Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt"

Transkriptio

1 FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento- ja laskuharjotusesmerkessä kästellään yleensä tlanteta, jossa e tarvtse huomoda lman kosteutta. Tässä työssä kosteuden vakutus on kutenkn otettava huomoon muuton mttausten erusteella saatava tulos el (kostean) huonelman theys e ole vertalukelonen taulukossa lmotettavan arvon (kuvan lman theys) kanssa. Työssä kerrataan deaalkaasujen tlanyhtälön lsäks myös omen mttausten raortonnn tatoja el mttausöytäkrjan laatmsta ja työselostuksen krjottamsta. 1 Johdanto Työssä tutustutaan deaalkaasun omnasuuksn ja määrtetään huonelman theys tätä teoraa käyttäen. Lue työtä varten Young and Freedman, Unversty Physcs, (11 th ta 12 th ed.), kaale 18.1 ja melellään myös kaale 18.3 ta Randall D. Knght, Physcs for Scentsts and Engneers (second edton) kaaleet 16.5 ja Hyödyllstä on myös tutustua aemmn erusokrjana käytettyjen Ohanan, Vol. 1, svut ta Alonso-Fnn, Vol. 1, svut , estykseen. 2 Ideaalkaasukäste ja shen lttyvät yhtälöt Ideaalkaasu toteuttaa seuraavat erusolettamukset: olekyylen tlavuuden osuus kaasun koko tlavuudesta on hävävän en el molekyylt ovat kokoonsa nähden erttän kaukana tosstaan. olekyylehn vakuttavat ulkoset vomat ovat mtättömä ja molekyylen kesknäset vomavakutukset ovat merkttävä anoastaan törmäystlantessa. Törmäykset ovat täysn kmmosa ja nden kestoaka on hyvn lyhyt verrattuna törmäysten välsn akohn. Ideaalkaasulle on vomassa tlanyhtälö

2 FYSP103 / 1 Kaasututkmus V m RT nrt, (1) mssä on ane, V on tlavuus, m on massa, on moolmassa, T on lämötla ja R = 8,314 J/(mol K) on ylenen kaasuvako. Tästä saadaan deaalkaasun theydeks m V RT. (2) Yhtälöstä (1) nähdään, että deaalkaasumooln tlavuus on rumaton moolmassasta, kun ane ja lämötla T ovat vakota. ooltlavuus e ss ru kaasun laadusta. Standardolosuhteks valttu normaaltla NTP määrtellään T NTP NTP 101,325 kpa 1,01325 bar 760 mmhg 0 C 273,15 K Normaalolosuhteta NTP vastaava mooltlavuus V m on (3) 3 V 0, m /mol. (4) m Vastaavast deaalkaasun theydeks NTP:ssä saadaan moolmassa NTP. (5) mooltlavuus V m 3 Ilman kosteuden vakutus theyteen Ilmaa vodaan tää deaalkaasuseoksena, jonka ääkomonentt ovat ha ja ty. Lsäks lma ssältää enä määrä hldoksda, jalokaasuja ja veshöyryä. Veshöyryn suhteellnen osuus vo vahdella olosuhtesta ruen melko aljon; muden komonentten suhteellset osuudet ovat sen sjaan hyvn tarkast vakota. Ilman näennänen moolmassa ja sten myös sen theys ruvat sen veshöyrytosuudesta. Kaasun osaaneella tarkotetaan stä osuutta kaasuseoksen kokonasaneesta, jonka kysenen kaasu synnyttää. Yhtälöstä (1) nähdään, että deaalkaasujen ane ruu kaasun anemäärästä, mutta e kaasun moolmassasta. Kaasun osaane e on sten e n, (6) n mssä n on kaasun anemäärä, n kaasuseoksen kokonasanemäärä ja on kokonasane.

3 FYSP103 / 1 Kaasututkmus Ilman kosteustosuuden määrttelyyn lttyvät seuraavat eruskästteet: absoluuttnen kosteus F, jolla tarkotetaan lmassa olevan veshöyryn määrää lmotettuna massana tlavuusykskköä koht, esm. g/m 3 ; absoluuttnen kosteus vahtelee olosuhteden mukaan maksmkosteus F m on veden höyrynanetta el veshöyryn kyllästymsanetta kysesessä lämötlassa vastaava absoluuttsen kosteuden arvo; F m ruu ss lämötlasta (vrt. taulukko 1 työohjeen loussa) suhteellnen kosteus f lmasee, kunka monta rosentta absoluuttnen kosteus on maksmkosteudesta el f = (F/F m ) 100 % kasteste on se lämötla, jossa absoluuttnen kosteus = maksmkosteus. Lämötlan laskettua kastesteeseen veshöyry alkaa tvstyä. Veshöyry vo olla myös ylkyllästä el suhteellnen kosteus on yl 100%. Tällanen tlanne vo syntyä, jos lmassa e ole rttäväst tvstymskeskuksa tvstymsen käynnstymseks. Kastesteessä veshöyryn osaane e on yhtä suur kun veshöyryn kyllästymsane el e = e m (vrt. taulukko 1 työohjeen loussa) Jos merktään täysn kuvan lman moolmassaa :llä ja kostean lman moolmassaa :lla, vodaan johtaa yhtälö ' ' ve ( e) v e 1 1 0, 3780 mssä v on veden moolmassa. e (7) Veshöyryn osaaneen ja kyllästymsaneen suhde on yhtä suur kun lman suhteellnen kosteus el F e f 100% 100%. (8) F m e m Yhdstämällä yhtälöt (7) ja (8) vodaan kuvan lman theys lmottaa kostean lman theyden, suhteellsen kosteuden, kylläsen höyryn aneen ja kokonasaneen avulla. Lausekkeden yhdstämnen jätetään oskeljalle ja yhtälön johto tulee käydä lm työselostuksesta. Seltä työselostuksen teoraosassa myös jonkun käytännössä havattavan

4 FYSP103 / 1 Kaasututkmus lman kosteuteen ja tvstymseen lttyvän lmön (esm. sumu, kaste, suhkutlan kkunan huurtumnen) tausta lyhyest edellä selvtettyjen kästteden avulla. 4 Työn suorttamnen Lasseen mttaulloon umataan tyhjöumun avulla mahdollsmman hyvä tyhjö. ttaullo knntetään letkulla aneanturn, avataan ullon venttl ja luetaan kaasun ane 1. Tämän jälkeen venttl suljetaan, mttaullo rrotetaan letkusta ja ullo unntaan. ttaullo on lasa ja alaneessa. Käytä työakalla oleva suojalaseja! Raotetaan venttlä ja lasketaan heman lmaa ulloon. Kaasun ane luetaan ja ullo unntaan kuten ensmmäsessä mttauksessa. Tämä tostetaan valltsevaan lmananeeseen saakka. Pyrtään saamaan non 15 mttausstettä mahdollsmman tasasn välen mnmaneen ja valltsevan lmananeen vällle. Jos alkunnostuksessa äästät heman lkaa lmaa ulloon, vot umata ullon uudelleen tyhjäks. tattujen aneden tasavälsyydestä e kutenkaan kannata ottaa snä määrn aneta, että se hattas mttauksen sujuvaa suorttamsta. Ilman theyden määrttämstä varten merktään mustn mttaullon tlavuus (± 1 ml) sekä huoneen lämötla ja lmanane (vrheneen). Lsäks luetaan lman suhteellnen kosteus husgyrometrltä. Latteen tomnta erustuu huksen ta vastaavan kudun tuuden ruvuuteen lman kosteustosuudesta. Latteen astekko on kalbrotu jollakn absoluuttsella menetelmällä. 5 Tulosten kästtely tatut steet rretään m()-kuvaajaks ja steden kautta sovtetaan suora. Yhtälö (1) vodaan krjottaa muotoon V m. (9) RT 1 Huomaa, että käytettävä anemttar on dfferentaalnen el se mttaa kahden er steen välsen aneeron ekä suoraan ullossa olevaa absoluuttsta anetta.

5 FYSP103 / 1 Kaasututkmus äärtetyn suoran kulmakerron vastaa ss suuretta V/RT. nkä sekan kertoo uolestaan sovtuksen vakoterm? äärtetään tämän suoransovtuksen avulla ullossa olevan (kostean) lman kokonasmassa vrheneen huoneen aneessa. Tämän tedon erusteella vodaan laskea (kostean) lman theys vrheneen, kun mttauksessa käytetyn ullon tlavuus V tedetään. Laskettujen suureden vrheet määrtetään tuttuun taaan maksm-mnm -kenon avulla. äärtetystä kostean lman theydestä lasketaan suhteellsen kosteuden f ja laboratorossa valltsevan lämötlan T ja lmananeen avulla kuvan lman theys vrheneen. tä outoa havatset verrattaessa kostean ja kuvan lman theyksen tarkkoja arvoja tosnsa? ten seltät havannon? Kuvan lman theys normtetaan louks NTP-olosuhtesn yhtälöden (1) ja (2) avulla ja saatua tulosta verrataan krjallsuudessa estettyhn arvohn (varmstu, että krjallsuuden on annettu myös NTP:ssä). tä lmankosteuden vakutuksesta huonelman theyteen vodaan sanoa? Onko järkevää kästellä huonelmaa deaalkaasuna?

6 FYSP103 / 1 Kaasututkmus Taulukko 1. Ilman kosteustaulukko. t C e m Pa e m mmhg F m g/m 3 t C e m Pa e m mmhg F m g/m ,84 10, ,64 18, ,51 10, ,82 19, ,22 11, ,06 20, ,98 12, ,37 21, ,78 12, ,75 23, ,63 13, ,20 24, ,52 14, ,73 25, ,47 15, ,34 27, ,47 16, ,03 28, ,53 17, ,81 30,3

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta AIKA- IKÄ- JA KOHORTTIVAIKUTUKSET KOTITALOUKSIEN RAHOITUSVARALLISUUDEN RAKENTEISIIN SUOMESSA VUOSINA 1994 2004 Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Maalskuu

Lisätiedot

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussmulont ja herkkyysanalyys Pekka Nettaanmäk Osmo Schroderus Jyväskylän ylopsto Tetoteknkan latos 2010 1 2 Tvstelmä Raportn tarkotuksena on esttää pelkstetyn matemaattsen

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

Uuden opettajan opas

Uuden opettajan opas Uuden opettajan opas Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Verkkovdeopalveln f Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Ssällysluettelo f 3 Ssällysluettelo 1 Aluks 7 1.1 Tetoja tästä oppaasta 7 1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt 7 1.3 Käyttötarkotus 7

Lisätiedot

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa Infektotauten ehkäsyn talousteoraa - nfluenssarokotteen ottamseen vakuttavat tekjät Suomessa Kansantaloustede Mastern tutknnon tutkelma Mkko Tuovnen 2009 Kansantalousteteen latos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus . Lyhyt kuvaus TheraPro HR9 Elektronnen lämpöpattern säädn. tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 4 Elektronsen lämpöpattern säätmen avulla vot säätää huoneenlämpötlan

Lisätiedot

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, 02044 VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen.

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 5 6/2015 Meyer telakkayhtön vuotunen alhankntojen arvo 2 mljarda euroa Merteollsuusuudessa nyt hyvää mennkä s. 20 23 Varvsbolaget Meyers årlga

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

Sähkömagnetismin kaavoja

Sähkömagnetismin kaavoja ähkömagnetsmn kaavoja. Pstevaraukset ja Coulombn voma..... Coulombn lak kahden pstevarauksen välselle vomalle..... Usean pstevarauksen aheuttama voma varaukseen..... ähkökentän vomakkuus psteessä r....

Lisätiedot

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24 Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B / Ratkasut Aheet: Mtta-astekot Havatoaesto kuvaame ja otostuusluvut Avasaat: Artmeette keskarvo, Frekvess, Frekvessjakauma,

Lisätiedot

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 7 8/2015 Tere tulemast puol vuossataa lavalkennettä Hk Tallnna Tallnnan satamassa hukeat matkustajamäärät s. 20 23 Tere tulemast men nu börjar

Lisätiedot

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Ssällys Halltuksen puheenjohtajan katsaus svu 2 Tomnnanjohtajan katsaus svu 3 Yhdstystomnta svu 5 Lapsperheden

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot