TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry"

Transkriptio

1 TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry

2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa ja kyvyssä tuottaa asantunteva ammattlasa suoraan työelämän tarpesn. Ammatllsta koulutusta on kehtetty määrätetosest vmesen kahdenkymmenen vuoden akana, ja opskeljat ovat reagoneet tähän hakeutumalla ammatllsn opntohn yhä kasvavn määrn. Syksyllä 2013 käynnstynyt rahotusjärjestelmän uudstusprosess ja stä seurannut pyrkmys supstaa järjestäjäverkostoa uhkaavat kutenkn tätä postvsta kehtyssuuntaa merkttäväst. OPISKELIJAMÄÄRÄ Ammatllsen koulutuksen vahvuudet: Koulutuksen laaja-alasuus takaa vahvan ammatttadon valmstuvlle. Ammatllseen koulutukseen ssältyvät ylessvstävät opnnot takaavat jatkoopntokelposuuden kolmannelle asteelle. Koulutuksen työelämävastaavuus tuottaa osaava ammattlasa työmarkknoden tarpesn. Tostaseks koko maan kattava opplatosverkosto takaa koulutuksen alueellsen tasa-arvon toteutumsen. Adost vetovomanen koulutusvahtoehto, joka puhuttelee nuora. Ammatllsen koulutuksen yhteskunnallnen arvostus takaa koulutuksen suoson nuorten keskuudessa myös tulevasuudessa. VUOSI 1999* ** Ammatllsen peruskoulutuksen opskeljamäärät : * vuoden 1999 tedossa on enmmästä kertaa käytetty nykystä tapaa laskea ammattn opskeleven määrä ** järjestämsluvat myönnetään uuden rahotusjärjestelmän mukasest uudestaan (arvo) (arvo) ? Rahotusjärjestelmän muutokset uhkaavat ammatllsen koulutuksen laatua Ammatllsen koulutuksen rahotusuudstuksella on suura vakutuksa opplatosten arkeen. Jatkossa opplatokset saavat rahotusta van kolmeks vuodeks opskeljaa kohden, ja lsävuodet jäävät opplatoksen tsensä kustannettavks. Uus tuloksellsuuteen perustuva rahotusmall lsää paneta saada opskeljat valmstumaan entstä nopeammn ja suos suura koulutuksen järjestäjä penten kustannuksella. Rahotusjärjestelmän uudstuksen seuraukset: Koulutuksen laatu kärs, jos opplatokslla on suuret taloudellset paneet saada kakk opskeljat valmstumaan määräajassa. Hekomp laatu koulutuksessa näkyy hekompana ammatttatona työmarkknolla. Rahotusjärjestelmän muutokset tulevat karsmaan penempä opplatoksa, jotka Ammattn opskeleven määrän lsääntymnen suhteessa opettajn: 9, luku: 2014: Ammattn opskelevsta non 20 prosentta asuu tsenäsest. Järjestäjäverkon supstumsen jälkeen määrä saattaa nousta jopa yl 30 prosenttn. ovat tarjonneet huppulaadukasta koulutusta vuoskymmenen ajan. Alueellnen tasa-arvo kärs. Ertysalohn erkostuneet opplatokset ovat vaarassa joutua rahotuksen ulkopuolelle, koska ntä arvodaan koulutuksen laadun sjaan koon perusteella. Monpuolsen ammattosaamsen taso laskee. Järjestäjäverkoston supstumsen vakutukset Koulutuksen järjestäjen verkosto on supstunut merkttäväst 1990-luvulta alkaen. Kehtyssuunta on jatkuva; päättäjen uusmpen laskelmen mukaan verkoston koko tuls velä puolttaa nykysestä. Verkoston harvenemnen ja opplatosten koon kasvu luo sosaalsa haasteta, jolla on merkttävä kansantaloudellsa vakutuksa. Verkoston supstumsen myötä: Ilman lähopplatosta mon nuor jää valle haluamaansa koulutusta; kaklta 16-vuotalta e voda edellyttää rttävää kypsyyttä tsenäseen asumseen veraalla pakkakunnalla. Yhä useamp opskelja joutuu muuttamaan jopa satojen klometren päähän perheestään päästäkseen opskelemaan haluamaansa alaa. Itsenäsest asuven nuorten opnnot keskeytyvät jopa kaks kertaa todennäkösemmn, kun mulla ammattn opskelevlla. Ammatllsen koulutuksen laatu on vaarassa, jos opskeljat ahdetaan yhä suurempn luokkn, jossa ykslön kontakt opettajaan on vähästä ta olematonta.

3 OPPILAITOSTEN MÄÄRÄ Opplatosten määrän vähenemnen: Tällä hetkellä ammattn opskelevsta nuorsta jopa 53 prosentta työskentelee säännöllsest opntojensa ohessa Ammattn opskeleven nuorten opntotuen epäkohta: Itsenäsest asuven 17-vuotaden ammattn opskeleven tukala tlanne: VUOSI Mtä ongelma muutokssta syntyy? Ammatllsen koulutuksen uudstuksa tuls arvoda ajan kanssa kokonasuutena. Muutosten akataulu on ollut kvas ja uudstuksa on tehty useta samanakasest lman keskustelua mahdollssta vakutukssta ammatllsen koulutuksen tulevasuuteen ja laatuun ? Ammatllsen koulutuksen laadun takaamseks nykynen lähopetuksen mnmmäärä krjataan lakn ammatllsesta koulutuksesta. Alle 20-vuotalla vanhempen tulot vakuttavat opntorahaan sten, että nuor e ole välttämättä lankaan okeutettu opntotukeen vakka hän asus tsenäsest. Alle 18-vuotalla vanhempen tulot lekkaavat opntorahan lsäks myös nuoren asumstukea. On tavallsta, että kodstaan nuorena toselle pakkakunnalle muuttaneet ammattn opskelevat evät saa lankaan opntotukea ta asumslsää oman taloutensa pyörttämseen. Itsenäsest asuvat 17-vuotaat saavat alennettua opntorahaa van 101,31 euroa kuukaudessa alakäsyytensä vuoks. Vakka alakäset nuoret ovat vanhempen elatusvelvollsuuden prssä, tätä e valvota. Vanhemmlla e välttämättä ole tahtoa ta kykyä auttaa toselle pakkakunnalle muuttamaan joutunutta nuorta taloudellsest. Tahattomna seurauksna muutokslla vovat olla esmerkks luokkakokojen raju kasvu, opettajen ja muun henklökunnan ylkuormttumnen, keskeytysten ja sosaalsten ongelmen lsääntymnen opskeljoden muuttaessa yhä kauemmas kotpakkakunnaltaan ja alueellsen tasa-arvon hekkenemnen. Yhdessä nämä seuraukset johtavat ammatllsen koulutuksen laadun ja suoson vajoamseen. Muutosten tarkotus on tehdä koulutuksesta tehokkaampaa, mutta vaarana on, että lan nopealla akataululla tehdyt muutokset kostautuvat ja lsääntyneen tehokkuuden tuoma hyöty kuluu tahattomen seurausten pakkaamseen. Mnmodaan rskt. SAKKI ehdottaa: Lupausten mukasest vanhempen tulojen vakutus alle 20-vuotaden yksn asuven opskeljoden opntotukeen postetaan kokonasuudessaan. VANHEMPIEN TULOJEN VAIKUTUS OPINTOTU- KEEN ON POISTETTAVA Yks tärkemmstä tekjöstä nuorten opntomenestyksen turvaamseks on hedän tomeentulonsa takaamnen opntojen akana. Tällä hetkellä suurn osa opskeljosta käy opntojensa ja työssäoppmsjaksojensa lsäks myös ansotyössä rahottaakseen opntonsa. Ammattn opskelevsta nuorsta keskmäärn 10 prosentta keskeyttää opntonsa ennen valmstumsta. Usen keskeyttämsen syynä on valtun opskelualan sopmattomuus ta hekko laatu. Yhä useammn myös vakea taloudellnen tlanne ta opntojen akasen työssäkäynnn kuormttavuus johtaa opntojen keskeytymseen. Monlle työssäkäynt on kutenkn elnehto, sllä vanhempen tulojen vakutuksen vuoks, he evät ole lankaan okeutettuja opntotukeen. * Opntorahaa ja asumslsää e myönnetä myöskään sllon, kun nden yhteenlaskettu määrä jäs penemmäks kun 8,40 euroa kuukaudessa IKÄ TUKI Lapslsä + asumstuk Alennettu opntoraha + asumstuk Opntoraha + asumstuk Opntoraha + asumstuk (vanhempen tulot evät vakuta) Nostettavan Opntotuen määrä käryhmttän: MÄÄRÄ KESKIARVO VANHEMPIEN TULORAJAT* Lapslsä + 101, , ,21 +26,90-201,60 (korkea-asteella opntoraha on 335,52 /kk) Vahtelee sen mukaan, kunka monta lasta perheessä on 864 /vuos /vuos /vuos Vähennykset alkavat euron jälkeen. Yl euron jälkeen tuk evätään kokonaan Kts. yllä Vähennykset opntorahassa kuten edellä. Itsenäsest asuvlla nuorlla asumslsä maksetaan lman vähennyksä Vanhempen tulot evät vakuta asumslsään ta opntorahaan

4 Vuoden 2012 tlastojen mukaan non 70 prosentta ammatllsen tutknnon suorttanesta nuorsta ol täyspäväsest mukana työelämässä vuos valmstumsensa jälkeen. Mon opskelja saa tetää opplatoksensa olemattomasta ohjauksesta ja lähopetuksen vähäsestä määrästä vasta alotettuaan opntonsa, pahmmassa tapauksessa jo muutettuaan veraalle pakkakunnalle. Tosen asteen opskeljoden tulotason parannus on tasa-arvokysymys: Tlanne rkkoo nuorten akusten okeusturvaa, sllä yl 18-vuotaden nuorten vanhemmlla e ole enää elatusvelvollsuutta lapsnsa. Tlanne on epätasa-arvonen, sllä samanakasest nuorten opntotuen saanta rajaavat myös opskeljoden tsensä tenaamen ansotulojen tulorajat. Ammattn valmstuvat tarjoavat korkeakouluopskeljota nopeammn vastnetta koulutukselleen työelämässä, kutenkn ammattn opskelevat saavat selväst korkeakouluopskeljota hekompaa opntotukea. Ammattn opskelevan nuoren ykskköhnta (ka): euroa SAKKI ehdottaa: Ylopstoopskeljan ykskköhnta (ka): euroa Postetaan vanhempen tulojen vakutus aluks yl 18-vuotalta tsenäsest asuvlta opskeljolta. Takaamalla nuorlle vakaammat tulot opntojen akana, vodaan panostaa nuorten oppmsen lsäks hedän henkseen hyvnvontnsa. Haluamme, että ammatllssta opplatokssta valmstuu fyyssest ja henksest kestävämpä työntekjötä ja kansalasa. Postetaan seuraavaks vanhempen tulojen vakutus myös tsenäsest asuvlta 17-vuotalta opskeljolta. Täydellnen keskttymnen opntohn takaa nuorlle paremman ammatttadon ja ammatllset opplatokset vovat tuottaa entstäkn laadukkaampa työntekjötä maahan Vuonna 2013 tsenäsest asuven vuotaden ammattn opskeleven vanhempen tulorajoja korotettn 30%. Tämä nost tuen määrää opskeljalla ja opskeljaa pääs opntotuen prn LÄHIOPETUKSEN MÄÄRÄ ON KIRJATTAVA LAKIIN Lähopetuksen mnmmäärä tulee krjata lakn ammatllsesta koulutuksesta. Kotmasen työvoman osaamsen kehttämnen on perusedellytys nnovaatolle ja huppuosaamselle. Suomen talous e tule ptkällä tähtämellä kasvamaan lman osaava työntekjötä, jolla on rttävät svstyksellset tadot ja kyky jatkaa elnkästä oppmsta. Ammatllsen koulutuksen ptäs olla yhtä laadukasta rppumatta stä mssä pän Suomea opskelja suorttaa opntonsa. Samaa alaa er puollla Suomea opskeleven tulee voda luottaa shen, että he saavuttavat valtsemallaan ammattalalla vaadtun osaamsen perustason. Rttävä lähopetus stoo opskeljaa osaks opskeljayhtesöä ja opplatosta. Lähopetuksen merktys korostuu ertysest, jos opskelja muuttaa koulutuksen perässä toselle pakkakunnalle. Opskeljayhtesöön knnttymnen on äärmmäsen tärkeä osa myös opntojen keskeyttämsen ehkäsyä. Tämän taka on taloudellsest perusteltua panostaa lähopetuksen määrään. Lähopetuksen määrä on laskenut merkttäväst opetuksen määrän säätelyn purkamsen jälkeen 1990-luvulla. Opetusalan ammattlasten sekä opskeljoden mukaan lähopetukselle kavattasn lsää resursseja ta anakaan nykysestä lähopetuksen määrästä e enää saa tnkä. Nykysn toteutuvan lähopetuksen määrän krjaamnen lakn auttaa ylläptämään koulutuksen laatua jatkuven säästöpaneden rstvedossa. Vuos: 1990 luku 2013 SAKKI ehdottaa: Lähopetuksen määrä tunnessa: 38 h/ov 28 h/ov Lähopetukselle tulee varata rttäväst resursseja, jotka jaetaan opplatosten ssällä kunkn koulutusalan tarpeden mukasest. Lähopetuksen resurssen tarkemp jako suunnteltasn opplatoksen johdon, opettajatmn ja opskeljoden kanssa. Kokonasuudesta ja toteutustavasta tulee päättää yhdessä kakken osapuolen kanssa. Laka ammatllsesta koulutuksesta on muutettava nn, että koulutuksen järjestäjllä on velvollsuus tedottaa opplatoksessa toteutuvasta lähopetuksen ja opnto-ohjauksen määrästä. LÄHIOPETUS: Lähopetus tarjoaa opskeljolle tetojen ja tatojen lsäks mahdollsuuden kehttää seuraava elnkäseen oppmseen vaadttava tatoja: Työelämän kannalta keskeset sosaalset tadot kehttyvät ryhmätyöskentelyssä ja vuorovakutuksessa opettajan kanssa. Tosella asteella opskelevlle tärkeät arjenhallntatadot kehttyvät, kun he saavat lähopetuksen kautta mahdollsuuden luoda steen opettajaan ja tätä kautta opplatokseen. Opettaja ja opnto-ohjaaja ovat avan-asemassa opskeljan suuntautuessa jatkoopntohn sekä sllon kun opskelja kohtaa opnnossaan vakeuksa. VETOVOIMAINEN AMMATILLINEN KOULUTUS = PIDEMMÄT TYÖURAT Ammatllsen koulutuksen vetovomasuus on koko Suomen etu. Tosen asteen koulutusta kokonasuutena arvomalla on selvää, että mssään muualla maalmassa e ole yhtä laadukasta peruskoulun jälkestä koulutusjärjestelmää kun Suomessa. Suomalanen ammatllnen koulutus tuottaa ammatttatosa osaaja Suomen työmarkknolle, mutta karsmalla ja lekkaamalla koulutuksesta, lekataan samalla palanen nuorten tulevasuudesta.

5 YHTEYSTIEDOT Opskeljolla tuls olla okeus tetää koulutuksensa tasosta etukäteen: Opskeljolla tulee olla okeus tetää toteutuvan lähopetuksen ja opnto-ohjauksen määrä jo opplatokseen hakeutuessaan. Yks merkttävstä keskeyttämsen systä opntojen keskeyttämseen - väärän koulutusalan valnnan ja taloudellsten vakeuksen ohella - on tyytymättömyys opplatoksen tarjoaman koulutuksen laatuun. Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry Aleksej Fedotov Puheenjohtaja Musa Jallow 1. Varapuheenjohtaja Laura Kyntölä Sosaalpolttnen asantuntja Koulutusverkon penentyessä tulee knnttää ertystä huomota nuorten sosaalsn ja taloudellsn edellytyksn pärjätä opnnossaan. Postamalla vanhempen tulojen vakutus tsenäsest asuvlta nuorlta vodaan opskeljolle taata paremmat edellytykset keskttyä opntohn ja saada koulutuksestaan työelämän tarpeta vastaava ammatttato. Taloudellsen turvan toteutumnen edstää tasa-arvoa opskeljoden keskuudessa ja ehkäsee sosaalsten ongelmen kasaantumsta hekko-osasmmlle nuorlle. Lähopetukseen kavataan lsää resursseja, ekä stä tule enää lekata. Nykysen lähopetuksen määrä on taattava krjaamalla se lakn. Ehdotus on koulutuksenjärjestäjä velvottava ja alueellsta tasa-arvoa edstävä tomenpde. Seuraava halltuskaus määrttelee ammatllsen koulutuksen tulevasuuden ja kohtalon elnvomasena osana suomalasta yhteskuntaa. Antt Setamaa Koulutuspolttnen asantuntja

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Ssällys Halltuksen puheenjohtajan katsaus svu 2 Tomnnanjohtajan katsaus svu 3 Yhdstystomnta svu 5 Lapsperheden

Lisätiedot

Uuden opettajan opas

Uuden opettajan opas Uuden opettajan opas Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 7 8/2015 Tere tulemast puol vuossataa lavalkennettä Hk Tallnna Tallnnan satamassa hukeat matkustajamäärät s. 20 23 Tere tulemast men nu börjar

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa Infektotauten ehkäsyn talousteoraa - nfluenssarokotteen ottamseen vakuttavat tekjät Suomessa Kansantaloustede Mastern tutknnon tutkelma Mkko Tuovnen 2009 Kansantalousteteen latos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 5 6/2015 Meyer telakkayhtön vuotunen alhankntojen arvo 2 mljarda euroa Merteollsuusuudessa nyt hyvää mennkä s. 20 23 Varvsbolaget Meyers årlga

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta AIKA- IKÄ- JA KOHORTTIVAIKUTUKSET KOTITALOUKSIEN RAHOITUSVARALLISUUDEN RAKENTEISIIN SUOMESSA VUOSINA 1994 2004 Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Maalskuu

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussmulont ja herkkyysanalyys Pekka Nettaanmäk Osmo Schroderus Jyväskylän ylopsto Tetoteknkan latos 2010 1 2 Tvstelmä Raportn tarkotuksena on esttää pelkstetyn matemaattsen

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Verkkovdeopalveln f Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Ssällysluettelo f 3 Ssällysluettelo 1 Aluks 7 1.1 Tetoja tästä oppaasta 7 1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt 7 1.3 Käyttötarkotus 7

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asukas on täällä. NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Työttömen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnta käynnsty Nokalla reppaast Kunten vastuu työmarkknatuen kustannukssta kasvaa vuoden 2015 alusta.

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

Nord-Lock Lukitusaluslevyt

Nord-Lock Lukitusaluslevyt FINNISH SUOMI Nord-Lock Luktusaluslevyt Tuotetedot Hyväks havattu alkuperänen Nord-Lock Group alott tomntansa vuonna 1982 ja stä lähten olemme pyrkneet luomaan maalman tehokkamman ruuvltosten luktusjärjestelmän.

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

OAJ:n ehdotukset uudelle hallitukselle. Nuorisonavigaattori. Miten varmistetaan jokaisen nuoren koulutukseen pääsy ja osaaminen?

OAJ:n ehdotukset uudelle hallitukselle. Nuorisonavigaattori. Miten varmistetaan jokaisen nuoren koulutukseen pääsy ja osaaminen? OAJ:n ehdotukset uudelle hallitukselle Nuorisonavigaattori Miten varmistetaan jokaisen nuoren koulutukseen pääsy ja osaaminen? Taataan jokaiselle nuorelle oikeus yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen koulutukseen

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA

KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA SYKE Vestntä 2014 ILMEOHJE ILMEOHJE HINKU HINKU-TUNNUS pestunnus tunnus www-osotteella auk-krjotettu-tunnus mnmleveydet suoja-alue KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA mnmleveys 20

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus . Lyhyt kuvaus TheraPro HR9 Elektronnen lämpöpattern säädn. tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 4 Elektronsen lämpöpattern säätmen avulla vot säätää huoneenlämpötlan

Lisätiedot