Tietoa työnantajille 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa työnantajille 2010"

Transkriptio

1 Tetoa työnantajlle 2010

2 Ssältö Alkusanat 5 Sanasto 6 Maahanmuuttajan kotouttamnen 8 Faktat 9 Oleskeluluvat 10 Akusten maahanmuuttajen koulutusmahdollsuudet Kanuussa 11 Maahanmuuttaja työntekjänä 12 Maahanmuuttajen kanssa tomva tahoja 15 Kanuussa tomvat hankkeet 18 Lähteet ja lsätedot 20 3

3 Alkusanat Työpakolla tapahtuvan ohjauksen tarve on vme vuosna lsääntynyt. Nuorten lsäks ohjausta tarvtsevat uudet työntekjät, akuset työelämän tutkntohn valmentautuvat opskeljat, oppsopmusopskeljat, työhön tutustujat, kesäharjotteljat jne. Suomalanen työelämä on monmuotostumassa ja kansanvälstymässä, mkä antaa uusa haasteta nn työpakkaohjaamseen, perehdyttämseen, johtamseen kun työyhtesöjen tomntaankn. Tähän krjaseen on kerätty tetoa maahanmuuttajuuteen lttyvstä termestä, käytännöstä ja tomjosta. Tavotteena on tutustuttaa lukja aheeseen pats pakallsest myös antaa tarpeellsta ylestetoa maahanmuuttoon lttyvstä asosta. Tavotteena on, että henklö, jolla e ole ollut mtään ertystä tetoa maahanmuuttajsta ta maahanmuutosta akasemmn, saa kästyksen stä, mtä er tomjat tekevät, kenen kanssa ja mstä vo saada apua ja lsätetoa. Tämän krjasen avulla halutaan tuoda eslle er tomjoden työtä ja vastuualueta sekä selkeyttää tomjoden rooleja. Työnantajan kannalta on tärkeää tetää, mtkä ovat työnantajan velvollsuudet ja mllasta tukea vo er taholta saada maahanmuuttajataustasen työntekjän tullessa työpakalle harjotteljaks, työhön perehtymään ta työntekjäks. Tovottavast löydät Snulle tarpeellsta tetoa tästä krjasesta. Tervesn, Kanuun maahanmuuttotomjat Kanuun maahanmuuttotomjoden yhtestyö Tavotteenamme on, että maahanmuuttajat saavat tarvtsemansa neuvonnan, ohjauksen ja yhdenvertaset palvelut. Hyvä palvelu luo hyvnvonta, edstää tasaarvoa ja yhdenvertasuutta erottelusta yhtesöllsyyteen. Teemme työtä kansanvälsen ja monkulttuursen Kanuun hyväks. 4 5

4 Sanasto Maahanmuuttaja on maasta toseen muuttava henklö. Yleskäste, joka koskee kakka er perusten muuttava henklötä. Ulkomaalanen on henklö joka e ole suomen kansalanen. Kntöpakolanen on henklö, jolla on YK:n pakolasasan päävaltuutetun (UNHCR) myöntämä pakolasen asema ja hän saapuu maahan valton määrttelemän pakolaskntön puttessa. Vme vuosna Suomen pakolaskntö on ollut 750. Pakolanen on henklö, jolle on myönnetty kansanvälstä suojelua kotmaansa ulkopuolella. Hän on paennut kotmaastaan hmsokeusrkkomuksa, sotaa ja levottomuuksa. Hän on joutunut jättämään kotmaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vanotuks. Turvapakanhakja on henklö, joka hakee turvaa veraasta valtosta. Suomesta turvapakkaa hakeva vo hakea stä het rajalta ta maahantulon jälkeen polsta. Turvapakanhakjalle vodaan myöntää pakolasstatus, joka perustuu henklökohtaseen vanoon ta oleskelulupa suojeluntarpeen perusteella, kun häntä uhkaa epänhmllnen kohtelu kotmaassaan. Köyhyys snänsä e kutenkaan okeuta saamaan turvapakkaa. 6??? Turvapakanhakjat vovat tehdä työtä kolmen kuukauden maassaolon jälkeen. Tällön he maksavat veroja evätkä saa ylmäärästä tukea. Lapslsään ta esmerkks opntotukeen turvapakanhakjat evät ole okeutettuja. Dubln-asetuksen mukaan se EU:n jäsenvalto (myös Norja, Islant ja Svets), jossa turvapakanhakja ensmmäsenä hakee turvapakkaa ta jonka kautta hän tulee unonn alueelle, on velvollnen kästtelemään turvapakkahakemuksen. Jokaselta yl 14-vuotaalta turvapakanhakjalta otetaan sormenjäljet hänen hakessaan turvapakkaa EU:ssa. Sormenjälkä vertalemalla vodaan selvttää, onko hakja hakenut turvapakkaa jossan muussa EUmaassa. Tällön hakja palautetaan vastuussa olevaan maahan turvapakkamenettelyyn. Vakka sormenjälkä e ols otettu, mutta selvää, mhn EU-maahan henklö ensmmäsenä on saapunut, hänen turvapakkahakemuksensa kästellään sellä. Perheenyhdstämnen tarkottaa stä että, pakolanen vo saada lähomasensa Suomeen perheenyhdstämsen kautta. Lähomaseks katsotaan puolso ja alakäset lapset. Muden kun pakolasstatuksen ta oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella saaneden tulee osottaa vovansa elättää perheensä, jotta vo saada perheensä Suomeen. Paluumuuttajat 1990-luvun alusta lähten entsen Neuvostolton alueella asuven nkernsuomalasten ja muden suomalasta syntyperää oleven henklöden on ollut mahdollsuus muuttaa ertyssäännösten perusteella Suomeen. Yhteensä paluumuuttaja on saapunut non lähnnä Venäjältä ja Vrosta. Valto korvaa kunnlle paluumuuttajsta aheutuva kustannuksa. Srtolanen on henklö, joka muuttaa maasta toseen rakentaakseen sellä tselleen uuden elämän. Ulkomaalaselle opskeljalle vodaan myöntää oleskelulupa opskelun perusteella, jos hänellä on opskelupakka suomalasessa opplatoksessa ja opnnot ovat ammattn ta tutkntoon johtava. Van perustellusta syystä muhn kun tutkntoon ta ammattn johtavn opntohn vodaan myöntää oleskelulupa. Luvan myöntämnen edellyttää lsäks, että opskeljalla on rttävät varat Suomessa opskelua varten (käytännössä non 500 euroa / kk ta euroa vuos) ja vomassa oleva rttävän kattava sarausvakuutus. Opskeljan on haettava oleskelulupaa joko polslta ta Suomen edustustossa. Työperusteset maahanmuuttajat Okeus tehdä ansotyötä Suomessa määräytyy kansalasuuden mukaan. Työperustesen maahanmuuttajan maahantulon syy lttyy työhön. EU/ETA-maat Euroopan unonn jäsenvaltoden kansalaset saavat työskennellä Suomessa lman työntekjän oleskelulupaa. Vastaava okeus on myös Norjan, Islannn, Lechtenstenn ja Svetsn kansalaslla. EUkansalasen sekä Islannn, Lechtenstenn, Norjan ja Svetsn kansalasen on reksterötävä oleskeluokeutensa, jos maassa oleskelu kestää yl 3 kuukautta. Reksterönt suortetaan pakallspolsn luona. Lsätetoja antaa Läns-Kanuun TE-tomstossa EURESneuvoja p Suomeen lähetetyllä työntekjällä tarkotetaan työntekjää, joka työskentelee tavallsest muussa valtossa kun Suomessa ja jonka toseen valtoon sjottautunut työnantaja lähettää työhön Suomeen rajotetuks ajaks tarjotessaan valtoden rajat ylttävä palveluja. ETA-alueen ulkopuolset maat Muden maden kansalaslta vaadtaan lähtökohtasest työntekjän oleskelulupa. Ulkomaalaslassa on säädetty tlantesta, jollon työnteko on mahdollsta tavallsen oleskeluluvan, vsumn ta vsumvapauden nojalla. Työnantajan velvollsuutena on varmstua stä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalasella on vaadttava työntekjän oleskelulupa ta että hän e tarvtse oleskelulupaa. Lsätetoja antavat pakallspols sekä Maahanmuuttovrasto. Metsämarjan pomjoden oleskelu ja okeudet Okeus poma marjoja sekä ykstysstä että valton metsstä perustuu jokamehenokeuksn. Jokamehenokeukslla on perntesest ymmärretty vapaata kulkuokeutta sekä muun muassa okeutta poma marjoja ja senä. Jokamehenokeuksen käyttämseen e tarvta maanomstajan lupaa ekä stä tarvtse maksaa mtään. Jokamehenokeuksa e ole sdottu ntä käyttävään henklöön ta tomnnan tarkotukseen. Jokamehenokeudet ovat jokasen okeuksa ekä nden käyttöä ole rajotettu anoastaan Suomen kansalasn. Pommsokeuden kansalasneutraalsuus merktsee käytännössä stä, että suomalasten lsäks ulkomaalanenkn vo poma marjoja oleskellessaan maassa vsumlla, vsumvapaast, oleskeluluvalla sekä EU:n vapaan lkkuvuuden puttessa. Jokamehenokeuksa vo myös käyttää ansatsems- ta kaupallsessa tarkotuksessa. Marjanpomjat ovat Suomessa pääsääntösest turstvsumlla. Vsumvelvollsen maan kansalanen vo saapua Suomeen metsämarjanpomntaan Schengen-vsumlla sen vomassaoloajan ja oleskeluajan puttessa, korkentaan kolmen kuukauden ajaks. Sama akaraja koskee vsumvapaan maan kansalasta. Ulkomaalasen on täytettävä maahantuloedellytykset, vakka työntekjän oleskelulupaa e häneltä edellytetäkään.??? 7

5 Maahanmuuttajan kotouttamnen Faktat Lak maahanmuuttajen kotouttamsesta ja turvapakanhakjoden vastaanotosta (kotouttamslak) on säädetty edstämään maahanmuuttajen kotoutumsta, tasa-arvoa ja valnnan vapautta tomenptellä, jotka tukevat yhteskunnassa tarvttaven keskesten tetojen ja tatojen saavuttamsta. Lan tarkotus on myös turvata turvapakanhakjoden välttämätön tomeentulo ja huolenpto järjestämällä turvapakanhakjoden vastaanotto. Kotouttamslan prn kuuluvat kakk vaktusest Suomeen asettuneet maahanmuuttajat kolmen ensmmäsen maassaolovuotensa ajan. Kotoutumskoulutus on tarkotettu maahanmuuttajlle, jotka tarvtsevat työllstymstä ja muuta kotoutumsta edstävää koulutusta. Kotoutumskoulutuksen enssjasena kohderyhmänä ovat työttömnä työnhakjona olevat maahanmuuttajat. Koulutus on tarkotettu sellaslle työelämässä tomvlle maahanmuuttajlle, jotka tarvtsevat tetoa suomalasesta yhteskunnasta ja kulttuursta ja/ta suomen ta ruotsn kelen opntoja. Kotoutumsella tarkotetaan maahanmuuttajan ykslöllstä kehtystä. Kotoutumsen tavotteena on se että maahanmuuttaja osallstuu työelämään ja yhteskunnan tomntaan sälyttäen kutenkn samalla omaa keltään ja kulttuuraan. Kotouttamsella tarkotetaan vranomasten järjestämä kotoutumsta edstävä tomenptetä ja vomavaroja. Ulkomaan kansalaset Suomessa Suurmmat pysyväsluontosest oleskelevat kansalasuusryhmät Suomessa Venäjä Vro Ruots 8500 Somala 4900 Kna 4500 Thamaa 3900 Saksa 3500 Turkk 3400 Iso-Brtanna 3200 Irak 3200 Ulkomaan kansalaset Kanuussa Kanuuseen tullaan pääsääntösest avolton ta perhesteen kautta, mutta myös humantaarssta systä (pakolaset ja turvapakanhakjat), työperustesest ta paluumuuttajna Kanuussa puhutaan suomen ja ruotsn lsäks non 50 er keltä, ja täällä asuu ulkomaalasa lähes 70 er maasta. Kakkaan Kanuussa asuu pysyväst non 2000 ulkomaalasta. Tähän lukuun evät kuulu Suomen kansalasuuden saaneet ulkomaalastaustaset henklöt, evätkä ulkomaalaset tutknto- ja vahto-opskeljat. Kotoutumssuunntelmassa sovtaan kunnan, TE-tomston ja maahanmuuttajan kesken tomenptestä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteskunnassa ja työelämässä tarvttaven tetojen ja tatojen hankkmsessa. Kotoutumssuunntelmassa vodaan sopa suomen ta ruotsn kelen opskelun, työvomapolttsen akuskoulutuksen, maahanmuuttajan omaehtosen koulutuksen, ammatnvalnnanohjauksen ja kuntoutuksen, työharjottelun, työelämävalmennuksen, valmstavan opetuksen, lasten ja nuorten kotoutumsen tukemsesta sekä muden nhn rnnastettaven kohtuullsks katsottaven kotoutumsta tukeven tomenpteden järjestämsestä. Maahanmuuttajalla, jolla on okeus kotoutumssuunntelmaan, on velvollsuus osallstua kotoutumssuunntelman laatmseen sekä suunntelmassa sovttuhn palveluhn ja tomenptesn. Maahanmuuttovrasto (Mgr) on ssäasanmnsterön alanen vrasto, joka kästtelee ja ratkasee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolasuuteen sekä Suomen kansalasuuteen lttyvä asota. Tomntansa vrasto alott nmellä Ulkomaalasvrasto, mutta vuoden 2008 alusta nm vahtu Maahanmuuttovrastoks. 8 9

6 Oleskeluluvat Tlapänen oleskelulupa (B) myönnetään ulkomaalaselle, jonka tarkotuksena e ole jäädä Suomeen pysyväst. Lupa on uusttava määräajan päätyttyä. Jatkuva oleskelulupa (A) myönnetään ulkomaalaselle, joka on tullut Suomeen pysyvässä maahanmuuttotarkotuksessa. Lupa on uusttava määräajan päätyttyä. Pysyvä oleskelulupa (P) myönnetään henklölle, joka on oleskellut Suomessa yhtäjaksosest jatkuvalla oleskeluluvalla neljä vuotta. Lupa myönnetään tostaseks ekä stä tarvtse uusa. Työntekjän oleskelulupa (ent. työlupa) Työntekjän oleskelulupa anotaan ennen Suomeen saapumsta joko Suomen ulkomaanedustustosta, työ- ja elnkenotomstosta (TE tomsto) ta khlakunnan polslatokselta. Lupa on joko tlapänen ta jatkuva. Lupaa hakessa on oltava jo työpakka Suomessa. Työntekjän oleskelulupahakemuksen vo tehdä joko työntekjä ta työnantaja. EU:n jäsenmaden kansalaset ja hehn rnnastettavat Islannn, Lechtenstenn, Norjan sekä Svetsn kansalaset evät tarvtse työntekjän oleskelulupaa, jos työ kestää enntään 3 kuukautta. Kolmea kuukautta pdempään kestävään työhön ulkomaalasen on reksterötävä oleskeluokeutensa polslla. Pols reksterö oleskeluokeuden ulkomaalasrekstern ja antaa reksterötymsestä todstuksen. Elnkenonharjottajan oleskelulupaa on haettava ennen Suomeen tuloa, jos akoo harjottaa tsenästä elnkenoa Määräakanen Jatkuva (A) jatkoa enntään 4 v. kerrallaan Tlapänen (B) jatkoa enntään 1 v. kerrallaan 4 v. Jatkuvan (A) oleskelun jälkeen Pysyvä Vsum on maahantulolupa, joka myönnetään ulkomaalaselle matkalua ta shen verrattavaa lyhytakasta oleskelua varten. Vsumlajeja ovat kauttakulkuvsum, kertavsum, lentokentän kauttakulkuvsum, paluuvsum ja tostuvasvsum. Oleskelulupa on lupa saapua tostuvast maahan ja oleskella maassa. Oleskelulupa myönnetään ulkomaalaselle muuta kun matkalua ta shen verrattavaa lyhytakasta oleskelua varten. ta ammatta Suomessa. Elnkenonharjottajan oleskelulupaa evät tarvtse EU:n jäsenmaden kansalaset ja hehn rnnastettavat. Hakemus jätetään Suomen edustustoon, osapäätöksen luvasta tekee ELY-keskus ja lopullsen päätöksen luvan myöntämsestä tekee Maahanmuuttovrasto. Oleskelulupaa perhesteen perusteella vo hakea henklö, jonka perheenjäsen asuu Suomessa. Perheenjäsenks lasketaan avo- ja reksteröty puolso, alakänen laps ja alakäsen huoltaja. Avopuolso vo saada luvan, jos puolsot ovat asuneet yhdessä kaks vuotta ta hellä on yhtenen laps. Muu omanen vo saada luvan van pokkeustapauksessa. Akusten maahanmuuttajen koulutus Kanuussa Kotoutumskoulutukset Kanuun ELY-keskus klpaluttaa työvomapolttsena koulutuksena hankttavat kotoutumskoulutukset. Hakeutumnen koulutuksn tapahtuu TE -tomston kautta. Kanuun opsto Kanuun opsto tarjoaa maahanmuuttajlle ammattllsn opntohn ja lukoon valmstavaa koulutusta, sekä mahdollsuuden hankka peruskoulun päättötodstus. Kanuun ammattopsto Kanuun ammattopsto järjestää maahanmuuttajen kotoutumskoulutuksen lsäks ammatllsn opntohn valmstavaa koulutusta. Koulutuksen jälkeen opskeljat pyrkvät valtsemalleen ammattalalla normaalehn opetusryhmn ta akuskoulutukseen. Osaamsen tunnstamnen -Osaamskartotus Realstsen kuvan saamnen maahanmuuttajan ammatllsesta osaamsesta saattaa vaata ertystomenptetä kuten työnäyttöjä ta pdempkestosta työskentelyn seurantaa. Opplatokset järjestävät osaamskartotuksa ja nhn lttyvää lsäkoulutusta mm. erlaset korttja passkoulutukset. Osaamskartotusten tuloksena opskeljalla on kästys omasta osaamsestaan ja selkeä polku työelämään ta koulutukseen valtsemallaan alalla. Kaukametsän opsto Opsto järjestää maahanmuuttajen kotoutumskoulutuksen lsäks maahanmuuttajlle suunnattua koulutusta Opetushalltuksen hankerahotuksella sekä avonta kansalasopsto-opetusta ryhmä- ja ykslöopetuksena. Opsto järjestää yhtestyössä Kajaann Vastaanottokeskuksen kanssa turvapakanhakjoden suomen kelen ja arjen tatojen kursseja. Kansalasopstot-omaehtonen opskelu Maahanmuuttajat vovat opskella muun muassa suomea omaehtosest kansalasopstossa er puollla Kanuuta. Nämä opnnot ovat maksullsa ja nhn hakeudutaan normaalst koulutuksen järjestäjän kautta

7 Maahanmuuttaja työntekjänä Työvomakoulutus Maahanmuuttajalla on mahdollsuus päästä työ- ja elnkenotomston kautta työvomakoulutukseen hankkmaan työelämässä tarvttava lsätatoja. Työvomakoulutus on suunnteltu pääsääntösest yl 20-vuotalle työttömlle työnhakjolle. Työvomakoulutus on pääasassa ammatllsta koulutusta ja sen tavotteena on parantaa osallstujen mahdollsuuksa pysyä työmarkknolla ta päästä snne takasn. Sks koulutus on pääasassa ammatllsta. Työvomakoulutus vo olla myös valmentavaa koulutusta, esmerkks kelkoulutusta. Ulkomalla suortettujen tutkntojen tunnustamnen Ulkomalla kouluttautunut tarvtsee yleensä päätöksen tutkntonsa tunnustamsesta, jos hän haluaa saada kelposuuden julkseen vrkaan ta sellaseen tehtävään, johon vaadtaan vähntään kolmvuotnen korkeakouluta opstotutknto. Ykstysellä sektorlla päätöstä tutknnon tunnustamsesta e tavallsest vaadta, mutta stä vo kutenkn olla hyötyä työpakkaa haettaessa. Henklöt, jolla on ulkomalla suortettu korkeakoulututknto, vovat hakea Opetushalltuksen päätöstä tutkntonsa tunnustamsesta Suomessa. Opskeljan työnteko Euroopan unonn kansalaset ja hehn rnnastettavat vovat olla opskeluakanaan tössä. Musta masta tulevat opskeljat vovat tehdä rajo- Kelen oppmnen työpakalla Ennen kun maahanmuuttaja tulee työyhtesöön, on hyvä pohta etukäteen seuraava sekkoja: - kuuluuko keskustelu olennasest työtehtävn (esm. myyjä, asakaspalvelja)? - tehdäänkö työtä tmssä, jollon tehtävästä suorutumnen edellyttää vestntää työtovereden kanssa (mm. autonkorjaus?) - vaatko työsuortuksen oppmnen kelenymmärtämstä va voko sen oppa van kat-somalla (esm. ompelutyö)? - tarvtaanko työssä krjallsta keltatoa? - odotetaanko uuden työntekjän osallstuvan työpakan erlasn yhtesn tlasuuk-sn? - mllanen sosaalnen lmapr työpakalla valltsee? tetust työtä opskelua varten myönnetyn oleskeluluvan perusteella, jos työ on tutkntoon ssältyvää työharjottelua ta jos työ on osa-akasta, ekä stä ole enempää kun 20 tunta vkossa. Kokoakasta työtä vo tehdä akana, jollon opplatoksessa e järjestetä varsnasta opetusta el tavallsest kesä- ja joululoman akana. On tärkeää, että perehdyttämsen yhteydessä työpakalla kerrotaan selkeäst työntekjän ykslöllsstä vastusta ja velvollsuukssta ja stä, mhn työsopmus Suomessa velvottaa. Esm. possaolohn lttyvät menettelytavat ja työehtosopmuksn pohjautuvat ns. hyväksyttävät possaolot evät maahanmuuttajataustaselle työntekjälle ole tsestäänselvyyksä. Tavotteena monkulttuurnen työyhtesö ta työympärstö? M 14-hankkeen kautta vodaan tarvttaessa järjestää työyhtesölle ja työnohjaajlle koulutusta ja valmennusta. Rakennamme työyhtesön tarpesta lähtevän koulutuskokonasuuden. Ahena vo olla mm. er kulttuuresta tuleven työntekjöden ohjaamsen ja perehdyttämsen ertysprteet, tulkn käyttö kommunkonnn tukena ja maahanmuuttaja asakkaana. Kansanvälsten opskeljoden ntegront Kanuuseen Työnantajlle tetoa ulkomaalasten opskeljoden ja työnhakjoden tuomsta mahdollsuukssta, käytännön apua ulkomaalasen harjotteljan palkkaamseen tukea työnantajlle kansanvälsten työharjotteljoden ottamseen tetoa ammattkorkeakoulun tarjoamsta tukpalvelusta Kansanvälnen työharjottelja on yrtykselle vomavara! markknatuntemusta ja kanava opskeljan kotmaahan, keltatoa, harjotteljan työpanoksen, mahdollsen opnnäytetyön resurssn ja valmstumsen jälkeen myös mahdollsuuden työntek-jänä www. kajak.f 12 13

8 Työntekoa turvaavat lat ja työehtosopmukset Palkkaa, työakaa, työsuhdeturvaa ja työturvallsuutta koskeva säännöksä sovelletaan pääsääntösest samalla tavalla kakkn Suomessa työtä tekevn. Samon työnantajalla on velvollsuus suorttaa eläkevakuutuksen, sosaalturvan, työttömyysvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen maksut sekä ulkomaalassta että suomalassta työntekjöstä. Usemmlla alolla on vomassa työnantajalttojen ja työntekjälttojen solmma työehtosopmus, jossa sovtaan palkan määräytymsestä ja musta työsuhteen ehdosta. Kaklla työntekjöllä on okeus tasapuolseen kohteluun. Työnantaja e saa syrjä ketään sukupuolen, syntyperän, etnsen alkuperän, kansalasuuden, kansallsen alkuperän, uskonnon, än, terveydentlan, vammasuuden, polttsen tomnnan, ammattyhdstystomnnan ta muun vastaavan syyn taka. Työlnjan venäjänkelnen puhelnpalvelu auttaa työnantajaa puh ma-pe klo Neuvonta on maksutonta. Tukea työllstämseen Työttömänä työnhakjana oleva maahanmuuttaja saa samaa työttömyysetuutta, samon perusten kun suomalanen (kotoutumstuk vastaa määrältään työmarkknatukea ja stä saadakseen maahanmuuttajan on osallstuttava hänelle osotettuhn tomenptesn). Pakolaset, kuten muutkn, maksavat saamstaan tulosta veroa. Maahanmuuttajen työllstymnen on usen huomattavast htaampaa ja vakeampaa kun muden työttömen. Työttömänä työnhakjana olevan maahanmuuttajan työllstymstä vodaan auttaa myöntämällä työnantajalle palkkatukea. Tuken tason ja okeuden tukn päättää TE-tomsto jokasen kohdalta henklökohtasest. TE -tomsto huoleht yhdessä työvoma- ja elnkenokeskuksen kanssa työvomapolttsten tomenpteden mm. kotoutumskoulutuksen (suomen kelen kursst) sekä työvomapalvelujen järjestämsestä. Maahanmuuttajen kanssa tomva tahoja Kajaann maahanmuuttajapalvelut Kajaann kaupungn maahanmuuttajapalvelut vastaa pakolasten vastaanoton käytännön järjestelystä. Kajaan vastaanottaa vuosttan 50 pakolasta. Kajaann vastaanottokeskus Kajaann vastaanottokeskus huoleht turvapakanhakjoden vastaanotosta. Asakas asuu Kajaann Vastaanottokeskuksen asunnossa yleensä shen saakka, kunnes on käynyt Maahanmuuttovraston turvapakkapuhuttelussa. Puhuttelun jälkeen asakas srretään toseen vastaanottokeskukseen sen mukaan, mstä tlaa löytyy. Oleskelu vastaanottokeskuksessa vahtelee kuukaudesta yhteen vuoteen. Pols Pakallspols myöntää maassa oleskelevan Suomen kansalasen ulkomaalaselle perheenjäsenelle ja tämän alakäselle namattomalle lapselle ensmmäsen oleskeluluvan, Suomessa oleskeleven ulkomaalasten määräakasa jatko-oleskelulupa sekä pysyvä oleskelulupa ja työntekjän ja elnkenonharjottajen oleskelulupa jatkolupna sekä pysyvä oleskelulupa. Pols ta rajavartja selvttää turvapakanhakjoden henklöllsyyttä ja matkarettä muun muassa haastattelemalla ja lähettämällä sormenjälkvertalupyyntöjä muhn Euroopan mahn. Varsnasen turvapakkapuhuttelun vanon perusteden osalta tekee Maahanmuuttovrasto. Vastaanottokeskus Asakkata 219, josta 9 ykstysmajotuksessa, kansalasuuksa 27, asumsen kesto kes-km. 121 vrk Vastaanottokeskus on 250 pakkanen transt-keskus. Kntöpakolaset valtaan YK:n pakolasjärjestö UNHCR:n reksterömen ja Suomelle esttämen henklöden joukosta. Suomeen sjotettavat valtaan ehdotettujen joukosta haastattelun, jotka suomalanen delegaato tekee pakan päällä esmerkks pakolaslerllä. Vme vuosna suomen pakolaskntö on ollut 750. YK:n pakolasjärjestön UNHCR kautta tulevlle kntöpakolaslle myönnetään Suomessa pakolasstatus. Mastraatt Ulkomaden kansalasten on käytävä henklökohtasest lmottautumassa mastraatssa henklötetojen reksteröntä varten, jos oleskelu Suomessa tulee kestämään yl vuoden. Suomessa asuvsta henklöstä merktään perustedot väestötetojärjestelmään. Ulkomaalasen on lan mukaan lmotettava rekstern samat tedot kun Suomen kansalasenkn, jos oleskelu Suomessa kestää vähntään vuoden

9 KELA (Kansaneläkelatos) Vaknasest Suomeen muuttaven on haettava Suomen sosaalturvan prn pääsyä KELAn lomakkeella. Hakemuksen lsäks hakjalla tulee olla tarvttava oleskelulupa. KELA antaa krjallsen päätöksen sosaalturvan prn pääsystä. Jos päätös on myöntenen, asakas saa kela-kortn ja hän vo anoa Kelan maksama etuuksa. Suomen sosaalturvaan kuuluvlle annetaan krjallnen päätös asasta ja helle myönnetään Kela-kortt. Tomntakeskus MONIKA (Vänämösenk. 12, Kajaan) Monkassa on järjestöjen olohuone- ja vertastomntaa, suomen kelen kursseja, kerhoja, matalan kynnyksen omakelstä neuvontaa ja ohjausta maahanmuuttajlle. Tapahtumat ja tlasuudet ovat avoma kaklle kansalaslle. Tomntaa koordno MLL:n Kanuun prn Juuret ja Svet hanke vuosna Henklöllä e ole okeutta Suomen sosaalturvaan, jos hän saa EU-lansäädännön ta sosaalturvasopmuksen perusteella etuuksa jostakn tosesta maasta ta kuuluu muuten jonkn tosen maan sosaalturvan prn. Tällasa henklötä ovat esmerkks tosesta EU/ ETA-maasta ta Svetsstä lähetetyt työntekjät, rajatyöntekjät, tosesta Pohjosmaasta lähetettyjen työntekjöden perheenjäsenet sekä veraan valton ta valtoden välsen järjestön palveluksessa olevat työntekjät ja hedän perheenjäsenensä. Juuret ja Svet hankkeen neuvokt ovat tarvttaessa keltukena työntekjän alottaessa työn ta työharjottelun: Naaman Mohammed (araba, kurd, persasuom) p Tatana Golub (venäjä, suom) p Wlly Shabulnzenze (ranska, englant, swahl) p Työ- ja elnkenotomsto (TE-tomsto) TE tomsto on päävastuussa työkästen (17v 64v) maahanmuuttajen kotouttamsesta. TE tomstossa laadtaan kotoutumssuunntelma yhdessä maahanmuuttajan kanssa. Läns-Kanuun TE-tomsto (Kajaan, Paltamo, Vaala, Rstjärv) Puh. vahde: Sähköpost: Itä-Kanuun TE-tomsto (Kuhmo, Sotkamo) Puh. vahde: Sähköpost: Ylä-Kanuu TE-tomsto (Puolanka, Hyrynsalm, Suomussalm) Puh. vahde: sähköpost: Yrttäjä! Juuret ja Svet hankkeen kotouttaja perehdyttää maahanmuuttaja työhön ja suomalaseen työelämään. Lsätetoa: ONKI-ohjaus/Kotouttaja Krs Helstö p Tötä ja tekjötä Euroopasta - EURES EURS-neuvoja Hannele Ojalehto puh, Olsko yrtykselles hyötyä kansanvälsestä opskeljasta? Englannn kelsten Internatonal Busness ja Toursm, Sports&Lesure Management -koulutusohjelmen tutknto- opskeljoden osaamnen on käytettävssä. Ota yhteyttä: Kansanvälsten opskeljoden ntegront Kanuuseen hanke Kajaann ammattkorkeakoulu puh emal: 16 17

10 Kanuussa tomvat hankkeet Juuret ja Svet, MLL:n Kanuun pr Hankkeen tavotteena on auttaa uuskanuulasa kotoutumaan Kanuuseen yhteskunnan tasavertasks jäsenks, edstää hedän työmarkknolle pääsyään ja lsätä suvatsevasuutta, kulttuurenvälsyyttä ja kesknästä vuorovakutusta väestössä. Projekta rahottavat Euroopan Sosaalrahasto, Kajaann kaupunk ja Kanuun maakunta kuntayhtymä Maahanmuuttajanuoren HEKS, Kajaann kaupungn nuorsotyö Hankkeen tavotteet: Tehdä nuorlle henklökohtanen kehttymssuunntelma (HEKS) vapaa-ajalla tapahtuvaan oppmseen jotta he vosvat paremmn hakeutua ammatllseen koulutukseen ja sen jälkeen työelämään. Laata nuorsotyöhön monkulttuurnen tomntasuunntelma, mkä auttaa maahanmuuttajaperhetä, hedän lapsaan ja nuoraan kotutumaan Kajaann. Suunntelma laadtaan edstämään suvatsevasuutta ja ennaltaehkäsemään rassma sekä jatkokoulutusvalmuksen parantamseen. Projekta rahottavat Euroopan Pakolasrahasto, Kajaann kaupunk ja Kanuun maakunta kuntayhtymä Matkakumppan, Kanuun sosaalturvayhdstys ry Tavotteena on luoda uusa tomntamalleja ja käytäntöjä erttän vakeast työllstyven vomaantumseks ja jatkopolkujen löytämseks. Kohderyhmänä hankkeessa ovat syrjäytyneet ja syrjäytymsuhan alaset nuoret vuotaat, maahanmuuttajataustaset naset sekä syrjntää ja rassma kokeneet henklöt. Projekta rahottavat Euroopan Sosaalrahasto, Kajaann kaupunk ja Kanuun maakunta kuntayhtymä. Lsätetoa: vastaava kenttätyöntekjä, puh Kylätalo eläväks projekt, Kajaann Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdstys ry Sen tarkotuksena on: - vakuttaa myöntesen lmaprn luomseks monkulttuurslle asunaluelle. - palkata nuorlle ohjaaja (2-4 kpl), jotka tomvat tukhenklönä arjen hallnnassa, omasta ympärstöstä huolehtmsessa ja työharjottelun työtehtävssä - kehttää kylätalot (Lohtajan ja Kuurnan nettkahvlat) elävks tomntakeskuksks - aktvoda kyläläset yhteseen tomntaan Projekta rahottavat Kanuun maakunta -kuntayhtymä, Kajaann Petar sekä Maahan-muuttajapalvelut M14-Itä-Suom aktvsen maahanmuuttopoltkan plottalueeks; Etelä Savon, Kanuun, Pohjos-Savon ja Pohjos-Karjalan yhtenen hanke. -ets maahanmuuttoon pohjautuva ratkasuja elnkenoelämän ja julksen sektorn työvomatarpesn -edstää jo maassa oleven maahanmuuttajen työllstymstä -nopeuttaa maahanmuuttajen kotoutumsta suomalaseen yhteskuntaan -auttaa uuden työvoman rekrytonnssa -valmentaa työyhtesöjä monkulttuursuuteen -jakaa tetoa yhtestyötaholle ja suurelle ylesölle Hankkeen rahotus: Euroopan Sosaalrahasto Kansanvälsten opskeljoden ntegront Kanuuseen, Kajaann ammattkorkeakoulu Tarkotuksena on ntegroda ulkomaalasa tutknto-opskeljota alueelle. Sopeuttamseen lttyy esmerkks harjottelupakkojen saamnen. Tavotteena on laajentaa ja monpuolstaa yhtestyötä yrtysten kanssa sekä luoda tomva käytäntöjä ja yhtestyömalleja ulkomaalasten opskeljoden kanssa tekemsssä oleven tahojen kanssa. Projekta rahottavat Euroopan sosaalrahasto ja Kajaann ammattkorkeakoulu

11 Lähteet ja lsätedot Ssäasanmnsterö: Työ- ja elnkenotomsto: Työmnsterö: Opetushalltus: Pakolasneuvonta: Maahanmuuttovrasto: Elnkenoelämän keskusltto: Infopankk: Suomen punanen rst: Pols: Kela: Juuret ja Svet hanke/tomntakeskus Monka Juuret ja svet M14 - Itä-Suom aktvsen maahanmuuttopoltkan plottalueeks Kuvat, tatto ja suunnttelu: Roma Rukhlyadko KAO/graafnen vestntä 20 21

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT Työryhmän raportt 16.12.2005 Monste 1/2006 Opetushalltus ja tekjät Tm Eja Högman ISBN 952-13-2718-9 (nd.) ISBN 952-13-2719-7 ISSN 1237-6590 Edta Prma Oy, Helsnk 2006

Lisätiedot

Norjanmeri Norska havet. Suomi i Finland. Ruotsi Sverige. Norja Norge. Tanska Danmark. Itämeri Österjön. Liettua Litauen VENÄJÄ RYSSLAND.

Norjanmeri Norska havet. Suomi i Finland. Ruotsi Sverige. Norja Norge. Tanska Danmark. Itämeri Österjön. Liettua Litauen VENÄJÄ RYSSLAND. Barentsnmer Barents hav Islant Island Norjanmer Norska havet Euroopan unonn jäsenmaat ja lttymsvuodet Europeska unonens medlemsstater och anslutnngsår Atlantt Atlanten Portugal Portugal 1986 Espanja Spanen

Lisätiedot

Uuden opettajan opas

Uuden opettajan opas Uuden opettajan opas Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta.

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta. VUOKRSOPMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALM Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CO Tl-Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde Hallan

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Yritysten ja kuluttajien välinen tasapaino

4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Yritysten ja kuluttajien välinen tasapaino 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.. Tasapanoperaate 4... Yrtysten ja kuluttajen välnen tasapano Näkymätön käs muodostuu kahdesta vakutuksesta: ) Yrtysten voton maksmont johtaa ne tuottamaan ntä hyödykketä,

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta.

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta. -112- asettama ehtoja veroluontesesta suhdannetasausjärjestelmästä. Estetty hntasäännöstelyjärjestelmä perustuu nk. Wahlroosn komtean metntöön. Estyksessä on muutama ratkasevan hekko kohta. 15 :ssä todetaan:

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp. PP Roolkäyttäytymsanalyys Roolkäyttäytymsanalyys Rool: Krjanptäjä Asema: Laskentapäällkkö Organsaato: Mallyrtys Tekjä: Matt Vrtanen 8.0.0 Tämän raportn on tuottanut: MLP Modular Learnng Processes Oy Äyrte

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Annka Ampuja Suv Vanhatalo Hannele Levävaara 1 Käytännön kytkentöjä yskan opskeluun...

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Tampereen ensi- ja turvakoti ry Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 2014 1 Vuoskertomus 2014 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 2014 Ssällys Copyrght Suunnttelu, kuvat ja tatto: Juho Paavola 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Lisätiedot

Kertomus Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1964

Kertomus Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1964 Lte n:o 2 ' 1 n Kertomus Sos.-dem. Nasten Keskuslton tomnnasta vuodelta 1964 m ; Tlasuudet Sos.-demo Nasten Keskuslton tärkemmstä tomntatapahtumsta manttakoon kunnallspävät, jotka pdettn Kuopossa helmkuun

Lisätiedot

KERTOMUS SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN

KERTOMUS SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN 'e.. f. : J.'. l f. f KERTOMUS SOSALDEMOKRAATTSEN EDUSKUNTARYHMÄN TOMNNASTA VUONNA 1972 V'!( 1 l M? ^ l ; ' f l, - -, Jt f-j l SSÄLLYSLUETTELO Svu YLESTÄ 2. LANSÄÄDÄNTÖ 2,1* Perustuslakvalokunta 2.2. Lakvalokunta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600..

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600.. Asennus- ja käyttöohjeet Vdeotermnaal 2600.. Ssällysluettelo Latekuvaus...3 Asennus...4 Lassuojuksen rrottamnen...5 Käyttö...5 Normaal puhekäyttö...6 Kutsun vastaanotto... 6 Puheen suunnan ohjaus... 7

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

Soile Kulmala. Yksikkökohtaiset kalastuskiintiöt Selkämeren silakan kalastuksessa: bioekonominen analyysi

Soile Kulmala. Yksikkökohtaiset kalastuskiintiöt Selkämeren silakan kalastuksessa: bioekonominen analyysi Sole Kulmala Ykskkökohtaset kalastuskntöt Selkämeren slakan kalastuksessa: boekonomnen analyys Helsngn Ylopsto Talousteteen latos Selvtyksä nro 29 Ympärstöekonoma Helsnk 2005 Ssällys 1 Johdanto... 1 1.1

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN MAANMITTAUSTIETEISSÄ. Juha Hyyppä, Anna Salonen

TUTKIMUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN MAANMITTAUSTIETEISSÄ. Juha Hyyppä, Anna Salonen The Photogrammetrc Journal of Fnland, Vol. 22, No. 3, 2011 TUTKIMUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN MAANMITTAUSTIETEISSÄ Juha Hyyppä, Anna Salonen Geodeettnen latos, Kaukokartotuksen ja fotogrammetran osasto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA Kansantaloustede, Pro gradu- tutkelma Huhtkuu 2007 Laatja: Terh Maczulskj Ohjaaja:

Lisätiedot

Tammikuu 2016. Piispa Björn Vikström: Epävarmassa maailmassa tarvitaan toivoa Sivut 8 10. siltalehti.fi

Tammikuu 2016. Piispa Björn Vikström: Epävarmassa maailmassa tarvitaan toivoa Sivut 8 10. siltalehti.fi Hannu Jukola Tamperelanen seurakuntaleht Tammkuu 2016 Ääneen lukemnen rkastuttaa lapsen sanavarastoa Svut 6 7 sltaleht.f Pspa Björn Vkström: Epävarmassa maalmassa tarvtaan tovoa Svut 8 10 Hannu Jukola

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA Työhön ja työnhakuun ulkomaille 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA EU/ETA + Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö Lainsäädäntö ulkomaille muutettaessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Minister Astrid Thors

Minister Astrid Thors Pohjoiskalottikonferenssi Nordkalottkonferens 21.08.2010 Minister Astrid Thors 20.8.2010 Peruskäsitteitä Maahanmuuttaja: Maahan muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia

Lisätiedot

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on 5 bdokaelbtojen Ttedstalallt tl Valt8lJ«yhdlstyks«a MlMdehon ta tmnmn valtuuttankma vaalltoo ManahM tul««hak««ohdokaalstan ottaaata ehdokaslstojan ybdatelayn va«8t«mn MlJHkyMntM (40) pävmm «nnen ennl MlntM

Lisätiedot

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA TYÖVÄENARKSTO SUOMEN SOSALDEMOKRAATTSEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKRJA ) _ V 1973 RULLA 455 KUVANNUT r > ' V t K MONKKO OY 1994 a - ) - ;! kuljetus tämän seurauksena taas vähenee sekä rautateden pakallslkenteen

Lisätiedot

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: empiirinen tutkimus kotimaisista pitkän koron rahastoista vuosilta 2001 2005.

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: empiirinen tutkimus kotimaisista pitkän koron rahastoista vuosilta 2001 2005. TAMPEREEN YLIOPISTO Talousteteden latos JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: emprnen tutkmus kotmassta ptkän koron rahastosta vuoslta 2001 2005. Kansantaloustede Pro gradu

Lisätiedot

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Ssällys Halltuksen puheenjohtajan katsaus svu 2 Tomnnanjohtajan katsaus svu 3 Yhdstystomnta svu 5 Lapsperheden

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto Ohelmen analsont Ohelmen kuvaamnen kaavolla ohelmen mmärtämnen kaavoden avulla kaavoden tuottamnen ohelmasta Erlasa kaavotppeä: ER-kaavot, tlakaavot, UML-kaavot tetohakemsto vuokaavot (tarkemmn) Vuoanals

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike Suom USER GUIDE YLEISKATSAUS LATAAMINEN KIINNITTÄMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN TIETOJEN SYNKRONOINTI NÄYTTÖTILAT AKTIIVISUUSMITTARI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET TEKNISET TIEDOT 6 8 10 12 16 18 20 21 22

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

+ Uusi elinkeinosopimus tuo sujuvammat palvelut. Gasera Oy kasvaa julkisten elinkeinopalveluiden vauhdittamana

+ Uusi elinkeinosopimus tuo sujuvammat palvelut. Gasera Oy kasvaa julkisten elinkeinopalveluiden vauhdittamana Ajankohtasta Turun seudun yrtyspalvelusta 2 2015 + 6Aka - koht älykästä ja kestävää kaupunka + Uus elnkenosopmus tuo sujuvammat palvelut + Gasera Oy kasvaa julksten elnkenopalveluden vauhdttamana busnessturku.f

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Ristin tiellä kohtaat itsesikin

Ristin tiellä kohtaat itsesikin sltaleht.f Tamperelanen seurakuntaleht Maalskuu Elokuu 2015 2016 Tampereen seurakunten hljanen vkko ja pääsänen Tapahtumalte Janne Ruotsalanen Emertuspspa Juha Phkala: Rstn tellä kohtaat tseskn Svut 8

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Hakeneet ja hyväksytyt Itä-Suomen yliopiston erillisvalinnoissa 2013

Hakeneet ja hyväksytyt Itä-Suomen yliopiston erillisvalinnoissa 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOISTON ERILLISVALINTA ja hyväksytyt Itä-Suomen ylopston erllsvalnnossa 2013 Avomen Ylopston väylä Mastervalnta Srtoopskeljavalnta Muu erllsvalnta Yhteensä FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannn

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS. Tarmo Räty* Jussi Kivistö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA

VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS. Tarmo Räty* Jussi Kivistö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS Tarmo Räty* Juss Kvstö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research Helsnk

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely Palvelun kuvaus Dell EqualLogc -palvelmen etäkäyttöönotto Palvelusopmuksen esttely Tässä palvelussa tehdään alustava yksttäsen Dell EqualLogc -tallennuspalvelmen, enntään kahden Dell PowerEdge -palvelmen,

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

mukaisuudet nyt kuoppakorotuksilla oikaistaan«normaaleihin palkkamarkkinoihin siirryttäessä tällainen toimenpide Joka tapauksessa

mukaisuudet nyt kuoppakorotuksilla oikaistaan«normaaleihin palkkamarkkinoihin siirryttäessä tällainen toimenpide Joka tapauksessa 21 T mukasuudet nyt kuoppakorotukslla okastaan«normaalehn palkkamarkknohn srryttäessä tällanen tomenpde Joka tapauksessa ols suortettava. Mlle ryhmlle ja mten suurna okasut ols 1 1 l enssjasest tehtävä,

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN VATT-TUTKIMUKSIA 85 VATT-RESEARCH REPORTS Juha Tuomala TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research Helsnk 2002 ISBN

Lisätiedot

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, 02044 VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen.

Lisätiedot

Epätäydelliset sopimukset

Epätäydelliset sopimukset Eätäydellset somukset Matt Rantanen 15.4.008 ysteemanalyysn Laboratoro Teknllnen korkeakoulu Estelmä 16 Matt Rantanen Otmonton semnaar - Kevät 008 Estelmän ssältö Eätäydellset somukset ja omstusokeus alanén

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esselvtys SOTEMAKU esselvtysraportt Ikähmsten palvelut ja ICT Rkka Joknen, Jenn Laurla, Teemu Hauklehto 6.5.2017 Työryhmä: Annel Saarnen, Rkka Joknen, Jenn Laurla, Sar Ketola, Marjo Mastomäk, Sam Perälä,

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

voittaa vastustus.. Puolueen kohdallahan on tilanne se, että me tarvitsemme näis

voittaa vastustus.. Puolueen kohdallahan on tilanne se, että me tarvitsemme näis l maassa sllä tavon, että Jälkjättösyys. Joka ntä uhkaa, tu- s tällä tavon torjutuks. Mnä luulen, että mellä on ahetta Jatkaa tällä lnjalla sekä krtkkämme että ehdotusten tekoa snä melessä, että me vomme

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asukas on täällä. NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Työttömen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnta käynnsty Nokalla reppaast Kunten vastuu työmarkknatuen kustannukssta kasvaa vuoden 2015 alusta.

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

23.1.1989. Työajan lyhennyspäivien pitämisajankohdasta sovittu. tekijä sairastuu ennen pitämisjankohtaa.

23.1.1989. Työajan lyhennyspäivien pitämisajankohdasta sovittu. tekijä sairastuu ennen pitämisjankohtaa. HaaseututyOvSen Ltto r.y. TYÖVALOKUNTA Lte 4 ^ 23.1.1989 t js. TY5AJANLYHENNYS / SARASLOMA f. y Tulkntaa edellyttsvs tlanne: l \ f - \r K 1. Työn- Työajan lyhennyspäven ptämsajankohdasta sovttu. tekjä

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010 2011 2010 Nokan kaupungnkrjaston asakaskysely 2010 Nokan kaupungnkrjasto Päv Kar 2011 2 Ssältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 4 Vastaajat... 4 Mtä krjastoja käytät?... 6 Krjastojen aukoloajat... 7 Kunka

Lisätiedot

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP +

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP + PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

kaksi SYÖPÄÄ Jarmo Hautamäki selätti Uusi tankkauspiste MUNUAISPOTILAILLE Lääkäri venyy VIIKOSSA MONEEN Kinkkinen KILPIRAUHANEN

kaksi SYÖPÄÄ Jarmo Hautamäki selätti Uusi tankkauspiste MUNUAISPOTILAILLE Lääkäri venyy VIIKOSSA MONEEN Kinkkinen KILPIRAUHANEN Saraanhotoprn leht prkanmaalaslle 1/2016 TERVE IRKANMAA Jarmo Hautamäk selätt kaks SYÖÄÄ Uus tankkauspste MUNUAISOTILAILLE Lääkär venyy VIIKOSSA MONEEN Knkknen KILIRAUHANEN 1/2016 TERVE IRKANMAA Saraanhotoprn

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

ESITYSLISTA 25/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

ESITYSLISTA 25/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 25/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Tsta 19.3.2002 kello 10.00 1. Nmenhuuto 2. Päätösvaltasuus 3. U 6/2002 vp ehdotuksesta neuvoston säädöksen antamseks Euroopan polsvraston perustamsesta tehdyn

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto  TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet Maahanmuuttovirasto www.migri.fi TE-toimiston työnantaja-tilaisuus 18.5.2017 Leena Kallio Maahanmuuttoyksikkö Tiina Suominen Oikeus ja tukipalvelut Tiimit Työ Perhe Maasta

Lisätiedot

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen.

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen. ^EUTUTYÖVÄEN LTTO R.Y. PÖYTÄKRJA 13/1984 VALOKUNNAN KOKOUS 5 JG Luonnos SAL-lomatuk ja lomalle hakemnen -lomakkeesta Merkttn tedoks lomatukhakemuksneen. 9 Tauno Hltusen apuraha-anomus SAK:n kulttuurrahastolle

Lisätiedot

PALVELEE LAAJASTI IPAIVITTAISTA NTAA LA TOKSESSA SEKK -SUUNNITTELUA JA SEURANTAA

PALVELEE LAAJASTI IPAIVITTAISTA NTAA LA TOKSESSA SEKK -SUUNNITTELUA JA SEURANTAA SAIRAALA-ATK-PAIVAT,.-2.6.983, SAIRAALALIITTO Tetojärjestelmen jaosto Raja Tervo-Pel kka KAJAANI PALVELEE LAAJASTI IPAIVITTAISTA NTAA LA TOKSESSA SEKK -SUUNNITTELUA JA SEURANTAA Vuonna 978 Kanuun keskussaraala,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö Pkaopas Valmstelu ja estäyttö Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo estäyttöluosta (0,9-prosenttnen NaCl, johon on lsätty 1 U/ml heparna) yks 500 ml:n ta 1 000

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2017 Tarkstuslsta Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla Vteopas Valmstelu ja estäyttö esltetyllä letkustolla Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: Yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo tavallsta kettosuolaluosta, jossa on yks (1) ykskkö (U) heparna kettosuolaluoksen

Lisätiedot

Tietoa maahanmuuttajuudesta sekä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa toimivista organisaatioista ja tahoista Rovaniemellä

Tietoa maahanmuuttajuudesta sekä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa toimivista organisaatioista ja tahoista Rovaniemellä Tietoa maahanmuuttajuudesta sekä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa toimivista organisaatioista ja tahoista Rovaniemellä Rovapolut projekti Sanna Hiltunen Maiju Häkkilä Huhtikuu 2010 Alkusanat

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot