Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä"

Transkriptio

1 1

2 2 Loppurportti Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin liittyvät opinnäytetyöt Grfinen ulkosu Rebekk Lksonen sisältö

3 3 Lähtölukus 1. Kentän krtoittj, kokeilij sosiokulttuurinen innostminen rtkisukeskeinen neuropsykitrinen vlmennus kohderyhmään kuuluvien sikkiden määrä tuen trpeet, trve j perustelut osllisuus j vertistuki 2. Omvoimn tukiohjusmlli; päämäärä j tvoitteet tienrivj j pikllinen verkostoituj vinsnt j vhvuudet työmuodot yhteistyö j tukiverkosto tulevisuuden visiointi 3. Projektin resurssit j orgnisointi työntekijä resurssit ohjusryhmä j työnohjus tlous 4. Projektin toteutus Projektin tulokset, pohdinnt, plutteet elämän- j rjenhllinnn työpj yksilövlmennus ryhmävlmennus yhteistyö, voin toimint j vertistukityö 6. Juurruttminen j hnkkeen hyödyt 7. Itserviointi j yhteenveto

4 4 JOHDANTO Tämä lehtinen on loppurportti Omvoim tukitoimintmlli neurologisi erityisvikeuksi j neuropsykitrisi ongelmi omville nuorille j ikuisille projektist, jonk Om- Polku ry toteutti Rh-utomttiyhdistyksen tuell Projekti si jtkorhoituksen vuosille Hnkkeen toimilueen on ollut Pirknm, mutt projekti on pinottunut Tmpereen lueelle. Kiitokset kikille projektin kehittämistyöhön osllistuneille sikkille, heidän lähipiirilleen sekä projektin ohjusryhmään j yhteistyöverkostoon osllistuneille vikuttjille j kehittäjille. Teidän kikkien ntm pnos on ollut merkittävä projektin toimintmllin luomisess. KIITOS!!

5 5 TIIVISTELMÄ Omvoim-projektin perustehtävänä on neuropsykitristen henkilöiden syrjäytymisen ehkäiseminen elämän- j rjenhllinnn keinoin. Tvoitteen on ollut luod nuorten j nuorten ikuisten rjen selviytymistä tukev tukitoimintmlli. Toimintmuodoiksi ovt vkiintuneet Neuropsykitrinen ohjus yksilö- j ryhmämuotoisen. Vlmentj tuntee neuropsykitristen ongelmien vikutukset rkeen j pystyy uttmn sikkn sopeutumisess toimintympäristöjen vtimuksiin j ympäristön sopeuttmisess huomioimn sikkn erityistrpeet. Omvoimn vlmennusmllit (yksilö- j ryhmävlmennus) on trkoitettu henkilöille, joill on neuropsykitrisi erityisvikeuksi. Heidän lisäkseen vlmennuksest hyötyvät useimmt henkilöt, joill on syystä ti toisest rjen hllinnn j omn toiminnn ohjmisen vikeuksi. Yleisimpiä dignoosej ovt AD/HD, Asperger, neurologisen kehityksen erityisvikeudet, epätyypillinen utismi, tourette j oppimisvikeudet. Hnkkeess keskityttiin erityisesti niihin nuoriin (17 29.v.), jotk ovt muit heikommss semss j trvitsevt sellisi toimi, joiss toteutetn riittävän pitkäkestoist j kokonisvltist tuke. Tukitoimintmlli on kehitetty sikstyön kutt. HALLINTO OmPolku ry on Tmperelinen voitto tvoittelemton plveluntuottj- j knslistoimintjärjestö. Yhdistyksen tustll on ktiivisi omisi, jotk hluvt rkent uudenlist plvelu erityistuke trvitseville nuorille j heidän perheilleen. OmPolull on yhdeksän vuoden kokemus erityisnuorisotyöstä hstvien nuorten priss.

6 6 OHJAUSRYHMÄ Anne Hellsten yksikön johtj, Setlementti Npuri, TUAS ( ) Mrjtt Sievers vnhempien edustj, NVyhdistykset ( ) Liisi Bshmkov kuntoutuslääkäri, Tmpereen kupunki ( ) Smi Keto / Aleksis Konttinen Tmpereen kupunki, Nepsy-hnke ( ) Mrjo Kokemäki sirnhoitj, TAYS nuorten neuropsykitrinen työryhmä ( ) Anne Myllylä vstv ohjj, OmPolku ry ( ) Jkko Bshmkov toiminnnjohtj, OmPolku ry ( ) Heidi Pukkil vstv projektityöntekijä, OmPolku ry ( ) Tpni Lender projektityöntekijä, OmPolku ry/omvoim ( ) Nin Tikknen projektityöntekijä, OmPolku ry/omvoim ( )

7 7 T Y Ö N O H J A U S Sri Kujnpää; kognitiivinen käyttäytymisterpeutti, VET, kouluttj, PsM, psykoterpeutti Vstv projektityöntekijä, Heidi Pukkil (3/ /2011) Projektityöntekijä, Tpni Lender (3/ /2009) Projektityöntekijä, Nin Tikknen (3/ /2011) henkilöstö rhoitus Rh-utomttiyhdistyksen C-vustus, j

8 8 Projektin yhteistyöthot j verkostot muodostuivt sikkiden verkostoist j työssään neuropsykitrisesti oireilevi ihmisiä kohtvist mmttithoist. Yhteistyön muodot ovt jkntuneet neljään os-lueeseen: Nuorten ohjus: TAYS; nuorten neuropsykitrinen poliklinikk, NEPSY- hnke (Kumppnuus lsten j nuorten mielenterveystyön plvelurkenteen perustn Kste-hnkkeen osprojekti, Tmpereen kupunki), Pirknmn lueen neurologiset yhdistykset, Psykitrin poliklinikt, Sosilitoimi, Novo Forum Asikstyöhön osllistuminen TAYS; nuorten neuropsykitrinen poliklinikk, NEPSYhnke (Kste-hnkkeen osprojekti, Tmpereen kupunki), Pirknmn lueen neurologiset yhdistykset, Psykitrin poliklinikt, Sosilitoimi, Flmm / Sosilinen hnke, VINTTIÖT tidehnke, KOTA ry Tiedotus j vikuttmistyö NEPSY- hnke (Kste-hnkkeen osprojekti, Tmpereen kupunki), Pirknmn lueen neurologiset yhdistykset yhteistyöj verkostokumppnit

9 9 omvoim-projektiin liittyvät projekti-/ opinnäytetyöt Kirsi Junkkri j Elin Kemmo, Ohjustoimint / Hämeen AMK, CERT Comprehensive Evlution in Recretionl Therpy Psych/behviorl, Revised (päivitetty versio) CERT Psych/R testin trkoituksen on tunnist, määrittää sekä rvioid yksilön kykyä sopeutu yhteisöön käyttäen hänen sosilisi vuorovikutustitojn. Stu Kuirinlhti, Sosililn koulutusohjelm / Tmpereen mmttikorkekoulu, OMAA VOIMAA Omvoim projektin merkitys sikkiden j työntekijän kuvmn

10 10 LÄHTÖLAUKAUS Omvoim projektin ide lähti siitä, että OmPolku ry:n perustoimintn lkoi tull kyselyjä mhdollisuudest ott vstn neuropsykitrisen kohderyhmän sikkit. OmPolun perustoimint sinällään ei kuitenkn vstnnut näiden nuorten trpeisiin j keskusteluun nousi neuropsykitristen nuorten j ikuisten ns. väliinputominen plvelujärjestelmässä. Huomttiin näiden nuorten tuki- plveluiden puuttuminen. Plveluiden j tukimuotojen puuttuess syrjäytymiskehitys etenee viheittisesti linkitettynä nivelviheen hsteisiin. Ajteltiin, että sikkn, hänen lähipiirinsä j lähiympäristön voimvrt ktivoimll sekä työtpoj kehittämällä voidn olennisesti vähentää syrjäytymisen vr j tsoitt nuoren tietä kohti omn elämän j rjenhllint. nt i v k le. mu ärvel ij! Jäm iitä ki Ret itos Ki o, tek n e uj inen. p Ruomittm s s mukvint ollkukomn s ä s s ä m h y R ässä itsensä. R.yhRmyhmäkertojein. ei kius ovt olleet sopiv iheet kehitettävää Pelkkä minen j puhuminen istu kiv, jo vikk ko i luke leshtevoäi j juod kkthvit mutt rento on smll ollut. t m vin uk iss v u k elokus j, s u ok. Keilynti, ktomuus käksut m

11 11 KENTÄN KARTOITTAJA, KOKEILIJA Omvoim projektiss on käytännössä kokeilemll kehitetty tukitoimintmlli neurologisi erityisvikeuksi j neuropsykitrisi ongelmi omville nuorille j ikuisille. Asiks- j verkostoyhteistyön kutt olln selvitetty koko projekti toiminnn jn kohderyhmän tuen trpeit. Krtoituksess nousi esille seurvnlisi trpeit, joihin projektin on pyrkinyt vstmn. Yksilötsoll: riittävän pitkäkestoinen, kokonisvltinen j yksilöity tuki helpott rjess selviämistä (opiskelu, työ, itsenäistyminen) ktivoid, ohjt j vstuutt itse etsimään rtkisuj elämäntilnteens kohentmiseksi elämän- j rjen hllinnn vhvistminen toimintvlmiuksien j toimintkykyisyyden svuttminen j ylläpitäminen sosilistentitojen luominen j ylläpitämien rtkisukeskeinen j tulevisuus suuntutunut työote minäkuvn j itsetietoisuuden vhvistminen Yhteisöllisyyden j integroitumisen tsoll: ryhmässä toimimisen tidot omn pikn löytäminen ryhmässä j yhteiskunnss vertistuen j kokemusten jkminen sosilisten vuorovikutustilnteiden mhdollistminen luod olosuhteet luovlle j elämykselliselle toiminnlle, joss siks löytäisi uusi voimvroj j tietoisuutt itsestään Plvelujärjestelmän j yhteistyön tsot: yhteistyön vull luod olemss oleviin rkenteisiin uusi, toimivi toimintmllej neuropsykitrisen tiedon j ymmärryksen lisääminen tvoitteen on kyetä trjomn yksilön trvitsemt plvelut j tuki elämän jokisess viheess.

12 12 SOSIOKULTTUURINEN INNOSTAMINEN Sosiokulttuurinen innostminen on yksi sosilipedgogiikn os-lueist. Sosiokulttuurinen innostminen pyrkii ktivoimn ihmisiä j sd heidät osllistumn. Yksilöiden j yhteisöjen elämänldun prntmiseksi trvitn yksilön om osllistumist. Ammtillinen innostj knnust ihmisiä om-loitteisuuteen j luovuuteen. Hänen kehitettävää tehtävänään on sd prosessi liikkeel- le jonk jälkeen ihmiset toimivt itse sen pi l ol ut in vo i Leiri olis, kuin vin kksi toteuttjin. Innostminen edistää sosidempikin ui niin äkkiä. list kommunikointi j lisää ihmisten pp lo e S. ä ä iv pä välistä vuorovikutust. Innostv j knnustv suhtutuminen sikkseen utt sikst itse löytämään rtkisuj j vimi rjen ongelmiin. Omvoimss ohjjien yhtenä tärkeänä tehtävänä on toimi sosiokulttuurisin innostjin. Asikkiden ktivoiminen j innostminen s heidät toteuttmn itse omn elämänsä tehtäviä. Ohjjn tehtävänä on sd tämä toimint liikkeelle j sen jälkeen kulke rinnll mutt nt sikkn itse selvitä hsteist j ikävintä ktiivisesti vikutt elämänldun pse kun Elli (hrjoittelirntmiseen. Kun sikkt ktivoituj) lähti. Tuntuu siltä, vt j kiinnostuvt itse sioist, sdn että hän jotenkin kuului tähän ikn myös hyviä tuloksi. Itsepuun porukkn. ohjminen on tärkeä näkökulm Omvoimn toiminnss. RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS Neuropsykitrinen vlmennus on ohjustyöhön perustuv kuntoutusmenetelmä. Menetelmän on kehittänyt Dinne Zccheo Britnniss - ADHDcoching Neuropsykitrinen vlmennus on ohjuksellinen kuntoutusmenetelmä jok on suunnttu neuropsykitrisille sikkille. Neuropsykitrinen terminä viitt psykitriseen oireistoon jolle tyypillistä on neurologinen lkuperä. Neuropsykitrinen vlmennusmenetelmä tukee erityisesti puutteellisi

13 tä hyötyä? 13 iolen oppinryuthmto äs mimmn s. sä toisten kns toiminnnohjuksen titoj. Toiminnnohjus on ikäänkuin toiminnn lennonjohto, eli sillä trkoitetn titoj joiden vull sioit sdn tehdyksi. Neuropsykitrinen vlmennus perustuu kielelliseen kommuniktioon j edellyttää sikklt jonkinsteist kykyä hvinnoid j rvioid om toimintns. Vlmennus on voimvristv, rtkisukeskeistä j se perustuu sosilipedgogiikkn, oppimis- j motivtioteorioihin. Vlmennusmenetelmä on lunperin luotu j tuotu Suomeen ikuisille suunnttun kuntoutusvihtoehton, mutt sitä voidn jossin määrin sovelt myös erityislsten j nuorten knss. KOHDERYHMÄÄN KUULUVIEN ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ Vltkunnllisesti jteltun rviolt noin 5% väestöstä om vikeit rke hyötyä? vikeuttvi neuropsykitrisi oireit. Ehkä sellist, että olen tullut rohkemmksi, eimäärä ksv 10-15%:iin, kun mukä tun kn luetn lievät oireet j 25%:iin, kuin nu niin ulkopuoliselt niin kouluss. kun mukn luetn lukivikeudet j hhmottmisen erityisvikeudet. Tutkimusten mukn jok toisell vngill j jok kolmnnell päihteiden väärinkäyttäjällä, sekä usell erilisist mielenterveysongelmist kärsivällä on tustll myös kehityksellisiä erityisvikeuksi. Geneettisten tekijöiden osuus neuropsykitrisiss häiriöissä on vhv, joten kyse ei ole mistään hetkellisestä ilmiöstä ti prnnettvst sirudest. Vuosin Omvoimn toiminnss on ollut mukn 649 neuropsykitrist sikst, heidän lähipiihyötyä? riinsä kuuluuv henkilöä ti yhteistyöop pin ut v oim em m ksi j verkoston jäsentä (41 päivätoimintn/ vuorovikutustito j rohyksilövlmennukseen osllistunuttt, keutt ihmissuhteisiin. Olen snut me lo, keilt, kokt j puhu 98 ryhmävlmennukseen osllistunutmi kä on hyvä. t, 234 voimess toiminnss, 5 leiri toiminnss, 171 luento tilisuuksiss).

14 14 TUEN TARPEET, TARVE JA PERUSTELUT Neuropsykitrisesti oireilev henkilö, jok hkee pu voi sd väärän dignoosin, jos pu ntv lääkäri ei tunne neurologisi oireit. Hän stt tiedost sen, että hänellä ei ole mielenterveysongelmi, vikk on erittäin msentunut. Tustll stt oll neurologinen oireyhtymä, jonk knss eläminen tuott psyykkisiä j sosilisi ongelmi. Aininen epäonnistuminen msent j heikentää itsetunto. Apu ei tvoit ihmistä, jos ei ymmärretä ktso psyykettä neurologin vloss eli muutetn j utetn elämää siltä osin kuin voidn. Se mikä on prntumtont, jätetään ruhn. Tärkeintä on löytää voimvrt, joit voidn kehittää j prnt vielä prempn käyttöön. Neurologiset ongelmt ovt heti syntyessä. Mielenterveysongelmt ts puhkevt elämän eri tilnteiss. Neurologiset ongelmt tulevt helpoimmin esiin, kun lpsi loitt koulun käynnin. Tuttu j turvllinen ympäristö muuttuu j ympäristön pineet tulevt sietämättömäksi. Toinen vihe elämässä on murrosikä. Nuori ikään mieleenpinuvint kuin v silmänsä huommn erilisen todellisuuden. Selvä "buumi" on 30 kriisin yhteydessä. Aikuinen on voinut selvitä oireistn slilemll, elämällä kksoiselämää ti älykkyytensä vull. Syvällä sisimmässään hän tietää, että kikki ei ole niin kuin pitää. Nyt, kun tiedottminen erilisist neurologist oireyhtymistä on selvästi lisääntynyt, ihmiset hkevt herkemmin pu. Apu ei tietenkään tule koskn liin myöhään, mutt elämän pineet ovt voineet hvoitt ihmistä todell syvältä. Ounhuoinlluet ilekniv., p Nykyisessä tilnteess neuropsykitrisist vikeuksi omvt ikuisikäiset syrjäytetään mrginliryhmäksi, jonk kyvyt vluvt hukkn sinmukisen hoidon j välttämieleenpinuvint mättömien tukitoimien puuttuesomvoim leiri, joss melon- s. Kustnnukset mksetn kikt j letn pisto. Ry mässä X j tuxjeoli minu kohtn, mistä vt ystävällisiä kein vikeoireisimpien kohdll tuli hyvä mieli. Leirillä Myös bstroli myös hyvää huumori. lopult vnkeinhoidon puolell ti in kuvn mlminen, jost minullekttu li iheeksi rkkus.

15 15 le l i j hj ttio tt t mllmisiä jen. e t e ov vä m u pl jtj ystäss tohi uumo työkyvyttömyyseläkemksuin. Mo nien neuropsykitrisesti oireilevien Ohjitoisiten knhyvä t nuor myös kohdll lisuoriutumiskierre ktkeisi, kun t l v l i opinnot stisiin päätökseen ti soveltuv työtulhejju! pikk löytyisi oikeiden tukitoimien vull (ADHD -liiton O ntj ri tiedote ADHD -oireisten nuorten j ikuisten tilnteest). Uset kohderyhmän ihmiset trvitsevt tiivistä j kuntouttv rjen ohjuksellist tuke. Ohjuksen tulisi kyetä jlkutumn henkilön omn elin- j toimintympäristöön, jott opitn uusi toimintmllej rjen tilnteisiin j yhteistyössä mhdollistetn sikkn tvoitteiden svuttminen. Neuropsykitriset erityisvikeudet: kommunikoinnin hsteet sosilisten tilnteiden hhmottminen j ymmärtäminen sekä vuorovikutus liilliset kpe-liset kiinnostuksen kohteet hsteet motoriikss jn j rhn käytön hllint suurten sikokonisuuksien hllint omntoiminnnohjuksen tidot sioiden tärkeys, järjestys, rvo, syy-seurussuhteet j merkitykset keskittymiskyky, trkkvuus j sioiden muistminen impulsiivisuus j ylivilkkus ä? istihhmotus hyöty vireystiln vihtelut j uniongelmt mhä-t. n liitännäisoireen voi oll mielentern n u su eytyiv veys- j päihdeongelmt Elämäunudet seluki. dolliissuus krtt to Itsetie plutett ohjjil le Enemmän vikutusvlt nuorille. Ei muut vlittmisen i hett.

16 16 VANHEMPIEN MIELIPITEITÄ Sosiliset tidot vhvistuneet. Itseluottmus lisääntynyt. Positiivisempi mielil. Omtoimisuus lisääntynyt. Omtoiminen kulkeminen edistynyt. Vlmius oll ikätoverien ryhmässä vhvistunut j uskokseni myös tito puke sioit snoiksi. Tullut sosilisemmksi, puhelimmksi, kohtelimmksi. Henkilökohtinen kontkti. Erityispiirteet on otettu kiitettävästi huomioon. huomioidn nuori vikkei hän kommunikoi puhumll ääneen. Neuropsykitriset erityisvikeudet eivät välttämättä yksin vikeut henkilön rke ti elämää, vn ongelmi j pulmi voi iheutt ympäristö, joss henkilöt elävät. Vltväestön tietämättömyys j suhtutuminen voi oll syy moniin erilisiin rjen pulmtilnteisiin. Liin usein neuropsykitrisi erityispiirteitä omvt ihmisen leimtn sosilisesti kyvyttömäksi, liskksi, tyhmäksi, huonosti ksvtetuksi ti kykenemättömäksi empttisuuteen. Tämän tyyppinen jttelu voi joht syrjäytymiseen niin työmrkkinoilt kuin ihmissuhteistkin. Tällisen jtusmllin j rvomilmn muuttmiseksi trvitn neuropsykitrisi piirteitä omvn ihmisen vlmentmisen lisäksi myös ympäristön vlmentmist: tiedon jkmist, senteisiin vikuttmist j konkreettisten toiminttpojen etsimistä, joill ko. ihmisen sopeutumist esim. opiskeluun j työelämään voidn helpott j tuke. OSALLISUUS JA VERTAISTUKI Trvitn erilisi suljettuj j kohdennettuj ryhmiä, kosk kohderyhmän sosilisten tilnteiden hsteiden vuoksi he eivät hyödy ns. normleist vp-ik j hrrste-

17 17 plveluist. Tämän vuoksi trvitn ulkopuolist tukitho, jok utt järjestämään j orgnisoimn sekä innostmn yhteiseen tekemiseen. Vertisilt stv tuki on korvmtont. Usein on helpottv huomt, ettei ole ino, jok kmppilee rjen pulmien j hsteiden knss. Vertistukiryhmät voivt oll hyvin monimuotoisi ne voivt pinottu enemmän keskusteluun ti toiminnllisuuteen sekä eri teemojen ympärille. Jokinen ryhmä on omnlisens j perustuu eriliseen trpeeseen. Vertistuki on prhimmilln kokemuksellist tietoon pohjutuv sosilist tuke, jot nnetn j sdn keskenään smnkltisess elämäntilnteess olevien ihmisten välillä. Smnlisen elämäntilnteen kutt osnottjt tietävät omst kokemuksestn toisten tunteist j usein kokevt tulevns ymmärretyiksi jo puolest snst. Joskus vertisryhmä on ensimmäinen j inut pikk, joss osnottj tulee kuulluksi omine ongelmineen, kysymyksineen j jtuksineen. Neuropsykitrisesti -oireisille henkilöille suunntut vertisryhmät koetn usein erittäin ntoisiksi. Ryhmät trjovt mhdollisuuden tvt toisi smntpisten kokemusten j VANHEMPIEN MIELIPITEITÄ Edistyminen tphtuu pienin skelin. Vnhempien ilt oli tosi kiv. Sellisi voisi oll usemminkin. Monipuolist j vuorovukututitoj kehittävää. Mukv yhdessäolo. Toimint lähtenyt nuorist - nuorien motivtio silloin olemss. Inhimillinen ote, mutt smll jämäkkää. Erittäin tärkeä os poikni kuntoutust. toivottvsti jtkosskin.

18 18 ongelmien knss eläviä ihmisiä. Vertisryhmässä on mhdollisuus oppi kuulemll toisten selviytymiskeinoj j kokemuksi sekä trjot tuke j pu muille kertomll omistn. hyöty Sin kesätyöpikn! Hluisin sd kuntoon jtko-opintoj Sin uusi kokemuksi j kvereit Neuropsykitrist vertistukiryhmää suunnitelless tulee ott huomioon tiettyjä erityispiirteitä, joit kohderyhmälle olennisesti kuuluu. Ryhmän toimint, rkenne j säännöt tulee oll selkeitä j etukäteen sovittuj, kunkin ryhmän trkoitus tulee miettiä vlmiiksi. Vertisryhmässä tulisi huomioid kommuniktiovikeudet: monimutkisi selityksiä tulisi välttää j knnust ryhmäläisiä itseilmisuun. Ryhmän kokoontumisiin lisähstett tuovt kohderyhmän suuret yksilölliset erot ryhmäläisten oireet sttvt vihdell vikeussteeltn hyvinkin pljon. Tämä stt hnkloitt vertislähtökoht, kun smistuminen toiseen, ivn eri tvll käyttäytyvään ryhmäläiseen on vike. Vertisryhmän tuken tulisi in oll mmttilinen, jok trvittess pystyy olemn pun järjestelyissä, tiedotuksess ti ongelmtilnteisen selvittelyssä. Vertisryhmä voi oll myös mmttilisvetoinen, jolloin ryhmälle on määritelty trkemmin sen runko j tvoite. Vertistuen merkitys on suuri kohderyhmän henkilölle itselleen, mutt myös läheiset ihmiset j mmttiliset trvitsevt vertistuke. luottmus t on Vähitellen kun siole tulä toteutuneet, eik lut vin puhett. luottmus Pelisään jen so piminen j luotttö mässä; puhutut muksellisuus ryhsyvät ryhmässä. sit myös py-

19 19 OMAVOIMAN TUKIOHJAUSMALLI: PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET Omvoim vst neurologisi erityisvikeuksi omvien ihmisten trpeisiin trjomll ennltehkäisevää, voimuttv sekä kuntouttv tuke rjen- j elämänhsteisiin. Työmuotoin ovt yksilö- j ryhmäohjus sekä eriliset vertistuen muodot. Neuropsykitrisiin dignooseihin, kuten esimerkiksi ADHD:hen j Aspergerin oireyhtymään, liittyy hyvin usein myös jokin psykitrinen dignoosi, yleisimpänä msennus j hdistuneisuushäiriö, jotk lisäävät vielä entisestään vikeutt rjen- j elämänhllinnss. Moniss tutkimuksiss onkin todettu neuropsykitrisist häiriöistä kärsivien ihmisten lisääntynyt riski syrjäytymiseen, päihteiden väärinkäyttöön j rikollisuuteen. Omvoimn työmuotojen vull pystytään ehkäisemään syrjäytymistä. Hyvin monen neuropsykitrisesti oireilevn ihmisen historist löytyy myös koulukiusustust, jok on lisännyt entisestään erilisuuden tunnett j on iheuttnut pitkäkestoisi trumoj, jonk jäljet kulkevt pitkälle ikuisuuteen. Omn erilisuuden kokemusten, hnklien sosilisten tilnteiden j vuorovikutusongelmien, sekä monentsoisten oppimisen j rjenhsteiden myötä syrjäytymisen riski on ymmärrettävästi olemss. Neuropsykitrisill ihmisillä, omist persoonllisist j poikkevistkin toiminttvoistn huolimtt, on kuitenkin vltvsti vhvuuksi, kykyjä j resurssej, joit ei yhteiskunnlliselt knnlt ktsottunn knnt hukt, puhumttkn ihmisen omn mielekkään elämän löytymisen merkityksen tärkeydestä. Omvoimn työn trkoitus on tuen j ymmärryksen ntminen, omn identiteetin vhvistuminen j vhvuuksien löytyminen sekä omn elämän hllinnn tunteen vhvistuminen niin henkisesti kuin konkreettisestikin. Neuropsykitriset ihmiset trvitsevt usein konkreettist tuke j ohjust uusien toimivmpien toimintmllien- j tpojen oppimiseen rjen sujumiseksi sekä tukikeskusteluj omn identiteetin vhvistumiseen, vhvuuksien

20 20 kivoint Arkisten s löytämiseen, ongelmien työstämiseen käynnissä jioiden läpim mo u u s s k sekä rohkistumn omss elämässä ti ivisi puinolion. ollut pljon npeosssi- eteenpäin menemiseen esimerkiksi koulu- j työelämään siirtymisessä. Neuropsykitrisen tiedon j ymmärryksen edistäminen j lisääminen on myös iso os Omvoimss tehtävää työtä. Tukisuhteet ovt yleensä pitkäkestoisi j tiiviitä, jok mhdollist luottmuksellisen suhteen syntymisen j nt tuettvlle trpeeksi ik sioiden j itsensä kohtmiseen. Omvoimn sikkksi pääsyyn riittää om tunne vun trvitsemisest eikä lähetettä trvit. Omvoimn trjomien tukimuotojen kutt sdull vertistuell on iso merkitys omn merkityksellisyyden, inutltuisuuden j identiteetin vhvistumisess. TIENRAIVAAJA JA PAIKALLINEN VERKOSTOITUJA Omvoim lkuperäisessä projektisuunnitelmss kohderyhmästä on puhuttu termillä erityisen tuen trpeess j syrjäytymisvrss olevt nuoret. Tämä osoittutui kuitenkin ivn liin ljksi kohderyhmäksi j päädyttiin rjmn kohderyhmäksi henkilöt, joill on neurologisen kehityksen erityisvikeuksi vrsinist dignoosi ei vdittu, vhvt piirteet ti om epäilys riitti. Muit Suomess käytettäviä termejä ovt mm. neurologiset erityisvikeudet, neuropsykitriset erityisvikeudet/ongelmt, neurologisen tustongelmn omvt j kommuniktio ongelmi omvt. Todellisuudess nämä ovt kikki smn kohderyhmään kuuluvi henkilöitä, joill on mm. toiminnnohjukseen, sosiliseen vuorovikutukseen, trkkvuuden j ktiivisuuden säätelyyn liittyviä vikeuksi. Kohderyhmä ei ole trkkrjinen j jokisen hsteet ovt yksilöllisiä. Pirknmn lueell j erityisesti Tmpereell, jok oli projektin pääsillinen toimint-lue on kivoint hyvät erikoissirnhoidon plvelut, ulos j joss tehdään neurologiset tutkimukset n lärhildeisttiy sioit ll O j dignoosit. Kuntouttvi j tukevi tehty e siellä.

21 21 thoj, joill olisi erityisosminen neuropsykitriseen oireistoon kuitenkin puuttuu. Dignoosin voi sd, mutt tuki j kuntoutus vrsinkin ikuisiällä jää puutteelliseksi. Tmpereell on hyvät psykitriset plvelut, mutt nämä eivät kuitenkn vst siihen tuen trpeeseen mitä neuropsykitriset henkilöt kokevt trvitsevns eikä myöskään psykitrin puolen henkilöstöllä ole resurssej ti neuropsykitrist osmist. Näin ollen neuropsykitriset nuoret j ikuiset ovt monien eri thojen piirissä (mielenterveys-, päihde-, sosili-, vmmistyö jne.) ti sitten he ktovt kokonn. Neuropsykitrisen kuntoutuksen kehittäminen on vst luss niin Pirknmll kuin myös vltkunnllisesti. Neuropsykitrisesti oireilevien ihmisten määrä ksv nopesti. Syynä on tiedon lisääntyminen neuropsykitristen häiriöiden synnystä j oireist. Tiedon lisääntyessä myös dignoosien määrä on jtkuvss ksvuss. Yksin dignoosi ei kuitenkn riitä vn trvitn trpeenmukist kuntoutust j tuke. Kuntoutust j tuke trvitsevt myös ne ketkä eivät täytä dignoosi kriteereitä, mutt oireilevt vhvsti. Näitä tukimuotoj ei kuitenkn juurikn ole trjoll ti stvill olev tuki keskittyy joko neurologiseen ti psykitriseen ongelmn. Alll toimijoiden määrä on vähäinen j trpeeseen nähden toimijoit tulisi oll lisää. Neuropsykitrinen vlmennus on yksi tp ti mlli tehdä kohderyhmän tuki- j ohjustyötä. Perusplveluiss koetn, että kuntoutusvihtoehtoj on niuksti, smoin erityispiirteiden huomiointi on hsteellist titojen j resurssien puuttuess. Omvoimn trkoitus onkin ollut oll erityisosj, jok utt j tukee ennen kuin trvitn esim. mielenterveys ti päihdepuolen plveluit. Omvoim tekee töitä myös ikuisten knss jolloin monet plvelut on stettu jo käydä läpi tällöin Omvoim on toiminut snllist plutett Sen verrn hyvää, että pitäisi sd ljennettu muullekin. verkoston koordinttorin j näin ollen vienyt neuropsykitrist tietoutt eteenpäin verkostolle.

22 22 AVAINSANAT JA VAHVUUDET MATALA KYNNYS/ AIKAA JA IHMINEN LÄHELLÄ Asikkn mhdollisuus tukeen ilmn lähetettä, ohjv tho ti dignoosi. Asikkn om vun trpeen tunne riittää. Asikssuhteen pituutt ei määritellä etukäteen vn se määräytyy työskentelyn edetessä sikkn trpeiden mukn. Riittävästi ik pysähtymiseen, itsensä j sioidens työstämiseen. TUKIKESKUSTELU Asikkn terpeuttist kuuntelu, keskustelu j ohjmist. Keskusteluss keskitytään senhetkisiin pulmiin j kysymyksiin, jot siks tuo itse esiin. Tvoitteen on helpott rjess selviämistä j kehittää yhdessä ongelmrtkisutitoj. Keino tuke vuorovikutust, sosilisi tunnetitoj sekä vstvuoroist kommunikointi. Trkoitus on utt yli siirtymä- j nivelviheiden sekä msennus- j eristäytyneisyyskusin. Tukikeskusteluill on ennltehkäisevä funktio. JALKAUTUVA TYÖ JA JOUSTAVUUS Ohjus j tuki tphtuu myös sikkn luonnollisess toimintympäristössä kuten koton, virstoiss, koulu- j työelämässä, verkostoiss j siellä missä siks kokee trvitsevns vlmentjn ohjust. Asikkille, joill on omn toiminnn ohjuksen pulmi, ei riitä pelkkä keskustelupu, vn konkreettinen tuki viedään sikkn rkeen j toiminttvt mllinnetn sikklle. Mhdollisuus regoid sikkn äkillisiin kriisi-/vuntrve tilnteisiin myös muin kuin sovittuin tpmisjnkohtin. VIERELLÄ KULKEMINEN JA TUKEMINEN Työntekijän pikk on sikkn vierellä. Asikst ei ktsot ylhäältäpäin, kohtein, vn he ovt tsvertisi. Vuorovikutus on kuulemist, kohtmist sekä sikkseen luottmist j kunnioittmist niin, että hänet nähdään omn elämänsä prhn sintuntijn. Asikst tuetn j rohkistn elämässä etenemiseen, vstuunottoon j omien rjojen settmiseen.

23 23 VERTAISTUKI Mhdollisuus tvt muit vertisin, jk j sd tieto, kokemuksi sekä koke osllisuutt. Omien vikutusmhdollisuuksien j vstuun lisääntyminen vertistoiminnn kehittämisen j toteuttmisen kutt. Omn merkityksen ymmärtäminen j hyvinvoinnin lisääntyminen yhteenkuuluvuuden tunteen myötä. Mhdollisuus virkistys- j hrrstustoimintn ryhmässä. MAHDOLLISTAMINEN Omvoim mhdollist neuropsykitrisille sikkille tsvertisen j esteettömän osllistumisen pikn, vertistuellisen yhteisön sekä vikutusmhdollisuudet omn elämäänsä yhteiskunnn täysvltisen jäsenenä. OPPIMINEN JA AKTIVOINTI Neuropsykitrisi erityisvikeuksi omvien nuorten kehitys voi oll viivästynyttä ikätsoon verrttun. Työskentelyssä huomioidn sikkn yksilöllinen kehittyminen, hsteet j omn toiminnn ohjuksen pulmt. Neuropsykitristen sikkiden kohdll on huomioitv eri viestiknvien kutt tphtuv oppiminen j sikkt trvitsevt konkreettist tuke, ohjust j mllintmist uusien toiminttpojen oppimiseen. STRUKTUROINTI JA VISUALISOINTI Arke j tekemisiä strukturoidn eli jäsennetään j hvinnoidn tietoisesti. Tämä näkyy rjess sovittuin työtpoin j yhdenmukisen toimintn. Strukturointi selkeyttää ohjttvlle ik, pikk j toimint. Ne ovt yksinkertisi toimintohjeit eri tilnteisiin j ympäristöihin. Tvoitteen on selkeyttää j ennkoid tulev toimint. Strukturoinnin väleinä voivt toimi mm. klenteri, viikkoiktulu sekä muisti j tehtävälistt. Tilnteit j ohjeit voidn myös visulisoid kuvin j konkretisoivin piirroksin. HAASTELLISUUS JA ERITYISOSAAMINEN Neuropsykitriset sikkt ovt hstvi etenkin jos sikkll on mielenterveyspuolen problemtiikk. Omvoimss pystytään vstmn hstvien sikkiden trpeisiin yhteistyössä monimmtillisen verkoston knss

24 24 tätä lisää!!! Vielä enemmän rjen hllint j tuuppimist mhdollisesti opiskelun ti työelämän suuntn. kuten psykitrin puolen mmttiliset. Monimmtillinen verkostoyhteistyö on ensirvoisen tärkeää sikkn kuntoutumisen knnlt. Neuropsykitristen sikkiden knss toimiess työntekijällä tulee oll vhv tietopohj häiriöiden syistä j ilmenemismuodoist. Työntekijän tulee ost hyödyntää tieto ohjuksess sikkn yksilölliset trpeet huomioiden. SUUNNITELMALLISUUS, TAVOITTEELLISUUS JA AKTIVOINTI Asikkn knss tehdään yhteistyössä tvoitesuunnitelm rungoksi työskentelyyn. Tvoitteet konkretisoivt hsteellisi j tvoiteltvi sioit sekä motivoivt sikst etenemään. Toislt sikklle nnetn ik sioiden työstämiseen j pysähtymiseen omien sioiden ääreen eikä sikssuhteen kesto määritellä trksti etukäteen vn se muodostuu sikkn trpeiden mukn työskentelyn myötä. Asikssuhteet ovt usein pitkiä j tiiviitä. Aktivoidn sikst vstuullisuuteen omn elämänsä merkityksen j käytännön sioiden toteuttjn sekä ymmärtämään omien vlintojen merkityksen elämänldun prntmisess. ESTEETTÖMYYS Toiminnt pyritään suunnittelemn siten, että kohderyhmän erityiset piirteet j huomioonotettvt esteettömyys sit on huomioitu. Esimerkiksi istiyliherkkyydet (vlot, äänet, hjut), sosilisten tilnteiden sietokyky (hiljentymishuone, johon vetäytyä hetkeksi), fyysinen esteettömyys j helppo sijinti (ympärikunnist tulevt sikkt). RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISYYS Rtkisu- j voimvrkeskeinen jttelu- j työtp on mnläheinen j myönteinen tp kohdt erilisi inhimillisen elämän hsteit j pulmtilnteit. Tutkitn j hyödynnetään sikkn kykyjä, titoj j osmist käsillä olevn pulmn rtkisemisess ti tvoitteiden svuttmisess. Menneisyyttä trkstelln pikemmin voimvrn.

25 25 TYÖMUODOT YKSILÖVALMENNUS tukee yksilön toimintkykyä sekä rjen- j elämänhllint. ennltehkäisevä j elämänltu edistävä rtkisu- j voimvrkeskeinen työskentelytp elämäntilnteen krtoittminen, rjenhllinnn tukeminen, motivointi toimintn j työssä/opiskeluss jksminen Yksilövlmennuksess nuori on tvttu 1 2krt./vko. Vlmennussuhteen kestolle ei määritelty pituutt, vn se määrittyi sikkn trpeen mukn yksilöllisesti kesto on vihdellut 4 18 kk. välillä. Tpmisi on tihennetty ti vähennetty trpeen mukn. Tiiviin ohjusjkson jälkeen sikkill on edelleen mhdollisuus ott yhteyttä vlmentjiin trpeen tullen. Ohjuksen luss erään nuoren elämä koostui tietokoneest, keskeytyneistä opinnoist, olemttomist ihmissuhteist, pienen kylän yhdestä kupst, joss hän sioi. Nuori si AS-dignoosin ikuisiällä j hän ohjutui Omvoimn yksilöohjukseen. Yksilöohjuksess käytiin läpi Aspergerin tuomi hsteit j rjoitteit. Nuoren knss hrjoiteltiin uusi toimintmllej sekä tehtiin tulevisuuden suunnitelm j ohjttiin nuori suunnitelmn mukisiin tukiplveluihin. Tällä hetkellä nuori on muuttnut tyttöystävänsä knss toiselle pikkkunnlle, on työhrjoitteluss pelisuunnittelufirmss j hänen elinpiirinsä on ljentunut. Yksilövlmennuksen lähtökohtn on ihmisen om kokemus vun trpeest j mhdollisuus sd tuke helposti ilmn erillisiä lähetteitä mtl kynnys. Yksilöohjuksen tehtävänä on tuke yksilön toimintkykyä j rjenhllint. Toimintkyvyllä trkoitetn yksilön mhdollisuuksi j kykyä suoriutu rkielämäntoiminnoist (teknisesti, psyykkisesti j sosilisesti) j kykyä siirtyä elämässä eteenpäin. Olennist on itsenäiseen selviytymiseen

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida?

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida? Pitkäikistyöttömin työkykyisyys j mitn sitä tulisi rvioid? Rij Krätär, kuntoutuslääkäri, kouluttj Oorninki Oy www.oorninki.fi Tässä sityksssä Tuloksi pitkäikistyöttömin työkykyä j työkyvyn rviot koskvst

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2.

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2. Kieli, merkitys j logiikk, kevät 2011 HY, Kognitiotiede stukset 2. ** Kikiss utomteiss lkutil on. 1.. nn äärelliset utomtit luseille (1-c), jokiselle omns. (1).. c. q3 q4 q3 q4 q5 q6. Muodost äärellinen

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

terveyden edistäminen.xls Tetola toiminta-avustukset yhteisöille 2010: esitys vuoden 2010 toimintaavustuksista Tetola 17.3.

terveyden edistäminen.xls Tetola toiminta-avustukset yhteisöille 2010: esitys vuoden 2010 toimintaavustuksista Tetola 17.3. Tetol toimint-vustukset yhteisöille 2010: esitys vuoden 2010 toimintvustuksist Tetol 17.3.2010 LIITE Asuksyhdistys Neljäs Avin Endometrioosiyhdistys Avustus Hettu Esitys Avustettv toimint 900 2 000 900

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA MUISTIN HEIKKENEMINEN MIKSI JA MITEN LÄÄKETUTKIMUKSIA TEHDÄÄN ONKO LÄÄKETUTKIMUKSIIN OSALLISTUMINEN TURVALLISTA MITEN MUISTILÄÄKETUTKIMUKSIIN PÄÄSEE MUKAAN Muistin toimint

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille

Tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille Tvoitteen työllistyminen voimille työmrkkinoille Trj Husso Plvelujohtj Pohjois-Krjln TE-toimisto 01.12.2014 1 Avoimille työmrkkinoille työllistyminen - näkökulmi Työllistyvän henkilön näkökulm Työ, johon

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA 10.3.2015 HELSINGIN MESSUKESKUS MERI-JOHANNA FABRITIUS PSYKIATRINEN SH, PSYKOTERAPEUTTI YET, NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA Henkilöillä, joilla on oppimisvaikeuksia,

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku II. EPÄOLEELLISET INTEGRAALIT nt II.. Suppeneminen Esim. Olkoon f() =, kun >. Tvllinen lsku = / =. Kuitenkn tätä integrli ei ole ikisemmss mielessä määritelty, kosk f ei ole rjoitettu välillä [, ] (eikä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-4.50 Lsknnllinn systmiiologi 4. Hrjoitus. Viill tutkittvll ljill (,, c, j ) on määrätty täisyyt c 0 8 8 8 0 8 8 8 c 0 4 4 0 0 Määritä puurknn käyttän UPGMA-mntlmää. Näytä kunkin vihn osrkntt vstvin täisyyksinn.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla VYYHTI alle kouluikäisten ja alakouluikäisten kuntoutustyöryhmä Lapualla Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 33 09.06.2015 SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

4.7.2 Testerit. Test ok. virhe vast.ota. lähetä τ. virhe. virhe. vast.ota. τ τ. vast.ota. lähetä. lähetä. lähetä ok

4.7.2 Testerit. Test ok. virhe vast.ota. lähetä τ. virhe. virhe. vast.ota. τ τ. vast.ota. lähetä. lähetä. lähetä ok OHJ-2600 Tilkoneet 204 6. Tämän tehtävän tvoite on kuvn LTS:ää vstesimerkkinä käyttäen osoitt, että nnetun LTS:n knss minimlinen CFFD-smnlinen LTS ei in ole yksikäsitteinen. P Q AG(P) = AG(Q) f, {{}} f,

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot