FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :45: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2800. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 [elektroninen aineisto]. FSD2800, versio 1.0 ( ). Helsinki: Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 75 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Aineiston nimi englanniksi: National User Survey of Finnish University Libraries 2008 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Tekijät Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Hormia-Poutanen, Kristiina (Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat aineistot; asiakaspalvelu; asiakastyytyväisyys; kirjastot; korkeakoulut; palvelut; sähköinen aineisto; sähköiset palvelut; tiedonhankinta; tieteelliset kirjastot; yliopistokirjastot; yliopistot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; koulutustutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lähteet; toisen asteen ja ylempi koulutus Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Kirjastosektoreiden yhteinen, kansallinen käyttäjäkysely kerää tietoa kirjastopalvelujen käytöstä, asiakastyytyväisyydestä ja vaikuttavuudesta. Kysely on suunnattu yleisten kirjastojen sekä korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen loppukäyttäjille. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ja sen rakenne ja sisältö suunniteltiin yhteistyössä kirjastoverkon edustajien kanssa. Keskitetty kysely tarjoaa kirjastoille mahdollisuuden saada käyttöönsä kohtuullinen määrä asiakaspalautetta ilman suuria panostuksia. Yhteinen kyselylomake mahdollistaa vertailun sekä kirjastosektorien sisällä että välillä. Vertailemalla tuloksia aiempiin kyselyihin saadaan tietoa asiakastyytyväisyyden ja kirjastojen käyttötapojen kehitystrendeistä. Yhteisen kyselyn puitteissa kirjastot voivat myös jakaa ja vahvistaa kyselydatan tulkintaan ja hyödyntämiseen liittyvää osaamistaan. Sisällönkuvaus Yliopistokirjastojen käyttäjille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin kirjastopalvelujen käyttötottumuksia, palvelujen koettua tärkeyttä sekä palveluissa onnistumista. Lisäksi kysyttiin kirjastosta asioimisympäristönä, kirjaston aineistoista, asiakaspalvelusta, neuvonnasta, opastuksesta ja tiedonhankinnan ohjauksesta. Lopuksi vastaajat kertoivat mielipiteensä kirjaston elektronisista palveluista sekä kirjastopalvelujen vaikutuksista. Kirjaston palveluita kartoitettiin kysymällä, mitä vastaaja yleensä tekee asioidessaan kirjastossa ja millaisia elektronisia palveluita hän käyttää. Esitettiin myös väittämiä kirjaston palveluista eri osa-alueilla. Näitä osa alueita olivat kirjasto asiointiympäristönä, kirjaston aineistot, asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus, kirjaston elektroniset palvelut sekä kirjaston palvelut kokonaisuutena. Vastaajilta kysyttiin, miten tärkeinä he eri palveluita pitävät ja miten hyvin kirjasto on onnistunut palveluiden toteuttamisessa. Lisäksi tiedusteltiin miten nämä palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Taustakysymyksinä olivat yliopisto ja kirjasto, jota arvioidaan, sukupuoli, ikäryhmä, onko vastaaja opiskelija vai henkilökuntaa ja millä alalla vastaaja opiskelee tai työskentelee. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Yliopistokirjastojen asiakkaat Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2008 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: kohortti/tapahtuma-aineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 112 muuttujaa ja 4070 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Erkkilä, Miika (2015). Korkeakoulukirjastoverkot rakennemuutoksessa. Koulutuspolitiikan ja yliopistorakenteen muutosten seuraukset korkeakoulukirjastojen näkökulmasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Sosiologia. Kandidaatintutkielma. Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 [verkkodokumentti]. Helsinki: Kansalliskirjasto. [viitattu ] Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 [verkkodokumentti]. Helsinki: Kansalliskirjasto. [viitattu ] 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4070 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4070 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4070 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [NRO] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4070 minimi 1.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1.2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [Q1.1] Yliopisto Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska Handelshögskola Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi [Q1.2] Kirjasto Kirjastot (toimipisteet) Kuvailevat tunnusluvut 7

14 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4069 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 8.34 [Q1.3] Sukupuoli Sukupuoli Mies Nainen [Q1.4] Ikä Ikä (valitse yksi vaihtoehto) Alle Yli [Q1.5_1] Mihin seuraavista ryhmistä lähinnä kuulut? Mihin seuraavista ryhmistä lähinnä kuulut? (valitse yksi vaihtoehto) 8

15 Q1.5_2 Olen alempaa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija Ylempää korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija Jatkotutkintoa suorittava opiskelija Avoimen yliopiston opiskelija Tutkija Lehtori tai muu opettaja Laitoksen esimies tai professori Muu henkilökunnan edustaja Yliopiston ulkopuolinen asiakas, täsmennä mikä: [Q1.5_2] Mihin seuraavista ryhmistä lähinnä kuulut: Yliopiston ulkopuolinen asiakas, täsmennä mikä? (Avokysymys) Yliopiston ulkopuolinen asiakas, täsmennä mikä? [Q1.6_1] Opiskelen/opetan/työskentelen pääasiallisesti seuraavalla alalla Opiskelen/opetan/työskentelen pääasiallisesti seuraavalla alalla (valitse yksi vaihtoehto) Teologinen Humanistinen Taideteollinen Musiikkiala Teatteri- tai tanssiala Kasvatustieteellinen Liikuntatieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Psykologia Terveystieteet Oikeustieteellinen Kauppatieteellinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Luonnontieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Teknillistieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Eläinlääketieteellinen Farmasia Kuvataideala Muu koulutusala, täsmennä mikä: [Q1.6_2] Opiskelen/opetan/työskentelen pääasiallisesti seuraavalla alalla: Muu koulutusala, täsmennä mikä (Avokysymys) Muu koulutusala, täsmennä mikä: [Q2.1_1] Käyn arvioimassani kirjastossa Käyn arvioimassani kirjastossa Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan [Q2.1_2] Käyn arvioimassani kirjastossa: Jos et käy lainkaan, miksi et? (Avokysymys) Jos et käy lainkaan, miksi et? 10

17 Q2.2_2 [Q2.2_1] Mitä yleensä teet kirjastossa: Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa Ei mainittu Mainittu [Q2.2_2] Mitä yleensä teet kirjastossa: Käytän kirjaston tarjoamia painettuja aineistoja Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Käytän kirjaston tarjoamia painettuja aineistoja Ei mainittu Mainittu

18 2. Muuttujat [Q2.2_3] Mitä yleensä teet kirjastossa: Käytän kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Käytän kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja Ei mainittu Mainittu [Q2.2_4] Mitä yleensä teet kirjastossa: Haen tietoa tietystä aiheesta Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Haen tietoa tietystä aiheesta Ei mainittu Mainittu [Q2.2_5] Mitä yleensä teet kirjastossa: Käytän neuvonta- tai tietopalveluja Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) 12

19 Q2.2_7 Käytän neuvonta- tai tietopalveluja Ei mainittu Mainittu [Q2.2_6] Mitä yleensä teet kirjastossa: Käytän kaukopalvelua Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Käytän kaukopalvelua Ei mainittu Mainittu [Q2.2_7] Mitä yleensä teet kirjastossa: Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti 13

20 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2.2_8] Mitä yleensä teet kirjastossa: Opiskelen tai työskentelen ryhmässä Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Opiskelen tai työskentelen ryhmässä Ei mainittu Mainittu [Q2.2_9] Mitä yleensä teet kirjastossa: Osallistun kirjaston järjestämiin tilaisuuksiin, opastuksiin tai koulutuksiin (esim. tiedonhankinnan opastus) Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Osallistun kirjaston järjestämiin tilaisuuksiin, opastuksiin tai koulutuksiin (esim. tiedonhankinnan opastus) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q2.2_11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.2_10] Mitä yleensä teet kirjastossa: Käytän kirjaston tietokoneita (esim. tekstinkäsittelyä, luen sähköpostia, internetiä) Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Käytän kirjaston tietokoneita (esim. tekstinkäsittelyä, luen sähköpostia, internetiä) Ei mainittu Mainittu [Q2.2_11] Mitä yleensä teet kirjastossa: Kopioin tai tulostan Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Kopioin tai tulostan Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2.2_12] Mitä yleensä teet kirjastossa: Vietän aikaa kirjastossa Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Vietän aikaa kirjastossa Ei mainittu Mainittu [Q2.2_13] Mitä yleensä teet kirjastossa: Tapaan ystäviä/tuttavia/kavereita Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Tapaan ystäviä/tuttavia/kavereita Ei mainittu Mainittu

23 Q2.2_15 [Q2.2_14] Mitä yleensä teet kirjastossa: Muuta Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Muuta, mitä? Ei mainittu Mainittu [Q2.2_15] Mitä yleensä teet kirjastossa: Muuta, mitä? (Avokysymys) Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa? (voit valita useamman vaihtoehdon) Muuta, mitä? [Q2.3_1] Mitä elektronisia palveluita käytät: Kirjaston omaa kokoelmaluetteloa (aineistojen haku, varaaminen ja uusiminen) Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston omaa kokoelmaluetteloa (aineistojen haku, varaaminen ja uusiminen) 17

24 2. Muuttujat Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_2] Mitä elektronisia palveluita käytät: Kirjaston verkkosivuja Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston verkkosivuja Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_3] Mitä elektronisia palveluita käytät: Tietokantoja Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Tietokantoja 18

25 Q2.3_5 Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_4] Mitä elektronisia palveluita käytät: Nelli-portaalia Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Nelli-portaalia Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_5] Mitä elektronisia palveluita käytät: Elektronisia lehtiä Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia lehtiä 19

26 2. Muuttujat Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_6] Mitä elektronisia palveluita käytät: Elektronisia kirjoja Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia kirjoja Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_7] Mitä elektronisia palveluita käytät: Muuta Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Muuta, mitä? 20

27 Q2.3_8 Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_8] Mitä elektronisia palveluita käytät: Muuta, mitä? (Avokysymys) Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Muuta, mitä? [Q2.3_9] Mitä elektronisia palveluita käytät: Jos et käytä elektronisia palveluja, miksi et? (Avokysymys) Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Jos et käytä elektronisia palveluja, miksi et? [Q3.1_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on luonteva osa opiskeluani/ opetustani/työskentelyäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on luonteva osa opiskeluani/opetustani/työskentelyäni 21

28 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.1_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on luonteva osa opiskeluani/opetustani/työskentelyäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on luonteva osa opiskeluani/opetustani/työskentelyäni Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä 22

29 Q3.3_1 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä 23

30 2. Muuttujat Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.4_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat ovat viihtyisät ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä 24

31 Q3.4_2 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat ovat viihtyisät Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.4_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat ovat viihtyisät ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat ovat viihtyisät Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q3.5_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa rauhalliset opiskelutilat ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa rauhalliset opiskelutilat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.5_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa rauhalliset opiskelutilat ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa rauhalliset opiskelutilat Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q3.6_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.6_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Ryhmätyötilat vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Ryhmätyötilat vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.6_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Ryhmätyötilat vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Ryhmätyötilat vastaavat tarpeitani 27

34 2. Muuttujat Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.7_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi työasemia ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi työasemia Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.7_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi työasemia ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä 28

35 Q3.8_1 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi työasemia Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.8_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q3.8_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.9_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q3.10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.9_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.10] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointi- ja oppimisympäristönä (Avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointi- ja oppimisympäristönä 31

38 2. Muuttujat [Q4.1_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston painetut aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston painetut aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.1_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston painetut aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston painetut aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q4.2_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.2_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.2_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot 33

40 2. Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.3_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston painetut aineistot ovat ajantasaiset ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston painetut aineistot ovat ajantasaiset Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

41 Q4.4_1 [Q4.3_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston painetut aineistot ovat ajantasaiset ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston painetut aineistot ovat ajantasaiset Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset aineistot ovat ajantasaiset ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset aineistot ovat ajantasaiset Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset aineistot ovat ajantasaiset ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset aineistot ovat ajantasaiset Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.5_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi tarvitsemaani aineistoa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi tarvitsemaani aineistoa 36

43 Q4.6_1 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.5_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi tarvitsemaani aineistoa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi tarvitsemaani aineistoa Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.6_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän tarvitsemani painetut aineistot helposti ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot 37

44 2. Muuttujat Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän tarvitsemani painetut aineistot helposti Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.6_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän tarvitsemani painetut aineistot helposti ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän tarvitsemani painetut aineistot helposti Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q4.7_2 [Q4.7_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän tarvitsemani elektroniset aineistot helposti ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän tarvitsemani elektroniset aineistot helposti Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.7_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän tarvitsemani elektroniset aineistot helposti ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän tarvitsemani elektroniset aineistot helposti Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.8_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Voin halutessani tehdä hankintaehdotuksia aineistoista, joita ei ole kirjaston kokoelmissa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Voin halutessani tehdä hankintaehdotuksia aineistoista, joita ei ole kirjaston kokoelmissa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.8_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Voin halutessani tehdä hankintaehdotuksia aineistoista, joita ei ole kirjaston kokoelmissa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot 40

47 Q4.9 Arvioi palvelujen toimivuutta: Voin halutessani tehdä hankintaehdotuksia aineistoista, joita ei ole kirjaston kokoelmissa Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.9] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston aineistoihin (Avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston aineistoihin [Q5.1_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhankinnan opetusta ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhankinnan opetusta Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.1_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhankinnan opetusta ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhankinnan opetusta Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.2_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus 42

49 Q5.2_2 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.2_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [Q5.3_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa ohjata tiedonhankintaani tarpeideni mukaisesti ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa ohjata tiedonhankintaani tarpeideni mukaisesti Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.3_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa ohjata tiedonhankintaani tarpeideni mukaisesti ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa ohjata tiedonhankintaani tarpeideni mukaisesti 44

51 Q5.4_2 Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.4_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on asiantuntevaa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on asiantuntevaa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.4_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on asiantuntevaa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus 45

52 2. Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on asiantuntevaa Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.5_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

53 Q5.6_1 [Q5.5_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.6_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.6_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.7_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto selvittää mahdolliset ongelmatilanteet nopeasti ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus 48

55 Q5.7_2 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto selvittää mahdolliset ongelmatilanteet nopeasti Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.7_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto selvittää mahdolliset ongelmatilanteet nopeasti ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto selvittää mahdolliset ongelmatilanteet nopeasti Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

56 2. Muuttujat [Q5.8] Kommentteja ja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun, neuvontaan, ohjaukseen ja tiedonhankinnan opetukseen (Avokysymys) Kommentteja ja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun, neuvontaan, ohjaukseen ja tiedonhankinnan opetukseen [Q6.1_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat työskentelytarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat työskentelytarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.1_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat työskentelytarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat työskentelytarpeitani 50

57 Q6.2_2 Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Asiointi kirjaston elektronisten palveluiden avulla on toimivaa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen tärkeyttä: Asiointi kirjaston elektronisten palveluiden avulla on toimivaa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Asiointi kirjaston elektronisten palveluiden avulla on toimivaa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut 51

58 2. Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Asiointi kirjaston elektronisten palveluiden avulla on toimivaa Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.3_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

59 Q6.4_1 [Q6.3_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.4_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen tärkeyttä: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton (taulukko jatkuu seur. sivulla) 53

60 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.4_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen toimivuutta: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.5] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston elektronisiin palveluihin (Avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston elektronisiin palveluihin 54

61 Q7.1_2 [Q7.1_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.1_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 55

62 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.1] Kirjaston palveluiden vaikutus: Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.2] Kirjaston palveluiden vaikutus: Helpottaneet alani seuraamista Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet alani seuraamista 56

63 Q8.4 Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.3] Kirjaston palveluiden vaikutus: Parantaneet opiskelujeni tai työtehtävieni laatua Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Parantaneet opiskelujeni tai työtehtävieni laatua Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.4] Kirjaston palveluiden vaikutus: Tehostaneet opiskelujani tai työskentelyäni Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Tehostaneet opiskelujani tai työskentelyäni 57

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2868 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2804. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2010. Koodikirja

FSD2804. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2880 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot