetushllituksen määräykseen 91/ (Opetushllitus 2014). Kone- j metlliln perustutkinnoss ei ole määritelty erityisiä terveydentilvtimuksi. Mikäli opiskelun ikn ilmenee sellisi terveydellisiä opiskelun esteitä, joit ei void poist, selvitetään mhdollisuus hkeutu muuhun koulutukseen, jonk opiskelijksi ottmisen edellytykset hän täyttää. Opetushllituksen määräyksen tulukoss 1 on lueteltu tutkintokohtiset terveydentilvtimukset mmtillisiss perustutkinnoiss koulutusloittin j tutkinnoittin (Opetushllitus 201 4).

14 1.3 Tutkinnon rkenne KONE. JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Tutkinnon muodostuminen mmtillisess peruskoulutuksess, I 80 osp 2 Ammtilliset tutkinnon ost, 135 osp 2.1 Pkolliset tutkinnon ost, 45 osp Asennuksen j utomtion perustyöt, 15 osp (KM2.1.1.p) Koneistuksen perustyöt, 15 osp (KM2.1.2.p) Levytöiden j hitsuksen perustyöt, 15 osp (KM2.1.3.p) 2.2 Vlmistustekniikn osmisln pkollinen tutkinnon os, 30 osp Tutkintonimikekohtisesti pkollinen tutkinnon os Koneistj Koneistus, 30 osp (KMk2.2.1.p) Levyseppähitsj 2.2.2Levy- j hitsustyöt, 30 osp (KMh2.2.2.p) Koneensentj Koneensennus 30 osp (KM2.2.3.p) Työvälinevlmistj Työvälinevlmistus 30 osp Hienomeknikko Hienomekninen vlmistus 30 osp 2.3 Automtiotekniikn j kunnosspidon osmisln pkolliset tutkinnon ost, 60 osp Osmisln pkollinen tutkinnon os Sähkömekniset sennukset 30 osp Tutkintonimikekohtisesti pkollinen tutkinnon os Automtiosentj Automtiosennus 30 osp 1 Suluiss on KPEDUn Primuksess käyttämä koodi. KPEDUn trjomt tutkinnon ost on merkitty hrmll

15 Kunnosspitosentj Vlittv toinen seurvist tutkinnon osist Kunnosspito 30 osp ti CNC{yöstökoneiden j robottien kunnosspito 30 osp 2.4 Vlimotekniikn osmisln pkolliset tutkinnon ost, 60 osp Osmisln pkollinen tutkinnon os Ylimotekniikn perustyöt 1 5 osp Tutkintonimikekohtisesti pkollinen tutkinnon os Vlj Vlittv toinen seurvist tutkinnon osist Kerlmuottivl u k ppleen vlm istus 45 osp ti Kestomuottivlukppleen vlmistus 45 osp Vlumllinvlmistj V lumllinvlmistus 45 osp Kun tutkinto suoritetn tutkintonimikkeellä vlumllinvlmistj, kikille pkolliset tutkinnon ost voidn korvt puuln perustutkinnon pkollisill tutkinnon osill (yhteensä 45 osp). 2.5 Vlinniset tutkinnon ost Opiskelijn on vlittv tutkinnon osist : - Vlmistustekniikn osmislll 60 osmispistettä - Automtiotekniikn j kunnosspidon osmislll 30 osmispistettä - Vlimotekniikn osmislll 30 osmispistettä. Opiskelij voi vlit vlinnisten tutkinnon osien sijn vlitsemttomi pkollisi tutkinnon osi: - Vlm istustekn i i kn osm islll tutki n non osi Automtiotekniikn j kunnosspidon osmislll tutkinnon osi

16 - Vlimotekniikn osmislll tutkinnon osi Tutkinnon ost ovt keskenään vihtoehtoisi Tutkinnon ost j vstvt 30 osmispistettä mmtillisess peruskoulutuk- SESSA. Tutkinnon os vst 15 ti 30 osmispistettä sen mukn, mitä on määritelty luvun 2 kohdss Automtioverkkosennukset, 1 5 osp Koneutomtion sennus, 1 5 osp Elektroniikn kokoonpnotyöt, 15 osp Hydruliikk-sennukset, 1 5 osp Koneiden j litteiden korjus, 30 osp Logiikkohjuksien sennukset, 15 osp Mikromekninen vlmistus, 15 osp Ohjusjärjestelmien sennus 15 osp Pneumtiikk-sennukset 1 5 osp Sähkösennus 30 osp Putkilinjojen vlmistus 1 5 osp Hienomekninen CNC-koneistus 15 osp Alumiinin j ruostumttomn teräksen hitsus 15 osp Asennushitsus 15 osp Hitsus 15 osp lw-hitsus, 1 5 osp (KM v) Levy- j hitsusln CNC-vlmistus, 15 osp (KM v) Levy- j teräsrkennetyöt 1 5 osp (KM v) Levytyökeskuksen käyttö 15 osp Meknisoitu j utomtisoitu hitsus 15 osp NC-trkkuussärmäys 15 osp Ohutlevytyöt 15 osp (KM v) Rkennusten teräsosien vlmistus 15 osp Rkennusten teräsrkenteiden sennus 15 osp

17 CAD/CAM-2D-työstörtojen vlmistus 1 5 osp (KM v) CAD/CAM-3D-työstörtojen vlmistus 1 5 osp CNC-sorvus 15 osp (KM v) CNC-jyrsintä 15 osp (KM v) Hiont 15 osp FMS-järjestemien käyttö 15 osp Mnulikoneistus 1 5 osp (KM v) Konepjmittus 15 osp Monikselinen vlmistus 15 osp Trkkuuskoneistus 15 osp Työstö kipinätyöstökoneell 15 osp Työvälineiden vlmistus j kunnosspito 15 osp CADiCAM-suunnittelu j -vlmistus, 15 osp (KM2.5.37v) Kertmuottivlun perustyöt 15 osp (ei voi vlit, jos on vlittu tutkinnon os2.4.2) Kestomuottivlun perustyöt 15 osp (eivoi vlit, jos on vlittu tutkinnon os2.4.3) Muovimllin vlmistus 15 osp Vlimoutomtion ohjus 1 5 osp Vlumllinvlmistuksen perustyöt 15 osp (ei voi vlit, jos on vlittu tutkinnon os 2.4.4) Yritystoiminnn suunnittelu, 1 5 osp (V v) Tutkinnon ost mmtillisest perustutkinnost (Luku 2, koht ) (KM2J5.101.v) Tutkinnon os mmttitutkinnost (Luku 2, koht ) (KM v) Tutkinnon os erikoismmttitutkinnost (Luku 2, koht ) (KM v) Tutkin non os mmttikorkekoul uopi nnoist (KM v) Yrityksessä toimiminen, 15 osp (V v) Työp i kkohjjksi vlmentutumi nen, 5 osp (V A v) Huippuosjn toimiminen, 15 osp (KM v) Pikllisesti trjottv tutkinnon os, 15 osp (KM v) Tutkinnon ost vpsti vlittvist tutkinnon osist, 5-15 osp (KM2.k v) 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess peruskoulutuksess, 35 osp 3.1 Viestintä- j vuorovikutusosminen, ll osp (Y3.1) Pkolliset I osp Vlinniset 3 osp

18 3.1.1 Aidinkieli (Y3.1.1 p) Toinen kotiminen kieli, ruotsi (Y3.1.2.p) 5 I Viert kielet (Y3.1.3.p) 3.2 Mtemttis-luonnontieteellinen osminen, 9 osp (Y3.2) Mtemtiikk (Y p) Fysäkk j kemi (Y3.2.2.p) Tieto- j viestintätekniikk sekä sen hyödyntäminen (Y p) 3.3 Yhteiskunnss j työelämässä trvittv osminen, 8 osp (Y3.3) Yhteiskunttidot (Y p) Työelämätidot (Y p) Yrittäjyys j yritystoimint (Y p) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunt j terveystieto (Y p) 3.4 Sosilinen j kulttuurinen osminen, 7 osp (Y3.4) Kulttuurien tuntemus (Y3.4.1.v) T ide j kulttuuri (ß.4.2.v) Eti kk (Y3.4.3.v) Psykologi (Y3...v) Ympäristöosminen (Y3.4.5.v) Os-lueit kohdist fi3.4.6.v) osp 3 osp osp 3 osp osp osp 16 osp Kohtien vlinnisist os-lueist voidn lti pienempiä kuin 3 osp:n ljuisi os-lueit, esim. 1-2 osp:n ljuisi os-lueit. Nämä vlinniset os-lueet lditn tutkinnon perusteiss olevien 3 osp:n os-lueiden osmistvoitteiden, rvioinnin kohteiden j rvioi ntikriteerien pohjlt. Lisäksi kohtien os-lueist voidn lti uusi tutkinnon perusteiss olevi 3 osp:ttä ljempi 4 osp:n ljuisi vlinnisi os-lueit. Näihin os-lueisiin lditn osmistvoitteet, rvioinnin kohteet j rviointikriteerit Opetushllituksen määräyksen liitteen mukisesti.

19 4 Vpsti vlittvt tutkinnon ost, l0 osp 4.1 Ammttitito syventäviä ti ljentvi mmtillisi tutkinnon osi (W4.1.v) 4.2Pikllisiin mmttititovtimuksiin ti osmistvoitteisiin perustuvi tutkinnon osi (W4.2.v) 4.3 Yhteisiä tutkinnon osi ti lukio-opintoj (W.3.v) 4.4 Jtko-opintovlmiuksi ti mmtillist kehittymistä tukevi opintoj (W..v) 4.5 Työkokemuksen kutt hnkittuun osmiseen perustuv yksilöllinen tutkinnon ose (W4.5.v) 5 Tutkinto yksilöllisesti ljentvt tutkinnon ost (YL5.v) 1.4 Tutkinnon muodostuminen Kuvioss 1 on hvinnollistettu perustutkinnon muodostumist moduleittin (KUVIO 1). Väreillä hvinnollistetn opintojen eteneminen tutkinnon osittin. Symbolit kertovt, mihin osiin sisältyy työssäoppiminen j mmttiosmisen näyttö.

20 Modulikvio Kone- metllil Liikunt, terv 3 Jkso 3 Jkso 4 15 Kome A Mtemtiikk L Englnti dinkieli t. Yrit. Työeläm. Mtemtiikk Fysii kk L 3 Liikunt, terv 3 15 Kome B Mtemtiikk t Englnti inkieli Yrit. Työeläm Mtemtiikk Fysi i kk Mtemtiikk perüst, 5 L 14 Kon Mnulikoneistus Lehi Hitsus 4 Hitsus 6 15osp CNC -sorvus 3 13 Kon Mnulikoneistus 2 Mnulikoneistus 2 CNC -sorvus Mnulikone L 3 15osp 15osp 13 tehi räsrken 5 Teräsrkenn 5 Teräsrkennetyöt 5 Hitsus 3 Hitsus 2

21 2 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 2.1 Pkolliset tutkinnon ost, 45 osp Asennuksen j utomtion perustyöt l5 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist. ikisempi työskentely ln työtehtävissä o suoritettu toisess mmtillisess perustutkinnoss Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj ki rj oppim isen seur ntkohteiden rvioi ntipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppi m isen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisestitutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppi m isen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen lleki rjoitusti l nteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj vrm ist opiskelijn oppim isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Opiskel ij osoitt osm isens m mttiosm isen näytössä tekemällä tutki n non osn m mttititovti m u ksi i n kuu I uvi työtehtäviä työpikk-

22 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT näytön kuvus j toteutus olosuhteiss ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä mmttititovtimuksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näytön kuvus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi 5. Muu osmisen rviointi Ammttiosmisen näyttö osoitetn yhdessä näytössä. Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj (näyttö työpikll) j opettj(t). Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj ki rj mmttiosm isen näytön rvioin nin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön ryosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi nn in perustelut ki rjtn m mttiosm isen näytön rvioin ni n yhteydessä.

23 Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä ikisempi suorituksi. Teori- ti verkko-opintoj j käytännön hrjoituksi. Oppimisympäristö j menetelmät: Trvittvt teoriopinnot j koulull tehtävät hrjoitukset/si kstyöt. Verkko-opin not / teoriopinnot. Ammttititovtimu kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seu rntkohteet. luke sennus- j kokoonpnopiirustuksi. luke sähköisiä, pneumttisi j hydrul isi kytkentäkvioit. luke työohjeit sekä käyttöhuolto- kokoonpno-ohjeit. koneiden j toimilitteiden toimintperitteit, rkenteit j koneenelimiä. käyttää käsityövälineitä turvllisesti j huolehtii niiden kunnost. tehdä litesennusm ittuksi rull- j työntömitll j os käyttää konevesivk. selvittää tvllisimmt kierteet mittmll j tulukoiden vull sekä os tehdä kierteitä mnulisesti. tehdä vierintälkerien sennuksi j ketju- j hihnsennuksi sekä os sent tiivisteitä. pneumtiikn j hydruliikn peruskom ponentit, niiden toiminnn, ohjustvt j piirrosmerkit sekä tietää hydruliikk- j pneu mtiikkjärjestel m ien toim intperitteet. pineilmn tuottmisen perussit, kuten suodttmisen, kuivmisen j pineen säädön. vlit komponentit j rkent yksinkertisen jotin toim into mllintvn pneumttisen järjestelmän. sähköiset perussuureet sekä niiden mtemttiset j fysikliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin lin j perussit ts- j vihtovirrst. yleistä sähköturvllisuutt koskevien määrävsten koneit i Piirustukset j kviot Käsityövälineiden käyttö. Mittminen Lkerit j tehonsiirto. Pneumtiikk j hydruliikk. 1. Työikojen noudttminen 2. Työryhmän jäsenenä työskentely j käyttäytyminen 3. Piirustusten lukeminen 4. Käsityövälineiden käyttäminen 5. Mittus- j piirrotustyöt 6. Koneenelinten sennukset 7. Pneumtiikk- j hydruliikktyöt.

24 litteit j niiden sähkösennukst koskevt perussit. tiedollisesti j tidollisesti perussit sähkötyöturvll isuusstndrdin SFS 6002 määrittämästä sähkötyöturvl lisu uskoulutu ksest. perussit sähköjärjestelmistä j instrumentoinnist. suoritt sähkötekniikn perusm ittuksi yleismittrill. vrmist työkohteen jännitteet tömyyden j suojmdoituksen. tehdä yksinkertisi sähkömeknisi ohjuksi kvioiden perusteell. tiedollisesti j tidollisesti EA1:tä vstvn ensivun nnon. ltujärjestelmien mukisen toim innn j ldunvlvonnn peritteet sennu ksess. Sähkötekniikk j turvllisuus. Ensipu 8. Sähkötekniikn j - turvllisuuden hllint 9. EA-kurssi Koneistuksen perustyöt, l5 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osm - sen tunnustmisen toteuttmisest Tämän perusteell opiskelij voi hke osmisen tunnustmist. ikisempi työskentely ln työtehtävissä suoritettutoisessmmtillisess perustutkinnoss Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj kirj oppimisen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonositt n / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll Työssäoppi m isen toteutuksen seurntkohteet mää ritetään opiskel ijkohtisestitutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei

25 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT tphtuvn opiskelun rviointi ole määritetty vlmiiksi. Oppi m isen tvoitteevseu rntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen lleki rjoitusti lnteess. Opiskel ij ohjv työpikkol't j käy opiskelijn knss keskustel u työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä vlmistmll jonkin koneistettvn osn. Työn vlmistmisess trvitn kärkisorvi, jyrsinkonett j porkonett. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä mmttititovtimuksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näytön kuvus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitet Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti m mti I I isess peruskoulutuksess koul utuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näyttö osoitetn yhdessä näytössä. Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj (näyttö työpikll) j opettj(t). Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj m mttiosm isen näytön rvioin n i n perustel ut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi

26 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn ryosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi nn in perustelut kirjtn m mttiosm isen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Oppi l itoksen ko neist mo/työssäoppim isp ikk Menetelmät: Lä hiopetus/työssäoppi mi ne n Am mttititovtimu kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seu rntkohteeu. piirtää yksinkertisen koneenpiirustuksen. teknisen piirustuksen stndrdit, hllitsee teknisen konepiirustuksen projektioiden käännöt j mitoitt piirtämänsä koneenpiirustuksen. koneenpiirustuksen mittkvt. piirtää leikkuskuvnnon. porkoneen, sorvin j jyrsinkoneen rkenteen. eri koneistusmenetelmien työstöliikkeet j os nimetä ne eri koneistusmenetel m ille. tietää työstöterätyypit j terämterilit sekä niiden käytön j merkityksen työstötp htu mss. lske työstörvot pikteräs- j kovmetlliterille sekä terien pintoien, särmien i kulmien Noudtettvt työjt Koneenpiirustus Työstökoneiden rkenne j liikkeet Terät j lstumisrvot 1. Työikojen noudttminen 2. Työryhmän jäsenenä työskentely j käyttäytyminen 3. Koneenosien piirtäminen j lukeminen 4. Työstökoneiden peruskäyttö 5. Terien j lstumisrvojen vlint

27 määrittelyn perusteet. sorvt lieriöpintoj j viisteitä, joiden trkkuusvtim ukset ovt vähäisiä. käyttää keskiö- j kierukkpor, kierretppi j kierreleukoj sor- VISSA. vlit työstötilnteeseen oiket työstörvot j terät sekä os sett terän oikein sorviin. sett jyrsinkoneen pöydälle ruuvipuristimen j kiinnittää siihen koneistettvn kppleen niin, ettei se vhingoitu. jyrsiä jyrsinkoneell tsopintoj. vlit jyrsinkoneeseen työstötilnteeseen oiket työstörvot j terät sekä os sett terän oikein. käyttää erilisi porkoneit j porustyökluj. mitoitt j piirrott työpiirustuksen mukiset reikien pikt levylle. kiinnittää porttvn kppleen koneruuvipuristimeen. tunnist eri kierretyypit j os kierteittää reikiä työpiirustu ksen mukisesti. vlit porkoneeseen työstötilnteeseen oiket työstörvot j terät sekä os sett terän oikein. teroitt käsivrisesti porn hiomkoneell. vlmist kierteitä kierretpill j kierrepkll. vlit oiken pornterän kierrereikään. viimeistellä vlmistmns kppleen. mitt rullmitll, työntömitll j mikrometrillä. tiedollisestij tidolf isesti työturvllisuuskortti vstvt sit niin, että hänellä on vlmius työturvll isuuskortin suorittm i- seen. Sorvminen Jyrsiminen Porminen j kierteittäminen Kppleiden käyttökelpoisuus j viimeisteleminen Työturvllisuus 6. Koneistminen 7. Mittminen j viimeistely 8. Työturvllisuus

28 2.1.3 Levytöiden j hitsuksen perustyöt, 15 osp ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tämän perusteell opiskelij voi hke osmisen tunnustmist o ikisempi työskentely ln työtehtävissä. suoritettu toisess mmtillisess perustutkinnoss Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä Tässä tutkinnon osss eiole os-lueit. Opettj ki rj oppim isen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisestitutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppi m isen tvoitteeuseu rnt kohteet käydään yhdessä läpi työp ikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen lleki rjoitusti lnteess. Opiskel ij ohjv työpikkohj käy opiskelij n k nss keskustel u työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj vrm ist opiskel ijn oppim isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn. 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötod istukseen tu lee yksi löl I inen kuv us näytöstä. Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä vlmistmll ohutlevytyökokonisuuden ti kokonisuuksi, joss osi liitetään liimmll, juottmll j hitsmll. Minituist liitostvoist khden osminen voidn osoitt ohutlevytyökokonisuudest erillisinä levyjen liitoksin. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen

29 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT vst kttvsti tutki nnon perusteiss määrättyjä m mttititovtim uksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näytön kuvus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi 5. Muu osmisen rviointi Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näyttö osoitetn yhdessä näytössä. Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj (näyttö työpikll) j opettj(t). Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj ki rj mmttiosm isen näytön rvioin nin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi n n in perustelut kirjt n m mttiosm isen näytön rvioinn i n yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä ikisempi suorituksi. Teori- ti verkko-opintoj j käytännön hrjoituksi Oppim isym päristö j menetelmät: Trvittvt teoriopinnot j koulull tehtävät hrjoituksevsikstyöt. Verkko-opinnot / teoriopinnot.

30 Am mttititovti m u kset Opiskeltv sisältö Oppimisen seurntkohteet 1. Työikojen noudttminen j nnettujen työtehtävien suorittminen 2. Työryhmän jäsenenä työskentely j käyttäytyminen. luke levykppleiden työpiirustuksi, hhmott kppleen kuvnnoist j ymmärtää m itoitusmerkinnät j tvlliset hitsusmerkinnät. piirtää kuvntoj yksinkertisist levyosist, os projektioiden käännöt sekä os piirtää leikkuskuvntoj j m itoitt. piirrott j os keskeisimmät piirrottmiseen liittyvät m ittus- j piirtämistekniset rtkisut, kuten jnn puolittminen, kohtisuorn piirtäminen sekä kulmn j ympyrän jkminen osiin. leikt levyjä kuhunkin työhön prhiten soveltuvill levysksill, kuvioleikkureill j nkertjill piirrotusmerkintöjen m ukisesti. leikt levyjä suuntusleikkurill; tehdä perussäädöt sekä levyjen setukset j kiinnitykset mittojen mukn. kulmt j pyöristää levyihioit. käyttää erilisi hiom- j porkoneit yleisimmissä hiont-, ktkisu- j porustöissä. tehdä työstettyjen kppleiden viimeistelytyöt sekä käsityökluill että koneill. käyttää pylväs- ti säteisporkonett j port levyihin reikiä. tehdä ruuvi- j vetoniittiliitoksr. polttoleikt levyjä käsivrisesti piirrotusten mukn. hitst ksuhitsusprosessill. hitsuksen perusteet puikko Koneenpiirustus j piirrottminen Levytyöt. Polttoleikkminen o Ksuhitsus 3. Piirtäminen 4. Levytyöklujen j käsityöklujen käyttö 5. Polttoleikkus 6. Ksuhitsus

31 hitsusprosessill. hitsuksen perusteet MAGhitsusprosessill. levyosien liittämisen yhdellä juotosmenetelmällä. mitt pituus- j kulmmittoj 12. tiedollisesti j tidollisesti tul itöiden turvllisuuteen liittyvät sit niin, että hänellä on vlmius tul ityökortin suorittm iseen. Puikkohitsus. MAG-hitsus. 7. Puikkohitsus 8. MAG-hitsus 2.2 Vlmistustekniikn osm sln pkollinen tutkinnon os, 30 osp Koneistus 30 osp (koneistj) ARVIOINNIN KES. KEISET ASIAT Toteutus käytännössä 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist. ikisempi työskentely ln työtehtävissä. ikisemmt ln opinnot Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä Tässä tutkinnoss ei ole os-lueit Opettj kirj oppimisen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppim isen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisestitutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppim isen tvoitteevseur ntkohteet käydään yhdessä lä pi työpi kkoh-

32 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES- KEISET ASIAT jjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemm in vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen lleki rjoitusti lnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj vrm ist opiskelijn oppim isen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppim isen rviointi päätöksen Wilmn. 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen näytön kuvus näytöstä. Opiskelij osoitt osmisens metlliln yrityksessä ti muuss mhdollisimmn hyvin sen olosuhteit vstvss pikss koneistmll yhden tí usemmn kppleen, näyttöön kuuluu työsuunnitelmn ltiminen. Näyttö- j työpikll tulee oll työelämää vstvt olosuhteet. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvstitutkinnon perusteiss määrättyjä m mttititovtim uksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Osminen voidn osoitt myös seurvien tutkinnon osien yhteydessä: Mn u likoneistus, CNC-sorv us, CN C-jyrsi ntä. Osminen osoitetn yhdessä näytössä. Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Osminen voidn osoitt mmttititokilpiluss Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj (näyttö työpikll) j opettj (t). Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Am mttiosm isen näytön rvos n n päättävät pääsääntöisesti opettjt j työelämän edustjt yhdessä ti opettjt toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj m mttiosm isen näytön rvioi nn in perustel ut rviointikeskustelun yhteydessä.

33 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES- KEISET ASIAT 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wi I mn khden viikon kuluess rvioinn i n suorittmisest. Arvioin n i n perustelut ki rjtn m mttiosm isen näytön rvioin nin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Tutkinnon os sisältää työssäoppimist vähintään yhden kuukuden jn koneistustöissä. Koneistuksen perustöiden on oltv suoritettun Teori- ti verkko-opintoj j käytännön hrjoituksi. Oppimisympäristö j menetelmät: Koneistustöitä tekevä yritys ti vstv ympäristö, trvittvt teoriopinnot j koulull tehtävät h rjoitukset/sikstyöt. Verkko-opinnot / teoriopinnot. Opinnot sisältävät työssäoppimist 15 osp koneistustöissä. Ammttititovtimu kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu. ymnàttätà koneenpürus tuks en proj ektioit, leikkuskuv ntoi, mitoituksi sekä nühin lüttyviä tolernssej j pintmetkkejä. koneenpiìrustuksen CADohjelmll. CNC-teknükn perusteet Noudtettvt työjt Koneenpiirustus CNC-ohjelmt 1. Työikojen noudttminen 2. Työryhmän jäsenenä työskentely j käyttäytyminen 3. Koneenpiirustusten lukeminen j piirtäminen 4. CNC-ohjelmien ltiminen

34 . mteriliteknükn j terästen lämpökäsitteþ penrsteet. vlft pürustuksen mukisen mtenzltn j työvnt sekà màärittää oiken työstöj ätj estyksen. kàyttä,à erilisi mittvälineitä sekä ttkst j s ett mittväiine en ennen käyttöä ' käyttää kätkisorvi, yleisjytsinkonett, tsohiomkonettâ j erllltsi porkoneit turvllisesti suojvrusteit käyttäen. kännittää koneistettv n kppleen nän, ettäkppzleen muoto- j mitttrkkuus sekä pinnnltu säilyvät pürustuksen mukisin. tehdä trvittv t pukoneistuks et künnitystä vrten. mäànttãã tloudelliset työstörvot eri tedlle j edlisille rk-inellle o sorvt kppleit, joiss on monimuotoisi ulko- j sisäpuolisi koneistettvi ptntojz: tso-, liedöj krtiopintoj, vüsteitä, pyöristyksiä j sorvttvi kieteitä. ktiopintoihin lüttyvä à rr;'ter:rtükk j mittusteknükk ' kunnost teràt j tekee twittess piktetäsmuototeriä. vlmist jyrsimàllà monimuotoisi kppleit, joiss on tsopintoj, olkkeit, vüsteitä, kjitun j teikiä. kellott künnittimiä. kày ttàã j yrsinkonee s s jkop ààt'à. tehdä porkoneell trl<kmittist retklà j upotuksi ' kunnost piktetäspott porzntetoituskoneen vull ' kàyttàä koneklvint sonriss, jyrsinkoneess j potkoneess sekä lmä,ànttä' ty öv rt koneklvint vârteri. käyttää hiomkonett j tuntee yleisimmät likktyypit. vlmist hiomll tsoptttoj j vüsteitä sekä tuntee pyöröhionnn pedtteen. künnittää hiomlikn oikein j vlitsee liklle oiken pyörimisno- Oiket työstömenetelmät j kiinnitykset Työtekniikt työstökoneill 5. Piirustusten mukisten kppleiden vlmistminen tloudellisesti j turvllisesti 6. Erilisten muotojen vlmistminen

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j tietoliikennetekniikn perustutkinto, I CT-sentjn osmisl ICT-sentj fdittu: 24.06.2015 Jrmo Slo hyväksytty: 6.8.2015 S f f 0 - ;-L t Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= 26.6.2015 S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 2015

Opetussu unn itelma 2015 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: 31.05.2015 Leen Roukl hyväksytty= 26.6.2015 \ Sirkku Purontus - l--.

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Hevostlouden perustutki nto Hevostenhoitj ldittu: 27.04.2015 Sirp Puusri hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 Sirkku Purontus rehtori Sisällys 1 HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto,

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto, (2kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unnitelm 201 5 Elintrvikeln perustutkinto, El i ntrvi keteknolog in osm isl El i ntrvi kkeiden vl m istj ldittu: 20.05.2015 Mrj-Leen Stenberg hyväksytty= 26.6.20f

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6.

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6. (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuun n itelm 201 5 Yhteiset tutkinnon ost ldittu: 30.05.2015 Erkki Juol hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori rontus 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess petuskoulutuksessr

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä koneistamalla piirustusten mukaisia koneenosia eri työstötavoilla (sorvaus, jyrsintä, poraus). Työtä tehdään

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 Keski-Phjn mn m mttipist Opetussuunn itelm 015 Pi ntkäsittely ln perustutki nt, Rkennusten pintkäsittelyjen smisl Mlri ldittu: 0.04.015 Jri Piispnen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 Él-t Sirkku Purntus rehtri

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 26.06.2017 115 Näyttötoimikunta 18.5.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen Sisällys Valmistustyöt... 3 Asennus- ja automaatiotyöt...

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla jonkin koneistettavan osan tai osakokonaisuuden CNC-ohjattua työstökonetta

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto, Koneistaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan osaamisala, koneistaja,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

5.6.201,5 28/0L1,/201,5

5.6.201,5 28/0L1,/201,5 OPETUSHATIITUS UTBITDNINGSSTYRETSEN uaanavs 5.6.201,5 28/0L1,/201,5 Koulutuksen jrlestlt Voimssoloik:7.8.2075 lken toistiseksi Sidnnokset, joihin toimivlt mddrdyksen ntmiseen pefustuu: L 637/7998,11 $:n

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot