TYÖSUOJELUN JA TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTYMINEN JA VALVONTA SUOMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUOJELUN JA TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTYMINEN JA VALVONTA SUOMESSA"

Transkriptio

1 TYÖSUOJELUN JA TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTYMINEN JA VALVONTA SUOMESSA Yliopistojen työsuojelupäivät , Tampere Ylijohtaja Leo Suomaa

2 Tässä on muutama lähtötieto 1 Työsuojelun valvontalain tarkoittamia valvontatyöpaikkoja on noin Tarjolla olevan työn ja työkyvyn kohtaamattomuuden eli työkyvyttömyyden takia eläkkeellä on noin neljännesmiljoona työntekijää Työtapaturmia korvataan vuosittain suurin piirtein yhtä monta kuin on työpaikkakiusatuksi itsensä kokeneita, ja kumpaisenkin lukumäärä on suurin piirtein puolet valvontatyöpaikkojen lukumäärästä LSuo

3 Tässä on muutama lähtötieto 2 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain noin työntekijää Työikäisiä henkilöitä kuolee vuosittain noin Työpaikkatapaturmissa kuolee vuosittain työntekijää Kuolemaan johtaneilla työtapaturmilla mitattuna elämä työpaikoilla on keskimäärin suuruusluokaltaan kymmenen kertaa turvallisempaa kuin suomalaisten muu elämä keskimäärin, mikä on työsuojelutyön hieno saavutus

4 Tässä on muutama lähtötieto 3 Olemme luvanneet itsellemme yhteiskuntana elintason ja etuudet, joiden kustantaminen edellyttää keskimäärin 40 vuoden työuria Ahvenanmaalaisten naisten 37,5 vuoden työurat ovat Suomen pisimmät, esimerkiksi Kainuussa miesten työurat jäävät alle 30 vuoteen Tosiasiassa jäämme eläkkeelle keskimäärin vähän yli 60 vuoden ja työkyvyttömyyseläkkeelle pari vuotta yli 50 vuoden iässä Usein eläkkeelle jäädään alentuneen työkyvyn takia LSuo

5 Kehityksen suunta lähes 25 vuoden ajalta: Työkuolemia palkansaajaa kohden Lähde: Tilastokeskus LSuo

6 Kehityksen suunta 15 vuoden ajalta: Kuolemaan johtaneet työmatka- ja työpaikkatapaturmat Lähde: TVL LSuo

7 Tapaturmantorjunnasta työurien pidentämiseen

8 Kolme eri diskurssia Samantapaisia sanoja, vähän eri asioista Työsuojelu Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. (PeL 18 ) Työhyvinvointi (ehkä paremmin: hyvinvointityöpaikka) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. (TTL/EU:n Progress-hanke) Työ(elämä)n laatu Työn sisäinen laatu; työtaidot; elinikäinen oppiminen ja urakehitys; sukupuolten välinen tasa-arvo; terveys ja turvallisuus; joustavuus ja turvallisuus; osallisuus ja työmarkkinoille pääseminen; työn organisointi ja työelämän tasapaino; työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työntekijöiden osallistuminen; monimuotoisuus ja syrjimättömyys; yleinen työsuoritus. (COM final) Työtyytyväisyys (eli työhyvinvoinnin kokemus) Työntekijän kokemus odotustensa täyttymisestä LSuo

9 Työsuojelu; klassinen määritelmä (Heikki Wariksen Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikan jaottelun mukaisesti) Työaikasuojelu nuoret; naiset; yleinen työaikasuojelu Työturvallisuussuojelu tapaturmantorjunta; ammattitautienehkäisy; työterveyshuolto Työsuojelun hallinto ja valvonta sosiaali- ja terveysministeriö; 5 aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualuetta

10 Työsuojelu Wariksen jaottelussa mainittujen lisäksi: työsuhdesuojelu työehtoasiat yksityisyyden suoja yksilöllinen ja joukkoirtisanomissuoja, esim. irtisanomisajat osallistumissuojelu esimerkiksi työsuojelun yhteistoiminta

11 Työsuojelun PPP Vaaroilta suojelu protection Ennakoiva työsuojelu prevention Turvallisuuden edistäminen promotion

12 Työsuojelun RRR Riskiajattelu on kohdistanut huomion todennäköisiin epäonnistumisiin, niiden aiheuttamiin uhkiin ja uhkien torjuntaan Resurssiperusteinen ajattelu on korostanut voimavaroja, osaamista ja yhteistoimintaorganisaatioita Resilienssi korostaa valmiutta selviytyä menestyksellisesti eteen tulevista tilanteista Hollnagel: Systems should be made resilient, rather than reliable. It is not enough that they are reliable so that the failure probability is acceptably low; they must also be resilient and have the ability to recover from irregular variations, disruptions and a degradation of expected working conditions LSuo

13 Työsuojelun ympyrät: sisällöt kehkeytyvät ja kulkevat ulkokehältä ytimeen Tiede ja tutkimus Ohjeet Neuvot Työsuojelulait Sopimukset Standardit Rikoslaki Hyvä käytäntö

14 Toteamuksia ulkokehästä eli työsuojelua tieteenaloittain Kansantaloustiede (yli 150 vuotta, esim. Charles Gide, Taloustieteen pääpiirteet (suom. -19)) Teknilliset tieteet (yli 100 vuotta; Suomessa varsinkin VTT; TTKK professuuri 1974) Lääke- ja terveystieteet (Suomessa varsinkin TTL 1945) Oikeustiede (Suomessa Arvo Sipilästä (1938, 1947) ja Jorma Vuoriosta lähtien (1955)) Sosiaalipolitiikkatiede (Eino Kuusi 1931)

15 Työsuojelun oikeudellista kivijalkaa Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 3 artiklassa on määräykset siitä kuinka varmistetaan tehokas tapa käyttää oikeutta turvallisiin ja terveellisiin työoloihin (valtiosopimukset 80/2002) ILO:n yleissopimukset (erit. nro 81) velvoittavat Euroopan unioni tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa mm. erityisesti työympäristön parantamisen alalla työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta LSuo

16 Työsuojelu kannattaa (ISSA 2012) Hyvin hoidetuilla työsuojeluasioilla on suurin vaikutus vaarojen vähentymiseen, työntekijöiden turvallisuustietoisuuteen, vähentyneisiin työsuojelurikkomuksiin ja työpaikkaturmiin sekä yrityskuvan ja työpaikkakulttuurin parantumiseen samoin kuin seisokkien ja häiriöiden vähentymiseen Yrityksistä 75 % arvioi, että työsuojeluinvestoinnit joko vähentävät tai eivät ainakaan lisää pitkän ajan kustannuksia Työsuojeluinvestointi maksaa itsensä takaisin; ROP (the return of prevention) arvioitiin olevan 2,2

17 Työsuojeluvalvonta kannattaa Science 336, 907 (2012) on julkaissut Levinen tutkimuksen, joka on paras tiedossa oleva laskelma työsuojelutarkastusten kustannusvaikutuksista Tarkastetuissa työpaikoissa työtapaturmakustannukset olivat 26 % pienemmät kuin niissä joita ei ollut tarkastettu Professori Guy Ahonen on laskenut Levinen tutkimuksen mukaisesti että Suomessa työsuojeluvalvonnan hyöty/kustannus-suhde on noin 1,3 (= ROI)

18 Työsuojelu 1931 Työsuojelu on työntekijän suojelemista itse työssä niitä työntekijän henkeä, terveyttä, työkykyä, henkistä ja siveellistä kehitystä vaarantavia haittoja vastaan, jotka aiheutuvat työstä ja niistä olosuhteista, joissa työ tehdään. (Eino Kuusi 1931) LSuo

19 Työhyvinvointi 2010 Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. (Työterveyslaitos 2010) LSuo

20 Työsuojelusta työhyvinvointiin: strategisen painopisteen muutos Tulokulma 1931 työstä aiheutuu vaaroja työ voi haitata työntekijän siveellistä kehitystä vaalitaan työntekijän työkykyä työntekijää suojellaan Tulokulma 2010 työ tukee terveyttä työ voi tukea työntekijän työuraa korostetaan työn mielekkyyttä ja sujuvuutta työhyvinvointi subsistoi

21 Työsuojelua motivaatio- ja hygieniateorian mukaisesti Poistetaan ja vähennetään työstä ja työolosuhteista tekijöitä, jotka turmelevat työkykyä ja työntävät pois työelämästä JA Lisätään työhön ja työolosuhteisiin tekijöitä, jotka lisäävät työhyvinvointia ja työn vetovoimaa Jos ja kun työuriin pitää saada lisävuosia, kumpaakin keinoa tarvitaan; pelkkä pahan torjunta ei riitä, vaan hyvää on myös edistettävä LSuo

22 Uusia haasteita Väkivallan uhka Kaikki haluavat torjua väkivallan uhkaa, mutta keskustelua käydään siitä, miten tämä tahto voitaisiin ilmaista. Home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamat ongelmat Toimenpideohjelmat ovat tekemistä vaille valmiina, mutta miljardilaskun maksajista on puutetta. Stressi Suomessa psykososiaalisten riskien hallinta on Euroopan toiseksi parhaalla tasolla, mutta silti puolet työntekijöistä kokee kärsivänsä stressistä LSuo

23 Työsuojeluhallinnon tavoitetila luvut osoittavat muutosta verrattuna vuoteen 2010 Elinikäinen työssäoloaika pitenee kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä, mihin pääsemiseksi: Ammattitautien määrä vähenee 10 % Työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 % Työn aiheuttama haitallinen kuormitus vähenee: Koettu fyysinen kuormitus vähenee 20 % Koettu psyykkinen kuormitus vähenee 20 % LSuo

24 Työurien pidentymismahdollisuuksia Työtapaturmat nollaan: noin 1,5 kk Mielenterveysperusteisten eläkkeiden alkavuuden puolittuminen: noin 0,5 v Tules-perusteisten eläkkeiden alkavuuden puolittuminen: noin 0,3 v Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien keski-ikä on noin 52,1 vuotta Jos työntekijä menettää henkensä tai terveytensä, hänen työuraansa ei voi pidentää LSuo

25 Psykososiaaliset työolotekijät korostuvat Sekä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden eli työpaikan työhyvinvoinnin että kansantalouden kannalta psykososiaalisten työolotekijöiden merkitys tulee korostumaan Sekä työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä että työnantajan riskin arvioinnissa samoin kuin viranomaisen työpaikkatarkastuksessa psykososiaaliset työolotekijät korostuvat entisestään Mahdollinen tutkimusaihe: Työpaikkaselvitysten, riskiarviointien ja työpaikkatarkastusten sisältöjen yhtäpitävyydet ja eroavuudet

26 Esimerkki: Työpaikkakiusaamisen yleisyydestä Työolobarometrin mukaan suomalaisista palkansaajista 29 % havaitsi kiusaamista työpaikallaan. Työterveyslaitoksen mukaan 6 % palkansaajista eli noin henkeä koki olevansa työpaikkakiusaamisen kohteena. Esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle (joka kattaa yli 40 % palkansaajista) tulee vuosittain yhteydenottoa kiusaamisasioista ja yhteydenottojen määrä on ollut enintään ei-lisääntyvä

27 Asian havaitsemisesta siihen puuttumiseen Jos 100 henkilön työpaikalla yksi kiusaa toista ja 28 havaitsee sen, saadaan Työolobarometrin tulos: noin 29 prosenttia on havainnut kiusaamista. Mitä esimerkiksi nämä kolmisenkymmentä prosenttia voisivat itse tehdä, jotta kiusaaminen loppuisi? Kuka tähän asiaan voisi tarttua?

28 Tarttumisen ja tekemisen periaatteita - ainakin työsuojelun osalta Työpaikalla tuotannon ja työsuojelun yhteenkuuluvuus työnantajan ensisijainen vastuu työntekijän oman intressin tunnustaminen työnantajan ja työntekijöiden yhteistyö

29 Työsuojelun nykytilasta Työolobarometrin (2013) mukaan työpaikoilla kiinnitetään nykyisin paljon huomiota työympäristön turvallisuuteen vain 3% työolobarometrin vastaajista on sitä mieltä, ettei turvallisuusseikkoja ole lainkaan huomioitu viisitoista vuotta sitten tähän ryhmään kuului 18 % vastaajista LSuo

30 Työsuojeluresurssien riittävyydestä työsuojeluhallinnon strategian mukaisesti tarkasteltuna: yritystä, kaikissa yritysjohto; lisäksi virastot ja laitokset Noin asiantuntijaa ja ammattihenkilöä Yli työsuojelun yhteistoimintahenkilöä Kymmeniä työsuojeluviestijöitä: viranomaiset, TTL, TTK, järjestöt jne Työsuojeluhallinto runsas 500 henkilöä: - ministeriö 60 - avit 450 Työnantajan järjestettävää Ei toteudu ilman yhteistoimintatahtoa Viranomaistoimintaa LSuo

31 Varsinaiset tekijät Muutamia eturivin toimijoita ovat: valvontatyöpaikkaa linjaorganisaatioineen ja esimiehineen nimettyä tai valittua työsuojelun yhteistoimintahenkilöä työterveyshuollon ammattilaista (noin 1/400 työntekijää) 600 Työterveyslaitoksen asiantuntijaa (noin 1/3500 työntekijää) 370 työpaikkatarkastuksia tekevää työsuojelutarkastajaa TTK, TSR, TVL jne. jne LSuo

32 Vertailuja Jos jokainen työsuojelun yhteistoimintahenkilö käyttää työpaikallaan työsuojelutehtäviin yhden (1) tunnin vuodessa, panos on yhtä suuri kuin valtion työsuojelutarkastajien työpaikoilla käyttämä aika Jos ja kun työsuojelutarkastuksia tehdään yhteensä vuodessa, vuosittain tarkastetaan noin 10 % valvontatyöpaikoista LSuo

33 Myös ja varsinkin 99 % vaikuttaa kokonaisuuteen Jokainen työpaikka tekee itse oman työturvallisuutensa ja työhyvinvointinsa ja pitää sitä myös yllä Työsuojeluhallinnon osuus on alle 1 % kaikista voimavaroista ja se kohdistetaan synnyttämään tehokkaimmin ja tarkoituksenmukaisimmin haluttua kokonaisvaikutusta Työsuojelu on joukkuelaji; myös 99 % vaikuttaa

34 Mihin työsuojeluviranomaisen valvontavoimavarat riittävät? Viranomaisaloitteisen valvonnnan kohderyhmä? Lähinnä asiakasaloitteista valvontaa? Työpaikat joilla käydään oppimassa? Kaikki asiakasaloitteet hoidetaan Ongelmatyöpaikat; mutta mikä määritelläänkään ongelmaksi? Paljon yli keskinkertaista työpaikkaa Esimerkilliset työpaikat LSuo

35 Julkilausuttuja lähtökohtia Työsuojeluhallinnon perustehtävä on työpaikkatarkastusten tekeminen Suomessa on valittu pysyviin vaikutuksiin pyrkivä tarkastusstrategia Tarkastusten laajuutta ja syvyyttä ei heikennetä vaan siitä pidetään kiinni Asiakasaloitteiseen kysyntään vastataan täysimääräisesti Työsuojeluhallinnon toimipisteet on sijoitettu työpaikkatarkastusten (eikä esimerkiksi esi- ja jälkitöiden tekemisen) kannalta optimaalisesti

36 Viranomaisten tarkastusmäärien lisäämisen perusteista Teoriassa tarkastusmääriä voidaan lisätä, jos se valitaan prioriteetiksi Tarkastusmäärien lisäämisessä on oltava maltillinen ainakin kahdesta syystä: Tarkastustoiminnan vaikuttavuudesta ei ole erityisempää suomalaiseen dataan ja näyttöön perustuvaa tietoa, vaikka oletuksena on, että tarkastuksista on hyötyä Tarkastusten lisäämisen rajahyödystä ei ole mitään tietoa eli ei tiedetä eikä osata edes arvioida kuinka suuri lisähyöty saadaan viimeksi tehdystä tarkastuksesta kun tarkastuksen asemesta tehdäänkin tarkastusta Noin tarkastusta näyttäisi vielä olevan taloudellisestikin kannattava investointi (vrt. Levine/Ahonen)

37 Ongelmallisimpien tarkastuskohteiden määrä Jos tarkastetut työpaikat olisi valittu satunnaisesti, tarkastustilastojen perusteella voidaan päätellä, että valtakunnan tasolla: kaikkien ongelmallisimpia työpaikkoja (tarkastus on johtanut esitutkintapyyntöön) on noin ongelmallisia työpaikkoja (tarkastaja on antanut kehotuksen) on noin Mitä todennäköisimmin tarkastuskohteet on valittu siten, että tarkastukset kohdistuvat ongelmallisille tai ongelmallisiksi oletetuille työpaikoille, joten edellä olevat luvut ovat oletettavasti yläkantissa

38 Viranomaisvalvonnan kohdistamisen tärkeysjärjestyksen vaihtoehtoja A-tyypin työpaikka Ei ole työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota B-tyypin työpaikka Ei ole työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota C-tyypin työpaikka On työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio Ei ole toimivaa työterveyshuoltoa On toimiva työterveyshuolto On toimiva työterveyshuolto Ovatko nämä työpaikat Suomen työsuojeluvalvonnan ykkösprioriteetti? Vai ovatko nämä? Vai nämäkö ovat työsuojeluvalvonnan ykkösprioriteetti?

39 Millä perusteella valvontaa pitäisi suunnata? Työsuojeluvalvonnan suuntaamisen nelikenttä Paljon asiakasaloitteita Vähän asiakasaloitteita Paljon säännösten vastaisia olosuhteita Painopiste Viranomaisaloitteisen valvonnan ehkä erityinen painopiste? Vähän säännösten vastaisia olosuhteita Linnunpesä-ilmiö voi ohjata voimavaroja väärään suuntaan? Ei aiheuta erityisiä valvontatoimia LSuo

40 Valinnanmahdollisuuksia Valitaanko viranomaisten valvontakohteet viranomaisaloitteisesti vai asiakasaloitteisesti? Pitäisikö viranomaisvalinnassa painottaa esim. tiedossa olevia toimialakohtaisia riskitekijöitä; työpaikan omaa työhyvinvoinnin tai työturvallisuuden hallintakykyä; ja/vai valvontatoimenpiteen vaikuttavuuspotentiaalia? Miten (työpaikkoihin kohdistuvassa) viranomaistoiminnassa otetaan huomioon ajankohtaiset (valtakunnantasoiset) yhteiskuntapoliittiset vaikuttavuustavoitteet? Mitä näihin kysymyksiin annettavat vastaukset vaikuttavat työpaikkatason omiin ratkaisuihin?

41 Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelman valtakunnalliset valinnat

42 Eurooppalainen näkemys lainsäädännön kehittämissuunnista (COWI, 2015) - 1 -

43 Eurooppalainen näkemys lainsäädännön kehittämissuunnista (COWI, 2015) - 2 -

44 Katse kauas horisonttiin: Mitä työn muutos voisi merkitä Vanhassa työssä on mahdollista koota asianosaiset yhteiseen pöytään keskustelemaan työpaikan ongelmien ratkaisusta. Miten se tehdään uudessa työssä, joka on moniaikaista ja -paikkaista, etä- ja monisidonnaista kertatyötä? Yhä harvemman työntekijän työ tehdään hänen yhden ja oman työnantajansa työpaikan seinien sisäpuolella. Käsitepari-harjoituksia: Epätyypillinen työkyky epätyypillinen työ Työntekijän työkyky työnantajan työnantokyky LSuo

45 Kiitokset huomiostanne! Kysymyksiä, kommentteja? Työ on tehtävä joukolla, kilvan ja iloisella mielellä. Työ voi olla tekijälleen mieluista, aika siinä kuluu huomaamatta aivan nopeaan, valmista tulee paljon, jälki tulee hyvää. Lähde: Kustaa Vilkuna, Työ ja ilonpito

JOTTA VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ OLISI EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ

JOTTA VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ OLISI EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ JOTTA VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ OLISI EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ Alustuspuheenvuoro TALVITYHYT-SEMINAARI Vaasa 11.2.2015 11.2.2015 Tästä lähdetään Jotain tarvitsee tehdä Olemme luvanneet yhteiskuntana itsellemme

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere. Hyvät kuulijat,

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere. Hyvät kuulijat, Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere Hyvät kuulijat, Pääministeri Ahti Karjalaisen II hallitus, jossa työsuojeluasiat kuuluivat ministeri Katri-Helena

Lisätiedot

Maailman parhaat resurssit, mutta

Maailman parhaat resurssit, mutta 1 Turvallisuus-, Kiinteistöturvallisuus- ja Työhyvinvointimessut 2010 Messujen avauspuhe Ylijohtaja Leo Suomaa 8.9.2010 Tampere Maailman parhaat resurssit, mutta Hyvät kuulijat! Jos kaikki muu elämä olisi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:29 TYÖSUOJELUSTRATEGIAN NELJÄS SEURANTARAPORTTI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:29 TYÖSUOJELUSTRATEGIAN NELJÄS SEURANTARAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:29 TYÖSUOJELUSTRATEGIAN NELJÄS SEURANTARAPORTTI Helsinki 2011 Strategiatiimi Työsuojelustrategian neljäs seurantaraportti Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA. Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa

TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA. Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa Mari Juopperi / 30428 Maisteritutkielma Työ- ja sosiaalioikeus Oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

2006:16. Työsuojelu Suomessa

2006:16. Työsuojelu Suomessa 2006:16 Työsuojelu Suomessa Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:16 Työsuojelu Suomessa Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2127-2

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2014 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Tervettä työtä Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Pidempiä työuria työsuojelulla Työsuojeluhallinto Tampere 2015 Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten

Lisätiedot

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta Sosiaali- ja terveysministeri Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnista Työhyvinvointi omaksuttu yleiskäsitteeksi viime vuosina työpaikoilla ja politiikassa työhyvinvointikortti,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus 2 2014 SAK:n työsuojelutavoitteet Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Raili Perimäki raili.perimaki@sak.fi puhelin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Työsuojelu Suomessa Terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia työhön

Työsuojelu Suomessa Terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia työhön Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Työsuojelu Suomessa Terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia työhön Kari Seppänen 25.11.2014 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 114/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Ensimmäinen näytös Kupletin juoni eikä paljon mitään muuta 2 syksy 2008 LSuo Komiteanmietintö N:o 10 1954, sivu

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:18. Asioita saatiin kuntoon Työsuojelun valvontalain vaikutus työpaikkojen

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:18. Asioita saatiin kuntoon Työsuojelun valvontalain vaikutus työpaikkojen Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:18 Asioita saatiin kuntoon Työsuojelun valvontalain vaikutus työpaikkojen työsuojelutoimintaan Helsinki 2012 Hanna Uusitalo, Riikka Ruotsala ja Toivo Niskanen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA POHJOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRIN VÄLINEN SOPIMUS TULOSTAVOITTEISTA VUOSILLE 2004-2007

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA POHJOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRIN VÄLINEN SOPIMUS TULOSTAVOITTEISTA VUOSILLE 2004-2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA POHJOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRIN VÄLINEN SOPIMUS TULOSTAVOITTEISTA VUOSILLE 2004-2007 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET Työelämän ja työsuojelun

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen strategia 2006 2010 Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa

Työterveyslaitoksen strategia 2006 2010 Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa Työterveyslaitoksen strategia 2006 2010 Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa 1 Toiminta ajatus Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta

Lisätiedot