Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007

2 Ssällysluettelo Johdanto... 3 Vakavarasuusrajan laskenta... 3 Vranomasten tuotto- ja rskodotukset... 4 Lambda-kertomen vakutus... 7 Vakavarasuuslaskennan yhdstämnen sjotustomntaan Johtopäätökset Lte 1 vraomasen odotukset Krjallsuusvtteet

3 Johdanto Normaal sjottaja joutuu sjotuspäätöksä tehdessään keskttyen anoastaan päätöksen aheuttamn muutoksn sjotussalkun tuotto-rskproflssa. Eläkesjottajan on lsäks tedettävä, mten sjotuspäätökset vakuttavat eläkelatoksen vakavarasuuteen sjotusrskn mukaan määräytyvän vakavarasuusrajan kautta. Johtuen akasempen vakavarasuussäännösten puutteellsuudesta vranomanen on määrännyt uuden vakavarasuusrajan laskentakehkon, jossa sjotukset jaetaan kahteenkymmeneen luokkaan, jota erottavat er tuotto-, rsk- ja korrelaatoodotukset. Tämän työn tarkotuksena on analysoda uuden vakavarasuuslaskennan tuotto-, -rsk ja korrelaato-odotuksa ja löytää nden kautta vranomasten tehokkana ptämät sjotusportfolot. Tehokkaden portfoloden löytämnen auttaa ennen kakkea ymmärtämään, mnkälaslla allokaatopäätöksllä saavutetaan eläkelatoksen kannalta edullnen vakavarasuusraja. Tutknnan kohteena on lsäks uutena elementtnä vakavarasuusrajan laskentaan otettu dynaamsest muuttuva korjauskerron (λ), jonka tarkotuksena on mahdollstaa eläkelatokslle nykystä suuremman osakerskn ottamnen. Vakavarasuusrajan laskenta Vranomaset jakavat kakk eläkelatoksen sjotukset vteen pääryhmään: rahamarkkna sjotukset, joukkovelkakrjat, kntestöt, osakkeet ja muut sjotukset. Kukn ryhmä on jaettu edelleen 3-5 alaryhmään nn, että ryhmä tulee yhteensä 20. Ryhmät on estetty taulukossa 1. Kullekn ryhmälle on annettu oma tuotto-odotuksensa, joka kuvaa kysesen sjotusluokan odotettua vuotusta %-tuottoa sjotetulle pääomalle. Rskllä tarkotetaan kysesen sjotusluokan tuoton odotettua vuotusta keskhajontaa. Pääryhmen ssällä alaluokken oletetaan korrelovan täydellsest keskenään, mkä tarkottaa, ette hajautushyötyä pysty tavottelemaan pääryhmän ssällä. Vranomasen määräämät pääryhmen välset korrelaatot on estetty taulukossa 2. Sjotusluokken tuotto-, rsk-, ja korrelaato-odotusten anoa tehtävä on eläkesäätön vakavarasuusrajan laskennassa. Vakavarasuusraja (p-luku) lasketaan seuraavalla kaavalla: t p m a 2 2 s s r S, j j j j 100, 3

4 mssä t on tuottovaade, β sjotusryhmän pano, m sjotusryhmän tuotto-odotus, a rskkerron (1.96), s sjotusryhmän odotettu rsk, r j ryhmen ja j välnen korrelaato, λ korjauskerron ja S osaketuottojen keskpokkeama (vako). P-luvun kaavaa tarkastelemalla havataan sen kasvavan sjotussalkun rskn mukana. Intutvsest tulkttuna p-luku on maksmpokkeama alaspän (97.5% luottamustasolla) vranomasten tuottovaateesta t. Tähän tulokseen päädytään, kun huomataan, että term m on portfolon odotettu tuotto, jollon term t m on odotettu tuottovaateen altus. Nelöjuuren alla oleva term puolestaan kuvaa portfolon tuoton keskhajontaa ja nelöjuuren edessä oleva kerron 1.96 saadaan normaaljakauman omnasuudesta, jonka mukaan yl 1.96 keskhajonnan pokkeaman yhteen suuntaan todennäkösyys on 2.5%. Tulknta edellyttää ss tuottojen normaalsuuden olettamsta. Portfolon odotettua tuottoa ja keskhajontaa kästellään tarkemmn esmerkks Luenbergerssä (1998). P-luvun el vakavarasuusrajan ykskkönä on prosenttosuus eläkelatoksen vastuuvelasta. Tomakseen eläkelatoksella on katettaven vastuden lsäks oltava vähntään p-luvun verran tomntapääomaa rskpuskurna. Vranomanen on rakentanut p-luvun laskennan nn, että mnmtomntapääomalla eläkelatoksen omasuus ylttää sen velat vuoden horsontlla 97.5% todennäkösyydellä. Eläkelatoksen katsotaan olevan hyvässä kunnossa, jos tomntapääoma ylttää vakavarasuusrajan 1.5-kertaseks. Tätä rajaa lähellä olevlle eläkelatokslle on ensarvosen tärkeää tetää, mten ne vovat ptää p-luvun mahdollsmman penenä samalla tavotellen rttävää sjotustomnnan tuottoa. Vranomasten tuotto- ja rskodotukset Äskesessä kappaleessa todettn vranomasten säännösten noudattavan perntestä portfoloteoraa. Tällä oletuksella vodaan portfolo-optmonnn kenon tutka, mnkälaset salkut ovat vranomasen melestä tehokkata. Tehokkaden salkkujen avulla vodaan selvttää mnkälassta sjotusluoksta ongelmssa olevan eläkelatoksen tuls enssjasest hakea tuottoa, jotta se sas p-luvun pdettyä mahdollsmman alhasena. Modernn portfoloteoran mukaan sjottajan tuls valta kullakn tuottotasolla vähärsksn portfolo (Markowtz, 1952). Normaaltlanteessa kaks sjotuskohdetta e (anakaan ndekstasolla) korrelo täydellsest, jollon kahta sjotuskohdetta yhdstämällä saavutetaan ana penemp rsk 4

5 Tuotto kun nden rsken panotettu keskarvo (pos luken rsktön korko). Vranomasen oletusten mukaan yläryhmen ssällä alaryhmen välnen korrelaato on kutenkn 1, mkä tarkottaa, että yläryhmän ssällä e voda hajauttaa, jollon yläryhmän rsk määräytyy ana alaryhmen rskn panotettuna keskarvoa, kuten yläryhmän tuotto-odotuskn. Tällön, jos jokn yhden yläryhmän sjotusluoksta jää kahden samaan ryhmään kuuluvan sjotusluokan väln prretyn vvan alapuolelle tuotto-rskastekolla, on sjotusluokka västämättä tehoton, ekä shen vranomasten odotuksen mukaan kannata sjottaa lankaan. Eräs esmerkk tällasesta luokasta on joukkovelkakrjat-ryhmän alaluokka valtonlanat (kuva 1). 7.5% 7.0% Joukkovelkakrjat Lstaamattomat 6.5% 6.0% 5.5% 5.0% 4.5% Eläkelatoksen myöntämät lanat Muu Valto / Yrtyslanat Valtonlanat 4.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% Rsk kuva 1 - Joukkovelkakrjojen tuotto- ja rskodotukset Vranomasen odotuksa tarkemmn tarkastelemalla havataan, että jokasesta yläryhmästä, osakkeet pos luken, löydetään yks tehoton sjotusluokka (kuva 2). Velä havatsemalla, että joukkovelkakrjat-ryhmässä on kaks denttstä luokkaa: muut valtonlanat ja yrtyslanat, jäljelle jää kolme tehokasta sjotusluokkaa kuhunkn yläryhmään. Nämä kolme sjotusluokkaa muodostat kussakn ryhmässä nuolenkärjen muotosen kuvon, jossa rskllä mtattuna keskmmänen sjotusluokka on tuotto-rsk koordnaatstossa rsksmmän ja rskttömmmän luokan väln prretyn vvan yläpuolella. Nän ollen näden kolmen luokan tehokkaat yhdstelmät löytyvät 5

6 Tuotto keskmmäsen luokan ja latmmasten luokken välssä olevlta kahdelta vvalta. Esmerkks kuvassa 1 tehokas yhdstelmä saadaan yhdstämällä Muu valto / yrtyslanoja joko eläkelatoksen myöntämen lanojen ta lstaamattomen lanojen kanssa. Kunkn ryhmän ssällä kannattaa ss ana sjottaa korkentaan kahteen sjotusluokkaan. Nän ollen kerrallaan kannattaa sjottaa korkentaan kymmeneen (5x2) sjotusluokkaan, mkä on anoastaan puolet sjotusluokken kokonasmäärästä. 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% Tehokkaat salkut Rahamarkknat Joukkovelkakrjat 4.0% 2.0% Tehottomat sjotusluokat Kntestöt Osakkeet Muut 0.0% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% Rsk kuva 2 - Kakken sjotusluokken tuotto- ja rskodotukset Nällä tedolla vodaan muodostaa optmonttehtävä, jossa mnmodaan rskä kullakn tuottotasolla m 0 : mn, s. e j s s m m j k j r j 6

7 Vahtoehtosest tehtävä ols votu krjottaa vektornotaatolla, mutta tässä päädyttn käyttämään samaa notaatota laktekstn kanssa ymmärrettävyyden parantamseks. Optmonnn tuottama tehokas rntama on estetty kuvassa 2 ja stä vastaavat sjotusluokken panot kuvassa 3. Kuvasta 3 ensmmänen tehtävä havanto on, että tehokkasn salkkuhn e vranomasten odotuksa noudattamalla tuls ottaa osakketa juur lankaan. Tämä pätee ertysest, jos tavotellaan eläkesäätölle omnasta 5%-7% tuottoa. Tällön osakketa tulee salkkuun anoastaan muutama prosentt. Tällä hetkellä eläkelatosten keskmääränen osakepano on non 40%. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tuotto Muut EI euromääräset jvk - sjotukset (EMD $) EI euromääräset rm-sjotukset Muut osakkeet (EM $) ETA/OECD - lstaamattomat osakkeet ETA/OECD - lstatut osakkeet Muut kntestöt ETA/OECD - lkekntestöt ETA/OECD - asunkntestöt Lstaamattomat lanat Muu valto / Lstatut yrtyslanat Eläkelatoksen myöntämät lanat ETA/OECD - lstattu yrtys ETA/OECD - vakuutusyhtö/luottolatos ETA/OECD - valto ja takasnlanat kuva 3 - Tehokkaat allokaatot Kuvasta 3 on havattavssa muutenkn, että erttän eksoottset sjotusluokat saavat erttän korketa panoja. Nätä ovat mm. eläkelatoksen myöntämät lanat sekä lstaamattomat lanat. Itse asassa eläkelatosten ylesmmn käyttämä sjotusluokka, ETA/OECD-lstattuja osakketa ja valtonlanoja, e ole optmaalsssa salkussa lankaan. Yhteenvetona vodaan sanoa, että ongelmssa oleva säätö vo parantaa vakavarasuuttaan hakemalla tuottoa ertysest eksoottsemmsta sjotusluoksta. Lambda-kertomen vakutus P-luvun kaavassa korjauskertomen λ tarkotus on lsätä eläkelatosten osakersknottokykyä vuosttan. On melenkntosta tutka, kunka kerron vakuttaa todellsuudessa. P-luvun kaavassa λ-kertomelle on kolme er vakutusta: 7

8 1. Tuottovaade 2. Ryhmän 4 (osakkeet) panosta vähennetään λ 3. Salkun varanssn lsätään luku Korjauskerron saa vuonna 2007 arvon 0.02 ja arvo kasvaa vuosttan 0.02, kunnes se saavuttaa arvon 0.1 vuonna On melekästä tutka kahta asaa: kunka kerron vakuttaa p-luvun mnmovaan osakeallokaaton kullakn tuottotasolla, ja kunka mnmaalnen p-luku muuttuu kullakn tuottotasolla. Nyt optmonttehtävä on ss muotoa: t mn s. e m m m k a, j 100 s s j j r j 2 S 2 Kysenen optmonttehtävä vodaan ratkasta jollan soveltuvalla numeersella algortmlla. Tässä työssä on turvauduttu käyttämään Matlabn fmncon-funktota, joka on osottautunut käytössä tomvaks usemmssa tlantessa. Optmonnn tuloksa on estetty kuvssa 4 ja 5. 8

9 Osakepano Tuotto Lambda = 0% Lambda = 2% Lambda = 10% 14% 12% 10% 8% 1.75% 0.36% 6% 4% 2% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Vakavarasuusraja (p-luku) kuva 4 - Mnmaalnen p-luku er λ:n arvolla 60% Lambda = 0% Lambda = 2% Lambda = 10% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tuotto kuva 5 - P-lukua mnmovat osakepanot er λ:n arvolla 9

10 Kuvassa 5 on estetty p-luvun mnmova osakepano kullakn korjauskertomen tasolla. Tulokssta havataan, että optmaalnen osakepano kasvaa lkman yhtä paljon kun λ tse. Tulos pätee anakn eläkelatoksen tuottotason (5%-7%) salkulla. Kuvasta 4 nähdään, että nällä tuottotasolla mnmaalnen p-luku vähenee non 0.36% λ:n noustessa nollasta 0.02:en. Vastaavast λ:n kasvaessa vsnkertaseks arvoon 0.10 myös mnmaalsen p-luvun ero alkuperäseen kasvaa non vsnkertaseks (1.75%). Koska p-luvun ykskkönä on % eläkelatoksen vastuuvelasta, 1.75% vodaan ptää jo merkttävänä. Vakavarasuuslaskennan yhdstämnen sjotustomntaan Vranomasten tuotto-, rsk- ja korrelaato-odotukset pätevät anoastaan p-luvun laskentaan. Jokasella sjottajalla on omat näkemyksensä er sjotusluokken odotukssta sjottajan tulee käyttää enssjasest nätä odotuksa sjotuspäätöksä tehdessä. Vähäsellä tomntapääomalla tomven eläkelatosten on otettava sjotuspäätöksssä huomoon sekä vranomasen määrttämä rskbudjett (p-luku) että okeat tulevasuuden näkymät (sjottajan omat odotukset). Eräs tomvaks todettu keno on maksmoda jotan hyötyfunktota (esm. odotettua tuottoa) samalla rajottaen säätön vakavarasuusrskä (Gyllng et al. 2006). Vakavarasuusrskllä tarkotetaan rskä, että eläkelatoksen tomntapääoma alttaa p-luvun määräämän mnmtason. Tällä tavalla optmonnssa huomodaan sekä vranomasten määräämä rskbudjett että todellset odotukset sjotusluokken performansslle. Johtopäätökset Työssä tutkttn vranomasen asettama tuotto-, rsk- ja korrelaato-odotuksa er sjotusluoklle. Päädyttn tulokseen, että vranomasten odotusten mukasssa tehokkassa salkussa e ole lankaan ntä nstrumentteja, john eläkelatokset pääosn sjottavat. Tämä löydös asettaa vranomasen odotukset kyseenalasks ertysest, koska uusen säännösten yks päämäärä ol motvoda eläkelatoksa ottamaan lsää osakerskä. Optmodut tehokkaat salkut antavat kutenkn hyvän kuvan stä, mnkälasn nstrumenttehn sjottamalla vodaan ptää eläkelatoksen vakavarasuusraja matalana. Tutkttaessa korjauskertomen λ vakutusta eläkesäätölle optmaalsen (p-lukua mnmovaan) osakerskn havattn korjauskertomen tomvan täysn odotusten mukasest. Eläkelatokslle 10

11 tavanomaslla tuottotasolla optmaalnen osakersk vähen lkman korjauskertomen arvon verran ja p-luvun vähen merkttäväst ertysest korjauskertomen suurmmalla arvolla. Vakavarasuusmelessä korjauskerron tom hyvänä lsämotvojana eläkelatoksen osakerskn ottoon. Muuten uus vakavarasuuskehkko odotettune tuottoneen ja rskeneen e saa osakketa näyttämään houkuttelevalta sjotuskohteelta. Eläkelatoksen haasteeks jää vakavarasuuslaskennan yhdstämnen todellsn tuotto-, rsk- ja korrelaato-odotuksn ja nden mplkomn optmaalsn allokaatohn. 11

12 Lte 1 vraomasen odotukset Taulukko 1 - Vranomasen tuotto- ja rskodotukset Ryhmä Tuotto Rsk 1 Rahamarkknavälneet ( ) (alle vuos) 1.1 ETA/OECD-valto ja takasnlanat ETA/OECD-vakuutusyhtö/luottolatos ETA/OECD-lstattu yrtys Muut euromääräset rm ja saamset Joukkovelkakrjalanat ( ) (yl vuos) 2.1 Eläkelatoksen myöntämät lanat ETA/OECD-valto Muu valto (EMD ) Lstatut yrtyslanat Lstaamattomat lanat Kntestöt 3.1 ETA/OECD-asunkntestöt ETA/OECD-lkekntestöt ETA/OECD muut kntestöt Muut kntestöt Osakkeet 4.1 ETA/OECD-lstatut osakkeet ETA/OECD-lstaamattomat osakkeet Muut osakkeet (EM $) Ernäset sjotukset 5.1 EI euromääräset rm-sjotukset EI euromääräset jvk-sjotukset (EMD $) Raaka-aneet Muut Taulukko 2 - Pääryhmen välset korrelaatot Ryhmen välset korrelaatot

13 Krjallsuusvtteet Gyllng, M.; Konttnen, M.; Nousanen, J.; Pynnä, J. ja Salmnen, T. (2006). Eläkelatoksen optmontmalln rakentamnen, tutkmusraportt Markowtz, H. M. (1952). Portfolo Selecton, Journal of Fnance, Vol. 7, Iss. 1, p Luenberger, D.G. (1998). Investment Scence, Oxford unversty press, New York Halltuksen estys Eduskunnalle laeks eläkelatoksen vakavarasuusrajan laskemsesta ja vastuuvelan kattamsesta sekä eräden shen lttyven laken muuttamsesta (HE 79/2006 vp) 13

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat Todeäkösyyslasketa: Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 9. Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 0. Kertymäfukto. Jakaume tuusluvut. Moulotteset satuasmuuttujat

Lisätiedot

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 2-suuntanen langaton murtohälytnjärjestelmä v1.0 Asennusohje Mallt: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Yhdessä WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-suuntaset näppämstöt TELEPERMIT These DSC Securty

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

MONIKERROKSISTEN ABSORPTIO... MONIKERROKSISTEN ABSORPTIORAKENTEIDEN MALLINTAMINEN

MONIKERROKSISTEN ABSORPTIO... MONIKERROKSISTEN ABSORPTIORAKENTEIDEN MALLINTAMINEN Olva et al. MONIKERROKSISTEN ABSORPTIORAKENTEIDEN MALLINTAMINEN Davd Olva, Henna Häggblom, Valtter Hongsto Ssäympärstölaboratoro, Työterveyslatos Lemmnkäsenkatu 14-18B, 20520, TURKU davd.olva@ttl.f TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

Sähkömagnetismin kaavoja

Sähkömagnetismin kaavoja ähkömagnetsmn kaavoja. Pstevaraukset ja Coulombn voma..... Coulombn lak kahden pstevarauksen välselle vomalle..... Usean pstevarauksen aheuttama voma varaukseen..... ähkökentän vomakkuus psteessä r....

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

1 Kannat ja kannanvaihto

1 Kannat ja kannanvaihto 1 Kannat ja kannanvaihto 1.1 Koordinaattivektori Oletetaan, että V on K-vektoriavaruus, jolla on kanta S = (v 1, v 2,..., v n ). Avaruuden V vektori v voidaan kirjoittaa kannan vektorien lineaarikombinaationa:

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

No Market for Young Men. Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla

No Market for Young Men. Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla No Market for Young Men Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla Joonas Vilhelm Tuhkuri Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 . Annikki Heikkilä PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 16.~.1981 Suomen Pankki tutkimusosasto TU 2/81 Tutkimus on esitetty kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmana

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot