KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008"

Transkriptio

1 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus kaikilta yhteisöiltä. Lopussa on erillinen osa, johon 1-9 työntekijän, työntekijän ja yli 20 työntekijän yhteisöt vastaavat erikseen. Pyydämme vastauksianne viimeistään ! Kiitos! Kyselyyn vastaavan yhteisön nimi (virallinen nimi) Kyselyyn vastaavan yhteisön pääasiallinen toimiala (ja merkittävimmät sivutoimialat) Vastaajan yhteystiedot Työpaikassa säännöllisesti toimivan henkilöstön kokonaislukumäärä Kyselyyn vastanneet Merkitse alla olevista vaihtoehdoista, mikä tai kuka on vastannut tämän kyselyn kysymyksiin:

2 nmlkj Niissä yhteisöissä, joissa on työsuojelutoimikunta tai vastaava, kysymyksiin vastaa toimikunta, tai mikäli se ei ole mahdollista annetun vastausajan puitteissa, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu yhdessä. nmlkj Niissä yhteisöissä, joissa on työsuojeluvaltuutettu, mutta ei työsuojelutoimikuntaa, vastaavat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu yhdessä. nmlkj Niissä työyhteisöissä, joissa ei ole työsuojeluvaltuutettua kyselyyn vastaa työsuojelupäällikkö (työnantaja tai erikseen valittu työsuojelupäällikkö) yhdessä luottamusmiehen kanssa, jos sellainen on valittu. nmlkj Muussa tapauksessa työnantaja tai työsuojelupäällikkö. KAIKKIA JÄSENYHTEISÖJÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET (Kysymykset 1 6) 1. Kuka toimii yhteisössänne työsuojelupäällikkönä? (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 28, Työsuojelupäällikkönä toimii erikseen nimetty työnantajan edustaja, ellei työnantaja itse toimi työsuojelupäällikkönä). gfedc Johtaja/toiminnanjohtaja tai vastaava gfedc Muu työnantajan edustaja, missä tehtävässä työyhteisössä toimiva? 2. Onko yhteisössä tehty työturvallisuuslaissa edellytetty työsuojelun toimintaohjelma? (Työturvallisuuslaki 9, Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). nmlkj On tehty viimeisen vuoden aikana nmlkj On tehty viimeisten 1 5 vuoden aikana nmlkj On tehty aikaisemmin nmlkj Ei ole tehty 3. Onko yhteisössänne tehty työterveyshuollon toimintasuunnitelma? (Työterveyshuoltolaki 11, Työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet). nmlkj On tehty osana työsuojelun toimintaohjelmaa nmlkj On tehty erillisenä nmlkj Ei ole tehty 4. Onko yhteisössänne tehty työturvallisuuslaissa edellytetty vaarojen selvittäminen ja arviointi? (Työturvallisuuslaki 10, Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät). nmlkj On tehty nmlkj Minä vuonna arviointi on tehty viimeksi? nmlkj Ei ole tehty 5. Onko työsuojeluvaltuutetulle maksettu palkkiota työsuojeluvaltuutetun tehtävästä? nmlkj On maksettu /kk nmlkj Ei ole maksettu

3 6. Merkitkää seuraavista työsuojelun valvontalain 26 :n mukaisista työsuojeluyhteistoiminnan tehtävistä kolme (3) edellisen vuoden aikana eniten työsuojeluvaltuutetun työaikaa vienyttä tehtäväryhmää (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ( /44) 31. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä 26 :ssä tarkoitettuja asioita yhteistoiminnassa työnantajan kanssa ja suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Samoin hänen tulee osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin, jos tämä tai työsuojeluviranomainen katsoo tutkimukseen osallistumisen tarpeelliseksi. Työsuojeluvaltuutetun tulee myös osaltaan kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin). nmlkj Työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset nmlkj Periaatteet ja tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat selvitetään sekä vaarojen ja haittojen selvityksessä ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä esille tulleet työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen yleisesti vaikuttavat seikat nmlkj Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja ohjelmat nmlkj Työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin kuuluvat asiat nmlkj Työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvassa laissa tarkoitetun työntekijälle annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt nmlkj Työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät, työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kuvaavat tilasto- ja muut seurantatiedot nmlkj Edellä mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta nmlkj Oma-aloitteinen perehtyminen työyhteisön työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. nmlkj Osallistuminen työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin nmlkj Edustamiensa työntekijöiden huomion kiinnittäminen työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN VASTAAVAT VAIN OTSIKOISSA A - C ERIKSEEN MAINITUT YHTEISÖT A. Näihin kysymyksiin vastaavat vain alle 10 työntekijän yhteisöt (kysymykset 7-10) 7. Onko työpaikallenne valittu työsuojeluvaltuutettu? (TSValvL 29 1 mom. Työntekijät voivat halutessaan valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun). nmlkj On valittu nmlkj Ei ole valittu 8. Jos työsuojeluvaltuutettu on valittu, kuinka monta tuntia työaikaa arvioitte kuluvan työsuojeluvaltuutetun tehtäviin keskimäärin kuukaudessa? (Ks. kysymyksen 6 tehtäväluettelo) nmlkj Alle 1 tuntia nmlkj 1 4 tuntia nmlkj Enemmän kuin 4 tuntia 9. Onko työsuojelupäällikkö saanut työsuojelukoulutusta? (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ( /44) 28 2 mom. Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan ososuhteisiin).

4 nmlkj Ei ole saanut perehdytystä tai koulutusta 10. Jos työsuojeluvaltuutettu on valittu, onko hän saanut työsuojelukoulutusta? (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ( /44) 33 1 mom. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa). nmlkj On osallistunut työsuojelukoulutukseen nmlkj Ei ole perehdytetty eikä hän ole saanut koulutusta B. Näihin kysymyksiin vastaavat vain työntekijän yhteisöt (kysymykset 11 17) (TSValvL 29 1 mom., työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua; lisäksi toimihenkilöasemassa olevilla on oikeus valita keskuudestaan heitä edustava työsuojeluvaltuutettu). 11. Työpaikalle on valittu: nmlkj Yksi työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua nmlkj Useampia työsuojeluvaltuutettuja ja heille varavaltuutetut nmlkj Ei ole valittu työsuojeluvaltuutettua ja varavaltuutettuja 12. Jos työpaikalle on valittu useampia työsuojeluvaltuutettuja, miten monta? nmlkj Työntekijöitä edustavaa työsuojeluvaltuutettua nmlkj Toimihenkilöitä edustavaa työsuojeluvaltuutettua 13. Miten montaa työntekijää työsuojeluvaltuutettu edustaa? Jos työpaikalle on valittu useampia työsuojeluvaltuutettuja, merkitkää, kuinka monta työsuojeluvaltuutettua kuuluu kumpaankin kohtaan. nmlkj Työsuojeluvaltuutettu edustaa alle 9 työntekijää nmlkj Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijää 14. Arvioikaa miten paljon työaikaa arvioitte kuluvan työsuojeluvaltuutetun tehtäviin keskimäärin kuukaudessa? Jos työpaikalle on valittu useampia työsuojeluvaltuutettuja, merkitkää kuinka monta valtuutettua kuuluu kuhunkin kohtaan. (TSValvL 34, työsuojeluvaltuutettu on vapautettava tehtävistään sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi, jonka tämä tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten. Ellei muuta ole sovittu työsuojeluvaltuutettu on vapautettava tehtävien hoitamista varten vähintään neljäksi tunniksi kunkin neljän perät-täisen kalenteriviikon pituisen ajanjakson aikana, jollei siitä aiheudu tuotannolle tuntuvaa haittaa). nmlkj Alle 1 tunti nmlkj 1 4 tuntia nmlkj Yli 4 10 tuntia

5 nmlkj Yli 10 tuntia 15. Onko työsuojelupäällikkö saanut työsuojelukoulutusta? (TSValvL 28 2 mom. ks. selvitys kysymyksen 9 kohdalta). nmlkj Ei ole saanut perehdytystä tai koulutusta 16. Onko työsuojeluvaltuutettu / valtuutetut saaneet työsuojelukoulutusta? (TSValvL 33 1 mom., ks. selvitys kysymyksen 10 kohdalta). nmlkj Ei ole perehdytetty eikä saanut koulutusta 17. Onko työsuojeluvaltuutetulla käytössään toimitila työsuojelutehtävien hoitamista varten? (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ( /44) 41. Työnantajan on osoitettava hallinnassaan olevista tiloista korvauksetta paikka työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelutoimikunnalle näiden tehtävien hoitoon liittyvien asiakirjojen säilyttämistä ja niihin tutustumista varten sekä tila tehtävien hoidon kannalta tarpeellisia kokouksia varten. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus käyttää työpaikalla yleisesti käytössä olevia tavanomaisia toimisto- ja viestintävälineitä työsuojeluvaltuutetun tehtävien edellyttämässä laajuudessa siten kuin niiden käytöstä 23 :n mukaisesti sovitaan). nmlkj Toimitilat ja välineet ovat työntekijän omassa työpisteessä nmlkj Toimitilat ja työvälineet on järjestetty muihin tiloihin nmlkj Toimitilaa ei ole järjestetty C. Näihin kysymyksiin vastaavat vain vähintään 20 työntekijän ja sitä suuremmat yhteisöt (kysymykset 18-27) 18. Työpaikalle on valittu: nmlkj Yksi työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua nmlkj Useampia työsuojeluvaltuutettuja ja heille varavaltuutetut nmlkj Ei ole valittu työsuojeluvaltuutettua ja varavaltuutettuja 19. Jos työpaikalle on valittu useampia työsuojeluvaltuutettuja, miten monta nmlkj Työntekijöitä edustavia työsuojeluvaltuutettuja nmlkj Toimihenkilöitä edustavia työsuojeluvaltuutettuja 20. Miten montaa työntekijää työsuojeluvaltuutettu edustaa? (Jos työpaikalle on valittu useampia työsuojeluvaltuutettuja, merkitkää, kuinka monta työsuojeluvaltuutettua kuuluu kuhunkin kohtaan). nmlkj Alle 9 työntekijää nmlkj työntekijää

6 nmlkj työntekijää nmlkj työntekijää nmlkj Yli 100 työntekijää 21. Kuinka paljon työaikaa arvioitte kuluvan työsuojeluvaltuutetun tehtäviin keskimäärin kuukaudessa (Jos työpaikalle on valittu useampia työsuojeluvaltuutettuja, merkitkää kuinka monta valtuutettua kuuluu kuhunkin kohtaan). (TSValvL 34 2 mom. Ks. kysymyksestä 14 selvitys ajankäytöstä ja kysymyksen 6 tehtäväluettelo). nmlkj Alle 1 tunti nmlkj 1 4 tuntia nmlkj Yli 4 10 tuntia nmlkj Yli 10 tuntia 22. Onko työsuojelupäällikkö saanut työsuojelukoulutusta? (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ( /44) 28 2 mom. ks. selvitys kysymyksen 9 kohdalta) nmlkj Ei ole saanut perehdytystä tai koulutusta 23. Onko työsuojeluvaltuutettu/valtuutetut saaneet työsuojelukoulutusta? (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ( /44) 33 1 mom. Ks. selvitys kysymyksen 10 kohdalta). nmlkj Ei ole perehdytetty eikä hän/he ole saaneet koulutusta 24. Onko yhteisössänne perustettu työsuojelutoimikunta? (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ( /44) 38, Työsuojelutoimikunta on perustettava yhteisöihin joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää). nmlkj Asetettu erillinen työsuojelutoimikunta nmlkj Asetettu yhteinen työsuojelu- ja yhteistoimintalain mukainen toimikunta nmlkj On sovittu muusta työsuojeluasioita käsittelevästä elimestä, mistä? nmlkj Ei ole asetettu työsuojelutoimikuntaa tai muuta vastaavaa työsuojeluasioita käsittelevää toimikuntaa 25. Työsuojelutoimikunnan (tai muun vastaavan toimikunnan) jäsenet nmlkj Työnantajan edustajien lukumäärä nmlkj Työntekijöiden edustajien lukumäärä nmlkj Toimihenkilöasemassa olevien edustajien lukumäärä nmlkj Toimihenkilöasemassa olevien edustajien lukumäärä

7 26. Miten monta kertaa työsuojelutoimikunta tai muu työsuojeluasioista vastaava toimikunta kokoontui vuonna 2007? nmlkj Kokousten lukumäärä 27. Onko työsuojeluvaltuutetulla käytössään toimitila työsuojelutehtävien hoitamista varten? (Ks. selvitys kysymyksen 17 kohdalta). nmlkj Toimitilat ja välineet ovat työntekijän omassa työpisteessä nmlkj Toimitilat ja työvälineet on järjestetty muihin tiloihin nmlkj Toimitilaa ei ole järjestetty Huomiot ja kommentit koskien kyselyä ja työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla Kiitos vastauksestanne! Lähetä

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta

Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta toimikaudeksi 1.1.2014 31.12.2017 Kuntien (ml. kunnallisten liikelaitosten) ja kuntayhtymien (=jäljempänä kunta) nykyisten työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot

4/2014 15. elokuuta. Kauppakamariasiaa. Muuta yritystietoa. Kauppakamari kouluttaa. Lakiasiat. Kansainvälisiä asoita SISÄLTÖ

4/2014 15. elokuuta. Kauppakamariasiaa. Muuta yritystietoa. Kauppakamari kouluttaa. Lakiasiat. Kansainvälisiä asoita SISÄLTÖ 4/2014 15. elokuuta SISÄLTÖ KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Rauman meriväylän syventäminen...3 8-tielle kaivatut rahat...3 EK:n Suhdannebarometrin julkistamistilaisuus...3 Korkeakoulujen ja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE LUKU 1. YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa (jäljempänä yleissopimus) koskee työsuojelua

Lisätiedot