Työsuojelun toimintaohjelma Saarijärven kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki"

Transkriptio

1 Työsuojelun toimintaohjelma Saarijärven kaupunki

2 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Työsuojelutoiminnan toteuttamisessa otetaan lisäksi huomioon laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007), työterveyshuoltolain (1383/2001) 8 ja 12 sekä sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 4. Työsuojelun yhteistoiminnan toteuttamista koskevia ohjeita sisältyy lisäksi Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimukseen sekä virka- ja työehtosopimuksiin. Työturvallisuuslain (2 luku 9 ) mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Lisäksi todetaan, että toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa. 2. Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen Työsuojelun toimintaohjelman laatimisesta vastaavat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu sekä työsuojelutoimikunta. Toimintaohjelman hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Työsuojelutoimikunta tarkastelee ohjelman sisältöä ja sen toteutumista vuosittain, jolloin täsmennetään vuositavoitteet ja käydään läpi kehittämistarpeet. 3. Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat Työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset. Riskien arvioinnin periaatteet, tulokset ja johtopäätökset. Työterveyshuollon toiminta *työpaikkaselvitykset *toimenpide-ehdotukset niiden sen perusteella tehtävät toimenpiteet

3 *toimintasuunnitelma *toiminnan raportit. Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat kuten *työsuojelun toimintaohjelma *työsuojelutoimikunnan vuosittainen toimintasuunnitelma *työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma *hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt *ohjeet väkivallan uhan hallitsemiseksi *henkilöstön ikääntymisen vaikutukset *varhaisen välittämisen ja kuntoutukseen ohjaamisen menettelytavat *työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat, joilla on vaikutusta työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn *työtekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt. Tilasto- ja seurantatiedot, jotka liittyvät työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan tai kuvaavat työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kuten *henkilöstötilinpäätöksen tai vastaavan tiedot *sairauspoissaoloja ja työtapaturmia koskevat seurantatiedot Päihdeongelmien ennaltaehkäisyä ja päihteiden väärinkäyttöä koskevat menettelytavat ja hoitoonohjauksen mallit kuten *työpaikan päihdeohjelma. Työsuojelua koskeva tiedotuksen tarve ja järjestelyt. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön tarvitsema työsuojelukoulutus. Edellä mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta. Työntekijän omassa tai toisen kodissa tehtävään työhön liittyvät työsuojelukysymykset (kunta-alan työsuojelusopimus).

4 4. Työsuojelun vastuut ja toimivaltuudet Työnantajan vastuut ja velvollisuudet: Työhyvinvoinnin edistämistä toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Jokaisella on oma roolinsa työhyvinvoinnin edistämisessä. Luottamushenkilöjohto päättäessään kuntapolitiikan linjauksista, vastaa työhyvinvointia edistävien toimien toimintamahdollisuuksista ja resurssoinnista. Työhyvinvoinnin- ja työsuojelun edistämisessä, toimeenpanovastuu on esimiehillä ja virkamiesjohdolla. Työsuojelupäällikkö perehtyy työsuojelusäännöksiin, - määräyksiin ja ohjeisiin, sekä osallistuu työsuojelutarkastuksiin. Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelumääräyksiä ja ohjeita koskevan tiedon välittämisestä työnantajalle, esimiehille ja työntekijöille. Työsuojelupäällikkö huolehtii myös työpaikalla sattuneen tapaturman tai vaaratilanteen aiheuttamien tutkimusten järjestämisestä. Työsuojeluvaltuutettu perehtyy työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja ohjeisiin. Perehtyy työpaikkojen olosuhteisiin, seuraa niiden kehitystä ja raportoi havainnoistaan esimiehille, työsuojelupäällikölle ja tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työsuojelutarkastuksiin. Työntekijän vastuut ja velvollisuudet: Vaikka ensisijainen vastuu työsuojelusta on työnantajalla, on työntekijälläkin velvollisuuksia työsuojeluasioissa. Työntekijän velvollisuuksia ovat: On oltava yhteistoiminnassa työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi työpaikalla. Vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua Noudatettava työturvallisuuslakia ja työnantajan sen nojalla antamia määräyksiä Noudatettava saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti turvallisuus- ja suojeluohjeita (koneet, laitteet, kemikaalien käsittely), jottei työstä aiheudu vaaraa itselle eikä muille työntekijöille Noudatettava järjestystä ja siisteyttä Käytettävä tapaturman tai terveyden haitan estämiseksi määrättyjä suojavälineitä ja laitteita Poistettava mahdollisuuksien mukaan havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet Ilmoitettava suojavälineissä, koneissa, laitteissa tai työvälineissä olevista puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Käytettävä sellaista vaatetusta ettei siitä aiheudu tapaturmavaaraa Oltava poistamatta tai turmelematta tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi tarkoitettua laitetta tai ohje- tai varoitusmerkintää. Osallistuttava työterveyshuoltolain perusteella työkyvyn arvioimiseksi tehtäviin terveystarkastuksiin sekä ennen työsuhteen alkamista, että työsuhteen aikana.

5 Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä (Työsuojeluhallinto) 5. Työsuojelun tavoitteet Saarijärven kaupungilla Sairauspoissaolojen vähentäminen Työn psykososiaalisen kuormittavuuden vähentäminen Riskien tunnistaminen ja niiden ehkäisy Ylläpitää ja kehittää työhyvinvointia ja työkykyä (käytössä ttl:n malli työhyvinvoinnista) Yksilön terveyden ja voimavarojen edistäminen Työn ja ympäristön kehittäminen Työyhteisön ja organisaation toimivuuden parantaminen Osaamisen kehittäminen Lähde: TTL, työkykyä ylläpitävän toiminnan osatekijät 6. Tavoitteiden mittaaminen/seuranta Sairauspoissaolojen vähentäminen: Sairauspoissaolojen seuranta. Käytössä aktiivisen puuttumisen malli sekä päihdeongelmaisten hoitoonohjausjärjestelmä. Työn psykososiaalisen kuormittavuuden vähentäminen: Työilmapiirikysely, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi, kehityskeskustelut, sairauspoissaolojen seuranta. Riskien tunnistaminen ja niiden ehkäisy : Riskien arviointi meneillään. Riskien arviointien päivittäminen aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

6 Läheltä piti tilanteista raportoiminen, sekä turvallisuushavainnoista ilmoittaminen, lomakemalli esimiehillä. Turvallisuus-, palo -ja pelastussuunnitelmat ajantasalle. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen: Koko organisaation sitoutuminen ttl:n mallin mukaiseen toimintaan. 7. Työterveyshuolto Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö sekä työhön liittyvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisy. Lisäksi tavoitteena on työntekijän terveyden sekä työ ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Saarijärven kaupunki on tehnyt sopimuksen Perusturvaliikelaitos Saarikan kanssa työterveyshuollon järjestämisestä. Työterveyshuoltosopimuksen sisältö: Lakisääteinen työterveyshuolto (korvausluokka I): Ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta - työpaikkaselvitykset - terveystarkastukset - ensiapuvalmiuden kartoitus ja suunnittelu - tietojen anto ja ohjaus työpaikalla - yhteistoiminta työpaikan kanssa: yhteistyössä toiminnan suunnittelu ja arviointi - työntekijöiden terveydentilan ja työkyvyn seuranta: varhaisen tuen ja tunnistamisen mallin mukainen toiminta työpaikalla ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa Kokonaisvaltainen työterveyshuolto (sisältää sairaanhoidon, korvausluokka II) Sairaanhoidon sisältö: Yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja terveyskeskuksessa tehtävät tutkimukset, Työterveyslääkärin lähetteellä erikoislääkärin konsultaatio työkyvyn tai hoidon tarpeen määrittelemiseksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on määritelty työterveyshuollon toimintasuunnitelmakauden keskeiset tarkemmat tavoitteet. Työterveyshuoltoa toteutetaan voimassaolevan Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

7 8. Lopuksi Tämä toimintaohjelma on tehty pääosin työturvallisuuskeskuksen ohjetta noudattaen yhteistyössä työsuojelutoimikunnan jäsenten kanssa. Työsuojelutoiminnassa tarvittavat lomakkeet ja ohjeistukset löytyvät Saarijärven kaupungin intranetistä ja perehdyttämiskansiosta: https://intra.saavi.fi/saarijarvi https://intra.saavi.fi/saarijarvi/_layouts/15/start.aspx#/sitepages/henkil%c3%b6st%c 3%B6.aspx https://intra.saavi.fi/saarijarvi/_layouts/15/start.aspx#/sitepages/hallinto.aspx

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot