FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA"

Transkriptio

1 FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen. Tärkemmät fyskaalsten mallen parannukset ovat kaasufaasn palamsmalln pävtys, joka mahdollstaa happrajottesten palojen entstä tarkemman smulonnn, ja uus knteän aneen lämmönsrtomall, jonka avulla vodaan entstä realstsemmn smuloda kerroksellsa ja monsta materaalesta koostuva rakenteta. Uusen pyrolyysmallen hyödyntämnen vaat kutenkn myös entstä suuremman joukon parametreja, joden määrttämseks smulonten tekjät joutuvat ponnstelemaan. Ertystä huomota FDS-ohjelman pävtyksen yhteydessä on knntetty ohjelman kelposuuden osottamseen luomalla ertynen verfont- ja valdonttapausten tetokanta ja dokumentaato. JOHDANTO Fre Dynamcs Smulator ohjelmasta on vme vuosen akana muodostunut tärken yksttänen paloturvallsuussuunnttelun työkalu. Kehtystyötä koordno edelleen Natonal Insttute of Standards and Technology. Muta kehttäjä ovat VTT ja Hughes Assocates Inc. Ohjelman vdes verso tuo mukanaan useta parannuksa ohjelman fyskaalsn mallehn sekä käytettävyyteen. Tärkemmät fyskaalsten mallen pävtyksen lttyvät kaasufaasn palamsreaktohn, ja epätäydellsen palamsen mallntamseen, sekä knteän aneen mallntamseen. Uudessa mallssa on mahdollsta kuvata kntetä monkerrokssa ja monkomponenttsa materaaleja, jolle vodaan lsäks määrtellä melvaltaset kemallset hajoamsreaktot. Tässä estelmässä luodaan katsaus uusn fyskaalsn mallehn ja nden käyttöön paloturvallsuussuunnttelussa. Uudet fyskaalset mallt luovat tarpeen entstä tarkemmlle ja monmuotosemmlle smulonnn lähtötedolle. Knteän aneen reaktoden ykstyskohtanen kuvaus esmerkks vaat neljä reaktoon lttyvää parametra per reakto. Tämän lsäks tarvtaan tavallsmmat termodynaamset omnasuudet kuten lämmönjohtavuudet ja omnaslämpökapasteett. Reaktoparametreja vodaan määrttää kemallslla penen mttakaavan termogravmetrslla kokella sekä mulla penen mttakaavan kokella, kuten kartokalormetr. Parametren määrttämnen vo olla kutenkn hyvnkn monmutkanen matemaattnen prosess, koska mkään koemenetelmä e suoraan mttaa tarvttava suureta. Materaalomnasuuksen määrttämseen kokeellssta tulokssta onkn kehtetty uusa epälneaarseen ja monulotteseen optmontn perustuva laskentamenetelmä [1,2]. Palosmulonnn soveltamsen ja sen avulla tehtyjen suunntelmen hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että palosmulontohjelma on huolellsest dokumentotu, verfotu ja valdotu. Ertysest nämä tarpeet korostuvat ydnvomaloden turvallsuustarkastelussa. FDS-ohjelman dokumentonnssa onkn knntetty entstä enemmän huomota verfont ja valdonttetokannan dokumentontn ja tostettavuuteen. Perntesest mallen valdonnssa on vtattu mallen kehtysvaheessa julkastuhn teteellsn artkkelehn ja teknsn raporttehn. Jatkuvast kehttyven ohjelman yhteydessä valdontsmulonnt on kutenkn tostettava ja raportotava jokasen olennasen versopävtyksen jälkeen. FDS-ohjelmalle onkn tehty uuden

2 tyyppnen, erllnen verfont ja valdontraportt, jota pävtetään jatkuvast, ja johon lttyy avomest saatavlla oleven laskentatapausten tetokanta. UUSIA OMINAISUUKSIA Palamsmall Palosmulontohjelman tärken yksttänen fyskaalnen mall on palamsmall. Palamsmall laskee mssä ja kunka vomakkaast kaasumanen polttoane ja happ reagovat tuottaen lämpöä ja palamstuotteta. Reaktossa syntyvä lämpö on tärken vrtausta ja lämmönsrtoa ajava lähdeterm. Aemmssa FDS-versossa palamsmall on perustunut nopean keman oletukseen, jonka mukaan palamsta tapahtuu ana, kun polttoane ja happ kohtaavat. Tlanteta, jossa reaktota e tapahdu, kuvattn hyvn yksnkertasella lämpötlan ja happptosuuden perusteella tomvalla malllla. Nämä pääperaatteet ovat edelleen vomassa, mutta uudessa versossa etenkn happrajottesten palojen smulontn on tullut jotakn parannuksa. Ennen yhdestä reaktoaskeleesta muodostuva palamsreakto on jaettu kolmeen osaan sten, että hlmonoksdn muodostumselle ja edelleen hapettumselle on varattu omat reaktonsa. Lsäks palamattomat hlvedyt vovat palaa myöhemmn jouduttuaan kosketuksn hapen kanssa rttävän korkeassa lämpötlassa. Edellsssä versossa palamattomat hlvedyt evät enää myöhemmssä vahessa osallstua palamseen. Palamsreakto vodaan esttää kolmen askeleen reaktona Reakto 1: Polttoane + O 2 Polttoane + O 2 Reakto 2: Polttoane + O 2 CO + Muut palamstuotteet Reakto 3: Polttoane + O 2 CO 2 + Muut palamstuotteet Ensmmänen reakto tarkottaa nyt pelkkää sekottumsta, jonka yhteydessä e tapahdu palamsta. Käytännön tulpalossa palamseen osallstuu suur joukko erlasa kemallsa yhdstetä. Smulonnssa tämä kemallsten reaktoden suur joukko on kutenkn yleensä typstettävä yhteen tyypllseen reaktoon. Uudessa FDS-versossa tästä rajotuksesta vodaan luopua, jos käytetään äärellsen reaktonopeuden malla (fnte rate reactons). Äärellnen reaktonopeus tarkottaa, että reaktonopeus rppuu konsentraatoden lsäks myös lämpötlasta. Yllä kuvatussa parannuksssa on van osttan kyse varsnassta uussta fyskaalssta mallesta; enemmänkn kyse on kemallsten komponentten entstä tarkemmasta krjanpdosta. Käyttäjälle nämä parannukset vovat kutenkn näkyä happrajottesten palojen entstä tarkempana ja realstsempana kuvauksena. Knteän aneen lämmönsrto Knteän aneen lämmönsrto ja pyrolyysreaktoden mallnnus ovat oleellnen osa palosmulonta. Uudessa FDS-versossa on toteutettu joukko parannuksa, jotka helpottavat materaalen entstä realstsempaa smulonta. Tärken uussta omnasuukssta on kerroksellsten rakenteden mallntamnen. Käyttäjä vo määrtellä useta päällekkäsä

3 kerroksa, jotka vovat koostua er materaalesta ta materaalen seokssta. Laskenta perustuu edelleen yksulottesen lämmönsrtoyhtälön ratkasemseen dfferenssmenetelmällä. Lämmönjohtumsen lsäks uudessa FDS-versossa vodaan laskea myös sätelyn kulkeutumnen aneen ssällä. Tällä on huomattava merktys lämmön tunkeutumselle ja palamsnopeudelle ertysest nfrapunasätelylle läpnäkyvssä anessa kuten jossakn palavssa nestessä. Myös monen knteden aneden palamskäyttäytymnen muuttuu merkttäväst, kun sätelyn annetaan tunkeutua aneen ssälle. Tällasta käyttäytymstä vodaan olettaa ertysest huokosssa anessa, jotka ssältävät paljon sätelylle läpnäkyvää lmaa, mutta ovat näkyvän valon alueella läpnäkymättömä. Knteän aneen reaktossa ane tse reago ja muuttuu muks aneks. Anekomponentn massan muutoksen ja reaktonopeuden kaavat ovat t 0 N j j1 r S nj ; rj Aj e s 0 E A, j / RT s max 0, T T n T, j gn, j (1) Kerroksellsen rakenteen laskentaverkkoa on havannollstettu kuvassa 1. Kuva 2 havannollstaa reagoven materaalen laskentaa. Reaktovyöhykketä e enää oleteta äärmmäsen ohuks (korkean lämpövrran oletus) vaan reaktot ovat jatkuva tlavuusreaktota. Kuvassa 3 on havannollstettu esmerknomasest taustamateraaln vakutusta puumateraaln laskettuun palamsnopeuteen kartokalormetrkokeessa. Kokeen alussa ane syttyy ja reaktot tapahtuvat lähellä aneen pntaa, ekä taustalla ole juurkaan vakutusta palamsnopeuteen. Hlkerroksen muodostuttua reaktot tapahtuvat aneen ssällä, ja palamsnopeus penenee. Taustalla e edelleenkään ole suurta merktystä. Palamsen loppupuolella reaktot tapahtuvat lähellä aneen takapntaa, ja tausta vakuttaa vomakkaast palamsnopeuteen. Jos tausta oletetaan täysn erstetyks (nsulated back), palamsnopeus kasvaa erttän vomakkaast. Jos taas oletetaan, että lämmönsrto takapnnasta tapahtuu vapaan konvekton avulla normaaln huonelämpötlaan (vod back), laskee palamsnopeus keskvahetta alhasemmaks. Edellsssä FDS-versossa ol valttava nämä kaks äärpäätä. FDS:n versossa 5 vodaan puumateraaln alle määrtellä todellsen kaltanen taustamateraal, jollon smulotu palamsnopeus on näden kahden äärpään välllä, ja vastaavuus kokeellsn tuloksn on huomattavast helpomp saavuttaa. Kerros 2 Kerros 1 Kuva 1. Kerroksellsen rakenteen dskretont. Nuol osottaa kahden aneen rajapntaa.

4 HIILI PUU KOSTEUS TAUSTA REUNAEHTO Kuva 2. Esmerkk kerroksellsesta rakenteesta. Kuva 3. Taustareunaehdon vakutus puulevyn palamsnopeuteen kartokalormetrkokeessa. LÄHTÖTIETOJEN HANKKIMINEN JA DOKUMENTOINTI Kun palosmulonta käytetään osana tomnnallsta suunnttelua, on ohjelman käyttäjällä suur vastuu tulosten okeellsuudesta. Smulontohjelman kehttäjllä on tok vastuunsa stä, että ohjelma tom nn kun sen dokumentt antavat ymmärtää. Suunnttelutyössä tärken tuloksn vakuttava tekjä ovat kutenkn ohjelman lähtötedot. Ertysest tämä korostuu, jos smulonnssa yrtetään ennustaa tulpalon tehoa materaalen pyrolyysmalln avulla. Edellsten FDS-versoden mukana tul erllnen tetokanta kaasumasten, knteden ja nestemästen materaalen omnasuuksa (database-tedosto). Tetokanta ol alun pern tarkotettu varsnkn knteden aneden osalta van esmerkks käyttäjlle, jotta nämä vosvat määrtellä oma, tapauskohtasa materaalejaan, Varsnaset lukuarvot evät olleet ylespätevä, vaan lttyvät johonkn tettyyn sovellukseen. Akaa myöden käv kutenkn selväks, että tetokantaa käytettn väärn, eräänlasena referenssdatan lähteenä käskrjojen tapaan. Uudessa FDS-versossa materaaltetokantaa e enää ole. Nän ohjelman käyttäjät pyrtään pakottamaan ottamaan vastuu käyttämstään materaalomnasuukssta. Samalla materaalomnasuuksen lähde tulee dokumentoda kuten kakk muutkn smulonnn lähtötedot. Tämä tarve tulee korostumaan ertysest uuden pyrolyysmalln myötä. Entstä monmutkasempen reaktoden käyttö edellyttää myös entstä suurempaa joukkoa materaalkohtasa mall-

5 parametreja. Yhtä reaktota kohden tarvtaan käytännössä kolmesta vteen parametra: reaktonopeuden parametrt A ja E A, reaktolämpö (höyrystymslämpö) H sekä reaktotuotteden suhteet s, f ja w. Lsäks tarvtaan jokaselle anekomponentlle termset omnasuudet ja mahdollnen absorptokerron. Näden materaalomnasuuksen ja mallparametren määrttämseen e ole olemassa ajan tasalla olevaa ohjetta. Edellnen palomallen syötteden määrttämstä koskeva ohje, ASTM E kosk lähnnä vyöhykemallen syöttetä, ekä rtä kattamaan nykysten smulontmallen huomattavast laajempaa syötejoukkoa. Yhdysvallossa ollaankn juur alottamassa hanketta, jossa aheesta krjotetaan uus SFPE Engneerng Gude. YHTEENVETO Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman uuden verson tärkemmät fyskaalsten mallen parannukset ovat kaasufaasn palamsmalln pävtys, joka mahdollstaa happrajottesten palojen entstä tarkemman mallntamsen, ja uus knteän aneen lämmönsrtomall, jonka avulla vodaan entstä realstsemmn smuloda kerroksellsa ja monsta materaalesta koostuva rakenteta. Uusen pyrolyysmallen hyödyntämnen vaat kutenkn myös entstä suuremman joukon parametreja, joden määrttämseks smulonten tekjät joutuvat ponnstelemaan. Ertystä huomota FDS-ohjelman pävtyksen yhteydessä on knntetty ohjelman kelposuuden osottamseen luomalla ertynen verfont- ja valdonttapausten tetokanta ja dokumentaato. LÄHDELUETTELO 1. Lautenberger, C.; Ren, G.; Fernandez-Pello, C. Applcaton of a Genetc Algorthm to Estmate Materal Propertes for Fre Modelng From Bench-Scale Fre Test Data. Fre Safety Journal, Vol. 41, No. 3, , Ren, G.; Lautenberger, C.; Fernandez-Pello, A. C.; Torero, J. L.; Urban, D. L. Applcaton of Genetc Algorthms and Thermogravmetry to Determne the Knetcs of Polyurethane Foam n Smolderng Combuston. Combuston and Flame, Vol. 146, No. 1/2, , 2006.

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

MONIKERROKSISTEN ABSORPTIO... MONIKERROKSISTEN ABSORPTIORAKENTEIDEN MALLINTAMINEN

MONIKERROKSISTEN ABSORPTIO... MONIKERROKSISTEN ABSORPTIORAKENTEIDEN MALLINTAMINEN Olva et al. MONIKERROKSISTEN ABSORPTIORAKENTEIDEN MALLINTAMINEN Davd Olva, Henna Häggblom, Valtter Hongsto Ssäympärstölaboratoro, Työterveyslatos Lemmnkäsenkatu 14-18B, 20520, TURKU davd.olva@ttl.f TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat Todeäkösyyslasketa: Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 9. Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 0. Kertymäfukto. Jakaume tuusluvut. Moulotteset satuasmuuttujat

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 2-suuntanen langaton murtohälytnjärjestelmä v1.0 Asennusohje Mallt: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Yhdessä WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-suuntaset näppämstöt TELEPERMIT These DSC Securty

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2009

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2009 MOL-Pstetysohjeet Fyskka kevät 9 Tyypllsten vrheden aheuttama pstemenetyksä (6 psteen skaalassa): - pen laskuvrhe -/3 p - laskuvrhe, epämelekäs tulos, vähntään - - vastauksessa yks merktsevä numero lkaa

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu-tutkielma Ville-Matti Alanko 18.5.2014 2 Tiivistelmä Oulun Yliopiston opiskelijat

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Automaatiotekniikka Arto Pelli GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Insinöörityö 23.9.2008 Ohjaaja: tuotepäällikkö Rainer Huttunen Ohjaava opettaja: yliopettaja Jouni Jokelainen

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 17 Espoo, 22.11.2001 KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN Kuormituskertaluku Päällysteen väsymiskriteeri

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot