9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala."

Transkriptio

1 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: Jkko Huhtl hyväksytty: $ 96 L-r Purontus rehtori T

2 SISÄLLYS I AUTOALAN PERUSTUTKINTO 180 osp Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus... Tutkinnon rkenne Tutkinnon muodostuminen AMMATILLISETTUTKINNON OSAT....1 Autotekniikn osmisln, joneuvosentj, pkolliset tutkinnon ost, 90 osp Auton ti moottoripyörän huoltminen, 45 osp...,..,..1. Auton korjminen, 45 osp...7 Vlinniset tutkinnon ost.7.1 Sähkövrusteiden mittus j korjus, 15 osp.7. Rengstyöt, 1 5 osp Kuorm-uton lust- j hllintlitteiden korjus, 15 osp..7.4 Moottorin j voimnsiirron huolto- j korjus, 15 osp.7.7 Yritystoiminnn suunnittelu, 15 osp.7.31 Työpikkohjjksi vlmentutuminen, 5 osp.7.3 Yrityksessä toimiminen 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT 4 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 5 OPISKELIJANOHJAUSJAHENKILöKOHTAINENOPISKELUSUUNNITELMA 6 TYOSSAOPPIMINEN T ,., KANSAINVALISYYS... I ARVIOINTI JA ARVIOINNISTA TIEDOTTAMINEN... LAHTEET

3 1 AUTOALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 1.1 Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet Ammttiln kuvus Autoln tehtävänä on yhteiskunnn yksityisen j joukkoliikenteen sekä tvrkuljetusten j muiden logististen plvelujen j ihmisten liikkumiseen liittyvien hrrstusten turvminen, Allle koulutetn joneuvosentji, utokorinkorjji, utomlreit, utomyyjiä, vrosmyyjiä j pienkonesentji. Autol toimintympäristönä on knsinvälinen. Toimint määräytyy knsinvälisesti yhtenevien ohjeiden sekä sikkiden trpeiden j toiveiden mukisesti. Ldun merkitys korostuu kikiss siksplvelutehtävissä. Mterilin kierrätys j uudelleenkäyttö edellyttävät puolestn uusien sioiden oppimist. Ammttitidollisi tvoitteit ovt moniosminen, plvelun ltu j yhteistyökyky. Autoln työtehtävissä on osttv sovelt monipuolisesti tietoj j titoj sekä käyttää uutt tekniikk. Työsuoritukset on osttv tehdä tehokksti, tloudellisestij turvllisuutt edistävästi, työsuojelu edistävin menetelmin j ympäristöhittoj välttäen. Asennuksiin, korjuksiin j huoltotöihin liittyviä tyypillisiä työpikkoj ovt uto- j utotrvikeliikkeet, utokorjmot j huoltosemt. Ajoneuvosentjill, utokorinkorjjill j utomlreill on vrsinisten korjmotöiden lisäksi vlmiudet työskentelyyn utoteollisuudess j esimerkiksi erilisi joneuvokorej, erikoisjoneuvoj j su ntov unuj v lmistvss teollisuudess. Autokupn keskittyminen jtkuu edelleen. Uudet kupptvt tulevt yhä merkittävämmiksi. lnternet yleistyy utomyynnissä. Sähköinen kupnkäyntion tuonut uusi vtimuksi ln plvelutoimintn. Teknologin nopen kehityksen jtkuv seurminen j uuden tekniikn osminen on lll yhä tärkeämpää. Vrsinisen mmttitidon lisäksi trvitn yhteistyötitoj, om-loitteisuutt, yrittäjyyttä j vlmiuksi jtkuvn itsensä kehittämiseen. Ammttil n rvoperust Autoln työn keskeisenä vtimuksen on sikslähtöisyys, hyvä työmorli j mmttietiikk sekä yhteistyöhluisuus. Toiminnn on perustuttv kestäville rvoille, rehellisyydelle j vstuullisuudelle. Työn hyvän ldun j hyvän siksplvelun tvoitteet korostuvt kikiss tehtävissä. Työn tekemisen rvoin ovt hkerurrs, omloitteisuus, sovitun noudttminen j knssihmisten näkemysten rvostminen. L

4 Työsuoritukset on osttv tehdä tehokksti j tloudellisesti liikenne- j työturvllisuutt edistävin menetelmin, energinkulutust j ympäristöhittoj minimoiden. Autolll työskentelevillä on suuri vstuu liikenneturvllisuudest. Autol on knsinvälinen j osltn myös knsinvälisten ohjeiden j säädösten ohjm l Perustutkinnon tvoitteet Autoln perustutkinnon suorittnut os toimi liikenneturvllisuuden huomioiden om-loitteisesti, täsmällisesti, luotettvsti j joustvsti. Hän kykenee oppimn uusi sioit. Aln tehtävissä on keskeistä ost sikskeskeinen, työtu rv llinen j ym pä ristövstuullinen työskentelyt p. Tutkinnon suorittnut os toimi lj-lisen utoln osmisens turvin erilisiss ympäristöissä j muuttuviss oloiss. Hän pystyy omksumn yrityksen ltu- j ympäristöjärjestelmän mukisen toiminnn j myös kehittämään sitä. Hän os suhtutu rvostvsti yrityksen sidosryhmiin. Autoln perustutkinnon suorittneell on vlitsemns koulutusohjelmn j muun vlinnisuuden perusteell sellinen työelämän vtim mmttitito, että hän voi työllistyä koulutusohjelmn mukisiin tehtäviin. Autoln perustutkinnon suorittnut os plvell sikkit eri tilnteiss heidän trpeidens j odotustens mukisestij hyviä käytöstpoj noudtten. Hän os huolehti sikkiden j omst turvllisuudestn. Hän os tehdä luovsti j rohkesti rtkisuj työntekijä nä ti m mtin h rjoittj n. Autoln perustutkinnon suorittnut os noudtt työsuojelumääräyksiä j -ohjeit sekä os ott toiminnssn huomioon keskeisen työsuhdett koskevn linsäädännön j keskeiset seikt omn lns työehtosopimuksist. Hän os huolehti omst terveydestään sekä työ- j toimintkyvystään. Autoln perustutkinnon suorittnut os kohdt j plvell eri kulttuureist tulevi sikkit. Hän os toimi vlitsemissn työtehtävissä knsinvälisissä ympäristöissä. Hänellä on vlmiudet trvitsemns tiedon hnkkimiseen j vuorovikutukseen uusimmn tieto- j viestintätekniikn välityksellä. Hän os tehdä yhteistyötä yksi- j monikulttuurisess työympäristössä. Autoln perustutkinnon suorittnut rvioi om osmistn. Hän os rvioid j jäsentää tieto. Hän os toimi joustvstij luovsti uusiss j erilisiss tilnteiss sekä kykenee rtkisemn työssään ongelmtilnteit. Autoln perustutkinnon suor ttnut os toimi ln mmttieettisten peritteiden mukn vstuullisesti j oikeudenmukisesti sekä noudtt mm. tehtyjä sopimuksi j sikkit j työnntj koskev vitiolovelvollisuus-, tietosuoj- j kuluttj linsäädäntöä. Hän os käsitellä eettisiä ongelmi j rtkist ne yleisesti hyväksyttävällä tvll. Hän os käyttäytyä suvitsevstij ts-rvoisesti toisi ihmisiä kohtn. Hän os ott toiset ihmiset huomioon käyttäytymällä työpikn edellyttämällä tvll j huolehtii työpikn viihtyisyydestä j yleisestä siisteydestä. Työskennellessään hän kykenee toimimn tunteens hlliten erilisiss plvelu- j muiss vuorovikutustilnteiss. Hän os vli suomlist kulttuuriperintöä sekä rvost om mmttin j kykenee kehittämään itseään j työskentelyään.

5 Autotekniikn osmisln suorittnut os toimi joneuvosentjn tehtävässä. Hän os huolt j korjt sikkn joneuvon sekä plvell sikst. Hän tuntee lns linsäädännön settmt vtimukset j os vrmist joneuvon liikenneturvllisuuden j toimivuuden. Hän hllitsee huolto- j korjustöihin liittyvät tvllisimmt työmenetelmät j os vlit oiket ineet j trvikkeet. Hän tuntee työhönsä liittyvät vstuut j velvoitteet sekä työn turvlliseen tekemiseen liittyvät työsuojelusäädökset. Hän os käyttää lll yleisesti esiintyviä tiedonhnkint- j viestintävälineitä. Lisäksi mmtillisen peruskoulutuksen tvoitteen on nt opiskelijlle vlmiuksi yrittäjyyteen. Koulutuksen tvoitteen on myös tuke opiskelijoiden kehitystä hyviksi j tspinoisiksi ihmisiksi j yhteiskunnn jäseniksi sekä nt opiskelijoille jtko-opintovlmiuksien, mmtillisen kehittymisen, hrrstusten sekä persoonllisuuden monipuolisen kehittämisen knnlt trpeellisi tietoj j titoj. (1630/1998, 5 5 (muutos 787/074)). Elinikäisen oppimisen vintidot sisältyvät mmtillisten tutkinnon osien mmttititovtimuksiin j yhteisten tutkinnon osien osmistvoitteisiin sekä niiden rviointikriteereihin. Avintitojen tvoitteen on tuke sellisen osmisen kehittymistä, jot trvitn jtkuvss oppimisess, työelämän tilnteiss selviytymisessä j tulevisuuden uusiss hsteiss. 1. Elinikäisen opp m sen v ntitojen kuvus Oppiminen j ongelmnrtkisu Opiskelij ti tutkinnon suorittj suunnittelee toimintns sekä kehittää itseään j työtään. Hän rvioi om osmistn. Hän rtkisee työssään ongelmi sekä tekee vlintoj j päätöksiä. Hän toimii työssään joustvsti, innovtiivisestij uutt luovsti. Hän hnkkii tieto, jäsentää, rvioij sovelt sitä. Vuorovikutus j yhteistyö Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii tilnteen vtimll tvll erilisiss vuorovikutustilnteiss sekä ilmisee erilisi näkökntoj selkeästi, rkentvsti j luottmust herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilisten ihmisten knss j työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilisi ihmisiä tsvertisesti. Hän noudtt yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä j toiminttpoj. Hän hyödyntää smns plutett toiminnssn. Ammttietiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii työssään mmtin rvoperustn mukisesti. Hän sitoutuu työhönsä j toimii vstuullisesti noudtten tehtyjä sopimuksi j mmttiins kuuluv etiikk. Terveys, turvllisuus j toimintkyky Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii turvllisesti j vstuullisesti työ- j vp-ikn sekä liikenteessä j ylläpitää terveellisiä elintpoj sekä toimint- j työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti j hyödyntää llln trvittvn terveysliikunnn sekä ehkäisee työhön j työympäristöön liittyviä vroj j terveyshittoj. 3

6 Aloitekyky j yrittäjws Opiskelij ti tutkinnon suorittj edistää toiminnlln tvoitteiden svuttmist. Hän toimii loitteellisestij sikslähtöisesti työntekijänä j/ti yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintns j työskentelee tvoitteiden svuttmiseksi. Hän toimii tloudellisesti j tuloksellisesti j joht itseään. Hän mitoitt omn työnsä tvoitteiden mukn. Kestävä kehitys Opiskelij titutkinnon suorittj toimii mmttins kestävän kehityksen ekologisten, tloudellisten, sosilisten sekä kulttuuristen peritteiden mukisesti. Hän noudtt ln työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä j sopimuksi. Estetiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj ott toiminnssn huomioon omn lns esteettiset tekijät, Hän edistää ti ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä j muut esteettisyyttä. Viestintä j mediosminen Opiskelij ti tutkinnon suorittj viestii monimuotoisesti j vuorovikutteisesti tilnteeseen sopivll tvll hyödyntäen kielititon. Hän hvinnoi, tulkitsee sekä rvioi kriittisesti erilisi medituotteit, käyttää medi j viestintäteknologi sekä tuott medi-ineistoj. Mtemtiikk j luonnontieteet Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää peruslskutoimituksi työssä vdittvien j rkipäivän lskutehtävien rtkisemisess. Hän käyttää esim. kvoj, kuvji, kuvioit j tilstoj mmttitehtävien j -ongelmien rtkisemisess j hän sovelt fysiikn j kemin linlisuuksiin perustuvi menetelmiä j toiminttpoj työssään. Teknologi j tietotekniikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj hyödyntää mmtiss käytettäviä teknologioit monipuolisesti. Hän ott työssään huomioon tekniikn hyödyt, rjoitukset j riskit. Hän käyttää tietotekniikk monipuolisesti mmtissn j knslisen. Aktiivinen knslisuus j eri kulttuurit Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää hyödykseen tieto yhteiskunnn perusrkenteist j toim ntvo st sekä osllistuu rkentvll tvll yhteisön toimintn j päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiens j velvollisuuksiens mukisesti sekä työssä että rkielämässä. Hän pyrkii ktiivisell toiminnll vikuttmn epäkohtien poistmiseen. Hän noudtt ts-rvo- j yhdenvertisuuslkej. Hän toimii sillisesti j työelämän vtimusten mukisesti eri kulttuuritustn omvien ihmisten knss kotimss j knsinvälisissä toiminnoiss. 4

7 1.3 Tutkinnon rkenne AUTOALAN PERUSTUTKI NTO Tutkinnon m uodostuminen mmtillisess peruskoulutuksess, I 80 osp Ammtilliset tutkinnon ost, 135 osp.1 Autotekniikn osmisln, joneuvosentj, pkolliset tutkinnon ost, 90 osp.1.1 Auton ti moottoripyörän huoltminen, 45 osp (4U.1.1.p)1.1. Auton korjminen,4s osp (AU.1..p) Lisäksi vlitn 45 osp tutkinnon osist j Tutkinnon osst.7.35 voi vlit 5-15 osp.. Autokorinkorjuksen osmisln, utokorinkorjj, pkolliset tutkinnon ost, 90 osp..1 Huolto- j korjustyöt, 30 osp.. Pinlvuriotyöt, 30 osp..3 Mittus- j korivuriotyöt, 30 osp Lisäksi vlitn 45 osp tutkinnon osist a j Tutkinnon osst.7.35 voi vlit 5-15 osp..3 Automluksen osmisln, utomlri, pkolliset tutkinnon ost, 90 ops..1 Huolho- j korjustyöt, 30 osp.3.1 Pohjustustyöt, 30 osp.3. Ruiskumlustyöt, 30 osp Lisäksi vlitn 45 osp tutkinnon osist j Tutkinnon osst.7.35 voi vlit 5-15 osp..4 Automyynnin osmisln, utomyyjä, pkolliset tutkinnon ost, 90 osp 1 Suluiss on KPEDUn Primuksess käyttämä koodi. KPEDUn trjomt tutkinnon ost on merkitty hrmll. 5

8 .4.1 Myyntij tuotetuntemus, 45 osp.4. Mrkkinointi j siksplvelu, 30 osp.4.3 Osto- j hnkinttoimint, 15 osp Lisäksi vlitn 45 osp tutkinnon osist.7.1+z7.0 j Tutkinnon osst.7.35 voi vlit 5-15 osp..5 Vrosmyynnin osmisln, vrosmyyjä, pkolliset tutkinnon ost, 90 osp..1 Huollo- j korjustyöt, 30 osp.5.1 Yrosmyyntityö j siksplvelu, 30 osp.5. Y rstonhllint, 30 osp Lisäksi vlitn 45 osp tutkinnon osist ,.7.5, , a j Tutkinnon osst.7.35 voi vlit 5-15 osp..6 Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjuksen osmisln, pienkonekorjj, pkolliset tutkinnon ost, 90 osp.1.1 Auton ti moottoripyörän huoltminen, 45 osp.6.1 Pienkoneiden korjminen, 45 osp Lisäksi vlitn 45 osp tutkinnon osist.7.18, Tutkinnon osst.7.35 voi vlit 5-15 osp..7 Vlinniset tutkinnon ost.7.1 Sähkövrusteiden mittus j korjus, 15 osp (4U.7.1.v).7. Rengstyöt, 1 5 osp (AU.7..v).7.3 Kuorm-uton lust- j hllintlitteiden korjus, 15 osp (4U.7.3.v).7.4 Moottorin j voimnsiirron huolto j korjus, 15 osp (4U.7.4.v).7.5 Hydruliikk- j pneumtiikkjärjestelmien korjus, 15 osp.7.6 Pineilmjrrujen testus j korjus, 15 osp.7.7 Mluksen esikäsittelytyöt, 15 osp.7.8 Auton turvvrustetyöt, 15 osp.7.9 Auton korin sähkövrustetyöt, 15 osp.7.10 Auton lisävrustetyöt, 15 osp.7.11 Eri mterilien korjus- j mlustyöt, 15 osp.7.1 Autokorintyöt, 15 osp 6

9 .7.13 Kuviomlustyöt, 15 osp.7.14 Ajoneuvomyyntityö, 15 osp.7.15 Uusien utojen myyntityö, 15 osp.7.16 Käytettyjen utojen myyntityö, 15 osp.7.17 Hyöty- j erityisjoneuvojen myyntityö, 15 osp.7.18 Vp-jn joneuvojen sekä niiden vrosien myyntityö, 15 osp.7.19 Lisävruste- j trvikemyyntityö, 15 osp.7.0 Rengs- j vnnemyynti, 15 osp.7.1 Mstojoneuvojen, mopojen j mopoutojen huolto j korjus, 30 osp.7. Moottoripyörien huolto j korjus, 30 osp.7.3 Venemoottoreiden j vrusteiden sennus, huolto j korjus, 30 osp.7.4 Uusien tuotteiden vrustelu j kokominen, 15 osp.7.5 Vrosvrston hoitminen, 15 osp.7.6 Vrostyö j vrston hllint, 15 osp.7.7 Yritystoiminnn suunnittelu, 15 osp (VA v).7.8 Tutkinnon os mmtillisest perustutkinnost, osp (4U v).7.9 Tutkinnon os mmttitutkinnost ti erikoismmttitutkinnost* (AU v).7.30 Tutkinnon os mmttikorkekou I uopi n noist. (4U v).7.31 Työpikkohjjksi vlment utum inen, 5 osp (V A v).7.3 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (VA v).7.33 Huippuosjn toimiminen, 15 osp (AU v).7.34 Pikllisesti trjottv tutkinnon os, 5-15 osp (4U v).7.35 Tutkinnon os vpsti vlittvist tutkinnon osist, 5-15 ops (AU v) * Tämän vlinnisen tutkinnon osn ljuudeksi lsketn 15 osp. 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess peruskoulutuksess, 35 osp Pkolliset Vlinniset 3.1 Viestintä- j vuorovikutusosminen, I osp 3 osp 11 osp (Y3.1 ) Aidinkieli (Y3.1.1.p) 3.1. Toinen kotiminen kieli, ruotsi (Y3.1..p)

10 3.1.3 Viert kielet (Y3.1.3.p) Mtemttis-luonnontieteell i nen osminen, 9 osp (Y3.) 3..1 Mtemtiikk (Y3..1.p) 3.. Fysäkk j kemi (Y3...p) 3..3 Tieto- j viestintätekniikk sekä sen hyödyntäminen (Y p) 3.3 Yhteiskunnss j työelämässä trvittv osminen, 8 osp (Y3.3) Yhteiskunttidot (Y p) 3.3. Työelämätidot (Y3.3..p) Yrittäjyys j yritystoimint (Y3.3.3.p) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunt j terveystieto (Y3.3..p) 3.4 Sosilinen j kulttuurinen osminen, 7 osp (Y3.4) Kulttuurien tuntemus (Y v) 3.4. Tide j kulttuuri (Y3.4..v) Etiikk (Y3.4.3.v) Psykologi (Y3.4.4.v) Ympäristöosm inen (Y3.4.5.v) Os-lueit kohdist (Y3.4.6.v) 6 osp 3 osp osp 3 osp osp l9 osp l6 osp Kohtien vlinnisist os-lueist voidn lti pienempiä kuin 3 osp:n ljuisi os-lueit, esim. 1- osp:n ljuisi os-lueit. Nämä vlinniset os-lueet lditn tutkinnon perusteiss olevien 3 osp:n os-lueiden osmistvoitteiden, rvioinnin kohteiden j rviointikriteerien pohjlt. Lisäksi kohtien os-lueist voidn lti uusi tutkinnon perusteiss olevi 3 osp:ttä ljempi 4 osp:n ljuisi vlinnisi os-lueit. Näihin os-lueisiin lditn osmistvoitteet, rvioinnin kohteet j rviointikriteerit Opetushllituksen määräyksen liitteen mukisesti. 8

11 1.4 Tutkinnon muodostuminen Kuvioss 1 on hvinnollistettu perustutkinnon muodostumist moduleittin (KUVIO 1). Väreillä hvinnollistetn opintojen eteneminen tutkinnon osittin. Symbolit kertovt, mihin osiin sisältyy työssäo ppi m i nen j m mttiosm isen näyttö. 1. Jkso. Jkso 3. Jkso 4. Jkso os 15 os ',',;;l,'i) ) ii' itr',,t,,'.' til ' yht 15 osp yht 15 osp ' :;i,r,ll tt,'.l,. it )ttt) ',' ',' i,t'i'r)l tll' r' t rt,i;. t:,;r t,l[. t. t: I'il tl'tt 'ft t:.r: I *,:.', 't,, 'i'r il t t't 'ií tt í,t r t -, r, ",,1i.I rti'i ti (,',!)'Íi' I 15osp Yht 5 osp. Ammtillinen vlinninen tutkinnon os Ammtillinen vlinninen tutkinnon os Ammtillinen vlinninen tutkinnon os. Ammtillinen vlinninen tutkinnon os L5osp 9

12 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT.1 Autotekniikn osmisln, joneuvosentj, pkolliset tutkinnon ost, 90 osp.1.1 Auton ti moottoripyörän huoltminen, 45 osp ARVIOINNIN KESKEI. SET ASIAT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: Toim im isest utokorjmoss, moottori pyöräkorjmoss ti muuss mhdollisimmn hyvin niiden olosuhteit vstvss pi kss joneuvosentjn SFS 600 pätevyyden suorittmisest Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn.. Oppimisen rvioint Oppimisen rvioinnin su un n itelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. O pettj ki rj oppim isen seu r ntkohteiden rvioi nti päätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskel ijn osm isen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppim isen tvoitteeuseu r ntkohteet käydää n yhdessä läpi työpi k- kohjjn, opis kel ij n j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. 10

13 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEI. SET ASIAT Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppim isen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj v rm ist opiskel ijn oppim isen työp i kkohjj lt. Arvioi nti päätös on opettj n j työp i kkohjj n yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn. 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen näytön kuvus näytöstä Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä tekemällä utokorjmoss, moottori pyörä korjmoss ti m u uss mhdol I i- simmn hyvin niiden olosuhteit vstvss pikss utoon ti moottoripyörään huollon. Näyttö- j työpikll tulee oll työelämää vstvt olosuhteet. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osm i nen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä mmttititovtim u ksi, rvioi n n i n kohte it j kriteereitä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osss vdittv osmist ei void työtä tekemäl lä mmttiosm isen näytössä kttvsti osoitt, sitä täydennetään muull osmisen rvioinnill. Ammttititokilpilut voidn hyväksyä tutkinnon osn näytöksi, mikäli kilpilutehtävä vst tutkinnon osn vtimuksi. 11

14 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEI. SET ASIAT Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikes kustel uss johon os I I istuvt opiskel ij, työpi kkohjj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät pääsääntöisesti opettjt j työelämän edustjt yhdessä ti opettjt toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustel un yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rvioi ntipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioi n nin suorittmisest. Arvioin nin perustel ut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinn in yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Auto-osston luokktiloiss j opetuskorjmoss sekä työssäoppimisjksoll yrityksissä Menetelmät: Sis. työssäoppimist 7 osp utokorjmoss. Koulun työsliss sikstöitä j luokktiloiss teorin opiskelu sekä oppim istehtävät. Oppikirjoin käytetää n uto l n oppikirjoj j merkkikohtisi korj usohjeit. t

15 Am mttit itovtim ukset Opiskeltv sisältö Oppim isen seurnt kohteet Opiskelij os tehdä uton ti tnoottoripyôrän pesun, vhuksen j trkst trhdolliset korivuriot tunnist huollon yhteydessä esiin tulevt korroosioneston puutteet j os neuvo sikst jtkotoimenpiteitä vft en tehdä uton ti rnoottoripyörän kuntohuollon tehdä uton ti rnoottoripyörän rnääräikishuollon vhnistjn huolto-ohjehnn mukn jkopään huolto-osien vihdon jmrjen huolto-osien vihdon tehdä pyörien trkstuksenj tuntee rengsrnääräykset sekä os tehdâ rengstyön käyttää uton ti moottoripyörän huoltoon trkoitettuj työvälineitä j litteit sekä säilyttääj huolt niitä oikell tvll hoit siksplvelutilnteen käyttää huoltotrvikkeit sekä jätteiden ljittelunj uusiokäytön huolehti yrnpäristönsuoj el ust, työturvllisuudest j työpisteensä siisteydestä ott huomioon korjusehdot j utoln keskeisen linsäädännön vikutukset otnss työssään käyttää tieto- j viestintätekniikn litteit j ln ohjetnistoj lll trvittvn snston tunnist töissään työturvllisuusriskit j tietää, miten välttää vrtilnteet j rniten vmtilnteess tulee toirni, sekä tuntee yleistiedot ensivun ntmisest edistää toirninnlln työssään j työyhteisössään yritystoirninnn su unnittelee j toteutt työprosessi n itsenäisesti noudtt työikoj j suunnitelmi sekä neuvottelee mhdollisist poikkemist rvioi om työtään tekee uton ti moottoripyörän huoltotöitä, koritöitä sekä lusthuoltotöitä ohjeiden mukisesti vlitsee työhön sopivt työvälineet, - koneet sekä testuslitteet j käyttää niitä j mterilej vihteleviss työtilnteiss turvllisesti j tloudellisesti hoit siksplvelutilnteen tuntee tvnomisimmin käytetyt uton ti moottoripyörän kokonisrkenteet, järjestelmien toiminnn j osien nimitykset os käyttää huolto-ohjeit tuntee siksplvelun peritteet, AU- NE:n korjusehdot j trvittvn linsäädännön os vlit trkoituksenmukiset nesteet j voiteluineet noudtt työturvllisuusmääräyksiä j ohjeit l.ammttititovt musten mukisiss tehtävissä toimiminen. Opiskelij tekee työturvllisesti huolto-ohjeit j AUNE:n korjusehtoj noudtten uton ti moottoripyörän huoltotöitä. Työikojen noudttminen 3. Työryhmän jäsenenä työskentely j käyttäytyminen 4. SFS 600 pätevyys 5. Asiksplvelun hoitminen 6. TYöSSÄOPPIMINEN SUORITETTU 7. Oppimistehtävät Hyväksytty/ täydennettävä suoritt työtehtävänsä niin, että omll toiminnlln kehittää mmttins rvostust toimii om-loitteisesti tiedonhnkkijn kehittää toimintns smns plutteen perusteell Suoritt SFS 600 pätevyyden 13

16 .1. Auton korjminen, 45 osp ARVIOINNIN KES- KEISET ASIAT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o toimimisest joneuvokorjmoss ti muuss mhdollisimmn hyvin niiden olosuhteit vstvss pikss joneuvosentjn o ln ikisemmt opinnot Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn.. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj kirj oppimisen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisestitutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteevseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj vrm ist opiskel ij n oppim isen työp i k- kohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn '1.4

17 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KES. KE SET ASIAT 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen näytön kuvus näytöstä Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä tekemällä korjustöitä joneuvokorjmoss. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä mmttititovtimuksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttititokilpilut voidn hyväksyä näytöksi siihen tutkinnon osn mihin kilpilutehtävä sisältyy. Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskustel uss johon os I I istuvt opiskelij, työpi kkohjj j opettj t i opiskelij j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettjkirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät pääsääntöisesti opettjt j työelämän edustjt yhdessä ti opettjt toimikunnn päätöksen mukisesti Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. L5

18 Oppimisen etenemisen seurnt Oppimisympäristö: Menetelmät: Ei edellytä iempi suorituksi Opiston luokktilt j käytännön opetuksen ympäristöt, työssäoppim ispikk ti m uu koulutuksen järjestäjän osoittm pikk. Ko. työtehtävissä toimiminen joko työssäoppimispikll ti oppilitoksen käytännön oppimisympäristöissä. Teoriopinnot j oppim istehtävät. Opinnot sisältävät työssäoppim ist vähintään Sosp Ammttititovtim ukset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu o jrrujen vinhun j korjuksen. pyörän tuentn liittyvän vin hun j korjuksen mitt j säätää pyörien sentokulmt korjt perus-, yksilevykytkimen. viht vetokselin murrosnivelen tehdä uton trkstuksen määrä ikisktsstust vrten. käynnistinmoottorin j ltusgenerttorin kunnon määrityksen j vihdon o dignosoidknsitiivistevunon tehdäohivuotomittuksen perusmoottoriin. tehdäpkoksumittuksen bensiini- j dieselmoottoriseen utoon o kunnost jovlot. käyttää uton korjukseen trkoitettuj työvälineitä j litteit sekä säilyttää j huolt niitä hoitsiksplvelutilnteen j neuvo sikst ott huomioon kuluttjnsuojlin j utoln keskeisen linsäädännön vikutukset omss työssään lll trvittvn snston utonkokonisrkenteen j järjestelmien toiminttvn sekä niihin liittyvien fysiklisten j kemillisten ilmiöiden hyödyntämisen o ott huomioon uton turvvrusteet korjuksi tehdessään ilmstointilitteeseenliittyvät työturvllisuus j ympäristötekijät o käyttää korjmon tietojärjestelmää. - suunnittelee j toteuttâ työprosessin itsenäisesti - noudtt työikoj j suunnitelmi sekä neuvottelee mhdollisist poikkemist - rvioi om työtään - tekee uton lust-,voimnsiirto- j moottorin korjuksi ohjeiden mukisesti j vlitsee trvittvt vrost j trvikkeet - tekee uton ktsstustrkstuksen - tekee sähköjärjestelmien trkstuksi j korjuksi - vlitsee työhön sopivt työvälineet, -koneet sekä testuslitteet j käyttää niitä j mterilej vihteleviss työtilnteiss turvllisesti j tloudellisesti - hoit siksplvelutilnteen - tietää uton lustn, voimnsiirron j moottorin perusrkenteet j toiminnt - os käyttää kytkentäkvioit j korjusohjeit sekä hyödyntää utosähkötekniikn peruslkej vinhuss j korjuksess - tuntee siksplvelun peritteet - os käyttää korjmon tietojärjestelmiä - noudtt työturvllisuusmääräyksiä j ohjeit sekä kehittää toimintns työturvllisemmksi - noudtt sovittuj työikoj j suoritt työtehtävänsä niin, että omll toiminnlln kehittää mmttins rvostust - toimii om-loitteisesti tiedonhnkkijn - kehittää toimintns smns plutteen perusteell l.opiskelij tekee työturvllisesti huoltoohjeit j AUNE:n korjusehtoj noudtten uton korjuksen. Työikojen noudttminen 3. Työryhmän jäsenenä työskentely j käyttäytyminen 4. Asiksplvelun hoitminen 5. Työssäoppiminen suoritettu 6. Oppimistehtävät Hyvàksytty/ täydennettävä t6

19 .7 Ylinniset tutkinnon ost.7.1 Sähkövrusteiden mittus j korjus, 15 osp ARVIOINNIN KESKEI. SET ASIAT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o toimimisest joneuvokorjmoss ti muuss mhdollisimmn hyvin niiden olosuhteit vstvss pikss joneuvosentjn o ln ikisemmt opinnot r Suorittnut SFS 600 pätevyyden Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olev n osm isen selvittäm iseksi. Trvittess opis kel ijl le n netn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn.. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioi nnin su u nn itelmt (seu rntkohteet) on ldittu eri l- lisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj kirj oppim isen seu r ntkohteiden rvioi nti päätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppim isen toteutu ksen seu rnt kohteet määritetää n opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppim isen tvoitteeuseu r nt kohteet käydää n yhdessä läpi työp i k- kohjj n, opiskel ijn j opettjn knss työssäoppim isest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopim uksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj vrm ist opis kelijn oppim isen t7

20 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEI- SET ASIAT työp i kkohjj lt. Arvioi nti päätös on opettj n j työpi kkohjjn yhdessä tekemä. O pettj merkitsee oppim isen rvioi nti päätöksen Wi lmn. 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen näytön kuvus näytöstä. Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Opiskelij ti tutkinnon suorittj osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä tekemällä sähkövrusteiden mittus-, säätö- j korjustyötä utoln korjmoss. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutki n non perusteiss määrättyjä mmttit itovti m u ksi, rvioi n n i n kohteit j kriteereitä. Ammttiosm isen näyttöä void n jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttititokilpilut voidn hyväksyä näytöksi siihen tutkinnon osn mihin kilpilutehtävä sisältyy. Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj ti opiskelij j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osm isest n kriteereiden perustel l. Opettj ki rj rvioi nti i n osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät pääsääntöisesti opettjt j työelämän edustjt yhdessä ti opettjt toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rvioi ntikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 18

21 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEI. SET ASIAT 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustel ut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt Oppimisympäristö: Autoln perustutkinnon pkolliset tutkinnon ost oltv suoritettun ennen tämän tutkinnon osn loitust. Opiston luokktilt j käytännön opetuksen ympäristöt, työssäoppimispikk ti muu koulutuksen järjestäjän osoittm pikk. Menetelmät: Ko. työtehtävissä toimiminen joko työssäoppimispikll ti oppilitoksen käytännön oppimisympäristöissä. Teoriopinnot j oppim istehtävät. Opinnot sisältävät työssäoppim ist vähintään 5 osp 19

22 Ammttititovtimu kset Opiskeltv sisältö/ Oppim isen seurntkohteeu tehdä uusien litteiden sopeuttmisen joneuvojen järjestelmiin ohjelmistojen päivittämisen. etsiä eri tietolähteitä käyttäen korjusohjeet j vinetsintäkviot, sekä käyttää niitä. käyttää mittus- j testuslitteit ' testt j korjt sähkövrusteit. Opiskelij suoritt SFS 600 pätevyyden ttyöprosessin suunnittelu j toteutus itsenäisesti *työjt j suunnitelmt sekä poikkemist neuvottelu "omn työn rvio nti 'uton sähkövrusteiden mittus j korjustyöt ohjeiden mukisesti tsopivien työvälineiden, testus- j dignosti ikklitteiden käyttö "testu sohjeiden käyttö vi h televiss työti - lnteiss turvllisesti j tloudell isesti *tuntee tvnomisimmin käytetyt uton sähkövrusteiden rkenteet, to m nnn j osien nimitykset Opiskelij tekee työturvllisesti korjusohjeit j AUNE:n korjusehtoj noudtten uton sähkövrusteiden mittuksi j korjuksi: - käyttää tieto- j viestintätekniikn litteit j mittus- j testuslitteit sekä ln ohjelmistoj - korj j päivittää uton sähkövrusteit - Työssäoppiminen suoritettu - SFS 600 pätevyys Hyväksytty/ täydennettävä oos hyödyntää testuslitteiden ominisuuksi työssään onoudtt työtu rvllisuusmääräyksiä j ohjeit sekä kehittää toimintns työturvllisemmksi onoudtt sovittuj työ koj j suoritt työtehtävänsä niin, että omll toiminnlln kehittää mmttins rvostust "toim i om-loitteisesti tiedonhnkkijn j keskustelee henkilökunnn j sikkiden knss kehittää toimintns smns plutteen perusteell *rvioi omn työnsä ltu "Suoritt SFS 600 pätevyyden 0

23 .7. Rengstyöt, 1 5 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: toim im isest joneuvokorjmoss, ren gs I i i kkeessä ti muuss mhdollisimmn hyvin niiden olosuhteit vstvss pikss joneuvosentjn ln ikisemmt opinnot Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rvioi ntipäätöksen Wilmn.. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit O pettj ki rj oppim isen seu r nt kohteiden rvioi nti päätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppim isen toteutu ksen seu rntkohteet mää ritetää n opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppim isen tvoitteeuseu rnt kohteet käydää n yhdessä lä pi työpi kkohjj n, opis kel ij n j o pettj n knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopim uksen llekirjoitustilnteess. T

24 Toteutus käytännössä ARVIOINN N KESKEISET ASIAT Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppim ist ohjv opettj vrm ist opis kel ij n opp - misen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppim isen rvioi nti päätöksen Wi lmn. 4. Ammttiosmisen näyttö Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen näytön kuvus näytöstä. Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä tekemällä joneuvojen renkiden huolto- j korjustöitä joneuvokorjmoss ti rengsl iikkeessä. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä mmttititovtimuksi, rvioinnin kohteit j kriteereitä. Ammttiosm isen näyttöä voidn jtk toisess työp i kss/työkohteess ti mmti I I isess perus kou I utu ksess kou I u- tuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttititokilpilut voidn hyväksyä näytöksi siihen tutkinnon osn mihin kilpilutehtävä sisältyy. Arviointikeskustelu Arvos nsnst päättäminen j dokumentointi Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rvioi nti keskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj ti opiskelij j opettj. Opiskelij tekee itse rvioi n n i n osm isestn kriteereiden perustel l. O pettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät pääsääntöisesti opettjt j työelämän edustjt yhdessä ti opettjt toimikunnn päätöksen mukisesti.

25 Toteutus käytännössä ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelu n yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioin nin suorittm isest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt Oppimisympäristö: Ei edellytä iempi suorituksi Ammttiopiston käytännön oppimisympäristöt, työssäoppimis- pikk Menetelmät: Ko. työtehtävissä toimiminen mmttiopistoll ti työs säoppimispikll. Teori opinnot j käytännön työtehtävät mmttiopiston työsliss Ammttititovtim ukset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu O korjt henkilö- j pkettiutojen sekä moottoripyörien rengstyöt työturvllisesti otten huomioon liiken neturvl I isu uteen vikuttvt tekijät renkn vinmäärityksen peritteet j määritellä renkn korjuskel poisu u- den sekä joneuvon kor o o Rengstöiden tekeminen suunnitelmns mukn j omn työsuorituksen rviointi. Rengstöiden suoritus käytössä olevien työkl u- jen vull Ajoneuvon nostminen l.tekee erilisiin joneuvoihin renkiden huoltmiseen j korjmiseen liittyviä työtehtäviä. Ajoneuvonostimien 3

26 justrpeen o käyttääjoneuvonostimi j työvälineitä joneuvon pyörän irrottmiseen j kiinnittämiseen o käyttää rengs- j tspinotuskonett o kiinnittää pyörän o plvell sikst j neuvo rengsvlinnss o trjot rengsln tuotteit j plveluit o tehdä rengsln töitä noudtten ku I uttjnsuojlki toimi ympäristönsuojeluvtimusten mukn o renkidenpinnoitukseen liittyvät prosessit o rskn kluston pyöriin I i ittyvät turvll isuusseikt o käyttää rengsl koskev lähdekirjllisuutt j muit tietolähteitä. rengsln yleisimmät li nsäädösten perussit j lkien, setusten j sopimusten vikutuksen työhönsä o o o eri nostintyypeillä -Renkn rkenne j rengsmerkinnät - Hnkkii tieto huolto-j korjusohjeist, jott voi suoritt rengstyön oikein j huomioiden rengsln linsäädännön perussit Noudtt työtu rvllisuusmääräyksiä j ohjeit Pitää työpikkns siistinä, j huolehtii työklut pikoilleen - noudtt sovittuj työikoj Huolehtii renkiden kierrätyksestä sekä mhdollisesti muist jätteistä, jotk syntyvät renkiden huoltmiseen j korjmiseen liittyvissä tehtävissä käyttö 3.Pyörän irrotus j sennus 4. Työvälineiden käyttö mittusvälineet renkn irrotus/sennus tspinotus Hyväksytty/ täyden nettävä Hyväksytty suoritus on vähintään T1 tson.7.3kuorm-uton lust- j hllintlitteiden korjus, 15 osp ARVIOINNIN KESKEI. SET ASIAT 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o toimimisest joneuvokorjmoss ti muuss mhdollisimmn hyvin niiden olosuhteit vstvss pikss joneuvosentjn o ln ikisemmt opinnot Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnis- 4

27 ARVIOINNIN KESKEI. SET ASIAT Toteutus käytännössä tmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn.. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit Opettj kirj oppimisen seurntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopim uksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn oppimisen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn. 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen näytön kuvus näytöstä. Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä tekemällä huolto- j korjustöitä hyötyjoneuvokorjmoss. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss määrättyjä mmttit itovtim u ksi, rvioi n n i n kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrm istu u. 5

28 ARVIOINNIN KESKEI. SET ASIAT Toteutus käytännössä Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttititokilpilut voidn hyväksyä näytöksi siihen tutkinnon osn mihin kilpilutehtävä sisältyy. Arviointikeskustelu Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj ti opiskelij j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät pääsääntöisesti opettjt j työelämän edustjt yhdessä ti opettjt toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointi keskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt Oppimisympäristö: Ei edellytä iempi suorituksi Opiston luokktilt j käytännön opetuksen ympäristöt, työssäoppimispikk ti muu koulutuksen järjestäjän osoittm pikk. Menetelmät: Ko. työtehtävissä toim im inen joko työssäoppim ispikll ti oppilitoksen käytännön oppimisympäristöissä. Teoriopinnot j oppimistehtävät. 6

29 Ammttititovtimu kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seu rntkohteeu suunnittelee j toteutt o pineilmiärjestelm än korjuksen lehtijousen vihdon kseliston tuennn korjuksen! työprosessin itsenäisesti noudtt työikoj j suunnitelmi sekä neuvottelee mhdollisist poikkemist Opiskelij tekee työturvllisesti korjus-ohjeit j AUNE;n korjusehtoj noudtten kuorm-uton lust- j hllintlitteiden korjuksi pyörien sentokulmien mittuksen j säädön pyörän nvn korjuksen j lkereiden vihdon. Opiskelij tuntee pineilmjrru- j jousitusjärjestelmän rkenteen rvioi om työtään tekee kuorm-uton pineilmjärjestelmän, jousituksen j kseliston testuksi j korjuksi vlitsee työhön sopivt työvälineet, testus- j korjuslitteet sekä käyttää niitä vihteleviss työtilnteiss tur- - käyttää tieto- j viestintätekniikn litteit j mittus- j testuslitteit sekä ln ohjelmistoj Hyvåksytty/ täydennettàvä vllisesti j tloudellisesti hoit siksplvelun t tuntee kuorm-uton pineilmjärjestelmän, jousituksen j kseliston r- o o o kenteet, toiminnn j osien nimitykset tuntee siksplvelun peritteet, AUNE:n korjusehdot j trvittvn linsäädännön tuntee työnteon j yrittäjyyden merkityksen utolll noudtt työturvllisuusmääräyksiä j ohjeit sekä kehittää toimintns työturvllisemmksi noudtt sovittuj työikoj j suoritt työtehtävänsä niin, että omll toiminnlln kehittää mmttins rvostust toimii om-loitteisesti tiedonhnkkijn j keskustelee henkilökunnn j sikkiden knss kehittäà toimintns smns plutteen perusteell rvioi omn työnsä ltu 7

30 .7.4 lûoottorin j voimnsiirron huolto- j korjus, l5 osp ARVIOINNIN ASIAT KESKEISET 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Toteutus käytännössä Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o toimimisest joneuvokorjmoss ti muuss mhdollisimmn hyvin niiden olosuhteit vstvss pikss joneuvosentjn o ln ikisemmt opinnot. Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wi lmn.. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tässä tutkinnon osss ei ole os-lueit. Opettj ki rj oppim isen seu r ntkohteiden rvioi nti päätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimu ksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppimist ohjv opettj vrmist opiskelijn opp - misen työpikkohjjlt. Arviointipäätös on opettjn j työpi kkohjjn yhdessä tekemä. 4. Ammttiosmisen näyttö O pettj merkitsee oppim isen rvioi nti päätöksen Wi lm n. Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen näytön kuvus näytöstä. 8

31 ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Toteutus käytännössä Opiskelij osoitt osmisens mmttiosmisen näytössä tekemällä moottorin- j voimnsiirron korjustöitä utokorjmoss. Työtä tehdään siinä ljuudess, että osoitettv osminen vst kttvsti tutkinnon perusteiss mää rättyjä m mttititovtim u ksi, rvioi n n i n kohteit j kriteereitä. Ammttiosmisen näyttöä voidn jtk toisess työpikss/työkohteess ti mmtillisess peruskoulutuksess koulutuksen järjestäjän osoittmss muuss pikss niin, että osm isen osoittm isen kttvu us vrm istuu. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Arviointikeskustelu Ammttititokilpilut voidn hyväksyä näytöksi siihen tutkinnon osn mihin kilpilutehtävä sisältyy. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj j opettj ti opiskelij j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät pääsääntöisesti opettjt j työelämän edustjt yhdessä ti opettjt toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustel u n yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. 9

32 Oppimisen etenemisen seurnt Oppimisympäristö: Autoln perustutkinnon pkolliset tutkinnon ost oltv suoritettun ennen opiskelujen jtkumist. Opiston luokktilt j käytännön opetuksen ympäristöt, työssäoppimispikk ti muu koulutuksen järjestäjän osoittm pikk. Menetelmät: Ko. työtehtävissä toimiminen joko työssäoppimispikll ti oppilitoksen käytännön oppimisympäristöissä. Teoriopinnot j oppim istehtävät. Opinnot sisältävät työssäoppim ist vähintään 5 osp Ammttititovtimukset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seu rnt kohteeu Opiskelij os korjt moottorin ti vo - mnsiirron öljyvuodot hke j korjt moottorin j voim nsii rron ohjusjä rjestelmän vin hke j korjt polttonestelitteiden vin viht ti korjt moottorin pulitteit korjt kytkimen korjt j linjt nivelkseliston. suunnittelee j toteutt noudtt työikoj työprosessin itsenäisesti suunnitelmi sekä neuvottelee mhdollisist poikkemist rvioi om työtään toimii setettujen ltu- j tlous tvoitteiden mukisesti j kehittää om toimintns ltutvoitteiden svuttmiseksi. erott moottorin j voimnsiirron öljyvuodot toisistn j tekee korjuksen tekee moottorin j voimnsiirron ohjusjärjestelmien trkistuksen j korjuksen tekee polttonestelitteiden vinhun j korjuksen tekee moottorin pulitteiden vihdon ti j korjuksen Opiskelij tekee työturvllisesti korjus-ohjeit j AUNE:n korjusehtoj noudtten uton moottorin j voimnsiirron huoltoj j korjuksi: - Käyttää tieto- j viestintätekniikn litteit j mittus- j testuslitteit sekä ln ohjelmistoj - Korj uton moottorin j voimnsiirron vurioit - Työssäoppiminen suoritettu Hyväksytty/ täydennettävä tekee kytkimen korjuksen tekee nivelkseliston korjuksen j sennuksen käyttää trvittvi työväl ineitä j testuslitteit vlitsee j käyttää vrosi j trvikkeit. sovelt j käyttää huollost j korjuksest nnettuj yleisohjeit j etsii päivitettyä tieto. vlitsee j käyttää vlmistjn ohjeen mukisi nesteitä j öljyjä os työskennellä virnomismääräysten ntmien ohjeiden mukn pitää työpikkns siistinä j toimintns helpottvss järjestyksessä sekä ljittelee jätteet tekee rvioi ntityöt itsenäisesti hllitsee kyselytekniikn j trvekrtoituksen j os toimi työpikn j tvrntoimittiien eri henkilöiden i henkilöstöryhmien 30

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 (> rehtori rontus T

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j tietoliikennetekniikn perustutkinto, I CT-sentjn osmisl ICT-sentj fdittu: 24.06.2015 Jrmo Slo hyväksytty: 6.8.2015 S f f 0 - ;-L t Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Hevostlouden perustutki nto Hevostenhoitj ldittu: 27.04.2015 Sirp Puusri hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 Sirkku Purontus rehtori Sisällys 1 HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= 26.6.2015 S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori

Lisätiedot

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Kone- j metlliln perustutkinto, V I m istustekn i i kn osm isl Koneistj Koneensentj Levyseppäh itsj ldittu: 27.05.2015 Psi Skntsi hyväksytty:

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 2015

Opetussu unn itelma 2015 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: 31.05.2015 Leen Roukl hyväksytty= 26.6.2015 \ Sirkku Purontus - l--.

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto,

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto, (2kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unnitelm 201 5 Elintrvikeln perustutkinto, El i ntrvi keteknolog in osm isl El i ntrvi kkeiden vl m istj ldittu: 20.05.2015 Mrj-Leen Stenberg hyväksytty= 26.6.20f

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUTOALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 Keski-Phjn mn m mttipist Opetussuunn itelm 015 Pi ntkäsittely ln perustutki nt, Rkennusten pintkäsittelyjen smisl Mlri ldittu: 0.04.015 Jri Piispnen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 Él-t Sirkku Purntus rehtri

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6.

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6. (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuun n itelm 201 5 Yhteiset tutkinnon ost ldittu: 30.05.2015 Erkki Juol hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori rontus 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess petuskoulutuksessr

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo

Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Yli-insinööri Timo Repo Osaamisperusteisuuden vahvistaminen opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä maastoajoneuvolla maastoajokokeen

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot