Uuden opettajan opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden opettajan opas"

Transkriptio

1 Uuden opettajan opas

2 Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen Kunka hakemus tehdään? Ansoluettelo el currculum vtae (CV) Muut asakrjat Haastattelu Vrkavaal Rkostaustaote Terveydentlaa koskeva selvtys Vran/tomen ta tuntopettajuuden vastaanottamnen Mtä von tehdä, jos olen tyytymätön toteutuneeseen valntaan? 11 2 Työ-/vrkasuhteen solmmnen ja ehdot Vranhotomääräys, nmttämskrja ta työsopmus Vrka- ja työehtosopmukset OAJ:n jäsenstö sopmusalottan Palkkausjärjestelmä 15 3 Päätomsen ja svutomsen tuntopettajan palvelussuhteen ehtojen eroja Kunnan ylessvstävä koulu, ammatllnen opplatos ja muskkopplatos 16 4 Okeudet, vastuut ja velvollsuudet Kuka vastaa? Kakk muuttuu, vastuu sälyy Havatse puutteet Omaks turvaks Jos vahnko tapahtuu 19 5 Työnantajan ja työntekjän välnen yhtestomnta ja työsuojelu Yhtestomntalat ja -sopmukset Yhtestomnta työsuojeluasossa Yhtestomntavelvote muussa lansäädännössä 21 6 Perhevapaat Ätys-, syys-, vanhempan- ja hotovapaan hakemnen Ätysvapaa ätysrahakaudella Vanhempanvapaa vanhempanrahakaudella Isyysvapaa ätys- ta vanhempanrahakaudella Hotovapaa Osttanen hotovapaa Tlapänen hotovapaa Tlapänen possaolo pakottavsta perhesystä 24 7 Opnto- ja vuorotteluvapaa Työssä käyvän opntovapaa ja akuskoulutustuk Ammatttutkntostpend Vuorotteluvapaa ja -korvaus 26 8 Työttömyysturva Työttömyyspäväraha Työssäoloehto Työttömyyskassan vahtamnen Kassan jäseneks jo opntojen akana 28 9 Opskelu ja työttömyysturva OAJ opettajen edunvalvojana OAJ järjestönä OAJ:n tomnta OAJ:n jäsenyys Opettajaks opskelevat OAJ:n jäsenpalvelut ja jäsenedut 34 Apua ongelmatlantessa 35 Ulkoasu: Nmö, tatto: snkka pakkala

3 Työelämään! Kädessäs on Opetusalan Ammattjärjestö OAJ:n ja Suomen Opettajaks Opskeleven Ltto SOOL ry:n yhtestyössä julkasema opas, jonka tarkotuksena on toma apunas ertysest työuras alussa. Oppaasta löydät tetoja ja ohjeta opettajan työn hakemsesta, vrka-/työsuhteen solmmsesta, opettajan okeukssta, vastusta ja velvollsuukssta, työnantajan ja työntekjän välsestä yhtestomnnasta, perhe-, opnto- ja vuorotteluvapaasta, työttömyysturvasta sekä tetenkn OAJ:n jäsenyydestä. Paljon onnea opettajan työhön! Älä epärö olla yhteydessä opettamseen ja opettajan työhön lttyvssä asossa. Lsätetoja osotteesta

4 1 Opettajan työn hakemnen TOISTAISEKSI VOIMASSA olevat el vaknaset opettajan vrat sekä tuntopettajuudet täytetään yleensä julksella haulla. Joskus tämä koskee myös määräakasten opettajan tehtäven täyttämstä. Ilman julksta hakua vrkasuhteeseen vodaan ottaa sjanen ta määräakanen avomen vran hotaja. Myöskään tlantessa, jossa kunta tarjoaa uutta työtä rtsanotulle ta osaakaselle vranhaltjalle, e tarvta julksta hakua. Sama koskee lassa säädettyä toseen vrkaan srtämstä ta tomnnan uudelleen järjestämseen lttyvä srtoja. OAJ:n julkasema Opettaja-leht (myös nternetssä) sekä koulutuksen järjestäjen sähköset rekrytontsvustot ovat hyvä väylä löytää lmotuksa avonna olevsta tehtävstä. Kunnallset vrat julstetaan haettavaks kunnan/kuntayhtymän lmotustaululla. Lsäks avomsta työpakosta lmotetaan sekä valtakunnallsssa että alueellsssa ja pakallsssa sanomalehdssä ta sähkösllä svustolla. Työpakat, jotka julstetaan avomeks ja annetaan nän julkseen hakuun, löytyvät yleensä mtä erlasmpen lnkken kautta nternetstä, josta löytyy myös alaan erkostuneta rekrytontyrtyksä. Myös työvomatomstosta vo selvttää koko Suomen avomet työpakat. Musta kun julksessa haussa olevsta työpakosta saa parhaten tetoa joko kunnan koulutomstosta ta ottamalla yhteyden suoraan opplatoksen/päväkodn rehtorn ta johtajaan. Työsuhtesa tehtävä työnantaja e ole velvollnen lattamaan julkseen hakuun. Jotta saadaan rttävä määrä kelposa hakjota, työnantaja käyttää julksta hakumenettelyä. Avomet opettajan vrat ja tomet: Opettaja-leht: Työvomatomsto: 4 Uuden opettajan opas

5 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? TOISTAISEKSI VOIMASSA olevaan opettajan vrkaan, tomeen ta tuntopettajaks vodaan valta van lassa säädetyt kelposuusvaatmukset täyttävä hakja. Kelposuusvaatmukset on täytettävä annetun hakuajan päättyessä. Esmerkks opntoreksterote e rtä, vaan kelposuus on osotettava opnnosta saadulla todstuksella. Kelposuusvaatmukset Opetushenklöstön kelposuusvaatmukssta säädetään pääosn asetuksessa opetustomen henklöstön kelposuusvaatmukssta (986/98). Tämän lsäks varhaskasvatuksen opettajen kelposuusvaatmukssta säädetään lassa ja asetuksessa sosaalhuollon ammatllsen henklöstön kelposuusvaatmukssta (L 272/2005 ja A 608/2005) ja ammattkorkeakouluopettajen kelposuudesta ammattkorkeakouluasetuksessa (352/2003). Koulutuksen järjestäjä päättää vrkojen nmkkestä. Kelposuus taas määrtellään okeutena antaa määrätyn ssältöstä opetusta, ohjausta ta toma rehtorna. Opettajan tulee ss olla kelponen tehtäväänsä ta shen aneeseen/ opntohn mtä opettaa. Kelposuuden saa, kun suorttaa kakken opettamensa aneden vaadtut opnnot, opntokokonasuudet ta tutknnon. Ammattkorkeakoulun opettajalta edellytetään soveltuvan ylemmän korkeakoulututknnon ta soveltuvan jatkotutknnon suorttamsta. Yleset nmtysperusteet Suomen perustuslan mukaan yleset nmtysperusteet julksn vrkohn ovat tato, kyky ja koeteltu kansalaskunto. Tato tarkottaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankttuja tetoja ja tatoja, kyky vttaa henklön tuloksellsen työskentelyn edellyttämn henklökohtasn omnasuuksn. Koeteltu kansalaskunto tarkottaa ylesessä kansalastomnnassa saatuja vran hodon kannalta merktyksellsä ansota ja nuhteetonta käytöstä. Nätä ylesä nmtysperusteta ptää tarkastella suhteessa vran ertysn kelposuusvaatmuksn. Nmtysperustella on merktystä, kun verrataan useampa vranhakjota keskenään. Kunnallsesta vrkavaalsta vo valttaa esmerkks sllä perusteella, että perustuslan ylesä nmtysperusteta e ole noudatettu. E-kelposen henklön palkkaamnen Henklöä, jolla e ole vaadttua kelposuutta, e saa palkata yl kuuden kuukauden mttaseen palvelussuhteeseen lman, että ensn on selvtetty, onko kelposuusvaatmukset täyttävä hakjota saatavlla. Selvttämsen tulee tapahtua esmerkks julstamalla tehtävä haettavaks. Jos aktvsesta etsmsestä huolmatta kelposuusvaatmukset täyttävää henklöä e ole tarjolla, ekelponen henklö vodaan palkata enntään vuoden määräajaks. Asetuksen mukaan nältäkn henklöltä edellytetään rttävää koulutusta ja tehtävän edellyttämää tatoa. Sks välakasetkn opettajan tehtävät on pyrttävä hotamaan laadukkaast kelposten opettajen vomn. Asetuksen mukaan epäpätevää e saa palkata useampaa kertaa kuudeks kuukaudeks lman, että selvtetään, onko kelposa saatavlla el tämä mahdollsuus on kertaluontonen. Jos kyseessä on vähänen tuntmäärä, on selvtettävä, votasnko tunnt antaa esmerkks tosen sellasen opettajan hodettavaks, joka on saman koulutuksen järjestäjän palveluksessa ja täyttää kelposuusvaatmukset. Uuden opettajan opas 5

6 Varhaskasvatuksen henklöstöä koskevssa sosaalhuollon ammatllsen henklöstön kelposuussäädöksssä e tätä kuuden kuukauden akarajaa ole. Jos tehtävään e saada henklöä, jolla on säädetty kelposuus, tehtävään vodaan ottaa varhaskasvatusta koskeven kelposuusvaatmusten mukaan enntään vuodeks henklö, jolla suortettujen opntojen perusteella on rttävät edellytykset sen hotamseen. Epäpätevä vodaan ottaa palvelussuhteeseen van ertysestä syystä sllon, kun kelposuusvaatmukset täyttävä henklö on saatavlla. Tällanen pokkeustapaus on esmerkks se, että anoa kelponen hakja e omnasuuksensa puolesta todstettavast ole sovelas kyseseen opettajan tehtävään. 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen JOS ULKOMAILLA tutkntonsa suorttanut haluaa kelposuuden opettajan vrkaan ta tehtävään Suomessa, hänen on saatava Opetushalltukselta päätös tutknnon tunnustamsesta. Opetushalltuksen päätökset perustuvat lakn ammattpätevyyden tunnustamsesta (1093/2007) sekä lakn ulkomalla suortettujen korkeakouluopntojen tuottamasta vrkakelposuudesta (531/1986). Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen edellyttää, että hakjalla on maassa, jossa tutknto on suortettu, täys kelposuus toma sellasessa opetustehtävässä, johon Suomessa on lassa ta asetuksessa määrätyt tetyt kelposuusvaatmukset. Tunnustamspäätöksen yhteydessä hakjalta vodaan edellyttää lsävaatmuksena opntojen, sopeuttamsajan ta kelposuuskokeen suorttamsta. OAJ:n www-svut: > jäsensvut Lat ja asetukset: Valton säädöstetopankk: Opetushalltus: > Koulutus ja tutknnot > Tutkntojen tunnustamnen 6 Uuden opettajan opas

7 1.3 Kunka hakemus tehdään? SUURI OSA työnantajsta käyttää nternetssä oleva sähkösä hakulomakketa. Jos hakemukset halutaan työantajan omalla sähkösellä hakulomakkeella, on tästä mannta hakulmotuksessa. Hakemus opettajan työhön ptää tehdä krjallsest. Sen muotolussa on syytä ottaa huomoon asota, jotka vovat edesauttaa valtuks tulemsta. Sähkösessä hakemuksessa on yleensä hyvn vähän tlaa tuoda omaa osaamsta ja persoonaa eslle, joten tämä on hyvä tehdä esmerkks olemalla yhteydessä johtajaan ta rehtorn hakemuksen tekemsen yhteydessä. Lsäks suora yhteydenotto lsätetojen antajaan osottaa knnostusta avonta työpakkaa kohtaan. Lue työpakkalmotus huolellsest ja ets stä mahdollsa työssä tarvttava ertysomnasuuksa. Ykslö hakemuksessa selkeäst, mtä vrkaa ta tehtävää haet. Osota hakemukses slle vranomaselle ta taholle, joka työpakkalmotuksessa mantaan. Anna vastaanottajalle selkeä kuva osaamsestas. Lue hakemukses huolellsest läp ja tarksta samalla okenkrjotus. Tekst kannattaa myös luetuttaa sellasella ulkopuolsella henklöllä, jonka melpteeseen vot luottaa. Tomta hakemus perlle määräakaan mennessä työnantajan pyytämällä tavalla joko posttse, sähköpostlla ta henklökohtasest. Hakemuksessa on oltava seuraavat perustedot: hakjan nm ja yhteystedot hakemuksen vastaanottaja työpakka- lmotuksessa annetun tedon päväys vttaus lähteeseen, josta hakja on saanut tedon avomesta työpakasta ajan tasalla olevat henklö-, koulutus- ja työkokemustedot, jota ansoluettelossa tarkennetaan luottamustehtävät sekä muut mahdollset lsäansot ta haettavaan tehtävään lttyvät harrastukset hakjan allekrjotus ja nmenselvennys lteluettelo Tosnaan hakulmotuksessa pyydetään myös palkkatovomusta. Stä tehdessä kannattaa mustaa, että nykynen palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaatvuuteen ja henklökohtaseen osaamseen. Mantse palkkatovees perusteeks tulevan tehtävän vaatvuustekjötä sekä oman koulutukses ja kokemukses kautta hankkmas ertysosaamsalueta. Hyvä hakemus on persoonallnen, selkeä, meluten yhden svun mttanen ja muotoltu haettavan tehtävän mukasest. Hakemuksessa vot tuoda eslle persoonallsa prtetä ja ertysosaamsaluetas, jolla pystyst kehttämään hakemas työpakan tomntaa. Työnantajan on ana varattava hakjalle tlasuus hakemuksensa täydentämseen kohtuullseks katsotussa määräajassa. Työnantajan on ana varattava hakjalle tlasuus hakemuksensa täydentämseen kohtuullseks katsotussa määräajassa. Uuden opettajan opas 7

8 1.4 Ansoluettelo el currculum vtae (CV) ANSIOLUETTELO ELI currculum vtae on ykslöllnen tvstelmä hakjan työ- ja elämänkokemuksesta. Sen tehtävänä on selvttää mahdollsmman nopeast hakjan er osaamsalueet. Ansoluettelon vo laata perntestä malla noudattaen ta hakjaa markknovana, haettavaan työpakkaan räätälötynä versona. Helppolukusuuden kannalta on tärkeää, että tarvttavat tedot estetään kääntesessä akajärjestyksessä sten, että vmesn työkokemus, koulutus ta muu anso on luettelossa ensmmäsenä. Jos CV:ssä on ptkä taukoja (esmerkks possa työelämästä), on hyvä manta mstä ne johtuvat. Jossan tlantessa CV on mahdollsta myös lähettää sähkösest erkseen, ta sähkösessä hakemuslomakkeessa saattaa olla tlaa lsätedolle, johon vo lsätä tetoja omasta osaamsestaan ta valkoden osa CV:stä. Sähkösssä hakumenettelyssä työkokemus ptää yleensä täydentää lomakemuotosena, ekä kaken osaamsen krjaamseen ole mahdollsuutta. CV kannattaakn ptää mukana haastattelussa ja täydentää mahdollsuuksen mukaan sähkösten lomakkeden lsätetoa-kohtn omaa osaamsta. Ansoluettelossa on mahdollsta tuoda eslle : hakjan nm ja yhteystedot * henklötedot, jossa hakjan nm, syntymäaka ja -pakka * koulutus * työkokemus * täydennyskoulutus * varusmespalvelus ja sotlasarvo * svlsääty ja lasten lukumäärä, jos hakja haluaa kertoa tedot keltato teto- ja vestntäteknset tadot luottamustomet ja -tehtävät opntomatkat julkasut harrastukset mahdollset suostteljat, esmerkks edellset esmehet (Tähdellä merktyt tedot ovat perustetoja, jotka on oltava ansoluettelossa.) Ansoluettelossa esntyvstä tutknto- ja opntotedosta on hyvä lttää mukaan kahden henklön okeaks todstamat todstusjäljennökset, pyydetään ntä työpakkalmotuksessa ta e. Ansoluettelo on hakemuksen tapaan hyvä sekä lukea tse että luetuttaa jollakulla muulla. Lsäks kahden henklön on verrattava ansoluetteloa asakrjohn (työ- yms. todstuksn) ja todstettava ansoluettelo okeaks. Internetstä löytyy erlasa CV-malleja. Esmerkks kansanvälstä työnhakua varten luotu Europass-ansoluettelomall löytyy osotteesta 8 Uuden opettajan opas

9 1.5 Muut asakrjat TYÖPAIKKAILMOITUKSESSA HAKIJALTA saatetaan pyytää hakemuksen lsäks ta stä täydentämään myös muta todstuksa. Nmkrjasta on säädetty nmkrjalassa. Lak e velvota kunta ja kuntayhtymä ptämään nmkrjaa, joten ne saavat päättää harkntansa mukaan nmkrjan ptämsestä. Nmkrjanote ssältää mm. henklön perustedot, koulutustaustaa, palvelussuhteta ja vrantomtuksen keskeytyksä kuvaavat tedot sekä tedot suortetusta asevelvollsuudesta. Palvelussuhdetodstuksessa ertellään työntekjän sen hetkseen työsuhteeseen lttyvä asota. Todstuksen työntekjä saa erkseen pyytämällä työnantajaltaan. Työpakkalmotuksessa on yleensä mannta stä, mtä asakrjaa hakjan tovotaan käyttävän. Lääkärntodstus tomtetaan työnantajalle vasta mahdollsen valnnan jälkeen. Myös rkostaustaote ptää esttää työnantajan nähtäväks vasta mahdollsen valnnan jälkeen. 1.6 Haastattelu TYÖPAIKAN AVOIMEKSI julstanut taho kutsuu hakjota haastatteluun ta haastattelee hetä puhelmtse. Rppuen kunnan ta kuntayhtymän ohje- ta johtosäännöstä, haastattelja on joko yksttänen vranhaltja (koulutomenjohtaja, rehtor tms.) ta monjäsennen tomryhmä, jossa on tavallsest mukana haettavan työpakan rehtor ta johtaja sekä opplatoksen/päväkodn edustaja. Kun valmstaudut haastatteluun, met, mnkä asoden eslle tuomnen vos auttaa valntaas. Usen hakjalle tarjotaan mahdollsuutta esttää haastatteljolle kysymyksä, joten ntä kannattaa mettä etukäteen. Sen lsäks, että työnantaja hakee helle sopvaa työntekjää, myös työntekjä hakee tselleen sopvaa työpakkaa sellasta, jonka arvosta, tomnta-ajatuksesta ja tomntatavosta hän on knnostunut ja john hän on valms stoutumaan. Itselle tärkestä asosta kannattaa kysyä, jotta okea hmnen valkotuu okeaan työpakkaan. Haastattelutlanteessa on ana hyödyllsempää olla oma persoonallnen tsensä kun teeskennellä. Haastatteljoden tavotteena on selvttää hakjan persoonan lsäks ertystatoja, motvaatota työtä kohtaan, taustoja aemmsta työsuhtesta sekä pätevyyttä avomena olevaan työpakkaan. On mahdollsta, että haastattelussa kysytään myös ykstyselämään lttyvä kysymyksä. Nhn vastaamnen on jokasen hakjan oma asa. Keskesstä tedosta ja tadosta vot esttää haastattelutlanteessa oma työ- ta koulutustodstuksas. Haastatteljoden vakuuttamseks on hyvä panostaa ensvakutelmaan. Asallset tervehdykset, katsekontakt, kuuluvalla äänellä selkeäst puhumnen, rauhallnen ja luonteva käyttäytymnen sekä omen melpteden perusteltu ja selkeä esntuont ovat merkttävä, valtuks tulemsta edstävä sekkoja. Kannattaa ss olla persoonallnen mutta asallnen. 1.7 Vrkavaal VAKINAISESTI VIRKAAN vodaan valta ss anoastaan säädetyt kelposuusvaatmukset täyttävä henklö. Lsäks julkseen vrkaan tulee ana valta hakjosta ansotunen ottaen huomoon hakjan koulutuksen ja työkokemuksen avulla hanktut tedot ja tadot, tuloksellsen työskentelyn edellyttämät henklökohtaset omnasuudet, ylesessä kansalastomnnassa saadut vran hodon kannalta merktyksellset asat sekä nuhteeton käytös. Tasa-arvolan mukaan on kellettyä syrjäyttää vrkavaalssa edellä mantulla perustella ansotuneemp hakja ja valta tosta sukupuolta oleva vähemmän ansotunut henklö, elle vranomanen vo osottaa, että valnnalle on tehtävän laadusta johtuva panava ja hyväksyttävä syy ta että valnta e ole perustunut sukupuoleen vaan johonkn hyväksyttävään syyhyn. Sukupuoleen perustuvaa syrjntää on yhtä lalla perheen huol- Uuden opettajan opas 9

10 tovelvollsuuksn ta perhevapaden käyttöön lttyvä syrjntä. Vranomasen on osotettava, ette tasa-arvolaka ole rkottu. Vrkavalntaan vakuttaa myös yhdenvertasuuden vaatmus (syrjnnän kelto), el hakjaa e saa asettaa epäedullseen asemaan mm. terveydentlan, syntyperän, sukupuolsen suuntautumsen, än, perhesuhteden, uskonnon ta melpteden vuoks. Haastattelun jälkeen asan ratkasevalle vranomaselle estetään vrkaan nmtysjärjestyksessä ne hakjat, jotka ovat vrkaan kelposa. Valnnan tekevä vranomanen valtsee yhden estetystä hakjosta vrkaan ja lsäks on mahdollsta valta yks ta useamp henklö varasjolle sltä varalta, että vrkaan valttu e otakaan vrkaa vastaan. Työsopmussuhtesn tehtävn valttaessa e työnantajan tarvtse noudattaa samoja muotomääräyksä kun vrkavaalessa. Valnnat evät kutenkaan saa olla kelposuusasetuksen, tasaarvolan ta yhdenvertasuuslan vastasa. 1.8 Rkostaustaote KUNNAN TAI kuntayhtymen vrkavaalt ovat ehdollsa, kunnes valttu on esttänyt valtsevalle vranomaselle nähtäväks lasten kanssa työskenteleven rkostaustan selvttämseks annetun lan mukasen rkostaustaotteen. Myös valton ja ykstysen opetuksen järjestäjän palveluksessa alottavlla on velvollsuus esttää rkostaustaote työnantajan nähtäväks. Ote estetään kolme kuukautta ta sen yl menevn työ- ta vrkasuhtesn, e stä lyhempn, elle tee samalle työnantajalle samaan työpakkaan yl kolme kuukautta kestävää työ- ta vrkasuhdetta ja sllonkn vasta kolmen kuukauden tultua täyteen. Työntekjä tlaa rkostaustaotteen tse okeusreksterkeskuksesta (osote: Okeusreksterkeskus, PL 157, Hämeenlnna, fax: , sähköpost: Otteen vo tlata anoastaan krjallsena posttse, fakslla ta sähköpostlla. Työnantajalla e ole okeutta tlata reksterotetta. Huomotavaa on myös, että reksterotetta ta kopota stä e tule jättää työnantajalle, vaan rttää, kun se estetään työnantajan nähtäväks. Rkostaustaote e saa olla kuutta kuukautta vanhemp, kun se estetään työnantajalle. 1.9 Terveydentlaa koskeva selvtys TYÖNANTAJA VOI vrkasuhteeseen ottamsen yhteydessä pyytää valttua tomttamaan selvtyksen terveydentlastaan. Selvtykseks rttää hyväksyttävä lääkärntodstus terveydentlasta. Lääkärntodstus tomtetaan vranomasen pyynnöstä, ja se vodaan pyytää myös määräakaseen työsuhteeseen otettaessa. Jos et valnnan vahvstamsen jälkeen haluakaan ottaa vastaan vrkasuhtesta työtä, vot rtsanoutua vrkaehtosopmuksessa sovttua rtsanomsakaa noudattaen. Työsuhteessa mahdollsuutes peruuttaa työn vastaanottamnen työsopmuksen tekemsen jälkeen rppuu stä, onko kysymyksessä tostaseks vomassa oleva va määräakanen työ. Jos työsopmus on tehty tostaseks, vot rtsanoutua. Jos olet tehnyt työsopmuksen määräajaks, et vo peruuttaa stä lman työnantajan suostumusta, elle työsopmuksessa ole erkseen sovttu rtsanomsmahdollsuudesta. Lak nasten ja mesten välsestä tasa-arvosta, yhdenvertasuuslak: Rkostaustaote: Okeusreksterkeskus, 10 Uuden opettajan opas

11 1.10 Vran/tomen ta tuntopettajuuden vastaanottamnen JOS OLET tullut valtuks hakemaas vrkaan ta tuntopettajuuteen, snulta pyydetään yleensä velä suostumus ottaa vrkasuhde vastaan. Työsuhteessa taas työsopmus solmtaan joko suullsest ta krjallsest. Suullnen sopmus stoo osapuola samalla tavalla kun krjallnen sopmus, joten jos esmerkks odotat musta pakosta velä vastausta, suostumusta e kannata suullsestkaan antaa Mtä von tehdä, jos olen tyytymätön toteutuneeseen valntaan? KENELLÄKÄÄN EI ole lähtökohtasest subjektvsta okeutta julkseen vrkaan. Lansäädäntö antaa koulutuksen järjestäjlle runsaast päätösvaltaa ja harknnanvapautta vran täytössä. Valntapäätöksestä valttamseen kannattaakn ryhtyä van, jos shen on vahvat perusteet. Tällasa ovat lähnnä epälyt valnnassa tapahtuneesta perustuslan ylesten vrkanmtysperusteden kannalta ansotuneemman hakjan syrjäyttämsestä, lassa edellytetyn kelposuusvaatmuksen lamnlyönnstä ta tasa-arvolan/yhdenvertasuuslan vastasesta syrjnnästä. Tässä muutoksenhaku estellään hyvn ylesellä tasolla. Tarkempaa tetoa muutoksenhakuprosesssta saat OAJ:n www-svulta, Koulutuksen Vuoskrjasta ta oman pakkakuntas luottamusmeheltä. Opettajen palvelussuhteta koskeven kunnan ja kuntayhtymän tomelnten päätösten muutoksenhaku on pääsääntösest kaksvahenen: varsnasta valtusmenettelyä edeltää pakollnen okasuvaatmus. Okasuvaatmus on tehtävä 14 pävän kuluessa valntapäätöksen tedokssaannsta. Alkuperäsen päätöksen mukana ptää olla okasuvaatmusohje, jonka mukasest tomtaan. Okasuvaatmuksen johdosta tehdystä päätöksestä vo tehdä kunnallsvaltuksen hallnto-okeuteen 30 pävän kuluessa päätöksen tedokssaannsta. Pokkeus edellä mantusta muutoksenhausta on kunnallsen ammattkorkeakoulun vrkavalnta, josta tehtävä valtus tulee osottaa suoraan hallntovaltuksena hallnto-okeudelle. Valton vrkanmtyksstä ja ykstysen koulutuksen järjestäjän opettajavalnnosta e ole muutoksenhakumahdollsuutta. Kutenkn, mkäl nähn valntohn ssältyy mahdollsest nasten ja mesten välsestä tasa-arvosta annetun lan ta yhdenvertasuuslan vastasta syrjntää, vodaan rkkomusten johdosta hakea hyvtystä käräjäokeuden kautta. Muutoksenhaku: OAJ:n www-svut, > jäsensvut Koulutuksen vuoskrja: Uuden opettajan opas 11

12 2 Työ-/vrkasuhteen solmmnen ja ehdot 2.1 Vranhotomääräys, nmttämskrja ta työsopmus OPETUS- JA varhaskasvatusalalla työssä olevat henklöt ovat joko vrkasuhtesa ta työsuhtesa. Valton ja kunten palveluksessa olevat julksta valtaa käyttävät henklöt ovat vrkasuhtesa. Esmerkks kunnan peruskoulun opettaja käyttää julksta valtaa antaessaan arvosanoja opplalle. Ykstysssä opplatoksssa ja päväkodessa työskentelevät henklöt ovat ana työsuhtesa. Työsuhtesten osalta solmtaan työsopmus, jonka SOOLn ja OAJ:n jäsenet vovat ana ennen allekrjottamsta tarkstuttaa luottamusmehellä. Vrkamääräykset noudattelevat vrkaehtosopmuksa, mutta jos nhn ssältyy pakallsta sopmsta (ks. kohta vrka- ja työehtosopmukset), vrkasuhteen ehdot kannattaa ana tarkstuttaa luottamusmehellä ennen sopmuksen allekrjottamsta. Vrkasuhde Vrkasuhtenen vranhaltja ta vrkames otetaan työnantajan päätöksellä vrkasuhteeseen tostaseks ta perustellusta syystä määräajaks. Kun ten ja kuntayhtymen vranhaltjolle on annettava vpymättä ja mkäl mahdollsta ennen vrantomtuksen alkamsta pöytäkrjanote ta muu krjallnen vranhotomääräys, josta lmenevät anakn vrkanmke, vrkasuhteen kestoaka, määräakasuuden peruste, mahdollnen koeaka, vrantomtuksen alkamsajankohta, pää asallset tehtävät ta nden määräytymsperuste ja palkkauksen perusteet. Valton vrkamehlle annetaan vastaavan ssältönen nmttämskrja. Lnkt vrka- ja työehtosopmuksn: > jäsensvut 12 Uuden opettajan opas

13 Työsuhde Työsuhtesen työntekjän ta tomhenklön kanssa tehdään työsopmus, jonka allekrjottavat työnantaja ja työntekjä. Vakka työsopmus vodaan tehdä suullsest, krjallsest ta sähkösest, on varmnta ana vaata krjallnen työsopmus. Työsopmus on vomassa tostaseks, jolle stä ole perustellusta syystä tehty määräakaseks. Työsopmukseen ta erllseen selvtykseen krjataan työnteon keskeset ehdot mm. työnteon alkamsajankohta, määräakasen sopmuksen kesto, määräakasuuden peruste, mahdollnen koeaka, pääasallset työtehtävät, työhön sovellettava työehtosopmus, palkkauksen määräytymsperusteet, palkanmaksukaus, säännöllnen työaka sekä rtsanomsaka ta sen määräytymsperuste. Koeaka Sekä työ- että vrkasuhteen alussa vo olla koeaka, joka antaa molemmlle osapuollle mahdollsuuden harkta, halutaanko palvelussuhdetta jatkaa. Koeaka vo työsuhteessa olla enntään neljä kuukautta, vrkasuhteessa enntään kuus kuukautta. Koeakana työ- ta vrkasuhde vodaan purkaa lman rtsanomsakaa, vakka kumpkaan osapuol e ols syyllstynyt vrhesn ta lamnlyöntehn. Työnantaja e kutenkaan saa purkaa työ- ta vrkasuhdetta koeajallakaan syrjvllä ta muuton epäasallslla perustella. 2.2 Vrka- ja työehtosopmukset VIRKA- JA työehtosopmuksssa sovtaan palkkausjärjestelmästä ja vähmmäspalkasta sekä mm. työajasta, vuoslomasta, sarausloman ja ätysvapaan palkkauksesta, kustannusten korvaukssta ja rtsanomsajosta. Vrka- ja työehtosopmukset ovat kakka osapuola stova. Kunnan ja valton vrkaehtosopmuksa on noudatettava vrkaehtosopmuslaken stovuuden perusteella kunten, kuntayhtymen ja valton vrkasuhtessa. Työehtosopmusten normaalstovuus on säädetty työehtosopmuslassa ja ylesstovuus työsopmuslassa. Normaalstova työehtosopmuksa noudatetaan ao. työnantajajärjestöön lttyneden työnantajen työpakolla. Ylesstova työehtosopmuksa on noudatettava myös järjestäytymättömen ykstysten työnantajen työpakolla. Valtakunnallsssa sopmuksssa sovtut palvelussuhteen ehdot ovat vähmmäsehtoja, jota on noudatettava. Ntä vodaan täydentää pakallslla työnantajakohtaslla sopmukslla, jossa sovtaan esmerkks työn vaatvuuden arvonnsta, tulospalkkauksesta, valtakunnallsssa sopmuksssa sovttujen järjestelyvarojen jakamsesta ja valtakunnallsen sopmuksen määräyksestä pokkeamsesta. Pakallsyhdstys asettaa neuvottelutavotteet ja hyväksyy neuvottelutuloksen. Pakallsen sopmuksen neuvottelee käytännössä pääluottamus- ta luottamusmes työnantajan edustajan kanssa. Vrka- ja työehtosopmuksssa on määrätty, mstä asosta e voda sopa pakallsest. Sellasa ovat esmerkks vähmmäsperuspalkkaa penemp palkka, säännöllsen työajan keskmääränen ptuus, opetusvelvollsuuden huojentamnen, saraus- ja ätyslomaetuudet ja vuosloman ptuus. Pakallnen sopmnen e koske valtotyönantajaa. Uuden opettajan opas 13

14 2.3 OAJ:n jäsenstö sopmusalottan 12 % 11 % 3 % 1 % 73 % Kunta: OVTES Kunta: KVTES Ykstynen: Svstystyönantajat Ykstynen: Avantyönantajat Valto OAJ on mukana sopmassa seuraava ope tus- ja varhaskasvatushenklöstöä koskeva vrka- ja työehtosopmuksa: Kunta/kuntayhtymä Kunnallnen opetushenklöstön vrka- ja työehtosopmus OVTES Kunnallnen ylenen vrka- ja työehtosopmus KVTES Yhtestomnta ja työelämän kehttämnen kunta-alalla Valto Valton ylenen vrka- ja työehtosopmus ja opplatoskohtaset tarkentavat vrkaehtosopmukset Ykstynen opplatos Ykstystä opetusalaa koskeva työehtosopmus ja sen opplatoskohtaset määräykset (Svsta, ylesstova) Ammatllsten akuskoulutuskeskusten työehtosopmus (Svsta, ylesstova) Palvelulatosten työnantajayhdstyksen (AVAINTES) opetusalan työehtosopmus ja opetusalan työehtosopmus (AVAINOTES) Ykstynen päväkot Ykstysen sosaalpalvelualan työehtosopmus (SOSTES, ylesstova) Palvelulatosten työnantajayhdstyksen (AVAINTES) työehtosopmus 14 Uuden opettajan opas

15 2.4 Palkkausjärjestelmä OPETTAJAN TYÖN palkkaus perustuu kuvassa näkyvn tekjöhn. Kakssa opetus- ja varhaskasvatusalan sopmuksssa palkkauksen perusteena on tehtävän vaatvuus.. Tehtävän vaatvuus palkkauksen perusteena tarkottaa stä, että uusen opettajen ja varhaskasvattajen e enää tarvtse automaattsest tyytyä vähmmäsperuspalkkaan, vaan hedän täytyy pyytää tehtävän vaatvuutta vastaavaa palkkaa sekä henklökohtasta lsää alottaessaan uudessa työpakassa. Palkan muodostumsessa ja työakajärjestelmssä on suura opplatosmuodosta ja opplatoksen ylläptäjästä rppuva eroavasuuksa. Palkanmuodostukseen ja maksutapaan vakuttaa myös se, onko henklö tostaseks otettu vranhaltja, päätomnen ta svutomnen tuntopettaja ta lyhytakanen vransjanen. Opettajan palkan rakenne (OVTES) Tulospalkko, työykskön tulos Muut lsät, palkkot ja korvaukset Yltuntpalkko Ammatnhallnta ja työssä suorutumnen Työkokemus Henklökohtanen lsä Vuossdonnanen lsä Sopmuksen mukanen peruspalkka Vaatvuus Tehtäväkohtanen palkka Uuden opettajan opas 15

16 3 Päätomsen ja svutomsen tuntopettajan palvelussuhteen ehtojen eroja 3.1 Kunnan ylessvstävä koulu, ammatllnen opplatos ja muskkopplatos Päätomnen tuntopettaja vähntään keskmäärn 16 vkkotunta - akuslukossa 14 vkkotunta palkkaus ja työaka pääsääntösest kuten vastaavalla vranhaltjalla - kuukauspalkka - henklökohtasen lsän vuossdonnanen osa - yltuntpalkko - lomaraha lomapäväkorvaus palvelussuhteen päättyessä ätysvapaan ja sarausloman palkka kuten vranhaltjolla tlapäsen hotovapaan palkallsuus rppuu palvelussuhteen kestosta Svutomnen tuntopettaja vähemmän kun keskmäärn 16 vkkotunta - akuslukossa keskmäärn < 14 vkkotunta tuntpalkko kultakn pdetyltä tunnlta - e henklökohtasen lsän vuossdonnasa osa - e lomarahaa - e lomapäväkorvausta - tuntpalkkossa kesäajan osuus sarausloma-ajan palkka enntään sarastumspävää seuranneen 9:nnen arkpävän loppuun, jos palvelussuhde on jatkunut vähntään 60 kalenterpävää palkaton ätysvapaa ja tlapänen hotovapaa henklökohtasen lsän vuossdonnaseen osaan okeuttava palvelusaka e kartu 16 Uuden opettajan opas

17 Palkkapävä ja palkkalaskelma Palkan maksupävät on sovttu kunnallsssa vrka- ja työehtosopmuksssa. Esmerkks määräakasten palkanmaksupävä on kuukauden vmenen arkpävä (e kutenkaan lauanta) ja tostaseks otettujen (el vaknasten) varsnaset kuukauspalkat maksetaan vmestään kuukauden 16. pävänä. Täsmällnen maksupävä sovtaan pakallsest. Ykstysssä koulussa, opplatoksssa ja päväkodessa palkanmaksukaus sovtaan työsopmuksessa. Tavallsest se on kalenterkuukaus. Palkka maksetaan palkanmaksukauden vmesenä pävänä, jolle tosn sovta. Valton vrkasuhteselle henklöstölle maksetaan palkka kuukauden 15. pävänä ta stä edeltävänä arkpävänä ja työsopmussuhteslle kuukauden vmesenä arkpävänä. Jokasen palkanmaksun yhteydessä annetaan palkkalaskelma, jossa on ertelty palkkaan ja työsuhteeseen kuuluvat tekjät. Se kelpaa yleensä palkkatodstukseks esmerkks erlasa etuuksa haettaessa. Palkkalaskelmat kannattaa sälyttää, jos maksetun palkan tarkstamnen jälkkäteen tulee ajankohtaseks. Palkkaongelma Jos snulla on ongelma palkkaukses suhteen ta haluat tarkstaa, että snulle maksetaan varmast okean suurusta palkkaa, kysy neuvoa enssjasest luottamusmeheltäs. Luottamusmehen ja oman yhdstykses tedot tulee olla näkyvllä jokasessa päväkodssa/opplatoksessa. Löydät tedot myös krjautumalla OAJ:n jäsensvulle. Palkkataulukkoja ja tetoa palkkauksen määräytymsestä: > jäsensvut ja Opettaja-lehden snset svut Valmstumnen kannattaa. Vasta tutknnon suorttanut henklö on kelponen opettajaks. Valmstumnen vakuttaa palkkaan melkosest kannattaa ss tehdä gradu valmks ja valmstua! Myös kanddaatn tutknnon suorttamnen nostaa palkkaa. Uuden opettajan opas 17

18 4 Okeudet, vastuut ja velvollsuudet USEAT ERI normt, okeuskäytäntö ja kanteluden seurauksena tehdyt päätökset määrttävät opetus- ja kasvatushenklöstön sekä esmesten okeudet, velvollsuudet ja vastuut. Jokasen rehtorn, johtajan ja opettajan on asemansa perusteella tunnettava vomassa oleva sovellettava lansäädäntö ja muut tomntaa säätelevät normt kuten opetussuunntelma. 4.1 Kuka vastaa? KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ vastaa koulutuksen vomavarosta ja laadusta, työtlojen ja ympärstön turvallsuudesta, koneden ja työvälneden turvallsuudesta ja kunnossapdosta el ylpäätään turvallsesta opskeluympärstöstä. Johtaja vastaa johtamansa ykskön tomnnan järjestelystä sekä tlojen ja välnestön asanmukasesta kunnosta. Opettaja taas vastaa opetuksen käytännön järjestelystä sekä hänelle määrätystä tehtävstä. 4.2 Kakk muuttuu, vastuu sälyy OAJ:n jäsenllä on vastuu ja okeusturvavakuutus. VAIKKA NORMIT, tlanteet ja koulun käytänteet muuttuvat, opplatoksen/päväkodn johdon ja opettajan vastuu sälyy. Opettajan työtä ohjaavat laken ja asetusten lsäks opetussuunntelma, opplatoksen/päväkodn vuossuunntelma, työjärjestys, esmesten ohjeet ja määräykset sekä opettajan omat ratkasut opetuksen järjestämsessä. Olennasta on erottaa, mllon on kysymys opplatoksen/päväkodn tomnnasta ja mllon nden ulkopuolsesta tomnnasta, sllä lapset ovat opplatoksen/päväkodn vastuulla koko koulu-/ pävähotopävän ajan sllon, kun on kysymys opplatoksen/päväkodn tomnnasta. On mustettava, että opettaja vo jakaa rajotetust tehtävään, mutta e vastuutaan. Vakka opetustlanteessa ols mukana avustavaa henklökuntaa, opettajan kokonasvastuu sälyy, vakka esmerkks valvontatehtävä ols jaettu mullekn. Opettaja e vo luottaa opplaan harkntakykyyn. On ss tarkkaan metttävä, mten opettaja opastaa, ohjaa ja valvoo mnkäkn käsä lapsa. 18 Uuden opettajan opas

19 Opplatoksen tomntaa on esmerkks: vuossuunntelman ja työjärjestyksen mukanen opetus srtymset opetuspakolle vältunnt ja muut tauot opetuksessa kouluretket ja muu koulun ulkopuolnen tomnta (jos merktty vuossuunntelmaan/ työjärjestykseen) jälk-stunnot ja laskanläksyt kyydtystä odottavan opplaan ohjattu tomnta koulun kerhotomnta Opplatoksen tomntaa e ole: koulu- ja kotmatkat hammashotolakäynnt ltadskot vkonloppu- ta loma-ajan vetto yhdessä abrstelyt rahankeruu lerkouluun ta kouluretkeen aamu- ja ltapävätomnta, jolle se ole vuossuunntelmassa 4.3 Havatse puutteet TURVALLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN takaamseks kakken opplatoksessa/päväkodssa tomven on oltava valppana puutteellsuuksen havatsemseks. Havatusta puuttesta on tehtävä krjallnen lmotus ja tarvttaessa vaarallnen tomnta on keskeytettävä. Opplatoksssa/päväkodessa on syytä käydä yhtesest keskustelua ja tedottaa stä, mten vastuut er tahojen välllä jakautuvat. 4.4 Omaks turvaks NOUDATA OMAN turvas vuoks seuraava ohjeta: Tedota tehokkaast kotehn opplatoksessa/ päväkodssa tapahtuvsta asosta. Perehdy opplatoksen/päväkodn turvallsuusohjesn ja noudata ntä. Arvo huolellsest opplaan omat tadot ja valmudet. Jousta opetussuunntelman toteuttamsessa, jos se turvallsuuden nmssä on välttämä töntä. Selvtä ja varmsta vastuukysymykset ja vakuutukset. Mkäl huomaat vallsa ta puutteellsa välnetä ta tloja, lmota nstä johdolle ja estä nden käyttämnen. Pdä krjaa opplatoksessa/päväkodssa tapahtuvsta epätavallssta tlantesta, kuten esmerkks havatusta kusaamstlantesta, tappelusta ja ojentamskenojen käytöstä. Ota läheltä pt -tlantesta opks. 4.5 Jos vahnko tapahtuu JOS VAHINKO tapahtuu, syyllsä etstään usemmten ensn opettajsta ja johtajsta. Vanhemmat evät yleensä ole enssjassa vaatmassa opettajalle tuomota, mutta vahngonkorvausten saamseks he saattavat vedä asan tuomostunten kästtelyyn. Syyllsyyskysymykset ratkastaan loppujen lopuks tuomostumessa ja syyllsyyden ta syyttömyyden toteamsessa ratkasee ptkält näyttö. Vakavssa vahnkotapauksssa opettajalle kotuvat seuraamukset vovat olla palvelussuhteen päättämnen, varotus, vahngonkorvaus ja rkosokeudellset seuraamukset. Vahngonkorvausvastuu kanavotuu yleensä koulutuksen järjestäjälle, el työnantaja maksaa enssjasest vahngonkorvaukset. OAJ:n jäsenllä on automaattsest vomassa oleva okeusturvavakuutus, joka korvaa opetus- ja kasvatusalalla työskentelyyn lttyvssä okeudenkäynttapauksssa oma ja vastapuolen okeudenkäyntkuluja sten kun tarkemmn vakuutusehdossa on sovttu. OAJ:n Opettajan pykäläpankk -opas: > jäsensvut / pykäläpankk Uuden opettajan opas 19

20 5 Työnantajan ja työntekjän välnen yhtestomnta ja työsuojelu 5.1 Yhtestomntalat ja -sopmukset YHTEISTOIMINTASÄÄDÖKSET VELVOITTAVAT työnantajaa kästtelemään henklöstöön vakuttava asota yhtestomnnassa. Kästtely on toteuttava rttävän ajossa, ennen päätöksentekoa, ja työnantajan on pyrttävä kästtelyssä yhtestomnnan hengessä yksmelsyyteen työntekjöden kanssa. Esmerkks organsaaton tarpeet resurssen supstamseks ta uudelleen suuntaamseks tulee kästellä ajossa, jollon henklöstö pääsee adost vakuttamaan asaan. Henklöstöllä ptää yhtestomnnan avulla olla vakutusmahdollsuus työtään koskevaan päätöksentekoon. Yhtestomnnan tavotteena onkn lsätä henklöstön vakutusmahdollsuuksa työhön lttyvässä päätöksenteossa, edstää tomnnan tuloksellsuutta ja parantaa työelämän laatua. Opetus- ja kasvatusalan organsaatossa yhtestomnta toteutuu usemmten edustuksellsssa yt-tomkunnssa, jossa henklöstön edustajna tomvat luottamusmehet ja tomkunnan jäsenet. Yksttästä henklöä koskeva asa kästellään enssjasest työntekjän ja hänen esmehensä välllä. Henklöstöä ylesest koskevat, laajemmat ja peraatteellset asat kästellään edustuksellsest yhtestomntaelmessä ta pyydettäessä yhtestomntaneuvottelussa. Henklöstön edustajana tom tällön pääluottamus- ta luottamusmes ta pakallsyhdstyksen nmeämä henklö. Yhtestomnnassa neuvoteltavn asohn kuuluvat mm. henklöstön asemaan olennasest vakuttavat tomnnan muutokset, organsaaton tomnta- ja taloussuunntelmat, olennaset muutokset työtehtävssä sekä töden ja työtlojen järjestelyssä, henklöstöhallnnon peraatteet, henklöstön kehttämnen ja ulkopuolsen työvoman käytön peraatteet. Työnantajan ja työntekjöden välnen yhtestomnta perustuu yhtestomntalansäädäntöön, jota on täydennetty valtakunnallslla ja pakallslla sopmukslla. 20 Uuden opettajan opas

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta.

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta. VUOKRSOPMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALM Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CO Tl-Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde Hallan

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp. PP Roolkäyttäytymsanalyys Roolkäyttäytymsanalyys Rool: Krjanptäjä Asema: Laskentapäällkkö Organsaato: Mallyrtys Tekjä: Matt Vrtanen 8.0.0 Tämän raportn on tuottanut: MLP Modular Learnng Processes Oy Äyrte

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

Uuden opettajan OPAS

Uuden opettajan OPAS Uuden opettajan OPAS Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

Tietoa työnantajille 2010

Tietoa työnantajille 2010 Tetoa työnantajlle 2010 Ssältö Alkusanat 5 Sanasto 6 Maahanmuuttajan kotouttamnen 8 Faktat 9 Oleskeluluvat 10 Akusten maahanmuuttajen koulutusmahdollsuudet Kanuussa 11 Maahanmuuttaja työntekjänä 12 Maahanmuuttajen

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike Suom USER GUIDE YLEISKATSAUS LATAAMINEN KIINNITTÄMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN TIETOJEN SYNKRONOINTI NÄYTTÖTILAT AKTIIVISUUSMITTARI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET TEKNISET TIEDOT 6 8 10 12 16 18 20 21 22

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2017 Tarkstuslsta Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä Johdatus dskreettn matematkkaan Harjotus 3, 30.9.2015 1. Luvut 1, 10 on latettu ympyrän kehälle. Osota, että löytyy kolme verekkästä lukua, joden summa on vähntään 17. Ratkasu. Tällasa kolmkkoja on 10

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely Palvelun kuvaus Dell EqualLogc -palvelmen etäkäyttöönotto Palvelusopmuksen esttely Tässä palvelussa tehdään alustava yksttäsen Dell EqualLogc -tallennuspalvelmen, enntään kahden Dell PowerEdge -palvelmen,

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä

Monte Carlo -menetelmä Monte Carlo -menetelmä Helumn perustlan elektron-elektron vuorovakutuksen laskemnen parametrsodulla yrteaaltofunktolla. Menetelmän käyttökohde Monen elektronn systeemen elektronkorrelaato oteuttamnen mulla

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asukas on täällä. NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Työttömen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnta käynnsty Nokalla reppaast Kunten vastuu työmarkknatuen kustannukssta kasvaa vuoden 2015 alusta.

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT Työryhmän raportt 16.12.2005 Monste 1/2006 Opetushalltus ja tekjät Tm Eja Högman ISBN 952-13-2718-9 (nd.) ISBN 952-13-2719-7 ISSN 1237-6590 Edta Prma Oy, Helsnk 2006

Lisätiedot

Mat Lineaarinen ohjelmointi

Mat Lineaarinen ohjelmointi Mat-.4 Lneaarnen ohelmont 8..7 Luento 6 Duaaltehtävä (kra 4.-4.4) S ysteemanalyysn Lneaarnen ohelmont - Syksy 7 / Luentorunko Motvont Duaaltehtävä Duaalteoreemat Hekko duaalsuus Vahva duaalsuus Täydentyvyysehdot

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 25/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

ESITYSLISTA 25/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 25/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Tsta 19.3.2002 kello 10.00 1. Nmenhuuto 2. Päätösvaltasuus 3. U 6/2002 vp ehdotuksesta neuvoston säädöksen antamseks Euroopan polsvraston perustamsesta tehdyn

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

3.5 Generoivat funktiot ja momentit

3.5 Generoivat funktiot ja momentit 3.5. Generovat funktot ja momentt 83 3.5 Generovat funktot ja momentt 3.5.1 Momentt Eräs tapa luonnehta satunnasmuuttujan jakaumaa, on laskea jakauman momentt. Ne määrtellään odotusarvon avulla. Määrtelmä

Lisätiedot

HASSEN-WEILIN LAUSE. Kertausta

HASSEN-WEILIN LAUSE. Kertausta HASSEN-WEILIN LAUSE Kertausta Käytetään seuraava merkntjä F = F/F q on sukua g oleva funktokunta Z F (t = L F (t (1 t(1 qt on funktokunnan F/F q Z-funkto. α 1, α 2,..., α 2g ovat polynomn L F (t nollakohten

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa Mttausteknkan perusteet / luento 6 Mttausepävarmuus ja shen lttyvää termnologaa Mttausepävarmuus = mttaustulokseen lttyvä parametr, joka kuvaa mttaussuureen arvojen odotettua vahtelua Mttauksn lttyvä kästtetä

Lisätiedot

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, 02044 VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen.

Lisätiedot

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010 2011 2010 Nokan kaupungnkrjaston asakaskysely 2010 Nokan kaupungnkrjasto Päv Kar 2011 2 Ssältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 4 Vastaajat... 4 Mtä krjastoja käytät?... 6 Krjastojen aukoloajat... 7 Kunka

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI 06 07 11 13 14 14 15 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN VATT-TUTKIMUKSIA 85 VATT-RESEARCH REPORTS Juha Tuomala TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research Helsnk 2002 ISBN

Lisätiedot

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta.

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta. -112- asettama ehtoja veroluontesesta suhdannetasausjärjestelmästä. Estetty hntasäännöstelyjärjestelmä perustuu nk. Wahlroosn komtean metntöön. Estyksessä on muutama ratkasevan hekko kohta. 15 :ssä todetaan:

Lisätiedot

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION Valmstelut 1 Pergo-lamnaattlattan mukana tomtetaan kuvallset ohjeet. Alla olevssa tekstessä on seltykset kuvn. Ohjeet on jaettu kolmeen er osa-alueeseen, jotka ovat valmstelu, asennus ja svous. Suosttelemme,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallsuustedote Tekjänokeuden haltja vuonna 2015, 3M Company Kakk okeudet pdätetään. Tämän tedon kopomnen ja/ta lataamnen on sallttua anoastaan 3M tuotteden käyttämstä varten, mkäl (1) tedot on

Lisätiedot

Tavoitteet skaalaavan funktion lähestymistapa eli referenssipiste menetelmä

Tavoitteet skaalaavan funktion lähestymistapa eli referenssipiste menetelmä Tavotteet skaalaavan funkton lähestymstapa el referensspste menetelmä Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 Estelmän ssältö Panotetun metrkan ongelmen havatsemnen Referensspste menetelmän dean esttely Referensspste

Lisätiedot

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa URUN AMMAIKORKEAKOULU YÖOHJE (7) FYSIIKAN LABORAORIO V.2 2.2 38E. MEKAANISEN VÄRÄHELYN UKIMINEN. yön tavote 2. eoraa yössä tutustutaan harmonsen mekaansen värähdyslkkeen omnasuuksn seuraavssa tapauksssa:

Lisätiedot

7. Modulit Modulit ja lineaarikuvaukset.

7. Modulit Modulit ja lineaarikuvaukset. 7. Modult Vektoravaruudet ovat vahdannasa ryhmä, jossa on määrtelty jonkn kunnan skalaartomnta. Hyväksymällä kerronrakenteeks kunnan sjaan rengas saadaan rakenne nmeltä modul. Moduln käste on ss vektoravaruuden

Lisätiedot

Epätäydelliset sopimukset

Epätäydelliset sopimukset Eätäydellset somukset Matt Rantanen 15.4.008 ysteemanalyysn Laboratoro Teknllnen korkeakoulu Estelmä 16 Matt Rantanen Otmonton semnaar - Kevät 008 Estelmän ssältö Eätäydellset somukset ja omstusokeus alanén

Lisätiedot

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö Pkaopas Valmstelu ja estäyttö Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo estäyttöluosta (0,9-prosenttnen NaCl, johon on lsätty 1 U/ml heparna) yks 500 ml:n ta 1 000

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0..06 (5) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla Vteopas Valmstelu ja estäyttö esltetyllä letkustolla Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: Yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo tavallsta kettosuolaluosta, jossa on yks (1) ykskkö (U) heparna kettosuolaluoksen

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on 5 bdokaelbtojen Ttedstalallt tl Valt8lJ«yhdlstyks«a MlMdehon ta tmnmn valtuuttankma vaalltoo ManahM tul««hak««ohdokaalstan ottaaata ehdokaslstojan ybdatelayn va«8t«mn MlJHkyMntM (40) pävmm «nnen ennl MlntM

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS. Tarmo Räty* Jussi Kivistö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA

VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS. Tarmo Räty* Jussi Kivistö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS Tarmo Räty* Juss Kvstö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research Helsnk

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 28.0.206 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV 2. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600..

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600.. Asennus- ja käyttöohjeet Vdeotermnaal 2600.. Ssällysluettelo Latekuvaus...3 Asennus...4 Lassuojuksen rrottamnen...5 Käyttö...5 Normaal puhekäyttö...6 Kutsun vastaanotto... 6 Puheen suunnan ohjaus... 7

Lisätiedot

Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Tampereen ensi- ja turvakoti ry Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 2014 1 Vuoskertomus 2014 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 2014 Ssällys Copyrght Suunnttelu, kuvat ja tatto: Juho Paavola 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio?

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio? Mttausteknkan perusteet / luento 7 Mttausepävarmuus Mttausepävarmuus Mttaustulos e ole koskaan täysn oken Mttaustulos on arvo mtattavasta arvosta Mttaustuloksen ja mtattavan arvon ero on mttausvrhe Mkäl

Lisätiedot

Markov-prosessit (Jatkuva-aikaiset Markov-ketjut)

Markov-prosessit (Jatkuva-aikaiset Markov-ketjut) J. Vrtamo Lkenneteora a lkenteenhallnta / Markov-prosesst 1 Markov-prosesst (Jatkuva-akaset Markov-ketut) Tarkastellaan (statonaarsa) Markov-prosessea, oden parametravaruus on atkuva (yleensä aka). Srtymät

Lisätiedot

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ HUOMIO: Kauttmes (e tomteta latteen mukana) vovat erota tässä ohjekrjassa estetystä. mall RNV70 HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ Huolto ja teknset tedot LUE käyttöohjeet, ennen kun yrtät käyttää latetta. VARMISTA,

Lisätiedot

Yrityksen teoria. Lari Hämäläinen S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Yrityksen teoria. Lari Hämäläinen S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Yrtyksen teora Lar Hämälänen.1.003 Yrtys Organsaato, joka muuttaa tuotantopanokset tuotteks ja tom tehokkaammn kun sen osat erllään Yrtys tenaa rahaa myynthnnan sekä ostohnnan ja aheutuneden kustannuksen

Lisätiedot

Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit

Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit Ykskköoperaatot ja teollset prosesst 1 Ylestä... 2 2 Faasen välnen tasapano... 3 2.1 Neste/höyry-tasapano... 4 2.1.1 Puhtaan komponentn höyrynpane... 4 2.1.2 Ideaalnen seos... 5 2.1.3 Epädeaalnen nestefaas...

Lisätiedot

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA TYÖVÄENARKSTO SUOMEN SOSALDEMOKRAATTSEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKRJA ) _ V 1973 RULLA 455 KUVANNUT r > ' V t K MONKKO OY 1994 a - ) - ;! kuljetus tämän seurauksena taas vähenee sekä rautateden pakallslkenteen

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS AUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS aukaan kunnanvaltuusto 26.1.2009 23 2 SISÄYSUETTEO 1. SOVETAMISAA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVETAMISAA... 3 1.2 RAKENNUSVAVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. UPAJÄRJESTEMÄT 2.1 RAKENNUKSEN

Lisätiedot

Työllistääkö aktivointi?

Työllistääkö aktivointi? Jyväskylän ylopsto Matemaatts-luonnonteteellnen tedekunta Työllstääkö aktvont? Vakuttavuusanalyys havannovassa tutkmuksessa Elna Kokkonen tlastoteteen pro gradu tutkelma 31. elokuuta 2007 Tlastoteteen

Lisätiedot

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ FIN ] Ssällysluettelo 1 Johdanto ------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 1.1 Tästä käskrjasta ---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24 Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B / Ratkasut Aheet: Mtta-astekot Havatoaesto kuvaame ja otostuusluvut Avasaat: Artmeette keskarvo, Frekvess, Frekvessjakauma,

Lisätiedot

3.3 Hajontaluvuista. MAB5: Tunnusluvut

3.3 Hajontaluvuista. MAB5: Tunnusluvut MAB5: Tunnusluvut 3.3 Hajontaluvusta Esmerkk 7 Seuraavat kolme kuvaa osottavat, että jakaumlla vo olla sama keskarvo ja stä huolmatta ne vovat olla avan erlaset. Kakken kolmen keskarvo on 78,0! Frekvenss

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallsuustedote Tekjänokeuden haltja vuonna 2015, 3M Company Kakk okeudet pdätetään. Tämän tedon kopomnen ja/ta lataamnen on sallttua anoastaan 3M tuotteden käyttämstä varten, mkäl (1) tedot on

Lisätiedot

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0.4.05 Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä perusteta sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 7: Lagrangen kertojat. Pienimmän neliösumman menetelmä.

MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 7: Lagrangen kertojat. Pienimmän neliösumman menetelmä. MS-A0205/MS-A0206 Dfferentaal- ja ntegraallaskenta 2 Luento 7: Lagrangen kertojat. Penmmän nelösumman menetelmä. Jarmo Malnen Matematkan ja systeemanalyysn latos 1 Aalto-ylopsto Kevät 2016 1 Perustuu Antt

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Sähkökiukaan kivimassan vaikutus saunan energiankulutukseen

Sähkökiukaan kivimassan vaikutus saunan energiankulutukseen LAPPEENRANNAN ENILLINEN YLIOPISO eknllnen tedekunta LU Energa Sähkökukaan kvmassan vakutus saunan energankulutukseen Lappeenrannassa 3.6.009 Lass arvonen Lappeenrannan teknllnen ylopsto eknllnen tedekunta

Lisätiedot

Norjanmeri Norska havet. Suomi i Finland. Ruotsi Sverige. Norja Norge. Tanska Danmark. Itämeri Österjön. Liettua Litauen VENÄJÄ RYSSLAND.

Norjanmeri Norska havet. Suomi i Finland. Ruotsi Sverige. Norja Norge. Tanska Danmark. Itämeri Österjön. Liettua Litauen VENÄJÄ RYSSLAND. Barentsnmer Barents hav Islant Island Norjanmer Norska havet Euroopan unonn jäsenmaat ja lttymsvuodet Europeska unonens medlemsstater och anslutnngsår Atlantt Atlanten Portugal Portugal 1986 Espanja Spanen

Lisätiedot

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö Saatteeks Tomtlojen rakentamsta seurattn velä vme vuoskymmenen lopulla säännöllsest vähntään kerran vuodessa tehtävllä raportella. Monsta tosstaan rppumattomsta ja rppuvsta systä johtuen raportont loppu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussmulont ja herkkyysanalyys Pekka Nettaanmäk Osmo Schroderus Jyväskylän ylopsto Tetoteknkan latos 2010 1 2 Tvstelmä Raportn tarkotuksena on esttää pelkstetyn matemaattsen

Lisätiedot

OKLS535. Opetusharjoittelu, OH3, 8 op kevät Harjoittelun tavoitteet

OKLS535. Opetusharjoittelu, OH3, 8 op kevät Harjoittelun tavoitteet OKLS535 Opetusharjottelu, OH3, 8 op kevät 2017 Harjottelu tavotteet Stoutume harjotteluu Opetussuutelmaa perustae: 1. Oma toma tavotteellstame ja tavottede toteutumse arvot vuorovakutuksessa oma opskeljaryhmä

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

KUVIEN LAADUN ANALYSOINTI

KUVIEN LAADUN ANALYSOINTI KUVIEN LAADUN ANALYSOINTI Lasse Makkonen 1.7.2003 Joensuun Ylopsto Tetojenkästtelytede Pro gradu tutkelma Tvstelmä Tutkelmassa luodaan katsaus krjallsuudessa esntyvn dgtaalsten kuven laadullsen analysonnn

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon Taustaa Sekventaalnen vakutuskaavo Sekventaalnen päätöskaavo on 1995 ovalun ja Olven esttämä menetelmä päätösongelmen mallntamseen, fomulontn ja atkasemseen. Päätöspuun omnasuukssta Hyvää: Esttää eksplsttsest

Lisätiedot

KERTOMUS SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN

KERTOMUS SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN 'e.. f. : J.'. l f. f KERTOMUS SOSALDEMOKRAATTSEN EDUSKUNTARYHMÄN TOMNNASTA VUONNA 1972 V'!( 1 l M? ^ l ; ' f l, - -, Jt f-j l SSÄLLYSLUETTELO Svu YLESTÄ 2. LANSÄÄDÄNTÖ 2,1* Perustuslakvalokunta 2.2. Lakvalokunta

Lisätiedot

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Ssältää 3% aneosa, joden vaaroja vesympärstölle e tunneta. Lsätetoja Vaaralauseketta H304 e sovelleta aerosolelle. Nota P: 64742-48-9. 2.3 Muut vaarat E tunneta. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Lisätiedot

(osoite) (puhelin) (sähköposti) Tukihenkilön / -henkilöiden puhelinnumerot (max. 3 kpl. Vuokralleottaja täyttää verkkosivuilla)

(osoite) (puhelin) (sähköposti) Tukihenkilön / -henkilöiden puhelinnumerot (max. 3 kpl. Vuokralleottaja täyttää verkkosivuilla) 1(5) VUOKRASOPIMUS Huom. Terveysturva HelpMeans Oy tom verkkosvujensa kautta välttäjänä Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan välsen vuokrasopmuksen tekemsessä. Tehtäessä vuokrasopmus Terveysturva HelpMeans

Lisätiedot