OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille ja tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi"

Transkriptio

1 OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille j tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty vsm/pj pä

2 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin Osv vltionvtuks käyttö.. 3 Arvonlisävero.. 3 Kilpiluttmin. 4 Rhoit.. 4 Vltionvtuks käyttötrkoituks muuttmin. 4 Mihin ktnnuksiin vltionvtt s käyttää 4 Tloudellin vstuu.. 5 Hnkke ktnnpikk kirjnpidoss.. 5 Hnkerportointi.. 5 Sisällöllin rportti eli ldullin rviointitie. 5 Määrällin rportti 5 Vltionvtuks käytön selvitys 6 Vltionvtuks pluttmin j tkisinperintä.. 6 Sovelletut säädökset j ohjelm sikirjt. 6 Liitteet.. 7 Liite 1: Osv ohjelmn vuosikello 7 Liite 2: Hnkesuunnitelmn keskeisiä sisältöjä. 8 Liite 3: Hnkke kokonisktnnrvion j vltionvtuks käytön selvityks runko. 9 Liite 4: Osv ohjelmn mukis kehittämishnkke ldullis rvioinnin päärunko 11 Liite 5: Osv ohjelmn mukis kehittämishnkke määrällis rvioinnin päärunko. 14 Yhteystiedot... 16

3 3 Opetu j kulttuuriministeriö on käynnistänyt vltkunnllis j määräikis opettoim hkilöstön mmtillist osmist kehittävän Osv ohjelmn ( ). Ohjelmn tvoitte on ktivoid yleissivistävän, mmtillis, ikuisutuks sekä vpn sivistystyön orgnistioit kehittämään pikllisin j lueellisin verkostoin omn hkilöstönsä mmtillist osmist sekä osmis kehittämistä plvelevi rkteit j suunnitelmi. Aluehllintovirstot tukevt j rhoittvt toimilueilln ohjelmn mukist kehittämistoimint. Koulutuks j opetuks järjestäjät voivt hke vltionvtt opettoim hkilöstön osmis j hkilöstöutuks rkteid kehittämise. Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin Vltionvtt voivt verkoston hke opethkilöstönsä osmis kehittämise sopett, lukioutt, mmtillist j ikuisutt, vpt sivistystyötä j tite sopett järjestävät kunnt, kuntyhtymät, yhteisöt j säätiöt. Vltionvtuks ht tiedotetn suurimmiss snomlehdissä j luehllintovirstoj internetsivuill. Osv ohjelmn hkukuulut j hkulomkkeet löytyvät luehllintovirstoj internetsivuilt. Aluehllintovirsto nt vltionvtuks hkijlle kirjllis päätöks. Myönteisessä vltionvtpäätöksessä minitn myönnetyn vtuks määrä, käyttötrkoit j hnkke toteuttmisik sekä muut mhdolliset vtuks käyttöön liittyvät erityisehdot. Osv vltionvtuks käyttö Osv vltionvt on trkoitettu käytettäväksi hnkke toteutumisikn vtpäätöksessä määriteltyihin moihin. Vltionvtt ei s käyttää verkoston orgnistion ti orgnistioid omn stoiminnn rhoittmise. Vltionvt mksetn emmss erässä, joist simmäin hnkke lkess j seurvt hnkepäätöksessä ilmoitetull tvll. Määrältään vähäiset vltionvtukset voidn hrkinnnvrisesti mks kertsuorituks toiminnn käynnistämisilmoituks steell. Avtuks sjn on lempn minittuj säädöst ohell noudtettv vltionvtpäätöks ehtoj j rjoituksi. Arvonlisävero Vltionvtt sne Osv ohjelmn kehittämishnkke kokonisktnnuksiin ei hyväksytä rvonlisävero, ellei se jää hnkke lopulliseksi ktnnukseksi.

4 Kilpiluttmin Osv ohjelmn mukisiin kehittämishnkkeisiin sisältyy ein erilist sintuntij yms. plveluid ti tuotteid ostmist plvelun tuottjilt. Tehtäessä hnkintoj yksityisiltä plvelun tuottjilt on otettv huomioon julkisi hllintoj koskevt säädökset (Lki julkisist hnkinnoist 348/2007) j verkoston orgnistioid mhdolliset sisäiset ohjeet. 4 Rhoit Osv ohjelmn kehittämishnke on kokonisu, jonk rhoit koostuu sdt vltionvtuksest j verkoston omrhoitosuudest. Hnkkeell ei voi oll muit tuloj, esim. osllistumismksuj. Hnkke hyväksytyssä ktnnrvioss esitetään toiminnst iheutuvt todelliset kulut sekä toimintn hettu vt. Vltionvtuks myöntämin edellyttää, että hnkke toteuttj/vtuks snut verkosto rhoitt hnkett myös omll osuudelln. Hnkke omrhoitosuud tulee oll vähintään 20 prostti hnkke kokonisktnnuksist. Tämä osu voi oll myös lsknllist. Omrhoituks osu muodostuu ein suuremmksi kuin vdittu omrhoituks vähimmäismäärä on. Vltionvtuks käyttötrkoituks muuttmin Vltionvtuks sjn tulee viipymättä ilmoitt luehllintovirstolle vltionvtuks käyttötrkoituks toteutumise ti mut vltionvtuks käyttöön vikuttvst muutoksest. Jos hkulomkke budjetin suunniteltuihin kulukohtiin tulee muutoksi yli 10 prostti, tulee näistä sopi rhoittjn knss. Hyväksytyistä muutoksist tehdään ui trknettu ktnnrvio. Muutokset tehdään, kun hnke on käynnissä. (Vltionvtlki 688/2001, 14 ) Mihin ktnnuksiin vltionvtt s käyttää Vltionvtt s käyttää vtpäätöks mukis toiminnn suunnittelu, kehittämi j rviointityöhön, täydnysutuks järjestämisestä j muun osmis kehittämisestä iheutuviin uttji j vstvi mtk j plkkioktnnuksiin, uttilktnnuksiin, tietoliiknektnnuksiin, erilisiin sintuntijplveluihin sekä tietyin edellytyksin verkoston ulkopuolise täydnysutukse osllistumisest iheutuviin osllistumismksuihin ti sintuntijplveluihin. Vltionvtt ei s käyttää orgnistion kiinteisiin toimintktnnuksiin, kut opetuks järjestämisestä iheutuviin siji j muihin ktnnuksiin, litehnkintoihin, hnkkeest iheutuviin osllistuji mtkktnnuksiin ti muihin vstviin ktnnuksiin. Nämä voivt kuitkin oll (lsknllist) omrhoitosuutt. Pertellt syystä vtt voidn poikketpuksiss myöntää käytettäväksi osllistuji mtkktnnt korvmise ti osn niid korvmist. Osllistuji mtkktnnt korvmin edellyttää erittelyä hnkke ktnnrvioss. Edellytyksä on, että mtkktnnt korvmin edistää koko Osv kehittämishnkke tvoitteid toteutumist eikä kyseese tulev ostoteut ole muutoin toteutettviss. Liite 1: Vltionvthkem koht 12. Kehittämistoiminnn kokonisktnnrvio (mlli)

5 Tloudellin vstuu Tloudellin vstuu on hnkke hllinnollisesti vstuullisell verkoston jäsellä. Hnkke ohjryhmän tehtävänä on joht j seurt myös tloutt. 5 Vltionvtt ei s jk etepäin muille thoille kuin päätöks mukiselle verkostolle. Ktnnuksi voidn j on steltu jk, mutt tositteet niistä tulee toimitt hnkke hllinnollisesti vstuulliselle verkoston jäselle. Omrhoitosuud kttmisest vst koko verkosto. Omrhoitosu voi oll lsknllist, mutt s tulee oll todnettviss verkoston jäst kirjnpidost (esim. utuksiin osllistuvi siji j mtkkulut). Osv ut on osllistujille mksutont. Hnkke ktnnpikk kirjnpidoss Hnkett koskevn kirjnpidon seurntn, johon luehllintovirstolle tehtävä loppelvitys stuu, kirjtn hnkke kokonismot, mikä trkoitt sekä vtuksell että utuks järjestäjän omll rhoituksell ktnnettu toimint. Hnkkeelle tehdään kirjnpitoon om ktnnpikk, jolle kirjtn kikki vltionvtuksest mksettvt ktnnukset sekä mhdollisuuksi mukn omrhoituksest mksetut ktnnukset. Omrhoitosu voidn trvittess rportoid erillis Excel tulukon vull. Verkoston hllinnoinnist vstuullis orgnistion kirjnpidost vstvlle hkilölle tulee toimitt Osv hkukuulut j päätös vltionvtuksest. Hänelle toimitetn myös kehittämishnkke rviointiohjeet j vltionvtuks käytön selvityslomke. Vltionvtuksest s käyttää osn näid hllinnollist kuluj kttmise hnkesuunnitelmn mukisesti. Hnkevstvn tulee kirjllisesti ilmoitt muille verkoston jäsille j ohjryhmälle, mit rhoituks knss toimitn. Sopiv tp knntt suunnitell yhdessä kirjnpidost vstvn knss. Hnkerportointi Sisällöllin rportti eli ldullin rviointitieto Ldullin rviointitieto kootn verkkokyselyohjelmll vuosittin mnessä. Määrällin rportti Määrällisessä rportiss ilmoitetn täydnysuttilisuuksi lukumäärät j kestot sekä osllistujt iheittin, uttsoittin j sukupuolittin vuosittin mnessä. Hnkke vstuuhkilön on huolehdittv siitä, että yksityiskohtiset osllistujtiedot kerätään kikist vähintään kolme tunti kestävistä tilisuuksist. Ks. liite 5.

6 Vltionvtuks käytön selvitys Vltionvtuks käyttöjn päätyttyä vtuks sjn tulee toimitt nnettuj määräikoj loppuun mnessä luehllintovirstolle selvitys hnkkeest, s etemisestä j toteuttmisest (ldullin rviointi j määrälliset tiedot) sekä ktnnuksist (vltionvtuks käytön selvitys). 6 Vltionvtkelpoisiksi moiksi ktsotn vtettvn kohte knnlt trpeelliset j määrältään kohtuulliset mot, jotk stuvt vtpäätöks ste olevn hyväksyttyyn hnkesuunnitelmn. Kun kokonisktnnuksist vähnetään omrhoitosuud määrä, jää jäljelle käytetty vltionvt. Selvityslomkkeess nnettuj tlotietoj tulee vstt hnkke kirjnpidon rportin tietoj j omrhoitosuud käytön selvitystä. Vltionvtuks käytön selvityslomkke mukn liitetään kirjnpidon oikeksi todistettu ote vltionvtuks käytöstä. Mikäli omrhoitosuud käyttö ei käy yksiselitteisesti ilmi kirjnpidon otteest, tulee siitä lti erillin selvitys. Selvityksissä tulee oll toiminnst j tloudest vstvi, nimkirjoitoikeud omvi hkilöid llekirjoitukset. Tämä osoitetn selvitykse liitettävällä johtosäännöllä ti vstvll, jost orgnistion nimkirjoitoike käy ilmi. Liite 3: Vltionvtuks käytön selvitys lomke, koht 3. Vltionvtuks käyttö kehittämishnkkeess (mlli) Vltionvtuks pluttmin j tkisinperintä Mikäli mksettu vtt ei void käyttää myönnettyyn trkoitukse sinä ikn, joksi vt on myönnetty, hkijn tulee plutt käyttämättä jäänyt vt luehllintovirston tulotilille. Vltionvtlin 20 :n mukn vltionvtuks sjn tulee viipymättä plutt liik smns vltionvt ti s os. Vltionvtuks sjn tulee plutt vltionvt ti s os myös, jos sitä ei void käyttää vltionvtpäätöksessä edellytetyllä tvll. Enn pluttmist vtuks sjn tulee ott yhteyttä vtuks myöntäneese luehllintovirstoon pluttilitietoj j muid ohjeid smist vrt. Jos plutettv määrä on intään 10 euro, se sdn jättää pluttmtt. Vltionpuvirnomin määrää vltionvtuks mksmis lopetettvksi sekä jo mksetun vltionvt tkisin perittäväksi, jos vltionvtlin 21 :n ti 22 :n mukiset ehdot eivät ole täyttyneet. Vltionvtlin 24 :n mukn vltionvtuks sjn on mksettv plutettvlle ti tkisin perittävälle määrälle vltionvtuks mksupäivästä korkolin (633/1982) 3 :n 2 momtin mukist vuotuist korko lisättynä kolmell prosttiyksiköllä. Sovelletut säädökset j ohjelm sikirjt Vltionvtlki (688/2001) Hllintolki (434/2003) Arvonlisäverolki (1501/1993) Lki julkisist hnkinnoist (348/2007) Hkukuulut vtuksest opettoim hkilöstön täydnysutuks kehittämise

7 Liitteet 7 Liite 1: Osv ohjelmn vuosikello Osv ohjelmn hllinto noudtt hnkkeid oslt vuosittin melko smntyyppistä vuosikello. Hnkke on hyvä huomioid nämä jnkohdt toiminnssn. Hnkerhoit on kksivuotist siirtomäärärh. Hnkeki lk myöntövuonn 1.1. j päättyy seurvn vuod lops Ensimmäis j tois vuod lops hnke nt sekä ldullis että määrällis rportin. Vltionvtuks käytön seurnt nnetn hnkekud päätyttyä helmikuun lkupuolell sekä trvittess hnkekud ikn. Rhoittj ohjeist hnkkeit trkemmin eri jnkohdist. tilinpäätös Ldulliset j määrälliset rportit Hnke käynnistyy osvforum Ui hku vutuu Hkuik päättyy joululom Rhoitpäätökset Vltionvtuks käytön selvitys neuvottelukunnn ltim Toimintkertom ed. vuodest Mhd. trknetut suunnitelmt 1. mkst Alueellisi hnketpmisi k e s ä l o m Toimintvuosille myönnetyt Osv vltionvtpäätökset eivät poikkeuksellis hkujn vuoksi noudt kevään 2015 oslt vuosikello.

8 Liite 2: Hnkesuunnitelmn keskeisiä sisältöjä 8 Verkosto toimii yhdessä hnkesuunnitelmn puitteiss, j knnttkin sito verkoston jäset hnkesuunnitelmn tekemise jo melko vrhisess viheess. Hnkke ohjryhmä, vetäjä j koordinttori ovt keskeisessä osss hnkesuunnitelmn luomisess j toteuttmisess. Projektin strtegi Seurnt / rviointi Tiedon lähde Olettmukset j riskit Mitkä ovt yleisiä indikttoreit, Mitkä ovt ulkoisi tekijöitä / olosuhteit, jotk Päämäärä Mitä yleistä ljemp päämäärää hnke omlt osltn edistää? Pitkän ikvälin yleistvoite joid vull projektin vikutt / s iheuttm muutost voi kuvt? - Mistä lähteistä tieto kerätään ti trkistetn, mitä metelmiä tähän käytetään? Trkoit Minkä täsmnetyn tvoitte projektin tulee svutt? Projektin erityistvoite jotk osoittvt, mit ti missä määrin projekti on svuttnut tvoittes? - Mistä tiedot kerätään, kuk kerää j milloin? - Mitkä lähdeineistot ovt jo olemss? - Mitkä lähdeineistot on kerättävä itse? eivät ole projektin hllinnss, mutt vikuttvt päämäärän toteutumise? Mitä riskejä on otettv huomioon? Tulos ti tuotokset Mitä konkreettisi tuloksi hnkke on toteutettv svuttkse trkoituks? Projektin ostvoite/tuotos jotk osoittvt, mit projektin tulokset on svutettu? (Ltu, määrä, ik.) Huom., muuttunut tilnne näkyy mittreiss. - Mistä olemss olevist ti itse kerättävistä lähdeineistoist tieto näid mittreid suhte sdn? eivät ole projektin hllinnss, mutt vikuttvt projektin erityistvoitte svuttmise? Mitä riskejä on otettv huomioon? Toimpide Mitä vintoimpiteitä on tehtävä määrätyssä järjestyksessä, jott tulokset sdn ikn? Välineet Mitä välineitä trvitn projektin toimpiteid toteuttmiseksi? Resurssit - Mitä toimpiteid toteuttmin vtii? Esim. rh, hkilöj ikresurssit. voivt vikutt tulost ti tuotost syntymise? Mitä riskejä on otettv huomioon? Tulukko stuu LogFrme mtriisiin, Equl Prtnership Developmt Toolkit (EC 2005); Teemu Purmon, Proper Oy; Johnn Albert, Itä Suom luehllintovirsto

9 9 Liite 3: Hnkke kokonisktnnrvion j vltionvtuks käytön selvityks runko Hnke tekee kokonisktnnsuunnitelmn, jok hnkke rhoittjn tulee hyväksyä. Mikäli jokin kulukoht muuttuu yli 10 %, tulee tästä sopi rhoittjn knss. Hnkke vltionvtuks käytön selvityks (ks. seur. sivu) tulee oll yhteväin tämän suunnitelmn (ti s muutost) knss. Muutoksi kokonisktnnsuunnitelmn voi tehdä inostn hnkke käynnissäoloikn. OSAAVA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS (hkulomkke koht 12) Mlliesimerkki (omrhoitosu väh. 20% hnkke kokonisktnnuksist) 12. Kehittämistoiminnn kokonisktnnrvio Tulukko uke kksoisklikkuksell Kokonisktnnukset yhtesä jost omrhoitosu (voi oll lsknllist) Hnkke hllintokulut (suunnittelu, seurnt j rportointi) Kehittämiskulut (verkostoyhteistyön, täydnysutuks rkteid, suunnitelmllisuud j ui muotoj kehittämin) Toimintkulut (osmis lisäämis j täydnysutuks toteuttmin) Verkoston ulkopuoliset sintuntijplvelut (esim. plkkiokulut) 4 000, , , , , , ,00 Mteriliktnnukset 1 500, ,00 Tietoliiknektnnukset Mtkktnnukset (ohjryhmän, sintuntijoid, uttji, ym. mtkktnnukset) 4 500, ,00 Hnkke erikse sovittvn toimintn osllistumisest iheutuvt osllistuji mtkktnnukset Muut, mitkä? Yhtesä , ,00 HAETTAVAN VALTIONAVUSTUKSEN MÄÄRÄ (kokonisktnnukset omrhoitosu) ,00

10 10 Tämä vltionvtuks käytön selvitys hnkke tulee toimitt liitteine rhoittjlle hnkke päätyttyä erikse ilmoitettuun määräpäivään mnessä. Rporttiin liitetään kirjnpidon oikeksi todistettu ote sekä llekirjoitettu selvitys omrhoitosuudest. Tämän selvityks tulee oll yhdmukin hnkke kokonisktnnrvion (ti s muutost) knss. Sisällöllisesti rportin tulee oll yhteväin myös ldullist j määrällist rportti knss. OSAAVA VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN SELVITYS (lomkke koht 3) Mlliesimerkki (omrhoitosu väh. 20% hnkke kokonisktnnuksist) Vltionvtuks käyttö kehittämishnkkeess Kokonisktnnukset Jost verkoston omrhoitosu Hnkke hllintokulut (suunnittelu, seurnt j rportointi) 4 000, ,00 Kehittämiskulut (verkostoyhteistyön, täydnysutuks rkteid j suunnitelmllisuud sekä ui muotoj kehittämin) Toimintkulut (täydnysutuks j osmis lisäämis toteuttmin) , , , ,00 Verkoston ulkopuoliset sintuntijplvelut 4 000,00 Mteriliktnnukset 1 500, ,00 Tietoliiknektnnukset Mtkktnnukset 4 600, ,00 Mtkktnnukset (erikse sovittvt) Yhtesä , ,00 Kokonisktnnukset omrhoitosu ,00 Hnkkeelle myönnetty vltionvt ,00 Vltionvtuks käytön selvitykse liittyvät liitteet: Oikeksi todistettu kirjnpidon ote vltionvtuks käytöstä. Mikäli omrhoitosuud käyttö ei käy ilmi kirjnpidon otteest, tulee siitä lti erillin selvitys. Selvityksessä tulee oll toiminnst vstvn hkilön llekirjoit. Avtuks sjn tulee erikse määrättäessä osoitt vtuks käyttö mksutositteid vull. Tositteid säilytysik on kirjnpitolin mukisesti vähintään kui (6) vuott s vuod lopt, jonk ikn tiliki on päättynyt. Pikk j päiväys Allekirjoit j nimselvnys (hkilön, joll on orgnistion nimkirjoitoike)

11 Liite 4: 11 OSAAVA ohjelmn mukis kehittämishnkke ldullis rportin srunko Ldullin rviointirportti tehdään verkkoltll rhoittjn ntmi trkempi ohjeid mukn. S päärunko noudttelee tässä minittuj pääkohti. OSAAVA ohjelmn mukis kehittämishnkke rviointikysely ldullis rvioinnin päärunko Arvioinnin tekevät 1) ohjryhmä, 2) verkoston jäset, sekä mhdollisesti myös 3) yhteistyökumppnit. Monivlintkysymyksissä käytetään pääsääntöisesti vlikko steikoll TAUSTATIEDOT Rportoitvn Osv kehittämishnkke nimi/ nimet Avtuks hkij ( hllinnollisesti vstuullin verkoston jäs) j hnkke koordinttori Orgnistio Sähköposti Toiminnst vstvn yhteyshkilön sähköposti. Hnke ohjryhmän (tms.) puhejohtj Kuv hnkke orgnisoinnist j toimint lueest Rhoituks myöntänyt luehllintovirsto Etelä Suom Itä Suom Lpin LouniSuom Länsi j Sisä Suom PohjoiSuom Ruotsinkielis opettoim yksikkö Alue(et), joll verkosto sisijisesti toimii Etelä Suom vi Itä Suom vi Lpin vi LouniSuom vi Länsi j Sisä Suom vi PohjoiSuom vi Ruotsinkielis yksikön toimint lue Hnkkeess kohte olevn opethkilöstön määrä verkostoss yli 1000 Rhoitpäätös hnkkeelle stu KEHITTÄMISTOIMINNAN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEN ARVIOINTI Tässä rvioidn sitä, mit hnke on tällä hetkellä toteutumss kehittämistoiminnlle settuj tvoitteid oslt (ktso tvoitteet OSAAVA hkemuks kohdst 6). 2.1 Tvoite 1 Tvoite on svutettu 1 = hnkesuunnitelmn mukn, 2 = osittin hnkesuunnitelmn mukn, 3 = ei vielä käynnistynyt, 4 = ei ollkn svutettu 2.2 Tvoite 2 Tvoite on svutettu 1 = hnkesuunnitelmn mukn, 2 = osittin hnkesuunnitelmn mukn, 3 = ei vielä käynnistynyt, 4 = ei ollkn svutettu

12 2.3 Tvoite 3 Tvoite on svutettu 1 = hnkesuunnitelmn mukn, 2 = osittin hnkesuunnitelmn mukn, 3 = ei vielä käynnistynyt, 4 = ei ollkn svutettu Lisäselvityksiä / steluj Kirjoit onnistumiset / epäonnistumiset tvoitteid svuttmisess. 3 YHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN VERKOSTOLLE Tässä kohdss rvioidn sitä, mit tähän mnessä on onnistuttu mmtillis osmis kehittämistä tukevi rkteid, työnjon j suunnitelmllis toiminnn kehittämisessä. 3.1 Kehittämisessä on onnistuttu: 1 = erinomisesti, 2 = hyvin, 3 = jossin määrin, 4 = ei ole vielä onnistuttu 3.2 Lisäselvityksiä / steluj Kirjoit onnistumiset / epäonnistumiset tvoitteid svuttmisess. 4 SUUNNITELMALLISUUDEN VAHVISTAMINEN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Tässä kohdss rvioidn sitä, mit opethkilöstön mmtillis osmis / täydnysutuks trvelähtöisyyttä on onnistuttu vhvistmn tehtyj osmistrvekrtoitt j kehittämissuunnitelmi sekä kehityskesktelukäytäntöj j seurnnn kehittämis vull. 4.1 Kehityskesktelukäytäntöj kehittämin 1 = erinomisesti, 2 = hyvin, 3 = jossin määrin, 4 = ei ole vielä onnistuttu 4.2 Osmistrvekrtoituksi hyödyntämin 1 = erittäin pljon, 2 = pljon, 3 = jossin määrin, 4 = ei ole tehty 4.3 Opethkilöstön utu j kehittämissuunnitelmi vull 1 = erittäin pljon, 2 = pljon, 3 = jossin määrin, 4 = ei ole tehty 4.4 Osmis kehittämis/ täydnysutuks seurnt kehittämällä 1 = erittäin pljon, 2 = pljon, 3 = jossin määrin, 4 = ei ole tehty 4.5 Lisätietoj j steluj Kirjoit onnistumiset / epäonnistumiset tvoitteid svuttmisess. 5 TOTEUTETUN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN / TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TARVELÄHTÖISYYDEN VAHVISTAMINEN Tässä kohdss rvioidn sitä, mit toteutunut täydnysut on vstnnut Osv ohjelmss keskeisinä pidettyjä trpeit. 5.1 Osmis kehittämin / täydnysut on vstnnut työntekijän trpeit: 1 = erinomisesti, 2 = hyvin, 3 = jossin määrin, 4 = heikosti 5.2 Osmis kehittämin / täydnysut on vstnnut työyhteisön trpeit: 1 = erinomisesti, 2 = hyvin, 3 = jossin määrin, 4 = heikosti 5.3 Osmis kehittämin / täydnysut on vstnnut työnntjn trpeit: 1 = erinomisesti, 2 = hyvin, 3 = jossin määrin, 4 = heikosti 5.4 Lisätietoj j steluj (Kuv toiminnn trvelähtöisyydestä): Kirjoit onnistumiset / epäonnistumiset tvoitteid svuttmisess. 6 OPETUKSEN LAATUTYÖN, TYÖHYVINVOINNIN JA HENKILÖSTÖN TIETOYHTEISKUNTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN Tässä rvioidn, mit hyvin hnkkeess on edistytty seurviss Osv ohjelmn mukisiss tvoitteiss. 6.1 Ltutyön kehittämisessä on onnistuttu 1 = erinomisesti, 2 = hyvin, 3 = tyydyttävästi, 4 = heikosti, 5 = ei ole hnkke tvoitte 6.2 Hkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä on onnistuttu 1 = erinomisesti, 2 = hyvin, 3 = tyydyttävästi, 4 = heikosti, 5 = ei ole hnkke tvoitte 6.3 Hkilöstön tietoyhteiskuntosmis kehittämisessä on onnistuttu

13 1 = erinomisesti, 2 = hyvin, 3 = tyydyttävästi, 4 = heikosti, 5 = ei ole hnkke tvoitte Lisätietoj 7 VÄHÄN KOULUTUSTA SAANEIDEN ERITYISRYHMIEN TAVOITTAMINEN Tässä rvioidn sitä, missä määrin hnkkeess on onnistuttu ktivoimn j trjomn täydnysutt j muut osmis kehittämis tuke perinteisesti hrvoin osllistuville kohderyhmille: 7.1 Kuv toiminnst 8 UUSIEN TÄYDENNYSKOULUTUSMUOTOJEN TOTEUTUS Tässä rvioidn, missä määrin on käytetty, kokeiltu j kehitetty ui innovtiivisi täydnysutuks muotoj. Kuv vikuttvist/uist hkilöstön käyttöön otetuist kehittämis (toimint)mlleist hnkkeess: 8.1 Ui, innovtiivisi täydnysutuks muotoj on käytetty 1 = runssti, 2 = jossin määrin, 3 = hyvin vähän, 4 = toteutettu perinteisellä tvll 8.2 Kuv uist j vikuttvist hkilöstön kehittämis toimintmlleist: Mitä on kehitetty j mitä ui innovtioit on kehitetty. 8.3 Vuod 2015 ikn verkostoss synnytetyt uudet uttuotteet, julkisut j rtikkelit 8.4 Lyhyt kuv innovtiivisimmksi todetuist hkilöstön kehittämis toimintmlleist hnkkeess vuonn 2015 Kuk, mitä, mit j mllin rviointi 9 VUODELLE 2016 SUUNNITELTU TOIMINTA Tulevt suunnitelmt vuodelle 2016 (Vpmuotoin pohdint, tiivis) 9.1 Arvio hnkke mhdollisist pysyvistä vikutuksist ohjelmn päättyessä (Vpmuotoin pohdint, tiivis) 9.2 Plutett Osv ohjelmn kehittämise (Sn on vp)

14 Liite 5: 14 OSAAVA ohjelmn mukis kehittämishnkke määrällis rvioinnin päärunko Määrällin rviointirportti tehdään excel tulukoll, jonk trknetun version rhoittj toimitt rhoitpäätöks nnettun. S päärunko noudttelee tässä minittuj pääkohti. Muutmi täyttöohjeit: Tilisuuksi lukumäärä: Osv rhoituksell järjestettyj eri tphtumi lukumäärä. Sm tphtum toistettun voidn rportoid yhtä tilisuut, lski osllistuji määrät yhte. Osllistuji määrä: Osv rhoituksell järjestettyihin tilisuuksiin osllistuneid opettoime kuuluvi hkilöid (johto, opethkilöstö, muu hkilöstö) määrä oppilitosmuodon mukn. Osllistuji määrä sukupuol mukn: erittele miehet j niset, summn tulee vstt rivillä ilmoitettu koko osllistujmäärää. Koulutuks kesto tuntein: Ilmoit utuks kesto tuntein. Tulukko lskee tästä utomttisesti utettvpäivät (3 4 tunti = 0,5 pv, 5 8 tunti = 1 pv, jne). Alle 3 tunnin tilisuuksi ei lsket tulokse. Ne voi kuitkin kirjoitt tähän tulukkoon osn kokonistoimint. Erityisryhmille suunntut tilisuudet j niid osllistujmäärät: Trkist, etteivät smt utukset ti smt hkilöt tule rportoiduksi empn kertn. Osv ohjelmss x.x. x.x.201x järjestetyt osmis kehittämis tilisuudet j niihin osllistuneet (määrälliset tiedot) Hnkke nimi: Yhteyshkilö: Päätöks pvm: Päätöks dnro: Yhteyshkilön sähköposti: Verkoston jäst yhtelskettu opethkilöstön määrä: Päivämäärä Tilisuud ihe Osllistujt j osllistumin Tilisuud päivämäärä Tilisuud päivämäärä 1. Opettoim ltutyön edistämin (sisältää: sopetuks ltukriteeristön jlkuttmin, ltukriteereihin liittyvän osmis kehittämin, ldun kehittämin verkostoss) 2. Hyvinvoinnin edistämin opettoimess (sisältää: työhyvinvoinnin edistämin, osllisuud j toiminnllisuud lisäämin, liikunnn j terveid elämäntpoj sekä elämänhllinnn edistämin) tilis uuksi lkm esiopet opet tite sope t lukio m mti l lin sk. m m. ikui ut vp sivist ystyö osll istuji osll istujist nisi osll istujist mie hiä u tuks kest o tunti tilisuu s Yhtesä ,0 0,0 tilis uuksi lkm esiopet opet tite sope t lukio m mti l lin sk. m m. ikui ut vp sivist ystyö osll istuji osll istujist nisi osll istujist mie hiä u tuks kest o tunti tilisuu s yhtesä Yhtesä ,0 0,0

15 Tilisuud päivämäärä 3. Tietoyhteiskuntosmis vhvistmin (sisältää: pedgogisess työssä trvittvn tieto j viestintätekniikn osmis kehittämin sekä työelämäläheist metelmi j käytäntöj kehittämin) tilis uuksi lkm esiopet opet tite sope t lukio m mti l lin sk. m m. ikui ut vp sivist ystyö osll istuji osll istujist nisi osll istujist mie hiä u tuks kest o tunti 15 tilisuu s yhtesä Yhtesä ,0 0,0 Tilisuud päivämäärä 4. Osmis kehittämis suunnitelmllist rkteid j mlli kehittämin verkostoss (sisältää: osllistumin kehittämistyöhön kut utu j kehittämissuunnitelmi ldint, uttrvekrtoitukset, yhteist toimintmlli luomin.) tilis uuksi lkm esiopet opet tite sope t lukio m mti l lin sk. m m. ikui ut vp sivist ystyö osll istuji osll istujist nisi osll istujist mie hiä u tuks kest o tunti tilisuu s yhtesä Yhtesä ,0 0,0 Tilisuud päivämäärä 5. Erityisryhmille trjottu ut (sisältää: yli 55 vuotiille, sivutoimisille j tuntiopettjille sekä hrvoin täydnysutukse osllistuneille suunntut utukset j osmis kehittämis sekä oppilitosjohdon knsinväliset konferssit) tilis uuksi lkm esiopet opet tite sope t lukio m mti l lin sk. m m. ikui ut vp sivist ystyö osll istuji osll istujist nisi osll istujist mie hiä u tuks kest o tunti tilisuu s yhtesä Yhtesä ,0 0,0 Verkoston toimint Tilisuudet yhtesä (älä muut lsktkvoj) tilis uuksi lkm esiopet opet tite sope t lukio m mti l lin sk. m m. ikui ut vp sivist ystyö osll istuji osll istujist nisi osll istujist mie hiä u tuks kest o tunti tilisuu s 1. Ltutyön edistämin ,0 0,0 2. Hyvinvoinnin edistämin opettoimess ,0 0,0 3. Tietoyhteiskuntosmis vhvistmin 4. Osmis rkteid j mlli kehittämin ,0 0, ,0 0,0 5. Erityisryhmille trjottu ut ,0 0,0 Kikki yhtesä ,0 0,0

16 Yhteystiedot 16 Aluehllintovirston yhteystiedot Etelä Suom luehllintovirsto Opetu j kulttuuritoimi vstuulue PL HELSINKI sekä sähköisesti osoitteell: Itä Suom luehllintovirsto Opetu j kulttuuritoimi vstuulue PL MIKKELI sekä sähköisesti osoitteell: Lpin luehllintovirsto Opetu j kulttuuritoimi vstuulue PL ROVANIEMI sekä sähköisesti osoitteell: LouniSuom luehllintovirsto Opetu j kulttuuritoimi vstuulue PL Turku sekä sähköisesti osoitteell: Länsi j Sisä Suom luehllintovirsto Opetu j kulttuuritoimi vstuulue PL JYVÄSKYLÄ sekä sähköisesti osoitteell: PohjoiSuom luehllintovirsto Opetu j kulttuuritoimi vstuulue PL OULU sekä sähköisesti osoitteell: Regionförvltningsverket i Västr och Inre Finlnd, Svsk het för undervisningsväsdet, PB 22, ÅBO smt i elektronisk form till dress: Vstuuhkilö Opettoim ylitrkstj Virve Smrzoch, p Opettoim ylitrkstj Johnn Albert, p Johtj Elis Suutl, p Opettoim ylitrkstj Kri Torikk, p Opettoim ylitrkstj Le Krjom, p Johtj Tuomo Litil p Suunnittelij Pirjo Jämsén Ahon, p Opettoim ylitrkstj Jyri Ulvin, p Överinspektör för bildningsväsdet Crol Bryggmn, tfn

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v. 2015 (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA MUISTIN HEIKKENEMINEN MIKSI JA MITEN LÄÄKETUTKIMUKSIA TEHDÄÄN ONKO LÄÄKETUTKIMUKSIIN OSALLISTUMINEN TURVALLISTA MITEN MUISTILÄÄKETUTKIMUKSIIN PÄÄSEE MUKAAN Muistin toimint

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

7.lk matematiikka. Geometria 1

7.lk matematiikka. Geometria 1 7.lk mtemtiikk 1 Htnpään koulu 7B j 7C Kevät 2017 2 Sisällys 1. Koordintisto... 4 2. Kulmien nimeäminen j luokittelu... 8 3. Kulmien mittminen j piirtäminen... 10 4. Ristikulmt j vieruskulmt... 14 5. Suort,

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588)

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 14/2007 550 (- 588) KOKOUSAIKA Mnntin 17. syyskuut 2007 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 1 TUTCAT 1 TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 PERUSHAKU JA KIRJAN SAATAVUUSTIEDOT... 3 YHDISTELMÄHAKU...4 4 OMIEN LAINOJEN UUSIMINEN...5 5 KIRJAN VARAAMINEN...5 6 TUTCATISSA LIIKKUMINEN...7 1 Tutctin käynnistäminen

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

a f A ffis','.."rjî,î*,,*:;

a f A ffis','..rjî,î*,,*:; LTik, F ç t3f f A ffis','.."rjî,î*,,*:; Korjus- j energi-vustusohje 2014 21.1.2014 ì l' I SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO liikkumisesteen ustuksist kustkin esittetysivutt. ARAn verkkosivuil vustukset ovt

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 2015

Opetussu unn itelma 2015 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: 31.05.2015 Leen Roukl hyväksytty= 26.6.2015 \ Sirkku Purontus - l--.

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 6 / vko 13

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 6 / vko 13 MS-A040 Diskreetin mtemtiikn perusteet, IV/07 Kngslmpi / Jkosson Diskreetin mtemtiikn perusteet Lskuhrjoitus / vko Tuntitehtävät 4-4 lsketn lkuviikon hrjoituksiss j tuntitehtävät 45-4 loppuviikon hrjoituksiss.

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= 26.6.2015 S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori

Lisätiedot

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi!

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi! MAA8 Koe 4.4.016 Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muist kirjt nimesi j ryhmäsi. Väliviheet perustelevt vstuksesi! A-osio. Ilmn lskint. MAOLi s käyttää. Mksimissn 1h ik. Lske

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN ..07 VEKTOREILL LSKEMINEN YHTEENLSKU VEKTORIT, M4 Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on vektorin

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

POLil5t TOIMINTAKERTOMUS 2014 POL-2014-16317. xcl5r,ü(l

POLil5t TOIMINTAKERTOMUS 2014 POL-2014-16317. xcl5r,ü(l POLil5t xcl5r,ü(l POL--16317 TOIMINTAKERTOMUS t=r POL il s ELS NK 2 (1e) POL--16317 1 2 Johdon ktsus... 3 Toiminnn vikuttvuus 3. Toiminnllinen tehokkuus, tuotokset j ldunhllint... 3.1. Vlvont j hälytystoimint

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh.

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh. ktû,- A E tcl Kupunginhllitus s 272 1 1.5.215 Tlousrviormit vuodelle 216 j tloussuunnitelm vuosille 217-218 317 tj2tù2t2t215 KH S 272 Vlmistelij: Tlousjohtj Jri Srinen, puh. O44789 426 Tlousrviormit ovt

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 TIEHALLINTO Helsinki 2002 Knsikuv: Seppo Srjmo ISSN

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA 1 TRENDIKATSAUS 3/215 (31.12.215) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 215-217 IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VÄESTÖN IKÄÄNTYMISKEHITYKSEEN Tähän ktsukseen on koottu

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys Be Friend Toteut ystävyyttä 6. Europen Meeting (Toulouse, Köln, Tmpere, Montreux, Amsterdm, Grz) Pikk: Grz, Itävlt Aik: 30.8. -2.9.2012 Osnottjt noin 30 IW-sisrt 15:st eri mst Suomest mukn Mij-Leen Virt-Kngs

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2013 2016. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.4.2013.

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2013 2016. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.4.2013. sivu 1/35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN 2013

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

3.7. Rekursiivisista lukujonoista

3.7. Rekursiivisista lukujonoista .7 Rekursiivisist lukujooist.7. Rekursiivisist lukujooist Kerrt vielä, että lukujoo void määritellä khdell eri tvll, joko käyttämällä lyyttistä säätöä ti rekursiivist säätöä. Joo määrittelemie rekursiivisesti

Lisätiedot

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa 1 Turvsuunnitelm VAKkuljetuksiss 2 Tämä on turvsuunnitelmmlli yrityksille, jotk toimivt Vrllisten ineiden kuljetusten priss. Mlliss on huomioitu vrllisten ineiden kuljetusten (VAK) säädöksen uusi luku

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot