Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus"

Transkriptio

1 Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1

2 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden osmisen j jksmisen vhvistuminen päätösten tekeminen yhdessä j voimesti toiminnn jtkuv rviointi j kehittäminen nykyikisen tietotekniikn j geronteknologin hyödyntäminen 2

3 Tervetulo Kustnkrtnoon Kustnkrtnon vnhustenkeskus trjo helsinkiläisille ikäihmisille vnhinkoti-, päivätoimint- j plvelukeskusplveluj. Kustnkrtnoss toimii Suomen toiseksi suurin vnhinkoti, jonk osstoill on noin 600 hoitopikk. Hoidoss pinottuvt vnhustyön j gerontologisen hoidon kehittäminen sekä teknologin hyödyntäminen. Verkostoitumll muiden suomlisten vnhustenhuollon j terveydenhuollon osjien knss Kustnkrtnon henkilökunt hlu oll kehittämässä entistä prempi hoitokäytäntöjä. Tvoitteen on trjot sikkille mhdollisimmn hyvää hoito j huolenpito. Kustnkrtnoss on käynnissä innovtioprojekti uusien teknisten sovellusten käyttöönottmiseksi hoitotyössä. Projektin trkoituksen on helpott uusien keksintöjen käyttöönotto j kehittää Helsingin vnhinkotien knsllist j knsinvälistä imgo. Teknologisten rtkisujen vull pyritään prntmn turvllisuutt, lisäämään omtoimisuutt j elämänsisältöä sekä tukemn lyhytikissukkiden koton sumist. 3

4 Vnhinkotihoito Kustnkrtno trjo lyhyt- j pitkäikishoito. Lyhytikinen hoito on sukkn j hänen omistens trpeist lähtevää lom- ti vuorohoito sekä koton selviytymistä tukev j pitkäikishoitoon joutumist ennltehkäisevää kotiin kuntoutust. Pitkäikinen hoito on trkoitettu pysyväksi suinmuodoksi ikäihmisille, jotk eivät kotihoidon tukemn enää pärjää omss kodissn vn trvitsevt ympärivuorokutist hoito. Kustnkrtnoon hkeminen Omn suinlueen vnhustenplvelujen sosilityöntekijä neuvoo j utt Kustnkrtnoon hkemisess. Sosilityöntekijään voi ott yhteyttä siks itse, hänen omisens ti ystävänsä. Hänen puoleens voi kääntyä myös muuttoon liittyvissä sioiss. On tärkeää, että Kustnkrtnoon muuttv ikäihminen tuntee voivns jtk mhdollisimmn hyvää 4

5 elämää muutost huolimtt. Asukst tuetn hänen omiss päätöksissään, hänen toiveitn kuulln j niihin pyritään vstmn. Kustnkrtnoss sukkn Kustnkrtnoss on kksitoist vnhinkotiossto, joiss ikäihmiset suvt 1 3 hengen huoneiss. Os osstoist on erikoistunut hoitmn erityissikkit kuten dementoituneit, psykogeritrisi, liikuntrjoitteisi ti lyhytikishoitoon tulevi sikkit. Ruotsinkielisille sukkille pyritään trjomn pikk ruotsinkielisellä osstoll. Kotiinkuntoutusyksikkö Kuntokrtnoss nnetn lyhytikist hoito, jonk tvoitteen on sikkn kotiutuminen omn kotiin. Pitkäikisess hoidoss olevt sukkt svt eritsoisi plveluj hoidon trpeest riippuen. Erityishoito trvitessn suks voi joustvsti viht ossto. Asukkist huolehtii mmttititoinen henkilökunt. Jokisell sukkll on nimetty omhoitj, jonk puoleen suks j hänen omisens voivt kääntyä kikiss sioiss. 5

6 Asuks voi tuod huoneeseens omi tvroitn tilojen sllimiss puitteiss. Omi tvroit voivt oll esimerkiksi nojtuoli, rdio, TV j tulut. Rh voi tuod muknn käyttötrpeit vrten, mutt rvoesineet knntt jättää omisten säilytettäväksi. Asukkt käyttävät pääsääntöisesti omi vtteitn, jotk henkilökunt huolt. Useimpiin huoneisiin voidn sent om puhelin. Asukkt voivt käyttää myös osstoill olevi sukspuhelimi, joist soitetut pikllispuhelut ovt mksuttomi. Osstoille tulee sukkit vrten snom- j ikkuslehtiä. Asukst utetn elämään vnhinkodiss yksilöllistä j ldukst elämää. Erilisill toiminnoill tuetn ikäihmisten fyysisen, psyykkisen j sosilisen toimintkyvyn ylläpitämistä j kohentmist. Tvoitteen on sd rkeen ilo sekä onnistumisen tunteit j elämyksiä. 6

7 Erityisplvelut ysio- j toimintterpi ysio- j toimintterpeutit tukevt sikkn itsenäistä selviytymistä jokpäiväisissä toiminnoiss. Plveluj ovt mm. yksilö- j ryhmäterpit sekä puvälineplvelu. Jlkojenhoito Jlkojenhoitjt tukevt sikkn kokonishoito ntmll jlkojenhoito- j jlkineplveluj. Lbortorioplvelut Kustnkrtnoss on om lbortorio. Lääkäriplvelut Asukkiden lääkäriplveluist vstvt Kustnkrtnon omt lääkärit. Uudelle pitkäikishoidon sukklle tehdään tuloviheess lääkärintrkstus, joss luodn kokoniskuv sukkn tilnteest j määritellään yksilöllinen lääketieteellinen jtkoseurnt. Kotiinkuntoutusosstoll lääkäri on yksi monimmtillisen työryhmän jäsen, mutt kokonisvstuu lääketieteellisestä hoidost säilyy sikkn omll lääkärillä esimerkiksi terveyssemll. Lyhytikishoitoon sisältyy lääkäriplveluj vin kuuttitilnteess. 7

8 Sirlpstorit Seurkuntyhtymän sirlpstorit vstvt Kustnkrtnon sielunhoitotyöstä. Tvoitteen on, että sukkt svt smt plvelut kuin kotiseurkunnss ti omss uskontokunnss. Sosilityö Sosilityöntekijä neuvoo j vust sosilisiss j tloudellisiss sioiss. Hoitomksut Pitkäikishoidon hoitomksu on porrstettu tulojen mukn. Lyhytikishoidon hoitomksu on kiinteä. Lisätietoj s trkemmin pikk hettess omn lueen vnhusplvelujen sosilityöntekijältä. Päivätoimint Päivätoimintyksikkö Meripihkss järjestetään dementoituville ikäihmisille toimintkykyä j koton selviytymistä edistävää päivätoimint. Kustnkrtnon plvelukeskus Kustnkrtnoss toimii yksi Helsingin khdeksst vnhusten plvelukeskuksest. Plvelukeskus järjestää virkistystoimint koton suville eläkeläisille j työttömille. Myös vnhinkodin sukkt voivt osllistu plvelukeskuksen toimintn. Toiminnn tvoitteen on tuke plvelukeskuksen sikkiden koton selviytymistä j heidän sosilist, fyysistä j psyykkistä toimintkykyään sekä ehkäistä syrjäytymistä. 8

9 Plveluj vnhustenkeskuksen j plvelukeskuksen sikkille Käsityökeskus Kustnkrtnon käsityökeskuksen toiminnn tvoitteen on sekä tlon sukkiden että koton suvien eläkeläisten kädentitojen j vireyden säilyttäminen sekä mukv yhdessäolo. Erilisi kädentitokurssej järjestetään mhdollisuuksien mukn. Kmpmo Prturi Prturi-kmpmo sijitsee C-tlon pohjkerroksess. Aukiolojt löytyvät osstojen ilmoitustuluilt. Kmpj käy osstoill sopimuksen mukn. Hiustenleikkus on pitkäikissukkille mksuton. Omll kustnnuksell voi hnkki myös muit kmpjplveluj. Kirjsto Kustnkrtnon E-tloss toimii Helsingin kupungin kirjstoyksikkö, jok on uki tiistisin, keskiviikkoisin j perjntisin klo Kirjstonhoitj kiertää kirjstovunujen knss osstoill viikoittin. 9

10 Rvintoplvelut Kustnkrtnon om rvintokeskus trjo kodinomisi terioit Kustnkrtnon sukkille. Pääsääntöisesti sukkt syövät osstoill, mutt hlutessn he voivt käydä lounll Krtnorvintolss esimerkiksi omisen ti omhoitjn knss. Krtnorvintol sijitsee K-rkennuksen juhlsliss. Aukiolojt ovt m-pe klo 8 15 j l-su klo Krtnorvintolss plvelukeskussikkt voivt nutti lämpimän terin kohtuuhintn klo välillä, myös viikonloppuisin. Rvintoln yhteydessä toimii khvil, jok on uki kello 15 sti. Sieltä voi tilt myös juhltrjoilu. Knttiininhoitj kiertää osstoill kerrn viikoss. Knttiinivunust voi ost tvllisi kioskituotteit. Vunun kiertojt löytyvät osstojen ilmoitustuluilt. Vierilut Kustnkrtnon sukkiden omiset j ystävät ovt tervetulleit vierilemn Kustnkrtnoon. Erityisiä vieriluikoj ei ole. Omiset voivt trvittess kysyä yöpymismhdollisuutt. 10

11 Kustnkrtnon toimint tukevt yhdistykset Kustnkrtnon Ystävät ry Kustnkrtnoss toimii vpehtoistyötä tekevä yhdistys Kustnkrtnon Ystävät ry. Kikki kiinnostuneet ovt tervetulleit mukn vpehtoistoimintn. Yhteystiedot löytyvät Kustnkrtnon Internet-sivuilt. Pro Kustnkrtno ry Pro Kustnkrtno ry. on vnhinkodin sukkiden j lyhytikisess hoidoss olevien sikkiden omisist j ystävistä koostuv vpehtoistyötä tekevä ryhmä. Toiminnn tvoitteen on Kustnkrtnon sukkiden hyvän hoidon j viihtyvyyden edistäminen sekä omisten j henkilökunnn yhteistyön tukeminen. Pro Kustkrtno ry:n jäseneksi voi liittyä kuk thns sukkn ominen ti muu tukihenkilö. Yhteystiedot löytyvät Kustnkrtnon Internet-sivuilt. 11

12 Käskynhltijntie G-ossto () Puutyökorjmo Korjmo (pohjkrs.) G c H-ossto () Kppeli (c) b H Kokoustilt (d) - lsli - kbinetti Sirlpstori (e) d Pääovi E b D b Kuljetuskeskus (b) Siivouskeskus (b) -ossto () Päiväossto Meripihk E-ossto () Kirjsto (b) Kustnkmmri (b) Käsityökeskus () D-ossto () b C-ossto () C M Kuntokrtno L Pääovi Plvelukeskus (b) Sirlpstori (b) Viriketyöntekijät (b) Prturi-Kmpmo b Atk-tuki (b) Hllinto (b) Neuvont (b) Sosilityöntekijä (b) Työhönotto (b) A-ossto () Lbortorio () B c Krtnorvintol () Rvintokeskus () e A e B-ossto ysioterpi Jlkojenhoitjt Toimintterpi K Keskusvrsto = sisäänkäynti = porrs Kivlterintie Oltermnnintie 12 Kustnkrtnon vnhustenkeskus Oltermnnintie 32, Helsinki Postiosoite: PL 8560, Helsingin kupunki puh. vihde (09) , fx (09) Liikenneyhteydet Ruttientorilt bussi 72, Elielinukiolt bussi 69, poikittisliikenteen bussit 52, 512A, 522K (l-su), Jokerilinj 550 Liikennelitoksen neuvonnst s lisätietoj puh Vlokuvt: Pertti Nisonen j Sisko Almgren. Ulkosu: Helen Kjnder. Pinotyö: Str-Offset Oy, 2006

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun TORSTAINA 6.10.2011 Numero 20/2011 Onko työssä hyvä oll? T yöelämä on muuttunut viime vuosin yhä hstvmmksi, vtivmmksi j monien mielestä myös henkisesti rskmmksi. Työuupumus on yleistä, loppuun plmiset

Lisätiedot

Kulttuuria vapaaehtoistyönä!

Kulttuuria vapaaehtoistyönä! Juh Iso-Aho & Esko Juhol (toim.) Kulttuui vpehtoistyönä! Susnn Eklund, Snni Hllnv, Mik Htikinen, Juh Iso-Aho, Esko Juhol, Kti Kilpiä, Jn Komi, Jeni Kopinen, Anu Lähteenmäki, Cit Rntl, j Rehnstöm, Soili

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden Heimo Meriö Metsäsertifiointiin liittyvät sintuntijplveluiden tulevisuuskuvt Euroopn sosilirhsto Tvoite -ohjelm Tämä julkisu on toteutettu Euroopn sosilirhston (ESR) tuell ESR-julkisut -srj Päätoimittj

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa 1 Turvsuunnitelm VAKkuljetuksiss 2 Tämä on turvsuunnitelmmlli yrityksille, jotk toimivt Vrllisten ineiden kuljetusten priss. Mlliss on huomioitu vrllisten ineiden kuljetusten (VAK) säädöksen uusi luku

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään Keskustsuunnitelm Kellokosken kylään Dilomityö - TKK - Arkkitehtiossto - Arkkitehtuurin koulutusohjelm 3.12.2007 Tekijä: Eil Lhdenerä Vlvoj: Aij Stffns Dilomityön tiivistelmä Tekijä: Eil Lhdenerä Pääine:

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu Dt Groupin sikslehti Asikkn kokoisi plveluj Av j tutustu n! ill m im h r lu p e v l ksp i s - Premp plvelu olk hyvä! Dt Group Helsinki Ames Oy on vuonn 1944 perustettu IT-plveluit trjov yritys pääkupungin

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA oulu LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA Khden joulun ninen KAUPPAKESKUSPÄÄLLIKÖN JOULU KOTKALAISEN Rilln koti -bloggrin LAHJAVINKIT Nm! JOULUISIA RAAKARUOKA- RESEPTEJÄ Kikki joululhjt Pstist. Yli 100 ide!

Lisätiedot

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015 1 MURICA PrTK:n ulkomnexcu 2015 CONTENTS Alkusnt 2 Excu lukuin 3 Vrinhnkint 4 Houston 7 Austin 9 Los Angeles 10 Sn Frncisco 12 Excufiiliksiä 14 Kuvpläjäys 16 ALKUSANAT Teksti: Ell Potk Excursio on nyt

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu Dt Groupin sikslehti Asikkn kokoisi plveluj Av j tutustu n! ill m im h r lu p e v l ksp i s - Aktiivinen kumppni Trjomme erittäin ljn vlikoimn yrittäjän rke helpottvi plve lutuotteit. Osn niistä voit tutustu

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Kotihoito kuntoon ikäihmiset ansaitsevat arvokkaan vanhuuden

Kotihoito kuntoon ikäihmiset ansaitsevat arvokkaan vanhuuden 10.8.2015/KP Suomen Senioriliike ry Kotihoito kuntoon ikäihmiset ansaitsevat arvokkaan vanhuuden Tausta Suomessa vanhustenhuollon periaatteena on että mahdollisimman moni ikäihminen voisi elää ja asua

Lisätiedot