Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013"

Transkriptio

1 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213

2 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Ssällys Halltuksen puheenjohtajan katsaus svu 2 Tomnnanjohtajan katsaus svu 3 Yhdstystomnta svu 5 Lapsperheden palvelut svu 9 Ikähmsten palveut svu 19 Henklöstö svu 22 Talous ja nvestonnt svu 24 Koulutukset svu 26 Työntekjätomet svu 27 ja numerota svu 28

3 Vuoskertomus 213 Halltuksen puheenjohtajan katsaus Srkka Merkosk, sosaalneuvos Tomnnanjohtajan katsaus Mara Länsö Tomntavuos 213 ol Tampereen ens- ja turvakot ry:n 69. Muutama vuos stten kuvasn yhdstyksen sllosta tomnnan vuotta suurten muutosten vuodeks. Nyt tuntuu vahvast sltä, että muutos on jatkuvaa. Muutokset ovat tulleet jäädäkseen. Tänä tomntavuonna on menellään mttava kehttämsvahe sekä medän yhdstyksemme ssällä, että koko yhteskunnassa ja ertysest turvakottomnnassa. Lastensuojelun epäkohdat ovat olleet medassa ja yhteskunnallsessa keskustelussa hyvn esllä. Sks turvakottomntaa ollaan lallstamassa lansäädännössä, ollaan laatmassa laatusuostuksa ja turvakoten määrää ollaan stomassa asukkaden määrään. Jopa rahotuskysymyksä on pohdttu. Rahotus tullee lähvuosna srtymään suoraan valtolle. Se on tulevasuutta. Oma kehttämssuunntelmamme lähtee stä, että tloja on saatava lsää, jotta tlat vastasvat määrällsä tarpeta. Tloja tulee myös nykyakastaa. Vuonna 1951 rakennettu tomtalo e enää veny kakkn tomntojemme nykysn laadullsn ja määrällsn vaatmuksn. Vuos 214 ja 215 yhdstyksen 7 -vuotsjuhlavuos tulevat olemaan jälleen suurten muutosten vuosa. Rahotus tullee lähvuosna srtymään suoraan valtolle. Se on tulevasuutta. Arknen, monmuotonen auttamstomnta vuonna 213 ol monnasta auttamstomntaa vauvasta vaarn. Asakkata on rttänyt tungokseen ast. Van harvossa tapauksssa on täytynyt tarjota tuljalle tosta avunantajaa, kun talo on ollut täyttäkn täydemp. Yhdstys on harjottanut monmuotosta vanhushuoltoa vuodesta 1992 lähten - ss yl 2 vuotta. On selväst nähtävssä, että asukkaden kunto huononee. Tarvtaan auttava tahoja lsää. Tosaalta on lo todeta, että osa asukkasta pärjää kodssaan; palveluasunnossa kotpalvelun avulla. Sks yhdstys on ottamassa kotpalvelutomnnan uudeks tomntamuodokseen. Kotonaan pärjääven asumsen muuttamnen tehostetuks palveluasumseks e sten ole välttämätöntä ta se jää lyhyemmäks. Varsnkn turvakottyö vaat työntekjöltä myötäelämsen tatoja, kykyä auttaa okealla tavalla okeaan akaan. Autettavan perheen vaurot jäävät stä penemmks, mtä akasemmn vodaan perhettä täsmä auttaa. Tämän kaltanen työ on suurta ammatttatoa vaatvaa; ptää osata asettua asakkaan asemaan, mutta ammatllnen ote on kutenkn sälytettävä. Vonkn suurella melhyvällä todeta, että Tampereen ens- ja turvakot ry: n työntekjät rppumatta stä, työskentelevätkö he vanhushuollon ta lastensuojelun alueella, osaavat asansa, ovat huppuammattlasa. Helle kuuluu so kauns ktos stä, että onnstumme tomntavuoden vaatmukssta sekä laadullsest että taloudellsest. Avotupen; matalan kynnyksen kansalastupen avulla tavotetaan satoja, ehkä tuhansa perhetä, joden elämän arkeen tulee amo annos vertastukea ja varhasta vakuttamsta. Nän tomen entstä useamp laps saa hyvät kasvun edellytykset. Yhdstyksellämme on laajat yhtestyöverkostot ja mona yhtestyökumppaneta, jotka auttavat ja jakavat arjen kokemukset. Suuret ktokset ertysest Tampereen kaupunglle, RAY:lle ja er taholle, jotka ovat vuoden varrella tukeneet yhdstystämme ja asakkatamme lahjotuksn. Iso ktos myös yhdstyksen halltukselle, joka monpuolsella ammatttadollaan johtaa hallntoa ammattmasella otteella, mutta suurella sydämellä. Otamme vuoden 214 vastaan luottavasn mutta nöyrn meln. Jos vuotta 213 ptäs kuvata yhdellä sanalla, nn se ols haasteellnen. Sekä kähmsten että lapsperheden palvelussa ol yhdstyksen ptkän hstoran rankn vuos. Kummallakn sektorlla ol soja, ulkoapän tuleva, haasteta, josta kutenkn selvsmme luottaen omaan työhömme ja työkaveredemme tukeen. Huolmatta haastesta ja nden mukanaan tuomsta harmesta, päällmmäsenä tunteena onkn ato ylpeyden tunne yhdstyksestä ja henklökunnasta. Ikähmsten palvelussa tomntaa varjost Läns- ja Ssä-Suomen aluehallntovraston lnjaus, joka joht lopulta hallnto-okeuteen ast. Epäselvä tlanne ajo Petsamokodn jo entuudestaan tukan taloudellsen tlanteen kurjaks. Henklökunta e kutenkaan antanut huolestuttavan tlanteen näkyä työssään vaan jokanen asukkaamme sa hyvää ja hellää hotoa. Samaa vos sanoa myös musta kähmsten palvelusta, jossa asakkalta saatu palautekn kerto pats työn tärkeydestä nn myös sen ernomasesta laadusta. Henklökunta e kutenkaan antanut huolestuttavan tlanteen näkyä työssään vaan jokanen asukkaamme sa hyvää ja hellää hotoa. Yhdstyksen so kehttämshanke, jonka tavotteena on rakentaa uusa tloja kähmsten palvelulle, eten. Arkktehdn laatmat suunntelmat ovat valmt ja Tampereen kaupunk on yhä vahvast mukana hankkeessa. Kolmantena osapuolena hankkeessa on Kotlnnasäätö, jonka tontlle uudsrakennus tuls. Tavotteena on anoa syksyllä 214 hankkeelle ARA rahotusta. Kakssa lapsperheden palvelussa ol monella tapaa vlkas vuos. Ykskössä ol myös taloudellsa paneta, mutta nden e annettu näkyä arjen työssä. Ens- ja turvakodn asakasvuorokausmäärä ol hstoransa suurn. Akasempaa enemmän ol myös yksnäsä nasa, kun nasten suojakot lopett tomntansa toukokuussa. Ens- ja turvakottyö on monen muutosten edessä. Kesällä 213 valmstuvat kansallset laatusuostukset turvakottyölle ja syksyllä uutsotn, että turvakottyö ols saamassa valton rahotusta, mtä on jo pdempään tovottu. Nähtäväks jää mten suostukset ja valton rahotus tulevat näkymään arjessamme. Vuos 213 on ss ollut haasteden vuos ja näyttäs sltä, että haasteet jatkuvat velä seuraavanakn vuonna. Mutta yhdstyksellä on kakk onnstumsen elementt olemassa ja uskon, että omaa työtämme rohkeast kehttäen palvelumme van paranevat ja tomntamme vahvstuu. Haluan esttää lämpmät ktoksen koko henklökunnalle, kaklle asakkalle ja yhtestyökumppanelle ja halltukselle, ertoten puheenjohtaja Srkka Merkoskelle, joka akaa säästämättä on tukenut ja kannustanut nn hyvnä kun vakena hetknä. 2 3

4 Vuoskertomus 213 Yhdstystomnta Yhdstyksen ympärvuorokautsta palvelutuotantoa tuotetaan yhdstyksen omstamassa Sukupolven talossa Mutkakatu 38b-c. Sukupolven talossa sjatsevat ens- ja turvakot, kähmsten palvelutalo ja ryhmäkot, kähmsten päväkeskus, hallnto, pesula ja ravntopalvelut. Päväryhmä Pkku-Mna muutt maalskuussa 213 Mäkpäänkadulta Tuomokrkonkadulle. Perhetupen palveluta tuotetaan yhdessä yhdstyksen omstamassa ja kahdessa vuokratussa osakehuonestossa: Annalassa, Hervannassa ja Lnnanmaalla. Sen lsäks yhdstys on vuokrannut tloja Sumeluksenkatu 18:sta, mssä sjatsevat lapstyö, sätyö, tapaamspakkatomnta ja unvalverytmtysneuvonta sekä kuntouttava pävätomnta. Yhdstyksen omstama Sumeluksenkadun Senorklub Oy sjatsee nn kään tässä osotteessa. Sen tavotteena on tuottaa omstajayhtesönsä tomntoja tukeva sosaalsa ja terveydenhuollollsa avopalveluta. Kansalastomnta Yhdstyksemme on ottanut soja askela eteenpän vapaaehtostyön kehttämsessä kertomusvuonna. Keväällä 213 tehtn yhdstykselle kansalastomnnan suunntelma, johon määrteltn vapaaehtostomnnan tavotteet ja tomntatavat yhdstyksessä. Yhdstyksen jokanen ykskkö määrttel omat vapaaehtostehtävänsä, jotka krjattn myös tehtyyn suunntelmaan. Suunntelman valmstumsen jälkeen alomme rekrytoda yhdstykseemme lsää nnokkata vapaaehtosa. Syksyllä 213 järjestmme kaks vapaaehtosten ltaa, jossa kerrottn yhdstyksen tomnnasta tarkemmn ja keskusteltn yhdessä vapaaehtostomnnasta. Kansalastomnnan kehttämstä alettn tehostaa syksyllä 213. Kansalastomnnan työryhmä alko kokoontua säännöllsest. Työryhmään kuuluu yhdstyksen työntekjötä ja yks yhdstyksen vapaaehtonen. Kansalastomnnan työryhmä kehttää ja suunnttelee yhdstyksen vapaaehtostomntaa. Säännöllsest käyvä vapaaehtosa ol koko vuoden akana yhteensä 36. He käyttvät vapaaehtostyöhön yhteensä 62 tunta koko vuoden akana. Vapaaehtoset ovat olleet apuna mm. lastenhodossa, ohjanneet ryhmä, ulkoluttaneet Petsamokodn asukkata, järjestäneet hemmotteluhotoja ja muuta vrketomntaa sekä olleet aktvsest mukana tedottamsessa ja vapaaehtostomnnan kehttämsessä. Vapaaehtosemme Tuul Krekelä sa Ens- ja turvakoten lton myöntämän Vuoden vapaaehtosteko 213 -palknnon. Tuul on ollut mellä korvaamaton apu tedottamsessa ja monssa mussa vapaaehtostehtävssä. Kun lasketaan yhteen kertaluontosest käyneet vapaaehtoset ja erlaset esntyjät yhdstyksessä on tomnut tomntakertomusvuonna yhteensä 153 vapaaehtosta. Tomntaa tukvat myös useat henklöt ja yrtykset mm. varanhanknnassa. Lsäks yhtestyötä tehtn mm. Rotaractn ja Lonsen Köyhät Rtart ry:n kanssa. Vuonna 21 perustetussa Yhdstyksen ystävssä ol vuoden 213 lopussa 58 henklöystävää ja 2 yrtysystävää. Heno ponnstus yhdstykselle ol oma En anakaan mnä -tapahtuma pääkrjasto Metsossa. Tapahtuma ol osa valtakunnallsta Ens- ja turvakoten lton ja sen jäsenyhdstysten En anakaan mnä -kampanjaa. Kampanjan tavotteena ol hälventää avun hakemseen lttyvä ennakkoluuloja ja nnostaa hmsä mukaan vapaaehtostomntaan. Kampanjatapahtuma järjestettn samana pävänä 17 er pakkakunnalla. Medän yhdstyksen tapahtuman ohjelmassa ol Crom-teattern Kolme tarnaa onnesta -estys, puuhapste lapslle ja yhdstyksen tomnnan esttelyä. Tapahtuma toteutettn vapaaehtosten tuella. Hetä ol mukana järjestelyssä yhteensä 8 henklöä. Tapahtuma ol kokonasuudessaan hyvn onnstunut. Ens- ja turvakoten ltolta tul vuoden 213 alussa ohjestus vapaaehtostyön krjaamsesta Sofa-tetojärjestelmään. Vuoden 213 loppupuolella alotmme konkreettsest vapaaehtostyön krjaamsen Sofa-tetojärjestelmään. Sofa-tetojärjestelmään krjataan mellä käyneden vapaaehtosten yhteystedot, vapaaehtostyöhön käytetty tuntmäärä ja vapaaehtostehtävä. Nän pysymme paremmn ajan tasalla vapaaehtosstamme ja saamme lsättyä vapaaehtostomnnan arvonta ja vakuttavuutta. Petsamokodn asukkaat ja asakkaat savat lokseen veralulle yhdstyksen perhetupen asakkata. Rkastuttaven kokemusten myötä sukupolven välsä kohtaamsa yhdstyksen ssällä on tulevasuudessa tarkotus kehttää yhä säännöllsemmks. Kehtämme myös vapaaehtostyötä ja sen tomntatapoja yhdessä työntekjöden ja vapaaehtosten kanssa. Verkostoyhtestyö Yhdstys on Ens- ja turvakoten lton (ETU-ltto), Vanhustyön keskuslton sekä Vanhus- ja lähmmäspalvelun lton (VALLI) jäsen. Sen lsäks yhdstys on jäsenenä Nääsvlle ry:ssä, joka on kymmenen sosaalalan järjestön muodostama yhdstys. Työnantajana yhds- 4 5

5 Vuoskertomus 213 Yhdstyksen johto Vuoskokous Yhdstyksen vuoskokous pdettn Läsnä ol 17 yhdstyksen henklöjäsentä ja yhtesöjäsenten edustajaa sekä tomnnanjohtaja. Kokouksen avas yhdstyksen puheenjohtaja Srkka Merkosk ja vuoskokouksen puheenjohtajaks valttn Jukka Rantanen. Shteerks valttn tomnnanjohtaja Mara Länsö. Yhdstyksen jäsenstö Vuoden 213 lopussa jäsenä yhteensä 13, josta yhtesöjäsenä ol kuus. Yhtesöjäsenä olvat Prkan Kokoomuksen naset, Tampereen kokoomuksen naset ry, Tampereen sos.dem.-naset ry, Tampereen sos.dem.-nasyhdstys, Tampereen sos.dem. toverseura ja Tampereen työväenyhdstys. Jäsenmaksut olvat henklöjäsenltä 2 ja yhtesöjäsenltä 6. Lsäks kakk jäsenet savat Ens- ja turvakoten lton julkaseman Enska-lehden vuoskerran. Enska-lehden jäsenyhdstysten kuulumsa -palstalla tedotettn yhdstyksen tapahtumsta. Halltus ja johtoryhmätyöskentely Ylntä päätäntävaltaa käytt sääntöjen mukaan vuoskokous, joka myös nmeää yhdstyksen halltuksen. Halltukseen kuuluvat Srkka Merkosk, puheenjohtaja, Jukka Salomaa, varapuheenjohtaja, Tarja Kangassalo, Marjatta Tammsto, Rtta Haapala, Rtta Narklaht, Krs Kosk ja Anna-Kasa Henämäk. Halltuksen shteernä tom tomensa puolesta tomnnanjohtaja Mara Länsö. Halltus kokoontu kertomusvuoden akana kahdeksan kertaa. Tlntarkastajna tomvat Juha Järvsalo, HTM ja Pekka Tammela KHT. Johtoryhmä kokoontu kertomusvuoden akana 2 kertaa ja lsäks ol useta kehttämspävä. Johtoryhmään kuuluvat tomnnanjohtaja Mara Länsö, talouspäällkkö Arja Lepstö, henklöstöpäällkkö Jaana Jyrä, kähmsten palveluden päällkkö Laura Haapamäk, lapsperheden palveluden päällkkö Susanna Karjalanen ja laatupäällkkö Anumar Makkonen. Osa johtoryhmän kokoukssta ol ns. laajennettuja johtoryhmä, jollon vastaavlla ohjaajlla, luottamusmehllä ja työsuojeluvaltuutetulla ol okeus olla läsnä johtoryhmän kokouksssa. Hallnto Yhdstyksen käytännön hallntoon kuuluvat tomnnanjohtajan lsäks talouspäällkkö, henklöstöpäällkkö ja tomstoshteer. tys kuuluu Sosaalalan Työnantaja- ja Tomalalttoon. Lsäks yhdstys kuuluu seuraavn yhdstyksn ja tomntaryhmn: Rkosuhrpävystyksen Ssä- Suomen aluetyöryhmä, Tampereen vammas- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, Elonpolkuja -yhtestyöverkosto ja Suomen Vanhusten Turvakotyhdstys ry (SUVANTO). Tampereen ens- ja turvakot ry:n er tomntayksköt vastaanottvat veraljota usesta er opplatokssta ja sosaaltomsta. Kansanedustaja Hanna Tano veral yhdstyksen phajuhlssa. Phajuhlssa veral myös Tampereen kaupungn valtuutettuja ja vrkamehä. Myös Tampereen kaupungn apulaspormestart Leena Kostanen, Mkko Aaltonen ja Oll-Poka Parvanen veralvat yhdstyksen palvelussa. Ens- ja turvakoten lton tomtusjohtaja Rtva Karnsalo veral yhdstyksessä syyskuussa. Työntekjät antovat konsultaatoapua pyydettäessä ja osallstuvat usesn yhtestyöneuvotteluhn sosaal- ja terveydenhuollon er tompstessä. Enten veraljota käv Ens- ja turvakodssa. Lapsperheden palveluden työntekjät osallstuvat seuraavn työryhmn vuonna 213: Väkvalta Verkosto, Rkosuhrpävystyksen Ssä-Suomen aluetyöryhmä, Tampereen kaupungn lasten kaltonkohteluun puuttumsen seurantaryhmä, Ehkäpä - Tampereen ehkäsevän pähdetyön verkosto, Tampereen kaupungn Perheverkko, Salos -turvakotverkosto, kolmannen sektorn osaamsverkosto, Järjestöjen välsen yhtestyön kehttämsen tapaamset ja Vältä! -hankkeen ohjausryhmä. Yhdstys tek yhtestyötä Tampereen kaupungn Typan ja muden alueen yhdstysten kanssa vältyömarkknoden kehttämseks. Yhdstyksen verkostoja vahvstava tapahtuma ol Mnan pävä, joka keräs yhteen non 25 alueen ammattlasta. Pävän aheena olvat: Perheväkvalta lmönä ja sen vakutukset. Luennotsja ol Ens- ja turvakoten lton kehtysjohtaja Sar Laaksonen. Yhdstyksen keskesmmät yhtestyökumppant ovat Ens- ja turvakoten lton lsäks Tampereen kaupunk, kaupunkseutu ja Raha-automaattyhdstys. Tedottamnen Yhdstys on tedottanut palvelusta nettsvujen ja esttedensä avulla sekä vkottan Aamulehdessä. Yhdstyksen nettsvuja on pävtetty tomntakertomusvuoden akana, nyt seltä löy- Onnstumsa tyy esttelytekst Facebook-svut turvakodsta 17 er kelellä ja enemmän tetoa vapaaehtostomnnastamme. Etusvulta löytyy ajankohtasta tetoa yhdstyksen tomnnasta. Syksyllä 213 yhdstykselle perustettn vrallnen Facebook -svu. Facebook -svun avulla olemme tedottaneet yhdstyksen ajankohtassta asosta ja saaneet tomntaamme näkyvämmäks. Vuoden 213 lopussa Facebook-svulla ol jo yl 1 tykkääjää. Yhdstyksemme on ollut myös Ensja turvakoten lton Enska-lehden svulla. Tomnnanjohtaja on krjottanut Jäsenyhdstykset -palstalle ja vapaaehtostomntamme ol esllä Enskalehden vapaaehtostyön erkosnumerossa. Kertomusvuoden akana ens- ja turvakot sa useta medaosuma. Yhdstys ol näkyvllä nn televsossa, radossa kun sanomalehdssä. Näkyvn uutsont ol televson Elxr -ohjelma, jossa klpaljat keräsvät palkntoja yhdstykselle. Ens- ja turvakodn ohjaaja Vsa Korhosta haastateltn ohjelmassa. Laadun kehttämnen Vuonna 213 yhdstyksen laatupäällkkönä tom oman työnsä ohessa Petsamokodn esmes. Laatupäällkön tukena työskentel laatutyöryhmä, joka kokoontu kolme (3) kertaa vuoden akana. Tomnnanjohtajan ja laatupäällkön lsäks laatutyöryhmään kuulu vs (5) henklöä. Tomntakertomusvuonna yhdstyksessä toteutettn kolme ssästä audtonta. Audtotavna kohtena olvat turvakot, tapaamspakkatomnta ja johto. Audtonten tavotteena ol kehttää yhdstyksen tomntaa. Laatupäällkkö anto tomeksannot audtontehn ja määräs audtojaparn, joka suortt ko. audtonnn. Audtontdokumentt tomtettn laatupäällkölle audtonten jälkeen. Kertomusvuonna toteutetut audtonnt kästeltn marraskuun johdonkatselmuksessa. Ssästen audtonten lsäks Ens- ja turvakoten ltto audto yhdstyksen vauvatyön Kakk laatutyöhön, esm. ssäsn audtontehn ja ulkoseen audtontn, lttyvät dokumentaatot tallennettn yhdstyksen ntranettn. Tampereen ens- ja turvakot ry:n henklökunta arvo yhdstyksen tomntaa lokakuussa 213 ITE- menetelmään kuuluvalla tse arvont lomakkeella. Tässä tse arvonnssa arvodaan stä, mten asat ovat hallnnassa ja järjestyksessä omassa työyhtesössä. ITE- arvont lomakkeen palautt 38 yhdstyksessä yl puol vuotta yhtäjaksosest työskennellyttä työntekjää. ITE- vastausten kokonaskeskarvo ol 3,4 (arvosteluastekko 1-4). Arvontkohteden keskarvot olvat tomntakertomusvuonna lähellä tosaan. Arvontkohteden keskarvojen Laatutyön vahteluväl on ollut onnstumsa akasemmn Yksköden omavalvontasuunntelmat pävtettn asetetun akataulun mukasest syyskuussa. Asakaspalautteet koottn jokasesta yksköstä yhdstyksen ssäseen ntranettn. Yksköt pävttvät palautelomakketa yksköden tarpeta vastaavks. (vuosna ) suuremp. Hallnnon tekemä laatutyö, ykskössä tehty työ laadun kehttämseks ja laatutyöryhmän tekemä työ laatujärjestelmän selkeyttämseks näky tulosten hyvässä tasossa. Kntestö Sukupolven talon C-kntestö tom palvelutalona kokonasuudessaan. B- kntestön tosessa kerroksessa tom ens- ja turvakot, ensmmäsessä kerroksessa tehostetun palveluasumsen ryhmäkot ja pohjakerroksessa päväkeskus, ravntopalvelut sekä yhdstyksen hallnto. Talon kellarkerroksessa on kuntosal, henklöstön sosaaltlat, varastoja ja kntestön pesula ja kuvaustlat. Kakk tlat ovat tehokkaassa käytössä. Akasempen vuosen tapaan kntestönhotaja huoleht jokapävässtä huoltotehtävstä. HH-Kntestöpalvelut Oy tom hänen vuoslomasjasenaan ja huoleht lumenaurauksesta. Myös tarvttavat sähkötyöt ja putktyöt tehdään saman yhtön tomesta tarvttaessa. Kuluneen vuoden akana on tehty seuraava parannuksa ja remontteja: C-talon käytäven valastus parannettn ja lamput uusttn suunntellust kntestöön asennettn uus turvakamerajärjestelmä Avglon maalskuussa C-talon kolmeen huonestoon tehtn peruskorjaukset ssäpnnotteden osalta(as 2, as7 ja as 16) B-talon kattoa korjattn ppun läpvennn verestä penen vesvuodon taka kntestössä ol helmkuussa palotarkastus, todettn, että turha palohälytyksä ol tullut lkaa ja kntestössä tehtn 15 v määräakastarkastus sähkölatteden osalta. Saatujen ohjestusten mukaan yhdessä palovranomasen ja palolmotnlatteen huollon kanssa tehtn tarvttavat muutokset palolmasnlattesn aheettomen hälytysten elmnomseks. Petsamokodn molempen kettöden kaapstot uusttn Jo vuodelle 212 suunnteltu oleskeluparvekkeden laatotus srty edelleen seuraavalle vuodelle. Kehttämshankkeen akataulumuutosten taka laatotus srty, mutta nyt sen toteuttamnen on välttämätöntä. Sadevedet valuvat C- ja B-talon yhdyskäytävän katosta läp. Lassla & Tkanojan vahnkokartottaja käv tekemässä tarkastuksen vakuutusyhtö Turvan pyynnöstä. Ravntopalvelut Vuonna 213 kettössä puhals muutoksen tuulet. Talon ptkäakasn työntekjä jä kettöstä eläkkeelle. Kettössä ol alkuvuonna työntekjönä vastaava ohjaaja, ohjaaja-laatuvastaava ja kaks ohjaajaa. Loppuvuonna ol vastaava ohjaaja, 3 ohjaajaa ja kettöapulanen. Loppuvuodesta vastaava ohjaaja vaknastettn tähän tehtävään. Yhdstyksen ravntopalvelussa tehtn vuoden 213 akana yhteensä ateraa el non 161 ateraa/kalenterpävä. Ateramäären levä lasku vmevuodesta johtu stä, että asumspal Ravntopalvelut ja pesula Ravntolapalveluden suortteet velussa asakasmäärät olvat penemmät kun edellsenä vuotena. Omasta kettöstä saatn ateroden lsäks maukkata tarjoluja erlasn juhln, kuten henklökunnan joululounaalle sekä monn muhn tlasuuksn. Pesula Pesulassa työskentel yks työntekjä. Suurn pesulapalveluden käyttäjäryhmä ol tehostettu palveluasumnen. Pesulaan hankttn uus pyyknkuvauskone. Saadut lahjotukset Tomntavuonna yhdstyksemme sa lahjotuksa kymmenltä er yrtyksltä ja yksttäsltä henklöltä. Lahjotukset ovat tulleet sekä raha- että tavaralahjotuksna ja omana työpanoksena. Sukupolven talon aulassa oleva Ystäväpuu vhertää kaunst. Ystäväpuun jokanen uus leht kuvastaa uutta ystävää ta lahjotusta. Haluamme kttää kakka lahjottaja työmme arvostamsesta ja osallstumsesta työhömme. Sumeluksenkadun Senorklub Oy Yhdstyksen omstama Sumeluksenkadun Senorklub Oy on sosaalnen yrtys, joka tuottaa asakkalle sosaalsa ja terveydenhuollollsa kuntoutus-, lkunta-, harrastus- ja vrkstyspalveluja. Uudella avohodollsella tomntamuodolla, senoreden tomntakeskuksen klubmasella tomnnalla pyrtään luomaan tomntaedellytyksä aktvselle kääntymselle. Senorklub järjest tomntavuonna yhtesä tapahtuma, retkä ja matkoja. Lsäks senorklublla käy non 1 palvelusetelasakasta kuntosallla. Palveluseteln myöntää Tampereen kaupunk Pesulan käyttöaste Tehostettu 1426 Kettö 14 Palvelutalo 289 Päväkeskus 284 Turvakot

6 Vuoskertomus 213 Lapsperheden palvelut Tampereen ens- ja turvakodn lapsperheden palvelussa vuos 213 on ollut vlkas. Ertysen runsaast asakkata on ollut ens- ja turvakodlla koko kuluneen vuoden ajan. Jo vuonna 212 asakasvuorokaudet olvat ennätyksellset ja vuoden 213 akana asakasvuorokaudet kasvovat entsestään. Vuoden 213 asakasvuorokaudet olvatkn ens- ja turvakodn hstoran suurmmat. Myös mussa palvelussa on käynyt runsan mton asakkata. Yhtestyötä on tehty postvsessa hengessä Tampereen kaupungn ja ympärstökunten, alueen muden järjestöjen sekä erlasten työryhmen kanssa. Ens- ja turvakoten lton kanssa yhtestyö on ollut antosaa ja monmuotosta. Lton kehtysjohtaja Sar Laaksonen luenno yhdstyksen toukokuussa järjestetyssä Mnanpävän tapahtumassa aheenaan perheväkvalta lmönä ja sen vakutukset er osapuoln. Er työmuotoja on kehtetty yhtestyössä Ens- ja turvakoten lton työntekjöden kanssa. Ertysenä kehttämskohteena vuoden 213 akana ol Perhekulma Puhurn Lapstyössä toteutettava alle kolmevuotaden väkvaltaa kokeneden lasten ja hedän lähvanhemman kanssa tehtävä työ. Työn kehttämnen edsty henost ja uutta malla päästn kokelemaan muutaman asakasperheen kanssa. Yhdstyksen tomntaa on estelty uselle opskeljaryhmlle er opplatokssta sekä yhtestyökumppanelle. Tampereen ens- ja turvakot ry:n lapsperheden palvelut esttäytyvät myös lapsperhemessulla Prkkahallssa. Lapsperheden palveluden henklökunta on huolehtnut omasta kouluttautumsestaan ja suurmpana kakka lapsperheden palveluden henklöstöä koskevana koulutuksena vodaan manta lääkelupakoulutus. Olemme saaneet myös olla monen tahon tuen kohteena ja stä lämmn ktos kaklle. Ens- ja turvakot Tampereen ens- ja turvakodn henklökuntaan kuuluvat vuonna 213 lapsperheden palveluden päällkkö, vastaava ohjaaja, kaks enskodn ohjaajaa, vs turvakodn ohjaajaa ja kaks avustavaa ohjaajaa. Lsäks ens- ja turvakodlla ol vuoden akana 3 palkkatuella palkattua henklöä, jotka hotvat lähavustajan tehtävä. Hestä yks työskentel täyttä työakaa ja kahden työaka ol 85 % täydestä työajasta. Alkuvuodesta vastaava ohjaaja tom ens- ja turvakodn henklökunnan lsäks myös Päväryhmä Pkku-Mnan ja Perhekulma Puhurn ohjaajen lähesmehenä. Tammkuun loppupuolella vastaavan ohjaajan tomenkuvaan tehtn muutoksa ja sen seurauksena Päväryhmä Pkku-Mnan sekä Perhekulma Puhurn lähesmehsyys srty Perhekulma Puhurn vastaavalle ohjaajalle. Tämän muutoksen myötä vastaavan ohjaajan ol mahdollsta osallstua ens- ja turvakodlla tapahtuvaan käytännön työhön vkottan. Ens- ja turvakodn henklöstössä tapahtu edellsten vuosen tapaan jonkn verran muutoksa. Tosta enskodn ohjaajan pakkaa tek kaks er henklöä ja yks turvakodn ohjaajsta srty vdeks kuukaudeks työnkertoon, Perhekulma Puhurn tapaamspakan ohjaajaks. Tämän lsäks turvakodn suuret asa- Ens- ja turvakot numerona Ens- ja turvakodn kävjämäärät vuosna Ens- ja turvakotvuorokausen vertalu vuosna ENSIKOTI Tammkuu Helmkuu Maalskuu Huhtkuu Toukokuu Kesäkuu Henäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TURVAKOTI 212 YHT 213 YHT Enskot Turvakot Yhteensä

7 Vuoskertomus 213 kasmäärät vaatvat lsätyöntekjötä, jota palkattn tarpeen mukaan. Enskodn käyttövuorokaudet laskvat jonkn verran vuoteen 212 verrattuna. Turvakodn käyttövuorokaudet nousvat velä lsää edellsvuoden ennätyksellsstä määrstä. Ens- ja turvakodn käyttöaste vahtel 67 % ja 142 % välllä. Ens- ja turvakodn asakasvuorokausen määrä ol hstoransa suurn vuonna 213. Enskot Enskot tom perhekuntoutusykskkönä ja on tarkotettu vahvaa ja ykslöllstä tukea tarvtsevlle vauvaperhelle. Enskotn vo saapua joko odotusakana ta vauvan syntymän jälkeen. Enskottyön tarkotuksena on vahvstaa vanhemmuutta. Odottavalle ädlle enskot tarjoaa mahdollsuuden valmstautua synnytykseen ja vanhemmuuteen. Vanhemmalla on enskodssa mahdollsuus henklökohtaseen tukeen ja ohjaukseen lastenhodossa ja arjenhallnnassa. Ertystä huomota knntetään vauvan tarpeden tunnstamseen ja nhn vastaamseen tuken nän vauvan ja vanhemman varhasta vuorovakutusta. Työntekjämme turvaavat vauvan hyvän hodon ja elävät vauvaperheen arkea perheen rnnalla. Työntekjöden ja ädn yhtenen työskentely tähtää lapsen näkyväks tekemseen sekä lapsen ja ädn välsen kntymyssuhteen herättelemseen. Enskodn arjen säännöllnen rytm tarjoaa turvan ja ennakotavuuden tunnetta koko perheelle. Vuonna 213 enskodssa ol akusasakkata 22, josta ätejä ol 18 ja sä 4. Lapsa asakkana ol yhteensä 19, josta tyttöjä ol yhdeksän ja poka kymmenen. Lapssta 16 ol alle vuoden kästä, kaks alle kahden vuoden ja yks kolmevuotas. Akusasakkaden kä vahtel 15 vuodesta 44 vuoteen. Akusasakkaden kesk-kä ol 29 vuotta, joka on hukan matalamp kun edellsenä vuotena. Asakkasta kaks ol maahanmuuttajataustasa. Asakkata tul enskotn kymmenestä er kunnasta. Asakkaat hakeutuvat enskotn joko tse ta ätysneuvolan, Taysn synnytysosaston ta sosaaltyöntekjöden ohjaamna. Ylesmmät enskotjaksojen ptuudet olvat 2-6 kuukautta (8 kpl) sekä 31-6 vuorokautta (4 kpl) ja 14-3 vuorokautta (4 kpl). Kaklla asakkalla ol kunnan maksustoumus v Enskot 7 4 Enskot Enskodssa oleven akusten käjakauma v v 3-34 v NAINEN MIES 4-44 Enskodn käyttövuorokaudet vuonna 213 olvat 1933, joka on 613 käyttövuorokautta vähemmän kun edellsenä vuonna. Enskodssa työskentel edellsvuosen tapaan kaks ohjaajaa. Ptkään enskodn ohjaajana tomneen työntekjän työparna on vuoden akana työskennellyt kaks er henklöä. Enskottyössä jatkettn senstvsen työotteen vahvstamsta sekä kehtettn enskodn sekä yhdstyksen sätyön välstä yhtestyötä. Enskodn ja sätyön yhtestyölle luotn tavotteet ja tomntamall. Vuoskertomus vuonna luotua malla kerttn osttan kokelemaan myös käytännössä. Tämän lsäks enskodn yhtenä tavotteena vuonna 213 ol vapaaehtostyön kehttämnen. Tässä tavotteessa onnstuttn hyvn ja vapaaehtostyö löys oman pakkansa osana enskodlla tehtävää työtä. Ens- ja Turvakoten Ltto toteutt enskodlla marraskuussa 213 ulkosen audtonnn, jonka tarkotuksena ol 3 Enskotjaksojen ptuudet Käyttövuorokaudet yhteensä 1933 Ryhmät 46 Muut: ykslökeskustelut, 55 par- ja perhetapaamset Verkostoyhtestyö Alle 2 vkoa 14-3 vrk 31-6 vrk 2-6 kk 7-12 kk Enskodn käytetyt palvelut vuonna 213 vrk/ kertoja 1 selvttää kunka hyvn enskottyölle laadtut laatukrteert toteutuvat Tampereen enskodlla. Audtontraportn mukaan enskodn tomnnasta löyty paljon vahvuuksa sekä jotakn kehttämskohteta. Enskodn työntekjät tulevat vuoden 214 akana syventymään yhdessä vastaavan ohjaajan kanssa kehtyskohtesn, tarkotuksenaan luoda entstä laadukkaampaa enskotpalvelua. Vuoden 213 akana kaks opskeljaa suortt harjottelujakson enskodssa. Enskottyötä on vuoden akana estelty erlaslle opskeljaryhmlle (7 krt.), vapaaehtoslle, SPR:n Nuorten Turvatalon henklökunnalle sekä Lons Kurun jäsenlle. Molemmat enskodn ohjaajat ovat suorttaneet vuoden 213 akana lääkelupakoulutuksen (laajuudeltaan kaks opntovkkoa). Tämän lsäks työntekjät ovat antaneet Tampereen ens- ja turvakot ry:n ssäsen näytön lääkeosaamsestaan. Molemmat enskodn työntekjät ovat saaneet vuoden 213 akana henklökohtasen lääkkeenantoluvan, jonka myötä he vovat osallstua luonnollsta tetä annettavan lääkehodon toteuttamseen. Tämän lsäks enskodn ohjaaja jatko opskelua yhdessä ens- ja turvakodn vastaavan ohjaajaan kanssa ens- ja turvakoten lton kaksvuotsessa vaatvan vauvatyön prosesskoulutuksessa. Enskodn ohjaajat/vastaava ohjaaja ovat säännöllsest osallstuneet Ens- ja turvakoten lton järjestämn vaatvan vauvatyön työkokouksn. Enskodn ohjaajat jatkovat osan vuodesta 213 yhtesessä työnohjauksessa Päväryhmä Pk- Enskodn onnstumsa Vapaaehtostyön kehttämnen ja toteutumnen Isätyön ja enskottyön yhtestyön kehttämnen ja toteutus ku-mnan ohjaajen kanssa. Vuoden akana molempen työryhmen yhtesellä päätöksellä luovuttn yhtesestä työnohjauksesta ja stä jatkettn kummankn työryhmän kanssa erkseen. Turvakot Turvakot tarjoaa ympärvuorokautsta turvaa ja ammatllsta apua perheväkvaltaa kohdannelle ja sen uhan alla elävlle perhelle. Väkvallan kohteeks joutumnen ja sen todstamnen vo olla traumatsovaa akuslle ja lapslle. Tavotteena on luoda edellytykset turvallseen elämään, myös turvakotvaheen jälkeen. Turvakot tarjoaa mahdollsuuden purkaa kokemuksa ja tunteta turvallsessa ympärstössä. Työmenetelmänä käytetään lasten ja akusten kanssa ykslökeskusteluja traumavtekehyksestä käsn sekä erlasa ryhmä. Työskentelyssä knntetään ertystä huomota lapsen tarpesn. Turvakottyötä tehdään suunntelmallsest yhdessä sosaaltomen ja muden auttaven tahojen kanssa. Tavotteena on luoda edellytykset turvallseen elämään, myös turvakotvaheen jälkeen. Vuonna 213 turvakotn ohjautu asakkata 36 er kunnasta. Yhteensä asakkata ol 345, josta nasa ol 159, mehä 4 ja lapsa 182. Turvakodssa olleden lasten kä vahtel alle vuodesta 17 vuoteen. Suurn osa lapssta ol 5-9-vuotata. Akussta asakkasta 44 ol maahanmuuttajataustasa ja he olvat kotosn 19 er maasta. Asakkaat puhuvat 17 er ädnkeltä. Käyttövuorokausa ol 669, joka on 625 enemmän kun edellsenä vuonna. Turvakodssa asuva perhe vo saada myös tehostettua, ntensvstä tukea. Intensvjaksolla perheen apuna on oma työntekjä, joka kannattelee ja ohjaa perhettä. Jakson kesto sovtaan perheen ja sosaaltyöntekjän kanssa. Vuonna 213 turvakodlla toteutu 6 ntensvjaksoa, mkä on merkttäväst vähemmän kun edellsvuonna toteutetut 35 ntensvjaksoa. Turvakodn palveluhn kuuluu myös vanhemmuuden tukjakso. Jakson tarkotuksena on havannoda perheen arjenhallnnan vahvuuksa, kehttämsalueta ja tuentarvetta jatkossa sekä tukea perhettä tsenäseen selvytymseen. Jaksosta tehdään pyydettäessä vanhemmuuden kartotus. Turvakodlla järjestetään partapaamsa yhtestyössä yhdstyksen sätyöntekjän kanssa. Partapaamnen rakentuu ykslöllsest tovottujen keskusteluaheden mukaan. Turvakot tarjoaa ykslökäyntejä ja partapaamsa myös avopalveluna. Vuoden 213 akana turvakodn ohjaajsta yks on tomnut chat- vastaajana nettturvakodssa (www.turvakot. net). Nettturvakodssa asakkaan on mahdollsta varata keskusteluakoja ammattlasen kanssa. Vuoden 213 akana Tampereen ens- ja turvakodn ohjaaja latto avomeks yhteensä vstosta puolen tunnn mttasta chat- akaa akavälllä Nästä ajosta neljä akaa jä kokonaan varaamatta ja 11 akaa varattn. Nälle 11:sta varatulle ajalle keskustelemaan saapu neljä asakasta. Setsemän asakasta e saapunut keskusteluun varatulle ajalle. Toteutuneta chatteja ol vuoden 213 akana neljä. Keskusteluteemat chatessa lttyvät väkvaltaan ja sen kokemseen. Kesällä 213 Terveyden ja Hyvnvonnn Latos julkas turvakotpalvelujen kansallset laatusuostukset, joden tarkotuksena on ohjata kunta sekä muta palvelun järjestäjä järjestämään turvakotpalveluja. Kansallsten laatusuostusten avulla pyrtään vastaamaan kattavammn ja tehokkaammn lähsuhde- ja perheväkvallan uhren tarpesn. Myös Ens- ja turvakoten ltto pävtt väkvaltatyön latos- ja avopalvelutyön laatukrteert vuonna 213, jotka tomvat myös Tampereen turvakodn tomnnan perustana. Vuoden 213 akana yks turvakodn ohjaaja jatko Ens- ja turvakoten lton väkvaltatyön kaksvuotsessa prosesskoulutuksessa. Tämän lsäks vs turvakodn ohjaajaa sekä kaks avustavaa ohjaajaa suorttvat vuoden 213 akana lääkelupakoulutuksen (laajuudeltaan kaks opntovkkoa). Kakk työntekjät ovat lsäks antaneet Tampereen ens- ja turvakot ry:n ssäsen näytön lääkeosaamsestaan. Turvakodn ohjaajat ja molemmat yötyöntekjät ovat saaneet vuoden 213 akana henklökohtasen lääkkeenantoluvan, jonka myötä he vovat osallstua luonnollsta tetä annettavan lääkehodon toteuttamseen. Turvakodn henklökunta osallstu säännöllsest Ens- ja turvakoten lton järjestämn väkvaltatyön sekä lapstyön työkokouksn. Turvakodn työtä kehtettn vuoden 213 akana säännöllsest järjestetyssä kehttämsltapävssä ja vkottasssa tmessä. Turvakodn asakasmäärät nousvat vuoskertomus vuonna ennakotua suuremmks ja asakastyö pt henklökunnan kresnä. Tästä syystä osa tavottesta jä toteutumatta. Vapaaehtostyön kehttämsessä puolestaan onnstuttn; turvakodlla jo ptkään aktvsest tomven Rotaract -vapaaehtosten lsäks so joukko uusa vapaaehtosa otettn osaks turvakottyötä. Vapaaehtosten alle 1 v Turvakot Turvakot Turvakotasakkaden turvakotjaksojen ptuudet vuonna v v v 1-3 vrk 4-6 vrk 7-13 vrk 14-3 vrk 31-6 vrk 2-6 kk Turvakodssa asakkaana olleden lasten käjakauma 213 Turvakodssa käytetyt palvelut vuonna v turvakotvuorokaudet yhteensä 669 Ykslötapaamset akusten 24 Ykslötapaamset lasten 167 Ykslötapaamset yhteensä 47 Ryhmät 58 Partapaamset 2 Verkostoyhtestyö 79 Vanhemmuuden tukjakso 3 Intensvjakso 6 Seurantakäynnt 28 TYTTÖ POIKA 3 vrk/ kertoja v arvokas työpanos on merktyksellnen sekä asakkaden että henklökunnan näkökulmasta. He vettvät mm. akaa turvakodn lapsasakkaden kanssa ja nän ollen mahdollstvat vkottasten väkvaltarmen toteutumsen. Turvakodn tomntaa esteltn vuoden akana erlaslle opskeljaryhmlle (7 krt.), vapaaehtoslle, Nuorten Turvatalon henklökunnalle, Lons Kurun jäsenlle sekä kaupunklaslle Keskustorlla pdetyssä tapahtumassa. Vuonna 213 turvakot ja Rkosuhrpävystys jatkovat tvstä yhtestyötään ja turvakodn asakkalla ol edelleen mahdollsuus saada rkosokeudellsta 1 11

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 5 6/2015 Meyer telakkayhtön vuotunen alhankntojen arvo 2 mljarda euroa Merteollsuusuudessa nyt hyvää mennkä s. 20 23 Varvsbolaget Meyers årlga

Lisätiedot

Uuden opettajan opas

Uuden opettajan opas Uuden opettajan opas Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 7 8/2015 Tere tulemast puol vuossataa lavalkennettä Hk Tallnna Tallnnan satamassa hukeat matkustajamäärät s. 20 23 Tere tulemast men nu börjar

Lisätiedot

Vuosikertomus. Sisältö

Vuosikertomus. Sisältö Vuosikertomus 2011 Suunnittelu, kuvat ja taitto: Juho Paavola 2011, 2012 Kaikki tekstit: Tampereen ensi- ja turvakoti ry 2011 Kannen Ystäväpuun maalannut Riikka Latonen Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asukas on täällä. NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Työttömen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnta käynnsty Nokalla reppaast Kunten vastuu työmarkknatuen kustannukssta kasvaa vuoden 2015 alusta.

Lisätiedot

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa Infektotauten ehkäsyn talousteoraa - nfluenssarokotteen ottamseen vakuttavat tekjät Suomessa Kansantaloustede Mastern tutknnon tutkelma Mkko Tuovnen 2009 Kansantalousteteen latos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta AIKA- IKÄ- JA KOHORTTIVAIKUTUKSET KOTITALOUKSIEN RAHOITUSVARALLISUUDEN RAKENTEISIIN SUOMESSA VUOSINA 1994 2004 Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Maalskuu

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Sisällys

Vuosikertomus 2010. Sisällys Vuosikertomus 2010 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 2 Toiminnanjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja strategia 5 Lastensuojelu 7 Vanhustyö 11 Perhe- ja kansalaistoiminta 17 Hallinto, tukipalvelut ja laatu

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Verkkovdeopalveln f Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Ssällysluettelo f 3 Ssällysluettelo 1 Aluks 7 1.1 Tetoja tästä oppaasta 7 1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt 7 1.3 Käyttötarkotus 7

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

Nord-Lock Lukitusaluslevyt

Nord-Lock Lukitusaluslevyt FINNISH SUOMI Nord-Lock Luktusaluslevyt Tuotetedot Hyväks havattu alkuperänen Nord-Lock Group alott tomntansa vuonna 1982 ja stä lähten olemme pyrkneet luomaan maalman tehokkamman ruuvltosten luktusjärjestelmän.

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

Pirkanmaa. Tampere MATKAILU. Elämyksiä vuoden ympäri. Kylmäkoski Toijala Urjala Valkeakoski Viiala

Pirkanmaa. Tampere MATKAILU. Elämyksiä vuoden ympäri. Kylmäkoski Toijala Urjala Valkeakoski Viiala MATKAILU Prkanmaa Tampere 2006 Elämyksä vuoden ympär Tampere Kangasala Lempäälä Noka Prkkala Veslaht Ylöjärv Kylmäkosk Tojala Urjala Valkeakosk Vala Kuhmalaht Luoponen Pälkäne Mouhjärv Punkaladun Suodennem

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, 02044 VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen.

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot