Uuden opettajan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden opettajan opas"

Transkriptio

1 Uuden opettajan opas

2 Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen Kunka hakemus tehdään? Ansoluettelo el currculum vtae (CV) Muut asakrjat Haastattelu Vrkavaal Rkostaustaote Terveydentlaa koskeva selvtys Vran/tomen ta tuntopettajuuden vastaanottamnen Mtä von tehdä, jos olen tyytymätön toteutuneeseen valntaan? 11 2 Työ-/vrkasuhteen solmmnen ja ehdot Vranhotomääräys, nmttämskrja ta työsopmus Vrka- ja työehtosopmukset OAJ:n jäsenstö sopmusalottan Palkkausjärjestelmä 15 3 Päätomsen ja svutomsen tuntopettajan palvelussuhteen ehtojen eroja Kunnan ylessvstävä koulu, ammatllnen opplatos ja muskkopplatos 16 4 Okeudet, vastuut ja velvollsuudet Kuka vastaa? Kakk muuttuu, vastuu sälyy Havatse puutteet Omaks turvaks Jos vahnko tapahtuu 19 5 Työnantajan ja työntekjän välnen yhtestomnta ja työsuojelu Yhtestomntalat ja -sopmukset Yhtestomnta työsuojeluasossa Yhtestomntavelvote muussa lansäädännössä 21 6 Perhevapaat Ätys-, syys-, vanhempan- ja hotovapaan hakemnen Ätysvapaa ätysrahakaudella Vanhempanvapaa vanhempanrahakaudella Isyysvapaa ätys- ta vanhempanrahakaudella Hotovapaa Osttanen hotovapaa Tlapänen hotovapaa Tlapänen possaolo pakottavsta perhesystä 24 7 Opnto- ja vuorotteluvapaa Työssä käyvän opntovapaa ja akuskoulutustuk Ammatttutkntostpend Vuorotteluvapaa ja -korvaus 26 8 Työttömyysturva Työttömyyspäväraha Työssäoloehto Työttömyyskassan vahtamnen Kassan jäseneks jo opntojen akana 28 9 Opskelu ja työttömyysturva OAJ opettajen edunvalvojana OAJ järjestönä OAJ:n tomnta OAJ:n jäsenyys Opettajaks opskelevat OAJ:n jäsenpalvelut ja jäsenedut 34 Apua ongelmatlantessa 35 Ulkoasu: Nmö, tatto: snkka pakkala

3 Työelämään! Kädessäs on Opetusalan Ammattjärjestö OAJ:n ja Suomen Opettajaks Opskeleven Ltto SOOL ry:n yhtestyössä julkasema opas, jonka tarkotuksena on toma apunas ertysest työuras alussa. Oppaasta löydät tetoja ja ohjeta opettajan työn hakemsesta, vrka-/työsuhteen solmmsesta, opettajan okeukssta, vastusta ja velvollsuukssta, työnantajan ja työntekjän välsestä yhtestomnnasta, perhe-, opnto- ja vuorotteluvapaasta, työttömyysturvasta sekä tetenkn OAJ:n jäsenyydestä. Paljon onnea opettajan työhön! Älä epärö olla yhteydessä opettamseen ja opettajan työhön lttyvssä asossa. Lsätetoja osotteesta

4 1 Opettajan työn hakemnen TOISTAISEKSI VOIMASSA olevat el vaknaset opettajan vrat sekä tuntopettajuudet täytetään yleensä julksella haulla. Joskus tämä koskee myös määräakasten opettajan tehtäven täyttämstä. Ilman julksta hakua vrkasuhteeseen vodaan ottaa sjanen ta määräakanen avomen vran hotaja. Myöskään tlantessa, jossa kunta tarjoaa uutta työtä rtsanotulle ta osaakaselle vranhaltjalle, e tarvta julksta hakua. Sama koskee lassa säädettyä toseen vrkaan srtämstä ta tomnnan uudelleen järjestämseen lttyvä srtoja. OAJ:n julkasema Opettaja-leht (myös nternetssä) sekä koulutuksen järjestäjen sähköset rekrytontsvustot ovat hyvä väylä löytää lmotuksa avonna olevsta tehtävstä. Kunnallset vrat julstetaan haettavaks kunnan/kuntayhtymän lmotustaululla. Lsäks avomsta työpakosta lmotetaan sekä valtakunnallsssa että alueellsssa ja pakallsssa sanomalehdssä ta sähkösllä svustolla. Työpakat, jotka julstetaan avomeks ja annetaan nän julkseen hakuun, löytyvät yleensä mtä erlasmpen lnkken kautta nternetstä, josta löytyy myös alaan erkostuneta rekrytontyrtyksä. Myös työvomatomstosta vo selvttää koko Suomen avomet työpakat. Musta kun julksessa haussa olevsta työpakosta saa parhaten tetoa joko kunnan koulutomstosta ta ottamalla yhteyden suoraan opplatoksen/päväkodn rehtorn ta johtajaan. Työsuhtesa tehtävä työnantaja e ole velvollnen lattamaan julkseen hakuun. Jotta saadaan rttävä määrä kelposa hakjota, työnantaja käyttää julksta hakumenettelyä. Avomet opettajan vrat ja tomet: Opettaja-leht: Työvomatomsto: 4 Uuden opettajan opas

5 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? TOISTAISEKSI VOIMASSA olevaan opettajan vrkaan, tomeen ta tuntopettajaks vodaan valta van lassa säädetyt kelposuusvaatmukset täyttävä hakja. Kelposuusvaatmukset on täytettävä annetun hakuajan päättyessä. Esmerkks opntoreksterote e rtä, vaan kelposuus on osotettava opnnosta saadulla todstuksella. Kelposuusvaatmukset Opetushenklöstön kelposuusvaatmukssta säädetään pääosn asetuksessa opetustomen henklöstön kelposuusvaatmukssta (986/98). Tämän lsäks varhaskasvatuksen opettajen kelposuusvaatmukssta säädetään lassa ja asetuksessa sosaalhuollon ammatllsen henklöstön kelposuusvaatmukssta (L 272/2005 ja A 608/2005) ja ammattkorkeakouluopettajen kelposuudesta ammattkorkeakouluasetuksessa (352/2003). Koulutuksen järjestäjä päättää vrkojen nmkkestä. Kelposuus taas määrtellään okeutena antaa määrätyn ssältöstä opetusta, ohjausta ta toma rehtorna. Opettajan tulee ss olla kelponen tehtäväänsä ta shen aneeseen/ opntohn mtä opettaa. Kelposuuden saa, kun suorttaa kakken opettamensa aneden vaadtut opnnot, opntokokonasuudet ta tutknnon. Ammattkorkeakoulun opettajalta edellytetään soveltuvan ylemmän korkeakoulututknnon ta soveltuvan jatkotutknnon suorttamsta. Yleset nmtysperusteet Suomen perustuslan mukaan yleset nmtysperusteet julksn vrkohn ovat tato, kyky ja koeteltu kansalaskunto. Tato tarkottaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankttuja tetoja ja tatoja, kyky vttaa henklön tuloksellsen työskentelyn edellyttämn henklökohtasn omnasuuksn. Koeteltu kansalaskunto tarkottaa ylesessä kansalastomnnassa saatuja vran hodon kannalta merktyksellsä ansota ja nuhteetonta käytöstä. Nätä ylesä nmtysperusteta ptää tarkastella suhteessa vran ertysn kelposuusvaatmuksn. Nmtysperustella on merktystä, kun verrataan useampa vranhakjota keskenään. Kunnallsesta vrkavaalsta vo valttaa esmerkks sllä perusteella, että perustuslan ylesä nmtysperusteta e ole noudatettu. E-kelposen henklön palkkaamnen Henklöä, jolla e ole vaadttua kelposuutta, e saa palkata yl kuuden kuukauden mttaseen palvelussuhteeseen lman, että ensn on selvtetty, onko kelposuusvaatmukset täyttävä hakjota saatavlla. Selvttämsen tulee tapahtua esmerkks julstamalla tehtävä haettavaks. Jos aktvsesta etsmsestä huolmatta kelposuusvaatmukset täyttävää henklöä e ole tarjolla, ekelponen henklö vodaan palkata enntään vuoden määräajaks. Asetuksen mukaan nältäkn henklöltä edellytetään rttävää koulutusta ja tehtävän edellyttämää tatoa. Sks välakasetkn opettajan tehtävät on pyrttävä hotamaan laadukkaast kelposten opettajen vomn. Asetuksen mukaan epäpätevää e saa palkata useampaa kertaa kuudeks kuukaudeks lman, että selvtetään, onko kelposa saatavlla el tämä mahdollsuus on kertaluontonen. Jos kyseessä on vähänen tuntmäärä, on selvtettävä, votasnko tunnt antaa esmerkks tosen sellasen opettajan hodettavaks, joka on saman koulutuksen järjestäjän palveluksessa ja täyttää kelposuusvaatmukset. Uuden opettajan opas 5

6 Varhaskasvatuksen henklöstöä koskevssa sosaalhuollon ammatllsen henklöstön kelposuussäädöksssä e tätä kuuden kuukauden akarajaa ole. Jos tehtävään e saada henklöä, jolla on säädetty kelposuus, tehtävään vodaan ottaa varhaskasvatusta koskeven kelposuusvaatmusten mukaan enntään vuodeks henklö, jolla suortettujen opntojen perusteella on rttävät edellytykset sen hotamseen. Epäpätevä vodaan ottaa palvelussuhteeseen van ertysestä syystä sllon, kun kelposuusvaatmukset täyttävä henklö on saatavlla. Tällanen pokkeustapaus on esmerkks se, että anoa kelponen hakja e omnasuuksensa puolesta todstettavast ole sovelas kyseseen opettajan tehtävään. 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen JOS ULKOMAILLA tutkntonsa suorttanut haluaa kelposuuden opettajan vrkaan ta tehtävään Suomessa, hänen on saatava Opetushalltukselta päätös tutknnon tunnustamsesta. Opetushalltuksen päätökset perustuvat lakn ammattpätevyyden tunnustamsesta (1093/2007) sekä lakn ulkomalla suortettujen korkeakouluopntojen tuottamasta vrkakelposuudesta (531/1986). Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen edellyttää, että hakjalla on maassa, jossa tutknto on suortettu, täys kelposuus toma sellasessa opetustehtävässä, johon Suomessa on lassa ta asetuksessa määrätyt tetyt kelposuusvaatmukset. Tunnustamspäätöksen yhteydessä hakjalta vodaan edellyttää lsävaatmuksena opntojen, sopeuttamsajan ta kelposuuskokeen suorttamsta. OAJ:n www-svut: > jäsensvut Lat ja asetukset: Valton säädöstetopankk: Opetushalltus: > Koulutus ja tutknnot > Tutkntojen tunnustamnen 6 Uuden opettajan opas

7 1.3 Kunka hakemus tehdään? SUURI OSA työnantajsta käyttää nternetssä oleva sähkösä hakulomakketa. Jos hakemukset halutaan työantajan omalla sähkösellä hakulomakkeella, on tästä mannta hakulmotuksessa. Hakemus opettajan työhön ptää tehdä krjallsest. Sen muotolussa on syytä ottaa huomoon asota, jotka vovat edesauttaa valtuks tulemsta. Sähkösessä hakemuksessa on yleensä hyvn vähän tlaa tuoda omaa osaamsta ja persoonaa eslle, joten tämä on hyvä tehdä esmerkks olemalla yhteydessä johtajaan ta rehtorn hakemuksen tekemsen yhteydessä. Lsäks suora yhteydenotto lsätetojen antajaan osottaa knnostusta avonta työpakkaa kohtaan. Lue työpakkalmotus huolellsest ja ets stä mahdollsa työssä tarvttava ertysomnasuuksa. Ykslö hakemuksessa selkeäst, mtä vrkaa ta tehtävää haet. Osota hakemukses slle vranomaselle ta taholle, joka työpakkalmotuksessa mantaan. Anna vastaanottajalle selkeä kuva osaamsestas. Lue hakemukses huolellsest läp ja tarksta samalla okenkrjotus. Tekst kannattaa myös luetuttaa sellasella ulkopuolsella henklöllä, jonka melpteeseen vot luottaa. Tomta hakemus perlle määräakaan mennessä työnantajan pyytämällä tavalla joko posttse, sähköpostlla ta henklökohtasest. Hakemuksessa on oltava seuraavat perustedot: hakjan nm ja yhteystedot hakemuksen vastaanottaja työpakka- lmotuksessa annetun tedon päväys vttaus lähteeseen, josta hakja on saanut tedon avomesta työpakasta ajan tasalla olevat henklö-, koulutus- ja työkokemustedot, jota ansoluettelossa tarkennetaan luottamustehtävät sekä muut mahdollset lsäansot ta haettavaan tehtävään lttyvät harrastukset hakjan allekrjotus ja nmenselvennys lteluettelo Tosnaan hakulmotuksessa pyydetään myös palkkatovomusta. Stä tehdessä kannattaa mustaa, että nykynen palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaatvuuteen ja henklökohtaseen osaamseen. Mantse palkkatovees perusteeks tulevan tehtävän vaatvuustekjötä sekä oman koulutukses ja kokemukses kautta hankkmas ertysosaamsalueta. Hyvä hakemus on persoonallnen, selkeä, meluten yhden svun mttanen ja muotoltu haettavan tehtävän mukasest. Hakemuksessa vot tuoda eslle persoonallsa prtetä ja ertysosaamsaluetas, jolla pystyst kehttämään hakemas työpakan tomntaa. Työnantajan on ana varattava hakjalle tlasuus hakemuksensa täydentämseen kohtuullseks katsotussa määräajassa. Työnantajan on ana varattava hakjalle tlasuus hakemuksensa täydentämseen kohtuullseks katsotussa määräajassa. Uuden opettajan opas 7

8 1.4 Ansoluettelo el currculum vtae (CV) ANSIOLUETTELO ELI currculum vtae on ykslöllnen tvstelmä hakjan työ- ja elämänkokemuksesta. Sen tehtävänä on selvttää mahdollsmman nopeast hakjan er osaamsalueet. Ansoluettelon vo laata perntestä malla noudattaen ta hakjaa markknovana, haettavaan työpakkaan räätälötynä versona. Helppolukusuuden kannalta on tärkeää, että tarvttavat tedot estetään kääntesessä akajärjestyksessä sten, että vmesn työkokemus, koulutus ta muu anso on luettelossa ensmmäsenä. Jos CV:ssä on ptkä taukoja (esmerkks possa työelämästä), on hyvä manta mstä ne johtuvat. Jossan tlantessa CV on mahdollsta myös lähettää sähkösest erkseen, ta sähkösessä hakemuslomakkeessa saattaa olla tlaa lsätedolle, johon vo lsätä tetoja omasta osaamsestaan ta valkoden osa CV:stä. Sähkösssä hakumenettelyssä työkokemus ptää yleensä täydentää lomakemuotosena, ekä kaken osaamsen krjaamseen ole mahdollsuutta. CV kannattaakn ptää mukana haastattelussa ja täydentää mahdollsuuksen mukaan sähkösten lomakkeden lsätetoa-kohtn omaa osaamsta. Ansoluettelossa on mahdollsta tuoda eslle : hakjan nm ja yhteystedot * henklötedot, jossa hakjan nm, syntymäaka ja -pakka * koulutus * työkokemus * täydennyskoulutus * varusmespalvelus ja sotlasarvo * svlsääty ja lasten lukumäärä, jos hakja haluaa kertoa tedot keltato teto- ja vestntäteknset tadot luottamustomet ja -tehtävät opntomatkat julkasut harrastukset mahdollset suostteljat, esmerkks edellset esmehet (Tähdellä merktyt tedot ovat perustetoja, jotka on oltava ansoluettelossa.) Ansoluettelossa esntyvstä tutknto- ja opntotedosta on hyvä lttää mukaan kahden henklön okeaks todstamat todstusjäljennökset, pyydetään ntä työpakkalmotuksessa ta e. Ansoluettelo on hakemuksen tapaan hyvä sekä lukea tse että luetuttaa jollakulla muulla. Lsäks kahden henklön on verrattava ansoluetteloa asakrjohn (työ- yms. todstuksn) ja todstettava ansoluettelo okeaks. Internetstä löytyy erlasa CV-malleja. Esmerkks kansanvälstä työnhakua varten luotu Europass-ansoluettelomall löytyy osotteesta 8 Uuden opettajan opas

9 1.5 Muut asakrjat TYÖPAIKKAILMOITUKSESSA HAKIJALTA saatetaan pyytää hakemuksen lsäks ta stä täydentämään myös muta todstuksa. Nmkrjasta on säädetty nmkrjalassa. Lak e velvota kunta ja kuntayhtymä ptämään nmkrjaa, joten ne saavat päättää harkntansa mukaan nmkrjan ptämsestä. Nmkrjanote ssältää mm. henklön perustedot, koulutustaustaa, palvelussuhteta ja vrantomtuksen keskeytyksä kuvaavat tedot sekä tedot suortetusta asevelvollsuudesta. Palvelussuhdetodstuksessa ertellään työntekjän sen hetkseen työsuhteeseen lttyvä asota. Todstuksen työntekjä saa erkseen pyytämällä työnantajaltaan. Työpakkalmotuksessa on yleensä mannta stä, mtä asakrjaa hakjan tovotaan käyttävän. Lääkärntodstus tomtetaan työnantajalle vasta mahdollsen valnnan jälkeen. Myös rkostaustaote ptää esttää työnantajan nähtäväks vasta mahdollsen valnnan jälkeen. 1.6 Haastattelu TYÖPAIKAN AVOIMEKSI julstanut taho kutsuu hakjota haastatteluun ta haastattelee hetä puhelmtse. Rppuen kunnan ta kuntayhtymän ohje- ta johtosäännöstä, haastattelja on joko yksttänen vranhaltja (koulutomenjohtaja, rehtor tms.) ta monjäsennen tomryhmä, jossa on tavallsest mukana haettavan työpakan rehtor ta johtaja sekä opplatoksen/päväkodn edustaja. Kun valmstaudut haastatteluun, met, mnkä asoden eslle tuomnen vos auttaa valntaas. Usen hakjalle tarjotaan mahdollsuutta esttää haastatteljolle kysymyksä, joten ntä kannattaa mettä etukäteen. Sen lsäks, että työnantaja hakee helle sopvaa työntekjää, myös työntekjä hakee tselleen sopvaa työpakkaa sellasta, jonka arvosta, tomnta-ajatuksesta ja tomntatavosta hän on knnostunut ja john hän on valms stoutumaan. Itselle tärkestä asosta kannattaa kysyä, jotta okea hmnen valkotuu okeaan työpakkaan. Haastattelutlanteessa on ana hyödyllsempää olla oma persoonallnen tsensä kun teeskennellä. Haastatteljoden tavotteena on selvttää hakjan persoonan lsäks ertystatoja, motvaatota työtä kohtaan, taustoja aemmsta työsuhtesta sekä pätevyyttä avomena olevaan työpakkaan. On mahdollsta, että haastattelussa kysytään myös ykstyselämään lttyvä kysymyksä. Nhn vastaamnen on jokasen hakjan oma asa. Keskesstä tedosta ja tadosta vot esttää haastattelutlanteessa oma työ- ta koulutustodstuksas. Haastatteljoden vakuuttamseks on hyvä panostaa ensvakutelmaan. Asallset tervehdykset, katsekontakt, kuuluvalla äänellä selkeäst puhumnen, rauhallnen ja luonteva käyttäytymnen sekä omen melpteden perusteltu ja selkeä esntuont ovat merkttävä, valtuks tulemsta edstävä sekkoja. Kannattaa ss olla persoonallnen mutta asallnen. 1.7 Vrkavaal VAKINAISESTI VIRKAAN vodaan valta ss anoastaan säädetyt kelposuusvaatmukset täyttävä henklö. Lsäks julkseen vrkaan tulee ana valta hakjosta ansotunen ottaen huomoon hakjan koulutuksen ja työkokemuksen avulla hanktut tedot ja tadot, tuloksellsen työskentelyn edellyttämät henklökohtaset omnasuudet, ylesessä kansalastomnnassa saadut vran hodon kannalta merktyksellset asat sekä nuhteeton käytös. Tasa-arvolan mukaan on kellettyä syrjäyttää vrkavaalssa edellä mantulla perustella ansotuneemp hakja ja valta tosta sukupuolta oleva vähemmän ansotunut henklö, elle vranomanen vo osottaa, että valnnalle on tehtävän laadusta johtuva panava ja hyväksyttävä syy ta että valnta e ole perustunut sukupuoleen vaan johonkn hyväksyttävään syyhyn. Sukupuoleen perustuvaa syrjntää on yhtä lalla perheen huol- Uuden opettajan opas 9

10 tovelvollsuuksn ta perhevapaden käyttöön lttyvä syrjntä. Vranomasen on osotettava, ette tasa-arvolaka ole rkottu. Vrkavalntaan vakuttaa myös yhdenvertasuuden vaatmus (syrjnnän kelto), el hakjaa e saa asettaa epäedullseen asemaan mm. terveydentlan, syntyperän, sukupuolsen suuntautumsen, än, perhesuhteden, uskonnon ta melpteden vuoks. Haastattelun jälkeen asan ratkasevalle vranomaselle estetään vrkaan nmtysjärjestyksessä ne hakjat, jotka ovat vrkaan kelposa. Valnnan tekevä vranomanen valtsee yhden estetystä hakjosta vrkaan ja lsäks on mahdollsta valta yks ta useamp henklö varasjolle sltä varalta, että vrkaan valttu e otakaan vrkaa vastaan. Työsopmussuhtesn tehtävn valttaessa e työnantajan tarvtse noudattaa samoja muotomääräyksä kun vrkavaalessa. Valnnat evät kutenkaan saa olla kelposuusasetuksen, tasaarvolan ta yhdenvertasuuslan vastasa. 1.8 Rkostaustaote KUNNAN TAI kuntayhtymen vrkavaalt ovat ehdollsa, kunnes valttu on esttänyt valtsevalle vranomaselle nähtäväks lasten kanssa työskenteleven rkostaustan selvttämseks annetun lan mukasen rkostaustaotteen. Myös valton ja ykstysen opetuksen järjestäjän palveluksessa alottavlla on velvollsuus esttää rkostaustaote työnantajan nähtäväks. Ote estetään kolme kuukautta ta sen yl menevn työ- ta vrkasuhtesn, e stä lyhempn, elle tee samalle työnantajalle samaan työpakkaan yl kolme kuukautta kestävää työ- ta vrkasuhdetta ja sllonkn vasta kolmen kuukauden tultua täyteen. Työntekjä tlaa rkostaustaotteen tse okeusreksterkeskuksesta (osote: Okeusreksterkeskus, PL 157, Hämeenlnna, fax: , sähköpost: Otteen vo tlata anoastaan krjallsena posttse, fakslla ta sähköpostlla. Työnantajalla e ole okeutta tlata reksterotetta. Huomotavaa on myös, että reksterotetta ta kopota stä e tule jättää työnantajalle, vaan rttää, kun se estetään työnantajan nähtäväks. Rkostaustaote e saa olla kuutta kuukautta vanhemp, kun se estetään työnantajalle. 1.9 Terveydentlaa koskeva selvtys TYÖNANTAJA VOI vrkasuhteeseen ottamsen yhteydessä pyytää valttua tomttamaan selvtyksen terveydentlastaan. Selvtykseks rttää hyväksyttävä lääkärntodstus terveydentlasta. Lääkärntodstus tomtetaan vranomasen pyynnöstä, ja se vodaan pyytää myös määräakaseen työsuhteeseen otettaessa. Jos et valnnan vahvstamsen jälkeen haluakaan ottaa vastaan vrkasuhtesta työtä, vot rtsanoutua vrkaehtosopmuksessa sovttua rtsanomsakaa noudattaen. Työsuhteessa mahdollsuutes peruuttaa työn vastaanottamnen työsopmuksen tekemsen jälkeen rppuu stä, onko kysymyksessä tostaseks vomassa oleva va määräakanen työ. Jos työsopmus on tehty tostaseks, vot rtsanoutua. Jos olet tehnyt työsopmuksen määräajaks, et vo peruuttaa stä lman työnantajan suostumusta, elle työsopmuksessa ole erkseen sovttu rtsanomsmahdollsuudesta. Lak nasten ja mesten välsestä tasa-arvosta, yhdenvertasuuslak: Rkostaustaote: Okeusreksterkeskus, 10 Uuden opettajan opas

11 1.10 Vran/tomen ta tuntopettajuuden vastaanottamnen JOS OLET tullut valtuks hakemaas vrkaan ta tuntopettajuuteen, snulta pyydetään yleensä velä suostumus ottaa vrkasuhde vastaan. Työsuhteessa taas työsopmus solmtaan joko suullsest ta krjallsest. Suullnen sopmus stoo osapuola samalla tavalla kun krjallnen sopmus, joten jos esmerkks odotat musta pakosta velä vastausta, suostumusta e kannata suullsestkaan antaa Mtä von tehdä, jos olen tyytymätön toteutuneeseen valntaan? KENELLÄKÄÄN EI ole lähtökohtasest subjektvsta okeutta julkseen vrkaan. Lansäädäntö antaa koulutuksen järjestäjlle runsaast päätösvaltaa ja harknnanvapautta vran täytössä. Valntapäätöksestä valttamseen kannattaakn ryhtyä van, jos shen on vahvat perusteet. Tällasa ovat lähnnä epälyt valnnassa tapahtuneesta perustuslan ylesten vrkanmtysperusteden kannalta ansotuneemman hakjan syrjäyttämsestä, lassa edellytetyn kelposuusvaatmuksen lamnlyönnstä ta tasa-arvolan/yhdenvertasuuslan vastasesta syrjnnästä. Tässä muutoksenhaku estellään hyvn ylesellä tasolla. Tarkempaa tetoa muutoksenhakuprosesssta saat OAJ:n www-svulta, Koulutuksen Vuoskrjasta ta oman pakkakuntas luottamusmeheltä. Opettajen palvelussuhteta koskeven kunnan ja kuntayhtymän tomelnten päätösten muutoksenhaku on pääsääntösest kaksvahenen: varsnasta valtusmenettelyä edeltää pakollnen okasuvaatmus. Okasuvaatmus on tehtävä 14 pävän kuluessa valntapäätöksen tedokssaannsta. Alkuperäsen päätöksen mukana ptää olla okasuvaatmusohje, jonka mukasest tomtaan. Okasuvaatmuksen johdosta tehdystä päätöksestä vo tehdä kunnallsvaltuksen hallnto-okeuteen 30 pävän kuluessa päätöksen tedokssaannsta. Pokkeus edellä mantusta muutoksenhausta on kunnallsen ammattkorkeakoulun vrkavalnta, josta tehtävä valtus tulee osottaa suoraan hallntovaltuksena hallnto-okeudelle. Valton vrkanmtyksstä ja ykstysen koulutuksen järjestäjän opettajavalnnosta e ole muutoksenhakumahdollsuutta. Kutenkn, mkäl nähn valntohn ssältyy mahdollsest nasten ja mesten välsestä tasa-arvosta annetun lan ta yhdenvertasuuslan vastasta syrjntää, vodaan rkkomusten johdosta hakea hyvtystä käräjäokeuden kautta. Muutoksenhaku: OAJ:n www-svut, > jäsensvut Koulutuksen vuoskrja: Uuden opettajan opas 11

12 2 Työ-/vrkasuhteen solmmnen ja ehdot 2.1 Vranhotomääräys, nmttämskrja ta työsopmus OPETUS- JA varhaskasvatusalalla työssä olevat henklöt ovat joko vrkasuhtesa ta työsuhtesa. Valton ja kunten palveluksessa olevat julksta valtaa käyttävät henklöt ovat vrkasuhtesa. Esmerkks kunnan peruskoulun opettaja käyttää julksta valtaa antaessaan arvosanoja opplalle. Ykstysssä opplatoksssa ja päväkodessa työskentelevät henklöt ovat ana työsuhtesa. Työsuhtesten osalta solmtaan työsopmus, jonka SOOLn ja OAJ:n jäsenet vovat ana ennen allekrjottamsta tarkstuttaa luottamusmehellä. Vrkamääräykset noudattelevat vrkaehtosopmuksa, mutta jos nhn ssältyy pakallsta sopmsta (ks. kohta vrka- ja työehtosopmukset), vrkasuhteen ehdot kannattaa ana tarkstuttaa luottamusmehellä ennen sopmuksen allekrjottamsta. Vrkasuhde Vrkasuhtenen vranhaltja ta vrkames otetaan työnantajan päätöksellä vrkasuhteeseen tostaseks ta perustellusta syystä määräajaks. Kun ten ja kuntayhtymen vranhaltjolle on annettava vpymättä ja mkäl mahdollsta ennen vrantomtuksen alkamsta pöytäkrjanote ta muu krjallnen vranhotomääräys, josta lmenevät anakn vrkanmke, vrkasuhteen kestoaka, määräakasuuden peruste, mahdollnen koeaka, vrantomtuksen alkamsajankohta, pää asallset tehtävät ta nden määräytymsperuste ja palkkauksen perusteet. Valton vrkamehlle annetaan vastaavan ssältönen nmttämskrja. Lnkt vrka- ja työehtosopmuksn: > jäsensvut 12 Uuden opettajan opas

13 Työsuhde Työsuhtesen työntekjän ta tomhenklön kanssa tehdään työsopmus, jonka allekrjottavat työnantaja ja työntekjä. Vakka työsopmus vodaan tehdä suullsest, krjallsest ta sähkösest, on varmnta ana vaata krjallnen työsopmus. Työsopmus on vomassa tostaseks, jolle stä ole perustellusta syystä tehty määräakaseks. Työsopmukseen ta erllseen selvtykseen krjataan työnteon keskeset ehdot mm. työnteon alkamsajankohta, määräakasen sopmuksen kesto, määräakasuuden peruste, mahdollnen koeaka, pääasallset työtehtävät, työhön sovellettava työehtosopmus, palkkauksen määräytymsperusteet, palkanmaksukaus, säännöllnen työaka sekä rtsanomsaka ta sen määräytymsperuste. Koeaka Sekä työ- että vrkasuhteen alussa vo olla koeaka, joka antaa molemmlle osapuollle mahdollsuuden harkta, halutaanko palvelussuhdetta jatkaa. Koeaka vo työsuhteessa olla enntään neljä kuukautta, vrkasuhteessa enntään kuus kuukautta. Koeakana työ- ta vrkasuhde vodaan purkaa lman rtsanomsakaa, vakka kumpkaan osapuol e ols syyllstynyt vrhesn ta lamnlyöntehn. Työnantaja e kutenkaan saa purkaa työ- ta vrkasuhdetta koeajallakaan syrjvllä ta muuton epäasallslla perustella. 2.2 Vrka- ja työehtosopmukset VIRKA- JA työehtosopmuksssa sovtaan palkkausjärjestelmästä ja vähmmäspalkasta sekä mm. työajasta, vuoslomasta, sarausloman ja ätysvapaan palkkauksesta, kustannusten korvaukssta ja rtsanomsajosta. Vrka- ja työehtosopmukset ovat kakka osapuola stova. Kunnan ja valton vrkaehtosopmuksa on noudatettava vrkaehtosopmuslaken stovuuden perusteella kunten, kuntayhtymen ja valton vrkasuhtessa. Työehtosopmusten normaalstovuus on säädetty työehtosopmuslassa ja ylesstovuus työsopmuslassa. Normaalstova työehtosopmuksa noudatetaan ao. työnantajajärjestöön lttyneden työnantajen työpakolla. Ylesstova työehtosopmuksa on noudatettava myös järjestäytymättömen ykstysten työnantajen työpakolla. Valtakunnallsssa sopmuksssa sovtut palvelussuhteen ehdot ovat vähmmäsehtoja, jota on noudatettava. Ntä vodaan täydentää pakallslla työnantajakohtaslla sopmukslla, jossa sovtaan esmerkks työn vaatvuuden arvonnsta, tulospalkkauksesta, valtakunnallsssa sopmuksssa sovttujen järjestelyvarojen jakamsesta ja valtakunnallsen sopmuksen määräyksestä pokkeamsesta. Pakallsyhdstys asettaa neuvottelutavotteet ja hyväksyy neuvottelutuloksen. Pakallsen sopmuksen neuvottelee käytännössä pääluottamus- ta luottamusmes työnantajan edustajan kanssa. Vrka- ja työehtosopmuksssa on määrätty, mstä asosta e voda sopa pakallsest. Sellasa ovat esmerkks vähmmäsperuspalkkaa penemp palkka, säännöllsen työajan keskmääränen ptuus, opetusvelvollsuuden huojentamnen, saraus- ja ätyslomaetuudet ja vuosloman ptuus. Pakallnen sopmnen e koske valtotyönantajaa. Uuden opettajan opas 13

14 2.3 OAJ:n jäsenstö sopmusalottan 12 % 11 % 3 % 1 % 73 % Kunta: OVTES Kunta: KVTES Ykstynen: Svstystyönantajat Ykstynen: Avantyönantajat Valto OAJ on mukana sopmassa seuraava ope tus- ja varhaskasvatushenklöstöä koskeva vrka- ja työehtosopmuksa: Kunta/kuntayhtymä Kunnallnen opetushenklöstön vrka- ja työehtosopmus OVTES Kunnallnen ylenen vrka- ja työehtosopmus KVTES Yhtestomnta ja työelämän kehttämnen kunta-alalla Valto Valton ylenen vrka- ja työehtosopmus ja opplatoskohtaset tarkentavat vrkaehtosopmukset Ykstynen opplatos Ykstystä opetusalaa koskeva työehtosopmus ja sen opplatoskohtaset määräykset (Svsta, ylesstova) Ammatllsten akuskoulutuskeskusten työehtosopmus (Svsta, ylesstova) Palvelulatosten työnantajayhdstyksen (AVAINTES) opetusalan työehtosopmus ja opetusalan työehtosopmus (AVAINOTES) Ykstynen päväkot Ykstysen sosaalpalvelualan työehtosopmus (SOSTES, ylesstova) Palvelulatosten työnantajayhdstyksen (AVAINTES) työehtosopmus 14 Uuden opettajan opas

15 2.4 Palkkausjärjestelmä OPETTAJAN TYÖN palkkaus perustuu kuvassa näkyvn tekjöhn. Kakssa opetus- ja varhaskasvatusalan sopmuksssa palkkauksen perusteena on tehtävän vaatvuus.. Tehtävän vaatvuus palkkauksen perusteena tarkottaa stä, että uusen opettajen ja varhaskasvattajen e enää tarvtse automaattsest tyytyä vähmmäsperuspalkkaan, vaan hedän täytyy pyytää tehtävän vaatvuutta vastaavaa palkkaa sekä henklökohtasta lsää alottaessaan uudessa työpakassa. Palkan muodostumsessa ja työakajärjestelmssä on suura opplatosmuodosta ja opplatoksen ylläptäjästä rppuva eroavasuuksa. Palkanmuodostukseen ja maksutapaan vakuttaa myös se, onko henklö tostaseks otettu vranhaltja, päätomnen ta svutomnen tuntopettaja ta lyhytakanen vransjanen. Opettajan palkan rakenne (OVTES) Tulospalkko, työykskön tulos Muut lsät, palkkot ja korvaukset Yltuntpalkko Ammatnhallnta ja työssä suorutumnen Työkokemus Henklökohtanen lsä Vuossdonnanen lsä Sopmuksen mukanen peruspalkka Vaatvuus Tehtäväkohtanen palkka Uuden opettajan opas 15

16 3 Päätomsen ja svutomsen tuntopettajan palvelussuhteen ehtojen eroja 3.1 Kunnan ylessvstävä koulu, ammatllnen opplatos ja muskkopplatos Päätomnen tuntopettaja vähntään keskmäärn 16 vkkotunta - akuslukossa 14 vkkotunta palkkaus ja työaka pääsääntösest kuten vastaavalla vranhaltjalla - kuukauspalkka - henklökohtasen lsän vuossdonnanen osa - yltuntpalkko - lomaraha lomapäväkorvaus palvelussuhteen päättyessä ätysvapaan ja sarausloman palkka kuten vranhaltjolla tlapäsen hotovapaan palkallsuus rppuu palvelussuhteen kestosta Svutomnen tuntopettaja vähemmän kun keskmäärn 16 vkkotunta - akuslukossa keskmäärn < 14 vkkotunta tuntpalkko kultakn pdetyltä tunnlta - e henklökohtasen lsän vuossdonnasa osa - e lomarahaa - e lomapäväkorvausta - tuntpalkkossa kesäajan osuus sarausloma-ajan palkka enntään sarastumspävää seuranneen 9:nnen arkpävän loppuun, jos palvelussuhde on jatkunut vähntään 60 kalenterpävää palkaton ätysvapaa ja tlapänen hotovapaa henklökohtasen lsän vuossdonnaseen osaan okeuttava palvelusaka e kartu 16 Uuden opettajan opas

17 Palkkapävä ja palkkalaskelma Palkan maksupävät on sovttu kunnallsssa vrka- ja työehtosopmuksssa. Esmerkks määräakasten palkanmaksupävä on kuukauden vmenen arkpävä (e kutenkaan lauanta) ja tostaseks otettujen (el vaknasten) varsnaset kuukauspalkat maksetaan vmestään kuukauden 16. pävänä. Täsmällnen maksupävä sovtaan pakallsest. Ykstysssä koulussa, opplatoksssa ja päväkodessa palkanmaksukaus sovtaan työsopmuksessa. Tavallsest se on kalenterkuukaus. Palkka maksetaan palkanmaksukauden vmesenä pävänä, jolle tosn sovta. Valton vrkasuhteselle henklöstölle maksetaan palkka kuukauden 15. pävänä ta stä edeltävänä arkpävänä ja työsopmussuhteslle kuukauden vmesenä arkpävänä. Jokasen palkanmaksun yhteydessä annetaan palkkalaskelma, jossa on ertelty palkkaan ja työsuhteeseen kuuluvat tekjät. Se kelpaa yleensä palkkatodstukseks esmerkks erlasa etuuksa haettaessa. Palkkalaskelmat kannattaa sälyttää, jos maksetun palkan tarkstamnen jälkkäteen tulee ajankohtaseks. Palkkaongelma Jos snulla on ongelma palkkaukses suhteen ta haluat tarkstaa, että snulle maksetaan varmast okean suurusta palkkaa, kysy neuvoa enssjasest luottamusmeheltäs. Luottamusmehen ja oman yhdstykses tedot tulee olla näkyvllä jokasessa päväkodssa/opplatoksessa. Löydät tedot myös krjautumalla OAJ:n jäsensvulle. Palkkataulukkoja ja tetoa palkkauksen määräytymsestä: > jäsensvut ja Opettaja-lehden snset svut Valmstumnen kannattaa. Vasta tutknnon suorttanut henklö on kelponen opettajaks. Valmstumnen vakuttaa palkkaan melkosest kannattaa ss tehdä gradu valmks ja valmstua! Myös kanddaatn tutknnon suorttamnen nostaa palkkaa. Uuden opettajan opas 17

18 4 Okeudet, vastuut ja velvollsuudet USEAT ERI normt, okeuskäytäntö ja kanteluden seurauksena tehdyt päätökset määrttävät opetus- ja kasvatushenklöstön sekä esmesten okeudet, velvollsuudet ja vastuut. Jokasen rehtorn, johtajan ja opettajan on asemansa perusteella tunnettava vomassa oleva sovellettava lansäädäntö ja muut tomntaa säätelevät normt kuten opetussuunntelma. 4.1 Kuka vastaa? KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ vastaa koulutuksen vomavarosta ja laadusta, työtlojen ja ympärstön turvallsuudesta, koneden ja työvälneden turvallsuudesta ja kunnossapdosta el ylpäätään turvallsesta opskeluympärstöstä. Johtaja vastaa johtamansa ykskön tomnnan järjestelystä sekä tlojen ja välnestön asanmukasesta kunnosta. Opettaja taas vastaa opetuksen käytännön järjestelystä sekä hänelle määrätystä tehtävstä. 4.2 Kakk muuttuu, vastuu sälyy OAJ:n jäsenllä on vastuu ja okeusturvavakuutus. VAIKKA NORMIT, tlanteet ja koulun käytänteet muuttuvat, opplatoksen/päväkodn johdon ja opettajan vastuu sälyy. Opettajan työtä ohjaavat laken ja asetusten lsäks opetussuunntelma, opplatoksen/päväkodn vuossuunntelma, työjärjestys, esmesten ohjeet ja määräykset sekä opettajan omat ratkasut opetuksen järjestämsessä. Olennasta on erottaa, mllon on kysymys opplatoksen/päväkodn tomnnasta ja mllon nden ulkopuolsesta tomnnasta, sllä lapset ovat opplatoksen/päväkodn vastuulla koko koulu-/ pävähotopävän ajan sllon, kun on kysymys opplatoksen/päväkodn tomnnasta. On mustettava, että opettaja vo jakaa rajotetust tehtävään, mutta e vastuutaan. Vakka opetustlanteessa ols mukana avustavaa henklökuntaa, opettajan kokonasvastuu sälyy, vakka esmerkks valvontatehtävä ols jaettu mullekn. Opettaja e vo luottaa opplaan harkntakykyyn. On ss tarkkaan metttävä, mten opettaja opastaa, ohjaa ja valvoo mnkäkn käsä lapsa. 18 Uuden opettajan opas

19 Opplatoksen tomntaa on esmerkks: vuossuunntelman ja työjärjestyksen mukanen opetus srtymset opetuspakolle vältunnt ja muut tauot opetuksessa kouluretket ja muu koulun ulkopuolnen tomnta (jos merktty vuossuunntelmaan/ työjärjestykseen) jälk-stunnot ja laskanläksyt kyydtystä odottavan opplaan ohjattu tomnta koulun kerhotomnta Opplatoksen tomntaa e ole: koulu- ja kotmatkat hammashotolakäynnt ltadskot vkonloppu- ta loma-ajan vetto yhdessä abrstelyt rahankeruu lerkouluun ta kouluretkeen aamu- ja ltapävätomnta, jolle se ole vuossuunntelmassa 4.3 Havatse puutteet TURVALLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN takaamseks kakken opplatoksessa/päväkodssa tomven on oltava valppana puutteellsuuksen havatsemseks. Havatusta puuttesta on tehtävä krjallnen lmotus ja tarvttaessa vaarallnen tomnta on keskeytettävä. Opplatoksssa/päväkodessa on syytä käydä yhtesest keskustelua ja tedottaa stä, mten vastuut er tahojen välllä jakautuvat. 4.4 Omaks turvaks NOUDATA OMAN turvas vuoks seuraava ohjeta: Tedota tehokkaast kotehn opplatoksessa/ päväkodssa tapahtuvsta asosta. Perehdy opplatoksen/päväkodn turvallsuusohjesn ja noudata ntä. Arvo huolellsest opplaan omat tadot ja valmudet. Jousta opetussuunntelman toteuttamsessa, jos se turvallsuuden nmssä on välttämä töntä. Selvtä ja varmsta vastuukysymykset ja vakuutukset. Mkäl huomaat vallsa ta puutteellsa välnetä ta tloja, lmota nstä johdolle ja estä nden käyttämnen. Pdä krjaa opplatoksessa/päväkodssa tapahtuvsta epätavallssta tlantesta, kuten esmerkks havatusta kusaamstlantesta, tappelusta ja ojentamskenojen käytöstä. Ota läheltä pt -tlantesta opks. 4.5 Jos vahnko tapahtuu JOS VAHINKO tapahtuu, syyllsä etstään usemmten ensn opettajsta ja johtajsta. Vanhemmat evät yleensä ole enssjassa vaatmassa opettajalle tuomota, mutta vahngonkorvausten saamseks he saattavat vedä asan tuomostunten kästtelyyn. Syyllsyyskysymykset ratkastaan loppujen lopuks tuomostumessa ja syyllsyyden ta syyttömyyden toteamsessa ratkasee ptkält näyttö. Vakavssa vahnkotapauksssa opettajalle kotuvat seuraamukset vovat olla palvelussuhteen päättämnen, varotus, vahngonkorvaus ja rkosokeudellset seuraamukset. Vahngonkorvausvastuu kanavotuu yleensä koulutuksen järjestäjälle, el työnantaja maksaa enssjasest vahngonkorvaukset. OAJ:n jäsenllä on automaattsest vomassa oleva okeusturvavakuutus, joka korvaa opetus- ja kasvatusalalla työskentelyyn lttyvssä okeudenkäynttapauksssa oma ja vastapuolen okeudenkäyntkuluja sten kun tarkemmn vakuutusehdossa on sovttu. OAJ:n Opettajan pykäläpankk -opas: > jäsensvut / pykäläpankk Uuden opettajan opas 19

20 5 Työnantajan ja työntekjän välnen yhtestomnta ja työsuojelu 5.1 Yhtestomntalat ja -sopmukset YHTEISTOIMINTASÄÄDÖKSET VELVOITTAVAT työnantajaa kästtelemään henklöstöön vakuttava asota yhtestomnnassa. Kästtely on toteuttava rttävän ajossa, ennen päätöksentekoa, ja työnantajan on pyrttävä kästtelyssä yhtestomnnan hengessä yksmelsyyteen työntekjöden kanssa. Esmerkks organsaaton tarpeet resurssen supstamseks ta uudelleen suuntaamseks tulee kästellä ajossa, jollon henklöstö pääsee adost vakuttamaan asaan. Henklöstöllä ptää yhtestomnnan avulla olla vakutusmahdollsuus työtään koskevaan päätöksentekoon. Yhtestomnnan tavotteena onkn lsätä henklöstön vakutusmahdollsuuksa työhön lttyvässä päätöksenteossa, edstää tomnnan tuloksellsuutta ja parantaa työelämän laatua. Opetus- ja kasvatusalan organsaatossa yhtestomnta toteutuu usemmten edustuksellsssa yt-tomkunnssa, jossa henklöstön edustajna tomvat luottamusmehet ja tomkunnan jäsenet. Yksttästä henklöä koskeva asa kästellään enssjasest työntekjän ja hänen esmehensä välllä. Henklöstöä ylesest koskevat, laajemmat ja peraatteellset asat kästellään edustuksellsest yhtestomntaelmessä ta pyydettäessä yhtestomntaneuvottelussa. Henklöstön edustajana tom tällön pääluottamus- ta luottamusmes ta pakallsyhdstyksen nmeämä henklö. Yhtestomnnassa neuvoteltavn asohn kuuluvat mm. henklöstön asemaan olennasest vakuttavat tomnnan muutokset, organsaaton tomnta- ja taloussuunntelmat, olennaset muutokset työtehtävssä sekä töden ja työtlojen järjestelyssä, henklöstöhallnnon peraatteet, henklöstön kehttämnen ja ulkopuolsen työvoman käytön peraatteet. Työnantajan ja työntekjöden välnen yhtestomnta perustuu yhtestomntalansäädäntöön, jota on täydennetty valtakunnallslla ja pakallslla sopmukslla. 20 Uuden opettajan opas

Tietoa työnantajille 2010

Tietoa työnantajille 2010 Tetoa työnantajlle 2010 Ssältö Alkusanat 5 Sanasto 6 Maahanmuuttajan kotouttamnen 8 Faktat 9 Oleskeluluvat 10 Akusten maahanmuuttajen koulutusmahdollsuudet Kanuussa 11 Maahanmuuttaja työntekjänä 12 Maahanmuuttajen

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT Työryhmän raportt 16.12.2005 Monste 1/2006 Opetushalltus ja tekjät Tm Eja Högman ISBN 952-13-2718-9 (nd.) ISBN 952-13-2719-7 ISSN 1237-6590 Edta Prma Oy, Helsnk 2006

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta.

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta. -112- asettama ehtoja veroluontesesta suhdannetasausjärjestelmästä. Estetty hntasäännöstelyjärjestelmä perustuu nk. Wahlroosn komtean metntöön. Estyksessä on muutama ratkasevan hekko kohta. 15 :ssä todetaan:

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0..06 (5) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 28.0.206 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV 2. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0.4.05 Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä perusteta sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on 5 bdokaelbtojen Ttedstalallt tl Valt8lJ«yhdlstyks«a MlMdehon ta tmnmn valtuuttankma vaalltoo ManahM tul««hak««ohdokaalstan ottaaata ehdokaslstojan ybdatelayn va«8t«mn MlJHkyMntM (40) pävmm «nnen ennl MlntM

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600..

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600.. Asennus- ja käyttöohjeet Vdeotermnaal 2600.. Ssällysluettelo Latekuvaus...3 Asennus...4 Lassuojuksen rrottamnen...5 Käyttö...5 Normaal puhekäyttö...6 Kutsun vastaanotto... 6 Puheen suunnan ohjaus... 7

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA TYÖVÄENARKSTO SUOMEN SOSALDEMOKRAATTSEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKRJA ) _ V 1973 RULLA 455 KUVANNUT r > ' V t K MONKKO OY 1994 a - ) - ;! kuljetus tämän seurauksena taas vähenee sekä rautateden pakallslkenteen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin... Työttömälle

Lisätiedot

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Ssältää 3% aneosa, joden vaaroja vesympärstölle e tunneta. Lsätetoja Vaaralauseketta H304 e sovelleta aerosolelle. Nota P: 64742-48-9. 2.3 Muut vaarat E tunneta. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon Taustaa Sekventaalnen vakutuskaavo Sekventaalnen päätöskaavo on 1995 ovalun ja Olven esttämä menetelmä päätösongelmen mallntamseen, fomulontn ja atkasemseen. Päätöspuun omnasuukssta Hyvää: Esttää eksplsttsest

Lisätiedot

KERTOMUS SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN

KERTOMUS SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN 'e.. f. : J.'. l f. f KERTOMUS SOSALDEMOKRAATTSEN EDUSKUNTARYHMÄN TOMNNASTA VUONNA 1972 V'!( 1 l M? ^ l ; ' f l, - -, Jt f-j l SSÄLLYSLUETTELO Svu YLESTÄ 2. LANSÄÄDÄNTÖ 2,1* Perustuslakvalokunta 2.2. Lakvalokunta

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Norjanmeri Norska havet. Suomi i Finland. Ruotsi Sverige. Norja Norge. Tanska Danmark. Itämeri Österjön. Liettua Litauen VENÄJÄ RYSSLAND.

Norjanmeri Norska havet. Suomi i Finland. Ruotsi Sverige. Norja Norge. Tanska Danmark. Itämeri Österjön. Liettua Litauen VENÄJÄ RYSSLAND. Barentsnmer Barents hav Islant Island Norjanmer Norska havet Euroopan unonn jäsenmaat ja lttymsvuodet Europeska unonens medlemsstater och anslutnngsår Atlantt Atlanten Portugal Portugal 1986 Espanja Spanen

Lisätiedot

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 Lue käyttöohje ja "Turvallsuusohjeet"-luku, ennen kun alat käyttää ta huoltaa latetta. Sälytä käyttöohjetta latteen luona. Lsätetoja on kahvautomaatn käyttöohjeessa

Lisätiedot

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: empiirinen tutkimus kotimaisista pitkän koron rahastoista vuosilta 2001 2005.

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: empiirinen tutkimus kotimaisista pitkän koron rahastoista vuosilta 2001 2005. TAMPEREEN YLIOPISTO Talousteteden latos JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: emprnen tutkmus kotmassta ptkän koron rahastosta vuoslta 2001 2005. Kansantaloustede Pro gradu

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia ähköstaattnen enega Potentaalenegan a potentaaln suhde on samanlanen kun Coulomn voman a sähkökentän suhde: ähkökenttä vakuttaa vaattuun kappaleeseen nn, että se kokee Coulomn voman, mutta sähkökenttä

Lisätiedot

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen.

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen. ^EUTUTYÖVÄEN LTTO R.Y. PÖYTÄKRJA 13/1984 VALOKUNNAN KOKOUS 5 JG Luonnos SAL-lomatuk ja lomalle hakemnen -lomakkeesta Merkttn tedoks lomatukhakemuksneen. 9 Tauno Hltusen apuraha-anomus SAK:n kulttuurrahastolle

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava: Esitiedot

Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava: Esitiedot TKK (c) Ilkka Mell (2004) Kokoastodeäkösyys ja Kokoastodeäkösyys ja : Johdato Kokoastodeäkösyyde ja Bayes kaavoje systeemteoreette tulkta Johdatus todeäkösyyslasketaa Kokoastodeäkösyys ja TKK (c) Ilkka

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdstä kodnkonees tulevasuuteen. Pkaopas 1 Kots tulevasuus alkaa nyt! Henoa, että käytät Home onnect -sovellusta * Onneks olkoon käytät tulevasuuden kodnkonetta, joka jo tänään helpottaa arkeas. Mukavamp.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

3 Tilayhtälöiden numeerinen integrointi

3 Tilayhtälöiden numeerinen integrointi 3 Tlayhtälöden numeernen ntegront Alkuarvotehtävässä halutaan ratkasta lopputla xt f ) sten, että tlayhtälöt ẋ = fx,u, t) toteutuvat, kun alkutla x 0 on annettu Tlayhtälöden numeernen ntegront vodaan suorttaa

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (5) 304 Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus HEL 2016-003359 T 01 02 01 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa lastensuojelun sosiaalityön

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA Kansantaloustede, Pro gradu- tutkelma Huhtkuu 2007 Laatja: Terh Maczulskj Ohjaaja:

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle

Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle Uusi työ Kuusamossa Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan alueen

Lisätiedot

Kuntoilijan juoksumalli

Kuntoilijan juoksumalli Rakenteden Mekankka Vol. 42, Nro 2, 2009, s. 61 74 Kuntoljan juoksumall Matt A Ranta ja Lala Hosa Tvstelmä. Urhelututkmuksen melenknnon kohteena ovat yleensä huppu-urheljat. Tuokon yksnkertastettu juoksumall

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 45-1435-14 HEL 2015-002922 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti koulutuksen,

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

AINEIDEN OMINAISUUKSIIN PERUSTUVA SEOSTEN LUOKITUS JA VAARAA OSOITTAVAT LAUSEKKEET

AINEIDEN OMINAISUUKSIIN PERUSTUVA SEOSTEN LUOKITUS JA VAARAA OSOITTAVAT LAUSEKKEET N:o 979 3731 te 2 AINEIDEN OMINAISUUKSIIN ERUSTUVA SEOSTEN UOKITUS JA VAARAA OSOITTAVAT AUSEKKEET JOHDANTO Vaarallsa aneta ssältävä seoksa luokteltaessa ja merkntöjä valttaessa aneden ptosuuksen perusteella

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti:

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti: KIRJE 1.11.2007 Tiedekunnille, erillisille laitoksille ja hallintovirastolle VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010 Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt saavuttivat 13.10.2007

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot