FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 0. Koodikirja on luotu aineiston versiosta.0 (.0.0). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 0 TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :9: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD806. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 [elektroninen aineisto]. FSD806, versio.0 (0-0-0). Helsinki: Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut [tuottaja], 00. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 0. Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö Aineiston kuvailu. Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat Hakemistot 7. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 7 i

6

7 Luku Aineiston kuvailu. Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Aineiston nimi englanniksi: National User Survey of Finnish Special Libraries 00 Koodikirja on luotu aineiston versiosta.0 (.0.0). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu.. Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Tekijät Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

8 . Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Hormia-Poutanen, Kristiina (Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut) Aineisto luovutettu arkistoon 6..0 Asiasanat aineistot; asiakaspalvelu; asiakastyytyväisyys; erikoiskirjastot; kirjastot; palvelut; sähköinen aineisto; sähköiset palvelut; tiedonhankinta; tieteelliset kirjastot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lähteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Kirjastosektoreiden yhteinen, kansallinen käyttäjäkysely kerää tietoa kirjastopalvelujen käytöstä, asiakastyytyväisyydestä ja vaikuttavuudesta. Kysely on suunnattu yleisten kirjastojen sekä korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen loppukäyttäjille. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ja sen rakenne ja sisältö suunniteltiin yhteistyössä kirjastoverkon edustajien kanssa. Keskitetty kysely tarjoaa kirjastoille mahdollisuuden saada käyttöönsä kohtuullinen määrä asiakaspalautetta ilman suuria panostuksia. Yhteinen kyselylomake mahdollistaa vertailun sekä kirjastosektorien sisällä että välillä. Vertailemalla tuloksia aiempiin kyselyihin saadaan tietoa asiakastyytyväisyyden ja kirjastojen käyttötapojen kehitystrendeistä. Yhteisen kyselyn puitteissa kirjastot voivat myös jakaa ja vahvistaa kyselydatan tulkintaan ja hyödyntämiseen liittyvää osaamistaan. Sisällönkuvaus Erikoiskirjastojen käyttäjille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin kirjastopalvelujen käyttötottumuksia, palvelujen koettua tärkeyttä sekä palveluissa onnistumista. Lisäksi kysyttiin kirjastosta asioimisympäristönä, kirjaston aineistoista, asiakaspalvelusta, neuvonnasta, opastuksesta ja tiedonhankinnan ohjauksesta. Lopuksi vastaajat kertoivat mielipiteensä kirjaston elektronisista palveluista sekä kirjastopalvelujen vaikutuksista. Kirjaston palveluita kartoitettiin kysymällä, mitä vastaaja yleensä tekee asioidessaan kirjastossa ja millaisia elektronisia palveluita hän käyttää. Esitettiin myös väittämiä kirjaston palveluista eri

9 .. Aineiston rakenne ja keruu osa-alueilla. Näitä osa-alueita olivat kirjasto asiointiympäristönä, kirjaston aineistot, asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus, kirjaston elektroniset palvelut sekä kirjaston palvelut kokonaisuutena. Vastaajilta kysyttiin, miten tärkeinä he eri palveluita pitävät ja miten hyvin kirjasto on onnistunut palveluiden toteuttamisessa. Lisäksi tiedusteltiin miten nämä palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan. Taustakysymyksinä olivat erikoiskirjasto tai tutkimuslaitos, jota arvioidaan, sukupuoli, ikäryhmä ja asiakasryhmä.. Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Erikoiskirjastojen asiakkaat Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 00 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: kohortti/tapahtuma-aineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 00 muuttujaa ja 9 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte. Aineiston käyttö Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia.

10 . Aineiston kuvailu Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely.

11 Luku Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 9 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 9 minimi.00 maksimi.00 keskiarvo.00 keskihajonta 0.00

12 . Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 9 minimi.00 maksimi 9.00 keskiarvo keskihajonta 0.6 [NRO] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 9 minimi 9.00 maksimi keskiarvo.7 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q. (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta 87.7 [Q._] Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 9 minimi.00 maksimi.00 keskiarvo.9 keskihajonta 6.6 [Q._] Arvioin seuraavan kirjaston / toimipisteen palveluja Arvioin seuraavan kirjaston / toimipisteen palveluja Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 9 minimi.00 maksimi 0.00 keskiarvo 6.08 keskihajonta 8.6 [Q.] Sukupuoli Sukupuoli 7

14 . Muuttujat Mies Nainen [Q.] Ikä Ikä Alle Yli [Q.A] Asiakasryhmä: Organisaation työntekijä Mihin asiakasryhmään lähinnä kuulut? Valitse yksi vaihtoehto. Jos olet organisaation työntekijä Tutkija Viranomainen / tarkastaja Tutkimusta avustava henkilö Muu asiantuntija Johto tai hallinto Muu henkilökunta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q.B_ (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.B] Asiakasryhmä: Ulkopuolinen asiakas Mihin asiakasryhmään lähinnä kuulut? Valitse yksi vaihtoehto. Jos olet ulkopuolinen asiakas Elinkeinoelämän tai yrityksen edustaja Opettaja, tutkija tai vastaava Opiskelija Julkishallinnon edustaja 6..7 Tiedotusvälineiden edustaja Muu (täsmennä alla olevaan tekstikenttään) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.B_] Muu asiakas, täsmennä mikä (avokysymys) Muu asiakas, täsmennä mikä? [Q._] Käyn arvioimassani kirjastossa Käyn arvioimassani kirjastossa 9

16 . Muuttujat Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa.. Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Jos et käy kirjastossa lainkaan, miksi et? (avokysymys) Jos et käy kirjastossa lainkaan, miksi et? [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Käytän kirjaston tarjoamia painettuja aineistoja Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. 0

17 Q._ Käytän kirjaston tarjoamia painettuja aineistoja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Käytän kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Käytän kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja (elektronisia lehtiä tai kirjoja, tietokantoja) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Haen tietoa tietystä aiheesta Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Haen tietoa tietystä aiheesta

18 . Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Käytän neuvontatai tietopalveluja Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Käytän neuvonta- tai tietopalveluja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._6] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Käytän kaukopalvelua Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Käytän kaukopalvelua Ei mainittu Mainittu.6.9 (taulukko jatkuu seur. sivulla)

19 Q._8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._7] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._8] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Opiskelen tai työskentelen ryhmässä Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Opiskelen tai työskentelen ryhmässä Ei mainittu Mainittu 7.. (taulukko jatkuu seur. sivulla)

20 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._9] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Olen mukana lehtikierrossa Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Olen mukana lehtikierrossa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._0] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Osallistun kirjaston järjestämiin opastuksiin tai koulutuksiin Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Osallistun kirjaston järjestämiin opastuksiin tai koulutuksiin (esim. tiedonhankinnan opastus) Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla)

21 Q._ (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Käytän kirjaston tietokoneita Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Käytän kirjaston tietokoneita (esim. tekstinkäsittelyyn, sähköpostin lukemiseen, verkkopalveluiden käyttämiseen) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Kopioin tai tulostan Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Kopioin tai tulostan Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla)

22 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu 9.. tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Muuta Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Muuta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._B] Mitä muuta? (avokysymys) Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Muuta [Q._] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston omaa kokoelmaluetteloa Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? 6

23 Q._ Kirjaston omaa kokoelmaluetteloa (aineiston haku, varaaminen, uusiminen) Päivittäin.. Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston verkkosivuja tai intranetiä Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston verkkosivuja tai intranetiä Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 7..9 En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS)

24 . Muuttujat [Q._] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia lehtiä Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia lehtiä Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa 7..6 Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 7.0. En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia kirjoja Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia kirjoja Päivittäin Viikoittain.6.9 Muutaman kerran kuukaudessa 6.. Kerran kuukaudessa 6.. Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

25 Q._6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Muita tietokantoja Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Muita tietokantoja Päivittäin. 7.9 Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._6] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Monihakua Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Monihakua (esim. 60 Search) 9

26 . Muuttujat Päivittäin Viikoittain 6.. Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 7.8. En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._7] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Muuta, mitä? (avokysymys) Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Muuta, mitä? [Q._8] Jos et käytä elektronisia palveluja, miksi et? (avokysymys) Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Jos et käytä elektronisia palveluja, miksi et? [Q.] Kuinka usein asioit puhelimitse, sähköpostitse tai postitse kirjaston / tietopalvelun kanssa? Kuinka usein asioit puhelimitse, sähköpostitse tai postitse kirjaston / tietopalvelun kanssa? 0

27 Q._ Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa.. Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni Ei lainkaan tärkeä 6..9 Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä

28 . Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni Erittäin heikko 0.9. Heikko..7 Tyydyttävä 0..9 Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva Ei lainkaan tärkeä..6 Ei kovin tärkeä 6.8. Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä.9 7. Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä

29 Q._ Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Ei lainkaan tärkeä.7.0 Ei kovin tärkeä 6..7 Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä

30 . Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Erittäin heikko 8.9. Heikko.6. Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä..9 Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä

31 Q._ Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani Erittäin heikko..8 Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä Ei lainkaan tärkeä 0..6 Ei kovin tärkeä.. Ei tärkeä eikä tarpeeton 8..9 Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

32 . Muuttujat [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä Erittäin heikko.7. Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.6_] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa rauhallisen työ- ja opiskelutilan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa rauhallisen työ- ja opiskelutilan Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

33 Q.7_ (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.6_] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa rauhallisen työja opiskelutilan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa rauhallisen työ- ja opiskelutilan Erittäin heikko..6 Heikko Tyydyttävä Hyvä. 6.8 Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.7_] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston opasteet ovat selkeitä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston opasteet ovat selkeitä 7

34 . Muuttujat Ei lainkaan tärkeä 7.8. Ei kovin tärkeä.. Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.7_] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston opasteet ovat selkeitä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston opasteet ovat selkeitä Erittäin heikko 9..6 Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.8_] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä 8

35 Q.8_ Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan Ei lainkaan tärkeä 7.. Ei kovin tärkeä 8.9. Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä 79.. Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.8_] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan Erittäin heikko 9..6 Heikko 9.6. Tyydyttävä 69.. Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

36 . Muuttujat [Q.9_] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton.9 8. Melko tärkeä Erittäin tärkeä 7.7. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.9_] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani Erittäin heikko..9 Heikko 8.. Tyydyttävä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 0

37 Q.0_ (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä Erittäin hyvä 0.. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.0_] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Ei lainkaan tärkeä 7.. Ei kovin tärkeä.7.6 Ei tärkeä eikä tarpeeton. 8.7 Melko tärkeä Erittäin tärkeä. 7.6 En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.0_] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi

38 . Muuttujat Erittäin heikko.6.0 Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan (esim. tekemällä hankintaehdotuksia, antamalla palautetta palvelusta) Ei lainkaan tärkeä.6.0 Ei kovin tärkeä.7. Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä

39 Q. Arvioi palvelujen toimivuutta: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan (esim. tekemällä hankintaehdotuksia, antamalla palautetta palvelusta) Erittäin heikko 7.. Heikko..0 Tyydyttävä 9.6. Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointiympäristönä (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointiympäristönä [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tiedontarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tiedontarpeitani Ei lainkaan tärkeä 9..6 Ei kovin tärkeä.. (taulukko jatkuu seur. sivulla)

40 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä 9.0. Erittäin tärkeä.7.8 En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tiedontarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tiedontarpeitani Erittäin heikko 6.. Heikko Tyydyttävä. 8. Hyvä 9..6 Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tiedontarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot

41 Q._ Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tiedontarpeitani Ei lainkaan tärkeä 0..7 Ei kovin tärkeä 8.. Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä. 7. Erittäin tärkeä 09.. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tiedontarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tiedontarpeitani Erittäin heikko Heikko.9.6 Tyydyttävä Hyvä 8..8 Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

42 . Muuttujat [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aineistot ovat ajantasaisia ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aineistot ovat ajantasaisia Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä. 7.6 Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aineistot ovat ajantasaisia ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aineistot ovat ajantasaisia Erittäin heikko Heikko..7 Tyydyttävä 8..6 Hyvä 9..7 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

43 Q._ (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyvä.7 7. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä 6..0 Ei tärkeä eikä tarpeeton 0..0 Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa 7

44 . Muuttujat Erittäin heikko 6.. Heikko.6.7 Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston aineistoihin (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston aineistoihin [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhaun opastusta ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhaun opastusta Ei lainkaan tärkeä..8 Ei kovin tärkeä 8.. Ei tärkeä eikä tarpeeton 8.. Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

45 Q._ (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhaun opastusta ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhaun opastusta Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä 7.9. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani 9

46 . Muuttujat Ei lainkaan tärkeä 8.. Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani Erittäin heikko..0 Heikko 6..6 Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Saan tarvitsemani tiedon kirjaston tietopalvelusta ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus 0

47 Q._ ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Saan tarvitsemani tiedon kirjaston tietopalvelusta Ei lainkaan tärkeä 0.9. Ei kovin tärkeä 7.8. Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä.. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Saan tarvitsemani tiedon kirjaston tietopalvelusta ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Saan tarvitsemani tiedon kirjaston tietopalvelusta Erittäin heikko 0.9. Heikko 8..6 Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

48 . Muuttujat [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Henkilökunta tuntee hyvin kirjaston aihealueet ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Henkilökunta tuntee hyvin kirjaston aihealueet Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä 6.. Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä. 8. Erittäin tärkeä 6..8 En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Henkilökunta tuntee hyvin kirjaston aihealueet ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Henkilökunta tuntee hyvin kirjaston aihealueet Erittäin heikko (taulukko jatkuu seur. sivulla)

49 Q._ (taulukko jatkuu ed. sivulta) Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton 6.. Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus

50 . Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa Erittäin heikko 0.9. Heikko 8.. Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.6_] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton.7. Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

51 Q.7 [Q.6_] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä 0.7. Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.7] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun, neuvontaan, ohjaukseen ja tiedonhankinnan opetukseen (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun, neuvontaan, ohjaukseen ja tiedonhankinnan opetukseen [Q6._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat tarpeitani

52 . Muuttujat Ei lainkaan tärkeä 0.9. Ei kovin tärkeä..9 Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat tarpeitani Erittäin heikko 0.9. Heikko.7.6 Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Asiointi kirjaston elektronisten palveluiden avulla on toimivaa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston elektroniset palvelut 6

53 Q6._ Arvioi palvelujen tärkeyttä: Asiointi kirjaston elektronisten palveluiden avulla on toimivaa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä 8..6 Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä 79.. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Asiointi kirjaston elektronisten palveluiden avulla on toimivaa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen toimivuutta: Asiointi kirjaston elektronisten palveluiden avulla on toimivaa Erittäin heikko 0.9. Heikko..0 Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä.6 0. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

54 . Muuttujat [Q6._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä 6.. Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä 9.0. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni Erittäin heikko 8..6 Heikko 6..7 Tyydyttävä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

55 Q6._ (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä Erittäin hyvä. 8.6 En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen tärkeyttä: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä 6.. Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen toimivuutta: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä 9

56 . Muuttujat Erittäin heikko 0.8. Heikko 6..7 Tyydyttävä Hyvä.8. Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston elektronisiin palveluihin (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston elektronisiin palveluihin [Q7._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton 0.7. Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa 6.7. tieto puuttuu (SYSMIS)

57 Q8. [Q7._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Erittäin heikko Heikko 8.. Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä 7.8. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä Ei lainkaan 6.7. Jonkin verran (taulukko jatkuu seur. sivulla)

58 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Huomattavasti En osaa sanoa 6..9 tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet alani seuraamista Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet alani seuraamista Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Parantaneet työni, opiskeluni tai muun toiminnan laatua Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Parantaneet työni, opiskeluni tai muun toiminnan laatua

59 Q8. Ei lainkaan.0.8 Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Tehostaneet työtäni, opiskeluani tai muuta toimintaani Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Tehostaneet työtäni, opiskeluani tai muuta toimintaani Ei lainkaan.0.8 Jonkin verran Huomattavasti 68.. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Edistäneet uusien ideoiden syntymistä Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Edistäneet uusien ideoiden syntymistä

60 . Muuttujat Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.6] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Muuta, mitä? (avokysymys) Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Muuta, mitä? Ei valideja arvoja [Q9.] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston palveluihin yleensä (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston palveluihin yleensä [Q9.] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia tähän asiakaskyselyyn (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia tähän asiakaskyselyyn [AIKA] Vastausajankohta Vastausajankohta

61 AIKA Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 9 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

62

63 Luku Hakemistot. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakenumero [NRO] Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit [Q._] Arvioin seuraavan kirjaston / toimipisteen palveluja [Q._] Sukupuoli [Q.] Ikä [Q.] Asiakasryhmä: Organisaation työntekijä [Q.A] Asiakasryhmä: Ulkopuolinen asiakas [Q.B] Muu asiakas, täsmennä mikä (avokysymys) [Q.B_] Käyn arvioimassani kirjastossa [Q._] Jos et käy kirjastossa lainkaan, miksi et? (avokysymys) [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Käytän kirjaston tarjoamia painettuja aineistoja [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Käytän kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Haen tietoa tietystä aiheesta [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Käytän neuvonta- tai tietopalveluja [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Käytän kaukopalvelua [Q._6]

64 . Hakemistot Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti [Q._7] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Opiskelen tai työskentelen ryhmässä [Q._8] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Olen mukana lehtikierrossa [Q._9]. Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Osallistun kirjaston järjestämiin opastuksiin tai koulutuksiin [Q._0] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Käytän kirjaston tietokoneita [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Kopioin tai tulostan [Q._] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät: Muuta [Q._] Mitä muuta? (avokysymys) [Q._B] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston omaa kokoelmaluetteloa [Q._] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston verkkosivuja tai intranetiä [Q._] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia lehtiä [Q._] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia kirjoja [Q._] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Muita tietokantoja [Q._] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Monihakua [Q._6] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Muuta, mitä? (avokysymys) [Q._7] Jos et käytä elektronisia palveluja, miksi et? (avokysymys) [Q._8] Kuinka usein asioit puhelimitse, sähköpostitse tai postitse kirjaston / tietopalvelun kanssa? [Q.] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä [Q._]

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2868 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2880 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2804. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2010. Koodikirja

FSD2804. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

FSD2801. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2008. Koodikirja

FSD2801. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2008. Koodikirja FSD2801 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot