asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta."

Transkriptio

1 -112- asettama ehtoja veroluontesesta suhdannetasausjärjestelmästä. Estetty hntasäännöstelyjärjestelmä perustuu nk. Wahlroosn komtean metntöön. Estyksessä on muutama ratkasevan hekko kohta. 15 :ssä todetaan: "Vahvstettaessa hyödykkeen yln sallttu hnta ta hnnotteluperuste 12 ja 13 :n mukaan vahvstuksen perusteeks on otettava hyvää lkkeenhodollsta tasoa edustavan elnkenonharjottajan tuottaman hyödykkeen todellset tuotantokustannukset ja ertysest huolehdttava stä, ette hyödykkeen jatkuva tuotanto ekä elnkenonharjottajan tomnnan kannattavuus ko. hyödykkeen tuottamsen osalta vaarannu, ekä ao. tomalan työllsyys vahvstuksen johdosta olennasest huonone." Luonnollsta on, että yhden hyödykkeen tuotannon kannattavuus saattaa vaarantua, jos hntasäännöstelyä harjotetaan palkansaajanetujen mukasest. Tämän estyskohdan mukaan elnkenonharjottaja ( vo vtata yhden anoan hyödykkeen kannattavuuteen pyytäessään hntavranomaslta luvan korotukseen. Tähän ssältyvät anekset lan vesttämseen. On luonnollsta, että yrttäjät pyrkvät jatkuvast vttaamaan kannattavuusvakeuksn yrttäessään saada mahdollsuuden korottaa hntoja, jollon lan tekst antaa nlle suuret mahdollsuudet. Peruslähtökohta hntasäännöstelylle on nän sangen hekko. Nykysessä määräakasessa hntavalvontatomnnassa e ole noudatettu suppeata tuotekohtasta tarkkalukulmaa, joten estystä vodaan ptää huonompana, kun mhn tähän ast on päästy työehtosopmuskauden ptuuden mukaan säädetyssä laessa. Ylesest on todettava, että hntavalvontalakestys antaa suhteellsen suppeat mahdollsuudet todella harjottaa tehokasta hntasäännöstelyä. Estyksessä korostetaan vomakkaast, että hnnanvahvstusmenettely on tarkotettu lähnnä pokkeustapauksa ajatellen ja pokkeustlanteta ajatellen, samalla kun valvonnan levempänä osana olevan hntalmotusmenettelyn osalta on tyydytty ottamaan mukaan van osa palkansaa-

2 . - \ jen kannalta merkttävstä tuottesta estyksessä olevan suhteellsen lyhyden määrtelmen perusteella. Edelleen vo todeta, että lakestykseen ssältyy nk. neuvottelupakko el vranomasa nmenomasest on velvotettu neuvottelemaan elnkenonharjottajan kanssa, ennen kun hyödykkeet srretään hnnanvahvstuksen prn. On syytä epällä, johtavatko tällaset elnkenonharjottajen ja vranomasten välset neuvottelut palkansaajan kannalta parhaaseen mahdollseen lopputulokseen. Tässä kohden ols syytä ptäytyä nhn neuvottelumahdollsuuksn, jotka nykysessä määräakasessa hntavalvontajärjestelmässä ovat pääperaattena. Estyksessä on myös mukana kohta, jonka perusteella elnkenohalltus el ss hntavranomanen vos muuttaa valtoneuvoston tekemä hnnanvahvstuspäätöksä. Edelleen elnkenonharjottajalla ols mahdollsuus valttaa valtoneuvoston ja elnkenohalltuksen päätöksstä korkempaan hallnto-okeuteen. Muutoksenhakuokeus on nykysessä hntapolttsessa lansäädännössä nmenomasest kelletty. Arveluttavaa olskn, jos korkemmasta hallnto-okeudesta tuls estetyllä tavalla merkttävä hntapomttnen päätöksentekjä. Estys hntavalvontalaks ssältää ss joukon huomattava hekkouksa, jotka tekevät stä jopa huonomman kun se järjestelmä, joka mellä nyt pääasassa vuodeks kerrallaan on ollut käytössä. Nätä hekkouksa mahdollnen pysyvyys e vo korjata, vaan se pänvaston korostas ntä. Lopuks on syytä todeta, että markknahärölak, josta valltsee laaja yksmelsyys, on jo muutaman kuukauden ollut eduskunnassa, joten stä e tässä kannata sen enempää keskustella. Varsn huomattava ja keskenen kysymys, josta tässä yhteydessä ptäs ehdottomast keskustella, on järjestelmä pääomavrtojen laksäätesestä ohjaamsesta. Stä e ole olemassa mnkäänlasta es- 1 tystä, joten Tampereen puoluekokouksen vaatma ehtonppu on tältä

3 - - osn velä täysn auk. Tässä estettyjen ajatusten perusteella olen stä meltä, että usemmat kohdat puoluekokouksen asettamsta ehdosta ovat velä avonna ta estetty toteutettavks sten, ette ntä voda katsoa lankaan rttävks. Nän ollen olen edelleen stä meltä, että medän sosaldemokraatten ols pohdttava ehtojen ssältöä mahdollsmman arvovaltasessa forumssa uudelleen, ja tällasena forumna on pdettävä nmenomaan puolueneuvostoa. Antt H y v ö n e n (Kuopon pr): Tover puheenjohtaja, Helsngn Sanomssa maanantana 13 pävänä olleen väärän referonnn johdosta luen Kuopon Sosaldemokraattsen prkokouksen julklausuman sellasena kun se on prn pöytäkrjaan tullut krjatuks : "Kuopon Sosaldemokraattsen prn prkokous odottaa kutenkn halltuksen ryhtyvän lsätomenptesn ertysest työttömyyden postamseks, hntojen nousun estämseks ja asuntopulan lopettamseks. Samalla prkokous korostaa tehokkaan aluepoltkan välttämättömyyttä maan er osen kesknäsen tasa-arvon toteuttamseks. 11 ft: Kuopon Sosaldemokraattsen prn prkokous hyväksyy osaltaan SDP:n puoluetomkunnan estyksen stä, että puolueen on tomttava Presdentt Kekkosen tomkauden jatkamseks eduskunnan tomesta. Prkokous velvottaa prn puolueneuvoston jäsenet tommaan sten, että puolueen johto saa valtuudet neuvotella asasta muden puolueden kanssa. Prkokous katsoo, että presdentnvaaltapaa on muutettava pysyväst eduskunnassa tapahtuvaks ja edellyttää, että valtosääntökomtean sosaldemokraatt tomvat tämänkaltasen muutoksen a- kaansaamseks. Prkokous toteaa, että Suom joutuu tekemään lähakona mer- >. ^

4 että ennen kun mennään ratkasuhn puoluekokouksen edellyttämästä ssäpolttsesta lansäädännöstä ta vapaakauppasopmusta ryhdytään allekrjottamaan, asa palautetaan kokonasuudessaan puolueneuvostolle. Tämä päätös ol ertysen tärkeä snä, että se anto tälle maalle ja tälle maamme ja ertysest työväenluokan tulevasuuteen tähtäävlle ratkasulle nlle kuuluvan arvon. Täällä on jo usessa yhteyksssä otettu ja varmast tullaan ottamaan eslle Tampereen puoluekokouksessa tehdyt päätökset. Tampereen puoluekokouksessahan Sosaldemokraattnen Puolue edellytt, että sopmukset EEC:n hattavakutusten leventämseks saatetaan sen kanssa samanakasest vomaan: muden muassa pysyvä veroluontonen suhdannetasausjärjestelmä, pysyvät hntasäännöstelyvaltuudet, markknahärölak sekä lansäädännöllset kenot pääomavrtojen ohjaamseks ja edelleen puolue edellytt, että dänkaupan turvaamseks ja kehttämseks tarvttavat järjestelyt suortetaan samanakasest. Puolueen edustajat halltuksessa ovat olleet mukana lanvalmstelutyössä ja on varmast totta, että suur kre on tätä työtä vatr l: kttävä kauppapolttsa ratkasuja turvatakseen kaupallset etunsa laajentuvaan Euroopan talousyhtesöön EEC:hen kuuluven maden kanssa. Nnkään Suom tähtää laajenevaan kaupallseen ja muuhun taloudellseen vuorovakutukseen SEV-järjestön ja sen jäsenvaltoden kanssa. Prkokouksen melestä Suom vo allekrjottaa ja ratfoda EEC:n kanssa valmks neuvotellun vapaakauppasopmuksen, mkäl SDP:n tälle ratkasulle asettamat ehdot tulevat täytetyks. Prkokous tuomtsee porvarllsten puolueden ja SKDL:n ha-.» luttomuuden hyväksyä EEC-sopmuksen hattojen torjumseks välttämättömät ja muutenkn tarpeellset talouspolttset suojalat. Prkokous tovoo, että käytännöllset neuvottelut Suomen ja SEVn kesken johtavat pkaseen ja myönteseen tulokseen." Erkk Lkanen (SNK): Tover puheenjohtaja, hyvät tovert. Vme puolueneuvosto tek tärkeän päätöksen, kun se päätt,!

5 - l6 - vannut. On todettava, että jossakn kysymyksssä, mtä puoluekokous edellytt, on selvää edstymstä tapahtunut, mutta yhtä selvää on, että monet olennaset puoluekokouksen asettamat ehdot ovat velä avonna. Nästä asetetusta ehdosta on kysymys markknahärölasta skäl tekellä, että lakestys on eduskunnassa ollut mustaaksen kesäkuun alusta saakka. Kutenkn on mustettava, että markknahärölan merktys e ole avan nn suur kun puoluekokouksen asettamen muden ehtojen. Puoluekokous muna ehtona edellytt ss pysyvän veroluontosen suhaannetasausjärjestelmän luomsta. Olennasta tässä nmenomaan on se, että suhdannetasausjärjestelmä on pysyvä ekä jokskn määrävuosks säädetty ja että suhdannetasausjärjestelmä on nmenomasest veroluontesta. Tover Nskanen on täällä tänään akasemmn selostanut nätä estyksä. Nästä hän ott eslle 3 er laka, jossa pyrtään suhdannetasausjärj estelmää luomaan. Ensnnäkn lak erästä talonrakennustöstä suortettavasta verosta on sellanen, jolla ehkä jossan määrn votaneen srtää rakennusnvestonteja, mutta tämän lan kansantaloudellnen merktys ' ; jäänee kutenkn suhteellsen vähäseks. Toseks tämän esllä olevan lan perusteella suortettavsta suhdannetasotukssta on sanottava, että vakka tämä lak säädetäänkn, ne aheuttavat useta seurauslmötä, jolla nämä suhdanteta tasottavat vakutukset vähenevät. Tämä johtuu stä, että kun yrtykset tallettavat määrätyt summat Suomen Pankkn, ne samanakasest kutenkn ottavat lanoja lkepankesta, käyttävät anakn muodollsna vakuuksna ntä talletuksa, jota on Suomen Pankssa ja stten lkepankt pyrkvät saamaan keskuspankklanoja Suomen Panklta nssäkn olosuhtessa, ja tällä tavon näden suhdannetalletusten suhdanteta tasaava merktys hävää. Olennasnta ja keskesntä suhdanteden tasaamsen

6 f kannalta ovat ana ne tomenpteet, jolla pyrtään vakuttamaan ventn. Venttulossa ja vennssä tapahtuneet muutokset ovat aheuttaneet merkttävmmät muutokset suhdantesn. Säännöstelyn suhteen on mustettava se, että olennasn nästä laesta, mtä mnster Nskanen esttel, on lak ventmaksusta. Tämän ventmaksulan tulee olla pysyvä ja tosaalta sen tulee olla ssällöltään sellanen, että se tarjoaa mahdollsuudet ana suhdannenousujen akana käyttää laka. Täällä estellystä puoluetomkunnan estyksestä puolueneuvostolle totean, että täällä laäfca sanotaan, että valtuuksen käyttämnen edellyttää, että valuuttakursst ovat merkttäväst muuttuneet, kansanvälnen hnta- ta kustannustaso vakavast härntynyt ta muu nhn verrattava maan ulkopuolella tapahtunut kehtys on johtsmut ta lmesest johtaa jonkn Suomen vennn kannalta merkttävän tuotteen ta tuoteryhmen venthntojen pokkeuksellseen nousuun. Nämä valtuudet saattavat merktä stä, että tällasa olosuhteta e enää koskaan tule, kuten täällä Ruotsalasen Työväenlton edustaja totes sen taka, että lkkuvn valuuttakurssehn srtymnen tulee merktsemään stä, että suura yht' äkksä valuuttojen ta kurssn muutoksa tuskn tapahtuu, merkttävä devalvaatota tuskn tulee tapahtumaan. Tosaalta on myöskn mahdollsta se, että venthnnossa e tule tapahtumaan merkttävä muutoksa sen taka, että valuuttakurssen muutoksella vodaan nämä estää. Nän saattaa syntyä tlanne, jossa valtuuslaken edellyttämä olosuhteta e ehkä olekaan. Tämän taka on korostettava stä, johon puoluetomkuntakn vttaa, mutta haluasn velä vtata tähän, kun puoluetomkunta toteaa, että käsllä oleva estys ventmaksulaks koskee van pokkeuksellsa olosuhteta ekä nnkään tähtää yleseen suhdannetasaukseen. Mkäl haluamme sellasen ventmaksulan, joka jotan saa akaan, mellä täytys olla edellytykset lan käyt-

7 f» ^ tämseen ana, kun valuuttakurssessa tapahtuu muutoksa. Näden muutosten e tarvtse olla huomattava, koska ehkä huomattava e. ^9 - Vdenneks dänkaupan turvaamseks ja kehttämseks tarvttavat järjestelyt on toteutettava samanakasest, mkäl pdetään h enää tapahdukaan. Tosaalta on myöskn mustettava se, että mkäl melessä Tampereen puoluekokouksen päätökset. Tämäkn kysymys on ve- valuuttakurssen muutoksella vodaan estää venthntojen muutokset, lä avon huolmatta stä, että asassa on myöntesest kyllä jonkn nn lassa tulee antaa mahdollsuudet valkovan ventmaksun suo- verran aktvsuutta tapahtunut, mutta kokonasuudessaan se on velä rttamseen sllon kun tapahtuu muutoksa vennn määrssä ekä a- täysn keskeneränen. ; t;-"! * noastaan vennn hnnossa. Kolmanneks kysymys pysyvästä hntasäännöstelyvaltuuslasta on myös tällä hetkellä velä avon. Pysyvät tehokkaat valtuudet ovat Tämä kakk yhdessä merktsee stä, että paljon on tehty työtä luonnollsest nden ehtojen täyttämseks, mtä puoluekokous asett, mutta lan monlta osn nämä kysymykset ovat avonna. Juur sen V j luonnollsest sosaldemokraattselle lkkeelle ertysen tärkeät taka nähdäksen e ole edellytyksä shen, mtä vme puolueneuvos- sen taka, että ne turvaavat olennasella tavalla Suomen työväestön to päätt, että puolueneuvosto tekee päätöksen asasta sllon kun tomntamahdollsuudet työmarkknatastelussa. Nyt kutenkn on lansäädännöllset estykset ja vakuudet kokonasuudessaan vodaan huomattava, että tällä hetkellä estetty hntasäännöstelyvaltuusla- tuoda puolueneuvoston kästtelyyn, ja tämän taka ols kästyksen 1 k tuls merktsemään parannusta van sltä osn, että lak ols mukaan palattava asaan, sllon kun se kokonasuudessaan on valms. pysyvä, mutta sen ssältö on huomattavast hekentynyt stä, mtä Lsäks haluasn lyhyest vtata täällä tover Aallon esttä- 11 nykyset vuodeks kerrallaan säädetyt hntavaltuudet ovat ssältä- mään puheenvuoroon, jossa hän vttas Tasavallan Presdentn mant- neet. Ja kun tedämme, että nämäkn valtuudet ovat aheuttaneet t- semaan 3 kuukauden rtsanomsakaan. Medän on hyvä tässä puolueneu- lanteta, jossa tulknnolle on ollut sjaa, pysyvä lak, jonka s- vostossa mustaa ja mahdollsest snä seuraavassa, jos sellanen sällössä on suuremp väljyys, e takaa sen paremmn edellytyksä hn- pdetään, kun ratkasua tehdään, että estys 3 kuukauden rtsanoms- tasäännöstelylle. Erkosest puuttusn shen, että tässä lassa ajasta, vakka se on sopmuksessa, on käytännössä täysn epärealst- todetaan, että mkäl yrtyksen kannattavuus hekentyy, sllon hn- nen sen taka, että nyt mahdollsest tehtävä vapaakauppasopmus vä- r nankorotuksa e voda estää. Yrtyksen kannattavuus näyttää heken- lttömäst muuras medät tullsopmuksen kehään ja on avan varmaa, tyneeltä, jos stä on jotan etua hntasäännöstelyä vastaan, vakka ette sopmusta voda nn srtää muuten kun erttän vakavn talou- ' '.! yrtyksen kannattavuus ols kunka hyvä tahansa. Erttän menestyvä dellsn seurauksn. Ja on pdettävä melessä, että nyt tehtävät rat- yrtyskn saattaa sanoa, että mkäl hntoja säännöstellään, sen kan- kasut ja tänä syksynä tehtävät ratkasut ovat monessa suhteessa to- nattavuus hekentyy. Tosaalta on todettava se, että hntasäännöste- della lopullsa ratkasuja. E nstä ole helppoa ulospääsytetä myö- lyn ssälleen sulkeva hyödykevalkoma on lan suppea. hemmn. t f: Hl Neljänneks lansäädännöllset valtuudet pääomavrtojen ohjaamseen. ovat velä avoma myöskn ja tässä suhteessa on määrätetosest pyrttävä shen, että puolue yhdessä ammattyhdstyslkkeen Mkko Rönnholm (Turun et. pr): On kaket kulunut non kolme kuukautta stä, kun puolueneuvosto edellsen kerran kokoontu tänne tähän samaan pakkaan keskustelemaan ja tekemään pää- kanssa valmstaa asasta lakestyksen.

8 jr ' h töstä halltukseen menemsestä. Snä yhteydessä puolueneuvosto ott selvän kannan, johon jo täällä tänään on useaan kertaan vtattu, parhaansa ja pyrkneet sellasn ratkasuhn, jotka ovat hedän kästyksensä ja uskosn myös kakken kästyksen mukaan Suomen ja var- r^lp että puolueneuvostolle ptää EEC-vapaakauppasopmuksesta ja shen snkn sen vähäväksen työväestön etujen mukasa. Mutta kutenkaan lttyvstä laesta tuoda selvät estykset, jotka tovottavast, ku- e puolueneuvoston tässä vaheessa ptäs mennä antamaan blankoshek- ten sllon estettn, täyttävät puoluekokouksen asettamat ehdot. kä, e avonta asanajovaltakrjaa puoluetomkunnalle jo slläkn r Nyt melle ensnnäkn kovalla kreellä tänään aamulla on tuotu tän- perusteella, että tällä menettelyllä, jos me nän teemme, me tse ne referaatteja lakestyksstä; jollakn henklöllä lmesestkn, peraatteessa lastamme vastuun, vastuun stä, mnkälaslla ehdol-. t päätellen stä, että he ovat täällä lakestyksä.lananneet, on la tulemme tämän EEC-npun hyväksymään. Me peraatteessa haluamme est- olemassa paremmat tedot nästä laesta, mutta suurmmalla osalla, tää, että "no, me annamme arvostelun puoluetomkunnan tehtäväks ja tavallsella puolueneuvoston jäsenellä e ole olemassa edes lakes- koska puoluetomkunta tek nn ja nän, emmehän me slle mtään vo". tyksen raakamuotoa. Hänellä on pelkästään kahden svun luskat l- Tämä on mukava tapa kertää vastuuta, mutta kutenkaan melestän e l«( sättynä muutamlla selvtyksllä, jota puoluetomkunnan taholta ole medän puolueemme korkemman päättävän elmen arvovallan mukasta tänne on lähetetty. Nällä perustella e melestän toteuteta ekä se, että tällä tavalla menettelsmme. Nän ollen katsonkn, että puo- \ J ' täytetä ntä ehtoja, jota puolueneuvoston kokouksessa edellsellä lueneuvoston stten, jolle se halua tse tässä yhteydessä jo lmot- kerralla asetmme. On tetenkn puolueneuvoston oma asa, jos se kat- taa, että se on valms hyväksymään lakestykset kaklla tällaslla ( soo, että se kolmen kuukauden välajolla vo muuttaa kästyksään, perustella kun mtä nyt täällä on estetty, vaadttava, että nämä vo ottaa erlasa kantoja, vo srtyä lnjalta toselle haluamal- lakestykset uudelleen tuodaan puolueneuvoston kästtelyyn, jonka laan tavalla. Kutenkn katsosn, että puolueneuvoston asema e täl- jälkeen vasta vomme lähteä EEC-vapaakauppasopmuksen hyväksymseen läkään hetkellä ole ollut ekä näytä nytkään tulevan kovn vahvaks ta hylkäämseen. sllä perusteella, että puolueneuvosto on valms kakssa tlantes- Yhtysn myös täällä edellsssä puheenvuorossa käytettyyn kan- sa mukautumaan puolueen johdon melko ylesluontosn estyksn. nanottoon tästä rtsanomsajasta. On melestän kohtalasen hämmäs- Olen hyvn tetonen stä, että puolueneuvoston jäsenet suurm- tyttävää, että tasavallan presdentn tasonen henklö käyttää täl- malta osalta on koottu henklöstä, jotka ovat aktvsella kunno- lasta rtsanomsmahdollsuutta ja ptää stä nnkn kovn helppo- ly tettavalla työllä auttameet tätä puoluetta eteen pän, mutta saman na kun mltä hänen puheestaan se anakn vakutt. Tosasa on lme- t: ten nämä jäsenet ovat kovan puoluekoulun kolhmna oppneet sen, et- sest Lkasen esttämän tapanen, että mellä e kovnkaan suura tä yleensä puolueessa hyvän poltkan tekemsen tärkempä kenoja mahdollsuuksa ole stten jatkossa enää mennä tekemään mtään jyrk- * on hyvn tapuvanen asenne ylhäältä tullesn estyksn. kä muutoksa suuntaan ta toseen, ja me nyt stten jos valtsemme r t h En halua tässä vättää, että puoluetomkunta ta puoluetta edustavat mnstert ja muut merkttävässä asemassa olevat henklöt ol- EEC-ratkasun, tulemme ja kuljemme EEC:n ratkasun myötä shen suuntaan, mhn stten EEC metä ve, ja kolmen kuukauden rtsanomsajat svat asota huonost hotaneet. Uskon, että he varmast ovat tehneet ovat kyllä mnun kästyksen mukaan aka ptkälle menevää tsepetosta. Kun nyt stten velä tässä vaheessa ja luultavast han lopull-

9 sessakn vaheessa mellä e tule lmesestkään käyttöömme sellasta materaala, jonka perusteella me vosmme hyvn ja yksselttesest nähdä ja arvoda ne vakutukset, jotka tästä vapaakauppasopmuksesta ovat, tuntuu päätöksen teko tässä vaheessa kovn vakealta ja myös ehkä osttan kovn vaarallseltakn. En ole pystynyt tsellen täysn varmast ja selväst selvttämään stä kysymystä, mkä tässä tapauksessa ols se ehdottoman edullnen ratkasu, ja kun uskon, että mon muukaan e ole stä pystynyt tekemään, nn snä vaheessa melestän penen akalsän ottamnen e varmast ta anakaan välttämättä asaa pahenna. Vo olla nn, että kun jotkut ovat asasta vättäneet, että tässä ratkasussa onnellnen on se henklö, onnellnen on se ryhmttymä, joka onnstuu pääsemään slle puolelle, joka tässä asassa vähemmstöön jää, koska molemmssa tapauksssa, tehtn päätös suuntaan ta toseen, on tulossa vakeuksa, ja nän ollen tämän jälkeen stten on helppoa vedota shen omaan okeaan vsaaseen kantaan, joka van sllon sattumalta jä vähemmstöön. Melestän kutenkaan sosaldemokraatten e pdä tällaseen ratkasuun mennä, vaan puolueneuvoston tulee akanaan, stten kun asa lopullsest tulee puolueneuvoston kästtelyyn, ottaa selkeäst kanta, ekä puolueneuvoston mssään tapauksessa pdä mennä shen ratkasuun, että se antaa puoluetomkunnalle tällasen avomen asanajovaltakrjan omasta puolestaan päättää, mkä on ollut puoluekokouksen tarkotus ja mkä on ollut puolueneuvoston tarkotus. Jo pelkästään puolueneuvoston arvovallan kannalta ols melestän tärkeää, että puolueneuvosto tämän laatusessa ja nän suuressa kysymyksessä määrttels tse kantansa asaan ekä pyrks verttämään kannanmäärttelyä jonkun muun elmen tehtäväks. Velä non lopuks stten, jotte tästä asasta jäs väärä kästyksä, en epäle stä, puoluetomkunta ols omalta osaltaan kasest, mutta kutenkn puolueneuvoston on varmuus tässä asassa taattava tselleen, Vlho Hltunen (Uusmaa): Tover puheenjohtaja, hyvät tovert! Kysymys EEC:stä on tällä kertaa ajankohtanen koko Euroopassa. Erkosen tärkeäks se on muodostunut nlle penlle valtolle, joden talous on ratkasevast rppuvanen ulkomaankaupasta. Suom on eräs tyypllnen nästä masta. EEC-edut ja hatat sen laajentuessa kohdstuvat hyvn vomakkaast vakuttaen juur Suomen venttalou-? teen. Suomen EEC-neuvotteljat, joden joukosta löydämme myös sosaldemokraattsen vähemmstöhalltuksen edustajat, ovat neuvotelleet maallemme valmks vapaakauppasopmuksen EEC:n kanssa. Tämä sopmus on saanut toslta puolueettomlta pkkuvaltolta myös hyvn suurta tunnustusta. Onpa esntynyt kateellsakn arovsteluja sopmuksen ssältämn etuhn nähden. Vomme ss tältä osn todeta Suomella olevan kohtalaset lähtöasemat, mkäl vapaakauppasopmus solmtaan. EEC:n ympärllä käyty keskustelu e sen sjaan vastaa stä tasoa, jota Suomen neuvotteljat ovat osottaneet. Sekä puolesta- mutta erkosest vastaanpuhujat ovat esntyneet suorastaan harhauttavast vapaakauppasopmuksesta keskusteltaessa. Asa on tuolla kenttäkästtelyssä enmmäkseen ollut ant-eec:ästen kässsä ja hallussa ja puheet sekä estykset hedän taholtaan ovat olleet värtettyjä hedän ajatusmaalmansa mukasest ja kaken lsäks on puhuttu muunnettua totuutta asasta ja suortettu melpdemuokkausta jopa polttsn uhkalun ta anakn pelottelun kautta. Nänä pelotteluna on mm. käytetty ulkopoltkkaa ja ennen kakkea suhteden hekentymstä Neuvostolton kanssa. Mnusta tässä asassa halutaan tämän tapaslla asolla pelaten hotaa avan muta asota kun kauppapolttsa. Olen myös stä meltä, että EEClästen ajatusten taustana on tuntelua deologan alueella huomattavast suuremmassa määrn kun kauppapolttsten suhteden järjestelyä. On pyrtty tsepntasest ollut valms menettelemään medän puolueneuvostonkn kästyksen mu-

10 antamaan kuva, että kysymys on suorastaan EEC:hen lttymsestä, olleet t vakka tämä vahtoehto e ole ollut mssään vaheessa esllä. Kysymyshän on koko ajan ollut Suomen, nn kun puolueettomen maden osalta, van tull- el vapaakauppasopmuksesta. Tämän sopmuksen vo sanoa rt mllon hyvänsä ja on rtsanomsaka tosaankn tuo kolme kuukautta, kun taas EEC:hen lttymnen tarkottaa myös polttsta lttoutumsta Talousyhtesön mahn lman rtsanomssuojamahdollsuutta. On selvää, että vapaakauppasopmus tuo tullessaan myös hattatekjötä. Nätä tekjötä e kutenkaan vo anakaan kakka pos pyyhkästä sllä, ettemme sopmusta tee. EEC:n laajentumnen tetää joka tapauksessa Suomen klpaluaseman vakeutumsta totuttuhn kauppakumppanehmme. Sks on tyydytyksellä todettava Suomen Sosaldemokraattsen Puolueen polttnen aktvsuus näden hatto- tarpeellsakaan. Asa tulee ajankohtaseks ammattyhdstyslkkeen osalta sllon, kun sopmus sorvataan ja vodaan ennakoda halltuspoltkan käytännön mahdollsuudet vapaakauppasopmuksen hattavakutusten postamseen ja shen lttyen myös mahdollsen tulopolttsen kokonasratkasun vakutusten arvontn. Kun velä tedämme vapaakauppasopmukseen ssältyvän ehdon, joka turvaa Neuvostolton kauppaan lttyvä pernteellsä pokkeusjärjestelyjä, ja ette dänkauppamme kärs sopmuksesta, esttäsn, että puolueneuvosto suhtautuu myöntesen aktvsest EEC:n kanssa käytävään vapaakauppasopmukseen ja pyrk omalta osaltaan tukemaan sekä polttsta työväenlkettä että SAKta vapaakauppasopmuksen solmmsen esteden postamseks. Uudenmaan puolueneuvoston edustajat yhtyvät täällä tehtyyn päätösehdotukseen, jonka helsnklässtä Vekko Aalto tek ja tovomme, että myöskn puolueneuvosto tässä jen ehkäsemseks. SDP:n halltukseen menon ehtonahan ol, että nykysen halltuk- kokouksessa vos yksmelsest tähän päätöslauselmaehdotukseen yhtyä. (Suosonosotuksa). < 11.'r! "f sen ohjelmaan otetaan, mkäl EEC-vapaakauppasopmus hyväksytään, mm. seuraavat ohjelmakohdat hattavakutusten leventämseks: Sa- Vekko Halonen (Kesk-Suomen pr): Tover puheenjohtaja, hyvät puoluetovert. Ensnnäkn tässä vapaakauppakeskustelun manakasest vapaakauppasopmuksen mahdollsen ratfonnn kans- yhteydessä on annettava täys ktos ja tunnustus puolueen johdolle. 3 1:11 f: sa saatetaan vomaan mm. pysyvä veroluontenen suhdannetasausjärjestelmä, pysyvät hntasäännöstelyvaltuudet, markknahärölak ja lansäädännöllset kenot pääomavrtojen ohjaamseen. Tästä tänä He ovat suorttaneet selvtystyön tämän kysymyksen selvttämseks jäsenjoukolle. Tosaalta on kutenkn valtettava stä, että tedot kentälle evät ole kutenkaan rttävän ajossa kulkeneet. Esm. Kes- pävänä tässä salssa olemme myös saaneet kuulla, että nästä as- k-suomen prn saapu tämä SDP:n EEC-monste vme perjantana. %» osta todella on vakavast neuvoteltu ja että tämän tyyppset es- Koska on kysymys nän tärkeästä asasta, näyttää sltä, että ol- tykset myös halltuksen taholta eduskunnalle tullaan antamaan. s ehkä aheellsta olla enemmän akaa, että myöskn suur jäsenkent- Edellä olevat esmerkt osottavat, että SDP on vakavast pa- tä pystys tähän kysymykseen täysn tetosena asennotumaan, sllä neutunut poltkassaan vapaakauppasopmuksen-hattavakutusten tor- ant-eec -propaganda on vme kuukausen akana ollut erttän ho- jumseen ja ymmärtänyt oken asemansa maan suurmpana puolueena ja dettua ja se on jatkunut pävästä pävään. Tässä melessä olsmme työväenpuolueena. SAK:n kanta vapaakauppasopmukseen on ollut lähn- tovoneet, että kun neuvottelun tulos varmennettn 22 pävänä helm- nä odottava evätkä sen tomenpteet ehkä tässä vaheessa velä ole kuuta, ols ehkä melestän ollut aka tämän tärkeän kysymyksen se-

11 rf s ( : r \. ( 11 vtykseen myöskn kenttäväelle. Kun nän on, että joudumme tässä ottamaan kantaa tähän tärkeään kysymykseen, Kesk-Suomen pr ptäessään prtomkunnan kokousta eväst puolueneuvoston edustaja sllä kannanmäärttelyllä, että me olemme valmt hyväksymään tämän vapaakaupparatkasun snä melessä kun se tapahtuu puoluekokouksen tekemen päätösten puttessa. Tässä melessä ehkä lenee syytä velä todeta, että jos tässä tänä pävänä ja huomenna jatkuvassa kokouksessa päädytään toseen vahtoehtoon, e panna hanttn snäkään, sllon jää rttävä aka selvtellä tätä tärkeää asaa suurelle jäsenkentälle. Tässä tosessa kysymyksessä, joka koskee presdentn vaalasaa, Kesk-Suomen prtomkunta evästyksessä pääty shen ratkasuun, että me yhdymme puoluetover Sorsan esttämään kantaan tässä asassa ja näemme tämän kysymyksen sen luontosena, että Presdentt Kekkonen on skäl vetreä poka ja kunnostaan huolta ptävä, että tuskn häntä on syytä päästää kalllle eläkkeelle. Kesk-Suomen pr antaa puolueen johdolle valtuudet presdenttkysymyksen hotoon sten, että se tapahtuu Urho Kekkosen puttessa. mannen öljyjalostamon sjotuspakan tmolta. Se on selvää, että kakk, jotka ovat puheenvuoroja käyttäneet, ovat puhuneet asaa, mutta valtettavaa van on se, että päätöksä e ole päästy tekemään. Tällä hetkellä maahan tuodaan jo jalostettuja polttoaneta lähes joka pävä entstä enemmän. Mellä on ss tullut näköjään tavaks sen varjolla, että me puhumme demokratasta, melle on tullut tavaks laajentaa keskustelua avan suhteettomn mttohn ja srtää hankalota ja joskus vaketa päätöksä usessa tapauksssa jopa arveluttaven rajojen yl. Demokrataan on kutenkn olennasest kuulunut ana tetenkn keskustelu, mutta sen keskustelun täytyy tarkotuksenmukasessa ajassa ana päättyä järkevään päätöksentekoon. Stä nytkn on kysymys. Tämän asan ydn, sen jokanen tedämme hyvn, on suomalasen työmehen elnehtojen turvaamnen krstyvässä eurooppalasessa ja ylesmaalmallsessa kaupallsessa klpalussa. Stähän on kysymys koko ajan. On todennäkösest enää turhaa kuvtella, että esm. tässä maassa ols joku ta jotkut, jotka evät tätä tajuas. On van kysymys nstä menettelytavosta, jolla me tämän työmehen edun turvaamme. Tässä on 2 erlasta asaa. On ensnnä neuvoteltu vapaakauppa- t, ' f. ; : (J 11! t Pentt Laht (Turun et. pr): Tover puheenjohtaja, sopmus, ss vapaakauppajäsensopmustekst ja sen jälkeen kun Tam- hyvät puoluetovert. Kokemuksen ja myös vakaumuksen mukaan sano- pereella nätä asota kästtelmme, olemme voneet havata, että m- 1 ( sn, että Suomen Sosaldemokraattnen Puolue on tällä hetkellä valtettavast anoa puolue tässä maassa, joka täysn vakavast ja nster Lnnamon johdolla käydyt keskustelut johtavat, se on rehellsest sanottava - joka tapauksessa medän kannaltamme edullseen V ptkällä tähtämellä pyrk harjottamaan poltkkaa, joka turvaa tekstn. Nhn olemme voneet avan vme pävnä tutustua sen ma- työväenluokan, työmehen edut. On hyvn valtettavaa, että vme akona sekä valtollsella että myös kunnallsella tasolla on jon- teraaln mukasest, jonka olemme saaneet vastaan ottaa tomstolta. Tämä asa lenee ss selvä. h. :.f l { kun mnkä kullonkn vaatmuksen puttessa jouduttu tlanteeseen, jossa tärketä päätöksä ja ratkasuja e päästä tekemään lankaan. Mnä vosn luetella monakn esmerkkejä, mutta vttaan esm. van shen keskusteluun, jota on vme akona käyty Suomen kol- Edelleen tosena kysymyksenä tähän lttyvät ne suojatomenpdevaatmukset, jota puoluekokous asett ja nden kmpussa tämä syksy on vetetty. Olemme kuulleet tämän pävän akana, että osttan puoluekokouksen asettamat vaatmukset ovat jätetyt tekstn. Lak- ' l

12 t] b-.5 > ( f > 9< ehdotuksa on krjotettu ja nstä neuvottelussa myöskn sovttu halltustasolla. Mnä yhdyn nhn, jotka.ovat täällä olleet antamassa puolueen johdolle ja mnsterryhmällemme ktoksen stä aktvsesta tomnnasta, jota nämä ovat osottaneet. Sanosn, että jatkossa samaa lnjaa noudattaen puoluekokouksen asettamat ehdot tulevat täytetyks. Nyt on todennäkösest tämän pävän ydnkysymys snä, mten lopullnen päätöksenteko tässä asassa hodetaan ja kuka sen tekee. Täällä on tähän mennessä selväst kahdenlasta lmaa. On ntä, jotka haluavat ptää tämän asan edelleen puolueneuvoston kässsä ja nän ollen akaansaamassa sen, että me jossakn tulevasuudessa lähmpen kuukausen akana kokoonnumme uudelleen nätä asota kästtelemään. Tover Halonen äsken tuodessaan Kesk-Suomen kannan eslle, suhtautu tähän tällasen ten tyyln keltesest. Tonen ajattelutapa, jonka tover Aalto to ja esttel, lähtee stä, että puoluetomkunta nätä asota kästtelee, pohdskelee, selvttelee ja tekee stten ratkasut tämän puolueen nmssä. Mnä henklökohtasest anakn ja Turun prssä hyvn monet ovat stä meltä, että mellä on tällä hetkellä ernomanen puolueen johto. Me annamme täyden ehdottoman ja varauksettoman tunnustuksen tover Paason johtamalle puoluetomkunnalle ja tover Sorsan johtamalle sosaldemokraattselle halltusryhmälle. Vakka on nn, että pdän ehdottomast melessä puoluekokouksen asettamat ehdot sanosn kutenkn, että tulktsen nätä ehtoja heman tosn kun tähän mennessä ntä on tulkttu. Nmttän emme vo syyllstyä sosaldemokraattsena puolueena sen tyyppseen ajatteluun kun esm. kommunstt ovat esttäneet: estetään van yks ykslöty kannanotto ja sen jälkeen lmotetaan, että alotetaan neuvottelut. Mutta sllon hedän täytyy ana lähteä stä, että neuvottelut onnstuvat van sllon, jos hedän esttämänsä yhden melpteen kannanotto hyväksytään. Sllon e tarvta demokrataa ollenkaan, vaan van yks porukka tekee päätöksen ja lmottaa sen mulle. Ymmärsn, että joudumme tätä asaa jatkossa kästeltäessä lähtemään stä, että emme ole yks ryhmä tässä maassa, erttän huomattava ja merkttävä ryhmä kyllä mutta emme anoa. Medän päämäärämme on turvata, nn kun puoluekokous estt. Suomen työväenluokan edut, nn kun mantsn tulevassa krstyvässä klpalussa. Mutta nn kun mantsn, uskon vakaast, että nykynen puoluetomkunta ja nykynen mnsterryhmä on vastuullnen ja kykenevä nätä asota hotamaan. Tähän edellä estettyyn vtaten - tetäen hyvn mtä nyt sanon - kannatan tover Aallon tekemää estystä, jonka mukaan puolueneuvosto srtää lopullsen ratkasuvallan EEC-asassa puoluetomkunnalle. Kannattasn tover Aaltoa edelleen, että puoluetomkunta rttävässä määrässä huomo puoluekokouksen päätökset EEC-ratkasuun lttyvässä lak- ja sopmustekstessä ja sopmuksssa yleensä huomoon ottaen ne, mtkä nyt ovat valmna ja edelleen ne, jotka ovat velä avomna. Samalla lyhyest totean, että Turun prssä avan yksmelsest ta anakn lähes yksmelsest hyväksytään tover Sorsan täällä eslle ottamat ehdotukset presdenttkysymyksessä (Suosonosotuksa). P u h e e n j o h t a j a : Kello on vttä valla 13 ja mellä on työohjelman mukaan kello 13 lounas. Mutta stä ennen haluan lmottaa kokoukselle, että halltuksessa esllä ollutta lansäädäntöä ja uusa tomenptetä on selvtetty telle jaetussa puoluetomkunnan selonteossa, joka on jaettu pöydlle. Lounastauon jälkeen mnster Nskanen on valms vastaamaan ykstyskohtasn kysymyksn, joten kun täällä on eslle tullut erätä kysymyksä, nn nhn saadaan lounastauon jälkeen selvtyksä.

13 Edelleen: menettelytapavalokunta kokoontuu sanosnko melken peellsa, mutta kunnat edellyttävät, että valto tulee asassa mu-. -f.' normaalks tulleeseen tapaan ruokalutauon akana eröön, jossa menettelytapavalokunta suunnttelee työnsä suorttamsta. Kokous jatkuu kello 1^.00. kaan avustuksn. Useast ja monessa tapauksessa tänä pävänä valtonavustukset ovat nn myöhässä, että nstä e ole apua sen vuoden akana, jollon nvestontkohtesn käyttömenoja nähn palveluhn ' 1 ' t! Kokous keskeytettn kello Kokousta jatkettn aamastauon jälkeen kello 1^.10. kunnat suorttasvat. Tässä näksn, että puoluetomkunnan ols tarpeen tehdä ehdotuksa valtovallalle ja medän edustajllemme, jotka päättävssä valton vrossa ovat, että valtonavustukset tul-. f Puhetta joht Johannes K o k k a l a n e n. svat määräakona kunnlle, nn kun lassa on säädetty. P u h e e n j o h t a j a : Puolueneuvoston jäsenä pyydetään '1 pakolleen! - Kuuluuko eteseen: puolueneuvoston kokous on täällä juhlasalssa. - Puolueneuvoston jäsenä kehotetaan saapumaan pakolleen! Puolueneuvoston kokous alkaa! Kansanterveyslak, joka on hyvä lak, tulee vomaan. Se tuo erttän raskata rastuksa kunnlle, mutta me emme tedä, mllon me saamme kustannuksn valtonavustusta. Puolueneuvoston kokous jatkuu! Kehotetaan kolmannen kerran Peruskoulu on jossakn kunnssa jo alkanut ja lopussa kunnssa alkaa lähvuosna. Nän ollen suuret lakuudstukset antavat myös» ', r 1,1 1 t, 1 ' V 5 1 f :J edustaja saapumaan pakolleen. Ennen lounastaukoa käyty keskustelu jatkuu. Keskustelua jatkettn. Vänö Aalto (Oulun pr): Tover puheenjohtaja, hyvät tovert! Tover Sorsa erttän ansokkaassa estyksessään to eslle monta hyvn tärkeää asaa. Suurmpana ja päällmmäsenä ol EECkysymys ja presdenttkysymys. Kutenkn hän penen huomon ol kohdstanut erääseen sosaalpoltkan haaraan, nmttän lasten perhepävähotokysymykseen. Hän mants myös, että lakestyksessä todetaan, että kunnat velvotetaan asa järjestämään kuntoon. Nn ja nn monta pakkaa, nn ja nn monta taloa ptää kunten väklukusuhteessa rakentaa. Näksn, että myös lakestyksssä otettasn hyvn vakavast huomoon se, mnkälaset ovat valtonavustukset, evät paperlla vaan myös käytännössä. Monessa tapauksessa kunnat ovat joutuneet vakeuksn lansäädännön kehtyksen kanssa. On hyvä, että mellä kehtetään lakeja, on hyvä, että velvotetaan kunta tekemään sellasa palveluksa kuntalaslle, jotka ovat erttän tar- velvotteta valtolle ekä van valto kunnlle. Näksn, että medän edustajamme ovat vomakkaast kunten puolella ja tomvat nn, että valtonavut tulevat ajossa kunten käyttöön. Me Oulun prn edustajat olemme myös kästelleet kysymystä EEC:stä. Puoluekokouksen päätös edellyttää, että se laknppu, mkä sellä lueteltn, tulee saada hyväksytyks pysyväluontosena, ennen kun vodaan mennä EEC-sopmusta tekemään. Nän ollen tämä puolueneuvoston kokous e vo ottaa lopullsta kantaa sen hyväksymsen ta hylkäämsen puolesta, vaan sen jälkeen vasta asa kästellään, kun estykset ovat tulleet valmks. Olemmeko me saaneet nähn lakehn ntä uudstuksa akaan, mtä puoluekokouksen henk edellyttää? On kysymyksessä suur sosaalpolttnen ja suur sosalsmn johtava tomenpde. Uskosn, että moneen vuoskymmeneen e tällasta tomenpdettä medän työväenlkkeemme saanut läp, jos nämä estykset menevät läp. Nän ollen medän tuls, nn kun täällä on jo todettu, antaa puoluetomkunnalle eväät, että puoluekokouksen hyväksymen säännösten mukaan edelleen kehotetaan puoluetomkuntaa tommaan ja menettelemään nden päätösten mukasest. Ut

14 * Presdenttkysymyksessä Oulun prn edustajat ovat stä meltä, että Kekkoselle annettakoon velä jatkoakaa. Yleensähän työväenlke on stä meltä, että eläkekärajaa ptää alentaa, mutta tässä tapauksessa me jatkuvast olemme stä meltä, että eläkekärajaa tältä osn on nostettava. Mutta jos me presdenttkysymyksessä menemme pokkeuslakmenetelmään, edellytämme, että samassa yhteydessä neuvotteljamme ja puoluetomkunta ottavat myös presdentn valtsjamesasan eduskunnan päätettäväks ja tämän asan myös neuvottelussa eslle, että presdentn vaaln vos suorttaa eduskunta. Tässä yhteydessä tämän asan ptää hyvn vomakkaast tulla eslle ja myöntesestkn kästeltyä. Ktos l Aaro Aras (Mkkeln pr): Tover puheenjohtaja, hyvät tovert! Mtä tähän presdenttkysymykseen tulee, nn Mkkeln pr yhtyy tältä osn Oulun prn kantaan. Kun Mkkeln prn prkokous kokoontu aka runsaast vajaa vuos stten keskustelemaan tästä asasta, nn snä yhteydessä me kyllä totesmme sen sekan, että se, että Kekkonen valttasn nyt pokkeuslalla eduskunnan tomesta, e velä rtä, vaan ptäs pyrkä saamaan sellanen muutos valtopäväjärjestykseen, että tästä tuls jatkoa, ja sllon ols tovoa stä olemassa, että joskus tässä maassa ols sosaldemokraattnen presdentt. Mtä tähän toseen kysymykseen, nmttän EEC-kysymykseen tulee, me myönnämme sen, että sosaldemokraattsella puolueella on tällä hetkellä ernomasen hyvä puoluejohto, ja Sorsan johtama sosaldemokraattnen mnsterryhmäkn on ernomasen hyvä. Tosn snä eräs pen kauneusvrhe on olemassa, nmttän se, että Mkkeln läänstä tässä ryhmässä e ole yhtään jäsentä, mutta se on taas medän Mkkeln prlästen näkemys se! Mutta vakka nän onkn ja me myönnämme senkn, että tämä valmstelutyö on nmenomaan tehty Tampereen puoluekokouksen päätöksen huomoon ottaen, mutta

15 me olemme kutenkn stä meltä, että tämä puolueneuvoston kokous e ole velä kypsä tekemään lopullsta päätöstä tässä asassa. Täällä on vomakkaast vedottu shen, että koska mellä on todella olemassa ernomasen hyvä puoluetomkunta ja ernomasen hyvä halltusryhmä, nn puolueneuvoston ptäs srtää päätäntävalta tässä tärkeässä asassa puoluetomkunnan sekä sosaldemokraattsen halltusryhmän kannettavaks. Mellä puolueneuvostossa ja se e pdä pakkaansa anoastaan puolueneuvostossa, vaan yleensäkn sosaldemokraattsessa puolueessa on tapana turvautua tosen selän taakse. Mnä olen kutenkn stä meltä, ja samaa meltä on myös Mkkeln prn prtomkunta, että tästä tavasta ptäs päästä rt. Sen vuoks puolueneuvoston ptäs ottaa tästä asasta myöskn selvä lasku ja tästä syystä johtuen Mkkeln prn prtomkunta ja puolueneuvoston jäsenet esttävät, että vakka mellä peraatteessa EEC:n myöntestä ratkasua kohtaan e olekaan huomauttamsta, nn koska nämä selvttelytyöt ovat kovn paljon velä auk, tämä asa srrettäsn sks, kunnes nämä kysymykset ovat täysn selvllä ja puolueneuvosto kutsuttasn uudelleen päättämään tästä asasta. Se on medän kästyksemme mukaan stä tyylä, mtä puolueneuvoston ptäs tässä asassa voda täällä toma ja myöskn osottaa. Maranne L a x e n (Ruotsalanen Työväenltto): Tover puheenjohtaja, hyvät tovert. Tässä aluks totean van hmetellen, että menettelytapavalokunta ana katsoo aheekseen kokoontua kokoukseensa ja sen jälkeen tuntuu nn kun puhus tyhjlle senlle. On tovottavaa, että menettelytapavalokunnan jäsenet olsvat läsnä, sllon kun tässä kantoja estetään. Tampereen puoluekokous ott hyvn varovasen mutta myöntesen kannan EEC-kysymykseen. Tähän stten ltettn kutenkn nämä tunnetut ehdot mahdollsten sopmuksen hattavakutusten leventämseks. Ruotsalanen Työväenltto on puoluekokouksen jälkeen seurannut

16 - - '.fl t huolellsest, mten näden puoluekokouksen asettamen ehtojen valmstelua on hodettu. Ruotsalasen Työväenlton lttohalltus lähettkn puoluetomkunnalle krjeen, jossa pyrtään korostamaan puoluekokouksen asettamen ehtojen toteuttamsen valmstelun tärkeyttä. Sen jälkeen Ruotsalasen Työväenlton lttoneuvoston kokouksessa lokakuussa käytn laaja keskustelu EEC-asasta tover Sorsan alustuksen pohjalta ja sen jälkeen hyväksyttn tämä julklausuma, joka nyt on jaettu myös puolueneuvoston kästeltäväks. Luen tässä osan tästä julklausumasta: f "Lttoneuvosto katsoo, että EEC-sopmuskeskustelun tulee jatkua puolueessa ja että puolueen on tämän johdosta entsestäänkn tehostettava nformaatotaan". Reunahuomautuksena tähän tetyst vo sanoa, että se keskustelu, jota medän lttomme taholta on tovottu, e ole esntynyt puolueen pää-äänenkannattajassa Suomen Sosaldemokraatssa. Se on hyvn valtettavaa, että joka kerta kun puolueneuvosto kokoontuu, :t on aheellsta ottaa eslle Suomen Sosaldemokraatn asa, mutta tällä kertaa vodaan tetyst aheella myös valttaa, että nässä medän puoluelehdssämme e ole esntynyt tarpeeks nformaatota ekä ole käyty tarpeeks keskustelua tästä EEC-vapaakauppasopmuksesta. Jatkan tätä julklausumaa: "Lttoneuvosto katsoo, että maallamme on syytä, vaarantamatta puolueettomuuttamme järjestää kauppapolttset suhteensa läntseen taloudellseen ntegraatoalueeseen. Lähtökohtana ptää tällön olla 1 suomalasen työväestön työllsyyden ja tomeentulon turvaamnen. Lttoneuvosto totes tyydytyksellä, että puolueen johto ja mnsterryhmä ovat tomntansa perustana ptäneet puoluekokouksen 1972 esttämen ssäpolttsten järjestelyjen ehdotonta hyväksymstä parafodun EEC-sopmuksen allekrjottamselle. Lttoneuvosto toteaa edelleen, että vastuuta kantavat vomat puolueessamme ovat tosena vah-

17 toehtona mahdollsen EEC-sopmuksen solmamselle nähneet kauppapoltkkanune turvaamsen ja kehttämsen täryhmän maden kanssa". - Tästä asasta tänä pävänä e ole paljon keskusteltu ekä stä mustettu. Tämän lttoneuvoston varsnasena ehdotuksena puolueneuvostolle ol kutenkn, että puolueneuvosto päättäs presdentt Kekkosen (n uudelleen valnnasta. Tästä asasta nyt puoluetomkuntakn on pyytänyt valtuudet ryhtyä muden puolueden kanssa neuvotteluhn. Ymmärtääksen nämä valtuudet vodaan puoluetomkunnalle myöntää, mutta tällön on erkosest korostettava, että tässä yhteydessä on myös suunnteltava, mten votasn pysyväst srtyä sellaseen systeemn, jossa eduskunta suorttas presdentn valnnan. Mutta tänään medän ptäs puhua tästä EEC-asasta ja shen lttyvästä vapaakauppasopmuksesta. Puolueneuvoston tehtävänä on tänään ja huomenna tulkta puolueen asoden valmstelu shen psteeseen, että puolueneuvosto vo tästä asasta päättää jo perjantana. Haluasn avan lyhyest tarkastella, mnkälasa edellytyksä puolueneuvoston jäsenllä on tehdä päätöksä tässä asassa. Kästyksen mukaan tämä on nn tärkeä ja laajakantonen, että stä on kästeltävä mahdollsmman arvovaltasessa forumssa. Ja tämä arvovaltanen forum on juur puolueneuvosto. Vodaan tetyst sanoa, että puolueneuvostolla e ole tarpeeks asantuntemusta päättää nän montahosesta asasta. Ja on myöskn totta, että puolueneuvostossa e ole monta jäsentä, jolla on asantuntemusta ulkopoltkan ja kauppapoltkan ta talouspoltkan alalla. Mutta puolueneuvostossa e tarvtsekaan olla tällasta asantuntemusta, koska medän puolueemmehan vo kuulla asantuntja.ta ja sen jälkeen tehdä päätöksä. Ja asantuntjota on tänään kuultu ja krjallstakn nformaatota on myös jonkn verran lähetetty puolueneuvoston jäsenlle ennen tätä kokousta. Tosasa kutenkn on, että myös tätä kokousta ols ptänyt paremmn valmstella. Puolueneuvoston jäsenlle on ennen tätä kokous-

18 [ tl ta jaettu jotakn asakrjoja, jotka koskevat tätä EEC-kysymystä. Nämä ovat puoluetomkunnassa valmsteltu monste SDP ja EEC, puoluetomkunnassa valmsteltu monste "Suomen ja EEC:n välsen vapaakauppasopmuksen ssältöä koskeva musto" ja stten puoluekokouksen kauppapolttnen kannanotto sekä lsäks puolueneuvoston jäsenlle lähetetty krjanen Suomen EEC-neuvottelusta sekä krja Suomen ja Euroopan talousyhtesön välsestä sopmuksesta. Tästä materaalsta, joka on jaettu puolueneuvoston jäsenlle, puuttuvat kokonaan ne asakrjat, jotka tulktssvat, mten mahdollnen sopmus vakuttas maamme talouselämään ta mten sopmuksen solmamatta jättämnen shen vakuttas. Myös ulkopolttsten vakutusten esttely on jäänyt hyvn vähälle huomolle sekä krjallsessa nformaatomateraalssa että tänään estetyssä puheenvuorossa. Kaj Bärlund on estyksessään käynyt ykstyskohtasest läp halltuksen tekemä lakestyksä ja on esttänyt, että nämä evät tyydytä puoluekokousen asettama vaatmuksa. Lsäks kun kakken puoluekokouksen esttämen ehtojen toteuttamsta e velä tässä vaheessa ole valmstettu, on van todettava, ette puolueneuvosto vo tässä kokouksessa päättää SDP:n suhtautumsesta EEC-vapaakauppasopmukseen. Edellä estetyn perusteella Ruotsalasen Työväenlton edustajat esttävät, ette puolueneuvosto tässä kokouksessa vo tehdä lopullsta ratkasua suhtautumsesta neuvoteltuun EEC-vapaakauppasopmukseen, vaan että puolueneuvosto kutsutaan uudelleen koolle päättämään sopmuksesta, sen jälkeen kun Tampereen puoluekokouksen asettamen ssäpolttsten ehtojen valmstelut on saatettu loppuun. Pentt Ukkola (Helsngn pr): Herra puheenjohtaja, hyvät tovert. Haluasn ensks kannattaa täällä keskustelussa EECkysymyksestä tover Aallon tekemää päätöslauselmaehdotusta ja samalla esttäsn, että se on Helsngn prn prtomkunnan ja tämän puolueneuvoston Helsngn prn jäsenten yhtesen kokouksen yksmelnen kannanlmasu suostumukseks. Tästä EEC-kysymyksestä on vme akona keskusteltu tavattoman paljon. - Asahan on hyvn montahonen. Ja kun olen koettanut myöskn keskustella ja kysellä puoluetovereltan ja työtovereltan, nn usen saa kyllä vastauksen: e ole perehtynyt asaan, että vos stä oken kannan määrtellä. Anoastaan ne, jotka ovat olleet knnostuneta ta vrkansa ta luottamustomensa puolesta joutuvat tähän paneutumaan, vovat stä paremmn sanoa melpteensä. On avan lmestä, että jos joku haluaa, vo tästä sopmusvyyhdestä ottaa eslle kohdan ja vatkaamalla saa näyttämään sen mllaselta haluaa. Mutta kun olen koettanut sllä huolellsuudella ja tarkkuudella, mtä mnun vomavaran ovat antaneet myöten, perehtyä myös asakrjohn, on tullut vakuuttuneeks, että kokonasuutena ottaen se on maallemme edullnen. Emme ymmärrä alkuunkaan ntä, jotka ovat yrttäneet mm. laskelmallsn kenon osottaa sen epäedullsuutta. Se on tuonut mnulle meleen erään tarnan jo lapsuuten ajolta, jossa kerrotaan kauppaasta, joka my nahkoja ja opett pokaansa, ja kun stten poka läht kauppoja suorttamaan ja must, että sä ol neuvonut, että ptää pettää asakasta, nn kun sä tul ja kysy, kunka kauppa käy, poka sano, että hyvn käy, olen koko ajan onnstunut sujauttamaan 2 pupulnnahkaa ssäkkän ja myymään ne yhtenä. - Jos tässä ajattelee samalla tavalla, että tarvtsemme täällä raaka-aneta ja koneta ja latteta, jotka on ostettava ulkomalta ja jotka maksamme snne vedyllä paperrulllla, e sunkaan ole järkevää, että ptää vedä vähän enemmän maksuks, kun pyydetäänkään, jota nyt tullmuur nässä asossa määrää. Tedän, että tämä on yks näkökohta asaa kästeltäessä ekä ole koko totuus, mutta puoluekokous varsn selkeäst asett tavotteet ja ehdot, mllä tätä kysymystä ptää valmstella ja nn kun täällä on akasemmn käynyt lm, mellä on luotettava puolueen johto ja mnsterryhmä, ja me vomme varsn hyvn srtää asan kästtelyn nä-

19 cen päätettäväks loppuslaukseltaan. Mnä en vo myöskään hyväksyä, tanut snänsä kantaa vapaakauppasopmukseen, solmtaanko se, va että jatkuvast kokoonnuttasn vkko vkon ja kuukaus kuukauden ekö stä solmta. Mutta kutenkn se asett hyvn selvät ja johdon- jälkeen edelleen keskustelemaan ja taas keskustelemaan loputtomast asasta, sllä nyt tässä asassa tarvtaan ratkasua e anoastaan mukaset päämäärät, mllä edellytyksllä on mahdollsuuksa sosaldemokraattsella puolueella mahdollsest allekrjottaa tuo kyse- kauppapolttsten vaan myöskn monen työmarkknapolttsten ja nen vapaakauppasopmus. Täällä käytetyssä usessa puheenvuorossa muden ratkasujen taka. Emme vo loputtomast srtää ja kokoontua on analysotu stä, vastaako tämä nyt osttan estetty ssäpolt- tänne. tnen lakpakett ntä edellytyksä ja stä henkeä, mnkä puolue- Se teto, mkä mellä on nyt käytettävssämme, on rttävä ym- kokous tälle kysymykselle asett. Pohjos-Karjalan pr myös tote- märtääksen, jotta vomme tämän asan lopullsen hotamsen jättää aa, että nältä osltaan, mtä tänä pävänä olemme saaneet kuulla, puoluetomkunnan ja mnsterryhmän suortettavaks ja ne myös vovat sllon katsoa, ovatko puoluekokouksen asettamat ehdot tldeet se e täydellsest vastaa ntä perustavotteta ja peraatteta, mtä Tampereella keväällä hyväksyttn, ja yhtyy myös nhn es- r nässä neuvottelussa ja snä määrn hyväksytyks ja läp käydyk- tettyhn kannanottohn, että puolueneuvosto jo akasemmn teke- s, että vodaan katsoa nden tulleen toteutetuks. mänsä päätöksen mukasest on puoluekokouksen jälkeen seuraava ja Mnua on hukan hmetyttänyt se, joka täällä ja mussakn yhteyk anut eln, joka päättää tästä kysymyksestä, täyttävätkö nämä ssä- 'l; a. l sssä on tullut eslle, jota varsnkn kommunstt ovat esttäneet, kun he sanovat, että sopmusluonnoksen se pykälä, jossa sanotaan, että 3 kuukauden rtsanomsaka on olemassa, on yrtetty selttää, ette se merktse mtään stä huolmatta, että Tasavallan Presdentt on tämän kannan lmassut. Tämä tosn sanoen merktsee, että pykälät merktsevät kakkea, keltävätkn sen, mtä nhn on krjotettu. Mstä ovat saaneet tällasen vsauden selttää sopmusta, se mnua hmetyttää ja tuntuukn, että se on "vsautta" van melle kommunsten taholta, jota he haluavat täällä harjottaa ja tältä pohjalta päätökset teettää. Kutenkn on tehtävä sosaldemokraattsten toveren päätökset tässä asassa ja medän tulee olla valmt tekemään yksmelsest tämä sosaldemokraattsena päätöksenä lman ulkopuolsten panostusta. Pekka S a r k k n e n (Pohjos-Karjalan pr): Tover puheenjohtaja, hyvät tovert! Täällä on tänä pävänä usessa puheenvuorossa myös todettu, että Tampereen puoluekokous e varsnasest ot- polttset ehdot Tampereen puoluekokouksen asettamat päämäärät. Yhdymme shen kantaan, että puolueneuvostolla tulee olla mahdollsuus ja että slle tulee myös varata mahdollsuus päättää tästä kysymyksestä, kun se on selvtelty kaklta osltaan valmks. Saattaa myös olla taktllsest-oken, että tässä vaheessa emme ota kantaa emmekä srrä vastuuta tseltämme. Porvart ja teollsuusprt vosvat tulkta myös, että sosaldemokraattnen puolueneuvosto e nältä osn hyväksynyt nätä estettyjä kompromsseja, vaan haluaa selvempää näyttöä nmenomaan tuon puoluekokouksen hengen mukasest. Kutenkn Pohjos-Karjalan pr yhtyy puoluetomkunnan ja tover Sorsan esttämään ajatukseen nmenomaan tässä presdenttkysymyksessä. Olemme täysn yksmelsä stä, että presdentt Kekkonen votasn valta eduskunnan tomesta. Pohjos-Karjalan pr kannattaa edellä manttua ajatusta. Toteasn kutenkn lyhyest, että Pohjos-Karjalan prkokous ott melestän hyvn yksselttesen kannanoton tähän vapaakauppasopmukseen ja shen automaattsest lttyvn ssäpolttsn l -m; th

20 ' H n t- ehtohn. Haluan lukea lyhyen otteen tästä, koska medän puolueemme pää-äänenkannattajassa e ole velä tähän pävään mennessä kästelty Pohjos-Karjalan prkokousta. Tämä kuuluu seuraavast: presdentn vaal on pysyväst srrettävä eduskunnan ratkastavaks, mutta vastustamme stä, että elle tämä onnstu, että kakk puolueet hyväksyvät tämän lanmuutoksen, että mssään tapauksessa "Mkäl vapaakauppasopmus allekrjotetaan, on Tampereen puo- asa e myöskään presdentt Kekkosen tomkauden jatkamsesta mene luekokouksen asettamen lansäädännöllsten ehtojen toteuttamnen mhnkään pokkeusmenettelyyn, vaan sen jälkeen suortetaan normaa- välttämätön. Asetetusta tavottesta e ole varaa tnkä. Kokous l tapa ja me vomme slt olla slläkn kannalla, että presdentt toteaa mahdollsest solmttavan vapaakauppasopmuksen olevan pysy- Kekkosta me kannatamme. Mutta me pdämme nätä kansalasten peruso-. t väsluontonen. Stä vaston nykyset tedossa olevat sopmukseen lttyvät ssäpolttset ehdot ovat erältä osn määräakasa e- keuksa nn tärkenä, ette nässä saa ruveta mhnkään välakasratkasuhn joka puolelta. vätkä nän ollen tavotteden mukasa. Prkokous vaat selvä On pakallaan tetyst, kun mellä on tärketä ohjelmakysymyk- taketa puolueen asettamen tavotteden pysyväsluontosuudesta." sä, mutta mellä on ajankohdan tuomana ajautunut väksn tämä EEC- " '. 1'! r t.', U l!, l l Mkko Pekkonen (Kymen pr): Tover puheenjohtaja, hyvät tovert! Lähden ensn yksnkertasmmasta asasta sen monmutkasen asakmpun kohdalla, mnkä tänään joudumme täällä kästtelemään tästä presdenttkysymyksestä. Mehän olemme kokolalla sosaldemokraattsessa puolueessa tällä kertaa laajast yksmelsä stä, ette puolueella ole nässä olosuhtessa lmesest asettaa sellasta ehdokasta, joka selväst ols paremp kun nykynen tasavallan presdentt, ja puolue on varmast stä meltä, että on melekästä pyrkä etsmään sellasta ratkasua, mllä presdentt Kekkosen tomakaa jatkettasn. Me kutenkn olemme sellä Lappeenrannassa ja Kymen prssä jonkn verran olleet hämmästynetä stä tavasta, mllä tätä presdenttkysymystä on parn vuoden akana kästelty, ja myös stä krjottelusta, mtä medän puolueemme pää-äänenkannattaja vme akona on krjottanut. Snä kään kun väheksytään stä Suomen kansan okeutta, mstä työväenlke on ana ptänyt knn, että se vaalella valtsee ana melle eduskunnan, kunnanvaltuustot sekä myös tasavallan presdentn, elle laka stä ennen muuteta. Me hyväksymme luonnollsest uskollsna puolueen jäsennä täydellsest sen puoluekokouksen kannan, että kysymys, tätä kysymystä tarkastella perusteellsest myös tässä puolueneuvoston kokouksessa. Tampereen puoluekokouksessa joudun käyttämään puheenvuoron, kun sellä nämä EEC-vapaakauppasopmuksen vastustajat esttvät, että halltukselta ptäs keltää - sllon stu medän oman puolueemme halltus - okeus edes jatkaa neuvotteluja tästä vapaakauppasopmuksesta. Sanon sllon, että nämä EEC-vapaakauppasopmuksen vastustajat, jotka lukeutuvat kästyksen mukaan anakn puheenvuorojen perusteella varsn vomakkaast henklöhn, joden tomeentulo e ole nnkään paljon rppuvanen medän kaupallssta olosuhtestamme, joudun sanomaan helle, että he stuvat nn kun tosen takapuolella tuleen ja sanon snä yhteydessä, että mnulla on juur valttuun puoluejohtoon täys syy luottaa, että se pystyy ja sen velvollsuus on ja se tahtoo tehdä medän puolueemme kannalta oketa ratkasuja. Tässä puolueneuvoston kokouksessa olen todennut, ette puolueen johto ole pettänyt mnun luottamustan. Täällä sanotaan: "Nn kään puolueneuvosto antaa vastauksensa shen, onko nssä ptkällsssä ja raskassa talouspolttsta lansäädäntöä koskevssa neuvottelussa, jota tovert Lnnamo ja Nskanen ovat edustajnamme käyneet. (

voittaa vastustus.. Puolueen kohdallahan on tilanne se, että me tarvitsemme näis

voittaa vastustus.. Puolueen kohdallahan on tilanne se, että me tarvitsemme näis l maassa sllä tavon, että Jälkjättösyys. Joka ntä uhkaa, tu- s tällä tavon torjutuks. Mnä luulen, että mellä on ahetta Jatkaa tällä lnjalla sekä krtkkämme että ehdotusten tekoa snä melessä, että me vomme

Lisätiedot

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA TYÖVÄENARKSTO SUOMEN SOSALDEMOKRAATTSEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKRJA ) _ V 1973 RULLA 455 KUVANNUT r > ' V t K MONKKO OY 1994 a - ) - ;! kuljetus tämän seurauksena taas vähenee sekä rautateden pakallslkenteen

Lisätiedot

mukaisuudet nyt kuoppakorotuksilla oikaistaan«normaaleihin palkkamarkkinoihin siirryttäessä tällainen toimenpide Joka tapauksessa

mukaisuudet nyt kuoppakorotuksilla oikaistaan«normaaleihin palkkamarkkinoihin siirryttäessä tällainen toimenpide Joka tapauksessa 21 T mukasuudet nyt kuoppakorotukslla okastaan«normaalehn palkkamarkknohn srryttäessä tällanen tomenpde Joka tapauksessa ols suortettava. Mlle ryhmlle ja mten suurna okasut ols 1 1 l enssjasest tehtävä,

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

KERTOMUS SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN

KERTOMUS SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN 'e.. f. : J.'. l f. f KERTOMUS SOSALDEMOKRAATTSEN EDUSKUNTARYHMÄN TOMNNASTA VUONNA 1972 V'!( 1 l M? ^ l ; ' f l, - -, Jt f-j l SSÄLLYSLUETTELO Svu YLESTÄ 2. LANSÄÄDÄNTÖ 2,1* Perustuslakvalokunta 2.2. Lakvalokunta

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

Nyt tehty välikysymys kylläkin menee tuloksia tuottamatta, mutta aika sen tekemiselle oli sopiva, sillä nyt tulee - 13 - pb>

Nyt tehty välikysymys kylläkin menee tuloksia tuottamatta, mutta aika sen tekemiselle oli sopiva, sillä nyt tulee - 13 - pb> , '.a - - 12 -- f neen ryhmaj tomntaa. LaKlcolemnen valokunn^sa ol hyödytöntä, Ja alens van ryhmän arvoa. Sna myög tahtn vrhe, etta mentn valokuntn kommunsten varamehks vapaaehtosest. - 13 - hudgett valmks.

Lisätiedot

Kertomus Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1964

Kertomus Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1964 Lte n:o 2 ' 1 n Kertomus Sos.-dem. Nasten Keskuslton tomnnasta vuodelta 1964 m ; Tlasuudet Sos.-demo Nasten Keskuslton tärkemmstä tomntatapahtumsta manttakoon kunnallspävät, jotka pdettn Kuopossa helmkuun

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen.

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen. ^EUTUTYÖVÄEN LTTO R.Y. PÖYTÄKRJA 13/1984 VALOKUNNAN KOKOUS 5 JG Luonnos SAL-lomatuk ja lomalle hakemnen -lomakkeesta Merkttn tedoks lomatukhakemuksneen. 9 Tauno Hltusen apuraha-anomus SAK:n kulttuurrahastolle

Lisätiedot

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp. PP Roolkäyttäytymsanalyys Roolkäyttäytymsanalyys Rool: Krjanptäjä Asema: Laskentapäällkkö Organsaato: Mallyrtys Tekjä: Matt Vrtanen 8.0.0 Tämän raportn on tuottanut: MLP Modular Learnng Processes Oy Äyrte

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Norjanmeri Norska havet. Suomi i Finland. Ruotsi Sverige. Norja Norge. Tanska Danmark. Itämeri Österjön. Liettua Litauen VENÄJÄ RYSSLAND.

Norjanmeri Norska havet. Suomi i Finland. Ruotsi Sverige. Norja Norge. Tanska Danmark. Itämeri Österjön. Liettua Litauen VENÄJÄ RYSSLAND. Barentsnmer Barents hav Islant Island Norjanmer Norska havet Euroopan unonn jäsenmaat ja lttymsvuodet Europeska unonens medlemsstater och anslutnngsår Atlantt Atlanten Portugal Portugal 1986 Espanja Spanen

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Talousvaliokunnan esitys hyväksyttäneen. Vahvistettiin.

Puheenjohtaja: Talousvaliokunnan esitys hyväksyttäneen. Vahvistettiin. .196. 197. myönnettäsn vastuuvapaus. Erkk Väre: Talousvalokunta esttää puoluetomkunnan ; 11' - f m Puheenjohtaja: On kuultu talousvalokunnan estys. taanko asan johdosta keskustelua. Talousvalokunnan estykseen

Lisätiedot

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa Mttausteknkan perusteet / luento 6 Mttausepävarmuus ja shen lttyvää termnologaa Mttausepävarmuus = mttaustulokseen lttyvä parametr, joka kuvaa mttaussuureen arvojen odotettua vahtelua Mttauksn lttyvä kästtetä

Lisätiedot

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä Johdatus dskreettn matematkkaan Harjotus 3, 30.9.2015 1. Luvut 1, 10 on latettu ympyrän kehälle. Osota, että löytyy kolme verekkästä lukua, joden summa on vähntään 17. Ratkasu. Tällasa kolmkkoja on 10

Lisätiedot

lii 4 'I \ 'in cnnotaan: "ruolutlieuvoston kokous samalla kun se - - - - - r aivan tarpeettomasti viitattiin vallankaappaushan :keisiin.

lii 4 'I \ 'in cnnotaan: ruolutlieuvoston kokous samalla kun se - - - - - r aivan tarpeettomasti viitattiin vallankaappaushan :keisiin. - 5 - f l f Î.Ï 1- V. mustaa. Tï.rnL. on syytä ottaa huomoon, '.cun erote tätlä har'ct len tahtonut oanoo ttän, en allj'ân tavalla pelotellaksen, vr-r. palauttaaksen mur-tn?en ajan, joka sllon vallts.

Lisätiedot

Tietoa työnantajille 2010

Tietoa työnantajille 2010 Tetoa työnantajlle 2010 Ssältö Alkusanat 5 Sanasto 6 Maahanmuuttajan kotouttamnen 8 Faktat 9 Oleskeluluvat 10 Akusten maahanmuuttajen koulutusmahdollsuudet Kanuussa 11 Maahanmuuttaja työntekjänä 12 Maahanmuuttajen

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT Työryhmän raportt 16.12.2005 Monste 1/2006 Opetushalltus ja tekjät Tm Eja Högman ISBN 952-13-2718-9 (nd.) ISBN 952-13-2719-7 ISSN 1237-6590 Edta Prma Oy, Helsnk 2006

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

- 15 - - 14 - puoluetovereiden puoluettamme häpäisevää toimintaa, mutta. SAK:n suostunnu>sen, je myöskin vyhms oli aikaicenimin tennattanut,

- 15 - - 14 - puoluetovereiden puoluettamme häpäisevää toimintaa, mutta. SAK:n suostunnu>sen, je myöskin vyhms oli aikaicenimin tennattanut, ta - 14 - - 15 - ' / ; t«1 'S. SAK:n suostunnu>sen, je myöskn vyhms ol akacenmn tennattanut, ettb SAK:sta sp.adeen mes halltukseen. Hänelläkn ol-ss >yvä syy uskos, ettg f^sa ol järjestyksessä hänen kohdallaan.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600..

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600.. Asennus- ja käyttöohjeet Vdeotermnaal 2600.. Ssällysluettelo Latekuvaus...3 Asennus...4 Lassuojuksen rrottamnen...5 Käyttö...5 Normaal puhekäyttö...6 Kutsun vastaanotto... 6 Puheen suunnan ohjaus... 7

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia ähköstaattnen enega Potentaalenegan a potentaaln suhde on samanlanen kun Coulomn voman a sähkökentän suhde: ähkökenttä vakuttaa vaattuun kappaleeseen nn, että se kokee Coulomn voman, mutta sähkökenttä

Lisätiedot

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010 2011 2010 Nokan kaupungnkrjaston asakaskysely 2010 Nokan kaupungnkrjasto Päv Kar 2011 2 Ssältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 4 Vastaajat... 4 Mtä krjastoja käytät?... 6 Krjastojen aukoloajat... 7 Kunka

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on 5 bdokaelbtojen Ttedstalallt tl Valt8lJ«yhdlstyks«a MlMdehon ta tmnmn valtuuttankma vaalltoo ManahM tul««hak««ohdokaalstan ottaaata ehdokaslstojan ybdatelayn va«8t«mn MlJHkyMntM (40) pävmm «nnen ennl MlntM

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

ESITYSLISTA 25/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

ESITYSLISTA 25/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 25/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Tsta 19.3.2002 kello 10.00 1. Nmenhuuto 2. Päätösvaltasuus 3. U 6/2002 vp ehdotuksesta neuvoston säädöksen antamseks Euroopan polsvraston perustamsesta tehdyn

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Pohjoismaiden maataloustuotanto tulevaisuuden resurssitilanteessa

Pohjoismaiden maataloustuotanto tulevaisuuden resurssitilanteessa KOTELÄNJALOSTUKSEN TEDOTE NO 5 Pohjosmaden maataloustuotanto tulevasuuden resursstlanteessa Kalle Majala Kotelänjalostuslatos Helsnk 975 Julkasjat: Kotelänten jalostusteteen latos, Helsngn Ylopsto, Vkk

Lisätiedot

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, 02044 VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen.

Lisätiedot

Yrityksen teoria. Lari Hämäläinen S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Yrityksen teoria. Lari Hämäläinen S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Yrtyksen teora Lar Hämälänen.1.003 Yrtys Organsaato, joka muuttaa tuotantopanokset tuotteks ja tom tehokkaammn kun sen osat erllään Yrtys tenaa rahaa myynthnnan sekä ostohnnan ja aheutuneden kustannuksen

Lisätiedot

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: empiirinen tutkimus kotimaisista pitkän koron rahastoista vuosilta 2001 2005.

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: empiirinen tutkimus kotimaisista pitkän koron rahastoista vuosilta 2001 2005. TAMPEREEN YLIOPISTO Talousteteden latos JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: emprnen tutkmus kotmassta ptkän koron rahastosta vuoslta 2001 2005. Kansantaloustede Pro gradu

Lisätiedot

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio?

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio? Mttausteknkan perusteet / luento 7 Mttausepävarmuus Mttausepävarmuus Mttaustulos e ole koskaan täysn oken Mttaustulos on arvo mtattavasta arvosta Mttaustuloksen ja mtattavan arvon ero on mttausvrhe Mkäl

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö Saatteeks Tomtlojen rakentamsta seurattn velä vme vuoskymmenen lopulla säännöllsest vähntään kerran vuodessa tehtävllä raportella. Monsta tosstaan rppumattomsta ja rppuvsta systä johtuen raportont loppu

Lisätiedot

Mat Lineaarinen ohjelmointi

Mat Lineaarinen ohjelmointi Mat-.4 Lneaarnen ohelmont 8..7 Luento 6 Duaaltehtävä (kra 4.-4.4) S ysteemanalyysn Lneaarnen ohelmont - Syksy 7 / Luentorunko Motvont Duaaltehtävä Duaalteoreemat Hekko duaalsuus Vahva duaalsuus Täydentyvyysehdot

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä

Monte Carlo -menetelmä Monte Carlo -menetelmä Helumn perustlan elektron-elektron vuorovakutuksen laskemnen parametrsodulla yrteaaltofunktolla. Menetelmän käyttökohde Monen elektronn systeemen elektronkorrelaato oteuttamnen mulla

Lisätiedot

Soile Kulmala. Yksikkökohtaiset kalastuskiintiöt Selkämeren silakan kalastuksessa: bioekonominen analyysi

Soile Kulmala. Yksikkökohtaiset kalastuskiintiöt Selkämeren silakan kalastuksessa: bioekonominen analyysi Sole Kulmala Ykskkökohtaset kalastuskntöt Selkämeren slakan kalastuksessa: boekonomnen analyys Helsngn Ylopsto Talousteteen latos Selvtyksä nro 29 Ympärstöekonoma Helsnk 2005 Ssällys 1 Johdanto... 1 1.1

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta.

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta. VUOKRSOPMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALM Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CO Tl-Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde Hallan

Lisätiedot

ARKISTO TYÖVÄEN KEMIAN TYÖNTEKIJÄIN LIITTO. RULLA 757 i KUVANNUT MONIKKO

ARKISTO TYÖVÄEN KEMIAN TYÖNTEKIJÄIN LIITTO. RULLA 757 i KUVANNUT MONIKKO TYÖVÄEN ARKSTO KEMAN TYÖNTEKJÄN LTTO RULLA 757 KUVANNUT MONKKO OY 1999 TYÖVÄEN ARKSTO 331.88.660 Keman Työntekjän Ltto Halltuksen, valtuuston ja työttömyyskassan pöytäkrjat 1977 M, 21/1977 Pöytäkrja Keman

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Annka Ampuja Suv Vanhatalo Hannele Levävaara 1 Käytännön kytkentöjä yskan opskeluun...

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asukas on täällä. NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Työttömen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnta käynnsty Nokalla reppaast Kunten vastuu työmarkknatuen kustannukssta kasvaa vuoden 2015 alusta.

Lisätiedot

Kuntoilijan juoksumalli

Kuntoilijan juoksumalli Rakenteden Mekankka Vol. 42, Nro 2, 2009, s. 61 74 Kuntoljan juoksumall Matt A Ranta ja Lala Hosa Tvstelmä. Urhelututkmuksen melenknnon kohteena ovat yleensä huppu-urheljat. Tuokon yksnkertastettu juoksumall

Lisätiedot

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24 Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B / Ratkasut Aheet: Mtta-astekot Havatoaesto kuvaame ja otostuusluvut Avasaat: Artmeette keskarvo, Frekvess, Frekvessjakauma,

Lisätiedot

Tammikuu 2016. Piispa Björn Vikström: Epävarmassa maailmassa tarvitaan toivoa Sivut 8 10. siltalehti.fi

Tammikuu 2016. Piispa Björn Vikström: Epävarmassa maailmassa tarvitaan toivoa Sivut 8 10. siltalehti.fi Hannu Jukola Tamperelanen seurakuntaleht Tammkuu 2016 Ääneen lukemnen rkastuttaa lapsen sanavarastoa Svut 6 7 sltaleht.f Pspa Björn Vkström: Epävarmassa maalmassa tarvtaan tovoa Svut 8 10 Hannu Jukola

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

Kanoniset muunnokset

Kanoniset muunnokset Kanonset muunnokset Koordnaatstomuunnokset Lagrangen formalsmssa pstemuunnoksa: Q = Q (q, t) nopeudet saadaan nästä dervomalla Kanonnen formalsm: p:t ja q:t samanarvosa 2n-ulottesen faasavaruuden muuttuja

Lisätiedot

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION Valmstelut 1 Pergo-lamnaattlattan mukana tomtetaan kuvallset ohjeet. Alla olevssa tekstessä on seltykset kuvn. Ohjeet on jaettu kolmeen er osa-alueeseen, jotka ovat valmstelu, asennus ja svous. Suosttelemme,

Lisätiedot

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: l"t i" meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: lt i meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan Kukkaselu Anne Kostan: r ff,, I O/n/ O//n& Tapasmrne F puutarhur, yrttää Anne Kostann, joka ayaa kukken a Selurkukan * herkkää ssntä. Kukkaselunmellä hmsä auttana Kostan kertoo, mkä on kukken henknen l"t

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

23.1.1989. Työajan lyhennyspäivien pitämisajankohdasta sovittu. tekijä sairastuu ennen pitämisjankohtaa.

23.1.1989. Työajan lyhennyspäivien pitämisajankohdasta sovittu. tekijä sairastuu ennen pitämisjankohtaa. HaaseututyOvSen Ltto r.y. TYÖVALOKUNTA Lte 4 ^ 23.1.1989 t js. TY5AJANLYHENNYS / SARASLOMA f. y Tulkntaa edellyttsvs tlanne: l \ f - \r K 1. Työn- Työajan lyhennyspäven ptämsajankohdasta sovttu. tekjä

Lisätiedot

HASSEN-WEILIN LAUSE. Kertausta

HASSEN-WEILIN LAUSE. Kertausta HASSEN-WEILIN LAUSE Kertausta Käytetään seuraava merkntjä F = F/F q on sukua g oleva funktokunta Z F (t = L F (t (1 t(1 qt on funktokunnan F/F q Z-funkto. α 1, α 2,..., α 2g ovat polynomn L F (t nollakohten

Lisätiedot

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2.

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2. l u T p Kla ö t t e k Teho a j s m a koko e j h o s u asenn KlapTul-palotla KlapTul-palotlan osat, kokoams- ja turvaiisuusohje 1. Nupp 2. HoIkk 3. Kans 4. Ruuv Knntä holkk ja nupp ruuvlla kannen läp ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA Kansantaloustede, Pro gradu- tutkelma Huhtkuu 2007 Laatja: Terh Maczulskj Ohjaaja:

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN VATT-TUTKIMUKSIA 85 VATT-RESEARCH REPORTS Juha Tuomala TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research Helsnk 2002 ISBN

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot DEWALT DW03201 Ssällysluettelo Latteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Yleskuva -

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI = (90) 1831

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI = (90) 1831 Suomen Pankk PL 160, 00101 HELSINKI = (90) 1831 SUOMEN PANKIN KESKUSTELUAEOI'TTEITA 20196 Jukka Ahonen Tedotusykskkö 26.9.1996 Suomen Pankk ja tedotusvälneet - vrkamesten ja taloustomttajen vuorovakutus

Lisätiedot

6. Stokastiset prosessit (2)

6. Stokastiset prosessit (2) Ssältö Markov-prosesst Syntymä-kuolema-prosesst luento6.ppt S-38.45 - Lkenneteoran perusteet - Kevät 6 Markov-prosess Esmerkk Tark. atkuva-akasta a dskreetttlasta stokaststa prosessa X(t) oko tla-avaruudella

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot

JV,. Luettiin Ja hyväksyttiin pöytäkirja kuluvan maaliskuun 23 päivältä.

JV,. Luettiin Ja hyväksyttiin pöytäkirja kuluvan maaliskuun 23 päivältä. JV,. h 1 1*, 1 ^ 15 5- Slhtoerl estt sos.dem. sanomalohtlfflldstan colcousta vartan laatmansa seuraavan ohjelman: 1. Kolcoulcs an avaua, 2. Suhtautuanen aomattlybdlstysllllckdasdon Ja mtä vaatlmlctfla

Lisätiedot

piftn muuttf^minen 9 5 f. Turun 1. etel. vaalipiirin Piiritoimikunnalta oli saapunut klrjel- Pövtälcir.loiQn

piftn muuttf^minen 9 5 f. Turun 1. etel. vaalipiirin Piiritoimikunnalta oli saapunut klrjel- Pövtälcir.loiQn fft l kallen tavon etä hajottaa Ja vahngottaa. Manttu Puolueneuvoston valtuutus ssältää myöskn velvotuksen, jonka lamnlyömnen vahngottas puoluettamme. Shteern ehdotus hyväksyttn. punut krjelmä, josca lmotettn

Lisätiedot

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa URUN AMMAIKORKEAKOULU YÖOHJE (7) FYSIIKAN LABORAORIO V.2 2.2 38E. MEKAANISEN VÄRÄHELYN UKIMINEN. yön tavote 2. eoraa yössä tutustutaan harmonsen mekaansen värähdyslkkeen omnasuuksn seuraavssa tapauksssa:

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA HELSINGISSÄ 1949 XXIX VUOSIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA HELSINGISSÄ 1949 XXIX VUOSIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN PANKK 948 VUOSKRJA LAATNUT SUOMEN PANKN TALOUSTETEELLNEN TUTKMUSLATOS XXX VUOSKERTA HELSNGSSÄ 949 HELSNK 9'9 VALTONEUVOSTON KRJAPANO Täten saatetaan julksuuteen Suomen. Pankn vuoskrjan kahdeskymmenesyhdeksäs

Lisätiedot

HUOLTO* TODISTUS. Moottorin numero. Tavarasäiliön. Paikkakunta. Toimituspäivä. ja varapyörän avaim. n:o. Omistaja, haltija. Sytyt, ja oven a vaim.

HUOLTO* TODISTUS. Moottorin numero. Tavarasäiliön. Paikkakunta. Toimituspäivä. ja varapyörän avaim. n:o. Omistaja, haltija. Sytyt, ja oven a vaim. HUOLTO* TODISTUS Omstaja, haltja. Moottorn numero Tomtuspävä Sytyt, ja oven a vam. n:o Tavarasälön ja varapyörän avam. n:o Myyjä Pakkakunta r^s-» 5"» vjjemme tarkastaneet tedän vaununne huolellsest ennen

Lisätiedot

3.5 Generoivat funktiot ja momentit

3.5 Generoivat funktiot ja momentit 3.5. Generovat funktot ja momentt 83 3.5 Generovat funktot ja momentt 3.5.1 Momentt Eräs tapa luonnehta satunnasmuuttujan jakaumaa, on laskea jakauman momentt. Ne määrtellään odotusarvon avulla. Määrtelmä

Lisätiedot

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto Ohelmen analsont Ohelmen kuvaamnen kaavolla ohelmen mmärtämnen kaavoden avulla kaavoden tuottamnen ohelmasta Erlasa kaavotppeä: ER-kaavot, tlakaavot, UML-kaavot tetohakemsto vuokaavot (tarkemmn) Vuoanals

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike Suom USER GUIDE YLEISKATSAUS LATAAMINEN KIINNITTÄMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN TIETOJEN SYNKRONOINTI NÄYTTÖTILAT AKTIIVISUUSMITTARI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET TEKNISET TIEDOT 6 8 10 12 16 18 20 21 22

Lisätiedot

3D-mallintaminen konvergenttikuvilta

3D-mallintaminen konvergenttikuvilta Maa-57.270, Fotogammetan, kuvatulknnan ja kaukokatotuksen semnaa 3D-mallntamnen konvegenttkuvlta nna Evng, 58394J 2005 1 Ssällysluettelo Ssällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2. Elasa tapoja kuvata kohdetta...3

Lisätiedot

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö Pkaopas Valmstelu ja estäyttö Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo estäyttöluosta (0,9-prosenttnen NaCl, johon on lsätty 1 U/ml heparna) yks 500 ml:n ta 1 000

Lisätiedot

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö:

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö: Puupntasen sandwchkattoelementn lujuuslaskelmat. Ssältö: Sandwch kattoelementn rakenne ja omnasuudet Laatan laskennan kulku Tulosten vertalua FEM-malln ja analyyttsen malln välllä. Elementn rakenne Puupntasa

Lisätiedot

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla Vteopas Valmstelu ja estäyttö esltetyllä letkustolla Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: Yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo tavallsta kettosuolaluosta, jossa on yks (1) ykskkö (U) heparna kettosuolaluoksen

Lisätiedot

Kynä-paperi -harjoitukset. Taina Lehtinen Taina I Lehtinen Helsingin yliopisto

Kynä-paperi -harjoitukset. Taina Lehtinen Taina I Lehtinen Helsingin yliopisto Kynä-paper -harjotukset Tana Lehtnen 8.8.07 Tana I Lehtnen Helsngn ylopsto Etelä-Suomen ja Lapn lään, 400 opettajaa a. Perusjoukon (populaaton) muodostvat kakk Etelä-Suomen ja Lapn läänn peruskoulun opettajat

Lisätiedot

LIGNIININ RAKENNE JA OMINAISUUDET

LIGNIININ RAKENNE JA OMINAISUUDET 16006 LIGNIININ RAKENNE JA INAISUUDET Hlatomen nmeämnen γ 16006 6 α 1 β 5 3 4 e Lgnnn prekursort (monomeert) Lgnnn bosyntees e e e Peroksdaasn ja vetyperoksdn läsnäollessa prekursorsta muodostuu resonanssstablotu

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS. Tarmo Räty* Jussi Kivistö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA

VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS. Tarmo Räty* Jussi Kivistö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS Tarmo Räty* Juss Kvstö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research Helsnk

Lisätiedot

Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit

Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit Ykskköoperaatot ja teollset prosesst 1 Ylestä... 2 2 Faasen välnen tasapano... 3 2.1 Neste/höyry-tasapano... 4 2.1.1 Puhtaan komponentn höyrynpane... 4 2.1.2 Ideaalnen seos... 5 2.1.3 Epädeaalnen nestefaas...

Lisätiedot

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Ssältää 3% aneosa, joden vaaroja vesympärstölle e tunneta. Lsätetoja Vaaralauseketta H304 e sovelleta aerosolelle. Nota P: 64742-48-9. 2.3 Muut vaarat E tunneta. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Lisätiedot

Yhdistä astianpesukoneesi tulevaisuuteen.

Yhdistä astianpesukoneesi tulevaisuuteen. Yhdstä astanpesukonees tulevasuuteen. Home onnect. Yks sovellus kakkeen. Home onnect on ensmmänen sovellus, joka pesee ja kuvaa puolestas pyykn ja astat, pastaa, kettää kahva ja katsoo jääkaappn. Erlaset

Lisätiedot

ROKUA GEOPARK ALUEEN LUONTOTAULUJEN SIJAINTIKARTAT JA TEKSTITIIVISTELMÄT

ROKUA GEOPARK ALUEEN LUONTOTAULUJEN SIJAINTIKARTAT JA TEKSTITIIVISTELMÄT ROKUA GEOPARK ALUEEN LUONTOTAULUJEN SIJAINTIKARTAT JA TEKSTITIIVISTELMÄT LEMMENPOLUN OPASTAULUJEN SIJAINTI 8. 5. 6. 7. 4. 9. 1. 3. 1. LIIMANNINKOSKEN OPASTAULUJEN SIJAINTI 1. 10. LEMMENPOLUN OPASTAULUJEN

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA LAATINUT SUOMEN PANKIN TILASTO-OSASTO HELSINGISSÄ 1931 XI VUOSIKERTA

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA LAATINUT SUOMEN PANKIN TILASTO-OSASTO HELSINGISSÄ 1931 XI VUOSIKERTA SUOMEN PANKK 930 VUOSKRJA LAATNUT SUOMEN PANKN TLASTO-OSASTO X VUOSKERTA HELSNGSSÄ 93 HELSNK m VALTONEUVOSTON KR.]APAJNO Suomen Pankn vuoskrjan yhdestosta vuoskerta saatetaan täten julksuuteen. Se on laadttu

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekankan jatkokurss Fys102 Syksy 2009 Jukka Maalamp LUENTO 2 Alkuverryttelyä Vääntömomentt Oletus: Vomat tasossa, joka on kohtsuorassa pyörmsaksela vastaan. Oven kääntämseen tarvtaan er suurunen voma

Lisätiedot

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ HUOMIO: Kauttmes (e tomteta latteen mukana) vovat erota tässä ohjekrjassa estetystä. mall RNV70 HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ Huolto ja teknset tedot LUE käyttöohjeet, ennen kun yrtät käyttää latetta. VARMISTA,

Lisätiedot