(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(9kpedu. Maatalousalan perustutkinto, Opetussu unn itelma 201 5. Maatilatalouden osaamisala Maaseutuyrittäjä. Keski-Pohjan maan am mattiopisto"

Transkriptio

1 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm Mtlousln perustutkinto, Mtiltlouden osmisl Mseutuyrittäjä ldittu: Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: $ 96 (> rehtori rontus T

2 SISÄLLYS 1 1 MAALOUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 1 Ammttiln kuvus, rvoperust j perustutkinnon tvoitteet... 2 Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus I Perustutkinnon rkenne..., Tutkinnonmuodostuminen AMMILLISET TUTKINNON OS Pkolliset tutkinnon ost, 35 osp Työskentely mtlouslll, 15 osp......, Mseutuyrittäminen, 20 osp Mtiltlouden osmisl, mseutuyrittäjä, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Mn ksvukunnon j tuotntoympäristön hoitminen, 40 osp Mtlousteknologin osmisl.,., Eläintenhoidon osmisl Turkistlouden osmis Vlinniset tutkinnon ost Mtlous- j mnrkennuskoneiden hyödyntäminen, 30 osp Mtlouskoneiden huoltminen j korjminen, 20 osp Automtion hyödyntäminen mtloudess, 20 osp Tuolntoeläinten hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 30 osp Eläinljikohtinen tuotnto ti hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 15 osp Plvelujen tuottminen mseudull, 15 osp Metsien hyödyntäminen, 15 osp Rkentminen mtilll, 15 osp Bioenergin tuottminen, 15 osp Turve-energin tuottminen, 15 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 1 5 osp Työpi kkohjjksi vlmentutum i nen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Pikllisiin mmttititovtimuksiin perustuvt tutkinnon ost... ) Rehuksvien tuottminen, 15 osp... b) Nvetn tuotntoteknologin käyttäminen j huoltminen, 15 osp..,... c) Koneiden huoltminen j korjminen sekä metllityöt, 10 osp d) Metsätrktoreiden huoltminen j korjminen, 15 osp e) Peltoksvien viljelyn suunnitteleminen, 10 osp L

3 YHTEISET TUTKINNON OS VAPAASTI VALITTAV TUTKINNON OS OPISKELIJAN OHJAUS JA HENKLöKOHTAINEN TYöSSÄOPPIMINEN 7 KANSNvÄusws 8 ARVIOINTI JA ARVIOINNISTA TIEDOTTAMINEN länreer OPISKELUSUUNNITELMA. 9L

4 1 MAALOUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 1.1 Ammttiln kuvus, ryoperust j perustutkinnon tvoitteet Ammttiln kuvus Suomlinen mseutu trjo monille työ-, suin- j vp-jnviettopikn. Mseudun elinkeinorkenne on muuttunut j muutos jtkuu. Mseudun sukkist yhä usempi työskentelee plkktöissä j niin snottu kkkossuminen mseudull lisääntyy voimkksti. Perinteistä mtloutt hrjoittvien tilojen määrä vähenee, tilkoot ksvvt j mseudulle syntyy monenlist yritystoimint. Mtilt erikoistuvt, suuntutuvt jlti monilistuvt. Ne keskittyvät omn osmiseens j verkostoituvt toisten yrittäjien knss. Yhä usempi mtlousln mmttilinen työskentelee esimerkiksi mtilmt kilu, koneplveluj, elintrvikkeiden jtkojlostust, bioenergiyrittäjyyttä, lomitus-, työj misemnhoitoplveluj j hrrste-eläintoimint trjoviss yrityksissä joko työnntjn ti työntekijänä. Mtlousln mmttilisi työskentelee myös turkistrhjin. Kylmän ilmston, pitkäjänteisen tutkimustoiminnn j turkiseläinksvttjien mmttitidon nsioist Suomess tuotetut turkikset ovt ldukkit j kysyttyjä milmll. Suomi onkin milmn johtvi mit turkiseläinksvtuksess j turkistuotnnoll on suuri merkitys vientielinkeinon. Mtlouden toimintedellytyksiä säätelevät knsntloudellinen kehitys, knsinvälinen tlous j ilmston muutokset. FAO:n ennusteen mukn milmn ruontuotnto tulisi kksinkertist vuoteen 2050 mennessä. Tämä on suomliselle mtloudelle sekä hste että mhdollisuus. Mtlouden tehtävänä on luonnost, ksvi- j eläinkunnst stvien tuotteiden j erilisten plvelujen tuottminen, jlostminen j hyödyntäminen kuluttjien j teollisuuden käyttöön. Lisäksi mtilojen merkitys metsäteollisuuden rkineen sekä vi htoehtoisten energ im uotojen tuottj n on merkittävä. Mtlouslll työskenteleminen edellyttää vstuut omst toiminnst, eläimistä, ympäristöstä j luonnost. Alll menestyminen vtii tuotnnon biologisen perustn j tuotntotekniikn tuntemust, liiketloudellist osmist j ympäristövstuullisuutt. Tulevisuudess kilpilukykyisen elinkeinon hsteit ovt kuluttjien rvostukset j niiden heijstuminen ln elinkeinorkenteeseen, mmttititoisen työvoimn snti j uuden teknologin hyödyntäminen. Mtlouslll menestyminen edellyttää kykyä seurt lns kehitystä j mrkkinnäkymiä sekä tito rvioid niiden vikutust omn toimintn. Mseutuympäristön j eläinten lduks hoito ntvt elinkeinost kuvn, jonk myös kuluttjt kokevt myönteiseksi. Mtlouden suor j välillinen työllistävyys on knsntloudellisesti merkittävä. Ksvvt j toimintns kehittävät mtilt trvitsevt lns erityisosmist j liiketloudellist osmist. Mtiloill trvitn yhä enemmän mmttititoisi osji, jotk ovt sitoutuneet omn työhönsä j rvostvt sitä. Smoin mseudull trvitn yhä enemmän ln mmttilisi, jotk trjovt monipuolisesti erilisi plveluj. Tästä johtuen mtlousln opetuksen on seurttv ln kehitystä j vstttv siihen. t

5 Mtlousln mmttilisell on oltv kokonisnäkemys mtlouden hrjoittmisen edellytyksistä j mseutuyrittämisen monist mhdollisuuksist sekä lj-liset mmtilliset perusvlmiudet ln eri tehtäviin. Häneltä vditn biologist perusosmist, teknistä näkemystä, työmenetelmien hllint, liiketloudellist osmist, yrittäjyyttä, sikslähtöisyyttä, ltutietoisuutt j kestävän kehityksen peritteiden sisäistämistä. Tiedonhnkintn, muutosten seurntn j tuotntoprosessien ohjukseen trvitn tietotekniikn j utomtion osmist. Jtkuvsti kehittyvä mtlouden toimintympäristö edellyttää ln mmttiliselt yhteistyötitoj, eettisyyttä, luovuutt, kielitito j kulttuurituntemust. Mseutummttien menestyksellinen hrjoittminen edellyttää toiminnn suunnittelu j sen edelleen kehittämistä, verkostoitumist j elinikäistä oppimist. Am mttiln rvoperust Mtlousln tehtävänä on tuott puhtit, terveellisiä j turvllisi tuotteit sekä plveluj, jotk tyydyttävät kuluttjien, koko suomlisen yhteiskunnn j knsinvälistyvien mrkkinoiden trpeit. Luonnonvrojen hyödyntämisessä korostuvt ympäristönäkökohdt j ihmisten suhde luontoon. Mtloustuotnto ohjvt eettiset j kestävän kehityksen peritteet, ekologiset, sosiliset, kulttuuriset j tloudelliset näkökohdt. Mtlousln rvoj ovt ihmisten, luonnon j eläinten hyvinvointi sekä mseudun elinvoimisuuden j kulttuurin edistäminen. Tloudellisesti knnttv mtlous luo edellytykset elämiseen mseudull j kupungeiss. Perustutkinnon tvoitteet Mtlousln perustutkinnon suorittneelt odotetn lj-lisi mmtillisi perusvlmiuksi ln monimuotoisiin tehtäviin j hlu kehittää mmttititon jtkuvsti. Hän tuntee lns perustyöt j os työskennellä itsenäisesti, omtoimisesti j vstuuntuntoisesti. Mtlousln mmttilisell tulee oll kokonisnäkemys mtlouden hrjoittmisen edellytyksistä j mseutuyrittämisen mhdollisuuksist. Hän toimii ktiivisesti j vuorovikutteisesti lns koskevn linsäädännön, määräysten j sopimusten mukisesti. Hän seur lns mrkkintilnteit niihin vikuttvi tekijöitä sekä mukutt toimintns niiden perusteell. Hänen on kyettävä ennkoimn yrittämiseen liittyviä riskejä sekä ottmn työnsä suunnitteluss huomioon toimintympäristönsä knsinvälistymiseen, globlistioon j ilmstonmuutokseen liittyviä muutoksi. Hän os toimi mmttins edellyttämien työryhmien j tiimien jäsenenä j hlu verkostoitu sekä toisten yrittäjien knss että sopeutu työyhteisöönsä. Hän tuntee mtlousln orgnistiot j niiden vintehtävät sekä os toimi yhteistyössä ln eri toimijoiden knss. Mtlousln mmttilinen os hrjoitt tuotntotoimint kustnnus- j ltutietoisesti, ympäristövstuullisesti j eettisesti. Hän os käyttää j huolt tvllisi lns koneit j litteit turvllisesti j kunnosspitää tuotntorkennuksi. Hän tuntee ksvien ksvuun vikuttvt tekijät niin pelloll kuin metsässäkin. Hän tuntee eläinten ljinmukisen hoidon j käyttäytymisen perusteet, os käsitellä eläimiä turvllisesti j hän ymmärtää toi m ivns osn tu rvl I ist kotimist el int rvi keketju. Mtlousln mmttilinen ott huomioon työnsä vstuullisuuden, fyysinen rskuden, riskilttiuden j henkisen vtivuuden. Hän ylläpitää terveellisiä elintpoj j toimintj työkykyään. Hän tunnist työhönsä j työympäristöönsä liittyvät vrt j terveyshi- 2

6 tt, os ennkoid j suojutu niiltä sekä noudtt lns työterveyteen j turvllisuuteen liittyvää linsäädäntöä j ohjeit. Hän os ylläpitää ergonomisesti terveellistä j turvllist työympäristöä sekä oll loitteellinen työturvllisuuden kehittämisessä. Hän tuntee j os käyttää työympäristön teknisiä turvllisuusjärjestelmiä. Hän os ehkäistä onnettomuuksi sekä toimi oikein onnettomuus-, vr- j uhktilnteiss. Mtlousln mmttilinen suhtutuu oikein työntekoon j ylläpitää yhteisönsä ihmissuhteit. Hän kehittää tietojn j titojn, seur jtkuvsti lns muutoksi j tuntee vstuuns omst toiminnstn. Hänen tulee tunte j rvost omn mmttilns j lähilueens kulttuuri sekä tull toimeen monikulttuurisess ympäristössä j selvitä myös knsinvälisillä työmrkkinoill. Hän os toimi mtlousln hrjoittjn viestintä- j kielititoisesti. Mtlousteknologin osmisln suorittnut mseutuyrittäjä os järjestää työnsä työturvllisuusmääräysten mukisesti tuotntoteknologin liittyvissä tehtävissä. Hän hyödyntää tietotekniikk tuotnnon suunnitteluun j seurntn. Hän seur lns kehitystä, muodost tuotnnon ltuketjuj j toimii yhteistyössä muiden knss. Hän os toimi kustnnustietoisestij rvioid toiminnn knnttvuutt sekä toimi ympäristövstuullisesti. Hän os rvioid lns trpeit. Vlintojens mukn hän toimii mseutuyrittäjänä, mtlouskoneurkoitsijn, huoltokorjmoyrittäjänä, bioenergi-ln yrittäjänä ti työntekijänä, mtloustrvikekupss j erilisiss mtiloille suunntuiss plvelutehtävissä. 3

7 1.2 Elinikäisen oppimisen vintitojen kuvus Oppiminen j ongelmnrtkisu Opiskelij ti tutkinnon suorittj suunnittelee toimintns sekä kehittää itseään j työtään. Hän rvioi om osmistn. Hän rtkisee työssään ongelmi sekä tekee vlintoj j päätöksiä. Hän toimii työssään joustvsti, innovtiivisesti j uutt luovsti. Hän hnkkii tieto, jäsentää, rvioij sovelt sitä. Vuorovikutus j yhteistyö Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii tilnteen vtimll tvll erilisiss vuorovikutustilnteiss sekä ilmisee erilisi näkökntoj selkeästi, rkentvsti j luottmust herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilisten ihmisten knss j työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilisi ihmisiä tsvertisesti. Hän noudtt yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä j toiminttpoj. Hän hyödyntää smns plutett toiminnssn. Ammttietiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii työssään mmtin rvoperustn mukisesti. Hän sitoutuu työhönsä j toimii vstuullisesti noudtten tehtyjä sopimuksi j mmttiins kuuluv etiikk. Terveys, turvllisuus j toimintkyky Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii turvllisesti j vstuullisesti työ- j vp-ikn sekä liikenteessä j ylläpitää terveellisiä elintpoj sekä toimint- j työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti j hyödyntää llln trvittvn terveysliikunnn sekä ehkäisee työhön j työympäristöön liittyviä vroj j terveyshittoj. Aloitekyky j yrittäjyys Opiskelij ti tutkinnon suorittj edistää toiminnlln tvoitteiden svuttmist. Hän toimii loitteellisesti j sikslähtöisesti työntekijänä jlti yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintns j työskentelee tvoitteiden svuttmiseksi. Hän toimii tloudellisesti j tuloksellisestij joht itseään. Hän mitoitt omn työnsä tvoitteiden mukn. Kestävä kehitys Opiskelij ti tutkinnon suorittj toimii mmttins kestävän kehityksen ekologisten, tloudellisten, sosilisten sekä kulttuuristen peritteiden mukisesti. Hän noudtt ln työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä j sopimuksi. Estetiikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj ott toiminnssn huomioon omn lns esteettiset tekijät. Hän edistää ti ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä j muut esteettisyyttä. 4

8 Viestintä j mediosminen Opiskelij ti tutkinnon suorittj viestii monimuotoisestij vuorovikutteisesti tilnteeseen sopivll tvll hyödyntäen kielititon. Hän hvinnoi, tulkitsee sekä rvioi kriittisesti erilisi medituotteit, käyttää medi j viestintäteknologi sekä tuott mediineistoj. Mtemtiikk j luonnontieteet Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää peruslskutoimituksi työssä vdittvien j rkipäivän lskutehtävien rtkisemisess. Hän käyttää esim. kvoj, kuvji, kuvioit j tilstoj mmttitehtävien j -ongelmien rtkisemisess j hän sovelt fysiikn j kemin linlisuuksiin perustuvi menetelmiä j toiminttpoj työssään. Teknologi j tietotekn iikk Opiskelij ti tutkinnon suorittj hyödyntää mmtiss käytettäviä teknologioit monipuolisesti. Hän ott työssään huomioon tekniikn hyödyt, rjoitukset j riskit. Hän käyttää tietotekniikk monipuolisesti mmtissn j knslisen. Aktiivinen knslisuus j eri kulttuurit Opiskelij ti tutkinnon suorittj käyttää hyödykseen tieto yhteiskunnn perusrkenteist j toimintvoist sekä osllistuu rkentvll tvll yhteisön toimintn j päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiens j velvollisuuksiens mukisesti sekä työssä että rkielämässä. Hän pyrkii ktiivisell toiminnll vikuttmn epäkohtien poistmiseen. Hän noudtt ts-rvo- j yhdenvertisuuslkej. Hän toimii sillisesti j työelämän vtimusten mukisesti eri kulttuuritustn omvien ihmisten knss kotimss j knsinvälisissä toiminnoiss. 5

9 1.3 Perustutkinnon rkenne MAALOUSALAN PERUSTUTKINTO Tutkinnon muodostuminen mmtillisess peruskoulutuksess, 180 osmispistettä 2 Ammtilliset tutkinnon ost, 135 osp 2.1 Pkolliset tutkinnon ost, 35 osp Työskentely mtlouslll, 15 osp (MT2.1.1.p )t Mseutuyrittäminen, 20 osp (MT p) 2.2lûtiltlouden osmisln, mseutuyrittäjä, pkoliinen tutkinnon os, 40 osp Mn ksvukunnon j tuotntoympäristön hoitminen, 40 osp (MT2.2.1.p) 2.3 Mtlousteknologin osmisln, mseutuyrittäjä, pkollinen tutkinnon os,40 osp Mtlouskoneiden j -litteiden käyttäminen, huoltminen j korjminen, 40 osp (Mr2.3.1.p) 2.4 Eläintenhoidon osmisln, eläintenhoitj, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Elàinten hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 40 osp (MT2.4.1.p) 2.5 Turkistlouden osmisln, turkistrhj, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Turkiseläinten ksvttminen, 40 osp 2.6 Vlinniset tutkinnon ost Opiskelijn vlitsee kohdst 2.6 yhteensä 60 osmispistettä Peltoksvien tuottminen, 30 osp Ksvilj i kohti nen tuottm i nen*, 1 5 osp Mtiltlouden tuotntoteknologin hllint, 30 osp Mtlous- j mnrkennuskoneiden hyödyntäminen, 30 osp (MT2.6.4.v) Mtlouskoneiden huoltminen j korjminen, 20 osp (MT2.6.5.v) Automtion hyödyntäminen mtloudess, 20 osp (MT2.6.6.v) Tuotntoeläinten hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 30 osp (MT2.6.7.v) Pieneläinten hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 30 osp (MT2.6.8.v) Eläinljikohtinen tuotnto ti hoitminen j hyvinvoinnist huolehtiminen**, 15 osp 1 Suluiss on KPEDUn Primuksess käyttämä koodi. KPEDUn trjomt tutkinnon ost on merkitty hrmll 6

10 (MT2.6.9.v) Trhttvien eläinten ksvttminen j hoitminen, 15 osp Luomutuotteiden tuottminen, 1 5 osp Plveluiden tuottminen mseudull, 15 osp (MT v) Mtloustuotteiden jtkojlostus, 1 5 osp Metsien hyödyntäminen, 15 osp (MT v) Rkentminen mtilll, 15 osp (MT v) Bioenergin tuottminen, 15 osp (MT v) Turve-energin tuottminen, 15 osp (MT v) Turkiseläinten rehun vlmistminen, 15 osp Turkiseläinten jlostminen, 15 osp Turkiseläinten nhkont, 15 osp Yritystoiminnn suunnittelu, 15 osp (V v) Tutkinnon os mmtillisest perustutkinnost, osp (MT v) Tutkinnon os mmttitutkinnost tierikoismmttitutkinnost**. (MT v) Tutkinnon os mmttikorkekouluopin noist*** ( MT v) Työpi kkohjjksi vlmentutum i nen, 5 osp (V A v) Yrityksessä toimiminen, 15 osp (V v) Huippuosjn toimiminen, 1 5 osp (\ v) Pikllisiin mmttititovtimuksiin perustuv tutkinnon os,5-15 osp (MT v) - Rehuksvien tuottminen, 15 osp (MT v) - Nvetn tuotntoteknologin käyttäminen j huoltminen, 15 osp (MT v) - Koirien kouluttminen j hyvinvoinnist huolehtiminen, 15 osp (MT v) - Metsätrktoreiden huoltminen j korjminen, 15 osp (MT v) - Hyötykoirien kouluttminen, 10 osp (MT v) Eläinvusteinen toimint, 10 osp (MT v) - - Peltoksvien viljelyn suunnitteleminen, 10 osp (MT v) - Koneiden huoltminen j korjminen sekä metllityöt, 10 osp (MT v) Tutkinnon os vpsti vlittvist tutkinnon osist, 5-15 osp (MT v) * Opiskelij voi vlit tutkinnon osn usemmn kerrn kohdennettun eri ksviljeihin. ** Opiskelij voi vlit tutkinnon osn usemmn kerrn kohdennettun eri eläinljeihin. *** Tämän vlinnisen tutkinnon osn ljuudeksi lsketn 15 osp. 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess peruskoulutuksess, 35 osp 3.1 Viestintä- j vuorovikutusosminen, ll osp (Y3.1) Pkolliset Vlinniset 8 osp 3 osp 7

11 3.1.1 Aidinkieli (Y3.1.1 p) Toinen kotiminen kieli, ruotsi (Y3.1.2.p) Viert kielet (Y3.1.3.p) Mtemttisluonnontieteellinen osminen, 9 osp (Y3.2) 6 osp 3 osp Mtemtiikk (Y p) Fysiikk j kemi (Y3.2.2.p) Tieto- j viestintätekniikk sekä sen hyödyntäminen (Y3.2.3.p) Yhteiskunnss j työelämässä trvittv osminen, I osp (Y3.3) 5 osp 3 osp Yhteiskunttidot (Y p) Työelämätidot (Y3.3.2.p) Yrittäjyys j yritystoimint (Y3.3.3.p) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunt j terveystieto (Y3.3.4.p) 3.4 Sosilinen j kulttuurinen osminen, 7 osp (Y3.4) Kulttuurien tuntemus (Y3..1.v) T ide j kulttuuri (Y3.4.2.v) Etiikk (Y3.4.3.v) Psykologi (ß...v) Ympäristöosminen ff3..5.v) Os-lueit kohdist (Y3.4.6.v) I I 1 2 l9 osp osp osp Kohtien 3, vlinnisist os-lueist voidn lti pienempiä kuin 3 osp:n ljuisi os-lueit, esim. 1-2 osp:n ljuisi os-lueit. Nämä vlinniset os-lueet lditn tutkinnon perusteiss olevien 3 osp:n os-lueiden osmistvoitteiden, rvioinni n kohteiden j rviointikriteerien pohjlt. Lisäksi kohtien os-lueist voidn lti uusi tutkinnon perusteiss olevi 8

12 3 osp:ttä ljempi 4 osp:n ljuisi vlinnisi os-lueit. Näihin os-lueisiin lditn osmistvoitteet, rvioinnin kohteet j rviointikriteerit Opetushllituksen määräyksen liitteen mukisesti. 4 Vpsti vlittvt tutkinnon ost, 10 osp 4.1 Ammttitito syventäviä ti ljentvi mmtillisi tutkinnon osi (W4.1.v) 4.2Pikllisiin mmttititovtimuksiin ti osmistvoitteisiin perustuvi tutkinnon osi (Ì /4Zv) 4.3 Yhteisiä tutkinnon osi ti lukio-opintoj (W4.3.v) 4.4 Jtko-opintovlmiuksi ti mmtillist kehittymistä tukevi opintoj (W..v) 4.5 Työkokemuksen kutt hnkittuun osmiseen perustuv yksilöllinen tutkinnon os (W4.5.v) - Lomitusplveluss työskenteleminen, 10 osp (W4.5.1.v) - Eläinten hoitminen, 10 osp (W4.5.2.v) 5 Tutkinto yksilöllisesti ljentvt tutkinnon ost (YLS.v) 1.4 Tutkinnon muodostuminen Kuvioss 1 on hvinnollistettu perustutkinnon muodostumist moduleittin. Väreillä hvinnollistetn opintojen eteneminen tutkinnon osittin. Symbolit kertovt, mihin osiin sisältyy työssäoppiminen j mmttiosmisen näyttö. L wos YTO 1 15 osp TOP O Z wod YTO osp IOP 25 fto Z 10.5 osp 5 osp 3. YuoC Vållnnülnen tutklnnon osô TOP osp çôs TOP YHT IO > I <ffidhlmñ u''' Fn ynô 9

13 2 AMMILLISET TUTKINNON OS 2.1 Pkolliset tutkinnon ost, 35 osp Työskentely mtlouslll, l5 osp KESKEISET ASI. Toteutus käytännössä 1 Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist o mtloustöiden tekeminen trktorill o tuotntoeläinten päivittäinen hoitminen o metsän istutustöiden tekeminen o rkennustöiden tekeminen o metsälnperustutkinnost o rkennusln perustutkinnost o T-kortti Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitul os-lueet: - ei erillisiä os-lueit Opettj ki rj oppim isen seurntkohteiden rvioi ntipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. 10

14 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI- Työssäoppi m ist ohjv opettj vrm ist opiskel ijn oppim isen työp i kkohjjlt. Arvioi nti päätös on opettjn j työp i kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Osm i nen osoitetn tekemäl lä mtloustöitä tr ktori I l mseutuyrityksessä. Lisäksi osmist osoitetn tekemällä eläi nten päivittäisiä hoitotöitä, pien im uotoisi rken n ustöitä sekä metsän uudistustöitä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Tutkinnon osn osminen osoitetn mseutuyrityksessä ti työelämää vstviss olosuhteiss opetusmtilll. Trvittess osmisen osoittmist voidn jtk toisess työpikss ti työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointi keskusteluss, johon osl I istuvt opiskelij, työpi kkohjj I opetusmtiln henkilökunnn edustj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arviointikeskusteluss selvitetään hstttelemll, ellei osminen tule esille näytössä työtä tekemällä, opiskelijn osminen seurviss rvioinnin kohteiss: - ksvi- j eläinljien tunnistminen - ksvupikkluokkien j metsätyyppien tunnistminen - m- j metsätloustöiden vuosikieftoon liittyvien työtehtävien hllint. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt / opetusmtiln henkilökunnn edustj pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. 1.r

15 Toteutus käytännössä ARV OINNIN KESKEISET ASI. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioi nn i n perustel ut ki rjtn m mttiosm isen näytön rvioi nn in yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi. Oppimisympäristö: Opetusmtil ti työpikk, joss voidn toteutt rvioinnin kohteiden mukist oppimist Menetelmät Käytännön työsuoritukset, tiedon hnkint, T-kortin hnkkiminen Am mttit itovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu o käyttää trktori mtloustöissä.kuljettjlt edellytettävä T-luokn jolup (trktorikortti) tehdä tuotntoeläinten päivittäisiä hoitotöitä käyttää mtiln ti Trktorin turvllinen käyttö Trktorin joonlähtötrkstukseen liittyvä perustekniikk Tuotntoeläinten päivittäinen hoito Pienimuotoisten r ken- 1. Trktorin joonlähtötrkstus 2. Trktorin peruskäyttö 3. T-kortti 4. Tuotntoeläinten päivittäiset hoitotyöt 5. Pienimuotoiset rkennustyöt L2

16 mseutuyrityksen työkluj tehdä pienimuotoisi rkennustöitä nustöiden tekeminen Työvälineiden j rkennusmterilien tunnistus j käyttö 6.Työvälineet j rkennusmterilit tehdä metsän uudistustöitä Metsän uudistushoitotyöt Ksvupikkluokkien j metsätyyppien tunnistus 7. Metsän uudistustyöt 8. Puuljien j opsksvien tunnistus o huolehti työtehtäviinsä kuuluvist mtiln ti mseutuyrityksen jätehuollost Mtiln ti muun mseutuyrityksen jätehuollon järjestely Mtiln ti mseutuyrityksen jätehuollon järjestely 9. Työtehtäviin liittyvä jätehuolto 10. Mtiln ti mseutuyrityksen jätehuolto O o tunnist työhön j työympäristöön liittyvät vrt j terveyshitt ylläpitää työkykyä käyttää työtehtäväänsä kuuluvi suojimi. Mtlousln keskeinen työterveyteen j työturvllisuuteen liittyvä linsäädäntö j ohjeet Terveys, turvllisuus j toimintkyky 1 1. Työturvllisuusmääräykset j - velvoitteet 12. Työturvllisuuden j ohjeiden noudttminen 13. Siisteys 1 4. Työyhteisössä toimiminen o ott työssään huomioon toiminnn turvllisuuden j vstuullisuuden Mtiln ti mseutuyrityksen työt M- j metsätloustöiden vuosikierto Ksvi- j eläinljien tunnistus 15. Mtiln ti mseutuyrityksen työtehtävissä toimimisen edellytykset (työjt, työohjeet, työvtetus, suojvrusteet, turvllisuusjärjestelmät, ennkkoluulottomuus) 1 6. Mtiln vuosikello 17. Ksvi- j kotieläinljien tunnistus 1_3

17 2.1.2 Mseutuyrittäminen, 20 osp KESKEISET ASI. Toteutus käytännössä l. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist: o liiketlouden perustutkinnost o yrittäjänätoimiminen o tloushllinnon ti liiketlouden työtehtävissä toimiminen o siksplvelutyössätoimiminen Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi, Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitul os-lueet: o ei erillisiä os-lueit Opettj ki rj oppim isen seu rntkohteiden rvioi nti päätöksen tutkinnon osittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäopp - misen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppim isen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpi kkohjjn, opiskelijn j opettjn k nss työssäoppi m isest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopim uksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppim isest. Työssäoppi m ist ohjv opettj vrm ist opiskel ijn oppim isen työpikkohjjlt. Arvioi ntipäätös on opettjn j työpikkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppim isen rviointi päätöksen Wi lmn 4. Ammtti- Näyttötod istu kseen tu lee yksi lölli nen kuvus näytöstä 1.4

18 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI. osmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Osminen osoitetn tekemällä mtiln, mseutuyrityksen ti muun yrityksen kehittämis- ti liiketoimintsuunnitelm. Ammttiosmisen näytön kuvus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Arviointikeskustelu Tutkinnon osn osminen osoitetn mtilll, mseutuyrityksessä ti muuss yrityksessä tityöelämää vstviss olosuhteiss. Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointi keskustel uss johon osllistuvt opiskel ij, työpikkohjj / yrittäjä / yritysneuvoj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osm isestn kriteereiden perusteell. Opettj ki rj rvioi ntiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Ne rvioinnin kohteet, joiss osminen eitule esille näytössä työtä tekemällä, rvioidn rviointikeskusteluss hstttelemll opiskelij. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettj j työpikkohjj I yrittäjä / yritysneuvoj pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukn. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. 15

19 Oppimisen etenemisen seurnt: Ei edellytä iempi suorituksi Oppimisympäristö: Oppilitos ti työpikk, joss voidn toteutt rvioinnin kohteiden mukist oppimist. Menetelmät: Tiedon hnkint, käytännön työsuoritukset jlti demonstrtiot. Luokk- /verkko-opinnot. Am mttititovtim u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu ott huomioon toiminnn Lduks j kestävän l.yritystoiminnn ltuvden vstuullisuu- kehityksen mukinen timukset tuottessn toimint mtiln ti mtloustuotteit mseutuyrityksen toiminnn suunnitteluss tuminen j sidosryhmät 2. Osllistuminen, verkostoi- elintrvi kkei ksi ti trjotessn mseutuplvelujmnrtkisu Oppiminen j ongel- 3.Tiedonhnkint rvost mmttin Vuorovikutus j yhteistvö sekä mseudun 4.Vstuullisuus elinvoimisuuden j Ammttietiikk kulttuurin ed istämistä edistää kestävän kehityksen toiminttpoj toimi yhteistyössä eri sidosryhmien knss verkostoitu muiden yrittäjien knss seurt lns kehitystä j yhteistyömhdollisuuksi hke tieto llt j elinkeinon koskevist määräyksistä j linsäädännöstä 5. Liikeide o o kehittää liikeideoit j perust yrityksen suunnitell tuotnnon j toiminnn knnttvuutt järjestää rhoituksen j vertill investointien knnttvuutt huolehti mtiln Yrityksen perustm inen Mtiln sukupolvenvihdost ti mseutuyrityksen perustmist koskevt säädökset Tuotnnon suunnittelun j kustnnustehokkn toiminnn rviointi K n nttvu uslske n nn käyttö mseutuyrityksen toiminnn suunnitteluss Mseutuyritvksen toi- 6.Yrityksen perustmiseen liittyvät toimenpiteet ti sukupolven vihdos mtilll T.Yrityksen / tuotnnon knnttvu uteen v i kuttvt tekijät 8. Kn nttvu uslskel mt (ktetuotto- j tuotntokustnnuslskelmn tekeminen) 9.Tuot ntotu ki iäriestelmä L6

20 tuotntotukien hust minnn suunnittelu j johto I 0.Yrityksen rhoitussuunnitelm 1 1.Yritystoiminnn suunnittelu j kehittäminen sekä keskeisimmät ohjelmt j sovellukset 12.Omt vhvuudet j mhdollisuudet sekä tvoitteet yrittäjäosmisess l3.yrityskirjnpito o lti mtiln veroilmoituksen Kirjnpito j verotust koskev linsäädäntö j ohjeistus sekä verosuunnittelu I 4.Veroilmoitus (henkilö- j yritysverotus) 1 5.Tloussuunnittelun ohjelmt j sovellutukset kilpilutt j lti trjouksi mrkkinoid j hinnoitell tuotteit j plveluj Tuotteen ti plvelun hinnoittelu Mrkkinointi j mrkkinointiosminen Yrityksen tuotteiden mrkkinoinnin suunnittelu l6.tuotteen / plvelun hinnoittelu 1 T.Trjouksen ld int 18.Lskun ldint 1 9. M rkkino i ntisu u nnitel m j mterilit ott huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä Yrityksen toiminnn riskien rviointi 20.Yrityksen riskinlyysi toimi työnntjn j työntekijänä Työnntjn j työntekijän velvollisuuksi käsittelevä linsäädäntö 21.Työnntjn j työntekijän velvollisuudet j oikeudet käyttää työterveyshuollon plveluj Mseutuln keskeinen työterveyteen j työturvllisuuteen liittyvä linsäädäntö j ohjeet 22.Plkklskelm 23.Työterveys- j työturvllisuussäädökset j ohjeet t7

21 2.2 Mtiltlouden osmisl, mseutuyrittäjä, pkollinen tutkinnon os, 40 osp Mn ksvukunnon j tuotntoympäristön hoitminen, 40 osp KESKEISET ASI. Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist:. muokkus-, kylvö- j sdonkorjuutöiden tekeminen trvittvill työkoneill viljelysuunnitelmn perustuen r viljelynsuunnittelun j lohkokirjnpidon tekeminen. mtiln yleisimpien koneiden j litteiden huoltminen o timikon hoitotyöt rivusshll metsäsuunnitelmn mukn o nuoren metsän kunnostustöiden tekeminen moottorishll metsäsuunnitelmn mukn o misemnhoitotöidentekeminen. mtiln yleisimpien rkennusten käyttäminen j huoltminen. metsälnperustutkinnost. rkennuslnperustutkinnost. metllilnperustutkinnost o EA1-kurssi Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osm isen tun nustm ispäätöksen j kirj rviointi päätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueet: Pelto- j metsämn ksvukuntoon j ksvien ksvutekijöihin vikuttminen Pelto- j metsätöiden tekeminen Opettj ki rj oppim isen seu r ntkohteiden rviointi päätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /tvöpikll Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutki n non osn oppim isen seur ntkohteist ( H OPS), 18

22 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI. tphtuvn opiskelun rviointi mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopim uksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj vrm ist opiskelijn oppi m isen työp i kkohjj lt. Arviointi päätös on opettjn j työp i kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn. 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötodistukseen tulee yksilöllinen kuvus näytöstä. Osminen osoitetn tekemällä muokkus-, kylvö- i sdonkorju utöitä työtu rvl I isu us- j ym pä ristötekiiät h uom ioiden viljelysuunnitelmn mukn työyhteisön jäsenenä. Lisäksi osmist osoitetn metsäsuunnitelmn mukisiss metsänhoitotöissä. Näyttöön sisältyy mtiln rkennusten, koneiden j litteiden käyttämistä j huoltmist. Ammttiosmisen näytön kuvus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttiosmisen näyttö toteutetn khdess näytössä: Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn 1. Ksvukuden ksvinviljelytyöt 2. Nuoren metsän kunnostustyöt Tutkinnon osn osminen osoitetn mseutuyrityksessä ti työelämää vstviss olosuhteiss opetusmtilll. Trvittess osmisen osoittmist voidn jtk toisess työpikss ti työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn osnäytöt rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj / opetusmtiln henkilökunnn edustj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osm isest n kriteereiden perusteel l. Opettj ki rj rvioi nti i n osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arviointikeskusteluss selvitetään hstttelemll, ellei osminen tule esille näytössä työtä tekemällä, opiskelijn osminen seur- 19

23 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI- viss rvioinnin kohteiss: Mn viljelykunnon rvioiminen M n v e sitlo u dest h u ol e hti m i n en Ksvien tunnistminen llmstollisten ksvutekijöiden j ksvifysiologin huomioon ott m i n e n k sv i nv i lj e I yföissä Elävän mn rkenteen muodostuminen j hoitminen Mljien viljelyominisuuksien tunnistminen j viljvuustutkim u kse n tu I kitse m i n e n Ksvien vesitlouden perussioiden huomioon ottminen peltoviljelyföissä Alueellisesti tärkeiden viljelyksvien viljelytekniikn hllint Metsämn hoitminen Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Osnäyttöjen rvioinnin päättävät opettjt j työpikkohjjlopetusmtiln henkilökunnn edustj pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj os näyttöjen rvioi nn i n perustelut rvioi ntikeskustelun yhteydessä. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät osnäyttöjen rvioinnist vstuuss olevt opettjt niin, että pinotetn ksvu kuden ksvi nvi ljelytöiden osnäytön rviointej. Ksvukuden ksvi nvi ljelytöiden osnäyttö on kttvu udeltn j vtivuudeltn merkittävämpi suhteess tutkinnon osn mmttititovtimuksiin kuin nuoren metsän kunnostustöiden osnäyttö. 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Os-lue: Pelto- j metsämn ksvukuntoon j ksvien ksvutekijöihin vikuttminen Oppimisen etenemisen seurnt: Työskentely mtlouslll - tutkinnon os suoritettu 20

24 Oppimisympäristö: Opetusmtil ti työpikk, joss voidn toteutt rvioinnin kohteiden mukist oppimist. Luokk- jlti eriliset verkko-oppimisympäristöt. Menetelmät:Tiedon hnkint j käytännön työsuoritukset sekä demonstrtiot Am mttit itovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu o ylläpitää pelto- j metsämn ksvukunto j mn rkennett vikutt ksvien ksvutekijöihin Ksvien tunnistus I lmstollisten ksvutekijöiden j ksvifysiologin huomiointi viljelyssä Elävän mn rkenne j sen hoito Mljien viljelyominisuudet j viljvuustutkimuksen tulkint Mn viljelykunnon rviointi Mn vesitlous Ksvien vesitlouden perussioiden huomiointi peltoviljelytyössä Alueellisesti tärkeiden viljelyksvien viljelytekniikk Metsämn hoito l.viljely- j rikkksvien, ksvitutien j - tuholisten j mljien tunnistus 2. Metsäksvien tunnistus 3.Ksvutekijät, ksvien kehitysviheet j ksvirvinteet 4.Mnrkenne j siihen vikuttminen 5.Mnäytteen otto, lpiodignoosij pellon viljelykunnon rviointi 6.Mljit 7.Vi ljvu ustutki m u ksen tulkint S.Ojituksen merkitys 9. Ojitustrpeen rviointi j huoltotoimenpiteet sekä slojkrtn tulkint 1 0. Kstelujärjestelmät j kstelun trve 1 1.Peltolohkon viljelyn suunnittelu, lnnoitus j klkitus edistää kestävän kehityksen toiminttpoj Ympäristöhittojen ennltehkäisy ksvinvi ljelytöissä l2.lohkokirjnpito 13.Metsäsuunnitelmn tulkint j hyödyntäminen 1 4.Ympä ristösäädökset j ympäristöhittojen ennltehkäisy 21.

25 Os-lue: Pelto- j metsätöiden tekeminen Oppimisen etenemisen seurnt: Työskentely mtlouslll -tutkinnon os suoritettu Oppimisympäristö: Opetusmtil ti työpikk, joss voidn toteutt rvioinnin kohteiden mukist oppimist. Luokk- jlli eriliset verkko-oppimisympäristöt. Menetelmät: Käytännön työsuoritukset sekä demonstrtiot. Tiedon hnkint. Am mttit itovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu Ksvinviljelytyöt 1. Ksvinviljelytyöt ohjeiden mukn o tehdä muokkus-, kylvö- j sdonkorjuutöitä o viljellä lueellisesti tärkeimpiä viljelyksvej o käyttää j huolt yleisimpiä mtlouden koneit j litteit o hyödyntää mtiln rkennuksi tuotnnoss sekä ylläpitää mtiln rkennusten kunto Mtiln rkennusten, koneiden j litteiden käyttö j huolto 2.Yleisimpien mtiln koneiden j litteiden huollot j säädöt 3. Mtiln rkennusten huolto 4.Korjushitsus o tehdä metsän hoitotöitä (uudistustyöt, nuoren metsän hoitminen) hoit pelto- j metsämisem Metsän hoitotyöt Kestävän kehityksen mukinen toimint pelto- j metsätöissä 5. Metsän hoitoon trvittvien työvälineiden huolto j käyttö 6. Metsän uudistustyöt j nuoren metsän hoitotyöt T.Misemnhoitotyöt 8.Ympäristösäädösten noudttminen 9. Peltoliikenteen optimointi käyttää henkilökohtisi suojimi, ott huomioon työturvllisuus-näkökohdt j ylläpitää työkykyä tiedollisesti j tidollisesti o EA1 vstvt tidot Terveys, turvllisu us j toimintkyky 10.E1-kurssi 1 I.Työturvllisuus 22

26 ott työssään huomioon toiminnn turvllisuuden j vstuullisuuden Ammttietiikk l2.vstuullisuus suunnitell omn työnsä ohjeiden, suunnitelmien j sääolosuhteet huomioon otten toimi muuttuviss olosuhteiss verkostoitu ln muiden toimijoiden knss Pelto- j metsätöiden suunnittelu j tekeminen Oppiminen j ongelmnrtkisu Vuorovikutus j yhteistyö 1 3.Pelto- j metsätöiden suunnittelu 1 4.Suunnitelmllinen pelto- j metsätöiden tekeminen 1 5.Työyhteisössä toimiminen 2.3 Mtlousteknologin osmisl 2.4 Eläintenhoidon osmisl 2.5 Turkistlouden osmisl 2.6 Vlinniset tutkinnon ost Mtlous- j mnrkennuskoneiden hyödyntäminen, 30 osp KESKEISET ASI. Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist. mnrkennustöidentekeminen. mtlousln urkointitöiden tekeminen. kiinteistönhuoltotöiden tekeminen. mtlouskupsstoimiminen. mnrkennusln koulutus Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij olemss olevn osmisen selvittämiseksi. Trvittess opiskelijlle nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen, Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen 23

27 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI. Wilmn 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueet: - ei erillisiä os-lueit Opettj ki rj oppim isen seu rntkohteiden rviointipäätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppimisen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppi m isen tvoitteevseur nt kohteet käydää n yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppimisen sopimuksen llekirjoitustilnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden m ukisest oppimisest. Työssäoppi m ist ohjv opettj vrm ist opiskel ij n oppim isen työpikkohjj lt. Arviointipäätös on opettj n j työpi kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppimisen rviointipäätöksen Wilmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötod istukseen tu lee yksi löl I i nen kuvus näytöstä. Osminen osoitetn tekemällä mnrkennus- j kiinteistön h uoltotöitä. Työtehtävät s isä ltävät työhön trvittvien koneiden j litteiden käyttämistä, huoltmist, korjmist j metl I itöitä. Osm ist osoitet n I isä ksi mt lous u r koi ntitöitä tekemällä säilörehun korjuu - ti puintitöissä ti mtlousku pss työskentelemällä sisältäen siksplvelutehtäviä. Lisäksi osmist osoitetn ltimll urkointisopimus. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Ammttiosmisen näyttö toteutetn khdess osnäytössä 24

28 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI. 1. Mnrkennus- j kiinteistönhuoltotöiden sekä näissä työtehtävissä trvittvien koneiden sekä litteiden käyttäm i nen, huoltminen, korjminen j metllitöiden tekeminen 2. Mtlousurkointitöiden tekeminen säilörehun korjuu- ti puintitöissä ti mtlouskupss toimiminen j sikkiden plvelu. Urkointisopimuksen ltiminen. Tutkinnon osn mmttiosmisen osminen osoitetn Ammttiosmisen näyttö toteutetn työssäoppimispikll, oppilitoksen ulkopuolisess oppimisympäristössä ti työelämää vstviss olosuhteiss oppilitoksell. Trvittess osmisen osoittmist voidn jtk toisess työpikss ti työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn osnäytöt rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj / opetusmtiln henkilökunnn edustj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perusteell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arviointikeskusteluss selvitetään hstttelemll, ellei osminen tule esille näytössä työtä tekemällä, opiskelijn osminen seurviss rvioinnin kohteiss: - Kestävän kehityksen mukinen toimint mnsiitto- i mt l o u s u rko i nt itö i s s ä Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Osnäyttöjen rvioinnin päättävät opettjt j työelämän /opetusmtiln henkilökunnn edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj ki rj osnäyttöjen rvioin nin perustel ut rvioi nti keskustelun yhteydessä. Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät osnäyttöjen rvioinnist vstuuss olevt opettjt niin, että osnäytöt ovt pinorvoltn yhdenvertisi määriteltäessä mmttiosmisen näytön rvosn. 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. 25

29 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI- Arvioi nn i n perustelut ki rjt n m mttiosm isen näytön rvioi nn i n yhteydessä Oppimisen etenemisen seurnt: Työskentely mtlouslll -tutkinnon os suoritettu Oppimisympäristö: Oppilitos tityöpikk, joss voidn toteutt rvioinnin kohteiden m uk ist oppi m ist. Luokk- jl ti eriliset verkko-oppim isym päristöt. Menetelmät:Tiedon hnkint j käytännön työsuoritukset sekä demonstrtiot Am mttit itovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu o Ltikoneellistmissuunnitelmn o Tehdäkoneyhteistyötä muiden yrittäjien knss. Mrkkinoid kone-, huolto-, korjus- j metlliplveluj j tuott niitä trpeiden mukisesti. Plvell sikst o Ott työssään huomioon toiminnn turvllisuuden j vstuullisuuden Käyttää koneurkoinn iss mtlouskoneit j niiden yhdistelmiä Ko neu r ko i nti plvel u n suunnittelu j toteutus Mtlouskupss toimint j siksplvelu Oppiminen j ongelmnrtkisu Vuorovikutus j yhteistvö Teknologin j tietotekniikn hyödyntäminen koneurkoinniss ti mtlouskupss Urkointisopimusten ltiminen Ksvinviljelytyöt Ki i nteistön h uo ltotyöt Mnrkennustyöt 1. Koneurkointiplvelun työtehtävät ti mtlo usku p n työtehtävät 2.Asiksplvelu 3.Vstuullisuus 4. Muokkus- j kylvötyöt S.Lnnnlevitystyöt 6.Ksvinsuojelutyöt 7.Säilörehun korjuu- j vrstointityöt S.Puintityöt j viljn käsittely 9. Ki i nteistö nhuoltotyöt 26

30 o Käyttää, hoit, huolt j korjt lueellisesti merkittäviä mtlouden urkointikoneit j - litteit Seurt koneiden toimivuutt j tunnist ongelmkohdt Määrittää koneiden huolto- j korjustrpeen Tehdä huolto-, korjusj metllitöitä Peruskoneiden säätö-, testus- j vlvontjärjestelmien hllint Mtlouskoneiden rkenteiden j toimintperitteiden huomioon ottminen Metlli-, huolto- j korjustyöt l0.mnrkennustyöt 1 l.koneiden j litteiden säätörvot l2.koneiden rkenne j toimintperitteet 1 3. Huolto- j korjustyöt Käyttää hen kilökohtisi suojimi, ott huomioon työtu rvllisu usnäkökohdt j ylläpitää työkykyä Terveys, turvllisu us j toimintkyky 1 4. Hitsus- j hionttyöt I 5.Työturvllisuus Edistää kestävän kehityksen toiminttpoj Ott työssään huomioon tehokkuuden j tloudellisuuden Kestävällä tvll toimiminen koneurkoinniss j mtlouskupss 1 6.Ympäristösit yrityksen toiminnss 17.Jätehuolto l S.Energitehokkuus 1 9. Koneellistmissuunnit elm Mtlouskoneiden huoltminen j korjminen, 20 osp KESKEISET ASI. Toteutus käytännössä 1. Kuvus osmisen tunnustmisen toteuttmisest Tässä tutkinnon osss voidn tunnist j tunnust osmist. huoltokorjmoss työskenteleminen o utolnperustutkinnost. metllilnperustutkinnost Tutkinnon osn rvioinnist vstv opettj tekee osmisen tunnistmisen j tunnustmisen. Hän hstttelee opiskelij ole- 27

31 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI. mss olevn osm isen selvittäm iseksi. Trvittess opiskel ij I le nnetn mhdollisuus näyttää vdittv osminen. Opettj tekee osmisen tunnustmispäätöksen j kirj rviointipäätöksen Wilmn. 2. Oppimisen rviointi Oppimisen rvioinnin suunnitelmt (seurntkohteet) on ldittu erillisinä. Tähän tutkinnon osn kuuluvt ll minitut os-lueet: - ei erillisiä os-lueit Opettj kirj oppim isen seu r ntkohteiden rvioi nti päätöksen tutkinnonosittin / os-lueittin Wilmn ennen opiskelijn osmisen rviointi. 3. Työssäoppimisen /työpikll tphtuvn opiskelun rviointi Työssäoppi m isen toteutuksen seurntkohteet määritetään opiskelijkohtisesti tutkinnon osn oppimisen seurntkohteist (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty vlmiiksi. Oppimisen tvoitteeuseurntkohteet käydään yhdessä läpi työpikkohjjn, opiskelijn j opettjn knss työssäoppimisest sovittess sekä trkemmin vielä työpikll opiskelijn työssäoppim isen sopi m uksen l leki rjoitusti lnteess. Opiskelij ohjv työpikkohjj käy opiskelijn knss keskustelu työssäoppimisen ikn oppimisen seurntkohteiden mukisest oppim isest. Työssäoppi m ist ohjv opettj v rm ist opiskel ijn oppim isen työp i kkohjjlt. Arvioi nti päätös on opettjn j työpi kkohjjn yhdessä tekemä. Opettj merkitsee oppim isen rvioi ntipäätöksen Wi lmn 4. Ammttiosmisen näyttö Ammttiosmisen näytön kuvus j toteutus Näyttötod istukseen tu lee yksi löl I inen kuvus näytöstä Osminen osoitetn tekemällä mtlouskoneiden huolto- i korjustöitä. Ammttiosmisen näytön toteutus voi oll HOPS:n mukn yksilöllinen. Tutkinnon osn mmttiosmi- Tutkinnon osn osminen osoitetn huoltokorjmo-olosuhteiss ti työelämää vstviss olosuhteiss oppilitoksell. Trvittess 28

32 Toteutus käytännössä KESKEISET ASI- sen osminen osoitetn osmisen osoittmist voidn jtk toisess työpikss ti työkohteess niin, että osmisen osoittmisen kttvuus vrmistuu. Arviointikeskustelu Tämän tutkinnon osn mmttiosmisen näyttö rvioidn rviointikeskusteluss, johon osllistuvt opiskelij, työpikkohjj / opetusmtiln henkilökunnn edustj j opettj. Opiskelij tekee itservioinnin osmisestn kriteereiden perustell. Opettj kirj rviointiin osllistuvien ospuolten rvioinnit Wilmn. Arviointikeskusteluss selvitetään trvittess hstttelemll opiskelijn osminen niissä rvioinnin kohteiss, joiden oslt osminen ei ole tullut esille näytössä työtä tekemällä. Arvosnsnst päättäminen j dokumentointi Ammttiosmisen näytön rvosnn päättävät opettjt j työelämän edustjt / opetusmtiln henkilökunnn edustjt pääsääntöisesti yhdessä toimikunnn päätöksen mukisesti. Opettj kirj mmttiosmisen näytön rvioinnin perustelut rviointikeskustelun yhteydessä. 5. Muu osmisen rviointi 6. Tutkinnon osn rvosnst päättäminen Tähän tutkinnon osn ei ole suunniteltu muut osmisen rviointi. Tutkinnon osn rvosn muodostuu mmttiosmisen näytöstä. Ammttiosmisen näytön rvosn on tutkinnon osn osmisen rvosn. Ammttiosmisen näytön rvioinut opettj kirj tutkinnon osn rviointipäätöksen Wilmn khden viikon kuluess rvioinnin suorittmisest. Arvioinnin perustelut kirjtn mmttiosmisen näytön rvioinnin yhteydessä. Oppimisen etenemisen seurnt: Työskentely mtlouslll - tutkinnon os suoritettu Oppimisympäristö: Oppilitos tityöpikk, joss voidn toteutt rvioinnin kohteiden m u kist oppim ist. Luokk- jl ti eri l iset verkko-oppim isym pä ristöt. 29

33 Menetelmät: Tiedon hnkint j käytännön työsuoritukset sekä demonstrtiot Am mttit itovti m u kset Opiskeltv sisältö/ Oppimisen seurntkohteeu Käyttää perustyövälineitä mtlouskoneiden huolloss j korjuksess Työvälineiden j työklujen käyttö 1. Perus- j erikoistyövälineet Käyttää perusmittlitteit j trvittess erikoisplveluj Moottorin määräikishuoltotöiden, perusmittukset, tehonsiirron j hydruliikn vinmääritys sekä mtlouskoneiden sähkölitteiden vinmääritys 2.Mittus-, korjus-, huolto- j vinmääritys o o Käyttää, hoit j säätää mtlouskoneit j litteit Huolt mtloustuotntoon liittyviä koneit j litteit huoltoohjeiden mukn Huolt j korj mtlouskoneiden yksinkertisi sähkölitteit Käyttää j huolt mtlouskoneiden hyd ruliikkjärjestelmiä Mtlouskoneiden korjus- j kunnosspitotöiden suunnittelu j tekeminen Mtlouskoneiden huolto- j korjustyöt Vrosien hnkint Korjuksen kustnnusrvio Mtlouskoneiden j -litteiden toimintperitteet huolto- j korjustöissä Mtlouskoneiss käytettävien sähköisten j hyd rulisten järjestelmien toimintperitteet huolto- j korjustöissä Kone- j rkennepiirrokset, moottorin j tehonsiirron j hydruliikn termit j säh kölitteiden suureet 3.Työn suunnittelu 4.Työn ltu 5.Huolto - j korjustyöt 6.Vrost 7.Työn kustnnusrvio j lsku 8. Huollon j korjukset perussit j suureet 9. Hyd r ul iikkjärjestel mät 10.Sähköjärjestelmät 1 1.Kone- j rkennepiirustukset 1 2. Erikoistyökoneiden j mtlouskoneiden huollon j korjuksen perussit Tehdä mtlouskoneiden j litteiden korjuksiss trvittvi metlli- j hitsustöitä Hitsus- j metllityöt 1 3. Korjushitsus-, metlli- j koneistustyöt 30

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutki nto, Mtlousteknolog in osm isl Mseutuyrittäjä ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 f-- t L1 Sirkku

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Maatalousalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Mtlousln perustutkinto, Elä ntenhoidon osmisl Elä ntenhoitj ldittu: 04.06.2015 Eij Mäki-Ullkko hyväksytty= 26.6.2015 S 96 r^l- t rkku Purontus rehtori

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Kotityö - j puhdistusplvelujen perustutkinto, Kotityöplvel ujen osm isl Kodinhuoltj ldittu: 01.06.2015 Mrj Ruokonen hyväksytty= 26.6.2015 S

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j viestintätekniikn perustutkinto, Ohjel m istotuot n non osm isl Dtnomi ldittu: 26.05.2015 Mirk Rjniemi hyväksytty= 26.6.2015 S 96 rehtori rontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 H iusln perustutkinto, prturi-km pl ldittu: 27.05.2015 Tuij Konttijärvi hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 l^l Sirkku Purontus rehtori t SISÄLLYS 1 1

Lisätiedot

Puualan perustutkinto,

Puualan perustutkinto, (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 2015 Puuln perustutkinto, Puuseppä ldittu: 28.04.2015 Kent Rönnqvist hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 't i-r- \ Sirkku Purontus rehtori L Sisä llys I PUUALAN

Lisätiedot

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala.

9kpedu. Autoalan perustutkinto, Opetussu un n itelma 2015. Ajoneuvoasentaja. Keski-Pohjan maan a m mattiopisto. Autotekn iikan osaamisala. 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu un n itelm 015 Autoln perustutkinto, Autotekn iikn osmisl Ajoneuvosentj ldittu: 8.04.015 Jkko Huhtl hyväksytty: 6.6.015 $ 96 L-r Purontus rehtori T SISÄLLYS

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Tekstiili- j vtetusln perustutkinto, Vtetuksen osmisl Vtetusompelij ldittu: 06.08.2015 Trj Slotte hyväksytty: 6.8.2015 S rr0 ^L- r Sirkku Purontus

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Hevostalouden perustutki nto. Hevostenhoitaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 27.04.2015 Sirpa Puusaari 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Hevostlouden perustutki nto Hevostenhoitj ldittu: 27.04.2015 Sirp Puusri hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 Sirkku Purontus rehtori Sisällys 1 HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5 Laboratorioalan perustutkinto, Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Lbortorioln perustutkinto, Lborntti ldittu: 7.05.015 Hnnele Puuml hyväksytty: 6.6.015 $ 96,\ L- l-- t Sirkku Purontus rehtori t 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO..

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussuunnitelma 2015. Rakennusalan perustutkinto, TalonrakentEa. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Ta lon raken n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 2015 Rkennusln perustutkinto, T lon rken n u ksen osm isl TlonrkentE ldittu: 13.04.2015 Jorm Ltvl hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori us 1.1 At IURTTIRUN

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08.

9kpedu. Opetussuunn itelma 201 5. Turvallisuusvalvoja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Tu rval I isu usalan perustutki nto, laadittu: 06.08. 9kpedu T Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 01 5 Tu rvl I isu usln perustutki nto, Turvllisuusvlvoj ldittu: 06.08.015 Risto Krhu hyväksytty: 6.8.015 S f 10 - r-, I Sirkku Purontus rehtori Sisällys

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 2015

Opetussu unn itelma 2015 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Hotelli-, rvintol- j cteringln perustutkinto, Kokin osmisl Kokki ldittu: 31.05.2015 Leen Roukl hyväksytty= 26.6.2015 \ Sirkku Purontus - l--.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 201 5

Opetussuunnitelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunnitelm 201 5 Tieto- j tietoliikennetekniikn perustutkinto, I CT-sentjn osmisl ICT-sentj fdittu: 24.06.2015 Jrmo Slo hyväksytty: 6.8.2015 S f f 0 - ;-L t Sirkku Purontus

Lisätiedot

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja

(9kpedu. Opetussuunn itelma 2015. Koneistaja Koneenasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppäh itsaaja (9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 2015 Kone- j metlliln perustutkinto, V I m istustekn i i kn osm isl Koneistj Koneensentj Levyseppäh itsj ldittu: 27.05.2015 Psi Skntsi hyväksytty:

Lisätiedot

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6.

(ykpedu. Opetussuun n itelma 201 5. Yhteiset tutkinnon osat. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. laadittu: 30.05.2015. hyväksytty: 26.6. (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuun n itelm 201 5 Yhteiset tutkinnon ost ldittu: 30.05.2015 Erkki Juol hyväksytty: 26.6.2015 S 96 rehtori rontus 3 Yhteiset tutkinnon ost mmtillisess petuskoulutuksessr

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto,

Opetussu unnitelma Elintarvikealan perustutkinto, (2kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unnitelm 201 5 Elintrvikeln perustutkinto, El i ntrvi keteknolog in osm isl El i ntrvi kkeiden vl m istj ldittu: 20.05.2015 Mrj-Leen Stenberg hyväksytty= 26.6.20f

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 2015

Opetussuunn itelma 2015 Keski-Phjn mn m mttipist Opetussuunn itelm 015 Pi ntkäsittely ln perustutki nt, Rkennusten pintkäsittelyjen smisl Mlri ldittu: 0.04.015 Jri Piispnen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 Él-t Sirkku Purntus rehtri

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Tampereen konservatorio

Tampereen konservatorio VALINTAKOEOPAS 2016 - MUUSIKKO Tmpereen konservtorio 1. TAMPEREEN KONSERVATORIO Konservtoriost Tmpereen konservtorio on tnssin j tiemusiikin oppilitos, jok elää intensiivisesti omss jssmme. Tmpereen konservtorion

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v. 2015 (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh.

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh. ktû,- A E tcl Kupunginhllitus s 272 1 1.5.215 Tlousrviormit vuodelle 216 j tloussuunnitelm vuosille 217-218 317 tj2tù2t2t215 KH S 272 Vlmistelij: Tlousjohtj Jri Srinen, puh. O44789 426 Tlousrviormit ovt

Lisätiedot

5.6.201,5 28/0L1,/201,5

5.6.201,5 28/0L1,/201,5 OPETUSHATIITUS UTBITDNINGSSTYRETSEN uaanavs 5.6.201,5 28/0L1,/201,5 Koulutuksen jrlestlt Voimssoloik:7.8.2075 lken toistiseksi Sidnnokset, joihin toimivlt mddrdyksen ntmiseen pefustuu: L 637/7998,11 $:n

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida?

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida? Pitkäikistyöttömin työkykyisyys j mitn sitä tulisi rvioid? Rij Krätär, kuntoutuslääkäri, kouluttj Oorninki Oy www.oorninki.fi Tässä sityksssä Tuloksi pitkäikistyöttömin työkykyä j työkyvyn rviot koskvst

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Vaik utus 1-6. Toimintakuvaukset ja ohjeet Ajantasainen tarkastelu

Vaik utus 1-6. Toimintakuvaukset ja ohjeet Ajantasainen tarkastelu Kunt: Krkkil Ltit: Tekninen 25.1.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ (säinen ulkoinen) JA TOIMINNAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rkenteelliset muutokset) Linsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Funktiojonot 1

SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Funktiojonot 1 SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 2003 JOUNI PARKKONEN Sisältö 0. Tästä tekstistä. Funktiojonot 0. Tästä tekstistä Tämä moniste on trkoitettu käytettäväksi kurssin Srjt j differentiliyhtälöt luentomterilin.

Lisätiedot