PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1

2

3 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Ramboll Fnland Oy Por 2004

4 Kanskuva: Iso kuva: Porn satama (Suomen Ilmakuva Oy) Pkkukuvat ylhäältä alas: Porn päälkenneverkko (www.por.f), Oy Transpont Ab:n termnaal Porssa (E. Rhmäk), lkennettä Vt 8:lla (E. Rhmäk), rekkoja Electrolux Oy:n phalla (E. Rhmäk) Julkasua saatavana: SATAKUNTALIITTO Pohjosranta 11 PL PORI Puhelnvahde (02) Fax. (02)

5 TIIVISTELMÄ Porn seudun lkennejärjestelmäsuunntelman osana laadttn kevään - syksyn 2004 akana Elnkenoelämän kuljetukset selvtys, jonka tarkotuksena ol tutka seudun lkennejärjestelmän tlaa ja kehttämstarpeta elnkenoelämän kuljetusten kannalta. Selvtys kytkeyty tukast Tampereen teknllsessä ylopstossa tehtyyn Kuljetustarpeden kehtysnäkymät Satakunnassa tutkmukseen sekä Ramboll Fnland Oy:ssä tehtyyn Porn satamen ja Mer- Porn teollsuusalueen lkennetarpeden prorsont selvtykseen. Suunnttelualueeseen kuuluvat vuoden 2003 seutukuntajaon mukaset Karhukunnat el Harjavallan, Porn ja Ulvlan kaupungt sekä Kullaan, Luvan, Nakklan, Noormarkun ja Pomarkun kunnat. Lkennejärjestelmäsuunntelman elnkenoelämän kuljetusten käyttämää väylästöä koskevsta tavottesta tärkempä ovat: Porn seudun ja muun maan välset yhteydet Tarjotaan turvallset, tomvat, luotettavat ja ennustettavat teyhteydet. Edstetään nopean rautateyhteyden toteuttamsta. Lentolkennettä ylläpdetään alueellsen klpalukyvyn sälyttämseks. Elnkenoelämän tarpeet Tarjotaan tasokkaat, tomvat ja turvallset rautate- ja pääteyhteydet. Turvataan alemman teverkon välttämättömät kuljetukset kakkna vuodenakona. Parannetaan ennakotavuutta nformaaton kenon. Raskas lkenne pyrtään ohjaamaan pos keskustosta ja taajamsta. Lkenneturvallsuus Henklövahnko-onnettomuudet vähenevät valtakunnallselle tasolle. Ympärstö Lkenne- ja kuljetustarpeet mnmodaan. Pyrtään nykysen lkenneverkon hyödyntämseen. Karhukunten kehttämnen Lkenteen ja maankäytön suunnttelu on yhteen sovtettua. Lkennejärjestelmä tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämstä ja tvstämstä Kehttämsehdotukset perustuvat seudulle aemmn tehtyhn selvtyksn ja suunntelmn, Karhukunten näkemyksn sekä lkennejärjestelmäsuunntelman (POLIS) projektryhmän työhön. Merkttävänä osana selvtystä sekä kehttämsehdotusten laadntaa ovat tomneet sdosryhmä- ja yrtyshaastattelut, jota tehtn runsaast Satakunnan kuljetustarveselvtyksen sekä tämän selvtyksen yhteydessä. Tärkempä kehttämsehdotuksa ovat Tasorsteysten posto Por Tampere radalta Torttlan ertasolttymä Mäntyluodonten (vt 2) parantamnen Lkenneturvallsuuden parantamnen vt 8:lla Luvan ja Porn välllä Vt 8 Por Söörmarkku uus ten lnjaus Mäntyluodon vesväylän syventämnen, sekä Pohjosen satamaten (mt 272) jatke.

6

7 ESIPUHE Porn seudun lkennejärjestelmäsuunntelma on lkenteen hotamsta ja lkenneväylen kehttämstä koskeva suunntelma, joka tukee maakunnan aluerakenteen sekä elnkeno- ym. tomnnan kehttämstavotteta. Suunntelmalla haetaan ertysest er tomjoden yhtesä kehttämsperaatteta. Suunnttelu käynnsty v sdosryhmen odotusten selvttämsellä. Suunnttelua jatkettn lkennejärjestelmän ohjelmonttyöllä, jossa kuvattn seudun nykysen lkennejärjestelmän tlaa ja määrteltn kehttämsen panopsteet. Keskesenä päämääränä pdettn seudullsen lkenteellsen yhtestyön vaknnuttamsta. Kärktehtävät kohdstuvat päälkenneverkon palvelutason kehttämseen, elnkenoelämän kuljetustarpeden turvaamseen, joukkolkenteen palvelutason yhtenästämseen, kevyen lkenteen palvelutason parantamseen sekä lkenneturvallsuuden ongelma-alueden postamseen. Lkennejärjestelmäsuunntelman yhteydessä on kästelty seuraava syventävä teemoja osaselvtysten muodossa: Lkenneturvallsuus Joukkolkenne Päälkenneverkko Elnkenoelämän kuljetukset Kevyt lkenne Tämä selvtys koskee elnkenoelämän kuljetuksa, mutta lttyy knteäst myös muhn osaselvtyksn sekä lkennejärjestelmän ylesn tavottesn. Osaselvtyksen tekemstä on ohjannut Porn seudun lkennejärjestelmäsuunntelman (POLIS) projektryhmä, johon kuuluvat seuraavat henklöt: - Markku Setälä, pj Porn kaupunk - Jukka Molanen Satakuntaltto - Tovo Javananen Tehallnto, Turun tepr - Hanna Kar Tehallnto, Turun tepr - Pertt Postnen Läns-Suomen läännhalltus - Juhan Ramberg Harjavallan kaupunk - Mkko Polvenlaht Kullaan kunta - Kar Ojalaht Luvan kunta - Seppo Vaahto Nakklan kunta - Markku Mäktalo Noormarkun kunta - Mka Hatanpää Pomarkun kunta - Jukka Kotnem Ulvlan kaupunk - Sanna Välmäk, sht. Ramboll Fnland Oy Selvtys tukeutuu knteäst Tampereen teknllsessä ylopstossa tehtyyn Kuljetustarpeden kehtysnäkymät Satakunnassa tutkmukseen sekä Ramboll Fnland Oy:ssä tehtyyn Porn satamen ja Mer-Porn teollsuusalueen lkennetarpeden prorsont -selvtykseen, ja sen tarkotuksena on syventää tarkastelua Porn seudulle. Selvtystä esteltn myös Satakunnan kauppakamarlle lokakuussa Elnkenoelämän kuljetukset selvtyksen on laatnut Ramboll Fnland Oy, jossa työstä on vastannut DI Eja Rhmäk. Por, joulukuu 2004

8

9 7 SISÄLTÖ 1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT Porn seudun lkennejärjestelmäsuunnttelu Selvtyksen tavote, rakenne ja menetelmät 9 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Porn seutu Sjant Väestö Työpakat ja elnkenorakenne Logstkan nykytla ja kehtysnäkymät 13 3 PORIN SEUDULLA Porn seudun tärkemmät yhteydet elnkenoelämän kannalta Teyhteydet Rautateyhteydet Lentolkenne Veslkenne Tavaralkennemäärät ja nden kehtys Ongelmat 20 4 TAVOITTEET Suunnttelua ohjaavat yleset tavotteet Porn seudun lkennejärjestelmän tavotteet elnkenoelämän kuljetuksn lttyen Elnkenoelämän kuljetusten tavotetla Porn seudulla Tekuljetukset Rautatekuljetukset Ilmakuljetukset Veskuljetukset Tavaratermnaalt ja kuljetusketjujen tomvuus Hattojen mnmont 26

10 8 5 ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN KANNALTA KESKEISEN LIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN Lttymnen muhn hankkesn ja suunntelmn Seutukunnan kannalta tärkeät tomenpteet Toteutus Vakutukset 31 6 SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Vuoropuhelu Ehdotus aesopmuksen panopstealueks Jatkotomenpteet 32 7 LÄHTEET 33 8 LIITTEET 35

11 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 9 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Porn seudun lkennejärjestelmäsuunnttelu Porn seudun lkennejärjestelmäsuunntelma (POLIS) on lkenteen hotamsta ja lkenneväylen kehttämstä koskeva suunntelma, joka tukee maakunnan aluerakenteen sekä elnkeno- ym. tomnnan kehttämstavotteta. Suunnttelussa kästellään sekä henklö- että tavaralkennettä ja kakka lkennemuotoja. Suunntelmalla haetaan ertysest er tomjoden yhtesä kehttämsperaatteta ja -hankketa. Porn seudun lkennejärjestelmäsuunntelma käynnsty asukkaden ja sdosryhmen odotusten selvttämsellä. Suunnttelua jatkettn ohjelmonttyöllä, jollon analysotn seudun nykysen lkennejärjestelmän tlaa ja määrteltn kehttämsen panopstealueet. Ohjelmontvaheen jälkeen lkennejärjestelmäsuunnttelu jatku tavotteden määrttelyllä. Porn seudun lkennejärjestelmälle asetetut tavotteet on johdettu valtakunnallssta ja maakunnallssta tavottesta. Lsäks tavotteden asettelussa on otettu huomoon seudullsten suunntelmen ja kunten yleskaavojen tavotteet sekä ohjelmonttyön akana asetetut tavotteet. Tavotteet tarkentuvat suunnttelun edetessä. Osaselvtyksstä valmstu ensmmäsenä Karhukunten lkenneturvallsuussuunntelma. Osaselvtyksä on lsäks joukkolkenteen, päälkenneverkon, elnkenoelämän kuljetusten sekä kevyen lkenteen teemosta. Kukn selvtys lttyy knteäst muhn osaselvtyksn. 1.2 Selvtyksen tavote, rakenne ja menetelmät Porn seudun lkennejärjestelmäsuunntelman elnkenoelämän kuljetuksa koskevassa osaselvtyksessä: 1) kuvataan seudun nykyset tärkemmät kuljetusrett sekä kuljetusvrrat nällä retellä, 2) arvodaan kuljetusretten nykysä ja tuleva kehttämstarpeta, 3) asetetaan tavotteet lkennejärjestelmälle elnkenoelämän kuljetuksa ajatellen, 4) laadtaan kehttämstomenpde-ehdotukset sekä määrtellään nden kreellsyys. Elnkenoelämän kuljetusselvtys pohjautuu olemassa olevn kehttämssuunntelmn sekä Porn seudun lkennejärjestelmäsuunntelmassa asetettuhn tavottesn. Selvtys tukeutuu knteäst Kuljetustarpeden kehtysnäkymät Satakunnassa tutkmukseen, tomen sen jatkeena ja syventäen tarkastelua Porn seudulle. Selvtyksessä tarkastellaan, mten aemmssa suunntelmssa ja selvtyksssä estetyt ehdotukset palvelevat Porn seudun elnkenoelämän kuljetukslle asetettuja tavotteta. Elnkenoelämän kuljetusten lkennejärjestelmälle asettama kehttämstarpeta on arvotu ptkält sdosryhmähaastattelun, jota tehtn talven kesän 2004 akana runsaast sekä Satakunnan kuljetustarveselvtystä varten että

12 10 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT Porn seudulla myös tämän selvtyksen yhteydessä. Haastatellut tahot sekä yhteenveto haastattelusta on estetty ltteessä 2. Tarvekartotuksen pohjana ovat tomneet myös aemmat selvtykset ja suunntelmat, josta manttakoon POLIS esselvtyksenä laadttu Lkenteen kehttämstarpeet Porn seudulla 2000, sekä lkennejärjestelmäsuunnttelun muut osaselvtykset. Lkenneverkon kehttämstarpeta ja tavotteta on lsäks kartotettu suunnttelualueen kunnlle lähetetyllä kyselyllä. Kehttämsehdotukset on koottu edellä estetyn kehttämstarvekartotuksen pohjalta. Hankkeden prorsont määräytyy aemmssa selvtyksssä ja suunntelmssa tehtyjen ehdotusten sekä POLIS projektryhmän näkemysten perusteella.

13 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 11 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 2.1 Porn seutu Sjant Tässä selvtyksessä Porn seudulla ja Karhukunnlla tarkotetaan vuoden 2003 kuntajaon mukasa Karhukunta, jota ovat Harjavalta, Kullaa, Luva, Nakkla, Noormarkku, Pomarkku, Por ja Ulvla (Ulvla ja Kullaa yhdstyvät vuoden 2005 alussa). Vuonna 2004 seutukuntaan lttyneet kunnat evät ole mukana selvtyksessä. Porn seutu sjatsee Suomen länsrannkolla Satakunnan maakunnassa. (Kuva Genmap Oy, Lupa L4356 Kuva 2.1 Porn seutu / Karhukunnat 2003.

14 12 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Väestö Porn seutu on asukkaallaan Suomen kahdeksanneks suurn kaupunkseutu. Tlastokeskuksen ennusteden mukaan seudun väkluku tulee laskemaan leväst ollen vuonna 2020 heman alle Non kaks kolmasosaa (76 200) seudun asukkasta asuu Porssa. Seudun kunnsta rakenteeltaan kaupunkmasa ovat Por, Harjavalta ja Ulvla. Nakkla ja Noormarkku ovat taajaan asuttuja kunta, kun taas Kullaa, Luva ja Pomarkku ovat asutukseltaan maaseutumasa Työpakat ja elnkenorakenne Porn seutu on vahva palvelutuotannon keskus, mnkä lsäks alueella on myös merkttävä perntesen teollsuustuotannon keskttymä. Tärkemmät teollsuuden ja talouden tomalat ovat kuparnjalostus, telakka- ja muu raskas metallteollsuus, kemanteollsuus, sähköteollsuus (henomekaannen ja sähköteknnen), energantuotanto, nformaatoteknologa ja telekommunkaato sekä monpuolset satamapalvelutomnnot. Työpakkojen suhteen Porn seutu on omavaranen (ks. Taulukko 2.1). Teollsuuden asema seudulla on vahva: työpakosta neljännes on teollsuuden parssa, kun valtakunnallnen keskarvo on 20%. Palvelusektor on kutenkn suurn työllstäjä nn Porn seudulla kun koko maassakn. Seudun suurmmat työnantajat ovat kunten ja saraanhotoprn lsäks suura teollsuusyrtyksä (ks. Lte 1). Suunnttelualueen tärkemmät työpakka-alueet löytyvät Porn lsäks Harjavallasta ja Ulvlasta (Kuva 2.2). Taulukko 2.1 Työmarkknat (Lähde: Tlastokeskus) Kunta työpakat josta teollsuudessa työllset 2002 työpakkaomavarasuus Por % ,8 % Harjavalta % ,1 % Kullaa % ,7 % Luva % ,9 % Nakkla % ,8 % Noormarkku % ,0 % Pomarkku % ,5 % Ulvla % ,7 % Karhukunnat % ,6 %

15 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 13 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Kuva Suunnttelualueen tärkemmät työpakkakeskttymät. Logstkan nykytla ja kehtysnäkymät Kansanvälsten markknoden kannalta Porn seudun sjant on logstsest erttän hyvä. Meryhteydet takaavat hyvän saavutettavuuden alueen yrtykslle. Kotmaan markknolla Porn seutu on kutenkn heman syrjässä valtakeskukssta ja suurmmsta asakasmassosta. Logstkkapalveluta on Porn seudulla hyvn saatavlla, ja putteet logstkan tomvuudelle ovat hyvät: valtatetasonen teverkko vteen suuntaan, mnkä lsäks hyvät meryhteydet, satamaan ast ulottuva rautate sekä lentoyhteydet nopeden tomtusten tarpeeseen. Logstkan tomvuus onkn elnehto alueen yrtysten tomntamahdollsuukslle. Raskaan kaluston ykskköjen koko tulee edelleen kasvamaan, mkä tarkottaa käytännössä stä, että tavara tuodaan suurlla rekka-autolla jakelukeskuksn, josta ne tomtetaan jakeluautolla määränpäähän. Jakelulkenteen määrä ja merktys tulee sten jatkossa kasvamaan. Kehtys asettaa vaat-

16 14 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS muksa alueen yrtysten yhtestyölle, jotta saadaan suuret kuljetusyksköt täyttymään ja kuljetukset kannattavks. Yrtykset myös ulkostavat yhä enenevässä määrn tavarakuljetuksansa. Yhtesen, suuren logstkkakeskuksen mahdollsuus onkn vme akona esntynyt elnkenoelämän keskustelussa. Teollsuudessa trendnä on vme vuosna ollut tuotantoyksköden koon suurentumnen (esm. Outokumpu, UPM Kymmene). Tällasessa tytäryhtötaloudessa uhkana on koettu päätäntävallan srtymnen kauas tuotantopakalta, jollon pakallset näkemykset ja tunnesteet hävävät. Tämä aheuttaa epävarmuutta tomnnan jatkumselle. Postvsa odotuksa alueen kehtykselle on tuonut vdennen ydnvomalan rakentamnen Eurajoelle. Vomala tullee vlkastuttamaan huomattavast myös Porn seudun elnkenoelämää. Luonnollsest myös kuljetukset lsääntyvät alueella rakentamsvaheessa huomattavast.

17 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 15 PORIN SEUDULLA 3 PORIN SEUDULLA 3.1 Porn seudun tärkemmät yhteydet elnkenoelämän kannalta Teyhteydet Porn seudulla kulkee neljä valtatetä (2, 8, 11, 23), jotka muodostavat tavaralkenteen pääasallsen maalkenneverkon. Myös kantate 43 Harjavallasta Uuteenkaupunkn on tärkeä tavaralkenteen yhteys. Alempastenen teverkko palvelee pääasassa raakapuu-, mejer- sekä maatalouskuljetuksa. Kuva 3.1 Porn seudun tärkemmät maalkenteen kuljetusrett ja -vrrat. (Lähde: Tlastokeskus, Tehallnto, Porn satama) Tärkenä tavaralkenteen solmukohtna tomvat alueen useat suuret teollsuuslatokset. Porssa termnaalalueta sjatsee satamen lsäks Attaluodossa ja Herralahdessa, Lounasella lnjakadulla ja Kartanossa. Rauta-

18 16 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDULLA tetse tavaraa kuljetetaan monlle teollsuusaluella. Harjavallassa tärken termnaal sjatsee suurteollsuuspustossa. Myös Ulvlassa on merkttävä tavaralkenteen termnaaleja. Kuva 3.2 Henklö- ja tavaralkenteen termnaalverkko. Suunnttelualueen suurmmat lkennemäärät ovat valtatellä 2 Porn keskustan kohdalla (KVL 2003 yl ), valtatellä 8 välllä Hyvelä - Söörmarkku (KVL 2003 yl ) sekä Porn katuverkolla, jossa vlkkampen väylen keskvuorokauslkenteet ovat moottorajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan lkenteen määrät ovat Porn seudulla korkemmllaan valtatellä 2 ja 8, jossa keskvuorokauslkennemäärät ylttävät ylesest raskasta ajon./vrk (ks. Kuva 3.3). Tosaalta, suhteessa muuhun ajoneuvolkenteeseen, raskaan lkenteen osuus on korkea (yl 8 %) myös mulla alueen valtatellä, kantatellä 43 sekä satamaan johtavalla ns. Pohjosella satamatellä, jossa raskaan lkenteen osuus on yl 12 % koko vuorokauslkenteestä.

19 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 17 PORIN SEUDULLA Kuva Raskaan lkenteen vuorokauslkennemäärät Porn seudun päälkenneverkolla v Rautateyhteydet Rautate Porsta Tampereelle ja stä kautta muualle Suomeen sekä Venäjälle on tärkeä tavara- ja henklölkenteen yhteys. Lsäks tavaralkenteen käytössä on Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamn sekä suunnttelualueen lukusn teollsuuslatoksn (mm. Outokumpu Porcopper, Kemra, Metso, Hollmng) johtavat radeyhteydet. Tampere-Por-rataosa on sähköstetty, kauko-ohjattu ja varustettu kulunvalvontajärjestelmällä. Mäntyluoto-Kokemäk rataosuudella radan kantavuus on 25 tonnn akselpano, muualla 22,5 tonna. Tasorsteyksä on huomattavast: Kokemäk-Por-välllä 32 kpl ja Por-Mäntyluoto -välllä 29 kpl.

20 18 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDULLA Tampere-Por välllä kulkee pävttän 16 tavara- ja 11 henklölkenteen junaa. Por-Mäntyluoto välllä kulkee pävttän 14 tavarajunaa. Tavarajunen suurn sallttu nopeus Mäntyluoto-Por- välllä on 70 km/h ja Por-Kokemäkvälllä 120 km/h Lentolkenne Porn lentokenttä sjatsee avan Porn keskustan tuntumassa. Vuonna 2001 pääktote pdennettn 2000 metrstä nykyseen 2350 metrn, mnkä seurauksena Porsta vodaan operoda entstä suuremmlla konella. Porsta on kuus pävttästä edestakasta lentoa Helsnkn arksn ja kaks vkonloppusn. Porn lentoasemalla on tullausmahdollsuus, mkä helpottaa seudun kautta tapahtuvaa kansanvälstä tavaralkennettä. Porn lentoaseman kautta hodetaan myös YK-joukkojen huoltolentoja Veslkenne Porn satama vesväylneen on seudun elnkenoelämän tärken yhteys ulkomalle. Porn Satama koostuu kolmesta erllsestä satamanosasta: Mäntyluodosta, Tahkoluodon syväsatamasta sekä öljy- ja kemkaalsatamasta. Sataman alueella tom sataman lsäks ykstysä palveluntarjoaja mm. ahtauksen, lavanselvtyksen, hnauksen, muontuksen ja kuljetuksen alolla. Suunnttelualueella sjatsee myös Reposaaren kalasatama. Porn Satama on yks Pohjosmaden suurmmsta sahatavarasatamsta sekä nopeast kasvava konttsatama. Sahatavaran ventsatamana Porn sataman markknaosuus Suomessa on lähes 20 %. Lsäks Porn satama tom mm. öljy- ja kemkaalsatamana. Porn satama on 15,3 metrn kulkusyväyksellään Pohjanlahden syvn satama. 3.2 Tavaralkennemäärät ja nden kehtys Maalkenteen tavaralkennemäärät on estetty kuvassa 3.1. Luonnollsest suurmmat kuljetusvrrat kulkevat valtatellä, josta valtatellä 2 ja 8 kuljetetaan vuostasolla yl 2,5 mlj.tn tavaraa. Porn satamn (suuret teollsuuslatokset mukaan luken) ja satamsta kulkee huomattava tavaramäärä. Merkttävää on, että sataman suuntaan kuljetetaan suura määrä vaarallsks luokteltava aneta, kuten polttoaneta ja kemkaaleja (ks. Kuva 3.4). Vme vuosna tavaralkennemäärät ovat etenkn Porn satamn ja Mer-Porn teollsuuslatoksn kasvaneet n %:n vuosvauhta. Porn Satamen kautta kulkeva tavaralkenne ol vuonna 2003 yl tonna. Satama on tavaramäärllä mtattuna Suomen kahdeksanneks suurn. Tuonnn osuus tavaralkenteestä ol yl puolet. Tuonnn tavaravrrosta suurmman osan muodostavat kvhl sekä malmt ja rkasteet. Vennn määrästä lähes puolet on sahatavaraa (ks. Taulukko 3.1 ja Lte 3).

21 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 19 PORIN SEUDULLA Kuva 3.4 Vaarallsten aneden kuljetusmäärät Porn seudun ylesellä teverkolla (Lähde: Tlastokeskus, Tehallnto) Taulukko 3.1 Porn Sataman tavaravrrat 1998, 2003 ja 2008 (ennuste). Tarkemmat tavaravrrat ks. Lte 3. (Lähde: Porn Satama) (tn/ vuos) 2003 (tn/ vuos) 2008 ennuste (tn/vuos) ULKOMAANLIIKENNE KOTIMAANLIIKENNE KONTTILIIKENNE/ KAUTTAKULKULIIKENNE (1998) YHTEENSÄ Alempastesella teverkolla kuljetuksa on Porn seudulla etenkn maantellä 2440, 2460 ja 2560 sekä pakallstellä 12853, ja Ympärvuot-

22 20 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDULLA sa kuljetuksa ovat mm. mato- ja teuraskuljetukset, kun taas kevääseen ja syksyyn panottuvat esmerkks raakapuun, kalatalouden ja sokerjuurkkaan kuljetukset. Ympärvuorokautnen raskas lkenne tulee jatkossa ylesest teverkolla lsääntymään. Ertysest Porn satamaan suuntautuva raskas lkenne, erkoskuljetukset ja vaarallsten aneden kuljetusmäärät lsääntyvät edelleen. 3.3 Ongelmat Porn seutu sjatsee valtakunnallsest katsoen etäällä valtakeskukssta. Elnkenoelämän tomntaedellytysten sälymseks on logstkan tomvuus Porn seudulla ja seudulta sten enssjasessa asemassa. Lkenneväylästön palvelutaso määrää ptkält myös logstkkaketjujen onnstumsen. Ongelmakartotus perustuu Satakunnan alueen elnkenoelämän edustajen sekä muden sdosryhmen, kuten maakuntalton ja kauppakamarn, näkemyksn kuljetusnfrastrukstuurn nykytlasta. Seuraavassa on jaoteltu kulkumuodottan Porn seudun oleellsmmat ongelmakohdat: Teverkko Valtatet muodostavat tavarakuljetusten päärungon. Ertysest valtateden 2 ja 8 vlkkaast lkennötynä tuls olla korkealaatusa. Elnkenoelämän edustajen ja sdosryhmen mukaan tavarakuljetusten kannalta te- ja katuverkon pahmpa ongelma ovat: lkenneturvallsuuspuutteet valtatellä 2 ja 8 ohtusmahdollsuuksen vähäsyys/ sujuvuusongelmat valtatellä Mäntyluodonten (vt 2) sujuvuus- ja turvallsuuspuutteet (kapea te, paljon raskasta lkennettä ja vaarallsa kuljetuksa, huonossa kunnossa; paljon lttymä, josta ongelmallsmpn lukeutuu Ulasoorn lttymä) vt 8 sujuvuusongelmat välllä Por-Söörmarkku vt 8 lkennemäärn nähden alhanen laatutaso (kapea, päällyste huonossa kunnossa, e juur kevyen lkenteen väylä) Torttlan lttymä vt 2:lla Harjavallassa (suurteollsuuspuston lkenteen kannalta) vt 2/ kt 43 lttymäalue (khdytyskastat puuttuvat valtateltä) vt 23/ vt 8 lttymä Jyväskylän suunnasta tultaessa Pohjosen satamaten jatkeen puuttumnen välllä vt 8/ vt 23 Reposaaren maanten (mt 269) kapeus sekä kevyen lkenteen väylän puuttumnen lttymen ahtaus kookkaalle kalustolle alemman teverkon ns. metsäautotet, jotka rajottavat tomntaa osan akaa vuodesta. Aheuttaa ennakkotomenptetä kuljetusten järjestelyssä. alemman teverkon kunnossapto ertysest talvsakaan (esm. Porn satamn johtavat tet) sopven ajoretten löytymnen katuverkolla, el opastuksen puute Koska Porn seudulla on erttän paljon metsäteollsuuden kuljetuksa, on ongelmaks kotunut etenkn puutavaralle tarkotettujen kuormausalueden puute, jollon on jouduttu käyttämään mm. levähdys- ja pysäkömsalueta tähän tarkotukseen.

23 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 21 PORIN SEUDULLA Rataverkko Radelkenteen suurn puute ovat yhteyspuutteet, tosn sanoen rataverkko on nn Porn seudulla kun muuallakn Suomessa lan harva. Porn seudulla ongelmaa aheuttaa lsäks ertysest radan epätasanen palvelutaso (=radan kantavuus vahtelee Por Tampere rataosuudella). Turvallsuusongelma tuovat useat tasorsteykset. Er kuljetusmuotojen akataulujen yhteensovttamsen ongelmallsuus nous sdosryhmähaastattelussa eslle ertysest rade- ja lavalkenteen yhteensovttamsen osalta. Satamat ja lavalkenne Porn satama vastaa elnkenoelämän tarpesn ktettäväst. Parantamstarpeta kutenkn on sdosryhmen melestä seuraaven tekjöden suhteen: monella kuljetusyrttäjällä Turun ja Helsngn satamat ovat pääsatama -> Satakunnan satamen yhtestyötä tulskn vahvstaa klpalukyvyn lsäämseks Mäntyluodon vesväylä tuls syventää 12 m:n lavalkenteen yhteyspuutteta on Tukholmaan ja Kesk-Eurooppaan, vakka tullausta hodetaankn Porssa Lentolkenne Lentolkenteellä on Porn seudun elnkenoelämällä merktystä lähnnä kansanvälsten yrtysten henklölkenneyhteyksen sekä krttsten tavaratomtusten (esm. varaosat) kannalta. Lentoyhteydet tomvat kohtuullsen hyvn, mutta puutteena manttakoon kutenkn lentoakataulujen satunnanen yhteensopmattomuus etenkn Helsngstä lähteven jatkolentojen kanssa, mkä aheuttaa joskus ongelma kreellsssä kuljetuksssa. Olkluodon 5. ydnvomala tullee jatkossa lsäämään kysyntää suorlle ulkomaan lennolle esmerkks Tukholmaan.

24 22 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TAVOITTEET 4 TAVOITTEET 4.1 Suunnttelua ohjaavat yleset tavotteet Elnkenoelämän kuljetusten osalta lkennejärjestelmän kehttämsen tavote vodaan kteyttää kakstasosest el tosaalta lkennejärjestelmän tulee tehostaa kuljetusmahdollsuuksa pääteverkolla ja turvata vähntään nykynen palvelutaso alemmalla teverkolla ja tosaalta lkennejärjestelmän tulee mnmoda elnkenoelämän kuljetukssta aheutuvat hatat mulle lkennejärjestelmän osapuollle (mm. rskkuljetukset). Suunnttelussa tulee tarkastella lkennejärjestelmän er osapuola ja tomntaympärstöjä parhaden parantamstomenpteden löytämseks: Väyläpalvelujen suunnttelun kehkko 3...ja ertyyppsssä lkkumsympärstössä... Maaseutu Kaupunkseudut Pääväylät... löydetään tehokkammat kenot lkennejärjestelmän parantamseks Kun tunnetaan tarpeet ja odotukset er näkökulmsta... Elnkenoelämän klpalukyky Ihmsten jokapäväset lkkumstarpeet Alueden kehttymnen Vakutetaan lkennetarpeeseen ja kulkulkutavan valntaan Tehostetaan olemassaolevan väylästön käyttöä Parannetaan olemassaolevaa väylästöä Isot laajennus- ja uusnvestonnt Yhteskunnan tavotteet (Ympärstö, turvallsuus, taloudellsuus) Kuva 4.1 Väyläpalvelujen suunnttelun kehkko. (Lähde: Tehallnto) Elnkenoelämän kuljetusten tehostamnen tarkottaa käytännössä pääteverkon parantamstomenptetä esmerkks ohtuskastojen, nelkastastuksen ja rsteysalueden kehttämsen muodossa. Ertysenä panopsteenä tarkastelussa tulee olla pääteverkon kytkennät valtakunnan verkkoon sekä yhteydet satamn. Alemmalla teverkolla tulee taata vähntään nykyset olosuhteet. Radelkenteessä nykynen nfrastruktuur on tavaralkenteen osalta varsn tomva, mutta sen tomntaedellytyksä tulee parantaa. (Satakuntaltto 2002) Elnkenoelämän kuljetusten osalta olennasta on hattojen mnmomnen ertysest kuntakeskustossa. Tämä edellyttää kehttämstomenptetä teverkol-

25 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 23 TAVOITTEET la, mutta myöskn ennakkoluulotonta tarkastelua varastojen ja termnaalen sjannn suhteen. Radelkenteen tomntaedellytysten kehttämnen auttaa osaltaan myös raskaden kuljetusten hattojen mnmomsessa. 4.2 Porn seudun lkennejärjestelmän tavotteet elnkenoelämän kuljetuksn lttyen Porn seudun lkennejärjestelmäsuunntelmassa asetetusta tavottesta elnkenoelämän kuljetuksa palveleva sekä nden edellytyksä parantava ovat ertysest seuraavat tavotteet. Tavotteta on tarkennettu tämän selvtyksen yhteydessä. Porn seudun ja muun maan välset yhteydet Tarjotaan turvallset, tomvat, luotettavat ja ennustettavat teyhteydet. Turvataan ertysest tärkempen valtateyhteyksen tomvuus ja yhteydet satamaan. Teverkon kunto turvataan ja pääteverkon rakenteellsta kuntoa parannetaan. Edstetään nopean rautateyhteyden toteuttamsta postamalla tasorsteykset. Sen sjaan sähköstyksen jatkamsta Porn satamaan ast tuls tutka tarkemmn, sllä sen kannattavuudesta e ole täyttä varmuutta (sataman alueella joudutaan joka tapauksessa operomaan deselveturella!). Rettlentolkennettä ylläpdetään ja kehtetään alueellsen klpalukyvyn sälyttämseks. Elnkenoelämän tarpeet Tarjotaan tasokkaat, tomvat ja turvallset rautate- ja pääteyhteydet sekä yhteydet Porn satamn ja tavaratermnaalehn. Turvataan alemman teverkon välttämättömät kuljetukset kakkna vuodenakona. Parannetaan ennakotavuutta nformaaton kenon. Lkenneverkkoa kehtetään sten, että raskas lkenne pyrtään ohjamaan pos keskustosta ja taajamsta. Lkenneturvallsuus Kuolemaan johtaneet ja henklövahnko-onnettomuudet vähenevät valtakunnallselle tasolle. Pääteverkolla panotetaan sustums- ja kohtaamsonnettomuuksen vähentämstä. Ympärstö Lkenne- ja kuljetustarpeet mnmodaan. Pyrtään luonnonvarojen säästelääseen käyttöön ja nykysen lkenneverkon hyödyntämseen. Vähennetään lkenteestä aheutuva pohjaves- ja meluhattoja. Lkennejärjestelmä edstää lkennemuotojen tarkotuksenmukasta työnjakoa

26 24 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TAVOITTEET Karhukunten kehttämnen Lkennejärjestelmäsuunntelman kehttämstomet prorsodaan seutukunnan näkökulmasta. Lkennejärjestelmä tukee valtakunnallsa aluedenkäyttötavotteta ja maakunnan oma kehtysstrategota. Tavottena ovat mm. kestävä ja klpalukykynen yhdyskuntarakenne sekä hyvä vuorovakutus maaseudun ja taajamen kesken. Lkenteen ja maankäytön suunnttelu on vuoropuhelun kautta yhteen sovtettua. Lkennejärjestelmä tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämstä ja tvstämstä. 4.3 Elnkenoelämän kuljetusten tavotetla Porn seudulla Tekuljetukset Kuljetukset pääteverkolla Valtate 2 Helsnkn sekä rannkon suuntanen valtate 8 Turun ja Vaasan suuntaan kuuluvat valtakunnan tärkempn lkenneverkkohn, ja omaavat tavotetlassa korkean palvelutason. Ratkasut noudattavat jatkuvan lkennevrran peraatetta ja lttymät ovat sujuva. Raskas lkenne on ohjattu mahdollsuuksen mukaan pos taajaan asutulta aluelta uusen teyhteyksen avulla. Ohtusmahdollsuuksa on järjestetty säännöllsn välmatkon ohtuskastolla sekä vlkkammn lkennödyllä teoslla nelkastaratkasun ta jatkuvana ohtuskastatenä. Ykstyslttymen määrää on valtatellä ratkasevast vähennetty. Mnmssään keskeset lttymät, kuten Ulasoorn (vt 2) ja vt 23:n lttymät Porssa sekä Torttlan lttymä (vt 2) Harjavallassa, on toteutettu ertasolttymnä. Kevyen lkenteen rsteämnen ajoneuvolkenteen kanssa on hodettu ertasoratkasun. Erkoskuljetukset on otettu huomoon valtatetä parannettaessa. Kakssa parantamstomenptessä on ertysest knntetty huomota pääteverkon lkenneturvallsuuteen. Kuljetukset alemmalla teverkolla Talvkunnossaptoon knntetään ertystä huomota tavaralkenteen pääverkolla (ks. kohta 3.2), myös yöakaan. Elnkenoelämän kuljetukset turvataan kakkna vuodenakona myös alempastesella teverkolla.

27 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 25 TAVOITTEET Yhteydet satamaan ja muhn termnaalehn Maanteyhteydet satamaan sekä tärkempn tavaratermnaalehn ovat tomvat ja hyvässä kunnossa. Erkoskuljetukset on otettu huomoon satamaan johtavlla väylllä. Katuverkolla on tavaralkenteelle opastettu edullsmmat rett termnaalelle sten, että tavaralkenne vo mahdollsuuksen mukaan välttää ruuhkat sekä ahtaat katualueet Rautatekuljetukset Vuonna 2020 Porn ja Tampereen välnen rata on yhä tärkeä osa tavaralkenteen ydnverkkoa. Radan kantavuutta on nostettu 25 tonnn koko rataosuudella. Tasorsteykset on postettu ja rsteämnen tapahtuu ertasossa. Tavarajunen akataulut on sovtettu lava-akataulujen mukaan. Henklölkenteen yhteydet Tampereelle sekä Helsnkn ovat nopeutuneet vuoden 2004 tasosta, ja ovat kysynnän edellyttämällä tasolla sten, että elnkenoelämän tarpeet täyttyvät Ilmakuljetukset Lentolkenne on Porn seudun yrtykslle elntärkeä vahtoehto ertysest krttsssä tomtuksssa, kuten kreellsssä varaosatomtuksssa. Tosaalta etenkn kansanvälsten yrtysten pysymnen alueella edellyttää nopeta yhteysmahdollsuuksa nn pääkaupunkseudulle kun myös ulkomalle. Tavotetlassa Porn lentoasema tarjoaa seudun elnkenoelämälle vähntään nykysen palvelutason sekä kansanvälsten yhteyksen että työpävän akana tehtäven edestakasten matkojen osalta. Porn asemalta pääsee tavotetlassa Helsnk-Vantaan asemalle useta kertoja pävässä ja lsäks Porsta on suora yhteyksä anakn Tukholmaan. Akataulut on sovtettu mahdollsmman hyvn Helsngstä lähteven jatkolentojen mukaan Veskuljetukset Jotta Porn satamassa lkennövät lavat vodaan kuormata täyteen, on satamaväylä syvennetty 12 m:n ja shen lttyen on tehty myös tarvttava ruoppaustötä. Kansanvälsä lavayhteyksä on lsätty Tavaratermnaalt ja kuljetusketjujen tomvuus Porn Satama palvelee klpalukykysest teollsuutta ja elnkenoelämän kuljetuksa valtakunnan laajusest. Hyvät yhteydet ja satamapalvelut tarjoavat etuja seudulle sjottuvalle elnkenoelämälle. Maa- ja rautatelkenteen tavaratermnaalalueta on kesktetty sten, että seudulle on muodostunut tomva logstkkakeskus ta -keskuksa. Logstk-

28 26 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TAVOITTEET kakeskusten sjant on valttu sten, että ne aheuttavat mahdollsmman vähän hattaa asutukselle ja ympärstölle. Er kuljetusmuotojen akataulujen yhteensovttamnen ja yhtesen logstkkakeskuksen käyttö edesauttavat kuljetusketjujen tomvuutta Hattojen mnmont Raskas lkenne on ohjattu mahdollsuuksen mukaan pos taajamsta. Tätä edesauttaa vt 11:n ja Pohjosen satamaten jatkeet. Vaarallsten aneden kuljetusten turvallsuutta on parannettu lkenneturvallsuustomenptellä (keskkateellset ohtuskastat, ykstysteden lttymäjärjestelyt jne.). Reposaaren maantelle (mt 269) on rakennettu kevyen lkenteen väylä vällle Tahkoluoto Pohjonen satamate (mt 272), joka tom tarvttaessa hätätenä.

29 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 27 ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN KANNALTA KESKEISEN LIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN 5 ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN KANNALTA KESKEISEN LIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN 5.1 Lttymnen muhn hankkesn ja suunntelmn Kehttämsehdotuksn on koottu ntä aempen suunntelmen ja selvtysten tomenptetä, jotka parhaten toteuttavat Porn seudun elnkenoelämän kuljetukslle asettama tavotteta. Kehttämsehdotuksa on täydennetty sdosryhmä- ja yrtyshaastattelujen yhteydessä eslle tullella tavotteta palvelevlla ja kehttämstarpesn vastaavlla ehdotukslla. Ehdotuksssa e puututa kakkn penn tomenptesn, vakka ne omalta osaltaan ovatkn tärketä kuljetusten tomvuuden turvaamseks. Nätä tomenptetä toteutetaan tarveharknnan perusteella jatkuvana tomntana Tehallnnon ja kunten tomesta. Ehdotuksssa on huomotu mm. seuraavat suunntelmat ja ohjelmat: - Lkenneväyläpoltkan lnjauksa vuoslle Mnstertyöryhmän metntö (Lkenne- ja vestntämnsterön julkasuja 7/2004) - Pääteden kehttämssuunntelma (luonnos 11/2004) sekä shen lttyen Yhteysvälen kehttämsselvtykset (Tehallnto) - Rataverkko Radanpdon lnjaukset (Ratahallntokeskus) - Tenpdon tomntalnja 2015 (Turun tepr) - Turun teprn tomnta- ja taloussuunntelma sekä - Satakunnan teverkon kehttämssuunntelma (Satakuntaltto, Tehallnto). 5.2 Seutukunnan kannalta tärkeät tomenpteet Seuraavassa on estetty ne tomenpde-ehdotukset, jotka palvelevat ertysest elnkenoelämän tavarakuljetusten tomntamahdollsuuksa sekä sujuvuutta Porn seudulla. Teverkolla enssjasa tomenptetä ovat Vt 2 yhteysväln Helsnk-Por kehttämsen hankekokonasuuteen lttyvät tomenpteet Mäntyluodonten (vt 2) sujuvuuden ja lkenneturvallsuuden parantamnen lttymäjärjestelyn. Mm. Reskalan kertolttymä ja Ulasoorn ertasolttymä rnnakkasteneen sekä ykstystelttymen karsmnen. Masan lttymän porrastustomenpteet vt 2:lla Nakklassa Ohtuskastajärjestelyt välllä Harjavalta - Rapakonmäk Torttlan ertasolttymä vt 2:lla Harjavallassa khdytyskastat kt 43 lttymässä vt 2:lla Vt 8 yhteysväln Turku-Por kehttämsen hankekokonasuuteen lttyvät tomenpteet valtaten 8 lkenneturvallsuuden ja sujuvuuden parantamnen Porn eteläpuolella. Tomenptenä ohtuskastajärjestelyt Eurajok-Luva sekä lttymä- ja kevyen lkenteen järjestelyt Nttymaan lttymän yhteyteen.

30 28 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN KANNALTA KESKEISEN LIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN Muut enssjaset tomenpteet valtate 8 Por Söörmarkku uus telnjaus (samalla vanha te jää pakallsen, esm. työmatkalkenteen käyttöön) sekä shen lttyvät ertasolttymät ja kevyen lkenteen alkulut. alemman teverkon kunnon ylläpto sekä talvkunnossapdon tehostamnen pääasallslla tavarakuljetusretellä. Ertysest tulee huomoda Pohjonen satamate sekä vt 2 jatke Reposaaren lttymästä Mäntyluodon satamaan. Porn pohjosen satamaten jatke valtateden 8 ja 23 välllä valtaten 11 jatke Myöhemmn toteutettavaks estetään: valtaten 8 lkenneturvallsuuden parantamnen ohtuskastajärjestelyllä Porn pohjospuolella. mt 269 kevyen lkenteen väylä välllä mt 272 vt 2. vt 8 nelkastastus välllä Tlruukk Ruutukuoppa Mäntyluodonten nelkastastus välllä Tlmäk-Uusntty sekä multa osn sujuvuuden parantamnen tetä leventäen vt 2 nelkastastuksen jatkamnen Ulvlasta Harjavaltaan Rautateverkolla tasorsteysten posto Porn radalla pats parantaa lkenneturvallsuutta, myös nopeuttaa rautatekuljetuksa ja lsää nän ollen nden klpalukykyä. Elnkenoelämän kuljetusten kannalta tärkeätä on myös radan kantavuuden parantamnen Kokemäk Tampere -välllä (tavotteena 25 tonnn akselpano). Sähköstyksen jatkamsen tarvetta satamaan tulee selvttää tarkemmn. Satamayhtestyötä Rauman sataman kanssa tulee edelleen tehostaa alueellsen klpalukyvyn parantamseks. Mertetse tapahtuva kuljetuksa varten tulee Mäntyluodon vesväylä syventää 12 m:n. Jatkossa tulee myös lsätä lavayhteyksä Porsta ulkomalle. Lentolkenteessä tarjonta on rttävä tarpesn nähden. Olkluodon ydnvomala tullee lsäämään kysyntää suorlle ulkomaan yhteykslle esmerkks Tukholmaan. Tavaratermnaalen osalta tärkentä on kehttää laajempaa, er yrtysten yhtestä logstkkakeskusta keskeselle pakalle valta- ja rautateyhteyksen varrelle. Informaaton lsäämnen ja tehostamnen er osapuolen välllä lsää kuljetusten ennakotavuutta sekä sujuvuutta. Lsäks raskaan lkenteen opastustomenptetä tehostetaan edelleen katuverkolla (koskee etenkn rettejä termnaalehn).

31 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 29 ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN KANNALTA KESKEISEN LIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN 5.3 Toteutus Kehttämstomenpteet estetään toteutettavaks 3-vahesest sten, että ensmmäsessä kreellsyysluokassa ovat etenkn ne hankkeet, jotka tuls toteuttaa seuraavan vden vuoden akajaksolla. Toseen luokkaan on koottu hankkeet, jotka estetään toteutettavaks kymmenen vuoden akajänteellä. Kolmannessa luokassa ovat muut seutukunnan elnkenoelämän kannalta tärkeät hankkeet. Toteutuksen suunnttelussa on etenkn seudun valtateden turvallsuutta seurattava er tekjöden osalta tarkon. Esmerkks ertasolttymän toteuttamnen on lkenteen sujuvuuden ja turvallsuuden kannalta järkevää jo ennen mttava nelkastaratkasuja. Elnkenoelämän pääasallsella kuljetusverkolla tuls myös kevyen lkenteen rsteämnen toteuttaa ana ertasossa ja yhteydet erllsnä kevyen lkenteen väylnä. Sujuvuuden turvaamseks pakallnen lkenne ja raskaat kuljetukset tuls ohjata mahdollsuuksen mukaan er retelle.

32 30 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN KANNALTA KESKEISEN LIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN Taulukko 6.1 Elnkenoelämän kannalta tärkeden tomenpteden toteuttamsjärjestys sekä lttymnen muhn hankkesn vt 2 yhteysväl Toteutus Kustannusarvo Hanke I II III (1 000 ) Huom. Torttlan ertasolttymän rakentamnen vt 2:lle Harjavaltaan * TTS, PTS, Kärkh. Masan lttymän porrastus vt 2 Nakklassa * 300 Mäntyluodonten parantamnen (Reskalan+Ulasoorn lttymät, ykstystelttymen karsmnen) * * 2 500? TTS, PTS, Stks, Kärkh., Sk vso 2010 Ohtuskastat Harjavalta-Rapakonmäk * TTS, PTS Khdytyskastat kt 43 lttymään vt 2:lla * 200 TTS, PTS vt8 Tku-Por Ohtuskastat Eurajok - Luva Nttymaan lttymän porrastamnen * * 200 PTS, Kärkh., Sk vso 2010 PTS, Kärkh., Sk vso 2010 Muut Muut tehankkeet Vesv. Ratah. Tasorsteysten posto Por Tampere - välllä Radan kantavuuden parantamnen Kokemäk Tampere -välllä * * * * PTS, Kärkh., RV 2020 Sk vso 2010, Kärkh., RV 2020 Satamayhtestyön tehostamnen * Sk vso 2010 Mäntyluodon vesväylän syventämnen * Kärkh. Lavayhteyksen lsäämnen * Alemman teverkon talvkunnossapdon * tehostamnen Kuormausalueet vt 8:lle * Vt8 Por - Söörmarkku shen lttyvne lttymä- ja alkulkujärjestelyneen Pohjosen satamaten jatke * * Mt 269 kevyen lkenteen väylä (Tahkoluoto-mt 272) * 500 Vt 11 jatke * Vt8 nelkastastamnen Tlruukk - Ruutukuoppa * 8 000? Vt8 ohtuskastat Porn pohjospuolella * Mt 269 kevyen lkenteen väylä (mt 272-vt 2) * 850 Mäntyluodon ten leventämnen (4- kastastus Porn keskusta Uusntty) * ? Vt 2 nelkastastus Ulvla - Harjavalta * TTS, Stks PTS, Kärkh. PTS, Stks, Kärkh. Informaaton lsäämnen * Raskaan lkenteen opastuksen tehostamnen katuverkolla * Yhtenen logstkkakeskus * Sk vso 2010 TTS= Turun teprn tomnta- ja taloussuunntelma PTS= Turun teprn Tenpdon tomntalnja 2015 Stks= Satakunnan teverkon kehttämssuunntelma RV 2020= Rataverkko 2020 (Ratahallntokeskus 2002) Kärkh.= Satakunnan edunvalvonnan kärkhankkeet (Satakuntaltto 2002) Sk vso 2010= Satakunnan vso 2010 (Rauman ja Satakunnan kauppakamart 2003)

33 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 31 ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN KANNALTA KESKEISEN LIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN 5.4 Vakutukset Tavoteasetannan mukasest tarkasteltuna er kehttämstomenpdeehdotukslla on vakutusta elnkenoelämän tomntamahdollsuuksn seuraavast: Turvataan alemman teverkon välttämättömät kuljetukset kakkna vuodenakona Lkennejärjestelmää kehtetään sten, että raskas lkenne pyrtään ohjamaan pos keskustosta ja taajamsta Edstetään nopean rautateyhteyden toteuttamsta ja tarjotaan hyvät edellytykset rautateden tavaralkenteelle. Tavote Kehttämsehdotukset Vakutukset Turvataan ertysest tärkempen valtateyhteyksen tomvuus ja yhteydet satamaan Vt 8 ja vt 2 (Mäntyluodonte) lkenneturvallsuuden+sujuvuuden parantamnen (mm. ohtuskastat, Ulasoorn er- Parantaa ylesest ajoneuvolkenteen sujuvuutta sekä kakken lkennemuotojen turvall- tasolttymä, Uudenntyn lttymäjärj.) Porn pohjosen satamaten jatke Mt 269 kevyen lkenteen väylä Torttlan ertasolttymä Vt 2:n ja Vt 8:n nelkastastamnen välllä Uusntty Tlmäk, Ulvla Harjavalta ja Ruutukuoppa - Tlruukk Valtaten 11 jatke valtateden 2 ja 8 välllä Kuormausalueet vt 8:lle Talvkunnossapdon tehostamnen alemmalla teverkolla (ert. mt 269 ja mt 272) Informaaton lsäämnen er osapuolten välllä sekä opastustomenpteet katuverkolla Pohjosen satamaten ja vt 11 jatkeet sekä vt 8 uus lnjaus Por-Söörmarkku Yhtenen logstkkakeskus Postetaan Mäntyluoto - Por - Tampere -radan tasorsteykset Parannetaan Tampere Por radan kantavuus kokonasuudessaan 25 t:n suutta Parantaa satamayhteyksä ja ohjaa raskaan lkenteen pos taajama-alueelta Parannetaan turvallsuutta teosalla, jossa paljon raskata ja vaarallsten aneden kuljetuksa Sujuvottaa sekä raskasta että muuta lkennettä Parantaa tavaralkenteen sujuvuutta vlkkaast lkennödyllä alueella Parantaa verkon jäsentelyä ohjaamalla raskasta lkennettä pos Porn keskustasta Helpottaa puutavarakuljetusten rettsuunnttelua Parannetaan kuljetusten turvallsuutta sekä akataulujen ennakotavuutta Raskas lkenne pystyy etsmään edullsmmat rett, jollon turvallsuus ja sujuvuus parantuvat Raskas lkenne ohjautuu pos taajaan asutulta alueelta Keskusta-aluella kuljetukset hodetaan pääosn jakelukalustolla Parantaa satamayhteyksä ja edstää nopeaa rautateyhteyttä Parantaa satamayhteyksä ja edstää nopeaa rautateyhteyttä Turvataan veslkenteen tomntaedellytykset ja sataman klpalukyky. Rettlentolkennettä ylläpdetään ja kehtetään alueellsen klpalukyvyn sälyttämseks Sataman vesväylä syvennetään 12 m:n ja satamassa tehdään tarvttava ruoppaustötä. Satamayhtestyötä tehostetaan Lentoyhteyksä kehtetään mm. Olkluodon tuleven tarpeden mukaan Parantaa sataman klpalukykyä Parantaa Satakunnan satamen klpalukykyä Kansanvälsten yrtysten tomntaedellytykset alueella paranevat

34 32 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN 6 SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN 6.1 Vuoropuhelu Lkennejärjestelmäsuunntelman osapuolet sopvat yhdessä, mtkä edellä estetystä tomenptestä nostetaan aesopmukseen, jotta lkennejärjestelmäsuunntelman ja elnkenoelämän tavottesn vastataan ja stoudutaan parhammalla tavalla. 6.2 Ehdotus aesopmuksen panopstealueks Koska raskaan lkenteen osuus on seudulla huomattava, on kakken lkennemuotojen kannalta enssjasen tärkeätä, että seudun valtateden turvallsuus taataan. Myös kuljetusten sujuvuus tulee vlkkaast lkennödyllä aluella turvata, jotta yrtysten tomntamahdollsuudet ja klpalukyky sälyvät. Nämä molemmat tavotteet edellyttävät lkennemuotojen erottelua. Ertasolttymän toteuttamnen on lkenteen sujuvuuden ja turvallsuuden kannalta järkevää jo ennen nelkastaratkasuja. Keskkateellset ohtuskastat ykstystejärjestelyneen lsäävät sekä turvallsuutta että sujuvuutta. Elnkenoelämän pääasallsella kuljetusverkolla kevyen lkenteen rsteämnen tulee ana olla ertasossa ja yhteydet erllsä kevyen lkenteen väylä. Sujuvuuden turvaamseks pakallnen lkenne ja raskaat kuljetukset tulee ohjata mahdollsuuksen mukaan er retelle. 6.3 Jatkotomenpteet Tomenpteet toteutetaan valtakunnallsten ja seudullsten suunntelmen ja ohjelmen mukasest. Toteuttamsohjelman prorsonnssa huomodaan mm.: Turun teprn TTS Lkenneväyläpoltkan lnjauksa vuoslle Pääteden kehttämssuunntelma ja yhteysvälen kehttämsselvtykset Turun teprn PTS Satakunnan teverkon kehttämssuunntelma Kunnat noudattavat katuverkkoon lttyven tomenpteden toteuttamsessa oma kreellsyysnormejansa.

35 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 33 LÄHTEET 7 LÄHTEET Lkenne- ja vestntämnsterö (2004). Lkenneväyläpoltkan lnjauksa vuoslle Mnstertyöryhmän metntö. Lkenne- ja vestntämnsterön julkasuja 7/2004. Lkenne- ja vestntämnsterö (2003). Valtakunnallsest merkttävät lkenneverkot ja termnaalt. Lkenne- ja vestntämnsterön julkasuja 38/2003. Porn kaupunk, Porn satama, Hackln Ltd Oy. Porn satamen ja Mer-Porn teollsuusalueen lkennetarpeden prorsont. Musto Ratahallntokeskus (2002). Rataverkko Radanpdon lnjaukset. Tarkstettu suunntelma. Rauman kauppakamar, Satakunnan kauppakamar (2003). Satakunnan vso Satakuntaltto (1999). Satakunnan seutukaava 5, Seutukaavaselostus. Satakunnan seutukaava 5, Seutukaavakartta ja -määräykset. Satakuntalton julkasusarja A:255 ja A:256. Satakuntaltto (2002). Porn seudun lkennejärjestelmäsuunntelma. Nykysen lkennejärjestelmän kuvaus ja jatkosuunnttelun ohjelmont. Satakuntalton julkasusarja A:263. Satakuntaltto (2003a). Karhun kämmen lyö. Satakunta. Osaava ja energnen alue vesen sylssä. Satakunnan maakuntasuunntelma Satakuntaltto (2003b). Satakunnan maakuntaohjelma Luonnos. MH Satakuntaltto, Porn, Harjavallan ja Ulvlan kaupunk, Kullaan, Luvan, Nakklan, Noormarkun ja Pomarkun kunta, Läns-Suomen läännhalltus, Turun tepr (2000). Lkenteen kehttämstarpeet Porn seudulla Satakuntalton julkasusarja A:251. Satakuntaltto, Turun tepr (2003). Satakunnan teverkon kehttämssuunntelma Tehallnto (2004). Valtaten 8 levähdys- ja pysäkömsalueden kehttämsselvtys. Tehallnto (luonnos 11/2004). Pääteden kehttämssuunntelma. Tehallnto (luonnos ). Valtateden tasolttymen penten parannustomenpteden tarveselvtys, Turun tepr. Tehallnto, Turun ja Vaasan teprt (2003). Valtate 8 Por - Vaasa. Yhteysväln kehttämsselvtys.

36 34 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTEET Tehallnto, Turun tepr (2002a). Tenpdon tomntalnja Tehallnto, Turun tepr (2002b). Valtate 8 Turku - Por. Yhteysväln kehttämsselvtys. Tehallnto, Turun ja Vaasan teprt (2003). Valtate 8 Por - Vaasa. Yhteysväln kehttämsselvtys. Tehallnto, Turun tepr (2004). Turun teprn tomnta- ja taloussuunntelma Tehallnto, Turun, Hämeen ja Uudenmaan teprt (2001). Valtate 2 Helsnk - Por. Yhteysväln kehttämsselvtys. Turun tepr, Ratahallntokeskus, Porn ja Rauman satamat, Satakuntaltto, Porn kaupunk (luonnos ). Kuljetustarpeden kehtysnäkymät Satakunnassa. Turun ylopsto (2004). Alempastesen teverkon tavarakuljetukset Turun teprn alueella.

37 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 35 LIITTEET 8 LIITTEET LIITE 1 KARHUKUNTIEN 20 SUURINTA TYÖNANTAJAA V LIITE 2 SIDOSRYHMÄ- JA YRITYSHAASTATTELUT LIITE 3 PORIN SATAMIEN TAVARALIIKENNEMÄÄRÄT V. 1998, 2003 SEKÄ ENNUSTEET V JA 2008

38 36 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LIITTEET

39 LIITTEET Lte 1 (1/1) KARHUKUNTIEN 20 SUURINTA TYÖNANTAJAA Karhukunten 20 suurnta työnantajaa. (Lähde: Aluekeskusohjelma, Satakunnan kauppakamar) Työnantaja Sjantkunta Tomala Työntekjötä Porn kaupunk Por 6500 Satakunnan saraanhotoprnat Por ja lähkun Outokumpu Por kuparn valmstus 1158 Porcopper Oy Kemra Pgments Por vären ja pgment- 850 Oy ten valmstus Technp Por lavojen valmstus 775 offshore Fnland Oy (ent. Mäntyluoto Works Oy) ja korjaus Satakunnan Krjateollsuus Por lehten kustantam- 570 Oy nen ja jakelu Ulvlan kaupunk Ulvla 568 Satakunnan Por ja lähkun- kauppa 480 Osuuskauppa Suomen Vomateknkka Oy New Bolden Harjavalta Copper Oy (ent. Outokumpu Harjavalta Metals Oy) Suomen Euromaster Oy nat Harjavalta sltojen, tunnelen, sähkölnjojen ym. rakentamnen 475 Harjavalta kuparn valmstus 440 Por renkaden tukkukauppa 420 Hackln Ltd. Oy Por huolnta n. 400 Satakunnan ertyshuoltoprkunnat Ulvla ja läh- 380 Harjavallan kaupunk Harjavalta 330 Sampo Rosenlew Oy Por maa- ja metsätalouskoneden valms- 330 tus Hollmng Works Por massa- ja paperkoneden 290 Oy valmstus Suomnen Kutukankaat Nakkla kutulevyn valms- 285 Oy tus Nakklan kunta Nakkla 281 Rosenlew RKW Por muovpakkausten 273 Fnland Oy valmstus Componenta Por raudan valu 266 Por Oy

40

41 LIITTEET Lte 2 (1/4) Satakunnan kuljetustarveselvtyksen puttessa haastatellut tahot: Teollsuus- ja työnantajat, Turku Läns-Suomen kuljetusyrttäjät ry Satakunnan ja Rauman kauppakamart Porn Satama, Por Rauman satama, Rauma Snebrychoff, Por Outokumpu Porcopper Oy Kemra GrowHow Oy, Harjavalta Technp Coflexp, Mäntyluoto Works Sampo-Rosenlew, Por Satakunnan Osuuskauppa, Por Satamato, Por St1 Varastot, Por Stena Metallyhtymä, Por Oy Hackln Ltd., Por Kankaanpää Works Alhstrom Kauttua Oy Oras Oy, Rauma Lännen Tehtaat Oy Apett, Säkylä Fnnforest, Merkarva Auramaa, Eura Bolan, Eura Forchem, Rauma Rauma Stevedorng, Rauma Contu-Trans Oy, Rauma Saaronen, Huttnen UPM, Rauma Syventävät haastattelut Porn seudulla (Ramboll Fnland Oy): KWH Ppe, Ulvla Luvan Saha, Luva Puustell, Harjavalta Kemra Chemcals, Harjavalta

42 Lte 2 (2/4) YHTEENVETO HAASTATTELUISTA: AIHEALUE NÄKEMYKSIÄ MAININ- (+: postvnen, -: negatvnen, *: muu huomo) TOJA kpl Tomntaympärstö +kansanvälsellä sektorlla logstsest hyvä sjant -"tytäryhtötaloudessa" päätäntävalta kaukana tuotantopakalta -> e pakallsta näkemystä ta tunnestetä -maakunnalla e ertysen houkuttelevaa magoa Teverkko -valtakunnan tasolla sjant e logstsest hyvä, suuret asakkaat pääkaupunkseudulla (tosaalta kuljetuksa vodaan yhdstellä muden yrtysten kanssa) *Porn seudulla metallteollsuudella merkttävä rool *Pakallsest kuljetetaan paljon raakapuuta ja maamassoja -> tonnmäärät soja, tonnklometrt vähäsä *5. ydnvomala vlkastuttaa elnkenoelämää sekä lsännee myös kuljetuksa merkttäväst +vt 2 Helsnkn johtavana väylänä erttän tärkeä; parantamnen todennäköstä +Porn keskusta-alueella ohjestus raskaan lkenteen ajoretelle -vt 8 vlkkaast lkennötynä (myös raskaan lkenteen) kapaa ohtusjärjestelytä + laatutason nostoa -vt 2:lla raskasta lkennettä e ole huomotu rttäväst (esm. lkenneturvallsuus) -vt 2 Por - Mäntyluoto monongelmanen; parantamsehdotukset evät tyydytä alueen yrttäjä (kertolttymät evät hyvä vahtoehto raskaalle lkenteelle) -pääteden talvhotoon tuls panostaa yöakaan -alemp teverkko huonokuntonen -talvhoto alemmalla teverkolla rttämätön raskasta lkennettä ajatellen (esm. Pohjonen satamate mt 272) -vt 8: kevyen lkenteen turvallsuutta parannettava -teden kunto tyydyttävä -vt 8 paljon hrvonnettomuuksa -vt 8 e hyväksytty TEN-verkkoon -Mäntyluodontellä (vt 2) erttän paljon vaarallsten aneden kuljetuksa -Mäntyluodontellä (vt 2) talvkunnossapto kehnoa -työmatkalkenne Kyläsaaresta Porn keskustaan tuls ohjata Mäntyluodonteltä Ulasoorntelle -alemmalla teverkolla ongelmana ten rungon pettämnen -phojen ja lastausalueden kunnossapto hekkoa -satama (Por, Rauma) yhdstävä teverkko tarpesn nähden almtotettu -Reposaaren maante (mt 269) tuls leventää kevyen lkenteen turvallsuuden parantamseks -vt 8 Por-Söörmarkku sujuvuusongelma, vt 23/ vt 8 lttymä ongelmallnen raskaalle lkenteelle -Pohjosen satamaten jatkeelle tarvetta -ylesest lttymät ja kertolttymät ahtata raskaalle lkenteelle *vt 8 kuljetusten kannalta alueen tärken teyhteys *vt 2 alueen pääväylä pääkaupunkseudulle *vt 8:lla raskaan lkenteen osuus merkttävä *vt 11 tärkeä väylä etenkn tään suuntautuvssa kuljetuksssa *kt 43 merktystä Varsnas-Suomen ja Harjavallan seudun elnkenoelämää yhdstävänä väylänä *teverkolla paljon erkoskuljetuksa

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua Lounais-Suomen liikennestrategia elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua 2010 1. Liikennestrategia konkretisoi yhteisen näkemyksen Liikennestrategia perustuu Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle

Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle 2 Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 HYVÄ SAAVUTETTAVUUS UUSI TEOLLISUUSSTRATEGIA POHJANLAHTIVUOSI ENERGIAMAAKUNTA VAHVA YLIOPISTOKESKUS ELINVOIMAINEN MAASEUTU

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS PTT raportteja 249 PTT Reports 249 LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS Suomi Ruotsi vertailua Pasi Holm Jyri Hietala Valtteri Härmälä Helsinki 2015 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot